Page 1

Η ΔΑΠ-Οικονομικού, ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ, τώρα και με τθν επανζκδοςθ των κεμάτων παλαιότερων εξεταςτικών ςε όλα τα μακιματα. Τα παλαιότερα κα τα βρείτε ςτα τραπεηάκια τθσ ΔΑΠ ςε φυλλάδια και ςθμειώςεισ, κακώσ και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο DVD και ςτο site μασ, www.dap-oikonomikou.gr μαηί με άλλο χριςιμο υλικό.


Παλαιότερα Θέματα: Επιχειρηματικότητα

1

www.dap-oikonomikou.gr

2011


Παλαιότερα Θέματα: Επιχειρηματικότητα

2011

Περιεχόμενα Επιχειρηματικότητα – Σεπτέμβριοσ 2010 ............................................................................... 3 Επιχειρηματικότητα – Σεπτέμβριοσ 2009 ............................................................................... 5 Επιχειρηματικότητα – Ιούνιοσ 2009 .......................................................................................... 5 Επιχειρηματικότητα – Ιούνιοσ 2008 .......................................................................................... 6

Χωρίς εργασία ............................................................................................................ 6 Επιχειρηματικότητα – Ιούλιοσ 2007 .......................................................................................... 7 Επιχειρηματικότητα – Σεπτέμβριοσ 2006 ............................................................................... 8

Εμβόλιμη..................................................................................................................... 8 Επιχειρηματικότητα – Ιούνιοσ 2006 ........................................................................................10 Επιχειρηματικότητα – Σεπτέμβριοσ 2005 .............................................................................10 Επιχειρηματικότητα – Ιούνιοσ 2005 ........................................................................................11 Επιχειρηματικότητα – Ιούνιοσ 2004 ........................................................................................13

2

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Επιχειρηματικότητα

2011

Επιχειρηματικότητα – Σεπτέμβριοσ 2010 Θέκα1 i), Αλαιχζηε ηηο κνξθέο θαηλνηνκίαο, ηεθκεξηψλνληαο ηελ απάληεζε ζαο κε ηε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ δπν παξαδεηγκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κνξθή. ii), Ση είλαη ε δεκηνπξγηθή θαηαζηξνθή ζχκθσλα κε ηνλ ΢νπκπέηεξ? Πψο ζεσξείηε φηη επεξεάδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο ρψξαο? Τπάξρνπλ θιάδνη ζηελ παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζηελ Διιάδα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηελ πξνηξνπή ηνπ ΢νπκπέηεξ πεξί δεκηνπξγηθήο θαηαζηξνθήο? Θέκα 2 i). ΢ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 1) παξαηεξνχκε ηα πςειά επίπεδα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε φια ηα ζηάδηα ειηθίαο 18-64 εηψλ πνπ θαηέγξαςε ε έξεπλα ηνπ ΙΟΒΔ (2009) γηα ηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθά; ρψξεο πνπ παξνπζηάδνληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ειηθία; 18-64 εηψλ πνπ είλαη ηδηνθηήηεο ή ζπκκεηέρεη ζηελ ηδηνθηεζία κηαο επηρείξεζεο πνπ ιεηηνπξγεί ηνπιάρηζηνλ 3,5 ρξφληα (θαζηεξσκέλνη επηρεηξεκαηίεο), μεπεξλά ην 13%, επίδνζε πνπ είλαη ε πςειφηεξε ζηελ Δπξψπε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε Διιάδα θαηέρεη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ζε επίπεδν λέσλ επηρεηξεκαηηψλ. ΢ρνιηάζηε απηή ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηφζν γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φζν θαη ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ειιεληθήο θαη επξσπατθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε θάζε επίπεδν. Πίλαθαο

1:

Δπηρεηξεκαπθή

Γξαζηεξηφηεηα

ζηελ

Δ.Δ.

ii). ΢χκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εθζέζεη; ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ (World Economic Forum) ε Διιάδα βξίζθεηαη ζε έλα ζηάδην πνπ ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα ζηεξίδεηαη ζην θφζηνο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη έρεη ζαλ ζηφρν λα πεξάζεη ζην αλψηεξν ζηάδην ζην νπνίν ε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο επαξθνχο θαηλνηνκίαο. ΢ηνπο παξαθάησ πίλαθεο (Πίλαθαο 2, Πίλαθαο 3) παξαηίζεληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά, δήηεζε θαη ινηπέο επηρεηξεκαηηθέο δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ θαηλνηνκία ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δ.Δ. Πίλαθαο 2: Αξηζκφο θαηνρπξσκέλσλ επξεζηηερληψλ αλά εθαηνκκχξην πιεζπζκνχ.

3

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Επιχειρηματικότητα

2011

Πεγή: OECD, Science Technology and Industry Scoreboard, 2007 edition, IMF World Economic Outlook database (last update Αξηί! 2009), επεμεξγαζία ζηνηρείσλ.

Πίλαθαο 3: ΢εκαλπθά θαηλνηνκηθά

4

εκπφδηα ζηελ θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηαγηα ην ζχλνιν ησλ ελεξγψλ επηρεηξήζεσλ(%).

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Επιχειρηματικότητα

2011

Πεγή: Eurostat, CIS 2006. Απφ ηελ ελδειερή εμέηαζε ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ απαληήζηε ηεθκεξησκέλα αλ ε Διιάδα έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα κεηαθέξεη άκεζα ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο νηθνλνκία; ηεο ζην ζηάδην πνπ βάζε ηεο ζα απνηειεί ε θαηλνηνκία. Θεσξείηε φηη ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη παξαπάλσ είλαη επαξθή πξνθεηκέλνπ λα ιάβεηε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ην πνηεο ρψξεο αλήθνπλ ζε θάζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο απφθηεζε; Αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ αλαθέξεη ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ?

