Page 1

 Πλθροφορίεσ  Πλακάκια  Επεξιγθςθ  Πλθροφορίεσ για κάκε πακολογοανατομικι αλλοίωςθ

2010

www.dap-iatrikis.gr


1

Τρόποσ εξέταςησ Αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία & ώξα πνπ έρεηε δειώζεη ζηε ιίζηα, πεγαίλεηε ζηελ αίζνπζα Μηθξνζθνπίωλ, θαηά νκάδεο ~8-10 αηόκωλ. Από κία ζπιινγή κε ηζηνινγηθέο ηνκέο, ζαο δίλνληαη ηπραία 3 πιαθάθηα. Αθνινπζεί ε αλάγλωζε ελόο ζύληνκν ηζηνξηθνύ γηα ην θάζε πιαθάθη, θη αθνύ ζαο δνζεί ιίγνο ρξόλνο, επηιέγεηε ηα 2 από ηα 3 πιαθάθηα πνπ ζαο δόζεθαλ, ζηα νπνία θαη ζα εμεηαζηείηε. Ύζηεξα, έρεηε ην ρξόλν ζαο λα θαηαιήμεηε ζηελ παζνινγηθή αιινίωζε πνπ ππάξρεη ζηελ ηνκή ζαο θαη λα δεηήζεηε λα εμεηαζηείηε. Ο βαζκόο δπζθνιίαο, πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ εμεηαζηή, από πνιύ εύθνιεο εξωηήζεηο έωο δύζθνιεο, θαη κε αληίζηνηρν βαζκό απζηεξόηεηαο. Ο ηύπνο ηωλ εξωηήζεωλ, κπνξεί λα είλαη: (1) Γηα πνηνλ ηζηό πξόθεηηαη θαη πνηα ε παζαλ αιινίωζε; (2) Αλάινγα κε ηε δηάγλωζε, δεηείηαη λα θαηαδείμεηε έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό ηεο λόζνπ (3) Ο εμεηαζηήο δείρλεη κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη θαιείζηε λα αλαγλωξίζεηε γηα ηη είδνπο θπηάξα-αιινίωζε πξόθεηηαη. Μπνξεί λα αθνξά θαη ζε πεξηνρή θπζηνινγηθνύ ηζηνύ. (4) Σηάδηνπνίεζε – βαζκόο θαθνήζεηαο - πξόγλωζε Οη δηάθνξεο αιινηώζεηο, παξαηίζεληαη κε ηε ζεηξά πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζην set γηα ηελ εμέηαζε ηεο πξνόδνπ! 1. Γηεζεηηθό πνξνγελέο Ca καζηνύ 2. Ca πξνζηάηε 3. Ηπαηνθπηηαξηθό Ca 4. Οδώδεο ππεξπιαζία ζπξενεηδνύο 5. Χξόληα ππεινλεθξίηηδα 6. Θειώδεο Ca ζπξενεηδνύο 7. Πιαθώδεο Ca ηξαρήινπ 8. Γπζπιαζία ηξαρήινπ 9. Βιελλώδεο θπζηαδέλωκα ωνζεθώλ 10. Ιλνθπζηηθέο αιινηώζεοη καζηνύ 11. Χξόληα επαηίηηδα 12. Κίξξωζε ήπαηνο 13. Νεθξνθπηηαξηθό Ca 14. Νεθξνβιάζηωκα – Όγθνο ηνπ Wilms 15. Θπξενεηδίηηδα Hashimoto 16. Γαζηξηθό έιθνο – Χξόληα Γαζηξίηηδα 17. Αδέλωκα παρένο εληέξνπ – Πνιύπνδαο 18. Αδελνθαξθίλωκα παρένο εληέξνπ 19. Σπηινκειαλνθπηηαξηθόο ζπίινο 20. Αθηηληθή θεξάηωζε 21. Μεληγγίωκα 22. Πνιύκνξθν γινηνβιάζηωκα 23. ΓΑΠ-ΝΓΦΚ Ιαηξηθήο | Πξόνδνο ΠαζΑλ ΙΙ (2010)


2 (1) Γηεζεηηθό πνξνγελέο θαξθίλσκα καζηνύ:

Διθκθτικό (και ςτο λιπϊδθ ιςτό) πορογενζσ Ca μαςτοφ & in situ Ca. Δεν υπάρχουν μυοεπικθλιακά κφτταρα, ενϊ παρατθροφνται κι αποτοτανϊςεισ. ~ μορφι καρκίνου του μαςτοφ -

διικθςθ του ςτρϊματοσ => ινοβλαςτικι υπερπλαςία (δεςμοπλαςία) ςυμπαγισ εικόνα με ανϊμαλα όρια λευκόφαιθ, ρυπαρι, κιτρινωπζσ δεςμίδεσ αποτιτανϊςεων ςυμπαγείσ ακροίςεισ + χορδζσ καρκινικϊν κυττάρων ςε πυκνό, ινϊδεσ ςτρϊμα καλά διαφοροποιθμζνοι: εκτρωτικοί αδζνεσ, κακά διαφοροποιθμζνοι: ςυμπαγείσ δςμίδεσ νεοπλαςματικϊν κυττάρων

(2) Καξθίλσκα πξνζηάηε:

Δηθόλα 1: Φπζηνινγηθόο πξνζηαηηθόο ηζηόο ηζηόο

Δηθόλα 2: αξηζηεξά: αδελνθαξθίλσκα, δεμηά: θπζ.

Δηθόλα 3: ελδνεπηζειηαθή λενπιαζία, ππνδεηθλύεη όηη πηζαλόλ ππάξρεη αδελνθαξθίλσκα (50%)

ΓΑΠ-ΝΓΦΚ Ιαηξηθήο | Πξόνδνο ΠαζΑλ ΙΙ (2010)


3

Δηθόλα 4: Σε κεγέζπλζε (ππνρξσκαηηθνί ππξήλεο, πξνβάιινληα ππξήληα, έιιεηςε ζηξώκαηνο, αθόκε αλαγλσξίδνληαη σο αδέλεο)

Δηθόλα 5: ρακειήο δηαθνξνπνίεζεο αδελνθαξθίλσκα, κε ππξήλα θαη κηηώζεηο

Δηθόλα 6: Αλνζνϋπεξνμεηαζηθή ρξώζε γηα PSA

Καλοικθσ υπερπλαςία: Αδενωματϊδθσ υπερπλαςία ςτθν περιουρθκρικι ηϊνθ. ΢τα κφτταρα, ςυνικωσ, υπάρχουν πυρινια. Όταν ςυγχωνεφονται οι αδζνεσ, ζχουμε το πρότυπο IV χαμθλισ διαφοροποίθςθσ. Καρκίνωμα: Μικροί αδζνεσ - Προβάλλοντα πυρινια. ΓΑΠ-ΝΓΦΚ Ιαηξηθήο | Πξόνδνο ΠαζΑλ ΙΙ (2010)


