Page 1


U N

Q mag

e d i t o r i a l SLOVOŠÉFREDAKTORA Dani e lŠl ahař

Př emýš l í t enadpoj menování m ur č i t évěc i ,napadáváspl nonáz vů,al ef ur tt oneníono. Chc et e,abys it ol i déz apamat oval i ,abyt obyl oj ednoduš evys l ovi t el né,abyt oněc os ymbol i z oval o.Mus í t es evyvar ovatmož nos t í ,kdyl i déz ač nounáz evz aměňovat ,z komol ovat nebos iznějut ahovat .Př emýš l í t edál e.Ni cvásnenapadá.Paks ij ednohodnes ednet e, z ač net epř emýš l etnadc el ouvěc ízj i néhopohl edu,nyníj i žnepř emýš l í t enadnáz vem, př emýš l í t enadt í m,c oj ec har akt er i s t i c képr odanouvěc ,c oj is ymbol i z uj e,odl i š uj e. Výs l ednýnáz evnemus ívž dypř es něvyj adř ovatobs ah,ni c méněmělbynés tněj akou j ehovl as t nos t .MělbybýtJEDI NEČNÝ. An oiz d es en a j d o uv ý j i mk y ,t yt usn á mib y l y ,j s o ua b u d o u .Ža s n e t en a dn á z v yo s t a t n í c h .Vž d y ťt op ř e c i n e mů ž eb ý ts l o ž i t én ě c ov y my s l e t ,t a kp r o čt on e j d e ? Po ma l uz a č í n á t ez t r á c e tn a d ě j i ,ž ev y my s l í t en ě c oo r i g i n á l n í h oac h c e t et omí tu žj e nzk r k u ,a b y s t emo h l in a c e l év ě c ip r a c o v a t . J e n o mž et on e n ío n o . Kd y žu žs emá j e d n a tov á šv ý r o b e k ,p r o j e k t ,z k r á t k ac o k o l i vj i n é h o , c h c e t ev y my s l e tn á z e v ,z ak t e r ýs en e b u d e t emu s e t s t y d ě t ,k t e r ýs en e b u d e t eb á tv y s l o v o v a t .Zn o v us ed o t o h od o s t á v á t e ,u žmá t ej a s n o up ř e d s t a v uot o m,j a k ý b u d en á z e v ,j a k áp í s me n an a p ř í k l a db u d eo b s a h o v a t . Te ďu žj e nn a j í tt os p r á v n és l o v o ,s l o v n ís p o j e n í , z k r a t k u .Hr a j e t es isp í s me n y ,z k r a c u j e t e ,p r o d l u ž u j e t e . Má t et o !Př e dv á min as t o l emá t en a p s a n ý c hh n e d n ě k o l i kn á z v ů .Vš e c h n ys ev y s l o v u j ís t e j n ě ,j e ns el i š í z p ů s o b e m,j a k ý m j s o un a p s á n y .Př i c h á z ín ař a d u z á v ě r e č n ér o z h o d o v á n í .

Užj s t en ak o n c ic e l é h op r o c e s u , a l es t á l en ean ev y b r a t t op r a v é .J e d e nd e ns ev á ml í b íp r v n ín á z e v ,d r u h ýd e n z a s et e nč t v r t ý .Zn o v us ed ot o h oz a mo t á v á t e .Pa kv á s a l en a p a d n e ,ž ek d y žu žs in e j s t es a mis c h o p n iv y b r a t , n e c h t ev y b r a tz as e b eo s t a t n í . Too n ib u d o ud r ž e tvr u c e v á šv ý t v o r ,t oo n ih ob u d o uč í s t ,o n is iv y b e r o un á z e v . Pt á t es eh n e dn ě k o l i k al i d í , p ř e d k l á d á t ej i ms v én á v r h ya d á v á t ej i mmo ž n o s tz v o l i tt e n , k t e r ýs ej i mn e j v í c ez a ml o u v á .Vš i c h n is es h o d u j ín aj e d n o m.Vys á ma l es t á l e má t es v é h of a v o r i t a ,p r o t os ep t á t ed a l š í h oč l o v ě k a , p ř i č e mžz mí n í t e ,c os ev á ml í b ín e j v í c ,a l eo ns is t e j n ě v y b e r et o ,c ov y b r a l io s t a t n í .Pt á t es ep r o č ,ř e k n ev á m t o .Aj o ,o nmáp r a v d u .Vt o mp ř í p a d ěu žd á l en e n íc o ř e š i t .Má t ev y b r a n ýn á z e v .J ep ov š e m.Ni c mé n ěs t e j n ě s ev ž d yb u d e t ep ř i k l á n ě tkt o mu ,c os el í b i l on e j v í c e p r á v ěv á m.

UNQ 003


I nt r o.

