Revista Traspasos Edición Nº1

Page 1

&8$'(5126 '( '$1=$ &217(0325$1($ &+,/(1$


&8$'(5126 '( '$1=$ &217(0325$1($ &+,/(1$

DANIELA MARINI SERGIO ROJAS JOSEFINA CAMUS MARÍA JOSÉ CIFUENTES

DESDE DÓNDE PENSAR LA DANZA AGOTAR EL CUERPO PROCESOS SOBRE PROCESOS ¿CÓMO ESCRIBIR LA HISTORIA?


%RG\ZRUN $UVHQLF /DXVDQQH 6ZLW]HUODQG 3DUW RI ´/HV 8UEDLQHVµ

ZZZ PDXHOYDVRQ FRP

&8$'(5126 '( '$1=$ &217(0325$1($ &+,/(1$

(48,32 &RRUGLQDFLyQ 3DXOD 0RQWHFLQRV (GLFLyQ \ UHGDFFLyQ 1DWDOLD 5DPtUH] 'LVHxR \ GLDJUDPDFLyQ (GXDUG )HOL~ &20,7e (',725,$/ -RVHÀQD &DPXV 3DXOD 0RQWHFLQRV 1DWDOLD 5DPtUH] $QGUHD 7RUUHV 6DQWLDJR GH &KLOH 'LFLHPEUH

5HYLVWD 7UDVSDVRV SRU $FFLyQ (GLWRULDO 7UDVSDVRV VH HQFXHQWUD EDMR XQD /LFHQFLD &UHDWLYH &RPPRQV $WULEXFLyQ 1R&RPHUFLDO 6LQ'HULYDGDV &KLOH %DVDGD HQ XQD REUD HQ UHYLVWDWUDVSDVRV ZRUGSUHVV FRP 3HUPLVRV TXH YD\DQ PiV DOOi GH OR FXELHUWR SRU HVWD OLFHQFLD SXHGHQ HQFRQWUDUVH HQ KWWS UHYLVWDWUDVSDVRV ZRUGSUHVV FRP


PRESENTACIÓN EDITORIAL

(Q HVWD SULPHUD HGLFLyQ GH 7UDVSDVRV VH HQVD\DQ DSUR[LPDFLRQHV D FXHVWLRQHV GH OD GDQ]D FRQWHPSRUiQHD D WUDYpV DELHUWDPHQWH GH LQWHUURJDQWHV FRPR GLVSRVLWLYR TXH DEUH VHQWLGRV GH UHÁH[LyQ \ TXH DSDUHFH FXDQGR VH LQWHQWD RUJDQL]DU XQD LQVWDQFLD FRPR HVWD FRQYRFDWRULD D OD SURGXFFLyQ GH FRQWHQLGR FULWLFR VREUH GDQ]D $Vt HVWH HMHUFLFLR UH~QH DXWRUHV TXH GHVGH VXV YDULDGDV SUiFWLFDV SURIHVLRQDOHV QRV VXJLHUHQ OHFWXUDV SDUD VLWXDFLRQHV TXH QRV KDQ SDUHFLGR LQWHUHVDQWHV GH REVHUYDU (O GRFXPHQWR OR KHPRV FRPSUHQGLGR FRPR FXDGHUQR HQ HO VHQWLGR TXH DOEHUJD SURFHVRV GH LQYHVWLJDFLyQ WHyULFD \ FUHDWLYD \ VH GLVSRQH D REVHUYDU GLDORJDU UHYLVDU \ FRPHQWDU SURSXHVWDV UHVSHFWR D FLHUWDV WUDPDV VLJQLÀFDQWHV GH OD HVFHQD FRQWHPSRUiQHD GH OD GDQ]D 3(16$56( &yPR VHUtD MXVWDPHQWH HVD DFFLyQ +DFHU GDQ]D FRPR SHQVDPLHQWR YLVOXPEUDQGR HQ TXp HVSDFLR WLHPSR VH HVWD FXDQGR VH SLHQVD \ FXDQGR VH KDFH ¢SRU IXHUD SRU GHQWUR HQ R HQWUH HOOD" < ´HQWUH HOODµ ¢PH SRQH \ PH VDFD GH TXp VLWXDFLRQHV QR GDQ]DULDV" < FXiQGR GHMR GH SHQVDUOD ¢SXHGH GHMDU GH SHQVDUVH KDFLpQGRVH GDQ]D" R ¢KDFHUVH GDQ]D PiV PH KDFH SHQVDUPH" R ¢FyPR VH SLHQVD VLQ KDFHUOD" \ FyPR HVWDU VLpQGROD \ KDFLpQGROD HQ KDFHUVH PXQGR FDUQH VLHPSUH ¢HV SRVLEOH" ¢VLHPSUH" ¢HV LPSRVLEOH GHVKDELWDUOD" ¢SRU TXp" &XiO HV PL ¢TXp LPSOLFD ´PLµ" VLWXDFLyQ UHVSHFWR D OD GDQ]D ¢HVWD SXHVWD HQ ´PLµ" ¢HV FRQPLJR" FyPR FRQRFHU HQ HOOD XQ PXQGR 'HVGH 0DGULG OD FRUHyJUDID FKLOHQD 'DQLHOD 0DULQL QRV SURYRFD FRQ XQD OLVWD GH LPiJHQHV TXH UHODFLRQDQ PHPEUDQDV GH OD H[SHULHQFLD OyJLFD \ VHQVLEOH HQ FRQWH[WRV GRQGH OR SRpWLFR GH ODV SUHVHQFLDV LQVWDQ D VHQWLU FyPR VH RUJDQL]DUtD HO VHQWLGR GH OD GDQ]D HQ HVD FRPSOHMD YLQFXODFLyQ OyJLFR²IRUPDO \ VHQVLEOH FRPR GLVFXUVR HVWpWLFR 3DUD XQD SUHJXQWD 0DULQL DEUH PiV GH FLHQ QXHYDV LQWHUURJDQWHV TXH OD GHVSOD]DQ VREUH HO VXHOR \ OD OOHYDQ D OD VDOD GH EDxR OD DOLPHQWDQ H LQVWDODQ REVHUYDQGR VX HVFiSXOD R SRGUtDQ VHU YROXWDV GH KXPR WDEDFR \ HQ HVR SUHJXQWD GHVGH GyQGH SHQVDU OD GDQ]D VyOR HQ HO OLEUR VyOR HQ HO DXOD VyOR HQ HO VXGRU 6XJLHUHQ VXV FXHVWLRQDPLHQWRV FRQVWDWDU OD VLWXDFLyQ GH XQD SUHVHQFLD TXH VH LQVWDOD FRPR H[SHULHQFLD GH PXQGR \ TXH QR VH WUDQVD HQ QLQJXQD HVFHQD HPHUJH FRQ WRGR OR TXH SXHGH KDFHU /D SUHJXQWD TXH VLJXH TXLpQ SLHQVD OD GDQ]D TXH KDFH \ TXLpQ KDFH OD GDQ]D TXH SLHQVD < FyPR VH SXHGH FRPSUHQGHU HVWD SOD]D GLVFXUVLYD TXH SXHGH HQ WRGR PRPHQWR FXHVWLRQDU VX KDFHUVH GDQ]D 4Xp QR VH SXHGH GHMDU ¢3RU TXp QR SRGUtD GHVDÀOLDU HO VLWLR GHVGH GyQGH" ¢&XiO HV HO HVSDFLR WLHPSR TXH PH KDFH" R ¢GyQGH KDFLHQGR PH KDJR" &8(532 ,QWHUURJD HO ÀOyVRIR FKLOHQR 6HUJLR 5RMDV D WUDYpV GH OD SUHJXQWD SRU VX VHQWLGR HQ GDQ]D FRQWHPSRUiQHD 8QD OHFWXUD IHQRPpQLFD TXH SUHVHQWD OD HPHUJHQFLD GHO FXHUSR FRPR VHGH GH LQGLYLGXDFLyQ \ JDUDQWtD GH FLHUWD FHUWH]D GH OD H[LVWHQFLD HQ VX SURFHVR GH VXEMHWLYDFLyQ (O FXHUSR PLVPR FRPR VHGH GH SURGXFFLyQ GH VHQWLGR \ OD VLWXDFLyQ GH OD SUHVHQFLD \ OD WHPSRUDOLGDG HQ ODV GLVFXUVLYLGDGHV DUWtVWLFDV OR TXH D VX YH] SHUPLWH YHU UHVSHFWR D VX KLVWRULD TXp VXFHGH FRQ ORV UHFXUVRV GH OD REUD 6REUH HVWH WHPD FRPSDUWLPRV UHÁH[LRQHV GHO DUWLVWD EHOJD $ODLQ 3ODWHO D SDUWLU GH VX SLH]D 2XW RI &RQWH[W < OXHJR SUHJXQWDPRV SRU ORV SURFHVRV -XVWDPHQWH HQ ODV SUiFWLFDV FRQWHPSRUiQHDV GH OD GDQ]D OD UHFXUVLYLGDG GH VXV UHFXUVRV SUHVHQWD VXV FyGLJRV GH SURGXFFLyQ HVWpWLFD FRPR SUHVHQFLDV (O FXHUSR FRPR SURFHVR SUHVHQWH HQ DFWRV GH VHQWLGR UHRUJDQL]D OR TXH SRGHPRV HQWHQGHU SRU REUD \ VH DEUH D OD LQFHUWLGXPEUH GH OD YLVLELOL]DFLyQ


352&(626 &yPR SDVDQ \ VH WUDVSDVDQ ODV GLPHQVLRQHV GH XQD FUHDFLyQ HV OD SUHJXQWD TXH RIUHFH OD LQWpUSUHWH HQ GDQ]D \ OLFHQFLDGD HQ OHWUDV -RVHÀQD &DPXV TXLHQ HQVD\D FyPR GHYLHQH OR SURFHVXDO \ VXV UHVLJQLÀFDFLRQHV KDVWD VXV UHFHSFLRQHV \ WDPELpQ HQ VXV IRUPDV GH H[SUHVLyQ (Q WRGR HVWR SURYRFD SHQVDU DPSOLDGDPHQWH HQ OD QRFLyQ GH REUD \ YLVLELOL]DU VXV LQWHUVWLFLRV $VLPLVPR VH SUR\HFWD OD LGHD GH SURFHVRV VREUH SURFHVRV UHVSHFWR D WpFQLFDV \ GLVSRVLWLYRV HQ SURFHGLPLHQWRV GH OD GDQ]D 6REUH HVR SUHVHQWDPRV HO WUDEDMR GHO DUWLVWD LWDOLDQR 0DQXHO 9DVRQ TXLHQ H[SHULPHQWD HQ OD IRWRJUDItD SRVLELOLGDGHV FRUHRJUiÀFDV GH XQD LPDJHQ GHO FXHUSR KDFLD OD UHSUHVHQWDFLyQ GDQ]DULD /DV SURYRFDWLYDV LGHDV SUR\HFWDQ VLWXDFLRQHV GH WUDGXFFLRQHV SpUGLGDV \ UHFXSHUDFLRQHV TXH VXFHGHQ WDPELpQ D WUDYpV GHO OHQJXDMH \ OD HVFULWXUD YLVXDO /D SURSXHVWD UHYLVD HO XPEUDO GH WUDVSDVR GH OD H[SHULHQFLD FRUSRUDO HQ OD UHODFLyQ SUHVHQWH GH ORV FXHUSRV FRPR XQ GLVSODFHU KDFLD XQ ÀQ GHO SURFHVR \ HO GHYHQLU GH OD UHSUHVHQWDFLyQ +,6725,$ 5HSHQVDU GHVGH OD H[SHULHQFLD FyPR HVFULELU OD KLVWRULD GH OD GDQ]D HV XQD SURSXHVWD TXH LUUXPSH HQ OD WUDGLFLRQDO SUDFWLFD KLVWRULRJUiÀFD 7UDQVLWDQGR HQ VX SURSLD ELRJUDItD OD KLVWRULDGRUD FKLOHQD 0DUtD -RVp &LIXHQWHV SUHVHQWD OR VXEMHWLYR \ OD ÀFFLyQ FRPR OXJDUHV TXH SRGUtDQ YLQFXODU OD GDQ]D \ VX HVFULWXUD &yPR HVFULELU VREUH OR YLYLGR R YLYLUVH HQ OD DFFLyQ LQWHQFLyQ SUHVHQWH R HO FDUiFWHU UH SUHVHQWDWLYR GH OD PHPRULD HQWUH RWUDV OHFWXUDV SRVLELOLWD HO WH[WR GH LQYHVWLJDFLyQ TXH VH DWUHYH D SURSRQHU XQD UHODFLyQ HQWUH OD KLVWRULD \ ODV DUWHV HVFpQLFDV /DV SUR\HFFLRQHV GH XVRV H LQWHUSUHWDFLRQHV GH HVWH WH[WR SDUD SHQVDU KDFLD ODV SUDFWLFDV GH ODV KXPDQLGDGHV HQ JHQHUDO FXDQGR VH WUDEDMD UHVSHFWR DO FXHUSR FRPR VXFHGH HQ OD GDQ]D SHUR DVLPLVPR \ HQ WRGR VLHPSUH HO FXHUSR FRPR H[SHULHQFLD VXEMHWLYD \ VHQVLEOH TXH FLIUD OD SURGXFFLyQ GH VHQWLGR LQYLWD D H[WUHPDU ODV SRVLELOLGDGHV GH HVWXGLR GHVGH SHUVSHFWLYDV TXH GHVDUWLFXODQ ORV PRGRV FLHQWLÀFRV GH FRQRFHU VH \ HQ HVWR \ PiV D~Q GH FRQRFHU \ KDFHU UHJLVWUR GH XQD SUiFWLFD HVWpWLFD FRPR OD GDQ]D FRQWHPSRUiQHD \ PiV DPSOLDPHQWH HO DUWH HVFpQLFR 75$63$626 3URSRQH LQLFLDU REVHUYDFLRQHV GH OD GDQ]D FRPR GLVFXUVR HVWpWLFR HQ UHODFLyQ D OD FRPSOHMD SURGXFFLyQ FXOWXUDO TXH SDUHFLHUD VROLFLWDU IXHUWHPHQWH YHU TXp VXFHGH HQ OD UHODFLyQ HQWUH FXHUSR GDQ]D \ YLVXDOLGDG (O WUD\HFWR GH HVWD HGLFLyQ UHOHYD DOJXQRV ERUGHV \ GHVERUGHV GH OD GDQ]D FRQWHPSRUiQHD DVRPDQ VXV LQWHJUDFLRQHV FRQWDJLRV WUDGXFFLRQHV H[SHULPHQWDFLRQHV \ QHFHVLGDGHV ([SHULHQFLDV GH WUiQVLWR GH LGHDV SURSXHVWDV \ VREUHWRGR SUHJXQWDV TXH DSDUHFHQ HQ WRGR PRPHQWR UHVSHFWR D ODV VLWXDFLRQHV GH FUHDFLyQ FLUFXODFLyQ \ UHÁH[LyQ GH OD GDQ]D

1DWDOLD 5DPtUH] 3 VFKHO


DESDE DÓNDE PENSAR LA DANZA DANIELA MARINI


,PiJHQHV SRU 'DQLHOD 0DULQL SDUD 5HYLVWD 7UDVSDVRV


¢GHVGH GyQGH SHQVDU OD GDQ]D" ¢GHVGH OD PLWDG GHUHFKD GH PL SHOYLV" ¢GHVGH PL D[LOD" ¢GHVGH PL FRPSXWDGRU" ¢GHVGH PL FDPLQDWD KDVWD OD VDOD GH HQVD\R" ¢GHVGH PL SLHO" ¢GHVGH HO PHVyQ GH OD FRFLQD PLHQWUDV SUHSDUR OD FHQD" ¢GHVGH HO DLUH TXH KDFH TXH PLV FRVWLOODV VH VHSDUHQ XQDV GH RWUDV" ¢GHVGH PL URGLOOD L]TXLHUGD SRU OD SDUWH GH DWUiV" ¢GHVGH HO HVSDFLR TXH H[LVWH HQWUH PL RPySODWR GHUHFKR \ PLV FRVWLOODV" ¢GHVGH HO L]TXLHUGR" ¢HV OR PLVPR" ¢QR" < VL IXHUD OR PLVPR ¢VH DFDEDUtD OD GDQ]D" ¢GHVGH GyQGH SLHQVR OD GDQ]D" ¢GHVGH 0DGULG R GHVGH PL HVFULWRULR HVWp GRQGH HVWp" ¢GHVGH OD VDOD GH GDQ]D R GHVGH PL HVFULWRULR" ¢GHVGH \RXWXEH PLHQWUDV YHR OD WHUFHUD SDUWH GH OD SLH]D 9pURQLTXH 'RLVQHDX GH -pURPH %HO" ¢GHVGH HO OLEUR $JRWDU OD GDQ]D GH $QGUH /HSHFNL" ¢GHVGH PL PLUDGD SHUGLGD HQ DOJ~Q HVSDFLR HQWUH XQD HVTXLQD \ OD VLJXLHQWH" ¢GHVGH PL PLUDGD UHFRUULHQGR HO WHFKR GH OD VDOD GH HQVD\R PLHQWUDV FKHTXHR TXH PL VDFUR H[LVWH" ¢GHVGH HVWDV SDODEUDV HQ HVWH WH[WR" ¢GHVGH PLV DSXQWHV GH XQD FODVH GH KLVWRULD GH OD GDQ]D" ¢R GHVGH PLV DSXQWHV GH XQD FODVH GH GDQ]D" ¢R ORV GH XQD VHVLyQ GH PHWRGRORJtDV GH LQYHVWLJDFLyQ" ¢R SLHQVR OD GDQ]D GHVGH XQD LPDJHQ" ¢OD GH PL FRURQLOOD DOFDQ]DQGR HO FLHOR" ¢OD GH PLV SLHUQDV HQUDL]DGDV DO VXHOR" ¢GHVGH XQD LPDJHQ TXH DQXQFLD XQD SLH]D GH GDQ]D" ¢GHVGH OD FRQWH[WXDOL]DFLyQ GH XQD SLH]D GH GDQ]D"


¢GHVGH OD GHVFULSFLyQ GH XQD FODVH GH GDQ]D" ¢GHVGH OD IXQGDPHQWDFLyQ GH XQ SUR\HFWR GH GDQ]D" ¢SLHQVR OD GDQ]D GHVGH HYHU\ERG\VWRROER[ QHW" ¢R PLHQWUDV YHR SRU GpFLPD YH] HO YLGHR GH OD SLH]D 9pURQLTXH 'RLVQHDX GH -pURPH %HO HVWD YH] OD SDUWH " ¢R PLHQWUDV WRPDPRV GHVD\XQR \ FRQYHUVDPRV VREUH OD SLH]D GH GDQ]D TXH YLVWH DQRFKH" ¢R PLHQWUDV VLHQWR TXH XQ QXHYR HVSDFLR VH DEUH HQWUH PL SHOYLV \ PLV FRVWLOODV" ¢SLHQVR OD GDQ]D HQ HO HVWXGLR GH GDQ]D" ¢OD SLHQVR PLHQWUDV FDPLQR HQ HO HVWXGLR GH GDQ]D \ SHUFLER FyPR PH DFHUFR \ PH DOHMR GH OD SDUHG" ¢PLHQWUDV FDPLQR HQ HO HVWXGLR GH GDQ]D \ SHUFLER FyPR HO SHVR FDPELD GH XQ SLH DO RWUR" ¢PLHQWUDV FDPLQR HQ HO HVWXGLR GH GDQ]D \ SHUFLER FyPR FDPELD OD OX] GHO OXJDU GHSHQGLHQGR GH GyQGH HVWR\ DKRUD" ¢R PLHQWUDV FDPLQR HQ OD FDOOH \ SHUFLER FyPR FDPELD OD OX] GHSHQGLHQGR GH GyQGH HVWR\ DKRUD" ¢R PLHQWUDV FDPLQR HQ HO HVWXGLR GH GDQ]D \ UHFXHUGR OR PDO TXH GRUPt DQRFKH \ GHMR GH FDPLQDU \ PH WXPER HQ HO VXHOR" ¢R PLHQWUDV FDPLQR HQ HO HVWXGLR GH GDQ]D \ GHMR TXH YHQJDQ ORV PRYLPLHQWRV TXH PH KDFHQ UHFRQRFHUPH D Pt PLVPD" ¢R PLHQWUDV FDPLQR HQ HO HVWXGLR GH GDQ]D \ SLHQVR HQ OR TXH WHQJR TXH KDFHU OXHJR" ¢VHUi HVWR SHQVDU OD GDQ]D R SHQVDU HQ OR TXH YR\ D KDFHU OXHJR"

¢SLHQVR OD GDQ]D GHVGH HO HVWXGLR GH GDQ]D SHQVDQGR" ¢EDLODQGR" ¢SLHQVR OD GDQ]D GHVGH HVWD VLOOD IUHQWH DO FRPSXWDGRU SHQVDQGR HQ OD GDQ]D" PiV ELHQ WHQJR JDQDV GH WHQGHUPH HQ HO VXHOR \ GHMDU TXH OD JUDYHGDG \ \R QHJRFLHPRV XQ PRPHQWR

¢SLHQVR OD GDQ]D FXDQGR DVLVWR D XQD REUD GH GDQ]D" ¢SLHQVR OD GDQ]D FXDQGR DVLVWR D XQD IXQFLyQ GH GDQ]D" ¢SLHQVR OD GDQ]D FXDQGR DVLVWR D XQ HVSHFWiFXOR GH GDQ]D" ¢SLHQVR OD GDQ]D FXDQGR DVLVWR D XQD PXHVWUD GH GDQ]D" ¢SLHQVR OD GDQ]D FXDQGR HQVD\R XQD REUD GH GDQ]D" ¢FXDQGR GR\ XQD FODVH GH GDQ]D" ¢FXDQGR HVFULER XQ SUR\HFWR GH GDQ]D" ¢FXDQGR OHR VREUH GDQ]D"


¢R FXDQGR OHR ´(O SDODFLR GH OD OXQDµ GH 3DXO $XVWHU" ¢GHVGH GyQGH SLHQVR OD GDQ]D" ¢GHVGH OD FXULRVLGDG HVSDFLDO GH OD \HPD GH ORV GHGRV GH PLV PDQRV" ¢GHVGH HO SHVR GH PL FDEH]D" ¢GHVGH OD LQHUFLD" ¢GHVGH HO DLUH TXH PXHYR FXDQGR PH PXHYR" ¢GHVGH GyQGH \ KDVWD GyQGH SLHQVR OD GDQ]D" ¢OD SLHQVR" ¢SLHQVR OD GDQ]D R SLHQVR OD HVFHQD" ¢SLHQVR OD GDQ]D R SLHQVR OR FRUHRJUiÀFR" ¢SLHQVR OD GDQ]D R SLHQVR OD FRPSRVLFLyQ" ¢KDVWD FXiQGR SLHQVR OD GDQ]D" ¢QR HV PHMRU KDFHU GDQ]D" ¢KDFHU GDQ]D QR HV WDPELpQ SHQVDU OD GDQ]D" ¢FRPSRQHU UHODFLRQHV HVSDFLDOHV VREUH OD PHVD FRQ FXDGUDGRV GH SDSHO EODQFR QR HV WDPELpQ KDFHU GDQ]D" ¢R HV SHQVDU OD GDQ]D" ¢R HV FRPSRQHU UHODFLRQHV HVSDFLDOHV FRQ FXDGUDGRV GH SDSHO EODQFR" ¢GHVGH GyQGH SHQVDU OD GDQ]D" ¢GHVGH OD ELEOLRWHFD GH PL EDUULR" ¢GHVGH OD ELEOLRWHFD GH XQD HVFXHOD GH GDQ]D" ¢GHVGH OD ELEOLRWHFD GHO 5HLQD 6RItD" ¢GHVGH OD FDIHWHUtD R GHVGH OD VDOD GH HVWXGLR" ¢HV OR PLVPR" ¢SLHQVR OD GDQ]D GHVGH Pt R GHVGH HO 7UtR $ GH <YRQQH 5DLQHU" ¢OD SLHQVR GHVGH Pt R GHVGH -RKQ &DJH" ¢R GHVGH 3LQD %DXVFK" ¢R GHVGH 7ULVKD %URZQ" ¢GHVGH -RDR )LDGHLUR" ¢GHVGH -pURPH %HO" ¢GHVGH /D 9LWULQD" ¢GHVGH GyQGH SLHQVR OD GDQ]D"


