Page 1

De gemeente maakt school

Teamcursus Werken met jaarplannen Academie Beeldende Kunst Tienen

Werken met jaarplannen


De gemeente maakt school

Landkaart

Kennismaking • waar woon je? • in welke graad/optie geef je les en hoe lang? • hoe kom je altijd naar hier en wat viel je vanmorgen op, op weg naar hier?

Werken met jaarplannen


De gemeente maakt school

Programma: •Wat is een jaarplan en hoe maak ik een jaarplan? •Samen aanzet maken tot het bepalen van leerdoelen voor elke graad.

Werken met jaarplannen


De gemeente maakt school

Werken met jaarplannen


De gemeente maakt school

Werken met jaarplannen


De gemeente maakt school

Werken met jaarplannen


De gemeente maakt school


De gemeente maakt school

2 vragen

1

Wat is voor jou het grootste voordeel van het gebruik van jaarplannen?

2

Wat is voor jou het minst positieve aan het gebruik van jaarplannen?

Werken met jaarplannen


De gemeente maakt school


De gemeente maakt school

Wat is een jaarplan?


De gemeente maakt school

Wat is een jaarplan?

Definitie


De gemeente maakt school

Wat is een jaarplan?

Het jaarplan 1. Wat is een jaarplan? : - Een administratief document dat tegen 15 november moet ingeleverd worden op school. - Voor de onderwijsinspectie (doorlichting) is het een werk- en planningsdocument dat de leraar of de vakgroep maakt en waarin de leerplandoelstellingen van het leerplan op een verantwoorde manier over het schooljaar gespreid zijn. - Een document dat door de inrichtende macht (die de rechtstreekse wergever is) aan haar eigen leerkrachten wordt opgelegd. De I.M kan dus in het schoolwerkplan en haar eigen opvoedingsproject een aantal eisen voor dit jaarplan voorop stellen. Besluit: Het wordt duidelijk dat het jaarplan: - Geen uniform statuut heeft - Geen inspectieafhankelijk document is - Geen officieel document is 2. Wat staat er best in een leerplan?

Definitie

2.1. Algemene inlichtingen - Naam van de school - Schooljaar - Naam van het vak - Studierichtingen(en), graad en leerjaar


De gemeente maakt school

Wat is een jaarplan?

Een jaarplan is een document waarin de leraar de onderdelen van een leerplan voor een bepaalde studierichting voor een bepaalde klas vertaalt naar een concreet overzicht van leerinhouden en/of doelstellingen. Het jaarplan ordent en verdeelt de onderdelen van het leerplan in relatie met de beschikbare onderwijstijd over het gehele schooljaar en zorgt zo voor evenwicht in de aangeboden onderwijsinhouden van het leerplan. Elke leerkracht zal v贸贸r aanvang van het schooljaar een duidelijke jaarplanning voor elk van zijn/haar leerlingengroep/vak moeten uittekenen.

Definitie


De gemeente maakt school

Wat is een jaarplan?

Het jaarplan wordt nadien als planningsinstrument gebruikt. Er mag uitdrukkelijk aan gewijzigd, verbeterd, geschrapt en toegevoegd worden. Het jaarplan is dus vooral een dynamisch werkinstrument. Het jaarplan speelt een belangrijke rol bij vakwerkgroepoverleg met het oog op horizontale en verticale afstemming.

Werken met jaarplannen


De gemeente maakt school

Wat staat er in een jaarplan?

• doelstellingen, leerinhouden, thema’s, • •

materialen... geordend in weken, maanden, periodes, trimesters... per leerkracht, per klas Werken met jaarplannen


De gemeente maakt school

Jaarplan = plannen

Beginsituatie, leeftijd, doelstellingen, leerinhouden, thema’s, technieken... per leerkracht, per klas vakgroep, per optie hou rekening met projecten, tentoonstellingen...