Επιχειρηματικότητα – Σεπτέμβριοσ 2009 1. Η αληαγσληζηηθή ζέζε κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ ηεο. Οη δπλάκεηο πνπ δξνχλ ζε απηφ απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεζηαθήο αληαγσληζηηθήο ζηξαηεγηθήο. Πεξηγξάςηε ηηο δπλάκεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. 2. Γηα έλα λέν επηρεηξεκαηία είλαη ζεκαληηθφ λα κειεηήζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη επηρεηξεκαηηθέο πξνζπάζεηεο απνηπγράλνπλ, ψζηε λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο. Πνηνί είλαη απηνί νη ιφγνη; 3. Οη επηρεηξήζεηο – θαη ηδηαίηεξα νη κηθξνκεζαίεο – αληηκεησπίδνπλ έληνλα πξνσιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλεχξεζε λέαο ηερλνινγίαο. Πεξηγξάςηε ηνπο θπξηφηεξνπο ηξφπνπο απφθηεζεο ηερλνινγίαο. Απαληήζηε ζε δχν απφ ηα ηξία ζέκαηα

Επιχειρηματικότητα – Ιούνιοσ 2009 1. α) Η αβεβαηφηεηα θαη ν θίλδπλνο ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Πσο εκθαλίδνληαη θαη πσο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηνλ επηρεηξεκαηία; β) Κεληξηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαηέρεη ην πξντφλ, ε ηερλνινγία παξαγσγήο ηνπ θαη ε ηηκή ηνπ. Αλαιχζηε ηνλ θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο. 2. α) Κχξην δήηεκα ηεο επηηπρεκέλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο. Πεξηγξάςηε αλαιπηηθά ηηο ζηξαηεγηθέο καθξνρξφληαο αλάπηπμεο κηαο επηρείξεζεο. β) «Η αιεζηλή ηδηνθπΐα βξίζθεηαη ζηελ ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο αβέβαησλ, επηθίλδπλσλ θαη αληηθαηηθψλ πιεξνθνξηψλ» (Winston Churchill). ΢ρνιηάζηε.

5

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Επιχειρηματικότητα

2011

Επιχειρηματικότητα – Ιούνιοσ 2008 ζέκα 1" (4 ιμκάδεξ) Να πεξηγξάςεηε κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα κηα επηρεηξεκαηηθή ηδέα ε νπνία ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί ελδερνκέλσο απφ εζάο, θαη ζα αθνξνχζε δξαζηεξηνπνίεζε ζαο ζηνλ πξσηνγελή, δεπηεξνγελή ή θαη ηξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Λελ ηίζεληαη πεξηνξηζκνί ζε ζέκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο. Λθνχ νινθιεξψζεηε ηελ δηαηχπσζε ηεο, ε νπνία δελ πξέπεη λα μεπεξάζεη ηελ κηζή ζειίδα, ζα πξνρσξήζεηε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο κε βάζε: (α) Σε δηαδηθαζία ησλ'δηαδνρηθψλ ππιψλ' (β) Σελ κέζνδν PEST ANALYSIS (political, economic, social, technological factory ζέκα 2" (2 ιμκάδεξ) ΢χκθσλα κε ηελ άπνςε ελφο λένπ επηρεηξεκαηία, φπσο απηή δηαηππψλεηαη ζην πεξηνδηθφ «Entrepreneur» (http: 'www .entrepreneur.com/magazine). « ... Επζπεζνδιαηζηόηδηα είκαζ ημ κα γήζεζξ ιενζηά πνόκζα από ημ γωή ζμο ιε έκακ ηιμπο πμο δ πθεζμκόηδηα ηωκ ακενώπωκ δεκ εα ήεεθε, έηζζ ώζηε κα γήζεζξ ηδκ οπόθμζπδ γωή ζμκ όπωξ δ Ίδζα πθεζμκόηδηα μκεζνεύεηαζ ηαζ δεκ ιπμνεί...» ΢πκθσλείηε κε ηελ παξαπάλσ άπνςε? Η αλάιπζε θαη ε επηρεηξεκαηνινγία ΰα πξέπεη λα βαζηζηεί ζηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.. ζέκα 3" (4 ιμκάδεξ) ΢ηα

πιαίζηα

ηεο

ζηξαηεγηθήο

κάξθεηηλγθ

ηεο

επηρείξεζεο

πνπ

έρεηε

δεκηνπξγήζεη

απνθαζίδεηε λα θηηάμεηε έλα δηαθεκηζηηθφ θπιιάδην ζην νπνίν ζα απνηππψλεηε ην mission statement, νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο ζαο θαζψο ηνπο ιφγνπο πνπ ν θαηαλαισηήο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή ηα πξντφληα ζαο. Να «ζρεδηάζεηε»' ην θπιιάδην αλαιχνληαο φια ηα παξαπάλσ θαη φηη άιιν εζείο λνκίδεηε φηη ζα πξέπεη λα πεξηέρεηε ζην ζπγθεθξηκέλν θπιιάδην

Χωρίσ εργαςία Θέκα 1° (2,5 ιμκάδεξ) Τπνζέζηε φηη είζηε αξκφδηνο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ marketing κηαο εκπνξηθήο επηρείξεζεο. ΢θνπφο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ επφκελε ρξνληά είλαη ε είζνδνο ζε. κηα αγνξά ζηελ νπνία δελ είρε δξαζηεξηνπνηεζεί ην παξειζφλ. Σν πξντφλ πνπ ζα πξνζθεξζεί ζηελ αγνξά είλαη λέν αιιά ππάξρνπλ θάπνηα ππνθαηάζηαηα. Βαζηθφο ζθνπφο ζαο ζε απηφ ην ζεκείν είλαη ε θαηάξηηζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηεο επηρείξεζεο. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα δείμεηε ζηε Γηεχζπλζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ πσο νη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο ζα επεξεάζνπλ βαζηθά κεγέζε ηνπ Ιζνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο, φπσο π.ρ. νη πσιήζεηο. 1.

