Page 1

Η ΔΑΠ-Οικονομικού, ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ, τώρα και με τθν επανζκδοςθ των κεμάτων παλαιότερων εξεταςτικών ςε όλα τα μακιματα. Τα παλαιότερα κα τα βρείτε ςτα τραπεηάκια τθσ ΔΑΠ ςε φυλλάδια και ςθμειώςεισ, κακώσ και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο DVD και ςτο site μασ, www.dap-oikonomikou.gr μαηί με άλλο χριςιμο υλικό.


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ 2010 Περιεχόμενα Περιεχόμενα ................................................................................................................................ 1 Αγορζσ Χριματοσ & Κεφαλαίου ΙΙ – Σεπτζμβριοσ 2010.............................................................. 2 Αγορζσ Χριματοσ & Κεφαλαίου ΙΙ – Ιοφνιοσ 2010 ...................................................................... 3 Αγορζσ Χριματοσ & Κεφαλαίου ΙΙ – Σεπτζμβριοσ 2009.............................................................. 4 Αγορζσ Χριματοσ & Κεφαλαίου ΙΙ – Ιοφνιοσ 2009 ...................................................................... 5 Αγορζσ Χριματοσ & Κεφαλαίου ΙΙ- Σεπτζμβριοσ 2008 ............................................................... 6 Αγορζσ Χριματοσ & Κεφαλαίου ΙΙ – Ιοφνιοσ 2008 ...................................................................... 7 Αγορζσ Χριματοσ & Κεφαλαίου ΙΙ – Ιοφνιοσ 2007 ...................................................................... 9 Αγορζσ Χριματοσ & Κεφαλαίου ΙΙ – Σεπτζμβρθσ 2006............................................................. 10 Αγορζσ Χριματοσ & Κεφαλαίου ΙΙ – Εμβόλιμθ Σεπτεμβρίου 2006........................................... 11 Αγορζσ Χριματοσ & Κεφαλαίου ΙΙ – Ιοφλιοσ 2006 .................................................................... 13 Αγορζσ Χριματοσ & Κεφαλαίου ΙΙ – Σεπτζμβριοσ 2005............................................................ 14 Αγορζσ Χριματοσ & Κεφαλαίου ΙΙ – Ιοφλιοσ 2005 .................................................................... 15 Αγορζσ Χριματοσ & Κεφαλαίου ΙΙ – Ιοφνιοσ 2004 .................................................................... 17

1

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ 2010 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ – Σεπτέμβριος 2010 ΘΔΜΑ ΠΡΩΣΟ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ (3 βαθμοί) Α) Πεξηγξάςηε ην δείθηε απνδνηηθόηεηαο Sharpe θαη πνηα ε νηθνλνκηθή ηνπ ζεκαζία. Β) Πνηα ήηαλ ε απόδνζε ηνπ δείθηε ΥΑ θαη πνην ήηαλ ην EURIBOR ην 2009; Γ) ΢πκπιεξώζηε ηα αθόινπζα ζηνηρεία γηα ην Α/Θ πνπ έρεηε δειώζεη: -Όλνκα

-εηήζηα απόδνζε ην 2009

-πνζνζηηαίν θόζηνο εμαγνξάο

-εηήζηα ηππηθή απόθιηζε ην 2009 -πνζνζηηαίν θόζηνο δηάζεζεο

Γ) ΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθό δείθηε ΥΑ. Δ) ΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ηα επηηόθηα. ΘΔΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΑ (1 βαθμόρ) Δμεγήζηε ηη είλαη ε ζηαπξνεηδήο αληηζηάζκηζε θαη ηη ην θεξδνζθνπηθό άλνηγκα. Γώζηε από έλα παξάδεηγκα ζην θαζέλα. ΘΔΜΑ ΣΡΙΣΟ: ΢ΜΔ (3 βαθμοί) α) Δάλ ε ηηκή κεηξεηνίο ηνπ ππνθεηκέλνπ δείθηε είλαη 957 κνλάδεο, ε κεξηζκαηηθή απόδνζε ζην επόκελν δηάζηεκα 2 κελώλ είλαη 2,2% θαη ην θόζηνο δηαρξνληθήο δηαηήξεζεο γηα ην ίδην δηάζηεκα είλαη 3,5%, ππνινγίζηε ηελ ηηκή ηνπ ΢ΚΔ δηάξθεηαο δύν κελώλ. β) Έλαο δηαρεηξηζηήο εζσηεξηθνύ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ επηζπκεί λα αληηζηαζκίζεη θαηά 40% κηα ζέζε 12 εθ. επξώ πνπ δηαζέηεη. Πξνο ηνύην επηζπκεί κα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ΢ΚΔ ηνπ δείθηε FTSE/ASE 20. Ση ζέζε ζα πξέπεη λα ιάβεη ζηα ΢ΚΔ ηνπ δείθηε; Γείμηε δηαγξακκαηηθά ηε ζέζε κεηξεηνίο πνπ έρεη ζηηο κεηνρέο θαη ηε ζέζε πνπ επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη ζηα ΢ΚΔ. γ) Κε βάζε ηηο σο άλσ πιεξνθνξίεο θαη ηελ ηηκή ηνπ ΢ΚΔ πνπ ππνινγίζαηε ζην α) θαη εάλ ην βήηα ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ κε ην δείθηε FTSE/ASE 20 είλαη 0,82, ππνινγίζηε πόζα ΢ΚΔ ζα πξέπεη λα δηαπξαγκαηεπηεί. (Πνι/ζηήο=5€) ΘΔΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ (3 βαθμοί) Έλαο επελδπηήο πνύιεζε ηαπηόρξνλα έλα δηθαίσκα αγνξάο κε ηηκή εμάζθεζεο 23€ πξνο 4€ θαη έλα δηθαίσκα πώιεζεο κε ηηκή εμάζθεζεο 18€ πξνο 1€ ζηε κεηνρή ΣΡΗΑ ΚΗ. Σα δύν δηθαηώκαηα πξναίξεζεο έρνπλ ηελ ίδηα εκεξνκελία ιήμεο. α) Γείμηε δηαγξακκαηηθά ηηο ρξεκαηνξνέο ησλ δηθαησκάησλ αγνξάο θαη πώιεζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο ζέζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ δύν δηθαησκάησλ. β) Τπνινγίζηε ηα λεθξά ζεκεία ησλ δηθαησκάησλ αγνξάο θαη πώιεζεο, θαζώο θαη ηα δύν λεθξά ζεκεία ηεο ζπλνιηθήο ζέζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ δύν δηθαησκάησλ. γ) ΢ε πνην δηάζηεκα ηηκώλ ηεο κεηνρήο ΣΡΗΑ ΚΗ ε ζπλνιηθή ζέζε ζα επηηύρεη ην κέγηζην θέξδνο θαη πνην είλαη απηό; δ) ΢ε πνην δηάζηεκα ηηκώλ ηεο κεηνρήο ΣΡΗΑ ΚΗ ε ζπλνιηθή ζέζε ηνπ επελδπηή ζα θαηαγξαθεί κόλν δεκηέο; ε) Πνηα ζα είλαη ε κέγηζηε δεκηά ηεο ζπλνιηθήο ζέζεο ζε πεξίπησζε πηώζεο ησλ ηηκώλ ηεο κεηνρήο ΣΡΗΑ ΚΗ;

2

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ 2010 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ – Ιούνιος 2010 ΘΔΜΑ ΠΡΩΣΟ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ (3 βαζκνί) Α) Πεξηγξάςηε πσο ππνινγίδεηαη θαζεκεξηλά ην θαζαξό ελεξγεηηθό ελόο ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ. Β) Πνηά ήηαλ ε απόδνζε ηνπ δείθηε ΥΑ θαη πνηό ήηαλ ην EURIBOR ην 2009; Γ) ΢πκπιεξώζηε ηα αθόινπζα ζηνηρεία γηα ην Α/Θ πνπ έρεηε δειώζεη: -Όλνκα -εηήζηα απόδνζε ην 2009 -εηήζηα ηππηθή απόθιηζε ην 2009 -πνζνζηηαίν θόζηνο εμαγνξάο

