Page 1

Studiemateriale for smågrupper

Fornyelse

Udrustning

Mission

– i Jesu følge


Udgivelses-info Udgivet af DanskOase i 2011 © DanskOase Udarbejdet af Anne Mie Skak Johanson, landsleder i DanskOase efter oplæg af Morten Munch, teologisk konsulent i DanskOase.

DanskOase DanskOase er en kirkelig netværksorganisation der har samme trosgrundlag som folkekirken. Vi arbejder for at se levende fællesskaber, hvor mennesker kan møde Gud, rundt om i hele vores land. Det gør vi ved at arrangere inspirerende konferencer, ved at opbygge kirkelige netværk og ved at tilbyde og synliggøre relevante ressourcer. DanskOase er et åbent inspirerende forum for alle, der er optaget af kirkens fornyelse, udrustning og mission. For mere information, besøg danskoase.dk

Flere ressourcer Få flere informationer om bestilling af hæftet og andre ressourcer på bagerst i dette hæfte og på danskoase.dk under ressourcer.

2


Indholdsfortegnelse side 4

Indledning:

6

En gave fra Gud

9

Barnekår hos Gud

12

Det levende og livgivende ord

15

Gensidig udrustning

18

Med hjerte, hænder og fødder

21

Flere ressourcer i denne serie

22

Flere ressourcer fra DanskOase

- udrustet med Gudsrigets gave - udrustet med Ånden - udrustet med Ordet

- udrustet i troens fællesskab - udrustet til tjeneste og håb

Studiemateriale for smågrupper

Fornyelse

Udrustning

Mission


Udrustet til kristent discipelskab Udrustning – i Jesu følge Ordet udrustning kan vække mange associationer. Man kan tale om et menneskes udstyr som et våben eller et stykke værktøj, et ydre hjælpemiddel, som vi anvender til et bestemt formål. Eller man kan ved udrustning forstå et menneskes kompetencer, de egenskaber, som opnås gennem erfaring eller uddannelse, der dygtiggør os til bestemte opgaver. Endelig kan udrustning også forstås som et menneskes karakter, indre egenskaber eller kvaliteter, som gør os i stand til at indgå i særlige sammenhænge. Når vi her skal tale om kristen udrustning, så rammer vi ind i alle tre aspekter, det handler både om håndtering af redskaber, om udvikling af kompetencer og at fremelske indre egenskaber. Alt for ofte tænker vi for snævert om kristen udrustning. Vi ser det måske udelukkende som redskaber, vi kan anvende i kristenlivet. Men den udrustning, som Gud har givet os, og som Han fortsat ønsker at give, er både dybere og bredere end det. Vores identitet som kristne, vores fællesskab med Gud og med hinanden, frelsen i Jesus Kristus og Helligåndens kraft og gaver er alt sammen elementer i den udrustning, der hjælper os til at leve som Jesus-

4

disciple, der elsker Gud og vores næste af hele vores hjerte, hele vores sjæl, hele vores styrke og hele vores sind. Studium af Bjergprædikenen Dette hæfte indeholder 5 studieoplæg om den kristne udrustning. Oplæggene følger SommerOase 2011’s gennemgang af temaet Udrustning – i Jesu følge. Bibelteksterne i oplæggene er alle hentet fra et af Matthæusevangeliets store taleafsnit, nemlig Bjergprædikenen. Talen indledes med saligprisningernes tilsigelse af Guds rige til dem, der ikke selv har noget at komme med. Som disciple udrustes vi med Gudsrigets gave. (Matt 5, 1-20). Vi kaldes til at leve i en ny retfærdighed i forhold til bl.a. vrede, begær og modstand. Her kommer Åndens udrustning os til hjælp. (Matt 5, 2148). Dernæst formes vi af åndelige vaner såsom bøn, faste og gavmild praksis, når Guds ords udrustning for lov til at præge os. (Matt 6, 1-18). Gudsrigets nye værdier yder modstand mod lammende bekymring og tom materialisme, og det kristne fællesskab udruster os til at holde kursen (Matt 6, 19-34). Som disciple må vi være udholdende i forbønnen, ikke gøre os til


dommere over andre, men følge den gyldne regel. Vi må have troens praksis som kendetegn og ikke nøjes med teorien. Det er tjenestens og håbets udrustning (Matt 7, 1-27).

Ekstra materiale er forslag til videre fordybelse, som I kan vælge at bruge umiddelbart efter det egentlige oplæg, som selvstudium eller på en efterfølgende aften. 

God fornøjelse !

Selvom studiematerialet gennemgår hele Bjergprædikenen, sættes der til hvert oplæg særligt fokus på en mindre del af det aktuelle tekststykke. Man kan vælge at læse Bjergprædikenen i sin helhed som forberedelse til studiet eller ved hjemmefra at læse hele teksten fra gang til gang. Til selve studiet er det dog en fordel at fordybe sig i den udvalgte tekst. Sådan bruger du studiematerialet Oplæggene er til brug i mindre grupper eller til selvstudium. Start med at bede, og læs derefter bibelteksten. Så læses den forklarende tekst. De efterfølgende spørgsmål skal gerne sætte gang i en drøftelse. Brug så mange af dem, som I nu synes passer. Lad jer udfordre af materialet og af hinanden, og tænk over, hvordan temaet får konkret betydning i jeres liv. Sig Gud tak, og bed sammen til sidst!

