Page 1

Μπορείτε να βρείτε ύλες, ανακοινώσεις , παλαιότερα θέματα, προγράμματα, λυμένα θέματα καθώς και άλλα φυλλάδια στο τραπεζάκι της Δαπ η στο dap-oikonomikou.gr Για απορίες γραφτείτε στο Φόρουμ του https://www.facebook.com/groups/econnomikis

facebook

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε επικοινωνήσετε στο dap.oikonomikou@gmail.com

ΔΑΠ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

να


ΔΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Περιεχόμενα: 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Απρίλιος 2014 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- Ιούνιος 2013 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ιούνιος 2012 4. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -Σεπτέμβρης 2010 5. MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ιούνιος2010 6. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Σεπτέμβρης 2009 7. MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ιούνιος 2009 8. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Σεπτέμβρη 2008 9. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ιούνιος 2008 10. MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ιούνιος 2007 11. MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Σεπτέμβρης 2006 12. MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ MARKETING 13. MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΜΒΟΛΙΜΗ Σεπτέμβρη 2006 14. MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ MARKETING -Ιούνιος 2006 15. MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ MARKETING -Ιούνιος 2006 16. MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ MARKETING - Σεπτέμβρης 2005 17. MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ MARKETING — Φεβρουάριος 2005 18. MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ MARKETING - Φεβρουάριος 2004


ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Απρίλιος 2014 1. Να εξηγήσετε τι είναι η «μαργαρίτα των υπηρεσιών κατά τον Lovelock και ποια η σημασία της για τις επιχειρήσεις. Να χρησιμοποιήσετε παραδείγματα για ότι θέμα αναλύετε. 2. Να εφαρμόσετε το «Μοντέλο των Κενών» σε μία τουριστική ξενοδοχειακή επιχείρηση της επιλογής σας. Για κάθε «κενό» που τυχόν δημιουργείται να προτείνετε τουλάχιστον ένα μέτρο για τη μείωσή του. Να απαντήσετε και στα δύο θέματα. Καλή επιτυχία! ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ιούνιος 2013 Να απαντήσετε σε δύο από τα τρία θέματα Θέμα 1: Α. Ως στέλεχος της Διοίκησης Μάρκετινγκ της Τράπεζας Χ διαπιστώνετε ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η εξυπηρέτηση των πελατών δε γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα που έχετε προκαθορίσει. Μετά τη διαπίστωση αυτή να παρουσιάσετε τις σκέψεις σας σχετικά με τα αίτια του φαινομένου αυτού και τις ενέργειες που σκέπτεστε να κάνετε προκειμένου να αντιμετωπίσετε το θέμα. Β. Οι Parasurasman, Zeithaml και Berry πρότειναν δέκα βασικές διαστάσεις για τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών. Με βάση αυτές, ως στέλεχος της Διοίκησης ενός τουριστικού γραφείου, να παρουσιάσετε τι ενέργειες θα κάνατε προκειμένου να διασφαλίσετε το μέγιστο βαθμό που επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες των πελατών αναφορικά με πέντε τουλάχιστον από αυτές. Θέμα 2. Ένα νέο γυμναστήριο ανοίγει στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας (Σύνταγμα). Ως υπεύθυνος Μάρκετινγκ να παρουσιάσετε πως θα χρησιμοποιήσετε τα βασικά επικοινωνιακά εργαλεία (σύμφωνα με τη θεωρία) που έχει η επιχείρηση στη διάθεσή της επιδιώκοντας να φτάσει το μήνυμά της σε δυνητικούς πελάτες. Στην απάντησή σας να αναλύσετε τα χαρακτηριστικά του κάθε εργαλείου και με παραδείγματα να παρουσιάσετε την εφαρμογή. Θέμα 3. Να παρουσιάσετε το μοντέλο Servuction με σχήμα και να παρουσιάσετε με βάση αυτό Α. την «παραγωγή» των υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά τους και Β. να σημειώσετε επάνω στο σχήμα σε ποιά σημεία εμφανίζονται «συγκρούσεις» και τι είδους είναι αυτές. Στη συνέχεια να υποδείξετε με ποιο τρόπο είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν χρησιμοποιώντας παραδείγματα.

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ιούνιος 2012 Θέμα 1ο Να σχεδιάσετε το μοντέλο Servuction και στη συνέχεια: α)να εξηγήσετε πιο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στην παραγωγή των υπηρεσιών που παρουσιάζει και τονίζει το μοντέλο αυτό. β)να σημειώσετε πάνω στο σχέδιο πως και που δημιουργούνται οι γνωστές «συγκρούσεις» και να εξηγήσετε η κάθε κατηγορία γιατί δημιουργείται και πως είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί. Να χρησιμοποιήσετε ένα υποθετικό παράδειγμα μιας επιχείρησης ή οργανισμού παροχής υπηρεσιών.