Αλαιχζηε ηηο ζηξαηεγηθέο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο κηαο επηρείξεζεο.

2.

Δπηιέμηε κία ζηξαηεγηθή απφ απηέο θαη κεηά δείμηε πσο ζα επεξεάζεη ηα κεγέηΐε ηνπ

6

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Επιχειρηματικότητα

2011

Ιζνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο. Θέκα 2° (2,5 ιμκάδεξ) 1.

΢ηάδην αμηνιφγεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο: Ση είλαη ε δηαδηθαζία ησλ

'δηαδνρηθψλ ππιψλ'; 2.

Πσο

ε

γλψζε

αλαδεηθλχεηαη

ζε

ζεκαληηθφ

παξάγνληα

αλαγλψξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ;

Θέκα 3" (2,5 αμκάδεξ) Αλαηξέρνληαο ζηηο γλψζεηο ζαο γηα ηελ δνκή θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηθηχσλ λα αλαπηχμεηε ηα εμήο ζέκαηα: •

Σνπο ηζρπξνχο θαη αζζελείο δεζκνχο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηθηχσλ

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθηχσλ

Γχν ηνπιάρηζηνλ παξαδείγκαηα αζζελψλ θαη ηζρπξψλ δεζκψλ.

Θέκα 4" (2,5 ιμκάδεξ) ΢ηελ επηρείξεζε ε νπνία δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ ζαο ζρέδην ζαο επηζθέπηεηαη έλαο ζηέιερνο πιεξνθνξηθήο ην νπνίν ηπγράλεη λα είλαη θίινο ζαο.. ΢αο πξνηείλεη ηελ εγθαηάζηαζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν Οη/ απηνκαηνπνηήζεη πιήξσο (fully integrated) ζρεδφλ θάζε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζε: ζαο. ζα θάλεη δηαρείξηζε ησλ παξαγγειηψλ ζε παξηίδεο, ζα εμνηθνλνκεί ρξφλν γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ παξαγγειίαο, ζα απηνκαηνπνηεί ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο, (απνζήθε, εηνηκαζία παξαγγειηψλ, έιεγρνο πξνκεζεηψλ έθδνζε ηηκνινγίίνλ, ελεκέξσζε ινγηζηεξίνπ). Δίλαη πξάγκαηη απαξαίηεην έλα Πιεξνθνξηαθφ ΢χζηεκα Γηνίθεζεο γηα ηελ επηρείξεζε; Δάλ λαη πσο ζα ζπλεηζθέξεη ε ηερλνινγία ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο; Απνηειεί έλα ηέηνην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξνυπφζεζε γηα λα "ζηαζεί" ε επηρείξεζε ζαο ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ απμάλνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θαη ηελ απφδνζε ηεο ή απιά απνηειεί κηα επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή παλάθεηα; Μήπσο ηειηθά ε αμία ηεο πιεξνθνξίαο κεγηζηνπνηείηαη πξνηνχ θαλ απηή γίλεη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ή ηειηθά νη απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζχγρξνλν δηεζλέο πεξηβάιινλ δελ ζπλδένληαη γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο κε ηελ πιεξνθνξία απηή θάζε απηήλ; ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΘΟΤΝ ΚΑΙ ΣΑ ΣΔ΢΢ΔΡΑ ΘΔΜΑΣΑ

Επιχειρηματικότητα – Ιούλιοσ 2007 ΘΔΜΑ 1ν Πφηε κηα ηδέα απνηειεί επηρεηξεκαηηθή επθαηξία; Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά 2 ραξαθηεξηζηηθά ΘΔΜΑ 2ν Πεξηγξάςηε 2 ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξείηε φηη είλαη ρξήζηκν έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην

7

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Επιχειρηματικότητα

2011

ΘΔΜΑ 3ν Ο.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ΘΔΜΑ 4ν Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά κε αλάιπζε SWOT ην επηρεηξεκαηηθφ ζαο ζρέδην ΘΔΜΑ 5ν Δπηιέμηε θαη πεξηγξάςηε ην segment δπλεηηθήο απφδνζεο θαη θηλδχλνπ θη έλαλ ηξφπν λα [ξνθπιαρζεί ε επηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία απφ ηνλ θίλδπλν. ΘΔΜΑ 6ν Πφζν θίλδπλν νθείιεη λα δέρεηαη θάπνηνο ζηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξάζε. Αλαιχζηε ηελ απάληεζή ζαο εμεγψληαο ηελ ζρέζε.

Επιχειρηματικότητα – Σεπτέμβριοσ 2006 Θέκα 1ν (Τπνρξεσηηθό) (3 κνλάδεο) 

Να πεξηγξάςεηε ηα πην ζεκαληηθά βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη έλαο επίδνμνο

επηρεηξεκαηίαο γηα λα δεκηνπξγήζεη ηελ δηθή ηνπ επηρείξεζε. 

Γψζηε

ηνλ

νξηζκφ

ηεο

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.