-πνζνζηηαίν θόζηνο δηάζεζεο

Γ) ΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθό δείθηε ΥΑ. Δ) ΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ηα επηηόθηα. ΘΔΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ: (2 βαζκνί) α) Κόιηο αγνξάζαηε 100 κεηνρέο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηε ηηκή ησλ 10,30€ αλά κεηνρή. Δάλ ε εηήζηα ηππηθή απόθιηζε ησλ απνδόζεσλ ηεο κεηνρήο είλαη 28%, πνηό ζα είλαη ην εύξνο ησλ ηηκώλ εληόο ηνπ νπνίνπ ζα θπκαλζεί ε ηηκή ηεο κεηνρήο ζην επόκελν εμάκελν κε 95% πηζαλόηεηα; (Τπνζέζηε όηη νη απνδόζεηο ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο αθνινπζνύλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή). β) Δμεγείζηε κε πνηό ηξόπν κπνξείηε λα δαλείζεηε έκκεζα θάλνληαο ρξήζε ησλ αγνξώλ κεηξεηνίο θαη ΢ΚΔ. Πεξηγξάςηε ηηο ζέζεηο πνπ ζα δεκηνπξγήζεηε θαζώο θαη ην καζεκαηηθό ηύπν πνπ πξνθύπηεη. ΘΔΜΑ ΣΡΙΣΟ: ΢ΜΔ (2 βαζκνί) Ζ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο ΓΔΖ βξίζθεηαη ππό δηαπξαγκάηεπζε ζηα 12€. Ζ ηηκή ηνπ ΢ΚΔ ηεο ΓΔΖ κε ιήμεη ζε 3 κήλεο βξίζθεηαη ζηα 12,50€. Σν κέξηζκα πνπ ζα απνθνπεί γηα ηνπο κεηόρνπο εληόο ηεο επόκελεο εβδνκάδαο είλαη 0,70€ θαη ην εηήζην θόζηνο ρξήκαηνο ρσξίο θίλδπλν αλέξρεηαη ζην 4%. Τ α) Τπνινγίζηε εάλ ε ηηκή ΢ΚΔ ηεο ΓΔΖ είλαη ππεξηηκεκέλε ή ππνηηκεκέλε θαη πόζν. β) Δάλ έλαο εμηζνξξνπηζηήο δηαζέζεη 30.000€, ζε ηη πξάμεηο ζα πξέπεη λα πξνβεί γηα λα επσθειεζεί από ηελ ηζρύνπζα θαηάζηαζε κε ηα αλσηέξσ δεδνκέλα θαη πόζν ζα θεξδίζεη. (΢εκ. Σόζν νη κεηνρέο όζν θαη ηα ΢ΚΔ πξνζθέξνληαη ζε αθέξαηε κνξθή. Υξεζηκνπνηείζηε ηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην ζηηο πξάμεηο ζαο.) ΘΔΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ (3 βαζκνί) α) Ζ πξόζθαηε αξλεηηθή εμέιημε ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο, νδήγεζε ην δηαρεηξηζηή ελόο κεηνρηθνύ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ζηε ζθέςε λα πξνζηαηεύζεη ηελ αμία ησλ κεηνρώλ ύςνπο 15 εθ επξώ κε δηθαηώκαηα. Ση ζα πξέπεη λα θάλεη ν δηαρεηξηζηήο αθνινπζώληαο ην βαζηθό ηξόπν πξνζηαζίαο ηεο ζέζεο πνπ έρεη ην ακνηβαίν θεθάιαην; Πεξηγξάςηε κε ιόγηα θαη δηαγξακκαηηθά. β) Δάλ, ην βήηα ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ κε ηνλ ππνθείκελν δείθηε 0,78, πόζα δηθαηώκαηα ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη εάλ S=910, X=915, ιήμε ζε 75 κέξεο, ζ2=0,18 θαη rf=4%; (Πνι/ζηεο=5€)

3

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ 2010 d

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.0

0.5000

0.5040

0.5080

0.5120

0.5160

0.5299

0.5239

0.5279

0.5319

0.5359

0.1

0.5398

0.5438

0.5478

0.5517

0.5557

0.5596

0.5636

0.5675

0.5714

0.5753

0.2

0.5793

0.5832

0.5871

0.5910

0,5948

0.5987

0.6026

0.6064

0.6103

0.6141

0.3

0.6179

0.6217

0.6255

0.6293

0.6331

0.6368

0.6406

0.6443

0.6480

0.6517

0.4

0.6554

0.6591

0.6628

0.6864

0.6700

0.6736

0.6772

0.6808

0.6844

0.6879

0.5

0.6915

0.6950

0.6985

0.7019

0.7054

0.7088

0.7123

0.7157

0.7190

0.7224

0.6

0.7257

0.7291

0.7324

0.7357

0.7369

0.7422

0.7454

0.7486

0.7517

0.7549

0.7

0.7580

0.7611

0.7642

0.7673

0.7704

0.7734

0.7764

0.7794

0.7823

0.7852

0.8

0.7881

0.7910

0.7939

0.7967

0.7995

0.8023

0.8051

0.8078

0.8106

0.8133

0.9

0.8159

0.8186

0.8212

0.8238

0.8264

0.8289

0.8315

0.8340

0.8365

0.8389

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ – Σεπτέμβριος 2009 ΘΔΜΑ ΠΡΩΣΟ:ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ (3 βαθμοί) Α)

Πεξηγξάςηε ην ξόιν ηνπ ζεκαηνθύιαθα ζε άλα ακνηβαίν θεθάιαην. Β) Πνηά ήηαλ ε απόδνζε ηνπ δείθηε ΥΑ θαη πνηό ήηαλ ην EURIBOR ην 2008; Γ) ΢πκπιεξώζηε ηα αθόινπζα ζηνηρεία γηα ην Α/Θ πνπ έρεηε δειώζεη: -Όλνκα -εηήζηα απόδνζε ην 2008 -εηήζηα ηππηθή απόθιηζε ην 2008 -πνζνζηηαίν θόζηνο εμαγνξάο -πνζνζηηαίν θόζηνο δηάζεζεο Γ) ΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθό δείθηε ΥΑ. Δ) ΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ηα επηηόθηα. ΘΔΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΑ (1 βαθμόρ) Ση γλσξίδεηε γηα ην ππόδεηγκα RIVA θαη πνηνί είλαη νη παξάγνληεο πνπ απηό ιακβάλεη ππόςε. ΘΔΜΑ ΣΡΙΣΟ: ΢ΜΔ (3 βαθμοί) Ζ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο είλαη 31,50€ θαη ε αληίζηνηρε ηηκή ΢ΚΔ ζηελ αγνξά πνπ ιήγεη ζε 2 κήλεο είλαη 32,24€. Σν εηήζην θόζηνο ρξήκαηνο είλαη 3,5% θαη ε εηαηξεία πξνηίζεηαη λα θόςεη κέξηζκα αμίαο 1€ ηελ εκέξα ιήμεο ηνπ ΢ΚΔ. α) Τπνινγίζηε εάλ ε ηηκή ΢ΚΔ είλαη ππεξηηκεκέλε ή ππνηηκεκέλε θαη πόζν, β) Ση ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα θάλεηε ώζηε λα επσθειεζείηε από ηνλ ππνινγηζκό ζαο ζην α). γ) Δάλ έλαο εμηζνξξνπηζηήο δηαζέζεη 19.000€, ζε ηη πξάμεηο ζα πξέπεη λα πξνβεί γηα λα επσθειεζεί από ηελ ηζρύνπζα θαηάζηαζε κε ηα αλσηέξσ δεδνκέλα θαη πόζν ζα θεξδίζεη. (΢εκ. Σόζν νη κεηνρέο όζν θαη ηα ΢ΚΔ πξνζθέξνληαη ζε αθέξαηε κνξθή. Υξεζηκνπνείζηε ηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην ζηηο πξάμεηο ζαο). ΘΔΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ (3 βαθμοί) α) Πεξηγξάςηε ηελ ηζοδσλακία δηθαηώκαηος πώιεζες-δηθαηώκαηος αγοράς θαη ηε ζρεηηθή εμίζσζε. β) Τπνινγίζηε ηελ αμία ελόο δηθαηώκαηνο αγνξάο θαη ελόο δηθαηώκαηνο πώιεζεο πνπ έρνπλ ηνλ ίδην ππνθείκελν ηίηιν (ηελ κεηνρή ΧΦΥ), έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή εμάζθεζεο Υ=15€, θαη ε ίδηα ιήμε ηνπο είλαη ζε 65 κέξεο. Ζ ηηκή ηεο κεηνρήο είλαη ζε δηαπξαγκάηεπζε

4

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ 2010 ζην S=14€. Ζ δηαθύκαλζε ηεο απόδνζεο ηεο κεηνρήο είλαη ζ2=0,09 θαη ην εηήζην αθίλδπλν επηηόθην=rr=4%. (Υξεζηκνπνηήζηε ηνλ παξαθάησ Πίλαθα γηα ηηο ηηκέο ηεο ζσξεπηηθήο πηζαλόηεηαο κηαο θαλνληθήο θαηαλνκήο). d

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0.05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,0