¢GHVGH HVWH HVSDFLR HQ EODQFR TXH YR\ OOHQDQGR GH SDODEUDV" ¢GHVGH PL FROXPQD" ¢GHVGH OD TXH FRQIRUPDQ pVWDV SUHJXQWDV R GHVGH OD TXH FRQIRUPDQ PLV YpUWHEUDV" ¢GHVGH HO SHUPLWLU TXH OD PLWDG GHUHFKD GH PL SHOYLV VH DOHMH GHO KRPEUR L]TXLHUGR VLQ KDFHU QDGD" ¢GHVGH HO SHUPLWLU TXH OD PLWDG L]TXLHUGD GH PL SHOYLV VH DOHMH GHO KRPEUR GHUHFKR VLQ KDFHU QDGD" ¢GHVGH HO GDUPH FXHQWD GH TXH PL FDEH]D HVWi PiV DGHODQWH TXH PL WRUVR \ GHMDU TXH YD\D VREUH pO" ¢SLHQVR OD GDQ]D GHVGH XQ OLEUR GH DQDWRPtD SDUD OD GDQ]D" ¢SLHQVR OD GDQ]D GHVGH XQ OLEUR GH KLVWRULD GH OD GDQ]D" ¢R GHVGH XQ OLEUR GH 7pFQLFD $OH[DQGHU" ¢R XQR GH %RG\ 0LQG &HQWHULQJ" ¢R GHVGH HO OLEUR ´eWLFDV GHO &XHUSRµ GH 2VFDU &yUQDJR" ¢R GHVGH HO OLEUR ´(O 6LOHQFLRµ GH -RKQ &DJH" ¢SLHQVR OD GDQ]D HQ VLOHQFLR R FRQ P~VLFD" ¢FRQ P~VLFD R FRQ SDLVDMH VRQRUR" ¢SLHQVR OD GDQ]D GHVGH XQD ELEOLRJUDItD" ¢SLHQVR OD GDQ]D GHVGH XQD ELRJUDItD" ¢SLHQVR OD GDQ]D GHVGH XQD LGHRORJtD" ¢SLHQVR OD GDQ]D GHVGH XQD JHRJUDItD" ¢SLHQVR OD GDQ]D GHVGH XQD KLVWRULRJUDItD" ¢SLHQVR OD GDQ]D VROD R HQ FRPXQLGDG" ¢TXp HV XQD FRPXQLGDG" ¢TXp HV XQD FROHFWLYLGDG" ¢TXp HV FRODERUDU" ¢TXp HV SDUWLFLSDU" ¢WLHQHQ HVWDV SUHJXQWDV UHODFLyQ FRQ OD SULPHUD SUHJXQWD HVD SUHJXQWD TXH SUHJXQWD GHVGH GyQGH SLHQVR OD GDQ]D" ¢QHFHVLWR UHVSXHVWDV D HVWDV SUHJXQWDV" ¢D WRGDV HVWDV SUHJXQWDV"


,PDJHQ $QD 0HQGLHWD 6HULH VLOXHWDV KWWS HXVKDGH EORJVSRW FRP OD VHULH GH VLOXHWDV GH DQD PHQGLHWD OD KWPO


AGOTAR EL CUERPO

SERGIO ROJAS


´<R QR HVWR\ GHODQWH GH PL FXHUSR HVWR\ HQ PL FXHUSR R PHMRU VR\ PL FXHUSRµ 0 0HUOHDX 3RQW\

1R FRPHQ]DPRV DTXt SRU HQVD\DU XQD WHRUtD DFHUFD GH OD GDQ]D WDPSRFR HO DQiOLVLV GH GHWHUPLQDGDV WHRUtDV VLQR HO H[DPHQ SUHOLPLQDU GHO IHQyPHQR PLVPR GHO FXHUSR HQ OD GDQ]D (Q VHQWLGR HVWULFWR GH OR TXH VH WUDWD HQ HVWH HVFULWR HV GH SUHJXQWDU SRU HO FXHUSR D SDUWLU GH FLHUWDV UHÁH[LRQHV HQ OD GDQ]D (O KLOR FRQGXFWRU GH QXHVWUD PLUDGD HQ HVWH H[DPHQ HV HO FXHUSR HQ HVFHQD SHUR QR QRV GHWHUPLQDPRV D GHVFULELU H LQWHUSUHWDU OR TXH HO FXHUSR KDFH 3UHJXQWDPRV SRU HO VHQWLGR GHO FXHUSR HQ OD GDQ]D HVWR HV GH TXp PDQHUD SRU TXp SURFHVRV HO FXHUSR JHQHUD XQ VHQWLGR D SDUWLU GH VX SURSLD PDWHULDOLGDG XQD PDWHULDOLGDG TXH WUDVFLHQGH HO PHUR SRVLWLYLVPR GH VX H[LVWHQFLD SUH GDGD HQ TXH SUHFLVDPHQWH OD H[LVWHQFLD GHO FXHUSR VH RIUHFH GHVGH XQD FRPSUHQVLyQ SUHUUHÁH[LYD FRPR DQWHULRU DO VHQWLGR TXH VH OH SXGLHVH DWULEXLU $KRUD ELHQ SURSRQHPRV OD WHVLV GH TXH SUHJXQWDU SRU HO VHQWLGR GHO FXHUSR HQ OD GDQ]D LPSOLFD SUHJXQWDU SRU OD FRQGLFLyQ KLVWyULFD GH OD GDQ]D HQ FXDQWR TXH HO FXHUSR QR RSHUD VyOR FRPR XQ UHFXUVR GH VLJQLÀFDFLyQ VLQR TXH VX PLVPD FRPSDUHFHQFLD WUD]D XQ LWLQHUDULR DUWtVWLFR \ WHyULFR SDUD OD GDQ]D (VWH LWLQHUDULR KDUtD PDQLÀHVWR HO KHFKR GH TXH OD GDQ]D GD FXHQWD GHO PXQGR HQ HO TXH HVWi VLHQGR FUHDGD (QWRQFHV ¢SRU TXp HO FXHUSR" 'DYLG /H %UHWRQ VHxDOD TXH ´/D GDQ]D FRQWHPSRUiQHD VH HQFXHQWUD SURIXQGDPHQWH LQVFULWD HQ HO SUREOHPD GHO LQGLYLGXR \ SRU HQGH HQ HO SUREOHPD GHO FXHUSR HOOD KD GHELGR HVSHUDU SDUD GHVSOHJDUVH FRQ OD IXHU]D TXH OH FRQRFHPRV HO VXUJLPLHQWR GHO FUHFLHQWH LQGLYLGXDOLVPR GH QXHVWUDV VRFLHGDGHVµ ¢4Xp HV OR TXH KDEUtD GHELGR HVSHUDU OD GDQ]D" ¢&yPR HQWHQGHU HO ´LQGLYLGXDOLVPRµ HQ WDQWR TXH FRQGLFLyQ GHO SUREOHPD GHO FXHUSR HQ HO FRPHQWDULR GH /H %UHWRQ" eVWH FRQVLGHUD HO GHVDUUROOR GHO FRPHUFLR FRPR OD FRQGLFLyQ PiV SRGHURVD TXH GDUi RULJHQ D OD PRGHUQLGDG ´(O FRPHUFLDQWH HV HO SURWRWLSR GHO LQGLYLGXR PRGHUQR HO KRPEUH FX\DV DPELFLRQHV VXSHUDQ ORV PDUFRV HVWDEOHFLGRV HO KRPEUH FRVPRSROLWD SRU H[FHOHQFLD TXH FRQYLHUWH DO LQWHUpV SHUVRQDO HQ HO PyYLO GH ODV DFFLRQHV D~Q HQ GHWULPHQWR GHO ¶ELHQ JHQHUDO·µ )UDJLOL]DGD OD LGHD GH FRPXQLGDG KDVWD TXH OOHJD D WUDQVIRUPDVH HQ XQD HVSHFLH GH HQWHOHTXLD GLVFXUVLYD TXHGD FRPR UHVLGXR GH OD KXPDQLGDG HO FXHUSR GHO LQGLYLGXR TXHGD HO FXHUSR FRPR HO OXJDU GHO LQGLYLGXR ¢4Xp HV HQWRQFHV ´HO LQGLYLGXRµ" $PELFLyQ VROHGDG \ GHVFRQÀDQ]D VH YDQ FRQVWLWX\HQGR HQ FDUDFWHUtVWLFDV FRQVWLWX\HQWHV GH OD VXEMHWLYLGDG PRGHUQD \ HV FODUD OD FRQGLFLyQ FRUSRUDO GH OD ÀQLWXG TXH HQ HOOR VH H[SUHVD (O LQGLYLGXR FRPLHQ]D D FRUUHVSRQGHU HQ OD DFWXDOLGDG D DTXHOOD IRUPD GH VXEMHWLYLGDG TXH VyOR HQFXHQWUD ´VXµ OXJDU HQ HO FXHUSR (QWRQFHV D OD SUHJXQWD SRU HO OXJDU GHO LQGLYLGXR KR\ SRGUtD UHVSRQGHUVH HO OXJDU GHO LQGLYLGXR HV HO FXHUSR eVWH H[SUHVD HQWRQFHV FRQ VX HPHUJHQFLD HQ HO PXQGR FRQWHPSRUiQHR HO HVWDGR DFWXDO GH XQ SURFHVR GH DWRPL]DFLyQ GH OD H[LVWHQFLD VRFLDO GHO KRPEUH HQ TXH ORV YtQFXORV KDQ GHMDGR GH VHU XQD QHFHVLGDG QDWXUDO $KRUD ELHQ HO LQGLYLGXDOLVPR YLHQH D VHU XQD FDUDFWHUtVWLFD GRPLQDQWH GHO PXQGR HQ HO TXH VH GHVDUUROOD OD GDQ]D HQ OD DFWXDOLGDG ´OD GDQ]D PRGHUQD ²HVFULEH /H %UHWRQ WHVWLPRQLD OD VROHGDG GHO KRPEUH VXPHUJLGR HQ XQ PXQGR HQ HO TXH GHEH GHVGH DKRUD LQYHQWDU XQ VHQWLGR XQ PXQGR TXH SLHUGH VXV DQWLJXDV RULHQWDFLRQHV \ VH IUDJPHQWD JHQHUDQGR WHPRU \ H[DOWDFLyQ D OD YH]µ $Vt /H %UHWRQ LQWHUSUHWD OD SURJUHVLYD HPHUJHQFLD GHO FXHUSR HQ OD GDQ]D HQ FRUUHVSRQGHQFLD FRQ HO SURFHVR GH LQGLYLGXDFLyQ GH OD VXEMHWLYLGDG OR TXH QR GHEH LQWHUSUHWDUVH FRPR OD FRQTXLVWD GH XQD FLHUWD VREHUDQtD VLQR PiV ELHQ FRPR OD GLVROXFLyQ GH XQ KRUL]RQWH GH VHQWLGR (QWRQFHV HO LQGLYLGXR VH HQIUHQWD GHVGH OD VROHGDG GHVGH ´VXµ FXHUSR TXH HQ VHQWLGR HVWULFWR RSHUD PiV ELHQ FRPR XQD LQVWDQFLD GH H[SURSLDFLyQ VREUH OD VXEMHWLYLGDG D OD WDUHD GH JHQHUDU XQ VHQWLGR GH H[LVWHQFLD HO TXH SRGHPRV SHQVDU HQ XQ SULPHU PRPHQWR FRPR HO VHQWLGR SDUD HO KHFKR PLVPR GH OD VROHGDG FX\D PDWHULDOLGDG HV HO DLVODPLHQWR ´/D H[LVWHQFLD GHO FXHUSR SDUHFH

'DYLG /H %UHWRQ &XHUSR VHQVLEOH 0HWDOHV 3HVDGRV 6DQWLDJR GH &KLOH S ' /H %UHWRQ $QWURSRORJtD GHO FXHUSR HQ OD PRGHUQLGDG > @ 1XHYD 9LVLyQ %XHQRV $LUHV S &XHUSR VHQVLEOH S


,PDJHQ 3LQWXUD DEVWUDFWD $G 5HLQKDUGW KWWS OSDHF EORJVSRW FRP B B BDUFKLYH KWPO

UHPLWLU D XQD JUDYHGDG GXGRVD TXH ORV ULWRV VRFLDOHV GHEHQ FRQMXUDU 6H WUDWD GH DOJ~Q PRGR GH XQD QHJDFLyQ >GHO FXHUSR@ SURPRYLGD DO UDQJR GH LQVWLWXFLyQ VRFLDOµ (O FXHUSR GHVDSDUHFH HQ OD GLVWDQFLD HV GH HVWD PDQHUD FRPR HO FXHUSR VH WUDQVIRUPD HQ XQ OXJDU GH DLVODPLHQWR < DFDVR SRGUtD GHFLUVH TXH XQ FXHUSR HTXLGLVWDQWH HV XQ FXHUSR GHWHQLGR ÀMDGR HQ VX SUH RFXSDFLyQ (Q :LP :HQGHUV UHDOL]D OD SHOtFXOD ´/DV DODV GHO GHVHRµ 0HPRUDEOH HQ pVWD HV OD HVFHQD HQ TXH GRV iQJHOHV LQYLVLEOHV D ORV RMRV GH ORV PRUWDOHV FRQYHUVDQ VHQWDGRV HQ XQ DXWRPyYLO GHVFDSRWDEOH (O DVXQWR GH HVWD FRQYHUVDFLyQ HV HO GHVHR GH WHQHU XQ FXHUSR GH KDFHUVH D OD ÀQLWXG GH ODV VHQVDFLRQHV GH ORV SODFHUHV \ WHPRUHV TXH LPSOLFD H[LVWLU HQ PHGLR GH OD PDWHULD VHU SDUWH GHO PXQGR PLVPR \ QR VyOR XQ REVHUYDGRU TXH DVLVWH GHVGH OD HWHUQLGDG DO HVSHFWiFXOR GH ORV VHUHV KXPDQRV 6LQ HPEDUJR HQ FLHUWR VHQWLGR ORV iQJHOHV KDEODQ GHVGH XQD FRQFLHQFLD TXH HQ VXV H[SHFWDWLYDV GH XQD YLGD ÀQLWD \D VH KD KHFKR GH DOJXQD PDQHUD D OD ´FRSRUDOLGDGµ 6yOR SXHGHQ DxRUDU OR TXH GHVGH VLHPSUH VH KDQ ´SHUGLGRµ VL KDQ LQH[SOLFDEOHPHQWH ´SUHVHQWLGRµ HO FXHUSR FRPR ÀQLWXG 1R VH WUDWD DQWH WRGR GH OD FRQGLFLyQ PRUWDO GH OD H[LVWHQFLD KXPDQD VLQR GH OD ÀQLWXG TXH IHQRPHQROyJLFDPHQWH GHVFULWD FRQVWLWX\H SURSLDPHQWH D OD FRQGLFLyQ GH HQFRQWUDUVH RULJLQDULDPHQWH HQ XQ PXQGR \ QR VLPSOHPHQWH ´FRQµ HO PXQGR FRPR VL OD FRQFLHQFLD YLQLHVH GHVGH RWUR OXJDU D UHFRQRFHU ´VXµ FXHUSR (Q HIHFWR OD FRQFLHQFLD FRPLHQ]D SRU HQFRQWUDUVH HQ XQ PXQGR \ QR FRQ XQ PXQGR 3HUR OD DFWLWXG QDWXUDO FRUUHVSRQGH \D DO KHFKR GH HQFRQWUDUVH FRQ XQ PXQGR ´DKt GHODQWHµ /D FRQFLHQFLD QR SRGUtD UHIHULUVH D HVH ´GHODQWHµ GHVGH Vt PLVPD HV GHFLU QR SRGUtD VLTXLHUD GHFLU ´\Rµ VL QR IXHUD SRUTXH \D VH

$QWURSRORJtD GHO FXHUSR HQ OD PRGHUQLGDG S


HQFXHQWUD HQ HO PXQGR \ QR KD VLGR HOOD PLVPD OD TXH FRPR VXMHWR VH LQLFLD ´GHVGH Vtµ HQ HO PXQGR &DGD YH] TXH HQ OD WUDGLFLyQ GH OD ÀORVRItD GHO VXMHWR VH KD WUDWDGR GH GHWHUPLQDU OD HVWUXFWXUD GH OD GRQDFLyQ GH OD WUDVFHQGHQFLD VH KD GHELGR VDFDU D OD FRQFLHQFLD GHO PXQGR FRQFHELUOD DXWyQRPD UHVSHFWR GHO FXHUSR HV GHFLU KD VLGR QHFHVDULR DLVODU D OD VHQVLELOLGDG GH OD VHQVDFLyQ VHQVLELOLGDG ´VLQ PXQGRµ SDUD SRGHU LQGDJDU VX HVWUXFWXUD GH DQWLFLSDFLyQ 3HUR HVWR HV SUHFLVDPHQWH OR TXH DKRUD GHVGH XQD FRQVLGHUDFLyQ IHQRPHQROyJLFD QR HV SRVLEOH ¢4Xp HV SXHV DTXHOOD HVWDQFLD RULJLQDULD GH OD FRQFLHQFLD HQ HO PXQGR TXH QR HV SRVLEOH UHPLWLU D XQD DQWHULRULGDG" (VFULEH 0HUOHDX 3RQW\ ´+D\ SXHV RWUR VXMHWR GHEDMR GH Pt SDUD HO TXH H[LVWH XQ PXQGR DQWHV GH TXH \R HVWp DKt \ HO FXDO VHxDODED \D HQ pO PLVPR PL OXJDU < HVWH HVStULWX FDXWLYR R QDWXUDO HV PL FXHUSR « HO VLVWHPD GH ¶IXQFLRQHV· DQyQLPDV TXH HQYXHOYHQ WRGD ÀMDFLyQ SDUWLFXODU HQ XQ SUR\HFWR JHQHUDOµ (O FXHUSR HV OD DQWHULRULGDG GH OD FRQFLHQFLD \ HVWR H[SOLFD HO KHFKR GH TXH FXDQGR OD FRQFLHQFLD VH UHÀHUH DO PXQGR R D VXV SURSLDV RSHUDFLRQHV HQ pVWH \D VH HQFRQWUDED LQH[SOLFDEOHPHQWH LQPHUVD HQ HO PXQGR (V GHFLU FRQ XQD H[SUHVLyQ TXH \D KHPRV SURSXHVWR OD FRQFLHQFLD OOHJD GHVSXpV DO PXQGR SXHV VL OR DQWLFLSDUD YLYHQFLDOPHQWH VH KXQGLUtD HQ OD QDGD TXH HOOD PLVPD QR SRGUtD IXQGDU 6LQ HPEDUJR OD FRQFLHQFLD QR SRGUtD OOHJDU HIHFWLYDPHQWH GHVSXpV VL QR KXELHVH OOHJDGR DQWHV SHUR QR DQWHV ´GHO PXQGRµ VLQR DQWHV GH ´GDUVH FXHQWDµ GHO PXQGR 6H WUDWD DTXt GH XQD DQWHULRULGDG TXH QR HV LQKHUHQWH DO PXQGR VLQR DO KHFKR RULJLQDULR GH HQFRQWUDUVH OD FRQFLHQFLD HQ XQ PXQGR 2 GLFKR PiV SUHFLVDPHQWH OD LUUHPRQWDEOH DQWHULRULGDG GHO PXQGR VX HVWDU ´DKt GHODQWHµ VH UHPLWH DO KHFKR GH FXDQGR OD FRQFLHQFLD LQJUHVD HQ OD ´FRQFLHQFLD GHO \Rµ OD YLGD SVLFROyJLFD GH OD FRQFLHQFLD VH HQFXHQWUD FRQ TXH \D HVWDED DOOt QR VLPSOHPHQWH HO PXQGR VLQR OD FRQFLHQFLD HQ HO PXQGR (VD HVSHFLH GH DQWHULRULGDG FRQVWLWXWLYD GH OD FRQFLHQFLD LQWHQFLRQDO HV HO FXHUSR 0HUOHDX 3RQW\ KDEOD GH XQ ´VLVWHPD GH ¶IXQFLRQHV· DQyQLPDVµ SRUTXH HQ VHQWLGR HVWULFWR QR VH WUDWD DTXt VLPSOHPHQWH GHO FXHUSR FRPR GH XQ RUJDQLVPR ÀVLROyJLFR TXH SHUPLWLUtD >DO \R@ VHQWLU ODV FRVDV D SDUWLU GH FLHUWRV HVWtPXORV VLQR SUHFLVDPHQWH GHO FDUiFWHU LQDGYHUWLGR GHO FXHUSR SDUD OD FRQFLHQFLD GH OD ´DFWLWXG QDWXUDOµ /R TXH TXHUHPRV VHxDODU DTXt QR HV HO KHFKR GH TXH OD FRQFLHQFLD SXHGH UHIHULU HO FXHUSR ´GHO \Rµ WDPSRFR HO KHFKR GH TXH ´FRUSRUDOPHQWHµ OD FRQFLHQFLD DWLHQGH DO PXQGR TXH OH URGHD ²DXQTXH GH KHFKR OR KDFH SXHV HQ DPEDV GLUHFFLRQHV HO FXHUSR VDOH GHO DQRQLPDWR \ HV HQ FDGD FDVR ´PL FXHUSRµ /R TXH TXHUHPRV VHxDODU HV TXH IHQRPHQROyJLFDPHQWH FRQVLGHUDGR HO FXHUSR HV HO KHFKR PLVPR GHO PXQGR HQ HO TXH PH HQFXHQWUR ´OR TXH YHPRV VLHPSUH HV HQ FLHUWRV DVSHFWRV QR YLVWR HV QHFHVDULR TXH KD\D ODGRV RFXOWRV GH ODV FRVDV \ FRVDV ¶GHWUiV QXHVWUR· VL WLHQH TXH KDEHU XQ ¶GHODQWH· GH ODV FRVDV FRVDV ¶GHODQWH GH QRVRWURV· \ SRU ÀQ XQD SHUFHSFLyQµ /D FRQFLHQFLD QR VH KD HQFRQWUDGR FRQ HO PXQGR OXHJR GH KDEHUVH ´GLULJLGRµ KDFLD pVWH VLQR TXH VH HQFXHQWUD HQ HO PXQGR GLULJLpQGRVH KDFLD OR TXH VH OH DQXQFLD SUHFLVDPHQWH HQ HO UHKXVDUVH LQPHGLDWR GH OD SHUFHSFLyQ UHKXVDUVH HQ HO TXH FRQVLVWH OD GDWLWXG GHO PXQGR FRPR WRWDOLGDG

$KRUD ELHQ HO HOHPHQWR SURWDJyQLFR GH OD GDQ]D PRGHUQD KD VLGR HO PRYLPLHQWR \ HO VHQWLGR GHO FXHUSR HQ HOOD VH KD GHVDUUROODGR HQ FRUUHVSRQGHQFLD FRQ DTXpO ´(Q PL WUDEDMR FRUHRJUiÀFR ²VHxDOD 0HUFH &XQQLQJKDP OD EDVH GH ODV GDQ]DV HV HO PRYLPLHQWR HV GHFLU HO FXHUSR KXPDQR PRYLpQGRVH HQ HO WLHPSR \ HQ HO HVSDFLR /D HVFDOD GH HVWH PRYLPLHQWR YDUtD GHVGH HO UHSRVR KDVWD OD FDQWLGDG Pi[LPD GH PRYLPLHQWR DFWLYLGDG ItVLFD TXH XQD SHUVRQD HV FDSD] GH SURGXFLU HQ XQ PRPHQWR GDGR /DV LGHDV GH OD GDQ]D SURFHGHQ GHO PRYLPLHQWR \ D OD YH] HVWiQ HQ HO PRYLPLHQWR 1R WLHQHQ QLQJXQD RWUD UHIHUHQFLD 8QD GHWHUPLQDGD GDQ]D QR VH RULJLQD HQ XQ SHQVDPLHQWR PtR VREUH XQD KLVWRULD XQ HVWDGR GH iQLPR R XQD H[SUHVLyQ ODV SURSRUFLRQHV GH OD GDQ]D SURFHGHQ GH OD

´(/ ,1',9,'82 &20,(1=$ $ &255(6321'(5 (1 /$ $&78$/, '$' $ $48(//$ )250$ '( 68%-( 7,9,'$' 48( 6Ð/2 (1&8(175$ ´68µ /8*$5 (1 (/ &8(532 (1721&(6 $ /$ 35(*817$ 325 (/ /8*$5 '(/ ,1',9,'82 +2< 32'5Ì$ 5(6321 '(56( (/ /8*$5 '(/ ,1',9, '82 (6 (/ &8(532µ

