Page 1

1


Ξεξηερόκελα

Ξεξηερόκελα .........................................................................................................................................2 Ειδικά Θέματα Τραπεζικής Θεωρίας – Ιοσν 2009 ..............................................................................3 Ειδικα Θεματα Τραπεζικης Θεωριας-Ιοσνιος 2008 .................................................................................5 Ειδικα Θεματα Τραπεζικης Θεωριας – Σεπτ 2007 ...................................................................................6 Ειδικα Θεματα Τραπεζικης Θεωριας – Ιοσνιος 2007 ...............................................................................6 Ειδικα Θεματα Τραπεζικης – Σεπτ 2006 ..................................................................................................7 Ειδικα Θεματα Τραπεζικης – Σεπτ Εμβ 2006 ..........................................................................................9 Ειδικα Θεματα Τραπεζικης – Ιοσ 2006 ..................................................................................................10 Ειδικα Θεματα Τραπεζικης – Σεπτ 2005 ................................................................................................12 Ειδικα Θεματα Τραπεζικης – Ιοσ 2005 ..................................................................................................13 Ειδικα Θεματα Τραπεζικης - Σεπτ 2004 ................................................................................................15 Ειδικα Θεματα Τραπεζικης - Ιοσν 2004 .................................................................................................17 Ειδικα Θεματα Τραπεζικης - 1η Πρόοδος Ιοσν 2003.............................................................................18 Ειδικα Θεματα Τραπεζικης - 1η Πρόοδος Ιοσν 2003.............................................................................20

2


Ειδικά Θέματα Τραπεζικής Θεωρίας – ΙΟΥΝ 2009 Όιεο νη απαληήζεηο λα ζπκπιεξωζνύλ ζην παξόλ έληππν Λα απαληεζνύλ θαη νη 4 εξώηεζεο, ε θάζε κία αμηνινγείηαη κε 2,5 κνλάδεο Εήηεκα 1 Δμεγήζηε κε δηθά ζαο ιόγηα ηη ζεκαίλεη απνηίκεζε ελόο αμηόγξαθνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ πεξίπησζε ελόο νκνιόγνπ ΗΝεηνύο δηάξθεηαο πνπ εθδόζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2004 θαη ελόο νκνιόγνπ 5εηνύο δηάξθεηαο πνπ εθδόζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 2009. Εήηεκα 2 'Έζησ

ε

εκπνξηθή

ηξάπεδα

J.M.&B.

κε

ηα

παξαθάησ

ζηνηρεία:

Ππλνιηθά Ίδηα Δπνπηηθά Θεθάιαηα (Tier I & Tier

3 εθαη.

II Capital)

Πηαζκηζκέλν έλαληη Θηλδύλνπ Αγνξάο

20

Δλεξγεηηθό

εθαη. €

Πηαζκηζκέλν έλαληη Ιεηηνπξγηθνύ Θηλδύλνπ

5 εθαη.

Δλεξγεηηθό

Κε

δεδνκέλν

επίπεδν

επίζεο

όηη

ζε

ραξηνθπιαθίνπ:

2,15%

Ξηζαλόηεηα Αζέηεζεο (PD):

Εεκία ζε Ξεξίπησζε Αζέηεζεο

50%

(LGD):

"Δθζεζε ζε Ξεξίπησζε Αζέηεζεο

930

(EAD):

εθαη. €

3


Λα ππνινγηζηνύλ: Α) Ρν ζηαζκηζκέλν έλαληη πηζησηηθνύ θηλδύλνπ ελεξγεηηθό Β) Ν Ππλνιηθόο Γείθηεο Θεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο

Δξωηηίηηαηα: Α)

Θεσξείηε

όηη

επαξθνύλ

ηα

θεθάιαηα

ηεο

Ρξάπεδαο

θαηά

ηηο

ππνρξεώζεηο «Βαζηιείαο II» Β) Αλαθέξεηε ζπλνπηηθά ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο

Εήηεκα 3

Πην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο Δλεξγεηηθνύ - Ξαζεηηθνύ ησλ ηξαπεδώλ ζεκαληηθό ξόιν έρεη ην ιεγόκελν Duration gap. Αλ ππνζέζνπκε όηη ε Ρξάπεδα J.M.&B. παξνπζίαδα ζηηο31/12/2008 ηα παξαθάησ νηθνλνκηθά ζηνηρεία, πσο ζα κεηαβιεζεί ε νηθνλνκηθή ηνπο αμία (IV) ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα επηηόθηα απμεζνύλ θαηά 2 κνλάδεο, από 8 ζε 10% ; Ξξνρσξήζηε ζηελ απάληεζε ζαο αθνύ πξώηα ζπκπιεξσζνύλ ηα θελά ηνπ παξαθάησ πίλαθα.

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

Duration

Αμηόγξαθα Νκόινγα ηνπ δεκνζίνπ

1.100

Νκνινγηαθά δάλεηα

1.900

2,5

Σξεκαηνδνηήζεηο Πηεγαζηηθά δάλεηα 1.

κε ζηαζεξό επηηόθην

350

4,0

2.

κε θπκαηλόκελν επηηόθην

150

3,1

Ππλνιηθό Δλεξγεηηθό

ΞΑΘΖΡΗΘΝ _______________________________________ Θαηαζέζεηο _______________________________________ Ρξερνύκελνη Ινγαξηαζκνί __________________ 750 _________ 0,5 Ξηζηνπνηεηηθά θαηάζεζεο __________________ 650 _________ 2,8 Ξξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ________________ 1.300 _________ 1,1


Ίδηα θεθάιαηα

Ππλνιηθό Ξαζεηηθό

Εήηηηηηα 4° Δάλ ππνζέζνπκε όηη είζηε δηαρεηξηζηήο/ίζηξηα ραξηνθπιαθίνπ, ζην ηκήκα παξαγώγσλ, ηεο Ρξάπεδαο J.M.&B. πνηα ζηξαηεγηθή ζα αθνινπζνύζαηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ήζαζηαλ αηζηόδνμνο/ε γηα ηελ πνξεία ηεο κεηνρήο ηνπο ΝΡΔ ζην ΣΑΑ, ώζηε λα θεξδίζεηε από ηελ πεξίπησζε πνπ πξάγκαηη ην επόκελν 3κελν νη πξνβιέςεηο ζαο επαιεζεύνληαλ; Γείμηε δηαγξακκαηηθά ηελ επηινγή ζαο θαη απνηππώζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζε αλαιπηηθό ζπγθεληξσηηθό πίλαθα.

ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ΢ ΘΔΩΡΗΑ΢-ΗΟΤΝΗΟ΢ 2008 Λα απαληεζνύλ ηξία από ηα παξαθάησ ζέκαηα. Ρν πξώην ζέκα είλαη ππνρξεσηηθό. 1.

(α) Ξεξηγξάςηε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο, εμεγώληαο ηηο ζεκαληηθόηεξεο αιιαγέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη ηηο αηηίεο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ, (β) «Ζ θαηάξγεζε ηνπ δηαρσξηζκνύ κεηαμύ εκπνξηθήο θαη επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο δίλεη ώζεζε ζηνλ αληαγσληζκό πξνο όθεινο ησλ θαηαλαισηώλ. Ωζηόζν, δεκηνπξγνύληαη θαη πξνβιήκαηα πνπ ζην παξειζόλ θάλεθε όηη ζπκβάιινπλ αθόκε θαη ζε κεγάιεο δηεζλείο νηθνλνκηθέο θξίζεηο Αθόκε θαη ζήκεξα, νη ηξάπεδεο θαηεγνξνύληαη όηη κε ηηο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνύλ ζπκβάιινπλ ζηηο νηθνλνκηθέο δηαηαξαρέο». Πρνιηάζηε. (βαζκνί 4)

2.

«Όηαλ ηα επηηόθηα αλεβαίλνπλ, παξαηεξείηαη ηζόπνζε πηώζε ζηηο ηηκέο όισλ ησλ νκνινγηώλ θαη αληηζηξόθσο». Πρνιηάζηε. (βαζκνί 3)

3.

