Page 1

Dansk Volleyball Forbund Ă…rsrapport 2009

Ă…rsrapporten indeholder totalt 28 sider


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse ....................................................................................................2 Ledelsespåtegning .....................................................................................................3 Revisionspåtegning – intern revision..........................................................................4 Revisionspåtegning – ekstern revision .......................................................................5 Ledelsens beretning ...................................................................................................7 Anvendt regnskabspraksis .......................................................................................10 Resultatopgørelse ................................................................................................10 Balance.................................................................................................................10 Ændringer i forhold til tidligere år..........................................................................10 Særskilte afregninger ...........................................................................................11 Resultatopgørelse ....................................................................................................12 Balance ....................................................................................................................17 Aktiver...................................................................................................................17 Passiver................................................................................................................17 Noter.........................................................................................................................18 Note 1 ...................................................................................................................18 Note 2 ...................................................................................................................19 Note 3 ...................................................................................................................19 Note 4 ...................................................................................................................19 Note 5 ...................................................................................................................20 Note 6 ...................................................................................................................21 Note 7 ...................................................................................................................23 Note 8 ...................................................................................................................23 Note 9 ...................................................................................................................24 Note 10 .................................................................................................................24 Note 11 .................................................................................................................25 Note 12 .................................................................................................................25 Note 13 .................................................................................................................26 Note 14 .................................................................................................................26 Note 15 .................................................................................................................26 Note 16 .................................................................................................................26 Særskilt Team Danmark-afregning...........................................................................27 Volleyball ..............................................................................................................27 Beachvolley ..........................................................................................................27 Særskilt afregning for Forberedelsesprojekt.............................................................28

Side 2


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

Ledelsespåtegning Bestyrelsen og den administrative ledelse har dags dato behandlet og godkendt Dansk Volleyball Forbunds årsrapport for 2009. Årsrapporten er aflagt efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles på denne baggrund til repræsentantskabets godkendelse.

Brøndby, 10. maj 2010

Administrativ ledelse:

Jens Albagaard Direktør

Bestyrelsen:

Erik Jacobsen Formand

Jørgen Bentzen Næstformand

Jan Herneth Økonomiansvarlig

Carsten Parsow Bestyrelsesmedlem

Lone Godballe Bestyrelsesmedlem

Bettina Nielsen Bestyrelsesmedlem

Anne Mette Lykkeberg Bestyrelsesmedlem

Side 3


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

Revisionspåtegning – intern revision De kritiske revisorer har torsdag 27. maj 2010 deltaget i et møde på Dansk Volleyball Forbunds kontor med Jens Albagaard og Michael Leth-Sørensen. Mødet var planlagt til at være en gennemgang af årsrapporten 2009, svar på spørgsmål og uddybning af årsrapportens indhold og mødet blev gennemført med disse emner. Vi må igen konstatere et alt for stort merforbrug i 2009 til trods for bestyrelsens rettidige indsats i årets løb med budgetrevisioner og nødvendige nedskæringer i personalestaben. Vi ser positivt på, at kontoen for udestående hos kredse og klubber har udviklet sig i absolut positiv retning og erfaret, at der fra kontorets side er indført faste procedurer for udsendelse af rykkere om tilbagebetalinger. Vi ser også med tilfredshed på den mere enkle opstilling i årsrapporten, hvor bogføringen i højere grad viser sammenhængen mellem tilskud og udgifter. Det giver en højere grad af overskuelighed på emner som beachvolley, lønudgifterne og tilskuddene via sponsorer og tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund. Vi opfordrer bestyrelsen til ved budgetlægningen at tilrette sponsorindtægter mere efter de faktiske forhold netop nu og dermed opnå en mere sikker og brugbar budgettering af forbundets midler. Vi har fortsat stor tillid til kontorets økonomiske styring via Jens Albagaard og Michael Leth-Sørensen og vi takker for et godt og åbent samarbejde med bestyrelsens repræsentant Jan Herneth.

Brøndby, 27. maj 2010

Steen Spangen Intern revisor

Niels Ole Ørgaard Intern revisor

Side 4


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

Revisionspåtegning – ekstern revision Vi har revideret årsrapporten for Dansk Volleyball Forbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. Budgettal er ikke omfattet af vores revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for forbundets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen og den administrative ledelse anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen og den administrative ledelse udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 2009 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005.

Side 5


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

Supplerende oplysning Uden at det har påvirket vores konklusion skal vi gøre opmærksom på, at forbundets likviditetsmæssige situation er stram, hvorfor der eksisterer usikkerhed om forbundets fortsatte virke. Forbundets muligheder for at gennemføre sine aktiviteter afhænger i betydeligt omfang af muligheden for at opnå den fornødne kreditgivning hos forbundets samarbejdspartnere. Forbundets har i 2010 opnået yderligere kreditgivning og mindre kapitalbinding i debitorer, hvorfor bestyrelsen anser likviditeten som tilstrækkelig til at videreføre forbundets aktiviteter i 2010. Vi henviser til ledelsesberetningens afsnit om likviditet. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med vores finansielle revision af Dansk Volleyball Forbunds årsrapport for 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Dansk Volleyball Forbund. Ledelsens ansvar Dansk Volleyball Forbunds ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved Dansk Volleyball Forbunds forvaltning. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Dansk Volleyball Forbund har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå en begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at Dansk Volleyball Forbund på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Roskilde, 10. maj 2010 Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

