Page 1

Om seksualitet

- et Oase dokument

v/ Ole Backer Mogensen og Kristian Kappel maj 2018


2

Om seksualitet

- et Oase dokument

v/ Ole Backer Mogensen og Kristian Kappel - maj 2018 Sex synes at være overalt. Udenfor os i mediernes og internettets fokus på sex. Indeni os som længsler, drift og biologi. Mellem os som intimitet og dragning. Nydelsen i den seksuelle hengivelse og intimitet mellem ægtefæller, står i spænding til begær, som kan forekomme ude af kontrol, afhængighedsmønstre og erfaringer af at sex uden forpligtende ramme sårer og ødelægger relationer, familier og endda menigheder. I DanskOase vil vi gerne tale åbent om de spændingsfelter kristne med et bibelsk syn på seksualiteten står i, når man lever som kristen i samtiden. Det gælder både for den enkelte, og når vi vejleder hinanden i menighederne. Vi har derfor forsøgt at formulere en teologi for seksualiteten baseret på en tillid til de bibelske skrifter som autoritet og som den store fortælling, hvori vi kan spejle vores liv. Vi har en tillid til, at den treenige Gud har skænket os sex som gave, har kaldet os til at leve liv som afspejler Gud i en falden verden, og har givet os sin Ånd og sit nærvær til at kunne leve livet fuldt ud til Guds ære. Teologien beskrives i en række korte statements, der samtidig tegner de store linjer. Derefter følger overvejelser over konkrete udfordringer i nutiden, og en række forslag til, hvordan man i menighederne kan integrere samtalen og vejledningen omkring seksualetiske spørgsmål.

Om seksualitet - et Oase dokument


3

A. EN BIBELSK TEOLOGI FOR SEKSUALITETEN 1. Ethvert menneske er skabt og villet af Gud (Kol 1,16). Som skabt i Guds billede bærer mennesket en iboendeværdighed, som fordrer at mennesket altid skal mødes med kærlighed (1. Mos. 1,26; Matt.22,39). 2. Gud er treenig og i Gud er en evig relation mellem Faderen, Sønnen og Ånden. Den relation er i sit væsenkærlighed (1. Johs 4, 11-17). At mennesket er skabt i Guds billede betyder, at mennesket er skabt relationelt og bestemtfor kærlighed. 3. Gudbilledligheden kommer til udtryk i, at mennesket skabes som to køn, mand og kvinde (1.Mos1,27). Sammenafspejler de Guds væsen og karakter. Kønsforskelligheden udtrykker en grundstruktur i skabelsen (Matt. 19,3ff). Gudbilledligheden viser en ligeværdighed i forskelligheden (Gal.3,28). 4. Skabt til relation bærer mennesket i sig en grundlængsel efter ikke at være alene

(1. Mos 2,18).

Først og fremmest er mennesket skabt til at stå i en relation til Gud, fra hvem mennesket får sin definition og sit liv. I relationen til den treenige Gud møder mennesket både noget anderledes (Gud er Gud, ikke et menneske) og nogetgenkendeligt (Mennesket er skabt i Guds lighed. Gud bliver menneske i Jesus Kristus). 5. Mennesket er skabt til relation med andre mennesker. I kærlighedens fællesskab mødes længslen efter ikke at være alene. Seksualiteten kan forstås, som den drivkraft, der på en speciel måde retter ét menneske mod ét andetmenneske med ønsket om at blive ét med den anden, forpligte sig på den anden og herigennem opnå ikke at være alene (1. Mos 2,23).