0,5000

0,5040

0,5080

0,5120

0,5160

0,5199

0,5239

0,5279

0,5319

0,5359

0,1

0,5398

0,5438

0,5478

0,5517

0,5557

0,5596

0,5636

0,5675

0,5714

0,5753

0,2

0,5793

0,5832

0,5871

0,5910

0,5948

0,5987

0,6026

0,6064

0,6103

0,6141

0,3

0,6179

0,6217

0,6255

0,6293

0,6331

0,6368

0,6406

0,6443

0,6480

0,6517

0,4

0,6554

0,6591

0,6628

0,6664

0,6700

0,6736

0,6772

0,6808

0,6844

0,6879

0,5

0,6915

0,6950

0,6985

0,7019

0,7054

0,7088

0,7123

0,7157

0,7190

0,7224

0,6

0,7257

0,7291

0,7324

0,7357

0,7389

0,7422

0,7454

0,7486

0,7517

0,7549

0,7

0,7580

0,7611

0,7642

0,7673

0,7704

0,7734

0,7764

0,7794

0,7823

0,7852

0,8

0,7881

0,7910

0,7939

0,7967

0,7995

0,8023

0,8051

0,8078

0,8106

0,8133

0,9

0,8159

0,8186

0,8212

0,8238

0,8289

0,8289

0,8351

0,8340

0,8365

0,8389

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ – Ιούνιος 2009 ΘΔΚΑ ΠΡΧΣΟ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ (3 βαζκνί) Α) Πεξηγξάςηε ην «άιθα» ηνπ Jensen. Ση ζεκαίλεη θαη πσο ην ππνινγίδνπκε. Β) Πνηα ήηαλ ε απόδνζε ηνπ δείθηε ΥΑ θαη πνην ήηαλ ην Euribor ην 2008; Γ) ΢πκπιεξώζηε ηα αθόινπζα ζηνηρεία γηα ην Α/Θ πνπ έρεηε δειώζεη: -Όλνκα,

-εηήζηα απόδνζε ην 2008

-πνζνζηηαίν θόζηνο εμαγνξάο

-εηήζηα ηππηθή απόθιηζε ην 2008 -πνζνζηηαίν θόζηνο δηάζεζεο

Γ) ΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθό δείθηε ΥΑ. Δ) ΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ηα επηηόθηα ΘΔΚΑ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΑ (1 βαζκόο) Παξαζέζεηε ηνπο ιόγνπο πνπ ζπλζέηνπλ ηε ρξεζηκόηεηα ησλ θεξδνζθόπσλ ζηηο αγνξέο παξαγώγσλ. ΘΔΚΑ ΣΡΗΣΟ: ΢ΜΔ (3 βαζκνί) ΢ην πξώην εμάκελν ηνπ 2008 ε ΓΔΖ εκθάληζε κείσζε θεξδώλ θαηά 35% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο. Ο θπξηόηεξνο ιόγνο ήηαλ ε επηβάξπλζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηηο πςειέο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ. α) Δμεγήζηε πνηα είλαη ε ζέζε ηεο ΓΔΖ σο πξνο ην πεηξέιαην, ζεηηθή ή αξλεηηθή. β) Δάλ ζπκβνπιεύαηε ηε ΓΔΖ γηα λα ειέγμεη ην θόζηνο ηνπ πεηξειαίνπ ην επόκελν εμάκελν, ηη ζα πξνηείλαηε λα θάλεη ζηελ αγνξά ησλ ΢ΚΔ θαη ηη ζηελ αγνξά ησλ δηθαησκάησλ. γ) Γείμηε ηε ζέζε ηεο ΓΔΖ σο πξνο ην πεηξέιαην ζηελ αγνξά κεηξεηνίο, ζηελ αγνξά ΢ΚΔ πεηξειαίνπ πνπ πξνηείλεηε ζην β) θαη ζην ζπλδπαζκό ησλ δύν απηώλ ζέζεσλ. δ) Γείμηε ηε ζέζε ηεο ΓΔΖ σο πξνο ην πεηξέιαην ζηελ αγνξά κεηξεηνίο, ζην δηθαίσκα επί ηνπ πεηξειαίνπ πνπ πξνηείλεηε ζην β) θαη ζην ζπλδπαζκό ησλ δύν απηώλ ζέζεσλ

5

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ 2010 ΘΔΚΑ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ (3 βαζκνί) Δπηρεηξώληαο λα θεξδίζεη από ηε κεγάιε κεηαβιεηόηεηα ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο έλαο θεξδνζθόπνο δεκηνπξγεί έλα ηξαπεδνεηδέο άλνηγκα (strangle) αγνξάδνληαο ηαπηόρξνλα έλα δηθαίσκα αγνξάο ζηε κεηνρή ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο κε ηηκή εμάζθεζεο 20€ πξνο 3€ θαη έλα δηθαίσκα πώιεζεο επίζεο ζηε κεηνρή ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο κε ηηκή εμάζθεζεο 16€ πξνο 4€. Σα δύν δηθαηώκαηα ιήγνπλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. (α) Απεηθνλίζηε ηηο ρξεκαηνξξνέο θεξδώλ/δεκηώλ ησλ δύν δηθαησκάησλ θαη ηεο ζπλνιηθήο ζέζεο ηνπ ηξαπεδνεηδνύο αλνίγκαηνο ζε έλα δηάγξακκα σο πξνο ηηο ηηκέο κεηξεηνίο ηελ εκέξα ιήμεο, (β) ΢πκπιεξώζηε ηνλ θαησηέξσ Πίλαθα κε ην θέξδνο ή δεκία από ην δηθαίσκα αγνξάο, ην δηθαίσκα πώιεζεο, θαη ην ζπλνιηθό θέξδνο/δεκία ησλ δύν ζέζεσλ γηα θάζε έλα από ηα ηξία ζελάξηα ηηκώλ πνπ ζα έρεη ε ηηκή ηνπ ππνθεηκέλνπ St ηελ εκέξα ιήμεο ησλ δηθαησκάησλ. (΢εκ. Δπηζηξέςεηε ηε ζειίδα απηή κε ζπκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα καδί κε ηελ θόιια ζαο) Θέζη

Αγοπά Κέπδορ/Εημία πος θα πποκύψει ηην ημέπα Ίξηρ λ? δικαιωμάηων

ζηην

Γικαιωμάηων

1) St<= 16€

2) 16€<ST<=20€

3) ST>20€

Αγνξά δηθαηώκαηνο αγνξάο Αγνξά δηθαηώκαηνο πώιεζεο ΢πλνιηθή ζέζε

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ- Σεπτέμβριος 2008 ΘΔΜΑ Α)

ΠΡΩΣΟ:

Πεξηγξάςηε

Β)

Πνηα

Γ)

΢πκπιεξώζηε

-Όλνκα,

ήηαλ

ηα ε

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Γηαπξαγκαηεύζηκα

απόδνζε ηα

ΚΔΦΑΛΑΙΑ

ηνπ

αθόινπζα

δείθηε

ακνηβαία ΥΑ

ζηνηρεία

-εηήζηα απόδνζε ην 2007

-πνζνζηηαίν θόζηνο εμαγνξάο

θαη

γηα

θεθάιαηα

πνηα

ην

(3

Α/Θ

ηνπ

βαθμοι) (ΓΑΘ-

Euribor

πνπ

ην

έρεηε

ETFs) 2007;

δειώζεη:

-εηήζηα ηνπηθή απόθιηζε ην 2007 -πνζνζηηαίν θόζηνο δηάζεζεο

Γ) ΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθό δείθηε ΥΑ. Δ) ΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ηα επηηόθηα

ΘΔΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΑ (1,5 βαθμόρ) Ζ Αγνξά Παξαγώγσλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ ιεηηνπξγεί κε κέιε. Πνηεο θαηεγνξίεο κειώλ ππάξρνπλ θαη ηη κπνξεί λα θάλεη ην κέινο θάζε θαηεγνξίαο;

ΘΔΜΑ ΣΡΙΣΟ: ΢ΜΔ (2,5 βαθμοί) ΢ην ηκήκα ζπλαιιαγώλ κηαο ηξάπεδαο (dealing room) νη δηαρεηξηζηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα κέρξη ελόο πνζνύ λα αλαιακβάλνπλ αλνηθηέο ζέζεηο (θεξδνζθνπηθέο ζέζεηο). Ο Παληειήο έρεη αλαιάβεη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο αγνξάο παξαγώγσλ θαη ηδηαίηεξα ηηο θηλήζεηο ηνπ δείθηε FTSE/ASE 20. Κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή δηαπηζηώλεη όηη ν δείθηεο FTSE/ASE 20 βξίζθεηαη ζηηο 2.162 κνλάδεο, ην εηήζην αθίλδπλν επηηόθην ζην 4,25% θαη ηα ΢ΚΔ ζην δείθηε FTSE/ASE 20 κε ιήμε ζε 3 κήλεο γίλνληαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηηο 2.174,63 κνλάδεο. Παξαηεξώληαο απηέο

6

www.dap-oikonomikou.gr

ηων


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ 2010 ηηο ηηκέο, απαληήζηε ζηα εμήο 5 εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ δπλαηόηεηα εθαξκνγήο εμηζνξξνπεηηθήο θεξδνζθνπίαο (Δ.Θ.): (α) δείμηε εάλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα Δ.Θ., (β) εάλ ππάξρεη, πσο κπνξείηε λα ηελ εθαξκόζεηε, (γ) κε ηη θέξδνο, (δ) κε ηη θίλδπλν; Σέινο, (ε) ζε πνην επηηόθην» ζα αδπλαηνύζαηε λα εθαξκόζεηε ηελ Δ.Θ.;

ΘΔΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ (3,5 βαθμοί) Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ κεηνρηθνύ εζσηεξηθνύ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ ΢ΤΚΠΑΛ ζεσξεί όηη ε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά βξίζθεηαη ζε ζεκείν θακπήο θαη ζα θηλεζεί είηε αλνδηθά κε πηζαλόηεηα 50% ή πησηηθά κε πηζαλόηεηα 50%. Κε γλσξίδνληαο ηη ζα επαθνινπζήζεη, επηζπκεί λα δηαρσξίζεη ην κεηνρηθό ραξηνθπιάθην ησλ 20 εθ. € ζε 2 ίζα κέξε έθαζην κε βήηα=0,65 θαη αθελόο λα εληζρύζεη ην έλα κε δηθαηώκαηα αγνξάο θαη λα πξνζηαηεύζεη

ην

έηεξν

κε

δηθαηώκαηα

πώιεζεο.

