Page 1

หลักสูตรกวดวิชา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 เสาร์ อาทิตย์ รายละเอียดการเตรียมตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนดาวนายร้อย 1. นักเรียนรายงานตัว ณ โรงเรียนดาวนายร้อย ตามสาขาที่นักเรียนได้สมัครเรียน  หลักสูตรกวดวิชา ม.1 เสาร์หรืออาทิตย์ วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2556 เวลา 08:00 น.  หลักสูตรกวดวิชา ม.2 เสาร์หรืออาทิตย์ วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2256 เวลา 08:00 น.  หลักสูตรกวดวิชา ม.3 ม.4 เสาร์และอาทิตย์ วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2556 เวลา 08:00 น. 2. การแต่ ง กายให้ นั ก เรี ย นสวมใส่ ชุ ด พละ ดาวนายร้ อ ย (เสื้ อ แดง กางเกงด า รองเท้ า ผ้ า ใบ) หากนักเรียนยังไม่ได้รับ ให้นักเรียนใส่ชุดลาลอง (เสื้อยืดสีขาว กางเกงขาสั้นสีดา) 3. ไม่อนุญาตให้นักเรียนเก็บสิ่งของมีค่าไว้กับตัว เช่น เครื่องประดับ สร้อย แหวน กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น หากนักเรียนนามาแล้วเกิดการสูญหาย ทางโรงเรียนจะ ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 4. ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ที่ Website โรงเรียนดาวนายร้อย ได้ที่ www.dnr.ac.th 5. สิ่งที่นักเรียนใหม่จะได้รับจากโรงเรียนดาวนายร้อย คือ 1. ชุดพละ แดง - ดา 2. กระเป๋าดาวนายร้อย 3. หนังสือเรียน สอบถามรายเพิ่มเติม โทร. 074 326 959 (09:00 – 18:00 น.)

จานวน 2 ชุด จานวน 1 ชุด จานวน 1 ชุด

2556_pre_tutor  

2556_pre_tutor2556_pre_tutor

2556_pre_tutor  

2556_pre_tutor2556_pre_tutor

Advertisement