4 - 98% 1πακϊν προςτατικϊν όγκων - 75% 60-80, υψθλότεροι ςυχνότθτα οι μαφροι τθσ Αμερικισ ~ πολυεςτιακό, ςτισ περιφερικζσ ηϊνεσ - απόφραξθ ουροδόχου, απϊλεια ΢Β, οςτικό άλγοσ, αναιμία (δακτυλικι ι διουρθκρικι εκτομι υπερπλαςκζντοσ προςτάτθ) - PSA & PAP (ΡΑΡ, μόνο ςε μεταςτατικό καρκίνο), υψθλότερα επίπεδα ανδρογόνων - ακανόνιςτα όρια, λευκοκίτρινθ χροιά, ανϊμαλθ επιφάνεια, ςκλθρι ςφςταςθ - διικθςθ προςτατικισ κάψασ, περινευρικι διικθςθ, ςπερματικϊν κφςτεων κατά ςυνζχεια ιςτοφ, οςτά (~ ΢΢, πλευρζσ, πυζλου) -

-

από τα αδζνια, μικροφ ζωσ μζτριου μεγζκουσ αδενικοί ςχθματιςμοί, ςτεροφνται οργάνωςθσ, διθκοφν το ςτρϊμα καλϊσ διαφοροποιθμζνα: αδενικοί ςχθματιςμοί περιβάλλονται από μονιρθ ςτιβάδα ομοιόμορφων νεοπλαςματικϊν (κυβοειδι) o ποικιλία ςτο ςχιμα και το μζγεκοσ o κθλϊδεισ + θκμοειδείσ ςχθματιςμοί o υποτυπϊδεισ αδενικοί ςχθματιςμοί με ςυμπαγείσ δοκιδϊςεισ ςχθματιςμϊν των διθκθτικϊν κυττάρων κακοικεια: κατά Gleason – αδενικόσ ςχθματιςμόσ + διικθςθ, μικρότερο ςκορ -> καλφτερθ πρόγνωςθ, ~4-7

(3) Ηπαηνθπηηαξηθό θαξθίλσκα ήπαηνο:

Δηθόλα 1: δεμηά θπξίσο: θαθνήζε θύηηαξα, θαιώο δηαθνξνπνηεκέλα, αξηζηεξά θπξίσο: θπζηνινγηθά, κεγαιύηεξνπ κεγέζνπο επαηνθύηηαξα

- HBV, ςτο 80%-90%, χρόνια ιοφορία -> x200 κίνδυνοσ, ¼ -> αναπτφςςει, ζντονεσ γεωγραφικζσ διακυμάνςεισ - ςκοφρο χρϊμα, μαλκακι ςφςταςθ, αιμορραγικό - κάποιεσ φορζσ ραςινόφαιθ χροιά λόγω εναπόκεςθσ χολοχρωςτικϊν - μονιρθσ-ευμεγζκθσ ι μικροί-πολυάρικμοι - τάςθ ανάπτυξθσ μζςα ςρισ πυλαίεσ φλζβεσ & επζκταςθ ςτθν κοίλθ φλζβα ΓΑΠ-ΝΓΦΚ Ιαηξηθήο | Πξόνδνο ΠαζΑλ ΙΙ (2010)


5 - επϊδυνθ θπατικι μάηα, επιπλοκζσ; Αςκίτθσ, κρόμβωςθ πυλαίασ, αιμορραγί από κιρςοφσ του οιςοφάγου - κακι πρόγνωςθ -> καρκινικι καχεξία, ριξθ όγκου -> ενδοπεριτοναϊκι αιμορραγία, θπατικι ανεπάρεκια -

-

~ διάταξθ ςε δοκίδεσ, μοιάηοντασ με τισ φυςιολογικζσ άλλοτε, ψευδοαδενωματϊδθσ (αδενϊδθσ, κυψελοειδισ), τα κακοικθ διατάςςονται γφρω από ζναν αυλό και μοιάηουν με αδζνεσ άλλθ, ιδιαίτερθ εικόνα ςε υγιζσ ιπαρ εφιβων & νεαρϊν: ινοπεταλιοειδζσ θπατοκυτταρικό καρκίνωμα -> ευμεγζκθ θωςινόφιλα κφτταρα που διατάςςονται ςε ομάδεσ οι οποίεσ περιβάλλονται από λεπτζσ κολλαγόνεσ ίνεσ (καλφτερθ πρόγνωςθ) μετάςταςθ ςε πολλά όργανα: ~ πνεφμονεσ, πυλαίοι λεμφαδζνεσ

(4) Οδώδεο ππεξπιαζία ζπξενεηδνύο:

Όηοι με ανιςομεγζκθ κυλάκια. Ινϊδθσ ςκλιρυνςθ με δυςτροφικι αςβζςτωςθ. Εκεί που βλζπουμε κολλοειδζσ, ζχει οξφφιλθ μετάπλαςθ. Σα ροη, ζχουν μετάπλαςθ. Σα μωβ, όχι. -

γυναίκεσ:άνδρεσ = 8:1, διάχυτθ -> εφβεία, πολυοηϊδθσ -> >50, απλι οηϊδθσ -> οικογενισ – γενετικι ςυμμετοχι ιπια διαταραχι ςτθ χρθςιμοποίθςθ ιωδίου + υπερβολικι αντίδραςθ ςε φυςιολογικά επίπεδα TSH δυςφαγία ι αναπνευςτικόσ ςυριγμόσ λόγω ςυμπίεςθσ του οιςοφάγου ι τθσ τραχείασ πίεςθ των τραχθλικϊν φλεβϊν: φλεβικι ςυμφόρθςθ κεφαλισ + τραχιλου ςυμπίεςθ παλίνδρομου λαρυγγικοφ νεφρου: βράγχοσ φωνισ από 2πλαςιαςμό βάρουσ (40 gr. ) ζωσ 100δεσ gr. ΓΑΠ-ΝΓΦΚ Ιαηξηθήο | Πξόνδνο ΠαζΑλ ΙΙ (2010)


6 o δάχυτθ μθ-τοξικι: αρχικά ςτάδια, διάχυτθ διόγκωςθ, υπερτροφία + υπερπλαςία κυλακικϊν επικθλιακϊν κυττάρων o πολυοηϊδθσ μθ-τοξικι: κακϊσ χρονίηει, οηϊδθσ διαμόρφωςθ, πολυάρικμοι ακανόνιςτοι όηοι, όταν ζουν πολφ κολλοειδζσ: μαλακοί, γυαλιςτεροί, ερυκρόφαιοι. Όταν ζχουν μικρότερα κυλάκια: λιγότερο κολλοείιδζσ, λευκόφαιοι, παρεγχυματϊδεισ o νεκρωτικζσ, κυςτικζσ, αιμορραγικζ σπεριοχζσ + ινϊδεισ ταινίεσ που διαςχίηουν τον αδζνα + εςτίεσ αςβεςτοποίθςθσ o τα κυλάκια των όηων, ποικίλουν ςε μζγεκοσ. Μερικά, είναι, διατεταμζνα με κολλοειδζσ, άλλα ςυμπιεςμζνα. o επικθλιακά: από επίπεδα ζωσ κυβοειδι, μερικζσ φορζσ διατάςςονται ςε κθλζσ που προβάλλουν ςτον αυλοϋν. o μεμονωμζνα κυλάκια ι ομάδεσ κυλακίων: χωρίηονται με πυκνι ίνωςθ + δυςτροφικζσ αςβεςτϊςεισ νεκρωτικϊν περιοχϊν

