Page 1

Η ΔΑΠ-Οικονομικού, ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ, τώρα και με τθν επανζκδοςθ των κεμάτων παλαιότερων εξεταςτικών ςε όλα τα μακιματα. Τα παλαιότερα κα τα βρείτε ςτα τραπεηάκια τθσ ΔΑΠ ςε φυλλάδια και ςθμειώςεισ, κακώσ και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο DVD και ςτο site μασ, www.dap-oikonomikou.gr μαηί με άλλο χριςιμο υλικό.


Παλαιότερα Θέματα: Οικονομικήτων Επιχειρήςεων

2010

Περιεχόμενα Περιεχόμενα ................................................................................................................................ 1 Οικονομικι των Επιχειριςεων – Σεπτζμβριοσ 2010................................................................... 2 Οικονομικι των Επιχειριςεων – Ιανουάριοσ 2010..................................................................... 2 Οικονομικι των Επιχειριςεων – Σεπτζμβριοσ 2009................................................................... 3 Οικονομικι των Επιχειριςεων – Φεβρουάριοσ 2009................................................................. 4 Οικονομικι των Επιχειριςεων – Σεπτζμβριοσ 2008................................................................... 5 Οικονομικι των Επιχειριςεων – Ιανουάριοσ 2008..................................................................... 6 Οικονομικι των Επιχειριςεων – Σεπτζμβριοσ 2007................................................................... 7 Οικονομικι των Επιχειριςεων – Φεβρουάριοσ 2007................................................................. 8 Οικονομικι των Επιχειριςεων – Σεπτζμβριοσ 2006................................................................... 9 Οικονομικι των Επιχειριςεων – Ιανουάριοσ 2006................................................................... 10 Οικονομικι των Επιχειριςεων – Σεπτζμβριοσ 2005................................................................. 11 Οικονομικι των Επιχειριςεων – Ιανουάριοσ 2005................................................................... 12 Οικονομικι των Επιχειριςεων – Φεβρουάριοσ 2004............................................................... 13 Οικονομικι των Επιχειριςεων – Ιανουάριοσ 2003................................................................... 14 Οικονομικι των Επιχειριςεων – Σεπτζμβριοσ 2002................................................................. 14 Οικονομικι των Επιχειριςεων – Ιανουάριοσ 2002................................................................... 15

1

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Οικονομικήτων Επιχειρήςεων

2010

Οικονομική των Επιχειρήςεων – Σεπτέμβριοσ 2010 1.Κία εηαηξεία ζπλάπηεη ζήκεξα ηξαπεδηθφ δάλεην χςνπο 1.000.000 επξψ κε εηήζην επηηφθην 12% θαη εμακεληαίν αλαηνθηζκφ. Σν δάλεην ζα πξέπεη λα εμνθιεζεί ζε δέθα έηε κε ηζφπνζεο εμακεληαίεο δφζεηο. Ζ ηξάπεδα παξέρεη πεξίνδν ράξηηνο ίζε κε πέληε εμακεληαίεο δφζεηο. Λα βξεζεί ε εμακεληαία πιεξσκή. (2 βαζκνί) 2. Πνηνη είλαη νη βαζηθνί κεραληζκνί, κε ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ? (2 βαζκνί) 3. Έζησ κία επηρείξεζε ΥΦΧ, ε νπνία παξάγεη έλα πξντφλ, ην νπνίν πνπιά πξνο 20 επξψ ην ηεκάρην, ελψ πνπιά 100.000 κνλάδεο πξντφληνο. Ζ ΥΦΧ ρξεζηκνπνηεί ζηαζεξφ θφζηνο χςνπο 800.000 επξψ, ην κεηαβιεηφ θφζηνο αλέξρεηαη ζε 10 επξψ αλά κνλάδα πξντφληνο θαη ηα θέξδε πξν ηφθσλ θαη θφξσλ αλέξρνληαη ζε 200.000 επξψ. Λα βξεζεί ν δείθηεο ιεηηνπξγηθήο κφριεπζεο ηεο ΥΦΧ θαη λα εξκελεχζεηε ην απνηέιεζκα. (2 βαζκνί) 4. ΢ε πνηα πεξίπησζε είλαη θαηάιιειε ε επηινγή ηεο ηηκήο δηείζδπζεο? (2 βαζκνί) 5. Κία επηρείξεζε ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ εμεηάδεη, εάλ ζα πινπνηήζεη ή φρη ηελ επέλδπζε Α, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη αξρηθφ θεθάιαην(θφζηνο)200.000 επξψ. Οη δπλεηηθέο Θαζαξέο Σακεηαθέο Ρνέο(Θ.Σ.Ρ.) ηεο επέλδπζεο Α, δίλνληαη απφ ηελ αθφινπζε θαηαλνκή πηζαλνηήησλ ηνπο, Πηζαλόηεηα 1/2, 1/2 Κ.Σ.Ρ. 24.000 επξψ, 56.000 επξψ Ζ παξαπάλσ θαηαλνκή πηζαλνηήησλ ηζρχεη γηα θάζε έηνο γηα ηα επφκελα 15 έηε. Ζ θάζε επέλδπζε δηαξθεί 15 έηε. Σν ρσξίο θίλδπλν επηηφθην είλαη 6% θαη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο επηζπκεί αζθάιηζηξν(πξηκ)θηλδχλνπ ίζν κε 1,5%, γηα θάζε 10% ηνπ ζπληειεζηή κεηαβιεηφηεηαο ησλ Θ.Σ.Ρ. Πξέπεη ε επηρείξεζε λα θάλεη απνδεθηή ηε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε? (2 βαζκνί)

Οικονομική των Επιχειρήςεων – Ιανουάριοσ 2010 1 Αξρήο γελνκέλεο 21 ρξφληα απφ ζήκεξα(απφ έηνο 0) ζα ρξεηάδεζηε ?15.000 ην ρξφλν γηα ηέζζεξα ρξφληα γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπ παηδηνχ ζαο. Πφζα ρξήκαηα πξέπεη λα απνηακηεχεηε εηεζίσο (ζε ηζφπνζεο δφζεηο), αξρίδνληαο 6 ρξφληα απφ ζήκεξα θαη κέρξη ην 20° έηνο, ψζηε λα θαιχςεηε ηα παξαπάλσ έμνδα; Τπνζέζηε πσο ηφζν νη θαηαζέζεηο φζν θαη νη πιεξσκέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο θαη φηη ην εηήζην επηηφθην είλαη 15%.(2 κνλάδεο) 2 Θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο ε ηηκή θνξπθήο είλαη θαηάιιειε γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο;(2 κνλάδεο) 3 Τπνινγίζηε ηελ ζπλάξηεζε δήηεζεο(ηεο κνξθήο P=a+bQ) γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ Υ, κε βάζε ηα εμήο δεδνκέλα: Σηκή πξντφληνο (Pρ)=?4,5 , Πνζφηεηα (Qρ)=25 , θαη ειαζηηθφηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή (εη)=-1,5.(2 κνλάδεο)

2

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Οικονομικήτων Επιχειρήςεων

2010

4 Αλαπηχμεηε γηαηί ν βαζκφο ιεηηνπξγηθήο κφριεπζεο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, ηδηαίηεξα απηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ δνκή ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο θαη ηελ αλαινγία ρξήζεο παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. Πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ βαζκνχ ιεηηνπξγηθήο κφριεπζεο;(2 κνλάδεο) 5 Κηα επηρείξεζε εμεηάδεη έλα επελδπηηθφ έξγν κε αλακελφκελε δηάξθεηα 10 έηε, νη Θαζαξέο Σακεηαθέο Ρνέο (ΘΣΡ) ηνπ νπνίνπ, αλά έηνο, δίλνληαη παξαθάησ: Πηζαλφηεηα

ΘΣΡ

2/3

?120.000

1/3

?300.000

Ζ παξαπάλσ θαηαλνκή πηζαλνηήησλ ησλ ΘΣΡ ζα είλαη ε ίδηα θάζε έηνο γηα ηα επφκελα 10 έηε. Σν ρσξίο θίλδπλν εηήζην επηηφθην είλαη 8% θαη ην θφζηνο πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο είλαη ?800.000. Ζ Θαζαξή Παξνχζα Άμηα ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε πνπ έρεη ήδε πξαγκαηνπνηήζεη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο είλαη ηεο ηάμεσο ησλ ?70.000. Λα ππνινγηζζεί, ζην πιαίζην ηεο αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο ηεο επέλδπζεο, ην αζθάιηζηξν (πξηκ) θηλδχλνπ πνπ ππνλνείηαη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ ηηκή ηεο Θαζαξήο Παξνχζαο Αμίαο πνπ ζαο έρεη παξάζρεη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο.

