Page 1

ประกาศโรงเรียนดาวนายร้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “ค่ายผู้นํา สานความฝันกับดาวนายร้อย ปีที่ ๓” ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามที่โรงเรียนดาวนายร้อย ได้กําหนดจัดโครงการ “ค่ายผู้นํา สานความฝันกับดาวนายร้อย ปีที่ ๓” ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขึ้น ในวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ และได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน แต่ละโรงเรียนได้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการดังกล่าว ซึ่งทางคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วม โครงการ ได้คัดเลือกนักเรียนที่ผู้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ และแจ้งถึงวิธีปฏิบัติเพื่อเตรียม ความพร้อมในการเข้าค่าย จํานวน ๑๙๐ คน ดังรายชื่อเรียงตามลําดับตัวอักษร ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย ประกาศฉบับนี้ โดยผู้มีสิทธ์เข้าร่วมโครงการ ต้องปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้. ๑. วัน เวลา และการปฏิบัติตัวของผู้ผ่านการคัดเลือก ๑.๑ การรายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องรายงานตัว วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ -๐๙.๐๐ น. (วันแรกของการเข้าค่าย) ณ โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา พร้อมนํา บัตร ประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน หรือ เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งที่มี รูป ชื่อ-สกุล ของ นั ก เรี ย นปรากฏอยู่ และใบยิ น ยอมเข้ า ร่ ว มโครงการจากผู้ ป กครอง(ดาวน์ โ หลดจากเอกสารที่ แ นบมา ท้ายฉบับ) ๑.๒ ใบยินยอมเข้าร่วมโครงการจากผู้ปกครอง ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องยื่นใบ ยินยอมเข้าร่วมโครงการจากผู้ปกครอง หากนักเรียนคนใดไม่ได้รับการอนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาตจาก ผู้ปกครอง ทางโรงเรียนดาวนายร้อย จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมเด็ดขาด ๑.๓ การแต่งกาย การแต่งกายเพื่อมารายงานตัว นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก ที่มา รายงานตัวเข้าค่าย ต้องแต่งการด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น


๑.๔ ไม่อนุญาต ให้นักเรียนนําสิ่งของมีค่ามา เช่น เครื่องประดับ สร้อย แหวน กล้องถ่ายรูป, เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เป็นต้น ยกเว้นโทรศัพท์มือถือ สามารถนํามาได้ แต่ต้องฝากไว้กับ เจ้าหน้าที่วันรายงานตัว และจะให้คืนในวันที่นักเรียนเดินทางกลับ หากนักเรียนนํามาโดยไม่ฝากไว้กับ เจ้าหน้าที่ แล้วเกิดการ ชํารุด หรือ สูญหาย ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ๑.๕ กําหนดการ “ค่ายผู้นํา สานความฝันกับดาวนายร้อย ปีที่ ๓” วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. ๒๐.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. ๒๒.๐๐-๒๒.๓๐ น.

รายงานตัว ณ โรงเรียนดาวนายร้อย กิจกรรมต้อนรับ จากคณะครูฝึกและอาจารย์ ตรวจสัมภาระ / เก็บสัมภาระเข้าที่พัก เรียนวิชาคณิตศาสตร์ รับประทานอาหารเที่ยงและพักตามอัธยาศัย เรียนวิชาภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา พักตามอัธยาศัย เรียนรู้การฝึกพละศึกษาที่ใช้ในการสอบเตรียมทหาร อาบน้ํา/ รับประทานอาหารเย็น เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรียนรู้เรื่องอาวุธปืน / แจ้งกิจกรรมของวันต่อไป ภารกิจส่วนตัว / เข้านอน

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น.

ตื่นนอน / ออกกําลังกาย / อาบน้ํา รับประทานอาหารเช้า พักตามอัธยาศัย ยิงปืนจริง / ยิงปืน BB Gun รับประทานอาหารเที่ยงและพักตามอัธยาศัย ขับรถ ATV เรียนว่ายน้ํา (สระว่ายน้ํา รร.ดาวนายร้อย) เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับบ้าน เดินทางกลับบ้านด้วยความสวัสดิภาพ


๑.๖ สิ่งที่นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเตรียมมา ลําดับ ๑. ๒. ๓. ๔. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕.