John Petersson Statsautoriseret revisor

Palle Valentin Kubach Statsautoriseret revisor

Side 6


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

Ledelsens beretning Det samlede mål for regnskabsåret 2009 blev desværre meget nedslående. Enkelte områder lever fuld ud op til budgettet og målsætningen, mens andre områder desværre ikke opfylder deres delmål og samlet set bliver det endelige resultat et underskud som ikke er tilfredsstillende for Dansk Volleyball Forbund. Regnskabsmæssige principper Principperne er videreført og opstillingen er identisk med Danmarks IdrætsForbunds måde at aflægge regnskab. Derved håber vi på, at læseren lettere kan læse og genkende opstillingen. Dog skal man bemærke, at lønudgifterne er fordelt på de enkelte områder, for bedre at kunne opgøre driftsresultat for områderne. Detaljerne kan læses under regnskabsprincipper side 10-11. Årsresultatet Resultatet for 2009 viser et stort underskud på 646.637 kr. (budget 2009: overskud 184.370 kr.), hvilket er 831.007 kr. dårligere end budget 2009 og er 731.007 kr. dårligere end bestyrelsen korrigeret budget fra efteråret 2009. De største afvigelser skal primært findes indenfor følgende områder: Beachvolley: -221.606 kr. ift. budget på Nestea Beachvolley Tour. En afvigelse på -294.786 kr. pga. vigende sponsorindtægter til touren og deltagerantal. Dette bliver delvis indhentet på udgiftssiden 73.180 kr., men desværre ikke helt. Dette giver et underskud på -221.606 ift. budgettet. Beachvolley landsholdene: -263.870 ift. budgettet. En afvigelse på -26.443 kr. på indtægtssiden og en ikke uvæsentlig merforbrug på udgiftssiden på -237.427 kr. medfører en samlet afvigelse på -263.870 kr. Turneringsområdet: -185.174 kr. ift. budgettet. På indtægtssiden ses en negativ afvigelse på -95.113 kr. og årsagen skal bl.a. findes under Danmarksturneringen, hvor der mangler en divisionsrække. Udgifterne er der ligeledes en afvigelse på 90.061 kr. og her skal den primære årsag finde i udgifterne til pokalfestivalen. Administration Lønudgifter bidrager med en negativ afvigelse på 169.464 kr., se note 12. Udgiftsstyring Økonomistyringen, som oprindeligt blev igangsat i 2002, er fastholdt med de ressourcer, som er til rådighed. Der er således ikke foretaget justeringer i dette regnskabsår. Imidlertid skal der tages initiativ indenfor beachvolleyområdet, idet vi gennem flere år desværre har set betydelige afvigelser som har belastet Dansk Volleyball Forbund. Som en begyndelse har bestyrelsen besluttet, at de økonomiske dispositioner for landsholdsaktivitet bliver lagt under med Forretningsudvalget. I efteråret 2009 blev alle områder bedt om et årsestimat og gennem denne procedure blev der skabt et overblik for ledelsen om et forventet årsresultat. På baggrund af denne procedure blev det straks iværksat en budgetrevision 1.3 og 1.4 for at undgå et større underskud. Det blev således besluttet at finde besparelse, der

Side 7


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

bl.a. kunne modvirke den planlagte licensforhøjelse, der blev nedstemt på repræsentantskabets 2009. Følgende initiativer blev udmøntet: ƒ Besparelse på kr. 100.000 indenfor landsholdsaktiviteter for beachvolleylandshold, så deres budgetramme blev 500.000 kr. ƒ Udskydelse af indkøb for camps på 60.000 kr. ƒ Aflysning af personale- og bestyrelsesseminar. Dertil flere mindre justeringer indenfor næsten alle områder, hvor aktiviteterne stadig ikke var afsluttet. Målet med denne budgetrevision blev en reduktion fra 184.370 kr. (version 1.0) til 84.370 (version 1.4), Bestræbelserne af dette var en nulløsning for Dansk Volleyball Forbund. De vigtigste afvigelser vil blive beskrevet under årets resultat. Debitorstyring Bestyrelsen vedtog primo 2008 en opstramning og iværksættelse af sanktionsmuligheder overfor klubber med skyldigt mellemværende til Dansk Volleyball Forbund. Vi ser nu resultaterne af denne indsats, idet debitormassen er stabiliseret 498.809 kr. (2009) mod 1.139.406 kr. (2008) Dette tal skal imidlertid korrigeres til 486.355 kr., der er et udtryk for klubbernes andel af den samlede debitormasse. Vi bør tage endnu et skridt mod at nedbringe den yderligere og vi vil i økonomiudvalget tage flere initiativer. Likviditet Forbundets likviditet har været stabil og tilstrækkelig i forhold til forbundets forventede aktiviteter og løbende drift i år. Der er imidlertid sket en betydelig ændring af forbundets pengestrømme i forbindelse med, at Team Danmark har opsagt og stoppet samarbejdet. De manglende løbende tilskud forbundet har modtaget hvert kvartal har i den grad slået bundet ud af likviditeten. Forbundet har derfor i maj 2010 måtte optage et nyt lån på en million kroner hos Danmarks Idrætsforbund for at kunne klare de løbende betalinger hos forbundets kreditorer og ansatte. Da det er ledelsens opfattelse, at likviditeten er tilstrækkelig til at fortsætte Dansk Volleyball Forbunds virke i 2010, er regnskabet aflagt med fortsat drift for øje. Budget 2010 Ledelsen startede i 2008 opgaven med flerårige budgetter. Dette arbejde er desværre tabt efter vores samarbejde med Team Danmark er stoppet. Vi bliver derfor nød til at starte forfra på en frisk plan og tidshorisonten er fortsat 1-2 år frem. Afslutning Jeg har tidligere udtalt en vision, at forbundets altid skal være parat til omstilling. Forbundets er i den grad udsat for forandringer fra omverdenen, Team Danmark har opsagt samarbejdsaftalen før udløb og vi er i løbende dialog om at afbøde de økonomiske konsekvenser, forbundets aktivitetstilskud fra Danmarks IdrætsForbund er altid til debat. Vi bliver nødsaget til, at foretage prioriteringer om hvilke aktiviteter vi ønsker og på hvilket niveau som opfylder repræsentantskabet vedtagne vision og strategi. Opbygning af en økonomisk reservekapital vil styrke forbundets økonomiske frihed.

Side 8


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

I flere år har jeg måtte sige farvel og velkommen til nye medarbejdere indenfor økonomiområdet, så det er med glæde at holdet fortsætter og vi ny kan begynde at drage fordele af de erfaringer, som opbygges på området. Det får vi brug for.

Brøndby, 10. maj 2010

Jan Herneth Økonomiansvarlig i Dansk Volleyball Forbunds bestyrelse

Side 9


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

Anvendt regnskabspraksis Årsrapport 2009 er aflagt efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. Om den anvendte regnskabspraksis kan oplyses følgende: Resultatopgørelse Resultatopgørelsen opstilles således at både indtægter og udgifter fremgår separat. Resultatopgørelsen opstilles først og fremmest i orden efter indtægter og udgifter og herunder angives de forskellige områder. Denne model skal give et bedre overblik over de reelle indtægter og udgifter til gavn for bedre analysemuligheder af regnskabstallene. Tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund, Team Danmark m.fl. er medtaget i det regnskabsår, som tilskuddene er tildelt i. Der er i Årsrapport 2009 indarbejdet udvalgte, særskilte regnskaber for bevillinger fra Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund. Balance Balancen opstilles efter samme principper som hidtil. Tilgodehavender er optaget til nominel værdi. Værdi er reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab. Ændringer i forhold til tidligere år For at give et bedre økonomisk overblik over hhv. Nestea Beachvolley Tour og landsholds- og talentudviklingsarbejdet i beachvolley er disse to ting blevet yderligere adskilt i resultatopgørelsen. Hele sponsoratet fra Novo Nordisk til Kidsvolley skoleturneringer er flyttet fra Område 300 Salg og marketing til Område 450 Ungdom. Løntilskuddene fra Danmarks Idræts-Forbund til vores breddekonsulenter/udviklingskonsulenter er blevet flyttet fra Område 900 Administration til Område 400 Projekter. Samtidig er alle lønudgifter til breddekonsulenter/udviklingskonsulenter også flyttet på samme måde. Særlige lønudgifter er generelt blevet flyttet fra Område 900 Administration til det respektive projekt. Der er specifikt flyttet lønudgifter til følgende projekter/områder: ƒ Nestea Beachvolley Tour. ƒ Breddekonsulenter/udviklingskonsulenter. ƒ Danmarksturneringen. ƒ Kommunikation. I forvejen har lønudgifterne til både Top Volley Danmark og landsholdsarbejdet i beachvolley været udspecificeret på de respektive projekter.