Οικονομική των Επιχειρήςεων – Σεπτέμβριοσ 2009 1. Ζ ζεκεξηλή εκεξνκελία είλαη 1/1/2008. Πξνγξακκαηίδεηο λα πξαγκαηνπνηήζεηο 5 θαηαζέζεηο ησλ 100€, κηα θαηάζεζε θάζε 6 κήλεο. Ζ πξψηε θαηάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα. Αλ ε ηξάπεδα θαηαβάιεη νλνκαζηηθφ επηηφθην 6% αιιά ρξεζηκνπνηεί εμακεληαίν αλαηνθηζκφ, πφζα ζα έρεηο ζηνλ ινγαξηαζκφ ζνπ ζην ηέινο 10 εηψλ; (Βαζκφο:2,0) 2. Πεξηγξάςηε, πσο ην θφζηνο επεξεάδεη ηελ επηινγή κεγέζνπο παξαγσγηθήο κνλάδαο; (Βαζκφο:2,0) 3. Σν κέζσ θφζηνο ηνπ αληηγξηπηθνχ εκβνιίνπ πνπ παξαζθεπάδεη κηα θαξκαθεπηηθή εηαηξία είλαη €0,88/εκβνιην.Δαλ ε ηηκή πψιεζεο ηνπ εκβνιίνπ απφ ηελ θαξκαθεπηηθή εηαηξία είλαη 30% πάλσ απφ ην κέζν θφζηνο παξαζθεπήο ηνπ, πνηα πξέπεη λα είλαη ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο έηζη ψζηε ε ηηκή ηνπ εκβνιίνπ λα νδεγεί ζε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξίαο; ΢ε ηη ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα πξνβεί εάλ κηα κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ εκβνιίνπ νδεγήζεη ζε άλνδν ησλ πσιήζεσλ ηεο θαηά 20%; (Βαζκφο:2,0) 4. Πεξηγξάςηε ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. (Βαζκφο:2,0) 5. Ζ επηρείξεζε <<ΥΦΧ>>,ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή πιαζηηθψλ εηδψλ, αγφξαζε πξηλ απφ 10 ρξφληα κηα εθηππσηηθή κεραλή, ην θφζηνο απφθηεζεο ηεο νπνίαο ήηαλ €375.000. Ζ δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο ηεο είλαη ίζε κε 15 ρξφληα, ε δε ππνιεηκκαηηθή αμία ηεο ζην ηέινο ηεο δεθαπεληαεηίαο ίζε κε ην κεδέλ. Ο ππεχζπλνο παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο πξνηείλεη ηελ αγνξά κηαο λέαο εθηππσηηθήο κεραλήο, ε νπνία ζα έρεη πνιιαπιά νθέιε ζηελ ιεηηνπξγηά ηεο επηρείξεζεο. Σν θφζηνο απφθηεζεο απηήο ηεο λέαο κεραλήο ζήκεξα αλέξρεηαη ζε €500.000. Ζ σθέιηκε δσή ηεο λέαο κεραλήο εθηηκάηαη ζε πέληε ρξφληα. Ζ απφθηεζε ηεο ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο θαη πξψησλ πιψλ ζε εηήζηα βάζε απφ €550.000 πνπ είλαη ζήκεξα ζε 400.000. Ζ εθηηκεζείζα κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο θαη πξψησλ πιψλ είλαη βέβαηε, γηα ηα δπν πξψηα έηε, έρεη πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνηήζεο 70% θαη 60% γηα ην ηξίην θαη ηέηαξην έηνο, αληίζηνηρα , θαζψο θαη πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο 50% γηα ην πέκπην έηνο. Δάλ αγνξαζηεί ε λέα κεραλή, ε παιαηά κεραλή ζα πνπιεζεί ζε κηα άιιε επηρείξεζε θαη δε ζα δνζεί σο αληάιιαγκα γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ηεο λέαο κεραλήο. Ζ ηηκή εθπνίεζεο ηεο παιαηάο κεραλήο είλαη ίζε κε 50.000. Ζ λέα κεραλή είλαη κηα επέλδπζε κέζνπ θίλδπλνπ θαη ην θφζηνο ρξήζεσο θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο

3

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Οικονομικήτων Επιχειρήςεων

2010

είλαη ίζν κε 6%. Πξέπεη λα θάλεη απνδεθηή ε <<ΥΦΧ>> ηελ πξνηεηλφκελε επέλδπζε (ππνζέζηε φηη δελ ππάξρνπλ θφξνη);

Οικονομική των Επιχειρήςεων – Φεβρουάριοσ 2009 Λα απαληεζνχλ φια ηα ζέκαηα:

1. Δπηρείξεζε έρεη ρξένο €20 εθαη. ζε κία ηξάπεδα ην νπνίν ζα ην εμνθιήζεη ζε 20 ρξφληα κε εηήζηεο ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη 10 πξψηεο ζα έρνπλ δηπιάζηα ηηκή ησλ ππνινίπσλ 10. Αλ, γηα ηα πξψηα 10 ρξφληα ην επηηφθην είλαη 10%, ελψ γηα ηα ππφινηπα είλαη 12%, λα ππνινγηζηεί ε ηηκή θάζε δφζεσο. (Βαζκφο: 2,0) 2. «΢ηελ επηινγή ηνπ κεγέζνπο κηαο κνλάδαο παξαγσγήο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε είλαη ε επειημία ζε κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηεο πνζφηεηαο παξαγσγήο». Αλαπηχμεηε αλ ζπκθσλείηε ή φρη. (Βαζκφο: 1,5) 3. Δμεηάδεηε επέλδπζε δηάξθεηαο 2 εηψλ γηα ηελ νπνία απαηηείηαη άκεζε εθηακίεπζε χςνπο €1.000. Οη αλακελφκελεο Θαζαξέο Σακεηαθέο Ρνέο ηνπ 1νπ θαη 2νπ έηνπο ζα είλαη €1.000 αληίζηνηρα. Ο ΢πληειεζηήο Κεηαβιεηφηεηαο (΢Κ) γηα ην 1ν θαη 2ν έηνο είλαη 1 θαη 1,5 αληίζηνηρα.

Οη βαζηθνί κέηνρνη ηεο εηαηξείαο απαηηνχλ 1% επηπιένλ

απφδνζε γηα θάζε 0,1 αχμεζε ζηελ ηηκή ηνπ ΢Κ. Σν επηηφθην άλεπ "Θηλδχλνπ "είλαη 10%. ΢πκθέξεη λα αλαιεθζεί ε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε; (Βαζκφο: 2,5)

4. Δμεηάδνληαο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ζηελ πξάμε, ζε πεξηφδνπο αβεβαηφηεηαο ε επηρείξεζε κπνξεί λα ιάβεη ππφςε ηεο δηάθνξνπο παξάγνληαο πέξαλ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Αλαπηχμεηε αθνχ ζπλδέζεηε ην ζέκα απηφ κε ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε. (Βαζκφο: 1,5) 5. Ζ επηρείξεζε ΚΗΙΧΛ Α.Δ. ελεξγνπνηείηαη ζην θιάδν ηεο

θισζηνυθαληνπξγίαο.

