Page 1

รายชื่อนักเรียนเรียนเสริมเสาร์ - อาทิตย์ ประจําวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2556 ลําดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ชั้น ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.1 ม.2 ม.2 ม.2

ชื่อ เกียรติศักดิ์ ชลสิทธิ์ นนทรัตน์ ปรเมศวร์ ปิยราช พงศกร พงศ์สุวิทย์ สิปปวิชญ์ อนุภัทร กฤษกร ปกรณ์ ภูมิ

นามสกุล สโมธานทวี ชูช่วย ยาชะรัด เป้าทอง ขุนทอง ชินพีระเสถียร จันทมณี งามวงศ์วิวัฒน์ นวนเจริญ ศรีสุวรรณ แก้วเกาะสะบ้า จู้จินดา

หมายเหตุ

และ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกนาย เนื่องจากมีการทดสอบทางการศึ ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET NET) หมายเหตุ นักเรียนระดั ระดับ ม.1 ม และ ม.2 ที่ไม่มรี ายชือ่ อนุญาตให้กลับบ้านได้

560131_name  
560131_name  

560131_name560131_name

Advertisement