Θέμα 2ο


Αν είχατε ως στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας για τον πελάτη μιας υπηρεσίας που προσφέρει η επιχείρηση σας ποιες ενέργειες θα κάνατε σε ποιους τομείς που συνιστούν την αξία προς τον πελάτη; Να απαντήσετε εφαρμόζοντας τις προτάσεις σας σε ένα υποθετικό παράδειγμα προσφοράς υπηρεσίας εκτός του τομέα της τηλεφωνίας.

Θέμα 3ο Έχοντας υπ’ όψη σας τα κρίσιμα συστατικά στοιχεία μιας επιτυχημένης επικοινωνιακής καμπάνιας πως θα εφαρμόζατε αυτά στην περίπτωση που ήσαστε υπεύθυνος Μάρκετινγκ σε αεροπορική εταιρία;


Παλαιότερα Θέματα: Marketing Υπηρεςιών

2011

Marketing Υπηρεςιών – Σεπτέμβριοσ 2010 ΘΕΜΑ 1ν Έλλνηα θαη αλάιπζε ηνπ κνληέινπ Servuction κε εθαξκνγή ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα.(ζεηξέο 40,βαζκνη 4) ΘΕΜΑ 2ν Αλαιύζηε ην ζηνηρεηό ηνπ Κίγκαηνο Κάξθεηηλγθ πνπ αθνξά ηελ παξαγσγή ηξαπεδηθνύ πξντόληνο/ππεξεζηαο (Product).(ζεηξέο 40,βαζκνη 4) ΘΕΜΑ 3ν Ζ Ιηαληθή Ρξαπεδηθή αιιαδεη.Αηηηνινγεζηε (κε παξάζεζε παξαδεηγκάησλ).(ζεηξέο 15,βαζκνη 2). Λα απαληεζνύλ θαη ηα ηξία ζεκαηα.Σξνλνο εμέηαζεο 95’.

Marketing Υπηρεςιών – Ιούνιοσ 2010 Θέκα 1 Ζ έλλνηα ηεο ΢πεξεζίαο, ηα πξνβιεκαηα Κάξθεηηλγθ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αδηαηξεηόηεηαο θαη εηεξνγέλεηαο ησλ ππεξεζηώλ θαη πσο αληηκεησπίδνληαη (παξάδεηγκα κε ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο). (ζεηξέο 40, βαζκνί 4) Θέκα 2 Αλαιύζηε ην ζηνηρείν ηνπ Κίγκαηνο Κάξθεηηλγθ πνπ αθνξα ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή (Price) ησλ ηξαπεδηθώλ ππεξεζηώλ. Αλαπηύμηε επίζεο, ζπλνπηηθα ηηο πην ζπλεζηζκέλεο ζηξαηεγηθέο ηηκνιόγεζεο (κε παξάζεζε παξαδεηγκάησλ) (ζεηξέο 40, βαζκνί 4) Θέκα 3 Ζ Ιηαληθή Ρξαπεδηθή αιιάδεη. Αηηηνινγήζηε (κε παξάζεζε παξαδεηγκάησλ). (ζεηξέο 15, βαζκνί 2)

Marketing Υπηρεςιών – Σεπτέμβριοσ 2009 ΘΔΚΑ 1ν : Ζ έλλνηα ηεο ΢πεξεζίαο, ηα πξνβιήκαηα Κάξθεηηλγθ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αδηαηξεηόηεηαο θαη εηεξνγέλεηαο ησλ ππεξεζηώλ θαη πσο αληηκεησπίδνληαη. ( Πεηξέο 50, βαζκνί 5.) ΘΔΚΑ 2ν : Αλαιύζηε ην ζηνηρείν ηνπ κίγκαηνο Κάξθεηηλγθ πνπ αθνξά ηελ ηηκή ( price ) ησλ ηξαπεδηθώλ ππεξεζηώλ. ( Πεηξέο 30, βαζκνί 3 .) ΘΔΚΑ 3ν: Ζ Ιηαληθή Ρξαπεδηθή αιιάδεη. Γηαηί; ( Πεηξέο 15, βαζκνί 2.) Λα απαληεζνύλ θαη ηα ηξία ζέκαηα. Σξόλνο εμέηαζεο 95`.