Studiemateriale for smågrupper

Fornyelse

Udrustning

Mission


En gave fra Gud

- udrustet med Gudsrigets gave

Bjergprædikenen Matt 5, 3-16 FOKUS: En discipel modtager og bliver bærer af Guds rige. FOKUSTEKST: Matt 5, 3-10 Himmeriget som gave Vi forledes så let til udelukkende at tænke kristen udrustning som en træning, der fordrer en målrettet indsats fra vores side. Men kristen discipeludrustning handler i udgangspunktet ikke om menneskelig anstrengelse, men om at modtage udrustende gaver fra Gud. I saligprisningerne i Matt 5, 3-10 taler Jesus om menneskets vej til salighed og lykke. Her kan vi se, at det menneske, som kaldes saligt, altid står i en modtagende rolle. Himmerigets gave og barnekårets gave tildeles den, der længes, og den, der søger. Og Gudsrigets gave gør salig og lykkelig og udruster os til at tjene. Det er ikke en gave, som man fortjener sig til eller træner sig op til. Den modtages af nåde.

6

Vores stærkeste udrustning som kristne er, at vi er Guds børn, står plantet i Jesu tilgivelse og nåde, og at vi har fået Gudsriget som gave. Dermed er vores identitet fastlagt, og vores tilhørsforhold bestemt. Himmelens og jordens skaber er vores far, og vi er en del af det rige, hvor Jesus ved Ånden regerer med nåde og sandhed, tilgivelse og genoprettelse, fred og glæde, liv og håb. Alt sammen gaver vi modtager ufortjent af nåde. Fællesskabet med Gud Vi har som mennesker en udrustning, i og med at vi er skabt af Gud. Denne udrustning er tæt forbundet med vores relation til Gud. For de første mennesker, Adam og Eva, var denne relation ubrudt. De var Guds børn, og deres opgave var at afspejle Guds herlighed og forvalte skaberværket. Udrustningen var netop, at de fandt deres identitet og deres formål og deres tjeneste i deres perfekte forhold til Gud. Men mennesket faldt, relationen blev brudt, gudbilledligheden slog revner, og herligheden blev sløret. Men heldigvis overlod Gud os ikke til os selv. Han sendte Jesus, som med sin død og opstandelse åbnede muligheden for tilgivelse og en genoprettet relation til


Gud. I Jesu forsoning får vi ved troen den fantastiske udrustning, at vejen tilbage til fællesskabet med Gud åbnes. Adgangen til den oprindelige udrustning, vi fra skabelsen af var ment til at stå i, tilvejebringes. Vi tilbydes at leve ud fra fællesskabet med Gud, og i den relation får vi del i Gudsrigets uendeligt store rigdom (1. Kor 1, 4-9). For os som lever i den nye pagt, er det Helligånden, der åbenbarer Jesu ord og gerning for os. Det er ved Ånden, at vores relation til Gud Fader genoprettes. Så ved at lade os fylde af Ånden, vil vi opleve Guds udrustende nærvær. Den kristnes udrustning fødes altså i vores relation til den treenige Gud. Vi modtager Gud Faders udrustning gennem vores skabelse, forsoningens og tilgivelsens udrustning ved Jesus Kristi kors og endelig Helligåndens levendegørende og kraftfulde udrustning til liv og tjeneste. Fællesskab om Gud Mens vores udrustning har sit fundament i fællesskabet med Gud, så udleves den i fællesskabet om Gud. I det kristne fællesskab får Gudsriget krop og udvikler

sig. At følge Jesus er også at følges med andre. Ganske vist blev den mellemmenneskelige relation skadet ved syndefaldet, men den blev genoprettet ved Jesu død og opstandelse. Denne genoprettelse leves nu ud i relationen mellem kristne. Derfor formes, heles og udrustes vi i det kristne fællesskab. Her virker Ånden nemlig med sin kraft og bringer Jesu nærvær gennem fællesskabet, bønnerne, sakramenterne, nådegaverne og i menighedens tjeneste. REFLEKSION/SPØRGSMÅL Spørgsmål til samtale eller personlig refleksion: 1. Ånden åbenbarer Jesu frelsende gerning for os. Prøv at tænke tilbage på din egen troshistorie. Hvornår og hvordan fandt du troen på Gud? Del gerne jeres historier med hinanden. 2. Prøv i fællesskab at lave en liste over velsignelser ne ved at være et Guds barn. 3. Hvordan kan vi som kristent fællesskab hjælpe hinanden med at fastholde vores identitet som Guds børn og borgere i Guds Rige? 4. Læs saligprisningerne (Matt 5, 3-10). Har du erfaringer, som svarer til nogle af udsagne ne. Del gerne dine oplevelser.