Side 10


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

Fordelingsnøgletilskud fra Danmarks Idræts-Forbund er blevet flyttet fra Område 800 Ledelse til Område 900 Administration. Samtidig er en række interne indtægter blevet flyttet på samme måde. Dette giver et bedre overblik over, hvad er reelle ledelsesudgifter, der i dette tilfælde er defineret som mødeudgifter m.m. – og samtidig tydeliggøre de samlede tilskuds- og interne indtægter. Særskilte afregninger Årsrapporten indeholder på side 27-28 særskilte afregninger for hhv. Team Danmark-tilskud til volleyball og beachvolley samt for Forberedelsesprojektet. I henhold til bevillingerne er disse særskilte afregninger påtegnet af ledelsen som følger: ”Efter gennemgang af tilskudsregnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 bekræfter vi, at tilskudsregnskabet indeholder de omkostninger, der danner grundlaget for tilskuddet og disse er anvendt i henhold til formålet.”

Brøndby, 10. maj 2010

Jens Albagaard Direktør

Side 11


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

Resultatopgørelse Budget 2010 (ej revideret)

2.003.000 0 2.003.000

950.000 950.000

0

100.000 150.000 50.000 300.000

34.000 430.000 50.000

90.000 604.000

Regnskab 2009 i kr. Indtægter Område 100: Beachvolley, tour Nestea Beachvolley Tour DM for ungdom Ekstraordinære indtægter Områdeindtægter i alt Område 100: Beachvolley, landshold Landshold og talentudvikling Områdeindtægter i alt Område 200: Dommere Områdeindtægter i alt Område 300: Salg og marketing Sponsorater Salgsindtægter HR-arrangementer Områdeindtægter i alt Område 400: Projekter DIF-tilskud, Let’s Volley DIF-tilskud, Klubudviklingsprojekt DIF, løntilskud breddekonsulenter DIF. transporttilskud breddekonsulenter Kommunalt løntilskud Bedstevolley DIF forberedelsesprojekt Områdeindtægter i alt

1.100.625

Område 450: Ungdom Kidsvolley Teenvolley Ultimate Volley Xperience Investeringsbidrag fra kredsene Områdeindtægter i alt

995.800 34.000 15.000 300.000 18.000 75.000 130.000 1.567.800

Område 500: Turnering Danmarksturnering Landspokalturnering DVBF Cup Pokalfestival DM for ungdom Kredsturneringer Bøder og gebyrer Områdeindtægter i alt

745.625 165.000 190.000

460.000 312.000

10

Område 600: Top Volley Danmark Volleyball Team Danmark-bevilling m.m. Arrangør- og deltagerbetaling

2 2

1.818.564 0 0 1.818.564

2.013.350 0 100.000 2.113.350

2.052.085 10.600

918.557 918.557

945.000 945.000

796.935 796.935

0

0

0

21.850 194.829 0 216.679

130.000 105.000 50.000 285.000

165.950 134.291 35.250 335.491

7.500

13

4 4 14

5 5 5

5

6 6

Regnskab 2008

(ej revideret)

Note

1

Budget 2009

2.062.685

7.500 10.000 410.595 33.000

413.000 50.000 90.384 15.000 100.000 675.884

524.000 50.000 0 50.000 100.000 724.000

689.245 246.636 499.282

720.900 145.000 600.000

1.435.163

1.465.900

450.762 252.887 477.000 100.000 1.280.649

1.035.300 35.690 12.500 257.314 0 84.900 178.183 1.603.887

1.120.000 34.000 22.000 300.000 18.000 75.000 130.000 1.699.000

939.900 34.120 23.000 375.974 22.415 118.517 158.722 1.672.648

1.888.624 522.983

1.892.308 348.000

1.797.370 221.747

40.000 100.000 601.095

Side 12


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

Regnskab 2009

Budget 2010 (ej revideret)

375.000 225.000 1.372.000

462.000 96.800 558.800

0

i kr. Deltagergebyr TC Øst Deltagergebyr TC Vest Deltagergebyr Talentcenterlejre Områdeindtægter i alt Område 700: Uddannelse Kurser Udviklingskonference Udlandstur Generel aktivitetsoptrapning Områdeindtægter i alt Område 800: Ledelse EM 2011-ansøgning Periodisering af EM 2011-tilskud Områdeindtægter i alt

Regnskab 2008

(ej revideret)

Note

7 3

Budget 2009

86.740 0 384.700 2.883.047

170.000 170.000 0 2.580.308

238.492 229.600 2.487.209

294.307 0 0 0 294.307

475.000 65.000 96.000 20.000 656.000

327.017 6.900 99.327 0 433.244

0

0

750.000 185.420 935.420

3.096.045 165.103 1.393.687 2.370.021 7.024.856

3.105.000 157.990 1.353.000 2.342.798 6.958.788

5.654.255

Område 900: Administration DIF-tilskud Eksterne tilskud Interne og ekstraordinære indtægter Lønallokering til områder Områdeindtægter i alt

0

Område 940: Kommunikation DIF forberedelsesprojekt, løntilskud Områdeindtægter i alt

0

0

40.000 40.000

0

Område 950: IT Områdeindtægter i alt

0

0

0

16.870.712

17.427.346

15.279.034

-3.232 -1.811.231 -19.365 -1.833.828

-2.500 -1.889.508 -15.000 -1.907.008

-8.858 -1.456.427 -670 -1.465.955

-61.991 -1.733.436 -1.795.427

-40.000 -1.518.000 -1.558.000

-39.231 -1.558.549 -1.597.780

0 -11.853 -18.952 -8.020 -4.151 -5.625

-15.000 -4.000 -6.000 -17.500 -2.000 -4.000

-12.036

3.790.000 20.000 1.844.255

14.110.480

Indtægter i alt

-2.500 -1.963.500 -20.000 -1.986.000

Udgifter Område 100: Beachvolley, tour Dommerdrift og -udvikling Nestea Beachvolley Tour DM for ungdom Områdeudgifter i alt

-25.000 -1.299.000 -1.324.000

Område 100: Beachvolley, landshold Beachmateriel Talentudvikling og landshold Områdeudgifter i alt