0 0HUOHDX 3RQW\ )HQRPHQRORJtD GH OD 3HUFHSFLyQ >3KpQRPHQyORJLH GH OD SHUFHSWLRQ @ 3HQtQVXOD %DUFHORQD S ,EtG S


DFWLYLGDG HQ Vtµ 1R VH WUDWDUtD SXHV GHO ´FXHUSR HQ PRYLPLHQWRµ FRPR VXHOH GHFLUVH VLQR GHO FXHUSR GHO PRYLPLHQWR 3RGUtD GHFLUVH TXH OR HVHQFLDO GHO WUDEDMR FRUHRJUiÀFR FRQVLVWH SUHFLVDPHQWH HQ JHQHUDU PRYLPLHQWR \ SRU OR WDQWR HO FXHUSR FRQ VXV JHVWRV \ GHVSOD]DPLHQWRV FRQVWLWX\HQ ORV UHFXUVRV SDUD HOOR 3HUR ¢TXp VLJQLÀFD OD H[SUHVLyQ ´JHQHUDU PRYLPLHQWRµ" 1R SRGUtD HQWHQGHUVH VLPSOHPHQWH FRPR OD DFFLyQ GH ´SRQHU HQ PRYLPLHQWRµ DOJR SRUTXH HQWRQFHV HO HOHPHQWR EiVLFR VHUtD HVH HOHPHQWR RULJLQDOPHQWH LQPyYLO TXH ´VH PXHYHµ 3URSRQHPRV OD KLSyWHVLV GH TXH HO SURFHVR GH JHQHUDU PRYLPLHQWR FRQVLVWH HQ LQFRUSRUDU HO FXHUSR D XQ PRYLPLHQWR HQ FX\D GLQiPLFD \ FRQÀJXUDFLyQ VH VXEVXPH QR VH VXERUGLQD /RV FXHUSRV VH KDFHQ DO PRYLPLHQWR KDFLpQGRVH D OD FRUHRJUDItD 6LQ HPEDUJR ¢TXp HV OD FRUHRJUDItD VLQR SUHFLVDPHQWH HO GLVHxR GH HVH SURFHVR HQ YLUWXG GHO FXDO WRGRV ORV HOHPHQWRV VH YDQ KDFLHQGR DO PRYLPLHQWR" (Q OD GDQ]D HO FXHUSR HPHUJH GHVGH VX SHVDGD DQyQLPD \ RSDFD JUDYHGDG 3HUR pVWD QR GHMD QXQFD GH HVWDU DOOt FRPR OD GLPHQVLyQ GHVGH OD FXDO HO FXHUSR QR FHVD GH HPHUJHU (Q FDGD DFFLyQ HQ FDGD JHVWR HQ FDGD DGHPiQ HQ FDGD ´DFWLWXGµ LQFOXVR HVWiWLFD SRU FLHUWR HO FXHUSR QR GHMD GH UHPLWLUQRV KDFLD HVD GLPHQVLyQ GHVGH OD FXDO KD VDOLGR SDUD DUWLFXODUVH FRQ ORV RWURV FXHUSRV 2FXUUH FRPR VL HO FXHUSR UHTXLULHVH GH HVD DUWLFXODFLyQ FRQ ORV RWURV FXHUSRV ORV GH RWURV LQGLYLGXRV R FRQ ORV FXHUSRV GH ORV REMHWRV SDUD QR FDHU SDUD QR UHWRUQDU DO VLOHQFLRVR VHFUHWR GH OD JUDYHGDG FRPR KDFLD HO D~Q QR GHO PXQGR 7DQ SURQWR XQ FXHUSR VH GHVKDFH GH OD FRQÀJXUDFLyQ WDQ SURQWR VH LQGLYLGXDOL]D UHVSHFWR D ORV RWURV HOHPHQWRV FXHUSRV HQ HVFHQD LQJUHVD HQ HO VLQ VHQWLGR GH OD LQPRYLOLGDG FRPR VX SRVLELOLGDG VLHPSUH PiV LQPHGLDWD 6H WUDWD GH XQD SRVLELOLGDG DMHQD H[WUDxD SRUTXH DOOt HO FXHUSR VLPSOHPHQWH VH VRPHWH D OD JUDYHGDG VH VXERUGLQD D OD OyJLFD GLVWULEXWLYD GHO HVSDFLR HXFOLGLDQR (V SUHFLVDPHQWH UHLQJUHVDQGR HQ HO HVSDFLR GH ODV FRVDV LQPyYLOHV TXH D OD FRQFLHQFLD OH HV UHVWLWXLGR HO FXHUSR FRPR PiTXLQD $Vt QDFH HO VXMHWR FRQIURQWDGR DO PXQGR FRPR VX REMHWR HQ GRQGH GHEHUi HMHUFHU XQ FRQRFLPLHQWR \ XQD YROXQWDG GH GRPLQLR WpFQLFR $Vt QDFH OD GLVWDQFLD HQ YLUWXG GH OD FXDO HO LQGLYLGXR QDFH DO GHVWLHUUR ²HQ XQD WLHUUD VLQ GLRVHV \ D OD QHFHVLGDG GH FUHDU XQ PXQGR SDUD KDFHU KDELWDEOH OD H[LVWHQFLD (QWRQFHV SRGUtD GHFLUVH TXH HQ OD GDQ]D VH WUDVFLHQGH OD GLVWDQFLD VXMHWR REMHWR TXH GRPLQD ODV UHODFLRQHV HQ HO PXQGR WpFQLFR (O UHFXUVR SDUD GLFKD WUDVFHQGHQFLD HV HO FXHUSR SHUR QR HQ WDQWR TXH PHUD VXERUGLQDFLyQ GH OD FRQFLHQFLD DO FXHUSR VLQR HQ FXDQWR TXH HQ OD GDQ]D pVWH HV PRYLPLHQWR ,QVLVWDPRV HQ TXH HVWR QR VLJQLÀFD TXH DOJR ´VH SRQHµ HQ PRYLPLHQWR VLQR TXH KDFH SRVLEOH RWUR WLSR GH ´UHODFLyQµ FRQ HO PXQGR FRQ ODV FRVDV FRQ ORV FXHUSRV 3UHFLVHPRV HQ OD GDQ]D PRGHUQD HO FXHUSR QR KD VLGR QL HO SXQWR GH SDUWLGD QL HO SXQWR GH WpUPLQR GH XQD ´UHODFLyQµ VLQR TXH OD UHODFLyQ PLVPD HV OD TXH ÁX\H ´D WUDYpV GH ORV FXHUSRVµ /R DQWHULRU VH SURSRQH FRPR HO IUXWR GH XQD GHVFULSFLyQ IHQRPHQROyJLFD GHO IHQyPHQR GH OD GDQ]D 1R VLHQGR SRVLEOH HQ OD GDQ]D FRQFHELU HO FXHUSR IXHUD GHO PRYLPLHQWR HVWR HV VLHPSUH LQVFULWR HQ XQD FRQÀJXUDFLyQ GLQiPLFD FRQ RWURV FXHUSRV HQ GRQGH OD UHODFLyQ PLVPD HQWUH ORV HOHPHQWRV HV HO PRYLPLHQWR DFWXDO R SRVLEOH QR HV WDPSRFR SRVLEOH FRQFHELUOR IXHUD GH XQD FLHUWD PRGDOLGDG GHO WLHPSR HO WLHPSR TXH VH JHQHUD HQ HO PRYLPLHQWR PLVPR /R FXDO SRQH HQ FXHVWLyQ HO HVWDWXWR GH OD UHSUHVHQWDFLyQ FRPR PHGLDGRU GH VLJQLÀFDFLyQ (Q HIHFWR WDO YH] HQWUH ODV DUWHV QLQJXQD QRV SDUHFH WDQ UHIUDFWDULD D OD SUHJXQWD SRU HO ´VLJQLÀFDGR GH OD REUDµ FRPR OD GDQ]D FRQWHPSRUiQHD ¢3RU TXp" 1R PH UHÀHUR D TXH OD GLPHQVLyQ PLVPD GHO VHQWLGR VHD DMHQD D OD GDQ]D VLQR PiV ELHQ D OD SUHJXQWD SRU HO VHQWLGR FRPR XQD SUHJXQWD TXH VLHPSUH GHPDQGD GLULJLU OD DWHQFLyQ KDFLD ´RWUD FRVDµ 2FXUUH FRPR VL HO VHQWLGR HQ OD GDQ]D IXHVH HQ FDGD FDVR HQDMHQDGR SRU OD SUHJXQWD TXH HQ VX PLVPD HQXQFLDFLyQ OR HFKD HQ IDOWD 'LFKR GH RWUD PDQHUD DQWH OD GDQ]D HO VHQWLGR VH SRQH HQ IXJD SUHFLVDPHQWH FXDQGR VH IRUPXOD OD SUHJXQWD SRU HO VHQWLGR SRUTXH TXLHQ SUHJXQWD JHQHUD OD GLVWDQFLD TXH WUDQVIRUPD OD GDQ]D HQ DOJR DVt FRPR XQD SLQWXUD HQ OD SDUHG R XQ YROXPHQ HQ XQ SHGHVWDO« R XQRV FXHUSRV HQ XQ HVFHQDULR $QWH XQD SLQWXUD SRU HMHPSOR H[SORUDPRV VX VHQWLGR GHWHQLpQGRQRV HQ HOOD HMHUFLWDQGR DQWH OD LPDJHQ XQD PLUDGD UHÁH[LYD TXH HQWUD HQ FRUUHVSRQGHQFLD FRQ OD HPHUJHQFLD GH ORV UHFXUVRV GH VLJQLÀFDFLyQ TXH DOOt WLHQH OXJDU 6LQ HPEDUJR DXQTXH UHVXOWD SDUDGyMLFR SRGUtD GHFLUVH TXH QRV GHWHQHPRV HQ OD LPDJHQ

&LWDGD SRU 6XVDQD 7DPEXWWL HQ ´'DQ]D \ $XWRQRPtDµ '&2 5LWPR S


SLFWyULFD GHELGR SUHFLVDPHQWH D TXH QR QRV KD VLGR SRVLEOH GHWHQHUQRV PiV HQ HOOD PLVPD 6H WUDWH GH ´/D OLEHUWDG JXLDQGR DO SXHEORµ GH 'HODFRL[ R GH ´7tR 5XGLµ GH 5LFKWHU OD GLPHQVLyQ GH XQ VHQWLGR ´FRQWHQLGRµ HQ OD WHOD VH LPSRQH LQPHGLDWDPHQWH FRPR LQVWDQFLD IXQGDPHQWDO GH OD UHFHSFLyQ PLVPD GH OD SLQWXUD /D LPDJHQ QRV KD HQYLDGR LQPHGLDWDPHQWH D OD UHÁH[LyQ GH VXV UHFXUVRV VLQ TXH VHD SRVLEOH GHWHQHUQRV HQ OD LPDJHQ PLVPD SRUTXH HO FXHUSR GH pVWD HV \D UHÁH[LYR 6LHPSUH HV SRVLEOH LQWHQWDU UHJUHVDU D OD LPDJHQ D DTXHOOR TXH ´QR DOFDQ]DPRVµ D YHU R TXH VyOR ´DSHQDVµ YLPRV SHUR LQWHQWDUHPRV UHFXSHUDUOD SUHFLVDPHQWH VyOR HQ HVD RSHUDFLyQ GH UHJUHVR (V PiV SRGUtD GHFLUVH TXH OD FRPSUHQVLyQ GH OD SLQWXUD FRQVLVWH HQ HVH MXHJR GH ´LU \ YHQLUµ HQWUH OD LPDJHQ \ OR TXH HOOD ´FRQWLHQHµ /D SLQWXUD QRV UHPLWH LQPHGLDWDPHQWH KDFLD VX VHQWLGR DXQTXH pVWH QR VHUi ´UHYHODGRµ QXQFD (Q OD GDQ]D HQ FDPELR DOJR QRV GHWLHQH HQ OD SUHVHQFLD GH ORV FXHUSRV 9LULOLR VHxDOD ´0LHQWUDV TXH HO WHDWUR \ OD GDQ]D ²HVDV DUWHV GH OD SUHVHQFLD LQPHGLDWD H[LJHQ D~Q XQD DWHQFLyQ SURORQJDGD DSUHFLDPRV ODV DUWHV SOiVWLFDV GH PDQHUD LQVWDQWiQHD R FDVL « µ $TXHOOD ´SUHVHQFLD LQPHGLDWDµ QR HVWi GDGD VLQ PiV SRU HO FXHUSR VLQR SRU HO PRYLPLHQWR PiV SUHFLVDPHQWH HO FXHUSR QRV GHWLHQH \ HQ HVR FREUD SUHVHQFLD HQ FXDQWR TXH VH KD KHFKR FXHUSR GHO PRYLPLHQWR 1RV GHWHQHPRV SUHFLVDPHQWH DQWH XQ FXHUSR TXH QR HVWi GH QLQJXQD PDQHUD GHWHQLGR \ TXH HQ HO PRYLPLHQWR QR GHMD GH UHPLWLUQRV KDFLD VX SUHVHQFLD HVD TXH VH GHVSOLHJD HQ HO WLHPSR GH OD REUD $KRUD ELHQ VH SRGUtD GHFLU TXH HQ OD GDQ]D FRQWHPSRUiQHD DVLVWLPRV HQ OD DFWXDOLGDG D XQD HPHUJHQFLD GHO FXHUSR OR FXDO LPSOLFDUtD SRU FLHUWR SRQHU HQ FXHVWLyQ QXHVWUD WHVLV DFHUFD GH TXH HO HOHPHQWR

3DXO 9LULOLR ´(O SURFHGLPLHQWR VLOHQFLRµ HQ (O SURFHGLPLHQWR VLOHQFLR 3DLGyV %XHQRV $LUHV S

,PDJHQ &RPSDxtD EHOJD 3HHSLQJ 7RP ´ UXH 9DQGHQEUDQGHQµ KWWS ZZZ PDGULG RUJ IR HV ÀFKDV WHDWUR BUXHBYDQGHQEUDQGHQ KWPO


SURWDJyQLFR HQ OD GDQ]D HV HO PRYLPLHQWR (O H[DPHQ GH HVWH SUREOHPD H[LJH SUHJXQWDU SRU OD SRVLELOLGDG GH XQD WHQVLyQ HQWUH FXHUSR \ PRYLPLHQWR 3HUR OD FXHVWLyQ QRV FRQGXFH WDPELpQ KDFLD OD SUHJXQWD SRU OD FRQGLFLyQ FRQVWLWXWLYDPHQWH KLVWyULFD GH OD GDQ]D FRQGLFLyQ TXH FRPSDUWH FRQ WRGDV ODV DUWHV FX\R RULJHQ ODV UHPLWH D XQD FRQGLFLyQ HVHQFLDOPHQWH PRGHUQD ´¢4Xp HV OD GDQ]D"µ VHUtD SUHFLVDPHQWH OD SUHJXQWD LPSOLFDGD HQ VX GHYHQLU KLVWyULFR 6H WUDWD GH XQD WHVLV VHJ~Q OD FXDO ODV HYROXFLRQHV \ WUDQVIRUPDFLRQHV TXH H[KLEH HO DUWH HQ VX GHYHQLU KLVWyULFR KDVWD OOHJDU D VX PRPHQWR DFWXDO ²FRQWHPSRUiQHR SXHGHQ LQWHUSUHWDUVH FRPR HO GHVDUUROOR GH XQD SURJUHVLYD ´GHSXUDFLyQµ GH ORV UHFXUVRV DUWtVWLFRV HQ FDGD FDVR WHDWUR DUWHV YLVXDOHV GDQ]D HWF KDVWD GHFDQWDU HQ XQD VtQWHVLV GH ORV HOHPHQWRV TXH FRQVWLWX\HQ DO DUWH FRPR SRWHQFLD SXUD $UULEDQGR OD SURGXFFLyQ \ UHÁH[LyQ DUWtVWLFD KDVWD HVWH GHVHQODFH OD REUD KD VXSULPLGR WRGD RSHUDFLyQ PLPpWLFD GHVWLQDGD D OD UHSUHVHQWDFLyQ GHO PXQGR $O FDER GH HVWH SURFHVR OD SUHJXQWD ´¢TXp HV OD GDQ]D"µ QR UHFLEH XQD UHVSXHVWD SXHV HO DUWH QR HVWi DQLPDGR SRU HVD SUHJXQWD FRPR SRU XQD FXHVWLyQ WHPiWLFD VLQR TXH HQ VX SURSLR SURFHVR KLVWyULFR VH FRQGXFH KDFLD OR PiV SURSLR GH VX DUWH FRPR VL VH WUDWDUD GH UHVSRQGHU HVD SUHJXQWD

$Vt FRPR OD SLQWXUD OOHJD D VX Pi[LPD DEVWUDFFLyQ HQ OD REUD ´3LQWXUD $EVWUDFWDµ GH $G 5HLQKDUGW WDPELpQ OD GDQ]D FRQTXLVWDUi HQ FLHUWR VHQWLGR HVD ´DEVWUDFFLyQµ DO UHFRJHUVH VREUH Vt PLVPD KDFLHQGR HPHUJHU HQ OD DFWXDOLGDG HO FXHUSR GHO LQWpUSUHWH FRPR VLHQGR pVWH VX HOHPHQWR PtQLPR GH FRQVWUXFFLyQ (PHUJHQFLD TXH SRQH HQ FXHVWLyQ SUHFLVDPHQWH OD FRQGLFLyQ GH ´LQWpUSUHWHµ GHO EDLODUtQ SRUTXH DKRUD HO PRYLPLHQWR SDUHFH VXERUGLQDGR D OD HPHUJHQFLD GHO FXHUSR 6HxDOiQGRVH HO PRYLPLHQWR FRPR OR HVHQFLDO OD SUHVHQFLD GHO FXHUSR FRPSDUHFH HQ OD PHGLGD HQ TXH VDOH GHVGH VX SDUWLFXODU JUDYHGDG \ ²FRPR KHPRV VHxDODGR DQWHULRUPHQWH VH KDFH D OD FRUHRJUDItD FRPR D OD DUWLFXODFLyQ GH XQD FLHUWD WRWDOLGDG TXH VyOR


H[LVWHQ HQ HO PRYLPLHQWR (VWH WLSR GH SUHVHQFLD HV OR TXH GLVWLQJXH D OD GDQ]D UHVSHFWR D ODV RWUDV DUWHV UHVSHFWR D HVWH PLVPR SURFHVR GH DXWRUUHÁH[LyQ KLVWyULFD D OD YH] TXH OD DSUR[LPD D OD FXHVWLyQ GH OD SHUIRUPDQFH HQ HO WHDWUR

´ « $17( /$ '$1=$ (/ 6(17,'2 6( 321( (1 )8*$ 35(&,6$0(17( &8$1'2 6( )25 08/$ /$ 35(*817$ 325 (/ 6(17, '2 32548( 48,(1 35(*817$ *(1( 5$ /$ ',67$1&,$ 48( 75$16)250$ /$ '$1=$ (1 $/*2 $6Ì &202 81$ 3,178 5$ (1 /$ 3$5(' 2 81 92/80(1 (1 81 3('(67$/« 2 8126 &8(5326 (1 81 (6&(1$5,2µ

(O SURFHVR KLVWyULFR DUULED VHxDODGR FRUUHVSRQGH D OR TXH GHQRPLQDPRV OD SURJUHVLYD UHÁH[LyQ GH ORV UHFXUVRV GH UHSUHVHQWDFLyQ \ VLJQLÀFDFLyQ HQ HO DUWH 6X UDGLFDOL]DFLyQ FRQGXFH KDFLD XQD H[WUHPDFLyQ GH OD SRWHQFLD GH ORV UHFXUVRV HQ TXH DKRUD pVWRV VRQ GLVSXHVWRV HQ XQD HVFDOD GH SURGXFFLyQ TXH GHVERUGD ODV IRUPDV GH FRPSUHQVLyQ KXPDQLVWDV GH OD UHDOLGDG HQ OD UHSUHVHQWDFLyQ $Vt FRPR HQ OD P~VLFD FRQWHPSRUiQHD HO VRQLGR GHMD HPHUJHU HO UXLGR FRPR SUHVHQFLD HQ OD GDQ]D OD FRUHRJUDItD HO PRYLPLHQWR GHMD HPHUJHU HO FXHUSR PLVPR FRPR SUHVHQFLD SHUR D OD YH] FRPR DJRWDPLHQWR GH OD SRWHQFLD GH UHSUHVHQWDFLyQ SRU SDUWH GH ORV UHFXUVRV

(O FXHUSR KD VLGR SXHV XQ UHFXUVR IXQGDPHQWDO HQ OD GDQ]D FRQWHPSRUiQHD HQ TXH OXHJR GH OD HPHUJHQFLD GHO PRYLPLHQWR HQ OD FRUHRJUDItD TXH GHVSOD]DED OD LPSRUWDQFLD GH OD DUWLFXODFLyQ QDUUDWLYD GHO WLHPSR GH ORV FXHUSRV HPHUJH DKRUD HO FXHUSR PLVPR FRPR VRSRUWH GH OD GDQ]D 3RU FLHUWR QR VH WUDWD DTXt VyOR GHO WUDEDMR FRUHRJUiÀFR TXH VH LQDXJXUD D SDUWLU GH XQD HVSHFLH GH ´OODPDGD GH DWHQFLyQµ DFHUFD GH XQD GLPHQVLyQ KDVWD HVH PRPHQWR LQDGYHUWLGD VLQR TXH FDGD SHUtRGR GD LQLFLR D XQ SURFHVR KLVWyULFR GH UHÁH[LyQ GH VXV SURSLRV UHFXUVRV GH UHSUHVHQWDFLyQ \ SURGXFFLyQ GH VHQWLGR ´$ SDUWLU GH PHGLDGRV GHO VLJOR ;; OXHJR GHO DJRWDPLHQWR GH OD GDQ]D PRGHUQD OD GDQ]D VH GHVYLy FRQWLQXD H LQGHIHFWLEOHPHQWH GHO FXUVR TXH KDEtD VLGR PDUFDGRµ (VWH SURFHVR GH DJRWDPLHQWR GHO FRHÀFLHQWH GH VLJQLÀFDFLyQ KLVWyULFD GHO DUWH FRPR HIHFWR GH OD HPHUJHQFLD GH VXV FyGLJRV FDUDFWHUL]D DO SDWUyQ GH GHVDUUROOR GH ODV DUWHV HQ VX FRQGLFLyQ PRGHUQD HVWR HV HQ OD pSRFD GH VX DXWRQRPtD /D WDUHD GH LPSURQWD ´YDQJXDUGLVWDµ GHO DUWH KDEtD VLGR KDFHU OXJDU DO IXWXUR RSHUDQGR HQ HO SUHVHQWH VREUH HO SDVDGR TXH OR VREUH GHWHUPLQD 3HUR VL HO SURFHVR DUWtVWLFR VH SURSRQH H[SOtFLWDPHQWH UHÁH[LRQDU HO HVSHVRU KLVWyULFR GH OD PLUDGD GHO RtGR R HQ HO FDVR GH OD GDQ]D GHO FXHUSR HQWRQFHV HO DUWH SDUHFLHUD GDU XQ SDVR DO ODGR GHO ´FXUVRµ GH OD KLVWRULD R PHMRU GLFKR OD REUD FHGH VX OXJDU D ORV FyGLJRV /R DQWHULRU VLJQLÀFD TXH OD UHODFLyQ GHO DUWH FRQ OD KLVWRULD GHO DUWH \D QR FRQVLVWH HQ DOWHUDU OD ´KHUHQFLDµ VDFiQGROD IXHUD GH Vt VLQR DO FRQWUDULR VH WUDWDUi GH H[SRQHU ORV FyGLJRV (V FRPR VL OD YROXQWDG SROtWLFD GH FRQVWUXLU HO IXWXUR FHGLHUD VX OXJDU D OD YROXQWDG GH GHFRQVWUXLU HO SDVDGR ´LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH TXH VH KDJD XQ XVR SROtWLFR GHO PDWHULDO UHFLFODGR WDQWR HQ HO YLGHRDUWH FRPR HQ OD GDQ]D \ HQ ODV DUWHV SOiVWLFDV ODV REUDV SULPHUDV VLHPSUH OOHYDQ HQ Vt XQ RUGHQ SROtWLFR UHÁHMDQ XQD VHULH GH FyGLJRV \ YDORUHVµ 3RU FLHUWR HVWR QR HV XQ GHVFXEULPLHQWR UHFLHQWH HQ ODV DUWHV OD QRYHGDG VH HQFXHQWUD PiV ELHQ HQ XQD HVSHFLH GH ´GHELOLWDPLHQWRµ GH OD YROXQWDG SROtWLFD HQ HO SUHVHQWH TXH KDFH TXH OD YROXQWDG DUWtVWLFD OD YROXQWDG GH >KDFHU@ DUWH VH RULHQWH D H[SRQHU HO RUGHQ SROtWLFR TXH ROYLGDPRV R TXH VLPSOHPHQWH LJQRUDPRV FRPR VL HOOR SXGLHVH GHFLUQRV DOJR DFHUFD GH QXHVWUR SUHVHQWH 1R VH WUDWD VLPSOHPHQWH GH UHFLFODU ORV PDWHULDOHV GHO SDVDGR FRPR UHFXUVRV VXERUGLQDGRV DO HVFODUHFLPLHQWR GH OR SRUYHQLU WDPSRFR VH WUDWD GH UHSRQHU ODV REUDV GHO SDVDGR FRPR VL ORV UHFXUVRV GH OD DUWLVWLFLGDG KLFLHUD SRVLEOH TXH QRV WUDVODGiUDPRV KDFLD HVH SDVDGR OR TXH VH SODQWHD PiV ELHQ HV SRQHU HQ REUD HO SURFHVR SRU HO FXDO HO SUHVHQWH SRGUtD FRPSUHQGHU HO SDVDGR ´6H KD GHVDUUROODGR XQD VHULH GH HVWUDWHJLDV HQ ODV TXH HO FXHVWLRQDPLHQWR GHO SURFHVR GH UHFXSHUDFLyQ HQ WRGD VX FRPSOHMLGDG OOHJD LQFOXVR D WHQHU SULRULGDG VREUH OD REUD SULPHUD PLVPDµ (Q RWUR FRQWH[WR SHUR HQ HO KRUL]RQWH GH OD PLVPD