Jakédal šípr oj ekt ynásnapadl y? 1. Nov él ogošk ol y

2. Nov ést r ánk yšk ol y

3. Soci ál ní sí t ě

Conásvedl o ˇ kvyt vor enímagaz í nu Bl í ži lsekonec3.r oční kuapř ednámist ál onel ehkér ozhodnut í –r ozhodnoutse, cobudenášmat ur i t nípr oj ekt .Nápadůbyl o j akovždypl no, vyt voř enínovýchst r ánekškol y, př eděl ání gr afikyškol ní chmat er i ál ů, novél ogoškol y, t émasoci ál ní chsí t í aj ej i chdopadnadnešníži vot .

ov š e c hnoj s ous i c e →T s k v ě l éná pa dy , ně k t e r ét uuž s i c eby l y , a l ebuďt obyt o z a br a l omá l oč a s u, ne boby t oby l oj e npl nos t r á ne k t e x t u. Ne j v ě t š í mf a v or i t e m c e l oudobuby l ys oc i á l ní s í t ě , v y t v oř e ní j a k é s i př í r uč k y . J e nomž es mj s e ms es t á l e ne mohl ně j a ks pok oj i t . Ve finá l ebyt ov y pa da l opouz e j a k ok ní ž k a , př í pa dně odbor nál i t e r a t ur a . Čl ov ě k bys i s mne mohl t ol i k v y hr á t , j a k ok dy byt oby l č a s opi s . Ča s opi s . T oj eono. At a ks ez r odi l ná pa d v y t v oř e ní č a s opi s u. J e nomž e pr oj e dnohoč l ov ě k aj et o

0 1 0

UNQ2011/ 2012

t a k ř k ane s pl ni t e l nápr á c e , a byv ý s l e de kmě l ně j a k ou k v a l i t u. S hr ňmes i , c ov š e s t oj í z av y t v oř e ní m t a k ov é hopubl i k a c e . Z pr v u mus í t ev y my s l e tf or má t , A4 by l apr v ní at a k ř k aj e di ná v ol ba . Kdy žbyná šč a s opi s mě l f or má tA5, t a kbys i č l ov ě kne mohl v y hr á ts pr os t or e mag r a fik ou, k t e r á mě l as e hr á thl a v ní r ol i c e l é hoč a s opi s u. J a s ný m př í k l a de mj ePr e s í k , j e v y t v á ř e nv ef or má t uA4a ná s l e dně s k nutt a k , a byz ně j na k one cby l aA5. Pr ot o v y pa dát a kj a kv y pa dá . Pos uňmes edá l e , pov ý bě r u

f or má t us i č l ov ě kmus í s t a nov i tr oz s a h–poč e ts t r á ne k . Dá l epř i c há z í nař a du v y mý š l e ní obs a hu. Ps a ní č l á nk ů, v y t v á ř e ní l a y out ua na k one cv ý s l e dnát v or ba č a s opi s u. Pr á c epr oj e dnoho č l ov ě k az k r á t k ane z v l a da t e l ná . At a ks ezna š e ho pr oj e k t us t a l pr oj e k tpr o2 l i di . Ni c mé něpos t upe mč a s u j s mepř i š l i nat o, ž ea ni 2l i dé ne j s ouz r ov nai de á l ní m poč t e m. Na t ožpoč e t př e de ps a ný c h100hodi n. Al e a ni t ot oná sne odr a di l oa pusl i j s mes edov ě c i , k t e r á ná sba v í ahl a v něs l ouž í j a k o v l a s t ní s e be r e a l i z a c e .


Uni que v ý s l ov nos t [ y ooneek]

s l ov ní dr uh pr í davnéj méno ˇ de ni ce

1/

E x i s t uj í c í pouz ej a k oj e di ný ne boj a k os a mos t a t nýpř í k l a d; j e di ne č ný ; s á ms v é hot y pu ne boc ha r a k t e r i sc k ý :

Uni k á t ní k opi es t a r ov ě k ý c hr uk opi s ů.

2/

Ne ma j í c í s oběr ov na ; j e di ne č ný ; ne s r ov na t e l ný :

Ba c hby l v ý j i me č nývj e hoz a c há z e ní sk ont r a punk t e m.

3/

Ome z e nýv ý s k y tpr oda nou t ř í du, s i t ua c i ne boobl a s t :

Z v í ř e c í dr uhyj e di ne č népr oAus t r á l i i .

4/

P ouz ej e de nv ý s l e de k ; be z a l t e r nav ní c hmož nos:

Ur č i t édr uhypr obl é můma j í pouz e j e dnoř e š e ní .

5/

ne obv y k l ý ; ne oby č e j ný :

Máv e l mi ne obv y k l ýús mě v .

In tro . M y. V y. In sp irace. B lo g. Č lán ky. O u tro .

0 1 0


My .