Werken met jaarplannen


De gemeente maakt school

jaarplan > evaluatie

doelstellingen als basis voor de evaluatie Op 3 niveaus • Kennis: de leerling kent …. • Vaardigheden: de leerling kan … • Attitudes: de leerling is …

Werken met jaarplannen


De gemeente maakt school

jaarplan > evaluatie

Thema en techniek kiezen in functie van leerinhoud en doelstelling Op verschillende niveaus • Nieuw • Verwerken – inoefenen – herhalen • Afwerken

Werken met jaarplannen


De gemeente maakt school

jaarplan > evaluatie

per les, per oefening, per leerling kan focus anders liggen kennis, vaardigheden, verwerken, inoefenen, herhalen, afwerken Werken met jaarplannen


De gemeente maakt school

jaarplan > evaluatie + zelfevaluatie

Na elke periode (maand, trimester, tweejaarlijks, jaarlijks) • Hoe was het resultaat bij de leerlingen? • Zijn de doelstellingen gerealiseerd? • Waarom (niet)? • Waren de leerinhouden goed gekozen? • Waarom (niet)? • Waren de opdrachten goed gekozen? • Waarom (niet)? • Wat pas ik in het jaarplan aan?

VAKGROEPOVERLEG

Werken met jaarplannen


De gemeente maakt school

jaarplan > evaluatie + zelfevaluatie

Horizontale en verticale samenhang

VAKGROEPOVERLEG

Werken met jaarplannen


jaarplan model

De gemeente maakt school

enkele voorbeelden doelstellingen

Leerinhouden en Aandachtsthema’s punten

materiaal

bijsturingen

Week 1 herfstvakantie Week 2 Week 3 Week 4

Werken met jaarplannen


De gemeente maakt school

Leerplan > jaarplan

Met het decreet van 31 juli 1990 werden de minimumleerplannen voor het deeltijds kunstonderwijs (DKO) door de Vlaamse Regering bekrachtigd. Hiermee bepaalde de overheid een minimum kwaliteitsnorm waaraan de schoolwerking moet voldoen om te worden erkend. Hoe deze minimumdoelen worden bereikt (hoe aan eindtermen/ontwikkelingsdoelen wordt gewerkt) zal elk schoolbestuur zelf bepalen, onder meer via het ontwerpen van of via haar keuze voor een erkend leerplan. Hetzelfde decreet bepaalt dat ieder schoolbestuur over een leerplan moet beschikken dat door de Vlaamse Regering is goedgekeurd. In overleg werd ervoor geopteerd om binnen het OVSG leerplannen te ontwikkelen voor het DKO.

http://www.ovsg.be/content/Publicaties/LeerplannenDKO/leerplannen.html

Werken met jaarplannen


De gemeente maakt school

oefening

Werk een oefening uit vertrekkende vanuit een of meerdere leerdoelen. Formuleer heldere doelen. Plan in tijd. Hoe kan je evalueren of het doel of de doelen bereikt zijn? Groepsgesprekken in groepen LG/MG; MG/HG

Werken met jaarplannen


De gemeente maakt school


De gemeente maakt school

Energizer

screwdriver


De gemeente maakt school

jaarplan > evaluatie + zelfevaluatie

Na elke periode (maand, trimester, tweejaarlijks, jaarlijks) • Hoe was het resultaat bij de leerlingen? • Zijn de doelstellingen gerealiseerd? • Waarom (niet)? • Waren de leerinhouden goed gekozen? • Waarom (niet)? • Waren de opdrachten goed gekozen? • Waarom (niet)? • Wat pas ik in het jaarplan aan?

VAKGROEPOVERLEG

Werken met jaarplannen


De gemeente maakt school

Vakoverleg Samen actieplan samenstellen dec

tussendoel

jan

juni

tussendoel

einddoel

actie

actie

actie

actie

voorbereiden in kleine groepen afwerken in de grote groep


De gemeente maakt school


De gemeente maakt school

Doelen


De gemeente maakt school

Kennismaking

• welke functie zou je graag voor één dag uitvoeren? • als je iets aan je karakter kon veranderen, wat zou dat

dan zijn? • aan welke werkzaamheden beleef je het meeste plezier? • als je het roer zou kunnen omgooien, wat zou je dan gaan doen? • welke klussen schuif je het liefst voor je uit?

kies één van deze vragen om iets over jezelf te vertellen.


De gemeente maakt school


De gemeente maakt school

Academie Regio Tienen Beeldende Kunst, is een centrum voor iedereen die zichzelf artistiek wil ontplooien, een plaats waar mensen uit alle lagen van de bevolking - met respect voor de verscheidenheid in levensfilosofie, cultuur, persoonlijkheid en sociale omgeving - met hun artistieke passie kunnen bezig zijn.


De gemeente maakt school

De academie staat open voor alle leeftijden vanaf 6 jaar. In alle graden, lager, midelbaar en hogere graad streven we naar een artistiek groeiproces met als doel het talent in ieder individu aan te wakkeren, te stimuleren en te begeleiden.