6 7DPEXWWL ´/D GDQ]D DQWH OD DJRQtD GH OD EHOOH]Dµ S 9LFWRULD 3pUH] ´5HSODQWHDU OD KLVWRULD GH OD GDQ]Dµ HQ +DFHU OD KLVWRULD 5HÁH[LRQHV GHVGH OD SUiFWLFD GH OD GDQ]D ,VDEHO GH 1DYHUiQ HG &HQWUR &RUHRJUiÀFR *DOHJR ,QVWLWXW GHO 7HDWUH 0HUFDW GH OHV )ORUV (VSDxD S ,EtG S ´6H DSURSLD >HO DUWLVWD HQ HO URO GHO KLVWRULDGRU@ GH ORV PDWHULDOHV GHO SDVDGR SDUD FUHDU \D QR


FXHVWLyQ TXH LQWHUURJD SRU OD UHODFLyQ UHÁH[LYD GHO DUWH FRQ OD KLVWRULD VHGLPHQWDGD HQ HO SUHVHQWH $QGUp /HSHFNL SODQWHD OD QHFHVLGDG GH VXSHUDU HO HQVLPLVPDPLHQWR GH OD REUD GH DUWH HQ OD VXEMHWLYLGDG /HSHFNL GHQRPLQD D HVWH IHQyPHQR ´DWUDSDPLHQWR PHODQFyOLFR HQ HO SXQWR GH IXJDµ (VWH FRQVLVWH HQ TXH OD UHÁH[LyQ GH OD REUD \ VX SURSXHVWD HVWpWLFD VH GHVDUUROODQ DO LQWHULRU GH XQD VXEMHWLYLGDG TXH D VX YH] VH HQFXHQWUD WHUULWRULDOL]DGD HQ XQ PXQGR (O SXQWR GH IXJD HV SUHFLVDPHQWH HVH PXQGR DWUDSDGR HQ XQD WHPSRUDOLGDG OLQHDO \ FRQFHQWUDGR SDWROyJLFDPHQWH HQ OD DQJXVWLD GH OD IXJDFLGDG GH OR HYDQHVFHQWH FXHVWLyQ TXH SRU FLHUWR FRPSURPHWH WDPELpQ DO DUWH PLVPR GH OD GDQ]D /HSHFNL HVFULEH ´/D PRGHUQLGDG GH OD GDQ]D VH DSR\D HQ HVWD LQVRSRUWDEOH SHUFHSFLyQ GH OD UHODFLyQ GHO FXHUSR GDQ]DQWH FRQ OD WHPSRUDOLGDGµ $ MXLFLR GH /HSHFNL OD UHÁH[LyQ GH OD HVFULWXUD GH OD FRUHRJUDItD HQ GDQ]D RULHQWDGD SULRULWDULD \ JUDYHPHQWH KDFLD OD FXHVWLyQ GHO HYDQHVFHQWH FXHUSR GH OD REUD VH GHEH D HVD PHODQFROtD ´/D GDQ]D ²DÀUPD 0DUFLD 6LHJHO H[LVWH FRPR SHUSHWXR SXQWR GH IXJD (Q HO PRPHQWR PLVPR GH VX FUHDFLyQ GHVDSDUHFH 7RGRV ORV DxRV GH IRUPDFLyQ GH XQ EDLODUtQ HQ HO HVWXGLR WRGD OD SODQLÀFDFLyQ GHO FRUHyJUDIR ORV HQVD\RV OD FRRUGLQDFLyQ GH HVFHQyJUDIRV FRPSRVLWRUHV \ WpFQLFRV OD UHFDXGDFLyQ GH GLQHUR \ OD FRQYRFDWRULD GH XQ S~EOLFR WRGR HOOR HV WDQ VyOR XQD SUHSDUDFLyQ SDUD XQ DFRQWHFLPLHQWR TXH GHVSDUHFH HQ HO DFWR PLVPR GH VX PDWHULDOL]DFLyQµ (Q HO IHQyPHQR TXH 6LHJHO GHVFULEH RFXUUH FRPR VL HO FXHUSR VH KLFLHUD SHUWHQHFHU DO PRYLPLHQWR SHUR pVWH SHUPDQHFH HQ FLHUWR VHQWLGR FRPR H[WUDxR DO WLHPSR PLVPR GH VX DFDHFHU (V GHFLU SDUDGyMLFDPHQWH OD GDQ]D DVt FRQFHELGD QR VH KDEUtD ´SUHSDUDGRµ SDUD GHVDSDUHFHU HVWR HV SDUD DFRQWHFHU SURSLDPHQWH WDO /R TXH SURSRQH /HSHFNL HQWRQFHV HV ´LGHQWLÀFDU FDGD FXHUSR FDGD PRGR GH VXEMHWLYDFLyQ FRPR PRGRV GH FRQWUDHU OD WHPSRUDOLGDG GH FUHDU \ PXOWLSOLFDU VtQWHVLV HV GHFLU GH FUHDU PXOWLSOLFDU H LGHQWLÀFDU HO YLYLU FRPR IXQGDPHQWDOPHQWH FRQVWLWXLGR SRU XQD PXOWLSOLFLGDG GH SUHVHQWHV TXH VH H[WLHQGHQ KDFLD HO SDVDGR \ HO IXWXUR GH GLIHUHQWHV PRGRV VHJ~Q GLIHUHQWHV OHFWRUHV LQWHQVLGDGHV DIHFWRVµ 8QD HVFHQD /D FRPSDxtD EHOJD 3HHSLQJ 7RP SUHVHQWy HO DxR OD REUD GH GDQ]D WHDWUR ´ UXH 9DQGHQEUDQGHQµ 8Q JUXSR GH MyYHQHV VH HQFXHQWUDQ DLVODGRV HQ ODV DOWXUDV GH XQD PRQWDxD H[SXHVWRV HQ XQD VDOYDMH LQWHPSHULH D SRGHURVRV YLHQWRV TXH ´HVFHQLÀFDQµ HO VHQWLGR GH XQ WLHPSR ´SRVWµ &DGD XQR GH HVWRV LQGLYLGXRV H[SORUD HQ VX LQWHULRU KDVWD OR TXH HV LQKyVSLWR \ GHVFRQRFLGR SDUD HOORV PLVPRV SDUD HQWRQFHV ´GHMDUOR VDOLUµ (O UHVXOWDGR HV LPSUHVLRQDQWH 1RV OODPD HVSHFLDOPHQWH OD DWHQFLyQ HQ HVWD REUD HQ UHODFLyQ DO GHVDUUROOR TXH DTXt KHPRV SURSXHVWR OD ´SHUIRUPDQFHµ GHO FRUHDQR 6HROMLQ .LP 0LHQWUDV VH HVFXFKD XQD YHUVLyQ SDUD yUJDQR GH LJOHVLD GHO ´$JQXV 'HLµ GH %DFK \ OD YR] GH OD PH]]RVRSUDQR (XULGLNH 'H %HXO HO EDLODUtQ VRPHWH VX FXHUSR D XQD SODVWLFLGDG ´H[SUHVLYDµ LQTXLHWDQWH TXH QRV VXJLHUH XQD VXEMHWLYLGDG GHYDVWDGD SRU OD IDFWLFLGDG GH OD KLVWRULD GHO PXQGR 6X FXHUSR QR SDUHFH VLPSOHPHQWH XQ ´PHGLR GH H[SUHVLyQµ FRPR VL VH WUDWDUD GH DOJR TXH VDOH GHVGH XQD FRQFLHQFLD KDFLD RWUDV FRQFLHQFLDV VLQR PiV ELHQ HO PHGLXP GH OD IDFWLFLGDG LQYDGLHQGR D OD LQWHULRULGDG GHYDVWDGD SRU VX SURSLD FDSDFLGDG GH VHQWLU HO SDVDGR \ HO IXWXUR PiV DOOi GH ORV OtPLWHV GHO VXMHWR +DFLD HO ÀQDO LQJUHVD HQ OD HVFHQD HO EDLODUtQ +XQ 0RN -XQJ TXLHQ FXEUH HO FXHUSR GH .LP FRQ XQD FKDTXHWD \ OXHJR OR DEUD]D FRPR VL VH WUDWDUD GH UHVWLWXLU ORV OtPLWHV GH OD ÀQLWXG GH UHFXSHUDU OD HVFDOD KXPDQD GHO FXHUSR \ GDUOH ÀQDOPHQWH XQ VXMHWR D HVD FDSDFLGDG LQÀQLWD GH VHU DIHFWDGR SRU HO PXQGR \ OD LQFHUWLGXPEUH GH QR VDEHU

WDQWR XQD QXHYD QDUUDWLYD VLQR VREUH WRGR SDUD SODQWHDU \ H[SRQHU XQD VHULH GH SUREOHPDV HQ HO iPELWR GH OD GDQ]D YLQFXODGRV D OD KLVWRULD \ D OD PHPRULD 8VDQGR VX SURSLR FXHUSR HO DUWLVWD URPSH HO VLVWHPD HQWUD GHQWUR GH pO SDUD FXHVWLRQDU ODV SROtWLFDV GRPLQDQWHV GH LQYHVWLJDFLyQ KLVWyULFDµ ,EtG S 3HQVHPRV HQ HO ÀOP ´(Q EXVFD GH 5LFDU GR ,,,µ GH $O 3DFLQR (V SUHFLVDPHQWH XQD SHOtFXOD DFHUFD GH OD GLÀFXOWDG GH UHSRQHU OD REUD GH 6KDNHVSHDUH KR\ \ HQ (VWDGRV 8QLGRV 3RGHPRV FRQWUDVWDUOR FRQ OD YHUVLyQ TXH GH OD PLVPD REUD GH 6KDNHVSHDUH KL]R 5LFKDUG /RQFUDLQH HQ eVWH RSWD SRU KDFHU GH ´5LFDUGR ,,,µ XQD REUD XQLYHUVDO DFHUFD GH OD DPELFLyQ KXPDQD SRU HO SRGHU \ HO VLQLHVWUR URVWUR TXH DGTXLHUHQ ORV GHVHRV LQVDWLVIHFKRV GH XQ LQGLYLGXR FRQGXFLGR D OD FRQVWUXFFLyQ GH XQ LPSHULR GHVGH VX FXHUSR GHIRUPH (O WUDEDMR GH $O 3DFLQR HQ FDPELR SRQH HQ HVFHQD HO SURFHVR PLVPR GH SURGXF FLyQ GH OD REUD /HSHFNL 2S &LW S &LWDGD SRU /HSHFNL ,EtG S ´(V FRPR VL H[LVWLU HQ HO SXQWR GH IXJD WUDQVIRUPDUD DxRV GH IRUPDFLyQ DSUHQGL]DMH FUHDFLyQ \ GDQ]D HQ DxRV GH FRQWLQXR GXHOR DQWLFLSDGR \ UHLWHUDGD PHODQFROtD UHWURVSHFWLYDµ /RF FLW ,EtG S


,PDJHQ $ODLQ 3ODWHO 2XW RI &RQWH[W 3DUD 3LQD KWWS ZZZ OHVEDOOHWVFGHOD EH HQ OHV EDOOHWV F GH OD E WKH DUWLVWV DODLQ SODWHO

{

¡ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱǻ ȱ Ǽ

}


ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ ȱ ȱ à ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ç ȱ ¤ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ à ȱ ȱ £ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ę ǯȱ ȱ ȱ Ç ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ à ȱ ȱ ȱ ę ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ç ȱ ǰȱ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ ȱȱ ȱ ȱ ¢ȱ Ç ȱ ȱ ¡ ǯȱ ȱ ȱ àȱ ȱ ȱ ȱ¢ȱ ȱ ȱ ę ȱ ȱ ȱ DZȱ ȱ ȱ Ç ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ Ç ȱ ȱ ȱ ȱ ¡ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ à ȱ ȱ ¡ àȱ ȱ ȱ ¡ ȱ ȱ ȱ ȱ Û ȱ ȱ ǰȱ · ȱ ȱ àȱ ȱ ȱ ȱ £ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Û ȱ £àȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯ ȱ ȱ ¤ ȱ ȱ ȱ · ȱ ȱ ȱ ȱ ȃ Ȅǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ · ȱ ¢ȱ ȱ ę ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¡ ȱ¢ȱ ȱ ȱ ȱ · ǯȱ àȱ ȱ ȱ ȱ £ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ à ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ · ȱ¢ȱ ȱ ȱę ȱ ¡ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ à ȱ¢ȱ £ ȱ ȱ ȱ ¤ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¡ Dzȱ ȱ ȱ Ç ȱ ȱ ¡ ȱ ȱ ȱ ȱ Ç ȱ ȱ ȱ ȱ Ç ȱ ȱ ǯ ȱ ȱ ȱ àȱ ȱ ȱ ȱ · ȱ ȱ ȱ à ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ à ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ę ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ Ç ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¡ à ǰȱ ȱ · ȱ ȱ ę ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ Ç ȱ ȱ · ȱ ¢ȱ · ȱ Çę ȱ ȱ ȱ £ ǯȱ ȱ ¡ à ȱ ȱ ȱ ȱ ¡ ȱ ȱ ȱ ę ȱ ȱ ȱ ę ȱ ȱ ȱ Û ȱ ¡ ȱ ȱ £ ǰȱ ȱ ȱ £ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȃ ȱ £ Ȅǰȱ ȱ ¡ ȱ ȱ Ç ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ç ȱ ȱ Ç ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¡ à ǯȱ ȱ £ ȱ Ç ȱ ȱ ¡ ȱ ȱ ȱ ǰȱ

ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ Dzȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ø ǯ ȱ ȱ ȱ ø ȱ ȱ ȱ ǰȱ Ç ȱ ȱ ȱ ȱ ¡ à Ȧ à ȱ ¤ę ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ ȱ ȱ ȱ ¤ ȱ ȱ £ ȱ ¤ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ à ǰȱ ¤ ȱ ȱ ȱ ȱ Ç ȱ ę ǯȱ ȱ ø ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ ȱ ȱ ȱ¢ȱ ȱ ȱ Ç ȱ ȱ · ȱ ȱ ȱ ę ǰȱ ¢ȱ · ȱ ȱ ȱ à ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ à ȱ¢ȱ ȱ ę £ ȱ ȱ ȱ à ȱ ȱ ȱ ȱ · ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ¢ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ ȱ Ç ȱ ȱ à ȱ ȱ ȱ ¡ à ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ·ȱ ȱ ȱ ȱ à ȱ ȱ ȱ ȱ à ȱ ȱ ȱ ȱ Ç ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ¡ ȱ ¢ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ à ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ à ȱ ȱ ȱ £ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ę ǰȱ Ç ȱȃ £ ȱ Ȅǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ě ¡ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ à ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¡ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ¡ ȱ · ǰȱ ȱ ȱ ȱ à ȱ ȱ ø ȱ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¡ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯ

%DVWDUGR VH GHÀQH UHODWLYR D OR TXH VH GHJHQHUD GHVGH VX RULJHQ R QDWXUDOH]D 5HGDFFLyQ GH OD HGLFLyQ 0DWHULDO SURGXFLGR D SDUWLU GH HQWUHYLVWD FRQ HO DUWLVWD UHDOL]DGD SRU ÉUHD &RQWHQLGRV 5', GXUDQWH VX YLVLWD D &KLOH 6HSWLHPEUH


PROCESOS SOBRE PROCESOS JOSEFINA CAMUS


,PiJHQHV FRUUHVSRQGLHQWHV D SUiFWLFDV \ SXEOLFDFLRQHV GH SURFHVRV FUHDWLYRV VHOHFFLRQDGDV SRU OD DXWRUD 9HU UHIHUHQFLDV DO ÀQDO GHO WH[WR


A dónde vas…

recupero

Estoy buscando... parece que no creo en los finales felices.

…sav ednód A

.secilef selanfi sol ne oerc on euq ecerap ...odnacsub yotsE

orepucer

A dónde vas…

Estoy buscando... parece que no creo en los finales felices.

…Proceso

-separo-. …junto…

…Estoy buscando

junto.

Dudo.

-Separo

Detengo.

Rajo

Traigo. Improviso…

Demoro

Anticipo, acelero…

Dejo…

Trazo, olvido.

recojo…

…Estoy buscando

memorizo…

otoB

Boto

Escondo. Abro…

Muestro.

¿A dónde vas?

Recuerdo,

¿A dónde vas?

estoy buscando

Tacho

Muestro. …Proceso -separo-. ?sav ednód A¿

Acumulo recorto

Muestro. ¿A dónde vas? -separo-. otrocer olumucA

…oziromem

oromeD

Escondo. Abro…

¿A dónde vas?

ohcaT

odnacsub yotsE…

…ojeD

.ogneteD

¿A dónde vas?

recupero

Recuerdo,

Escondo. Abro… …junto…

.ogiarT …osivorpmI

ojaR

.oduD

orapeS-

…Estoy buscando

Dudo.

.odivlo ,ozarT

…oreleca ,opicitnA

.otnuj

Dudo. -Separo

…Estoy buscando Rajo junto.

…junto…

odnacsub yotse

…otnuj…

odnacsub yotsE…

-Separo Demoro

junto. Anticipo, acelero…

…ojocer

…orbA .odnocsE

Anticipo, acelero… Dejo…

Detengo. Rajo

recupero

Trazo, olvido. ¿A dónde vas? Recuerdo, recojo…

Traigo. Dejo… …Estoy buscando Improviso… Trazo, olvido. Detengo. memorizo… Traigo. Improviso… Demoro

?sav ednód A¿

¿A dónde vas? estoy buscando recojo…

Boto Acumulo recorto Tacho buscando …Estoy memorizo… Boto

,odreuceR

.ortseuM

Tacho ¿A dónde vas?

?sav ednód A¿

.-orapes-

osecorP…

A dónde vas… ¿A dónde vas? Estoy buscando... estoy parece que no creo en los finales felices. Acumulo recorto buscando

…Proceso


5HFRUWR GLDULRV VDFR IRWRJUDItDV VXEUD\R SDODEUDV HQ OLEURV UHYLVWDV IRWRFRSLDV \ KDJR DQRWDFLRQHV %DLOR VROD EDOEXFHR KDEOR VROD LPDJLQR GLEXMR YLVXDOL]R 5HFRMR REMHWRV HQ ODV FDOOHV PLUR ODV FDOOHV KDJR YLGHRV 'HWHQJR PRPHQWRV YHR \ UHYHR LPiJHQHV SLQWXUDV GH RWURV DOPDFHQR« 0L FXDUWR DFXPXOD RUGHQR GHVRUGHQR SRQJR HQ UHODFLyQ D YHFHV QR HQWLHQGR SRU TXp KH UHFRJLGR 6RVSHFKR TXH QR WHQJR TXH SUHWHQGHU XQD OyJLFD R ELHQ ODV OyJLFDV GH PL FXULRVLGDG VH FRQVWUXLUiQ D PHGLGD TXH ORV PLVPRV HOHPHQWRV VH EXVTXHQ VH QHFHVLWHQ HQ GLiORJR VH UHVWHQ VH ROYLGHQ VH UHFXSHUHQ VH KDJDQ VHQWLGR < PL FXULRVLGDG HV DOJR TXH OODPD PL DWHQFLyQ SRU TXp TXp GH HVWR PH LQWHUHVD PH TXHGR DKt SHUFLELHQGR« (Q OD VROHGDG GH PL FXDUWR HVWR PH URGHD \ QR FRQVLJR WDPSRFR HPSHxR LPDJLQDU XQ ÀQ XQ UHVXOWDGR XQD REUD DFDEDGD /R TXH LPSXOVD PL DUWH HV OD E~VTXHGD HQ HO PRYLPLHQWR GH PL PHQWH GH PLV HPRFLRQHV GH PLV UHFXHUGRV GH PL LPDJLQDFLyQ GH PL SDOSLWDFLyQ GH PLV ÁXLGRV 0LV SURFHVRV 6RPRV \ KDFHPRV SURFHVRV HVWi VLHQGR XQD PDQHUD GH QRPEUDU \ R DVXPLU HVWDV SUiFWLFDV 6LQ SUHWHQGHU FRQFOXLU LGHDV VREUH OR TXH HVWR HV SURFHVR D GLIHUHQFLD GH« DFRPHWLGR HQ« XQD ´REUDµ HVWH HMHUFLFLR HV XQ HVFULWR TXH SURSRQH PLUDU \ SUHJXQWDU GLVWLQWDV FRVDV VREUH HVWR GH ´HO SURFHVRµ FRPR FUHDFLyQ (Q SULPHU OXJDU PH LQWHUHVD SUHJXQWDU SRU ORV SURFHVRV FRPR XQD PDQHUD GH QR ROYLGDU HO WLHPSR TXH VXSRQH XQ PRPHQWR SHUIRUPiWLFR SDUWLFXODU GH UHFRUGDU TXH HVH PRPHQWR HV XQD H[WHQVLyQ GH XQ SDVDGR OOHQR GH DFXPXODFLyQ GH PDWHULDOHV TXH D VX YH] VLJXH YLDMDQGR HQ XQ IXWXUR KDFLD FXHUSRV SHUVRQDV UHFHSWRUHV LQVRVSHFKDGRV HQ LQWHUDFFLyQ FRQ HO HVSHFWDGRU HQ DIHFFLyQ FRQ VX VXEMHWLYLGDG TXH SURFHVD \ FUHD VX REUD TXH VXFHGH HQ VX FXHUSR HO SHFKR VH DSULHWD VDOH XQD OiJULPD XQD VRQULVD XQ ULVD QHUYLRVD XQD FDUFDMDGD SHVWDxHD OH GD PRGRUUD OH GD SXGRU VH H[FLWD VXGD VH HUHFWD VH PRMD VH OH WHQVD OD PDQGtEXOD HPSXxD VXV PDQRV QR HQWLHQGH VH VLHQWH WRQWR VH GLYLHUWH VH GLVWUDH PLUD QR SXHGH VDFDU VXV RMRV GH HQFLPD 4XLHUH LUVH 0LUDU FRQ OXSD OR SURFHVXDO HV XQ ODEHULQWR VHGXFWRU WDQWDV SHUVSHFWLYDV SRVLEOHV SDUD UHÁH[LRQDU DSDUHFHQ HQ PL FDEH]D FRPR XQ QXGR GH OXFHV 1R TXLHUR DWRUPHQWDU FRQ PLV LGHDV VXSHUSXHVWDV SHUR DQWLFLSR TXH HVWH WH[WR QR VH DUWLFXOD EDMR XQD OyJLFD FHUUDGD DMHQD D OR TXH HVWH PLVPR SURFHVR GH HVFULWXUD \ UHÁH[LyQ VXSRQH +DEOR GHO SURFHVR FUHDWLYR HQ HVWH WH[WR TXH VH PRGHOD D VX YH] FRPR XQ SURFHVR FRPR XQ FXHUSR TXH LQWHUURJD H[SHULHQFLDV SURFHVXDOHV FRQVHUYDQGR UHVLGXRV ULSLRV \ WHQVLRQHV QR UHVXHOWDV (VWD HVFULWXUD D\HU QR HUD GH HVWD PDQHUD KR\ OD OHR \ HGLWR PDxDQD VXFHGHUi OR PLVPR HQWUHJR XQD SULPHUD YHUVLyQ FRQYHUVR FRQ PL HGLWRUD UHODFLyQ GLDOyJLFD \ YXHOYR D UHSODQWHDUOD ÀQDOPHQWH VHUi HQWUHJDGD XQD ~OWLPD YHUVLyQ OXHJR OHHUp OD SXEOLFDFLyQ HGLWDGD \ SHQVDUp HQ ORV SRVLEOHV FDPELRV FRPR XQD QXHYD SUHJXQWD TXH GD RULJHQ D XQ SUy[LPR HVFULWR \ PH GHVSHGLUp GHO SDVDGR FRPR DOJR TXH IXL R GHO TXH WRGDYtD VR\ SDUWH (VWH HMHUFLFLR GD FXHQWD GH OD LQYHVWLJDFLyQ DWUDYHVDGD SRU HO WLHPSR UHDO FRPR FLHUWDV IRUPDV GHO DUWH FRQWHPSRUiQHR TXH H[SRQHQ OD WHPSRUDOLGDG GH XQ DOJR TXH FUHD SUHVHQWH ´HO WUDEDMR HQ WLHPSR UHDO TXH WLHQGH D OD FRQIXVLyQ HQWUH FUHDFLyQ \ H[SRVLFLyQµ GLUi 1LFRODV %RXUULDXG DXWRU TXH QRV SURYHHUi GH UHÁH[LRQHV \ DOFDQFHV SRVLEOHV SDUD DERUGDU HO SURFHVR 7DPELpQ VH WUDWDUi GH OD H[SRVLFLyQ D WDMR DELHUWR GH UHFXUVRV \ FyGLJRV FUHDWLYRV DQWHULRUPHQWH YHODGRV TXH LQJUHVDQ FRPR REUD HQ HVR TXH HO DUWH FRQWHPSRUiQHR PXFKDV YHFHV QR SURSRQH FRPR REUD HQ XQD HVWDQFLD FHUUDGD HQ WpUPLQRV GH ÀQDO

