Page 1

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ, ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ.

ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – www.dap-oikonomikou.gr


ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΕΡΑΣΜΟΣ”

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Το πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ είναι το πρόγραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της εκπαίδευσης και συµβάλλει στην επίτευξη ενός βασικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η ανάπτυξη της κοινωνίας που θα βασίζεται στη γνώση, παρέχοντας στους πολίτες της Ευρώπης εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και ευκαιρίες ανανέωσης αυτών των γνώσεων σε όλη τη διάρκεια του βίου τους. Η δεύτερη φάση του προγράµµατος καλύπτει το χρονικό διάστηµα µεταξύ 1/1/2000 και 31/12/2006. Στο πρόγραµµα συµµετέχουν: 1. τα 25 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2. οι Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν 3. οι συνδεδεµένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (Ρουµανία , Βουλγαρία και η Τουρκία).

ΕΡΑΣΜΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΑΣΜΟΣ είναι η κύρια δράση του ΣΩΚΡΑΤΗ για την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η δράση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και ενθαρρύνει τη διαπανεπιστηµιακή συνεργασία, την κινητικότητα τόσο των φοιτητών όσο και των µελών του διδακτικού προσωπικού των Πανεπιστηµίων και τη διαφάνεια και την προαγωγή ακαδηµαϊκής αναγνώρισης σπουδών και ακαδηµαϊκών τίτλων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δράση ΕΡΑΣΜΟΣ απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες Ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και αφορά όλους τους κλάδους και τις βαθµίδες εκπαίδευσης, µέχρι και το διδακτορικό δίπλωµα. Βασική προϋπόθεση για τη συµµετοχή των Πανεπιστηµίων στο πρόγραµµα είναι η σύναψη διµερών συµφωνιών συνεργασίας µε άλλα ευρωπαϊκά Ιδρύµατα. Συγκεκριµένα, οι δραστηριότητες συνεργασίας µεταξύ Ιδρυµάτων στο πλαίσιο του προγράµµατος ΕΡΑΣΜΟΣ είναι οι εξής: 1. Κινητικότητα φοιτητών 2. Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία µικρής διάρκειας

∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – www.dap-oikonomikou.gr

-2-


ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΕΡΑΣΜΟΣ” 3. Εντατικά προγράµµατα σπουδών µικρής διάρκειας µε τη συµµετοχή φοιτητών και διδακτικού προσωπικού Ιδρυµάτων από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες 4. Σχέδια από κοινού ανάπτυξης προγραµµάτων σπουδών µε τη συµµετοχή Ιδρυµάτων από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες 5. Θεµατικά ∆ίκτυα για τη βελτίωση της ποιότητας και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στο πλαίσιο ενός δεδοµένου ακαδηµαϊκού κλάδου ή γνωστικού πεδίου, µε τη συµµετοχή Ιδρυµάτων από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.socleoyouth.be Το πρόγραµµα Σωκράτης/Έρασµος δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και σε φοιτητές που εκπονούν διδακτορική διατριβή να φοιτήσουν σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια µε τα οποία έχουν συναφθεί διµερείς συµφωνίες. Η διάρκεια των σπουδών στο εξωτερικό κυµαίνεται από 3 έως 12 µήνες και εξαρτάται από τις επιµέρους συµφωνίες. Η περίοδος σπουδών αποτελεί κατά κανόνα µέρος του προγράµµατος σπουδών του Ιδρύµατος προέλευσης και µε αυτήν την προϋπόθεση παρέχεται πλήρης ακαδηµαϊκή αναγνώριση των σπουδών.

Υποτροφίες Στους φοιτητές παρέχεται υποτροφία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ύψος της υποτροφίας για το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος ανέρχεται σε 270 ΕΥΡΩ ανά µήνα για τις χώρες Αγγλία, Γαλλία και Γερµανία, 310 ΕΥΡΩ για τις χώρες Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Αυστρία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεµβούργο, Τσεχία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Μάλτα και Κύπρο και 380 ΕΥΡΩ για τις χώρες Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία, ∆ανία, Ισλανδία, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία. Σηµειώνεται ότι η υποτροφία δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών για σπουδές στο εξωτερικό, αλλά προορίζεται να καλύψει το "κόστος κινητικότητας", δηλαδή τις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγεται µία περίοδος σπουδών σε ένα άλλο κράτος. Επιπλέον υποτροφίες που πιθανώς λαµβάνουν φοιτητές από εθνικές πηγές για σπουδές στην Ελλάδα, διατηρούνται καθ'όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο εξωτερικό κατά την οποία λαµβάνουν υποτροφία ΣΩΚΡΑΤΗΣ / ΕΡΑΣΜΟΣ.

∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – www.dap-oikonomikou.gr

-3-


ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΕΡΑΣΜΟΣ”

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οι προϋποθέσεις για τη συµµετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι οι εξής: 1.Οι φοιτητές πρέπει να είναι υπήκοοι ενός κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός από τα παρακάτω κράτη: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, αλλά και των συνδεδεµένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ( Τσεχία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία) και της Μάλτας, της Κύπρου και της Τουρκίας. Σηµειώνεται ότι οι φοιτητές µε υπηκοότητα από κράτος της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αλλά και αυτοί µε Κυπριακή υπηκοότητα δεν µπορούν να µετακινηθούν προς Πανεπιστήµιο του κράτους του οποίου έχουν την υπηκοότητα. Οι υπήκοοι άλλων κρατών συµµετέχουν στο πρόγραµµα µόνο υπό τον όρο να είναι αναγνωρισµένοι ως µόνιµοι κάτοικοι της Ελλάδας και αυτό να πιστοποιείται επίσηµα. 2. Οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι σε Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών είτε για προπτυχιακές σπουδές είτε για µεταπτυχιακές σπουδές σε επίσηµο µεταπτυχιακό του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μπορούν επίσης να µετακινηθούν όσοι εκπονούν διδακτορική διατριβή. Όσον αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές, δικαιούνται να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα µόνο αυτοί που έχουν περάσει τη στιγµή που κάνουν αίτηση για µετακίνηση Erasmus τόσα µαθήµατα όσα αντιστοιχούν σε ένα έτος. 3. Βασική προϋπόθεση για τη συµµετοχή του φοιτητή στο πρόγραµµα είναι η πλήρης ακαδηµαϊκή αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό (βλέπε κεφάλαιο ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ). 4. Οι φοιτητές µπορούν να µετακινηθούν πλέον µέσω του προγράµµατος Σωκράτης µόνο για να διανύσουν µια περίοδο σπουδών σε ξένο Ίδρυµα σε αντικατάσταση αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο Ίδρυµά τους. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να παρακολουθήσουν αντίστοιχο αριθµό µαθηµάτων µε αυτόν που θα παρακολουθούσαν στο Πανεπιστήµιό µας κατά την ίδια χρονική περίοδο. Οι φοιτητές οφείλουν να εξεταστούν στα µαθήµατα που θα παρακολουθήσουν και να αξιοποιήσουν το χρόνο σπουδών τους στο εξωτερικό, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν µια συνολικά ικανοποιητική επίδοση.

∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – www.dap-oikonomikou.gr

-4-


ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΕΡΑΣΜΟΣ” 5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές µπορούν αντί να παρακολουθήσουν µαθήµατα στο Πανεπιστήµιο Υποδοχής να εκπονήσουν διπλωµατική/ πτυχιακή εργασία µόνο εφόσον στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο οποίο φοιτούν, αυτή αποτελεί το µόνο µάθηµα στο συγκεκριµένο εξάµηνο. 6. Οι προπτυχιακοί φοιτητές µπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση στο Πανεπιστήµιο Υποδοχής όταν αυτή αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του µαθήµατος το οποίο θα επιλέξουν. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει η πρακτική άσκηση να προηγείται ή να έπεται περιόδου σπουδών στο εξωτερικό τριών τουλάχιστον µηνών και να αναγνωρίζεται ως αναπόσπαστο µέρος του προγράµµατος σπουδών και από το Πανεπιστήµιό µας. Μπορούν επίσης να κάνουν µόνο πρακτική άσκηση εφόσον στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο οποίο φοιτούν, αυτή αποτελεί το µόνο µάθηµα στο συγκεκριµένο εξάµηνο. 7. Οι φοιτητές δεν πρέπει να ενισχύονται, για την ίδια χρονική περίοδο, από άλλα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (π.χ. Leonardo da Vinci, κλπ.) ούτε από διµερείς πολιτιστικές συµφωνίες, ούτε από διεθνείς οργανισµούς. 8. Οι φοιτητές δεν πρέπει να έχουν τύχει υποτροφίας ΈΡΑΣΜΟΣ κατά τα προηγούµενα έτη και να έχουν διακινηθεί µε το πρόγραµµα αυτό µε οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε επίπεδο σπουδών.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η διακίνηση των φοιτητών κάθε Τµήµατος γίνεται µόνο µέσω των διµερών συµφωνιών που έχουν συναφθεί από καθηγητές του Τµήµατός τους και ισχύουν για το συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος. Η ελεύθερη διακίνηση φοιτητών εκτός διµερών συµφωνιών ("φοιτητές free movers") έχει καταργηθεί. Υπεύθυνοι για τις διµερείς συµφωνίες µε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια είναι σε κάθε Τµήµα ένας ή περισσότεροι καθηγητές από τους οποίους γίνεται η επιλογή των φοιτητών κατά τους µήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο. Η επιλογή αφορά όλο το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 (χειµερινό και εαρινό εξάµηνο). Βασικά κριτήρια επιλογής των φοιτητών είναι η επαρκής γνώση της γλώσσας της χώρας του Πανεπιστηµίου υποδοχής (ή της Αγγλικής γλώσσας στην περίπτωση που το Πανεπιστήµιο χρησιµοποιεί την Αγγλική γλώσσα ως γλώσσα διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς φοιτητές του) και η καλή επίδοση στις σπουδές. Επιµέρους, όµως, κριτήρια τίθενται από τους καθηγητές και η τελική επιλογή εξαρτάται τόσο

∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – www.dap-oikonomikou.gr

-5-


ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΕΡΑΣΜΟΣ” από τον αριθµό των θέσεων που υπάρχουν όσο και από αυτόν των ενδιαφερόµενων φοιτητών. Οι φοιτητές µπορούν να πληροφορούνται τα ονόµατα των υπεύθυνων καθηγητών του Τµήµατός τους και τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια προς τα οποία µπορούν να µετακινηθούν από το συνηµµένο πίνακα συνεργαζόµενων Ευρωπαικών Πανεπιστηµίων 2005-2006. Οι φοιτητές προκειµένου να επιλέξουν το Πανεπιστήµιο για το οποίο θα κάνουν αίτηση στους καθηγητές, πρέπει να βρουν πληροφορίες για τα Πανεπιστήµια προς τα οποία µπορούν να µετακινηθούν στον πίνακα που ακολουθεί.

Αυτό

µπορεί

να

γίνει

µέσω

της

ηλεκτρονικής

διεύθυνσης

www.braintrack.com. Στις ιστοσελίδες όλων των Πανεπιστηµίων, εκεί όπου γίνεται αναφορά στις ∆ιεθνείς Σχέσεις και ειδικότερα στο πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ, παρέχεται ενηµέρωση για τη διαδικασία εγγραφής, το πρόγραµµα σπουδών, τη διάρκεια των εξαµήνων, τη δυνατότητα στέγασης και για άλλα πρακτικά θέµατα που είναι απαραίτητα για τους εξερχόµενους φοιτητές. Μπορούν επίσης να συµβουλεύονται τους πληροφοριακούς φακέλους των συνεργαζόµενων Πανεπιστηµίων αλλά και να ενηµερώνονται για τις διευθύνσεις των Πανεπιστηµίων στο ∆ιαδίκτυο από το Τµήµα Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου καθηµερινά εκτός Παρασκευής 11.00 - 13.00.

ΧΩΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ

ΚΩ∆. ΣΥΝΕΡΓ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑ-

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΠΑΝ/ΜΙΩΝ

ΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΓΓΛΙΑ

University of Essex

UK COLCHES 01

ΤΣΙΠΟΥΡΗ

ΑΓΓΛΙΑ

Middlesex University

UK LONDON 067

ΦΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ

A GRAZ 01

ΤΣΙΠΟΥΡΗ

F GRENOBL 02

ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ

F MARSEIL 02

ΤΣΙΠΟΥΡΗ

F MONTREL 02

ΤΣΙΠΟΥΡΗ

EE TALLINN 02

ΤΣΙΠΟΥΡΗ

I PADOVA 01

ΤΣΙΠΟΥΡΗ

ΑΥΣΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ

Karl-Franzens-Universitat Graz Universite Pierre Mendes France Grenoble II Universite de la MediterraneeAix-Marseille II Universite de Sciences et Techn. du Languedoc Eesti Korgem Kommerstskool Universita degli studi di Padova ΄΄ ΙΙ Bo΄΄

∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – www.dap-oikonomikou.gr

-6-


ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΕΡΑΣΜΟΣ”

ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ

Universita degli studi di Torino Universita degli studi di Milano-Bicocca

I TORINO 01

ΤΣΙΠΟΥΡΗ

I MILANO 16

ΦΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ

ΚΥΠΡΟΣ

University of Cyprus

CY NICOSIA 01

ΦΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Haceteppe University

TR ANKARA 03

ΤΣΙΠΟΥΡΗ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αµέσως µετά από την επιλογή των φοιτητών από τους ακαδηµαϊκούς υπευθύνους, πρέπει: α. οι ακαδηµαϊκοί υπεύθυνοι να ενηµερώσουν το Πανεπιστήµιο Υποδοχής για τους φοιτητές που έχουν επιλέξει (στοιχεία φοιτητών και διάστηµα σπουδών για το οποίο έχουν επιλεγεί). Αν δεν προηγηθεί αυτό, τα Πανεπιστήµια υποδοχής απορρίπτουν τις αιτήσεις που πρέπει να υποβάλουν στη συνέχεια ατοµικά οι φοιτητές για συµµετοχή στο πρόγραµµα, για στέγαση, για γλωσσικά µαθήµατα κλπ. β. οι φοιτητές να φροντίσουν για την έγκαιρη υποβολή των ειδικών εντύπων Αίτησης-∆ήλωσης, Συµβολαίου Εκµάθησης (Learning Agreement) και Σύµβασης στο Τµήµα Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τα έντυπα αυτά οι φοιτητές που έχουν επιλεχθεί θα τα προµηθευτούν από τους υπεύθυνους καθηγητές κατά το µήνα Απρίλιο. Η υποβολή τους θα γίνει εντός του Μαΐου σε ξεχωριστές ηµεροµηνίες για τους φοιτητές κάθε Τµήµατος. Οι ηµεροµηνίες θα γνωστοποιηθούν στους φοιτητές από τους υπεύθυνους καθηγητές. γ. οι φοιτητές - µε δική τους ευθύνη - να φροντίσουν για την έγκαιρη υποβολή αίτησης προς το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο στο οποίο θα φοιτήσουν. Τα Πανεπιστήµια έχουν ειδικά έντυπα-αιτήσεις για τους φοιτητές που πρόκειται να φοιτήσουν σε αυτά στο πλαίσιο του προγράµµατος Έρασµος (αίτηση φοιτητή Σωκράτης / Έρασµος, αίτηση για τη στέγαση, αίτηση για εγγραφή στα µαθήµατα γλώσσας που πιθανόν να προσφέρει το Πανεπιστήµιο κλπ.) και συγκεκριµένες προθεσµίες για την υποβολή τους. Οι παροχές των Πανεπιστηµίων όσον αφορά τη στέγαση, τη σίτιση και τα µαθήµατα γλώσσας ποικίλλουν και εξαρτώνται αποκλειστικά από το κάθε Πανεπιστήµιο. Όλες αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται κυρίως στις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις στο ∆ιαδίκτυο και συγκεκριµένα

∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – www.dap-oikonomikou.gr

-7-


ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΕΡΑΣΜΟΣ” εκεί που γίνεται αναφορά στις ∆ιεθνείς Σχέσεις και στο πρόγραµµα Σωκράτης/Έρασµος του συγκεκριµένου Πανεπιστηµίου αλλά και στους πληροφοριακούς φακέλους των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων που υπάρχουν στο Τµήµα Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Σχέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, παραθέτουµε τη διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας του Τµήµατος Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Σχέσεων: Πανεπιστηµίου 30, 106 79 Αθήνα Ώρες υποδοχής: ∆ευτέρα έως και Πέµπτη 11.00 - 13.00 Πληροφορίες: Τηλ. 2103689715-19-14-13-16, Fax. 2103689720 e-mail. socrafin@interel.uoa.gr, socrates@interel.uoa.gr

www.dap-oikonomikou.gr •

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS

Ο∆ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

ΩΡΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ E – MAILS

Ο∆ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΛΕΞΙΚΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

www.dap-oikonomikou.gr ∆ΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – www.dap-oikonomikou.gr

-8-

Σωκράτης-Erasmus  

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για την λειτουργία του προγράμματος, τον σκοπό του, τις προυποθέσεις συμμετοχής του και την σημασία του.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you