(5) Χξόληα ππεινλεθξίηηδα:

Δηθόλα 2: ιεκθνθύηηαξα θαη πιαζκαηνθύηηαξα (ραξαθηεξηζηηθαά γηα ηε ρξόληα ππεινλεθξίηηδα)

Θυρεοειδοποίθςθ. ΢φαιρικι ςκλιρυνςθ ςπειραμάτων.

χρόνια διαμεςο-ςωλθναριακι φλεγμονι αποφρακτικι & μθ-αποφρακτικι, ςε μθχανικι απόφραξθ: απόφραξθ & φλεγμονι - ςωλθναριακι ατροφία + διάμεςθ ίνωςθ - καλυκικι δυςμορφία με υπερκείμενθ φλοιομυελικι ουλοποίθςθ, ΜΟΝΟ ςε χρόνια πυελονεφρίτιδα & αναλγθτικι νεφροπάκεια - ακανόνιςτθ, αφμμετρθ ουλοποίθςθ - παραμόρφωςθ του ςχιματοσ των καλφκων και του υπερκείμενου παρεγχφματοσ ~ -> νεφρόσ τελικοφ ςταδίου: ςυρικνωμζνοσ + ςκλθρυντικόσ ιςτόσ (ινοποιθκείσ), 15% αυτϊν που κάνουν αιμοκάκαρςθ/μεταμόςχευςθ ΓΑΠ-ΝΓΦΚ Ιαηξηθήο | Πξόνδνο ΠαζΑλ ΙΙ (2010) -


7

-

αποφρακτικι: πφελοσ + κάλυκεσ -> διατεταμζνοι, παρζγχυμα -> ομοιόμορφθ λζπτυνςθ = υδρονζφρωθ κυςτεοουρθτθρικι παλκινδρόμθςθ: κάλυκεσ των πόλων -> διευρφνονται + υπερκείμενεσ εμφανείσ ουλζσ=ατροφικά διατεταμζνα ςωλθνάρια που περιβάλλονται από διάμεςο ινϊδθ ιςτό -> ακανόνιςτθ όψθ εξωτερικισ νεφρικισ επιφάνειασ, ςπειράματα -> όχι αλλοιϊςεισ ι περιςπειραματικι ίνωςθ ι ςκλιρυνςθ, ΧΑΡΑΚΣΗΡΙ΢ΣΙΚΟ: μεγάλου βακμοφ ατροφία των ςωλθναρίων & πλιρωςθ του αυλοφ τουσ από θωςινόφιλουσ υαλϊδεισ κυλίνδρουσ => κερεοειδοποίθςθ, ςτο διάμεςο ιςτό -> λεμφοκφτταρα + μακροφάγα, ςτα πρϊιμα

(6) Θειώδεο θαξθίλσκα ζπξενεηδνύο:

Θθλζσ. Πυρινεσ ςυνωςτιςμζνοι με ψευγοζγκλειςτα. FNA: Μεγάλοι πυρινεσ - πυρθνικά ψευδοζγκλειςτα - κακι προςκολλθτικότθτα. Θθλζσ + πόροσ. - πιο ςυχνόσ κυρεοειδικόσ καρκίνοσ ςτα ¾, ~ 20-50, γυναίκεσ:άνδρεσ = 3:1 - περίςςεια I, ακτινοβολια, γενετικοί παράγοντεσ: HLA-DR7, ςωματικζσ ανακατανομζσ του πρωτο-ογκογονιδίου RET ςτο χρωμ. 10 -

-

από μικροςκοπικζσ βλάβεσ ζωσ μεγάλουσ όγκουσ είτε υπόλευκεσ-ςυμπαγείσ είτε ςκλθρζσ-κοκκιϊδεισ αλλοιϊςεισ, <10% ζχει αλθκι κάψα διακλαδοφμενεσ κθλζσ που αποτελοφνται από ζναν κεντρικό αγγειοςυνδετιό άξονα + 1 ι περιςςότερουσ ςτίχουσ από κυβοειδι ζωσ κυλινδρικά κφτταρα ~ μζςα ςτον όγκο: κυλάκια με ςωλθνϊδεσ ι ακανόνιςτο ςχιμα πυρθνικι ατυπία, με διαυγείσ πυρινεσ (ground glass ι orphan Annie) + θωςινόφιλα ψευδοζγκλειςτα + πυρθνικζσ εντομζσ 50% πυκνι ίνωςθ + ψαμϊδθ ςωμάτια (ςχεδόν διαγνωςτικό, ςπάνιοςε άλλεσ περιπτϊςεισ) αςυνικιςτθ θ διικθςθ των αγγείων, ~ λεμφαδζνεσ & επεκτείνεται ςτουσ επιχϊριουσ τραχθλικοφσ, κατά ςυνζχεια ιςτοφ ςτο ¼, οι αιματογενείσ μεταςτάςεισ ~ ςτον πνεφμονα πολφ καλι πρόγνωςθ, κάνατοσ κυρίωσ λόγω των πνευμονικϊν μεταςτάςεων / μεταςτάςεων ςτον εγκζφαλο / απόφραξθ τραχείασ κι οιςοφάγου

(7) Πιαθώδεο θαξθίλσκα ηξαρήινπ κήηξαο: ΓΑΠ-ΝΓΦΚ Ιαηξηθήο | Πξόνδνο ΠαζΑλ ΙΙ (2010)


8 Διικθςθ όλου του τοιχϊματοσ τθσ μιτρασ & ςκθρϊδεσ υπόςτρωμα. Παλωδθ κφτταρα => Ακανκοκυτταρικό Ca.

