Page 1

Μπορείτε να βρείτε ύλες, ανακοινώσεις , παλαιότερα θέματα, προγράμματα, λυμένα θέματα καθώς και άλλα φυλλάδια στο τραπεζάκι της Δαπ η στο dap-oikonomikou.gr Για απορίες γραφτείτε στο Φόρουμ του https://www.facebook.com/groups/econnomikis

facebook

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε επικοινωνήσετε στο dap.oikonomikou@gmail.com

ΔΑΠ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

να


ΔΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Περιεχόμενα: 1. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι – Απρίλιος 2014 2. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Σεπτέμβριος 2013 3. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι – Πτυχιακή Ιουνίου 2013 4. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Φεβρουάριος 2013 5. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Φεβρουάριος 2012 6. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Σεπτέμβριος 2010 7. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Ιανουάριος 2010 8. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Σεπτέμβριος 2009 9. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Φεβρουάριος 2009 10. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Σεπτέμβριος 2008 11. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Ιανουάριος 2008 12. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Σεπτέμβριος 2007 13. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Ιανουάριος 2007 14. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Ιανουάριος 2006 15. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Σεπτέμβριος 2005 16. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Φεβρουάριος 2004 17. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Φεβρουάριος 2003 18. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Εμβόλιμη Ιανουάριος 2003 19. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Σεπτέμβριος 2002 20. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Φεβρουάριος 2002 21. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Φεβρουάριος 2001 22. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Σεπτέμβριος 1999 23. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Σεπτέμβριος 1998 24. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Φεβρουάριος 1998 25. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Σεπτέμβριος 1997 26. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Φεβρουάριος 1997 27. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Φεβρουάριος 1995


ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

Καθ. Ν. Μυλωνάς/Επικ. Καθ. Δ. Καινούργιος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών/ Ε.Κ.Π.Α. Ρήτρες βαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές και μηδενίζουν το γραπτό. ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ (4 βαθμοί) Α. Περιγράψετε τα εμπορικά ομόλογα (commercial paper). Β. Ποια απόδοση σε ετήσια βάση θα επιτύχει ένας επενδυτής εάν αγόρασε ένα εμπορικό ομόλογο αξίας 1 εκ. ευρώ προς 950.000 ευρώ. Το εμπορικό ομόλογο έχει διάρκεια 5 μηνών. Γ. Να περιγράψετε το Σύνορο Βέλτιστων Επιλογών και πως δημιουργείται. Ποιο ΣΒΕ θα είναι ποιο αποτελεσματικό: αυτό-όπου στην αγορά δεν υπάρχουν περιορισμοί στο μέγιστο όριο συμμετοχής σε ανά αμοιβαίο κεφάλαιο ή σε αυτό όπου υπάρχει περιορισμός 10% ως μέγιστο όριο συμμετοχής σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο; Δ. Η εταιρία ΒΑΤ έχει συγκεντρώσει σημαντικό αριθμό αποθεματικών και επιθυμεί να κεφαλαιοποιήσει μέρος αυτών. Προς τούτο προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών. Η τιμή της μετοχής μια μέρα πριν την διανομή προσφέρεται προς διαπραγμάτευση στα 15€. Η εταιρεία προσφέρει 1 μετοχή για κάθε 4 παλαιές. Να υπολογισθεί η τιμή που θα έχει η μετοχή την ημέρα της διανομής. ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ (3 βαθμοί) Έστω ότι είστε διαχειριστής ενός αμοιβαίου κεφαλαίου με διαθέσιμο κεφάλαιο προς επένδυση 100 εκ. ευρώ. Στη διάθεσή σας έχετε τα ακόλουθα δεδομένα: Η απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς' είναι 20%, η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου της αγοράς είναι 6% και το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου ισούται με 8%. Επίσης; με βάση την 7:ολιτική της εταιρίας σας, το επίπεδο κινδύνου (σε όρους τυπικής απόκλισης) που είναι αποδεκτό για το χαρτοφυλάκιό σας είναι ίσο με 10%. Α. Να σχηματίσετε ένα αποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο που να ικανοποιεί την προϋπόθεση που έχετε θέσει σχετικά με το επίπεδο του κινδύνου που προσδιορίσατε. Β. Να υπολογίσετε την προσδοκώμενη απόδοση αυτού του αποτελεσματικού χαρτοφυλακίου. Γ. Να υπολογίσετε και να εξηγήσετε την κλίση της Γραμμής Κεφαλαιαγοράς (CML), να υπολογίσετε την προσδοκώμενη απόδοση οποιουδήποτε χαρτοφυλακίου πάνω στην Γραμμή Κεφαλαιαγοράς και να σχηματίσετε το σχετικό διάγραμμα. ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ (3 βαθμοί) Έστω ένα τριετές ομόλογο με ονομαστική τιμή 1.000€ και ονομαστικό επιτόκιο 6% που πληρώνει ετήσια κουπόνια. Το ομόλογο πωλείται σήμερα σε μια τιμή που δίνει απόδοση στη λήξη 10%. Στο τέλος του δεύτερου έτους η απόδοση στη λήξη του ομολόγου αναμένεται να μειωθεί στο 9%. Υπολογίστε τα ακόλουθα: Α. Την τιμή του ομολόγου σήμερα και στο τέλος του12ου έτους. Υποθέστε ότι το κουπόνι στο τέλος του 2ου έτους έχει πληρωθεί (αποκοπεί). Β. Την ετήσια ποσοστιαία απόδοση της περιόδου διακράτησης για τα επόμενα δύο έτη. Υποθέστε πως τα κουπόνια που θα εισπραχθούν από σήμερα μέχρι και το τέλος του 2ου έτους, επανεπενδύονται μέχρι το τέλος του 2ου έτους με σταθερό ετήσιο επιτόκιο επανεπένδυσης 9,5%. Γ. Την διάρκεια του ομολόγου σήμερα. Να ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα.


ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -Ι Καθ. Ν. Μυλωνάς/Επικ. Καθ. Δ. Καινούργιος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών/ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ρήτρες βαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές και μηδενίζουν το γραπτό. ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ (4 βαθμοί) Α. Περιγράψετε εν συντομία τη δομή του χρηματοοικονομικού συστήματος αναφέροντας τους κύριους συμμετέχοντες σε αυτό που είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του. (Σημ. Μπορείτε να φτιάξετε τον σχετικό Πίνακα). Β. Τι γνωρίζετε για την φθίνουσα οριακή ωφέλεια και ποια η σχέση της με την αποστροφή κινδύνου; Γ. Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η ωφέλεια της διαφοροποίησης του κινδύνου; Επίσης, περιγράψετε τον Κανόνα Μέσου και Διακύμανσης. ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ (3 βαθμοί) Η εταιρία ΑΑΑ εκτιμάται ότι θα είναι σε θέση να πληρώσει μέρισμα ανά μετοχή για τα επόμενα τρία έτη ίσο με 0,30€, 0,35€ και 0,40€ αντίστοιχα, ενώ από εκείνο το χρονικό σημείο και έπειτα οι αναλυτές εκτιμούν ότι η εταιρία θα είναι σε θέση να διανέμει μέρισμα ανά μετοχή ίσο με 0,80€ στο διηνεκές. A) Υπολογίσετε την οικονομική αξία (δίκαιη τιμή) της μετοχής, εάν υποθέσουμε ότι οι μέτοχοί της επιθυμούν ετήσια απόδοση ίση με 8%. Β) Εάν η μετοχή προσφέρεται προς διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή στο χρηματιστήριο στα 6€, θα προτείνατε τη συγκεκριμένη μετοχή προς αγορά; Δικαιολογήσετε την απάντησή σας. ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ (3 βαθμοί) Εξετάζετε την περίπτωση συγκρότησης ενός χαρτοφυλακίου αποτελούμενου από δύο μετοχές, οι οποίες έχουν τα ακόλουθα δεδομένα: Μετοχή Α Μετοχή Β Αναμενόμενη Απόδοση (%) 20 10 Τυπική απόκλιση (%) 10 5 Ο συντελεστής συσχέτισης των μετοχών είναι ίσος με -1. Α) Να υπολογισθεί η αναμενόμενη απόδοση και ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου, στο οποίο έχουν επενδυθεί 50% στη μετοχή Α και 50% στη μετοχή Β. Β) Γνωρίζετε με βεβαιότητα ότι ένας επενδυτής αποστρέφεται τον κίνδυνο (risk-averter). Πού προτείνετε να επενδύσει; Στη μετοχή Α, στη μετοχή Β ή στο χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από 50% Α και 50% Β; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.


ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 2013

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ (3 ΒΑΘΜΟΙ) Α. Αντώνιος : οι επιχειρήσεις μου δεν βασίζονται σε ένα πλοίο, ούτε μόνο σε ένα μέρος, ούτε όλη μου η περιουσία βασίζεται πάνω στην τύχη μιας χρονιάς. Γι ´ αυτό τα εμπόριά μου δεν είναι εκείνα που με θλίβουν. Εξηγήστε στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής θεωρίας τα λόγια του Αντώνιου. Β. Η θεωρία διατείνεται ότι οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου λειτουργούν ορθολογικά. Αναφέτερε τους παράγοντες που συνηγορούν στον ορθολογισμό των αγορών. Γ. Το τελευταίο διάστημα το χρηματιστήριο Αθηνών παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές των μετοχών. Εσείς που αποδίδετε αυτές τις διακυμάνσεις; Στη διαδικασία επίτευξης εξορθολογισμού της αγοράς ή στην έλλειψη ορθολογισμού σε αυτήν; Εξηγήστε. ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ (3.5 ΒΑΘΜΟΙ) Επενδύσατε τα χρήματά σας σε ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από τις μετοχές Α,Β και Γ, σε ποσοστά 50%, 25% και 25% αντίστοιχα, για ένα ολόκληρο έτος. Έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλουθες πληροφορίες: ΜΕΤΟΧΗ

ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Α Β Γ

10 25 1

13 20 1.5

ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 1 2 0.2

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΗΤΑ 2 1 0.8

Κατά τη διάρκεια του έτους, η απόδοση ενός γενικού χρηματιστηριακού δείκτη στην αγορά όπου προσφέρονται προς διαπραγμάτευση οι υπό εξέταση μετοχές ήταν 7%. Επίσης, κατά την ίδια περίοδο η απόδοση της επένδυσης άνευ ρίσκου ανήλθε σε 1%. Να αξιολογηθεί με βάση το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAMP) η επίδοση του χαρτοφυλακίου σας κατά τη διάρκεια του έτους. ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ(3.5 ΒΑΘΜΟΙ) Η μετοχή της επιχείρησης ΧΨΩ πωλείται προς 20€ ανά μετοχή και σας έχει ζητηθεί να εξετάσετε αν συμφέρει η αγορά της. Μετά από την ανάλυση, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των προοπτικών της επιχείρησης και των οικονομικών μεγεθών της, έχετε καταλήξει στις παρακάτω προβλέψεις για τα μερίσματα που διανείμει: για το πρώτο έτος 0.64€ ανά μετοχή, για το δεύτερο έτος 0.67€ανά μετοχή, για το τρίτο έτος 0.7€ ανά μετοχή και στη συνέχεις (μετά το τρίτο έτος) προβλέπεται ότι το μέρισμα ανά μετοχή θα αυξάνεται με ένα σταθερό ρυθμό 3 ετησίως. Η απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές είναι 8%. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα: Α. Να υπολογίσετε την οικονομική αξία της μετοχής ΧΨΩ Β. ποια είναι η πρόταση σας για την αγορά ή όχι της μετοχής ΧΨΩ; Δικαιολογείστε την απάντησή σας.


ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Καθ. Ν. Μυλωνάς/ Δ. Καινούργιος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ε.Κ.Π.Α. Ρήτρες βαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές και μηδενίζουν το γραπτό ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ( 4 βαθμοι): Α) Τι είναι η πρωτογενής αγορά χρηματοπιστωτικών τίτλων και ποιος ο ρόλος τον αναδοχών και του συμβουλίου; Β) Αναφέρετε συνοπτικά τις μεθόδους αποτίμησης των μετοχών. Ποια βασική αρχή επένδυσης πρεσβευε ο Benjamin graham; ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ(3 βαθμοί): Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το τοκομερίδιο καταβάλλεται κάθε εξάμηνο, η ομολογία λήγει σε 2 χρόνια και πωλείται στο άρτιο. Α. Υπολόγιστε την τιμή της ομολογίας σήμερα. Δικαιολόγιστε την απάντηση σας. Β. Υπολογίστε την τιμή της ομολογίας μετά την πληρωμή του πρώτου τοκομεριδίου υποθέτοντας ότι η απόδοση στη λήξη της ομολογίας ειναι 10% σε ετήσια βάση. Γ. Ποια είναι η πραγματοποιηθείσα εξαμηναία απόδοση της ομολογία (υποθέτοντας ότι η ομολογία πωλείται στην αγορά μετά την πληρωμή του πρώτου τοκομεριδίου). Δ. Υπολογίστε και ερμηνευστε τη διάρκεια της ομολογίας σήμερα. ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ (3 βσθμοί) Σας δίδονται τα παρακάτω στοιχεία σε ετήσια βάση για ένα χαρτογυλάκιο μετοχών και ένα γενικό χρηματιστηριακό δείκτη της αγοράς: Χαρτοφυλάκιο Χρηματιστηριακός δείκτης Αναμενόμενη Απόδοση 15% 11% Τυπική Απόκλιση 18% 13% Συντελεστής συσχέτισης 85% i) ii)

iii) iv)

Υπολογίστε τις παραμέτρους του υποδείγματος αγοράς ή ενός δείκτη (χαρακτηριστική γραμμή) Αν η αναμενόμενη απόδοση της αγοράς αυξηθεί στο 15% πόσο αναμένεται να μεταβληθεί η απόδοση του χαρτοφυλακίου; Θα χαρακτηρίζατε το χαρτοφυλάκιο σας ως επιθετικό ή αμυντικό; Χρησιμοποιείστε το υπόδειγμα αγοράς ως βάση για την απάντηση σας. Με βάση το υπόδειγμα αγοράς, αναλύστε το συνολικό κίνδυνο (τυπική ή απόκλιση) του χαρτοφυλακίου σε συστηματικό και μη-συστηματικό. Ποιο είδος κινδύνου εξαλείφεται όταν μια μετοχή συμπεριληφθεί σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο;


Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι- Φεβρουάριος 2012 Να απαντήσετε σε δύο από τα θέματα 1,2,3 και σε ένα από τα θέματα 4 και 5. Τα θέματα είναι ισόβαθμα. ΘΕΜΑ 1ο Η απόδοση της επένδυσης χωρίς κίνδυνο είναι 5%, η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς είναι 14% και ο συντελεστής βήτα της εταιρίας ΧΧΧ Α.Ε. είναι 1,1. Η εταιρία διατηρεί ένα σταθερό ποσοστό παρακράτησης κερδών το οποίο είναι 50%. Τα κέρδη και μερίσματα αυξάνονται με ένα σταθερό ρυθμό αύξησης g (για πάντα). Ι. Να υπολογιστεί ο ρυθμός αύξησης των μερισμάτων (g) ως ο απλός μέσος όρος των ρυθμών αύξησης που εκτιμήθηκαν με βάση τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις: i) Από την ετήσια μεταβολή των κερδών ανά μετοχή από 2 ευρώ το 2010 σε 2,12 ευρώ την τελευταία χρήση το 2011. ii) Από το ποσοστό παρακράτησης κερδών και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) 11%. iii) Από τις προβλέψεις αναλυτών που πιστεύουν ότι τα κέρδη θα αυξηθούν κατά 7%. ΙΙ. Να υπολογιστεί η οικονομική αξία της μετοχής. Αν η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής είναι €15, αποτελεί επενδυτική ευκαιρία η μετοχή και γιατί; ΘΕΜΑ 2ο Ένας επενδυτής επιθυμεί να επενδύσει 50.000€ σε χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από μετοχές μιας εταιρείας και από κρατικά (χωρίς κίνδυνο) ομόλογα. Τα κρατικά ομόλογα αποδίδουν 7%, ενώ η αναμενόμενη απόδοση και η μέση τυπική απόκλιση της μετοχής είναι 17% και 25% αντίστοιχα. i. Να υπολογιστούν η αναμενόμενη απόδοση και ο κίνδυνος (σ) ενός χαρτοφυλακίου αποτελούμενο από 50% μετοχές και 50% ομόλογα. ii. Να υποθέσετε ότι ο επενδυτής επιθυμεί να αναλάβει κίνδυνο (σ) ίσο με 20%. Πόσα ευρώ πρέπει να επενδύσει σε μετοχές και πόσα σε κρατικά ομόλογα; ΘΕΜΑ 3ο Επενδύσατε τα χρήματά σας σε ποσοστά 40%, 30% και 30% στις μετοχές Α,Β και Γ αντίστοιχα για το προηγούμενο έτος. Έχετε στη διάθεση σας τις ακόλουθες πληροφορίες: Μετοχή

Τιμή στην αρχή του Τιμή στο τέλος Μέρισμα ανά Συντελεστής βήτα έτους του έτους μετοχή Α 9 11 0,5 1,7 Β 17 16 2 1 Γ 0,50 0,20 0.05 0,8 Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, η απόδοση ενός γενικού χρηματιστηριακού δείκτη στην αγορά που διαπραγματεύονται οι υπό εξέταση μετοχές ήταν -5%. Επίσης, κατά την ίδια περίοδο η απόδοση της επένδυσης άνευ ρίσκου ανήλθε σε 2%. Να αξιολογηθεί με βάση το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM) η επίδοση του χαρτοφυλακίου σας κατά τη διάρκεια του έτους. ΘΕΜΑ 4ο i) Να ορισθεί ο πιστωτικός κίνδυνος και να εξηγηθεί πως διαφέρει από τον κίνδυνο διακύμανσης (ή κίνδυνο αγοράς). Να αναφερθούν και αναλυθούν συνοπτικά (ή με παραδείγματα) δύο μέθοδοι διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. ii) Ποιος είναι ο ρόλος των οίκων Πιστοληπτικής Βαθμολόγησης στην διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και τι είναι «πιστωτικό γεγονός»; ΘΕΜΑ 5ο Αναλύσετε με ποιο τρόπο οι παρακάτω καταστάσεις δημιουργούν (μερική ή ολική) ακύρωση των συνθηκών που οδηγούν στην ‘ορθολογική κεφαλαιαγορά’: 1 Η προσδοκία ότι υπάρχουν πολλές καταχρήσεις αγοράς που δεν ανακαλύπτονται. 2 Η συμπεριφορά του «κοινωνικού μιμητισμού» 3 Η ατομική επίδειξη «υπερβολικής αυτοπεποίθησης» 4 Η αβεβαιότητα ενός κερδοσκόπου ως προς τον χρόνο αποκατάστασης ισορροπίας στην αγορά.


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι 2010 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι – Σεπτέμβριος 2010 Να απανηήζεηε ζε δύο θέμαηα. Τα θέμαηα είναι ιζόβαθμα. 1.(α)Λα οπμθμβζζηεί δ ηεθζηή αλία ηαζ δ δζάνηεζα ιίαξ μιμθμβίαξ ιε θήλδ ζε 4 έηδ. Ζ μκμιαζηζηή ηδξ αλία είκαζ 10.000 εονχ, εκχ ημ εηδμηζηυ επζηυηζμ είκαζ 5%. Σμ επζηυηζμ, πμο επζηναηεί ζηδκ αβμνά είκαζ 4% ημκ πνχημ πνυκμ ηαζ αημθμφεςξ αολάκεζ ηαηά ιία πμζμζηζαία ιμκάδα ακά έημξ. (β)Δλδβήζηε, πμζμζ είκαζ μζ επμπηζημί ηακυκεξ, πμο αθμνμφκ ζηδ δεμκημθμβία ηςκ ιεζμθααδηχκ ζε ιία μνβακςιέκδ πνδιαηζζηδνζαηή αβμνά. 2.(α)Κία ιεημπή έπεζ ζοκηεθεζηή α=1,7. Έκαξ πνδιαηζζηδνζαηυξ ζφιαμοθμξ οπμζηδνίγεζ, υηζ δ πνμζδμηχιεκδ απυδμζδ ηδξ εηαζνείαξ ζηδκ αβμνά εα είκαζ 18,5%. Σμ αηίκδοκμ επζηυηζμ είκαζ 5,5% ηαζ ημ risk premium ηδξ αβμνάξ είκαζ 8,3%. Δίκαζ ή υπζ, μ ζφιαμοθμξ αζζζυδμλμξ, ζπεηζηά ιε ηδκ απυδμζδ ηδξ ιεημπήξ?Δλδβήζηε. (β)’’΢ε ιία απμηεθεζιαηζηή αβμνά, ζηδκ μπμία ζζπφεζ δ Τ.Ο.Θ., μζ πθδνμθμνίεξ ηδξ αβμνάξ εκζςιαηχκμκηαζ άιεζα ηαζ πθήνςξ ζηζξ ηζιέξ.’’Δίκαζ μνεή δ ακςηένς πνυηαζδ?Λα αζηζμθμβήζεηε ηδκ απάκηδζή ζαξ. 3.(α)Γίκμκηαζ δφμ ιεημπέξ Υ ηαζ Φ ιε ηοπζηή απυηθζζδ ηςκ απμδυζεχκ ημοξ, 0,30 ηαζ 0,20 ακηίζημζπα. Πμζμξ πνέπεζ κα είκαζ μ ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ ηςκ απμδυζεςκ, χζηε έκα πανημθοθάηζμ Α ιε ζοιιεημπή 40% βζα ηδ Υ ηαζ 60% βζα ηδκ Φ, κα έπεζ ηοπζηή απυηθζζδ, ίζδ πνμξ 0,1845? (β)’’Κεημπή ιε ζοκηεθεζηή α=1 έπεζ απαζημφιεκδ απυδμζδ, ιζηνυηενδ απυ ηδκ απυδμζδ ηδξ αβμνάξ’’. Δίκαζ μνεή δ ακςηένς πνυηαζδ?Λα αζηζμθμβήζεηε ηδκ απάκηδζή ζαξ.

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι – Ιανουάριος 2010 ΘΕΜΑ 1Ο ΢ε ιζα ηεθαθαζμαβμνά ημ επζηυηζμ αηίκδοκμο δακεζζιμφ είκαζ 3% ζε εηήζζα αάζδ, εκχ δ δζαηνάηδζδ ημο πανημθοθαηίμο ηδξ αβμνάξ Κ βζα έκα έημξ έπεζ πνμζδμηχιεκδ απυδμζδ 5% ηαζ ακηζδνά πθήνςξ ηαζ εεηζηά ζηζξ ιεηααμθέξ ηδξ αβμνάξ. Σδκ εκ θυβς ηδ δζέπεζ ημ Τπυδεζβια Απμηίιδζδξ Θεθαθαζαηχκ ΢ημζπείςκ. Κε αάζδ ηα παναπάκς δεδμιθεκα ζοιπθδνχζηε ημκ παναηάης πίκαηα. Μεηοτή Αθηναϊκή Α.Ε. ΒΗΤΑ Α.Ε. Γεωργίοσ Α.Ε.