TheSoci al Net wor k( 2010)

I ncept i on( 2011)

Da v i dFi nc he r

Chr i s t ophe rNol a n

J e de nzne j l é pehodnoc e ný c hfil můr ok u2010 ( hodnoc e nínaMe t a c r ic–95)ma puj í c ív z ni k ne j v ě t š ís oc i á l nís í t ěnas v ě t ě ,k t e r ána dobr o z mě ni l az půs obdne š ník omuni k a c e .Na v z dor y v y s ok é mu hodnoc e ní ,j e dě jfil mu podá v á n di v á k unepř e s něpodl et oho, j a kv š eby l o.

Mnoz íz ná ss ipř e j í ,a by s es ny s t a l y s k ut e č nos.Bohuž e la l ene má met umož nos t j ez hmot ni t . J e di ný mz půs obe mj epouž í tfil mov out e c hni k uat oChr i s t ophe rNol a numí dok ona l e .I nc e p on ( č e s k yPoč á t e k )j edok ona l ý př í k l a dt oho,k dys ez es nůs t á v ás k ut e č nos t ,a mymůž e mez es k ut e č nos ut é c tdos nuv e s nu, k t e r ýj evda l š í ms nu. Bohuž e l j e j v ní má me př e s něna opa kj a k ohr di nov éfil mu.Dv ěapůl hodi nyut e č ouj a k opá rmi nut .

Nac os edí vat

° ° ˇDOC ˇ K DY ZU Z HÁ Z E L I NA P Á DY , B Y L OP OT R E B AU NI K NOU TKF I L MU MAS E R I Á L U M

0 1 0

For es tGump( 1994)

Úc ˇ as t ní ci z áj ez du( 2006)

Robe r t Ze me c k i s

J i r í Ve j de l e k ˇ ˇ

F i l m, k t e r ýv y pr á v í o př í bě z í c h j e dnoho me nt á l ně z a os t a l é ho c hl a pc e .Pos t upně s e doz v í dá me ,sk ý mv š í ms emůž ej e de nne ná pa dnýc hl a pe cs e t k a t .Pos t upe mč a s u,j a kF or r e s ts t á r ne ,pot k á v ás t á l ez a j í ma v ě j š íos obnos,s á ms it ov š a kne uv ě domuj e .Pr oj dei v á l k ouv eVi e t na mu. Z des es e z ná mí spř í t e l e m anaj e hopopudz a č nepodni k a tvl ov uk r e v e t . Dí k yt omu z boha t ne a pr a c uj ej i žj e n pr o z á ba v u.

F i l mv y pr á v íoně k ol i k ač l e ne c hz á j e z dukmoř i . Pr v níč á s tfil mupoj e dná v áoc e s t ěa ut obus e m, k des es e z na muj e mesj e dnot l i v ý mi č l e ny . Kmoř i s emi moj i név y da l j e de nz ná mýumě l e c , k t e r é mu s ez a l í bi l ade l e g á t k aza ut obus u.T aoně jv š a k ne mát a k ov ýz á j e m,j a k ýbyonč e k a l .Nak onc i fil mus ev š a kv š eobr á aodmoř eodj í ž dídv a nov ěv z ni k l épá r y .Ce l ýfil m podt r huj ídv ař i di č iz a ut obus us v ý mivpk yahl a v něv e l mic hy t l a v áa př í j e mnáhudba .

UNQ2011/ 2012


Fi l myas e r i á l y .

Bl ackSwan( 2010) Da r r e nAr onof s k y T o, ž eba l e tne ní j e npr ohol k y , dok a z uj eDa r r e n Ar onof s k yvt omt ops y c hot hr i l l e r unaj e dni č k u. S t r huj í c í dě j sne uv ě ř i t e l noug r a da c í , k t e r ý vt omt os ní mk u ba l e t nípr os t ř e día bs ol ut ně v y už i l , pr oboj ov a l t e nt ofil ma ždonomi na c í naOs c a r a , vt omt opř í pa děz ane j l e pš í he r e č k u vhl a v nír ol i ,j e nžNa t a l i ePor t ma nná s l e dně v y hr á l a .

Fami l yGuy( 1999-) Se t hMc Fa r l a ne T ě m, k t e r ý mpř i j douS i mps onov i mocs uš í aS out hPa r kmocdr s nýs i z dena j dous v é .It a k j et e nt os e r i á l př i j í má nv e l mi r oz pa č i t ě , j et odo j i s t émí r yz půs obe nohumor e m,j a k ýs evs é r i i F a mi l yGuyobj e v uj e . T a m, k debys eos t a t ní zj i s t ý c he c k ý c h,č ij i ný c h dův odů z a s t a v i l i , F a mi l y Guy pok r a č uj eaj de j e š t ěv í c e do hl oubk y .Pr ot o by lt e nt ok ont r ov e r z nís e r i á l ně k ol i k r á tz r uš e n. Ni c mé ně t e nt o s e r i á l pok r a č uj edá l e10. s é r i í k t e r ápr á v ěbě ž í vAme r i c e .

p o k r a č u j e me

Scer t ynej s ouz er t y( 1994)

Si mps onov i ( 1989-)

ˇ Hy ne kBoc a n

Ma t t Gr oe ni ng

J e dná s e o pr v ní a l bum v y da né t out o z pě v a č k ouvr oc e2002. Al bums ene s evduc hu r oc k–popov éhudby .I hne dpov y dá ní s edos t á v ánapr v nímí s t ava me r i c k ý c habr i t s k ý c h hi t pa r á dá c h.S bí r át a k és pous t uv ý z na mný c h c e n.Ce l os v ě t ov ěs ehopr oda l opř e s13mi l k us ů. Dí k yt omut oa l budos t a l ac e nuz ane j l é pe pr odá v a nouk a na ds k ouz pě v a č k u.