Ζ ηξάπεδα Α αγνξάδεη ζήκεξα κία νκνινγία ζην άξηην ε νπνία ιήγεη ζε ηξία ρξόληα. 'Δρεη νλνκαζηηθή αμία 100€ θαη εθδνηηθό επηηόθην 8% ηα ηνθνκεξίδηα ηεο νπνίαο θαηαβάιινληαη θάζε εμάκελν. Λα βξεζεί ε δηάξθεηα (duration) ηεο νκνινγίαο θαη λα εμεγεζεί ε ρξεζηκόηεηα ηεο. Πηε ζπλέρεηα δείμηε κε πνην ηξόπν ζα ελεξγνύζαηε εάλ ήζαζηαλ ν/ε treasurer ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγώλ κίαο ηξάπεδαο θαη ζέιαηε λα επσθειεζείηε ιακβάλνληαο ζέζε ζε αμηόγξαθα ζηαζεξνύ εηζνδήκαηνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ αλακέλαηε: (α) αύμεζε ησλ επηηνθίσλ θαη (β) κείσζε ησλ επηηνθίσλ. (βαζκνί 3)

4. Δάλ ήζαζηαλ ν/ε treasurer κίαο ηξάπεδαο θαη αλακέλαηε αύμεζε ησλ ηηκώλ ησλ κεηνρώλ ζην Σξεκαηηζηήξην, κε πνην ηξόπν ζα ελεξγνύζαηε γηα λα εθκεηαιιεπηείηε ηελ πξόβιεςε ζαο


επηηπγράλνληαο ζεκαληηθά θέξδε, αιιά πεξηνξίδνληαο ηαπηόρξνλα θαη ηε δεκηά ζαο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ επαιεζεπόζαζηαλ; (βαζκνί 3)

ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ΢ ΘΔΩΡΗΑ΢ – ΢ΔΠΣ 2007 Λα απαληεζνύλ όια ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. (α) Δμεγείζηε πσο ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα εμειίρζεθε ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή όπνπ ν θίλδπλνο θαη ε δηαθνξνπνίεζε απνηεινύλ βαζηθέο παξακέηξνπο ζηα πιαίζηα ηνπ αληαγσληζκνύ κεηαμύ ησλ ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ δηεζλώο. (β) Ξνηνο είλαη ν ξόινο ηεο Ρξάπεδαο Γηεζλώλ Γηαθαλνληζκώλ θαη ηη αθξηβώο επηηπγράλεηαη κε ηηο ζπκθσλίεο ηεο Βαζηιείαο Η θαη ηεο Βαζηιείαο II. Ρη πξόθεηηαη λα αιιάμεη γηα ηα ηξαπεδηθά ηδξύκαηα ζηελ Διιάδα από ηελ εθαξκνγή ηεο Βαζηιείαο II θαηά ην ηξέρνλ έηνο; (βαζκνί 3,5) 2. Ν Burton Malkiel έδεημε όηη ε κεηαβιεηόηεηα ηεο ηηκήο κίαο νκνινγίαο εμαξηάηαη από ηέζζεξηο παξάγνληεο. Γηα λα απνδείμεη ηελ άπνςε ηνπ ρξεζηκνπνίεζε ην ππόδεηγκα απνηίκεζεο κίαο νκνινγίαο θαηαιήγνληαο ζε πέληε ζεσξήκαηα γηα ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο ηηκήο ηεο νκνινγίαο θαη ησλ επηηνθίσλ. Δμεγείζηε ηα ζεσξήκαηα απηά θαη πξνηείλεηε ζε έλαλ επελδπηή πσο ζα πξέπεη λα ελεξγήζεη ζήκεξα εάλ αλακέλεηαη κείσζε ησλ επηηνθίσλ ζην κέιινλ. (βαζκνί 3,5) 3. Έλαο επελδπηήο αγνξάδεη ζήκεξα κία νκνινγία ε νπνία ιήγεη ζε πέληε ρξόληα θαη έρεη νλνκαζηηθή αμία 100€ θαη εθδνηηθό επηηόθην 10% ηα ηνθνκεξίδηα ηεο νπνίαο θαηαβάιινληαη αλά εμάκελν. Λα βξεζεί ε δηάξθεηα (duration) ηεο νκνινγίαο θαη λα εμεγεζεί ε ρξεζηκόηεηα ηεο. Ρη ζα πξέπεη λα θάλεη έλαο επελδπηήο πνπ δηαζέηεη ραξηνθπιάθην κε νκνινγίεο εάλ αλακέλεηαη πηώζε ησλ επηηνθίσλ θαη ηη εάλ αλακέλεηαη άλνδνο ησλ επηηνθίσλ; (βαζκνί 3)

ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ΢ ΘΔΩΡΗΑ΢ – ΗΟΤΝΗΟ΢ 2007 Λα απαληεζνύλ ηξία από ηα παξαθάηω ζέκαηα. Ρν πξώην ζέκα είλαη ππνρξεωηηθό. 1. (α) Ξαξνπζηάζηε ηηο εμειίμεηο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζην δηεζλέο νηθνλνκηθό ζύζηεκα θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη εμεγήζηε ηηο επηπηώζεηο ηνπο ζην εζληθό θαη δηεζλέο ηξαπεδηθό ζύζηεκα. Ξνηα είλαη ε ζπκβνιή ηεο Ρξάπεδαο Γηεζλώλ Γηαθαλνληζκώλ ζηηο εμειίμεηο απηέο. (β) ΢πνζέζηε όηη δύν ηξάπεδεο, ε Α θαη ε Β, πνπ αγνξάδνπλ θαη


πνπινύλ νκνινγίεο, απεηθνλίδνπλ ζηνλ ηζνινγηζκό ηνπο ίδηεο αμίεο ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ, ζε αγνξαίεο ηηκέο, ίζεο κε 120 θαη 90 ρξεκαηηθέο κνλάδεο αληίζηνηρα. Ωζηόζν, από κία πεξαηηέξσ αλάιπζε, πξνθύπηεη όηη γηα ηελ ηξάπεδα Α, ε δηάξθεηα ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο είλαη 2,8 θαη ηνπ παζεηηθνύ ηεο 0,7 ελώ ε αληίζηνηρε δηάξθεηα ηεο ηξάπεδαο Β είλαη 0,07 θαη 5. Δμεγήζηε ηη καο ιέεη ε αξρηθή πιεξνθόξεζε ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ζε αγνξαίεο αμίεο, γηα ηηο δύν ηξάπεδεο, θαη ηη ε πξόζζεηε πιεξνθόξεζε κε ηε δηάξθεηα, αλαθνξηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ δύν ηξαπεδώλ γηα ηα επηηόθηα. Ξνηα από ηηο δύν πιεξνθνξίεο πξέπεη λα ππεξηζρύεη όηαλ δηεξεπλώληαη νη πξνβιέςεηο ησλ ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ; (βαζκνί 4) 2. Από ηε δεθαεηία ηνπ 1990 αλαπηύρζεθαλ θαη ζηελ Διιάδα λένη ηξόπνη ρξεκαηνδόηεζεο κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing) θαη νη εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθνύ θεθαιαίνπ (venture capital). Αλαθέξεηε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη εμεγήζηε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο, έλαληη ηεο παξαδνζηαθήο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδόηεζεο. (βαζκνί 3) 3. Ζ ηηκή ηεο νκνινγίαο έρεη αξλεηηθή ζρέζε κε ηα επηηόθηα, δειαδή όηαλ ηα επηηόθηα αλεβαίλνπλ, νη ηηκέο ησλ νκνινγηώλ πέθηνπλ θαη αληηζηξόθσο. Όκσο ε κεηαβιεηόηεηα ηεο ηηκήο κηαο νκνινγίαο εμαξηάηαη από ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Δμεγήζηε ρξεζηκνπνηώληαο ηα ζεσξήκαηα ηνπ Βurton Malkiel θαη πξνηείλεηε ζε έλαλ επελδπηή πνπ επηζπκεί λα αγνξάζεη νκνινγίεο, πσο ζα πξέπεη λα ελεξγήζεη εάλ θαηά ηε γλώκε ζαο αλακέλεηαη κείσζε ησλ επηηνθίσλ ζην κέιινλ. (βαζκνί 3) Ζ ηξάπεδα Α αγνξάδεη ζήκεξα κία νκνινγία ε νπνία ιήγεη ζε πέληε ρξόληα. Έρεη νλνκαζηηθή αμία 100€ θαη επηηόθην 12% ηα ηνθνκεξίδηα ηεο νπνίαο θαηαβάιινληαη εηεζίσο. Ζ ηξάπεδα Α αγόξαζε ηελ νκνινγία ζηελ ηηκή 107,58€ δειαδή κε απόδνζε ζηε ιήμε (΢ΡΚ) 10%. Λα βξεζεί ε δηάξθεηα (duration) ηεο νκνινγίαο θαη λα εμεγεζεί ε ρξεζηκόηεηα ηεο. (βαζκνί 3)

ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ΢ – ΢ΔΠΣ 2006

Θέμα 1 (μονάδες 3) Α) Αλαιύζηε αλ νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη νη νηθνλνκίεο θάζκαηνο κπνξνύλ λα ζπλππάξμνπλ ή αλ κπνξεί λα ππάξμεη κόλν ε κία από ηηο δύν. (κνλάδεο 1,5) Β) Ξεξηγξάςηε ζηα πιαίζηα ηεο ηξαπεδηθήο ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ηηο νηθνλνκίεο θάζκαηνο. (κνλάδεο 1,5) Θέκα 2 (κνλάδεο 3)


Α) Ρη πξεζβεύεη ην «Πύκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ » θαη πνηεο νη δηαθνξέο κε ην « Πύκθσλν ηεο Βαζηιείαο Η ». (κνλάδα 1) Β) Ξνηα είλαη ε επίδξαζε ησλ θαλόλσλ πνπ απαξηίδνπλ ηα « Πύκθσλα ηεο Βαζηιείαο Η θαη ΗΗ » ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδώλ. (κνλάδα 1) Γ) Αλαιύζηε ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ. (κνλάδα 1) Θέκα 3 (κνλάδεο 4) Ρα ζηνηρεία γηα κηα Δκπνξηθή Ρξάπεδα θαηά ην έηνο 2005 πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ ηζνινγηζκό: Ρακείν

70.830

Θεθάιαηα 84.294

Γηαηξαπεδηθέο Θαηαζέζεηο Γάλεηα

229.259 576.629

Γάλεηα από ηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα

32.361

Γηαηξαπεδηθέο Θαηαζέζεηο

341.318 670.476

Νκνινγίεο

353.120

Κε-Ρξαπεδηθέο Θαηαζέζεηο

Άιια Θεθάιαηα

58.731

Νκνινγίεο 51.717 Άιιεο ΢πνρξεώζεηο 108.403

Ρα έζνδα από ηόθνπο είλαη 67.707 λνκηζκαηηθέο κνλάδεο, ελώ ηα έμνδα γηα ηόθνπο είλαη 39.616 λνκηζκαηηθέο κνλάδεο. Κε βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ππνινγίζηε: 1)Ρν πνζνζηό δηαθξάηεζεο ξεπζηώλ δηαζέζηκσλ (k) θαη ηελ αλαινγία κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πξνο ην ζύλνιν ηνπ ελεξγεηηθνύ (b). 2) Ρελ απόδνζε ζην επελδπόκελν θεθάιαην. 3)Αλ ε απαηηνύκελε θεθαιαηαθή ζέζε απμεζεί θαηά 10% θαη ην πνζνζηό δηαθξάηεζεο ειάρηζησλ ξεπζηώλ δηαζέζηκσλ κεησζεί θαηά 5% , λα θαηαζθεπαζηεί ν λένο ζπλνπηηθόο ηζνινγηζκόο θαη λα ππνινγηζηεί ν λένο ROE. ΢πνζέζηε όηη ηα έζνδα από ηόθνπο θαη έμνδα γηα ηόθνπο παξακέλνπλ ακεηάβιεηα. 4) Ππλππνινγίδνληαο ηα θάησζη ζηνηρεία απνδείμηε πνηνο από ηνπο δύν ROE είλαη ν θαιύηεξνο θαη γηαηί. Ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ηνπ επηηνθίνπ θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ είλαη κνλάδα. Ρα ζηνηρεία ησλ παξαθάησ πηλάθσλ παξακέλνπλ ζηαζεξά ζε θάζε πεξίπησζε.


Γάλεηα

% Ππκκεηνρήο

Γηαθύκαλζε

1

15%

0,009

2

36%

0,01

3

25%

0,013

4

16%

0,016

5

8%

0,019

Θαηαζέζεηο

% Ππκκεηνρήο

Γηαθύκαλζε

1

12%

0,019

2

15%

0,016

3

19%

0,014

4

23%

0,013

5

31%

0,009

Νη απαληήζεηο ζαο λα δίλνληαη κε αθξίβεηα ηξίηνπ δεθαδηθνύ ζηνηρείνπ. Λα απαληεζνύλ θαη ηα ηξία (3) ζέκαηα.

ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ΢ – ΢ΔΠΣ ΔΜΒ 2006 Θέκα 1ν (3 κνλάδεο) Ξνηα είλαη ηα βήκαηα ελόο ηξαπεδηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη πνηνη ζηόρνη ζα πξέπεη λα θαιπθζνύλε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλα ηθαλνπνηεηηθό απνηέιεζκα. Θέκα 2ν (3 κνλάδεο) 1. Ρη πξεζβεύεη ην «Πύκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ» θαη πνηεο δηαθνξέο κε ην «Πύκθσλν ηεο Βαζηιείαο Η». (1,5 κνλάδα) 2. Ξνηα είλαη ε επίδξαζε ησλ θαλόλσλ πνπ απαξηίδνπλ ηα «Πύκθσλα ηεο Βαζηιείαο Η θαη ΗΗ» ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδώλ. (1,5 κνλάδα) Θέκα 3ν (4 κνλάδεο) Ρα ζηνηρεία γηα κηα Δκπνξηθή Ρξάπεδα θαηά ην έηνο 2005 πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ ηζνινγηζκό: Ρακείν

70.830

Θεθάιαηα 84.294

Γηαηξαπεδηθέο Θαηαζέζεηο

229.259

Γάλεηα

Γάλεηα από ηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα

32.361

Γηαηξαπεδηθέο Θαηαζέζεηο

341.318 670.476

576.629 Νκνινγίεο

353.120

Κε-Ρξαπεδηθέο Θαηαζέζεηο

Άιια θεθάιαηα

58.731

Νκνινγίεο 51.717 Άιιεο ππνρξεώζεηο

108.403


Ρα έζνδα από ηόθνπο είλαη 67.707 λνκηζκαηηθέο κνλάδεο, ελώ ηα έμνδα γηα ηόθνπο είλαη 39.616 λνκηζκαηηθέο κνλάδεο. Κε βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ππνινγίζηε: 1. Ρν πνζνζηό δηαθξάηεζεο ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ (k) θαη ηελ αλαινγία κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πξνο ην ζύλνιν ηνπ ελεξγεηηθνύ (b). 2. Ρελ απόδνζε ζην επελδπόκελν θεθάιαην. 3. Αλ ε απαηηνύκελε θεθαιαηαθή ζέζε απμεζεί θαηά 10% θαη ην πνζνζηό δηαθξάηεζεο ειάρηζησλ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ κεησζεί θαηά 5%, λα θαηαζθεπαζζεί ν λένο ζπλνπηηθόο ηζνινγηζκόο θαη λα ππνινγηζηεί ν λένο ROE. ΢πνζέζηε όηη ηα έζνδα από ηόθνπο θαη έμνδα γηα ηόθνπο παξακέλνπλ ακεηάβιεηα. 4. Ππλππνινγίδνληαο ηα θάησζη ζηνηρεία απνδείμηε πνηνο από ηνπο δύν ROE είλαη ν θαιύηεξνο θαη γηαηί. Ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ηνπ επηηνθίνπ θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ είλαη κνλάδα. Ρα ζηνηρεία ησλ παξαθάησ πηλάθσλ παξακέλνπλ ζηαζεξά ζε θάζε πεξίπησζε. ΓΑΛΔΗΑ

