Page 1

Τ ΕΤ Α Ρ Τ Η 1 7 Α Π ΡΙ Λ Ι Ο Υ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ:  ΠΤ ΥΧΙ ΑΚΗ ΕΞΕΤ ΑΣΤΙ ΚΗ Αποτελεί πάγιο αίτημα της ΔΑΠ. Ενδεικτικά παραθέτουμε την πρόταση προς το Τμήμα (Ιούλιος 2007) καθώς και πλαίσιο της ΔΑΠ που υπερψηφίστηκε στις 13 Νοεμβρίου 2007.

 ΚΑΝΟΝ ΙΚΗ ΕΞ ΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗ ΜΑΤΩ Ν ΤΟΥ ΕΑΡ ΙΝΟΥ ΕΞ Α ΜΗΝ ΟΥ Το Τμήμα αιφνιδιαστικά αποφάσισε να μην εξεταστούν μαθήματα του Εαρινού εξαμήνου. Χάρη στην έγ κα ιρη παρέ μβ αση τ ης ΔΑ Π, λ ύθ ηκε ά μεσα τ ο συγ κεκ ρι μέν ο πρόβ λη μα . Παραθέτουμε την πρόταση μας προς το Τμήμα, που ορισμένοι συνάδελφοι δεν υπέγραψαν, απλά επειδή έγινε από την ΔΑΠ!!!

 ΣΧΕΔ ΙΟ Α ΘΗΝ Α - Π ΡΟΤ ΑΣΗ ΓΙ Α ΣΧΟΛ Η ΟΙΚ ΟΝΟ ΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣ ΤΗ ΜΩΝ Το Δεκέμβριο του 2012 με σκοπό να προλάβουμε τις αρνητικές επιπτώσεις που θα ‘χει το Σχέδιο Αθηνά στο Τμήμα μας. Η ΔΑΠ μέσω του Προέδρου του Σ.Φ.Οικονομικού, κάλεσε το Τμήμα να πάρει θέση και να κινήσει διαδικασίες, καταθέτοντας συνολική πρόταση για θωράκιση του Οικονομικού. Δυστυχώς κάποιοι, αρκέστηκαν στο να κενολογούν σε Συνελεύσεις των 100 ατόμων χωρίς πρακτικά αποτελέσματα, στιγματίζοντας τα προβλήματα αδυνατώντας όμως να δώσουν ουσιαστική λύση. Άλλοι πάλι, για να ενισχύσουν τη φυσική παρουσία στο κόμμα τους, προτεί νου ν ΣΥΝΝΕ ΝΩΣ ΕΙΣ – ΣΥΓ ΧΩΝ ΕΥΣ ΕΙΣ - ΚΑ ΤΑ ΡΓ ΗΣΕ ΙΣ Τ μη μάτω ν (με α καδ ημ αϊ κά κρι τήρ ια πάντα!! !).

17.04.2013  
17.04.2013  

dap-oikonomikou