Ne j s l a v ně j š íane j dé l ev y s í l a nýa me r i c k ýs e r i á l . Př e ds t a v i t e l er odi ny S i mps onů z na j ís na d v š i c hni .T e nt os e r i á l j ez a j í ma v ýt a k évt om,ž e z ac e l ou dobu j e ho v y s í l á nís et é mě řni c ne z mě ni l o.T oj et y pi c k éipr oj e dnot l i v ée pi z ody . Home rpr a c uj eve l e k t r á r ně , Ma r g ej e vdomá c nos as t a r os t aj et a k és t á l es t e j ný . T ov š a kne ubí r ánac e l k ov é mpož i t k uz es e r i á l u amož nápr ot os enaně j t a kr á di k ouk á me .

UNQ2011/ 2012

0 1 1


My . ˇTE ˇTE. POSLOUCHEJTE.SLEDUJTE.C Cosi př eč í s t

Nacoj í tdoki na

Br z yv y j de

Temnýr y t í řpov st al 26. 7. 2012

f / t heda r k k ni ght r i s es

t @Da r Kni ght Ri s es

Mi keSnow

Happyt oYou

Mi l i a r d á ř i zFa c e b o o k u

Rusko Songs

Got ha ms ez mí t ávt e mnot á c h ne j i s t ot ypot é ,c o by lj e ho ma s k ov a ný oc hr á nc euz ná nv i nný mz ez l oč i nů, k t e r éby l ypr odobr ol i duul ož e nynaj e ho be dr a .Ne dův ě r u vBa t ma na ,at oc o př e ds t a v uj e ,na hr a di l au v ě t š i ny ne ná v i s tapohr dá ní . J ok e rmož náhni j evpol s t r ov a nék obc evAr k ha mu, a l es ús mě v e m.L ovnane t opý ř í homuž ej et o žvpl né m pr ouduag ot ha ms k é pol i c e j ní s l ož k ypodv e de ní mk omi s a ř eJ i maGor dona( Ga r yOl dma n)ne j s ou t oj e di né , c oj dea l t e r e g umi l i a r dá ř eBr uc eWa y na( Chr i sa nBa l e )pok r k u.

Mi l i a r dá ř i zF a c e book ut v oř í ne odol a t e l něčv ýpř í bě h oz t r a c e néne v i nnos aone oby č e j né mv y t v oř e ní fir my , k t e r áz půs obi l ar e v ol uc i v e z půs obu, j a ks emohoupr opoj i t s t ov k ymi l i onůl i dí .

Tako výbylr o k2011 OHL É DNU T Í Z AU P L Y NU L Ý MR OK E M

Nej l épehodnocenéfil my 01.TheAr t i s t 02.Det i moj e 03.St r om Zi v ot a 05.Dr i v e 05.Hugoaj ehov el k ýobj ev

Nej sl edov aněj ší hudební v i dea

Nej l epší pí s ni č ky -01-

1 Jenni f erLopez-OnTheFl oor

M8 3 :Mi d n i g h tCi t y -02-

Bo nI v e r :Ho l o c e n e -03-

EMA:Ca l i f o r n i a -04-

Nej l épehodnocenáal ba 01.PJHar v ey :LetEngl andShak e 02.BonI v er :BonI v er 03.Adel e:21 04.t UnEy Ar Ds :whoki l l 05.Gi r l s :Fat her ,Son,Hol yGhos t

Ni c k iMi n a j :S u p e rBa s s

2 LMFAO -RockAnt hem

-05-

Re a lEs t a t e :I t ' sRe a l -06-

De s t r o y e r :Ka p u t t -07-

Be y o n c é :Co u n t d o wn Nej l épehodnocenéhr y 01.Bat man:Ar k ham Ci t y 02.Des t r oy er :Kaput t 03.TheEl derScr ol l sV:Sk y r i m 05.Por t al 2 05.Mi necr af t z d r o j : me t a c r ic . c o m