- διαςπορά ~ λεμφαγειακι, παρακείμενουσ ιςτοφσ: ουρθτθρικι ςυμπίεςθ => υδροουρθτιρα, υδρονζφρωςθ, ΝΑ (50% των κανάτων λόγω ΝΑ), ουροδόχοσ + πρωκτόσ => ςυρίγγια, επιχϊριοι λεμφαδζνεσ => παρατραχθλικοί, υπογάςτριοι, ζξω λαγόνιοι ~ 52 ζτθ ι 25 μετά το CIN-1 / CIN-2, 10-15 μετά το CIN-3 - κολπικι αιμορραγία μετά τθ ςυνουςία ι τθν πλφςθ -

κοκκιϊδθσ, διαβρωμζνθ αλλοίωςθ, αςαφι όρια ι οηϊδθσ εξωφυτικι μάηα φωλιζσ: ςυμπαγεία ακροίςεισ μεγάλων καρκινικϊν κυττάρων τα οποία διαφοροποιοφνται ςε πλακϊδθ κατά τόπουσ μεμονωμζνα με κερατινοποίθςθ

(8) Γπζπιαζία ηξαρήινπ: Φυσ.: Παρατθροφμε πωσ μόνο θ κατϊτερθ ηϊνθ χωματίηεται ζντονα μωβ, κακϊσ ΜΟΝΟ εκεί πραγματοποιοφνται μιτϊςεισ (ηϊνθ κυττάρων κοντά ςτθ βαςικι μεμβράνθ). Εδϊ, θ περιοχι των μιτϊςεων, που υπερχρωματίηεται μωβ, εντοπίηεται ςτθν ανϊτερθ ηϊνθ. Οι μιτϊςεισ που εντοπίηονται ςε όλο το πάχοσ, είναι πολλζσ. Σα κφτταρα, κακϊσ μετακινοφμαςτε προσ τα άνω, μικραίνουν ςε μζγεκοσ (δθλ. ωριμάηουν) και γι'αυτό όχι in-situ. Παρατθρείται ακόμθ πιο ζντονα ο υπερχρωματιςμόσ, οι μιτϊςεισ κι θ περπλαςία των κυττάρων. δυνθτικά μπορεί να καταλιξει ςε in situ καρκίνωμα παράγοντεσ: πολλοί ερωτικοί ςφντροφοι, νεαρι θλικία πρϊτθσ επαφισ, κάπνιςμα - t εξζλιξθσ μεταξφ των ςταδίων: 10 χρόνια - CIN μεγάλου βακμοφ: HPV 16, 18 -> 70% διθκθτικϊν, 31,33, 35 -> 20%  CIN-1: εντονότερεσ αλλοιϊςεισ ςτο κατϊτερο 1/3, κφτταρα με άτυπουσ πυρινεσ μεταναςτεφουν προσ τα πάνω κι αποπίπτουν (test-Pap). ½ -> υποχωρεί αυτόματα, 10% -> CIN-3, 2% διθκθτικόσ καρκίνοσ.  CIN-2: αλλοιϊςεισ ςτο κατϊτερο & μεςα  CIN-3: τα πακολογικά κφτταρα διάχυτα ςε >2/3 ι ωσ in situ ςε όλεσ τισ ςτιβάδεσ, ελάχιςτθ διαφοροποίθςθ, 20% -> διθκθτικό καρκίνωμα ςε 10 χρόνια -

(9) Βιελλώδεο θπζηαδέλσκα σνζεθώλ: ΓΑΠ-ΝΓΦΚ Ιαηξηθήο | Πξόνδνο ΠαζΑλ ΙΙ (2010)


9

Καλοικθσ όγκοσ από το επιφανειακό επικιλιο. Ζλλειψθ πυρθνικισ ατυπίασ - μόνο απωςτικό, ΔΕ διθκεί. Οι πυρινεσ, είναι, ομοιόμορφοι, ο ζνασ βίςκεται δίπλα ςτον άλλον κι όλοι ακουμποφν ςτθ ΒΜ. Σο ςτάδιο, είναι, ςυνάρτθςθ τθσ κυτταροκερατίνθσ.Όχι: χαμθλι διαφ. -

100δεσ μικρζσ κφςτεισ, πολφχωρο λεπτά τοιχϊματα χωρίσ ςυμπαγείσ περιοχζσ ο κφςτεισ επενδφονται από 1 ςτιβάδα ψθλϊν κυλινδρικϊν κυττάρων κλζσ αν υπάρχουν: αγγειοςυνδετικόσ άξονασ + μονιρθ ψθλοφ κυλινδρινκοφ επικθλίου, όμοιοα με τθσ κφςτθσ 5% επιπλζκεται από τθν εμφφτευςθ πολυάρικμων βλεννοπαραγωγικϊν κυττάρων ςτισ περιτοναϊκζσ κοιλότθτεσ

(10) Ιλνθπζηηθέο αιινηώζεηο καζηνύ: Αδζνωςθ. Μυοεπικθλιακό κφτταρα μόνο ςε φυςιολογικό μαςτό. Πόροσ: πάνω, Λόβιο: κάτω. Τπάρχει αυξθμζνοσ αρικμόσ πόρων=αδζνωςθ. Διατθρείται θ λοβιοκεντρικι αρχιτεκτονικι που παρατθρείται ςτο φςιολογικό μαηικό ιςτό. Δεν υπάρχει αυξθμζνοσ κίνδυνοσ για ανάπτυξθ Ca. (11) -

ςε πολλζσ περιοχζσ αμφότερων των μαςτϊν, <5 εκ. ςκουρόχρωμο, λεπτόρρευςτο υγρό -> κυανι απόχρωςθ ςτισ μθεπικοινωνοφςεσ (κυανζσ-κολωτζσ) το επικιλιο που επενδφει τισ κφςτεισ, κυλινδρικό ζωσ επίπεδο, ι απουςιάηει αποκρινισ μετάπλαςθ καλυπτικοφ επικθλίου: μεγαλφετρα, πιο θωςινόφιλα, ~μονόςτιβο, και μπορεί να δθμιουργοφν κθλϊδεισ ςχθματιςμοφσ. κυςτικι διάταςθ των τελικϊν πόρων διάφορου βακμοφ αφξθςθ του ινϊδουσ ςτρϊματοσ υπερπλαςία των επικθλιακϊν κυττάρων των τελικϊν πόρων μείωςθ ενδολοβιακοφ ςτρϊματοσ ςε υπερπλαςία του επικθλίου των πόρωνμ τα κφτταρα είναι αυτά από τα οποία προζρχεται και το καρκίνωμα τυο μαςτοφ Χξόληα επαηίηηδα: από ιπια φλεγμονι των πυλαίων με ι χωρίσ ελάχιςτα ςτοιχεία νζκρωςθσ ζωσ εκτεταμζνθ φλεγμονι με νζκρωςθ & ίνωςθ HBV, HCV: κοινά πακαν -> διαβρωτικι νζκρωςθ + φλεγμονι πυλαίων + νζκρωςθ & αναγζννθςθ o διαβρωτικι νζκρωςθ: περιπυλαία βλάβθ, εςτιακι καταςτροφι των ορίων των θπατικϊν δοκίδων -> δθμιουργία ανϊμαλων ορίων μεταξφ πυλαίων + παρεγχφματοσ του λοβίου

ΓΑΠ-ΝΓΦΚ Ιαηξηθήο | Πξόνδνο ΠαζΑλ ΙΙ (2010)