% Π΢ΚΚΔΡΝΣΖΠ

ΓΗΑΘ΢ΚΑΛΠΖ

1

15%

0,009

2

36%

0,01

3

25%

0,013

4

16%

0,016

5

8%

0,019

ΘΑΡΑΘΔΠΔΗΠ

% Π΢ΚΚΔΡΝΣΖΠ

ΓΗΑΘ΢ΚΑΛΠΖ

1

12%

0,019

2

15%

0,016

3

19%

0,014

4

23%

0,013

5

31%

0,009

Νη απαληήζεηο ζαο λα δίλνληαη κε αθξίβεηα ηξίηνπ δεθαδηθνύ ζηνηρείνπ. ΛΑ ΑΞΑΛΡΖΘΝ΢Λ ΘΑΗ ΡΑ ΡΟΗΑ (3) ΘΔΚΑΡΑ

ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ΢ – ΗΟΤ 2006 ΘΔΚΑ Α (απαληήζηε ζε δύν από ηα ηξία εξσηήκαηα) Δξώηεκα 1 Νξίζηε ηεο «νηθνλνκίεο θιίκαθαο» θαη ηηο «νηθνλνκίεο θάζκαηνο» ζηα πιαίζηα ηνπ ηξαπεδηθνύ θιάδνπ. (1,5 κνλάδεο)


Δξώηεκα 2 Α) Γηαηππώζηε ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ ύπαξμε ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ «γεληθήο» θαη «εμεηδηθεπκέλεο» ηξαπεδηθήο. (1,5 κνλάδεο) Β) Ξνηνο είλαη ν ξόινο ησλ «νηθνλνκηώλ θιίκαθαο» θαη «νηθνλνκηώλ θάζκαηνο» ζηελ εμέιημε θαη εμεηδίθεπζε ησλ ηξαπεδηθώλ νξγαληζκώλ. (1,5 κνλάδεο) Δξώηεκα 3 Α) Ρη πξεζβεύεη ην «Πύκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ» θαη πνηεο νη δηαθνξέο κε ην «Πύκθσλν ηεο Βαζηιείαο Η». (1,5 κνλάδεο) Β) Ξνηα είλαη ε επίδξαζε ησλ θαλόλσλ πνπ απαξηίδνπλ ηα «Πύκθσλα ηεο Βαζηιείαο Η θαη ΗΗ» ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδώλ. (1,5 κνλάδεο) ΘΔΚΑ Β (ππνρξεσηηθό, 4 κνλάδεο) Ρα ζηνηρεία γηα κία εκπνξηθή ηξάπεδα θαηά ην έηνο 2005 πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ ηζνινγηζκό: Ρακείν

70.830

Γηαηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο

229.259

Θεθάιαηα

84.294

Γάλεηα από ηελ θεληξηθή ηξάπεδα 32. 361

Γάλεηα

Γηαηξαπεδηθέο Θαηαζέζεηο

341.318

576.629 Νκνινγίεο

353.120

Κε- ηξαπεδηθέο Θαηαζέζεηο

Άιια θεθάιαηα

58.731

Νκνινγίεο Άιιεο ππνρξεώζεηο

670. 476 51.717 108.403

Κε βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ππνινγίζηε: 1. ην πνζνζηό δηαθξάηεζεο ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ (k) θαη ηελ αλαινγία κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πξνο ην ζύλνιν ηνπ ελεξγεηηθνύ (b). 2. Ρελ απόδνζε ζην επελδπόκελν θεθάιαην 3. Αλ ε απαηηνύκελε θεθαιαηαθή ζέζε απμεζεί θαηά 8% θαη ην πνζνζηό δηαθξάηεζεο ειαρίζησλ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ κεησζεί θαηά 4& λα θαηαζθεπαζηεί ν λένο ζπλνπηηθόο ηζνινγηζκόο θαη λα ππνινγηζηεί ν λένο ROE. ΢πνζέζηε όηη ηα έζνδα από ηόθνπο θαη έμνδα γηα ηόθνπο παξακέλνπλ ακεηάβιεηα. 4. Ππλππνινγίδνληαο ηα θάησζη ζηνηρεία απνδείμηε πνηνο από ηνπο δύν ROE είλαη ν θαιύηεξνο θαη γηαηί.


Γάλεηα

% Ππκκεηνρήο

Γηαθύκαλζε

1

15%

0,009

2

36%

0,01

3

25%

0,013

4

16%

0,016

5

8%

0,019

Θαηαζέζεηο

% Ππκκεηνρήο

Γηαθύκαλζε

1

12%

0,019

2

15%

0,016

3

19%

0,014

4

23%

0,013

5

31%

0,009

Νη απαληήζεηο ζαο λα δίλνληαη κε αθξίβεηα ηξίηνπ δεθαδηθνύ ζηνηρείνπ.

ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ΢ – ΢ΔΠΣ 2005 ΘΔΚΑ 1Ν: (ππνρξεωηηθό, 4 κνλάδεο) Α. Ξεξηγξάςηε πεξηιεπηηθά ηελ έλλνηα ηνπ εζηθνύ θηλδύλνπ ζην πιαίζην ηεο ηξαπεδηθήο επνπηείαο Β.

Πρνιηάζηε

ππό

πνηεο

ζπλζήθεο

νη

νηθνλνκίεο

θιίκαθαο

θαη

θάζκαηνο

αιιεινεμνπδεηεξώλνληαη ΔΞΗΙΔΜΡΔ ΚΗΑ ΔΘ ΡΩΛ Γ΢Ν ΞΑΟΑΘΑΡΩ ΑΠΘΖΠΔΩΛ Ν

ΘΔΚΑ 2 : (6 κνλάδεο) (1) Δλεξγεηηθό (ζε ρηιηάδεο) Οεπζηά Γηαζέζηκα Γηαηξαπεδηθέο Θαηαζέζεηο

70.830 229.259

Ξαζεηηθό (ζε ρηιηάδεο) Ίδηα Θεθάιαηα Γάλεηα

από

84.294 ηελ

Θεληξηθή

32.361

Ρξάπεδα Γάλεηα

576.629

Γηαηξαπεδηθέο Θαηαζέζεηο

341.318

Σξεόγξαθα

353.120

Κε ηξαπεδηθέο Θαηαζέζεηο

670.476

Ινηπά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ

58.731

Νκνινγίεο Ινηπέο ΢πνρξεώζεηο

51.717 108.403

Παο δίλνληαη έζνδα από ηόθνπο 67.707 (ζε ρηιηάδεο), έμνδα από ηόθνπο 39.616 (ζε ρηιηάδεο). ΢πνζέζηε όηη ε ηξάπεδα ζαο εμαληιεί ηα όξηα πνπ ηεο παξέρεη ν λόκνο γηα δηαθξάηεζε ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ θαη ηελ αλαινγία ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πξνο ην ζύλνιν ησλ απαζρνινύκελσλ θεθαιαίσλ. 1. Λα ππνινγηζηνύλ ηα πνζνζηά ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ πνπ επηβάιεη ν λόκνο θαη ε αλαινγία κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πξνο ην ζύλνιν ηνπ ελεξγεηηθνύ. 2. Λα ππνινγηζηεί ε απόδνζε ζην επελδπόκελν θεθάιαην.