6. Medmennesket skal elskes, ikke bruges. 7. Mennesket bærer derudover en rettethed mod resten af skabningen, som skal tjenes i kærlighed og ansvar (Sal.8, Gen1,26; 3. Mos 18, 23f afviser at gøre resten af skaberværket til genstand for seksualiteten)

8. Forholdet til Gud og forholdet til medmennesket følges ad og afspejler hinanden (Efs. 5,21f). Den måde, man levermed andre mennesker på, afspejler Gudsforholdet. 9. Seksualiteten er givet som gave og velsignelse (1. Mos1,28). Gennem seksualiteten bliver mennesket i stand til at reproducere sig selv, og bliver en del af Guds fortsatte skaberværk. Seksualitetens glæde og nydelse er en del af Guds velsignelse (Ord. 5,18ff; Præd. 9,9; Højs.). Alt godt kommer fra Gud. 10. Der gives ved skabelsen en ramme for seksualitetens udfoldelse. Ægteskabets ordning beskrives som et forpligtet pagtsforhold mellem én mand og én kvinde (1.Mos. 2,24). Denne pagt rummer troskab, og i udgangspunktet er pagten livslang (Matt. 19,6ff). 11. Den oprindelige gudbilledlighed bliver som alt andet ramt af syndefaldet. Død, synd og fremmedgjorthed overfor Guds oprindelige plan og tanke påvirker også menneskets seksualitet og menneskets forhold til krop og køn (1.Mos.3,7; Rom.1,18ff). Da den grundlæggende relation til skaberen går i stykker påvirker det alle andre relationer (Rom 1,25). Menneskets billede af Gud, af sig selv, af det andet menneske og af resten af skabningen ødelægges. Seksualiteten som var bestemt til velsignelse bærer nu også muligheden for synd, krænkelser, ulighed og manglende værdighed

v/ Ole Backer Mogensen og Kristian Kappel - maj 2018


4

med sig (1.Mos 3,16). Skam og skyld bliver en del af seksualitetens virkelighed (1. Mos.3,7). Gud bliver ikke længere den, mennesket først og fremmest giver definitionsret og autoritet. (1. Mos 3. 17ff; Rom. 1,18ff). 12. Faldets virkelighed betyder, at man ikke kan slutte direkte fra noget eksisterende i verden nu, til at det skulle være et udtryk for Guds oprindelige skabertanke og vilje. 13. I Det Gamle Testamente beskrives menneskets historie i den faldne verden udenfor paradis (1. Mos 6,1ff). Her beskrives også kønnets og seksualitetens historie med beretninger om ulighed, krænkelser, polygami m.m. Gud giver sin lov, som beskriver Guds vilje og vej i en brudt verden (3. Mos 18 ff). Hvor love for ofringer m.m. i Det Ny Testamente ophæves, ser det ud til at seksuallovens hensigt stadfæstes (Matt. 5,27ff - Det gælder ikke strafsystemet, som optræder i Moseloven – Jesus gør op med denne (Johs. 8, 1-11)). 14. Seksuel troskab bruges som billede på troskaben i forholdet mellem Gud og menneske (Hos.1). Utroskab bruges som billede på frafald fra Gud (Ez. 16). 15. I den faldne verden er ægteskabet fortsat givet som en ramme, der skal beskytte menneskets seksualitet og frisætte det til at leve med seksualiteten som gave og velsignelse. Jesus bekræfter ægteskabet som ordning og henviser til skabelsesordningen, når han bliver spurgt om seksualetiske spørgsmål (Matt. 19,4 ff). Den heteroseksuelle ægteskabspagt er den standard og norm, Jesus forudsætter og stadfæster. 16. Ægteskabet er en beskyttende ramme for børnene, for økonomien, for personligheden (1. Kor. 7,2-6). 17. Ægteskabet bliver i verden et tegn. Det bærer i sig et fundamentalt troskabs- og kærlighedsforhold, som bliver en analogi, der afspejler forholdet mellem Gud og menneske (Efs. 6; Åb.19,7, Ez. 16,8). Denne analogi, hvor ægteskabet afspejler gudsforholdet, kan findes gennem hele Bibelen. 18. Med Jesu komme bringes håb til den verden, som er faldet ud af Guds oprindelige bestemmelse.Den kristne bindes i dåben til Kristus og får del i hans død og opstandelse (Rom. 6). I hans sejr over synden er der tilgivelse for enhver synd et menneske måtte komme med, også alle former for seksuel synd (1. Johs. 1, 7-9). I hans opstandelse er der nyskabelse, også for seksuel brudthed. (1. kor. 6, 9-11, Gal. 6,14-15) 19. Jesus levede det menneskeliv, vi ikke formår at leve (Hebr. 4, 15). Ved dåb og tro lever den kristne nu for Kristus, og nyskabes i ham (2. Kor. 5, 15-17). Der tegnes en vision af en nyskabt menneskehed, et anderledes folk i verden (1. Tes. 4,3f; 1. Pet. 1,14ff; 1. Pet.2,). 20. Kroppen tilskrives værdighed. Med inkarnationen har Gud selv taget menneskets legemlighed på sig og har derved helliget kroppen. Menneskekroppen bruges som et billede på menigheden, som beskrives som Kristi Legeme, den opstandnes nærvær i verden (1. Kor. 12,27). Kroppen – menigheden og den enkelte – beskrives som en bolig for Helligånden (Hebr. 3,6; 1. Kor. 6, 19-20). Det er ikke ligegyldigt, hvad man gør med sin krop. Forhold vedrørende kroppen udtrykker det åndelige liv (Rom 12, 1-2). 21. Seksualetikken bliver i den tidlige kirke et af kendetegnene på de kristne. Hvor en række kendetegn på gudsforholdet afskaffes med Guds Rigets komme (omskærelse, spiseregler, sabbatsregler m.m.), så stadfæstes seksualetikken for den kristne. Et discipelskab afspejles fortsat i, hvordan et menneske lever med sin seksualitet. De fleste skrifter i Det Ny Testamente giver en vejledning for seksualiteten, som alle peger på troskaben i den heteroseksuelle ægteskabspagt som norm og standard (Apg. 15, 29; Kol. 3,5). At blive seksuelt ét med et menneske, man ikke er gift med, blev