10 o αλλοιώςεισ πυλαίων: ποικίλθ διικθςθ από λεμφοκφτταρα – πλαςματοκφτταρα – μακροφάγα, ιπια ζωσ ζντονθ υπερπλαςία χολθφόρων (μθ-ειδικι αντίδραςθ ςτθ χρόνια θπατικι προςβολι o αλλοιώςεισ λοβίου: εςτιακι νζκρωςθ + φλεγμονι του παρεγχφματοσ, ~ παρουςία διάσ*αρτων οξφφιλων ςωματίων.ν o περιπυλαία ίνωςθ: προςβολι ςτο πλαίςιο τθσ διαβρωτικισ νζκρωςθσ -> εναπόκεςθ κολλαγόνου -> αςτεροειδι εμφάνιςθ πυλαίων. Ηίνωςθ επεκτείνεται ςε παρακείμενα πυλαία ι προσ τθν κεντρολόβιο φλζβα. ΢τα τελικά ςτάδια: πκνό κολλαγόνο, καταςτροφι αρχιτεκτονικισ, διαίρεςθ παρεγχφματοσ ςε όηουσ => κίρρωςθ

(12) Ηπαηηθή θίξξσζε: Πάνω: Πυλαία Φλζβα, Ηπατικι Αρτθρία, Χολθφόρο. Κάτω: Κεντρολόβιοσ Φλζβα. Παρατθρείται περιπυλαία φλεγμονι/Λεμφοκυτταρικι διικθςθ. Κιρρωτικό οηίδιο. Λιπϊδθσ μεταμόρφωςθ θπατοκυττάρων. ΢υνδετικό διαφραγμάτιο. Κιρρωτικό οηίο. Όηοι + περιοοηιδιακι ίνωςθ = ΚΙΡΡΩ΢Η + Αδεβικζσ δομζσ: νεοχολλαγγειόλια ςτο ςυνδετικό ιςτό -> 2πακισ. Αν 1πακισ, ςτο τελικό ςτάδιο, δε κα είχε χολθφόρα. -

καταςτροφι τθσ φυςιολογικισ αρχιτεκτονικισ. Αποτελζι το τελικό ςτάδιο των νοςθμάτων του ιπατοσ ινϊδθ διαφραγμάτια, τα οποία περιβάλλονται από αναγεννθτικοφσ όηουσ θπατοκυττάρων επίμονθ νζκρωςθ τωνθπατοκυττάρων αλκοόλ, χρόνια ιογενισ θπατίτιδα, ενεργό θπατίτιδα αγνϊςτου αιτιολογίασ o Μικροοηώδθσ (Laennec/πυλαία/διαφραγματικι): οηίδια ςπανίωσ >λοβίου, δ<3 mm. - δεν ζχουν τα χαρακτθριςτικά του φυςιολογικοφ λοβίου - τα ινϊδθ διαφραγμάτια, τα οποία περιβάλλονται από αναγεννθτικοφσ όηουσ θπατοκυττάρων, και διαχωρίηουν τα οηίδια, ~ λεπτά. ΢τθν ενεργό κιρρωτικι διαδικαςία: πολλά φλεγμονϊδθ μονοπφρθνα + υπερπλαςτικά χολθφόρα ςωλθνάρια (αλκοόλ/αιμοχρωμάτωςθ/Wilson) o Μακροοηώδθσ (μετανεκρωτικι/μεκθπατιδικι/πολυλοβιακι κίρρωςθ: - ςχετίηεται με τθ χρόνια ενεργό θπατίτιδα - μεγάλα, ακανόνιςτου ςχιματοσ οηίδια, ~ φζρουν πυλαία διαςτιματα & απαγωγλά φλεβίδια - αρχικι διεργαςία -> πολυλοβιακι νζκρωςθ που επουλϊκθκε με ςχθματιςμό μεγάλων ουλϊν που περιβάλλουν πολλά λόβια ΓΑΠ-ΝΓΦΚ Ιαηξηθήο | Πξόνδνο ΠαζΑλ ΙΙ (2010)


11 -

-

-

θ μικροοηϊδθσ μπορεί -> μακροοηϊδθσ (αλκοολικοφσ που το ςταματοφν, και με τον καιρό όλεσ ςχεδόν, 90% ςε 2-3 ζτθ) τα διαφραγμάτια ζχουν μεγάλο πάχοσ + περιζχουν μονοπφρθνα φλεγμονϊδθ + υπερπλαςτικά χολθφόρα ςωλθνάρια

2πακισ: λίκοσ ςτον κοινό χολθφόρο πόρο, καρκίνωμα χολθδόχου ι παρακείμενων ιςτϊν, εξωγενισ πίεςθ, καλοικεισ ςτενϊςεισ εξωθπατικϊν χολθφόρων, ςυγγενισ ατρθςία χολθφόρων πρϊιμα: διογκωμζνο + κεχρωςμζνο ιπαρ, λόγω χολοχρωςτικϊν t: PMNs αντικακίςτανται από μονοπφρθνα υπερπλαςία + ελίκωςθ & διάταςθ χολθφόρων, τα οποία πενδφονται από υψθλό κυβοειδζσ τελικά, χολόςταςθ και ςτθν περιφζρεια του λοβίου διατεταμζνοι χολθφόροι, μπορεί να ραγοφν -> λίμνεσ χολισ διαρροι χολισ ςτα πυλαία => αφρϊδθ μακροφάγα -> ςυνακροίηονται, κοκκιϊματα θπατοκφτταρα με πολλι χολι -> χαρακτθριςτικό δικτυωτό κυτταρόπλαςμα, φτερό πουλιοφ t: τα πυλαία διευρφνονται & εμφανίηουν ίνωςθ ίνωςθ γφρω από τουσ χολθφόρουσ -> ςυγκεντρικι, ςίκθν κρομμφου περιπυλαία νζκρωςθ ανάπτυξθ διαφραγμάτων (αλλοιϊςεισ μικροοηϊδουσ)

(13) Νεθξνθπηηαξηθό θαξθίλσκα: Αριςτερά: Χαμθλόβακμθ κακοικεια-διαυγζσ κυτταρόπλαςμα,μικροί πυρινεσ. Δεξιά: Τψθλόβακμθ κακοικεια: μεγάλοι πυρινεσ, πυρινια. - από τα επικθλιακά κφτταρα των νεφρικϊν ςωλθναρίων - 90% νεφρ. Κακοθκειϊν ενθλίκων, κορφφωςθ ςτα 60, γυναίκεσ:άνδρεσ = 1:2 - αιματουρία – άλγοσ – ψθλαφθτι μάηα - πικανι ζκτοπθ παραγωγι ορμονϊν + παρανεοπλαςματικά ςφνδρομα - 5ετισ: 40%, αιματογενείσ: πνεφμονα, οςτά - ¼ με 1/3 απευκείασ από το κάπνιςμα, παχυςαρκία γυναικϊν - πορτοκαλο-κίτρινο, εςτιακι αιμορραγικι διικθςθ, νζκρωςθ - ςυμπαγείσ ι εςτιακϊσ κυςτικοί     