%RXUULDXG 1LFRODV (VWpWLFD 5HODFLRQDO $GULDQD +LGDOJR HGLWRUD %XHQRV $LUHV $UJHQWLQD S ¢4Xp SUHWHQGR GHFLU FRQ ´DUWH FRQWHPSRUiQHRµ" $O SURSRQHU FDWHJRUtDV HVWpWLFDV FRQVWDQWHPHQWH XQD SXHU WD DEUH RWUD \ HYLGHQWHPHQWH OD FRPSOHMLGDG GH XQ FRQFHSWR SXHGH FRQGXFLU D GLVFXVLRQHV PD\RUHV FRQ OD WUDGLFLyQ GH OD ÀORVRItD GHO DUWH SHUR HQ HVWH FDVR PH OLPLWDUp D XQD IXHQWH EiVLFD FRWLGLDQD GH OD HUD GLJLWDO \ TXH UHVXHQD FRQ HO VHQWLGR FRP~Q D OR TXH D JURVVR PRGR QRV LPDJLQDPRV 6HJ~Q OR TXH QRV DUURMD :LNLSHGLD HVWH FRQFHSWR SXHGH VHU HQWHQGLGR GH GLVWLQWDV PDQHUDV FRPR HO DUWH SURGXFLGR HQ QXHVWUD pSRFD OR TXH RFXUUH HQ OD HVFHQD DF WXDO R ELHQ GHVGH XQD GLVWLQFLyQ TXH VH DSOLFD ´QR FRQ XQ FULWHULR FURQROyJLFR VLQR HVWpWLFR GHÀQLGR SRU VX UXSWXUD


(QWRQFHV DO DEULU OD GHÀQLFLyQ GH REUD KDFLD HO WHUUHQR GHO HMHUFLFLR \ OD H[SRVLFLyQ GH OD LQYHVWLJDFLyQ ODV QRFLRQHV GH DUWH REMHWR DUWtVWLFR ORV PRGRV GH UHFHSFLyQ GHO IHQyPHQR DUWtVWLFR \ OD GLVSRVLFLyQ D FRQVXPLU DUWH SRU SDUWH GHO S~EOLFR \ GH OR TXH HVWR VH WUDWDUtD FDPELDQ &RQVLGHUR TXH OD H[SRVLFLyQ GHO SURFHVR FRPSOHML]D FLHUWRV YDORUHV HQ OD PHGLGD TXH VH FRQÀJXUD FRPR XQ WHUUHQR GRQGH VH KDFHQ YLVLEOHV SUHJXQWDV PiV TXH FHUWH]DV OD WHPSRUDOLGDG DVXPH HO SUHVHQWH FRQ VXV LPSHUIHFFLRQHV GRQGH HO HUURU GHMD GH VHU HUURU (O IRFR HVWi HQ OD E~VTXHGD PiV TXH HQ OD OOHJDGD D SXHUWR /DV GLYHUVDV GLPHQVLRQHV GH HVWH SURFHGHU DUWtVWLFR VXSRQHQ FLHUWD SHUWXUEDFLyQ HQ ODV OyJLFDV FRQYHQFLRQDOHV GH SURGXFFLyQ \ UHFHSFLyQ DUWtVWLFD ´>«@ HV LQTXLHWDQWH YHU D ORV DUWLVWDV GH KR\ H[SRQHU SURFHVRV R VLWXDFLRQHV 6H FULWLFD HO DVSHFWR ¶GHPDVLDGR FRQFHSWXDO· GH VXV WUDEDMRV QR VH FRPSUHQGHQ ODV IRUPDV HPSOHDGDV SDUD XQ REMHWR GHO TXH VH LJQRUD HO VHQWLGR /RV DUWLVWDV H[SORUDQ \ H[SRQHQ HO SURFHVR TXH FRQGXFH KDVWD ORV REMHWRV KDVWD HO VHQWLGR (O REMHWR HV VyOR XQ KDSS\ HQG GHO SURFHVR GH H[SRVLFLyQ FRPR OR H[SOLFD 3KLOLSSH 3DUUHQR QR SUHVHQWD OD OyJLFD FRQFOXVLyQ GHO WUDEDMR VRQ XQ DFRQWHFLPLHQWR µ 0H LQWHUHVD HVWD LGHD GHO HMHUFLFLR TXH FRQGXFH \ KDFH DO VHQWLGR KDELOLWDQGR OD OLEHUWDG D TXH HO PLVPR SURFHVR GHYHQJD PDWHULDOHV \ DIHFWRV 0iV DOOi GH FXiQWR VH H[SRQJD HVWH SURFHVR R HQ TXp HWDSD VH HQFXHQWUH HVWH PLVPR DO VHU SXEOLFDGR HV YLDEOH SURSRQHU TXH WRGD REUD HV XQ SURFHVR 0XFKRV IDFWRUHV SHUPLWHQ HVWD OHFWXUD (Q SULPHU OXJDU UHÀULHQGR D OD ´REUDµ FRPR ´VLWXDFLyQ DUWtVWLFDµ HQ OD PHGLGD HQ TXH HV XQ HQFXHQWUR HQWUH HOHPHQWRV TXH JHQHUD XQ PXQGR XQD YLGD PRYLPLHQWRV TXH VXSRQHQ FDPELRV FLFORV HVWDGLRV VLJXLHQGR OD SURSXHVWD GH SURFHVRV VREUH SURFHVRV HQWUH WRGRV ORV SRVLEOHV TXLHUR UHFRQRFHU XQ SULPHU SURFHVR SULYDGR GH FDUiFWHU PiV tQWLPR HVH OXJDU GHO PXQGR LQWHULRU TXH LPDJLQD FXHVWLRQD SLHQVD LQWX\H FRPSRVLFLRQHV GH FXHUSRV REMHWRV VRQLGRV HVSDFLRV $Kt HQFRQWUDPRV SURFHVRV TXH TXHGDQ \ PH LQWHUHVD HVD QRFLyQ TXHGD OR TXHGDGR OR UHVLGXDO OR SDV DQGR DGR« ¢TXp HV OR TXHGDQGR" HQ HO VXGRU HQ OD LQFHUWLGXPEUH HQ GLiORJRV HQ ODV SXHUWDV FHUUDGDV GH ORV HQVD\RV HQ PDQXVFULWRV VWRU\ERDUGV YLGHRV IRWRJUDItDV < HQWRQFHV DTXHOOR TXH URGHD OD REUD ¢HV ´OD REUDµ" /R TXH QR TXHGy ¢GyQGH IXH D SDUDU" /D PHPRULD GHVHFKD« FDSDV TXH HO HVSHFWDGRU QXQFD FRQRFHUi ¢QRV LPSRUWD" ¢4XHUHPRV YHU ODV GXGDV ODV ERUUDGXUDV ODV PDQFKDV ODV IUDJLOLGDGHV" ¢4Xp SDVD FRQ WRGR OR TXH SDVD" /XHJR SURSRQJR XQ VHJXQGR SURFHVR PiV S~EOLFR GRQGH LQWHUHVDUiQ ORV SURFHVRV GH LQWHUVXEMHWLYDFLyQ FRQ ORV HVSHFWDGRUHV (Q HVWD HWDSD HO HVSHFWDGRU LQDXJXUD XQ PRPHQWR IXQGDPHQWDO TXH WLHQH TXH YHU FRQ HO FDUiFWHU GLQiPLFR \ DOWDPHQWH LQHVWDEOH TXH VXSRQH XQD IRUPD VXSXHVWDPHQWH DFDEDGD HQ VX PXHVWUD /D LQVWDQFLD GHO SURFHVR VXEMHWLYR GH FDGD HVSHFWDGRU HV HO IXWXUR SRVLEOH TXH WRGD REUD SXHGH JR]DU HQ HO PRPHQWR GH VHU SHUFLELGD

FRQ HO DFDGHPLFLVPR \ SRU VX DGHFXDFLyQ D UHQRYDGDV \ SURYRFDWLYDV WHRUtDV GHO DUWH DUWH GHVKXPDQL]DGR DUWH SXUR PXHUWH GHO DUWH FULVLV GHO REMHWR DUWtVWLFR DUWH LQGHSHQGLHQWH HWF 9pDVH WDPELpQ HVWXGLR GH OD KLVWRULD GHO DUWH µ 9HU HQ KWWS HV ZLNLSHGLD RUJ ZLNL $UWHBFRQWHPSRUDQHR 3ODQWHR OD LGHD GH DUWH FRQWHPSRUiQHR EDMR HVWD VHJXQGD SHUVSHFWLYD GHVGH XQD FDWHJRUtD HVWpWLFD TXH UHÀHUH DO DUWH UHDOL]DGR GHVGH ORV DxRV · HQ DGHODQWH ,EtG S 0H LQWHUHVD OD SURSXHVWD GH OD WUDGLFLyQ ÀORVyÀFD PDWHULDOLVWD TXH LQDXJXUD (SLFXUR \ /XFUHFLR TXH SURSRQH TXH ´ORV iWRPRV FDHQ SDUDOHORV HQ HO YDFtR OLJHUDPHQWH HQ GLDJRQDO 6L XQR GH HVRV iWRPRV VH GHVYtD GH VX UHFRUULGR ¶SURYRFD XQ HQFXHQWUR FRQ HO iWRPR YHFLQR \ GH HQFXHQWUR HQ HQFXHQWUR XQD VHULH GH FKRTXHV \ HO QDFLPLHQWR GH XQ PXQGR· « 3DUD FUHDU HVWH PXQGR HVWH HQFXHQWUR GHEH VHU GXUDGHUR ORV HOHPHQWRV TXH OR FRQVWLWX\HQ GHEHQ XQLU VH HQ XQD IRUPD HV GHFLU GHEH KDEHU SRVHVLyQ GH XQ HOHPHQWR SRU RWUR GHFLPRV TXH HO KLHOR ´VH VROLGLÀFDµ « /D IRUPD SXHGH GHÀQLUVH FRPR XQ HQFXHQWUR GXUDGHUR « VH UHYHODQ FRPR GXUDGHURV D SDUWLU GH TXH VXV FRPSRQHQWHV IRUPDQ XQ FRQMXQWR FX\R VHQWLGR ´SHUVLVWHµ HQ HO PRPHQWR GHO QDFLPLHQWR SODQWHDQGR ´SRVLELOLGDGHV GH YLGDµ QXHYDV &LWDGR SRU %RXUULDXG S

(VWDV FDWHJRUtDV VRQ XQD SURSXHVWD GH IUDJPHQWDFLyQ GH OD FRQVWLWXFLyQ SURFHVXDO GH XQD REUD VH SUR SRQHQ GHVGH XQD SHUVSHFWLYD GLGiFWLFD QR FRQFOX\HQWH (O SURFHVR GH SXEOLFDFLyQ LQDXJXUD D VX YH] HO SURFHVR GH UHFHSFLyQ \ FLUFXODFLyQ


6REUH HVWR OD UHÁH[LyQ TXH KD GHVDUUROODGR ODV DUWHV YLVXDOHV VH SXHGH DSOLFDU DO FDVR GH ODV DUWHV HVFpQLFDV 'XFKDPS HQ ´ « 0( ,17(5(6$ 35(*81 UHODFLyQ D OD LPDJHQ DÀUPD ´ODV PLUDGDV VRQ ODV TXH SRVLELOLWDQ 7$5 325 /26 352&(626 &202 81$ ORV FXDGURV YD VLQ HPEDUJR WRGDYtD PiV DOOi SODQWHDQGR HO 0$1(5$ '( 12 2/9,'$5 (/ 7,(032 48( GLiORJR FRPR HO RULJHQ PLVPR GHO SURFHVR GH FRQVWLWXFLyQ 68321( 81 020(172 3(5)250É7,&2 3$5 GH OD LPDJHQ DO FRPLHQ]R KDEUtD LQFOXVLYH TXH QHJRFLDU 7,&8/$5 '( 5(&25'$5 48( (6( 020(172 SUHVXSRQHU DO 2WURµ %DMR GLFKD SURSXHVWD HO 2WUR VH (6 81$ (;7(16,Ð1 '( 81 3$6$'2 //(12 '( FRQÀJXUD FRPR XQ FRQVWLWX\HQWH IXQGDPHQWDO GHQWUR GHO IHQyPHQR DUWtVWLFR 'HVGH DKt PH LQWHUHVD H[SRQHU ODV $&808/$ &,Ð1 '( 0$7(5,$/(6 48( $ 68 9(= 6, LGHDV GH %RXUULDXG UHVSHFWR GHO FRQFHSWR GH REUD ´3RGUi *8( 9,$-$1'2 (1 81 )87852 +$&,$ &8(5326 GHÀQLUVH HQWRQFHV FRPR XQ REMHWR UHODFLRQDO FRPR HO 3(5621$6 5(&(3725(6 ,16263(&+$'26 OXJDU JHRPpWULFR GH XQD QHJRFLDFLyQ HQWUH QXPHURVRV &202 ,17(5$&&,Ð1 &21 (/ (63(&7$'25 UHPLWHQWHV \ GHVWLQDWDULRVµ 6LJXLHQGR DO DXWRU OD REUD GH (1 $)(&&,Ð1 &21 68 68%-(7,9,'$' 48( XQ DUWLVWD WRPD DVt HO HVWDWXWR GH XQ FRQMXQWR GH XQLGDGHV 352&(6$ < &5($ 68 2%5$ 48( 68&( TXH SXHGHQ VHU UHDFWLYDV SRU XQ HVSHFWDGRU PDQLSXODGRU SRU OR '( (1 68 &8(532 « µ WDQWR FDEH LQVLVWLU VREUH OR LQHVWDEOH \ OR GLYHUVR GH ODV IRUPDV GHO SURFHVR HQ WDQWR REUD ´> @ /D IRUPD GH OD REUD FRQWHPSRUiQHD VH H[WLHQGH GH VX IRUPD PDWHULDO HV XQD DPDOJDPD XQ SULQFLSLR DJOXWLQDQWH GLQiPLFR 8QD 2EUD GH DUWH HV XQ SXQWR VREUH XQD OtQHDµ (VWR VREUH HO OXJDU GHO UHFHSWRU \ VX SDSHO HQ OD FRQWLQXLGDG GHO SURFHVR GH REUD $KRUD ELHQ OD SXEOLFDFLyQ GH XQD REUD GH GDQ]D SHUIRUPDQFH HV PX\ GLVWLQWD D OD GH XQ OLEUR XQ FXDGUR R XQD HVFXOWXUD OR FXDO FRPSOHML]D OD GLYHUVLGDG GH SURFHVRV TXH HVWD SXEOLFDFLyQ VXSRQH HQ FXDQWR D VX HVWUHFKD UHODFLyQ FRQ HO PRGR GH WHPSRUDOLGDG SUHVHQWH SUHVHQFLD TXH HVWDV SURSXHVWDV HQFDUQDQ VHJ~Q LQGLFD %RXUULDXG ´XQ FXDGUR R XQD HVFXOWXUD VH FDUDFWHUL]DQ D SULRUL SRU VX GLVSRQLELOLGDG VLPEyOLFD PiV DOOi GH ODV LPSRVLELOLGDGHV PDWHULDOHV HYLGHQWHV KRUDULRV GH ORV PXVHRV GLVWDQFLD JHRPpWULFD XQD REUD GH DUWH SXHGH VHU YLVWD HQ FXDOTXLHU PRPHQWR HVWi D OD YLVWD GLVSRQLEOH SDUD OD FXULRVLGDG GH XQ S~EOLFR WHyULFDPHQWH XQLYHUVDO 6LQ HPEDUJR HO DUWH FRQWHPSRUiQHR HV D PHQXGR QR GLVSRQLEOH \ VH PXHVWUD HQ XQ PRPHQWR GHWHUPLQDGR (O HMHPSOR GH OD SHUIRUPDQFH HV HO PiV FOiVLFR XQD YH] TXH VXFHGLy VyOR TXHGD VX GRFXPHQWDFLyQ TXH QR VH SXHGH FRQIXQGLU FRQ OD REUD PLVPD FDEH FXHVWLRQDU HVWR GH OD REUD PLVPD FXDQGR MXVWDPHQWH DTXt VH YXOQHUD HVWD LGHD (VWH WLSR GH SUiFWLFD VXSRQH XQ FRQWUDWR FRQ HO TXH PLUD XQ DFXHUGR FX\DV FOiXVXODV WLHQGHQ D GLYHUVLÀFDUVH GHVGH ORV DxRV VHVHQWD ´OD REUD GH DUWH \D QR VH RIUHFH HQ HO PDUFR GH XQD REUD ¶PRQXPHQWDO· \ \D QR HVWi DELHUWD SDUD XQ S~EOLFR XQLYHUVDO VLQR TXH VH OOHYD D FDER HQ XQ PRPHQWR GDGR SDUD XQD DXGLHQFLD FRQYRFDGD SRU HO DUWLVWDµ (Q HO FDVR GH ODV DUWHV HVFpQLFDV KD\ XQ OXJDU GH YLGD HQ OD UHODFLyQ WHPSRUDO HVSDFLDO GH OD SUHVHQFLD GH ORV FXHUSRV TXH HVWiQ SUHVHQWHV HQ WDQWR SUHVHQFLD HVSDFLR SUHVHQWH WLHPSR 8QD PLVPD FRPSRVLFLyQ VXSRQH PRGRV GH LQWHUSUHWDFLyQ GHVLJXDOHV HO FXHUSR WRGRV ORV GtDV WLHQH QXHYRV HVWDGRV \ VRVSHFKDU TXH OR TXH YHR VyOR VH KD KHFKR HQ HVH UHFRUWH GH WLHPSR TXH HV LQpGLWR FUHDGR HQ HVH LQVWDQWH PH SDUHFH IDVFLQDQWH &XDQGR HO DUWH HVFpQLFR OD GDQ]D \ OD SHUIRUPDQFH RFXSDQ D VX IDYRU HVWH OXJDU SURFHVXDO GHMiQGROR YHU \ YDOLGiQGROR FRQVLGHUR HQFDUQD XQD JHQXLGDG TXH SRWHQFLD OD SHUFHSFLyQ GH TXLHQ REVHUYD \ HQ HVR VH SRWHQFLD WRGR HO SURFHVR FRPSOHMR /R DQWHULRU VH H[WLHQGH HQ GLUHFFLyQ D OD UHODFLyQ GH OD GDQ]D \ OD SHUIRUPDQFH FRQ HO WLHPSR UHDO 6L ELHQ HQ HVWH HVFULWR QR UHIHULUp ODV GLVWLQFLRQHV HQWUH OD GDQ]D \ OD SHUIRUPDQFH \D TXH SDUD GDU FXHQWD GH VXV OtPLWHV VHUtD SUHFLVR UHDOL]DU RWUR WH[WR VHxDODUp DOJXQDV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD SHUIRUPDQFH TXH GDQ FXHQWD GH VX UHODFLyQ FRQ HO WLHPSR UHDO OD LQWHJUDFLyQ GHO SUHVHQWH GH OR LQpGLWR GHO D]DU GH OR TXH QR HVWi SUHYLVWR GH DQWHPDQR HV IXQGDPHQWDO DVt OR VHxDOD )UDQFLVFR &RSHOOR DO UHIHULUVH D ORV LQLFLRV GHO SHUIRUPDQFH