3. Αλ ε απαηηνύκελε θεθαιαηαθή ζέζε (b) απμεζεί θαηά 6% θαη ηα ειάρηζηα ξεπζηά δηαζέζηκα (k) κεησζνύλ θαηά 4%, λα ππνινγίζεηε ην λέν, ζπλνπηηθό, ηζνινγηζκό θαη ην λέν ROE, έρνληαο ππόςε ζαο όηη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα από ηόθνπο δελ κεηαβάιινληαη. 4. Ξνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηηο κεηαβνιέο ζηα επηηόθηα ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ. Αηηηνινγείζηε ηε ζπκβνιή ηνπ θαζελόο από απηνύο ηνπο παξάγνληεο. (2) Θαηαξηίζηε έλα εηθνληθό ζηξαηεγηθό ζρέδην, ιακβάλνληαο ππόςε ζαο ηελ θαηάζηαζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ηα ηειεπηαία 3 ρξόληα ιεηηνπξγίαο, εληνπίδνληαο ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη ηα δπλαηά ηνπ ζεκεία, θαζώο θαη πσο ζεσξείηε όηη κπνξεί λα θηλεζεί ζην κέιινλ. Βαζηζηείηε ζηα ζηνηρεία πνπ ζαο δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΔΡΖ

1

2

3

3.703

3.249

3.084

Γηαηξαπεδηθέο Θαηαζέζεηο

19.188

20.520

23.257

Γάλεηα

52.357

56.615

63.851

Νκνινγίεο

23.401

24.789

24.740

Άιια Θεθάιαηα

21.572

21.104

20.023

10.369

10.857

11.578

6.643

4.447

2.265

Γηαηξαπεδηθέο Θαηαζέζεηο

19.500

20.904

23.437

Κε Γηαηξαπεδηθέο Θαηαζέζεηο

67.665

71.111

74.608

3.291

3.871

4.504

12.753

15.087

18.563

Έζνδα Ρόθσλ

10.093

10.137

8.543

Έμνδα Ρόθσλ

6.907

6.922

5.252

Δηζνδεκαηηθό Απνηέιεζκα

1.525

1.658

1.793

Θέξδε Δθκεηάιιεπζεο

951

1.055

1.229

Θαζαξά Θέξδε

736

829

975

Οεπζηά Γηαζέζηκα

Ππλ.Δλεξγεηηθνύ Θεθάιαηα Γάλεηα από Θεληξηθή Ρξάπεδα

Νκνινγίεο Ινηπέο ΢πνρξεώζεηο Ππλ. Ξαζεηηθνύ Πηνηρεία Απνηειεζκάηωλ Σξήζεωο

ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ΢ – ΗΟΤ 2005 Θέκα 1ν (ππνρξεσηηθό, 4 κνλάδεο) Α. Αλαιύζηε ηηο «νηθνλνκίεο θιίκαθαο» θαη ηηο «νηθνλνκίεο θάζκαηνο» ζηνλ Ρξαπεδηθό Θιάδν. Β. Ππδεηείζηε ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ «νηθνλνκηθώλ θάζκαηνο» θαη «εμεηδηθεπκέλσλ Ρξαπεδηθώλ Ηδξπκάησλ».


Θέκα 2ν (6 κνλάδεο) Δπηιέμεηε κηα εθ ησλ δύν παξαθάησ αζθήζεσλ Άζθεζε 1ε Δλεξγεηηθό (ζε ρηιηάδεο) Οεπζηά δηαζέζηκα Γηαηξαπεδηθέο Θαηαζέζεηο

86.795 184.485

Ξαζεηηθό (ζε ρηιηάδεο) Ίδηα Θεθάιαηα Γάλεηα από ηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα

174.789 2.854

Γάλεηα

1.157.992

Γηαηξαπεδηθέο Θαηαζέζεηο

199.088

Σξεόγξαθα

343.139

Κε Ρξαπεδηθέο θαηαζέζεηο

880.490

1.038.170

Νκνινγίεο

377.376

Ινηπέο ΢πνρξεώζεηο

1.175.984

Ινηπά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ

Παο δίλνληαη ηα έζνδα από ηόθνπο 177.553 (ζε ρηιηάδεο) ,έμνδα από ηόθνπο 113.929 (ζε ρηιηάδεο). ΢πνζέζηε όηη ε ηξάπεδα ζαο εμαληιεί ηα όξηα πνπ ηεο παξέρεη ν λόκνο γηα ηελ δηαθξάηεζε ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ θαη ηελ αλαινγία ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πξνο ην ζύλνιν ησλ απαζρνινύκελσλ θεθαιαίσλ. 1. Λα ππνινγηζηνύλ ηα πνζνζηά ησλ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ πνπ επηβάιεη ν λόκνο θαη ε αλαινγία κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πξνο ην ζύλνιν ηνπ ελεξγεηηθνύ. 2. Λα ππνινγηζηεί ε απόδνζε ζην επελδπόκελν θεθάιαην θαη κε ηνπο 2 ηξόπνπο. 3. Αλ ε απαηηνύκελε θεθαιαηαθή ζέζε (b) απμεζεί θαηά 6% θαη ηα ειάρηζηα ξεπζηά δηαζέζηκα (k) κεησζνύλ θαηά 4%, λα ππνινγίζεηε ην λέν, ζπλνπηηθό, ηζνινγηζκό θαη ην λέν ROE έρνληαο ππόςε ζαο ηηο κέρξη ηώξα εθηηκήζεηο ζαο όηη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα από ηόθνπο δελ κεηαβάιινληαη. 4. Ιακβάλνληαο ππόςε ηηο κέρξη ηώξα εθηηκήζεηο ζαο, ζρνιηάζηε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ROE. Ξνηα πεξίπησζε έρεη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα θαη γηαηί; Θεσξείηε όηη είλαη απαξαίηεηα ε ρξήζε ησλ άιισλ ζηνηρείσλ γηα λα είλαη πην πιήξεο ε απάληεζε; Αηηηνινγήζηε 5. Ξνηα είλαη ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ην ROE κε ηα (k) θαη (b). Απνδείμηε ην θαη πξαθηηθά. Άζθεζε 2ε Θαηαξηίζηε έλα εηθνληθό ζηξαηεγηθό ζρέδην, ιακβάλνληαο ππόςε ζαο ηελ θαηάζηαζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ηα ηειεπηαία 3 ρξόληα ιεηηνπξγίαο, εληνπίδνληαο ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη ηα δπλαηά ηνπ ζεκεία, θαζώο θαη πσο ζεσξείηε όηη κπνξεί λα θηλεζεί ζην κέιινλ. Βαζηζηείηε ζηα ζηνηρεία πνπ ζαο δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.


ΔΡΖ

1

2

3

3.703

3.249

3.084

Γηαηξαπεδηθέο Θαηαζέζεηο

19.188

20.520

23.257

Γάλεηα

52.357

56.615

63.851

Νκνινγίεο

23.401

24.789

24.740

Άιια Θεθάιαηα

21.572

21.104

20.023

10.369

10.857

11.578

6.643

4.447

2.265

Γηαηξαπεδηθέο Θαηαζέζεηο

19.500

20.904

23.437

Κε Ρξαπεδηθέο Θαηαζέζεηο

67.665

71.111

74.608

3.291

3.87

4.504

12.753

15.087

18.563

Έζνδα Ρόθσλ

10.093

10.137

8.543

Έμνδα Ρόθσλ

6.907

6.922

5.252

Δηζνδεκαηηθό Απνηέιεζκα

1.525

1.658

1.793

Θέξδε Δθκεηάιιεπζεο

951

1.055

1.229

Θαζαξά Θέξδε

736

829

975

Οεπζηά Γηαζέζηκα

Π΢ΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ΢ Θεθάιαηα Γάλεηα από Θεληξηθή Ρξάπεδα

Νκνινγίεο Ινηπέο ΢πνρξεώζεηο Π΢ΛΝΙΝ ΞΑΘΖΡΗΘΝ΢ Πηνηρεία Απνηειεζκάησλ Σξήζεσο

ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ΢ - ΢ΔΠΣ 2004

Παο δίλνληαη έζνδα από ηόθνπο 9183( ζε ρηιηάδεο), έμνδα από ηόθνπο 6457( ζε ρηιηάδεο. ΢πνζέζηε όηη ε ηξάπεδα ζαο εμαληιεί ηα όξηα πνπ ηεο παξέρεη ν λόκνο γηα ηε δηαθξάηεζε ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ θαη ηελ αλαινγία ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πξνο ην ζύλνιν ησλ απαζρνινύκελσλ θεθαιαίσλ.