Γηαθνξνπνηείηαη

απφ

ηελ

Γηνίθεζε

Δπηρεηξήζεσλ; Αλαιχζηε ηελ άπνςε ζαο. Θέκα 2ν (3,5 κνλάδεο) Πσο απνηππώλεηαη ε επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Αξραία Ειιεληθή Οηθνλνκηθή ΢θέςε; ΢ε πνηνπο βαζηθνύο αμνλεο εληνπίδεηαη ε έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηία ζηελ Αξραία Ειιεληθή Γξακκαηεία. Θέκα 3ν (3,5 κνλάδεο) 1. ΢ηάδην αμηνιφγεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο: ηη είλαη ε δηαδηθαζία ησλ ‘δηαδνρηθψλ ππιψλ’; 2. Πψο ε γλψζε αλαδεηθλχεηαη ζε ζεκαληηθφ παξάγνληα αλαγλψξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ; Θέκα 4ν (3,5 κνλάδεο) Η έλλνηα ηεο εθεχξεζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο κέζα απφ ηελ νπηηθή ηνπ Schumpeter. Επηιέμηε 2 από ηα 3 ζέκαηα πιελ ηνπ ππνρξεσηηθνύ.

Εμβόλιμη Θέκα 1ν (4 κνλάδεο) Ο Υάξεο Π.. απνθάζηζε χζηεξα απφ πνιιά ρξφληα δξαζηεξηνπνίεζεο σο ππάιιεινο ζε έλα θαηάζηεκα ξνχρσλ λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ επηρείξεζε ζηνλ θιάδν ηεο πψιεζεο

8

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Επιχειρηματικότητα

2011

εηνίκσλ ελδπκάησλ. ΢ε ζπδήηεζε πνπ είρε κε έλαλ θίιν ηνπ ζρεηηθά κε ην εάλ απνηειεί επθαηξία ην εγρείξεκα ηνπ είπε ηα εμήο: ….Καζ αέααζα ημ ιαβαγί ιμο απμηεθεί επζπεζνδιαηζηή εοηαζνία…Καηανπάξ αλζμπμζώ ηδκ ειπεζνία εηώκ ζε ηάηζ πμο βκωνίγω ηαθά δεκ αβήηα ζηδκ αβμνά κα ηάκω ημ «πόιπζ ιμο»..Επίζδξ είκαζ ιζα δμοθεζά ζηδκ μπμία μύηε εα ζμο «ζαπίζμοκ» ηα απμεέιαηα μύηε ηζκδοκεύεζξ από δζαηοιάκζεζξ ηωκ ηζιώκ ζηζξ παβηόζιζεξ αβμνέξ. Έπω ηάκεζ έκα πμθύ ηαθό επζπεζνδιαηζηό πθάκμ. Ο ανζειμδείηηδξ απμδμηζηόηδηαξ ζδίωκ ηεθαθαίωκ είκαζ 17% όηακ ζημκ ηθάδμ ιμο ακηίζημζπα ηαηαζηήιαηα έπμοκ ιόθζξ 12%, από νεοζηόηδηα πδβαίκω πμθύ ηαθά αθμύ θακηάζμο μ ακηίζημζπμξ δείηηδξ είκαζ ζημ 0,4 εκώ ιε ηδκ ιζηνή ηαζ εοέθζηηδ αημιζηή ιμο επζπείνδζδ έπω ημ ηεθάθζ ιμο ήζοπμ. Άθθωζηε δεκ ηζκδοκεύω από ηνάπεγεξ ηζκμύιαζ ιόκμ ιε ίδζα ηεθάθαζα... Να εληνπίζεηε ηα ιάζε πνπ θάλεη ν Υάξεο Π. ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ επθαηξίαο. Θέκα 2ν (4 κνλάδεο) ΢ηα

πιαίζηα

ηεο

ζηξαηεγηθήο

κάξθεηηλγθ

ηεο

επηρείξεζεο

πνπ

έρεηε

δεκηνπξγήζεη

απνθαζίδεηαη λα θηηάμεηε έλα δηαθεκηζηηθφ θπιιάδην ζην νπνίν ζα απνηππψλεηε ην mission statement, νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο ζαο θαζψο ηνπο ιφγνπο πνπ ν θαηαλαισηήο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή ηα πξντφληα ζαο. Να «ζρεδηάζεηε» ην θπιιάδην αλαιχνληαο φια ηα παξαπάλσ θαη φηη άιιν εζείο λνκίδεηε φηη ζα πξέπεη λα πεξηέρεηε ζην ζπγθεθξηκέλν θπιιάδην. Θέκα 3ν (2 κνλάδεο) ΢ηελ επηρείξεζε ε νπνία δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ ζαο ζρέδην ζαο επηζθέπηεηαη έλα ζηέιερνο πιεξνθνξηθήο ην νπνίν ηπγράλεη λα είλαη θίινο ζαο.. ΢αο πξνηείλεη ηελ εγθαηάζηαζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα απηνκαηνπνηήζεη πιήξσο (fully integrated) ζρεδφλ θάζε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζαο, ζα θάλεη δηαρείξηζε ησλ παξαγγειηψλ ζε παξηίδεο, ζα εμνηθνλνκεί ρξφλν γηα ηε δεκηνπξγία ησλ παξαγγειηψλ, ζα απηνκαηνπνηεί ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο. (απνζήθε, εηνηκαζία παξαγγειηψλ, έιεγρνο πξνκεζεηψλ, έθδνζε ηηκνινγίσλ, ελεκέξσζε ινγηζηεξίνπ). Δίλαη πξάγκαηη απαξαίηεην έλα Πιεξνθνξηαθφ ΢χζηεκα Γηνίθεζεο γηα ηελ επηρείξεζε; Δάλ λαη πψο ζα ζπλεηζθέξεη ε ηερλνινγία ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο; Απνηειεί έλα ηέηνην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξνυπφζεζε γηα λα «ζηαζεί» ε επηρείξεζε ζαο ζην