3

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Marketing Υπηρεςιών

2011

Marketing Υπηρεςιών – Ιούνιοσ 2009 Θέκα 1° Αλαθεξζείηε ζην θπξηόηεξν από ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΢πεξεζηώλ θαη ζηα πξνβιήκαηα Κάξθεηηλγθ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηε θύζε ηνπο (Λα δνζνύλ παξαδείγκαηα ηξαπεδηθώλ ππεξεζηώλ). (ζεηξέο 30, κνλάδεο 5)

Θέκα 2° Ξνηεο είλαη νη θύξηεο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ βαζηθώλ κνξθώλ Ινγαξηαζκώλ Θαηαζέζεσλ ζε πξώηε δήηεζε. (ζεηξέο 25, κνλάδεο 3)

Θέκα 3° Ρν Ρξαπεδηθό Κάξθεηηλγθ (έλλνηα) θαη ηη δπλαηόηεηεο πξνζθέξεη ην Κάξθεηηλγθ ζηηο ηξάπεδεο πνπ ην ρξεζηκνπνηνύλ σο εξγαιείν.

(ζεηξέο 15, κνλάδεο 2)

Marketing Υπηρεςιών – Σεπτέμβριοσ 2008 ΘΕΜΑΣΑ 1)Δώζηε ηηο έλλνηεο ηνπ Μάξθεηηλγθ Τπηεξεζηώλ θαη ηνπ Σξαπεδηθνύ Μάξθεηηλγθ (10 ζεηξέο) 2) Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ ππεξεζηώλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη εμ απηώλ ζην Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηώλ (25 ζεηξέο)

3) Ση ελλννύκε ιέγνληαο "εξγαιεία" ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη πνην εμ απηώλ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν (10 ζεηξέο)

4) Σν κνληέιν Servaction (15 ζεηξέο)

5) Παξαζέζηε ηηο πνιηηηθέο ηηκνιόγεζεο πνπ κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ νη Σξάπεδεο (15 ζεηξέο)

4

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Marketing Υπηρεςιών

2011

Marketing Υπηρεςιών – Ιούνιοσ 2008 1) Γώζηε ηελ έλλνηα ηνπ Κάξθεηηλγθ ΢πεξεζηώλ θαη Ρξαπεδηθνύ Κάξθεηηλγθ (10 ζεηξέο) 2) Κάξθεηηλγθ θαη πώιεζε είλαη ην ίδην; (8 ζεηξέο) 3) Ρα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηώλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη εμ απηώλ ζην Κάξθεηηλγθ ΢πεξεζηώλ (25 ζεηξέο) 4) Ρη ελλννύκε ιέγνληαο <<εξγαιεία>> ηνπ Κάξθεηηλγθ θαη πνηα είλαη απηά (10 ζεηξέο) 5) Ρη δπλαηόηεηεο <<πξνζθέξεη>> ην Κάξθεηηλγθ ζηηο Ρξάπεδεο (10 ζεηξέο) 6) Ρη ζέινπλ νη πειάηεο από ηελ Ρξάπεδά ηνπο (15 ζεηξέο) 7) Ξαξαζέζηε ηηο πνιηηηθέο ηηκνιόγεζεο πνπ κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ νη Ρξάπεδεο (15 ζεηξέο)

Να απαντθκοφν όλα τα κζματα

Marketing Υπηρεςιών – Ιούνιοσ 2007 ΘΕΜΑΣΑ ΢πνρξεσηηθό: Α) Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία θαη νη ζπλζήεθο παξαγσγήο κηαο ππεξεζίαο κε βάζε ην κνληέιν Servaction. Β) Δθαξκόζηε ην κνληέιν Servaction ζηελ παξαγσγή ηξαπεδηθώλ ππεξεζηώλ (ζύλνιν ζεηξώλ : 45-60) Επηινγήο: Α) Πηα πιαίζηα ηνπ ζηνηρείνπ Price ηνπ κίγκαηνο Κάξθεηηλγθ, αλαπηύμηε ηηο πην ζπλεζηζκέλεο ζηξαηεγηθέο ηηκνιόγεζεο ηξαπεδηθώλ ππεξεζηώλ, παξαζέηνληαο ζρεηηθά παξαδείγκαηα (ζύλνιν ζεηξώλ : 20-25) Β) Αλαιύζηε ηελ ζεσξεηηθή ηνπνζέηεζε όηη ην Κάξθεηηλγθ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ ππεξεζηώλ κηαο επηρείξεζεο κε ην θιείζηκν θάπνησλ θελώλ ελόο ππνςεθίνπ πειάηε θαη πξνρσξήζηε κε εθαξκνγή ζε επηρεηξήζεηο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. (ζύλνιν ζεηξώλ : 20-25)

