Page 1

1ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΡΟΣ Β A Atth heen nss IIm mp peerriiaall – –C Cllaassssiiccaall H Ho otteellss ΑΑχχιιλλλλέέω ωςς & &M M.. ΑΑλλεεξξάάννδδρροουυ,, Π Πλλ.. ΚΚααρρααϊϊσσκκάάκκηη

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2007 Ώ Ώρ ρα α:: 1 16 6..0 00 0– –2 20 0..0 00 0 Θ Θεεµµααττιικκήή ΕΕννόόττηητταα ΑΑ:: 1166..0000 –– 1177..3300 ΕΕπ πα αγγγγεελλµ µοολλόόγγοου µα αττιικκή υ ήα απ ποοκκα αττά άσ σττα ασ ση η εεννόόςς οοιικκοοννοοµ C Cooffffeeee B Brreeaakk:: 1177..3300 –– 1188..3300 Θ Θεεµµααττιικκήή ΕΕννόόττηητταα ΒΒ:: 1188..3300 –– 2200..0000 Μ Μεεττα άννω ωσ απ πττυ σττα υχχιια αΟ Οιικκοοννοοµ ακκά άΠ Πρ ροογγρ µιικκά ρά ά άµ µµ µα αττα α ΣΣπ ποου υδδώ ώνν π πά

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

∆ φοοίίττω Αρριισσττοοττέέλληηςς» Απποοφ ΟΑ «Ο » Οιικκοοννοοµµιικκοούύ -- ΣΣύύλλλλοογγοοςς Α Οιικκοοννοοµµιικκοούύ ΤΤµµήήµµααττοοςς « ΠΟ ΑΠ ωνν Ο ∆Α


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 2 από 42

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “∆ΙΟΙΚΗΣΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ” Κατηγορίες αποφοίτων στους οποίους απευθύνεται Το πρόγραµµα απευθύνεται σε αποφοίτους Τµηµάτων των Σχολών Θετικών Επιστηµών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονοµικών Σχολών και Σχολών ∆ιοίκησης όλων των ΑΕΙ. Επιδιώκει την προσέλκυση στελεχών από την συγκλίνουσα αγορά των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των οπτικοακουστικών µέσων που επιθυµούν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους στο ταχύτατα µεταβαλλόµενο αυτό πεδίο ή να καλύψουν συµπληρωµατικά αντικείµενα. Η διάρκεια των σπουδών είναι 4 εξάµηνα. Τα µαθήµατα καλύπτουν τεχνικά και οικονοµικά θέµατα όπως δίκτυα τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίες και εφαρµογές διαδικτύου, οικονοµικά δικτύων, αξιολόγηση τηλεπικοινωνιακών επενδύσεων, κλπ. Επίσης προβλέπονται µαθήµατα οµογενοποίησης καθώς οι φοιτητές θα έχουν διαφορετικό υπόβαθρο. Απαιτείται επίσης η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στο 4ο εξάµηνο. Αξιολόγηση και Εισαγωγή Στην αξιολόγηση των εισακτέων λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: • Βαθµός Πτυχίου • Θέµα και βαθµός πτυχιακής εργασίας, αν υπάρχει • Σχετικά µαθήµατα • Επαγγελµατική εµπειρία • Ενασχόληση µε τα αντικείµενα του προγράµµατος • Συνέντευξη • Για τις ανάγκες του µεταπτυχιακού σε υποδοµές και ανθρώπινο δυναµικό προβλέπονται φοιτητικές εισφορές µέχρι του ύψους των 1500€ ανά εξάµηνο. Προβλέπεται απαλλαγή διδάκτρων µε αντίστοιχη προσφορά έργου. Γραµµατεία Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών H Γραµµατεία του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών λειτουργεί κάθε ∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 11 π.µ. ως 1µ.µ.. Τηλ: 210 7275181. URL: http://www.odt.uoa.gr. Τα κτήρια του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών βρίσκονται στην Πανεπιστηµιούπολη στα Ιλίσια. 2. ∆ιατµηµατικό: Οργάνωση και ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας: www.nurs.uoa.gr Τµήµα Νοσηλευτικής και Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Παπαδιαµαντοπούλου 123, Γουδί / Αθήνα, 115 27 / Τηλέφωνα: 210-7462061 / FAX: 210-7461491

∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 3 από 42

3. ΜΠΣ Εφαρµοσµένης Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής: www.econ.uoa.gr Στο ΜΠΣ γίνονται δεκτοί υποψήφιοι (µέχρι 25) που διαθέτουν πτυχίο οικονοµικών, νοµικών, κοινωνικο- πολιτικών, θετικών επιστηµών ή πολυτεχνικών τµηµάτων ή τµηµάτων ιστορίας από αναγνωρισµένα Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων λήγει γύρω στα τέλη Μαρτίου. Οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται µέσα Μαίου. Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας κρίσης ανακοινώνονται µέχρι το τέλος Μαίου. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν την αποδοχή τους έως το µέσον του Σεπτεµβρίου. ∆ιαδικασία και Κριτήρια Αποδοχής Φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών • ∆ιαδικασία Αίτησης o

Για την τυπική αποδοχή προς εξέταση των αιτήσεων από την Επιτροπή του ΜΠΣ οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

o

Να έχουν πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή ισοδύναµο πτυχίο εξωτερικού. Φοιτητές εσωτερικού που δεν έχουν τελειώσει τις σπουδές τους κατά την περίοδο αίτησης, µπορούν να κάνουν αίτηση µε την προϋπόθεση ότι δεν τους µένουν περισσότερα από τέσσερα (4) µαθήµατα για την λήψη πτυχίου.

o

Απαραίτητη γνώση της αγγλικής γλώσσας και επιθυµητή γνώση µιας δεύτερης γλώσσας.

o

∆ύο συστατικές επιστολές, κατά προτίµηση από µέλη ∆ΕΠ Πανεπιστηµίου.

o

Συµπλήρωση ειδικής αιτήσεως που χορηγείται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών ή τη Γραµµατεία του ΜΠΣ.

o

Υποβολή πλήρους πίνακα µαθηµάτων και βαθµολογίας από όλες τις προηγούµενες σπουδές.

o

Αντίγραφο πτυχίου. Για φοιτητές εσωτερικού που δεν έχουν τελειώσει τις σπουδές τους κατά την περίοδο αίτησης και στη συνέχεια γίνουν δεκτοί στο ΜΠΣ, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο ΜΠΣ είναι η επιτυχής περαίωση του πτυχίου τους κατά την περίοδο Ιουνίου πριν από το Φθινοπωρινό εξάµηνο της έναρξης των µαθηµάτων του ΜΠΣ.

• ∆ιαδικασία Αξιολόγησης των Υποψηφίων o ∆ύο γραπτές εξετάσεις: Στις εξετάσεις προσκαλούνται οι πρώτοι 200 (ή όλοι αν δεν υπάρχουν παραπάνω από 200 αιτήσεις) από τους αιτούντες, ανάλογα µε τον βαθµό πτυχίου ή τον µέσο όρο των βαθµών των µαθηµάτων µέχρι το χρόνο αίτησης αν δεν έχουν πάρει ακόµα πτυχίο. Ισοβαθµούντες υποψήφιοι µε βαθµό πτυχίου (ή µέσο όρο των βαθµών των µαθηµάτων) ίσο µε αυτόν του 200ού υποψηφίου, ή ο αντίστοιχος µέσος όρος µαθηµάτων αν ο 200ός υποψήφιος δεν έχει τελειώσει ακόµα τις σπουδές του, αποτελούν ένα κατώτατο όριο βαθµολογίας για τα πτυχία αυτών που δεν έχουν ακόµα συµπληρώσει τις προϋποθέσεις για την λήψη πτυχίου. Συγκεκριµένα αν ο τελικός βαθµός του πτυχίου κάποιου υποψηφίου που δεν έχει συµπληρώσει τις υποχρεώσεις του για το πτυχίο κατά την περίοδο της αίτησης, είναι κάτω από το κατώτατο αυτό όριο βαθµολογίας, τότε ο υποψήφιος αυτός δεν γίνεται δεκτός στο ΜΠΣ, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις του σε άλλα στάδια της αξιολόγησης. ∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 4 από 42

Οι εξετάσεις θα είναι: • Στα γνωστικά αντικείµενα της Οικονοµικής Θεωρίας και Ιστορίας • Στις ποσοτικές µεθόδους. Επίσης στις εξετάσεις θα διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης αγγλικού κειµένου. Τα ονόµατα όσων δικαιούνται να λάβουν µέρος στις εξετάσεις θα ανακοινωθούν σε δεκαπέντε ηµέρες µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων. Η σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στα γραφεία της Γραµµατείας, στην οδό Πεσµαζόγλου 8, 3ος όροφος, καθώς και στη Γραµµατεία του ΜΠΣ, Ευριπίδου 14, 4ος όροφος. • Οσοι υποψήφιοι πέρασαν επιτυχώς τις εξετάσεις (δηλαδή συγκεντρώσουν βαθµό ίσο ή µεγαλύτερο του 5 σε κάθε εξέταση) καλούνται για προσωπική συνέντευξη από τριµελή επιτροπή του ΜΠΣ. • Μετά την συνέντευξη η Επιτροπή του ΜΠΣ συντάσσει κατάλογο επιτυχίας µε βάση την τελική βαθµολογία. Αυτή εξάγεται ως σταθµισµένος µέσος όρος του βαθµού πτυχίου. Στο ποσοστό της συνέντευξης περιλαµβάνεται και η αξιολόγηση των συστατικών επιστολών. Για τους φοιτητές που δεν έχουν συµπληρώσει τα µαθήµατα του πτυχίου τους κατά τον χρόνο αίτησης στο ΜΠΣ, αλλά που κατά τα άλλα πληρούν τις προϋποθέσεις αίτησης, αντί για τη βαθµολογία πτυχίου υπολογίζεται ο µέσο όρος των βαθµών των µαθηµάτων που ο υποψήφιος έχει συµπληρώσει επιτυχώς µέχρι τον χρόνο αίτησης. • Απαλλάσσονται των εξετάσεων όσοι έχουν λάβει υποτροφία απαραιτήτως κατόπιν δηµόσιας προκήρυξης από Ερευνητικά κλπ. Ιδρύµατα. Η βαθµολογία των υποτρόφων θα ανάγεται στην κλίµακα του 10. Από τον κατάλογο επιτυχίας γίνονται αποδεκτοί κατά σειρά συνολικής βαθµολογίας έως 25 φοιτητές. Για όσους γίνονται δεκτοί αλλά δεν έχουν συµπληρώσει επιτυχώς τα µαθήµατα πτυχίου, η αποδοχή γίνεται µε την προϋπόθεση ότι θα επιτύχουν στις εξετάσεις του επόµενου Ιουνίου τελικό βαθµό πτυχίου πάνω από το κατώτατο όριο βαθµολογίας που προαναφέρθηκε. Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, γίνονται δεκτοί άλλοι υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας, ανάλογα µε τη συνολική βαθµολογία κατάταξης, από τον κατάλογο επιλαχόντων. Από τον ίδιο κατάλογο συµπληρώνεται ο αριθµός των 25, σε περίπτωση που µερικοί υποψήφιοι δεν αποδεχθούν την προσφορά του ΜΠΣ για φοίτηση. 4. ∆ιδακτορικό Πρόγραµµα στις Οικονοµικές Επιστήµες UADPhilEcon: www.uadphilecon.gr 14 Evripidou Str, 105 59 Athens, Τ: +30-210-3689849, Φ: +30-210-3689810, info@UADPhilEcon.gr Αιτήσεις γίνονται δεκτές on line ή µέσω fax ή µέσω ταχυδροµείου από 27/2/2006. Οι συστατικές επιστολές από τους καθηγητές µπορούν να αποσταλούν είτε µέσω email είτε µέσω των παραπάνω τρόπων επικοινωνίας. Επιπλέον, υπάρχει και η διαδικασία της συνέντευξης, στην οποία οι υποψήφιοι οφείλουν να γράψουν ένα δοκίµιο, σε µία ώρα, πάνω σε ένα θέµα που

∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 5 από 42

θα τους δοθεί τότε. Ο υποψήφιος θα πρέπει να πείσει την επιτροπή για ποιο λόγο επιθυµεί ένα τέτοιου είδους διδακτορικό. ∆εν υπάρχουν δίδακτρα για το διδακτορικό αυτό. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ κατεύθυνσης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ: http://pg-finacc.econ.uoa.gr/ Για την τυπική αποδοχή των προς εξέταση αιτήσεων από την επιτροπή του ΠΜΣ οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις. Η συµπλήρωση ειδικής αίτησης γίνεται µε ηλεκτρονική υποβολή της στη γραµµατεία του ΠΜΣ του τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών στο e-mail secr.pg-finacc@econ.uoa.gr.: • Να έχουν πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή ισοδύναµο πτυχίο εξωτερικού. Όσον αφορά αποφοίτους ΤΕΙ, ισχύει η σχετική απόφαση του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Φοιτητές εσωτερικού που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως και τις 16/6/2006 µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στο ΜΠΣ, µε την προϋπόθεση ότι για την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους δεν υπολείπονται περισσότερα από τέσσερα µαθήµατα. • Αντίγραφο πτυχίου. Για πτυχία του εξωτερικού απαιτείται επίσηµη µετάφραση καθώς και η αναγνώριση του πτυχίου από το ∆ΙΚΑΤΣΑ. (Η αναγνώριση είναι προϋπόθεση για την εγγραφή αν η αίτηση αποδοχής στο µεταπτυχιακό έχει εγκριθεί). • Απαραίτητη γνώση της αγγλικής γλώσσας και επιθυµητή η γνώση µιας δεύτερης γλώσσας. • ∆ύο συστατικές επιστολές, κατά προτίµηση από µέλη ∆ΕΠ Πανεπιστηµίου. • Υποβολή πλήρους πίνακα µαθηµάτων και βαθµολογίας από όλες τις προηγούµενες σπουδές. • Συµπλήρωση ειδικής αίτησης και ηλεκτρονική υποβολή της στη γραµµατεία του ΠΜΣ του τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών στο e-mail secr.pg-finacc@econ.uoa.gr από 29/5/2006 έως 19/6/2006. Οι ενδιαφερόµενοι αποστέλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έπειτα από απαντητική επιστολή της γραµµατείας του ΠΜΣ του τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών. Οι διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων είναι οι εξής: • υποβολή δείγµατος διπλωµατικής ή άλλης ερευνητικής ή επαγγελµατικής εργασίας, • προσωπική συνέντευξη. • Οι οικονοµικοί πόροι του προγράµµατος της κατεύθυνσης «Εφαρµοσµένη Ελεγκτική και Λογιστική» προέρχονται από την καταβολή διδάκτρων. Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 9.500 €. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις πριν την έναρξη του κάθε εξαµήνου. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη γραµµατεία του ΠΜΣ του τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών: 210 3689849, 210 3689360.

∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 6 από 42

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Στο Πανεπιστήµιο λειτουργούν τα κάτωθι Π.Μ.Σ.: 1. Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Α). ΣΤΗ «∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.)»: http://www.unipi.gr/akad_tmhm/org_dioik_epix/metapt/mba/org_dioik_epix_metapt_mba_index.h tml Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΠΜΣ.∆Ε) του Πανεπιστηµίου Πειραιώς είναι ένα εντατικό πρόγραµµα, το οποίο αρχίζει τον Οκτώβριο κάθε έτους, διαρκεί τρια ακαδηµαϊκά εξάµηνα και τα µαθήµατα διδάσκονται καθηµερινώς και οδηγεί: • Στο Γενικό Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (Γενικό Μ.Β.Α.) • Στο Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στους τοµείς: o Χρηµατοοικονοµική και Λογιστική και Μάρκετινγκ Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή υποψηφιότητας στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων είναι: • Έντυπη αίτηση • Αντίγραφο πτυχίου/διπλώµατος • Αναλυτική βαθµολογία όλων των ετών • Αντίγραφο σχετικού µεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει) • Αναγνώριση από το ∆ΙΚΑΤΣΑ για όσους έχουν τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής • Τεστ GMAT • Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας (Proficiency ή TOEFL) • Βιογραφικό σηµείωµα • ∆ύο συστατικές επιστολές • Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας (εάν υπάρχουν) Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών απευθύνεται σε πτυχιούχους Τµηµάτων Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, ή αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Οι Έλληνες πτυχιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, οι δε αλλοδαποί την ελληνική. Στους αποφοίτους του Προγράµµατος παρέχεται η δυνατότητα να συνεχίσουν για την απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος. Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. µε την προϋπόθεση ότι, πριν από την αξιολόγηση της αίτησης τους, θα έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε 10 µαθήµατα του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος. (Κατάλογος αυτών των µαθηµάτων δίνεται από την Γραµµατεία του Προγράµµατος).

∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 7 από 42

Κατά την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ∆ιοίκηση επιχειρήσεων συνεκτιµώνται τα εξής: • Ο γενικός βαθµός του πτυχίου του υποψηφίου • Τυχόν µεταπτυχιακός τίτλος • Ο βαθµός στο GMAT (Graduate Management Admissions Test) • ∆ύο συστατικές επιστολές • Η προσωπικότητα (αξιολογούµενη µε προσωπική συνέντευξη), η επαγγελµατική εµπειρία του υποψηφίου, κ.α. Για τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών κρίνεται απαραίτητη η ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας, το επίπεδο γνώσης της οποίας διαπιστώνεται µε TOEFL ή Proficiency. ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Το κόστος φοίτησης στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων ορίζεται στο ποσό των 2.500 ευρώ/εξάµηνο και προκαταβάλλεται σε ειδικό λογαριασµό του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς στην αρχή κάθε εξαµήνου. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή & ∆ηµητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, Τηλ.210-414 2102, 210-414 2104 (Από 08:00-13:00) Τηλ.210 414 2281 ( Από 13:00-18:00) , Fax: 210 4142349 , Υπεύθυνη για πληροφορίες: κα Μπελτάου Ιωάννα (mbasecr@unipi.gr) Β). ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΣ.∆Ε-∆ΟΠ): http://www.unipi.gr/ode/tqm/index.html Η αίτηση των υποψηφίων φοιτητών • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πάρει το πτυχίο τους ή, εν πάση περιπτώσει, να παρουσιάσουν στην επιτροπή αξιολογήσεως έγγραφο (ή υπεύθυνη δήλωση) ότι θα το προσκοµίσουν έγκαιρα (µέχρι το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεµβρίου) στη Γραµµατεία του Τµήµατος, εφόσον αυτό το δεχθεί η επιτροπή αξιολογήσεως που εξετάζει και τα άλλα προσόντα των υποψηφίων. • Επίσης οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν καλά την Αγγλική, ενώ η γνώση και άλλων γλωσσών θα βαθµολογείται θετικά, εφόσον αυτό αποδεικνύεται µε επίσηµο αποδεικτικό. Για τα Αγγλικά απαιτείται Proficiency ή TOEFL µε υψηλό βαθµό ή σκορ αντίστοιχα και που µπορούν να προσκοµίζονται µέχρι την ηµεροµηνία που ορίζει η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος. • GMAT δεν απαιτείται, αν όµως ο υποψήφιος διαθέτει τέτοιο ενδεικτικό µε υψηλό σκορ (π.χ. υψηλότερο από 600) αυτό θα υπολογίζεται στα θετικά του. ∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 8 από 42

• Οι γνώσεις χειρισµού Η/Υ και εφαρµογής προγραµµάτων µε αυτούς είναι ένα ακόµα θετικό στοιχείο για τον υποψήφιο. • Για φοίτηση κατά το Ακαδηµαϊκό Έτος 2007-08, η ηµεροµηνία της ανακοίνωσης της έναρξης είναι η Πέµπτη 1η Μαρτίου 2007, η δε προθεσµία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει την προτελευταία Παρασκευή του Μαΐου η τελευταία ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων για φοίτηση κατά το Ακαδηµαϊκό Έτος 2007-08 είναι η Παρασκευή 24 Μάιου 2007. Η συνέντευξη • Οι συνεντεύξεις γίνονται µόνο µε προσκλήσεις από τη Γραµµατεία. Η επιτροπή αξιολογήσεως πραγµατοποιεί τις συνεντεύξεις γύρω στο πρώτο δεκαήµερο του Ιουνίου κάθε χρόνου και παίρνει τις αποφάσεις της στις αρχές Ιουλίου περίπου. Στις συνεντεύξεις, που γίνονται ενώπιον 3-4 καθηγητών, αξιολογείται γενικά η προσωπικότητα του υποψηφίου (ικανότητα στη συζήτηση οποιουδήποτε θέµατος, εµφάνιση, εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, γνώση θεµάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, ικανότητα ανάλυσης διεθνών θεµάτων µε λίγα λόγια, κ.λ.π.). Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά • Όταν ο υποψήφιος είναι έτοιµος για να κάνει την αίτησή του στο πρόγραµµα ΜΒΑ-TQM, πρέπει να ακολουθήσει τον παρακάτω κατάλογο προκειµένου να είναι βέβαιος ότι η αίτησή του θα είναι πλήρης. Το έντυπο της αίτησης καθώς και τα έντυπα των συστατικών επιστολών δίδονται κατωτέρω σε ηλεκτρονική µορφή. Ο Κατάλογος των δικαιολογητικών • Αντίγραφο του πτυχίου επισήµως επικυρωµένο. Όταν είναι Πανεπιστηµίου του εξωτερικού πρέπει να υπάρχει ισοτιµία του ∆ΙΚΑΤΣΑ. • Proficiency ως αποδεικτικό γνώσεως της Αγγλικής Γλώσσας (υψηλότερος βαθµός αντιστοιχεί σε υψηλότερη βαθµολογία κατά την αξιολόγηση). Αν αυτό λείπει, ο φοιτητής θα µπορούσε να προσκοµίσει TOEFL (υψηλότερο σκορ αντιστοιχεί σε υψηλότερη βαθµολογία κατά την αξιολόγηση). • GMAT (το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό). Όµως, ένα υψηλό σκορ σε αυτό (ίσο ή υψηλότερο από 580), προσθέτει µονάδες στην τελική αξιολόγηση του υποψηφίου. • Συνοδευτική επιστολή της αιτήσεως, η οποία επιστολή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 100-200 λέξεις. Σ’ αυτήν θα µπορούσαν να αναφέρονται στοιχεία απ’ το χαρακτήρα του υποψηφίου που θα έκαναν ισχυρή θετική εντύπωση σε εµάς. Μέσα απ’ αυτή την επιστολή σας ελπίζουµε να ανακαλύψουµε ότι είστε κάποιος ή κάποια που θα ευδοκιµήσει µε τις γνώσεις που θα πάρει απ’ το πρόγραµµα µας και που θα συµβάλει στην ανάπτυξη της γνώµης που έχει η Κοινωνία για το Πανεπιστήµιο µας. • Βιογραφικό σηµείωµα που να περιλαµβάνει τα σχετικά στοιχεία των σπουδών σας µε αντίστροφη χρονολογική σειρά, τίτλους επαγγελµατικής δράσης (αν υπάρχει) µε αντίστροφη χρονολογική σειρά, την παρούσα απασχόλησή σας (αν υπάρχει), επιστηµονικό έργο (αν υπάρχει), δηµοσιεύσεις (αν υπάρχουν), πτυχιακές εργασίες, κ.λ.π. Το σηµείωµα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δύο σελίδες. • Συνοπτικά, οι προϋποθέσεις εγγραφής που ισχύουν για όλους τους υποψηφίους για το ΕΜΠΣ.∆Ε – ∆ΟΠ είναι: ∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 9 από 42

1. Εντυπη Αίτηση (που παρέχεται και από τη Γραµµατεία του Τµήµατος ή στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος www.ode.unipi.gr). 2. Αντίγραφο πτυχίου. 3. Αναλυτική βαθµολογία όλων των ετών του πρώτου πτυχίου. 4. Αντίγραφο σχετικού µεταπτυχιακού τίτλου (αν υπάρχει). 5. Αναγνώριση της ισοτιµίας από το ∆ΙΚΑΤΣΑ για όλους που έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής. 6. Αποδεικτικό γνώσεως της αγγλικής γλώσσας (proficiency ή TOEFL-TOEFL Web site : http://www.toefl.org). Οι κάτοχοι πολύ καλού u963 σκορ στο GMAT (Web site: http:/www.gmat.org το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό) θα µπορούσαν να καλύψουν τις απαιτήσεις γνώσεων της αγγλικής αλλά µετά από απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 7. Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα (βλ. και πιο πάνω στην ίδια σελίδα). 8. Τρεις συστατικές επιστολές (εκ των οποίων µία από εργοδότη εφόσον υπάρχει ή υπήρξε), σε έντυπα που παρέχονται και από τη Γραµµατεία του Τµήµατος. 9. Τέσσερις (4) φωτογραφίες ποιότητας διαβατηρίου. 10. Συνοδευτική επιστολή της αιτήσεως (100-200 λέξεις - βλέπε και πιο πάνω). 11. Τα παραπάνω υποχρεωτικά δικαιολογητικά (πλην των φωτογραφιών) καθώς και τα υπάρχοντα µη υποχρεωτικά (π.χ. GMAT, πιστοποιητικά εργασίας, πιστοποιητικά άλλων σπουδών και σεµινάρια) παρακαλούµε να υποβάλλονται σε δύο απλά αντίγραφα. Για το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 τα δίδακτρα ήταν 2.600 ευρώ για κάθε εξάµηνο. Συνολικά, για εκείνους που θα ακολουθήσουν την ελληνική διάσταση του προγράµµατος θα είναι 7.800 ευρώ και για εκείνους που θα ακολουθήσουν την ευρωπαϊκή διάσταση 10.400 ευρώ. Για κάθε άλλη πληροφορία, απευθυνθείτε στη Γραµµατεία µας στα τηλέφωνα 210 4142111, 210 4142113 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ή στείλτε µας fax στον αριθµό 210 4142344 ή γράψτε µας στη διεύθυνση: ΕΜΠΣ.∆Ε- ∆ΟΠ (Γραµµατεία ΤΟ∆Ε), Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Καραολή & ∆ηµητρίου 80, Πειραιάς 185 34, ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας www.ode.unipi.gr, ή την ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου µας www.unipi.gr. Γ). ΣΤΗ«∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – MANAGEMENT- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ » http://www.unipi.gr/akad_tmhm/org_dioik_epix/metapt/pms/org_dioik_epix_metapt_pms_index.html 1. ∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Κάθε χρόνο δηµοσιεύεται στον Τύπο σχετική ανακοίνωση προς τους ενδιαφεροµένους υποψηφίους που προσδιορίζει: • Tα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠMΣ-∆E.ΜΤ ∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 10 από 42

• Tην προθεσµία υποβολής δικαιολογητικών • Tο γενικό τρόπο αξιολόγησης υποψηφίων • Tη διεύθυνση υποβολής των δικαιολογητικών. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα από τη Γραµµατεία του Τµήµατος ή από την ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου www.unipi.gr 2. Προϋποθέσεις εγγραφής Oι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίσουν στη Γραµµατεία Mεταπτυχιακών Σπουδών τα παρακάτω • Eντυπη αίτηση του Τµήµατος • Aναλυτική βαθµολογία όλων των ετών πρώτου πτυχίου • Aντίγραφο πτυχίου • Aντίγραφο σχετικού µεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει) • Aναγνώριση από το ∆IKATΣA για όσους έχουν τίτλους από AEI της αλλοδαπής • Aποδεικτικό Aγγλικής Γλώσσας (TOEFL ή Proficiency) • Πλήρες Bιογραφικό Σηµείωµα • ∆ύο συστατικές επιστολές (σε έντυπα του Τµήµατος) • ∆ύο έγχρωµες φωτογραφίες διαβατηρίου Tα υπ’ αριθµ. 3-6 δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωµένα αντίγραφα. (Σηµείωση: τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται). 3. Kατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί Στο ΠMΣ-∆E.ΜΤ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Tµηµάτων AEI της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Oι κάτοχοι τίτλου AEI της αλλοδαπής οφείλουν να προσκοµίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ∆IKATΣA. Oι Eλληνες πτυχιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, οι δε αλλοδαποί την ελληνική. H ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων και διαπιστώνεται µε ικανοποιητικό βαθµό σε TOEFL ή Proficiency ή άλλο ισοδύναµο. 4. ∆ιαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων H Γραµµατεία του ΠMΣ-∆E.ΜΤ στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις σε ειδικά έντυπα, από υποψηφίους µεταπτυχιακούς φοιτητές, προωθεί στην Eιδική Eπιτροπή Aξιολόγησης Υποψηφίων το σύνολο των αιτήσεων µε συνοδευτικό υλικό σε φωτοτυπίες. H αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες έχουν προσκοµίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γίνεται σε δύο φάσεις.

∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 11 από 42

H πρώτη φάση είναι προκριµατική και γίνεται µε βάση τα στοιχεία στα απαραίτητα δικαιολογητικά. Απαραίτητη προϋπόθεση της αξιολόγησης αυτών είναι η πιστοποίηση των γνώσεων αγγλικής των υποψηφίων. Tα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής: • Bαθµός πρώτου πτυχίου • Μεταπτυχιακός τίτλος (αν υπάρχει) • Πιστοποίηση γνώσεων αγγλικής γλώσσας (Proficiency, TOEFL ή άλλο ισοδύναµο) • Συστατικές επιστολές H δεύτερη φάση περιλαµβάνει προσωπική συνέντευξη για τους πρώτους 50-60 προκριθέντες από την πρώτη φάση αξιολόγησης µε συντελεστή βαρύτητας στην τελική βαθµολογία ίσο προς 30%. Από τη συνδυασµένη βαθµολογία στην πρώτη και δεύτερη φάση καταρτίζεται κατάλογος µε τους πρώτους 50 υποψηφίους και γίνεται η τελική επιλογή των πρώτων 30-35 ως επιτυχόντων και των υπολοίπων ως επιλαχόντων. Αυτοί ενηµερώνονται γραπτώς από τη Γραµµατεία και καλούνται να απαντήσουν επίσης γραπτώς εντός 15 ηµερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα αποδεχόµενοι τους όρους λειτουργίας του. Η µη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο µέσα στην παραπάνω προθεσµία ή η αρνητική αποδοχή των όρων λειτουργίας θεωρούνται ως άρνηση αποδοχής, οπότε η Γραµµατεία ενηµερώνει τους αµέσως επόµενους στη σειρά αξιολόγησης, από το σχετικό κατάλογο επιλαχόντων. Το ύψος των διδάκτρων ανά εξάµηνο για το ακαδηµαϊκό έτος 2004-05 είναι 2.500 ευρώ. Executive MBA: http://www.unipi.gr/akad_tmhm/org_dioik_epix/metapt/emba/files/start.htm Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν τέλη Μαΐου στη Γραµµατεία του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος τα παρακάτω επικυρωµένα δικαιολογητικά. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: 1. Έντυπη αίτηση. 2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώµατος. 3. Αναλυτική βαθµολογία µαθηµάτων πρώτου πτυχίου. 4. Αναγνώριση από το ∆ΙΚΑΤΣΑ για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ αλλοδαπής. 5. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας (TOEFL ή Proficiency). 6. Βιογραφικό σηµείωµα. 7. ∆υο συστατικές επιστολές. 8. Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας που να καλύπτουν περίοδο πέντε ετών περίπου ∆). Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης Στη «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»: http://www.unipi.gr/akad_tmhm/stat_asfal/metapt/ef_stat/stat_asfal_metapt_ef_stat_index.html και http://stat.unipi.gr/ ∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 12 από 42

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν εµπρόθεσµα τα παρακάτω δικαιολογητικά: • Έντυπη αίτηση που δίνεται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος • Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα • Επικυρωµένα αντίγραφα πτυχίων/διπλώµατων • Επικυρωµένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθµολογίας (µε ακριβή µέσο όρο) • Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας • ∆ήλωση "ότι δεν είµαι εγγεγραµµένος/η σε άλλο Π.Μ.Σ. άλλου Τµήµατος του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι." • ∆ύο συστατικές επιστολές (σε έντυπα του Τµήµατος) • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (First Certificate in English (Cambridge ή Michigan)), ή εάν δεν υπάρχει, αποδεικτικό λήψης πτυχίου από αγγλόφωνο πανεπιστήµιο • Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν) • Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας (εάν υπάρχουν) • Αναλυτική έκθεση για τα επιστηµονικά και επαγγελµατικά ενδιαφέροντά τους και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για µεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές. Το Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων για υποτροφίες σε µεταπτυχιακούς φοιτητές µε υψηλές επιδόσεις. Ο αριθµός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 50 ανά έτος. Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2000 ευρώ για κάθε εξάµηνο, τα οποία θα καταβάλλονται εφάπαξ πριν από την έναρξη του αντίστοιχου εξαµήνου. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (1oς όροφος), Καραολή και ∆ηµητρίου 80, Πειραιάς 18534 (τηλ. επικοινωνίας 210-4142005, 210-4142307, 210-4142085,86,2222) µέχρι την Παρασκευή 4 Μαΐου 2007 (σφραγίδα ταχυδροµείου). Ένας αριθµός θέσεων του µεταπτυχιακού θα καλυφθεί από υποψηφίους οι οποίοι µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 7 Σεπτεµβρίου 2007 (σφραγίδα ταχυδροµείου). Ε). ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ «ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ» Το Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη της 1ης σειράς του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στην «Αναλογιστική Επιστήµη και ∆ιοικητική Κινδύνου» (Actuarial Science and Risk Management) από το ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008. Αντικείµενο του Π.Μ.Σ είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης , η έρευνα και η εξειδίκευση νέων επιστηµόνων στο ευρύ και αναπτυσσόµενο πεδίο του Αναλογισµού, της Ασφαλιστικής Επιστήµης και της ∆ιοικητικής Κινδύνου, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να µπορούν µε επιτυχία να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις, εργαζόµενοι είτε σε αναλογιστικά ∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 13 από 42

τµήµατα είτε σε τµήµατα διοικητικής κινδύνου (ως risk managers) ασφαλιστικών εταιριών, τραπεζών ή και άλλων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, κέντρων προγραµµατισµού και µελετών µεγάλων δηµόσιων οργανισµών, εταιρίες χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών κ.λ.π. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι ένας µεγάλος αριθµός αποφοίτων του Π.Μ.Σ αναµένεται να επιδιώξει την απόκτηση άδειας αναλογιστή (actuary), µιας και το πρόγραµµα σπουδών του Π.Μ.Σ υπερκαλύπτει την ύλη των µαθηµάτων για τις αντίστοιχες εξετάσεις. Ο ρόλος του αναλογιστή, ως ανώτατο στέλεχος µιας ασφαλιστικής εταιρίας ή ενός δηµόσιου φορέα, είναι νευραλγικός και πολυσύνθετος. Ενας τέτοιος ρόλος απαιτεί τη συνδυασµένη γνώση από τα µαθηµατικά, τη στατιστική και τις πιθανότητες, τα χρηµατοοικονοµικά και την οικονοµική επιστήµη, και στοχεύει στην ανάλυση, µελέτη και πρόβλεψη χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων, αλλά και την ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση ενός κινδύνου ή µιας σειράς κινδύνων που συνεπάγονται οικονοµικό κόστος. Το Π.Μ.Σ απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε) στην Αναλογιστική Επιστήµη και ∆ιοικητική Κινδύνου και ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στο ερευνητικό πεδίο του Αναλογισµού καθώς και στο πεδίο της ∆ιοικητικής Κινδύνου. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση Μ.∆.Ε είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάµηνα εκ των οποίων τα τρία πρώτα διατίθενται για τη διδασκαλία των µαθηµάτων και το τέταρτο για τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας. Για την απόκτηση του Μ.∆.Ε προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων για κάθε ένα από τα τέσσερα εξάµηνα, τα οποία θα καταβάλλονται εφάπαξ πριν από την έναρξη του αντίστοιχου εξαµήνου. Μετά την απόκτηση του Μ.∆.Ε οι απόφοιτοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής για ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα, το οποίο απαιτεί για τη λήψη του τουλάχιστον έξι (6) επιπλέον εξάµηνα Η επιλογή των υποψηφίων του Π.Μ.Σ θα γίνει µε ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, που θα συνεκτιµούν το βαθµό πτυχίου, τη βαθµολογία σε σχετικά προπτυχιακά µαθήµατα, συστατικές επιστολές, τυχόν επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, ερευνητική ή και εργασιακή εµπειρία (αν υπάρχει) και τη βαθµολογία έπειτα από προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου. Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Τµηµάτων Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης και Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών, Στατιστικής, Μαθηµατικών, Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, Οικονοµικών, Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής, Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής και άλλων συναφών Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισµένων Τµηµάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι συναφών τµηµάτων των Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 12γ του ν.2916/2001.

Αιτήσεις υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ εντός της προθεσµίας που αναφέρεται παρακάτω µπορούν να καταθέτουν εκτός των πτυχιούχων και προπτυχιακοί φοιτητές των ως άνω προαναφερθέντων τµηµάτων οι οποίοι αναµένουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές µέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου 2007. Οι τελευταίοι µετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεµβρίου 2007 θα πρέπει να προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών τους µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων. Οι αιτήσεις των υποψηφίων µπορούν να σταλούν ταχυδροµικά ή και να κατατεθούν στη διεύθυνση: ∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 14 από 42

Γραµµατεία του Τµήµατος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (1ος όροφος), Καραολή & ∆ηµητρίου 80, Πειραιάς 18534 ( τηλ.επικοινωνίας 210-4142005, 210-4142307, 210-4142085, 210-4142086, 2104142222) από την Πέµπτη 1 Μαρτίου 2007 µέχρι και την Παρασκευή 11 Μαϊου 2007 (σφραγίδα ταχυδροµείου). ΣΤ). Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής Στη «Χρηµατοοικονοµική και Τραπεζική ∆ιοικητική»: http://www.unipi.gr/akad_tmhm/xrhm_trap/metapt/xrhm_trap_metapt_index.html Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν από 1.3.2006 έως 14.4.2006 τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη την έντυπη αίτηση του Τµήµατος 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα 3. Βεβαιώσεις επαγγελµατικής εµπειρίας που να αποδεικνύουν ότι υπάρχει προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών (Πρωτότυπες ή επικυρωµένα αντίγραφα) 4. Αντίγραφο σχετικού µεταπτυχιακού τίτλου εάν υπάρχει (επικυρωµένο) 5. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας 6. ∆ύο συστατικές επιστολές (εκ των οποίων η µία να είναι από εργοδότη) 7. Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωµένο) 8. Αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας όλων των ετών (επικυρωµένο) 9. Αναγνώριση τίτλων σπουδών από το ∆Ι.ΚΑ.ΤΣΑ. για υποψηφίους που έχουν σπουδάσει σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής (επικυρωµένο αντίγραφο) 10. Φωτοτυπία του επίσηµου αποτελέσµατος του τεστ G.M.A.T. (αν υπάρχει αποτελεί θετικό στοιχείο). Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από την 1η Μαρτίου ως και την 30η Απριλίου 2007. Οι συνεντεύξεις ξεκινούν την 14η Μαΐου. Για την αξιολόγηση της προσωπικότητάς τους, οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη. Το κόστος φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα είναι 1850€ / εξάµηνο. Για έντυπα αιτήσεων και πληροφοριακά φυλλάδια οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην: 1. Γραµµατεία Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής (1ος όρ. Γραφείο 109) ∆ευτέρα - Παρασκευή και ώρες 13:00 – 17:00, τηλ.: 210 414 2184, 210 414 2093, 210 414 2226 fax: 210 4142331 ∆ιεύθυνση: Καραολή & ∆ηµητρίου 80, 185 34 Πειραιάς 2. Ιστοσελίδα: www.unipi.gr, iweb.xrh.unipi.gr

∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 15 από 42

Τα δε κριτήρια επιλογής είναι ποιοτικά και ποσοτικά, σε αναγνώριση του γεγονότος ότι για την επαγγελµατική επιτυχία των αποφοίτων χρειάζονται, πέραν των γνώσεων, ήθος και επαγγελµατική νοοτροπία. Τα κριτήρια είναι: 1. ο γενικός βαθµός του πτυχίου 2. βαθµός στο Τεστ G.M.A.T. (Graduate Management Admissions Test). Στο Μ/Π στη Χρηµατοοικονοµική & Τραπεζική ∆ιοικητική δίνεται προτεραιότητα στους υποψηφίους µε επίδοση 550 και άνω. Στο Μ/Π στη Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση, το Τεστ G.M.A.T., άν και προαιρετικό, κρίνεται θετικά για τον υποψήφιο. 3. ο συστατικές επιστολές από ακαδηµαϊκούς, ερευνητές της Ελλάδος ή του εξωτερικού ή εργοδότη. Όµως στο Μ/Π στη Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση, η µία συστατική πρέπει απαραιτήτως να είναι από εργοδότη. 4. η προσωπικότητα (η οποία αξιολογείται µε προσωπική συνέντευξη), η ερευνητική εµπειρία (αν υπάρχει) και η επαγγελµατική δραστηριότητα του υποψηφίου (τουλάχιστον δύο έτη για το Μ/Π στη Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση). Από αυτά προκύπτει ο συνολικός "βαθµός" κάθε υποψηφίου µε βάση τούς κάτωθι συντελεστές βαρύτητος Συντελεστές Βαρύτητος Χρηµ/κή & Τραπεζική

Χρηµ/κή Ανάλυση για

∆ιοικητική

Στελέχη

Γενικός Βαθµός Πτυχίου

30%

Τεστ G.M.AT.

40%

Επαγγελµατική εµπειρία

30% ∆εν απαιτείται. Θετικό εάν υπάρχει.

∆εν απαιτείται.

30%

Θετικό εάν υπάρχει.

Τουλάχιστον διετής.

30%

40%

Λοιπά Κριτήρια (προσωπικότητα , συστατικές επιστολές, πρακτική εµπειρία, Μ/Π)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν καλά την Αγγλική, την κατ' εξοχήν γλώσσα των διεθνών χρηµαταγορών και της διεθνούς βιβλιογραφίας. Σε αυτή διδάσκονται αρκετά µαθήµατα προς εξοικείωση των φοιτητών. Η ικανοποιητική γνώση της θα διαπιστώνεται µε την επίδοση στο TOEFL Ζ). Τµήµα Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας Στην «Οργάνωση και ∆ιοίκηση Βιοµηχανικών Συστηµάτων»: http://www.tex.unipi.gr/master/home.htm και περιλαµβάνει δύο ειδικεύσεις:

∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 16 από 42

α. «Logistics» (Εφοδιασµός και ∆ιακίνηση Προϊόντων): http://www.tex.unipi.gr/master/home.htm b. «Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος»: http://www.tex.unipi.gr/master/home.htm Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στη Γραµµατεία του Τµήµατος Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης & Τεχνολογίας (Γραφείο 110) και θα πρέπει να συνοδεύονται από: 1. Επικυρωµένο αντίγραφο Πτυχίου (συνοδευόµενο µε αναλυτική βαθµολογία και αντίγραφα προπτυχιακών ή πτυχιακών εργασιών, αν υπάρχουν). Βεβαίωση ισοτιµίας από το ∆ΙΚΑΤΣΑ, αν πρόκειται για πτυχίο Πανεπιστηµίου του εξωτερικού. 2. ∆ύο Συστατικές Επιστολές (σε χωριστούς κλειστούς φακέλλους). 3. Πλήρες Βιογραφικό Σηµείωµα, µε στοιχεία που είναι δυνατό να αξιολογηθούν, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παρακάτω Σηµείωση. 4. Πιστοποιητικό Γνώσης της Αγγλικής και οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας (αν υπάρχουν). 5. Σύντοµο Σηµείωµα στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι συµµετοχής στο ΜΠΣ και η ιδιαίτερη επιστηµονική περιοχή στην οποία δίνεται µεγαλύτερη έµφαση. 6. Βεβαιώσεις που πιστοποιούν όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σηµείωµα. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην κ. Τρυποσκούφη (τηλ. 2104142111) ή στην κ. Καϊρη στο τηλ. (2104142095). Μπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή µέσω: της Γραµµατείας Τµήµατος Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης & Τεχνολογίας από τις 07.30 έως τις 13.30. της Γραµµατείας Μεταπτυχιακού Προγράµµατος από τις 17:00 έως τις 20.00. Τηλέφωνα: 210 - 4142094 ( Γραµµατεία Τµ. Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης & Τεχνολογίας ), 210 4142350 ( Γραµµατεία Μεταπτυχιακού ) , FAX : 210 - 4142359 ( Γραµµατεία Τµ. Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης & Τεχνολογίας) , 210 - 4142356 ( Γραµµατεία Μεταπτυχιακού ) , ∆ιεύθυνση Γραµµατείας : Γραµµατεία Τµ. Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης & Τεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή & ∆ηµητρίου 80, Τ.Κ.18534, Πειραιάς, Γραµµατεία Μεταπτυχιακού, Νεοκλασικό κτήριο, 1ος όροφος, ∆εληγιώργη 107. Η). Τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών Στη «Ναυτιλία»: http://www.unipi.gr/mpn/Intro.htm Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που παραλαµβάνονται από τη γραµµατεία του Π.Μ.Σ.Ν.. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εµπρόθεσµα οι υποψήφιοι προκειµένου να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής είναι τα ακόλουθα: 1. Έντυπη αίτηση που δίνεται από τη γραµµατεία του τµήµατος. 2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 3. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώµατος(εκτός των τελειόφοιτων) ∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 17 από 42

4. Επικυρωµένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας(µε ακριβή µέσο όρο) 5. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.. 6. Υπεύθυνη δήλωση <<ότι δεν είµαι εγγεγραµµένος/ή σε άλλο Π.Μ.Σ άλλου τµήµατος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.. 7. ∆ύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές αναγνωρισµένων κέντρων έρευνας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 8. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 9. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, διακρίσεις(εάν υπάρχουν) 10. Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας(εάν υπάρχουν). Θ). Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης . Στην «Οικονοµική και Επιχειρησιακή Στρατηγική»: http://www.unipi.gr/master_oes/ Στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων Οικονοµικών Επιστηµών και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ (ή άλλων συναφών τµηµάτων) της ηµεδαπής ή ανεγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τµηµάτων των ΤΕΙ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2327/95. Το πρόγραµµα είναι διετούς διάρκειας (4 εξάµηνα) και τα µαθήµατα αρχίζουν το Σεπτέµβριο του 2005. Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη Γραµµατεία του ΠΜΣ. Συνηµµένα θα πρέπει να προσκοµίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: • Συµπληρωµένη την έντυπη αίτηση • Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα • Αντίγραφο πτυχίου (ελάχιστη βαθµολογία: «Λίαν Καλώς») • Επικυρωµένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (µε ακριβή µέσο όρο) • ∆ύο συστατικές επιστολές (σε έντυπα του Τµήµατος) • Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Proficiency ή GMAT µε ελάχιστο το 530) • Αναγνώριση απο το ∆ΙΚΑΤΣΑ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών απο ΑΕΙ της αλλοδαπής • ∆ύο έγχρωµες φωτογραφίες Ο αριθµός των εισακτέων για το Ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 ορίζεται σε 35 άτοµα. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει µετά τη λήξη προθεσµίας υποβολής αιτήσεων. Για την αξιολόγηση της προσωπικότητάς τους και εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, οι υποψήφιοι θα περάσουν από προσωπική συνέντευξη. Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εξάµηνο, τα οποία θα καταβάλλονται εφάπαξ πριν από την έναρξη του αντίστοιχου εξαµήνου. Τα µαθήµατα θα λαµβάνουν χώρα µεταξύ 18:00 και 21:00 καθηµερινά. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται: Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Οικονοµικής Επιστήµης, (5ος όροφος, Γραφείο 518) ∆ευτέρα-Παρασκευή και ώρες 14:00 – 18:00 , Καραολή & ∆ηµητρίου 80, 185 34, Πειραιάς , Τηλ: 210 4142284, Fax: 210 4142055 , email: msc_oes@unipi.gr

∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 18 από 42

β. Στην «∆ιοίκηση της Υγείας» (Πανεπιστήµιο Πειραιά: http://www.unipi.gr/akad_tmhm/oikon_epist/metapt/dioikisiYgeias/pg.htm, ΤΕΙ Πειραιά: http://acc.teipir.gr/pg.htm:

Ι). Τµήµα ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Στην «∆ιδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήµατα»: http://www.ted.unipi.gr/ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέµει: (α) Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στη "∆ιδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήµατα" , στις εξής κατευθύνσεις: 1. Ηλεκτρονική Μάθηση 2. Ψηφιακές Επικοινωνίες και ∆ίκτυα 3. ∆ικτυοκεντρικά Συστήµατα (β) ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα (∆∆) στη "∆ιδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήµατα". Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, στη διεύθυνση http://www.ted.unipi.gr/msc/ Υποβολή Αιτήσεων - ∆ικαιολογητικά Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τµηµάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας ή ισοτίµων Τµηµάτων της αλλοδαπής κατά τα οριζόµενα µε το νόµο. Οι αιτήσεις για εγγραφή στο Πρόγραµµα Μεταπτυχικών Σπουδών µπορούν να υποβληθούν από τις τις 29 Μαϊου έως και τις 15 Σεπτεµβρίου 2006 (ή να ταχυδροµηθούν µε συστηµένη επιστολή που να φέρει εµπρόθεσµη ηµεροµηνία αποστολής) στη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος και πρέπει να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: • αίτηση σε ειδικό έντυπο: http://www.ted.unipi.gr/msc/Files/Aitisi2005-6.doc που χορηγείται από τη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων • επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει • βεβαίωση ισοτιµίας από το ∆ΙΚΑΤΣΑ (όπου απαιτείται) • πρωτότυπη αναλυτική βαθµολογία (µια για κάθε πτυχίο) • αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα • συνοδευτικές του βιογραφικού σηµειώµατος βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελµατικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχoυν) • φωτοτυπίες τυχόν επιστηµονικών εργασιών και δηµοσιεύσεων (σε τρία [3] αντίγραφα) ∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 19 από 42

• δύο (2) συστατικές επιστολές • αποδεικτικά καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας • αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων) • φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας • δύο πρόσφατες φωτογραφίες Γνώση Αγγλικής Γλώσσας Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται µε πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE ή µε πτυχίο (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN ή µε πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστηµίων δηµοσίου χαρακτήρα ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθµολογία από 505 και άνω ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Ι του Ν.2740/1999 ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 4,5 έως 5,5 ή Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL) µε βαθµολογία από 500 και άνω στο PBT και από 150 και άνω στο CBT. ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων Φοιτητών Α. Η πρώτη φάση είναι προκριµατική και γίνεται µε βάση τα στοιχεία των απαραίτητων δικαιολογητικών. Τα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων είναι τα εξής: Κριτήριο Σταθµιστής Γνωσιολογικό υπόβαθρο 30% Σύνολο δεξιοτήτων 30% Αναλυτική - συνθετική ικανότητα 20% Το σύνολο µορίων από την πρώτη φάση αξιολόγησης έχει συντελεστή βαρύτητας στην τελική βαθµολογία ίσο προς 80%. Β. Η δεύτερη φάση περιλαµβάνει προσωπική συνέντευξη για τους επικρατέστερους υποψηφίους, στην οποία κρίνεται η ιδιαίτερη κλίση και η γενικότερη προσωπικότητα του καθενός. Η δεύτερη φάση έχει συντελεστή βαρύτητας 20%. Έντυπα αιτήσεων και πληροφοριακό υλικό παρέχονται από την Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων, Ανδρούτσου 150, ∆ωµάτιο 503 (5ος όροφος), τηλ. 210 4142770 (ώρες επικοινωνίας 14:00 έως 18:00), fax 210 4142753, e-mail tedspg@unipi.gr καθώς και από τον δικτυακό τόπο http://www.ted.unipi.gr/msc/.

∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 20 από 42

Το κόστος φοίτησης στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων ορίζεται στο ποσό των 1.500 ευρώ/εξάµηνο και προκαταβάλλεται σε ειδικό λογαριασµό του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Κατάθεση ή Ταχυδροµική Αποστολή Αιτήσεων Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων, Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών, Καραολή & ∆ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς (*) Σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησής σας θα πρέπει απαραίτητα να επικοινωνήσετε προηγουµένως µε τη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος στο τηλέφωνο (210 4142770) Περισσότερες Πληροφορίες τηλ: 210 4142770 (από 14:00 έως 18:00), fax: 210 4142753, E-mail: tedspg@unipi.gr

Κ). Τµήµα Πληροφορικής Στα «Προηγµένα Συστήµατα Πληροφορικής»: http://www.unipi.gr/akad_tmhm/plhorf/metapt/plhrof_metapt_index.html Το ΠΜΣ έχει διάρκεια ενός ηµερολογιακού έτους και απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στα «Προηγµένα Συστήµατα Πληροφορικής» στις εξής κατευθύνσεις: (α) Τεχνολογία Ενσωµατωµένων Υπολογιστικών Συστηµάτων (ΤΕΥΣ), (β) ∆ικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήµατα (∆ΙΠΣ), (γ) Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή (ΕΤΕΑΥ), (δ) Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ). Στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα γίνονται δεκτοί, µετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τµηµάτων Πληροφορικής ή άλλων Πανεπιστηµιακών τµηµάτων θετικής κατεύθυνσης και πτυχιούχοι ΤΕΙ Πληροφορικής της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων συναφούς αντικειµένου της αλλοδαπής. Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 4000 ευρώ (2000 ευρώ ανά εξάµηνο τα οποία θα καταβάλλονται στην αρχή του κάθε εξαµήνου). Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στη Γραµµατεία µεταπτυχιακού του Τµήµατος Πληροφορικής. Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις και ταχυδροµικώς εφόσον καταφθάσουν στο Τµήµα Πληροφορικής µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκοµίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: • Συµπληρωµένη αίτηση εγγραφής στο ΠΜΣ. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Πληροφορικής και το δικτυακό τόπο του Τµήµατος http://www.unipi.gr/metapt/metapt_index.html ∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 21 από 42

• Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ (νόµιµα επικυρωµένο), ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύµατος της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το ∆ΙΚΑΤΣΑ. • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας προπτυχιακών µαθηµάτων στην οποία να αναγράφεται και ο βαθµός του πτυχίου, ή να προκύπτει η βαθµολογία του υποψηφίου µέχρι την ηµέρα της αίτησης. • Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή και άλλων γλωσσών εάν υπάρχουν. • Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα. • Αντίγραφα από τυχόν άλλα πτυχία ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή αντίστοιχου ιδρύµατος της αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το ∆ΙΚΑΤΣΑ. • Ανάτυπα δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά, συνέδρια ή άλλου συγγραφικού έργου. • Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και επαγγελµατικού έργου. • Κάθε άλλο πιστοποιητικό για έργο ή δραστηριότητα που µπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου. • Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. • Μία πρόσφατη φωτογραφία, η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Επίσης κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των δικαιολογητικών θα πραγµατοποιηθεί και προφορική συνέντευξη των υποψηφίων. Η συµπληρωµένη αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στην παρακάτω διεύθυνση: Πανεπιστήµιο Πειραιώς – Τµήµα Πληροφορικής, Προγράµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγµένα Συστήµατα Πληροφορικής». (5ος όροφος, Γραφείο 505), Καραολή και ∆ηµητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, τηλ.: 210- 41.42.267 (καθηµερινά 11.00 – 16.00), fax: 210-41.42.264 Λ). Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Στις «∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές»: http://www.unipi.gr/pmsdes/ Κριτήρια επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» του Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς Για την επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ «∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» του Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς θα ισχύσουν τα κριτήρια που παραγράφονται παρακάτω. Στο εν λόγω ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Οι πτυχιούχοι αλλοδαπών ιδρυµάτων κατά την εγγραφή τους στο ΠΜΣ θα πρέπει να έχουν καταθέσει την αναγνώριση της ισοτιµίας του προπτυχιακού τους τίτλου σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριµελή επιτροπή αξιολόγησης, η οποία στελεχώνεται από µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος και η οποία οφείλει να συντάξει σχετικό πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων. Ο πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων θα εγκριθεί ακολούθως από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Ειδικότερα τα κριτήρια είναι τα ακόλουθα: 1. Γενικός Βαθµός πτυχίου (Συντελεστής βαρύτητας: 15 και µονάδες από 75 έως 150) ∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 22 από 42

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με βάση τη βαθµολογική κλίµακα από 5 έως 10, το σύνολο των µονάδων για κάθε µάθηµα προκύπτει από το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού του βαθµού του πτυχίου επί του συντελεστή 15, το οποίο στη συνέχεια δίνει τον τελικό αριθµό µονάδων στην κατηγορία αυτή. 2. Βαθµολογία βασικών µαθηµάτων του οικείου γνωστικού πεδίου των ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ήτοι: Α) Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΥΛΗ: Η. ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ: Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, Εκδ. Ποιότητα, 2004) Β) ∆ηµόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΥΛΗ: ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ, Ε.: ∆ιεθνές ∆ικαίο. Σχέση ∆ιεθνούς και Εσωτερικού ∆ικαίου. Τρόποι παραγωγής του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004) (Συντελεστής βαρύτητας: 70 και µονάδες από 350 έως 700) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Για υποψήφιους που σε προπτυχιακό επίπεδο δεν έχουν εξεταστεί στα ως άνω µαθήµατα προβλέπεται γραπτή εξέταση, οπότε θα λαµβάνεται υπ’ όψιν η βαθµολογία κατά την εξέταση αυτή. Επίσης, οι φοιτητές που έχουν εξεταστεί προπτυχιακός στα ως άνω µαθήµατα, µπορούν να αρνηθούν το βαθµό τους και να προσέλθουν στις εξετάσεις στο ένα ή και στα δύο µαθήµατα. 2) Με βάση τη βαθµολογική κλίµακα από 5 έως 10, το σύνολο των µονάδων για κάθε µάθηµα προκύπτει από αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού του βαθµού επί του συντελεστή 70, το οποίο στη συνέχεια διαιρείται µε το δύο (2). Το άθροισµα των µονάδων και στα δύο µαθήµατα δίνει τον τελικό αριθµό µονάδων στην κατηγορία αυτή. 3. Ξένη γλώσσα: Αγγλικά ή Γαλλικά (Συντελεστής βαρύτητας: 10 και µονάδες από 10 έως 40) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λαµβάνεται υπ’ όψιν: Α) για αποφοίτους του ∆.Ε.Σ. ο µέσος όρος βαθµολογίας της αντίστοιχης γλώσσας των τεσσάρων εξαµήνων, Β) για αποφοίτους άλλων τµηµάτων θα υπάρξει γραπτό test, οπότε θα ληφθεί υπ’ όψιν η βαθµολογία του test. Επιπλέον για την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας εφαρµόζονται επίσης οι διατάξεις του άρθρου 28 Π∆ 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39) και του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ Α΄ 186). Όσοι επιθυµούν µπορούν ελεύθερα να επιλέξουν τον τρόπο αξιόλογηση τους στην ξένη γλώσσα. Η αξιόλογηση λαµβάνει χώρα σε τέσσερεις κλίµακες: άριστα, 8,5 - 10 (βαθµός: 4), πολύ καλά, 7,5 – 8,4 (βαθµός: 3), καλά 6,5 – 7,4 (βαθµός: 2) και µέτρια 5 – 6,4 (βαθµός: 1). Ο βαθµός στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται µε τον συντελεστή 10 και παρέχει τον συνολικό αριθµό µονάδων της κατηγορίας αυτής. 4. ∆ύο (2) Συστατικές επιστολές (Συντελεστής βαρύτητας: 5 και µονάδες από 5 έως 15) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει, εκτός των αναφορών στην προσωπικότητα και τη συγκρότηση του υποψηφίου, να περιλαµβάνουν οπωσδήποτε στοιχεία: α) για τυχόν βαθµολογία σε διπλωµατική εργασία σε προπτυχιακό

∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 23 από 42

στάδιο, εφόσον το θέµα της διπλωµατικής υπήρξε συναφές µε το γνωστικό πεδίο του ΠΜΣ και β) πληροφορίες για τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου στο ως άνω γνωστικό πεδίο (βλ σχετικό δείγµα στην ιστοσελίδα του Τµήµατος). Οι συστατικές επιστολές αξιολογούνται σε τρείς κατηγορίες: Α) Άριστη (βαθµός: 3). Β) Πολύ καλή (βαθµός: 2). Γ) Επαρκής (βαθµός 1). Ο βαθµός στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται µε τον συντελεστή 5 και παρέχει τον συνολικό αριθµό µονάδων της κατηγορίας αυτής. 5. Συνέντευξη από την Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης (Συντελεστής βαρύτητας: 5 και µονάδες από 5 έως 15) Επικεντρώνεται στις επικοινωνιακές δεξιότητες του υποψηφίου. Η συνέντευξη αξιολογείται και ακολούθως κατατάσσεται µε βάση τρεις κατηγορίες: Α) Άριστη (βαθµός: 3). Β) Πολύ καλή (βαθµός: 2). Γ) Επαρκής (βαθµός 1). Ο βαθµός στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται µε τον συντελεστή 5 και παρέχει τον συνολικό αριθµό µονάδων της κατηγορίας αυτής. Σύνολο µονάδων από 445 έως 920 Επιτυχόντες θεωρούνται οι πρώτοι 20 της σχετικού αξιολογικού πίνακα και οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης (ανά κατηγορία και στο σύνολο) δηµοσιεύεται, αφού εγκριθεί από την ΓΣΕΣ του Τµήµατος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Πλήρους Φοίτησης του Τµήµατος Οικονοµικής Επιστήµης του Ο.Π.Α. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης: http://www.de.aueb.gr/default.aspx?articleID=6348&heading Tο συνολικό κόστος φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης (Μ.Sc.)Πλήρους Φοίτησης ανέρχεται, για την Κατεύθυνση Οικονοµικής Θεωρίας στο ποσό των 3.600 Ευρώ, ενώ για την Κατεύθυνση Εφαρµοσµένης Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ποσό των 5.100 Ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις, η πρώτη δόση κατά την έναρξη του Προγράµµατος και οι υπόλοιπες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων: α) Οικονοµικής Επιστήµης, β) ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών, γ) ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, δ)Θετικών Επιστηµών, ε) Γεωργικής Οικονοµίας, ∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 24 από 42

στ) Περιφερειακής και Αστικής Ανάπτυξης, ζ) Ναυτιλιακών, Ασφαλιστικών και Τραπεζικών Σπουδών, η) ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Παντείου) Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή φοιτητή/τριας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης είναι να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές του/της σπουδές µέχρι, το αργότερο, την εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου του σχετικού έτους εγγραφής. ∆ιαφορετικά δεν µπορεί να εγγραφεί στο Πρόγραµµα έστω και αν έχει επιλεγεί. Προαπαιτούµενα: ∆εκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης γίνονται όσοι φοιτητές κριθούν ότι έχουν τις ακαδηµαϊκές προϋποθέσεις να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις του. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το Πρόγραµµα υποβάλλονται τους µήνες Μάρτιο-Μάιο στη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, η οποία εκδίδει και τις σχετικές ανακοινώσεις. Για την επιλογή των υποψηφίων λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: • Το πρώτο πτυχίο (προέλευση, βαθµός πτυχίου όπως φαίνεται από την αναλυτική κατάσταση βαθµολογίας, έτη ολοκλήρωσης κλπ) • Πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας το επίπεδο της οποίας θα διαπιστώνεται από τους σχετικούς τίτλους (Proficiency ή Toefl) • ∆ύο συστατικές επιστολές • Η προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών Επίσης, στην αξιολόγηση των υποψηφίων συνυπολογίζεται, χωρίς αυτό να είναι προαπαιτούµενο, η επίδοση στα Test GRE: http://www.gre.org/ ή GMAT: http://www.gmac.com/ . ∆ιδακτορικό Πρόγραµµα Σπουδών στα Οικονοµικά: http://www.de.aueb.gr/default.aspx?articleID=6350&ampheading= ∆ιευθυντής Προγράµµατος: Κ. Γάτσιος, ∆ιοικητική Υποστήριξη: Ο.Π.Α., κα Φ. Σιγούρου, τηλ: 210 - 8203644, Fax: 210 - 8828655, e-mail: sigourou@aueb.gr Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης Μερικής Φοίτησης στην Οικονοµική Επιστήµη για Στελέχη: Εφαρµοσµένα Οικονοµικά και Χρηµατοοικονοµικά µε Έµφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις: http://www.de.aueb.gr/default.aspx?articleID=10513&heading= Προτιµούνται όση έχουν εργασιακή εµπειρία τριών ή περισσοτέρων ετών και είναι ηλικίας από 25 µέχρι 45. ∆ιευθυντής Προγράµµατος: Ι. Κατσουλάκος. ∆ιοικητική Υποστήριξη: Ο.Π.Α., κα Ε. Μηλιώρη και κα Μ. Κουτσοδήµου, τηλ: 210 - 8203649, Fax: 210 - 8828992, e-mail: miliori@aueb.gr

∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 25 από 42

Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών του Ο.Π.Α.. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στις ∆ιεθνείς Ευρωπαϊκές Οικονοµικές Σπουδές: http://www.aueb.gr/deos/gr/menu2-2-1.php Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης (ΜΠΕ) του Τµήµατος ∆ΕΟΣ απονέµει πτυχίο Master of Science (MSc) µε εξειδίκευση σε µια από τις δύο κατευθύνσεις: ∆ιεθνής Οικονοµική και Χρηµατοδοτική :: Ευρωπαϊκές Οικονοµικές Σπουδές Το ΜΠΕ απευθύνεται σε πτυχιούχους Οικονοµικών, Θετικών, Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµών. Η κάθε κατεύθυνση είναι διάρκειας τριών ακαδηµαϊκών εξαµήνων. Τα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιλαµβάνει κάθε αίτηση είναι τα εξής: • Συµπληρωµένο το Ειδικό Έντυπο Αίτησης (χορηγείται από τη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων του ΟΠΑ). • Αναλυτική βαθµολογία προπτυχιακών και (τυχόν) µεταπτυχιακών σπουδών. • Πιστοποιητικά γνώσης αγγλικής γλώσσας. • ∆ύο ονόµατα καθηγητών ΑΕΙ από τους οποίους θα προσκοµισθεί Συστατική Επιστολή. • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από όσους δεν απέκτησαν το πτυχίο τους, η αποδοχή των οποίων θα γίνεται υπό την αίρεση απόκτησης του πτυχίου µέχρι και την περίοδο του Σεπτεµβρίου 2003. • Απόδειξη καταθετηρίου 50 euro στην Eθνική Τράπεζα (Αριθµός Λογαριασµού 110/48008343) για δικαίωµα συµµέτοχης στην διαδικασία επιλογής. Το παράβολο σε περίπτωση αποτυχίας εισαγωγής στο Πρόγραµµα δεν επιστρέφεται. ∆ιαδικασία Επιλογής Μετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής συγκροτείται τριµελής επιτροπή αποτελούµενη από τον διευθυντή του ΜΠΕ και από µέλη ∆ΕΠ του τµήµατος που διδάσκουν στο ΜΠΕ, η οποία εξετάζει τους φακέλους, καλεί σε συνέντευξη ορισµένους εκ των υποψηφίων κατόπιν προεπιλογής και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος την εισαγωγή των επιλεγέντων υποψηφίων στο ΜΠΕ. Στις συνεντεύξεις η επιτροπή επιδιώκει να διαπιστώσει την επάρκεια, την έφεση καθώς και την ικανότητα των υποψηφίων να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ΜΠΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις σπουδές, τις συστατικές επιστολές, την τελική βαθµολογία όσο και την βαθµολογία σε επιµέρους µαθήµατα. Η επιτροπή µπορεί να διενεργεί, όταν κρίνεται σκόπιµο, γραπτές ή προφορικές εξετάσεις για την επιλογή υποψηφίων, ή να συνιστά σε υποψήφιους την παρακολούθηση Προγράµµατος Προπαρασκευής. ∆ιευθυντής Προγράµµατος: Π. Χατζηπαναγιώτου (ΓΣΕΣ 12/10/1999). ∆ιοικητική Υποστήριξη: Ο.Π.Α. κα Χαϊδεµενάκη, τηλ: 210 - 8203645, 8831094 Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στις «Ευρωπαϊκές Σπουδές για στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισµών»: http://www.aueb.gr/deos/gr/menu2-2-2.htm Το πρόγραµµα απευθύνεται ∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 26 από 42

– Κυρίως σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ που απασχολούνται είτε στον δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα και θέλουν να εµβαθύνουν τις γνώσεις τους όσον αφορά τις διαδικασίες, πολιτικές και συνέπειες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. – Επίσης σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ που επιθυµούν να αποκτήσουν εµπεριστατωµένες γνώσεις µε πρακτικό προσανατολισµό στις διάφορες πτυχές (οικονοµικές, πολιτικές και νοµικές) της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. ∆ιευθυντής Προγράµµατος: Θωµάς Μούτος ∆ιοικητική Υποστήριξη: Ο.Π.Α. κα Κ. Λιακοπούλου, Λευκάδος 33 και Ευελπίδων 47, γραφείο 107 (1ος όροφος), τηλ: 210 - 8203865, fax: 210 - 8203864

Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «∆ιοίκηση Υπηρεσιών» του Τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α.: http://www.msmfull.aueb.gr/ (εγκρίθηκε από ΕΠΕΑΕΚ) ∆ιευθυντής Προγράµµατος: Γ. Σιώµκος, ∆ιοικητική Υποστήριξη: Ο. Π. Α., Λευκάδος 33 και Ευελπίδων 47,γραφείο 206 (2ος όροφος), τηλ.: 210 8203874, 210 8203875 Σκοπός του Προγράµµατος είναι να προσελκύει πτυχιούχους µε υψηλές ακαδηµαϊκές επιδόσεις και µε µεγάλο ενδιαφέρον για τη συνέχιση των σπουδών τους σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Στο Πρόγραµµα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τµηµάτων των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας καθώς και αντίστοιχων τµηµάτων του εξωτερικού. Η επιλογή των υποψήφιων φοιτητών/τριών γίνεται από τριµελή επιτροπή καθηγητών µε αξιολόγηση συγκεκριµένων κριτηρίων. Τα κριτήρια για την επιλογή των υποψήφιων φοιτητών που συνεκτιµούνται αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είναι: 1. Αίτηση για το παρόν Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα συµπληρωµένη 2. Αναλυτική βαθµολογία στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών 3. Πιθανός µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (αντίγραφο πτυχίου) Σκορ GMAT (προαιρετικά) 4. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (και προαιρετικά, αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών) 5. Συστατικές επιστολές (2 τουλάχιστον, από καθηγητές του Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος αποφοίτησης) 6. Πιθανή επαγγελµατική εµπειρία 7. προσωπική συνέντευξη 8. 2 φωτογραφίες ταυτότητας Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται µε την αίτηση στη Γραµµατεία, επικυρωµένα.

∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 27 από 42

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης πλήρους φοίτησης στο γνωστικό αντικείµενο της ∆ιοίκησης Υπηρεσιών είναι τρία ακαδηµαϊκά εξάµηνα µαθηµάτων και ένα εξάµηνο εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας.

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «∆ιοίκηση Υπηρεσιών» για Στελέχη του Τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α.: http://www.msmpart.aueb.gr/ ∆ιευθυντής Προγράµµατος: Γ. Καραθανάσης, Αν. ∆ιευθυντής Προγράµµατος: Αν. Νικολόπουλος ∆ιοικητική Υποστήριξη: Ο.Π.Α., κα Κατερίνα Σταυροπούλου, 2ος όροφος, Γραφείο 206, τηλ: 210 - 8203872 Τµήµα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία µε Νέες Τεχνολογίες» του Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Ο.Π.Α.: http://www.mcm.aueb.gr/ment/ (ΦΕΚ 628/23.6.1998) Προϋποθέσεις Eισαγωγής • Πτυχίο από ελληνικό ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή ισότιµο της αλλοδαπής • Iκανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Aγγλικά • ∆υναµική προσωπικότητα µε προοπτικές επιτυχούς σταδιοδροµίας στον επιστηµονικό χώρο του προγράµµατος • Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά • Συµπληρωµένο έντυπο αίτησης • Αντίγραφο τίτλου σπουδών και αναλυτική βαθµολογία • Βιογραφικό σηµείωµα µε δύο πρόσφατες φωτογραφίες • Αποτελέσµατα εξετάσεων GMAT • ∆ύο τουλάχιστον κλειστές συστατικές επιστολές από Πανεπιστηµιακούς Καθηγητές ή/και Εργοδότες • Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας (προαιρετικά) • Άλλοι τίτλοι σπουδών Συµµετοχή στο κόστος 6000 € και καταβάλλεται ως εξής: 1.500 € µετά την αποδοχή συµµετοχής στο πρόγραµµα (Ιούλιος 2006), 1.500 €, στην αρχή κάθε ενός από τα τρία εξάµηνα: αρχές Οκτωβρίου 2006, αρχές Μαρτίου 2007, αρχές Ιουλίου 2007. Το πρόγραµµα αυτό παρέχεται και σε part time. Για περισσότερες πληροφορίες για το part time, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του προγράµµατος ∆ιευθύντρια Προγράµµατος: Μ. Κωνσταντοπούλου. ∆ιοικητική Yποστήριξη Ο.Π.Α.: κα Σκεύη, τηλ: 210-8203432 ∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 28 από 42