Πξνβαίλεη ζήκεξα ζε επελδχζεηο χςνπο 9,0 εθ. επξψ θαη θαηά ηε πξνζερή πεληαεηία πξαγκαηνπνηεί εηήζηα ιεηηνπξγηθά θέξδε χςνπο 3 εθ. επξψ (ζην ηέινο θάζε έηνπο). Ζ επηρείξεζε ζα δηαθφςεη η ε "Ιεηηνπξγία ηεο ζην ηέινο ηεο πεληαεηίαο φπνπ είλαη θαη ην ηέινο δσήο ηεο επέλδπζεο. Απνθαζίδεη λα θαιχςεη ηελ πην πάλσ ρξεκαηνδνηηθή αλάγθε κε 7,0 εθ. επξψ ζε κεηνρηθφ θεθάιαην θαη κε 2,0 εθ. επξψ ζε νκνινγηαθφ δάλεην πεληαεηνχο δηάξθεηαο κε χςνο επηηνθίνπ 10%. Οη κέηνρνη ζα εηζπξάμνπλ θάζε ρξφλν σο κέξηζκα ην ππφινηπν ησλ θεξδψλ κεηά ηελ εθπιήξσζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ

ηεο

εηαηξείαο.

Σν

επηηφθην

ηεο

αγνξάο

είλαη

10%

θαη'

έηνο.

Πξνζδηνξίζεηε θαηά ηελ αξρή ηνπ πξψηνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο, αθνχ δειαδή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε επέλδπζε, ηηο

4

εηζξνέο πξνο ηνπο δηάθνξνπο δηθαηνχρνπο θαη,

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Οικονομικήτων Επιχειρήςεων

2010

ζηε ζπλέρεηα, ηελ Αμία ηεο επηρείξεζεο, ηελ Αμία ηνπ δαλείνπ θαη ηελ Αμία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σέινο, ειέγμεηε ηελ ζρέζε πνπ ηζρχεη αλάκεζα ζηηο ηξεηο πξναλαθεξζείζεο αμίεο. (Βαζκφο: 2,5)

Οικονομική των Επιχειρήςεων – Σεπτέμβριοσ 2008 Να απαληεζνύλ όια ηα ζέκαηα: 1 . Να βξεζεί ε ζεκεξηλή αμία θηηξίνπ πνπ αγνξάδεηαη κε ηνλ εμήο ηξόπν. Ο αγνξαζηήο δίλεη ζήκεξα πξνθαηαβνιή €1.000.000 θαη ζπκθσλεί λα πιεξώλεη επί 5 ρξόληα θαη ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ πνζό €500.000, πξνο εηήζην επηηόθην 20%. Δπί πιένλ νη παξαπάλσ δόζεηο, ζα αξρίζνπλ λα πιεξώλνληαη δύν ρξόληα κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ, ελώ ην εηήζην επηηόθην γηα ηελ πεξίνδν απηή ησλ δύν πξώησλ εηώλ είλαη 16%. Η θεθαιαηνπνίεζε, θαηά ηε δηάξθεηα πιεξσκήο ησλ δόζεσλ είλαη εμακεληαία. Πνηα ε αμία ηνπ θηηξίνπ;(Βαζκόο: 2,5)

2. Οξίζεηε ηε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ δαπαλεκέλνπ θαη ηνπ δηαθνξηθνύ θόζηνπο θαη ρξεζηκνπνηήζεηε θάπνην παξάδεηγκα γηα λα θάλεηε ζαθέζηεξε ηε δηάθξηζε. (Βαζκόο: 1,5) 3. Οη ζπλαξηήζεηο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο ηνπ πξντόληνο Υ δίλνληαη από ηηο εμήο ζρέζεηο: QD = 1.000 - 4Ρ Qs = 200 + 4Ρ

(ζπλάξηεζε δήηεζεο) (ζπλάξηεζε πξνζθνξάο)

(α) Τπνινγίζεηε ηελ ηηκή θαη ηελ πνζόηεηα ηζνξξνπίαο ηνπ πξντόληνο Υ. (β) Τπνινγίζεηε ηελ ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ηνπ πξντόληνο Υ σο πξνο ηελ ηηκή ηνπ, θαζώο θαη ηελ ειαζηηθόηεηα πξνζθνξάο ζηελ ηηκή ηζνξξνπίαο ηνπ πξντόληνο. Ση ζεκαίλνπλ νη ηηκέο ησλ ειαζηηθνηήησλ πνπ βξήθαηε; (Βαζκόο: 2,0)

4. Η ηηκνιόγεζε κε βάζε ηελ ηηκή πξνζαύμεζεο πέξαλ ηνπ θόζηνπο, ιακβάλεη ππόςε ηεο θαη ηελ ειαζηηθόηεηα δήηενεο ηνπ πξντόληνο σο πξνο ηελ ηηκή. ΢ρνιηάζεηε. (Βαζκόο: 1,0) 5. Μηα επηρείξεζε εμεηάδεη ηελ παξαγσγή ελόο λένπ πξντόληνο (Μ). ΢ύκθσλα κε κηα αλάιπζε αγνξάο, ε ηηκή ηνπ Μ αλακέλεηαη όηη ζα είλαη €17 αλά κνλάδα, κε εηήζηα δεηνύκελε πνζόηεηα 15.000 κνλάδσλ. Δμαηηίαο ηεο κεηαβιεηόηεηαο ηεο αγνξάο πξντόλησλ, ππάξρεη αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε ηελ δηάξθεηα ηνπ πξντόληνο ζηελ αγνξά. ΢ύκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ε δήηεζε είλαη βέβαην όηη ζα δηαξθέζεη ηξία ρξόληα θαη'ειάρηζην θαη ππάξρεη πηζαλόηεηα 80% γηα δηάξθεηα 4 εηώλ θαη 40% γηα δηάξθεηα 5 εηώλ. Γηάξθεηα κεγαιύηεξε ησλ 5 εηώλ ζεσξείηαη απίζαλε. Η παξαγσγή ηνπ Μ απαηηεί ηελ αγνξά εμεηδηθεπκέλσλ κεραλεκάησλ αληί €195.000.

5

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Οικονομικήτων Επιχειρήςεων

2010

Σα κεραλήκαηα δελ ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα άιιεο ρξήζεηο πέξαλ ηεο παξαγσγήο ηνπ Μ. Η παξαγσγηθή ηνπο δπλαηόηεηα αλέξρεηαη ζε 15.000 κνλάδεο εηεζίσο. Ο δηεπζπληήο παξαγσγήο ππνζηεξίδεη όηη ε δηάξθεηα ησλ κεραλεκάησλ ζα είλαη είηε 4 είηε 5 έηε, κε πηζαλόηεηα 60% θαη 40% αληίζηνηρα, ελώ νη απνζβέζεηο αγλννύληαη. Σα κεηαβιεηά θόζηε ηνπ Μ ππνινγίδνληαη ζε €12 αλά κνλάδα. Σν θόζηνο θεθαιαίνπ είλαη 15% εηεζίσο. Σν θόζηνο αγνξάο ησλ κεραλεκάησλ είλαη άκεζα θαηαβιεηέν, ελώ νη ππόινηπεο πιεξσκέο θαη ηα έζνδα αλακέλεηαη όηη ζα πξνθύπηνπλ ζην ηέινο θάζε έηνπο. Τπνινγίζεηε ηελ αλακελόκελε ΚΠΑ εθόζνλ ε επηρείξεζε απνθαζίζεη λα πξνρσξήζεη ζηελ παξαγσγή ηνπ Μ. (Βαζκόο: 3,0)