ζπλερψο

κεηαβαιιφκελν

παγθνζκηνπνηεκέλν

πεξηβάιινλ

απμάλνληαο

ηελ

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θαη ηελ απφδνζή ηεο ή απιά απνηειεί κηα επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή παλάθεηα; Μήπσο ηειηθά ε αμία ηεο πιεξνθνξίαο κεγηζηνπνηείηαη πξνηνχ θαλ απηή γίλεη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ή ηειηθά νη απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζχγρξνλν δηεζλέο πεξηβάιινλ δελ ζπλδένληαη γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο κε ηελ πιεξνθνξία απηή θάζε απηήλ; ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΘΟΤΝ ΚΑΙ ΣΑ ΣΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ

9

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Επιχειρηματικότητα

2011

Επιχειρηματικότητα – Ιούνιοσ 2006 Θέκα 1ν ( 4 κνλάδεο ) Να πεξηγξάςεηε κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα κηα επηρεηξεκαηηθή ηδέα ε νπνία ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί ελδερνκέλσο απφ εζάο, θαη ζα αθνξνχζε δξαζηεξηνπνίεζε ζαο ζηνλ πξσηνγελή, δεπηεξνγελή ή θαη ηξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Γελ ηίζεληαη πεξηνξηζκνί ζε ζέκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο . Αθνχ νινθιεξψζεηε ηελ δηαηχπσζε ηεο , ε νπνία δελ πξέπεη λα μεπεξάζεη ηελ κηζή ζειίδα, ζα πξνρσξήζεηε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο κε βάζε : (α) Σελ δηαδηθαζία ησλ ¨δηαδνρηθψλ ππιψλ¨. (β) Σελ κέζνδν PEST ANALYSIS ( political , economic, social, technological factors). Θέκα 2ν ( 3 κνλάδεο ) Έζησ φηη επηιέγεηε κηα θαηλνηνκία ε νπνία ζα απνηειέζεη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζαο εγρεηξήκαηνο. Αθνχ ηελ πεξηγξάςεηε λα ζρνιηάζεηε ην πεξηερφκελν ηεο ζε ζρέζε κε ηηο έλλνηεο πνπ απνηππψλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα Μνξθέο θαηλνηνκίαο

↓ Δπηζεηηθή Καηλνηνκία

Ακπληηθή

Μηκεηηθή

Καηλνηνκία

Καηλνηνκία

↓ Δμαξηεκέλε Καηλνηνκία

Θέκα 3ν ( 3 κνλάδεο ) ΢ηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξήκαηνο απνθαζίδεηε φηη πξέπεη λα ζπληάμεηε έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. (α) Πνηνη ιφγνη ζαο νδεγνχλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. (β) Να παξνπζηάζεηε έλα ζπλνπηηθφ SWOT Analysis. (γ) Να αλαθέξεηε δχν πνζνηηθνχο θαη έλαλ πνηνηηθφ ζηφρν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζαο ζρεδίνπ. ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΘΟΤΝ ΚΑΙ ΣΑ ΣΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ

Επιχειρηματικότητα – Σεπτέμβριοσ 2005 ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΘΟΤΝ ΚΑΙ ΣΑ ΣΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ Θέµα 1ν Τπάξρεη δηάρπηε ε αληίιεςε φηη νη µεηνλφηεηεο θαη εηδηθφηεξα νη νηθνλνµηθνί µεηαλάζηεο θαη νη ζξεζθεπηηθέο µεηνλφηεηεο απνηεινχλ µφλν «εξγαηηθή» δχλαµε ζε µηα νηθνλνµία µε

10

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Επιχειρηματικότητα

2011

ζεµαληηθφ ξπζµφ νηθνλνµηθήο αλάπηπμεο θαη είλαη δχζθνιν έσο αδχλαην λα αζρνιεζνχλ µε ηελ πινπνίεζε επηρεηξεµαηηθψλ επθαηξηψλ λα. α) Αλαιχζεηε ηελ άπνςε ζαο, ιαµβάλνληαο ππφςε ηελ ζεµεξηλή πξαγµαηηθφηεηα β) Αλαθεξζείηε ζε ηζηνξηθά παξαδείγµαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε επηρεηξεµαηηθφηεηαο απφ µεηνλφηεηεο γ) Αλαπηχμεηε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην επεμεγεί ηελ ζρέζε θνηλσληθνχ απνθιεηζµνχ θαη επηρεηξεµαηηθφηεηαο Weber), θαζψο θαη ην µνληέιν ηνπ πεξηζσξηνπνηεµέλνπ επηρεηξεµαηία (De Vries) Θέµα 2ν 1. ΢ηάδην αμηνιφγεζεο ηεο επηρεηξεµαηηθήο επθαηξίαο: Ση είλαη ε δηαδηθαζία ησλ ‘δηαδνρηθψλ ππιψλ’; 2. Πσο ε γλψζε αλαδεηθλχεηαη ζε ζεµαληηθφ παξάγνληα αλαγλψξηζεο επηρεηξεµαηηθψλ επθαηξηψλ; 3. Η επηρεηξεµαηηθφηεηα απνηειεί έµθπην ράξηζµα. ΢ρνιηάζηε Θέµα 3ν Πσο αληηιαµβάλεηαη ε νξζφδνμε παξάδνζε ηελ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνξηζµέλσλ πφξσλ ηνπ επηρεηξεµαηία. Να δνζεί έµθαζε ζηελ έλλνηα ηνπ «θαηαπηζηεχµαηνο»