Σσνηελεζηής ; ; 1,3

Προζδοκώμενη απόδοζη 8% ;

ΘΕΜΑ 2Ο (α)Έκα πνδιαημδμηζηυ ίδνοια εηδίδεζ 20.000 μιμθμβίεξ ζοκμθζηέξ μκμιαζηζηήξ αλίαξ 2.000.000 εονχ. Ζ διενμιδκία έηδμζδξ είκαζ δ 20.9.2006 ηαζ δ διενμιδκία θήλδξ είκαζ 19.9.2010. Θαηά ηδ θήλδ ημο 2μο έημοξ μζ μιμθμβίεξ πθδνχκμοκ 11%

2

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι 2010 επί ηδξ μκμιαζηζηήξ αλίαξ ηαζ ιζα δεφηενδ πθδνςιή 11% ηαηά ηδ θήλδ ηδξ μιμθμβίαξ ζοκ ηδκ μκμιαζηζηή αλία. Λα ανεεεί δ ηζιθδ ηδξ μιμθμβίαξ ηαηά ηδκ έηδμζδ, ηαεχξ ηαζ δ δζάνηεζα ακ ημ επζηυηζμ αβμνάξ είκαζ 6%. (α)Έζης ιία ηεηναεηήξ μιμθμβία, ιε μκμιαζηζηή αλία 20.000 €. Σμ εηδμηζηυ επζηυηζμ είκαζ 4%, εκχ ημ επζηυηζμ ηδξ αβμνάξ είκαζ 5% βζα ημ πνχημ έημξ αολακυιεκμ ηαηά ιία ιμκάδα ηάεε έημξ. Λ οπμθυβζζηεζ δ δζάνηεζα ηδξ μιμθμβίαξ. ΘΕΜΑ 3Ο Δλδβήζηε βζαηί πνέπεζ κα ελαζθαθίγεηαζ ηαζ ιε πμζμοξ ηνυπμοξ επζηοβπάκεηαζ δ ακελανηδζίαξ ηδξ επμπηείαξ ηδξ ηαθαθαζμαβμνάξ; ΘΕΜΑ 4Ο Α. Πχξ οπμθμβίγεηε ηδ δζάνηεζα ιζαξ δζδκεημφξ μιμθμβίαξ; Β. Πχξ ιεηααάθθεηαζ δ ακςηένς δζάνηεζα υηακ ιεηααάθθεηαζ ημ επζηυηζμ αβμνάξ;

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι - Σεπτέμβριος 2009 1. Πμζά απυ ηα αηυθμοεα είκαζ ζοιααηά ιε ηδκ οπυεεζδ μνεμθμβζηήξ ηεθαθαζαβμνάξ; Η. Οζ ηνίζεζξ οπενηίιδζδξ. ΗΗ. Ο ηοπαίμξ πενίπαημξ. ΗΗΗ. Οζ ηάζεζξ επζζηνμθήξ ηςκ απμδυζεςκ ζημ ιέζμ. ΗV. Οζ δζαπνμκζηέξ αοημζοζπεηίζεζξ ζηζξ απμδυζεζξ ηςκ ιεημπχκ. ΢πμθζάζηε ηδκ απάκηδζδ ζαξ ζε ηάεε πενίπηςζδ. 2. A) Έκα πανημθοθάηζμ Α απμηεθείηαζ απυ δφμ ιεημπέξ ιε ζοιιεημπή 25% δ ηάεε ιία ηαζ 50% αηίκδοκμ πανημθοθάηζμ. Οζ δφμ ιεημπέξ έπμοκ πνμζδμηχιεκδ απυδμζδ 10% ηαζ 14% , ηαεχξ ηαζ ηοπζηή απυηθζζδ 50% ηαζ 40% ακηίζημζπα. Σμ ζοκμθζηυ πανημθοθάηζμ Α έπεζ πνμζδμηχιεκδ απυδμζδ 10%. Λα οπμθμβζζηεί δ απυδμζδ ημο αηίκδοκμο πανημθοθαηίμο. Β) Ακ δ ηοπζηή απυηθζζδ εκυξ πανημθοθαηίμο Β πμο πενζέπεζ ηζξ δφμ παναπάκς ιεημπέξ είκαζ 0.35 , κα οπμθμβίζεηε ημ ζοκηεθεζηή ζοζπέηζζδξ ηςκ απμδυζεςκ ηςκ δφμ ιεημπχκ. 3. Έκα πανημθοθάηζμ απμηεθείηαζ απυ 200 ιμκμεηείξ, 300 δζεηείξ ηαζ 100 ηνζεηείξ μιμθμβίεξ, μκμιαζηζηήξ αλίαξ 3000€ ηαζ εηδμηζημφ επζημηίμο 8% . Σα ακηίζημζπα επζηυηζα ηδξ αβμνάξ είκαζ : i ( 0,1)=6%, i(1,2)=7%, i(2,3)=9%. Λα οπμθμβζζημφκ : 4. α) Ζ αλία ηαζ δ δζάνηεζα ημο πανημθοθαηίμο. α) Ζ απυδμζδ ζηδ θήλδ ημο πανημθοθαηίμο. 5. Πμζμί είκαζ μζ ζηυπμζ ηαζ πμζα είκαζ ηα ιέζα ηδξ δζεεκμφξ ζοκενβαζίαξ ηςκ επμπηζηχκ ανπχκ ηδξ ηεθαθαζαβμνάξ; ΟΙΑ ΣΑ ΘΔΚΑΣΑ ΔΗΛΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΘΑ ΘΑΗ Η΢ΟΒΑΘΚΑ.

3

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι 2010 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι – Φεβρουάριος 2009 Τα θέμαηα 1, 2 και 3 είναι σποτρεωηικά και επιλέγεηε ένα (1) από ηα 4 και 5. Σσνολικά απανηάηε ηέζζερα (4) θέμαηα. Όλα ηα θέμαηα είναι ιζοβαρή, ΘΕΜΑ 1° α) Πμζα είκαζ ηα ακαιεκυιεκα μθέθδ απυ ηδκ ηζηθμπμίδζδ απαζηήζεςκ; α) Σζ είκαζ μζ ακηαθθαβέξ πζζηςηζηήξ αεέηδζδξ (CDS); ΘΕΜΑ 2° α} Έκαξ επεκδοηήξ δζαεέηεζ 50.000 εονχ. 0 επεκδοηζηυξ ημο ζφιαμοθμξ ημο πνμηείκεζ κα επεκδφζεζ ζε έκα πανημθοθάηζμ, Β, ημο μπμίμο δ πνμζδμηχιεκδ απυδμζδ

είκαζ 15%,

εκχ

δ

ηοπζηή

απυηθζζδ

είκαζ

10&

Ο

επεκδοηήξ

πνμηεζιέκμο κα πνμαεί ζηδκ επέκδοζδ ζοκάπηεζ δάκεζμ φρμοξ 150.000 εονχ ηαζ επεκδφεζ ημ άενμζζια ηςκ ζδίςκ πυνςκ ηαζ ημο δακείμο ζημ πανημθοθάηζμ Β. Ζ απυδμζδ ημο αηίκδοκμο δακεζζιμφ είκαζ 6%. Α1) Πμζα είκαζ δ πνμζδμηχιεκδ απυδμζδ ηςκ ίδζςκ πυνςκ; Α2) Πμζα είκαζ δ ηοπζηή απυηθζζδ ηδξ απυδμζδξ ζηδκ επέκδοζδ ζδίςκ πυνςκ; Β} Δλδβείζηε πχξ αεθηζχκμκηαζ μζ επεκδοηζηέξ εοηαζνίεξ εκυξ επεκδοηή ιε ηδκ φπανλδ αηίκδοκμο αλζυβναθμο. ΘΕΜΑ 3° Έπς ιία ηνζεηή μιμθμβία, ιε μκμιαζηζηή αλία 5.000 εονχ ηαζ εηδμηζηυ επζηυηζμ 5%. Σμ εηήζζμ επζηυηζμ ηδξ αβμνάξ είκαζ βζα ημκ πνχημ πνυκμ i (0,1)=3%, βζα ημ δεφηενμ πνυκμ ί (1,2)=4% ηαζ βζα ημκ ηνίημ πνυκμ ί (2,3)=5%. α) Τπμθμβίζηε ηδ δζάνηεζα ηδξ μιμθμβίαξ ζήιενα. α) Τπμθμβίζηε ηδ δζάνηεζα πμο εα έπεζ δ ίδζα μιμθμβία βζα ηάπμζμκ πμο ηδκ απμηηά ζε έκα πνυκμ απυ ζήιενα ηαζ αθμφ ήδδ έπεζ ηαηααθδεεί δ πνχηδ ηδξ πθδνςιή. ΘΕΜΑ 4° Δλδβείζηε βζαηί δ ζοζπέηζζδ ηςκ απμδυζεςκ ηςκ ιεημπχκ ιε ημ ιέβεεμξ ηδξ εηαζνείαξ ηαζ ημ θυβμ (ηένδδ πνμξ ηζιή - Δ/Ρ) ηςκ ιεημπχκ ζοκζζηά ακςιαθία ηδξ αβμνάξ. ΘΕΜΑ 5° Δλδβείζηε

πμζμζ

είκαζ μζ

επμπηζημί

ηακυκεξ

πμο

αθμνμφκ

δεμκημθμβία ηςκ ιεζμθααδηχκ ζε ιία μνβακςιέκδ πνδιαηζζηδνζαηή αβμνά.

4

www.dap-oikonomikou.gr

ζηδ


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι 2010 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι – Σεπτέμβριος 2008 Υποτρεωηικά

θέμαηα

προς

απάνηηζη (απανηάηε σποτρεωηικά και ζηα

δύο θέμαηα) 1. α) α)

Πμζέξ

είκαζ

μζ

ααζζηέξ

ζοκζζηχζεξ

ηδξ

επμπηζηήξ

θεζημονβίαξ;

Σζ είκαζ δ CESR ηαζ πμζα είκαζ δ ζδιαζία ηδξ βζα ηδκ εονςπασηή αβμνά

πνήιαημξ ηεθαθαίμο; (ααειμί : 3,5) 2. Ζ

ακαιεκυιεκδ

(πνμζδμηχιεκδ)

απυδμζδ

ιζαξ

ιεημπήξ

είκαζ

8%.

Ζ

ζοκδζαηοιακζδ ηςκ απμδυζεςκ ηδξ ιεημπήξ ηαζ ηδξ αβμνάξ είκαζ 0,0211. Ζ ακαιεκυιεκδ (πνμζδμηχιεκδ) απυδμζδ ηδξ αβμνάξ είκαζ 9% ηαζ δ δζαηφιακζδ ηςκ απμδυζεςκ ηδξ είκαζ 0,02. Σμ επζηυηζμ πςνίξ ηίκδοκμ είκαζ 5%. α) Πμζα ίκαζ δ αβμναία ηζιή ημο ηζκδφκμο (θ); α) Πμζα είκαζ δ ηζιή ημο ζοκηεθεζηή α ηδξ ιεημπήξ; β) Λμιίγεηε υηζ ιε αάζδ ηδκ ακαιεκυιεκδ (πνμζδμηχιεκδ) απυδμζδ, δ αβμνά ηδξ ιεημπήξ j είκαζ ζοιθένμοζα; (ααειμί : 3,5) Θέμαηα επιλογής (απανηάηε ζε 1 από ηα 2 θέμαηα) 3. Γίκμκηαζ δφμ ιεημπέξ Υ ηαζ Φ ιε ηοπζηή απυηθζζδ απμδυζεςκ 15%. Ζ ηοπζηή απυηθζζδ ημο πανημθοθαηίμο Ε πμο απανηίγεηαζ απυ ζζμαανή επέκδοζδ ζηζξ ιεημπέξ Υ ηαζ Φ είκαζ 12,4%. α) Πμζμξ είκαζ μ ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ ηςκ απμδυζεςκ ηςκ ζφμ ιεημπχκ; α) Τπμθμβίζηε ημ απμηέθεζια ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ ημο ηζκδφκμο ζηδκ παναπάκς πενίπηςζδ. (ααειμί : 3) 4. α) Γίκμκηαζ δφμ μιμθμβίεξ, ιία ηθαζζζηή ηνζεηήξ ηαζ ιία δζδκεηήξ, ιε μκμιαζηζηή αλία 100 εονχ δ ηάεε ιία. Σμ ηνέπμκ επζηυηζμ είκαζ 6% ηαζ ζηαεενυ ζε υθεξ ηζξ πενζυδμοξ. Έζης υηζ επένπεηαζ ιία απνμζδυηδηδ άκμδμξ ημο επζημηίμο ζε 6,75%. Πμζαξ μιμθμβίαξ δ ηζιή εα ιεηααθδεεί πενζζζυηενμ; Λα οπμθμβίζεηε ηδκ απυθοηδ ιεηααμθή ηδξ ηζιήξ βζα ηάεε μιμθμβία ηαζ κα ζπμθζάζεηε ημ απμηέθεζια. α) Έζης ιζα ηεηναεηήξ μιμθμβία, ιε μκμιαζηζηή αλία 20.000 εονχ ηαζ εηδμηζηυ επζηυηζμ 6%. Σμ ηνέπμκ επζηυηζμ είκαζ 5% ηαζ παναιέκεζ ζηαεενυ εθελήξ. Λα οπμθμβζζηεί δ δζάνηεζα ηαζ δ ηεθζηή αλία ηδξ μιμθμβίαξ. (ααειμί : 3)