Om seksualitet - et Oase dokument


5

opfattet som et brud på enheden med Kristus (1. Kor. 6, 13 ff). Andre udtryk for aktivt seksuelt samliv udenfor den heteroseksuelle ægteskabspagt forstås som noget, der ikke hører til hos den kristne. (Rom. 1,26, 1.Kor 5) 22. Ægteskabet er ikke eneste ramme for det kristne liv. I Kristi kirke er livet som single ligeværdigt med livet i ægteskabet. Hvor den gifte er bundet til sin ægtefælle og de sammen er bundet til Kristus, er singlen bundet direkte til Kristus. Når livet leves som single kan det skabe plads for tjenesten for Guds rige. Jesus selv, Paulus og mange andre var singler (1. Kor. 7). 23. Helligånden er Guds nærvær og hjælp hos den kristne. Når der for ugifte singler peges på seksuel afholdenhed, henvises der til Guds hjælp til at leve i dette livsvilkår. (1. Kor. 6,11; 7,7; Rom. 12, 1-2; Rom. 13,13-14) 24. Menigheden består af alle slags mennesker. Nogle bærer en brudt seksuel historie med sig. I menigheden er også personer med en seksuel rettethed mod eget køn (1. Kor. 6,11). Alt bringes med ind i discipelskabsforholdet og forstås i lyset af nyskabelsen og nyorienteringen i Kristus. Det seksuelle samliv mellem personer af samme køn afvises (Rom 1, 24 ff., 1. Kor. 6,9ff; 1. Tim.1,10). 25. Som ægteskabet kan være et tegn, kan det i en brudt verden også blive et modtegn. Hvor ægteskabet ikke rummer troskab og kærlighed, og hvor det bliver undertrykkende eller magtbaseret, vidner det ikke længere om Gud, men om Guds modsætning (Matt. 19,7ff). Som kristne kaldes vi til at leve i vores ægteskab og relationer, så de afspejler Guds væsen, Guds kærlighed. 26. Seksualiteten beskrives som en gave til livet i den nuværende verden (Lukas 20,34ff). Der kommer en tid, hvor nuværende kampe og udfordringer vil blive afløst af livet i en fornyet og genløst form. Hvilken rolle køn, seksualitet og ægteskab da vil få, ligger skjult. Brylluppet bruges som billede på den forening, som da vil finde sted mellem Gud og menneske (Åb. 19,7).