Επιχειρηματικότητα – Ιούνιοσ 2005 ΟΜΑΓΑ Α’ (Με εξγαζία) Θέκα 1ν Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνλ νπνίν επηιέμαηε ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ηελ ζπγθεθξηκέλε κνξθή επηρείξεζεο πάλσ ζηελ νπνία εξγαζηήθαηε είλαη γηαηί ζεσξήζαηε φηη απνηειεί κηα «επηρεηξεκαηηθή επθαηξία». Θεσξψληαο απηφ σο βαζηθή ππφζεζε λα παξνπζηάζεηε κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ε νπνία ζα είλαη ζαλ έλαο δηάδξνκνο κε πνιιέο πχιεο φπνπ θάζε πχιε αλαπαξηζηά ηα θξηηήξηα ηα νπνία έρεηε ζέζεη. Σα θξηηήξηα είλαη απνθιεηζηηθά δηθήο ζαο επηινγήο θαη θαηαλφεζεο. Η δηαδηθαζία λα απνηππσζεί θαη ζρεκαηηθά. Θέκα 2ν Ο θχξηνο Νίθνο κεηά απφ πνιιά ρξφληα εκπεηξίαο ζαλ πσιεηήο ππνδεκάησλ ζε 1 εκπνξηθφ θαηάζηεκα, απνθάζηζε λα επελδχζεη ηηο απνηακηεχζεηο 20 ρξφλσλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο Οκφξξπζκεο Δηαηξίαο παξαγσγήο θαη πψιεζεο ππνδεκάησλ. Πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ηδέαο απνθάζηζε λα δηελεξγήζεη- ζαλ ηκήκα ηνπ

11

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Επιχειρηματικότητα

2011

επηρεηξεκαηηθνχ ηνπ ζρεδίνπ- κηα SWOT αλάιπζε, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη αλ ππάξρεη πξφζθνξν έδαθνο γηα ηε βησζηκφηεηα θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε κηαο ηέηνηαο επηρείξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θχξηνο Νίθνο ζεψξεζε φηη κηα ελδερφκελε κειινληηθή ζπλεξγαζία κε πεξηνδηθά κφδαο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα θαη βάζηκε επθαηξία εδξαίσζεο ζην ρψξν, αιιά θαη επέθηαζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ. Έλα αθφκα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα απνηειεί ε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ πιεζσξηζκνχ, αθνχ νη απμεκέλεο ηηκέο ησλ παπνπηζηψλ ζα σζήζνπλ ηελ επηρείξεζε ζε πςειφηεξα θέξδε. Σν ηειεπηαίν ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα πνπ αλαθάιπςε ν θχξηνο Νίθνο είλαη φηη πξνζθέξεη δηεπθνιχλζεηο ζηηο ηηκέο ππνδεκάησλ αμίαο άλσ ησλ 120€ δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο ηνπ θχξηνπ Νίθνπ απνηειεί ε θζίλνπζα πνξεία ηνπ θιάδνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, αθνχ νινέλα θαη πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα εκπνξίαο ππνδεκάησλ πησρεχνπλ ιφγσ ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Απηφ φκσο ην κεηνλέθηεκα κπνξεί- ζχκθσλα κε ηνλ θχξην Νίθν- λα κεηαηξαπεί ζε πιενλέθηεκα αθνχ ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εμαπιψζεη ηελ επηρείξεζή ηνπ ζηεξηδφκελνο ζηελ δηαθήκηζε κηαο θαη νη ηξάπεδεο ζα ηνπ ρνξεγήζνπλ ρακειφηνθν δάλεην. Δμάιινπ φπσο είπακε ν θχξηνο Νίθνο απνηειεί ρξφλην ππφδεηγκα θεξέγγπνπ, αμηφπηζηνπ θαη επππφιεπηνπ εκπφξνπ. Έλα άιιν κεηνλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο ηνπ θχξηνπ Νίθνπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη κε ην ζπλερέο σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο (9:00-21:00) ζα ππνρξεσζεί λα πξνζιάβεη δηπιάζην πξνζσπηθφ απφ φζν ζηελ αξρή ππνιφγηδε θαη ζπλεπψο ζα απμεζνχλ νη δαπάλεο γηα κηζζνδνζία. Μηα ζεκαληηθή επθαηξία ηεο επηρείξεζεο ηνπ θχξηνπ Νίθνπ απνηειεί ε νξηδφληηα κνξθή παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί αθνχ ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιφγσ παξακεξηζκνχ ησλ κεζαδφλησλ, ζα βνεζήζεη λα απμεζνχλ ηα θέξδε ηνπ. Μία αθφκα επθαηξία απνηειεί ε κείσζε ηεο αλεξγίαο, αθνχ ε αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο ζηελ νηθνλνκία ζα βνεζήζεη λα απμεζεί θαη ε δηθηά ηνπ πειαηεία. Σέινο ν θχξηνο Νίθνο ζαλ κνλαδηθή απεηιή γηα ηελ επηρείξεζή ηνπ βιέπεη ηελ επθνιία αληηγξαθήο ηεο ηδέαο ηνπ πεξί πιεξσκήο κέζσ άηνθσλ δφζεσλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ. Παξφια απηά κεηά απφ αίηεζε πνπ έθαλε ζηνλ Οξγαληζκφ θαηνρχξσζεο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, πξεζβεχεη φηη ε ηδέα ηνπ ζα κπνξέζεη λα θαηνρπξσζεί ζαλ θαηλνηνκία θαη ζπλεπψο ζα κπνξέζεη λα μεπεξάζεη απνηειεζκαηηθά απηφ ην εκπφδην. Δζείο ζαλ ελ δπλάκεη επηρεηξεκαηίαο, δηαβάδνληαο απηφ ην θείκελν κε ηηο θξίζεηο ηνπ θχξηνπ Νίθνπ ζεσξείηε φηη είλαη βάζηκεο θαη αμηφπηζηεο λα ζηεξηρηείηε ζε απηέο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζαο ηδέαο; Θέκα 3ν Μεηά ηελ επηηπρή θαηάξηηζε ηεο SWOT αλάιπζεο, ν θχξηνο Νίθνο απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζηελ

αμηνιφγεζε

ηεο

λενζχζηαηεο

επηρείξεζεο

ηνπ

θηηάρλνληαο

ηζνινγηζκφ θαη ππνινγίδνληαο κεξηθνχο αξηζκνδείθηεο.