5

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι 2010 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι – Ιανουάριος 2008 Θέιαηα 1. Ακαθενεείηε

ζφκημια ζηα αίηζα ηδξ πανμφζαξ ηςκ πνδιαημπζζηςηζηχκ

αβμνχκ. 2. Τπμεέζηε υηζ μζ πνμζδμηχιεκεξ

απμδυζεζξ ηαζ δζαηοιάκζεζξ δφμ ιεημπχκ Α

ηαζ Β έπμοκ ςξ ελήξ :

Δ (r )

ζ

2 r

Α

0,32

0,11

Β

0,41

0,22

Τπμθμβίζηε

ηδκ

πνμζδμηχιεκδ

απυδμζδ

ηαζ

ηοπζηή

απυηθζζδ

ημο

πανημθοθαηίμο πμο απμηεθείηαζ ηαηά 65% απυ ηδκ Α ηαζ ηαηά 35% απυ ηδκ Β ιεημπή , υηακ μ ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ είκαζ α) 0,5 , α) 0,3 . ΢πμθζάζηε ηα απμηεθέζιαηα ζαξ . 3. Έκα πανημθοθάηζμ απμηεθείηαζ απυ 100 ιμκμεηείξ , 200 δζεηείξ ηαζ 300 ηεηναεηείξ μιμθμβίεξ , μκμιαζηζηήξ αλίαξ 5000 εονχ ηαζ εηδμηζημφ επζημηίμο 10% . Σα ακηίζημζπα επζηυηζα ηδξ αβμνάξ είκαζ.: i (0,1) = 9%, i (1,2) = 12%, i (2,3) = 10% ηαζ i (3,4) = 8%. Λα οπμθμβζζημφκ: α) Ζ αλία ηαζ δ δζάνηεζα ημο πανημθοθαηίμο. α) Ζ απυδμζδ ζηδ θήλδ ημο πανημθοθαηίμο. 4. Ζ ακαιεκυιεκδ (πνμζδμηχιεκδ) απυδμζδ ιζαξ ιεημπήξ j είκαζ 14%. Ζ ζοκδζαηφιακζδ ηςκ απμδυζεςκ ηδξ ιεημπήξ ηαζ ηδξ αβμνάξ είκαζ 0,0148. Ζ ακαιεκυιεκδ

(πνμζδμηχιεκδ)

απυδμζδ

ηδξ

αβμνάξ

είκαζ

11%

ηαζ

δ

δζαηφιακζδ ηςκ απμδυζεχκ ηδξ είκαζ 0,01. Σμ επζηυηζμ πςνίξ ηίκδοκμ είκαζ 7%. α) Πμζα είκαζ δ ηζιή ημο ηζκδφκμο (θ) ηδξ ιεημπήξ j; α) Πμζα είκαζ δ ηζιή ημο ζοκηεθεζηή αj; β) Λμιίγεηε υηζ ιε αάζδ ηδκ ακαιεκυιεκδ (πνμζδμηχιεκδ) απυδμζδ, δ αβμνά ηδξ ιεημπήξ j είκαζ ζοιθένμοζα; 1. Πμζα απυ ηα αηυθμοεα θαζκυιεκα παναηηδνίγμκηαζ ςξ ακςιαθίεξ ηςκ απμηεθεζιαηζηχκ αβμνχκ; I. Ζ επίδναζδ ηδξ Παναζηεοήξ (Day – of – the – week – effect ) II. Ζ επίδναζδ ηςκ εεηζηχκ ιενζζιαηζηχκ εζδήζεςκ πάκς ζηζξ ηζιέξ.

6

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι 2010 III. Ζ ειθάκζζδ «ηνίζεςκ οπενηίιδζδξ». (Overvaluation crises). ΢πμθζάζηε ηδκ απάκηδζή ζαξ ζε ηάεε πενίπηςζδ. Να επιλσθούν και ηα πένηε θέμαηα.

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι – Σεπτέμβριος 2007 ΘΕΜΑΤΑ 1. Πμζα απυ ηα αηυθμοεα θαζκυιεκα παναηηδνίγμκηαζ ςξ ακςιαθίεξ ηςκ απμηεθεζιαηζηχκ αβμνχκ; a. Ζ ειθάκζζδ «ηνίζεςκ οπενηίιδζδξ» (Overvaluation crises). b. Ζ επίδναζδ ηςκ εζδήζεςκ βζα ηδ δζαίνεζδ ιεημπχκ (Stock split). c. Ζ επίδναζδ ημο Ηακμοανίμο (January effect). d. ΢πμθζάζηε ηδκ απάκηδζή ζαξ ζε ηάεε πενίπηςζδ. 2. Γίκμκηαζ ιία ηνζεηήξ ηαζ ιία ηεηναεηήξ μιμθμβία. Ζ μκμιαζηζηή αλία ηδξ ηάεε ιίαξ είκαζ 20.000 εονχ. Σμ εηδμηζηυ επζηυηζμ ηδξ πνχηδξ είκαζ 3,5%, εκχ ηδξ δεφηενδξ είκαζ 4,5%. Σμ ηνέπμκ εηήζζμ επζηυηζμ ηδξ αβμνάξ είκαζ 4%. Πνμζδμηάηαζ υηζ ημ επζηυηζμ αοηυ εα αολδεεί ζε 4,5% ημ επυιεκμ έημξ ηαζ εα παναιείκεζ ζηαεενυ εθελήξ. Λα ανεεεί δ πανμφζα αλία ηδξ ηάεε μιμθμβίαξ, ηαεχξ ηαζ δ δζάνηεζά ηδξ. 3. Σζ ζοκζζηά ηαηάπνδζδ ηδξ αβμνάξ; Ακαπηφληε. 4. Γίκμκηαζ δφμ ιεημπέξ Α ηαζ Β ιε ηοπζηή απυηθζζδ απμδυζεςκ 16,3%. Ζ ηοπζηή

απυηθζζδ

ημο

πανημθοθαηίμο

πμο

απανηίγεηαζ

απυ

ζζμαανή

επέκδοζδ ζηζξ ιεημπέξ Α ηαζ Β είκαζ 17%. a. Πμζμξ είκαζ μ ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ ηςκ απμδυζεςκ ηςκ δφμ ιεημπχκ; b. Τπμθμβίζηε ημ απμηέθεζια ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ ημο ηζκδφκμο ζηδκ παναπάκς πενίπηςζδ. Να απανηηθούν και ηα ηέζζερα θέμαηα. Τα θέμαηα είναι ιζόβαθμα.

7

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι 2010 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι – Ιανουάριος 2007 Υποτρεωηικά

θέμαηα

προς

απάνηηζη.

Τα

θέμαηα

είναι

ιζόβαθμα.

(Απανηάηε και ζηα 2 θέμαηα): 1. Πμζα απυ ηα αηυθμοεα θαζκυιεκα παναηηδνίγμκηαζ ςξ ακςιαθίεξ ηςκ απμηεθεζιαηζηχκ αβμνχκ; I. Ζ επίδναζδ ηδξ ιζηνήξ επζπείνδζδξ (Small-firm effect). II. Ζ επίδναζδ ημο «ηοπαίμο πενίπαημο» (Random Walk effect). III. Ζ επίδναζδ ημο ΢ααααημηφνζαημο (Day-of-the-week effect). IV. Ζ επίδναζδ ηςκ ανκδηζηχκ ιενζζιαηζηχκ εζδήζεςκ πάκς ζηζξ ηζιέξ. ΢πμθζάζηε ηδκ απάκηδζή ζαξ ζε ηάεε πενίπηςζδ. 2. α) Έζης δφμ ηνζεηείξ μιμθμβίεξ, δ ιία ιε μκμιαζηζηή αλία 20.000 € ηζ εηδμηζηυ επζηυηζμ 6% ηαζ δ άθθδ ιε μκμιαζηζηή αλία 15.000 € ηαζ εηδμηζηυ επζηυηζμ 3,5%. Σμ ηνέπμκ επζηυηζμ είκαζ 5%, ημ μπμίμ ιεζχκεηαζ ηαηά ιία πμζμζηζαία ιμκάδα ιεηά ημ πνχημ έημξ ηαζ παναιέκεζ ζηαεενυ εθελήξ. Λα οπμθμβζζηεί δ δζάνηεζα ηαζ δ ηεθζηή αλία ηςκ δφμ μιμθμβίςκ. α) Γίκεηαζ ιζα ηνζεηήξ ηθαζζηή ηαζ ιζα δζδκεηήξ μιμθμβία. Σμ επζηυηζμ είκαζ ζηαεενυ ζε υθεξ ηζξ πενζυδμοξ. Δάκ επέθεεζ ιία απνμζδυηδηδ άκμδμξ επζημηίμο, πμζαξ μιμθμβίαξ δ ηζιή εα ιεηααθδεεί πενζζζυηενμ; Επιλεγόμενα θέμαηα (απανηάηε ζε 2 από ηα 3 θέμαηα): 3. Ο πνδιαηζζηδνζαηυξ ζφιαμοθμξ ηδξ εηαζνείαξ «Δπεκδφζεζξ ΑΔ» εηηζιά υηζ δ απυδμζδ ηδξ εηαζνείαξ «Τδνυβεζμξ» ζηδκ αβμνά εα είκαζ 14%. Ακ ημ αηίκδοκμ επζηυηζμ είκαζ 4,5% ηαζ ημ πνζι ηζκδφκμο ηδξ αβμνάξ είκαζ 7,5%, πχξ εα παναηηδνίγαηε ημκ ζφιαμοθμ. Γίκεηαζ υηζ δ ιεημπή ηδξ εηαζνείαξ έπεζ ζοκηεθεζηή α=0,9. 4. α) Πχξ επζηοβπάκεηαζ δ εεζιζηή ηαημπφνςζδ ηδξ δζαθάκεζαξ ζηζξ αβμνέξ πνήιαημξ ηαζ ηεθαθαίμο; α) Σζ είκαζ ημ «εονςπασηυ δζαααηήνζμ» ηςκ ηίηθςκ; 5. Έζης υηζ δ ηζιή ιεημπήξ είκαζ ζήιενα 50€. Σμ αηίκδοκμ επζηυηζμ είκαζ 8%. Γίκμκηαζ, επίζδξ, ζοκηεθεζηέξ πζεακήξ ακαηίιδζδξ ή οπμηίιδζδξ, a=1,15 ηαζ k=0,85. Ζ πζεακυηδηα ακαηίιδζδξ είκαζ 0,5. Υνδζζιμπμζχκηαξ ημ δζχκοιμ οπυδεζβια απμηίιδζδξ, οπμθμβίζηε: i) ηδκ ακαθμβία πθήνμοξ ακηζζηάειζζδξ ηζκδφκμο, ηαζ ii) ηδκ απμηίιδζδ δζηαζχιαημξ αβμνάξ ηδξ ιεημπήξ, ακ δ ηζιή ελάζηδζδξ ημο δζηαζχιαημξ είκαζ 52€.