Οικονομική των Επιχειρήςεων – Ιανουάριοσ 2008 Λα απαληεζνχλ φια ηα ζέκαηα. 1. ΢ήκεξα ν Λίθνο έγηλε 30 εηψλ . Πξηλ πέληε ρξφληα άλνημε ινγαξηαζκφ φπνπ θαηάζεζε δψξν 25.000 επξψ πνπ θέξδηζε ζηα 25α γελέζιηα ηνπ. ΢ηε ζπλέρεηα θαηέζεζε ζε απηφ ηνλ ινγαξηαζκφ 2000 επξψ ζηα 26α γελέζιηα ηνπ, 3000 επξψ ζηα 27α , 4000 επξψ ζηα 28α θαη 5000 επξψ ζηα 29α . ΢ηφρνο ηνπ Λίθνπ είλαη λα έρεη 400.000 επξψ ζηα 40α γελέζιηα ηνπ. Αξρίδνληαο ζήκεξα ,πξνγξακκαηίδεη λα ζπλεηζθέξεη έλα ζηαζεξφ πνζφ ζην ινγαξηαζκφ θάζε ρξφλν ζηελ εκεξνκελία ησλ γελεζιίσλ ηνπ. Θα πξαγκαηνπνηήζεη ζπλνιηθά 11 θαηαζέζεηο , ε πξψηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζήκεξα, θαη ε ηειεπηαία θαηάζεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα 40α γελέζιηα ηνπ. Δπηπξφζζεηα ,πξνγξακκαηίδεη λα θάλεη αλάιεςε

20.000 επξψ απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ζηα 35α γελέζιηα ηνπ γηα λα ηα

ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ πξνθαηαβνιή νηθίαο. Πφζν

κεγάιε πξέπεη λα είλαη κηα απφ ηηο 11

θαηαζέζεηο ψζηε ν Λίθνο λα θζάζεη ζην ζηφρν ηνπ; Τπνζέζηε φηη ν ινγαξηαζκφο απνδίδεη 12% εηεζίσο θαη ζα δηαηεξεζεί. (Βαζκφο : 3,5) 2. Ο δείθηεο ιεηηνπξγηθήο κφριεπζεο είλαη νπζηαζηηθφο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ

απφ

ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ην αλ ζα ραξαθηεξηζηεί σο εληάζεσο θεθαιαίνπ ή σο εληάζεσο εξγαζίαο . Αλαπηχμηε . Πφηε θαηά ηε γλψκε ζαο ζα απνθαζίζεη ην έλα ή ην άιιν ε επηρείξεζε. (Βαζκφο : 2,0) 3. Ζ επηρείξεζε «Υ» εμεηάδεη κηα επέλδπζε θφζηνπο 300επξψ κε ηηο αθφινπζεο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο ζην ηέινο θάζε έηνπο : 100επξψ ην 1ν έηνο , 125,43 επξψ ην 2ν έηνο , 90,12 επξψ ην 3ν έηνο . Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ζεσξεί φηη ην θφζηνο επθαηξίαο είλαη 10%. Πνηα ε ηακεηαθή ξνή πνπ ζα πξέπεη λα επηδηψμεη ε επηρείξεζε ζην 4 ν έηνο ψζηε ε επέλδπζε λα έρεη απφδνζε 15%. (Βαζκφο: 1,0 ) 4. Γηαθξίλεηε αλάκεζα ζε νηθνλνκίεο θιίκαθαο , νηθνλνκίεο εθκάζεζεο θαη νηθνλνκίεο ζπλδπαζκνχ , θαη πξνζζέζηε έλα απιφ παξάδεηγκα γηα θάζε θαηλφκελν.

6

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Οικονομικήτων Επιχειρήςεων

2010

5. ΢ε κηα επηρείξεζε παξαγσγήο πξντφλησλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο , ην κέζν θφζηνο έηνηκνπ πξντφληνο δηακνξθψλεηαη ζε 3 επξψ αλά θηιφ. Αλ ην έηνηκν πξντφλ έρεη πνζνζηφ πξνζαχμεζεο 30% πάλσ απφ ην θφζηνο αλά θηιφ , πνηα πξέπεη λα είλαη ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο ψζηε ε δηακνξθνχκελε ηηκή αλά θηιφ λα είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή ζε φηη αθνξά ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο επηρείξεζεο . (Βαζκφο : 2,0)

Οικονομική των Επιχειρήςεων – Σεπτέμβριοσ 2007 Λα απαληεζνχλ φια ηα ζέκαηα: 1.

Ζ εηαηξεία

Storagetech

έρεη

αλαπηχμεη

έλα

θαηλνχξγην

πξντφλ ειεθηξνληθήο

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ κε ηελ νλνκαζία QSB. Ζ δήηεζε γηα ην πξντφλ δίλεηαη απφ ηελ ζπλάξηεζε Q = 240 - 4Ρ, φπνπ Q είλαη ε δεηνχκελε πνζφηεηα ηεκαρίσλ θαη Ρ είλαη ε ηηκή, ζε επξψ αλά ηεκάρην. Λα ππνινγίζεηε ηελ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο ηνπ πξντφληνο σο πξνο ηελ ηηκή ηνπ, φηαλ ην πξντφλ ηηκνινγείηαη €40 αλά ηεκάρην. Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ δήηεζε ηνπ πξντφληνο σο πξνο ηελ ηηκή θαη γηαηί; (Βαζκνί 2,0) 2.

Πεξηγξάςεηε

ζπλνπηηθά

ηηο

πεξηπηψζεηο

αιιειεμάξηεζεο

ησλ

παξαγφκελσλ

πξντφλησλ ζηελ πεξίπησζε ηηκνιφγεζεο ζεηξάο πξντφλησλ. (Βαζκνί 1,5) 3. Έλαο επελδπηήο έρεη ηηο αθφινπζεο δχν ελαιιαθηηθέο επελδπηηθέο επηινγέο δηάξθεηαο ελφο έηνπο, φπνπ ζε θάζε κηα αλακέλνληαη ηξία ζελάξηα κε ηηο αληίζηνηρεο πηζαλφηεηεο πξαγκαηνπνίεζεο:

Δπέλδπζε Α Απνηέιεζκα ΢ελάξην 1 ΢ελάξην 2 ΢ελάξην 3

(€)

2.000 1.000 4.000

Δπέλδπζε Β Πηζαλφηεηα 0,3 0,2 0,5

Απνηέιεζκα ΢ελάξην 1 ΢ελάξην 2 ΢ελάξην 3

(€)

1.500 3.000 2.000

Πηζαλφηεηα 0,2 0,5 0,3

Α) Λα ππνινγηζηεί ε αλακελφκελε απφδνζε θαη ν θίλδπλνο ηεο θάζε επέλδπζεο. Β) Λα ππνινγηζηεί ν ΢πληειεζηήο Κεηαβιεηφηεηαο (΢Κ) ηεο θάζε επέλδπζεο. Πνηα επέλδπζε πξέπεη λα επηιεγεί κε βάζε ηνλ ΢Κ; Γ) Κε βάζε ηηο δνζκέλεο πηζαλφηεηεο, ππνζέζηε φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ην ΢ελάξην 3 ζηελ Δπέλδπζε Α θαη ην ΢ελάξην 2 ζηελ Δπέλδπζε Β. Σν θφζηνο αλάιεςεο θάζε επέλδπζεο είλαη €2.000. Δάλ ην ρσξίο θίλδπλν επηηφθην είλαη 0,1, ην πξηκ θηλδχλνπ γηα ηελ Δπέλδπζε Α είλαη 0,2 θαη γηα ηελ Δπέλδπζε Β είλαη 0,1 θαη ν επελδπηήο απαηηεί 0,5 ηεο πνζνζηηαίαο κνλάδαο επηπιένλ απφδνζε γηα θάζε κηα

7

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Οικονομικήτων Επιχειρήςεων

2010

πνζνζηηαία κνλάδα θηλδχλνπ θαη γηα ηηο δχν επελδχζεηο, πνηα επέλδπζε ηειηθά ζα επηιέμεη; (Βαζκνί 3,0) 4. Πνηα ε δηαθνξά αλάκεζα ζην ινγηζηηθφ θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο. Ση ζπλέπεηα έρεη ε δηάθξηζε απηή ζηε ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ; (Βαζκνί 1,0)

5. Αο ζεσξήζνπκε φηη θεξδίδεη θάπνηνο ζην ΙΟΣΣΟ €10.000 θαη επηζπκεί λα αγνξάζεη έλα απηνθίλεην ζε 5 έηε. Δθηηκνχκε φηη ην απηνθίλεην ζα θνζηίζεη €16.105 ζε 5 ρξφληα. Πνην είλαη ην επηηφθην πνπ πξέπεη λα θεξδίζεη ζην αξρηθφ πνζφ γηα λα αγνξάζεη ην ακάμη; (Βαζκνί 2,5)

Οικονομική των Επιχειρήςεων – Φεβρουάριοσ 2007 Λα απαληεζνχλ φια ηα ζέκαηα: 1.

