Page 1


What ? Why ? I ns pi r at i on Onl i ne Por t f ol i o Pr omot i on Compet i t i ons Nex t ?


I tbegi nswi t hapenci l ,somepaperandani dea.I tal waysdoes. Il ovecr eat i ngchar act er s,t hef i ct i onalwor l dst hatt hey i nhabi tandst or i es. Char act erdevel opmentcanbeani ncr edi bl yl ongwi ndedpr ocess, wi t hf eat ur esconst ant l ychangi ngt omat cht heeverevol vi ngst or y wor l dt hatt heyexi stwi t hi n.Myi ni t i alsket chesar ef astandl oose, event ual l yt i ght eni ngupbef or ef i ni shi ngdi gi t al l y . I ’ veut i l i sedphot oshopandi l l ust r at orheavi l yt hr oughoutmyt i meat uni ver si t y ,pr i mar i l yasaf i ni shi ngt oolf orcol our i ngandcomposi t i ont weaki ng.Il i ket omai nt ai nabal ancebet weent her ough,t ext ur edappear anceofl ooseanal oguemet hodsandt hecr i sp,cl ean appear anceofdi gi t alf i ni shi ng. Wor ki ngwi t hnar r at i ve,I ’ vehadt oexpl or et her el at i onshi pbet weent extandi mage.It r yt or emembert hatt hei mageshoul dn’ t j ustbeavi sual i sat i onoft het ext ;i tshoul dser vet oenhancei t .My char act er semot i onsandmot i vat i onsar epor t r ayedt hr ought hei r physi calappear ance,l eavi ngr oom f ort het extt of ocusonadvanci ngt henar r at i ve.Event ual l yahar moni ousbal ancebet weent ext andi magewi l lbef oundt hr oughr ewr i t i ngandr edr awi ng.


WhenIdesi gnachar act er ,Ial r eadyhavea l oosei deaoft hei rbasi cper sonal i t yt r ai t si n mi nd.AsIbegi nt osket chonpaperandsee t hechar act ert akeshape,t heper sonal i t y becomesmor edef i ned.Ibegi nt oi magi net he hi st or yoft hechar act er ,t hei rmot i vat i onsand t hei rpur pose. Il i ket hespacet hatmychar act er soccupyt o bequi t emi ni mal i st i ci nor dert oputemphasi s ont hechar act er st hemsel ves.Anyaddi t i onal el ement sar eei t hernecessar ysi gni f i er s, r el evantenvi r onment aldet ai l sorser vet o enhancet heover al lcomposi t i onoft he i mage,andbr eakupover l yr epet i t i ve desi gns. I deasf orst or i escomet hi ckandf ast ,buti n or dert omakesenseoft hatt angl edmessof i deasIl i ket ost r uct ur et hem ar ound ov’ sf i vebasi cst agesofnar r at i veas Todor soonaspossi bl e.Thi shasbeenmymet hod t hr oughoutLevel5and6andwi l lnodoubt r emai nwi t hmebeyonduni ver si t y .Event ual l y t hi ssi mpl est r uct ur ei st r ansl at edi nt or hymi ng ver ses. I ’ m awar et hatpubl i sher sar en’ taskeenon st or i est hatr hymebecauset heymaywantt o publ i shi nt er nat i onal l y .Ther hymi ngver ses woul dbel osti nt r ansl at i onandmayul t i mat el ymaket hest or yconf usi ng.However ,If eel t hatt her hymi ngver sesar eani nt egr alpar tof myst or i esandwi l lcont i nuet owr i t ei nt hi s wayunl essi tbecomest r ul ydet r i ment alt omy aspi r at i ons.


Il ovest or i es,whet hert heyt aket hef or m ofnovel s,comi cs, f i l ms,ani mat i onsorevenl i t t l eanecdot esamongf r i ends. St or i esar eagr eatvehi cl et oconveyser i ousi deasand enabl eust or ef l ectuponourownl i vesi nt her ealwor l d,as wel lasi ndul gei nsomehar ml essescapi sm whennecessar y . Not hi ngmovesmel i keagoodst or yandIl oveut i l i si ng i l l ust r at i onasameanst ot el lone. Cr eat i ngchar act er sandsi t uat i onst hatpeopl eempat hi se wi t hcanr eal l yi nf l uencet hewayi nwhi cht heyvi ewt he wor l d.Thi si smyul t i mat egoal ;t opr ovoket hought . Sel f r ef l ect i oni sanabsol ut el ycr uci alpar tofhowwegr owas i ndi vi dual sandasaspeci esandIt r yt okeept hati nmi nd whenIcr eat enewwor k. Att heendofmyf i r styearatuni ver si t yIbecameavegan. Si ncet hatpoi ntI ’ veat t empt edvar i ousmet hodsofpr omot i ng ani malr i ght st hr oughmywor k,andst or yt el l i ngf el tl i ket he mostpr omi si ngandenj oyabl emet hod.