Χο

ππνθείκελνο

ηίηινο

ησλ

δηθαησκάησλ είλαη ν δείθηεο FTESE/ASE 20 πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ζηηο 2.239,41 κνλάδεο. Σα δύν είδε δηθαησκάησλ ιήγνπλ ζε 65 εκέξεο θαη έρνπλ ηελ ηδηα ηηκή εμάζθεζεο ησλ 2.250 κνλάδσλ. Ζ ηππηθή απόθιηζε ησλ απνδόζεσλ ηνπ ππνθείκελνπ δείθηε είλαη 12% θαη ην αθίλδπλν επηηόθην 4,60%. Σέινο ν πνιιν^Ιαζααζηήο ησλ δηθαησκάησλ είλαη 5€. (α) Γηα λα πεηύρεηε ηα αλσηέξσ, ζα πξνβείηε ζε αγνξά ή ζε πώιεζε δηθαησκάησλ; (β) Λα ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό ησλ δηθαηώκαηα αγνξάο θαη πώιεζεο πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηελ αληηζηάζκηζε. (Αμηνπνηήζηε ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί). d

0,00

0,01

0£2

0,03

0,04

0,0 0,5000

0,5040

0,5080

0,5120

0,5160

0,1 0,5398

0,5438

0,5478

0,5517

0,2 0,5793

0,5832

0,5871

03

0,6179

0,6217

0,4 0,6554

0,05

•V06

β#7

0,08

04»

0,5199

0,5239

0,5279

0,5319

0,5359

0,5557

0,5596

0,5636

0,5675

0,5714

0,5753

0,5910

0,5948

0^987

0,6026

0,6064

0,6103

0,6141

0,6255

0,6293

0,6331

0,6368

0,6406

0,6443

0,6480

0,6517

0,6591

0,6628

0,6664

0,6700

0,6736

0,6772

0,6808

0,6844

0,6879

0,5 0,6915

0,6950

0,6985

0,7019

0,7054

0,7088

0,7123

0,7157

0,7190

0,7224

0,6 0,7257

0,7291

0,7324

0,7357

0,7389

- 0,7422

0,7454

0,7486

0,7517

0,7549

0,7 0,7580

0,7611

0,7642

0,7673

0,7704

0,7734

0,7764

0,7794

0,7823

0,7852

0,7881

0,7910

0,7939

0,7967

0,7995

0,8023

0,8051

0,8078

0,8106

0,8133

0,9 0,8159

0,8186

0,8212

0,8238

0,8264

0,8289

0,8315

0,8340

0,8365

0,8389

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ – Ιούνιος 2008 ΘΔΜΑ ΠΡΩΣΟ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ (3 ΒΑΘΜΟΙ) i.

Πεξηγξάςηε ην ξόιν ηνπ ζεκαηνθύιαθα ζε έλα ακνηβαίν θεθάιαην

ii.

Πνηα ήηαλ ε απόδνζε ηνπ δείθηε ΥΑ θαη πνηα ηνπ Euribor ην 2007;

iii.

΢πκπιεξώζηε ηα αθόινπζα ζηνηρεία γηα ην Α/Θ πνπ έρεηε δειώζεη: -Όλνκα,

-εηήζηα απόδνζε ην 2007

-πνζνζηηαίν θόζηνο εμαγνξάο

7

-εηήζηα ηππηθή απόθιηζε ην 2007 -πνζνζηηαίν θόζηνο δηάζεζεο

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ 2010 iv.

΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθό δείθηε ΥΑ.

v.

΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ηα επηηόθηα

ΘΔΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΑ (1 βαθμόρ) Έρνπλ θνηλσληθό ξόιν νη αγνξέο παξαγώγσλ αμηνγξάθσλ θαη εάλ λαη, αλαθέξαηε ηα βαζηθά νθέιε από ηελ ύπαξμε ησλ αγνξώλ απηώλ. ΘΔΜΑ ΣΡΙΣΟ: ΢ΜΔ (2,5 βαθμοί) Δξγάδεζηε ζην ηκήκα δηαρείξηζεο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδα ΔΠ΢ΗΙΟΛ θαη έρεηε ηα εμήο δεδνκέλα: Ζ ηηκή ηεο κεηνρήο ΥΕ γίλεηαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηα 22,34€ ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή ε ηηκή ηνπ ΢ΚΔ κε ππνθείκελν ηίηιν ηελ κεηνρή ΥΕ θαη δηάξθεηα 2 κελώλ γίλεηαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηα 23,02€. Σν εηήζην αθίλδπλν επηηόθην ηζνξξνπεί ζην 4,50%. Τπνζέζηε όηη δελ πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή κεξίζκαηνο από ηελ εηαηξεία. Παξαηεξώληαο απηέο ηηο ηηκέο, απαληήζηε ζηα εμήο 5 εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ δπλαηόηεηα εθαξκνγήο εμηζνξξνπεηηθήο θεξδνζθνπίαο (Δ.Θ.): i.

Γείμηε εάλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα Δ.Θ.,

ii.

Δάλ ππάξρεη, πσο κπνξείηε λα ηελ εθαξκόζεηε,

iii.

Κε ηη θέξδνο,

iv.

Κε ηη θίλδπλν;

v.

Σέινο, ζε πνην επηηόθην ζα αδπλαηνύζαηε λα εθαξκόζεηε ηελ Δ.Θ.;

ΘΔΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ (3,5 βαθμοί) Έλαο θεξδνζθόπνο αγνξάδεη ηαπηόρξνλα έλα δηθαίσκα αγνξάο ζηε κεηνρή ηνπ ΟΣΔ κε ηηκή εμάζθεζεο 23€ πξνο 2€ θαη έλα δηθαίσκα πώιεζεο επίζεο ζηε κεηνρή ηνπ ΟΣΔ κε ηηκή εμάζθεζεο 18€ πξνο 3€. Σα δύν δηθαηώκαηα ιήγνπλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. i.

΢πκπιεξώζηε ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί (ζα πξέπεη ηε ζειίδα κε ηα ζέκαηα λα ηα επηζηξέςεηε καδί κε ηελ θόιια ζαο) ζηνλ νπνίν λα θαίλεηαη ην θέξδνο ηεο θάζε ζέζεο αιιά θαη ην ζπλνιηθό θέξδνο γηα ηνλ επελδπηή. Θεσξείζηε όηη ST είλαη ε ηηκή εθθαζάξηζεο θαηά ηε ιήμε ηνπ ΢ΚΔ. Θέζε

ζηελ

Αγνξά Γηθαησκάησλ

Θέξδνο/ Εεκία πνπ ζα πξνθύςεη όηαλ ζηε ιήμε ηνπ δηθαηώκαηνο 1) ST<=18€

2) 18€<ST<=23€

3)ST>3€

Αγνξά δηθαηώκαηνο αγνξάο Αγνξά δηθαηώκαη. Πώιεζεο ΢πλνιηθή Θέζε ii.

Απεηθνλίζηε ηεο ρξεκαηνξξνέο θεξδώλ/δεκηώλ ησλ δύν δηθαησκάησλ θαη ηεο ζπλνιηθήο ζέζεο ζε έλα δηάγξακκα.

8

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ 2010 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ – Ιούνιος 2007 Απαληήζηε ζε όια ηα ζέκαηα κε ζσληοκία θαη ζαθήλεηα. Ρήηρες βαζκοιόγεζες δελ γίλοληαη δεθηές θαη κεδελίδοσλ ηο γραπηό. ΘΔΜΑ ΠΡΩΣΟ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ (3 βαζκνί) A.