รายการ เสื้อยืดคอกลมสีขาว กางเกงกีฬา สีดํา/สีน้ําเงิน/สีกรม กางเกงใน ถุงเท้าสําหรับใส่ออกกําลังกาย รองเท้ากีฬา (ใช้สําหรับออกกําลังกาย) รองเท้าฟองน้ํา อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ ขันน้ําพลาสติก อุปกรณ์การอาบน้ํา เช่น สบู่ แชมพู แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แป้งโรยตัว ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม กางเกงว่ายน้ําและแว่นตาว่ายน้ํา ยารักษาโรคประจําต้ว (ถ้ามี) ถุงพลาสติกสําหรับใส่ผ้าเปียก

หน่วยนับ ตัว ตัว ตัว คู่ คู่ คู่ ชุด

จํานวน หมายเหตุ (อย่างน้อย) ๓ ๓ มีลวดลายให้น้อยที่สุด ๓ ๒ ๑ ๑ ๑

ใบ ชุด

๑ ๑

ผืน ผืน อัน ชุด ใบ

๑ ๑ ๑ ๑ ๑


๒. รายชื อผู้ผ่านการคัดเลือก "โครงการ ค่ ายผู้นํา สานความฝันกับดาวนายร้ อย ปี ที๓ " ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๕ เรียงตามลําดับตัวอักษร ลําดับที 1 กรวิทย์ 2 กมลวัฒน์ 3 กรวิชญ์ 4 กฤติพงศ์ 5 กฤติพงศ์ 6 กฤษฎา 7 กฤษณะ 8 กษิด ิเดช 9 กษิด ิเดช 10 ก้องเกียรติ 11 กันทรากร 12 กัมพล 13 กัลชนก 14 การัณย์ 15 กิตติธชั 16 กิตติธชั 17 กิตติธชั 18 กิตติศกั ดิ 19 กิติภพ ุ ิ 20 กิติวฒ 21 เกียรติศกั ดิ 22 ไกรสร 23 คณิ นทร์ 24 ฆธาวุธ

ชื อ - สกุล เพชรทอง ทองชะนะ รามชุม เซ่งเตี-ยน รัตนอุดม คุณธรรม ชูทอง ไหมคง แสงระวี จงจิตร์ แก้วคง เงินส่ ง ชูแก้ว นุ่นละออง นนทศิริ ฟองงาม กองรักษเวช มากคงแก้ว เรื องช่วย ไกรสิ ทธิ ไชโมห์ แสงใส แก้วชืBน ขวัญไขว

ระดับชั น 1 3 1 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 3 1 1 3 2 2 1 1 2 2 1

โรงเรียน ท่าศาลาประสิ ทธิศึกษา หาดใหญ่วทิ ยาลัย๒ สะบ้าย้อยวิทยา เทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก) หาดใหญ่วทิ ยาลัย๒ ท่าศาลาประสิ ทธิศึกษา หาดใหญ่วทิ ยาลัย๒ ท่าศาลาประสิ ทธิศึกษา สตรี ทุ่งสง พะตงประธานคีรีวฒั น์ หาดใหญ่วทิ ยาลัย๒ ท่าศาลาประสิ ทธิศึกษา ตรังคริ สเตียน หาดใหญ่วทิ ยาลัย๒ เเจ้งวิทยา สตรี ทุ่งสง หาดใหญ่วทิ ยาลัย๒ สะเดาขรรค์ชยั กัมพลานนท์อนุสรณ์ หาดใหญ่วทิ ยาลัย ศรี ธรรมราชศึกษา มหาวชิราวุธ อินทร์ บุรี พรหมคีรีพิทยาคม วรนารี เฉลิม

ประกาศ ณ วันทีB ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ พลตรี (สมภพ วากะมะ) ประธานทีBปรึ กษาโรงเรี ยนดาวนายร้อย


๒. รายชื อผู้ผ่านการคัดเลือก "โครงการ ค่ ายผู้นํา สานความฝันกับดาวนายร้ อย ปี ที๓ " ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๕ เรียงตามลําดับตัวอักษร ลําดับที 25 จงกล 26 จักรกริ ช 27 จักรพรรดิ 28 จิณศักดิธนิก 29 จิรภัทร์ 30 เจตตริ น 31 เฉลิม 32 ชนสรณ์ 33 ชนะวรรณ 34 ชนาธิ ป 35 ชโนดม 36 ชยุตพงค์ 37 ชยุตม์ 38 ชัยณรงค์ 39 ชานนท์ 40 ชานนท์ 41 ชานนท์ 42 ชิษณุ พงศ์ 43 ชุติพนธ์ 44 เชาว์วฒั น์ 45 ณรงค์ฤทธิ 46 ณรงค์วทิ ย์ 47 ณัชพล 48 ณัฐกิจ