0 1 0

UNQ2011/ 2012

-08-

3 Br unoMar s-MonkeyMonk z d r o j : y o u t u b e . c o m

Ca s sMc Co mb s :Co u n t yLi n e -09-

Az e a l i aBa n k s :2 1 2 -10-

DJKh a l e d :" I ' mo nOn e " z d r o j : p i t c h f o r k . c o m


Vy . Fenomém Dubst ep

Naobr ázku:Skr eam, Benga, Magnet i cMan Text :Dani elŠl ahař

0 1 0

UNQ2011/ 2012


HI STORI EDUBSTEPU VLo ndýněnapo č át kur o ku2000s e vyvi nulno výt ane č níhude bníž ánr s l o uč e ní me as tLo ndo ngar ageagr i me s c é ny.Te r mí nDUBSTEPbylpo pr vé po už i tpar t o uAmmuni t i o nPr o mo t i o ns ves naz epo ps atbe at y,kt e r éz r o vna pr o duko val i .Ve dl ivýz namnýkl ub Fo r war dar o z j e l imno hopr vní c h l abe l ůj akonapř í kl adTe mpa,So ul j a, Ro ad,Ve hi c l e ,She l f l i f e ,Te xt ur ea Bi ngo .Už i t ít o ho t onáz vuvr o c e2002v magaz í nuXLR8Rnapř e bal ude s kyo d Ho r s e po we rPr o duc t i o nspř i s pě l ok j e hous t ano ve níj akoo f i c i ál nít e r mí nv hude bní m pr ůmys l u. Vpr ůbě hul e t20022005s et e nt os t yl s t al ,z ame t aj í cs t r ano uo s t at níž ánr y, do mi nant ní mz vuke m nac e l é ms vě t ě . Hl avní mit áhl ybyl iDJHat c ha, pr ůko pní kno vé hos mě ř o vánís t yl una Ri ns eFM avkl ubuFo r var d,dál e z ás t upc ij i ž ní hoLo ndýnaBe ngaa Skr e am,po t ét akéDi gi t alMys t i kz , Ko de 9,Pi nc h,DJYo ungs t aadal š í . Vr o c e2004po mo hl az výš i tpo vě do mí odubs t e pu" š pí na"dvo uko mpi l ac í l abe l uRe phl e x," Gr i me "a" Gr i me2" , kam př i s pě l iPl as t i c man,Mar kOne , Sl aught e rMo b,DMZadal š í . Vl e t e c h20052009po mo hl a r yc hl é mur ůs t uvme z i nár o dní m mě ř í t kune po c hybněi nt e r ne t o vár ádi a Ri ns eFM,Sub. f m,dubs t e p. f m,i nt e r ne t o véf ó r um dubs t e pf o r um. c o m, s t aho vac ípo r t álBar e f i l e s ,magaz í ny j akoTheWi r ene boPi t c hf o r kMe di a, s e r i emi xů" Dubs t e pAl l s t ar s "j e dno ho zne j z ás adně j š í c hl abe l ůTe mpaat aké š i r o ko s pe kt r ál nío bl í be no s tpr o duc e nt ů adj sj akoj s o unapř í kl adBur i al ( hl avněj e hoús pě š néal bum Unt r ue ) , 2562,Mar t yn,Vac c i ne ,Mar yAnne Ho bbsal abe l yHo t f l us hč iHype r dub.


Chase & Status

Vy .

Dubst ep

Ro k2011bylbe z e s po r uj e hor o ke m

ˇ

HL AVNÍVYDAVAT E L S T VÍa p r o d u c e n t i mi l o v a l ij e j i c ho d mě n y .Ov l i v n ě n ív š e mi t ě miz v u k yz ez á mo ř í .So n n yJ o eMo o r e s es t a lSk r i l l e x e m az a č a le x p e r i me n t o v a t sb l á z n i v ý miz v u k y Du b s t e p u .Ne t ř e b a z mi ň o v a t ,ž eh oz at ov š i c h n imi l o v a l i . J e h ok a ma r á dDe a d ma u 5 ,k t e r ýj ep o ř á d v í c ep r o d u c e n th o u s o v ému z i k yn e žd u b s t e p u ,z a č a lp o u ž í v a tb r e a kb e a t y .St e j n ě t a kj a k oJ a yZ,Ka n y eWe s taBr i t n e y Sp e a r s . Co k o l i vs es t a l ovr o c e2 0 1 1 , d u b s t e pb y ln as v é mv r c h o l uaj en y n íp l n o p l a t n o u s o u č á s t í k o me r č n í h u d b y . Do k á z a lt o ,c oGa r a g ep ř e d1 0n e b ov í c e l e t y .Dí k yi n t e r n e t ual i d e m,k t e ř ín a l e z l i z a l í b e n ívd u b s t e p u ,s ezn ě js t á ls v ě t o v ý f e n o mé n .Ač k o l i vt o mů ž ez n í tt r o š k u š p a t n ěah o ř c e ,k d ej es t í n ,t a mj et a k é s v ě t l o .Ves k u t e č n o s t it o h l eb y ld l o u h o o č e k á v a n ýv ý v o j , k t e r ýd o k á z a l , ž et uz d e s t á l ej eš a n c ep r ob u d o u c ío b r o v s k é z mě n yvh u d b ě .