Μικρόσ όγκοσ με καλϊσ διαφοροποιθμζνα αδενοκαρκινϊματα, μπορεί απομακρυςμζνεσ μεταςτάςεισ ζωσ 1 cm. ςυμπαγείσ ακροίςεισ καρκινικϊν κυττάρων ςωλθνϊδεισ ι κτψελιδοειδείσ ςχθματιςμοί χαρακτθριςτικό: αςυνικιςτα διαυγζσ κυτατρόπλαςμα (γλυκογόνο+λιπίδια) μιρκόσ κυτταρικόσ ι πυρθνικόσ πλειομορφιςμόσ ΓΑΠ-ΝΓΦΚ Ιαηξηθήο | Πξόνδνο ΠαζΑλ ΙΙ (2010)


12 ~ αναπλαςτικζσ ςαρκωματϊδεισ περιοχζσ (14) Νεθξνβιάζησκα – Όγθνο ηνπ Wilms: Αδιαφοροποίθτεσ δομζσ: ςυμπαγϊσ διαταςςόμενα κφτταρα Μεςεγχυματικζσ δομζσ: ατρακτόμορφα κφτταρα. Αρχζγονα ςπειράματα. (εμβρυϊκϊν νεφρογενϊν ςτοιχείων) - άκροιςθ βλαςτικϊν + παρεγχυματικϊν + επικθλιακϊν ςτοιχείων ~ <4 ετϊν, ~ςποραδικζσ:απϊλεια ογκοκαταςταλτικοφ WT-1 ςτο χρωμ. 11 ι WT-2, οικογενείσ:αυτοςωματικζσ επικρατοφςεσ - κοιλιακι μάηα: κοιλιακό άλγοσ/εντερικι απόφραξθ, <2 ετϊν: καλφτερθ πρόγνωςθ, επιβίωςθ: 90%

-

μεγάλοσ όγκοσ, προεξζχουςα επιφάνεια, λευκόφαιοσ περιβάλλεται από ινϊδθ κάψα και λεπτι ηϊνθ ςυμπιεςκζντο \σ φυςιολογικοφ φλοιοφ 3 τφποι φυςιολογικοφ εμβρυϊκοφ ιςτοφ:  μετανεφρικό βλάςτθμα: μικρά ωοειδι κφτταρα με λιγοςτό κυτταρόπλαςμα, ςχθματίηουν νθςίδεσ και δοκίδεσ  άωρο ςτρϊμα (μεςεγχυματικόσ ιςτόσ): μεαξφ των άλλων 2, μθ διαφοροποιθμζνα ατρακτοειδι κφτταρα  άωρα επικθλιακά ςτοιχεία: μικροί ςωλινεσ, ενίοτε μοιάηουν με άωρα ςπειράματα  κάποιεσ φορζσ: οςτίτθσ, χονδρικόσ, λιποκφτταρα, γραμμικζσ μυϊκζσ ίνεσ

(15) Θπξενεηδίηηδα Hashimoto: Φλεγμονϊδθσ διικθςθ Λεμφοηίδια. Οξφφιλθ μεταπλαςία - Ογκοκφτταρα ι κφτταρα Askanazi. ~ 5θ-6θ 10ετία, πιο ςυχνά γυναίκεσ - διάχυτα διογκωμζνοσ αδζνασ, 60-200 gr. - αυξθμζνθ οικογενισ κατανομι + άλλεσ αυτοάνοςεσ πακιςεισ, HLA-B8, HLADR3 (όταν καταλιγει ςε ατροφία), HLA-DR5 (διάχυτθ βρογχοκιλθ) - ωχρι & ςαρκϊδθσ - υποτυπϊδθσ οηϊδθσ διαμόρφωςθ o ζντονθ διικθςθ από λεμφοκφτταρα & πλαςματοκφτταρα o καταςτροφι & ατροφία των κυλακίων ΓΑΠ-ΝΓΦΚ Ιαηξηθήο | Πξόνδνο ΠαζΑλ ΙΙ (2010)


13 o οξφφιλθ μετάπλαςθ των κυλακικϊν επικθλιακϊν κυττάρων (κφτταρα Huethle ι Askanazy) o οι φλεγμονϊδεισ διθκιςεισ εςτιακά ακροίηονται ςε λεμφοηίδια, ςυχνά με βλαςτικά κζντρα

(16) Γαζηξηθό έιθνο – Χξόληα Αηξνθηθή Γαζηξίηηδα: Λεμφοκυτταρικι διικθςθ βλενογόνου Ατροφία. Παρουςία πιο διαυγϊν ςωλθναρίων, υποδθλϊνει ότι βριςκόμαςτε ςτον πυλωρό. Εντερικι μεταπλαςία -> καλυκοειδι κφτταρα. Φλεγνονι (PMNs) + Νεκροβιοτικό Τλίκό + Ινιδοειδι νζκρωςθ. ΢τον πυκμζνα του ζλκουσ, νεόπλαςτα αγγεία. Αγγειοβρικισ κοκκιϊδθσ φλεγμονϊδθσ ιςτόσ. -

-

-

με τθν αφξθςθ τθσ θλικίασ, διατροφι, H. Pylori κίνδυνοσ καρκίνου του ςτομάχου, με κακοικθ αναιμία -> πάντα ατροφικι γαςτρίτιδα -> 3-4πλάςιοσ κίνδυνοσ, θ εντερικι μεάπλαςθ κεωρείται, προκαρκινικι κατάςταςθ δυςπεψία, τα ςυμπτϊματα δεν είναι ειδικά, καυςαλγία 1-3 ϊρεσ μετά το φαγθτό, μπορεί να αφυπνεί και τον αςκενι, υφίεται με τθ λιψθ τροφισ απαραίτθτθ θ ζκκριςθ HCl το ζλκοσ: ςχεδόν πάντα ςε ζδαφοσ Χρόνιασ, Μθ-διαβρωτικισ Γαςτρίτιδασ (-) κάπνιςμα, κίρρωςθ -> αυξθμζνο (+/-) αλκοόλ, καφεΐνθ, καρυκεφματα, κίνδυνο, γενετικοί: ςυγενείσ 1ου βακμοφ -> 3πλάςιοσ κίνδυνοσ, stress (+) Μ΢ΑΦ κατά κανόνα ςτο άντρο και τισ γειτνιάηουςεσ περιοχζσ του ςτομάχου μειωμζνθ ζκκριςθ HCl ςπάνια αχλωρυδρία + κακοικθσ αναιμία (αντιςϊματα κατά των τοιχωματικϊν κυττάρων & του ενδογενοφσ παράγοντα) διάχυτθ ατροφικι γαςτρίτιδα αφξθςθ των επιπζδων γαςτρίνθσ, λόγω τθσ υπερπλαςία των κυττάρων G του βλεννογόνου του άντρου επί του ατροφικοφ οξεοεκκριτικοφ βλεννογόνυο, υπερπλαςία κυττάρων που ομοιάηουν με τα εντεροχρωμαφιανά, θ οποί αοφείλεται ςτον ερεκιςμό από τθν ζκκριςθ γαςτρίνθσ o Ατροφικι Γαςτρίτιδα: ζντονθ χρόνια φλεγμονι του χορίου, τα λεμφοκφτταρα + τα πλαςματοκφτταρα, διθκοφν βακφτερα, μζχρι και τθ βλεννογόνιο μυϊκι ςτιβάδα -> κάποιεσ φορζσ, οργανϊνονται ςε λεμφοηίδια (εντφπωςθ λεμφϊματοσ-ψευδολζμφωμα) - εκφφλιςθ των επικθλιακϊν κυττάρων των γαςτρικϊν αδζνων -> ζντονθ μείωςθ των αδζνων (ατροφικι) - τελικά, θ φλεγμονι, είναι δυνατόν να υποχωριςει