Θέκα 1νλ ( ΢πνρξεωηηθό ) ( 6 κνλάδεο ) Δλεξγεηηθό( ζε ρηιηάδεο)

Ξαζεηηθό(ζε ρηιηάδεο)

Οεπζηά δηαζέζηκα

682

Ίδηα θεθάιαηα

8842

Γηαηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο

27722

Γάλεηα από ηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα

12385

Γάλεηα

85872

Γηαηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο

28959

Σξεόγξαθα

30035

Κε ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο

75622

Ινηπά

Πηνηρεία

Δλεξγεηηθνύ

11073

Νκνινγίεο Ινηπέο ΢πνρξεώζεηο

17876 11700

1. Λα ππνινγηζζνύλ ηα πνζνζηά ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ πνπ επηβάιιεη ν λόκνο θαη ε αλαινγία κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πξνο ην ζύλνιν ηνπ ελεξγεηηθνύ. 2. Λα ππνινγηζζεί ν ROE. 3. Αλ ε απαηηνύκελε θεθαιαηαθή ζέζε (b) απμεζεί θαηά 6% θαη ηα ειάρηζηα ξεπζηά δηαζέζηκα(k) κεησζνύλ θαηά 4%, λα ππνινγίζεηε ην λέν, ζπλνπηηθό , ηζνινγηζκό θαη ην λέν ROE, έρνληαο ππόςε ζαο όηη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα από ηόθνπο δε κεηαβάιινληαη. 4. Ιακβάλνληαο ππόςε ηηο κέρξη ηώξα εθηηκήζεηο ζαο, ζρνιηάζηε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ROE.Ξνηα πεξίπησζε έρεη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα θαη γηαηί; Αηηη νινγήζηε. 5. Ξνηα είλαη ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ην ROE κε ηα (k) θαη (b). Θέκα 2νλ ( 4 κνλάδεο) Α. Ρη αλαγλσξίδεη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο σο ιεηηνπξγηθό θίλδπλν, ζύκθσλα κε ην λέν πιαίζην ππνινγηζκνύ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ; Αλαθέξαηε 3 παξαδείγκαηα γηα λα ηεθκεξηώζεηε ηνλ νξηζκό ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ.( 1,5 κνλάδα ) Β. Αλαιύζηε ηηο ηξεηο βαζηθέο κεζόδνπο απνηίκεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ, ζύκθσλα κε ην λέν πιαίζην ππνινγηζκνύ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ πνπ πξνηείλεηαη από ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο. Ξνηα κέζνδνο είλαη πξνηηκόηεξε θαη ζε πνηα πεξίπησζε;( 2,5 κνλάδεο ) Θέκα 3νλ ( 4 κνλάδεο) Α. Αλαθέξεηε πέληε βαζηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο ρσξίο λα ππάξρεη ζπκκεηξηθή αύμεζε ησλ θηλδύλσλ.( 2 κνλάδεο ) Β.

Ξνηνη είλαη νη βαζηθνί θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Γεληθέο Ρξάπεδεο( Universal

Banking ) θαη νη Δμεηδηθεπκέλεο Ρξάπεδεο ( Specialised Banking). ( 2 Κνλάδεο ) Λα απαληεζεί έλα από ηα δύν ζέκαηα επηινγήο.


ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ΢ - ΗΟΤΝ 2004 ΘΔΚΑ 1o (35 βαζκνί) Ζ ηξάπεδα ABC παξνπζηάδεη ηελ θάησζη δνκή ηζνινγηζκνύ (πνζά ζε €): ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

ΞΑΘΖΡΗΘΝ

Οεπζηά δηαζέζηκα:

1.000.000

Απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ:

12.000.000

Απαηηήζεηο

θαηά

πηζησηηθώλ

ηδξπκάησλ: Δηαηξηθά Νκόινγα:

Θαηαζέζεηο:

20.000.000

Κεηνρηθό

8.000.000

θεθάιαην:

6.000.000 9.000.000

Νη ζπληειεζηέο δηαθξάηεζεο ππνρξεσηηθώλ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ είλαη k=8% (=0,08) θαη θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο b= 20% (=0,2). 1) Λα ππνινγίζεηε ην θαζαξό εηζνδεκαηηθό απνηέιεζκα γηα ην ηξαπεδηθό ίδξπκα εάλ ην επηηόθην θαηαζέζεσλ είλαη c=5%. ε απόδνζε ησλ νκνινγηώλ είλαη θαηά κέζν όξν 10%, ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηώλ 8% θαη ησλ απαηηήζεσλ θαηά πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ 6%. 2) Λα ππνινγίζεηε ηελ θεθαιαηαθή απαίηεζε ησλ επνπηηθώλ αξρώλ (νη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο θηλδύλνπ είλαη 0% γηα ηα ξεπζηά δηαζέζηκα, 20% γηα ηηο απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ θαη 100% γηα ηα εηαηξηθά νκόινγα θαη ηηο απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ). ΘΔΚΑ 2ν (30 βαζκνί) 1) Ξνηνη είλαη νη ιόγνη πνπ ώζεζαλ ηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα λα δηεπξύλεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πέξα από ηελ παξαδνζηαθή ηνπ ιεηηνπξγία; 2) Κηα ηξάπεδα θαηέρεη δύν εηαηξηθέο κνλάδεο κέζσ ησλ νπνίσλ παξέρεη ππεξεζίεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο

δηακεζνιάβεζεο.

Ξνηα

ζπλζήθε

πξέπεη

λα

ηζρύεη

γηα

λα

αθνινπζήζεη ε ηξάπεδα γηα λα πηνζεηήζεη κηα ζηξαηεγηθή ηύπνπ universal banking; (πεξηγξάςηε αλαιπηηθά ην κνληέιν) ΘΔΚΑ 3ν (35 βαζκνί) 1) Ξνηνη είλαη νη 3 άμνλεο (ή ππιώλεο) ηνπ λένπ πιαηζίνπ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ θεθαιαηαθή επνπηεία; 2) Ξνηεο είλαη νη βαζηθέο κέζνδνη πξνιεπηηθήο επνπηείαο θαη ειέγρνπ ησλ ηξαπεδώλ ζύκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Ρξαπεδηθή Δπνπηεία;


3) Θεσξείζηε έλα ραξηνθπιάθην πνπ απνηειείηαη από κηα επέλδπζε 10.000.000 € ζε αγνξά κεηνρώλ ηεο εηαηξίαο ΑΑΑ. κηα επέλδπζε 5.000.000 £ ζε αγνξά κεηνρώλ ηεο εηαηξίαο ΒΒΒ, θαη κηα επέλδπζε 4.000.000 € ζε αγνξά κεηνρώλ ηεο εηαηξίαο ΓΓΓ. Αο ππνζέζνπκε πσο νη εκεξήζηεο κεηαβιεηόηεηεο ησλ ηηκώλ ησλ κεηνρώλ απηώλ είλαη 0,5%. 0,8% θαη 1,2% αληίζηνηρα, θαη πσο νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ηνπο είλαη

  0.8,   0.4,   0.2 .