v/ Ole Backer Mogensen og Kristian Kappel - maj 2018


6

B. KONTEKSTUELLE UDFORDRINGER En bibelsk teologi for seksualiteten er den linse, hvorigennem vi kan se og forstå den kontekst, vi lever i som kristne. Den vestlige verden befinder sig i en postmoderne, individualiseret, globaliseret og digitaliseret tid, hvor en bibelsk tilgang til seksualitet, køn og ægteskab ikke er norm og standard. Det skaber en række spændingsfelter, hvor en kristen seksualetik i bedste fald bliver betragtet som forældet og konservativ og i værste fald som undertrykkende og skadelig. Det giver helt nye udfordringer, som hele tiden ændrer karakter og udtryk. Vi vil her fremhæve nogle af de problemfelter, vi som kristne skal navigere i: AUTORITETSSPØRGSMÅLET – hvem har retten til at udtale sig med autoritet om, hvad der er godt og sundt for et menneske? Som kristne lytter vi til indsigter fra alle fagområder, og gør brug af de bedste indsigter. Vi spejler disse i den større autoritet, som ligger i Bibelen og den kristne tradition, og fastholder Bibelens vejledning som norm. Vi erkender, at også Bibelen som norm udfordres, og at kirkesamfund globalt set ændrer holdninger i seksualetikken. Vi ønsker vedvarende at fastholde DanskOase på en sund bibelsk autoritet. KØN SOM SOCIAL KONSTRUKTION. Det fremføres ofte, at kønnet er en social konstruktion. Vi anerkender, at der er delelementer i et menneskes kønsidentitet, som stammer fra de sociale strukturer et menneske dannes i. Men ser også selve det, at ville definere en række kønsidentiteter som et tidstypisk udtryk og en social konstruktion i sig selv. Vi fastholder, at der biologisk og i skabtheden kun er givet to biologiske køn, mand og kvinde, og at disse køn i sig selv ikke er sociale konstruktioner. ET UNDERTRYKKENDE MENNESKESYN? Det hævdes, at en fastholdelse af blot to biologiske køn som et udtryk for en biologisk og skabelsesmæssig grundstruktur, er undertrykkende for mennesker, som oplever ikke at kunne finde sig til rette i et af de biologiske køn. Vi afviser beskyldningen om at være undertrykkende og vil i alle forhold forsøge ikke at nedgøre mennesker, som er i tvivl om egen identitet eller definerer sig anderledes. Mens vi forsøger at videreformidle et menneskesyn, som giver værdighed til alle set i lyset af gudbilledligheden. SEX ADSKILT FRA REPRODUKTION. P-pillen m.m. har medført et afgørende skift i menneskets forhold til sex. I dag er det norm, at sex og reproduktion ikke hænger sammen. Man kan have sex uden at få børn og man kan få børn uden at have sex. Sex er blevet adskilt fra forpligtethed, bundethed og ansvar, og handler ofte primært om nydelse. For mange falder begrundelsen for forpligtethed omkring seksualiteten og ægteskabet som en beskyttende ramme bort. Dette skift præger også mange unge kristne, som har svært ved at kunne begrunde, hvorfor sex mellem mennesker kun skulle finde sted indenfor et ægteskab. Vi fastholder en sammenhæng mellem sex og forpligtethed, og at sex udover reproduktion også binder mennesker sammen på måder, som nødvendiggør en forpligtethed.