0 1 0

UNQ2011/ 2012

NE S NÁŠ E L AJ S E MS KRI L L E XE , d o k u dj s e m h o n e v i d ě l a h r á tn a ž i v o . Po ř á d s i n e d o k á ž uu ž í tj e h omu z i k u , a l en ad r u h o u s t r a n uj e h os h o wv emn ěn ě c oz a n e c h a l a , v i d ě l aj s e mt yl i d i , t yv ý s t ř e d n ěv y p a d a j í c í me t a l i s t y ,k t e ř ík r o u t i l ip r d e l e man aj e h o s o n g yab y l ip ř i t o mk u r v aš ť a s t n í . J e s t l ij e h u d b as ez a j í ma v ý m z v r a t e m t oc o h l e d á t e , p o t é n e p o t ř e b u j e t e č í s t s o f i s t i k o v a n ér e c e n z en a mu s i c s e r v e r u a b y s t es it ou ž i l i .Bý tn amí s t ěat a n c o v a t j et o , c oc h c e t e . Vl a s t n ě , z a my s l e t es en a d t í m,v š e ,c on a z ý v á me„ p o s t d u b s t e p “má c od o č i n ě n ísp ů v o d n í miz d r o j id u b s t e p u n et o ,c on a z ý v á meBr o s t e po dSk r i l l e x e , De a d ma u 5 eao s t a t n í c h . SBTRKT v p o d s t a t ěp o k r a č u j ek d e Ar t f u lDo d g e r s k o n č i l( p o u ž í v á n í2 s t e p o v ý c hb e a t ůs č i s t ý miv o k á l y ) .J a c q u e sGr e e nj d ev e s t o p á c hBu r i a l aat a kd á l e .

S EVŠ Í M,COBYL OŘE ČE NO,j ez b y t e č n é s eh á d a tn a dt í m, c oj es k u t e č n ýd u b s t e pa č í ms ed u b s t e ps t a l .To b yb y l oj a k o d o h a d o v á n ís eot o m,z d a l ib y lMi c h a l e J a c k s o ns k u t e č n ě j š ín e b ol e p š ín e žBo b Dy l a n .Du b s t e ps t e j n ěj a k oGr i men e b o Ga r a g e u mo ž n i l v z n i k n o u t mn o h a u mě l c ů m,k t e ř ív y s p ě l ivr o c í c h2 0 1 0a 2 0 1 1 .Ni c mé n ěn e d o k á ž iv es k u t e č n o s t i ř í c i ,ž es et ě š í m n ar o k2 0 1 2 .Vi d ě t v š e c h n yt yk l a s i c k él o n d ý n s k éz v u k y p ř e mě ň o v a ts ed oa me r i c k é h op o p u .Hi p h o ps es t á v áv í c ef l e x i b i l n í m ae l e k t r o n i c k ý m,s mě ř u j eo dr a p ukd u b s t e p u . Zd ás e , ž et un e j s o uh r a n i c ep r or o k2 0 1 2 , k d y žp ř i j d en an o v o us v ě ž íai n o v a t i v n í h u d b u .Bu d o ut un o v éu n d e r g r o u n d o v é ž á n r ykp r o z k o u má n ía n o v é ma i n s t r e a mo v ét r e n d ykn e n á v i d ě n í . Al et a kt o p r o s t ěc h o d íap ř e s n ět a kt omi l u j u . -Čl á ne kpř e v z a tzmt hr f nk r . c om


Hudba .

BBCSoundof2012

Napoč á t k ul ednaBBCk a ž dor oč něz v eř ej ňuj epě c i nej l épe umí s t ěný c haz á r ov eňv í t ěz eS oundof2012. Por ot c i j s ou ex per nas ouč a s nouanov ouhudbu, j ej i c hv k usar oz hodnu j s ous t ej noměr něodr á ž enyvmédi í c h. Por ot aj es l ož enaz př i s pěv ov a t el ůdonov i n, edi t or ůč a s opi s ů, k r ik ů, pr oduc ent ů, moder á t or ůhudební c hr á di í , t el ev i z í , edi t or ů webov ý c hs t r á nekar es pek t ov a ný c hbl og g er ů.

VÝSLEDKYSOUND OF2012

Frank Ocean

1.Mi c hae lKi wanuka 2.Fr ankOc e an 3.Az e al i aBanks 4.Skr i l l e x 5.Ni ki& TheDo ve

ˇ ˇ Nakohoset ent or okz ame r i t O ko m budel e t o ss l yš e t ?