(Q ,EtG S ,EtG S ,EtG S ,EtG S


FXDQGR VH LQYDGHQ FRPR IHQyPHQR GH DUWH YLYR SDUWLFXODU \ HItPHUR ODV JDOHUtDV \ HVSDFLRV S~EOLFRV ´VH SHUÀODQ GLIHUHQFLDV YHULÀFDFLRQHV \ VL SRU XQD SDUWH OD DFFLyQ YLYD SLHUGH HQ HVSHFWDFXODULGDG SRU RWUD SDUWH JDQD FODULGDG \ XQD WHPSRUDOLGDG TXH OH FDUDFWHUL]DUi SDUD VLHPSUHµ /D WHPSRUDOLGDG SUHVHQWH GH OD SHUIRUPDQFH VHUi SDUD &RSHOOR WDPELpQ UHÁHMR GH ORV FRQWHQLGRV \ VX UHODFLyQ FRQ HO FRQWH[WR ´HO JpQHUR GHO SHUIRUPDQFH H[LJH D OD YH] OD ¶SUHVHQFLD· GHO DUWLVWD \ XQ FRQWHQLGR TXH UHÁHMH FRQ DJXGH]D ORV WLHPSRV WDQWR FRPR VX DSWLWXG GH UHDFFLyQ D ODV HYROXFLRQHV VRFLDOHV UDVJR TXH SHUPDQHFH FRPR XQD GH VXV FDUDFWHUtVWLFDV SUHFLRVDVµ (Q HO FDVR GH OD GDQ]D OD UHODFLyQ FRQ HO WLHPSR UHDO GHSHQGH 7HQHPRV XQD VHULH GH SRVLELOLGDGHV GHVGH OD LPSURYLVDFLyQ KDVWD OD REUD TXH VH FLHUUD FRPR XQD SDUWLWXUD TXH LQWHQWD OD FRUHRJUiÀFD ÀMD 0iV DOOi GH HVWDV GHFLVLRQHV GH FXiQ ÀMD R FXiQ LPSURYLVDGD HV XQD REUD VH DEUH OD SUHJXQWD VREUH HO KHFKR ¢TXH XQD REUD VH UHDOLFH D VX YH] HV XQD UHFRQÀJXUDFLyQ" ¢HV SRVLEOH SODQWHDU OD UHDFWXDOL]DFLyQ FRQVWDQWH GHO WUDEDMR" ¢/D REUD FDGD YH] TXH VH KDFH HV XQD QXHYD REUD" 6L ELHQ HQ OD HVFHQD FRQWHPSRUiQHD FRQYLYHQ ODV GLYHUVDV PRGDOLGDGHV GHÀQLGDV FRPR XQD SDUWLWXUD FRUHRJUiÀFD ÀMD X REUDV PyYLOHV TXH DEUHQ HVSDFLR D OD LPSURYLVDFLyQ« VLJXLHQGR ODV UHÁH[LRQHV GH %RXUULDXG XQD VLWXDFLyQ TXH LQWHUHVD UHVSHFWR GH ORV IRUPDWRV GH H[SRVLFLyQ VRQ ODV ´SUiFWLFDV GH ORV DUWLVWDV FRQWHPSRUiQHRV TXH FUHDQ \ SRQHQ HQ HVFHQD GLVSRVLWLYRV GH H[LVWHQFLD TXH LQFOX\HQ PpWRGRV GH WUDEDMR \ PRGRV GH VHU DVt HQ OXJDU GH ORV REMHWRV FRQFUHWRV TXH GHOLPLWDEDQ KDVWD DKRUD HO FDPSR GHO DUWH XWLOL]DQ HO WLHPSR FRPR XQ PDWHULDO /D ´&8$1'2 (/ $57( IRUPD SULPD VREUH OD FRVD ORV ÁXMRV VREUH ODV FDWHJRUtDV OD SURGXFFLyQ GH JHVWRV (6&e1,&2 /$ '$1=$ VREUH ORV REMHWRV PDWHULDOHV < ORV TXH PLUDQ VRQ LQYLWDGRV D IUDQTXHDU HO XPEUDO PyGXORV WHPSRUDOHV FDWDOL]DGRUH] PiV TXH D FRQWHPSODU REMHWRV LQPDQHQWHV < /$ 3(5)250$1&( FHUUDGRV VREUH VX PXQGR GH UHIHUHQFLD (O DUWLVWD VH SUHVHQWD LQFOXVR FRPR XQ 2&83$1 $ 68 )$925 (67( XQLYHUVR GH VXEMHWLYDFLyQ HQ PDUFKD µ /8*$5 352&(68$/ '(-É1 '2/2 9(5 < 9$/,'É1'2/2 3URFHVR VREUH SURFHVR HV XQD UHÁH[LyQ TXH VH DPSOLD HQ GLYHUVDV GLUHFFLRQHV &216,'(52 (1&$51$ 81$ 'HVGH XQD SHUVSHFWLYD PiV JHQHUDO XQD REUD TXH FRQWLHQH SURFHVRV HV D VX YH] *(18,'$' 48( 327(1&,$ XQ SURFHVR GHQWUR GH XQ SURFHVR PD\RU TXH VHUtD XQ HWDSD GH OD REUD GH XQ DUWLVWD /$ 3(5&(3&,Ð1 '( 48,(1 FRQVLGHUDQGR ODV UHODFLRQHV REVHVLRQHV FRQH[LRQHV FDPELRV FRQWLQXLGDGHV TXH 2%6(59$ < (1 (62 6( 32 VH SXHGHQ HVWDEOHFHU HQWUH XQD REUD \ RWUD \ TXH YDQ GDQGR FXHQWD GHO GHVDUUROOR 7(1&,$ 72'2 (/ 352&( GH XQD SRpWLFD DXWRUDO $Vt SRU HMHPSOR VL SHQVDPRV HQ HO SHULRGR D]XO GH 3LFDVVR TXH FRQVLGHUD VX SURGXFFLyQ FUHDWLYD HQWUH D DSUR[LPDGDPHQWH YHPRV 62 &203/(-2 µ TXH KD\ XQ FRQMXQWR GH FDUDFWHUtVWLFDV TXH GDQ FXHQWD GH XQ SURFHVR HVWpWLFR SRU VX SXHVWR OLJDGR DO FRORU D OD LQWHQVLGDG HPRWLYD TXH WUDQVPLWHQ ODV ÀJXUDV DODUJDGDV EDMR XQD WHPiWLFD TXH H[SRQH OD VROHGDG GH ORV SHUVRQDMHV HQWUH RWURV UDVJRV 9HPRV FRPR HQ HO FDVR GH ODV DUWHV YLVXDOHV GLFKRV SURFHVRV VH PDWHULDOL]DQ JHQHURVDPHQWH HQ ERVTXHMRV GLEXMRV SLQWXUDV (O IRUPDWR SHUPLWH XQD SURGXFFLyQ PiV WDQJLEOH \ YLVLEOH \ GH HVWH PRGR ORV HVSHFWDGRUHV SRGHPRV UHFRQRFHU XQD E~VTXHGD XQ HVWXGLR WUD]RV JHVWRV FRORUHV PDWHULDOHV TXH KDEODQ HQ VX GHYHQLU (Q HO FDVR GH OD GDQ]D GDGR OR HItPHUR GH OD IRUPD D PHQRV TXH VH OD JUDEH R IRWRJUDItH SDUD UHWHQHUOD HQ HO WLHPSR HVWRV SURFHVRV PXFKDV YHFHV TXHGDQ UHOHJDGRV D ORV SURFHVRV SULYDGRV LQWHUQRV D OD LQWLPLGDG GH OD FRQYHUVDFLyQ GH ORV GLUHFWRUHV FRQ ORV LQWpUSUHWHV D ORV HQVD\RV 2 ELHQ VH SXHGHQ KDFHU PiV YLVLEOHV FXDQGR ORV GLUHFWRUHV WLHQHQ LQVWDQFLDV PiV SHULyGLFDV GH H[KLELFLyQ +D\ DXWRUHV TXH WLHQHQ XQD SURGXFFLyQ HQ OD TXH SRGHPRV OHHU DXGLFLRQDU SURFHVRV PDUFDV TXH GDQ FXDQWD GH XQD FRQWLQXLGDG HQWUH XQD REUD \ RWUD FRPR HQ HO HMHPSOR DQWHULRU 3DUWH GH HVWRV SURFHVRV PiV H[WHQVRV OLJDGRV D XQD

&RSHOOR )UDQFLVFR )RWRJUDItD GH SHUIRUPDQFH 2FKR /LEURV (GLWRUHV 6DQWLDJR GH &KLOH S ,ELG S ,ELG S (Q HO SHULRGR D]XO GH 3LFDVVR HO DUWLVWD SURGXFH SLQWXUDV EDMR GLFKD JDPD FURPiWLFD (O RULJHQ WLHQH UHODFLyQ HQ XQ DFRQWHFLPLHQWR TXH LQÁXHQFLD VX HVWDGR DQtPLFR KDFLD OD WULVWH]D H[SUHVDGD HQ HO XQLYHUVR HPRFLRQDO TXH WUDV PLWHQ GLFKDV SLQWXUDV 6H WUDWD GHO VXLFLGLR GH VX DPLJR &DUORV &DVDJHPDV GH IHEUHUR GH


SRpWLFD D SHULRGRV GH HVWXGLR \ FUHDFLyQ VH WUDPDQ WDPELpQ FRPR SURFHVRV DXWRELRJUiÀFRV $O REVHUYDU HVWD SHUVSHFWLYD FDEH SUHJXQWDUQRV VL HV SRVLEOH VHSDUDU ORV SURFHVRV KXPDQRV H[LVWHQFLDOHV GH ORV DUWtVWLFRV 1XHVWUD PLUDGD UHFRUWD PRPHQWRV TXH D\HU QR ORV KDFtD HO WUDEDMR GH OD GLUHFFLyQ GH OD LQWHUSUHWDFLyQ QR VRQ DMHQDV D HVWH PRYLPLHQWR VXSRQJR D PHQRV TXH VH ORV HYLWH R VH FHQVXUH TXH HQ WRGR FDVR HV XQD SRVLELOLGDG /D UH XQLyQ GHO DUWH \ OD YLGD VH DVXPH GLUHFWDPHQWH HQ ODV YDQJXDUGLDV GHO VLJOR ;; \ SDUD HO DUWH FRQWHPSRUiQHR HVWD WUDGLFLyQ HV XQD SRVLELOLGDG HQ HO PD\RU GH ORV FDVRV SDFWDGD SRU ORV DUWLVWDV R SRU OR PHQRV XQD SUHJXQWD TXH LQWHUURJD GXUDQWH HO SURFHVR ¢4Xp KDJR FRQ HVWD UHODFLyQ" ¢+DVWD GyQGH SHUPLWR R FyPR KDJR SDUD TXH QR HVWp HQ OD REUD OR TXH >PH QRV@ VXFHGH HO SUHVHQWH HPRFLRQDO PHQWDO FRQWH[WXDO" %DMR HVWD SHUVSHFWLYD HV SRVLEOH HVWDEOHFHU XQD FRPSDUDFLyQ HQWUH OD YLGD KXPDQD \ OD ´YLGD DUWtVWLFDµ WUDQVLWDPRV R QRV WUDQVLWDQ DFWLYLGDG \ SDVLYLGDG IHQyPHQRV TXH QRV PRGLÀFDQ TXH LQWHUYLHQHQ QXHVWURV PRGRV GH SHUFLELU VHQWLU \ VLJQLÀFDU OR TXH QRV URGHD /RV FRQWH[WRV VRFLDOHV SROtWLFRV PDWHULDOHV HPRFLRQDOHV SDVDQ SRU IDVHV ¢(V SRVLEOH TXH ODV LQVWDQFLDV DUWtVWLFDV HVFDSHQ D HVWD QDWXUDOH]D" (Q WDQWR pVWDV VH GHVDUUROODQ EDMR HO WUDQVFXUVR GHO WLHPSR FRQWH[WR VXSRQHQ XQ GHYHQLU HO SDVDGR GLDORJD FRQ HO SUHVHQWH \ GHVGH DKt HV SRVLEOH UHLQYHQWDU VH FRQVWDQWHPHQWH $FHSWDU HO SURFHVR FRPR ~QLFR PRGR GH YLGD HV WDPELpQ DFHSWDU HO KDFHU DUWtVWLFR FRPR XQ FRQWLQXR GH SRVLEOHV SUHJXQWDV TXH GHVSLHUWDQ RWUDV HQ WDQWR ODV UHVSXHVWDV DEUHQ /D REUD FRPR IRUPD YLVLEOH WLHQH FRPR OR SODQWHD OD HVWpWLFD FRQWHPSRUiQHD XQD FRQGLFLyQ DELHUWD TXH JHQHUD YLGD HQ FXDQWR HV YLVWD R SHUFLELGD SRU VX S~EOLFR (QWRQFHV S~EOLFR FRPR HUD GH HVSHUDU OHV GHMR FRPR H[WHQVLyQ GHO SURFHVR XQ SXxDGR GH VLWXDFLRQHV SURFHVXDOHV TXH GDQ FXHQWD GH XQD HVFHQD FRQWHPSRUiQHD TXH LQVLVWH HQ KDFHU YLVLEOH HVWH UHFRUWH H LQYLWD D VHU WHVWLJR GH PHWRGRORJtDV SUHJXQWDV HMHUFLFLRV LQVLQXDFLRQHV \ E~VTXHGDV

(;3(5,(1&,$6 '( 352&(62 6DQWLDJR GH &KLOH

ă 3UR\HFWR 5HOHYR KWWS UHOHYRUHOHYR EORJVSRW FRP

ă )HVWLYDO (VFHQD 'RPpVWLFD KWWS HVFHQDGRPHVWLFD ZRUGSUHVV FRP DERXW

1XHYD <RUN

ă 0RYHPHQW 5HVHDUFK KWWS PRYHPHQWUHVHDUFK RUJ SHUIRUPDQFHVHYHQWV

ă %URRNO\Q $UW /LEUDU\ KWWS ZZZ DUWKRXVHFRRS FRP EURRNO\QDUWOLEUDU\

ă 3HUIRUPDQFH GH 9LWR $FFRQFL UHJtVWURV IRWRJUiÀFRV VLWHPD GH RUJDQL]DFLyQ GH OD SHUIRUPDQFH VRQ H[KLELGRV FRPR FXDGURV HQ OD PXHVWUD SHUPDQHQWH GHO 0R0D

ă 6REUH HO WtWXOR TXH GD FXHQWD GH XQ SURFHVR )UDQFLV %DFRQ ´6WXG\ RI D %DERRQµ

ă /D PXHVWUD ´0DJLF VWLFNVµ GHO DUWLVWD QRUWHDPHULFDQR &KDUOLH 5REHUWV 9HPRV WDPELpQ ORV PDWHULDOHV TXH DFRPSDxDQ HO SURFHVR GH REUD KWWS ZZZ NUDYHWVZHKE\JDOOHU\ FRP H[KLELWLRQ LPDJHYLHZ KWWS ZZZ NUDYHWVZHKE\JDOOHU\ FRP H[KLELWLRQ YLHZ

,QÁXHQFLD GH ORV FRQWH[WRV DFWXDOPHQWH PH HQFXHQWUR YLYLHQGR HQ HVWD FLXGDG HV SRU HOOR TXH FRPSDUWR HVWRV UHIHUHQWHV


{

¡ ȱ ȱ ȱ ȏ

,PDJHQ 0DQXHO 9DVRQ 7KHVVDORQLNL 3HUIRUPDQFH $UW )HVWLYDO 5HVLGHQF\ *UHHFH KWWS ZZZ PDQXHOYDVRQ FRP

}


X ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ £ ǰȱ ȱ¢ȱ Ç ȱ ȱ · ȱ ȱ ȱ ¤ę ȱ ȱ ¢ ȱ ȏ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ¢ȱ ȱ ę ȱ ȱ ȱ £ ȱ ¤ ǯ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ę ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ Û ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ¢ ȱ ȏ ȱ ȱ ȱ ȱ ŗȱ ȱ ¤ ȱ ǰȱ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ ȱ ¤ ȱ ȱ ȱ £ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ DZȱ Ç ȱ ȱ ȱ ȱ Ç ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ à ȱ ȱ ȱ ¤ę ǰȱ ȱ ȱ · ȱ ȱ ȱ ¡ ȱ ȱ ȱ ¤ę ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ à ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ Ç ȱ ȱ ȱ à ȱ ȱ ȱ à ȱ ȱ ȱ · ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ à ǯȱ ȱ ȱ ȱ Ç ǰȱ £ ȱ ¢ȱ ǰȱ Ç ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ à ǰȱ ȱ¢ȱ à ǰȱȱ à ȱ¢ȱ £ à ǰȱ ȱ¢ȱ à ǰȱ ȱ¢ȱ ę ǰȱ ȱ ¢ȱ ǰȱ ȱ ¢ȱ ę ǰȱ ȱ ȱ à ȱ ȱ ȱ £ ȱ ȱ £ ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ę ǯȱ ȱ ȱ à ȱ · ȱ ȱ ȱ Ȯȱ ¤ę ǰȱ ȱ ȱ ȱ ¤ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¡ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ à ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ à ȱ ȱ ȱ Řǰȱ ȱ ȱ DZȱ à ȱ ȱ £ ȱ ȱ £ ȱ ę Ç ȱ ȱę ȱ ȱ ę ȱ ȱ à ȱ Ç ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ ȱ ¤ę ǰȱ ȱ ȱ à ȱ ȱ ȱ ȱ £ à ȱ ǻ ȱ ȱ à Ǽȱ ȱ ȱ Dzȱ ȱ à ȱ ȱ Ç ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ ȱ Ƕ ȱ ȱ ȱ ¤ę ȱǻ ȱ ȱ ȱ à Ǽǵȱ ȱ ȱ Ç ȱ ȱ ȱ £ ȱ ¤ę ȱ ǰȱ ¤ ȱ ȱ ȱ ę Ç ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ à ȱ ǰȱ ę ȱ ȱ ȱ ȱ ø ȱ ȱ ȱ ǯȱ Ç ȱ ȱ ǰȱ ¤ ȱ ȱ ȱ ·ǰȱ ȱ à ȱ ę ȱ ȱ ȱȱ ȱ ȱ Ȭ ȱ ȱ · ȱ ȱ ȱ à ȱ ¤ę ȱ ȱ ȱ ȱ ¤ řǯ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¡ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ ȱ ȱ · ȱ ȱ ȱ Ç ȱ ȱ ȱ £ à ǯȱ ȱ Ç ȱ ȱ ȱ Ç ȱ ȱ ȱ ȱ¢ȱ ȱ à ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ ȱ ¢ȱ ȱ Ç ȱ ȱ £ à ȱ ¢ȱ à ȱ ȱ ȱ ȱ à ȱ à ǯȱ ȱ à ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ à ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ ¤ę ǰȱ Ç ȱ ¡ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ Śǯȱ ȱ Ç ȱ ȱ ȱ à ȱ ȱ à ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¡ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭȱ ȱ ǰȱ ȱ Ç ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ £ à ȱ ȱ ȱ ȱ £ à ȱ ¤ę ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ç ǯś ȱŘŖŗŗǯ

ZZZ VWLOOPRYLO FRP /DV LGHDV GHO WH[WR VRQ SDUWH GH LQYHVWLJDFLyQ HQ FXUVR GH 1DWDOLD 5DPtUH] D SDUWLU GH OD YLVLWD GH 0DQXHO 9DVRQ D QXHVWUR SDtV /D QRFLyQ LPDJHQ SHUIRUPiWLFD VH SURSRQH SDUD SHQVDU HQ OD VLWXDFLRQ GH DFFLyQ SUHVHQWH \ PRYLOL]DGRUD HQ OD UHFHSFLyQ GH OD REUD 3RU HMHPSOR VH SRGUtD SUHJXQWDU VREUH UHODFLRQHV WpFQLFR IRUPDOHV FRPR HQ YLGHRGDQ]D SHUR UHVXOWDUtD HVWR PiV DXGD] UHVSHFWR D ODV LGHDV GH PRYLPLHQWR GHWHQFLyQ \ DFWXDOL]DFLyQ SHUIRUPiWLFD 5HGDFFLyQ GH OD HGLFLyQ 0DWHULDO SURGXFLGR D SDUWLU GH HQWUHYLVWD FRQ HO DUWLVWD UHDOL]DGD SRU ÉUHD &RQWHQLGRV 5', GXUDQWH VX YLVLWD D &KLOH 6HSWLHPEUH


¿CÓMO ESCRIBIR LA HISTORIA DE LA DANZA?

MARÍA JOSÉ CIFUENTES


hŶĂ ŵƵũĞƌ ǀĞƐƟĚĂ ĚĞ ƌŽũŽ͕ ŝƌƌƵŵƉĞ ĞŶ Ğů ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ ƚĞŶƚĂŶĚŽ Ă ůĂ ŵƵĞƌƚĞ͘ >Ă ŝŶũƵƐƟĐŝĂ LJ ůĂ ƌĂďŝĂ ƉƌŽǀŽĐĂŶ ƐƵ ƉĂƐŽ ĮƌŵĞ͕ ƐƵ ĨƵƌŝĂ ƐĞ ĐŽŶǀŝĞƌƚĞ ĞŶ ƵŶĂ ĚĂŶnjĂ ĚĞ ŐƵĞƌƌĂ͕ ƐƵ ĐƵĞƌƉŽ ƐĞ ĞƐƚƌĞŵĞĐĞ ĚĞ ǀĞŶŐĂŶnjĂ͕ ƐƵƐ ŵĂŶŽƐ ƐŽŶ ƐƵƐ ƷŶŝĐĂƐ ĂƌŵĂƐ͕ ĚĞ ƉƌŽŶƚŽ ůŽƐ ƐĂůƚŽƐ LJ ŐŝƌŽƐ ƐĞ ƉĂƌĂůŝnjĂŶ͙ůĂ ŵƷƐŝĐĂ ŝŶĚŝĐĂ ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞů ĞŶĞŵŝŐŽ͕ ĞůůĂ ĂƐĞĐŚĂ ĞŶ ƐŝůĞŶĐŝŽ ŚĂƐƚĂ ƋƵĞ Ğů ƐŽůĚĂĚŽ ĚĞƐĮůĂ ĂŶƚĞ ƐƵƐ ŽũŽƐ͕ ĐŽŶ ůĂ ĚĞƐƚƌĞnjĂ ƋƵĞ ĚĂ ůĂ ŝƌĂ ĂĐŝĞƌƚĂ Ăů ĐƵĞƌƉŽ ĚĞů ƐŽůĚĂĚŽ ƋƵĞ ĐĂĞ ĞŶ ůĂ ĮůĂ͙ƚŽĚŽ ƐĞ ƉĂƌĂůŝnjĂ͕ ůĂ ŵƵĞƌƚĞ ĂƉĂƌĞĐĞ ŝƌƌƵŵƉŝĞŶĚŽ ĞŶ ůĂ ĞƐĐĞŶĂ͕ ůŽƐ ĚĞŵĄƐ ƐŽůĚĂĚŽƐ ůĂ ĚĞƐĐƵďƌĞŶ͕ ĂƵŶƋƵĞ ůĂ ŵƷƐŝĐĂ ƐŝŐƵĞ ŶŽ ŚĂLJ ƐŽŶŝĚŽƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ Ğů ƐŝůĞŶĐŝŽ ĚĞ ůĂ ĂŐŽŶşĂ͕ ůĂ ŵƵĞƌƚĞ ůĂ ŵŝƌĂ͕ ůĂ ŵƵũĞƌ ĚĞ ƌŽũŽ ƐĞ ĞŶĨƌĞŶƚĂ Ă ƐƵ ĚĞƐƟŶŽ͘ ŽŵŝĞŶnjĂ Ğů ƌŝƚŽ͕ ƵŶ ƐŝŶİŶ ĚĞ ĐƵĞƌƉŽƐ ĂƉĂƌĞĐĞŶ ĞŶ ĐŝƌĐƵůŽ ŐŝƌĂŶĚŽ ĂůƌĞĚĞĚŽƌ ĚĞ ĞůůĂ͕ ƐƵ ĐƵĞƌƉŽ ƟĞŵďůĂ͕ ƐĞ ĞŶĂũĞŶĂ ĚĞ Ɛş ŵŝƐŵĂ͕ ƐƵ ǀĞƐƟĚŽ ƌŽũŽ LJĂ ŶŽ ůĂ ĐƵďƌĞ͕ ŶĂĚĂ ŝŵƉŽƌƚĂ ƐŽůŽ ůĂ ĐŽŶƐƵŵĂĐŝſŶ ĚĞů ƐĂĐƌŝĮĐŝŽ͘ ů ƉŝƐŽ ůůĞŶŽ ĚĞ ƟĞƌƌĂ ŚŝĞƌĞ ůŽƐ ƉŝĞƐ͕ ůĂƐ ŚĞƌŝĚĂƐ ŶŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶ͕ Ğů ĐƵĞƌƉŽ ĚĞ ůŽƐ ƋƵĞ ĚĂŶnjĂŶ ĞƐƚĂ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽ ƉŽƌ Ğů ƌŝƚŽ͕ ŶŽ ŚĂLJ ĐĂŶƐĂŶĐŝŽ͕ ƐŽůŽ ůĂ ĞdžĂůƚĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐĂŐƌĂĐŝſŶ͘ >ĂƐ ƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝŵŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ŽũŽƐ ĐĞƌƌĂĚŽƐ͕ ƐŽŶ ŵƵĐŚĂƐ͕ ǀŝƐƚĞŶ ĚŝƐƟŶƚŽ ƉĞƌŽ ƐŝĞŵƉƌĞ ĚĞ ƌŽũŽ͕ ĚĂŶnjĂŶĚŽ ĞŶ ƚĞĂƚƌŽƐ͕ ŐĂůĞƌşĂƐ͕ ŝŶĐůƵƐŽ ĞŶ ůĂ ĐĂůůĞ͕ ĞŶ ĚŝƐƟŶƚĂƐ ĠƉŽĐĂƐ͕ ƚŽĚĂƐ ĐŽŵƉĂƌƚĞŶ ĂůŐŽ ĞŶ ĐŽŵƷŶ͗ >Ă ĚĂŶnjĂ͘


