Page 1

Η ΔΑΠ-Οικονομικού, ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ, τώρα και με τθν επανζκδοςθ των κεμάτων παλαιότερων εξεταςτικών ςε όλα τα μακιματα. Τα παλαιότερα κα τα βρείτε ςτα τραπεηάκια τθσ ΔΑΠ ςε φυλλάδια και ςθμειώςεισ, κακώσ και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο DVD και ςτο site μασ, www.dap-oikonomikou.gr μαηί με άλλο χριςιμο υλικό.


Παλαιότερα Θέματα: Διεθνούς Οικονομική

2010

Περιεχόμενα Περιεχόμενα ................................................................................................................................ 1 Διεκνοφσ Οικονομικι – Ιοφλιοσ 2010.......................................................................................... 2 Διεκνοφσ Οικονομικι – Ιανουάριοσ 2010 ................................................................................... 2 Διεκνοφσ Οικονομικι – Σεπτζμβριοσ 2005 ................................................................................. 3 Διεκνοφσ Οικονομικι – Φεβρουάριοσ 2005 ............................................................................... 4

1

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Διεθνούς Οικονομική

2010

Διεθνούς Οικονομική – Ιούλιος 2010 Μέρος Ι: Σεκεηψζηε κε (Χ) κία ζσζηή απάληεζε.

(5 Βαζκνί)

1. Έζησ ε εμίζσζε: Sp-Ι=CA+(G-T). Απηή ππνδειψλεη φηη: (α) ην έιιεηκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζα πεξηνξηζηεί αλ ε ρψξα πεξηνξίζεη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκα, απμήζεη κε θίλεηξα ηελ ηδησηηθή απνηακίεπζε θαη ηαπηφρξνλα πεξηνξίζεη ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο. (β) ην έιιεηκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκα πάληα ζπλππάξρνπλ. (γ) ην έιιεηκα ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ ζα πεξηνξηζηεί αλ ε ρψξα απμήζεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο, πεξηνξίζεη ηελ ηδησηηθή απνηακίεπζε, ηνλψζεη ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο θαη θξαηήζεη ζηαζεξή ηε θνξνινγία. (δ) ηίπνηε απφ ηα παξαπάλσ. 2. Η θπβέξλεζε κίαο ρψξαο αλεζπρεί γηα ην επίκνλν έιιεηκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ δηφηη απηφ ζεκαίλεη (α) φηη ε ρψξα πξέπεη λα βξεη πφξνπο λα θαιχςεη ην έιιεηκα απηφ, (β) ην λφκηζκα ηεο ρψξαο θαίλεηαη φηη είλαη ππεξηηκεκέλν θαη πξέπεη λα γίλεη ππνηίκεζε, (γ) ην έιιεηκα ηείλεη λα κεηψζεη ην εζληθφ εηζφδεκα ηεο ρψξαο, (δ) φια ηα παξαπάλσ είλαη ζσζηά. 3. Σχκθσλα κε ηνλ κεραληζκφ ηηκψλ θαη ξνήο πνιπηίκσλ κεηάιισλ ηνπ Hume: (α) νη κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο (ρξπζνχ) (απφζεκα ρξπζνχ θαη επίπεδν ηηκψλ θηλνχληαη αλαινγηθά). (β) ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαλφλα ρξπζνχ εμνκαιχλεη απηφκαηα ηα ειιείκαηα ή πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ. (γ) ηα (α) θαη ηα (β) είλαη ζσζηά. (δ) φια ιάζνο. 4. Καηά ηε δηάξθεη ηζρχνο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ θαλφλα ρξπζνχ, φπσο ιεηηνχξγεζε – πξηλ απφ ηνλ α΄ παγθφζκην πφιεκν – (α) ρψξεο κε ειιείκαηα ζην εμσηεξηθφ ηνπο ηζνδχγην, έθεξαλ ην βάξνο ηεο εμηζνξξφπεζεο ησλ αληζνξξνπηψλ ηνπ εμσηεξηθν΄ζ ηνκέα θαη ππέθεξαλ απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο κεηνχκελεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο θαη απμεκέλσλ επηηνθίσλ. (β) νη ηηκέο ήηαλ πνιχ επκεηάβιεηεο θαη ζηαζεξνπνηήζεθαλ κφλν κε ηελ αλαθάιπςε λέσλ θνηηαζκάησλ ρξπζνχ. (γ) ηα (α) θαη (β) είλαη ζσζηά. (δ) ηίπνηε απφ ηα παξαπάλσ. 5. Η αγνξά ρξήκαηνο είλαη ζε ηζνξξνπία φηαλ (α) ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε ρξήκαηνο είλαη ζε ηζνξξνπία. (β) ε αγνξά ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηίηισλ (π.ρ. αγνξά θξαηηθψλ νκνιφγσλ, ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ) είλαη ζε ηζνξξνπία. (γ) ε απφδνζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηίηισλ ζε εγρψξην ή μέλν λφκηζκα είλαη εμηζσκέλε. (δ) φια ηα παξαπάλσ. 6. Αλ ε ηζνηηκία επξψ – δνιαξίνπ, Δ, αληηζηνηρεί ζηελ αμία ελφο επξψ ζε δνιάξηα, γηα ηηο απνδφζεηο ησλ ηίηισλ ζε επξψ θαη δνιάξηα ηζρχεη ε ζρέζε R€+(Ee-E)/E=R$ (α) κφλν βξαρπρξφληα. (β) κφλν καθξνρξφληα, αλ ζεσξήζνπκε φηη (Ee-E)/E είλαη ην πξνζδνθψκελν πνζνζηφ ππνηίκεζεο ηνπ δνιαξίνπ. (γ) πάληα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη ηέιεηα θηλεηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηέιεηα πιεξνθφξεζε γηα ηηο απνδφζεηο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηίηισλ. (δ) ηίπνηε απφ ηα παξαπάλσ.