ΓΑΠ-ΝΓΦΚ Ιαηξηθήο | Πξόνδνο ΠαζΑλ ΙΙ (2010)


14 εντερικι μετάπλαςθ: το φυςιλογικό επικιλιο, αντικακίςταται από εντερικοφ τφπου κφτταρα, τα οποία παράγουν βλζννθ – κυττάρων που επενδφουν τισ εντερικζσ κρφπτεσ – κυττάρων Paneth - δεν είναι ςυνικθσ ο ςχθματιςμόσ εντερικϊν λαχνϊν ~ μονιρθσ, <2 εκ., κυρίωσ όταν εντοπίηονται ςτο ζλαςςον τόξο, μπορεί δ>10 εκ. ομαλά όρια, ελαφρϊσ επθρμζνα χείλθ πυκμζνασ: λευκόφαιοσ: ςκλθρόσ, μπορεί κρομβωμζνα ι διαβρωμζνα αγγεία αιμορραγία: 20%, ~ λανκάνουςα, ςιδθροπενικι αναιμία διάτρθςθ: 5%, κνθτότθτα -> 10%-40% κακοικθσ εξαλλαγι: 1% των καρκινωμάτων, αναπτφςςονται ςε ζδαφοσ καλοικουσ ζλκουσ -

-

(17) Αδέλσκα παρένο εληέξνπ – Πνιύπνδαο: Τπερχρωματικά μωβ: αδζνωμα, διαυγι: υπόχρωμοσ, παρουςία καλυκοειδϊν κυττάρων. Λεμφαδενικι ΜΙΚΡΟμετάςταςθ. Χρϊςθ πανκυτταροκερατίνθσ. Από τον υποκαψικό λεμφόκολπο μζςα ςτο λεμφαδζνα (0,2-2 mm). Θθλι: αγγειοςυνδετικόσ άξονασ + νεοπλαςματικά κφτταρα. Αναπτφςςεται εξωφυτικά. Αγγειοβρικισ, φλεγμονϊδθσ κοκκιϊδισ ιςτόσ. Ουλϊδθσ ςυνδετικόσ ιςτόσ.

(18) Αδελνθαξθίλσκα παρένο εληέξνπ: Μεμονωμζνα ςωλθνάκια χωρίσ ΒΜ => ενδοβλεννογονικό Ca. Τψθλόβακμοι δυςπλαςία: μικρότεροι αυλοί, θκμοειδείσ ςχθματιςμοί (μιςχωτόσ πολφποδασ). Επζκταςθ μζχρι το περικολικό λίποσ. Ηκμοειδζσ πρότυπο - Grade 2, μζτριασ διαφοροποίθςθσ. -

-

-

θλικία, ιςτορικό, ελκϊδθσ κολίτιδα, ςφνδρομο οικογενοφσ πολυποδίαςθσ, γενετικοί παράγοντεσ, διατροφι: (-) ερυκρό κρζασ, ηωικό λίποσ, πολλά αναερόβια βακτιρια ςτα κόπρανα (+) διατροφικζσ ίνεσ, ςελινιο, αξωγενείσ αντιοξειδωτικζσ κι αναγωγικζσ ουςίεσ, λαχανικά (+ πλοφςια ςε βιταμίνθ Α) μεταλλάξεισ του APC (δυνθτικά καταςταλτικό) ςτα γαμετικά, ογκογονίδιο ras, καταςταλτικό p53, DCC (δυνθτικά καταςταλτικό), γονίδια επιδιόρκωςθσ κακοφ ηευγαρϊματοσ βάςεων του DNA μοιάηει με αδενοκαρκινϊματα τα οποία αναπτφςςονται ςε άλλα ςθμεία του πεπτικοφ ςωλινα διθκεί λεμφαδζνεσ, αιματογενϊσ -> 75% ςτο ιπαρ / πνεφμονεσ/οςτά/εγκζφαλοσ ΓΑΠ-ΝΓΦΚ Ιαηξηθήο | Πξόνδνο ΠαζΑλ ΙΙ (2010)


15 -

-

αρχικά αςυμπτωματικόσ, μετά αιμορραγία, ςυμπτϊματα απόφραξθσ όταν ςτο δ. τμιμα κι ιδιαίτερα ςτο τυφλό, βαιά αναιμία (~ 1θ ζνδειξθ), αριςτερά (μικρότεροσ αυλόσ): αποφρακτικά φαινόμενα, μεταβολζσ ςυνθκειϊν εντζρου, μετεωριςμόσ, κοιλιακά άλγθ, μείωςθ μεγζκουσ κοπράνων πολυποδοειδισ ι ελκωτικόσ ι διθκθτικόσ (~ ηωνοειδζσ & προκαλεί ςτζνωςθ του αυλοφ του π. εντζρου) πολυποδοειδι: ~ δεξιό τμιμα του π. εντζρου, ιδια’ιτερα ςτο τυφλό ηωνοειδείσ: ~ ςτα περιφερικά τμιματα θ εξζλκωςθ είναι ςυνικθσ, ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ ~ καλά διαφοροποιθμζνο & εκκρίνει μικρι ποςότθτα βλεννίνθσ πρόγνωςθ: βακμόσ διικθςθσ τοιχϊματοσ + ιςτολογικά χαρακτθριςτικά o Στάδιο Α: περιορίηεται ςτο βλεννογόνο -> όλοι ςχεδόν ιϊνται o Στάδιο Β1: διθκεί το μυϊκό χιτϊνα, αλλά, όχι τον ορογόνο -> 5ετισ: 70% o Στάδιο Β2: διθκεί τον ορογόνο, αλλά, δε δίνει μεταςτάςεισ ςτουσ επιχϊριουσ λεμφαδζνεσ -> 5ετισ: 70% o Στάδιο C1: Β1 + μεταςτάςεισ ςτουσ επιχϊριουσ -> 5ετισ: 50% o Στάδιο C2: Β2 + μεταςτάςεισ ςτουσ επιχϊριουσ -> 5ετισ: 50% o Στάδιο D: απομακρυςμζνεσ μεταςτάςεισ

(19) Σπηινκειαλνθπηηαξηθόο ζπίινο: Σα "μπαλάκια", είναι, θ αλλοίωςθ. Κάτω, τα"μπαλάκια", ωριμάηουν + είναι μικρά + υπάρχει ίνωςθ = ΚΑΛΗ ΩΡΙΜΑΝ΢Η.