Studiemateriale for smågrupper

Fornyelse

Udrustning

Mission


MERE INSPIRATION: A) Kig i fællesskab på Rembrandts maleri ”Den fortabte søns hjemkomst”. Hvad siger billedet dig om det at være Guds barn og modtage barnekår uforskyldt af nåde? Læs evt. bogen ”Den fortabte søn vender hjem” af Henri J. M. Nouwen (eller få den genfortalt) B) Lyt til sangen Amazing Grace. Lad sangen tale til dig/jer. Læs den lyriske tekst, og tal om indholdet. Se også gerne filmen ”Amazing Grace”, hvor sangen spiller en stor rolle. Filmen handler om politikeren William Wilberforce, der kæmper mod slaveri. Læg mærke til, hvordan Wilberforce, men også John Newton, finder ind til Guds nåde, og hvordan det udruster dem til at kæmpe mod uretfærdighed. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see. T’was Grace that taught my heart to fear. And Grace, my fears relieved. How precious did that Grace appear The hour I first believed.

8

Through many dangers, toils and snares I have already come; Tis Grace that brought me safe thus far and Grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, As long as life endures. Yea, when this flesh and heart shall fail, And mortal life shall cease, I shall possess within the veil, A life of joy and peace. When we’ve been here ten thousand years Bright shining as the sun. We’ve no less days to sing God’s praise Than when we’ve first begun. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see.  John Newton (1725-1807)


Barnekår hos Gud

- udrustet med Ånden

Bjergprædikenen Matt 5, 21-48 FOKUS: En discipels nye retfærdighed – et liv i Ånden, ikke i kødet. FOKUSTEKST: Matt 5, 38-48 Barnekår hos Gud Som kristne lever vi ved troen på Jesus Kristus et helt nyt liv. Vi er retfærdige for Gud i Kristus, Helligånden tager bolig i os, og vi genfødes som Guds børn. Det nye liv som Guds børn er Helligåndens udrustning til os. Det er Helligånden i os, som giver os barnekår, og det er i Ånden, vi kan kalde Gud for ”far”. Min identitet som kristen er at være Guds barn med alt, hvad det indebærer. Jeg er indlemmet i Guds familie, jeg har adgang til min himmelske far, jeg oplever Guds faderomsorg, jeg er arving i Guds Rige. At jeg er Guds barn betyder, at jeg kan møde livets udfordringer, også de dårlige, uden at det rokker ved min identitet. For fundamentet for min identitet ligger i Guds kærlighed og ikke i min egen styrke eller succes. At være Guds barn betyder

også, at jeg som menneske har betydning, fordi jeg er ”villet” af min Himmelske far. Jeg er skabt netop som mig, med de egenskaber jeg nu engang har og med et bestemt formål. Når vi taler om åndelig udrustning, skal vi altid starte med den udrustning, der er i at kende Gud og være hans. Helligånden er ikke en energi eller en kraft, der formidler budskaber om eller fra Gud, men Han er selv Gud, og som en del af den treenige Gud bringer Helligånden alt det, som Gud er, til os. Genoprettelse, helhed og forvandlede hjerter Men Åndens udrustning er også en indre udrustning. Vores faldne ”jeg” trænger til en indre forvandling, et nyt hjerte, en ny indre lov og en ny livs-agenda. Målet er, at gudbilledligheden genskabes i os, at vi kommer til at være det og den, som Gud havde tiltænkt os at være. Når Ånden tager bolig hos os, begynder en livslang genoprettelsesproces, det som også kaldes helliggørelse. Profeten Ezekiel bruger som billede på denne proces, at vore kolde stenhjerter skal fjernes, og vi får et levende hjerte af kød i stedet (Ez 36, 25-27). For vores indre trænger til helbredelse og til at heles. Vores agenda skal skifte fokus fra selviskhed til herliggørelse af Jesus. Guds løfte til os er, at Ånden vil virke

Studiemateriale for smågrupper

Fornyelse

Udrustning

Mission


et indre mirakel i os. Lader vi Gud komme til, så renses vi, og det nye Åndens liv kan med tiden vinde skikkelse i os. Åndens frugt(er) kan blomstre frem, og vi kan få nåde til at agere ud fra kærlighedens perspektiv og ikke hadets. Vi kan derfor leve i en ny retfærdighed, hvor vi ikke behøver at gengælde ondt med ondt, men kan vælge det gode, hvor vi ikke behøver at lægge fjenden for had, men kan vælge at elske. Bibelen taler om, at Ånden taler til os om synd, om retfærdighed og om dom. Helligånden overbeviser os om vores syndighed og vores kommen til kort. Men talen om synd og dom og retfærdighed har ikke til formål at nedgøre eller afvise os, men at henvise os til Guds godhed i Jesus Kristus og at lede os til omvendelse, tilgivelse og genoprettelse. Gud ønsker at tilsige os gode ord og vise os sin barmhjertighed. Ånden formidler fremtid og håb Helligånden bringer os den kærlighed, som vore hjerter så desperat tørster efter. Han bringer os den godhed, som vores sjæl trænger til for at hele, og så bringer Han fremtid og håb. Det gør simpelthen en forskel i hjertet og i sjælen, at Ånden bringer os håb. Vi får ved Ånden tro for, at Gud har styr på verden og på fremti-

