Page 1

กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนดาวนายร้อย ประจําปีการศึกษา 2555 รายการ 1. วันรับสมัคร 1.1 สมัครทางอินเตอร์เน็ต 1.2 สมัครด้วยตนเอง 2. วันสอบคัดเลือก

3. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 3.1 ประกาศทางเว็บไซต์ 3.2 ติดประกาศรายชื่อ 4. รายงานตัวและทําสัญญา

5. เปิดภาคการศึกษา 5.1 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 5.2 แนะนําโรงเรียนดาวนายร้อย

วัน และ เวลา

สถานที่

15 กุมภาพันธ์ 2555 – 15 มีนาคม 2555 1 กุมภาพันธ์ 2555 – 15 มีนาคม 2555

www.dnr.ac.th โรงเรียนดาวนายร้อย

17 มีนาคม 2555 เวลา 12.00 – 16.00 น.

โรงแรมพาวิลเลี่ยน จังหวัดสงขลา ชั้น 2

21 มีนาคม 2555 21 มีนาคม 2555

www.dnr.ac.th โรงเรียนดาวนายร้อย

24 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 – 16.30 น.

โรงเรียนดาวนายร้อย

14 พฤษภาคม 2555

โรงเรียนดาวนายร้อย

dnr5  
dnr5  

dnr5dnr5dnr5dnr5