Δηαηξίεο Δπελδύζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ θαη Ακνηβαία Θεθάιαηα: Δμεγήζηε ζε πνηόλ από

ηνπο

δύν

ζπιινγηθνύο

επελδπηέο

ππάξρεη

κεραληζκόο

ρξέσζεο

ηεο

δηαρεηξηζηηθήο ηθαλόηεηαο θαη πνηεο είλαη νη επηπηώζεηο ηνπ εθεί πνπ δελ ππάξρεη. B. Πνηα ήηαλ ε απόδνζε ηνπ δείθηε ΥΑ θαη πνηα ηνπ Euribor ην 2006; C. ΢πκπιεξώζηε ηα αθόινπζα ζηνηρεία γηα ην Α/Θ ζαο: -Όλνκα, -εηήζηα απόδνζε ην 2006,

-εηήζηα ηππηθή απόθιηζε ην 2006,

-πνζνζηηαίν θόζηνο εμαγνξάο, -πνζνζηηαίν θόζηνο δηάζεζεο. D. ΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ην γεληθό δείθηε ηνπ ΥΑ. E.

΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ηα επηηόθηα.

ΘΔΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΑ (1 βαζκόο) Αλαθέξαηε ηα θύξηα ζεκεία ηνπ θνηλσληθνύ ξόινπ ησλ αγνξώλ παξαγώγσλ. ΘΔΜΑ ΣΡΙΣΟ: ΢ΜΔ (3 βαζκνί) A. Έλα ζπκβόιαην ΢ΚΔ ζην δείθηε FTSE-20 πνπ ιήγεη ζε 3 κήλεο έρεη ηηκή 2.545 κνλάδεο. Ζ ηηκή κεηξεηνίο ηνπ FTSE-20 είλαη 2.550. Δάλ ην 3-κελν επηηόθην είλαη 1% θαη ε κεξηζκαηηθή απόδνζε ησλ 20 κεηνρώλ ηνπ δείθηε είλαη 1,5% ζην δηάζηεκα ησλ 3 κελώλ, λα ππνινγίζεηε εάλ ππάξρεη επθαηξία εμηζνξξνπεηηθήο θεξδνζθνπίαο. Δάλ ππάξρεη, ηη πξνηείλεηε λα θάλεηε θαη ηη θέξδνο ζα επηηύρεηε αλά ζπκβόιαην; B. Ζ εηαηξεία ΚΠΗ΢ΘΟΣΔΥ αλαδεηεί λα πξνζηαηεύζεη από ελδερόκελε αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ζηηαξηνύ γηα πνζόηεηα 150.000 κπνπζέιο πνπ ρξεζηκνπνηεί σο πξώηε ύιε ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηεί ζε 6 κήλεο. Δάλ ε εηαηξεία εθαξκόζεη αληηζηάζκηζε κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξόκεζεο: ΓS=α + βΓF + ε, όπνπ νη εθηηκήζεηο ηνπ α=0,105 θαη ηνπ β=0,65 λα απαληήζεηε: (1)

Θα πξέπεη λα αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη ΢ΚΔ, θαη (2) Πόζα ΢ΚΔ ζα ρξεζηκνπνηήζεη εάλ θάζε ΢ΚΔ αλαθέξεηαη ζε 5.000 κπνπζέιο;

ΘΔΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ (3 βαζκνί) Λα ππνινγίζεηε ηε ρξνληθή αμία ελόο δηθαηώκαηνο πώιεζεο πνπ ιήγεη ζεβ70 εκέξεο, κε ηηκή εμάζθεζεο ρ=45, ηηκή ππνθεηκέλνπ S=46, δηαθύκαλζε ηεο απόδνζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ

9

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ 2010  2  0,15

θαη εηήζην αθίλδπλν επηηόθην

r  4% . f

(ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα

ησλ ζσξεπηηθώλ πηζαλνηήησλ κηαο θαλνληθήο θαηαλνκήο). D

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,

0,500

0,504

0,508

0,512

0,516

0,519

0,523

0,527

0,531

0,535

0

0

0

0

0

0

9

9

9

9

9

0,

0,539

0,543

0,547

0,551

0,555

0,559

0,563

0,567

0,571

0,575

1

8

8

8

7

7

6

6

5

4

3

0,

0,579

0,583

0,587

0,591

0,594

0,598

0,602

0,606

0,610

0,614

2

3

2

1

0

8

7

6

4

3

1

0,

0,617

0,621

0,625

0,629

0,633

0,636

0,640

0,644

0,648

0,651

3

9

7

5

3

1

8

6

3

0

7

0,

0,655

0,659

0,662

0,666

0,670

0,673

0,677

0,680

0,684

0,687

4

4

1

8

4

0

6

2

8

4

9

0,

0,691

0,695

0,698

0,701

0,705

0,708

0,712

0,715

0,719

0,722

5

5

0

5

9

4

8

3

7

0

4

0,

0,725

0,729

0,732

0,735

0,738

0,742

0,745

0,748

0,751

0,754

6

7

1

4

7

9

2

4

6

7

9

0,

0,758

0,761

0,764

0,767

0,770

0,773

0,776

0,779

0,782

0,785

7

0

1

2

3

4

4

4

4

3

2

0,

0,788

0,791

0,793

0,796

0,799

0,802

0,805

0,807

0,810

0,813

8

1

0

9

7

5

3

1

8

6

3

0,

0,815

0,818

0,821

0,823

0,826

0,828

0,831

0,834

0,836

0,838

9

9

6

2

8

4

9

5

0

5

9

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ – Σεπτέμβρης 2006 ΘΔΜΑ ΠΡΩΣΟ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ (3 ΒΑΘΜΟΙ) A. Αλαθέξεηαη επηγξακκαηηθά ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα ακνηβαία θεθάιαηα δηαθνξνπνηνύληαη κεηαμύ ηνπο. B. Πνηα ήηαλ ε απόδνζε ηνπ δείθηε ΥΑ θαη πνηα ηνπ Euribor ην 2005; C. ΢πκπιεξώζηε ηα αθόινπζα ζηνηρεία γηα ην Α/Θ ζαο: - Όλνκα

- Δηήζηα απόδνζε ην 2005

πνζνζηηαίν θόζηνο εμαγνξάο

- εηήζηα ηππηθή απόθιηζε ην 2005

-

-πνζνζηηαίν θόζηνο δηάζεζεο

D. ΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθό δείθηε ηνπ ΥΑ E.

΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ηα επηηόθηα

ΘΔΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΑ (2 ΒΑΘΜΟΙ) A. - Ση είλαη ηα ζηνηρεηώδε αγαζά; Γώζηε 3 παξαδείγκαηα. -Ση είλαη νη ζηνηρεηώδεηο ηίηινη; Γώζηε 3 παξαδείγκαηα.

10

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ 2010 B. Πεξηγξάςηε ηνλ ηξόπν πνπ κπνξείηε λα δαλεηζζείηε ρξήκαηα ρξεζηκνπνηώληαο ηα ΢ΚΔ ρσξίο λα πξνζθύγεηε ζηελ ηξάπεδα. ΘΔΜΑ ΣΡΙΣΟ: ΢ΜΔ (2 ΒΑΘΜΟΙ) Έρεη παξαηεξεζεί όηη νη ηηκέο ησλ ΢ΚΔ ραιθνύ παξνπζηάδνπλ θαλνληθή νπηζζνδξόκεζε 10% ζε ζρέζε κε ηελ πξνζδνθώκελε ηηκή κεηξεηνίο ζηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ κε δηάξθεηα 6 κήλεο. Δάλ ην εηήζην θόζηνο δηαρξνληθήο δηαηήξεζεο είλαη 8% θαη ζήκεξα ε πξνζδνθώκελε ηηκή κεηξεηνίο ζε έμη κήλεο είλαη 1.200$/ηόλλν, λα ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ΢ΚΔ ραιθνύ ζήκεξα κε εμάκελε δηάξθεηα. ΘΔΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ (3 ΒΑΘΜΟΙ) ΢πκπιεξώζηε όια ηα θελά ζηνπο θάησζη πίλαθεο: A. Δηθόλα αγνξάο πξηλ ηε ιήμε ησλ δηθαησκάησλ

1 2 3 4 5 6

Σηκή Κεηξεηνίο 200 10 32 527 589 215

Σηκή Δμάζθεζεο 180 15 31 498 595 230

Δζσηεξηθή Αμία Γηθαίσκα Αγνξάο

Γηθαίσκα Πώιεζεο

B. Δηθόλα αγνξάο ηελ εκέξα ιήμεο ησλ δηθαησκάησλ

#

S

Υ

Σηκή Γηθ. Αγνξάο

1 2 3 4 5

50 1.010 2.140 1.743 1.320

46 1.004 2.145 1.719 1.327

3,5 6 1 20 0

Δμηζνξξνπεηηθή Θεξδνζθνπία; ΛΑΗ/ Θέξδνο/ ΟΥΗ Εεκία

Σηκή Γηθ. Πώιεζεο

Δμηζνξξνπεηηθή Θεξδνζθνπία; ΛΑΗ/ Θέξδνο/ ΟΥΗ Εεκία

0,50 0,2 6 0 5

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ – Εμβόλιμη Σεπτεμβρίου 2006 Απαληήζηε ζε όια ηα ζέκαηα κε ζπληνκία θαη ζαθήλεηα Ρήηξεο βαζκνιόγεζεο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη κεδελίδνπλ ην γξαπηό ΘΔΜΑ ΠΡΩΣΟ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ (3 βαθμοί) Α) Γξάςηε ηελ εμίζσζε παιηλδξόκεζεο κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνύκε λα κεηξήζνπκε ηελ ηθαλόηεηα ησλ δηαρεηξηζηώλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ αθελόο λα «ληθνύλ ηελ αγνξά» θαη