(20) Αθηηληθή θεξάησζε: Ακανκόλυςθ: κατά κζςεισ κφςτεισ. Χρόνια φλεγμονϊδθσ διικθςθ του χορίου (αντιδραςτικά). Ατροφία επιδερμίδοσ. Πρζπει να υπάρχει και πυρθνικόσ πλειομορφιςμόσ + αυξθμζνο μζγεκοσ πυρινα = πυρθνικι ατυπία, πυρθνικι δυςπλαςία. Τπερτροφία επιδερμίδοσ - Εναλλαγι Τπερκεράτωςθσ και Παρακεράτωςθσ (όταν παρατθροφνται πυρινεσ). - άτυπο επιδερμικό νεόπλαςμα, ςε βλαμμζνο από τον ιλιο δζρμα - περίγραπτεσ κερατωςικζσ πλάκεσ ~ ραχιαία επιφάνεια άκρασ χειρόσ, πρόςωπο - αντικατάςταςθ τθσ χαλαρισ κεράτινθσ ςτιβάδασ από παρακερατωςικά υπολλείμματα ωσ αποτζλεςμα τθσ παρακράτθςθσ των πυρινων ςτθν κεράτινθ ςτιβάδα - τα υποκείμενα βαςικά κερατινοποιοφμενα κφτταρα -> ςθμαντικι ατυπία - μπορεί να εξελιχκεί ςε ακανκοκυτταρικό καρκίνωμα εν τω γενάςκαι και τελικά ςε διθκθτικό ΓΑΠ-ΝΓΦΚ Ιαηξηθήο | Πξόνδνο ΠαζΑλ ΙΙ (2010)


16 -

οι αρχόμενεσ βλάβεσ, είναι, ςτακερζσ και μπορεί να υποχωριςουν

(21) Μεληγγίσκα: Ψαμϊδεσ ςωμάτιο: ςυγκεντρικζσ εναποκζςεισ αςβεςτίου. Δε φαίνονται καλά τα όρια των κυττάρων=ςυγκυτιακό πρότυπο. ΢υγκυτιακό πρότυπο οργάνωςθσ των νεοπλαςματικϊν κυττάρων. - 20% των 1πακϊν ενδοκρανιακων όγκων, ~ 4θ-5θ 10ετία & νεαροί ενιλικεσ - γυναίκεσ:άνδρεσ = 60:40, ςτο ΝΜ 10:1 - τάςθ να διαβρϊνει τα παρακείμενα οςτά - απϊλεια/μετάλλαξθ NF2 ςτο χρωμ. 22 (απενεργοποίθςθ του καταςταλτικοφ γονιδίου) + νευροϊνωμάτωςθσ τφπου ΙΙ από τισ αραχνοειδείσ λάχνεσ -> ςφαιροειδισ/διςκοειδισ μάηα βραδεία ανάπτυξθ, καλά διαφοροποιθμζνεσ: παρεκτοπίηουντ ον εγκζφαλο χωρίσ να το διθκοφν ~ παρα-οβελειαία, κυρτότθτα εγκεφαλικϊν θμιδφαιρίων, οςφρθτικι αφλακα, πλάγιο πζταλο ςφθνοειδοφσ -

    

ςαφϊσ περιγεγραμμζνεσ, ςτακερζσ, ςυμπαγείσ μάηεσ ελικοειδζσ πρότυπο τθσ επιφάνειασ διατομισ, φαιό χρϊμα ςτροβιλοειδισ ακροίςεισ μθνιγγοκθλιακϊν κυττάρων + ψαμϊδθ ςωμάτια επιλθπτικζσ κρίςεισ παρά νευρολογικά ελλείμματα οςφρθτικισ αφλακασ = ανοςμία υπερεφιππιακισ περιοχισ = οπτικά ελλείμματα γεφυροπαρεγκεφαλιδικισ γωνίασ = παραλφςεισ κρανιακϊν νεφρων ΢΢ = δυςλειτουργία νωτιαίων νευρικϊν ριηϊν + ΝΜ

(22) Πνιύκνξθν γινηνβιάζησκα: Νζκρωςθ. Νεοπλαςματικά κφτταρα ςε παςαλοειδι διάταξθ, πυρθνικόσ πλειομορφιςμόσ. Προβάλλοντα υπερπλαςτικά ενδοκιλια. - 40% των 1πακϊν ενδοκρανιακων όγκων, ~ ςε μεγάλθ θλικία, 18 μινεσ επιβίωςθ ~ διατθροφνται οι αςτροκυτταρικζσ ιδιότθτεσ ~ διαςχίηει το μεςολόβιο, δίκθν πεταλοφδασ * κόκκινεσ περιοχζσ -> νζα αιμορραγία, κίτρινεσ περιοχζσ -> παλαιά αιμορραγία -

οφιοειδείσ περιοχζσ εςτιακισ νζκρωςθσ, περιβάλλονται από πυκνι ηϊνθ νεοπλαςματικϊν κυττάρων=κυματιςμόσ παςαλοειδισ διάταξθ των κυττάρων γφρω από τθν περιοχι τθσ νζκρωςθσ ΓΑΠ-ΝΓΦΚ Ιαηξηθήο | Πξόνδνο ΠαζΑλ ΙΙ (2010)


17 -

ενδοκθλιακόσ πολλαπλαςιαςμόσ με ομάδεσ αγγείων ςε ςπειραματοειδζσ πρότυπο ζντονθ κυτταροβρίκεια: ποικίλοσ πλοιομορφιςμόσ + πολυπφρθνα κφτταρα

^ διθκεί κυρίωσ ςε περιοχζσ κατά μικοσ των οδϊν τθσ λευκισ ουςίασ, και μπορεί να φτάςει ζωσ το ΕΝΤ.

ΓΑΠ-ΝΓΦΚ Ιαηξηθήο | Πξόνδνο ΠαζΑλ ΙΙ (2010)

Πλακάκια expλaned  

www.dap-iatrikis.gr  Πλθροφορίεσ  Πλακάκια  Επεξιγθςθ  Πλθροφορίεσ για κάκε πακολογοανατομικι αλλοίωςθ Οη δηάθνξεο αιινηώζεηο, παξαηίζελ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you