8

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι 2010 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι – Ιανουάριος 2006 1. Πςξ δζαθένεζ ημ οπυδεζβια ημο Black απυ ημ ηθαζζζηυ ΤΑΘ΢ ηαζ πμζα είκαζ δ ειπεζνζηή ημο αλία; 2. Ζ Τπυεεζδ Ονεμθμβζηήξ Θεθαθαζαβμνάξ (ΤΟΘ) έπεζ ςξ ζηακή, αθθά υπζ ακαβηαία ζοκεήηδ, ηδκ μνεμθμβζηή ζοιπενζθμνά υθςκ ηςκ επεκδοηχκ. Λα ελδβήζεηε: (α) Σζ πενζθαιαάκεζ δ μνεμθμβζηή ζοιπενζθμνά ηςκ επεκδοηχκ. (α) Πςξ ιπμνεί κα ζζπφεζ δ ΤΟΘ έζης ηαζ ακ έκα ηιήια ημο πθδεοζιμφ ηςκ επεκδφζεςκ δεκ θεζημονβεί ζφιθςκα ιε ημ (α) 3. Γίδεηαζ πανημθοθάηζμ πμο απμηεθείηαζ απυ 100 δζεηείξ ηαζ 200 ηεηναεηείξ μιμθμβίεξ, μκμιαζηζηήξ αλίαξ €1000, εηδμηζημφ επζημηίμο 6% ηαζ επζημηίμο αβμνάξ 5% ημκ πνχημ πνυκμ πμο εηηζιάηαζ υηζ ηα επυιεκα πνυκζα εα αολάκεηαζ ηαηά ιία ιμκάδα ηάεε πνυκμ. Λα οπμθμβίζεηε ηδ δζάνηεζα ημο πανημθοθαηίμο ηαζ ηδκ απυδμζή ημο ζημ ηέθμξ ηδξ ηεηναεηίαξ, ιε ηδκ οπυεεζδ ηδξ επακεπέκδοζδξ ηςκ ηυηςκ. 4. Γίδμκηαζ δφμ ιεημπέξ Υ ηαζ Χ ιε ηδκ ίδζα ηοπζηή απυηθζζδ απυδμζδξ (ζ = 0,88) ηαζ ζοκηεθεζηή ζοζπέηζζδξ ηςκ απμδυζεχκ ημοξ

   0, 45 .

Λα οπμθμβίζεηε ημ

απμηέθεζια δζαθμνμπμίδζδξ δφμ πανημθοθαηίςκ πμο απμηεθμφκηαζ απυ ηζξ ιεημπέξ Υ ηαζ Χ ζε ακαθμβίεξ (0,30/0,70) ηαζ (0,50/0,50). Πςξ ζπμθζάγεηε ηδ ζφβηνζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ. 5. Ακ ιζα επζπείνδζδ ιεζχζεζ ημ πμζμζηυ ηςκ ηενδχκ πμο δζακέιεζ ζημοξ ιεηυπμοξ ηδξ, δείληε ακ εα οπάνλεζ επίπηςζδ ζηδκ ηζιή ηδξ ιεημπήξ ηδξ ηαζ πμζα;

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι – Σεπτέμβριος 2005 ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Λα ακαθένεηε ιε ζοκημιία πμζα είκαζ ηα εέιαηα πμο πνμαθδιαηίγμοκ ηζξ επμπηζηέξ ανπέξ βζα ηδκ ηαημπφνςζδ ηδξ αζθάθεζαξ ηαζ ηδξ αηεναζυηδηαξ ημο πνδιαημπζζηςηζημφ ζοζηήιαημξ. 2. Δλδβείζηε, βνάθμκηαξ ημ πμθφ ιζα πανάβναθμ βζα ηάεε πνυηαζδ, ακ μζ παναηάης πνμηάζεζξ είκαζ μνεέξ, ιενζηχξ μνεέξ ή εκηεθχξ θακεαζιέκεξ. Κπμνείηε κα πνδζζιμπμζήζεηε δζαβνάιιαηα ή ελζζχζεζξ (Α) «Ζ ηενδμζημπία ζηζξ αβμνέξ είκαζ ηαηαδζηαζηέα πναηηζηή ηαζ πνέπεζ κα ηζιςνείηαζ.» (Β) «Υνδζζιμπμζχκηαξ ημ οπυδεζβια Απμηίιδζδξ Θεθαθαζαηχκ ΢ημζπείςκ, μ επεκδοηήξ ακηζιεηςπίγεζ πθήνςξ ημκ ηίκδοκμ απυ ηδκ ηαημπή ιεημπχκ.»

9

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι 2010 3. Λα οπμθμβζζηεί δ δζάνηεζα ηαζ δ ηεθζηή αλία ηνζεημφξ μιμθμβίαξ ιε εηδμηζηυ επζηυηζμ 5% ηαζ μκμιαζηζηή αλία €5000, ακ ημ επζηυηζμ ηδξ αβμνάξ είκαζ 6% ημκ πνχημ πνυκμ ηαζ αημθμφεςξ ιεζχκεηαζ ηαηά δφμ ιμκάδεξ. 4. Έκα πανημθοθάηζμ απμηεθείηαζ απυ δφμ ιεημπέξ ιε ζοιιεημπή 20% δ ηαεειία ηαζ 60% αηίκδοκμ πανημθοθάηζμ. Οζ δφμ ιεημπέξ έπμοκ πνμζδμηχιεκδ απυδμζδ 0,2 ηαζ 0,3 ηαεχξ ηαζ ηοπζηή απυηθζζδ 0,6 ηαζ 0,5 ακηίζημζπα. Σμ ζοκμθζηυ πανημθοθάηζμ έπεζ πνμζδμηχιεκδ απυδμζδ 0,18 ηαζ ηοπζηή απυηθζζδ 0,40. Λα οπμθμβζζημφκ: (α) δ απυδμζδ ημο αηίκδοκμο πανημθοθαηίμο, (α) μ ζοκηεθεζηήξ ζοζπεηζζιμφ απμδυζεςκ ηςκ δφμ ιεημπχκ. 5. Γίδμκηαζ ηνεζξ μιμθμβίεξ μκμιαζηζηήξ αλίαξ €1000, εηδμηζημφ επζημηίμο 10% ηαζ θήλδξ δομ, ηνζχκ ηαζ ηεζζάνςκ πνυκςκ. Σμ επζηυηζμ ηδξ αβμνάξ είκαζ 9% ημκ πνχημ πνυκμ, ιεζχκεηαζ ηαηά δφμ ιμκάδεξ ημκ επυιεκμ πνυκμ ηαζ αημθμφεςξ αολάκεηαζ ηαηά ιία ιμκάδα ζε ηάεε επυιεκμ πνυκμ. Λα ζπδιαηίζεηε πανημθοθάηζμ μιμθμβζχκ ιε 200 δζεηείξ, 300 ηνζεηείξ ηαζ 100 ηεηναεηείξ μιμθμβίεξ ηαζ κα οπμθμβίζεηε: (α) ηδκ αλία ηαζ ηδκ δζάνηεζα ημο πανημθοθαηίμο ηαζ (α) ηδκ αλία ημο ζημ ηέθμξ ηδξ ηεηναεηίαξ ηαζ ηδκ απυδμζδ ημο πανημθοθαηίμο.

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι – Φεβρουάριος 2005 Λα απακηδεμφκ ηαζ ηα πέκηε εέιαηα. 1) Λα οπμθμβζζηεί δ ηεθζηή αλία ηαζ δ δζάνηεζα 4εημφξ μιμθμβίαξ ιε εηδμηζηυ επζηυηζμ 5% ηαζ δ μκμιαζηζηή αλία Δονχ 10.000, ακ ημ επζηυηζμ ηδξ αβμνάξ είκαζ 4% ημκ πνχημ πνυκμ ηαζ αημθμφεςξ αολάκεηαζ ηαηά ιία ιμκάδα ζε ηάεε επυιεκμ πνυκμ. 2) Γίδμκηαζ δφμ μιμθμβίεξ μκμιαζηζηήξ αλίαξ Δονχ 5.000, εηδμηζημφ επζημηίμο 10% ηαζ θήλδξ δφμ ηαζ ηεζζάνςκ πνυκςκ. Σμ ηνέπμκ επζηυηζμ είκαζ 9% ηαζ αημθμφεςξ

i(1,2)=0,11,

i(2,3)=0,10

ηαζ

i(3,4)=0,08.

Λα

ζπδιαηίζεηε

πανημθοθάηζμ ιε 200 δζεηείξ ηαζ 400 ηεηναεηείξ μιμθμβίεξ. Λα οπμθμβζζημφκ: a) Ζ απυδμζδ ημο πανημθοθαηίμο ζηδ θήλδ ημο. b) Ζ δζάνηεζα ημο πανημθοθαηίμο. 3) Οζ απμδυζεζξ αηίκδοκμο αλζυβναθμο ηαζ πανημθοθαηίμο αβμνάξ πνμζδμηυκηαζ κα είκαζ 0,04 ηαζ 0,12 ακηίζημζπα. Γίδμκηαζ ηνεζξ ιεημπέξ Α,Β,Γ ιε (3,45), (2,82), (0,66) ακηίζημζπα. Ζ αβμναία ηζιή ημο ηζκδφκμο είκαζ ίζδ πνμξ 0,038. Λα οπμθμβζζημφκ: a) Οζ ζοκηεθεζηέξ αήηα ηαζ μζ πνμζδμηχιεκεξ απμδυζεζξ ηςκ ηνζχκ ιεημπχκ.

10

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι 2010 b) Ο ζοκηεθεζηήξ αήηα ηαζ δ πνμζδμηχιεκδ απυδμζδ πανημθοθαηίμο πμο πενζθαιαάκεζ ηζξ ηνεζξ ιεημπέξ ηαζ ημ αηίκδοκμ αλζυβναθμ ζε ακαθμβίεξ (Α 1/6), (Β 1/2), (Γ 1/12). (Αηίκδοκμ πν. Σμ οπυθμζπμ) 4) Οζ παναηάης πνμηάζεζξ είκαζ μνεέξ, ιενζηχξ μνεέξ ή εκηεθχξ θακεαζιέκεξ ζφιθςκα ιε ηδ εεςνία πανημθοθαηίμο. Δλδβήζηε, βνάθμκηαξ ημ πμθφ ιζα πανάβναθμ

βζα

ηάεε

πνυηαζδ,

ακ

ζοιθςκείηε

ή

υπζ.

Κπμνείηε

κα

πνδζζιμπμζήζεηε δζαβνάιιαηα ή ελζζχζεζξ. a) «Σμ ζπήια ηαζ δ πςνμεέηδζδ ημο ΢ΒΔ (ηαηά Markowitz) δεκ ελανηχκηαζ απυ ηζξ πνμηζιήζεζξ ηςκ επεκδοηχκ απέκακηζ ζημκ ηίκδοκμ ή απέκακηζ ζηδκ πνμζδμηχιεκδ απυδμζδ». b) «Σμ κα δακείγεηαζ ηάπμζμξ πνήιαηα βζα κα αβμνάγεζ ιεημπέξ απμηεθεί μνεμθμβζηή ζοιπενζθμνά βζα έκα ηζκδοκυθζθμ επεκδοηή». 5) Οζ παναηάης πνμηάζεζξ είκαζ μνεέξ, ιενζηχξ μνεέξ, ή εκηεθχξ θακεαζιέκεξ ζφιθςκα ιε ημ ΤΑΘ΢ ή ηαζ ηδκ ΤΟΘ. Δλδβήζηε, βνάθμκηαξ ημ πμθφ ιζα πανάβναθμ

βζα

ηάεε

πνυηαζδ,

ακ

ζοιθςκείηε

ή

υπζ.

Κπμνείηε

κα

πνδζζιμπμζήζεηε δζαβνάιιαηα ή ελζζχζεζξ. a) «Θαιία απυ ηζξ ειπεζνζηέξ ιεθέηεξ πμο αιθζζαδημφκ ημ ΤΑΘ΢ δεκ απμννίπηεζ ζοβηεηνζιέκα ηδκ βναιιζηή ζπέζδ πνμζδμηχιεκςκ απμδυζεςκ ηαζ ζοκηεθεζηή αήηα». b) «Ζ ΤΟΘ ζε ιμνθή ορδθήξ ζζπφμξ ζζπφεζ ιυκμκ ζημ πνδιαηζζηήνζμ ηδξ Λέαξ Τυνηδξ». «Ζ

ηενδμζημπία

είκαζ

αθααενή

ηαζ

ηαηαδζηαζηέα

πναηηζηή

ζηζξ

αβμνέξ

ηεθαθαίμο».

