Page 1

Παλζπνπδαζηηθό Σπλέδξην & Αλαζπγθξόηεζε ηεο ΕΦΕΕ Τη είλαη; Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπ;

Πνηνη θαη γηαηί δελ ην ζέινπλ;

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Η Δύλακε ησλ Φνηηεηώλ


Τη είλαη ε ΕΦΕΕ θαη ην Παλζπνπδαζηηθό Σπλέδξην Η

Εζληθή

Φνηηεηηθή

Έλσζε

δεπηεξνβάζκην ζπλδηθαιηζηηθό

Ειιάδνο

(Ε.Φ.Ε.Ε.)

όξγαλν ησλ θνηηεηώλ.

είλαη

ην

Πξσηνβάζκηα

όξγαλα ζεσξνύληαη νη Φνηηεηηθνί ΢ύιινγνη κε ηηο Γεληθέο ΢πλειεύζεηο. Κάζε 2 ρξόληα πξνβιέπεηαη ε δηεμαγσγή Παλζπνπδαζηηθνύ ΢πλεδξίνπ, ζην νπνίν κεηέρνπλ αληηπξόζσπνη από όινπο ηνπο θνηηεηηθνύο ζπιιόγνπο ηεο ρώξαο. Οη αληηπξόζσπνη νξίδνληαη από ηηο παξαηάμεηο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ηειεπηαίσλ θνηηεηηθώλ εθινγώλ . Παξά

ηε

ζπνπδαηόηεηα

ηνπ

Παλζπνπδαζηηθνύ

΢πλεδξίνπ

θαη

ηελ

αλαγθαηόηεηά ηνπ γηα νξγαλσκέλε δξάζε ησλ θνηηεηηθώλ ζπιιόγσλ, ε ηειεπηαία ζπλεδξίαζή ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1995. Πξνζπάζεηα γηα ηε ζύγθιεζή ηνπ έγηλε ηειεπηαία θνξά ην 2001, ε νπνία όκσο απέβεζε άθαξπε θαζώο ε παξάηαμε ηεο ΠΑΣΠ δελ εκθαλίζηεθε ζην ρώξν δηεμαγσγήο ηνπ Παλζπνπδαζηηθνύ Σπλεδξίνπ ελώ παξάιιεια ηηο ίδηεο κέξεο δηνξγάλσζε ην «1ν αλνηρηό ζπλέδξην λενιαίαο» . Με αθνξκή ηελ απνπζία ηεο ΠΑ΢Π ε παξάηαμε ησλ ΕΑΑΚ πξνβάιινληαο πάιη ην «δεκνθξαηηθό» ηεο πξόζσπν πξνρώξεζε ζηε δηάιπζε ηνπ ΢πλεδξίνπ κε βίαην ηξόπν. Από ην Παλζπνπδαζηηθό ζπλέδξην ζα πξνθύςεη λέν Κ.΢. κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ηειεπηαίσλ εθινγώλ θαη όρη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 1995. Σν Κ.΢. απηό αλάινγα κε ηνπο ζπζρεηηζκνύο ζα αλαδεηθλύεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ θνηηεηώλ. Έηζη, δελ ζα ππάξρεη πηα ην πεξηζώξην νη γλσζηέο <<κεηνςεθίεο>> λα πξνβάινπλ σο επηζπκία ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηηεηώλ ηηο δηθέο ηνπο ζέζεηο θαη απόςεηο. Επηπιένλ, ζα δνζεί ηέινο ζηελ αλαθνίλσζε μερσξηζηώλ εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ από θάζε παξάηαμε, θαη ζα ζηακαηήζεη ε ζηνρεπόκελε ζηξέβισζε ησλ απνηειεζκάησλ από ζπγθεθξηκέλεο θαη κεξίδαο ηνπ ηύπνπ πνπ απηέο έρνπλ ζρέζε.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Η Δύλακε ησλ Φνηηεηώλ