Ζ επηρείξεζε ΥΦΧ εμεηάδεη ηηο επελδχζεηο Α, Β, θαη Γ νη νπνίεο έρνπλ ηηο παξαθάησ

θαζαξέο ηακηαθέο ξνέο: Έηνο

Δπέλδπζε Α

Δπέλδπζε

Β

(ζε

Δπέλδπζε

(ζε ρηιηάδεο €)

ρηιηάδεο €)

ρηιηάδεο €)

0

-11.500

-4.950

-6.550

1

0

2.000

1.500

2

0

2.000

1.500

3

0

2.000

3.000

4

10.000

3.000

3.000

5

10.000

3.000

4.500

6

10.000

3.000

4.500

Γ

(ζε

Σν επηηφθην πξνεμφθιεζεο θαη γηα ηξεηο επελδχζεηο είλαη 10%. Εεηείηαη: Α) αλ νη επελδχζεηο Α, Β θαη Γ είλαη ακνηβαίσο απνθιεηφκελεο, πνηα επέλδπζε ζα πξνηείλαηε ζηε ΥΦΧ λα επηιέμεη; Β) αλ νη επελδχζεηο Α, Β θαη Γ είλαη αλεμάξηεηεο θαη ην κέγηζην πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε είλαη κφλν €11.500, ηη ζα πξνηείλαηε ζηε ΥΦΧ; Γηαηί; (Βαζκνί: 2,5) 2.

Ζ πνιηηηθή πξνζαχμεζεο ηνπ θφζηνπο πξνζδηνξίδεη κηα ηηκή ε νπνία δε ζπκπίπηεη πνηέ

κε ηελ ηηκή πνπ εμάγεηε απφ ηελ νξηαθή αλάιπζε (νξηαθφ έζνδν= νξηαθφ θφζηνο). ΢σζηφ ή ιάζνο θαη γηαηί; (Βαζκνί: 1,5) 3.

Αο ππνηεζεί φηη εμεηάδνπκε κηα επέλδπζε δηάξθεηαο 3 εηψλ γηα ηελ νπνία απαηηείηαη

άκεζε εθηακίεπζε €1000. Αλ ε επέλδπζε γίλεη απνδεθηή νη αλακελφκελεο θαζαξέο ηακηαθέο ξνέο ζα είλαη €600 θάζε έηνο. Ο θίλδπλνο (ζ) ζα είλαη 300. Οη βαζηθνί κέηνρνη ηεο εηαηξίαο

8

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Οικονομικήτων Επιχειρήςεων

2010

απαηηνχλ 1% επηπιένλ απφδνζε γηα θάζε 0,10 αχμεζε ζηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή κεηαβιεηφηεηαο. Σν ρσξίο θίλδπλν επηηφθην είλαη 10%. ΢πκθέξεη λα αλαιεθζεί ε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε; (Βαζκνί: 3,0) 4.

Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηελ ιεηηνπξγία ηεο δηαθήκηζεο ζηελ δηαδηθαζία δηαθνξνπνίεζεο

ησλ πξντφλησλ. (Βαζκνί: 1,0) 5.

Έζησ φηη ζαο εγθξίζεθε ππνηξνθία €27.000 απφ ην Θξαηηθφ Ίδξπκα Τπνηξνθηψλ γηα

πξνπηπρηαθέο, κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ζην ηκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ ΔΘΠΑ. Σα ρξήκαηα απηά κπνξείηε λα ηα ιάβεηε κε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο παξαθάησ ηξείο ηξφπνπο: 1) €1.000 ζην ηέινο θάζε ρξφλνπ γηα ηξία ρξφληα, κε πξψηε αλάιεςε ζε έλα ρξφλν απφ ζήκεξα, €3.000 ηνλ ρξφλν ζην ηέινο ησλ επφκελσλ ηξηψλ εηψλ θαη €5.000 ηνλ ρξφλν ζην ηέινο ησλ επφκελσλ ηξηψλ εηψλ. 2) €3.000 ζην ηέινο θάζε έηνπο γηα ηα επφκελα ελληά ρξφληα, αξρίδνληαο ζε έλα ρξφλν απφ ζήκεξα. 3)€ 5.000 ζην ηέινο ησλ πξψησλ ηξηψλ εηψλ, αξρίδνληαο ζε έλα ρξφλν απφ ζήκεξα, €3.000 ζην ηέινο ησλ επφκελσλ ηξηψλ ρξφλσλ θαη €1.000 ζην ηέινο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ. Σν επηηφθην πξνεμφθιεζεο είλαη 6%. Οη γνλείο ζαο, ραξνχκελνη, ζαο ιέλε φηη φινη νη ηξφπνη είλαη ίδηνη. Δίλαη ε εθηίκεζή ηνπο νξζή ή φρη θαη γηαηί; (Βαζκνί: 2,0)

Οικονομική των Επιχειρήςεων – Σεπτέμβριοσ 2006 Να απαληεζνύλ όια ηα ζέκαηα: 1.

Θάπνηνο θαηέζεζε ζε κηα ηξάπεδα ηελ 1/1/2000 πνζφ €500.000 κε επηηφθην 18% θαη

εμαθνινχζεζε κεηά λα θαηαζέηεη θάζε ρξφλν ηελ ίδηα κέξα πνζφ €150.000 κέρξη ηελ 1/1/2005. ηη πνζφ ζα έρεη ζηελ ηξάπεδα ηελ 1/1/2009 πνπ ζα ζπληαμηνδνηεζεί; 2.

Κηα επηρείξεζε, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο αγνξάο θαη ην κέγεζφο ηεο, ιεηηνπξγεί είηε

σο κεραληζκφο ελδνεπηρεηξεζηαθήο είηε σο κεραληζκφο δηεπηρεηξεζηαθήο θαηαλνκήο πφξσλ. ΢πκθσλείηε ή φρη θαη γηαηί; 3.

Γαλείζηεθε θάπνηνο έλα πνζφ κε επηηφθην 17% θαη ζπκθψλεζε λα ην εμνθιήζεη ζε 8

εηήζηεο δφζεηο ησλ €520.000. επεηδή δελ κπφξεζε λα πιεξψζεη ηηο πξψηεο δφζεηο, ππνζρέζεθε λα εμνθιήζεη νιφθιεξν ην δάλεην ηελ εκέξα πιεξσκήο ηεο 4εο δφζεσο. Ση πνζφ ζα πξέπεη λα πιεξψζεηο; 4.

Αλαπηχμηε

ζπλνπηηθά

πνηεο

κνξθέο

δηαθνξνπνίεζεο

πξντφληνο

ππεξηζρχνπλ ζηελ ζχγρξνλε νηθνλνκία ηεο αγνξάο θαη γηαηί;

9

www.dap-oikonomikou.gr

θαίλεηαη

λα


Παλαιότερα Θέματα: Οικονομικήτων Επιχειρήςεων 5.