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι – Φεβρουάριος 2004 Να απανηηθούν όλα ηα θέμαηα: 1) Γίκμκηαζ ηνεζξ μιμθμβίεξ μκμιαζηζηήξ αλίαξ € 1000, εηδμηζημφ επζημηίμο 10% ηαζ θήλδξ εκυξ, δφμ ηαζ ηεζζάνςκ πνυκςκ. Σα ακηίζημζπα επζηυηζα αβμνάξ είκαζ: i(0,1)= 0,10, i(1,2)=0,11, i(2,3)=0,12 i(3,4}=0,14. Λα ζπδιαηίζεηε πανημθοθάηζμ μιμθμβζχκ ιε 100 ιμκμεηείξ, 200 δζεηείξ ηαζ 300 ηεηναεηείξ μιμθμβίεξ. a) Λα εονεεεί δ άλζα ηαζ δ δζάνηεζα ημο πανημθοθαηίμο. b) Λα οπμθμβζζηεί δ απυδμζδ ζηδ θήλδ ημο πανημθοθαηίμο. 2) a) Ακαθενεείηε ζηζξ ααζζηέξ θεζημονβίεξ πμο επζηεθμφκ μζ πνδιαημπζζηςηζημί μνβακζζιμί ζηδκ μζημκμιία. Υνδιαηαβμνέξ ηαζ ηεθαθαζαβμνέξ.

11

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι 2010 b) Ακαθενεείηε ζημοξ μνζζιμφξ, ζηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ ζηα ενβαθεία ηδξ ηάεε αβμνάξ. 3) Γίδμκηαζ δομ ιεημπέξ Α ηαζ Β ιε ηοπζηή απυηθζζδ ηςκ απμδυζεςκ ημοξ 0,18 ηαζ 0,20 ακηίζημζπα. Πμζμξ πνέπεζ κα είκαζ μ ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ ηςκ απμδυζεςκ, χζηε έκα πανημθοθάηζμ ιε ζοιιεημπή 70% ηαζ 30% ακηίζημζπα βζα ηζξ Α ηαζ Β κα έπεζ ηοπζηή απυηθζζδ ίζδ πνμξ 0,1684. 4) « Ζ άκμδμξ ημο επζημηίμο ιζαξ μιμθμβίαξ ζδιαίκεζ ιείςζδ ηδξ ηζιήξ ηδξ ηαζ ημ ακηίζηνμθμ». Δλδβείζηε ακ ζοιθςκείηε ή υπζ ηαζ βζαηί. 5) ΢φιθςκα ιε ημ οπυδεζβια απμηίιδζδξ ιεημπχκ, « ακ μ νοειυξ αφλδζδξ ηςκ ιενζζιάηςκ (g) αολδεεί, δ ιεημπή βίκεηαζ θζβυηενμ εθηοζηζηή βζα ημοξ επεκδοηέξ». ΢οιθςκείηε ή υπζ ηαζ βζαηί.

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι – Φεβρουάριος 2003 Να απανηηθούν και ηα 5 θέμαηα. 1. Γίδμκηαζ δομ ιεημπέξ Α ηαζ Β ιε ηοπζηή απυηθζζδ ηςκ απμδυζεςκ ημοξ 0,18 ηαζ 0,20 ακηίζημζπα. Πμζμξ πνέπεζ κα είκαζ μ ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ ηςκ απμδυζεςκ χζηε έκα πανημθοθάηζμ ιε ίζδ ζοιιεημπή ηςκ Α ηαζ Β κα έπεζ ηοπζηή απυηθζζδ ίζδ πνμξ 0,1684. 2. α)

"Ζ ζζπφξ ημο οπμδείβιαημξ απμηίιδζδξ ηεθαθαζαηχκ ζημζπείςκ (CAPM)

πνμτπμεέηεζ υηζ ζζπφεζ ηαζ δ οπυεεζδ μνεμθμβζηήξ ηεθαθαζαβμνάξ (ΤΟΘ)". α) "Πνμτπυεεζδ βζα κα ζζπφεζ δ ΤΟΘ είκαζ κα ζζπφεζ ημ CAPM". ΢πμθζάζηε ηαζ ελδβήζηε ακ ζοιθςκείηε δ υπζ. 3. Ακ ημ ηνέπμκ επζηυηζμ είκαζ 11% ημκ πνχημ πνυκμ ηαζ αημθμφεςξ ιεζχκεηαζ ιζα ιμκάδα ζε ηάεε επυιεκμ πνυκμ, κα οπμθμβζζηεί δ δζάνηεζα ηεηναεημφξ μιμθμβίαξ ιε εηδμηζηυ επζηυηζμ 6% ηαζ μκμιαζηζηή αλία €1.000. 4. Πμζα πνμαθήιαηα ειθακίγμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα εηηίιδζδξ ημο ζοκηεθεζηή α ηαζ πχξ αοηά πνέπεζ κα ακηζιεηςπζζημφκ; 5. Πμζεξ

ζδιακηζηέξ

οπμεέζεζξ

πνέπεζ

κα

βίκμοκ,

χζηε

κα

ιπμνεί

κα

πνδζζιμπμζδεεί μ θυβμξ ηζιήξ / ηένδμοξ ακά ιεημπή ςξ πνυπεζνμξ ηακυκαξ απμηίιδζδξ ιεημπχκ.

12

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι 2010 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι – Εμβόλιμη Ιανουάριος 2003 Να απανηηθούν όλα ηα θέμαηα: 1. Λα οπμθμβζζηεί δ ηεθζηή αλία ηαζ δ δζάνηεζα 4εημοξ μιμθμβίαξ ιε εηδμηζηυ επζηυηζμ 6% ηαζ μκμιαζηζηή αλία € 10.000, ακ ημ ηνέπμκ επζηυηζμ είκαζ 10% ημκ πνχημ πνυκμ ηαζ αημθμφεςξ ιεζχκεηαζ ηαηά δομ ιμκάδεξ ζε ηάεε επυιεκμ πνυκμ. 2. «Οζ

ηαθά

πθδνμθμνδιέκμζ

ηενδμζηυπμζ

απμζηαεενμπμζμφκ

ηδκ

αβμνά

ηεθαθαίςκ». ΢πμθζάζηε ακ ζοιθςκείηε ή υπζ ηαζ βζαηί. 3. ΢πδιαηίγεηαζ πανημθοθάηζμ ηαηά ημ ήιζζο απυ ηζξ ιεημπέξ Α ηαζ Β ζε ίζα ιένδ ηαζ ηαηά ημ οπυθμζπμ απυ αηίκδοκμ αλζυβναθμ ηαζ πςθείηαζ ςξ αιμζααίμ ηεθάθαζμ (Α/Θ). Γίδμκηαζ ηα ελήξ ζημζπεία: α. Πμζα είκαζ δ πνμζδμηχιεκδ απυδμζδ ηαζ δ ηοπζηή απυηθζζδ ημο Α/Θ; α. Πςξ ιπμνμφιε κα ηνίκμοιε ακ ζοιθένεζ δ ημπμεέηδζδ πνδιάηςκ ζημ Α/Θ; 4. Πςξ δζαθένμοκ δ «ακηζζηάειζζδ ηζκδφκμο» ηαζ δ «δζαθμνμπμίδζδ ηζκδφκμο». Σζ ακάβηεξ ηαθφπημοκ; Πμζεξ είκαζ μζ δζαθμνέξ ηαζ μζ μιμζυηδηεξ ιεηαλφ πνμεεζιζαηχκ ζοιαμθαίςκ ηαζ δζηαζςιάηςκ;

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι – Σεπτέμβριος 2002 Να απανηηθούν όλα ηα θέμαηα: 1. Λα οπμθμβζζηεί δ δζάνηεζα ελαεημφξ μιμθμβίαξ ιε εηδμηζηυ επζηυηζμ 12%, μκμιαζηζηήξ αλίαξ € 2000, ακ ημ ηνέπμκ επζηυηζμ είκαζ 10% ημκ πνχημ πνυκμ ηαζ αημθμφεςξ ιεζχκεηαζ ηαηά ιία ιμκάδα βζα ηάεε επυιεκμ πνυκμ.' 2. Έκα πανημθοθάηζμ απανηίγεηαζ απυ δφμ ιεημπέξ Α ηαζ Β ηαζ αηίκδοκμ πνευβναθμ ζε ακαθμβίεξ 30%, 30% ηαζ 40% ακηίζημζπα. Οζ δφμ ιεημπέξ έπμοκ

ηδκ

ίδζα

ηοπζηή

απυηθζζδ

απυδμζδξ

(0,65)

ηαζ

ηδκ

ίδζα

πνμζδμηχιεκδ απυδμζδ (0,15). Σμ πανημθοθάηζμ ζοκμθζηά πανμοζζάγεζ ηοπζηή απυηθζζδ ίζδ πνμξ 0,30 ηαζ πνμζδμηχιεκδ απυδμζδ ίζδ πνμξ 0,10. Λα εονεεμφκ: α) απυδμζδ ημο αηίκδοκμο πανημθοθαηίμο α) μ ζοκηεθεζηήξ ζοζπεηζζιμφ απμδυζεςκ ηςκ ιεημπχκ Α ηαζ Β.

13

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι 2010 3. α)

«Οζ

ηαθά

πθδνμθμνδιέκμζ

ηενδμζηυπμζ

απμζηαεενμπμζμφκ

ηδκ

πνδιαηζζηδνζαηή αβμνά». Λα ζπμθζάζεηε ελδβχκηαξ ακ ζοιθςκείηε ή υπζ. α) ΢ε ηζ δζαθένμοκ δ «ακηζζηάειζζδ ηζκδφκμο» ηαζ δ «δζαθμνμπμίδζδ ηίκδοκμο». β) Ακαθενεείηε ζοκμπηζηά ζηζξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ εεζιζηχκ επεκδοηχκ ηαζ πςξ θεζημονβμφκ. δ) Θαηαβνάθμκηαξ ζοκμπηζηά ημοξ ηζκδφκμοξ ηαζ ηζξ εοηαζνίεξ, εηηζιείζηε ηζξ πνμμπηζηέξ ηδξ εθθδκζηήξ ηεθαθαζαβμνάξ ιεηά ηδκ πνμζπχνδζδ ηδξ πχναξ ζηδκ ΟΛΔ.

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι – Φεβρουάριος 2002 Να απανηηθούν όλα ηα θέμαηα. 1. Ακ ημ ηνέπμκ επζηυηζμ είκαζ 12% ημκ πνχημ πνυκμ ηαζ αημθμφεςξ ιεζχκεηαζ ιία ιμκάδα ζε ηάεε επυιεκμ πνυκμ, κα οπμθμβζζηεί δ δζάνηεζα ηεηναεημφξ μιμθμβίαξ ιε εηδμηζηυ επζηυηζμ 10% ηαζ μκμιαζηζηήξ αλίαξ 1000 δνπ. 2. Λα εονεεεί δ πνμζδμηχιεκδ απυδμζδ ηαζ δ ηοπζηή απυηθζζδ ηςκ παναηάης πανημθοθαηίςκ ηίηθςκ: ΥΑΡΣΟΦΤΙΑΘΗΟ 1: 1/3 ιεημπέξ Α, 1/3 ιεημπέξ Β, 1/3 αηίκδοκμ πνευβναθμ ΥΑΡΣΟΦΤΙΑΘΗΟ 2: 3/5 Υανημθοθάηζμ αβμνάξ, 2/5 αηίκδοκμ πνευβναθμ Πνμζδμηχιεκδ απυδμζδ ............... Σοπζηή απυηθζζδ Κεημπέξ Α ............................................ 0;10 ................................. 0,25 Κεημπέξ Β ............................................ 0.12 ................................. 0,20 Αηίκδοκμ πνεχβναθμ ............................. 0.06 ................................... Υανημθοθάηζμ αβμνάξ ............................ 0,08 ................................. 0,14 ΢οκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ (Α,Β) ιδδεκζηυξ. 3α. Πμζμζ πανάβμκηεξ ακαβηάγμοκ ηα πνδιαηζζηήνζα ζηδκ πανμφζα πενίμδμ κα πνμπςνμφκ ζε ζοβπςκεφζεζξ ηαζ ελαβμνέξ ζε εεκζηυ ηαζ δζαηναηζηυ επίπεδμ; 3α. «Σα πνμεεζιζαηά ζοιαυθαζα είκαζ ενβαθεία βζα ηδκ ακηζζηάειζζδ πνδιαημμζημκμιζηχκ ηζκδφκςκ, εκχ ηα δζηαζχιαηα είκαζ ενβαθεία βζα ηδκ ακάθδρδ ηζκδφκςκ». ΢οιθςκείηε ή υπζ ηαζ βζαηί 3β. Σζ είκαζ δ απμΰθμπμίδζδ ηςκ ηίηθςκ ηαζ πμζα είκαζ ηα πθεμκεηηήιαηα ιεζμκεηηήιαηα ηδξ;