-20.000 -3.500 -11.000 -16.000 -3.500 -2.500

Område 200: Dommere Dommerdrift, internationale kampe Arbejdsgruppen for int. dommere Dommerpåsætning Dommerbedømning Spilleregelgruppen Beklædning

8 8 8 12

1

9 10

3.124.606 168.644 1.340.408 4.633.658

-5.514 -775 0 -4.339

Side 13


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

Regnskab 2009

Budget 2010 (ej revideret)

-60.000

i kr. Dommerinstruktørkursus Eksterne samarbejdspartnere Områdeudgifter i alt

-25.000 -15.000 -40.000

Område 300: Salg og marketing HR-arrangementer Salgsaktiviteter Områdeudgifter i alt

-3.500

-5.000 -200.000 -25.000 -30.000 -1.547.733 -80.000 -1.887.733

-335.000 -55.000 -125.000 -4.000 -519.000

-30.000 -35.000 -5.000 -280.000 -10.000 -40.000 -340.000 -740.000

-855.725 -502.717 -468.270 -434.182 -40.000 -80.000 -375.000 -225.000 -583.138 -115.000 -221.412 -179.539 -18.380 0

Område 400: Projekter Let’s Volley Klubudviklingsprojekt Bedstevolley Projekt Beachvolleyklubber Lønninger, breddekonsulenter Transport, breddekonsulenter Besparelse på 5. breddekonsulent Områdeudgifter i alt Område 450: Ungdom Kidsvolley Teenvolley Ultimate Volley Xperience Kåringer Områdeudgifter i alt Område 500: Turnering Danmarksturnering DM-finaler Landspokalturnering DVBF Cup Pokalfestival DM for ungdom Turneringsledelse Diverse Lønninger Områdeudgifter i alt Område 600: Top Volley Danmark Volleyball A-landshold, herrer U-landshold, herrer A-landshold, damer U-landshold, damer Falkonergården Lønpulje TC-trænere Drift, TC Øst Drift, TC Vest Drift, TC Lejre Talentudvikling Aldersrelateret træningskoncept ATK-konsulent Eliteklubudvikling (MT 30%) Eliteklubnetværk Presse- og medietræning

Budget 2009

Regnskab 2008

(ej revideret)

Note -1.148 -2.000 -51.749

-3.000 -8.000 -59.500

0 -22.664

0 -121 -121

-25.000 -15.000 -40.000

-6.643 -4.779 -11.422

-786 -168.001 -20.831

-24.500 -210.000 -38.000

-9.889 -184.119 -57.210

-1.408.893 -43.524 0 -1.642.035

-1.547.733 -48.000 131.950 -1.736.283

-251.218

4 4 14

-375.390 -128.443 -199.987 -3.536 -707.356

-387.500 -118.500 -320.000 -4.000 -830.000

-499.577 -64.590 -316.556 -2.255 -882.978

5

-10.625 -25.720 -50.942 -9.948 -359.694 -22.617 -25.635

-7.500 -30.000 -35.000 -5.000 -290.000 -10.000 -40.000

0 -32.014 -56.900 -1.624 -367.634 -15.584 -36.571 -7.461

-341.106 -846.287

-338.726 -756.226

-517.788

-1.195.843 -610.293 -529.945 -530.697 -34.042 -69.300 -183.926 0 -355.465 -540.829 -49.198 -215.087 -152.442 -9.079 -83.751

-1.211.523 -607.725 -561.163 -513.909 -45.000 -120.000 -170.000 -170.000 0 -568.028 -210.000 -214.994 -174.327 -30.000 -20.000

-892.930 -641.375 -436.505 -275.444 -42.855 -4.789 -374.406 -207.800 0 -692.197 -61.997 0 -170.933 -3.280 -2.707

15 11 13 16

5 5

6 6 6 6

6

Overførsel til Bredde og Udvikling:

Side 14


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

Regnskab 2009

Budget 2010 (ej revideret)

-90.000 -120.000

i kr. Klubudvikling Løntilskud Overførsel til Kommunikation Generel rammebesparelse Områdeudgifter i alt

Budget 2009

Regnskab 2008

(ej revideret)

Note -100.000 -130.000

-100.000 -130.000

0 -4.789.897

235.000 -4.611.669

-4.097.218

-141.556 0 0 1.752 0 -364 0 -140.168

-343.000 -65.000 -75.000 -8.000 -4.000 -4.000 -10.000 -509.000

-198.264 -20.236 -81.542 -2.916 0 -508 0 -303.466

-81.977 0 -8.310 -26.348 -19.994 0

-55.000 -5.000 -20.000 -20.000 -40.000 -15.000

-19.050 -11.055 -12.593 -16.861 -11.257 -4.722 -20.182 -6.793 -238.962

-10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -20.000 -20.000 0 -245.000

-94.237 0 -27.594 -46.788 -36.280 -3.184 -20.517 -25.077 -18.329 -7.115 -11.199 -11.720 -5.873 -50.302 -935.420 -1.293.635

-759.180 -3.873.973 -245.567 0 -4.878.720

-747.600 -3.704.509 -65.000 50.000 -4.467.109

-2.220 -1.848 -137.267 0 -3.129 -197.461 -341.925

-25.000 -2.500 -125.000 -7.500 -10.000 -188.181 -358.181

-4.225 0 -107.183 0 -2.759

-175.000

Område 940: Kommunikation Foto m.m. Kommunikationsstrategi Volleyball Magasinet, distribution Kampagner Skribenter til programmer mv. Lønninger Områdeudgifter i alt

-50.000 -85.000 -15.000

Område 950: IT Generel udvikling Brugergebyr og vedligeholdelse Leasing, hardware

-10.322 -121.407 -23.459

-25.000 -100.000 -30.000

-1.758 -92.014 -41.398

-4.308.363

-308.000 -82.000 -4.000 -2.000 -4.000 -5.000 -405.000

-80.000 0 -20.000 -20.000 -35.000

-10.000 -15.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -20.000 -240.000

-712.031 -1.218.000 -50.000 -1.980.031

-7.500 -2.500 -130.000 -5.000 -30.000

Område 700: Uddannelse Kurser Udviklingskonference Udlandstur Materialer Markedsføring Instruktørpleje, efteruddannelse Revision af materialer Områdeudgifter i alt

7 3

Område 800: Ledelse Bestyrelse, FU, ØU Amatør- og Ordensudvalg Internationale møder Internationale repræsentanter Repræsentantskabsmøde Strategi- og Budgetmøde NEVZA Beachstyregruppen Dommerstyregruppen Bredde- og Udviklingsstyregruppen Turneringsstyregruppen Top Volleyball Danmarks bestyrelse Møder med kredsene Personale- og bestyrelsesseminar EM 2011-ansøgning Områdeudgifter i alt Område 900: Administration Administration Lønninger Andre udgifter Generel rammebesparelse Områdeudgifter i alt