Ξνηα είλαη ε Αμία-ζε-Θίλδπλν (VaR) ηνπ

ραξηνθπιαθίνπ απηνύ γηα ρξνληθό νξίδνληα 10 εκεξώλ θαη γηα βαζκό εκπηζηνζύλεο 99%;

ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ΢ - 1η πρόοδος ΗΟΤΝ 2003 Νκάδα Θεκάηωλ Α ΘΔΚΑ 1ν (20 βαζκνί) [Απάνηηζη: Υποκεθάλαιο 1.4] A. Γώζηε ηνλ νξηζκό ηνπ Θαζαξνύ Δηζνδεκαηηθνύ Απνηειέζκαηνο (Net Income) θαη ηεο Απόδνζεο ηεο Δπέλδπζεο (Return on Equity [ROE]). B. Ζ ηξάπεδα ΑΒC παξνπζηάδεη ηελ θάησζη δνκή ηζνινγηζκνύ (πνζά ζε Є): ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

ΞΑΘΖΡΗΘΝ

Οεπζηά δηαζέζηκα: 1.000.000 Απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ:

Θαηαζέζεηο: 12.000.000

20.000.000

Κεηνρηθό θεθάιαην:

8.000.000

Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ:

6.000.000

Νκνινγίεο:

9.000.000

Νη ζπληειεζηέο δηαθξάηεζεο ππνρξεσηηθώλ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ είλαη k=8% (=0,08) θαη θεθαιατθήο δηάξζξσζεο b= 30% (=0,3). Λα ππνινγίζεηε ην θαζαξό εηζνδεκαηηθό απνηέιεζκα γηα ην ηξαπεδηθό ίδξπκα εαλ ην επηηόθην θαηαζέζεσλ είλαη c=5%, ε απόδνζε ησλ νκνινγηώλ είλαη θαηά κέζν όξν 10%, ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηώλ 8% θαη ησλ απαηηήζεσλ θαηά πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ 6%. ΘΔΚΑ 2ν (25 βαζκνί) [Απάνηηζη: Υποκεθάλαια 3.5.1 και 4.3] A. Πρεδηάζηε ην δηάγξακκα θέξδνπο/δεκίαο ελόο δηθαηώκαηνο πώιεζεο (long put) πνπ έρεη αγνξαζηεί κε ηηκή εμάζθεζεο Є 125 θαη ηηκή δηθαηώκαηνο (premium) Є 10.


B. Πρεδηάζηε ην δηάγξακκα θέξδνπο/δεκίαο ελόο δηθαηώκαηνο αγνξάο (long call) πνπ έρεη αγνξαζηεί κε ηηκή εμάζθεζεο Є 60 θαη ηηκή δηθαηώκαηνο (premium) Є 12. C. Έλαο trader αγνξάδεη έλα Γηθαίσκα αγνξάο κε ηηκή εμάζθεζεο ηα Є45 θαη έλα Γηθαίσκα πώιεζεο κε ηηκή εμάζθεζεο ηα Є40. Θαη ηα δύν δηθαηώκαηα έρνπλ ηελ ίδηα εκεξνκελία ιήμεο. Ρν Γηθαίσκα αγνξάο θνζηίδεη Є3 θαη ην Γηθαίσκα πώιεζεο θνζηίδεη Є4. Γείμηε ηελ πηζαλή πνξεία πνπ ζα έρνπλ ηα θέξδε ηνπ trader ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο. D. Ρη αληηπξνζσπεύνπλ ηα ζύκβνια ζηε ιύζε ηεο εμίζσζεο Black-Scholes γηα ηε ζεσξεηηθή ηηκή ελόο δηθαηώκαηνο αγνξάο (call option);

C t  S t N (d 1 )  Xe  r (T  t ) N (d 2 ) d1  E.

ln( St / X )  (r   2 / 2)(T  t )

 T t

d2 

ln( S t / X )  (r   2 / 2)(T  t )

 T t

,

Ξξνηείλεηε έλα απιό risk free ραξηνθπιάθην.

ΘΔΚΑ 3ν (25 βαζκνί) [Απάνηηζη: Κεθάλαιο 3, παρόμοια άζκηζη η 3] Ζ Δηαηξία Α επηζπκεί λα δαλεηζηεί £10 εθαη. κε ζηαζεξό επηηόθην γηα 5 ρξόληα θαη ηεο πξνζθέξεηαη είηε 11% ζηαζεξό είηε 6-κεληαίν LIBOR ζπλ 1%. Ζ Δηαηξία Β επηζπκεί λα δαλεηζηεί επίζεο £10 εθαη. κε θπκαηλόκελν επηηόθην γηα 5 ρξόληα θαη έρεη λα επηιέμεη αλάκεζα ζε 10% ζηαζεξό ή 6-κεληαίν LIBOR ζπλ 0.5%. Ξεξηγξάςηε αλαιπηηθά (δείμηε ην θαη δηαγξακκαηηθά) ηα επηκέξνπο νθέιε πνπ ζα πξνθύςνπλ γηα ηηο δύν εηαηξίεο από κία ζπκθσλία αληαιιαγήο θαζώο θαη ην ζπλνιηθό ηνπο θέξδνο. ΘΔΚΑ 4ν (30 βαζκνί) [Απάνηηζη: Υποκεθάλαιο 4.4] H ηξάπεδα NC έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ηξαπεδηθή ζπλαιιαγκαηηθή ύςνπο 1.000 ρηι. επξώ θαη ιήμε ζε 6 κήλεο. Κε απηή ππνινγίδεη λα απνπιεξώζεη ππνρξεώζεηο πνπ έρεη έλαληη ηξαπεδώλ ησλ ΖΞΑ ύςνπο 930 ρηι. δνιαξίσλ θαη ιήμε ζε 6 κήλεο. Εεηείηε: 1. Λα βξεζεί ε ηζνηηκία Δπξώ/ Γνιαξίνπ, ζηελ νπνία ζα πξέπεη ε ηξάπεδα λα

ζπλάςεη

πξνζεζκηαθό ζπκβόιαην , ώζηε κεηά από 6 κήλεο λα κπνξέζεη λα θαιύςεη αθξηβώο ηηο ππνρξεώζεηο ηεο, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ζπλαιιαγκαηηθή πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηεο. Ρη ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ θαηαθέξεη λα ζπλάςεη πξνζεζκηαθό ζπκβόιαην ζηελ ηζνηηκία

αθξηβνύο

εθθαζάξηζεο,

αιιά

αλαγθαζηεί

λα

ππνγξάςεη

ζπκβόιαην

κε

δηαθνξεηηθή ηζνηηκία; 2. Έζησ όηη ζπλάπηεη πξνζεζκηαθό ζπκβόιαην ζηελ ηζνηηκία ζηελ νπνία εθθαζαξίδεη, αθξηβώο, όιεο ηεο ηηο ππνρξεώζεηο κε ηελ ρξήζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο. Λα αλαιύζεηε ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ, κε κηα άιιε πηζαλή επηινγή πνπ είρε ε ηξάπεδα,

λα

εμαξγύξσλε ηελ ζπλαιιαγκαηηθή κεηά από 6 κήλεο θαη λα πξνζέθεπγε ζηελ αγνξά όςεσο δνιαξίσλ. 3.

Αλαιύζηε ηνλ ηξόπν θάιπςεο κε ηελ ρξήζε δηθαησκάησλ έρνληαο δεδνκέλν όηη ε ηηκή εθηέιεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο είλαη 1,067 Δπξώ / δνιάξην, ε ηξέρνπζα ηζνηηκία είλαη 1,075


Δπξώ / δνιάξην, ε αμία ηνπ ρξήκαηνο είλαη 10% θαη ε ηηκή ηνπ δηθαηώκαηνο είλαη 1% ηηο ζπλαιιαγήο. 4. Ξνία ε δηαθνξά, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο ηξάπεδαο NC, αλ ιάβεη ζέζε αγνξάο δηθαηώκαηνο πώιεζεο έλαληη ηεο ζέζεο πώιεζεο δηθαηώκαηνο πώιεζεο; Σημείωζη: Σηην ανάλσζή ζας να θεωρήζεηε όηι ηο κόζηος ζύναψης προθεζμιακού ζσμβολαίοσ είναι μηδέν

ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ΢ - 1η Πρόοδος ΗΟΤΝ 2003 Νκάδα Θεκάηωλ B ΘΔΚΑ 1ν (10 βαζκνί) [Απάνηηζη: Υποκεθάλαιο 2.5 και Πίνακας 2.3] Αλαθέξεηε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ελέξγεηεο δηαρείξηζεο ησλ ηξαπεδώλ (δπλεηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αύμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ρσξίο ζπκκεηξηθή αύμεζε ησλ θηλδύλσλ) θαη πξνζδηνξίζηε ην πεξηζώξην επηηνθίνπ ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: ΔΠΝΓΑ

ΔΜΝΓΑ

ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΔΞΗΡΝΘΗΝ΢

Έζνδα ηόθσλ (1) Έμνδα ηόθσλ (2) Ξξνβιέςεηο εμππεξεηνύκελσλ

κεδαλείσλ

.................???...................... Ξεξηζώξην

επηηνθίνπ

(κεηά

(3)

πξνβιέςεσλ)

Κε ηνθνθόξα έμνδα (5)

.................???......................