παξαηάμεηο


Τν ρξνληθό ηεο πξνζπάζεηαο γηα αλαζπγθξόηεζε ηεο ΕΦΕΕ Φέηνο ζπγθιήζεθε ε ΕΦΕΕ ε νπνία απνθάζηζε ηε δηεμαγσγή ηνπ Παλζπνπδαζηηθνύ ΢πλεδξίνπ 23-25/10/2009, σζηόζν γηα αθόκα κηα θνξά νη ζπλήζεηο ύπνπηνη θξνληίδνπλ λα κελ πξνρσξάεη ε δηαδηθαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα ΕΦΕΕ πξαγκαηνπνηήζεθαλ:  Δεπηέξα 12/10/2009 . Απνθαζίδεηαη ζύγθιεζε ηεο Τερληθήο Γξακκαηείαο ε νπνία είλαη αξκόδηα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ΢πλεδξίνπ π.ρ. ζπγθέληξσζε απνηειεζκάησλ θνηηεηηθώλ ζπιιόγσλ, δηαλνκή θαξηώλ ζηνπο ζπλέδξνπο αλά ηελ Ειιάδα θιπ. ΢ηε ζπλεδξίαζε απηή ηα ΕΑΑΚ θαηέζηξεςαλ ην θείκελν ζην νπνίν είρε θαηαγξαθεί ε ζπγθεθξηκέλε απόθαζε πξηλ ην ππνγξάςνπλ νη ππόινηπεο παξαηάμεηο. Σν θείκελν απηό ηειηθά ππνγξάθεθε εθηόο ακθηζεάηξνπ, απνπζίαο ησλ ΕΑΑΚ.  Παξαζθεπή 16/10/2009. «Εθπξόζσπνη» ησλ ΕΑΑΚ δηέιπζαλ ηελ Τερληθή Γξακκαηεία –ηελ νπνία θαη δελ αλαγλσξίδνπλ- επηηηζέκελνη ζηνπο εθπξνζώπνπο ηεο ΔΑΠ.  ΢άββαην 17/10/2009. Με ππεθθπγέο θαη κε πξόθαζε όηη δελ έρεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπιιόγσλ ε ΠΑΣΠ εκπόδηζε ηελ ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Σπλεδξίνπ. Σν ζεηηθό ζηνηρείν από απηή ηε ζπλεδξίαζε ηεο Σερληθήο Γξακκαηείαο είλαη ε αλαγλώξηζε θνηλώλ απνηειεζκάησλ από ηηο παξαηάμεηο γηα κία ζεηξά ζπιιόγσλ όπσο ε Φαξκαθεπηηθή Αζήλαο, Ιαηξηθή Αζήλαο, ΕΜΜΕ θιπ.  Δεπηέξα 19/10/2009. Η δηαδηθαζία δελ πξνρώξεζε θαζώο νη εθπξόζσπνη ησλ ΕΑΑΚ ζπλέρηζαλ λα εμαληινύλ ηελ πνιηηηθή ηνπο επηρεηξεκαηνινγία ζε πβξηζηηθά ζπλζήκαηα ελώ ε ΠΑΣΠ ζπλέρηζε λα θξαηάεη ηελ ίδηα ζηάζε.  Σξίηε 20/10/2009. ΢πλεδξίαζε ε Σερληθή Γξακκαηεία ηεο Ε.Φ.Ε.Ε. γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ 18νπ Παλζπνπδαζηηθνύ ΢πλεδξίνπ ζηηο 23-25 Οθησβξίνπ θαη γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ Κ.΢. ηεο Ε.Φ.Ε.Ε. Η Τερληθή Γξακκαηεία επηθύξσζε ηα απνηειέζκαηα ησλ Φνηηεηηθώλ Εθινγώλ 2009 ζε 31 ζπιιόγνπο ζε όιε ηελ Ειιάδα.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Η Δύλακε Τσλ Φνηηεηώλ