12 12 12

-100.000 -150.000 -40.000

-825.052 -3.425.686 -223.179 -4.473.917

-114.167

Side 15


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

Regnskab 2009

Budget 2010 (ej revideret)

-15.000 -40.000 -205.000

-13.870.127

240.353

i kr. Hardware Fælles IT hos DIF Områdeudgifter i alt

Udgifter i alt

Årets resultat

Budget 2009

Regnskab 2008

(ej revideret)

Note -7.021

-10.000

-6.351

-162.209

-165.000

-141.521

-17.517.349

-17.242.976

-15.173.729

-646.637

184.370

105.305

Side 16


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

Balance Aktiver i kr. Likvide beholdninger Kasse

pr. 31-12-2009

pr. 31-12-2008

433.180

398.147

6.690

Giro

358.053

Bank

68.437

Depositum

30.000

30.000

Debitorer

498.809

1.139.406

Andre tilgodehavender

253.646

762.986

Moms

177.745

48.585

Periodeafgrænsningsposter Varebeholdning

14.430

0

252.970

283.497

Anlægsaktiver EDB, primo EDB, afskrivninger Inventar, primo Inventar, afskrivninger

111.800 -105.106 120.257 -120.257

Aktiver i alt

6.694

20.694

1.667.474

2.683.315

pr. 31-12-2009 234.280 808.149

pr. 31-12-2008 474.280 493.795

Passiver i kr. Lån i DIF DIF mellemregning Moms

0

0

Feriepengeforpligtelse

571.152

518.425

Øvrige kreditorer

543.091

421.645

Bankgæld

0

5.591

Uafregnede udligningsbeløb

209.242

296.861

Periodeafgrænsningsposter

541.535

1.067.035

Egenkapital Egenkapital, primo Regulering Årets resultat Passiver i alt

-594.317 979 -646.637

-1.239.975

-594.317

1.667.474

2.683.315

Noter Hensættelser Der er hensat 125.000 kr. til tab på debitorer. Hensættelsen er indregnet i Debitorer.

Side 17


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

Noter Note 1 Budget 2010

i kr.

Regnskab 2009

(ej revideret)

650.000 300.000 107.000 68.000 100.000 750.000 28.000 2.003.000

(ej revideret)

Nestea Beachvolley Tour Indtægter: Hovedsponsor, Nestea Hovedsponsor, fællesomkostninger Toursponsor, Santa Maria Øvrige sponsorer, fællesomkostninger Toursponsor, Abbott Toursponsor, Active Sportswear Deltagergebyrer og beachlicenser Refusion af teltleje Indtægter i alt

-10.000

Udgifter: Drift Arrangørbetaling Dommere og turneringsledelse Arrangørmøder Pengepræmier, spillere Medaljer, pokaler Spillerforplejning Informationsformidling T-shirts Uforudsete udgifter

-10.000 -20.000 -114.000 -150.000 -47.000 -40.000 -8.000 -33.000 -12.000 -30.000 -6.000 -140.000 -51.000 -30.000 -35.000

Fællesomkostninger Forsikring Strandleje Teltleje Transport af materiel Transport, kølevogn Diskotek Speaker Musikanlæg Kodaafgift Promotionmateriale, layout/tryk Fotograf Tribuner Leje/køb af udstyr VIP-arrangementer T-shirts, hovedsponsor

-240.000 -225.000 -10.000 -250.000 -2.500 -5.000 -5.000

-168.000 -27.000 -25.000 0 0 0 -270.000 -1.963.500

Budget 2009

Sponsorer Provision, Nestea Provision, Santa Maria Provision, Abbott Provision, Active Sportswear Provision, Menu Provision, leverandør Lønninger Udgifter i alt

650.000 291.484 85.313 15.000 40.025 15.000 693.742 28.000 1.818.564

650.000 300.000 107.000 67.600 100.000 0 763.750 25.000 2.013.350

-243.400 -230.919 -12.654 -250.000 -285 -1.191 -5.380 -30.429 -6.133

-200.000 -215.000 -10.000 -250.000 -2.500 -13.000 -7.000 -35.000 -13.000

-9.565 -12.000 -78.850 -136.629 -41.800 -37.500 0 -28.800 0 -19.796 -4.300 -132.813 -12.135 -17.234

0 -20.000 -98.500 -150.000 -40.000 -45.000 -5.000 -36.000 -12.000 -40.000 -10.000 -140.000 -35.100 -30.000

-137.500 -15.000 -5.000 -25.734 -27.000 -19.406 -269.778 -1.811.231

-162.500 -26.750 -25.000 0 0 0 -268.158 -1.889.508

Side 18


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

Note 2 Budget 2010

i kr.

Regnskab 2009

(ej revideret)

100.000 100.000

150.000 150.000

Budget 2009 (ej revideret)

Sponsorer Indtægter: Landspokalturneringen Talentcenter Øst/Vest IT-sponsorater Materielle sponsorater Diverse Indtægter i alt Salgsindtægter Indtægter: Volleybutikken Udlejning af udstyr Merchandise Kidsvolley Teenvolley Indtægter i alt

0 0 15.515 1.475 4.860 21.850

30.000 50.000 0 0 50.000 130.000

5.297 3.000 0 169.916 16.616 194.829

0 0 15.000 90.000 0 105.000

Regnskab 2009

Budget 2009

Note 3 Budget 2010

i kr.

(ej revideret)

(ej revideret)

Udviklingskonference Indtægter: Egenbetaling Indtægter i alt

0 0

65.000 65.000

Udgifter: Honorar, foredragsholdere Omkostninger, ophold m.m. Udgifter i alt

0 0 0

-20.000 -45.000 -65.000

Regnskab 2009

Budget 2009

Note 4 Budget 2010

i kr.