Om seksualitet - et Oase dokument


7

DET UDFORDREDE ÆGTESKAB. Det heteroseksuelle ægteskab er udfordret. Høje skilsmissetal undergraver tilliden til ægteskabet som bærende samfundsinstitution. Der tales om mennesket som serielt monogamt. Utroskab ses ikke altid som ødelæggende. Ægteskabet defineres ikke længere som heteroseksuelt, men kan også bestå af to personer af samme køn. Der defineres i dag en lang række familieformer. Det er muligt at have mere end to forældre. Normen er i dag, at man først gifter sig efter flere års samliv. Alderen for ægteskabets indgåelse og alderen for første barns fødsel ligger i dag højere end måske nogensinde før. Alt sammen udfordrer et klassisk syn på ægteskabet som en livslang relation mellem én mand og én kvinde. Vi skal her både forholde os realistisk til virkeligheden i en pluralistisk verden og samtidig fastholde en vision for mennesket, seksualiteten og ægteskabet ud fra den bibelske åbenbaring. Mange af dem, som kommer til tro på Kristus, vil bære normer fra en pluralistisk verden med sig ind i gudsforholdet. Kristne som selv har gennemlevet skilsmisser, vil naturligt være præget af erfaringen af et mislykket ægteskab. Unge som vokser op i en verden med skilsmisser og mange samlivsformer vil være præget af den tid, de dannes i. KÆRLIGHEDSBEGREBET. Der er uklarheder omkring definitionen af kærlighed. Det brede ord ”kærlighed” dækker over både erotisk kærlighed (eros), forældrekærlighed, venskabskærlighed (filia) og selvhengivende kærlighed (agape). Etisk legitimeres seksuelle forhold ud fra, at to personer elsker hinanden – hvilket blot kan betyde, at man er erotisk tiltrukket af hinanden. Ægteskaber begrundes ud fra et romantisk kærlighedsbegreb, hvilket kan ophæve ægteskabet, når den romantiske kærlighed ikke længere er til stede. I DanskOase vil vi arbejde med et mere nuanceret syn på kærligheden i alle dens udtryk, og understrege, at ægteskabet rummer alle sider af kærligheden. ALLESTEDSNÆRVÆRENDE SEX. Sex er allestedsnærværende i mediefladen. Porno er tilgængelig for alle, som har adgang til internettet. Det påvirker naturligvis også kristne, hvor mange i dag introduceres til sex i en langt tidligere alder end før. Der sker en ikke uvæsentlig seksuel dannelse gennem pornoen, og en væsentlig holdningspåvirkning gennem medierne. SEX OG MAGTMISBRUG. En række sager om seksuelle krænkelser inden for kristne kirkesamfund er de senere år kommet frem i lyset. Det har haft store konsekvenser for både ofre og for de kirkesamfund, hvor krænkelserne har fundet sted. Samtidig er der med #metoo bevægelsen kommet et øget fokus på forholdet mellem sex og magtmisbrug. Det kalder for DanskOase på en øget bevidsthed om, at vi i vores strukturer sikrer personer mod overgreb, sikrer ledere mod fald og skaber mulighed for lægedom for ofre for krænkelser. DEN LANGE UNGDOMSTID. Meget tyder på, at puberteten begynder tidligere, samtidig med at ægteskaber indgås sent. Perioden fra seksualiteten vækkes til ægteskabets indgåelse strækker sig nu over mange år. Det fordrer en langt mere ærlig og konkret vejledning på seksualetiske områder end tidligere. SEX OG FRAVALG AF KIRKEN. Mange som fravælger kristent fællesskab og menighedsliv, gør det bl.a. pga seksualetiske spørgsmål. En kristen kirke bærer i sit DNA en længsel efter mission og inklusion. Fristelsen ligger til for inklusionens skyld at nedtone eller ændre holdninger til seksualetiske spørgsmål. Der ligger en opgave foran kirken på verdensplan, at vove den anderledes position, at være et anderledes folk med en profetisk stemme, der forsøger at formulere et bibelsk menneskesyn for seksualiteten i kærlighed.