ชื อ - สกุล ภักดีมนBั บุญภักดี ปรี ชารัตน์ เอียดแก้ว ประทุมวรรณ เนียมสําราญ สงวนสิ น อินทอง ช่วยประสม เต๊ะหลง สุ ดสุ ข เรื องฤทธิ แก้วเพ็ง มะมา คชชุม เกตุทองสง ชํานาญเวชกิจ ธนาวุฒิ ชุมประยูร ถาวรเศษ ชุมนุม สุ พนั ธ์ สาระ ไชยวงษ์

ระดับชั น 3 1 1 3 1 3 2 1 3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 3

โรงเรียน สะเดาขรรค์ชยั กัมพลานนท์อนุสรณ์ พะตงประธานคีรีวฒั น์ ศรี ธรรมราชศึกษา หาดใหญ่วทิ ยาลัย๒ หาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สี ตบุตรบํารุ ง หาดใหญ่วทิ ยาลัย ท่าศาลาประสิ ทธิศึกษา หาดใหญ่วทิ ยาลัย๒ สะบ้าย้อยวิทยา หาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ท่าศาลาประสิ ทธิศึกษา หาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ศรี นครมูลนิธิ ศรี ธรรมราชศึกษา แสงทองวิทยา หาดใหญ่วทิ ยาลัย๒ สตรี ทุ่งสง พะตงประธานคีรีวฒั น์ ศรี ธรรมราชศึกษา พะตงประธานคีรีวฒั น์ พะตงประธานคีรีวฒั น์ โพธิ คีรีราชศึกษา หาดใหญ่วทิ ยาลัย ๒

ประกาศ ณ วันทีB ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ พลตรี (สมภพ วากะมะ) ประธานทีBปรึ กษาโรงเรี ยนดาวนายร้อย


๒. รายชื อผู้ผ่านการคัดเลือก "โครงการ ค่ ายผู้นํา สานความฝันกับดาวนายร้ อย ปี ที๓ " ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๕ เรียงตามลําดับตัวอักษร ลําดับที 49 ณัฐชนน 50 ณัฐชนน 51 ณัฐพงศ์ 52 ณัฐพงษ์ 53 ณัฐพล 54 ณัฐพล 55 ณัฐภัทร 56 ณัฐรัตน์ 57 ณัฐวัฒน์ 58 ณัฐวุฒิ ุ ิ 59 ณัฐิวฒ 60 เดชพงศ์ 61 ถนอมศักดิ 62 ทศพล 63 ทักษิณ 64 ทิวานนท์ 65 ทีปกร 66 ไทยเทพ 67 ธนกฤต 68 ธนภัทธ 69 ธนภาคย์ 70 ธนภาคย์ 71 ธนภูมิ 72 ธนวัฒน์

ชื อ - สกุล คงศรี พรหมอ่อน อนุพนั ธ์ สุ วรรณรัตน์ สิ นซุ ชน พันธุ สะ เลิศคารม ปาไหน รัตนะ ชูแสวง ตรี รัญเพชร พรหมภักตร์ แสงชูติ เนาวภา ไม้กระโทก เเก้วหี ด ธรฤทธิ ไชยณรงค์ ปั ญญาธนาศักดิ จันทนะ สุ ขชุ่ม สุ ขชุ่ม แสนสุ วรรณา หมัดสมัคร

ระดับชั น 3 3 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1

โรงเรียน ศรี ธรรมราชศึกษา หาดใหญ่วทิ ยาลัย๒ สะบ้าย้อยวิทยา สะบ้าย้อยวิทยา แจ้งวิทยา แจ้งวิทยา หาดใหญ่วทิ ยาลัย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบีB วรนารี เฉลิม แจ้งวิทยา หาดใหญ่วทิ ยาลัย๒ เทศบาลปลูกปั ญญา เทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก) สะบ้าย้อยวิทยา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบีB ศรี ธรรมราชศึกษา สตรี ทุ่งสง เมืองนครศรี ธรรมราช พลวิทยา เทศบาล 5(วัดหัวป้ อมนอก) ท่าศาลาประสิ ทธิศึกษา ท่าศาลาประสิ ทธิศึกษา แสงทองวิทยา แจ้งวิทยา

ประกาศ ณ วันทีB ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ พลตรี (สมภพ วากะมะ) ประธานทีBปรึ กษาโรงเรี ยนดาวนายร้อย