Skrillex

Mynamei sSkr i l l ex Sk r i l l e xs evž e b ř í č k uSo u n do f2 0 1 2u mí s t i ln ač t v r t é mmí s t ě . Lo sAn g e l s k ýr o d á k( v l a s n í mj mé n e mSo n n yMo o r e )máv h l e d e mk es v é mun í z k é muv ě k u-2 3l e tv e l mip o z o r u h o d n o u n a h r á v k u . Užv es v é mml á d ís ep u s t i ld oe x p e r i me n t o v á n ís e l e k t r o n i c k o uh u d b o u . Ov l i v n ě np ř e d e v š í mi k o n a miAp h e x Twi naTh ePr o d i g y . Sk r i l l e xs ep o p r v é , t e n k r á ts t á l ej e š t ěj a k o So n n yMo o r e , d o s t a ld op o v ě d o mív e ř e j n o s t i , k d y žb y l z p ě v á k e mp o s t h a r d c o r o v é‚ s c r e a mo ‘k a p e l yFr o mFi r s tt oLa s t . Na h r á lsn i mi2a l b a , n e žs ev y d a ln as ó l o v o uk a r i é r uvr o c e 2 0 0 7 . Ne s č e t n émn o ž s t v íd e m, r ů z n ý c hs p o l u p r a c ín á s l e d o v a l o d or o k u2 0 1 0 , k d yj e h os n a ž e n ív y v r c h o l i l ov l a s t n í mv y d á n í m s v éEP( e x t e n d e dp l a y )d e s k ysn á z v e mMyNa mei sSk r i l l e x . Too d s t a r t o v a l on e u v ě ř i t e l n o us mr š ťn a b í d e kp r oSk r i l l e x e . Mi moj i n én a p ř í k l a dp r o d u k č n ís p o l u p r á c io dn u me t a l i s t ůKo r n n e b ob r i t s k ý c hBr i n gme th eh o r i z o n . J e h oh y p e r a k t i v n ík o mb i n a c ed u b s t e p u , h a r d c o r ean o i s e ( mn o h d yn a z ý v a n áj a k ob r o s t e p )v z b u d i l ap o z o r n o s tu De a d ma u 5 e , j e h o žl a b e lv y d a ld r u h éSk r i l l e x o v oa l b u m( Sc a r y Mo n s t e r sa n dNi c eSp r i t e s ) . Ná s l e d o v a l yr e mi x yp í s n i č e ko d La d yGa g a , Br u n oMa r s e , Th eBl a c kEy e dPe a s . Vs r p n u2 0 1 1 p o t éSo n n yo z n á mi l , ž ez a k l á d ás v ů jv l a s t n íl a b e lsn á z v e m OWSLAs p o l e č n ěsp r o j e k t e mPe n d u l u mn a z v a n ý mKn i f e Pa r t y . Aťu žj s o uv a š ep o c i t yv ů č iSk r i l l e x o v ij a k é k o l i v , mu s í t e s es mí ř i tst í m, ž eon ě mj e š t ěh o d n ěu s l y š í me . Te n t oi n t e r p r e t o c e n ě n ý3s o š k a miGr a mmymás t á l ec on a b í d n o u t .