Διεθνούς Οικονομική – Ιανουάριος 2010 ΘΔΜΑ 1ν Τν 2004 ν εηήζηνο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ ζηε Δ.Δ ήηαλ 2,3% ελψ ζηελ Απζηξαιία ήηαλ 7,7%. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία κεηψζεθε απφ ηα 1,70 Δπξψ αλά δνιάξην Απζηξαιίαο ζηα 1,45.Ίζρπε ε ζρεηηθή ηζνδπλακία ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο; ΘΔΜΑ 2ν Πνηα είλαη ε έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο αγνξάο γηα ηε δηεζλή αγνξά ζπλαιιάγκαηνο;

2

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Διεθνούς Οικονομική

2010

ΘΔΜΑ 3ν Η εηαηξία ΑΑΑ έρεη έλα πεληαεηέο ρξένο ζηαζεξνχ επηηνθίνπ γηα ην νπνίν πιεξψλεη 1% πάλσ απφ ην επηηφθην ηνπ πεληαεηνχο γξακκαηίνπ ηνπ δεκνζίνπ πνπ εθδφζεθε ζήκεξα θαη ην νπνίν ζέιεη λα κεηαηξέςεη ζε ρξένο θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ. Η εηαηξία ΒΒΒ ε νπνία έρεη ρξένο θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ γηα ην νπνίν πιεξψλεη εμακεληαίν EURIBOR +0,25% θαη ηνπ νπνίνπ ην θφζηνο επηζπκεί λα ζηαζεξνπνηήζεη. Δλαιιαθηηθά ε ΑΑΑ ζα κπνξνχζε λα δαλεηζηεί κε θπκαηλφκελν επηηφθην θαηαβάιινληαο EURIBOR, ελψ ε θαιχηεξε επηινγή ηεο BBB ζα ήηαλ λα εθδψζεη ρξένο ζηαζεξνχ επηηνθίνπ πιεξψλνληαο ην επηηφθην ησλ νκνιφγσλ ηνπ δεκνζίνπ +1,75%.Δάλ νη δχν εηαηξίεο απνθαζίζνπλ κηα αληαιιαγή (swap) πνηα ζα ήηαλ απηή θαη πψο ζα κπνξνχζε λα ηηο σθειήζεη; ΘΔΜΑ 4ν Πψο κπνξεί λα επηηεπρζεί δηαθνξνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ζε κηα δηεζλή αγνξά κεηνρψλ; Πνηνπο θηλδχλνπο κπνξνχκε λα κεηψζνπκε κε ηελ επηινγή ελφο δηεζλνχο ραξηνθπιαθίνπ κεηνρψλ θαη πνηνπο δε κπνξνχκε; ΘΔΜΑ 5ν Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο αλάιπζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε δηεζλή αγνξά νκνιφγσλ;