(ej revideret)

5.000 20.000 120.000 20.000 165.000

-20.000

-10.000

(ej revideret)

Teenvolley Indtægter: Teenvolley Camps DIF-tilskud DIF-tilskud, Get Moving DIF forberedelsesprojekt, løntilskud DIF-tilskud, Teenvolley Camps Indtægter i alt

22.736 32.500 41.400 130.000 20.000 246.636

0 15.000 0 130.000 0 145.000

Udgifter: Teenspecialister Materialer Produktion og indkøb Skoleturneringer Skoleturneringer, koordinator Dommere Teenvolley, generelt Rekrutteringspakker Kredsbesøg

-348 -543 -1.416 -43.674 0 600 -13.600 0 0

0 -7.500 -10.000 -35.000 -10.000 0 -2.000 -4.000

Side 19


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

-5.000 -10.000 -10.000 -55.000

60.000 20.000 20.000 20.000 250.000

275.625 100.000 745.625

-40.000 -90.000

-10.000

-10.000 -60.000 -60.000 -65.000 -353.000

Kørsel, generelt Lærerkurser/seminariekurser Arrangementer, klubber og spillere Materialeudvikling Teenvolley Camps Efterskoler Gymnasier Udgifter i alt Kidsvolley Indtægter: Kidsvolley Camps DIF-tilskud DIF-tilskud, Kidsvolley Camps DIF-tilskud, forbund-klub-skole Diverse fonde, legater, ministerier Nordea Danmark-fonden Simon Spies Fonden Fødevareministeriet Sponsorat, Skoleturneringer Sponsorater, diverse Indtægter i alt Udgifter: Materialer Produktion og indkøb Skoleturneringer Skoleturneringer, lokale stævneafviklere Skoleturneringer, hjemmeside Dommere Kidsvolley, generelt Lærerkurser/seminariekurser Kidsstævner, konsulentbesøg Kredsbesøg Møder, kørsel, diverse Lokalturneringer og skolesamarbejder Materialeudvikling Kidsvolley Camps Kids-Bedste Event Kids-Bedste-projekter Rammebesparelse på Skoleturneringer Udgifter i alt

0 0 -6.750 0 -63.218 506

-10.000 -5.000 -10.000 -10.000 0 -15.000

-128.443

-118.500

93.645 15.000

45.000 5.000

0 17.200 100.000 70.000 130.900 262.500 0 689.245

20.000 0 100.000 70.000 130.900 250.000 100.000 720.900

-90 -233.135 -20.658 0 0 -721 -11.582 0 0 0 0 5.000 -33.413 -80.791

0 -105.000 -90.000 -20.000 -20.000 0 0 -7.500 -10.000 -5.000 -10.000 -25.000 -30.000 -100.000

0 -375.390

35.000 -387.500

Regnskab 2009

Budget 2009

Note 5 Budget 2010

i kr.

(ej revideret)

995.800 995.800

(ej revideret)

Danmarksturnering Indtægter: Turneringsgebyrer Indtægter i alt Udgifter: Materialer m.m. Udgifter i alt

34.000

Landspokalturneringen Indtægter: Turneringsgebyrer

1.035.300 1.035.300

1.120.000 1.120.000

-10.625 -10.625

-7.500 -7.500

25.700

34.000

Side 20


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

34.000

Entréindtægter Indtægter i alt

9.990 35.690

0 34.000

-35.000 -35.000

Udgifter: Præmier Udgiftsramme Udgifter i alt

-30.000 -20.942 -50.942

-30.000 -5.000 -35.000

15.000 15.000

DVBF Cup Indtægter: Turneringsgebyrer Indtægter i alt

12.500 12.500

22.000 22.000

-5.000 -5.000

Udgifter: Udgiftsramme Udgifter i alt

-9.948 -9.948

-5.000 -5.000

75.000 75.000

Kredsturneringer Indtægter: SyVBK/FVBK turneringsgebyrer Indtægter i alt

84.900 84.900

75.000 75.000

Regnskab 2009

Budget 2009

Note 6 Budget 2010

i kr.

(ej revideret)

115.000 135.000

90.000 120.000 460.000

24.000 48.000 84.000

(ej revideret)

Team Danmark-bevillinger Indtægter: Herre U HU-trænere Elitecenteraktiviteter Landskampe EM-kvalifikation NEVZA-mesterskab Head Coach Elitechef Talentudvikling TC-trænere Falkonergården Head Coach Elitechef Konsulent Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) ATK-bevilling Konsulent Eliteklubudvikling Eliteklubnetværk Elitechef Forberedelsesprojekt (DIF og Team Danmark) Klubudviklingsprojekt Rekruttering og fastholdelse, løntilskud Indtægter i alt Arrangør- og deltagerbetaling Indtægter: Landskampe, arrangørbetaling og entréindtægter EM-kval, herre U (deltagerbetaling) NEVZA-mesterskab, herre U (deltagerbetaling) NEVZA-mesterskaber, herre U (deltagende nationer)

40.000 30.000 56.000 62.000 126.520 133.817 58.109

40.000 30.000 56.000 62.000 126.520 133.817 58.109

60.000 20.661 334.541 87.163 117.269

60.000 20.661 334.541 87.163 117.269

210.000 123.392

210.000 127.308

24.593 174.327

24.593 174.327

100.000 130.000 1.888.624

100.000 130.000 1.892.308

36.880 39.000 179.552

30.000 60.000 84.000

Side 21


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

24.000 48.000 84.000 312.000

-137.070 -89.770 -60.385 -20.000 -70.000 -100.000 -50.000 -50.000 -40.000 -238.500 -855.725

-137.070 -59.847 -40.000 -25.000 -100.000 -140.800 -502.717

-100.000 -89.700 -12.000 -10.000 -50.000 -12.000 -75.000 -119.500 -468.270

EM-kval, dame U (deltagerbetaling) NEVZA-mesterskab, dame U (deltagerbetaling) NEVZA-mesterskaber, dame U (deltagende nationer) Indtægter i alt A-landshold, herrer Udgifter: Løn og omkostninger, landstræner (30%) Løn og omkostninger, elitechef (15%) Løn, konsulent (15%) Honorar, ass. trænere Spillerkompensation Elitecenteraktiviteter Materialer Idrætsmedicin m.m. Landskampe EM-kvalifikation VM-kvalifikation Udgifter i alt U-landshold, herrer Udgifter: Løn og omkostninger, sportslig ansvarlig (20%) Løn og omkostninger, elitechef (10%) Honorar, ass. trænere Elitecenteraktiviteter Landskampe EM-kvalifikation NEVZA-mesterskab Udgifter i alt A-landshold, damer Udgifter: Løn og omkostninger, landstræner Løn og omkostninger, elitechef (15%) Honorar, ass. trænere Elitecenteraktiviteter Materialer Idrætsmedicin Landskampe EM-kvalifikation VM-kvalifikation Udgifter i alt

42.000 46.000 179.551 522.983

30.000 60.000 84.000 348.000

-189.549 -117.520 -58.660 -14.064 -121.592 -257.860 -37.889 -72.834 -265.374 21.402 -81.903 -1.195.843

-200.725 -87.163 -58.635 -55.000 -180.000 -240.000 -50.000 -60.000 -120.000 -160.000 -1.211.523

-126.366 -44.129 -48.749 -38.674 -26.087 -109.572 -216.716 -610.293

-133.816 -58.109 -40.000 -60.000 -80.000 -80.000 -155.800 -607.725

-86.794 -86.692 -17.261 -48.362 -12.202 -11.478 -120.787

-100.000 -87.163 -12.000 -80.000 -50.000 -12.000 -60.000

-146.369 -529.945

-160.000 -561.163

-19.700

-30.000

-100.000 -140.800 -434.182

U-landshold, damer Udgifter: Løn og omkostninger, landstræner Løn og omkostninger, sportslig ansvarlig (10%) Løn og omkostninger, elitechef (10%) Honorar, ass. trænere Elitecenteraktiviteter Landskampe EM-kvalifikation NEVZA-mesterskab Udgifter i alt

-59.047 -23.893 -51.902 -25.142 -151.726 -199.287 -530.697

-58.109 -30.000 -60.000 -80.000 -100.000 -155.800 -513.909

-342.676

Talentudvikling Udgifter: Løn og omkostninger, sportslig ansvarlig (50%)

-315.914

-334.541

-40.000 -68.535 -59.847 -25.000

Side 22


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

-119.692 -120.770 -583.138

Løn og omkostninger, elitechef (20%) Løn og omkostninger, konsulent (30%) Udgifter i alt

-107.595 -117.320 -540.829

-116.218 -117.269 -568.028

Regnskab 2009

Budget 2009

Note 7 Budget 2010

i kr.