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία µε Νέες Τεχνολογίες» για στελέχη του Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Ο.Π.Α.: http://www.executivement.aueb.gr/ (ΦΕΚ 628/23.6.1998) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών "Μάρκετινγκ & Επικοινωνία µε Νέες Τεχνολογίες" απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων παρέχοντας τη δυνατότητα µερικής φοίτησης (part – time) και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθούν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους. Το Πρόγραµµα απευθύνεται σε όσους έχουν πτυχίο από Ελληνικό Ίδρυµα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ή ισότιµο της αλλοδαπής, ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στην Αγγλική γλώσσα, αποδεδειγµένη εργασιακή εµπειρία σε θέση ευθύνης (τουλάχιστον 5 ετών) και, τέλος, δυναµική προσωπικότητα µε προοπτικές επιτυχούς σταδιοδροµίας στους επιστηµονικούς χώρους του Προγράµµατος. ∆ιευθυντής Προγράµµατος: Γ. Αυλωνίτης. ∆ιοικητική Υποστήριξη Ο.Π.Α.: Ε. Μαυροµαρά, τηλ: 210 - 8203665 Τµήµα Πληροφορικής Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής του Ο.Π.Α. στα «Πληροφορικά Συστήµατα»: http://www.aueb.gr/MScIS/ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οι απόφοιτοι Τµηµάτων Πανεπιστηµιακού Τοµέα Πληροφορικής όπως και αντίστοιχων Τµηµάτων Επιστήµης Η/Υ, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής κλπ. της ηµεδαπής ή και αντίστοιχων Τµηµάτων της αλλοδαπής, µε βαθµό πτυχίου µεγαλύτερο ή ίσο του 6.5 δε συµµετέχουν σε εξετάσεις προεπιλογής αλλά καλούνται απευθείας σε συνέντευξη ενώπιον επιτροπής. Οι απόφοιτοι των παραπάνω Τµηµάτων µε βαθµό πτυχίου µικρότερο του 6.5, καθώς και οι απόφοιτοι άλλων Τµηµάτων και αντίστοιχων της αλλοδαπής ανεξαρτήτως βαθµού πτυχίου, συµµετέχουν σε εξετάσεις προεπιλογής (γραπτή δοκιµασία), που βασίζονται σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Οι επιτυχόντες καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον επιτροπής. Η γραπτή δοκιµασία προεπιλογής καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες: i) Λειτουργικά Συστήµατα και ∆ίκτυα Υπολογιστών. ii) Πληροφοριακά Συστήµατα και Σχεδιασµός Βάσεων ∆εδοµένων. iii) Τεχνολογία Λογισµικού. Η γραπτή δοκιµασία διαρκεί συνολικά τρεις ώρες, καλύπτει όλες τις παραπάνω ενότητες, θα διεξαχθεί στο τέλος Ιουνίου και αποσκοπεί στην αξιολόγηση των γνώσεων των υποψηφίων σε σχέση µε τις απαιτήσεις του προγράµµατος. Το πρόγραµµα είναι µερικώς αυτοχρηµατοδοτούµενο. Κατά συνέπεια η παρακολούθηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά, ανταποδοτικού χαρακτήρα, από κάθε φοιτητή, για την µερική κάλυψη των σχετικών λειτουργικών εξόδων του. Η συνεισφορά αυτή, για τους εισακτέους το ακαδηµαϊκό έτος 2005-06, ανέρχεται στο ποσό των 3000 ευρώ συνολικά.

∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 29 από 42

∆ιευθυντής προγράµµατος: Θ. Αποστολόπουλος (ΓΣΕΣ 5/6/1996 & 13/12/2000) ∆ιοικητική Υποστήριξη: Ο.Π.Α. κα Χαϊδεµενάκη, τηλ: 210 - 8203645, 8831094 Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής του Ο.Π.Α. στην «Επιστήµη των Υπολογιστών»: http://www.cs.aueb.gr/csgrad/ (εγκρίθηκε από ΕΠΕΑΕΚ) Προϋποθέσεις Εισαγωγής Μεταπτυχιακού Προγράµµατος (Μ.∆.Ε.) Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί µετά από αίτησή τους, υποβολή των κατάλληλων δικαιολογητικών και επιλογή: Απόφοιτοι Τµηµάτων Πληροφορικής ή Επιστήµης των Υπολογιστών των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, Απόφοιτοι Πολυτεχνειακών Τµηµάτων καθώς και Τµηµάτων Θετικών και Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστηµίων της ηµεδαπή ή αλλοδαπής, Απόφοιτοι άλλων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων ή ισοτίµων Σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, των οποίων το γνωστικό αντικείµενο είναι συναφές µε την Πληροφορική, Πτυχιούχοι Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. των οποίων το γνωστικό αντικείµενο είναι συναφές µε την Πληροφορική. Για κάθε επιλεγόµενο φοιτητή, θα εξετάζεται το γνωστικό του υπόβαθρο και θα αποφασίζεται κατά περίπτωση τυχόν αναγκαία συµπλήρωση του µε οκτώ (8) κατ' ανώτατο όριο µαθήµατα του προγράµµατος προπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής. Κριτήρια Επιλογής Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται µε συνεκτίµηση διαφόρων κριτηρίων, όπως: • Γενικός βαθµός πτυχίου. • Αναλυτική βαθµολογία, µε έµφαση στα µαθήµατα Πληροφορικής, καθώς και επίδοση στην πτυχιακή εργασία (για όποιους από τους υποψηφίους έχουν εκπονήσει). • Συστατικές επιστολές. • Τυχόν ερευνητική ή αναπτυξιακή ή επαγγελµατική εµπειρία. ∆ιευθυντής Προγράµµατος: Γ. Σταµούλης. Γρ. Μεταπτυχιακών Σπουδών: κα Χαϊδεµενάκη ∆ιοικητική Υποστήριξη: Ο.Π.Α. κα Κοκκίνη, τηλ: 210 - 8203646, e-mail: cs_grad_secr@aueb.gr Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Πλήρους και Μερικής Φοίτησης στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική: http://www.aislab.aueb.gr/master Στο Μ∆Ε γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ελληνικών και οµοταγών ΑΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ. Η αξιολόγηση και επιλογή των φοιτητών γίνεται µε τα παρακάτω κριτήρια: • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (ισοτιµία ∆ΙΚΑΤΣΑ για οµοταγή Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. του εξωτερικού). • Βαθµός πτυχίου. • ∆ύο συστατικές επιστολές. ∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 30 από 42

• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. • GMAT (µόνο για το τµήµα πλήρους φοίτησης). • Επαγγελµατική προϋπηρεσία µετά την απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους (µόνο για τους υποψήφιους στο πρόγραµµα µερικής φοίτησης). • Συνέντευξη ενώπιον ειδικής επιτροπής επιλογής, η οποία αποτελείται από δύο τουλάχιστον µέλη του ∆ιδακτικού και Επιστηµονικού Προσωπικού (∆ΕΠ) του τµήµατος. Η επιτροπή αξιολογεί: α) Τη δυνατότητα παρακολούθησης του προγράµµατος από τους υποψήφιους (αναλυτική και συνθετική σκέψη, ικανότητες επικοινωνίας, ηγετικές ικανότητες), β) τη δυνατότητα επαγγελµατικής αξιοποίησης του Προγράµµατος από τους υποψήφιους (σαφήνεια επαγγελµατικών στόχων, κίνητρα καριέρας) και γ) τη δυνατότητα του υποψηφίου να συµβάλλει στη µαθησιακή διαδικασία του Προγράµµατος. Η επιτροπή κατατάσσει τους υποψήφιους αξιολογώντας τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια κατά την κρίση της. • Η επιτροπή επιλογής µπορεί κατά τη κρίση της να ζητήσει από συγκεκριµένους υποψήφιους να εξεταστούν επιτυχώς σε µαθήµατα του προπτυχιακού κύκλου σπουδών πριν ολοκληρώσει την εξέταση της υποψηφιότητας τους. ∆ιευθυντής Προγράµµατος: ∆ηµήτρης Α. Γεωργούτσος ∆ιοικητική Υποστήριξη: Ο.Π.Α κ. Xολή, τηλ. 210-8203633, fax: 210-8203634. ( Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 908) Τµήµα Στατιστικής Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Ειδίκευσης στη Στατιστική του Τµήµατος Στατιστικής του Ο.Π.Α. : http://www.stat-athens.aueb.gr/ ∆ιευθυντής Προγράµµατος: Μ. Ζαζάνης (Γ.Σ.Ε.Σ 30/10/2002). ∆ιοικητική Υποστήριξη: Ο.Π.Α. κα. Κ. Χατζηπαναγιώτου, τηλ: 210 – 8203681 Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Συµπληρωµατικής Ειδίκευσης στη Στατιστική για στελέχη του Τµήµατος Στατιστικής του Ο.Π.Α.: http://www.stat-athens.aueb.gr/ ∆ιευθυντής Προγράµµατος: Μ. Ζαζάνης (Γ.Σ.Ε.Σ 30/10/2002). ∆ιοικητική Υποστήριξη: Ο.Π.Α. κα. Κ. Χατζηπαναγιώτου, τηλ: 210 - 8203681 Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ (International Program) του Τµήµατος ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ : http://www.i-mba.aueb.gr/ (ΦΕΚ 876/14.6.04) ∆ίδακτρα: 9.000€ ∆ιευθυντής Προγράµµατος: Γ. Πραστάκος Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ (International Program) για στελέχη του Τµήµατος ∆ιοικητικής ∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 31 από 42

Επιστήµης και Τεχνολογίας: http://www.i-mba.aueb.gr/ ∆ιευθυντής Προγράµµατος: Γ. Πραστάκος ∆ιοικητική Yποστήριξη: Ο.Π.Α. κα Ψαθογιαννάκη - Full time - τηλ: 210 - 8203662, κα Φαντάκη - Executive τηλ: 210 - 8203661, κα Ιακωβίδου - IFP - τηλ: 210 - 8203660 Τµήµατα Οικονοµικής Επιστήµης, ∆ΕΟΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Οικονοµικής Επιστήµης του Ο.Π.Α. στη Χρηµατοοικονοµική και Τραπεζική για Στελέχη: http://www.de.aueb.gr/?articleID=6349&heading=Σπουδές Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής µε Τεχνολογική, Θετική, ∆ιοικητική ή Οικονοµική ειδικότητα και µε εργασιακή εµπειρία. Επίσης, οι πτυχιούχοι αναγνωρισµένων αντιστοίχων τµηµάτων της αλλοδαπής. Η Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει τη διεξαγωγή πρόσθετων (εσωτερικών) εξετάσεων κατά περίπτωση. Η ύλη και ο χρόνος εξετάσεων καθορίζονται από την Επιτροπή. Κριτήρια επιλογής υποψηφίων Βαθµός πτυχίου • Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας • Εργασιακή εµπειρία • Συστατικές επιστολές • Συνέντευξη • Βαθµολογία GMAT, GRE* * Παρότι µη υποχρεωτικά, λαµβάνονται υπ’ όψιν κατά την κρίση της Επιτροπής του Προγράµµατος Προαπαιτούµενα για Επιλεξιµότητα των Υποψηφίων • Πτυχίο Τεχνολογικής, Θετικής, ∆ιοικητικής ή Οικονοµικής ειδικότητας από Ελληνικό ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή ισότιµο της αλλοδαπής • Άριστη γνώση της Αγγλικής, (κατοχή πτυχίου Proficiency ή πολύ καλός βαθµός εξέτασης TOEFL) • Πιστοποιηµένη Εργασιακή εµπειρία (πλήρης απασχόληση) • ∆υο συστατικές επιστολές ∆ιευθυντής Προγράµµατος: Κ. Γάτσιος ∆ιοικητική Υποστήριξη: Ο.Π.Α., κα Κιτσοπούλου, κα Σπυριδάκη, τηλ: 210 - 8203689, 8828992 Τµήµατα Ο∆Ε και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Ειδίκευσης στην Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων : Μ.Β.Α. των Τµηµάτων Ο∆Ε και ΜΕ του Ο.Π.Α.: http://www.interdeptmba.aueb.gr/ ∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 32 από 42

Κριτήρια Αποδοχής Το Μ.Β.Α. απευθύνεται σε αποφοίτους Ελληνικών ΑΕΙ ή ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισµένων από το ∆ΙΚΑΤΣΑ. Κατά το παρελθόν ένας µεγάλος αριθµός φοιτητών προήλθε από τις επιστήµες της ∆ιοίκησης των Επιχειρήσεων και τις Θετικές Επιστήµες, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οι απόφοιτοι άλλων Επιστηµών αποκλείονται από το πρόγραµµα. Το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα απευθύνεται σε κατόχους αναγνωρισµένων µεταπτυχιακών τίτλων επιπέδου Master's στα γνωστικά αντικείµενα της ∆ιοίκησης των Επιχειρήσεων. Οι φοιτητές στο Μεταπτυχιακό πρόγραµµα M.B.A. γίνονται δεκτοί µε βάση τα εξής κριτήρια: • Βαθµό πτυχίου (ο βαθµός πρέπει να είναι τουλάχιστον "λίαν καλώς"). • Έκθεση περιγραφής επαγγελµατικών στόχων. • Επίδοση στο GMAT (η επίδοση πρέπει να είναι υψηλότερη των 550 µονάδων). • Άριστη γνώση της Αγγλικής, δεδοµένου ότι η διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική και στην Αγγλική και η βιβλιογραφία είναι κατεξοχήν στην Αγγλική. Τµήµατα Ο∆Ε, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, ∆ΕΤ και Πληροφορικής Πρόγραµµα στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive M.B.A.): http://www.executivemba.aueb.gr/ Στο πρόγραµµα µπορούν να εγγράφονται πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον τριετή πιστοποιηµένη εργασιακή εµπειρία Προϋποθέσεις Στο πρόγραµµα µπορούν να εγγράφονται πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον τριετή πιστοποιηµένη εργασιακή εµπειρία (µετά τη λήψη του πτυχίου). Λόγω του µεγάλου αριθµού υποψηφιοτήτων και των σηµαντικών απαιτήσεων του προγράµµατος εφαρµόζεται συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής φοιτητών. Τα κύρια στοιχεία αυτής είναι η αξιολόγηση του φακέλου (βιογραφικό, συστατικές επιστολές, κλπ.) των υποψηφίων, η συνέντευξη από ειδική επιτροπή καθηγητών και πιθανή εξέταση αν κριθεί απαραίτητη. Τα κριτήρια επιλογής είναι: •

Προϋπηρεσία (χρόνος, ποιότητα)

Βαθµός πτυχίου - µεταπτυχιακές σπουδές

Συστατικές επιστολές

∆υνατότητα παρακολούθησης και αξιοποίησης του προγράµµατος

Βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση του υποψηφίου είναι η τουλάχιστον τριών χρόνων πιστοποιηµένη επαγγελµατική εµπειρία µετά τη λήψη του πτυχίου και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Πληροφορίες για εγγραφή στο πρόγραµµα

∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 33 από 42

Για την εγγραφή στο πρόγραµµα οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν το φάκελο της υποψηφιότητας τους κατά το διάστηµα 5 Φεβρουαρίου 2007 έως και 20 Απριλίου 2007. Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιέχει: •

Συµπληρωµένη την αίτηση υποψηφιότητας

Βιογραφικό Σηµείωµα.

∆ύο(2) συστατικές επιστολές από καθηγητές Πανεπιστηµίου ή Ανώτερα Στελέχη Επιχειρήσεων.

Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθµολογία, πρωτότυπα ή επικυρωµένα.

Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Παράβολο 50€ ( Κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογ/σµού 110/48007964 )

και δύο(2) πρόσφατες φωτογραφίες επισυναπτόµενες σε αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τη Γραµµατεία του Προγράµµατος: Τηλ: 210-8828474, 210-8203638 Fax: 210-8828474 email: MBAExecutive@aueb.gr Το συγκεκριµένο Πρόγραµµα είναι αυτοχρηµατοδοτούµενο και οι δαπάνες του καλύπτονται από τα δίδακτρα των φοιτητών. Το κόστος των διδάκτρων καθορίζεται από τη ∆ιατµηµατική Επιτροπή. Οι φοιτητές είναι υποχρεωµένοι να καταβάλουν τα δίδακτρα του εκάστοτε εξαµήνου πριν την έναρξή του. ∆ιευθυντής Προγράµµατος: ∆. Μπουραντάς ∆ιοικητική Υποστήριξη Ο.Π.Α: κα Σταυροπούλου Ελένη, Γκαλίτσιου Κατερίνα, τηλ: 210 - 8203638, 8828474 Τµήµατα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και ∆ΕΤ Πρόγραµµα στη ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού: http://www.mbc.aueb.gr/hrm/ (Πλήρους Φοίτησης). Κριτήρια Επιλογής Πρόγραµµα Πλήρους Φοίτησης Βαθµός Πτυχίου Βαθµός GMAT (τουλάχιστον 550) Χρόνος προϋπηρεσίας και θέση εργασίας (εάν υπάρχει) Μεταπτυχιακός Τίτλος (εάν υπάρχει) 2 Συστατικές Επιστολές, από καθηγητές ή εργοδότες Αξιολόγηση µέσω συνέντευξης από οµάδα καθηγητών ∆ιευθυντές Προγράµµατος: N. Παπαλεξανδρή, ∆. Μπουραντάς ∆ιοικητική Υποστήριξη Ο.Π.Α: κα Γαγλία Μελίνα, τηλ: 210 - 8203878, fax: 210 - 8203877

∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 34 από 42

Πρόγραµµα στη ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού: http://www.mbc.aueb.gr/hrm/ (Μερικής Φοίτησης). Πρόγραµµα Στελεχών Επιχειρήσεων (Μερικής Φοίτησης) • Βαθµός Πτυχίου • Χρόνος προϋπηρεσίας και θέση εργασίας (τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσίας) • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (αποδεικνύεται µε GMAT τουλάχιστον 550 ή Proficiency ή TOEFL) • Συνάφεια Θέσης • Μεταπτυχιακός Τίτλος (εάν υπάρχει) • 2 Συστατικές Επιστολές, από καθηγητές ή εργοδότες • Αξιολόγηση µέσω συνέντευξης από οµάδα καθηγητών ∆ιευθυντές Προγράµµατος: N. Παπαλεξανδρή, ∆. Μπουραντάς ∆ιοικητική Υποστήριξη Ο.Π.Α: κα Μακρυνιώτη Σοφία, τηλ: 210 - 8203876, fax: 210 - 8203877 Τµήµατα Ο∆Ε, ΜΕ και ΛΟΓΧΡΗ του Ο.Π.Α. και του ΕΜΠ ∆ιαπανεπιστηµιακό ∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Ο.Π.Α, Athens MBA (Τµήµα Ο∆Ε, ΜΕ και Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής): http://simor.mech.ntua.gr/athensmba/ (ΦΕΚ 1239/8.12.98) 22. Το κόστος της φοίτησης ανέρχεται σε 8.000 Ευρώ. Υπεύθυνος ΟΠΑ: Γ. Βενιέρης ∆ιοικητική Yποστήριξη ΟΠΑ: κα Κουτροµάνου Γιούλη, τηλ: 210 - 8203690, fax: 210 – 8203634 Υπεύθυνος ΕΜΠ: Ι. Παππάς ∆ιοικητική Yποστήριξη ΕΜΠ: κα Τζίµα Βέρα, τηλ: 210 – 7723695 Τµήµα Πληροφορικής ΟΠΑ και Μαθηµατικών του ΕΚΠΑ ∆ιαπανεπιστηµιακό - ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Μαθηµατικά της Αγοράς και της Παραγωγής» του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πληροφορικής του ΟΠΑ, Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών : http://www.aueb.gr/graduate/map/ (ΦΕΚ 1190/19.11.1998) Τυπικά, το πρόγραµµα µπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι Τµηµάτων Μαθηµατικών, Πολυτεχνικών ή Οικονοµικών Σχολών, Τµηµάτων Στατιστικής, Πληροφορικής καθώς και απόφοιτοι άλλων τµηµάτων εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των µαθηµάτων". Στην ουσία, η κυριότερη παράµετρος επιτυχίας είναι η έφεση σε ποσοτικές αναλύσεις, µε ταυτόχρονα την διάθεση να δεί κανείς απτά αποτελέσµατα των αποφάσεών του. Έτσι, ενώ παλαιότερα όλοι οι φοιτητές που διακρίνονται είχαν ισχυρό µαθηµατικό υπόβαθρο ( και αντίστοιχο πτυχίο), στις τελευταίες τάξεις πολλοί απόφοιτοι οικονοµικών τµηµάτων ήταν µεταξύ των διακριθέντων. Πρόεδρος Ε.∆.Επιτροπής: κ. Ε. Μαγείρου ∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 35 από 42

∆ιοικητική Υποστήριξη: Ο.Π.Α., κα Χαϊδεµενάκη, τηλ: 210 – 8203645

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών http://www.panteion.gr/gr/new/menu/metaptyxiako1.htm Μεταπτυχιακός κύκλος Jean Monnet "Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόµενες Χώρες" Γενικά Χαρακτηριστικά του Προγράµµατος Το πρόγραµµα είναι διετούς διάρκειας. Ειδικεύσεις: • ∆ιεθνές ∆ίκαιο και ∆ιπλωµατικές Σπουδές • ∆ιεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές • Ευρωπαϊκή ∆ιοίκηση και Πολιτική (Πρόγραµµα Jean Monnet) • ∆ίκαιο και Οικονοµία των Επιχειρήσεων στο Νέο ∆ιεθνές Περιβάλλον Το Π.Μ.Σ. συνδυάζει τη θεωρητική διδασκαλία µε την εµπειρική µελέτη διεθνών και ευρωπαϊκών θεµάτων. Κάθε ειδίκευση του ΠΜΣ έχει τη δική της απήχηση στην αγορά, δηλαδή απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό (target group). Ειδικότερα, η ειδίκευση «∆ιεθνές ∆ίκαιο και ∆ιπλωµατικές Σπουδές» αποβλέπει στην προετοιµασία στελεχών για το διπλωµατικό σώµα, την πολιτιστική και την οικονοµική διπλωµατία, καθώς και στελεχών διεθνών οργανισµών. Η ειδίκευση «∆ιεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές» αποβλέπει στην προετοιµασία ειδικών επί θεµάτων διεθνούς ασφάλειας, στάθµισης πολιτικών κίνδυνων κ.λπ. Η ειδίκευση «Ευρωπαϊκή ∆ιοίκηση και Πολιτική» αποβλέπει στην προετοιµασία ειδικού επιστηµονικού προσωπικού για το ∆ηµόσιο και τα Επιµελητήρια, στελεχών Ευρωπαϊκών Οργανισµών, στελεχών για εταιρείες συµβουλών κ.λπ. Η ειδίκευση «∆ίκαιο και Οικονοµία των Επιχειρήσεων στο Νέο ∆ιεθνές Περιβάλλον» αποβλέπει στην προετοιµασία νοµικών και οικονοµικών συµβουλών για τις επιχειρήσεις που συνάπτουν διασυνοριακές συνεργασίες ή διεθνοποιούνται, τραπεζικά στελέχη που επιθυµούν να υπηρετήσουν σε διευθύνσεις διεθνών δραστηριοτήτων τραπεζών ή σε τραπεζικά υποκαταστήµατα στο εξωτερικό κ.λπ. Το δίπλωµα αποτελεί εξάλλου προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα γνωστικά αντικείµενα των διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. Η βασική διάρθρωση του προγράµµατος βασίζεται στην λογική της διδασκαλίας τριών γνωστικών αντικειµένων / µαθηµάτων ανά εξάµηνο, δηλαδή δώδεκα συνολικά µαθηµάτων στη διάρκεια των τεσσάρων διδακτικών εξαµήνων, ενώ η διπλωµατική εργασία µε συντελεστή 40% υποστηρίζεται στη διάρκεια του πέµπτου εξαµήνου. Σε κάθε µάθηµα αντιστοιχούν τρεις (3) διδακτικές µονάδες και οι εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας είναι τουλάχιστον τρεις (3) για κάθε µάθηµα.

∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 36 από 42

Η παρακολούθηση όλων των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική και συµπληρώνεται µε ατοµική ερευνητική δραστηριότητα και συµµετοχή στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σχέσεων και του Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκµηρίωσης (European Documentation Centre). Ειδικά για τους σπουδαστές που επιλέγουν την ειδίκευση ∆ιεθνούς ∆ικαίου και ∆ιπλωµατικών Σπουδών είναι υποχρεωτική και η επιτυχής παρακολούθηση δυο ξένων γλωσσών. Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται η υποβολή διπλωµατικής εργασίας (dissertation) 15.000 λέξεων και η υποστήριξη της ενώπιον τριµελούς επιτροπής. Μέρος των µεταπτυχιακών σπουδών µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο εξωτερικό στα πλαίσια προγραµµάτων ανταλλαγών. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές των ειδικεύσεων «∆ιεθνές ∆ίκαιο και ∆ιπλωµατικές Σπουδές» και «∆ιεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών» να παρέχουν τις υπηρεσίες τους (stage) κατά τους θερινούς µήνες στο Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία µε τη ∆ιπλωµατική Ακαδηµία, ενώ για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές των ειδικεύσεων «∆ίκαιο και Οικονοµία των Επιχειρήσεων στο Νέο ∆ιεθνές Περιβάλλον» και «Ευρωπαϊκή ∆ιοίκηση και Πολιτική» απασχολούνται (stage) κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκµηρίωσης και κατά το δεύτερο στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα. Η φοίτηση είναι δωρεάν, πλην των εκπαιδευτικών εκδροµών και προγραµµάτων που διεξάγονται εκτός Αθηνών (Ύδρα, Σπέτσες). Προϋποθέσεις και ∆ιαδικασία Εισαγωγής Υποψηφιότητα µπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι Τµηµάτων και Κατευθύνσεων ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Νοµικής, Πολιτικής Επιστήµης, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, Οικονοµικών Επιστηµών, Ιστορίας, Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας των ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή αντίστοιχων ιδρυµάτων και κατευθύνσεων της αλλοδαπής. Ειδικά στην ειδίκευση ∆ιεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών γίνονται δεκτοί και εν ενεργεία αξιωµατικοί των ελληνικών ή ξένων ενόπλων δυνάµεων απόφοιτοι Σχολών Πολέµου, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει έγγραφη άδεια από τις υπηρεσίες τους για όλη τη διάρκεια των προβλεπόµενων σπουδών. Στην αίτηση υποψηφιότητας αναγράφεται η ειδίκευση που ο υποψήφιος θα ακολουθήσει. Ο υποψήφιος υποχρεούται µαζί µε το πτυχίο του να υποβάλει αναλυτική βαθµολογία του συνόλου των σπουδών του. Απαιτείται γενικός βαθµός πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς» και βαθµός τουλάχιστον οκτώ (8) σε τρία τουλάχιστον µαθήµατα διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών ή σύνολο είκοσι τεσσάρων (24) µονάδων σε τρία τέτοια µαθήµατα. Για τους υποψήφιους της ειδίκευσης «∆ίκαιο και Οικονοµία των Επιχειρήσεων στο Νέο ∆ιεθνές Περιβάλλον» µπορεί να ληφθεί υπόψη αντί της πιο πάνω βαθµολογίας η βαθµολογία των µαθηµάτων οικονοµικού, εµπορικού, τραπεζικού δικαίου, χρηµατοοικονοµικής και τραπεζικής. Από τις βαθµολογικές προϋποθέσεις µπορούν να εξαιρεθούν υποψήφιοι µε επαγγελµατική εµπειρία συναφή προς το αντικείµενο της ειδίκευσης που προτίθενται να επιλέξουν. Υποψηφιότητα µπορούν να υποβάλουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, επισυνάπτοντας την αναλυτική βαθµολογία επτά (7) εξαµήνων σπουδών, τυχόν δε εγγραφή τους στον πίνακα επιτυχόντων ισχύει υπό την αίρεση ότι θα προσκοµίσουν µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Οκτωβρίου το πτυχίο τους ή βεβαίωση περί επιτυχούς περατώσεως των σπουδών τους από τα ∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 37 από 42

οποία θα προκύπτει ότι ο γενικός βαθµός πτυχίου είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς». Η υποψηφιότητα των επί πτυχίω φοιτητών θα πρέπει πάντως να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις της ως άνω παραγράφου κατά την υποβολή της. Απαιτείται επίσης επαρκής γνώση της αγγλικής ή/και γαλλικής γλώσσας ανάλογα µε την ειδίκευση, αποδεικνυόµενη είτε από την κατοχή πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ξένης χώρας, είτε από την κατοχή αποδεικτικού επάρκειας γνώσεων αγγλικής γλώσσας (Cambridge Proficiency, TOEFL µε 550/213 τουλάχιστον µονάδες) ή γαλλικής γλώσσας (Sorbonne II ή DELF προκειµένου για α' ξένη γλώσσα και Sorbonne Ι ή DELF προκειµένου για β' ξένη γλώσσα). Οι πτυχιούχοι και οι επί πτυχίω φοιτητές που εκπληρώνουν τις βαθµολογικές προϋποθέσεις αλλά δεν κατέχουν έναν από τους παραπάνω τίτλους ή αποδεικτικά ξένων γλωσσών καλούνται µε ανακοίνωση που αναρτάται στην είσοδο της Γραµµατείας του ΠΜΣ να συµµετάσχουν σε δοκιµασία επάρκειας γλωσσικών γνώσεων η οποία διαρκεί µια ώρα και περιλαµβάνει µετάφραση αποσπάσµατος από αγγλική ή γαλλική εφηµερίδα ή περιοδικό. Για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτείται η κατάθεση της σχετικής αιτήσεως και των πιο πάνω δικαιολογητικών κατά το µήνα Μάιο στην Γραµµατεία του ΠΜΣ ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Μεταπτυχιακός Κύκλος Jean Monnet «Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόµενες Χώρες» Η Β' έδρα Jean Monnet του Τοµέα ∆ιεθνών Θεσµών (υπεύθυνος: αναπλ. καθηγητής Γρ. Τσάλτας) σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο ∆ιεθνών Σχέσεων οργανώνει ετήσιο µεταπτυχιακό κύκλο σπουδών µε θέµα: «Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόµενες Χώρες». Η φοίτηση διαρκή δυο εξάµηνα ή 240 ώρες διδασκαλίας και είναι υποχρεωτική. ∆εκτοί γίνονται οι πτυχιούχοι Νοµικής, Πολιτικών και Οικονοµικών Επιστηµών, ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών Ελληνικών και ξένων Πανεπιστηµίων, µε βαθµό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Η επιλογή των 20 µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται µε προφορική συνέντευξη. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν τέσσερις θεµατικές ενότητες: • Το ∆ίκαιο της Ανάπτυξης στην προοπτική των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις Αναπτυσσόµενες Χώρες. • Κοινοτικοί θεσµοί και εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης • Οικονοµικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις Αναπτυσσόµενες Χώρες • Ασφάλεια και Μετανάστευση στην προοπτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του τίτλου είναι: • ∆ιπλωµατική Εργασία (min 60 σελίδες) • Γραπτή εξέταση σε χειµερινό και εαρινό εξάµηνο ∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 38 από 42