5

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Marketing Υπηρεςιών

2011

Marketing Υπηρεςιών – Σεπτέμβριοσ 2006 *΢ΗΜΕΘΩ΢Η: Δίλνληαη θαηά πξνζέγγηζε ΣΡΑΠΕΖΘΙΟ 1. Γεκόζηεο Πρέζεηο & Γεκνζηόηεηα 2. Πηξαηεγηθή ηνπ Κάξθεηηλγθ αλάινγα κε ηνλ θύθιν δσήο ηνπ ηξαπεδηθνύ πξνηόληνο . ΢ΞΖΟΔΠΗΩΛ 1. Ξνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο καξγαξίηαο ηνπ Lovelock; 2. Ξνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ κάξθεηηλγθ ζηηο επηρεηξήζεηο (νη ενέργειες πνπ έρεη ην πξόγξακκα).

εμβόλιμη Θέκα 1ν Ξώο δηακνξθώλεηαη ε ζηξαηεγηθή marketing αλάινγα κε ηνλ θύθιν δσήο ησλ ηξαπεδηθώλ πξντόλησλ / ππεξεζηώλ. Θέκα 2ν Γεκόζηεο Πρέζεηο θαη Γεκνζηόηεηα.

Εμβόλιμη ΙΙ Ρη πξνβιήκαηα δεκηνπξγνύλ ζηε δηνίθεζε & ην marketing ππεξεζηώλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηώλ; Γώζηε παξαδείγκαηα γηα λα ζηεξίμεηε ηελ απάληεζή ζαο θαη πξνηείλεηε ιύζεηο. Δθαξκόζηε ηε ζεσξία ησλ θελώλ ζε κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα, & γηα θάζε θελό πξνηείλεηε ηνπιάρηζηνλ έλαλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο

Marketing Υπηρεςιών – Ιουνιοσ 2006 Θέκα πξώην Α. Γηαηί ζα εθαξκόδαηε .<< εζσηεξηθό κάξθεηηλγθ >> ζε κηα επηρείξεζε ; Β. Ξνηα ζεκαληηθά ζεκεία γηα ην κάξθεηηλγθ θαη ηε δηνίθεζε ησλ ππεξεζηώλ παξνπζηάδεη ην κνληέιν “ servuction ” ? Θέκα δεύηεξν Πύκθσλα κε κηα ζεσξία ππάξρεη έλα θελό αλάκεζα ζηελ πξνζδνθώκελε από ηνλ πειάηε ππεξεζία θαη ηελ ππεξεζία πνπ ηειηθά απηόο αληηιακβάλεηαη όηη ηνπ πξνζθέξεηαη από ηελ επηρείξεζε. Κε πνηνπο ηξόπνπο είλαη δπλαηό λα πεξηνξηζηεί απηό ην θελό ; Λα απαληήζεηε ζε έλα από ηα δύν ζέκαηα.

6

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Marketing Υπηρεςιών

2011

Marketing Υπηρεςιών – Ιούνιοσ 2006 Β ΘΕΜΑ 1 :Ρη είλαη Ρξαπεδηθό Κάξθεηηλγθ θαη ηη πξνζθέξεη ζηελ Ρξάπεδα. Θαηαγσγή θαη εμειηθηηθή εκθάληζε ηνπ Κάξθεηηλγθ Πηηο Ρξάπεδεο. ΠΔΗΟΔΠ 40 ΘΕΜΑ 2:Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ Ρξαπεδηθνύ Κάξθεηηλγθ από ην Κάξθεηηλγθ επηρεηξήζεσλ θαηαλαισηηθώλ πξντόλησλ ζηεξίδεηαη ζηελ πθή, ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηξαπεδηθώλ ππεξεζηώλ /πξντόλησλ. Αλαπηύμηε. ΠΔΗΟΔΠ 30 ΛΑ ΑΞΑΛΡΖΠΔΡΔ ΠΡΝ ΔΛΑ ΑΞΝ ΡΑ Γ΢Ν ΘΔΚΑΡΑ ΠΔ 45΄