v/ Ole Backer Mogensen og Kristian Kappel - maj 2018


8

C. FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR DANSKOASE Hvordan hjælper vi hinanden i en bevægelse som DanskOase, til at leve som disciple i verden? Vi foreslår, at vi i DanskOase følger følgende retningslinjer: 1. VI SKAL TALE OM SEX Vi skal i DanskOase kunne tale frit med hinanden om sex og seksualetiske spørgsmål. Der skal på SommerOase og andre stævner gøres plads til seminarer, som adresserer nogle af de ovennævnte områder. 2. VALG AF SPROGBRUG Vi skal ikke direkte overtage sprogbrug fra verden omkring os. Hvor seksualitetens mål defineres som blot selvrealisering og personlig tilfredsstillelse, ønsker vi ikke at medvirke til, at seksualiteten tingsliggør andre som objekt eller redskaber. Ord skaber hvad de nævner, og det sprogbrug som pornoen eller kønspolitiske dagsordner introducerer, kan ikke nødvendigvis overtages direkte af os. (Eks. Det deskriptive SSA (same-sex attraction) er en bedre term end LGBT (som forudsætter et aktivt seksuelt samliv))

3. EN IKKE-KRÆNKENDE RETORIK Vi vil forsøge at tale om sex på måder, som ikke krænker andre menneskers iboende værdighed. Når vi adresserer områder som SSA (same-sex-attraction) eller forholdet mellem mand og kvinde skal vi undgå homofobiske, sexistiske og chauvinistiske udsagn. 4. VI DELER FÆLLES MENNESKELIGHED Vi ønsker en ydmyghed overfor det at italesætte seksualetik. Den kristne deler skabthed og vilkår med alle andre, og bærer med sig muligheden for både seksuel helhed og seksuel brudthed. Den kristne kan såres i sin seksualitet, kan være usikker i sin seksuelle identitet, og kan synde med sin seksualitet. Vi skal være tydelige om dette fælles vilkår, og skal kunne tale med hinanden med ydmyghed og uden dom. 5. DET HELE MENNESKE Den kristne træder ind i forholdet til Gud som et menneske med krop, sjæl og ånd, og med seksualitet. Det er det hele menneske, som indbefattes i Jesu gerning på korset. Hans forsoning rummer også mennesket som seksuelt væsen. Hans tilgivelse gælder også for al seksuel synd. DanskOase ønsker ikke at splitte seksualitet og åndelighed, men tale til mennesket som en helhed. 6. SKAMFRIE RUM AF TILGIVELSE I tillid til at Jesu død på korset dækker al synd, skal vi skabe rum for formidling af Guds tilgivelse til mennesker også i forhold til seksuel synd. Både ledere og alle andre skal have frihed til at kunne vedgå og bekende seksuel synd, og få formidlet Guds tilgivelse. 7. VI TROR PÅ EVANGELIETS KRAFT OG HELLIGÅNDENS GERNING I Kristus sker en ny skabelse som gælder for det hele menneske, også for seksualitet og seksuel identitet. Den første vigtige opgave bliver derfor at lede mennesker ind i et dybere forhold til Gud. Helligåndens kraft - som en hjælp til også at leve med seksuel fristelse og brudthed - skænkes ud af denne forbundethed med Kristus.Vi skal hjælpe hinanden til i praksis at leve i den kraft Guds Ånd giver.