$ OR ODUJR GH OD KLVWRULD GH OD GDQ]D HO DUTXHWLSR GH OD PXMHU GH URMR KD VLGR XWLOL]DGR SRU GLVWLQWRV FRUHyJUDIRV LQVWDOiQGRVH HQ QXHVWUR LPDJLQDULR FRPR XQD PXMHU GH FDUiFWHU IXHUWH \ VHGXFWRU 'HVGH ,VDGRUD 'XQFDQ 0DULXV 3HWLSD 0DUWKD *UDKDP .XUW -RRV 3LQD %DXVFK H LQFOXVR UHIHUHQWHV QDFLRQDOHV FRPR 3DWULFLR %XQVWHU R 1HOVyQ $YLOpV HQWUH RWURV KDQ KHFKR GDQ]DU D OD PXMHU GH URMR HQ VXV REUDV HQFDUDQGR WRGDV HOODV GLVWLQWRV SHUVRQDMHV &DGD YH] TXH KH YLVWR XQD REUD GRQGH XQD GH VXV SURWDJRQLVWDV YLVWH GH URMR PH HV LPSRVLEOH GHVYLQFXODU D HVWD PXMHU GH WRGDV ODV RWUDV PXMHUHV GH URMR DQWHSDVDGRV \ IDQWDVPDV TXH YLVWLHURQ GH HVWH FRORU HQ HVFHQD < GH SURQWR FRPLHQ]R D YHU ORV FUXFHV ODV FLWDV \ PH SUHJXQWR VL HV SRVLEOH UHFRQVWUXLU OD KLVWRULD GH OD GDQ]D VROR GH OD PDQR GH HVWDV PXMHUHV \ ¢SRU TXp QR LPDJLQDU TXH OD PXMHU GH URMR HV OD SURSLD KLVWRULD GH OD GDQ]D" FRPR VL XQD PXMHU GH URMR FRQWXYLHUD HQ Vt PLVPD D WRGDV ODV PXMHUHV TXH VH YLVWLHURQ GH URMR SDUD GDQ]DU PRYLpQGRVH GLVWLQWR HQ FDGD PRPHQWR SHUR GHQWUR GH XQ PLVPD FRQWLQXLGDG H[WUDFWR GH /D 0XMHU GH 5RMR REUD HQ FRQVWUXFFLyQ '(&/$5$&,Ð1 ,1,&,$/ &XDQGR SLHQVR HQ FyPR HVFULELU OD KLVWRULD GH OD GDQ]D PH UHEHOR DQWH Pt FRQ XQ HVWDGR GH DQJXVWLD \ DEXUULPLHQWR IUHQWH D ORV PpWRGRV TXH \R PLVPD KH XWLOL]DGR SDUD GHVDUUROODU XQ UHODWR KLVWyULFR 6LHPSUH VH QRV KD SHGLGR D ORV KLVWRULDGRUHV SODQWHDU XQD YHUGDG VREUH WRGR SRU HO YtQFXOR TXH PDQWHQHPRV FRQ OD FLHQFLD \ OD QHFHVLGDG GH FRQVWUXLU YLVLRQHV REMHWLYDV TXH DSRUWHQ D OD KLVWRULD QDFLRQDO 8QD 9(5'$' TXH SDUD Pt HV LPSRVLEOH GH FRQRFHU FXDQGR PL REMHWR GH HVWXGLR HV OD GDQ]D XQ DUWH TXH LQWHJUD VX PHPRULD HQ HO FXHUSR \ TXH HV FDVL LQDVLEOH VL QR HV HQFDUDGR GHVGH OD SURSLD H[SHULHQFLD

(O VLJXLHQWH WH[WR DEUH OD UHÁH[LyQ GHVGH PLV SURSLDV LQTXLHWXGHV \ H[SHULHQFLDV IUHQWH D ODV IRUPDV GH HVFULELU OD KLVWRULD 8Q WH[WR TXH SUHWHQVLRVDPHQWH LQWHQWD LQLFLDU XQ FDPELR PHWRGROyJLFR SDUWLHQGR GH PL PLVPD \ PL ´6,(035( 6( 126 +$ SURSLD IRUPD GH UHODFLRQDUPH FRQ OD KLVWRULD KR\ QR VROR OR KDJR GHVGH 3(','2 $ /26 +,6725,$'25(6 OD HVFULWXUD D SHVDU GH KDEHU HVFULWR YDULRV OLEURV VREUH KLVWRULD GH OD 3/$17($5 81$ 9(5'$' 62%5( GDQ]D /D OHMDQtD TXH VH SURGXFH FRQ OD PHPRULD YLYD GH OD GDQ]D HV 72'2 325 (/ 9Ì1&8/2 48( 0$17(1( DOJR TXH PH OOHYD D EXVFDU OD SUiFWLFD \ HQOD]DU OD KLVWRULD FRQ SDODEUDV FRPR SURFHVR WUDQVYHUVDOLGDG VXEMHWLYLGDG UHFLFODMH PHPRULD 026 &21 /$ &,(1&,$ < /$ 1(&(6,'$' HWF QRFLRQHV TXH QR SXHGR VRODPHQWH GHVDUUROODU PHGLDQWH GDWRV '( &216758,5 9,6,21(6 2%-(7,9$6 48( IHFKDV R LQWHUSUHWDFLRQHV $Vt HQ HVWRV ~OWLPRV DxRV KH UHDOL]DGR $3257(1 $ /$ +,6725,$ 1$&,21$/ 81$ XQ SDU GH DFFLRQHV SHUIRUPDWLYDV TXH PH KDQ SHUPLWLGR XQ YtQFXOR 9(5'$' 48( 3$5$ 0Ì (6 ,0326,%/( H[SHUHQFLDO FRQ OD KLVWRULD OR TXH KH GHVDUUROODGR HQ SUR\HFWRV '( &212&(5 &8$1'2 0, 2%-(72 FRPR &RQIHUHQFLD V 0HPRULD HQ 3URFHVR VHULH GH FRQIHUHQFLDV TXH '( (678',2 (6 /$ '$1=$µ UHODFLRQDQ OD E~VTXHGD GH PL SDGUH FRQ OD E~VTXHGD GH OD KLVWRULD HVWDEOHFLHQGR XQ MXHJR FRQ HO HVSHFWDGRU HQWUH ÀFFLyQ \ UHDOLGDG HQ SRV GH OD E~VTXHGD GH OD H[SHULHQFLD HQ HO UHODWR (Q HVWD PLVPD OtQHD HVWD HO SUR\HFWR 0(02/$% ODERUDWRULR VREUH OD PHPRULD GH ODV DUWHV HVFpQLFDV GRQGH KHPRV GHVDUUROODGR MXQWR D XQ JUXSR GH DUWLVWDV H LQYHVWLJDGRUHV DFFLRQHV TXH QRV SHUPLWHQ FRQHFWDU OD KLVWRULD FRQ OD H[SHULHQFLD $FWXDOPHQWH HO WH[WR LQLFLDO /D 0XMHU GH 5RMR FRUUHVSRQGH D XQ QXHYR SUR\HFWR HQ HO FXDO WUDEDMR SDUD YLQFXODU OD GDQ]D D OD PHPRULD FRUSRUDO GH ODV P~OWLSOHV PXMHUHV GH URMR TXH KDQ H[LVWLGR HQ REUDV GH GDQ]D GH WRGRV ORV HVWLORV \ pSRFDV (Q HVWH VHQWLGR HO WH[WR D FRQWLQXDFLyQ HV XQD FDUWD DELHUWD XQ PHQ~ GH LGHDV FRQH[DV H LQFRQH[DV TXH SUHVHQWDQ PL HVWDGR DFWXDO HQ HVWD E~VTXHGD VREUH &Ð02 HVFULELU OD +,6725,$ '( /$ '$1=$ 0, 352%/(0É7,&$ 3RU PXFKR WLHPSR ORV KLVWRULDGRUHV QRV KHPRV FHQWUDGR HQ IDEULFDU OR VXFHGLGR HQ DFXPXODU GDWRV VREUH QXHVWURV REMHWRV GH HVWXGLR SHUR QR KHPRV VLGR FDSDFHV GH HQFRQWUDUQRV GH FDUD FRQ HO SDVDGR /D REVHVLyQ HPStULFD KDFH LQDOFDQ]DEOH OD SRVLELOLGDG GH XQ FRQWDFWR VHQVRULDO FRQ OD KLVWRULD ¢([SHULHQFLD R QDUUDFLyQ" ¢6HQVDFLyQ R OHQJXDMH" « OD H[SHULHQFLD KLVWyULFD VyOR HV XQ GDWR \ QR XQ SUREOHPD SRU OR TXH QL VLTXLHUD WLHQH VHQWLGR SODQWHDUVH OD SUHJXQWD VREUH OD QDWXUDOH]D GH OD H[SHULHQFLD KLVWyULFD ,QFOXVLYH VH SXHGH GHIHQGHU OD WHVLV GH TXH HO QDUUDWLYLVPR QR VyOR HV LQGLIHUHQWH UHVSHFWR GH OD H[SHULHQFLD KLVWyULFD VLQR TXH OH HV DELHUWDPHQWH DQWDJyQLFR (Q VXPD OD QDUUDFLyQ PDWD D OD H[SHULHQFLD \ YLFHYHUVD $QNHUVPLW


+DFH XQ WLHPSR DWUiV FRPHQFp D FXHVWLRQDU ODV SURSLDV PHWRGRORJtDV \ SURFHGLPLHQWRV TXH KDEtD DGRSWDGR HQ PL IRUPD GH HVFULELU OD KLVWRULD GH OD GDQ]D /D FRQVWDQWH LQTXLHWXG SRU GDU FRKHUHQFLD D XQ VLQItQ GH DFRQWHFLPLHQWRV SURYHQtD GH PL IRUPDFLyQ FLHQWtÀFD \ PHWRGROyJLFD TXH PH LPSHGtD XQD UHODFLyQ VXEMHWLYD FRQ PL REMHWR GH HVWXGLR /D YLVLyQ HPStULFD GH OD KLVWRULD PH KDEtD D\XGDGR HQ OD UHFRQVWUXFFLyQ GH ORV FRQWH[WRV GH OD KLVWRULD GH OD GDQ]D DGTXLUt H[SHULHQFLD \ FRQRFLPLHQWR HQ ODV PDWHULDV \ IXHQWHV HVWXGLDGDV JHQHUDQGR XQD H[SHUWLFLD HQ HVWD iUHD SHUR QR RWRUJXp XQD LPSRUWDQFLD D OD H[SHULHQFLD GHO SURSLR SDVDGR \ D VX GLPHQVLyQ SUiFWLFD SULQFLSDOPHQWH SRUTXH QR HVWDED VHJXUD GH TXH OR VHQVRULDO SRGUtD VHU XQ FDPLQR SDUD OD UHFRQVWUXFFLyQ /D FRQVHFXHQFLD GH HVWR IXH OD FUHDFLyQ GH XQ UHODWR GHQWUR GH XQ SDQRUDPD KLVWyULFR FRKHUHQWH \ SUHVXQWDPHQWH YHUGDGHUR SUHYDOHFLHQGR OD YLVLyQ WHPSRUDO SHUR SRFDV YHFHV XQ HQWHQGLPLHQWR WUDQVYHUVDO R UL]RPiWLFR GH OD KLVWRULD GHMDQGR GH ODGR HO OXJDU TXH RFXSD HO FXHUSR \ HO PRYLPLHQWR 6XUJLy HQWRQFHV GHVGH HVWD LQTXLHWXG H[SHULHQFLDO \ SUiFWLFD XQD QHFHVLGDG SRU EXVFDU QXHYDV PHWRGRORJtDV TXH SHUPLWLHUDQ XQ FRQWDFWR PiV DOOi GH OD QDUUDFLyQ OLQHDO GH ORV KHFKRV 6HJ~Q $QNHUVPLW OD H[SHULHQFLD KLVWyULFD VH FRQYLHUWH VROR HQ XQ GDWR SDUD HO KLVWRULDGRU QR HQ HO SUREOHPD D OD KRUD GH UHDOL]DU OD UHFRQVWUXFFLyQ (O KLVWRULDGRU PiV TXH HQFRQWUDU HO SDVDGR OR IDEULFD 3DUD HO KLVWRULDGRU KDVWD OD UHYHODFLyQ PiV tQWLPD \ ´UHDOµ GH XQ DFWRU KLVWyULFR HQ XQ WH[WR FRQVHUYDGR VyOR HV XQD KXHOOD R XQD IXHQWH \ QR XQ SXQWR GH FRQWDFWR FRQ HO SDVDGR PLVPR $QNHUVPLW /D UHVSXHVWD SDUD XQ FDPELR HQ OD SHUFHSFLyQ GH OD KLVWRULD HVWDUtD GDGD SRU XQD IHQRPHQRORJtD GH OD (;3(5,(1&,$ KLVWyULFD XQD UHODFLyQ TXH SHUPLWD DFFHGHU D OD H[SHULHQFLD VHQVRULDO FRQ HO SDVDGR 3HUR ¢FXiO HV OD UHODFLyQ TXH KD HVWDEOHFLGR OD WHRUtD FRQ HO FRQFHSWR GH H[SHULHQFLDV"

&XDGUR WHyULFR VREUH OD H[SHULHQFLD

: %HQMDPLQ ,QGLFD XQD DXVHQFLD GH OD WUDQVPLVLyQ GH OD H[SHULHQFLD GHQWUR GH OD PRGHUQLGDG * $JDPEHQ 3URSRQH HO ÀQ GH OD H[SHULHQFLD HQ HO PXQGR PRGHUQR - +XL]LQJD 6XJLHUH OD IHQRPHQRORJtD GH OD H[SHULHQFLD KLVWyULFD HO FRQWDFWR SHUFHSFLyQ R VHQVDFLyQ KLVWyULFD PiV DOOi GH OD QDUUDFLyQ 3 5LFRHXU QR KD\ H[SHULHQFLD GHO WLHPSR VLQ QDUUDFLyQ \ OR TXH WRGD QDUUDFLyQ QDUUD HV XQD H[SHULHQFLD WHPSRUDO

'HVGH 5LFRHXU OD LQWHQFLyQ GH HVWH WH[WR HVWi SUHFLVDPHQWH HQ SURSRQHU XQ FRQWDFWR FRQ OD KLVWRULD QR GHVGH XQD H[SHULHQFLD WHPSRUDO VLQR GHVGH XQD H[SHULHQFLD DQDFUyQLFD 6L HOLPLQDPRV OD QDUUDFLyQ \ KDFHPRV GH OD KLVWRULD XQD H[SHULHQFLD VHQVRULDO SRVLEOHPHQWH QR SRGUHPRV FRQHFWDU ORV KHFKRV FRQ VX FRQWH[WR SHUR TXL]iV QXHVWUD PHPRULD VXEMHWLYD LQWHJUp HVD H[SHULHQFLD


Entonces‌ ¿Cómo pensar la historia? La historia como e x p e r i e n c i a La historia como reconstrucción La historia como n a r r a c i ó n La historia como proceso La historia como testimonio La historia c o m o experiencia La h i s t o r i a como memoria La historia como i m a g i n a r i o común La historia como resultado subjetivo La historia como m e d i o La historia como relato La historia como experiencia La historia como f i c c i ó n La historia como experiencia

La historia como revoluciĂłn


¢&Ð02 5(&216758,5 /$ +,6725,$ 6,1 '(-$5 '( /$'2 /$ (;3(5,(1&,$" /DV DUWHV HVFpQLFDV FRQWHPSRUiQHDV KDQ GHVSHUWDGR VX LQWHUpV HQ HO WHPD GH OD KLVWRULD \ GH VX UHFRQVWUXFFLyQ SURSRQLHQGR XQ FDPLQR PXFKR PiV FHUFDQR GH FRPXQLyQ HQWUH QDUUDFLyQ \ H[SHULHQFLD LQWHJUDQGR OR VHQVRULDO TXH WDO FRPR SURSRQH $QNHUVPLW TXHGD HOLPLQDGR GH OD QDUUDFLyQ GH OD KLVWRULD /DV DUWHV HVFpQLFDV FRQWHPSRUiQHDV KDQ FXHVWLRQDGR OD IRUPD HQ FyPR VH HVFULEH OD KLVWRULD SURSRQLHQGR GHVGH OD SUDFWLFD DUWtVWLFDV PpWRGRV GH UHFRQVWUXFFLyQ H KLVWRUL]DFLyQ (Q HO DxR PH LQWHJUp DO SUR\HFWR GH LQYHVWLJDFLyQ ´$XWRQRPtD \ &RPSOHMLGDGµ GLULJLGR SRU ,GRLD =DEDOHWD H ,VDEHO GH 1DYHUDQ 'XUDQWH GRV DxRV HVWXYLPRV WUDEDMDQGR GH PDQHUD SUiFWLFD WHRUL]DQGR GHVGH OD SURSLD FUHDFLyQ OD UHODFLyQ TXH HVWDEOHFtDPRV FRQ HO SDVDGR 8QR GH ORV UHVXOWDGRV YLVLEOHV GH HVWH SUR\HFWR IXH OD SXEOLFDFLyQ GHO OLEUR +DFHU +LVWRULD 5HÁH[LRQHV GHVGH OD SUiFWLFD GH OD GDQ]D HGLWDGR SRU ,VDEHO GH 1DYHUiQ 'HQWUR GH OD LQYHVWLJDFLyQ VH UHDOL]R HO HVWXGLR GH XQD VHULH GH UHIHUHQWHV GHVGH ODV SUiFWLFDV HVFpQLFDV GH OD GDQ]D DFWXDO 6DäD $VHQWLý -DQH] -DQäD 5DELK 0URXp 2OJD GH 6RWR 0nUWHQ 6SnQJEHUJ $QD 9XMDQRYLF HQWUH RWURV DUWLVWDV 6XV REUDV \ SURFHVRV VH FRQYLUWLHURQ HQ ODV EDVHV GH XQD LQYHVWLJDFLyQ TXH EXVFDED FRPSUHQGHU OD UHODFLyQ TXH HVWDEOHFtDQ GHVGH HO SUHVHQWH HVWRV DUWLVWDV FRQ ODV SURGXFFLRQHV GHO SDVDGR (O SUR\HFWR DEUtD OD SRVLELOLGDG GH SHQVDU OD KLVWRULD GH OD GDQ]D QR VROR FRPR XQD GRFXPHQWDFLyQ R LQYHVWLJDFLyQ HPStULFD &yPR HMHPSOR GH HVWRV FDVRV GH HVWXGLR IXH LPSRUWDQWH SDUD Pt HO FRQRFHU REUDV FRPR +LVWRULD V GH 2OJD GH 6RWR TXLHQ IXH LQYLWDGD SRU HO &XOWXUJHVW D KRPHQDMHDU OD SLH]D GH 5RODQG 3HWLWH ´(O -RYHQ \ OD 0XHUWHµ 6X SURSXHVWD IXH ÀQDOPHQWH OD GH LQLFLDU XQD UHFRQVWUXFFLyQ GH HVWD SLH]D GHVGH HO WHVWLPRQLR GH ORV SURSLRV HVSHFWDGRUHV TXH YLHURQ HO EDOOHW HQ (O UHVXOWDGR GH HVWH SURFHVR IXH XQD SXHVWD HQ HVFHQD GRQGH OD REUD VH UHFRQVWUX\H GHVGH OD H[SHULHQFLD VHQVRULDO GH ORV WHVWLJRV GHO SDVDGR VLQ DSHODU D ORV GDWRV KLVWyULFRV GXURV VLQR D OD PHPRULD VXEMHWLYD GHO HVSHFWDGRU TXH UHFRQVWUXtD FDGD XQR GH ORV PRPHQWRV GH OD REUD 3DUD HO HVSHFWDGRU GHO TXH REVHUYDED HVWH UHODWR QDFtD WDPELpQ XQD QXHYD UHODFLyQ FRQ HVH SDVDGR \ SRGUtD YLYHQFLDU OD REUD GHVGH ODV SDODEUDV GH HVWRV HVSHFWDGRUHV GH DQWDxR TXH UHFRUGDEDQ \ HQ HVH DFWR YROYtDQ D OD YLGD OD REUD 3HUVRQDOPHQWH FRQRFHU HVWRV FDVRV \ UHIHUHQWHV PH PRWLYDURQ D SHQVDU OD KLVWRULD GHVGH RWUR OXJDU $O FRPLHQ]R VHQWtD FRQÁLFWRV SRU DEDQGRQDU OD HVHQFLD HPStULFD GHO UHODWR KLVWyULFR SHUR FXDQGR FRPHQFp D WUDEDMDU GH PDQHUD SUiFWLFD HQWHQGt FRPR ODV DUWHV HVFpQLFDV HVWDEDQ RIUHFLHQGR XQD QXHYD YLVLyQ GH OD KLVWRULD TXH SDUD PL HUD WDQ YDOLGD FRPR OD SURSLD KLVWRULRJUDItD (O SULPHU ODERUDWRULR GH LQYHVWLJDFLyQ HQ HVWH WHPD IXH FRQ HO HVORYHQR -DQH] -DQäD TXLHQ SURSXVR FRPR HMHUFLFLR UHFRQVWUXLU XQD HVFHQD ÀFWLFLD FRQ GDWRV UHDOHV 'HVGH HVH PRPHQWR SXGH FRPSUHQGHU GH TXp PDQHUD OD ÀFFLyQ SRGtD FRQYHUWLUVH HQ XQD KHUUDPLHQWD SDUD OD KLVWRULD /D FRQIHFFLyQ GH GRFXPHQWRV IDOVRV REOLJDED D LQGDJDU HQ ORV FRQWH[WRV \ SHUPLWtD XQD OLEHUWDG D OD KRUD GH UHFRJHU H[SHULHQFLDV PDUJLQDOHV GHVGH OD SURSLD KLVWRULD /R TXH HVH HMHUFLFLR SURYRFR IXH XQ YHUGDGHUR HVWXGLR GH OD HVFHQD HXURSHD GH ORV DxRV VHWHQWD \ OD UHODFLyQ TXH VH HVWDEOHFLy FRQ HO SDVDGR D SHVDU GH VHU VXEMHWLYD IXQFLRQDED FRPR H[SHULHQFLD VHQVRULDO FRQ OD KLVWRULD 7UDEDMDU FRQ OD ÀFFLyQ HUD XQD SURSXHVWD O~GLFD (Q HVH PRPHQWR HO MXHJR VH FRQYLUWLy HQ SRVLEOH PHWRGRORJtD SDUD HO WUDEDMR GH OD UHFRQVWUXFFLyQ \D TXH VX HVHQFLD DQDFUyQLFD SHUPLWtD FRQYHUWLU DO SDVDGR HQ XQ DFRQWHFLPLHQWR SUHVHQWH HOLPLQDQGR OD FDUJD KLVWyULFD GHO FRQWH[WR $O MXJDU HO KRPEUH VH GHVSUHQGH GHO WLHPSR VDJUDGR \ OR ´ROYLGDµ HQ HO WLHPSR KXPDQR $JDPEHQ (O MXHJR WUDQVIRUPD ODV HVWUXFWXUDV HQ DFRQWHFLPLHQWRV 3HUPLWH XQD PRGLÀFDFLyQ \ DFHOHUDFLyQ GHO WLHPSR (Q ODV DUWHV HVFpQLFDV OD UHFRQVWUXFFLyQ EXVFD UHKDFHU HO DFRQWHFLPLHQWR GHVSUHQGLpQGRVH GHO WLHPSR DO TXH SHUWHQHFH VDFULÀFDQGR HO FRQWH[WR SDUD UHYLYLU OD H[SHULHQFLD HQ HO SUHVHQWH 'HVGH HVH PRPHQWR UHVROYt TXH SDUD OOHYDU D FDER XQD LQYHVWLJDFLyQ TXH PH SHUPLWLHUD HQFRQWUDU XQ FDPLQR FRQFUHWR KDFLD OD H[SHULHQFLD KLVWyULFD HUD QHFHVDULR GHMDU GH ODGR WRGDV ODV HVWUXFWXUDV FRQYHQFLRQDOHV GH OD GLVFLSOLQD KLVWyULFD \ DUULHVJDUPH D HQWUDU HQ HO WHUUHQR GH OD SUiFWLFD DUWtVWLFD HQ FRQVHFXHQFLD URPSHU FRQ OD HVFULWXUD \ OOHYDU OD KLVWRULD D XQD GLPHQVLyQ SUiFWLFD 6LJXLHQGR FRQ HVWD LQTXLHWXG DFHSWH HO GHVDÀy HO DxR FXDQGR FXUVDED HO PiVWHU GH 3UiFWLFDV (VFpQLFDV \ &XOWXUD 9LVXDO HQ OD 8QLYHUVLGDG GH $OFDOi $O ÀQDOL]DU HO SURJUDPD GHEtDPRV SUHVHQWDU XQD PHPRULD R SUR\HFWR ÀQDO TXH KLFLHUD YLVLEOH QXHVWUR SURFHVR )XH HQ HVWH FRQWH[WR TXH QDFLy HO SUR\HFWR


&RQIHUHQFLD V TXH PHQFLRQp DO FRPLHQ]R 3DUWLHQGR GH OD LGHD GHO ÀQ GH OD H[SHULHQFLD HQ OD HUD SRVPRGHUQD \ OD GHVYLQFXODFLyQ GH OD VRFLHGDG ´/$ 5(638(67$ DFWXDO FRQ OD KLVWRULD GHFLGt SUHVHQWDU XQD SURSXHVWD SHUIRUPiWLFD XWLOL]DQGR FRPR WHPiWLFD PL DXWRELRJUDItD /D DFFLyQ FRQVLVWtD HQ 3$5$ 81 &$0%,2 (1 /$ GHVDUUROODU XQD VHULH GH FRQIHUHQFLDV VREUH GLVWLQWRV SXQWRV GH PL 3(5&(3&,Ð1 '( /$ +,6725,$ YLGD TXH VH DUWLFXODEDQ FRPR XQ JUDQ URPSHFDEH]DV \ FX\R KLOR (67$5Ì$ '$'$ 325 81$ )(12 FRQGXFWRU HUD OD E~VTXHGD GH PL SDGUH &DGD FRQIHUHQFLD WUDEDMDED 0(12/2*Ì$ '( /$ (;3(5,(1&,$ FRQ KHFKRV TXH VH UHSHWtDQ HQ FDGD XQD GH HOODV FRORFDGRV +,67Ð5,&$ 81$ 5(/$&,Ð1 48( HQ GLVWLQWRV yUGHQHV \ FRQWH[WRV /D ÀFFLyQ HUD XQ HOHPHQWR 3(50,7$ $&&('(5 $ /$ (;3( IXQGDPHQWDO VH LQWHJUDEDQ DOJXQRV KHFKRV GH ÀFFLyQ PH]FODGRV 5,(1&,$ 6(1625,$/ &21 FRQ KHFKRV UHDOHV \ DXWRELRJUiÀFRV SDUD JHQHUDU HQ HO HVSHFWDGRU XQ (/ 3$6$'2 µ DFHUFDPLHQWR DO UHODWR KLVWyULFR WUDEDMDQGR \ MXJDQGR FRQ OD PHPRULD VXEMHWLYD \ FROHFWLYD OR TXH JHQHUDED TXH TXLHQHV DVLVWtDQ D SDUWLU GH OD DFFLyQ GH ODV P~OWLSOHV FRQIHUHQFLDV \ OD GLVSRVLFLyQ GH ORV KHFKRV ORJUDEDQ WHQHU XQD H[SHULHQFLD R VHQVDFLyQ FRQ OD KLVWRULD VDOLHQGR GH OD YLVLyQ FRQYHQFLRQDO GH OD KLVWRULD WHPSRUDO OLQHDO \ QDUUDWLYD TXH VXHOH SURSRQHU QXHVWUD VRFLHGDG 3RU SULPHUD YH] ORJUDED SURSRQHU FRPR KLVWRULDGRUD XQ DFHUFDPLHQWR FRQ OD KLVWRULD GHVGH OD SUiFWLFD OR TXH QR VyOR HQULTXHFLy PL SHUFHSFLyQ GH OD KLVWRULD VLQR WDPELpQ SXGH FRPSUREDU OD H[LVWHQFLD GH XQD H[SHULHQFLD KLVWyULFD VHQVRULDO )XH D SDUWLU GHO WUDEDMR GH PL DXWRELRJUDItD TXH SXHGH SURIXQGL]DU HQ HVWH YtQFXOR KLVWRULD H[SHULHQFLD H[WHQGLHQGR DGHPiV HO WHMLGR GH HVWH YtQFXOR KDFtD HO HVSHFWDGRU 6LQ HPEDUJR D SHVDU GH ORV UHVXOWDGRV \ GH ORJUDU HO REMHWLYR OD LGHD GH XQD H[SHULHQFLD KLVWyULFD VH DPSOLy HQ PL E~VTXHGD \ VXUJLy HQWRQFHV XQD QXHYD SUHJXQWD

¿Cómo producir la experiencia histórica?