10

den, også min fremtid. Vi ser, at Gud magter at gribe ind i verdens gang, og at der er håb om forandring, også for det som er svært i mit liv. Håb og troen på en fremtid udruster os til at møde livet positivt, og at vi tør gribe det, der ligger foran. For håbet nævner vort fulde potentiale som en mulighed og forsikrer os om, at Gud går med og vil det bedste. Det betyder også, at det, der i verdens øjne kan virke helt umuligt, med Gud meget vel kan blive en unik mulighed. Det håb, som Ånden giver os, hjælper os også til at holde det evige for øje. En dag skal Gud være alt i alle. En dag skal sygdom, død og sorg forsvinde. Retfærdighed og godhed skal regere. Når vi holder det evige for øje, så udrustes vi til at leve med håb i en falden og uretfærdig verden uden at give op. Vi ved, hvor det hele ender, og det giver tro, udholdenhed og mod til at kæmpe mod mørket i denne verden.


REFLEKSION/SPØRGSMÅL Spørgsmål til samtale eller personlig refleksion: 1. Oplever du det let eller vanskeligt at holde fast i Åndens fundamentale udrustning – at du er et barn af Gud? 2. Vi fristes nogle gange til at have vores identitet i andre ting end Gud. Tal om, hvilke andre identiteter man kunne have. 3. Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at holde fast i dette perspektiv? 4. Se på listen over Åndens frugter i Gal 5, 22. Hvilken af disse frugter oplever du er lettest at leve ud, og hvilken er den største udfordring for dig? Del det eventuelt i gruppen. MERE INSPIRATION: A) Bed for hinanden, og afsæt god tid til det. Bed for hinanden om Åndens fylde, om indre helbredelse, og at Ånden selv vil skabe Åndens frugter i jer.

>>Men I er ikke i kødet, I er i Ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Men når Kristus er i jer, er legemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer. Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi: Abba, fader! Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham for også at herliggøres med ham. <<

B) Læs teksten fra Rom 8, 9-17. Sæt ring rundt om de udsagn, som beskriver, hvad vi som kristne har fået med det nye liv i Kristus.

Studiemateriale for smågrupper

Fornyelse

Udrustning

Mission


Det levende og livgivende ord

- udrustet med Ordet

Bjergprædikenen Matt 6, 1-18 FOKUS: En discipel formes af åndelige vaner – og må vogte sig for tom spiritualitet. FOKUSTEKST: Matt 6, 5-15 Guds Ord udruster Vi ved godt, at ord har en mægtig kraft. Hårde og onde ord kan skade og nedbryde os som mennesker, mens gode ord kan opbygge og gøre stærk. Når menneskelige ord har den effekt på os, hvor meget mere må så ikke Guds ord have det? Guds ord har en virkende og skabende kraft. Det giver liv, det renser ud, det giver håb, det skaber, hvad det nævner. Hele verden er jo skabt ved, at Gud talte. Gud har gennem alle tider talt til mennesker. Han har sendt og sender fortsat sit ord til os for at læge os, hjælpe os og udruste os. Gud taler aldrig ondt eller skadeligt til os. Selv når han formaner, er målet, at vi skal opnå større fællesskab med ham. Som i Matt 6, 5-15,

12

hvor Jesus fortæller os at vi skal bede, men samtidig viser os, at bønnens inderste kerne ikke er fromhed og egentlig heller ikke selve bønhørelsen, men relationen med vores lyttende, omsorgsfulde og givende Far. Bibelen er Guds ord Bibelen er en fantastisk bog. Den er en guldgrube af herlige fortællinger, dyb indsigt, rørende poesi og profetiske ord. Bibelens fortællinger viser os, hvordan verden er sat sammen, hvem vi er, og hvem Gud er. Men Bibelens ord giver os mere end indsigt. Det er også et levende ord, som ved Helligånden forvandler vores indre, når vi tilegner os det. På den måde udrustes vi både tankemæssigt og i vores personlighed til at leve det discipelliv, som Gud kalder os til. Nogle af os har måske brug for at gøre op med en opfattelse af Bibelen som en svær tilgængelig bog, der mest handler om regler og formaninger. Det kan vi gøre ved at bryde med vores mønstre for bibellæsning. Prøv at læse Bibelen i en anden udgave, end du er vant til, f.eks. på hverdagsdansk. Eller prøv at læse længere passager af Bibelen. Du kan også lytte til Bibelen oplæst. Det kan også være en hjælp at mødes med en anden person, hvor I kan drøfte de kapitler, som I har aftalt at læse i Bibelen.