Marketing Υπηρεςιών – Σεπτέμβριοσ 2005 ΡΝ ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ ΣΩΟΗΕΔΡΑΗ ΠΔ Γ΢Ν ΚΔΟΖ. Ν ΔΛΑΠ ΓΗΓΑΠΘΩΛ ΔΗΛΑΗ Ζ Θα. ΦΟΑΓΘΝ΢ΓΑΘΖ ΘΑΗ Ν ΑΙΙΝΠ Ζ Θα. ΠΡΟΑΡΖΓΝΞΝ΢ΙΝ΢. Γ΢ΠΡ΢ΣΩΠ ΞΑΟΑΘΔΡΝ΢ΚΔ ΚΝΛΝ ΡΝ ΞΟΩΡΝ ΚΔΟΝΠ ΙΝΓΩ ΑΟΛΖΠΖΠ ΡΖΠ ΓΔ΢ΡΔΟΖΠ ΓΗΓΑΠΘΝ΢ΠΑΠ ΛΑ ΚΑΠ ΓΩΠΔΗ ΡΑ ΘΔΚΑΡΑ. ΒΔΒΑΗΩΠ ΑΛΑΦΔΟΝ΢ΚΔ ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ ΡΖΛ ΓΗΑΡ΢ΞΩΠΖ ΡΝ΢ ΓΔ΢ΡΔΟΝ΢ ΚΔΟΝ΢Π ΔΞΔΗΡΑ ΑΞΝ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑ ΚΔ Π΢ΚΦΝΗΡΖΡΔΠ ΚΑΠ ΚΔΟΝΠ ΞΟΩΡΝ ΝΑ ΑΠΑΝΣΗ΢ΕΣΕ ΢Ε ΕΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΔΤΟ ΘΕΜΑΣΑ Θέκα 1ν 1. Λα αλαπηύμεηε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε εθαξκνγή ηνπ «Marketing ησλ ζρέζεσλ» (Relationship Marketing) γηα ηελ επηρείξεζε. 2. Λα παξνπζηάζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηώλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινύληαη από απηά ζηε δηνίθεζε θαη ην κάξθεηηλγθ. Λα ρξεζηκνπνηήζεηε παξαδείγκαηα γηα λα ππνζηεξίμεηε ηελ απάληεζή ζαο. Θέκα 2ν Λα εθαξκόζεηε ην «Κνληέιν ησλ Θελώλ» ζε κηα επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα. Γηα θάζε «θελό» λα πξνηείλεηε ηνπιάρηζηνλ έλα κέηξν γηα ηελ κείσζή ηνπ. ΚΔΟΝΠ ΓΔ΢ΡΔΟΝ Όηη μέξεηε γηα ην ηξαπεδηθό κάξθεηηλγθ.

7

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Marketing Υπηρεςιών

2011

Marketing Υπηρεςιών – Φεβτουάριοσ 2005 Θέκα 1 Ξαξαζέζηε θαη εμεγείζηε: α) ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξαπεδηθώλ ππεξεζηώλ (κε ππνδείγκαηα) β) ηα επίπεδα ηνπ ηξαπεδηθνύ πξντόληνο (κε παξαδείγκαηα) Θέκα 2 Αλαιύζηε ηε ζεσξεηηθή ηνπνζέηεζε όηη ην Κάξθεηηλγθ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ κηαο ηξάπεδαο κε ην θιείζηκν θάπνησλ θελώλ ελόο ππνςήθηνπ πειάηε. Κε ηελ θάιπςε ησλ αλσηέξσ θελώλ, ηη πξνζθέξεη ην Κάξθεηηλγθ ζηηο ηξάπεδεο πνπ ην ρξεζηκνπνηνύλ ζαλ εξγαιείν; Λα απαληήζεηε ζε έλα από ηα δύν ζέκαηα ζε 40’. Θέκα πξώην Λα εμεγήζεηε πνηνο ν βαζηθό ζηόρνο ηνπ «εζσηεξηθνύ κάξθεηηλγθ» θαη πώο είλαη δπλαηό λα επηηεπρζεί. Θέκα δεύηεξν Λα εθαξκόζεηε ην «Κνληέιν ησλ Θελώλ» ζε κηα επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηώλ εζηίαζεο. Γηα θάζε «θελό» λα πξνηείλεηε ηνπιάρηζηνλ έλα κέηξν γηα ηε κείσζή ηνπ. Λα απαληήζεηε ζε έλα από ηα δύν ζέκαηα.

Marketing Υπηρεςιών – Φεβρουάριοσ 2004 Σξαπεδηθό Marketing 1. Product: ζηάδηα, θύθινο δσήο, ηδηόηεηεο 2. Πηξαηεγηθέο ηηκνιόγεζεο Marketing Τπεξεζηώλ 1. Model GAP 2. Κνληέιν: «Ππκκεηέρνληεο»

8

www.dap-oikonomikou.gr

Marketing2aug13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you