14

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι 2010 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι – Φεβρουάριος 2001 Να απανηηθούν όλα ηα θέμαηα A. Γίκμκηαζ ηνεζξ μιμθμβίεξ μκμιαζηζηήξ αλίαξ 1000 δνπ. ηαζ θήλδξ εκυξ, δφμ ηαζ ηνζχκ εηχκ. Σα ακηίζημζπα επζηυηζα είκαζ: ί(0,1)=0,10, i(0,2)=0,12, ί(0,3)=0,14. Λα ζπδιαηίζεηε πανημθοθάηζμ μιμθμβζχκ ιε 100 ιμκμεηείξ, 100 δζεηείξ ηαζ 1100 ηνζεηείξ μιμθμβίεξ. α) Λα εονεεεί δ αλία ηαζ δ δζάνηεζα ημο πανημθοθαηίμο, α) Λα οπμθμβζζεεί δ απυδμζδ ζηδ θήλδ ημο πανημθοθαηίμο. B. Έζης υηζ ζε ιία ηεθαθαζαβμνά ζοιαζχκμοκ απθδνμθυνδημζ επεκδοηέξ ηαζ ηαθμί ακαθοηέξ. Έζης υηζ μζ ηαθμί ακαθοηέξ έπμοκ ιεηαλφ ημοξ επανηή ακηαβςκζζιυ ηαζ δζαεέημοκ «εζςηενζηή πθδνμθυνδζδ». Έπεηαζ υηζ ζζπφεζ δ οπυεεζδ μνεμθμβζηήξ ηεθαθαζαβμνάξ ορδθήξ ζζπφμξ. Λα ζπμθζάζεηε ημ ζοιπέναζια ιε ζοκημιία ηαζ ζαθήκεζα. C. Γίδμκηαζ ηα ελήξ ζημζπεία βζα δφμ ιεημπέξ, ημ πανημθοθάηζμ αβμνάξ ηαζ ημ αηίκδοκμ αλζυβναθμ; Πνμζδμηχιεκδ απυδμζδ ............... Σοπζηή απυηθζζδ Κεημπέξ Α ............................................ 0,06 .................................. 0,5 Κεημπέξ Β ............................................ 0,14 .................................. 0,5 Υανημθοθάηζμ αβμνάξ ............................ 0,16 .................................. 0,8 Αηίκδοκμ αλζυβναθμ .............................. 0,04 ................................... PAB=0.05 ΢πδιαηίγεηαζ πανημθοθάηζμ ηαηά ημ ήιζζο απυ ηζξ Α ηαζ Β ζε ίζα ιένδ ηαζ ηαηά ημ οπυθμζπμ απυ ημ αηίκδοκμ αλζυβναθμ ηαζ πςθείηαζ ςξ Α/Θ (αιμζααίμ ηεθάθαζμ) α. Πμζα είκαζ δ πνμζδμηχιεκδ απυδμζδ ηαζ δ ηοπζηή απυηθζζδ ημο Α/Θ α. Πχξ ιπμνείηε κα ηνίκεηε ακ ζοιθένεζ δ ημπμεέηδζδ πνδιάηςκ ζημ Α/Θ.

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι – Σεπτέμβριος 1999 Να απανηηθούν και ηα δύο θέμαηα: ΘΕΜΑ Α 1. Γίδεηαζ μιμθμβία μκμιαζηζηήξ αλίαξ 1.000.000 ηαζ ηνζεημφξ θήλδξ. Σμ εηδμηζηυ επζηυηζμ ηδξ μιμθμβίαξ είκαζ ηοιαζκυιεκμ ηαζ μνίγεηαζ ςξ ημ εηήζζμ επζηυηζμ πμο επζηναηεί ζηδκ ανπή ηαεεκυξ απυ ηα έηδ γςήξ ηδξ μιμθμβίαξ. Σα επζηυηζα πμο ζζπφμοκ ζήιενα είκαζ: i(0.1)=0.10, i(0.2)=0.08, i(0.3)=0.06. Θαηά ηδ

15

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι 2010 θήλδ, δ μιμθμβία απμδίδεζ ζημκ ηάημπυ ηδξ ηδκ μκμιαζηζηή ηδξ αλία, πένακ ημο ηυημο. Τπμεέημοιε υηζ επζηναηεί πθήνδξ αεααζυηδηα ςξ πνμξ ηα επζηυηζα. a. Λα εονεεμφκ μζ εηήζζεξ πθδνςιέξ ηδξ μιμθμβίαξ. b. Λα οπμθμβζζεεί δ αλία ηδξ μιμθμβίαξ ζήιενα. c. Λα οπμθμβζζεεί δ δζάνηεζα ηδξ μιμθμβίαξ. 2. ΢ε ηζ πνδζζιεφεζ δ ιέηνδζδ ηδξ δζάνηεζαξ ιζαξ μιμθμβίαξ; 3. Πχξ ιπμνεί δ ααεααζυηδηα κα επζδνάζεζ ζηδ ζοιπενζθμνά ηδξ ηζιήξ ιίαξ μιμθμβίαξ; ΘΕΜΑ Β 1. Γφμ ιεημπέξ (Υ ηαζ Τ) πνμζθένμοκ πνμζδμηχιεκδ απυδμζδ 0,14. Ζ ηοπζηή απυηθζζδ ηςκ απμδυζεςκ ημοξ είκαζ 0,75 ηαζ 0,52 ακηίζημζπα. Ο ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ ηςκ απμδυζεςκ ηςκ δφμ ιεημπχκ είκαζ αηνζαχξ -1. Λα εονεεεί – ακ οπάνπεζ – ημ πανημθοθάηζμ ηςκ δφμ ιεημπχκ (δδθαδή ηα πμζμζηά επέκδοζδξ ζε ηάεε ιία) πμο ειθακίγεζ ιδδεκζηυ ηίκδοκμ. 2. Σζ είκαζ μ ζοζηδιαηζηυξ ηίκδοκμξ ηςκ ιεημπχκ; 3. Σζ πνμαθέπεζ δ οπυεεζδ μνεμθμβζηήξ ηεθαθαζαβμνάξ ζε ιμνθή παιδθήξ ζζπφμξ;

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι – Σεπτέμβριος 1998 Να απανηηθούν και ηα ηπία θέμαηα: 1) Γίδμκηαζ δφμ ηθαζζηέξ (ζφκεεηεξ) μιμθμβίεξ, 3εημφξ δζάνηεζαξ ηαζ μκμιαζηζηήξ αλίαξ. 1000 δνπ. Σα εηδμηζηά ημοξ επζηυηζα είκαζ 9% ηαζ 15% ακηίζημζπα. Σμ επζηυηζμ .αβμνάξ δζαιμνθχκεηαζ ζε 12% ζε υθεξ πνμεεζιίεξ. a) Λα οπμθμβζζεεί δ ηζιή ηαζ δ. δζάνηεζα ηάεε μιμθμβίαξ, ζήιενα. b) Έκαξ επεκδοηήξ ζπδιαηίγεζ πανημθοθάηζμ αβμνάγμκηαξ 10 μιμθμβίεξ απυ ηάεε ηφπμ. i)

Λα εονεεεί δ δζάνηεζα ημο πανημθοθαηίμο ημο.

ii)

Λα εονεεεί δ απυδμζδ ηδξ επέκδοζήξ ημο επέκδοζδξ ημο ηαηά ημ πνχημ έημξ ηαημπήξ ημο πανημθοθαηίμο

2) a) Δίκαζ δοκαηυκ κα ζζπφζεζ δ Τπυεεζδ Ονεμθμβζηήξ Θεθαθαζαβoνάξ ζε επίπεδμ ιέζδξ ζζπφμξ, αθθά κα ιδκ επαθδεεφεηαζ ζε επίπεδμ παιδθήξ ζζπφμξ; b) Πμζμξ είκαζ μ νυθμξ ηςκ πθδνμθμνδιέκςκ ακηζζηαειζζηχκ - ηενδμζηυπςκ πνδιαηζζηδνζαηή αβμνά; c) Σζ είκαζ δ «ηεπκζηή ακάθοζδ» ημο πνδιαηζζηδνίμο;

16

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι 2010 d) Πμζεξ επζπηχζεζξ εα έπεζ ζηδκ ζοιπενζθμνά ηςκ ηζιχκ ιζαξ πνδιαηζζηδνζαηήξ αβμνάξ δ βεκζηή οζμεέηδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ζπδιαηζζιμφ πνμζδμηζχκ; Ept + 1 - pt = a (pt - pt-1) , υπμο α>0, p είκαζ ηζιέξ ηαζ Δp πνμζδμηχιεκδ ηζιή, ηαζ t δείηηδξ πνυκμο; 3) Έκα πανημθοθάηζμ απανηίγεηαζ απυ δφμ ιεημπέξ (Α ηαζ Β) ηαζ ημ αηίκδοκμ πνευβναθμ ζε ακαθμβίεξ 40%,

40%,

20% ακηίζημζπα.

Οζ δφμ ιεημπέξ

έπμοκ ηδκ ίδζα ηοπζηή απυηθζζδ απυδμζδξ (0,55) ηαζ ηδκ ίδζα πνμζδμηχιεκδ απυδμζδ (0,15). Σμ πανημθοθάηζμ ζοκμθζηά πανμοζζάγεζ ηοπζηή απυηθζζδ ίζδ πνμξ 0,30 ηαζ πνμζδμηχιεκδ απυδμζδ ίζδ πνμξ 0,10. Λα εονεεμφκ: α) Ζ απυδμζδ ημο αηίκδοκμο πνεμβνάθμο α) Ο ζοκηεθεζηήξ ζοζπεηζζιμφ απμδυζεςκ ηςκ ιεημπχκ Α ηαζ Β β) Ζ δζαηφιακζδ ηςκ απμδυζεςκ ημο πανημθοθαηίμο ακ μζ ακαθμβίεξ επέκδοζδξ ιεηααθδεμφκ ζε 33% βζα ηάεε ηίηθμ.

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι – Φεβρουάριος 1998 Να επιλεγούν Γύο θέμαηα από ηα Τπία: ΘΕΜΑ Α 1. Λα εονεεεί δ αλία,

δ δζάνηεζα ηαζ δ απυδμζδ ιεηαλφ ηςκ πενζυδςκ 2 ηαζ

3 ηδξ μιμθμβίαξ: Οκμιαζηζηή Αλία :1000 , Πενίμδμξ θήλδξ : 3 , Δηδμηζηυ Δπζηυηζμ: 12% Σα επζηυηζα αβμνάξ είκαζ: i(0.1) = 8%, i(0,2) = 11%, i(0.3)=11%. 2. Λα εονεεεί δ πνμζδμηχιεκδ απυδμζδ ηαζ δ ηοπζηή απυηθζζδ ηςκ ελήξ πανημθοθαηίςκ ηίηθςκ: Υανημθοθάηζμ 1: 1/3 ιεημπή Α, 1/3 ιεημπή Β, 1/3 αηίκδοκμ πνευβναθμ Υανημθοθάηζμ 2: 3/5 πανημθοθάηζμ αβμνάξ, 2/5 αηίκδοκμ πνευβναθμ Γεδμιέκα .......................... Πνμζδμηχιεκδ Απυδμζδ ......... Σοπζηή Απυηθζζδ Α

0,10 .......................................... 0,25

Β

0,12 .......................................... 0,20

Αηίκδοκμ πνευβναθμ ........................ 0,06 .................................. Υανημθοθάηζμ αβμνάξ ....................... 0,08 ................................ 0,14 Ο ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ ηςκ απμδυζεςκ ηςκ (Α, Β) είκαζ ιδδεκζηυξ