Διεθνούς Οικονομική – Σεπτέμβριος 2005 Θέκα 1ν Πνπ θαηά ηελ άπνςή ζαο νθείιεηαη ε επξεία ρξήζε εθηηκήζεσλ ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ; Θέκα 2ν Έλα ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν ζηελ Δπξψπε έρεη δηαζέζηκν ην πνζφ ηνπ 1.500.000 € θαη ζθνπεχεη λα ην επελδχζεη γηα έλα κήλα. Γεδνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ πνπ ην ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν αλαιακβάλεη έρεη δχν ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Η πξψηε είλαη λα επελδχζεη ην πνζφ ζηελ Δπξψπε γηα έλα κήλα κε εηήζην επηηφθην 6% ή αιιηψο λα επελδχζεη ην πνζφ γηα έλα κήλα ζηελ Ιαπσλία κε εηήζην επηηφθην 12%. Η ηζνηηκία spot €/¥ Ιαπσλίαο ηε ζηηγκή πνπ ην ηακείν ζρεδηάδεη ηελ επέλδπζε είλαη 0.4€/1¥ Ιαπσλίαο. Γεδνκέλνπ φηη ην ηακείν ζην ηέινο ηεο επέλδπζεο πξέπεη λα έρεη €, πνηα πξέπεη λα είλαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία forward ελφο κήλα γηα ηα δχν λνκίζκαηα ζε κηα απνηειεζκαηηθή αγνξά. Θέκα 3ν Δμεγείζηε κε βαζηθά ζηνηρεία ζηαηηζηηθήο ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο.

3

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Διεθνούς Οικονομική

2010

Θέκα 4ν Μηα Δπξσπατθή επηρείξεζε έρεη πξνγξακκαηίζεη έλα επελδπηηθφ ζρέδην ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Ιαπσλία, δηάξθεηαο 3 εηψλ ηνπ νπνίνπ νη ρξεκαηνξνέο έρνπλ εθηηκεζεί σο εμήο ζε γηελ: ΕΤΟΣ

1

2

3

Χξεκαηνξνή ζε γηελ

800

900

1000

Η επηρείξεζε απηή απφ ηελ επέλδπζή ηεο απαηηεί απφδνζε ζε φξνπο € 10%. Τν επίπεδν ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηελ Δπξψπε είλαη 5% ελψ ζηελ Ιαπσλία 6% θαη αλακέλεηαη ε πιεζσξηζηηθή δηαθνξά λα δηαηεξεζεί γηα ηα επφκελα 3 ρξφληα. Έζησ φηη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία spot ηελ ζηηγκή ηεο αμηνιφγεζεο είλαη 1€/2¥. Πσο ε επηρείξεζε ζα αμηνινγήζεη ην επελδπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζρεδηάδεη; Θέκα 5ν Γψζηε έλα παξάδεηγκα ζχκθσλα κε ην νπνίν απφ κηα ζπκθσλία αληαιιαγήο επηηνθίνπ (interest rate swap) κπνξνχλ λα σθειεζνχλ θαη νη δχν ζπκβαιιφκελνη.

Διεθνούς Οικονομική – Φεβρουάριος 2005 Να απαληήζεηε θαη ηα πέληε ζέκαηα Θέμα 1ο: Μηα εηαηξία πνπ εδξεχεη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο έρεη δηαζέζηκα 1.000.000 δνιάξηα θαη ην ηκήκα treasury ζρεδηάδεη λα επελδχζεη ην πνζφ απηφ γηα έλα κήλα. Γεδνκέλνπ ηνπ θηλδχλνπ πνπ ε εηαηξία ζέιεη λα αλαιάβεη, νη πηζαλέο ιχζεηο είλαη δχν. Να επελδχζεη ην πνζφ απηφ ζηελ Ακεξηθή γηα έλα κήλα κε κεληαίν επηηφθην 0.5% ή λα επελδχζεη ην πνζφ απηφ ζηελ Απζηξαιία κε κεληαίν επηηφθην 0.83% .Η ηζνηηκία spot δνιαξίνπ ΗΠΑ/δνιαξίνπ Απζηξαιίαο ηε ζηηγκή πνπ ε επηρείξεζε ζρεδηάδεη ηελ επέλδπζε είλαη 0.4 δνιάξην ΗΠΑ/1 δνιάξην Απζηξαιίαο. Γεδνκέλνπ φηη ε επηρείξεζε ζην ηέινο ηεο επέλδπζεο πξέπεη λα έρεη δνιάξηα ΗΠΑ πνηα πξέπεη λα είλαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία forward ελφο κήλα γηα ηα δχν λνκίζκαηα ζε κηα απνηειεζκαηηθή αγνξά. Θέμα 2ο: Μία Ιαπσληθή επηρείξεζε έρεη πξνγξακκαηίζεη έλα επελδπηηθφ ζρέδην ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, δηάξθεηαο 5 εηψλ ηνπ νπνίνπ νη ρξεκαηνξνέο έρνπλ εθηηκεζεί σο εμήο ζε δνιάξηα: Έηνο