De gemeente maakt school

De centrale ligging van de school geeft een geborgenheid, een flexibiliteit, en een onmiddellijk contact met de gemeenschap. Onderwijs en cultuur geven hier elkaar vorm en zorgen voor een optimaal sociaal klimaat.


De gemeente maakt school

Als academie werken wij nauw samen met het basisonderwijs. Leerkrachten basisonderwijs volgen nascholing, muzische vorming in de academie, DKO-leerkrachten vervangen de deelnemende onderwijzer in zijn klas tijdens de cursus met muzische activiteiten. Op deze manier trachten wij het creatieve proces te bevorderen


De gemeente maakt school

Doel; • De muzische vorming in het lager onderwijs vanuit een brede visie gestalte geven en de eindtermen helpen realiseren. Het scheppende en creatieve staat naast techniek, werk- en spelvorm steeds centraal. • Stimuleren van het muzisch denken, ook in de andere leergebieden. • Creatief handelen en helpen bij het uitwerken van muzische lessen. • Het 'muzisch denken' kaderen in een breed wereldbeeld waarin de harmonische, creatieve mens centraal staat.


De gemeente maakt school

Door het inrichten van projecten en tentoonstellingen in en buiten de school en door samen te werken met andere organisaties plaatsen we onze academie regelmatig in een ruimere socio-culturele context.


De gemeente maakt school

Doelen

Wat willen we dat leerlingen KUNNEN, WETEN, VOELEN als ze afstuderen in de LG, MG, HG Competenties zijn het geheel van vaardigheden, kennis en attitudes (of 'houdingen') die mensen in staat stellen om de specifieke taken of bezigheden succesvol uit te voeren.


De gemeente maakt school

Doelen

In duo’s. De ene stelt vragen aan de andere. Wat vind jij... ? Stel veel open vragen alsof je er niets van kent. (wie, wat, wanneer, hoe, waar...)


De gemeente maakt school

Doelen

Wat willen we dat leerlingen KUNNEN, WETEN, VOELEN als ze afstuderen in de LG, MG, HG

• op artistiek-creatief vlak • op artistiek-technisch vlak • op vlak van kunstzinnig inzicht • op vlak van sociale vaardigheden • op vlak van veiligheid, hygiëne, gezondheid, milieu


De gemeente maakt school

Doelen

Wat willen we dat leerlingen KUNNEN, WETEN, VOELEN als ze afstuderen in de LG, MG, HG • voor HG: extra ?? • zelfstandig kunnen werken • eigenwijze van vormgeven • creativiteit: nieuwe originele wegen inslaan... • ???


De gemeente maakt school

Doelen

Formuleer per duo de doelen in korte actieve zinnen te formuleren per thema voor kunnen, kennen en voelen. Even samen proberen....


De gemeente maakt school

Doelen

• op artistiek-technisch vlak De leerlingen (MG) kennen de kleuren van de kleurencirkel en kunnen secundaire en tertiaire kleuren mengen


De gemeente maakt school

Doelen

• op artistiek-creatief vlak De leerlingen (LG) kunnen hun eigen verhaal vertellen op hun eigen beeldende wijze.


De gemeente maakt school

Doelen

• op vlak van sociale vaardigheden De leerlingen hebben respect voor elkanders werk De leerlingen kunnen kritisch kijken naar eigen werk en dat van de anderen


De gemeente maakt school

14 december pedagogische studiedag Practisch: • Hoeveel uren geef je les en wanneer • Hoeveel leerlingen/studenten heb je? • Uitrusting klas/Atelier? Noden in de toekomst?

Inhoudelijk: • Hoe is je jaarplan/opleiding opgebouwd? Algemene hoofddoelstelling? • Wat doe je in het eerste jaar? Welke hoofdoelstellingen?? • Wat doe je in het tweede jaar? Welke hoofdoelstellingen?? • Derde, vierde vijfde jaar… • Illustreer het even met enkele werken, voorbeelden... • Zijn er zaken die je in de toekomst anders zou willen doen inhoudelijk?? Max 15 min p.p.


De gemeente maakt school

14 december pedagogische studiedag Inspireer elkaar door ĂŠĂŠn of meerdere oefeningen / resultaten te tonen en de leerdoelen die je daarbij wilde behalen. Max 15 min p.p.

WEST  

test als test van een test

WEST  

test als test van een test

Advertisement