(ej revideret)

(ej revideret)

18.000 72.000 15.000 15.000 30.000 20.000 54.000 15.000 60.000 63.000 12.000 18.000 48.000 22.000 492.000

Uddannelse Indtægter: Kidsvolley, hjælpetræner Kidstræner 1-2 Ekspert Kidstræner Kidsklubsamling Teentræner 1-4 Teenvolley, Temakurser Basistræner 1-2 Basistræner 3-4 Divisionstræner Elitetræner Beachtrænerkurser A-dommer B-dommer DT-dommer Indtægter i alt

20.250 77.450 0 12.450 36.898 6.650 34.125 0 71.840 0 1.480 0 12.600 20.564 294.307

36.000 70.000 14.000 15.000 28.000 20.000 54.000 14.000 60.000 60.000 14.000 14.000 60.000 16.000 475.000

-14.000 -48.000 -10.000 -15.000 -18.000 -12.000 -36.000 -10.000 -36.000 -40.000 -9.000 -12.000 -30.000 -18.000 -308.000

Udgifter Kidsvolley, hjælpetræner Kidstræner 1-2 Ekspert Kidstræner Kidsklubsamling Teentræner 1-4 Teenvolley, Temakurser Basistræner 1-2 Basistræner 3-4 Divisionstræner Elitetræner Beachtrænerkurser A-dommer B-dommer DT-dommer Udgifter i alt

-17.334 -26.890 0 -22.590 -10.150 -1.520 -13.283 0 -34.697 0 -1.070 0 -3.412 -10.610 -141.556

-32.000 -52.000 -10.000 -15.000 -20.000 -12.000 -40.000 -10.000 -40.000 -40.000 -10.000 -10.000 -40.000 -12.000 -343.000

Regnskab 2009

Budget 2009

Note 8 Budget 2010

i kr.

(ej revideret)

3.750.000 40.000 3.790.000

10.000

(ej revideret)

DIF-tilskud Indtægter: Fordelingsnøgle Ekstra udlodning Revisionstilskud Markedsføringsbidrag Indtægter i alt Eksterne tilskud Indtægter: Undervisningsministeriet Løntilskud, SVBK

3.050.428 0 40.000 5.617 3.096.045

3.050.000 15.000 40.000 0 3.105.000

21.923 135.730

10.000 135.490

Side 23


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

10.000 20.000

Provision fra Idrættens Rejsebureau Indtægter i alt

7.450 165.103

12.500 157.990

540.000 98.000 225.000 941.255 40.000

Interne og ekstraordinære poster Indtægter: Kredsholdslicens Stævnegebyr Klubkontingent Personlig licens Administrationsgebyrer, licenser Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt

325.800 96.630 195.000 600.672 54.761 120.824 1.393.687

450.000 98.000 225.000 532.500 47.500 0 1.353.000

i kr.

Regnskab 2009

Budget 2009

1.844.255

Note 9 Budget 2010 (ej revideret)

-20.000 -5.000 -25.000

(ej revideret)

Beachmateriel Udgifter: Indkøb Vedligeholdelse Udgifter i alt

-52.586 -9.405 -61.991

-25.000 -15.000 -40.000

Regnskab 2009

Budget 2009

Note 10 Budget 2010

i kr.

(ej revideret)

250.000 100.000

270.000 60.000 250.000 20.000 950.000

-408.000 -221.000 -40.000 -10.000 -50.000 -100.000 -300.000

-50.000 -120.000 -1.299.000

(ej revideret)

Talentudvikling og landshold, beachvolley Indtægter: Sponsorer Kommunale tilskud Ekstraordinære indtægter Team Danmark-bevilling: Løntilskud, cheflandstræner Løntilskud, øvrige trænere Konkurrencedeltagelse og træningslejre Mental træning Specifik talenttræning Indtægter i alt Udgifter: Løn og omkostninger, cheflandstræner Løn og omkostninger, sportschef Eliteadministration Løn, talenttræner Løn, assistenter Løn, mentaltrænere Tilskud til træningslejr Tilskud til internationale turneringer Tilskud til materialer Talentsamlinger Spillerkompensation Internationale ungdomsmesterskaber Specifik talenttræning Udgifter i alt

200.000

250.000

0

100.000

265.000 56.961 250.000 19.096 127.500 918.557

265.000 60.000 250.000 20.000 0 945.000

-370.645 -236.877 -20.750 -16.849 -11.290 -19.815 -191.898 -500.992 0 -33.336 -148.285

-396.250 -215.000 -25.000 -20.000 -50.000 -20.000 -100.000 -500.000 -10.000 -60.000 -121.750

-182.699 -1.733.436

-1.518.000

Side 24


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

Note 11 Budget 2010

i kr.

Regnskab 2009

(ej revideret)

-180.000 -20.000 -200.000

Budget 2009 (ej revideret)

Klubudviklingsprojekt Udgifter: Godtgørelser og kørsel Uddannelse Projekt fordelingsnøgle Udgifter i alt

-152.399 -4.231 -11.371 -168.001

-180.000 -10.000 -20.000 -210.000

Regnskab 2009

Budget 2009

Note 12 Budget 2010

i kr.