I t ’ snotal way sabouteduc at i ngy ouraudi enc et hough. Cr eat i ngc har ac t er sands t or i esc anal s obeawayofwor k i ng t hr oughy ourowni s s uesands howi ngy ouri nt er pr et at i onoft he wor l d.Ic r eat edanani mat i ont hatex pl or edas egmentofmyl i f e i nwhi c hIwasonant i depr es s ant s .Whi l ei tdi d c ont ai names s age( t hatnobodys houl dr el yon ant i depr es s ant s ) ,c r eat i ngi twasmor eofat her apeut i cac tt han any t hi ng.Ut i l i s i ngc r eat i v i t yt owor kt hr oughemot i onal pr obl ems i sagr eatadv ant age.


I t ’ sal mostcl i chét osaynat ur ei nspi r esme,buti tshoul dn’ tbe. Thenat ur alwor l di sf ul lofunbr i dl edbeaut yandcompl exi t i es,so muchsot hatyou’ dbehar dpr essednott obei nspi r edbyi t . Ani mal si nf or m mychar act erdesi gnsconst ant l ywi t hsuchavast ar r ayofuni quespeci es. Obser vi ngwi l dani mal sl i kebi r dsandsqui r r el si sagr eatwayt o gett hecr eat i vepr ocessst ar t ed.Ibegi nnot i ci ngbehavi our sof i ndi vi dual swhi chmayt heni nf or mt hebasi sofast or y .Ti mespent obser vi ngi st i mewel lspent . Humani nt er act i onandexi st enceal soi nf or msmypr act i ce.The r ul est hatweappl yt oourl i ves,of t enar bi t r ar i l y ,canbebot h hi l ar i ousandhor r i f yi ng.Il i ket odr awat t ent i ont ot hewayi n whi chwel i vewheneverpossi bl e.


It r yt ok eepmyt i meobs er v i ngt hewor kofot heri l l us t r at or st o ami ni mum.Whi l ei tc er t ai nl yi ns pi r esme,Idon’ twantt o pr oduc eder i v at i v ewor kandt hi si sat r apt hatal otofpeopl e c anf al l i nt o. Ihav eper s onal i nt er es t st hatI ’ v ey ett or eal l yi nc or por at ei nt o mywor k .Thi ngsl i k ehor r or ,v i deogames ,1950spos t erar t andads ,phi l os ophyandc omedy .Thel i s tc oul dgoon.Eac h oneoft hes egener al i nt er es t sc an,andnodoubtwi l l ,i ns pi r e f ut ur epr oj ec t s . Ibel i ev et hati t ’ sabs ol ut el yes s ent i al f orpeopl et ot ak e i ns pi r at i onf r om av ar i et yofs our c es .Li f ei ns pi r esme.


I ’ vebeenput t i ngmywor konl i neeversi nceIhadt hemeans t odoso.Mywor kexi st sacr osssever alsoci almedi a pl at f or mssuchasf acebook,t wi t t er ,t umbl r ,bl ogger ,l i nkedi n andIevenhavemyownwebsi t e. I ni t i al l yIwasconcer nedabouti nappr opr i at el anguagebei ng usedovert hesepl at f or ms,knowi ngt hatpot ent i alcl i ent swi l l bevi ewi ngi t ,butIbel i evet hati t ’ smor ei mpor t antt hatcl i ent s getasenseofmyper sonal i t yandchar act er .Ofcour se,t hi s doesn’ tmeanIpostcompl et el yi nappr opr i at et hi ngs,i t si mpl ymeanst hatIconveyt hecheekysi deofmy per sonal i t y .I t ’ si mpor t antt of i ndt hebal ancebet weenbei ng your sel fandbei ngpr of essi onal .Nobodywant st ot al kt oa r oboti l l ust r at or .