11

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ 2010 αθεηέξνπ λα ζπγρξνλίδνπλ ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο ζύκθσλα κε ηηο θηλήζεηο ηεο αγνξάο. Πεξηγξάςηε επαξθώο ηηο κεηαβιεηέο θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηεο εμίζσζεο. Β) Πνηα ήηαλ ε απόδνζε ηνπ δείθηε ΥΑ θαη πνηα ηνπ Euribor ην 2005; Γ) ΢πκπιεξώζηε ηα αθόινπζα ζηνηρεία γηα ην Α/Θ ζαο: -Όλνκα,

-εηήζηα απόδνζε ην 2005

-εηήζηα ηππηθή απόθιηζε ην 2005

-πνζνζηηαίν θόζηνο εμαγνξάο

-πνζνζηηαίν θόζηνο δηάζεζεο

Γ) ΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθό δείθηε ΥΑ. Δ) ΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ηα επηηόθηα. ΘΔΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΑ (2 βαθμοί) Α) Αλαθέξαηε ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο κειώλ ηεο Αγνξάο Παξαγώγσλ ζην ΥΑ; Β) Πεξηγξάςηε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ΔΣΔ΢ΔΠ. ΘΔΜΑ ΣΡΙΣΟ: ΢ΜΔ (3,5 βαθμοί) ΢ην πξώην εμάκελν ηνπ 2006 ε ΓΔΖ εκθάληζε κείσζε θεξδώλ θαηά 35% ζε ζρέζε κε πέξηζπ. Ο θπξηόηεξνο ιόγνο είλαη ε επηβάξπλζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηηο πςειέο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ. α) Πνηα είλαη ε ζέζε ηεο ΓΔΖ σο πξνο ην πεηξέιαην; β) Δάλ ζπκβνπιεύαηε ηε ΓΔΖ γηα λα ειέγμεη ην θόζηνο ηνπ πεηξειαίνπ ην επόκελν εμάκελν, ηη ζα πξνηείλαηε λα θάλεη ζηελ αγνξά ησλ ΢ΚΔ θαη ηη ζηελ αγνξά ησλ δηθαησκάησλ; γ) Τπνζέζηε όηη ε ηηκή κεηξεηνίο ηνπ πεηξειαίνπ είλαη 70$, ε ηηκή εμάζθεζεο 68$, ην αθίλδπλν επηηόθην 4%, ε δηαθύκαλζε ησλ κεηαβνιώλ ησλ ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ 25% θαη ε ιήμε ηνπ δηθαηώκαηνο είλαη ζε 90 εκέξεο. Δάλ ε ΓΔΖ ρξεηάδεηαη ην ηζόπνζν ησλ 100.000 βαξειηώλ πεηξειαίνπ, πόζα θαη ηη δηθαηώκαηα ζα αλαδεηήζεη γηα λα πξνζηαηεπηεί από ηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο ηηκήο; Ο πνιιαπιαζηαζηήο ηνπ ζπκβνιαίνπ είλαη 1.000 βαξέιηα. d

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,0

0,5000

0,5040

0,5080

0,5120

0,5160

0,5199

0,5239

0,5279

0,5319

0,5359

0,1

0,5398

0,5438

0,5478

0,5517

0,5557

0,5596

0,5636

0,5675

0,5714

0,5753

0,2

0,5793

0,5832

0,5871

0,5910

0,5948

0,5987

0,6026

0,6064

0,6103

0,6141

0,3

0,6179

0,6217

0,6255

0,6293

0,6331

0,6368

0,6406

0,6443

0,6480

0,6517

0,4

0,6554

0,6591

0,6628

0,6664

0,6700

0,6736

0,6772

0,6808

0,6844

0,6879

0,5

0,6915

0,6950

0,6985

0,7019

0,7054

0,7088

0,7123

0,7157

0,7190

0,7224

0,6

0,7257

0,7291

0,7324

0,7357

0,7389

0,7422

0,7454

0,7486

0,7517

0,7549

0,7

0,7580

0,7611

0,7642

0,7673

0,7704

0,7734

0,7764

0,7794

0,7823

0,7852

0,8

0,7881

0,7910

0,7939

0,7967

0,7995

0,8023

0,8051

0,8078

0,8106

0,8133

0,9

0,8159

0,8212

0,8212

0,8238

0,8264

0,8289

0,8315

0,8340

0,8365

0,8389

12

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ 2010 ΘΔΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΢ΜΔ (1,5 βαθμοί) Ζ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο είλαη 31,50€ θαη ε αληίζηνηρε ηηκή ΢ΚΔ πνπ ιήγεη ζε 2 κήλεο είλαη 32,50€. Σν θόζηνο ρξήκαηνο είλαη 3,5% θαη ε εηαηξεία πξνηίζεηαη λα θόςεη κέξηζκα αμίαο 1€ ζε έλα κήλα. Τπνινγίζηε εάλ ε ηηκή ΢ΚΔ είλαη ππεξηηκεκέλε ή ππνηηκεκέλε θαη πόζν. Ση πξέπεη λα θάλεηε γηα λα θεξδίζεηε από απηήλ ηελ ππεξηίκεζε ή ππνηίκεζε;

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ – Ιούλιος 2006 ΘΔΜΑ ΠΡΏΣΟ : ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ (3 βαθμοί ) Α) Πεξηγξάςηε ηε θηινζνθία πνπ αθνινπζνύλ νη δηαρεηξηζηέο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο α) παζεηηθήο δηαρείξηζεο, θαη β) ελεξγεηηθήο δηαρείξηζεο. Β) Πνηα ήηαλ ε απόδνζε ηνπ δείθηε ΥΑ θαη πνηα ηνπ Euridor ην 2005 ; Γ) ΢πκπιεξώζηε ηα αθόινπζα ζηνηρεία γηα ην Α/Θ ζαο : - Όλνκα,

- εηήζηα απόδνζε ην 2005

- πνζνζηηαίν θόζηνο εμαγνξάο

- εηήζηα ηππηθή απόθιηζε ην 2005 - πνζνζηηαίν θόζηνο δηάζεζεο

Γ) ΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθό δείθηε ηνπ ΥΑ. Δ) ΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ηα επηηόθηα. ΘΔΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ : ΠΑΡΑΓΩΓΑ ( 2 βαθμοί) Α) Πνηεο είλαη νη εμηζώζεηο απνηίκεζεο ησλ ΢ΚΔ γηα ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνύο ηίηινπο θαη γηα ηα εκπνξεύκαηα; ΢ε ηη δηαθέξνπλ από ηελ βαζηθή εμίζσζε απνηίκεζεο ; Β) Πεξηγξάςηε ηνλ ηξόπν πνπ κπνξείηε λα απνθηήζεηε ην ΔΓΓ κε ζπλζεηηθό ηξόπν ρξεζηκνπνηώληαο ηα ΢ΚΔ. ΘΔΜΑ ΣΡΙΣΟ : ΢ΜΔ ( 2,5 βαθμοί) Ζ αθηνπιντθή εηαηξεία ΑΤΓΔΡΗΛΟ΢ επηζπκεί λα πξνζηαηεπηεί από ηηο κεηαβνιέο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ πνπ απνηειεί θαη ην βαζηθό θαύζηκν γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ πινίσλ. α) Πνηα είλαη ε ζέζε ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά κεηξεηνίο ηνπ πεηξειαίνπ θαη πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε αγνξά ησλ ΢ΚΔ εάλ ζέιεη λα πξνζηαηεπηεί; β) ΢ήκεξα ε ηηκή ηνπ αξγνύ πεηξειαίνπ βξίζθεηαη ζηα 65 δνιάξηα αλά βαξέιη. ΢ε ηξεηο κήλεο από ηώξα ζα ρξεηαζζεί ην ηζόπνζν ησλ 15.000 βαξειηώλ αξγνύ πεηξειαίνπ σο θαύζηκν. Πόζα

΢ΚΔ ρξεηάδεηαη γηα λα πξνζηαηεπηεί εάλ ε αλαινγία αληηζηάζκηζεο είλαη 0,65 θαη ε

ηηκή ηνπ ΢ΚΔ πνπ ιήγεη ζε ηξεηο κήλεο είλαη 69,70 δνιάξηα ; ( Θάζε ζπκβόιαην ΢ΚΔ αξγνύ πεηξειαίνπ αλαθέξεηαη ζε 1.000 βαξέιηα ). ΘΔΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ :ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ (2,5 βαθμοί) Λα ππνινγίζεηε ηε ρξνληθή αμία ελόο δηθαηώκαηνο αγνξάο πνπ ιήγεη ζε 85 εκέξεο, κε ηηκή εμάζθεζεο