Κε ηνθνθόξν εηζόδεκα (4) Θαζαξό επηηόθην ΘΔΚΑ 2ν (20 βαζκνί) [Απάνηηζη: Υποκεθάλαιο 1.4] A. Γώζηε ηνλ νξηζκό ηνπ Θαζαξνύ Δηζνδεκαηηθνύ Απνηειέζκαηνο (Net Income) θαη ηεο Απόδνζεο ηεο Δπέλδπζεο (Return on Equity [ROE]). B. Ζ ηξάπεδα ΑΒC παξνπζηάδεη ηελ θάησζη δνκή ηζνινγηζκνύ (πνζά ζε Є): ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

ΞΑΘΖΡΗΘΝ

Οεπζηά δηαζέζηκα: 2.000.000 Απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ:

Θαηαζέζεηο: 24.000.000

Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ:

12.000.000

40.000.000

Κεηνρηθό θεθάιαην:

16.000.000


Νκνινγίεο:

18.000.000

Νη ζπληειεζηέο δηαθξάηεζεο ππνρξεσηηθώλ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ είλαη k =8% (=0,08) θαη θεθαιατθήο δηάξζξσζεο b = 20% (=0,2). Λα ππνινγίζεηε ην θαζαξό εηζνδεκαηηθό απνηέιεζκα γηα ην ηξαπεδηθό ίδξπκα εαλ ην επηηόθην θαηαζέζεσλ είλαη c=6%, ε απόδνζε ησλ νκνινγηώλ είλαη θαηά κέζν όξν 5%, ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηώλ 8% θαη ησλ απηηήζεσλ θαηά πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ 7%. ΘΔΚΑ 3ν (15 βαζκνί) [Απάνηηζη: Υποκεθάλαια 3.5.1 και 4.3] A. Πρεδηάζηε ην δηάγξακκα θέξδνπο/δεκίαο ελόο δηθαηώκαηνο πώιεζεο (long put) πνπ έρεη αγνξαζηεί κε ηηκή εμάζθεζεο Є 100 θαη ηηκή δηθαηώκαηνο (premium) Є 10. B. Πρεδηάζηε ην δηάγξακκα θέξδνπο/δεκίαο ελόο δηθαηώκαηνο αγνξάο (long call) πνπ έρεη αγνξαζηεί κε ηηκή εμάζθεζεο Є 100 θαη ηηκή δηθαηώκαηνο (premium) Є 10. C. Ρη αληηπξνζσπεύνπλ ηα ζύκβνια ζηε ιύζε ηεο εμίζσζεο Black-Scholes γηα ηε ζεσξεηηθή ηηκή ελόο δηθαηώκαηνο πώιεζεο (put option);

pt   S t N ( d1 )  Xe  r (T t ) N (d 2 ) d1 

ln( St / X )  (r   2 / 2)(T  t )

 T t

d2 

ln( S t / X )  (r   2 / 2)(T  t )

 T t

,

ΘΔΚΑ 4ν (25 βαζκνί) [Απάνηηζη: Κεθάλαιο 3, παρόμοια άζκηζη η 3] Ζ Δηαηξία TheGreekShips επηζπκεί λα δαλεηζηεί Є 100 εθαη. κε ζηαζεξό επηηόθην γηα 5 ρξόληα θαη ηεο πξνζθέξεηαη είηε 10% ζηαζεξό είηε 6-κεληαίν LIBOR ζπλ 1%. Ζ Δηαηξία TheGreekTelecom επηζπκεί λα δαλεηζηεί επίζεο Є 100 εθαη. κε θπκαηλόκελν επηηόθην γηα 5 ρξόληα θαη έρεη λα επηιέμεη αλάκεζα ζε 9% ζηαζεξό ή 6-κεληαίν LIBOR ζπλ 0.5%. Ξεξηγξάςηε αλαιπηηθά (δείμηε ην θαη δηαγξακκαηηθά) ηα επηκέξνπο νθέιε πνπ ζα πξνθύςνπλ γηα ηηο δύν εηαηξίεο από κία ζπκθσλία αληαιιαγήο θαζώο θαη ην ζπλνιηθό ηνπο θέξδνο. ΘΔΚΑ 5ν (30 βαζκνί) [Απάνηηζη: Υποκεθάλαιο 4.4] H ηξάπεδα ABANK έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ηξαπεδηθή ζπλαιιαγκαηηθή ύςνπο Є 10.000.000 θαη ιήμε ζε 9 κήλεο. Κε απηή ππνινγίδεη λα απνπιεξώζεη ππνρξεώζεηο πνπ έρεη έλαληη ηξαπεδώλ ησλ ΖΞΑ ύςνπο $9.500.000 θαη ιήμε ζε 9 κήλεο. Εεηείηαη: 1. Λα βξεζεί ε ηζνηηκία Δπξώ/ Γνιαξίνπ, ζηελ νπνία ζα πξέπεη ε ηξάπεδα λα

ζπλάςεη

πξνζεζκηαθό ζπκβόιαην , ώζηε κεηά από 9 κήλεο λα κπνξέζεη λα θαιύςεη αθξηβώο ηηο ππνρξεώζεηο ηεο, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ζπλαιιαγκαηηθή πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηεο. Ρη ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ θαηαθέξεη λα ζπλάςεη πξνζεζκηαθό ζπκβόιαην ζηελ ηζνηηκία

αθξηβνύο

εθθαζάξηζεο,

δηαθνξεηηθή ηζνηηκία;

αιιά

αλαγθαζηεί

λα

ππνγξάςεη

ζπκβόιαην

κε


2. Έζησ όηη ζπλάπηεη πξνζεζκηαθό ζπκβόιαην ζηελ ηζνηηκία ζηελ νπνία εθθαζαξίδεη, αθξηβώο, όιεο ηεο ηηο ππνρξεώζεηο κε ηελ ρξήζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο. Λα αλαιύζεηε ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ, κε κηα άιιε πηζαλή επηινγή πνπ είρε ε ηξάπεδα,

λα

εμαξγύξσλε ηελ ζπλαιιαγκαηηθή κεηά από 9 κήλεο θαη λα πξνζέθεπγε ζηελ αγνξά όςεσο δνιαξίσλ. 3. Αλαιύζηε ηνλ ηξόπν θάιπςεο κε ηελ ρξήζε δηθαησκάησλ έρνληαο δεδνκέλν όηη ε ηηκή εθηέιεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο είλαη 1,067 Δπξώ / δνιάξην, ε ηξέρνπζα ηζνηηκία είλαη 1,075 Δπξώ / δνιάξην, ε αμία ηνπ ρξήκαηνο είλαη 10% θαη ε ηηκή ηνπ δηθαηώκαηνο είλαη 1% ηηο ζπλαιιαγήο. 4. Ξνία ε δηαθνξά, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο ηξάπεδαο ABANK, αλ ιάβεη ζέζε αγνξάο δηθαηώκαηνο πώιεζεο έλαληη ηεο ζέζεο πώιεζεο δηθαηώκαηνο πώιεζεο; Σημείωζη: Σηην ανάλσζή ζας να θεωρήζεηε όηι ηο κόζηος ζύναψης προθεζμιακού ζσμβολαίοσ είναι μηδέν.

dap_themata_2010_trapeziki_II  
dap_themata_2010_trapeziki_II  

1 Ξεξηερόκελα 2 50% Πηαζκηζκέλν έλαληη Θηλδύλνπ Αγνξάο Δλεξγεηηθό Πηαζκηζκέλν έλαληη Ιεηηνπξγηθνύ Θηλδύλνπ Δλεξγεηηθό 3 εθαη. € 5 εθαη. € 2,...

Advertisement