Om seksualitet - et Oase dokument


9

8. GUD HAR DEFINITIONSRETTEN – DEN TEOLOGISKE AUTORITET Vi lever i Kristus og for Kristus. At give Gud definitionsretten på, hvad det vil sige at være et seksuelt menneske, indebærer, at vi fastholder en tillid til Bibelen som teologisk autoritet.’ 9. LEDERSPEJL Der vil være højere forventninger til en leder i Kristi kirke, end til andre. Det forventes her, at man lever et liv, som afspejler Guds tanke, også for seksualiteten (1. Tim. 3; Tit. 1). Vi foreslår, at man i den enkelte menighed udformer et lederspejl, som forventningsafstemmer, hvad man efterspørger hos en leder. Et sådant lederspejl kan indeholde forventninger til lederens ægteskabelige eller seksuelle liv baseret på Bibelens vejledning. Et sådant lederspejl kunne også beskrive, hvordan man vil følges med en leder, som er faldet i en seksuel synd – altid med genoprettelse som mål. 10. LEDERES MANGFOLDIGHED OG ANSVARLIGHED Der vil i en bevægelse som DanskOase være en bredde i, hvem der står i ledertjeneste.Mænd og kvinder; singler som lever i afholdenhed og gifte; mennesker som er tiltrukket af det modsatte køn og mennesker, som er tiltrukket af eget køn. Lederskabet er ikke defineret ud fra, hvad man bærer med sig, men ud fra kaldelsen, nådegaven og hvordan man lever med sit vilkår efter Guds bud og vejledning. Vi opfordrer alle ledere i DanskOase til at indgå i forpligtende ansvarsrelationer, hvor betroede andre får indsigt og taleret ind i personlige spørgsmål. 11. ÆRLIGHED OG GENNEMSIGTIGHED En gennemseksualiseret og sekulariseret tid giver udfordringer for den, som vil efterfølge Kristus. Vi skal her hjælpe hinanden til at lykkes, ved at være medvandrere og støtter til et liv i seksuel renhed. Vi skelner mellem at falde og leve i synd. Som en bevægelse der tror på menighedens og fællesskabets betydning, skal vi oplære fællesskabet til at formidle skamfrie rum, med mulighed for ærlighed om, hvor man er og hvad man udfordres af. Vi vil gerne være en bevægelse kendetegnet ved ærlighed, hellighed og kærlighed. 12. SINGLELIVET OG SEKSUEL AFHOLDENHED Mange i DanskOase lever som singler. Der skelnes ikke mellem singler og gifte i alliancen med Jesus Kristus. Både singler og gifte kaldes til at leve liv, hvor troen og seksualiteten følges ad, og hvor Jesus er Herre også i forholdet til seksualiteten. Den ugifte tilhører først og fremmest Kristus og har sin første alliance i forholdet til ham, også når det handler om seksualiteten. Den gifte tilhører udover Kristus også sin ægtefælle, og har i ægteskabet mulighed for at leve seksualiteten ud i et forpligtet forhold. Vi ønsker at skabe meningsfyldte fællesskaber og boformer, som gør det muligt for singler ikke at være alene, gennem meningsfyldte venskaber med begge køn. Vi ønsker at udtænke, hvordan afholdenhed kan se ud i vores tid. 13. ÆGTESKAB Vi fastholder ægteskabet som både en åndelig virkelighed og en borgerlig samfundsinstitution. Et ægteskab begynder juridisk og samfundsmæssigt med vielsen, hvor man forpligter sig på hinanden. Ægteskabet giver en forpligtet ramme omkring seksuelt samliv. Et seksuelt samliv er så stærkt et bånd, at det mange steder i skriften bliver den måde, hvorpå ægteskabets indgåelse beskrives. Den bibelske vejledning er, at kan man ikke leve i afholdenhed, skal man gifte sig. I DanskOase vejleder vi unge til ikke at flytte sammen eller leve sammen seksuelt før ægteskabet. Når unge vælger at gifte sig tidligt i forholdet til deres jævnaldrende, har vi en opgave i at støtte dem i valget.Vi skal fortsat fokusere på vejledning til ægteskaber.