13

=Υ=1.955,

ηηκή

ππνθεηκέλνπ

=ο=2.010,

δηαθύκαλζε

www.dap-oikonomikou.gr

ηεο

απόδνζεο

ηνπ


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ 2010 ππνθεηκέλνπ=

 2  0,18

θαη εηήζην

αθίλδπλν επηηόθην= rf

 4%

(Υξεζηκνπνηήζηε ηνλ

παξαθάησ Πίλαθα ησλ ζσξεπηηθώλ πηζαλνηήησλ κηαο θαλνληθήο θαηαλνκήο ). D

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,0

0,5000

0,5040

0,1

0,5398

0,2

0,07

0,08

0,09

0,5080

0,5120

0.5160

0,5199

0,5239

0,5279

0,5319

0,5359

0,5438

0,5478

0,5517

0,5557

0,5596

0,5636

0,5675

0,5714

0,5753

0,5793

0,5832

0,5871

0,5910

0,5948

0,5987

0,6026

0,6064

0,6103

0,6141

0,3

0,6179

0,6217

0,6255

0,6293

0,6331

0,6368

0,6406

0,6443

0,6480

0,6517

0,4

0,6554

0,6591

0,6628

0,6664

0,6700

0,6736

0,6772

0,6808

0,6844

0,6517

0,5

0,6915

0,6950

0,6985

0,7019

0,7054

0,7088

0,7123

0,7157

0,7190

0,7224

0,6

0,7257

0,7291

0,7324

0,7357

0,7389

0,7422

0,7454

0,7486

0,7517

0,7549

0,7

0,7580

0,7611

0,7642

0,7673

0,7704

0,7734

0,7764

0,7794

0,7823

0,7852

0,8

0,7580

0,7910

0,7939

0,7967

0,7995

0,8023

0,8051

0,8078

0,8106

0,8133

0,9

0,8159

0,8186

0,8212

0,8238

0,8264

0,8289

0,8315

0,8340

0,8365

0,8389

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ – Σεπτέμβριος 2005 ΑΠΑΝΣΗ΢ΣΕ ΢Ε ΟΛΑ ΣΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΕ ΢ΤΝΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΢ΑΦΗΝΕΙΑ ΘΔΜΑ 1Ο: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ (3 βαθμοί) Α) ΢ε ηη ρξεζηκνπνηνύληαη νη δείθηεο Sharpe, Treynor θαη Jensen θαη πσο ππνινγίδνληαη Β) Πνηα ήηαλ ε απόδνζε ηνπ δείθηε ΥΑ θαη πνηα ηνπ Euribor ην 2004; Γ) ΢πκπιεξώζηε ηα αθόινπζα ζηνηρεία γηα ην Α/Θ ζαο: 

Όλνκα

Δηήζηα απόδνζε ην 2004

Δηήζηα ηππηθή απόθιηζε ην 2004

Πνζνζηηαίν θόζηνο εμαγνξάο

Πνζνζηηαίν θόζηνο δηάζεζεο

Γ) ΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθό δείθηε ηνπ ΥΑ. Δ) ΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ηα επηηόθηα ΘΔΜΑ 2Ο: ΠΑΡΑΓΩΓΑ (3 βαθμοί) Α) Πνηεο είλαη νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο σθέιεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ιεηηνπξγία ησλ παξαγώγσλ αγνξώλ; Β) Πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία ηε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο αλνηθηήο πώιεζεο θαη ηα ζπκβόιαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο.

14

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ 2010 ΘΔΜΑ 3Ο: ΢ΜΔ (3 βαθμοί) Α) Δμεγήζηε πσο κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε έλα ζπλζεηηθό ζπκβόιαην ΢ΚΔ Β) Έλα κεηνρηθό ακνηβαίν θεθάιαην κε θαζαξό ελεξγεηηθό 12 εθ. € έρεη βήηα 0,85 σο πξνο ην δείθηε FTSE/ASE 20. Ζ ΑΔΓΑΘ πνπ ην δηαρεηξίδεηαη επηζπκεί λα πξνζηαηεύζεη ην 40% απηήο ηεο αμίαο. 1. Ση ζέζε ζηα ΢ΚΔ ζα πξέπεη λα πάξεη ε ΑΔΓΑΘ γηα ηελ αληηζηάζκηζε; 2. Ζ ηηκή ΢ΚΔ ζην δείθηε FTSE/ASE 20 είλαη 1.722,32 κνλάδεο. Τπνινγίζηε ηνλ αξηζκό ησλ ΢ΚΔ πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα απηή ηελ αληηζηάζκηζε. ΘΔΜΑ 4Ο: ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ (1 βαθμόρ) Θαηά ηελ εκέξα ιήμεο ελόο δηθαηώκαηνο αγνξάο ε ηηκή ηεο ππνθείκελεο κεηνρήο βξίζθεηαη ππν δηαπξαγκάηεπζε ζηα 12,40€. Ζ ηηκή ηνπ δηθαηώκαηνο είλαη 0,55€ θαη ε ηηκή εμάζθεζεο 11,50€. Κπνξείηε λα εθαξκόζεηε εμηζνξξνπεηηθή αγνξαπσιεζία θαη, εάλ λαη, πνην ην ζπλνιηθό θέξδνο ή δεκία γηα έλαλ εμηζνξξνπηζηή πνπ ρξεζηκνπνηεί 5 δηθαηώκαηα επί ηεο κεηνρήο;

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ – Ιούλιος 2005 Απαληήζηε ζε όια ηα ζέκαηα κε ζσληοκία θαη ζαθήλεηα. Ρήηρες βαζκοιόγεζες δελ γίλοληαη δεθηές θαη κεδελίδοσλ ηο γραπηό. Θέμα 1ο: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ (3 βαθμοί) (α) Ση είλαη θαη πσο εθαξκόδεηαη ε παζεηηθή δηαρείξηζε ζηα ακνηβαία θεθάιαηα; (β) Πνηα ήηαλ ε απόδνζε ηνπ δείθηε ΥΑ θαη πνηα ηνπ Euribor ην 2004; (γ) ΢πκπιεξώζηε ηα αθόινπζα ζηνηρεία γηα ην Α/Θ ζαο: 

Όλνκα

Δηήζηα απόδνζε ην 2004

Δηήζηα ηππηθή απόθιηζε ην 2004

Πνζνζηηαίν θόζηνο αγνξάο

Πνζνζηηαίν θόζηνο δηάζεζεο

(δ) ΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθό δείθηε ηνπ ΥΑ. (ε) ΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ηα επηηόθηα. Θέμα 2ο: ΢ΜΔ (3,5 βαθμοί) (α) Πεξηγξάςηε ηνλ Θαλόλα ηεο Κνλαδηαίαο Σηκήο (β) Πξνζπαζώληαο λα πξνζηαηεπηεί από ηελ ζπλερή θαη εθξεθηηθή άλνδν ησλ ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ γηα ηελ δηύιηζε 300 βαξειηώλ αξγνύ πεηξειαίνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζε 3 κήλεο, έλα δηπιηζηήξην αξγνύ πεηξειαίνπ αληηκεησπίδεη ην εμήο δίιεκκα:

15

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ 2010 1. Λα αγνξάζεη ζήκεξα ηα 3000 βαξέιηα αξγνύ πεηξειαίνπ πξνο 58$ ην βαξέιη, λα ηα απνζεθεύζεη θαη ζε 3 κήλεο πνπ ζα ηα ρξεηαζηεί λα ηα δηπιίζεη. 2. Λα αγνξάζεη ηνλ θαηάιιειν αξηζκό ΢ΚΔ αξγνύ πεηξειαίνπ 3-κελεο δηάξθεηαο πξνο 59$/βαξέιη. (1 ΢ΚΔ αξγνύ πεηξειαίνπ= 1000 βαξέιηα) Δάλ ην θόζηνο δηαρξνληθήο δηαηήξεζεο είλαη 8%, δείμηε πνηα από ηηο δύν πηζαλέο ιύζεηο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα. Θέμα 3ο: ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ (3,5 βαθμοί) (α) Πεξηγξάςηε ηελ ηζόηεηα δηθαηώκαηνο πώιεζεο- δηθαηώκαηνο αγνξάο. (β) Έλα ακνηβαίν θεθάιαην έρεη ζρεκαηίζεη έλα ραξηνθπιάθην από κεηνρέο ηεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο αμίαο 6 εθ. επξώ θαη επηζπκεί λα ην πξνζηαηεύζεη από ελδερόκελε πηώζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ ηηκώλ ρξεζηκνπνηώληαο δηθαηώκαηα πώιεζεο.  Ση ζα πξέπεη λα θάλεη γηα λα εθαξκόζεη ην βαζηθό ηξόπν αληηζηάζκηζεο;  Σν ππνςήθην δηθαίσκα πώιεζεο ζην δείθηε FTSE/ASE 20 ιήγεη ζε 50 κέξεο, έρεη ηηκή εμάζθεζεο 1700 κνλάδεο θαη ε ηηκή ηνπ ππνθεηκέλνπ είλαη 1732,70 κνλάδεο. Ζ ηππηθή απόθιηζε ησλ απνδόζεσλ ηνπ δείθηε είλαη 18% θαη ην ηζρύνλ επηηόθην 3%. Σν βήηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ σο πξνο ην δείθηε FTSE/ASE 20 είλαη 0,62. Λα βξείηε γηα πόζα δηθαηώκαηα ζα δνζεί εληνιή γηα ηελ απαξαίηεηε ζπλαιιαγή.  d