2010

Έζησ δχν επηρεηξήζεηο (Α θαη Β) παξάγνπλ ην ίδην πξντφλ κε δηαθνξεηηθή ηερλνινγία.

Ζ ηηκή πψιεζεο είλαη €10 θαη ε δπλακηθφηεηα παξαγσγήο θπκαίλεηαη απφ 10.000 έσο 80.000 θαη γηα ηηο δχν επηρεηξήζεηο. Σα ζηνηρεία θφζηνπο είλαη: Δπηρείξεζε Α: ΢Θ= €90.000

ΚΚΘ= €7

Δπηρείξεζε Β: ΢Θ= €190.000

ΚΚΘ= €5



Λα επξεζεί ε πνζφηεηα λεθξνχ ζεκείνπ θαη ηα έζνδα λεθξνχ ζεκείνπ γηα θάζε

επηρείξεζε. 

Πφζεο κνλάδεο πξντφληνο πξέπεη λα πσιήζεη ε θάζε επηρείξεζε ψζηε λα εμαζθαιίζεη

ιεηηνπξγηθά θέξδε ίζα κε €1.000.000; 

Λα ππνινγηζηνχλ ηα θέξδε ησλ Α θαη Β πνπ αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα πσιήζεσλ

10.000, 60.000 θαη 80.000. 

Λα ππνινγηζηεί ν ΓΙΚ ζηηο 50.000 κνλάδεο γηα ηηο Α θαη Β.



Λα ππνινγηζηεί ν θίλδπλνο ζηελ θεξδνθνξία ησλ δχν επηρεηξήζεσλ. Πνηα επηρείξεζε

αληηκεησπίδεη κεγαιχηεξν θίλδπλν ζηε θεξδνθνξίαο ηεο θαη πνπ νθείιεηαη απηφ;

Οικονομική των Επιχειρήςεων – Ιανουάριοσ 2006 ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΘΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ 1. Πψο νη απνθάζεηο επεξεάδνπλ ηελ αλάιπζε ηνπ Λεθξνχ ΢εκείνπ κηαο επηρείξεζεο; 2. «΢ηελ νιηγνπσιηαθή κνξθή αγνξάο νη δαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, θαζψο θαη νη δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο, είλαη κεγαιχηεξεο απ΄ φζν ζηηο άιιεο κνξθέο αγνξάο». Ζ πξφηαζε αιεζεχεη ή φρη θαη γηαηί. 3. Κηα επηρείξεζε έρεη ζπλάςεη ζην παξειζφλ δάλεην €200 εθαη. κε επηηφθην 7,5% θαη εμφθιεζε ζηηο 31/12/2007. Δπεηδή ε εηαηξεία έρεη δηθαίσκα εμφθιεζεο ηνπ δαλείνπ πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ, εμεηάδεη ην ελδερφκελν ζχλαςεο λένπ δαλείνπ ζηηο 31/12/2004 κε ιήμε επίζεο ζηηο 31/12/2007 πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ παιαηνχ δαλείνπ. Σν επηηφθην ηνπ λένπ δαλείνπ είλαη 6,5% θαη ηα έμνδα ζχλαςεο ηνπ ζα αλέιζνπλ ζην 2% ηεο αμίαο ηνπ δαλείνπ. ΢πκθέξεη ηελ εηαηξεία λα πξνρσξήζεη ζηε ζχλαςε ηνπ λένπ δαλείνπ γηα λα εμνθιήζεη ην παιαηφ ζηηο 31/12/2004; 4. Κηα επηρείξεζε επέλδπζε €5 εθαη. γηα ηελ αγνξά αθηλήηνπ, ην νπνίν ζπκθψλεζε λα πσιεζεί €7 εθαη. κεηά απφ 5 ρξφληα. Αλ ε επηρείξεζε λνηθηάζεη ην αθίλεην θαη επηζπκεί λα έρεη ηειηθή εηήζηα απφδνζε 20%,πνην είλαη ην εηήζην ελνίθην πνπ πξέπεη λα δεηήζεη απφ ηνλ ελνηθηαζηή; 5. Ζ εηαηξεία Α παξάγεη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη επηζπκεί λα πξνσζήζεη ζηελ αγνξά, ζε δχν κήλεο, έλα λέν ηχπν πιπληεξίνπ, ηνλ Π42. Γηα λα εμαληιήζεη ηα απνζέκαηα ηνπ

10

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Οικονομικήτων Επιχειρήςεων

2010

πξνεγνχκελνπ πιπληεξίνπ Π41,πνπ ζηα ηέιε Γεθεκβξίνπ αλέξρνληαη ζηα 18.000 ηεκάρηα, απνθάζηζε λα κεηψζεη ηελ ηηκή ηνπ Π41 απφ €150 ζε €120. Αλ ε εηαηξεία γλσξίδεη φηη ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή γηα ηα Π41 είλαη −2,5 δεηείηαη: 

Πφζεο πξφζζεηεο πσιήζεηο ησλ Π41 ζα γίλνπλ ηνλ Ηαλνπάξην ζε ζρέζε κε ηηο

ζπλήζεηο κεληαίεο πσιήζεηο ησλ 5.000 πιπληεξίσλ πνπ επηηπγράλεη; Θα ρξεηαζηεί λα αθνινπζήζεη ε εηαηξεία θαη ηνλ Φεβξνπάξην πνιηηηθή εθπηψζεσλ γηα λα κεδελίζεη ην απφζεκα θαη αλ λαη, πφζε ζα είλαη απηή θαη ζε πνην χςνο ζα δηακνξθσζεί ε ηηκή αλά πιπληήξην Π41;

Οικονομική των Επιχειρήςεων – Σεπτέμβριοσ 2005 ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΘΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ 1. «Απφ ηελ εμειηθηηθή άπνςε ησλ νηθνλνκηθψλ δνκψλ, ν ηχπνο ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ είλαη αζηαζήο.» ΢ρνιηάζηε. 2. Χο νηθνλνκηθφο αλαιπηήο κηαο επηρείξεζεο, ζα δίλαηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζην ινγηζηηθφ ή ζην νηθνλνκηθφ θφζηνο θαη γηαηί; 3. Κηα επηρείξεζε θαηαζθεπήο παηρληδηψλ αγφξαζε κεράλεκα αμίαο €200.000 πνπ έρεη δηάξθεηα δσήο 5 ρξφληα. Ζ επηρείξεζε αλακέλεη φηη ε ηηκή πψιεζεο ηνπ θάζε παηρληδηνχ ζα είλαη €25, ελψ ην κεηαβιεηφ θφζηνο ζα αλέξρεηαη ζηα €5. Ζ επηρείξεζε ζα πιεξψλεη €350.000 πάγην θφζηνο θάζε ρξφλν, (ην νπνίν δελ πεξηιακβάλεη ηελ απφζβεζε ηνπ κεραλήκαηνο) θαη ην επηηφθην είλαη 12%. Τπνινγίζηε πφζα παηρλίδηα ζα πξέπεη λα παξαρζνχλ ψζηε ηα έζνδα λα θαιχπηνπλ ηα έμνδα ζε παξνχζεο αμίεο 4. Ο Υ θαηαζέηεη ζε έλα ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηελ 1/1 θάζε ρξφλνπ €1.500 απφ ην 2004 σο ην 2012, ησλ δπν αθξαίσλ ρξφλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ηα επηηφθηα αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνχλ σο εμήο: 1/1/2004 - 31/12/2007