• Τελική προφορική εξέταση από Τριµελή Επιτροπή • Αξιολόγηση συµµετοχής στα σεµινάρια. • Στους πτυχιούχους χορηγείται Πιστοποιητικό Ευρωπαϊκών Σπουδών µε έµφαση στις Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις Αναπτυσσόµενες Χώρες. Γραµµατεία Π.Μ.Σ. Πτέρυγα Μ. Στασινοπούλου, 2ος όροφος, αίθ. 314, Τηλ.: 010-9220031, 010-9201601-2, Fax: 010-9213140 e-mail: postines@panteion.gr Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης http://www.panteion.gr/gr/new/menu/metaptyxiako3.htm Γραµµατεία Π.Μ.Σ. Κτίριο Κεντρικής ∆ιοίκησης, 3ος όροφος, Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Τηλ: 010920-1058, fax: 010922-9312 Γενικά Χαρακτηριστικά του Προγράµµατος Αντικείµενο του ΠΜΣ είναι η οργάνωση µεταπτυχιακών µαθηµάτων και ερευνητικών εργασιών για την απόκτηση εµπειρίας στα γνωστικά πεδία της περιφερειακής ανάπτυξης και της οικονοµικής πολιτικής. Το πρόγραµµα είναι διετούς διάρκειας (τεσσάρων εξαµήνων) και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (επιπέδου Master's). Οι σπουδές για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Ειδίκευσης απαιτούν την υποχρεωτική παρακολούθηση των µαθηµάτων τεσσάρων εξαµήνων, την επιτυχή εξέταση σ’ αυτά κατά εξάµηνο, (επιτρέπεται η µεταφορά τριών µαθηµάτων στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεµβρίου κατά ακαδ. έτος, τα οποία δεν θα ανήκουν στο ίδιο εξάµηνο), και την εκπόνηση ∆ιπλωµατικής Εργασίας την οποία ο υποψήφιος υποστηρίζει δηµόσια, ενώπιον τριµελούς επιτροπής. Προϋποθέσεις και ∆ιαδικασία Εισαγωγής Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τµηµάτων των ΑΕΙ και των αναγνωρισµένων ισοτίµων του εξωτερικού, καθώς και οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ οι οποίοι µετά την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα µαθήµατα του Ζ΄ και Η΄ Εξαµήνου του προπτυχιακού προγράµµατος πριν τους επιτραπεί η παρακολούθηση των µαθηµάτων του ΠΜΣ. Επίσης, δεκτοί γίνονται οι µετά από εξετάσεις υπότροφοι εσωτερικού του ΙΚΥ, οι οποίοι γίνονται δεκτοί καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισαγοµένων. Κριτήρια • Βαθµός πτυχίου και βαθµολογία σε προπτυχιακά µαθήµατα σχετικά µε την Οικονοµική και Περιφερειακή Ανάπτυξη ∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 39 από 42

• Προφορικές εξετάσεις σε τέσσερα γνωστικά αντικείµενα: 1) Μακροοικονοµική και Μικροοικονοµική Θεωρία, 2) Περιφερειακή Επιστήµη, 3) Χωροταξία & Πολεοδοµία, 4) Ποσοτικές Μέθοδοι (Μαθηµατικά, Στατιστική & Οικονοµετρία, Πληροφορική) • Γραπτή δοκιµασία σε σύντοµη ανάπτυξη θέµατος οικονοµικής επικαιρότητας • Επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης • Ερευνητική Εµπειρία & ∆ηµοσιεύσεις • Προσωπικότητα & Συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Εξετάσεων • Αποδεδειγµένη επάρκεια της αγγλικής, γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας. • ∆ύο Συστατικές Επιστολές Τµήµα Ψυχολογίας (∆ιατµηµατικό) Οργανωτική και Οικονοµική Ψυχολογία : http://www.panteion.gr/gr/new/menu/metaptyxiako4.htm Τµήµα Ψυχολογίας (∆ιατµηµατικό), Γραµµατεία Π.Μ.Σ., Νέα Πτέρυγα, Α-3 γραφείο, τηλ. 010920-1689 Fax: 010920-1689 Γενικά Χαρακτηριστικά του Προγράµµατος Η διαδικασία επιλογής των µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται µε γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται το β' 15µερο του Σεπτεµβρίου. Η διάρκεια του είναι 5 εξάµηνα. Το Πρόγραµµα είναι πρωτοποριακό για την Ελλάδα, όπου ιστορικά, η εφαρµογή της γνώσης της Ψυχολογικής Επιστήµης έχει περιοριστεί ασφυκτικά στην παροχή υπηρεσιών στον τοµέα της ψυχικής υγείας υπό την στενή έννοια του όρου. Η µοναδικότητα και ο πρωτοποριακός χαρακτήρας του Προγράµµατος δηµιουργεί µία ιδιαίτερη ευθύνη και πρόκληση τόσο για τους διδάσκοντες όσο και για τους αποφοίτους, οποίοι καλούνται όχι µόνο να επιδείξουν άρτια γνώση του αντικειµένου αλλά και να «εκπαιδεύσουν» υπό µία έννοια, φορείς και επιχειρήσεις στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα ώστε να γίνει κατανοητό και αποδεκτό ότι η πολιτική, οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη µιας σύγχρονης χώρας δεν µπορεί παρά να βασίζεται στην επιστηµονική γνώση των χαρακτηριστικών και αναγκών του ανθρώπινου δυναµικού της. Το Πρόγραµµα έχει διεπιστηµονικό χαρακτήρα και ως προς τους φοιτητές οι οποίοι είναι απόφοιτοι Τµηµάτων Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Οικονοµικών κ.ά. Επιδιωκόµενοι Στόχοι

∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 40 από 42

Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το προτεινόµενο πρόγραµµα Οργανωτικής και Οικονοµικής Ψυχολογίας θα ασκηθούν στη µελέτη θεµάτων που αφορούν κάθε όψη της οικονοµικής συµπεριφοράς, της γενικότερης συµπεριφοράς στον εργασιακό χώρο, καθώς και της οργάνωσης του χώρου αυτού. Ειδικότερα, η µελέτη ασκήσεων και περιπτώσεων (case-studies) καθώς επίσης και η διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και µελέτη των ακολουθών θεµάτων: Αιτήσεις και δικαιολογητικά µέσω ΕΛ.ΤΑ. γίνονται δεκτά εάν φέρουν σφραγίδα ταχυδροµείου µέχρι την τελική ηµεροµηνία υποβολής ως ανωτέρω. Προϋποθέσεις και διαδικασία επιλογής Υποψηφιότητα µπορούν να υποβάλλουν πτυχιούχοι όλων των Τµηµάτων των ελληνικών ΑΕΙ, ΤΕΙ και ισότιµων ιδρυµάτων του εξωτερικού (σύµφωνα µε την παρ.12 του άρθ. 5 του 2916/01 που προσετέθη στο άρθ. 25 του Ν. 1404/87). Η Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή του ΠΜΣ θα ορίζει την παρακολούθηση προπτυχιακών µαθηµάτων των µεταπτυχιακών φοιτητών σε θέµατα που οι σπουδές τους δεν είναι συγγενείς µε το αντικείµενο του ΠΜΣ. Υποψηφιότητα µπορούν να υποβάλλουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, επισυνάπτοντας την αναλυτική βαθµολογία επτά (7) εξαµήνων σπουδών, τυχόν δε εγγραφή τους στον πίνακα των επιτυχόντων ισχύει υπό την αίρεση ότι θα προσκοµίσουν µέχρι την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2006 το πτυχίο τους ή βεβαίωση της Γραµµατείας τους ότι έχουν περατώσει επιτυχώς τις σπουδές τους. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει µε συνεκτίµηση των κριτηρίων: • Εξετάσεις στα µαθήµατα: Κοινωνική Ψυχολογία, β) Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική στις Κοινωνικές Επιστήµες. • Εάν από τον τίτλο σπουδών Ξένης Γλώσσας δεν παρέχεται επάρκεια (Proficiency, Toefl>225 ή 550 (σύµφωνα µε την παλαιά κλίµακα), Sorbonne ΙΙ, DALF, πτυχιούχοι Αγγλικής ή Γαλλικής Φιλολογίας) οι υποψήφιοι θα εξετασθούν σε µετάφραση ξένου κειµένου (Αγγλικών ή Γαλλικών) χρονικής διάρκειας µιας ώρας. • Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις θα συµµετάσχουν σε συνέντευξη ενώπιον Τριµελούς Επιτροπής όπου θα συνυπολογιστούν και α) ο βαθµός πτυχίου, β) αναλυτική βαθµολογία, γ) οι συστατικές επιστολές και δ) η προηγούµενη ενασχόληση µε το αντικείµενο του ΠΜΣ. H επιλογή των υποψηφίων από ΑΕΙ και ΤΕΙ γίνεται ισότιµα. Κατάθεση αιτήσεων και των παρακάτω δικαιολογητικών που να ανταποκρίνονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος µπορεί να πραγµατοποιηθεί έως 16 Σεπτεµβρίου 2006 στη Γραµµατεία του Τµήµατος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Παλαιό Κτίριο, 3ος όροφος) Τρίτη και Πέµπτη, ώρα 10.00 - 13.00, τηλ. 210 9201056, 210 9201057, 210 ∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 41 από 42

9201421, 210 9201689. Αιτήσεις και δικαιολογητικά µέσω ΕΛ.ΤΑ. γίνονται δεκτά εάν φέρουν σφραγίδα ταχυδροµείου µέχρι την τελική ηµεροµηνία υποβολής ως ανωτέρω. ∆ικαιολογητικά • Βιογραφικό • Αντίγραφο Πτυχίου • Αναλυτική Βαθµολογία • ∆ύο συστατικές επιστολές από µέλη ∆ΕΠ • Συστατικές επιστολές από επαγγελµατική προϋπηρεσία (προαιρετικό) • Εργασίες στο αντικείµενο του ΠΜΣ (προαιρετικό) • Επαγγελµατική προϋπηρεσία (προαιρετικό) • Τίτλοι Σπουδών Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά ή Γαλλικά) • Τέσσερις (4) φωτογραφίες Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα. Οι φοιτητές που δεν έχουν αναγορευθεί πτυχιούχοι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής δικαιολογητικών, υποχρεούνται να καταθέσουν βεβαίωση της αντίστοιχης Γραµµατείας Τµήµατος για την περάτωση των σπουδών τους. Ψυχολογία και ΜΜΕ : http://www.panteion.gr/gr/tmimata/psycho/mme Στόχος του είναι να προαγάγει την ψυχολογική γνώση σε έναν από τους πλέον καθοριστικούς σήµερα τοµείς για το κοινωνικό και ατοµικό γίγνεσθαι, που είναι τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ). Η εµπλοκή της Ψυχολογίας στα µέσα ενηµέρωσης, που στη χώρα µας είναι σχεδόν άγνωστη θα συµβάλλει καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθµιση των πρωταρχικών λειτουργιών της ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, που επιτελούν σήµερα τα ΜΜΕ. Ενδεικτικά: • Επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των σπουδαστών στους πολλαπλούς ρόλους που είναι σε θέση να διαδραµατίσουν καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα των ΜΜΕ (Τηλεόραση, video, φιλµ, εφηµερίδες, περιοδικά). Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στις νέες τεχνολογίες (internet, διαδίκτυο, πολυµέσα), • ∆ιερευνά τις πολύπλοκες σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στην ψυχική υγεία, την εγκληµατικότητα και τα µέσα ενηµέρωσης προτείνοντας τρόπους υπέρβασης των προβληµάτων που αναδύονται, • Συµβάλλει στην προώθηση της επικοινωνίας ανάµεσα στην ψυχολογική γνώση και τους εκπροσώπους των media, • Επεξεργάζεται προγράµµατα επιµόρφωσης του κοινού και ιδιαίτερα των παιδιών στοχεύοντας σε µία κριτική ανάλυση και ανάγνωση των µηνυµάτων των ΜΜΕ, • Εκπαιδεύει και ευαισθητοποιεί τους µεταπτυχιακούς σπουδαστές σε ζητήµατα ηθικής και δεοντολογίας των µέσων. Έµφαση θα δοθεί σε ζητήµατα "αιχµής" όπως η προστασία των ανηλίκων, η προστασία των µειονοτήτων, ο ρατσισµός στα µέσα ενηµέρωσης. Το πρόγραµµα αποβλέπει στην παραγωγή ερευνητών και συµβούλων σε θέµατα ψυχολογίας και ΜΜΕ, οι οποίοι θα µπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσµατικά σε ένα ευρύτατο φάσµα του δηµοσίου και ιδιωτικού βίου. ∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»


1ο Συνέδριο Οικονοµολόγων – Μέρος Β΄, 13/3/2007, Athens Imperial Hotel, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ.Π.Σ.

Σελίδα 42 από 42

Αιτήσεις υποβολής: Πληροφορίες: κα Μαρία Λέλα, Τηλ. 6944 556018, 210 9201689, Email lelama@ath.forthnet.gr Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιέχει: • Αίτηση, • ∆ύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές από πρόσωπα που γνωρίζουν την επιστηµονική τους κατάρτιση, • Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα, • Αντίγραφα πτυχίου / ων (σε περίπτωση απόφοιτων Πανεπιστηµίων εξωτερικού να υπάρχει αναγνώριση ισοτιµίας από το ∆ΙΚΑΤΣΑ), • Αναλυτική βαθµολογία όλων των ετών, • Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικά σε επίπεδο proficiency ή Γαλλικά σε επίπεδο Sorbonne ΙΙ), • Πρόσθετα στοιχεία που θα ενισχύουν την υποψηφιότητα (συµµετοχή σχετικού αντικειµένου: Σεµινάρια, Συνέδρια, επαγγελµατική εµπειρία, συνεργασία σε ερευνητικά προγράµµατα, εκπόνηση εργασιών, δηµοσιεύσεις κλπ.). __

∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

metaptihiaka_esoteriko_oikonomika_2007.03.20.imerida  

ΤΤΤρρρίίίτττηηη ,,, 111333 ΜΜΜαααρρρτττίίίοοουυυ 222000000777 ΏΏΏρρρααα ::: 111666...000000 ––– 222000...000000 CCCoooffffffeeeeee BBBrrreee...

metaptihiaka_esoteriko_oikonomika_2007.03.20.imerida  

ΤΤΤρρρίίίτττηηη ,,, 111333 ΜΜΜαααρρρτττίίίοοουυυ 222000000777 ΏΏΏρρρααα ::: 111666...000000 ––– 222000...000000 CCCoooffffffeeeeee BBBrrreee...

Advertisement