Profeti og Åndens tilskyndelser Ved sin Helligånd taler Gud også til os i dag. Ved troen har vi fællesskab med den levende Gud, og han ønsker at tale til sine børn. Det kan ske på mange forskellige måder. Det kan være, vi hører Guds stille hvisken i stilhed, eller i torden, imens stenene flyver om ørene på os, eller når vi er i gang med at tjene andre. Helligånden kan tale alle steder og under alle omstændigheder. Åndens indre hvisken eller tilskyndelse er ikke noget, man skal fortjene sig til, eller som kun sker ved særlige lejligheder, og oftest er det også uden hørbare ord. Ved Helligånden kan vi opleve, at skaberværket taler til os om, hvem Gud er. Eller Helligånden kan tale til os gennem ord fra Bibelen, som vi oplever leder os i vores konkrete livssituation. Salmer, lovsange og forkyndelse kan ved Ånden blive profetiske ord, som taler til os. Nogle af os oplever også at få en indskydelse eller en tanke, som Helligånden taler til os, og som vi kan handle på, eller oplever at få ord eller billeder fra Gud, som vi skal dele med menigheden eller enkeltpersoner. Disse slags tiltaler sker hele tiden, fordi Gud er levende, virkende og skabende. Men nogle gange har vi svært ved at høre Helligåndens hvisken eller indskydelse. Det kan være, fordi vores relation til Gud er blevet kold, og vi dårligt kan genkende hans

stemme, eller fordi der er alt for meget andet larm omkring os – ikke kun fysisk larm, men planer, bekymringer eller relationer, som fylder og gør det umuligt at få plads til flere lyde. Det kan også være, fordi Gud simpelthen taler til os på en anden måde, end vi er opmærksomme på. Gud ønsker at tale sit levende og livgivende ord til os og udruster os med sit ord. REFLEKSION/SPØRGSMÅL: Spørgsmål til samtale eller personlig refleksion: 1. Nævn nogle måder, hvorpå du har oplevet, eller tænker du kunne opleve, at Guds ord udruster dig som Jesus discipel. 2. Hvordan har du det med at læse i Bibelen? Hvad er svært, og hvad gør, at du lettere tilegner dig Guds ord gennem Bibelen? 3. Har du erfaringer med tilskyndelser eller profetiske ord? Prøv at dele dine erfaringer med det i gruppen. 4. Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at blive mere lyttende til Guds ord? 5. Brug tid sammen til at dele et ord fra Bibelen. Tag herefter en tid i stilhed, hvor I lytter til Helligånden. Del herefter, hvad I hver især har oplevet.

Studiemateriale for smågrupper

Fornyelse

Udrustning

Mission


MERE INSPIRATION: A) Apostlenes gerninger er beretningen om, hvordan Gud leder sine disciple og taler til dem på utallige måder. Læs hele bogen eller bare den del, som handler om Paulus’ omvendelse og første virke (ApG kap 9,1-35 + kap 12,24 – Kap 14,28). Prøv at lave en liste over de måder, Gud taler til disciplene og til Paulus på. B) Læs DanskOases hæfte ”Brugen af den profetiske gave” (se bagerst i hæftet). Tal om, hvordan det profetiske virker i din menighed.

14

Uddrag fra Brugen af den profetiske gave: 1. Profeti bør ikke ringeagtes. Ny Testamente opfordrer os til at værdsætte og tage imod profetiske gaver i menigheden (1. Tess. 5,20). Vær åben for at Gud kan tale ind i dit liv, også gennem mennesker som du ikke selv ville have valgt. Lad ikke den profeterendes stil eller personlighed få dig til at ringeagte det profetiske ord. 2. Profeti skal prøves. Når vi modtager en profeti, skal vi altid spørge, om det stemmer overens med Biblen (sandhedstest; 1. Tess. 5,21), om det herliggør Jesus (kristologisk test, 1. Joh. 4,2; Åb. 19,10b), og om det opbygger mennesker i kristen tro og livsførelse (frugt-test; 1. Kor. 14,3)...


Gensidig udrustning

- udrustet i troens fællesskab

Bjergprædikenen Matt 6, 19-34 FOKUS: En discipel lever efter nye værdier og vogter sig for materialisme. FOKUSTEKST: Matt 6, 24-34. Udrustning i lokale menigheder Gud har givet os det kristne fællesskab, for at vi sammen som Guds folk skal lære mere af Guds kærlighed at kende. Paulus siger i Efeserbrevet, at det er sammen med de hellige, at vi fatter bredden, længden, højden og dybden af Guds kærlighed. Det er i fællesskabet, vi udrustes til større kærlighed til Gud og til næsten. Målet med denne udrustning er altså, at vores liv fyldes med mere tilbedelse og mere mission. Hvordan tilbedelse, fællesskab og mission udleves i den lokale menighed er meget forskelligt. Der er flere faktorer, som spiller ind. For det første er det afhængigt af det lokale sted og den kultur, som menigheden befinder sig i. For det andet spiller det en rolle, hvordan