3%

1/1/2008 – 31/12/2012

4%

(α) Λα ππνινγηζηεί πφζα ρξήκαηα ζα ζπγθεληξσζνχλ ζην ηέινο ηνπ 2012 (β) Λα βξεζεί ε αμία ησλ θαηαβνιψλ ζηελ αξρή ηνπ 2004 5. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο ππφζρνληαη θαζαξέο εηζξνέο €10, €8 θαη €10 εθαηνκκχξηα γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα. Ζ ζεκεξηλή ινγηζηηθή ηνπο αμία είλαη €21 εθαηνκκχξηα. Ζ επηρείξεζε έρεη εθδψζεη 2000 νκνινγίεο κε επηηφθην 10%, νλνκαζηηθήο αμίαο €10.000 θαζεκία θαη ιήμεο ζε ηξία ρξφληα. Αλ ην επηηφθην ζήκεξα είλαη 8 % πνηα είλαη ε αμία ηεο επηρείξεζεο, ηεο νκνινγίαο θαη ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ;

11

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Οικονομικήτων Επιχειρήςεων

2010

Οικονομική των Επιχειρήςεων – Ιανουάριοσ 2005 Θέκα 1νλ Ζ ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ πξντφληνο Υ έρεη εθηηκεζεί σο αθνινχζσο:

  =5.030-3.806,2   +1.458,5  +0,2566   -0,0323   +0,18Τ Όπνπ:

  = ε δήηεζε ηνπ αγαζνχ Υ,   = ε ηηκή ηνπ αγαζνχ Υ,  = ε ηηκή ηνπ αληαγσληζηηθνχ αγαζνχ Τ

  = ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε γηα ην αγαζφ Υ,   = ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε γηα ην αγαζφ Τ Τ= ην κέζν δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ Οη ηξέρνπζεο ηηκέο γηα ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη (ζε επξψ):

  =8,  =6,   =168.000,   =182.000, Τ=12.875 (1) Τπνινγίζηε ηελ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή



αλ ε ηηκή κεηαβιεζεί ζε

10 (2) Τπνινγίζηε ηελ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο σο πξνο ηε δηαθεκηζηηθή δαπάλε αλ απηή απμεζεί θαηά 25,2 ρηιηάδεο Θέκα 2νλ Έζησ φηη έλαο ηδηνθηήηεο-κάλαηδεξ κηθξνχ θαηαζηήκαηνο ν νπνίνο έρεη επελδχζεη (ηα πνζά ζε επξψ) 50.000 (κεηνρηθφ θεθάιαην) γηα ην θηίξην θαη ηα αγαζά. Οη εηήζηεο πσιήζεηο ηνπ αλέξρνληαη ζε 160.000, νη εηήζηεο δαπάλεο είλαη δαπάλεο αγαζψλ πνπ πσινχληαη ζην θαηάζηεκα αμίαο 120.000, κηζζνί 20.000, θαη απνζβέζεηο θηηξίσλ θαη εμνπιηζκνχ 5.000 .Ο ηδηνθηήηεο αληηκεησπίδεη ην δήηεκα αλ ζα πξέπεη λα δηαηεξήζεη απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, δεδνκέλνπ φηη ζα κπνξνχζε λα

εξγαζζεί σο ζηέιερνο ζε κηα κεγάιε ππεξαγνξά

(supermarket), ιακβάλνληαο 15.000 εηεζίσο ελψ ην επηηφθην ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ αλέξρεηαη ζε 8%. Ση θαηά ηελ θξίζε ζαο ζα απνθαζίζεη ν ηδηνθηήηεο-κάλαηδεξ; Ση θεξδίδεη ζηελ πξψηε θαη ηη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε; Πξέπεη λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο; Θέκα 3νλ Ο

βαζκφο

ιεηηνπξγηθήο

κφριεπζεο

απνηειεί

ζεκαληηθφ

παξάγνληα

γηα

ηε

ιήςε

επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, ηδηαίηεξα απηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ δνκή ηεο παξαγσγηθήο κνλάδα θαη ηελ αλαινγία ρξήζεο παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. Αλαπηχμηε. Θέκα 4νλ Ζ επηρείξεζε Α νθείιεη ζηελ ηξάπεδα Υ ηα εμήο ηξία πνζά. (α) 200.000 επξψ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ κεηά απφ 2 έηε ρσξίο ηφθν (β) 300.000 επξψ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ κεηά απφ έλα έηνο κε επηηφθην 5% (γ) 500.000 επξψ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ ζε 2,5 έηε κε εμακεληαίν επηηφθην 2%. ΢πκθσλήζεθε ε επηρείξεζε Α λα εμνθιήζεη ην ζπλνιηθφ ρξένο πξνο ηελ ηξάπεδα Υ ζε έμη ίζεο εμακεληαίεο δφζεηο ε πξψηε ησλ νπνίσλ ζα θαηαβιεζεί ζην ηέινο

12

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Οικονομικήτων Επιχειρήςεων

2010

ηνπ ηξίηνπ εμακήλνπ, πξνο εμακεληαίν επηηφθην 4%. Εεηείηαη λα πξνζδηνξηζηεί ην πνζφ ηεο δφζεο. Θέκα 5νλ Λα αλαπηχμεηε ζε ζπληνκία ηε ζεκαζία ηεο εηαηξηθήο κνξθήο Α.Δ. γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.

Οικονομική των Επιχειρήςεων – Φεβρουάριοσ 2004 Λα απαληεζνχλ φια ηα ζέκαηα: Ο Α αγφξαζε δηακέξηζκα ζην ηέινο ηνπ 2000 έλαληη € 254.120.

΢ηηο αξρέο ηνπ 2001

δαπάλεζε € 12.000 θαη ην 2003 € 3000 γηα ηνλ εμσξατζκφ ηνπ αθηλήηνπ.

Σν αθίλεην

λνηθηάζηεθε ζηα κέζα ηνπ 2001 γηα δπν ρξφληα κε έζνδα € 13.000 ηνλ πξψην ρξφλν θαη € 13.600 ηνλ δεχηεξν.

Αλ ην θφζηνο θεθαιαίνπ ήηαλ 6% θαη ην αθίλεην πνπιήζεθε ζην ηέινο

ηνπ 2003 πξνο € 339.000, πνηα ήηαλ ε κέζε εηήζηα απφδνζε ηεο αξρηθήο επέλδπζεο ζην ρξνληθφ ζεκείν ηεο πψιεζεο; Πνηεο είλαη νη πηζαλέο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζε κηα ιατθή αγνξά θαη ηελ αγνξά ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ; Έλαο επηρεηξεκαηίαο εμεηάδεη ηα επελδπηηθά ζρέδηα Α θαη Β κε ηηο εμήο ρξεκαηηθέο ξνέο: Έηε

Έηνο 0 Έηνο 1 Έηνο 2 Έηνο 3 Έηνο 4

Α

-100

100

10

10

10

Β

-100

50

50

40

40

Ο επηρεηξεκαηίαο ζθέπηεηαη λα πξνθξίλεη ην ζρέδην Α, δηφηη εηζπξάηηεη ην θεθαιαίν ηεο επέλδπζεο ηνπ κεηά απφ έλα ρξφλν ζε αληίζεζε κε ηελ επέλδπζε Β πνπ ην εηζπξάηηεη ζε δπν ρξφληα. ΢ρνιηάζηε. Πνηνη είλαη νη βαζηθνί κεραληζκνί κε ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ; Ο Α απνθαζίδεη λα θαηαζέηεη ζε ινγαξηαζκφ ηνπ € 1000 ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ γηα ηέζζεξα

ρξφληα. Αλ ην

επηηφθην είλαη

10%,

πνζά ρξήκαηα

ζα

έρνπλ ζπγθεληξσζεί

ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ θαη πνηα ζα είλαη ε αμία ηνπο ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ.