12

www.dap-oikonomikou.gr

έλαλ

πξνβιεπηηθφ


Παλαιότερα Θέματα: Επιχειρηματικότητα

2011

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο είλαη ν ηδαληθφο αθνχ είλαη 5,2. Σνλ αξηζκνδείθηε εηδηθήο ξεπζηφηεηαο ηνλ ππνιφγηζε 1,5 ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηνλ ππνινγηζκφ απηνχ εθηφο ησλ άιισλ θαη ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηεο ρξήζεο, θαζψο θαη φιεο ηηο θαηαζέζεηο πνπ έρεη ζηελ ηξάπεδα. Ο δε αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ θηάλεη ζην 1,1 θαη ν θχξηνο Νίθνο πηζηεχεη πσο ε επηρείξεζε ηνπ ζα ρξεζηκνπνηεί πιήξσο απνδνηηθά ην ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηεο. Απηφ ην ζπκπέξαζκα ην εμάγεη θαη απφ ηνλ εμίζνπ πνιχ πςειφ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ (1,98) ιφγσ ησλ αλακελφκελσλ πνιχ πςειψλ πσιήζεψλ ηεο. Ο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη επίζεο πνιχ πςειφο (0,85) θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν ε επηρείξεζε θξαηά πνιιά ίδηα θεθάιαηα. Όζνλ αθνξά ηνπο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ (1,1) θαη εμφθιεζεο βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (2,5) ππνδειψλνπλ φηη δελ ρξεηάδεηαη ε επηρείξεζε ηνπ θχξηνπ Νίθνπ λα δηαθξαηά επηπιένλ ξεπζηά δηαζέζηκα, αθνχ νη άκεζεο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο εμνθινχληαη άκεζα απφ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο. Δπίζεο ν αξηζκνδείθηεο ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ είλαη κφιηο 62,5%. Σέινο ην λεθξφ ζεκείν ηεο επηρείξεζεο είλαη ζηα 75.568€ ελψ νη πςειέο εηήζηεο πσιήζεηο ηεο ηάμεσο ησλ 75.555€ αληαλαθιά ηηο πξνζδνθίεο γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ θεξδψλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. ΢πκκεξίδεζηε ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ θπξίνπ Νίθνπ, αλαθνξηθά κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ; Να απαληεζνύλ θαη ηα 3 ζέκαηα Σα ζέκαηα απηά δόζεθαλ γηα όζνπο είραλ δώζεη εξγαζία. Η γξαπηή εμέηαζε απνηειεί κόλν ην 30% ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ. ΢πλίζηαηαη ινηπόλ ην κάζεκα λα δίλεηαη αθνύ έρεη πξνεγεζεί εξγαζία.

Επιχειρηματικότητα – Ιούνιοσ 2004 Οκάδα Α (κε εξγαζία). ΘΕΜΑ 1°. Τπνζέζηε φηη είζηε έλαο/κία επηρεηξεκαηίαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ή ησλ εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ, ή ηεο κεραλνινγίαο, ή ηεο αηζζεηηθήο-θνκκσηηθήο, ή ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο, ή ηεο πιεξνθνξηθήο ή ηνπ αζιεηηζκνχ-πνιηηηζκνχ. Πψο αληηιακβάλεζηε ηηο παξαθάησ δπλάκεηο ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ αληαγσληζκνχ ηνπ Porter ζηνλ θιάδν πνπ έρεηε επηιέμεη; 1. Σε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ ζαο; 2. Σε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πειαηψλ ζαο;