I ’ m al soawar et hatmywor kr el at i ngt ovegani sm mayi r r i t at e peopl eandpot ent i al l yl i mi tmyaudi ence,however ,agr eat manyofmysoci almedi af ol l ower shavear r i vedonmy i l l ust r at i onpagebecauseofmyveganwor k.Sobydoi ngt he wor kt hatIwantt odoI ’ veact ual l ydi scover edahuge audi encet ocr eat ewor kf or ,wi t houtcompr omi si ngmyet hi cal vi ews.


Mywebsi t eact sasadi gi t alpor t f ol i o,showcasi ngmybest wor ki nacl eanandaccessi bl eway .Ii ncor por at edal otof handdr awnt exti nt ot hedesi gnofmywebsi t ebecausei t ’ s ani dent i f i abl epar tofmywor ki ngener al . Ii nt endedf ort hewebsi t ei t sel ft obear epr esent at i onoft he wayt hatIwor kandIwasr eal l ypl easedwi t ht her esul t s. ThoughIdi dor i gi nal l ysecur eapl aceont hecar gocol l ect i ve websi t e,If oundMoonf r ui tt obei ncr edi bl yaccessi bl eand cust omi sabl esot heyseemedt hemostappr opr i at echoi ce. Ipur chasedt hedomai nnamedanwi ddowson. com and r emovedal lofmoonf r ui t sbr andi ng.Thi swi l lmakei teasi er t of i ndmei nonl i nesear chesandal soshowsmy commi t mentt omypr act i ce.


Myt wi t t eri saboutsevent yper centi l l ust r at i onpost sand t hi r t yper centper sonal .Agai n,t hi si st oshowt hatI ’ m an act ualhumanbei ngwi t haper sonal i t yaswel lasa dr awi ngmachi ne.Twi t t eri sal soi ncr edi bl yusef ulf or gai ni ngcont act samongpubl i sher sorar tdi r ect or st hat youwi sht owor kwi t h. Myf acebooki sver yvi sual .Ineverpostast at usupdat e al onebecauseIwantmypaget obevi sual ,eveni fi t ’ s j ustmyhandhol di ngasket ch.Peopl er espondbet t ert o t heset hi ngs.

Mybl ogi swher eIpostsl i ght l ymor ei ndept h descr i pt i onsofmywor k.I t ’ sal mostl i keanonl i nedi ar y wher eIcanexpr essmyt hought sopenl y .WhenIshar e t hel i nkt omybl og,Iof t enadver t i sei tasapl acet ogai n mor ei nsi ghti nt owhyIdowhatIdo.I t ’ sal soapl acet o shar ewor ki npr ogr essandpot ent i ali deast hatmay nevercomet of r ui t i on.


Si nc eI ’ m hopi ngt os pec i al i s epr i mar i l yi npi c t ur e book s ,mypor t f ol i owi l l needt or ef l ec tt hat .Though adi gi t al r epr es ent at i oni sf i neandc onv eni entf or s omec l i ent s ,y our eal l yneedt oex per i enc et he r eal i t yofadoubl epages pr eadi napi c t ur ebook . A pi c t ur ebooki sac ol l ec t i onofi magest hatar e gr eat erasawhol eands oc l i ent sneedt o ex per i enc et hi sf i r s thand.Wi t ht hati nmi nd,my anal oguepor t f ol i owi l l bebooks ampl es .Iwi l l al s o hav eadownl oadabl ePDFpor t f ol i oav ai l abl et o at t ac ht oemai l set c . Af t erhav i ngabr i efmeet i ngwi t hGi naCr os s ,i twas s ugges t edt hatIk eept hewr i t t ent ex tont hei mages t hatex i s tonmyPDFdoc umentt oo.Thi sput st he i magei nt oc ont ex tands howst hatIas pi r et owr i t e aswel l asi l l us t r at e. Por t f ol i oss houl dbegear edt owar dst hec l i enti n ques t i ont hough.Forex ampl e,Iwoul dn’ tt ak emy pi c t ur ebook st oac l i enti nt er es t edi nhi r i ngmef or edi t or i al wor k .I ns t eadIwoul dc r eat eas epar at e por t f ol i owi t hwor kt hatwoul dbeappr opr i at ef or t hatj ob. I ’ v eal s oens ur edt hatmypor t f ol i oc ont ai nsnotonl y mybes ti magesbutal s ot hek i ndofi magest hatI wantt oc r eat emor eof .Thi smeansIwon’ tget hi r edf orwor kt hatIf i nduns at i s f y i ng.