UNQ2011/ 2012

0 1 1


Blog

Pr emý s l ej t e.Beuni que. ˇ ˇ

s t r . 1/ 2

MYS LENKY,COSEJI NAM NEVES LY ˇ ˇ

ˇL ˇ P R O C I DÉNE C T O U ˇ C A S O P I S YNAI NT E R NE T U

ˇ ˇ ˇ DE L E J T ENE C OK A Z DÝDE N # DS E D

Neboa l es poňj áne. Vd n e š n íd o b ěe x i s t u j e ř a d as l u ž e b , s k r z ek t e r émá memo ž n o s t d o s t a ts ekn a š i mo b l í b e n ý mč a s o p i s ů mn a i n t e r n e t u . Ně k t e ř ízv á sj i s t ěz n a j íI SSUU n e b oZI NI O, n i c mé n ěa n ij e d n azt ě c h t o s l u ž e bmin e v y h o v u j e . Ne j e d n ás eon i c j i n é h on e žoo b y č e j n ép d fs o u b o r y , k t e r és e t v á ř íj a k of y z i c k ýč a s o p i s , t u d í žmů ž e mez a d o p r o v o d uj e d n o d u c h é h oe f e k t uo t á č e tl i s t y č a s o p i s uj a k ovr e á l u . J e n o mž et on e n ío n o . Hl a v n ín e v ý h o d o ut ě c h t os l u ž e bs es t á v á v e l i k o s tmo n i t o r u , n aj a k é ms id a n o up u b l i k a c ip r o h l í ž í t e , v ev ě t š i n ěp ř í p a d ůs e n e o b e j d e t eb e zz v ě t š o v á n ís t r á n k y , a b y s t e b y l is c h o p n iv ů b e cn ě c op ř e č í s t . Mn o z ít o t o a l emo h o up o v a ž o v a tz av ý h o d u , j e l i k o žs e vč a s o p i s e c hn ě k d ymů ž e mes e t k a tsv e l mi d r o b n ý mn e b on e č i t e l n ý mt e x t e m, n i c mé n ě t os es t á v áo p r a v uj e nv ý j i me č n ě . Da l š í m n e d u h e mt o h o t oz p ů s o b uč t e n íj er y c h l o s t , z aj a k o us ev a š eo č iu n a v ízt o h o n e p ř e t r ž i t ěs v í t í c í h omo n i t o r u , c o žmů ž e v é s ta žkn e p ř í j e mn éb o l e s t i . At a k é n e s mí meo p o me n o u tf a k t , ž es ise l e k t r o n i c k ý mč a s o p i s e mn e mů ž e t ej e d n o d u š e s e d n o u td ok ř e s l aavk l i d us ij e jč í s t . Ča s o p i s yj s o uj e d n o d u š ep r i má r n ě v y t v á ř e n yp r ot i s kn ap a p í r , v ž d yt o mut a k b y l oav ž d yt o mut a kb u d e . J e d i n ý m e k v i v a l e n t n í mř e š e n í mp r ot e n t oz p ů s o b č t e n í , k t e r ýv á mp o s k y t n es t e j n ěk v a l i t n í z á ž i t e k , j s o us p e c i á l n íe d i c ev y d á v a n ép r o t a b l e t y . Imyv á mu k á ž e me , j a kb y UNI QUEv y p a d a ln at a b l e t u . Nat y t o p ř í s t r o j ej s o uč a s o p i s yt a k ř k ak o mp l e t n ě p ř e t v o ř e n yast i š t ě n o uv e r z íma j ív z d á l e n ě s p o l e č n ýv z h l e dj e d n o t l i v ý c hs t r á n e k . Vš e j ep ř i z p ů s o b e n ome n š ío b r a z o v c e , n e j v ě t š í d ů r a zj ek l a d e np ř e d e v š í mn ač i t e l n o s t t e x t u . Hl a v n ív ý h o d o ut ě c h t oa p l i k a c íb ý v á i n t e r a k c e , k t e r o uv á mt i š t ě n émé d i u mp r o z a t í mn e n ís c h o p n ép o s k y t n o u t . Ta b l e t y j e d n o d u š ep o s u n u l yč t e n ín an o v o uú r o v e ň . J e n o mž ep o ř á dz ů s t á v á meuč t e n í , k t e r é n e n ín e j d r a v ě j š íp r on a š eo č i . Do s ta l ep o ml o u v á n ít ě c h t os l u ž e b . Ue l e k t r o n i c k é h o č a s o p i s us ev á mn i k d yn e s t a n e , ž eb yp ř i š e l d os c h r á n k yz ma č k a n ý , š p a t n ěv y t i s k n u t ý , r o z t r ž e n ý . Dá l en e mu s í t ev y mý š l e t , k d e n o v áč í s l as k l a d o v a t , p o k u dj ei h n e dn e v y h a z u j e t ed os b ě r u , j e n o mž eč e mud á t e p ř e d n o s t-e k o l o g i in e b ok v a l i t ě ?

Na zac nského roku jsem se rozhodl, že strávím ˇátku loˇ ° svu j volný c ejak pr eji. ˇas nˇ ˇínosnˇ

J a kbyv y pa da l UNI QUE naj i ný c hz a ř í r e ní c h? s t r . 16 0 1 0

UNQ2011/ 2012

Abych jednoduše nelitoval toho, že jsem nic neudělal, když jsem měl ten čas a tu možnost. Nechal jsem se inspirovat lidmi, kteří každý den vytvoří nějakou věc a podělí se s ní s ostatními, především na nějaké sociální síti, které jsou pro takové účely jako dělané. Řekl jsem si tedy, že to také zkusím a s chutí se do celého projektu pustil. První dny utíkaly jako voda a já měl vždy co vymýšlet. Poté, co uběhla skoro polovina měsíce, jsem se rozhodl podělit se svými výtvory s ostatními. Pak ale nastaly první náznaky problémů. Již jsem se nespokojil s tím, že jsem ten den něco vytvořil, nyní, když jsem to představil všem, jsem chtěl každý den zaujmout s něčím lepším než ten den předchozí. Poté již celý proces vytváření dané věci trvá mnohem déle, a také jej člověk častěji předělává, jediné co ale musí dodržet, je uložení obrázku do půlnoci. Ztrácel jsem naději, že ten den vytvořím něco pěkného, srozumitelného, hezčího. Hodněkrát jsem se rozhodoval nad tím, zda skončit, ale naštěstí jsem vydržel. Koneckonců vše špatné je k něčemu dobré a vidíte znatelné zlepšení vašich schopností, což bylo od začátku mým hlavním cílem. Dny šly stále kupředu a nastal konec měsíce, kdy přišly na řadu poslední obrázky a rozloučením se s takovýmto projektem. A doufám, že se k němu ještě jednou vrátím.

´ UK A Z K AZP R OJ E K T UDOSOM E T HI N GE V E R Y DAY 1 9 . 1 . 2 01 1

Unique  
Unique  

Studentský magazín.

Advertisement