13

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Επιχειρηματικότητα

2011

3. Σνλ θίλδπλν απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα; 4. Σνλ θίλδπλν απφ ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά; 5. Σελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ; ΘΕΜΑ 2°. Ο Νίθνο Ν. απνθάζηζε χζηεξα απφ πνιιά ρξφληα δξαζηεξηνπνίεζεο σο ππάιιεινο ζε έλα θαηάζηεκα ξνχρσλ λα δεκηνπξγήζεη ηελ δηθή ηνπ επηρείξεζε ζηνλ θιάδν ηεο πψιεζεο εηνίκσλ ελδπκάησλ. ΢ε ζπδήηεζε πνπ είρε κε έλαλ θίιν ηνπ ζρεηηθά κε ην εάλ απνηειεί επθαηξία ην εγρείξεκα ηνπ είπε ηα εμήο: ……….Καζ αέααζα ημ ιαβαγί ιμο απμηεθεί επζπεζνδιαηζηή εοηαζνία...Καηανπάξ αλζμπμζώ ηδκ ειπεζνία εηώκ ζε ηάηζ πμο βκωνίγω ηαθά. Δεκ αβήηα ζηδκ αβμνά βζα κα ηάκω ημ «πόιπζ ιμο»..Επίζδξ είκαζ ιζα δμοθεζά ζηδκ μπμία μύηε εα ζμο «ζαπίζμοκ» ηα απμεέιαηα μύηε ηζκδοκεύεζξ από δζαηοιάκζεζξ ηωκ ηζιώκ ζηζξ παβηόζιζεξ αβμνέξ. Έπω ηάκεζ έκα πμθύ ηαθό επζπεζνδιαηζηό πθάκμ. Ο ανζειμδείηηδξ απμδμηζηόηδηαξ ζδίωκ ηεθαθαίωκ είκαζ 14% όηακ ζημκ ηθάδμ ιμο ακηίζημζπα ηαηαζηήιαηα έπμοκ ιόθζξ 8%, από νεοζηόηδηα πδβαίκω πμθύ ηαθά αθμύ θακηάζμο μ ακηίζημζπμξ δείηηδξ είκαζ ζημ 0,3 εκώ ιε ηδκ ιζηνή ηαζ εοέθζηηδ αημιζηή ιμο επζπείνδζδ έπω ημ ηεθάθζ ιμο ήζοπμ. Άθθωζηε δεκ ηζκδοκεύω από ηνάπεγεξ, αθμύ ηζκμύιαζ ιόκμ ιε ίδζα ηεθάθαζα.. Να εληνπίζεηε ηα ιάζε πνπ θάλεη ν Νίθνο Ν. ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ επθαηξίαο θαη λα ηα αλαιχζεηε. Θέκα 3°. Ο Παχινο Π. έρεη δεκηνπξγήζεη κηα Οκφξξπζκε Δηαηξία (Ο.Δ.) παξαγσγήο ραξηηθψλ. ΢ην ηέινο ηνπ 1νπ έηνπο απνθάζηζε λα εθηηκήζεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ηνπ γηα λα ειέγμεη ηε κέρξη ηφηε πνξεία ηεο. Αλαιπηηθφηεξα: 1. Παξαηήξεζε φηη ηα έζνδα απφ πσιήζεηο αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 225.000 €, ελψ ην χςνο ησλ ζπλνιηθψλ ζηαζεξψλ ηνπ εμφδσλ ήηαλ 75.000€ θαη απηφ ησλ κεηαβιεηψλ 98.500€. Τπνινγίζηε πνην είλαη ην λεθξφ ζεκείν ηεο επηρείξεζεο θαη πνηνο ν βαζκφο αζθαιείαο απηήο, αθνχ εμεγήζεηε πεξηιεπηηθά ηηο αλσηέξσ έλλνηεο. 2. Ο ππεχζπλνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα ηεο επηρείξεζεο ππνιφγηζε κεηαμχ άιισλ ηνπο θάησζη αξηζκνδείθηεο θαη βξήθε ηα εμήο απνηειέζκαηα: Αξηζκνδείθηεο Γεληθήο ξεπζηφηεηαο = 2,55 θνξέο. Μέζε Γηάξθεηα Δμφθιεζεο Απαηηήζεσλ= 37 εκέξεο Μέζε Γηάξθεηα Δμφθιεζεο Τπνρξεψζεσλ= 28 εκέξεο. Α). ΢ρνιηάζηε ηα παξαπάλσ, δίλνληαο κηα επαξθή επεμήγεζε. Β).Θεσξείηε φηη δεκηνπξγείηαη θάπνηα αληίθαζε κεηαμχ ησλ παξαπάλσ ππνινγηζκψλ? Αλ λαη, πξνηείλεηε ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απηή ε θαηάζηαζε, έηζη ψζηε λα κε δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα ζηελ πεξαηηέξσ ιεηηνπξγία θαη βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο.

14

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Επιχειρηματικότητα

2011

3. Σελ επφκελε ρξνληά ν επηρεηξεκαηίαο ζρεδηάδεη λα εηζαγάγεη κηα θαηλνηνκία πξνθεηκέλνπ λα δψζεη κηα λέα αλαπηπμηαθή ψζεζε ζηελ επηρείξεζε ηνπ θαη λα πξνζπαζήζεη λα μεθχγεη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ακηγνχο αληαγσληζκνχ. Η αλακελφκελε εθξνή ηνπ ζρεδίνπ είλαη 200.000€ θαη θαηαβάιιεηαη άκεζα πξηλ ην ζρέδην αξρίζεη λα απνδίδεη. Αλακέλεη

κηα αχμεζε

ησλ πσιήζεσλ βαζηζκέλε ζηελ

αλαιεθζείζα θαηλνηνκία θαη ππνινγίδεη εηήζηα έζνδα γηα ηα επφκελα 4ρξφληα ηεο ηάμεσο ησλ: 1νο ρξφλνο: 85.000€ 2νο ρξφλνο: 95.000€ 3νο ρξφλνο: 105.000€ 4νο ρξφλνο: 130.000€ Πνηεο ζεσξείηε φηη είλαη νη θαηάιιειεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηνπ αλαιακβαλφκελνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ; Κάληε ηνπο θαηάιιεινπο ππνινγηζκνχο γηα λα ηεθκεξηψζεηε ηελ απάληεζε ζαο. (Τπνζέζηε φηη ην θφζηνο ρξήκαηνο είλαη 8% γηα θάζε έηνο). Θέκα 4°. Μία επηρείξεζε απνθαζίδεη λα εθαξκφζεη επηζεηηθή κνξθή θαηλνηνκίαο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο. Οξηζκέλα κέιε ηνπ Γ.΢. δηαθσλνχλ κε απηή ηελ ζηξαηεγηθή, ζεσξψληαο φηη ιφγσ ησλ επεξρφκελσλ αιιαγψλ ζηνλ θιάδν ρξεηάδεηαη ακπληηθή θαηλνηνκία. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε απνθαζίζεη λα θηλεζεί πξνο ηελ νιηγνπσιηαθή αγνξά πνηα ζεσξείηαη φηη είλαη ε θαηαιιειφηεξε κνξθή θαηλνηνκίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ε επηρείξεζε θαη γηαηί;

15

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Επιχειρηματικότητα

2011

Βρείτε στο site και στα τραπεζάκια μας: ηην Ύλη ηων μαθημάηων ηοςρ κωδικούρ και ηον ηόπο διανομήρ ηων Σςγγπαμμάηων Θέμαηα Παλαιόηεπων Εξεηαζηικών Λςμένα Θέμαηα ζηα μαθήμαηα Σημειώζειρ για ηα μαθήμαηα

Και άλλο Χρήσιμο Υλικό

ΔΑΠ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ 16

www.dap-oikonomikou.gr

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ_ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ  

ΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ, τώρα και με τθν επανζκδοςθ των κεμάτων παλαιότερων εξεταςτικών ςε όλα τα μακιματα. Τα παλαιότερα κα τα βρείτε ςτα τραπεηάκια τ...

Advertisement