v/ Ole Backer Mogensen og Kristian Kappel - maj 2018


10

14. PORNO Pornoen er i dag så tilgængelig, at det næsten må forudsættes, at mange i DanskOase har en grad af erfaring med porno. Vi tager afstand fra det menneskesyn, som ligger under pornoen - porno tingsliggør mennesker og forbruger mennesker. Vi skal dygtiggøre os til sjælesørgerisk at kunne hjælpe hinanden til at leve med digitaliseringens nye muligheder for seksuel fristelse, seksuel dannelse og seksuelle fald. Vi foreslår, at vi i DanskOase giver tilbud om støttegrupper og hjælp for personer, som kæmper med porno eller andre udtryk for seksuel afhængighed(chatrooms, datingsider m.m.) 15. ANDRE FOKUSOMRÅDER Tiden er anderledes end nogen anden tid i menneskehedens historie, blandt andet på grund af digitalisering, globalisering og sekularisering. Positivt giver tiden muligheder for nye typer netværk, som kan dannes på tværs af geografiske begrænsninger. Man kunne i DanskOase fx danne netværk for personer med SSA (folk tiltrukket af eget køn). Transseksualitet er et voksende problemområde. Den seksuelle usikkerhed som mange erfarer i puberteten, udfordres i dag af en diskurs om kønsløshed og transkønnethed på diverse internetsider. Det giver en ny udfordring til Børne- og UngdomsOase og vores efterskoleelever. I takt med at nye problemfelter rejser sig, skal vi forsøge at give et kristent bæredygtigt alternativ. I alle disse forhold ønsker vi fortsat at følge en bibelsk standard for seksualiteten, ikke blot som ideal, men også som levet liv. 16. EN NØDVENDIG STEMME I TIDEN Det italesættes indimellem, at vi står med en tabersag i forhold til offentligheden, når vi forsøger at fastholdeBibelen som autoritet for seksualetikken. Vi ønsker at fastholde hinanden på, at en vision for mennesket, somhøjner mennesket og tilskriver det værdighed som menneske skabt med seksualitet, kunne være et nødvendigtprofetisk ord ind i vores tid. 17. PLURALISME OG MODSIGELSE Vi anerkender, at vi lever i en pluralistisk tid, hvor et hovedmål i et demokrati er at skabe rum for, at mennesker kansøge lykke indenfor eget værdisystem. Den frihed vi ønsker for os selv til at praktisere kristen tro i frihed ud fra voresforståelse af de bibelske skrifter, ønsker vi også for andre. Positivt glæder vi os over tidens frihed til at tale åbent om seksuelle forhold, og ønsker selv en åben og fri samtale.Negativt erkender vi, at ønsket om, at ville følge en bibelsk seksualetik kan betyde en marginalisering og en socialstigmatisering. Vi skal være forberedt på modsigelse.

Om seksualitet - et Oase dokument


11

FORSLAG TIL LITTERATUR Citlau, Ron Compassion without compromise, Bethany House 2014 Due, Mattias Stølen Pas på parforholdet, KD’s forlag 2015 Fradd, Matt The porn Myth, Ignatius Press 2017 Fradd, Matt Delivered, Catholic Answers Press, 2013 Fradd, Matt and Cameron, Restored, Catholic Answers Press, 2013 Gagnon, Robert A. J., The Bible and Homosexual Practice – text and hermeneutics, Abingdon press, Nashville, 2001 Grenz, Stanley J. Sexual Ethics – an evangelical perspective Westminster John Knox press 1997 Harrison, Glynn A Better Story – God, sex and Human flourishing, IVP 2017 John Paul II The theology of the Body – human love in the divine plan, Pauline Books and Media, Boston 1997 Keller, Tim and Kathy Det meningsfulde ægteskab, Credo 2013 Madsen, Ole Skjerbæk; Kap. 1 og 2 i Følg Mig, red. af Andreas Østerlund Nielsen, Daniel Hougaard og Kristian Nakskov Kappel, Mediacellen Rosenau, Douglas E. Bedre Sex, Lohse 2013 Shaw, Ed Bare sig nej! Et personligt opgør med letkøbte svar om køn og seksualitet, Credo 2017 Syster Sofie O.P Till man och kvinna skapade Han dem, En introduktion till kroppens teologi, Artos 2011 Thomas, Gary Ægteskabet – i Guds billede, Mediacellen 2013 Wilson, Gary Your Brain on porn, Commonwealth 2014

v/ Ole Backer Mogensen og Kristian Kappel - maj 2018


DanskOase Rude Havvej 11 DK-8300 Odder Tlf.: 86 54 36 00 danskoase.dk info@danskoase.dk

Profile for DanskOase

Om seksualitet - et Oase dokument  

Om seksualitet - et Oase dokument  

Profile for danskoase
Advertisement