Al ongwi t hmydownl oadabl ePDF por t f ol i o,Iwi l lbei nvest i ngi n sever alpost car dsampl est osend outt opot ent i alcl i ent sal ongwi t h busi nesscar ds.Thi swi l lshowt he cl i entt hatIappl yconsi der at i ont o t hef i ni shoft hei magei nt er msof paperqual i t yet c.I t ’ sal soani ce wayf ort hem t okeepsomeof yourwor konf i l e. Il i ket okeept hi ngsor gani sed,so Iwasqui t ehappyt osetupa f ol derf oral loft hef or mal el ement sofmypr act i ce.Thi s i ncl udest empl at esofaccept ance ofcommi ssi onf or msandi nvoi ces aswel lasaspr eadsheetof pr evi ousj obs.Al otoft hese t empl at esar ever ydr yandI ’ l lbe addi ngmyownper sonalt oucht o t hem i nf ut ur ei nor dert omake t hem mor euser f r i endl y .


Mywor khasdev el opedagr eatdeal t hr oughl ev el s i x ,but s ot oohasmyc onf i denc e.Whi l epr ev i ous l yIhadn’ t ent er edmanyc ompet i t i ons ,t hi sy earIhav eent er ed s ev er al mor et hanwi l l i ngl y . Cr owds k at eboar ddes i gn–Iwasoneoutoff i v ewi nner s whogott hei rdes i gnspr i nt edont oas k at eboar d.Thepr i z e c ons i s t edof£100andpr omot i onbyt hec r owdt eam. Cr eat i v ec ons c i enc eawar ds–ThoughIdi dn’ thav et i me t oc r eat eany t hi ngor i gi nal f ort hi sc ompet i t i on,Iwasabl e t os ubmi tanani mat i onondepr es s i ont hatIc r eat eddur i ng mys ec ondy ear . OhhDeerc ont r i but or s–Is ubmi t t edt wot s hi r tdes i gnst o t hi sc ompet i t i ont opot ent i al l ybec omear egul arc ont r i but or t oOhhDeer . Mac mi l l anPr i z e2014–Is ubmi t t edmyf i ni s hedbook‘ The T ak er s ’ t ot hi sc ompet i t i onal ongwi t hs omel ar gepr i nt out s off av our i t epages .Thi si st hec ompet i t i onI ’ m mos t i nt er es t edi n.Af t ers peak i ngwi t hEl i s s aEl wi c k ,af or mer s t udentof AUB,If eel t hats i mpl yhav i ngy ourwor k wi t nes s edbyt hi shugepubl i s heri sagr eats t epandan oppor t uni t yIwoul dn’ thav ehadi fIhadn’ tbeenc onf i dent enought oent ert hi sc ompet i t i on.


Wi t hgr aduat i onl oomi ngov er head,Ihav ec onf l i c t i ng f eel i ngs .Ont heonehandi t ’ ss c ar yt hatuni v er s i t yi sov er butont heot heri t ’ sex c i t i ng. Thi swast hef i r s ts t eponaj our neyt obec omean i l l us t r at orandmor et hanev erIf eel f i r edupandr eadyt o t ak eont henex tc hal l enge.Myf i nal maj orpr oj ec tr an s moot hl yandass oonasIhadc ompl et edi tIhad al r eadybegunwor konnews t or i esandnewi deas .The c hangesI ’ v eex per i enc edi nl ev el s i xhasenabl edmet o f eel c onf i denti nmyabi l i t i esandc ommi t mentt omy pr ac t i c e. Af t ergr aduat i onIwi l l bes endi ngouts ampl esand c ont ac t i ngal l oft hepubl i s her st hatIwi s ht owor kf or .I wi l l al s obel ook i ngt os t ar tak i c k s t ar t erpr oj ec ts ot hatI c ans el f publ i s hmyf i r s tbooki ft her ei sl i t t l ei nt er es t f r om t he i ndus t r y .Ihav eal s opr epar edal i s tofr equi r ement sf or mybus i nes st hatIwi l l needt os av emoneyf or ,s uc has anewc omput er ,s c anneret c .ThoughIc anwor kon whatIhav e,bet t erequi pmentwi l l r es ul ti namor e pol i s hedandef f i c i entbus i nes s . T ought i mesar ec er t ai nl yahead,butal l t ought i mesar e j us tanoppor t uni t yf orgr owt h.Ic an’ twai tt os eewhat t hef ut ur ebr i ngs .


Dan Widdowson Professional Practice  
Dan Widdowson Professional Practice  

PP unit for Level 6 BA Illustration

Advertisement