menigheden er sammensat, hvor mange der er med i fællesskabet, hvordan deres tjenesteudrustning er, og hvordan fællesskabets stil er. Endelig har det også betydning, hvilket kald Gud har lagt hen til den enkelte menighed. Man kalder det også, at evangeliet har en inkarnatorisk karakter, hvilket betyder, at evangeliet altid udmønter sig gennem og taler til mennesker af køb og blod i en konkret kultur i en konkret tid. Den lokale menighed skal derfor være optaget af at omsætte evangeliet på en måde, så det passer ind i den lokale sammenhæng. Gudsrigets værdier De værdier, som skal præge det kristne fællesskab, er Gudsrigets værdier, altså de værdier, som vi ser udlevet gennem Jesu liv. Det handler om at give, frem for at tage, om barmhjertighed frem for konsekvens, om tilgivelse frem for gengældelse, at vise gæstfrihed frem for egen beskyttelse og om at tage sig af hinanden, frem for kun at tænke på sig selv. Vi udrustes som kristne, når vi får lov til at være i et fællesskab, som udlever disse værdier. Vores hjerte og sjæl heles, når vi møder Guds godhed i skikkelse af de andre i fællesskabet. Menighedslivet udruster os også til selv at være bærer af værdierne, når der kaldes på vores tjeneste og arbejdes med vores sindelag.

Studiemateriale for smågrupper

Fornyelse

Udrustning

Mission


Gudsrigets værdier stemmer ikke nødvendigvis overens med normsættet i det omliggende samfund. Vores samfund er dybt influeret af en forbrugermentalitet. Vi forventer måske, at vi i det kristne fællesskab skal betjenes, helst efter vore egne ønsker, og hvis vi ikke får det, vi har brug for, det ene sted, ja – så klager vi eller opsøger et andet fællesskab. Forbrugermentalitet handler om at forbruge, men det fællesskab, som Gud ønsker for os, skal udruste os gennem både det at modtage og det at give, alt sammen med Gudsrigets værdier som fortegn. Fællesskaber af fejlbarlige Aldrig så snart har vi startet en relation eller er kommet ind i et fællesskab, før vi oplever, at det ikke er helt perfekt. Vi kan komme til at såre hinanden, simpelthen fordi vi som mennesker er ufuldkomne og selvcentrede væsner. Som Guds børn er vi frelst, men endnu ikke fuldkomne. Når vi så oplever skuffelse eller afvisning, så får vi måske lyst til aldrig igen at være åbne og dermed sårbare. Men vi har brug for at forstå, at der ikke findes perfekte mennesker, ingen perfekte relationer og ingen perfekte kirker. Når vi først accepterer dette, kan vi begynde at tilgive og give plads til kærligheden. Vi kan begynde at elske og lade os blive elsket på det

16

sted og i de relationer, hvor Gud har sat os. Vi er nødt til at acceptere vores egen brudthed (det at vi fejler og synder) og brudtheden i mennesker omkring os. Det betyder ikke, at vi ikke skal stræbe efter så godt et fællesskab som muligt, men vi skal bare være realistiske og ikke kræve fejlfrihed af hinanden. Den eneste fejlfri og fuldt ud kærlige er Gud.

REFLEKSION/SPØRGSMÅL: Spørgsmål til samtale eller personlig refleksion: 1. Tag en runde, hvor I hver især fortæller om jeres første oplevelse med det kristne fællesskab. 2. Hvad er en særlig velsignelse i det fællesskab, du er en del af nu? 3. Har du oplevet, at det kristne fællesskab har udru stet dig til at leve i Gudsrigets værdier? 4. Hvordan reagerer du, når du bliver skuffet over noget i din menighed?


MERE INSPIRATION: A) Tilbedelse, fællesskab og mission sættes i bogen ”Livsmønstre” ind i en trekant og kaldes for henholdsvis kirkens op-, ind- og ud-dimension. Alle disse tre dimensioner skal gerne være en del af vore egne liv og menighedens liv. Målet er, at der skabes balance. Prøv at placere både dig selv og din menighed med et kryds for hver i nedenstående trekant, alt efter hvor meget de enkelte dimensioner fylder. Tal om jeres resultat, og hvordan der kan komme mere balance.

tilbedelse

fællesskab

mission Studiemateriale for smågrupper

Fornyelse

Udrustning

Mission


Med hjerte, hænder og fødder

- udrustet til tjeneste og håb

Bjergprædikenen Matt 7, 1-27 FOKUS: En discipel kendetegnes af praksis og nøjes ikke med teorien. FOKUSTEKST: Matt 7, 24-27. Disciple i efterfølgelse og handling Som disciple af Jesus er vi kaldet til at videreføre den opgave, som Jesus startede. Vi er udsendt af Herren selv til at proklamere de gode nyheder, gøre disciple og kæmpe for retfærdighed. Som kristne kan vi ikke nøjes med at kende til teorien om Guds rige, men må udleve det i praksis. Vi må give evangeliet hjerte, hænder og fødder. Jesus forkyndte og underviste om Gudsriget, han var sammen med samfundets udstødte, han helbredte de syge, han tilgav sine fjender og kæmpede mod hykleri og magtmisbrug. Vi er udsendt i samme mission. Opgaven er stor og kan kun klares ved Guds hjælp og gennem hans udrustning af os.