17

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι 2010 ΘΕΜΑ Β 1. Λα ελδβήζεηε ηδκ Τπυεεζδ Ονεμθμβζηήξ Θεθαθαζαβμνάξ Κέζδξ ηαζ Τρδθήξ ζζπφμξ ηαζ κα ζπμθζάζεηε ηδκ ειπεζνζηή ημοξ επζαεααίςζδ. 2. Γίδμκηαζ ηα επζηυηζα αβμνάξ ημο Θέιαημξ Α.1. ηαζ ιία δζεηήξ μιμθμβία μκμι. αλίαξ 1000 δνπ ηαζ εηδμηζημφ επζημηίμο 14%. Λα εονεεεί δ απυδμζδ ζηδ θήλδ ηδξ μιμθμβίαξ αοηήξ. 3. Γίδμκηαζ ηα ελήξ ζημζπεία βζα ηνεζξ ιεημπέξ ηαζ ημ πανημθοθάηζμ αβμνάξ

     r1 , rm   

ιεημπή .................... COV  Α

35

Β

84

Γ

0,95

Ζ ηοπζηή απυηθζζδ ηςκ απμδυζεςκ ημο πανημθοθαηίμο αβμνάξ είκαζ ζm = 7 Λα εονεεεί μ ζοκηεθεζηήξ "α" πανημθοθαηίμο πμο απανηίγεηαζ απυ ηζξ ιεημπέξ Α, Β, Γ ζε ίζα ιένδ. ΘΕΜΑ Γ 1. "Ζ

δζαπνμκζηή

δζάνενςζδ

ηςκ

επζημηίςκ

πνμαθέπεζ

ηδκ

ιεθθμκηζηή

δζαιυνθςζδ ζηα επζηυηζα αβμνάξ". Λα ζπμθζάζεηε ελδβχκηαξ ακ ζοιθςκείηε ή υπζ. 2. "Οζ

ηαθά

πθδνμθμνδιέκμζ

ηενδμζηυπμζ

απμζηαεενμπμζμφκ

ηδκ

αβμνά

ηεθαθαίςκ". Λα ζπμθζάζεηε-ελδβχκηαξ ακ ζοιθςκείηε ή υπζ. "Σα

πνμεεζιζαηά

ζοιαυθαζα

είκαζ

ενβαθεία

βζα

ηδκ

πνμθφθαλδ

απυ

πνδιαημμζημκμιζημφξ ηζκδφκμοξ εκχ ηα δζηαζχιαηα είκαζ ενβαθεία βζα ηδκ ακάθδρδ ηζκδφκμο". Λα ζπμθζάζεηε ελδβχκηαξ ακ ζοιθςκείηε ή υπζ.

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι – Σεπτέμβριος 1997 Να απανηηθούν και ηα δύο θέμαηα. ΘΕΜΑ 1 1) Γίδεηαζ μιμθμβία μκμιαζηζηήξ αλίαξ 1.000.000 ηαζ ηνζεημφξ θήλδξ. Σμ εηδμηζηυ επζηυηζμ ηδξ μιμθμβίαξ είκαζ ηοιαζκυιεκμ ηαζ μνίγεηαζ ςξ ημ εηήζζμ επζηυηζμ πμο επζηναηεί ζηδκ

ανπή

ηαεεκυξ

απυ ηα έηδ γςήξ ηδξ μιμθμβίαξ. Σα

επζηυηζα πμο ζήιενα ζζπφμοκ είκαζ: i(0.1)=0.10, i(0.2)=0.08, i(0.3)=0.06. Θαηά ηδκ θήλδ ηδξ, δ μιμθμβία απμδίδεζ ζημκ ηάημπυ ηδξ ηδκ μκμιαζηζηή ηδξ

18

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι 2010 αλία, πένακ ημο ηυημο. Τπμεέημοιε υηζ επζηναηεί πθήνδξ αεααζυηδηα ςξ πνμξ ηα επζηυηζα. a) Λα εονεεμφκ μζ εηήζζεξ πθδνςιέξ ηδξ μιμθμβίαξ. b) Λα οπμθμβζζηεί δ αλία ηδξ μιμθμβίαξ ζήιενα. c) Λα οπμθμβζζεεί δ δζάνηεζα ηδξ μιμθμβίαξ. 2) ΢ε ηζ πνδζζιεφεζ δ ιέηνδζδ ηδξ δζάνηεζαξ ιίαξ μιμθμβίαξ; 3) Πχξ

ιπμνεί δ ααεααζυηδηα κα επζδνάζεζ ζηδ ζοιπενζθμνά ηδξ ηζιήξ ιζαξ

μιμθμβίαξ; Θέμα Β 1) Γφμ ιεημπέξ (Υ ηαζ Τ) πνμζθένμοκ πνμζδμηχιεκδ απυδμζδ

0,14.

Ζ ηοπζηή

απυηθζζδ ηςκ απμδυζεςκ ημοξ είκαζ 0,75 ηαζ 0,52 ακηίζημζπα. Ο ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ

ηςκ

απμδυζεςκ

ηςκ

δφμ

ιεημπχκ

είκαζ

αηνζαχξ

-1.

Λα εονεεεί - ακ οπάνπεζ - ημ πανημθοθάηζμ ηςκ δφμ ιεημπχκ (δδθαδή ηα πμζμζηά επέκδοζδξ ζε ηάεε ιία) πμο ειθακίγεζ ιδδεκζηυ ηίκδοκμ. 2) Σζ είκαζ μ ζοζηδιαηζηυξ ηίκδοκμξ ηςκ ιεημπχκ; Σζ πνμαθέπεζ δ οπυεεζδ μνεμθμβζηήξ ηεθαθαζαβμνάξ ζε ιμνθή παιδθήξ ζζπφμξ;

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι – Φεβρουάριος 1997 Το θέμα Α είναι ςποσπεωηικό. Από ηα Β και Γ επιλέξηε ηο ένα. Η βαθμολογία είναι ιζοβαπήρ αλλά δεν πεπνά ηην βάζη γπαπηό πος δεν επιηςγσάνει ηοςλάσιζηον 3 ζηο ςποσπεωηικό θέμα. 1) Γίδμκηαζ ηνεζξ απθέξ μιμθμβίεξ 1, 2, ηαζ 3 εηχκ θήλδξ. Σα ακηίζημζπα επζηυηζα είκαζ: i(0,1)=0,10, i(0,2)=0,12,

i(0,3)=0,14. ΢πδιαηίζαηε πανημθοθάηζμ

μιμθμβζχκ ιε 100 ιμκμεηείξ, 100 δζεηείξ ηαζ 1100 ηνζεηείξ απθέξ μιμθμβίεξ. a) κα εονεεεί δ αλία ηαζ δ δζάνηεζα ημο πανημθοθαηίμο b) κα οπμθμβζζεεί δ απυδμζδ ζηδ θήλδ ημο πανημθοθαηίμο c) ηζ απυδμζδ εα έπεζ ιζα επέκδοζδ 1000 κμιζζιαηζηχκ ιμκάδςκ πμο βίκεηαζ ζηδκ πενίμδμ 2 ηαζ νεοζημπμζείηαζ ζηδκ πενίμδμ 3; 2) Γίδμκηαζ ηα ελήξ ζημζπεία βζα δφμ ιεημπέξ, ημ πανημθοθάηζμ αβμνάξ ηαζ αλζυβναθμ: ΢πδιαηίγεηαζ πανημθοθάηζμ απυ ηζξ Α ηαζ Β ζε ίζα ιένδ ηαζ πςθείηαζ ςξ "αιμζααίμ ηεθάθαζμ" (Α/Θ). a) Πμζα είκαζ δ πνμζδμηχιεκδ απυδμζδ ηαζ δ ηοπζηή απυηθζζδ ημο Α/Θ; b) Πχξ ιπμνείηε κα ηνίκεηε ακ ζοιθένεζ δ ημπμεέηδζδ ζημ Α/Θ;

19

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι 2010 Έζης υηζ ζε ιία ηεθαθαζαβμνά ζοιαζχκμοκ απθδνμθυνδημζ ηαζ ηαθμί ακαθοηέξ. Έζης υηζ μζ ηαθμί ακαθοηέξ έπμοκ ιεηαλφ ημοξ επανηή ακηαβςκζζιυ ηαζ άηζ δζαεέημοκ "εζςηενζηή πθδνμθυνδζδ". Έπεηαζ υηζ ζζπφεζ δ οπυεεζδ μνεμθμβζηήξ ηεθαθαζαβμνάξ ζε επίπεδμ ορδθήξ ζζπφμξ. Λα ζπμθζάζεηε ημ ζοιπέναζια ιε αναπφηδηα, ζαθήκεζα ηαζ θμβζηή.

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ι – Φεβρουάριος 1995 Το Α είναι ςποσπεωηικό. Από ηα Β και Γ να επιλεγεί ένα. Τα θέμαηα είναι ιζοβαπή. 1) Γίδεηαζ ηθαζζζηή (ζφκεεηδ) μιμθμβία μκμιαζηζηήξ αλίαξ 1000 δνπ. ηαζ ηνζεημφξ θήλδξ (απυ ζήιενα). Σμ εηδμηζηυ επζηυηζμ εζκαΐ10%. Σα επζηυηζα αβμνάξ ζήιενα δζαιμνθχκμκηαζ ςξ ελήξ: Γζα ιμκμεηή απθή, μιμθμβία 14%. Γζα δζεηή απθή μιμθμβία 12%. Γζα ηδκ ηνζεηή απθή μιμθμβία 8%. a) Λα οπμθμβζζεεί δ αλία ηαζ δ δζάνηεζα ηδξ μιμθμβίαξ b) Πμζα εα ήηακ (ηαηά πνμζέββζζδ) δ αλία ηδξ, ακ αοηή δ μιμθμβία ήηακ δζδκεηήξ; c) Ακ οπμεέζμοιε υηζ ηα επζηυηζα ιπμνεί κα ιεηααθδεμφκ ηαηά ημ επυιεκμ έημξ, πμζα εα είκαζ δ επίπηςζδ ζηδκ αλία ηδξ μιμθμβίαξ; d) Πςξ ιπμνεί μ ηάημπμξ ηδξ μιμθμβίαξ κα πνμζηαηεοεεί απυ ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ ιεηααμθήξ ηςκ επζημηίςκ; 2) Έκα πανημθοθάηζμ

Ε απανηίγεηαζ απυ ημ

αηίκδοκμ πνευβναθμ ηαζ ημ

πανημθοθάηζμ αβμνάξ, Ζ απυδμζδ ημο αηίκδοκμο πνεμβνάθμο είκαζ 0,06. Ζ απυδμζδ

ημο

πανημθοθαηίμο

Ε

είκαζ

0,095.

Ζ

ηοπζηή

απυηθζζδ

ημο

πανημθοθαηίμο αβμνάξ είκαζ 0,70 ηαζ δ ηθίζδ ηδξ βναιιήξ ηεθαθαζαβμνάξ είκαζ 0,10. Λα εονεεμφκ: a) Ζ πνμζδμηχιεκδ απυδμζδ ημο πανημθοθαηίμο αβμνάξ b) Ζ ηοπζηή απυηθζζδ απμδυζεςκ πανημθοθαηίμο Ε c) Ο ζοκηεθεζηήξ ¨α¨ ημο πανημθοθαηίμο Ε d) Ζ πνμζδμηχιεκδ απυδμζδ ηαζ ηοπζηή απυηθζζδ εκυξ πανημθοθαηίμο πμο πνμηφπηεζ απυ δακεζζιυ πμζμφ ίζμο πνμξ ηo δζαεέζζιμ ηεθάθαζμ εκυξ· επεκδοηή, ηαζ ημπμεέηδζδ ημο ζοκμθζημφ ηεθαθαίμο ζημ πανημθοθάηζμ αβμνάξ; 3) Λα απακηήζεηε ιε ζοκημιία ζηα αηυθμοεα ενςηήιαηα: a) Πμζα είκαζ δ ααζζηή δζαθμνά πνμεεζιζαηχκ ζοιαμθαίςκ ηαζ δζηαζςιάηςκ; b) Πχξ δζαθένμοκ δ "ακηζζηάειζζδ ηζκδφκμο ηαζ δ "δζαθμνμπμίδζδ ηζκδφκμο";

20

www.dap-oikonomikou.gr

Agores1aug13  
Agores1aug13  
Advertisement