6L KD\ XQ OXJDU HQ HO TXH XQD SDUWH GH OD UHDOLGDG VH UHVLVWH D VHU DOFDQ]DEOH HV HQ OD KLVWRULD $QNHUVPLW &RQVLGHUDQGR HVWD LGHD VH SRGUtD SHQVDU TXL]iV TXH OD QHJDFLyQ GH OD UHDOLGDG PHGLDQWH OD ÀFFLyQ FyPR KHUUDPLHQWD HV OR TXH QRV SHUPLWH ÀQDOPHQWH DFHUFDUQRV D OD UHDOLGDG La respuesta según Ankersmit sería:

8QD GHVFRQWH[WXDOL]DFLyQ GHO ODGR GHO REMHWR YD GH OD PDQR FRQ XQD GHVFRQWH[WXDOL]DFLyQ GHO ODGR GHO VXMHWR \ HVWD GLVSRVLFLyQ GH DPERV ODGRV GH VDFULÀFDU HO FRQWH[WR SDUHFH VHU OD FRQGLFLyQ SDUD OD LQWLPLGDG GHO HQFXHQWUR HQWUH HO REMHWR \ HO VXMHWR HQ OD H[SHULHQFLD KLVWyULFD $QNHUVPLW

/D H[SHULHQFLD KLVWyULFD VH SURGXFH FRQ OD UXSWXUD GHO KLVWRULDGRU FRQ VX SURSLD H[LVWHQFLD (V QR DVXPLU ODV LQWHUSUHWDFLRQHV GHO SDVDGR FRPR YHUGDGHUDV HV VDFULÀFDU HO FRQWH[WR GHO REMHWR GH HVWXGLR (VWR QR VLJQLÀFD GRPLQDU HO PXQGR KLVWyULFR VLQR HVWDU VRPHWLGR D pO GHVGH OD SHUFHSFLyQ Mi respuesta:

6DFULÀFDU HO FRQWH[WR D WUDYpV GH OD E~VTXHGD GH XQD KLVWRULD SURSLD DXWRELRJUiÀFD VXEMHWLYD«

/$ 08-(5 '( 52-2 (O UHODWR FRQ HO FXDO LQLFLR pVWH WH[WR IRUPD SDUWH GH HVWH SURFHVR GH E~VTXHGD /D 0XMHU GH 5RMR FRUUHVSRQGH D XQD QXHYD LQYHVWLJDFLyQ TXH WLHQH OD LQWHQFLyQ GH FRQYHUWLUVH D VX YH] HQ XQD LQVWDODFLyQ SHUIRUPiWLFD (VWD PXMHU VH SUHVHQWD FRPR XQ DUTXHWLSR TXH DO VHU HVWXGLDGR VH UHSLWH D OR ODUJR GH OD KLVWRULD GH OD GDQ]D HQ GLYHUVDV REUDV 6LJXLHQGR VX LPDJHQ VH SXHGH REVHUYDU HO QDFLPLHQWR GH HVWLORV HQ OD GDQ]D HV D WUDYpV GH HVWH SHUVRQDMH TXH VH SXHGH UHFRUUHU OD KLVWRULD VLQ OD QHFHVLGDG GH TXH VH LGHQWLÀTXHQ VXV FRQWH[WRV (VWi SUHVHQWH HQ HO LPDJLQDULR GH OD GDQ]D (O WH[WR FLWDGR DO FRPLHQ]R HV KDVWD DKRUD XQ HMHUFLFLR SHUR OD LQWHQFLyQ GH HVWH SUR\HFWR VREUH ´/D 0XMHU GH 5RMRµ HV ORJUDU UHFRQVWUXLU VX H[LVWHQFLD


PHGLDQWH HQWUHYLVWDV \ WHVWLPRQLRV TXH QRV D\XGHQ D FRPSRQHU VX ÀJXUD HQ HO WLHPSR /D PH]FOD GH pSRFDV \ GH VXEMHWLYLGDGHV GD FRPR UHVXOWDGR XQ VHU GH ÀFFLyQ SHUR TXH D VX YH] FRQWLHQH HQ Vt PLVPD OD SHUFHSFLyQ GHO SDVDGR 0L SURSXHVWD GHVHPERFD HQ XQD UHFRQVWUXFFLyQ GHO HVSDFLR \ GHO UHFRUULGR GH HVWD PXMHU GH URMR 6L XQLPRV ORV P~OWLSOHV UHFRUULGRV GH ODV GLVWLQWDV PXMHUHV GH URMR TXH H[LVWHQ FRPR DUTXHWLSR HQ OD GDQ]D SRGHPRV YHU HQ XQD VROD LPDJHQ HO PRYLPLHQWR GH OD KLVWRULD /D PXMHU GH URMR ÀQDOPHQWH WDPELpQ VH FRQYLHUWH HQ XQD PHWiIRUD HV HQ Vt PLVPD OD +,6725,$ '( /$ '$1=$

18(926 9Ì1&8/26 &21 (/ 3$6$'2 ¢$ FDVR QR QRV UR]D D QRVRWURV WDPELpQ XQD UiIDJD GHO DLUH TXH HQYROYtD D ORV GH DQWHV" %HQMDPLQ

3DUD WHUPLQDU FUHR TXH HV LPSRUWDQWH GHMDU DELHUWD XQD VHULH GH LQTXLHWXGHV HQ UHODFLyQ D OD FRQH[LyQ TXH WLHQHQ DFWXDOPHQWH ORV FUHDGRUHV FKLOHQRV FRQ HO SDVDGR GH OD GDQ]D &UHR TXH KHPRV DEDQGRQDGR OD WDUHD GH OD UHFRQVWUXFFLyQ SUiFWLFD D SHVDU GH ODV UHSRVLFLRQHV FRQVWDQWHV GH REUDV TXH SDUD PL VLJXHQ VLHQGR IRUPDV REMHWLYDV GH WUDEDMDU OD KLVWRULD &UHR TXH HV LPSRUWDQWH DEULU OD UHÁH[LyQ KDFLD OD UHFRQVWUXFFLyQ GH XQD KLVWRULD GHVGH HO FXHUSR (Q FRQFOXVLyQ ¢3RUTXp OD KLVWRULD GHEH VHU VROR HVFULWD" 1R SRGHPRV GDU SRU FHUUDGR HO WUDEDMR GH OD KLVWRULD GH OD GDQ]D HV QHFHVDULR YROYHU D XQD KLVWRULD YLYD LQFHQWLYDU VX PLUDGD GHVGH HO SUHVHQWH \ SRUTXp QR WDPELpQ VHU FDSDFHV GH HQWUHJDU XQD PLUDGD PiV O~GLFD $EULU QXHYDV SHUVSHFWLYDV D OD IRUPD GH HVFULELU \ KDFHU OD KLVWRULD SODQWHDU HVWD UHODFLyQ GHQWUR GH OD SUiFWLFD SURSRQHU OD DSURSLDFLyQ R HO UHFLFODMH GH REUDV R SURGXFFLRQHV GHO SDVDGR ´3RUTXH OD LPDJHQ YHUGDGHUD GHO SDVDGR HV XQD LPDJHQ TXH DPHQD]D FRQ GHVDSDUHFHU FRQ WRGR SUHVHQWH TXH QR VH UHFRQR]FD DOXGLGR D HOODµ %HQMDPLQ

127$6 (VWH WH[WR IRUPD SDUWH GH XQ HMHUFLFLR IUHQWH DO FyPR HVFULELU OD KLVWRULD /D PXMHU GH URMR GH /D 0HVD 9HUGH GH .XUW -RRVV GH SURQWR VH FRQHFWD FRQ OD PXMHU GH URMR GH /D &RQVDJUDFLyQ GH OD SULPDYHUD GH 3LQD %DXVFK 6LQ XQ UHODWR OLQHDO GRV PRPHQWRV KLVWyULFRV FRQYLYHQ \ VH PDQLÀHVWDQ HQ OD ÀFFLyQ GH XQD VROD PXMHU TXH LUUXPSHQ HQ OD HVFHQD (VWH MXHJR OLWHUDULR SODQWHD OD SRVLELOLGDG GH FRQHFWDU XQ LPDJLQDULR YLVXDO TXH H[LVWH HQ QXHVWUD PHPRULD PiV DOOi GH ODV QDUUDFLRQHV R ORV FRQRFLPLHQWRV TXH H[LVWDQ HQ WRUQR D HVWDV REUDV $FWXDOPHQWH HVWH WH[WR IRUPD SDUWH GHO SURFHVR GH LQYHVWLJDFLyQ WHyULFD SUiFWLFD HQ FXUVR 3UR\HFWR GLULJLGR SRU $UWHD TXH LQYHVWLJD OD UHODFLyQ GH ODV SUiFWLFDV DUWtVWLFDV FRQWHPSRUiQHDV FRQ VX SDVDGR UHFLHQWH 9HU KWWS DUWH D RUJ QRGH (O SULPHU UHVXOWDGR SUiFWLFR GH HVWD UHÁH[LyQ VREUH OD ÀFFLyQ \ HO MXHJR IXH HO SUR\HFWR &RQIHUHQFLD V 7UDEDMp PL SURSLD ELRJUDItD UHDOL]DQGR XQD FRQIHUHQFLD SHUIRUPiWLFD TXH FRQHFWDED OD PDFUR KLVWRULD FRQ OD PHPRULD VXEMHWLYD )Xp SUHVHQWDGR HQ HO 0iVWHU HQ 3UiFWLFDV (VFpQLFDV \ &XOWXUD 9LVXDO 0XVHR 5HLQD 6RItD %,%/,2*5$)Ì$ $JDPEHQ *LRUJLR ,QIDQFLD H +LVWRULD GHVWUXFFLyQ GH OD H[SHULHQFLD \ RULJHQ GH OD KLVWRULD $GULDQD +LGDOJR (GLWRUD %XHQRV $LUHV $UJHQWLQD $QNHUVPLW )UDQN $ 5LMNVXQLYHUVLWHLW *URQLQJHQ GLVFXUVR SURQXQFLDGR SRU ) 5 $QNHUVPLW DO DFHSWDU OD FiWHGUD H[WUDRUGLQDULD VREUH OD WHRUtD GH OD KLVWRULD HQ OD 8QLYHUVLGDG (VWDWDO GH *URQLQJHQ HO PDUWHV GH PDU]R 3DLVHV %DMRV KWWS ZZZ FKRORQDXWDV HGX SH PRGXOR XSORDG $1.(56 SGI %HQMDPLQ :DOWHU 6REUH HO FRQFHSWR GH KLVWRULD WUDGXFFLyQ %ROLYDU (FKHYHUULD &HQWUR GH (VWXGLRV 0LJXHO (QULTXH] $UFKLYR &KLOH KWWS ZZZ DUFKLYRFKLOH FRP ,GHDVB$XWRUHV EHQMDPLQZ HVFBIUDQNBEHQMDP SGI 1DYHUiQ ,VDEHO HGLW +DFHU +LVWRULD 5HÁH[LRQHV GHVGH OD SUiFWLFD GH OD GDQ]D &XHUSR GH /HWUDV 'DQ]D \ 3HQVDPLHQWR 8QLYHUVLGDG GH $OFDOi (VSDxD


,PDJHQ ´%DOOHULQHVµ H[WUDFWR GH FROODJH &HFLOLD (FKHYHUUtD ´/D LQTXLWHQDWH H[WUDxH]µ SDJ HGLWRULDO %H XYH GUiLV


“EL CUERPO Y LAS SENSACIONES, Y LA EXPERIENCIA COMO UNA FORMA DE VIVIR EN EL ARTE…”.

EXPANDIR LÍMITES. POR NECESIDAD DE GENERAR OTRO TIPOS DE PENSAMIENTO”.

-2+1 -$63(56 &25(2*5$)2 1 <

-$9,(5$ 3(Ð1 9(,*$ ,17e535(7( < &25(Ð*5$)$ 6$17,$*2

“PORQUE ES RICO MOVERSE... ES UN TIEMPO PARA SENTIR, PARA ENTENDER TU EXISTENCIA, TU ESTAR VIVO, TU CONEXIÓN CON EL EXTERNO EN ESTA TIERRA: CON GRAVEDAD, CON CIELO, CON AIRE. UN ESTADO DE ...... NATURALEZA”.

“ES LA FORMA DE HABLAR DE LA HUMANIDAD DE LAS EMOCIONES PROFUNDAS, DE LAS HISTORIAS DE LOS SERES HUMANOS (…) ES LO QUE ME FASCINA, Y LO QUE ME FASCINA ME QUEDO HACIENDOLO”.

.$7$/,1$ 0(//$ &25(2*5$)$ < '2&(17( 6$17,$*2

$/$,1 3/$7(/ &25(Ð*5$)2 %(/*,&$

“UN ESPACIO MISTERIOSO QUE SE ESCAPA A TODO RACIOCINIO FINALMENTE Y A TODA POSIBILIDAD DE ORGANIZAR Y QUE SE CONVIERTE FINALMENTE EN EXPERIENCIA NETA, Y EN UN ESTADO EXTENSIVO QUE SE ME HACE UN POCO INDESCIFRABLE, TANTO DE VER COMO DE HACER”

“PORQUE NOS DESPIERTA EL INTERÉS GENUINO EN OTROS INDIVIDUOS, EN LA POSIBILIDAD DE RECONOCER AQUELLO QUE NO POSEEMOS. PORQUE AL MIRAR DANZAR ESTAMOS DE ALGUNA MANERA TAMBIÉN HACIENDO UN ACTO VALÓRICO, EL QUE MIRA A OTRO EN SU REPRESENTACIÓN O EN SU PRESENTACIÓN DE CUERPO RITMADO Y EXPRESADO COMO POSIBLE REAL, SE ENCUENTRA EN POSICIÓN DISRUPTIVA, CONFORME CON UNA SEGUNDA REALIDAD”.

3$8/,1$ 9,(/0$ %$,/$5,1$ < &25(2*5$)$ 6$17,$*2

“POR INSISTENCIA. POR CURIOSIDAD. POR NECESIDAD DE FORMULAR ALGUNAS PREGUNTAS. POR QUERER

“PORQUE ME INVITA A CREAR LA RESPUESTA , ME PREGUNTA MUCHAS COSAS, ME ENSEÑA A TOLERAR LO INQUERIBLE Y FORTALECER MI CONVICCIÓN EN LAS CALLES, EN ESPACIOS ÍNTIMOS. PORQUE LA DANZA ES UNA RAZÓN Y UNA EMOCIÓN.” 9$/(17,1$ 3$9(= &25(Ð*5$)$ < '2&(17(

“PORQUE ELLA SIEMPRE HA ESTADO DISPUESTA Y HA DESARROLLADO LA MAYOR EXPERIMENTACIÓN DE SUS PRÁCTICAS. PORQUE ES UNA 'CAMPO EXPANDIDO' AL CUESTIONAMIENTO Y FORMULACIÓN DE CONOCIMIENTO TANTO A NIVEL COREOGRÁFICO COMO DE MOVIMIENTO. EN DEFINITIVA PORQUE LA DANZA ES LA MÁS CONTEMPORÁNEA Y SIEMPRE ACTUAL DE TODAS LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES.” $1'5e6 *5800$1 '2&725 & (1 (678',26 7($75$/(6

185< *87(6 &25(Ð*5$)$ 6$17,$*2

¿POR QUÉ LA DANZA?


COLABORADORES 0$5Ì$ -26e &,)8(17(6 &KLOHQD /LFHQFLDGD HQ +LVWRULD 3RQWLÀFLD 8QLYHUVLGDG &DWyOLFD GH &KLOH 0iVWHU HQ 3UiFWLFD (VFpQLFD \ &XOWXUD 9LVXDO GH OD 8QLYHUVLGDG GH $OFDOi +D UHDOL]DGR ODERUHV GH GRFHQFLD H LQYHVWLJDFLyQ HQ &KLOH GHVGH HO DxR GHVDUUROODQGR FiWHGUDV HQ HO iPELWR GH ODV $UWHV (VFpQLFDV $XWRUD GHO OLEUR +LVWRULD 6RFLDO GH OD 'DQ]D HQ &KLOH 9LVLRQHV HVFXHODV \ GLVFXUVRV \ FR DXWRUD GHO OLEUR 'DQ]D LQGHSHQGLHQWH HQ &KLOH UHFRQVWUXFFLyQ GH XQD HVFHQD +D SDUWLFLSDGR HQ HQFXHQWURV \ IHVWLYDOHV GLFWDQGR FRQIHUHQFLDV HQ &KLOH 0p[LFR \ $UJHQWLQD ,QYHVWLJDGRUD GHO &HQWUR GH ,QYHVWLJDFLyQ \ 0HPRULD GH ODV $UWHV (VFpQLFDV HQ &KLOH &,0 $H \ GH $57($ FUHDFLyQ H LQYHVWLJDFLyQ HVFpQLFD (VSDxD (O DxR RFW GLF VH LQWHJUD FRPR EHFDULD DO $UFKLYR 9LUWXDO GH $UWHV (VFpQLFDV \ FRPR FRRUGLQDGRUD GHO 0iVWHU HQ 3UiFWLFDV (VFpQLFDV \ &XOWXUD 9LVXDO $FWXDOPHQWH HV SURJUDPDGRUD GHO IHVWLYDO GH GDQ]D (VFHQD 'RPpVWLFD \ 'LUHFWRUD (MHFXWLYD GH )XQGDFLyQ -RUJH 0LOODV '$1,(/$ 0$5,1,

&8$'(5126 '( '$1=$ &217(0325É1($ &+,/(1$

&KLOHQD /LFHQFLDGD HQ $UWHV FRQ PHQFLyQ HQ 'DQ]D \ SURIHVRUD HVSHFLDOL]DGD HQ GDQ]D GH OD )DFXOWDG GH $UWHV GH OD 8QLYHUVLGDG GH &KLOH 'HVGH LQWHJUD HO &ROHFWLYR GH $UWH /D 9LWULQD LQWHUSUHWDQGR REUDV GHO FRUHyJUDIR 1HOVRQ $YLOpV (QWUH \ LQWHJUy OD &RPSDxtD GH 'DQ]DV $QWLJXDV 6DUD 9LDO &RPR GRFHQWH GHVDUUROOD VX ODERU HQ OD 8QLYHUVLGDG 0D\RU HQ OD 8QLYHUVLGDG GH &KLOH \ 8QLYHUVLGDG GH /DV $PpULFDV +D HVWXGLDGR FRQ ORV PDHVWURV 6KHOOH\ 6HQWHU 1LHQNH 5HHKRUVW *ZHQ :HOOLYHU $OLWR $OHVVL 'RPLQLTXH 3HWLW %DUEDUD 0DKOHU 0DUN +DLP &DUPHQ :HUQHU $QWRQLR &DUDOOR 3DWULFN /H 'RDUp )ORUHQFLD 0DUWLQHOOL /XFtD 5XVVR 1HOVRQ $YLOpV 6DUD 9LDO \ 6LOYLD 9LOODEODQFD HQWUH RWURV (Q UHDOL]y XQD UHVLGHQFLD HQ HO &HQWUH 1DWLRQDO GH 'DQVH &RQWHPSRUDLQH O (VTXLVVH )UDQFLD ÀQDQFLDGD SRU 81(6&2 $6&+%(5* %XUVDULHV IRU $UWLVWV 3URJUDPPH (Q HO UHVLGH SRU XQ PHV HQ 1HZ <RUN HVWXGLDQGR HQ 0RYHPHQW 5HVHDUFK $FWXDOPHQWH FXUVD 0iVWHU HQ 3UiFWLFD (VFpQLFD \ &XOWXUD 9LVXDO 8QLYHUVLGDG GH $OFDOi (VSDxD 6(5*,2 52-$6 &KLOHQR )LOyVRIR \ 'RFWRU HQ /LWHUDWXUD $FDGpPLFR GH OD )DFXOWDG GH $UWHV GH OD 8QLYHUVLGDG GH &KLOH +D VLGR SURIHVRU YLVLWDQWH HQ XQLYHUVLGDGHV FRPR 6DQ -XDQ $UJHQWLQD \ 3DULV )UDQFLD (V DXWRU GH QXPHURVRV DUWtFXORV \ HQWUH VXV OLEURV VH FXHQWDQ WtWXORV FRPR 0DWHULDOHV SDUD XQD KLVWRULD GH OD VXEMHWLYLGDG ,PDJLQDU OD PDWHULD (QVD\R GH )LORVRItD \ HVWpWLFD ODV REUDV \ VXV UHODWRV 1XQFD VH KDQ IRUPDGR PXQGRV HQ PL SUHVHQFLD /D ÀORVRItD GH 'DYLG +XPH 3HQVDU HO DFRQWHFLPLHQWR 9DULDFLRQHV VREUH OD HPHUJHQFLD HO SUREOHPD GH OD KLVWRULD HQ OD ÀORVRItD FUtWLFD GH .DQW /DV REUDV \ VXV UHODWRV ,, (VFULWXUD 1HREDUURFD 7HPSRUDOLGDG \ FXHUSR VLJQLÀFDQWH


&8$'(5126 '( '$1=$ &217(0325É1($ &+,/(1$

$FFLyQ HGLWRULDO 7UDVSDVRV HV XQD LQLFLDWLYD GHO ÉUHD &RQWHQLGRV GH 5HG 'DQ]D ,QGHSHQGLHQWH 5', 6X SUiFWLFD DFWXDOPHQWH GHVDUUROOD OD SXEOLFDFLyQ WULPHVWUDO 5HYLVWD 7UDVSDVRV FXDGHUQRV GH GDQ]D \ &LUFXODWRULRV 7UDVSDVRV FXDGHUQLOORV GH GDQ]D 3DUD PD\RU LQIRUPDFLyQ ORV LQYLWDPRV D YLVLWDU QXHVWUR EORJ ::: 75$63$626$&&,21(',725,$/ 25*

ZZZ GDQ]DHQUHG RUJIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.