18

Udrustet med evner Mennesket er fra skabelsen rigt udrustet med evner i form af tænkning, følelse, intuition, social kapacitet, vilje og krop og med mulighed for optræning af fysiske, mentale og andre færdigheder. Vi er desuden udrustede gennem arv og miljø, uddannelse og erfaring. Hele denne menneskelige udrustning og træning, inklusiv videnskabelige indsigter, må vi som kristne og som kristen kirke bruge til gavn for menigheden, samfundet og den skabte natur. Denne skabelses-udrustning er vigtig for at kunne udleve vores kald til at elske Gud og næsten med hele vort hjerte (vores personlighed), hele vort sind (tænkning) og hele vor styrke (krop og handling). Med andre ord skal vi tjene med alle de naturlige ressourcer, vi har fået og gøre det i alle menneskelivets aspekter. Biblen tænker i helheder, ikke i falske modsætninger mellem åndeligt og menneskeligt. Vi må derfor spørge, hvad troen betyder for vores arbejde, i vores fritid og i vores relationer, og hvordan vi som kristne kan være til stede i samfundets sociale, politiske og kulturelle liv.


Udrustet med Åndens gaver Ud over den skabelsesmæssige udrustning findes der også en overnaturlig, som gives ved Ånden. Det er særlige gaver eller evner, som Gud giver til den enkelte kristne, for at kirken gennem brugen af dem kan opbygges. Vi kalder det for nådegaver, fordi man ikke kan fortjene sig til dem. De modtages altid af Guds nåde, samtidig med at de også videregiver Guds nåde til andre i konkrete situationer og på konkrete måder. Det kan være vanskeligt nøjagtigt at bestemme, hvilke evner hos os der er skabelsesgaver, og hvilke der er nådegaver. Ofte gør vi brug af alle de evner og gaver, vi har fået, samtidig og i forlængelse af hinanden. Egentlig har det heller ikke den store betydning, om vi har fået evner ved skabelse eller ved Ånden. Det er den samme Gud, som udruster sine børn til tjeneste.

gavemiks, som der er mennesker. Ingen af os kan det hele, men har brug for, at vores gaver suppleres med menighedens øvrige gaver. Udrustet til at bringe håb Når Guds folk lever i den udrustning, de har fået, og omsætter den i konkret handling, så bringer det håb. Det kommunikerer, at Gud ikke har forladt denne verden, men at han er nær og er til at finde. Det fortæller, at Guds tilgivelse og genoprettelse fortsat gælder og er tilgængelig. Det viser verden glimt af Guds kærlige væsen og af hans rige. Og så peger det frem mod den kommende herlighed i Guds evige rige, hvor vi skal se Jesus, som han er og aldrig mere skilles fra ham.

Nådegaver gives den enkelte til fælles gavn (1. Kor 12, 7). Gaverne er altså ikke kun til opbyggelse af mig selv, men deres primære formål er at gavne andre. Der er forskellige nådegaver og forskellige evner, ja, faktisk er der lige så mange forskellige

Studiemateriale for smågrupper

Fornyelse

Udrustning

Mission


REFLEKSION/SPØRGSMÅL: Spørgsmål til samtale eller personlig refleksion: 1. Hvordan kan vi hjælpe hinanden til ikke kun at være ”ordets hørere” men også ”ordets gørere”? (Jakobs Brev 1, 22) 2. Tag en runde, hvor I efter tur hjælper hinanden med at beskrive én naturlig udrustning, som I hver især har fået? 4. Oplever du, at nådegaverne er i brug i dit liv og i menighedens liv? 5. Har du nogen erfaring med, at troen omsat i praksis kan bringe håb? MERE INSPIRATION: A) Hvis I som gruppe har arbejdet med nådegaver, så tag en runde, hvor I genopfrisker, hvad I hver især oplever som Guds gave til jer. Har I aldrig beskæftiget jer med nådegaverne, så find en bog, der handler om det, og læs den sammen. I kan for eksempel arbejde med Christian A. Schwartz’ bog ”Tjenestens 3 farver”.

20

Uddrag fra Tjenestens 3 farver Quiz: Hvad ved du om nådegaver? Er udsagnene her ved siden af - efter din mening sande eller falske?

