Page 1


คานา บล็อก Blog คือเว็บไซต์ ที ่เจ้ าของ หรื อ admin สามารถบันทึก เรื่ องราวของตนเองลงในเว็บได้ ตลอดเวลา การสร้ าง เว็บบล็อก สามารถทา ได้ งายๆด้ วนตนเอง ไมซับซ้ อน และภายระบบการจัดการบริหารเว็บไซต์ พื ้ นฐาน เชน เครื่ องมือการขียนรู ป โพสรู ป จัดหมวดหมู ่ และลูกเลนอื่นๆ รายงานเลนนี ้ จัดทา ขึ ้ นเพื่อรวบรวมความรู ่้ การศึกษาและการตกแตงเว็บ บล็อก ซึ่งได้ แก Google Sites ยันล้ วนเป็ น เนือ้ หาที ่ผานกระบวกการ เรี ยนการสอนในรายวิชา เทคโนโลยีเพื ่อการออกแบบนิเทศศิลป์ Arti 3319 สอนโดย ผศ. ประชิด ทิณบุตร หากนือ้ หาในรายงาน มีความผิดพลาด ต้ องขออภัยมา ณ ที ่นีด้ ้ วย นางสาวอัจจิมา จันทร์ อารุ ง ผู้จัดทา


สารบัญ หน้ า การจัดการและปรับแต่ง Google sites

4

- การเขียน และแก้ ไขข้ อความความบนหน้ า Sites

4

- การจัดการไซต์

5


การจัดการและปรับแตง Google sites Google sites คือเว็บไซต์โปรแกรมออนไลน์ที่ทา ให้ การสร้ างเว็บไซต์ง่ายขึ ้้ นเหลือนกับการแก้ ไขเอกธรรมดาๆโดยผู้เขียนไม่ จาเป็ นต้ องมีความรู้ทาง ภาษา HTML การเขียนและแก้ ไขข้ องความบนหน้ า Sites เลือก ไอคอนปากกา

สามารถคลิกแก้ ไขได้ เลย


การจัดการไซต์

สามารถเลือกเปลี่ยนตามที่ต้องการ

เสร็จแล้ วกดบันทึก


การจัดการไซต์ เลือก สีและแบบตัวอักษร

สารถเลือกเปลี่ยนสีและตัวอักษร ขนาดได้ เสร็จแล้ วกดบันทึก

arti3319-danupol-101-google site  

การเรียนการสอน google site