(ej revideret)

-75.000 -42.000 -35.000 -28.500 -3.000 0 -72.031 -55.000 -12.000 -10.000 0 -20.000 -35.000 -55.000 -5.000 -172.500 -12.000 -10.000 -70.000 -712.031

(ej revideret)

Administration Udgifter: Telefon Porto Trykning, kopiering Leasing, Sharp Tryksager Litteratur Forsikringer Revision Kontingenter Kontorartikler Inventar og materialer Lønservice m.m. Øl, vand m.m. Kørsel, personaleudgifter Personaleuddannelse Husleje Lagerleje Bankgebyrer Renteudgifter Udgifter i alt Lønninger Indtægter: Allokering til Bredde og Udvikling Allokering til Beachtour Allokering til Kommunikation Allokering til Turnering Indtægter i alt

-1.212.000 -6.000 -1.218.000

-10.000 -10.000 -30.000

Udgifter: Løn Personalerammer Udgifter i alt Andre udgifter Udgifter: Medlemstilskud til klubberne Diverse Tab Afskrivninger Offentlige gebyrer Kursdifferencer Regulering af feriepengeforpligtelser

-70.996 -44.845 -38.886 -33.266 -3.559 -100 -71.747 -65.250 -11.699 -22.027 -3.131 -17.588 -31.393 -75.121 -25.008 -169.047 -17.176 -34.703 -23.638 -759.180

-75.000 -42.000 -35.000 -28.500 -3.000 -3.000 -75.600 -55.000 -12.000 -10.000 -15.000 -20.000 -35.000 -55.000 -20.000 -171.000 -7.500 -15.000 -70.000 -747.600

1.561.676 269.778 197.461 341.106 2.370.021

1.547.733 268.158 188.181 338.726 2.342.798

-3.867.972 -6.001 -3.873.973

-3.698.509 -6.000 -3.704.509

0 -38.073 -117.224 -13.400 -24.088 -55 -52.727

-20.000 -15.000 0 -30.000 0 0

Side 25


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

-50.000

Nedskrivning af lagerværdi (jubilæumsbøger) Udgifter i alt

-245.567

-65.000

Regnskab 2009

Budget 2009

Note 13 Budget 2010

i kr.

(ej revideret)

(ej revideret)

Bedstevolley Indtægter: DIF-tilskud Indtægter i alt

-5.000 -20.000 -25.000

Udgifter: Generelle udgifter Instruktører Materialer Udgifter i alt

15.000 15.000

50.000 50.000

-8.470 -6.146 -6.215 -20.831

-10.000 -8.000 -20.000 -38.000

Regnskab 2009

Budget 2009

Note 14 Budget 2010

i kr.

(ej revideret)

190.000 190.000

-10.000 -40.000 -35.000 -40.000 -125.000

(ej revideret)

Ultimate Volley Xperience Indtægter: Nordea Danmark-fonden DIF, Unge i fokus-prisen Arrangementer Indtægter i alt Udgifter: Materialer Crew Drift Diverse Udgifter i alt

125.000 50.000 324.282 499.282

125.000 50.000 425.000 600.000

-51.923 -29.717 -117.701 -646 -199.987

-40.000 -40.000 -100.000 -140.000 -320.000

Regnskab 2009

Budget 2009

Note 15 Budget 2010

i kr.

(ej revideret)

-5.000 -5.000

(ej revideret)

Let’s Volley Udgifter: Generelle udgifter Instruktører Materialer Udgifter i alt

214 0 -1.000 -786

-7.500 -12.000 -5.000 -24.500

Regnskab 2009

Budget 2009

Note 16 Budget 2010

i kr.

(ej revideret)

-24.000 -6.000 -30.000

(ej revideret)

Projekt Beachvolleyklubber Udgifter: Opstartspakker Materialeudvikling og møder Udgifter i alt

Side 26


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

Særskilt Team Danmark-afregning Volleyball Udviklingslandshold herrer (Note 6 i Årsrapport 2009) Team Danmark-støtte Fred Sturm, løn og omkostninger (20 %) Mikael Trolle, løn og omkostninger (10 %) HU-trænere, løn (100 %) Elitecenteraktiviteter Landskampe EM-kvalifikation NEVZA-mesterskab Samlet Talentudvikling (Note 6 samt Område 600 i Årsrapport 2009) Team Danmark-støtte Fred Sturm, løn og omkostninger (50 %) Mikael Trolle, løn og omkostninger (20 %) Projektansvarlig Sven Brix, løn (30 %) TC-trænere, lønpulje TC Øst, lønpulje Falkonergården Samlet Eliteklubudvikling (Område 600 i Årsrapport 2009) Team Danmark-støtte Mikael Trolle, løn og omkostninger (30 %) Netværk, pressestrategi, medietræning Samlet Sammentælling

DVBF regnskab 2009 -126.366 kr. -44.129 kr. -48.749 kr. -38.674 kr. -26.087 kr. -109.572 kr. -216.716 kr. -610.293 kr. DVBF regnskab 2009 -315.914 kr. -107.595 kr. -117.320 kr. -69.300 kr. -253.149 kr. -34.042 kr. -897.320 kr. DVBF regnskab 2009

Team Danmarkstøtte 2009 506.446 kr.

506.446 kr. Team Danmarkstøtte 2009 619.634 kr.

619.634 kr. Team Danmarkstøtte 2009 198.920 kr.

-152.442 kr. -93.830 kr. -245.272 kr.

198.920 kr.

-1.752.885 kr.

1.325.000 kr.

DVBF regnskab 2009

Team Danmarkstøtte 2009 321.961 kr.

Beachvolley Talentudvikling og landshold (Note 10 i Årsrapport 2009) Løntilskud Cheflandstræner, løn og omkostninger Sportschef, løn og omkostninger Eliteadministration Talenttrænere, løn Assistenttrænere, løn Mentaltrænere, løn Tilskud til træningslejre Tilskud til internationale turneringer Talentsamlinger Spillerkompensation Specifik Talenttræning Samlet

-370.645 kr. -236.877 kr. -20.750 kr. -16.849 kr. -11.290 kr. -19.815 kr. -191.898 kr. -500.992 kr. -33.336 kr. -148.285 kr. -182.699 kr. -1.733.436 kr.

19.096 kr. 250.000 kr.

127.500 kr. 718.557 kr.

Side 27


Dansk Volleyball Forbund Årsrapport 2009

Særskilt afregning for Forberedelsesprojekt DVBF regnskab 2009

Bevilling 2009

Bevilling 2009 iht. skrivelse af 7. december 2007

230.000 kr.

Fordelt bevilling på særskilte indsatsområder Klubudviklingsprojekt Rekruttering og fastholdelse, lønpulje

100.000 kr. 130.000 kr.

Klubudviklingsprojekt (Note 11 i Årsrapport 2009) Bevilling Klubkonsulenter, godtgørelser og kørsel Uddannelse Projekt fordelingsnøgle Samlet

-152.399 kr. -4.231 kr. -11.371 kr. -168.001 kr.

Rekruttering og fastholdelse, lønpulje (Område 400 i Årsrapport 2009) Bevilling Lønninger, Christina Attrup Juhl/Line Skov Høst Samlet

-345.820 kr. -345.820 kr.

130.000 kr.

Sammentælling

-513.821 kr.

230.000 kr.

100.000 kr.

100.000 kr.

130.000 kr.

Side 28

Årsrapport 2009  

Årsrapport 2009 for Dansk Volleyball Forbund