๒. รายชื อผู้ผ่านการคัดเลือก "โครงการ ค่ ายผู้นํา สานความฝันกับดาวนายร้ อย ปี ที๓ " ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๕ เรียงตามลําดับตัวอักษร ลําดับที 73 ธราดล 74 ธัณธร 75 ธิ ติพงศ์ 76 ธี รเดช 77 ธี รภัทร์ 78 นนทวัชร์ 79 นพรัตน์ 80 นพศิลป์ 81 นรธี ร์ 82 นรี กานต์ 83 นฤเบศน์ 84 นฤเบศร 85 นฤพนธ์ 86 นัฐพงศ์ 87 นันทพงค์ 88 นันท์มนัส 89 นิติพฒั น์ 90 นูรุดดีน 91 บวรชัย 92 บัลลังก์ 93 บุสริ น 94 ปฎิภาณ 95 ปฏิพล 96 ปรเมศร์

ชื อ - สกุล ศรี รัตน์ ประสิ ทธิสุวรรณ์ ปุรินสุ วรรณ พรมราช หมัดศรี ชมสุ วรรณ ไชยสน กุลฉิ ม จันทรมาศ บุญเดช สัมปั ญโน ไพโรจน์ จรจรัส โบโสย สงค์ทอง ผึ-งทอง กฤตวิทยากุล เคดาร์ ชัยจักร ยวงใย มูสา ศรี กุตา ปิ ตวิวฒั นานนท์ ช่วงวงศ์ไพศาล

ระดับชั น 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 3 1 3 1 1 1 2 3 1 2 2 2 3

โรงเรียน เเจ้งวิทยา ศรี ธรรมราชศึกษา ท่าศาลาประสิ มธิศึกษา สะบ้าย้อยวิทยา เทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก) โยธิ นบํารุ ง ลําทับประชานุเคราะห์ มัธยมประชานิเวศน์ สะบ้าย้อยวิทยา ลําทับประชานุเคราะห์ เทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก) สะเดาขรรค์ชยั กัมพลานนท์อนุสรณ์ ท่าศาลาประสิ ทธิศึกษา หาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา แจ้งวิทยา ศรี นครมูลนิธิ เทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก) หาดใหญ่วทิ ยาลัย เทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก) แสงทองวิทยา หาดใหญ่วทิ ยาลัย๒ อินทร์ บุรี พลวิทยา หาดใหญ่วทิ ยาลัย๒

ประกาศ ณ วันทีB ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ พลตรี (สมภพ วากะมะ) ประธานทีBปรึ กษาโรงเรี ยนดาวนายร้อย


๒. รายชื อผู้ผ่านการคัดเลือก "โครงการ ค่ ายผู้นํา สานความฝันกับดาวนายร้ อย ปี ที๓ " ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๕ เรียงตามลําดับตัวอักษร ลําดับที 97 ประภากร 98 ปรัญญา 99 ปรัตถา 100 ปวรปรัช 101 ปวีร์ 102 ปวุฒิ 103 ปั ณวรรธน์ 104 ปิ ยะวัฒน์ 105 เปรมประชา 106 พงศกร 107 พงศธร 108 พงศภัค 109 พงศ์ศิริ 110 พงษ์ฐกร 111 พลกฤต 112 พลวัต 113 พิชาภพ 114 พิษณุ 115 พุทธพล 116 ฟาฮัด 117 ภควัต 118 ภัคพล 119 ภัชรพงษ์ 120 ภัทรพงศ์

ชื อ - สกุล นวลมิBง ปลักปลา ศรี เมือง เพชรรัตน์ ประภัสสร ประภัสสร เนียมหมวก ศรี สหสโสภณ รอดเปล่ง ดวงไชย จิรยิงB พันธุ์ หรับหลี ทองสวาท แซ่โกย จันทร์ คล้าย แก่นทอง ลีลาตังวัฒน์ ทับทิมใส สุ วรรณรัตน์ หมานเบ็ญหี ม พรหมมันชู โปยไธสง ใสบริ สุทธิ วิจิตร