 Σεηάξηε 21/10/2009. ΢ε αληίζεζε κε ην πνιηηηθό ηεο θνξέα, ην ΠΑ΢ΟΚ, θαη ηηο δεζκεύζεηο ηνπ ζεκεξηλνύ Πξσζππνπξγνύ, ε ΠΑΣΠ ππεθθεύγεη θαη αξλείηαη λα ππνγξάςεη γηα ηε δηελέξγεηα Παλζπνπδαζηηθνύ ΢πλεδξίνπ, ηνξπηιίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ηξηώλ παξαηάμεσλ – ΔΑΠΝΔΦΚ, ΠΚ΢, ΑΡΕΝ, θαη ζπκπιένληαο κε ηε κεηνςεθία ηεο ΕΑΑΚ. Οξηζκέλνη ζπλερίδνπλ λα θξύβνληαη θαη λα παίδνπλ παηρλίδηα ζηηο πιάηεο ηνπ θνηηεηηθνύ θηλήκαηνο κελ αθήλνληαο ηνπο θνηηεηέο λα εθθξαζηνύλ ζηε θνηλσλία. Πνηνη δελ ζέινπλ ην Παλζπνπδαζηηθό Σπλέδξην; Εδώ ηίζεηαη όκσο θαη έλα εξώηεκα. Πνηνη θαη γηαηί δηαιύνπλ ηελ ΕΦΕΕ κε ηξακπνπθηζκνύο θαη ζπλζήκαηα; Πνηνη δελ ζέινπλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ην Παλζπνπδαζηηθό ΢πλέδξην θαη παξαθσιύνπλ ηηο δηαδηθαζίεο κε αζηείεο πξνθάζεηο; Η παξάηαμε ησλ ΕΑΑΚ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ΠΑ΢Π πξνθεηκέλνπ λα παξαθσιύζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο Σερληθήο Γξακκαηείαο δεηνύλ ηνλ απνθιεηζκό ηδξπκάησλ θαη ζρνιώλ αθήλνληαο έηζη ρηιηάδεο θνηηεηέο εθηόο ηνπ Παλζπνπδαζηηθνύ ΢πλεδξίνπ πνπ έρεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 15 νιόθιεξα ρξόληα. Δελ είλαη ηπραίν ηνπ απνθιεηζκνύ απηνύ όηη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιέο ε ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ζπγθεληξώλεη πςειά πνζνζηά .

Η ΠΑΣΠ θέξλεη δηαξθώο πξνζρήκαηα, όπσο ην γεγνλόο όηη δελ ππέγξαθε ην πξαθηηθό γηα λα νξηζηεί εκεξνκελία Σπλεδξίνπ αλ δελ άιιαδε ε γξακκαηνζεηξά ζην θείκελν θαη όηη δελ έρεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπιιόγσλ. Παξάιιεια, αλαδεηθλύεηαη ν ππνλνκεπηηθόο ξόινο ησλ ΕΑΑΚ πνπ δελ επηζπκνύλ θακία νξγάλσζε ηνπ θνηηεηηθνύ θηλήκαηνο, θαζώο επαλαπαύνληαη ζε κηα θαηάζηαζε δηάιπζεο πνπ εμππεξεηεί ηα «αγσληζηηθά» ηνπο ζπκθέξνληα.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Η Δύλακε ησλ Φνηηεηώλ


Η ζέζε ηεο ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, κέλνληαο πηζηή ζηηο ηδέεο θαη αμίεο γηα εθπξνζώπεζε ησλ θνηηεηώλ θαη γηα έλα ζύγρξνλν θνηηεηηθό θίλεκα πνπ δελ εγθισβίδεηαη ζηε ζηείξα άξλεζε, ζα εμαληιήζεη ηα πεξηζώξηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Παλζπνπδαζηηθνύ ΢πλεδξίνπ. Η πξαγκαηνπνίεζε Παλζπνπδαζηηθνύ Σπλεδξίνπ θαη ε αλαζπγθξόηεζε ηεο ΕΦΕΕ απνηειεί πάγην αίηεκα ηεο ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Δελ είλαη δπλαηόλ νη θνηηεηέο ηνπ 2009 λα εθθξάδνληαη κέζα από ηελ δηαιπκέλε ΕΦΕΕ ηνπ 1995. Όζν θη αλ θνβνύληαη νξηζκέλνη λα κεηξήζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, όζν θη αλ θνβνύληαη νξηζκέλνη λα δνύλε ηελ αιήζεηα, όζν θη αλ δελ ζέινπλ νξηζκέλνη λα θαλεί ηη πξαγκαηηθά ζέινπλ νη θνηηεηέο, ε ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ε πξώηε παξάηαμε ζηα ειιεληθά Παλεπηζηήκηα ζα ζπλερίζεη λα κάρεηαη γηα ηα ζπκθέξνληα όισλ ησλ θνηηεηώλ.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Η Δύλακε ησλ Φνηηεηώλ

dap politikou  
dap politikou  

dap politikou