13

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Οικονομικήτων Επιχειρήςεων

2010

Οικονομική των Επιχειρήςεων – Ιανουάριοσ 2003 Λα απαληεζνχλ φια ηα ζέκαηα: Γίδεηαη δηελεθήο νκνινγία νλνκαζηηθήο αμίαο €10.000. Κεηά απφ έλα έηνο ε ηηκή ηεο νκνινγίαο ζα είλαη €8.333. Σν εθδνηηθφ επηηφθην είλαη 5% θαη ην επηηφθην αγνξάο είλαη ίζν γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο. Λα επξεζεί ην επηηφθην αγνξάο θαη ε ηηκή ηεο νκνινγίαο ζήκεξα. Ο Υ απνθαζίδεη λα θαηαζέηεη €1.000 θάζε εμάκελν, ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ, γηα ηξία ρξφληα απφ ην 2005 θαη κεηά. Αλ ην επηηφθην είλαη 4%, λα βξεζεί ε αμία ησλ θαηαβνιψλ ζηελ αξρή ηνπ 2003. Πνηεο αλάγθεο εμππεξεηεί ε κνξθή ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο άιιεο κνξθέο εηαηξηψλ; Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο ππφζρνληαη θαζαξέο εηζξνέο €10,8 θαη 10 εθαηνκκχξηα γηα ην επφκελα ηξία ρξφληα. Ζ ζεκεξηλή ινγηζηηθή ηνπο αμία είλαη €21 εθαηνκκχξηα. Ζ επηρείξεζε έρεη εθδψζεη 2000 νκνινγίεο κε επηηφθην 10%, νλνκαζηηθήο αμίαο €10.000 θαζεκία θαη ιήμεο ζε ηξία ρξφληα. ΢ήκεξα ην επηηφθην έρεη κεηαβιεζεί ζε 8%. α. Πνηα είλαη ζήκεξα ε αμία ηεο επηρείξεζεο, ηεο νκνινγίαο θαη ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ; Ζ επηρείξεζε σο νξγαληζκφο αλαπηχζζεηαη κε ηε κνξθή ηεξαξρηθνχ ζπζηήκαηνο απνθάζεσλ. Λα πεξηγξαθνχλ κέρξη ηξία ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην επηρεηξεκαηηθφ ηεξαξρηθφ ζχζηεκα απφ κε-επηρεηξεκαηηθά ηεξαξρηθά ζπζηήκαηα, φπσο ν ζηξαηφο ή ε εθθιεζία.

Οικονομική των Επιχειρήςεων – Σεπτέμβριοσ 2002 Λα απαληεζνχλ φια ηα ζέκαηα: Ο Υ απνθαζίδεη vα θαηαζέζεη ζε ινγαξηαζκφ ηνπ € 1.000 θάζε εμάκελν γηα ηέζζεξα ρξφληα. Αλ ην επηηφθην είλαη 10%, πφζα ρξήκαηα ζα έρνπλ ζπκπιεξσζεί ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ θαη πνηα ζα είλαη ε παξνχζα αμία ηνπο. α.

Δμεγείζηε

ηνπο

φξνπο

παγθνζκηνπνίεζε,

ηηηινπνίεζε,

απνδηακεζνιάβεζε,

απνθαλνληθνπνίεζε β. Πσο νξίδεηαη ε ινγηζηηθή, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ε πξαγκαηηθή αμία κηαο επηρείξεζεο; Πψο δηαθέξεη ν ινγαξηαζκφο Πεγψλ θαη Υξήζεσλ Θεθαιαίνπ απφ ηνλ Ινγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο; Δθδίδεηαη ηξηεηήο νκνινγία νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ € 1.000 κε εθδνηηθφ επηηφθην 12%. Αλ ε απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη 10%, πνηα είλαη ε ζεκεξηλή αμία ηεο νκνινγίαο;

14

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Οικονομικήτων Επιχειρήςεων Ζ

2010

αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο θαηά 4% ζην πξνεγνχκελν έηνο νδήγεζε ζε

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξίαο Υ θαηά 20% Ο πξφεδξνο ηεο εηαηξίαο εθηηκά φηη θαηά ην επφκελν έηνο επεηδή πξνβιέπεηαη κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαηά 6%, ε εηαηξία ζα πξέπεη λα απμήζεη ηε δηαθεκηζηηθή ηεο δαπάλε θαηά 15%, γηα λα δηαηεξεζνχλ νη πσιήζεηο ζην ίδην επίπεδν. Λα ππνινγηζηεί ε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα. Πνηα παξαδνρή θάλεη γηα ηελ ειαζηηθφηεηα ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο;

Οικονομική των Επιχειρήςεων – Ιανουάριοσ 2002 1ν ΘΔΜΑ «Οη ινγηζηηθέο απνζβέζεηο δελ αληαλαθινχλ θαη' αλάγθε ηελ νηθνλνκηθή απαμίσζε ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο». ΢ρνιηάζηε Ζ εηαηξεία Υ έρεη πξνζδνθψκελεο εηζξνέο απφ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο γηα ηα επφκελα 5 ρξφληα σο εμήο: ΔΣΟ΢

1

ΔΗ΢ΡΟΖ 150 Απφ

2

3

4

5

150

-40

400

400

δάλεηα πνπ έρεη ζπλάςεη, ΔΣΟ΢

1

ΠΙΖΡΧΚΔ΢

(εθαη. δξρ.)

ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο εμήο πιεξσκέο:

2

3

4

5

60

60

660

0

0

(εθαη. δξρ.)

Κε ηξέρνλ επηηφθην 10%, πνηα είλαη ε αμία ηεο επηρείξεζεο ην έηνο 0; Κε

πνην

ηξφπν

ζα

πξέπεη

λα

αληηκεησπίζεη

ε

επηρείξεζε

ηελ

εμφθιεζε

ηνπ ρξένπο θαηά ην έηνο 3: 2ν ΘΔΜΑ Πνηεο ζθνπηκφηεηεο εμππεξεηεί ε εηαηξηθή κνξθή ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο άιιεο κνξθέο εηαηξηψλ: Τπνγξάθεηαη ζπκθσλία ηελ 1/1/87 κε ηελ νπνία ην έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζέζεη 5.000 δξρ. γηα ηέζζεξα ρξφληα απφ ην 1990 θαη κεηά. Αλ ην επηηφθην είλαη 8% λα βξεζεί ε παξνχζα αμία ησλ θαηαβνιψλ ζην ρξνληθφ ζεκείν ηεο ζπκθσλίαο είηε νη θαηαβνιέο γίλνληαλ ζηελ αξρή είηε ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ. 3ν ΘΔΜΑ Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο Α.Δ. πνπ ε θαηάξηηζε ηνπο πξνβιέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γεληθφ Ινγηζηηθφ θαη γηα ηηο νπνίεο ν λφκνο επηβάιιεη δεκνζηφηεηα. Κηα επηρείξεζε κειεηά ηελ είζνδν ηεο ζε θιάδν ζηνλ νπνίν ε ηηκή ηνπ πξντφληνο (Σ) είλαη δεδνκέλε. Σν νιηθφ θφζηνο παξαγσγήο δίλεηαη απφ ηελ ζπλάξηεζε ΟΘ = Α + ΒΠ2 , φπνπ Π είλαη ε πνζφηεηα παξαγσγήο. Λα ππνινγίζεηε ηελ πνζφηεηα λεθξνχ ζεκείνπ. Πνηα είλαη ε πνζφηεηα πνπ κεγηζηνπνηεί ην θέξδνο; Πνηα είλαη ε κέγηζηε ηηκή ηνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο πνπ επηηξέπεη είζνδν ηεο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν, αλ γηα ηελ είζνδν απαηηείηαη ειάρηζην θέξδνο Τ;

15

www.dap-oikonomikou.gr

dap_themata_ok_2010_ote  

ΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ, τώρα και με τθν επανζκδοςθ των κεμάτων παλαιότερων εξεταςτικών ςε όλα τα μακιματα. Τα παλαιότερα κα τα βρείτε ςτα τραπεηάκια τ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you