Page 1

ที่ ดว. ๐๑๖/๒๕๕๕

โรงเรียนดาวนายร้อย จังหวัดสงขลา ๓๐๔ ถนนท่าสะอ้าน ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง การปฐมนิเทศและการเตรียมตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนดาวนายร้อย เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดาวนายร้อย สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการปฐมนิเทศและการเตรียมตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนดาวนายร้อย ตามที่โรงเรียนดาวนายร้อยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และเปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒,๓ แล้วนั้น เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้เตรียมตัวในการเข้ารับการปฐมนิเทศและเตรียมตัวเป็นนักเรียน ประจําของโรงเรียนดาวนายร้อยในระบบ จึงส่งรายละเอียดการปฐมนิเทศและการเตรียมตัวเป็นนักเรียน โรงเรียนดาวนายร้อย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ ช่วยเนียม) ผู้อํานวยการโรงเรียนดาวนายร้อย

โรงเรียนดาวนายร้อย โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๖๙๕๙


รายละเอียดการปฐมนิเทศและการเตรียมตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนดาวนายร้อย ๑. นักเรียนที่สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนดาวนายร้อยทุกนาย ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศพร้อม กั บ ผู้ ป กครอง นั ก เรี ย น ๑ คน ต่ อ ผู้ ป กครอง ๑ ท่ า น (หรื อ ๒ ท่ า น) ในวั น ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุม โรงเรียนดาวนายร้อย เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ซึ่งนักเรียนต้องอยู่ประจําและอยู่ในการดูแล ของโรงเรียนดาวนายร้อยทันที ๒. นักเรียนโรงเรียนดาวนายร้อยใหม่ทุกนาย จะต้องรับการฝึกขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับสภาพร่างกาย ความเป็นอยู่และด้านความคิด ให้พร้อมกับการฝึกการเรียนกับโรงเรียนดาวนายร้อย โดยจะฝึกขั้นพื้นฐาน วันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ (ระหว่างการฝึกไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเยี่ยม) ๓. ในวันปฐมนิเทศนักเรียนดาวนายร้อยใหม่ทุกนาย ต้องตัดผมทรงสุภาพคือ ด้านข้างและด้านหลัง เกรียนติดหนังศีรษะ ด้านบนไว้ผมได้ไม่ เกิน ๑ เซนติเมตร ห้ามโกนศีรษะ หรื อตัดผมแบบติดหนังหั ว (Skinhead) และห้ามย้อมสีผม ๔. อนุญาตให้นักเรียนเก็บเงินติดตัวได้ไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาท และผู้ปกครองสามารถฝากเพิ่มได้ที่ เจ้าหน้าที่โรงเรียนดาวนายร้อย (อาคารอํานวยการ) ซึ่งจะให้นักเรียนเบิกไปใช้เมื่อจําเป็น ๕. ไม่อนุญาตให้นักเรียนเก็บสิ่งของมีค่าไว้กับตัว เช่น เครื่องประดับ สร้อย แหวน กล้องถ่ายรูป เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น หากนักเรียนนํามาแล้วเกิดการสูญหาย ทางโรงเรียนจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ๖. ในห้วงการฝึกนักเรียนใหม่ (วันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕) ไม่อนุญาตให้มีการเยี่ยม โดยจะกํ า หนดวั น ให้ มี ก ารเยี่ ย มเป็ น ส่ ว นรวมพร้ อ มกั น ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ ๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๕ ๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. หลั ง จากนั้ น ผู้ ป กครองสามารถเยี่ ย มนั ก เรี ย นได้ ทุ ก ๆ วั น อาทิ ต ย์ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. จนกว่าจะถึงวันกลับบ้านครั้งแรก ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๗. อนุญาตให้ นักเรียนใหม่ กลับ บ้านเป็น ครั้งแรก ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เมื่ อได้ รับการฝึ ก เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนสวมชุดในเครื่องแบบนักเรียนดาวนายร้อย โดยอนุญาตให้ผู้ปกครองมารับ นักเรียนได้ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. อนุญาตเฉพาะนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับเท่านั้น ๘. วั น หยุ ด ของนั ก เรี ย น โรงเรี ย นดาวนายร้ อ ยกํ า หนดทุ ก วั น เสาร์ – อาทิ ต ย์ เป็ น วั น หยุ ด เริ่มหลังจากวันกลับบ้านครั้งแรก (๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) ยกเว้นหากมีกิจกรรมพิเศษที่ทางโรงเรียนกําหนด นักเรียนต้องร่วมกิจกรรมทุกนาย หรือนักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์วัดผล ๖๐% ส่วนวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ถือเป็น วันหยุดของนักเรียนโรงเรียนดาวนายร้อย ๙. หากผู้ปกครองมีความจํา เป็นที่จะต้องติดต่อกับนักเรียนเร่งด่วน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๒ ๖๙๕๙