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,

0,500

0,504

0,508

0,512

0,516

0,519

0,523

0,527

0,531

0,535

0

0

0

0

0

0

9

9

9

9

9

0,

0,539

0,543

0,547

0,551

0,555

0,559

0,563

0,567

0,571

0,575

1

8

8

8

7

7

6

6

5

4

3

0,

0,579

0,583

0,587

0,591

0,594

0,598

0,602

0,606

0,610

0,614

2

3

2

1

0

8

7

6

4

3

1

0,

0,617

0,621

0,625

0,629

0,633

0,636

0,640

0,644

0,548

0,651

3

9

7

5

3

1

8

6

3

0

7

0,

0,655

0,659

0,662

0,666

0,670

0,673

0,677

0,680

0,684

0,687

4

4

1

8

4

0

6

2

8

4

9

0,

0,691

0,695

0,698

0,701

0,705

0,708

0,712

0,715

0,719

0,722

5

5

0

5

9

4

8

3

7

0

4

0,

0,725

0,729

0,732

0,735

0,738

0,742

0,745

0,748

0,751

0,754

6

7

1

4

7

9

2

4

6

7

9

0,

0,758

0,761

0,764

0,767

0,770

0,773

0,776

0,779

0,782

0,785

7

0

1

2

3

4

4

4

4

3

2

0,

0,788

0,791

0,793

0,796

0,799

0,802

0,805

0,807

0,810

0,813

8

1

0

9

7

5

3

1

8

6

3

0,

0,815

0,818

0,821

0,823

0,826

0,828

0,831

0,834

0,836

0,838

9

9

6

2

8

4

9

5

0

5

9

16

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ 2010 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ – Ιούνιος 2004 Απαληήζηε ζε όια ηα ζέκαηα κε ζσληοκία θαη ζαθήλεηα. Ρήηρες βαζκοιόγεζες δελ γίλοληαη δεθηές θαη κεδελίδοσλ ηο γραπηό. ΘΔΜΑ ΠΡΩΣΟ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ (3 βαθμοί) a.

΢ε πνηεο επελδύζεηο επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηνύληαη ηα ακνηβαία θεθάιαηα; Αλαθέξαηε ηα βαζηθά επελδπηηθά όξηα πνπ νθείινπλ λα ηεξνύλ ηα ακνηβαία θεθάιαηα

b.

Πνηα ήηαλ ε απόδνζε ηνπ δείθηε ΥΑ θαη πνηα ηνπ Euribor ην 2003;

c.

΢πκπιεξώζηε ηα αθόινπζα ζηνηρεία γηα ην Α/Θ ζαο: -Όλνκα,

-εηήζηα απόδνζε ην 2003

-πνζνζηηαίν θόζηνο εμαγνξάο d.

-εηήζηα ηππηθή απόθιηζε ην 2003

-πνζνζηηαίν θόζηνο δηάζεζεο

΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ηνλ Γεληθό Γείθηε ηνπ ΥΑ.

e.

΢ρνιηάζηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ηνπ Α/Θ ζε ζρέζε κε ην Euribor.

ΘΔΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΢ΜΔ (3,5 βαθμοί) Παξαηεξνύκε ηε ηηκή ηνπ αξγνύ πεηξειαίνπ Brent ζηελ αγνξά κεηξεηνίο θαη ηε ηηκή ελόο ζπκβνιαίνπ ΢ΚΔ ζην ίδην αγαζό πνπ ιήγεη ζε 5 κήλεο. a.

Δμεγήζηε ηνπο ιόγνπο πνπ θάλνπλ ηηο δύν ηηκέο λα δηαθέξνπλ θαη γξάςηε ηνλ ηύπν απνηίκεζεο ελόο ΢ΚΔ εκπνξεύκαηνο.

b.

Πσο κεηξάκε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αληηζηάζκηζεο.

c.

Σν δηπιηζηήξην ΠΑΡΣΟΙΑ ζέιεη λα εμαζθαιίζεη 2 εθ. βαξέιηα αξγνύ πεηξειαίνπ γηα θάζε έλα από ηνπο επόκελνπο 5 κήλεο. Δμεγήζηε ηη πξέπεη λα θάλεη. (΢εκ. 1 ΢ΚΔ Brent = 1.000.000 βαξέιηα).

ΘΔΜΑ ΣΡΙΣΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΑ-ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ (3,5βαθμοί) Έλαο δσγξάθνο έρεη θιεξνλνκήζεη 100.000 κεηνρέο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ε ηηκή ηεο νπνίαο ζήκεξα είλαη 23€. Ζ δηαζήθε δελ επηηξέπεη ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ κεηνρώλ. Αλαγθαζκέλνο λα θξαηήζεη ηηο κεηνρέο, ν δσγξάθνο αλαδεηεί ηξόπνπο λα πξνζηαηεύζεη ηελ αμία ηεο θιεξνλνκηάο. ΢ύληνκα καζαίλεη όηη ζηηο κεηνρέο ηεο Δζληθήο πξνζθέξνληαη παξάγσγα ζπκβόιαηα ζην ΥΑ α) Αλαθέξαηε ηνπο ηξόπνπο πξνζηαζίαο ηεο αμίαο ηεο θιεξνλνκηάο θαζώο θαη ηα αλάινγα ζρεδηαγξάκκαηα ρξεκαηνξνώλ. β) Πόζα δηθαηώκαηα πώιεζεο ηεο κεηνρήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο κε ηηκή εμάζθεζεο 22€ ζα ρξεηαδόηαλ γηα λα πξνζηαηεπηεί ε αμίαο όιεο ηεο θιεξνλνκηάο; Τπνζέζηε όηη ην αθίλδπλν επηηόθην είλαη 3%, ε δηαθύκαλζε ηεο απόδνζεο ηεο κεηνρήο είλαη 22%, θαη ηα δηθαηώκαηα ιήγνπλ ζε 80 εκέξεο. (΢εκ. Θάζε δηθαίσκα αλαθέξεηαη ζε 100 κεηνρέο).

17

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ 2010 d 0, 0 0, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6

0,00 0,5000 0,5398 0,5793 0,6179 0,6554 0,6915 0,7257

0, 0,75 0,76 0,76 0,76 0,77 7

80

11

42

73

04

0, 0,78 0,79 0,79 0,79 0,79 8

81

10

39

67

95

0, 0,81 0,81 0,82 0,82 0,82 9

59

18

86

12

33

64

0,01 0,02

0,03

0,04 0,05

0,06

0,07 0,08 0,09

0,50 0,50

0,51

0,51 0,51

0,52

0,52 0,53 0,53

40

20

60

39

79

0,54 0,54

0.55

0,55 0,55

0,56

0.56 0,57 0,57

38

17

57

36

75

0,58 0,58

0,59

0,59 0,59

0,60

0,60 0,61 0,61

32

10

48

26

64

0,62 0,62

0,62

0,63 0,63

0,64

0,64 0,64 0,65

17

93

31

06

43

0,65 0,66

0,66

0,67 0,67

0,67

0,68 0,68 0,68

91

64

00

72

08

0,69 0,69

0,70

0,70 0,70

0,71

0,71 0,71 0,72

50

19

54

23

57

0,72 0,73

0,73

0,73 0,74

0,74

0,74 0,75 0,75

91

57

89

54

86

80 78 71 55 28 85 24

0,7734 0,8023 0,8289

0,77 64 0,80 51 0,83 15

0,7794 0,8078 0,8340

99 96 87 68 36 88 22

0,78 23 0,81 06 0,83 65

www.dap-oikonomikou.gr

0,7852 0,8133 0,8389

19 14 03 80 44 90 17

59 53 41 17 79 24 49


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου ΙΙ 2010

Βρείτε στο site και στα τραπεζάκια μας: ηην Ύλη ηων μαθημάηων ηοςρ κωδικούρ και ηον ηόπο διανομήρ ηων Σςγγπαμμάηων Θέμαηα Παλαιόηεπων Εξεηαζηικών Λςμένα Θέμαηα ζηα μαθήμαηα Σημειώζειρ για ηα μαθήμαηα

Και άλλο Χρήσιμο Υλικό

ΔΑΠ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ 19

www.dap-oikonomikou.gr

dap_themata_ok_2010_agoresII  
dap_themata_ok_2010_agoresII  

ΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ, τώρα και με τθν επανζκδοςθ των κεμάτων παλαιότερων εξεταςτικών ςε όλα τα μακιματα. Τα παλαιότερα κα τα βρείτε ςτα τραπεηάκια τ...

Advertisement