1. Gud belønner trofaste kristne med nådegaver. 2 Når et menneske modtager en nådegave, kan det forventes, at han eller hun beholder den resten af sit liv. 3 De fleste - men ikke alle - kristne har en nådegave. 4. Enhver kristen kan modtage en hvilken som helst nådegave, hvis blot han eller hun begærer den. 5. Der vil altid være flere kristne uden en specifik nå degave, end der vil være med. 6. Gud udruster alle kristne med de samme gaver - det er blot måden de anvendes på, der varierer fra per son til person. 7. Enhver kristen bør gøre sit yderste for at udøve alle de nådegaver, som er nævnt i Ny Testamente. 8. For at undgå ensidighed, bør kristne være særlig aktive på de områder, de ikke besidder gaver til. 9. Åndelige gaver optræder kun dér, hvor der ikke fin des en brugbar naturlig forklaring på begivenheden. 10. Man behøver kun tage den Tre-farvede Nådegave test én gang - resultatet gælder resten af éns liv. 11. Bibelen gør det klart, at der findes tre kategorier af nådegaver, som relaterer til farverne grøn, rød og blå. 12. En kristen bør udøve sine gaver, men i øvrigt undgå at snakke om dem. 13. Enhver, som befinder sig i en leder-position, som han eller hun ikke har nådegave til, bør trække sig tilbage. 14. Den eneste grund til, at Gud giver os nådegaver, er for at uddybe vores personlige forhold til ham. 

Kilde: Schwartz, Christian A. Tjenestens 3 farver. Mediacellen.


Flere ressourcer i denne serie Fornyelse – i Guds nærvær – studieoplæg for smågrupper

Mission – i Helligåndens kraft – studieoplæg for smågrupper

Studiemateriale for smågrupper baseret på SommerOases tema fra 2010, Fornyelse – i Guds nærvær. Udkommer i efteråret 2011.

Studiemateriale for smågrupper baseret på SommerOases tema fra 2012, Mission – i Helligåndens kraft. Udkommer under SommerOase 2012.

Kan bestilles fra DanskOases sekretariat eller online via danskoase.dk (under Ressourcer).

Kan bestilles fra DanskOases sekretariat eller online via danskoase.dk (under Ressourcer).

Pris: 20 kr.

Pris: 20 kr.

Studiemateriale for smågrupper

Fornyelse

Udrustning

Mission


Flere ressourcer fra DanskOase Brugen af den profetiske gave

Karismatisk fornyelse og luthersk tradition

10 Bibelske og praktiske retningslinjer for profetiens prøvelse, tolkning og anvendelse. Af Morten Munch.

Dette skrift giver den seriøse læser en god indføring i den balance mellem den lutherske og den karismatiske arv, som DanskOase søger at leve og virke i. Af Morten Munch.

Kan læses online på danskoase.dk og kan bestilles fra DanskOases sekretariat eller online via danskoase.dk (under Ressourcer).

Pris: 0 kr.

22

Kan læses online på danskoase.dk og kan bestilles fra DanskOases sekretariat eller online via danskoase.dk (under Ressourcer).

Pris: 0 kr.


Tid med Gud

CD: Fornyelse

Familiens andagtsbog med fortællinger fra Bibelen, én til hver uge i året. Der er sange, bønner, idéer til aktiviteter, samtalekort og meget andet. Materialet henvender sig især til familier med børn fra 4 år og opefter, men andre må også gerne være med.

DanskOase og CMD har udgivet lovsangs-cd’en ”Fornyelse” med 13 sange fra SommerOase 2010. Lovsangene er optaget i det store telt på SommerOase med musik fra 3 forskellige lovsangsbands under ledelse af henholdsvis Sara Dahlmann, Christian Smalbro og Peter Sandegaard. På cd’en findes sange som ”Vi vender os”, ”Vi er dit folk” og ”You alone can rescue”.

Link til bestilling via danskoase.dk under Ressourcer eller direkte via prorex.dk.

Link til bestilling via danskoase.dk under Ressourcer eller direkte via aheadmusic.dk. Pris: 299,95 kr.

Pris: 135 kr.

Studiemateriale for smågrupper

Fornyelse

Udrustning

Mission


Hvert år på SommerOase, DanskOases årlige camping-uge, er der valgt et gennemgående tema, der danner grundlag for al undervisning og forkyndelse ugen igennem. Temaerne lægger op til videre fordybelse hjemme i menigheden, hvor man kan fortsætte den proces som er begyndt på stævnet. Dette hæfte er tænkt som en ressource til netop det formål. Temaet på SommerOase 2011 var Udrustning – i Jesu følge – en del af den treårige temarække Fornyelse, Udrustning og Mission, de nøgleord, som DanskOases vision er bygget op omkring. Hæftet indeholder en kort beskrivelse af temaet og 5 studieoplæg med bibeltekster, forklaringer, spørgsmål til drøftelse og forslag til videre fordybelse.

DanskOases sekretariat • Rude Havvej 11 • 8300 Odder • T: 86543600 • M: info@danskoase.dk

Studiemateriale - Udrustning  
Studiemateriale - Udrustning  

Studiemateriale for smågrupper. Udrustning i jesu følge. Del 2 af 3 studiematerialer i serien, Fornyelse, Udrustning, Misiion fra DanskOase.

Advertisement