๑๐. สถานที่ส่งจดหมาย พัสดุ หรือ ธนาณัติ นักเรียนดาวนายร้อย (ชื่อ – สกุล) ระดับชั้น (ม......) ๓๐๔ หมู่ ๘ ถนนท่าสะอ้าน ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ ๑๑. ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ที่ Website โรงเรียนดาวนายร้อย ได้ที่ www.dnr.ac.th ๑๒. สิ่งที่นักเรียนใหม่จะได้รับจากโรงเรียนดาวนายร้อย คือ ๑. ชุดพละ แดง - ดํา ๒. ชุดนักเรียนดาวนายร้อย (เข็มขัด/รองเท้าหนัง) ๓. ล็อกเกอร์ประจําตัว ๔. กระเป๋าดาวนายร้อย ๕. iPad (กรณีที่ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์) ๖. หนังสือเรียน

จํานวน ๔ ชุด จํานวน ๒ ชุด จํานวน ๑ ล็อกเกอร์ จํานวน ๑ ใบ จํานวน ๑ เครื่อง จํานวน ๑ ชุด

๑๓. สิ่งที่นักเรียนใหม่จะต้องนํามา ในวันปฐมนิเทศ จํานวน ๓๑ รายการดังนี้ ลําดับ

รายการ

หน่วย นับ ตัว

๑.

เสื้อยืดคอกลมสีขาว

๒.

กางเกงพละสีดํา

๓. ๔. ๕. ๖.

กางเกงชั้นใน ถุงเท้าสีขาว ถุงเท้าสีดํา รองเท้ากีฬาสีขาว (ใช้สําหรับออกกําลังกาย)

ตัว คู่ คู่ คู่

๗.

รองเท้าฟองน้ํา (แบบหนีบ พื้นขาว) (ตราช้างดาว) อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ปากกา ดินสอ ไม้ บรรทัด กรรไกร ยางลบ เป็นต้น ผ้าเช็ดหน้า (สีพื้นไม่มีลาย)

คู่

๘. ๙.

จํานวน หมายเหตุ (อย่างน้อย) 3 เสื้อ ปัก ชื่อ - สกุล ด้ายสีดํา หน้าอกขวา (ไม่ต้องใส่ ด.ช./ นาย นําหน้า) กางเกง ปัก ชื่อ - สกุล ด้ายสีขาวขอบกางเกงล่าง ด้านซ้าย (ไม่ต้องใส่ ด.ช./ นาย นําหน้า) 6 6 3 1 สีขาวอย่างน้อย 80% ทนทาน 1 ราคาไม่เกินคู่ละ ๑๐๐ บาท

ชุด

1

ผืน

3


ลําดับ ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑.

หน่วย จํานวน หมายเหตุ นับ (อย่างน้อย) น้ํายาขัดหัวเข็มขัด (บรัสโซ) กระป๋อง 1 สําลีชนิดแผ่น (ใช้ขัดหัวเข็มขัด) ถุง 1 ยาขัดรองเท้า (กีวี) ตลับ 1 แปรงขัดรองเท้า อัน 1 ขันน้ําพลาสติกอย่างหนา (สีพื้นไม่มีลาย) ใบ 1 สบู่อาบน้ํา (ชนิดเหลว) ขวด 1 แปรงสีฟัน ด้าม 1 ยาสีฟันขนาดใหญ่ หลอด 1 ยาสระผม ขวด 1 แป้งฝุ่น กระป๋อง 1 กระดาษชําระ ม้วน 3 ที่โกนหนวด ชุด 2 กรรไกรตัดเล็บ อัน 1 ผ้าเช็ดตัว (สีแดง สีพื้นหรือมีลายให้น้อยที่สุด) ผืน 1 ปัก ชื่อ - สกุล ด้ายสีขาว ผ้าห่ม ผืน 1 ไม้ปั่นหู (cutton bud) กล่อง 1 ผงซักฟอก ขนาด 500 กรัม ซอง 1 สเปรย์ดับกลิ่นเท้า กระป๋อง 1 ไม้หนีบผ้า โหล 1 ไม้แขวนเสื้อ โหล 1 ที่ตากผ้าพลาสติกแบบวงกลม อัน 1 ยารักษาโรคประจําตัว (ถ้ามี) ชุด 1 รายการ

สิ่งของทั้งหมดโรงเรียนดาวนายร้อยได้คํานวณแล้วว่า พอเพียงกับการใช้งาน หากจะนํามาจํานวน มากกว่าที่กําหนดก็ได้ แต่จะเพิ่มภาระในการเก็บรักษาของนักเรียนเอง สิ่งของอื่นที่นอกเหนือจากนี้ให้นักเรียน นํามาเท่าความจําเป็น แต่ต้องไม่ขัดกับกฎ ระเบียบ ของโรงเรียนดาวนายร้อย

การเตรียมตัวเป็นนักเรียนดาวนายร้อย 2555  
การเตรียมตัวเป็นนักเรียนดาวนายร้อย 2555  

รายละเอียดประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศและการเตรียมตัวเป็นนักเรียนดาวนายร้อย ปีการศึกษา 2555

Advertisement