1

2

3

4

5

Χξεκαηνξνή

400

450

510

575

650

Η επηρείξεζε απηή απφ ηελ επέλδπζή ηεο απαηηεί απφδνζε ζε φξνπο γελ 16%. Τν επίπεδν πιεζσξηζκνχ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη 6% ελψ ζηελ Ιαπσλία 5% θαη αλακέλεηαη ε πιεζσξηζηηθή δηαθνξά λα δηαηεξεζεί γηα ηα επφκελα 5 ρξφληα. Έζησ φηη ε ζπλαιιαγκαηηθή

4

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Διεθνούς Οικονομική

2010

ηζνηηκία spot ηελ ζηηγκή ηεο αμηνιφγεζεο είλαη 2 γελ/ 1 δνιάξην ΗΠΑ. Πσο ε επηρείξεζε ζα αμηνινγήζεη ην επελδπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζρεδηάδεη; Θέμα 3ο: Η εηαηξία ΑΑΑ έρεη έλα δεθαεηέο ρξένο ζηαζεξνχ επηηνθίνπ γηα ην νπνίν πιεξψλεη 1% πάλσ απφ ην επηηφθην ηνπ δεθαεηνχο γξακκαηίνπ ηνπ δεκνζίνπ πνπ εθδφζεθε ζήκεξα, αιιά ε εηαηξία ΑΑΑ ζέιεη λα κεηαηξέςεη ην ρξένο ηεο ζε ρξένο θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ. Η εηαηξία ΒΒΒ έρεη ρξένο θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ γηα ην νπνίν πιεξψλεη εμακεληαίν LIBOR+0.25% ηνπ νπνίνπ ην θφζηνο ζέιεη λα ζηαζεξνπνηήζεη. Δλαιιαθηηθά, ε ΑΑΑ ζα κπνξνχζε λα δαλεηζζεί ην θπκαηλφκελν επηηφθην θαηαβάιινληαο LIBOR, ελψ ε ΒΒΒ ζα κπνξνχζε λα εθδψζεη ρξένο ζηαζεξνχ επηηνθίνπ πιεξψλνληαο ην επηηφθην ησλ νκνιφγσλ ηνπ δεκνζίνπ +1.75% . Οη δχν εηαηξίεο πξνβαίλνπλ ζηελ εμήο ζπκθσλία: Η ΑΑΑ ππφζρεηαη λα θαηαβάιεη ζηελ ΒΒΒ LIBOR -0.25% θάζε έμη κήλεο θαη ε ΒΒΒ ζπκθψλεζε λα θαηαβάιεη ζηελ ΑΑΑ ην εηήζην επηηφθην ηνπ γξακκαηίνπ ηνπ δεκνζίνπ +1% . Ωθεινχληαη νη δχν επηρεηξήζεηο απφ ηελ ζπκθσλία απηή; Θέμα 4ο: Α. Να αλαπηχμεηε ηξεηο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο δηεζλνχο θαη κηαο κεγάιεο εζληθήο αγνξάο νκνιφγσλ (π.ρ. ΗΠΑ) Β. Η δηεζλήο αγνξά «αληαιιαγψλ» ιεηηνπξγεί σο «εμσρψξηα» (offshore) θαη σο «εμσρξεκαηεζηεξηαθή» (over the counter). Τη πιενλεθηήκαηα πξνζθέξνπλ ηα δχν απηά ραξαθηεξηζηηθά; Θέμα 5ο: Σηε δηεζλή αγνξά πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ πεηξειαίνπ παξαηεξνχκε ζπρλά «θαλνληθή νπηζζνδξφκεζε» ησλ ηηκψλ. Πσο εμεγείηε απηφ ην θαηλφκελν;

Βρείτε στο site και στα τραπεζάκια μας: ηην Ύλη ηων μαθημάηων ηοςρ κωδικούρ και ηον ηόπο διανομήρ ηων Σςγγπαμμάηων Θέμαηα Παλαιόηεπων Εξεηαζηικών Λςμένα Θέμαηα ζηα μαθήμαηα Σημειώζειρ για ηα μαθήμαηα

Και άλλο Χρήσιμο Υλικό 5

www.dap-oikonomikou.gr

dap_themata_ok_2010_diethnis_oikonomiki  

ΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ, τώρα και με τθν επανζκδοςθ των κεμάτων παλαιότερων εξεταςτικών ςε όλα τα μακιματα. Τα παλαιότερα κα τα βρείτε ςτα τραπεηάκια τ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you