ระดับชั น 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 3

โรงเรียน หาดใหญ่พิทยาคม ท่าศาลาประสิ ทธิศึกษา ท่าศาลาประสิ ทธิศึกษา หาดใหญ่วทิ ยาลัย๒ หาดใหญ่วทิ ยาลัย ๒ กิตติวทิ ย์บา้ นพรุ ศรี ธรรมราชศึกษา สะเดาขรรค์ชยั กัมพลานนท์อนุสรณ์ หาดใหญ่วทิ ยาลัย สะบ้าย้อยวิทยา ท่าศาลาประสิ ทธิศึกษา สาธิ ตเทศบาลวัดเพชรจริ ก ศรี ธรรมราชศึกษา นาทวีวทิ ยาคม สาธิ ตเทศบาลวัดเพชรจริ ก สะบ้าย้อยวิทยา พลวิทยา ศรี นครมูลนิธิ หาดใหญ่วทิ ยาลัย๒ แจ้งวิทยา เมืองนครศรี ธรรมราช บดินทรเดชา(สิ งห์ สิ งหเสนี)4 สะบ้าย้อยวิทยา หาดใหญ่วทิ ยาลัย๒

ประกาศ ณ วันทีB ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ พลตรี (สมภพ วากะมะ) ประธานทีBปรึ กษาโรงเรี ยนดาวนายร้อย


๒. รายชื อผู้ผ่านการคัดเลือก "โครงการ ค่ ายผู้นํา สานความฝันกับดาวนายร้ อย ปี ที๓ " ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๕ เรียงตามลําดับตัวอักษร ลําดับที 121 ภาณุ พงศ์ 122 ภานุพงค์ 123 ภานุวฒั น์ 124 ภานุวฒั น์ 125 ภานุวตั น์ 126 ภาสกร 127 ภีรพันธ์ 128 ภูริทตั 129 ภูริภทั ร 130 ภูวดล 131 ภูวไนย 132 เมธาวี 133 ยรรยง 134 รัตรศักดิ 135 ฤชากร 136 วชิรพงศ์ 137 วชิรวิทย์ 138 วรชาติ 139 วรโชติ 140 วรเมธ 141 วรเมะ 142 วรวุฒิ 143 วรัญQู 144 วัชระพล

ชื อ - สกุล สุ วรรณนคร ปานซ้าย เพชรมาศ มะหะหมัด ปราบสงคราม จันทร์ กลับ เกิดไกล จิตต์รัตน์ บัวพันธ์ มหันตมรรค สี ขาว หมืBนก้ว พึBงตําบล ชูกะวิโรจน์ ศรี ทกั ษิณตระกูล บุญสุ ข จันทรทรัพย์ โภชน์สารี โภชน์สารี นาคกระแสร์ ยุพการนนท์ แก่นสาร โสดาหวัง เกตุแก้ว

ระดับชั น 1 1 1 3 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 1 1

โรงเรียน สตรี ทุ่งสง ศรี นครมูลนิธิ หาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เบตง' วีระราษฎประสาน ศรี นครมูลนิธิ ศรี ธรรมราชศึกษา ศรี ธรรมราชศึกษา มหาวชิราวุธ ท่าศาลาประสิ ทธิศึกษา หาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบรู ณ์กุลกันยา ท่าศาลาประสิ ทธิศึกษา ศรี นครมูลนิธิ พะตงประธานคีรีวฒั น์ แจ้งวิทยา เฉลิมพระเกียรติ(ภูเก็ต) สะบ้าย้อยวิทยา มหาวชิราวุธ เเจ้งวิทยา เเจ้งวิทยา มารี ยอ์ นุสรณ์ กัลยาณี ศรี ธรรมราช สะเดาขรรค์ชยั กัมพลานนท์อนุสรณ์ แจ้งวิทยา เมืองนครศรี ธรรมราช

ประกาศ ณ วันทีB ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ พลตรี (สมภพ วากะมะ) ประธานทีBปรึ กษาโรงเรี ยนดาวนายร้อย


๒. รายชื อผู้ผ่านการคัดเลือก "โครงการ ค่ ายผู้นํา สานความฝันกับดาวนายร้ อย ปี ที๓ " ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๕ เรียงตามลําดับตัวอักษร ลําดับที 145 วัศพล 146 วิริทธิ พล 147 วิศรุ ต 148 วิศรุ ต 149 เวทภิสิทธิ 150 ศตวรรษ 151 ศิริพงษ์ธร 152 ศุภกร 153 ศุภกร 154 ศุภกฤษณ์ 155 ศุภกิตติ 156 ศุภชัย 157 ศุภณัฐ 158 ศุภณัฐ 159 ศุภโรจ 160 ศุภวิทย์ 161 สรวศิษฏ์ 162 สรวิศ 163 สรวิศ 164 สหรัฐ 165 สหัสวรรษ 166 สันติภาพ 167 สิ ทธิ โชค 168 สุ กฤษฏิ

ชื อ - สกุล บุญศรี รัตโนภาส บุญยะจันทร์ แก้วมณี เวชนุสิทธิ ชูเกลี-ยง โสศรี สุข ณ สุ วรรณ แสงสุ วรรณ บุญมูสิก สุ กกลิBน ค้าถาวร เล่นทัศน์ เกื-อเส้ง ชูช่วย แซ่ตนั แกล้วทะนง เวสสุ วรรณโณ มีสุวรรณ์ แสงนพรัตน์ จักร์ หรัด ภักดีบาํ รุ ง มีปัญญา ปั จจันตดุสิต

ระดับชั น 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3

โรงเรียน ทุ่งสง เทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก) สะบ้าย้อยวิทยา หาดใหญ่วทิ ยาลัย๒ ศรี ธรรมราชศึกษา ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ วรนารี เฉลิม ท่าศาลาประสิ ทธิศึกษา หาดใหญ่วทิ ยาลัย๒ กัลยาณี ศรี ธรรมราช ปากจันB วิทยา หาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ท่าศาลาประสิ ทธิศึกษา พะตงประธานคีรีวฒั น์ มหาวชิราวุธ ศรี ธรรมราชศึกษา เทศบาลเมืองภูเก็ต เทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก) สาธิ ตเทศบาลวัดเพชรจริ ก แจ้งวิทยา สตรี ทุ่งสง หาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ท่าศาลาประสิ ทธิศึกษา หาดใหญ่วทิ ยาลัย๒

ประกาศ ณ วันทีB ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ พลตรี (สมภพ วากะมะ) ประธานทีBปรึ กษาโรงเรี ยนดาวนายร้อย


๒. รายชื อผู้ผ่านการคัดเลือก "โครงการ ค่ ายผู้นํา สานความฝันกับดาวนายร้ อย ปี ที๓ " ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๕ เรียงตามลําดับตัวอักษร ลําดับที 169 สุ ชาครี ย ์ 170 สุ รบดี 171 เสฏฐวุฒิ 172 อชิระ 173 อดิพงษ์ 174 อดิศร 175 อดุลวัส 176 อนุดิษฏ์ 177 อนุภทั ร 178 อภิชาติ 179 อภิชาติ 180 อภิสิทธิ 181 ออโต้ 182 อัครเดช 183 อัศฎา 184 อัสรี 185 อาทิชน 186 อาทิตย์ 187 อานนท์ 188 อิทธิ พล 189 เอกภพ 190 เอกสิ ทธ์

ชื อ - สกุล สุ ขริ นทร์ สุ ระสังวาลย์ เอมโอฐ เชาวลิต จิตต์เพียร เกื-อผอม หมัดสี ขะสุ วรรณ จิตรเกลี-ยง ไชยมณี สุ ขเสนา เพ็ชร์ เเก้ว พุฒเมือง สมบูรณ์ หมัดเสพ เล๊าะยีตา ปิB นทอง ชีวชยากร รามชุม สุ ววณรัตน์ เอีBยมสุ วฒั น์ หนุสรณ์

ระดับชั น 1 1 2 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 2 1 3 1 1 3 3

โรงเรียน สาธิ ตเทศบาลวัดเพชรจริ ก หาดใหญ่วทิ ยาลัย สตรี ทุ่งสง ท่าศาลาประสิ ทธิศึกษา สะเดาขรรค์ชยั กัมพลานนท์อนุสรณ์ มัธยมสิ ริวณั วรี ๒ สงขลา อัรรอยยานพิทยานุสรณ์ แจ้งวิทยา หาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สะเดาขรรค์ชยั กัมพลานนท์อนุสรณ์ หาดใหญ่วทิ ยาลัย ๒ ท่าศาลาประสิ ทธิศึกษา หาดใหญ่วทิ ยาลัย ๒ แสงทองวิทยา นราสิ กขาลัย เทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก) สะเดาขรรค์ชยั กัมพลานนท์อนุสรณ์ สะบ้าย้อยวิทยา สตรี ทุ่งสง ปากพนัง ตะดอบวิทยา

ประกาศ ณ วันทีB ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ พลตรี (สมภพ วากะมะ) ประธานทีBปรึ กษาโรงเรี ยนดาวนายร้อย

2555_leadercamp_announcement_name  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you