Page 1

2012

27.-29. januar 2012

PÅ veJ mod deT STØrSTe mÅL Læs om hovedtalerne s. 4-5 Se programmet s. 13

Læs om netværk s. 17


INdHoLd Velkommen

side 3

Talere ved fællessamlinger

side 4 - 5

Praktisk information

side 6 - 7

Ungespor

side 8 - 9

Præstespor

side 10 - 11

Kort

side 12

Program

side 13

Seminarer

side 14 - 16

Netværk

side 17

Hvad er DanskOase ?

side 18


Velkommen! Velkommen til LederOase Som ledere har vi brug for at lære nyt, reflektere over det, vi arbejder med og måske lægge nye planer og sætte nye mål. Dette gælder også for os, som leder og er aktive i kirken. AF KONFERENCELEDER MICHAEL SJÆLLAND

På LederOase (LO) kan du stoppe op og reflektere og refokusere; tage dig tid til at gå i dybden og samtidig få nye idéer og

Mission – nu igen…

redskaber til din opgave som leder. Kirkens

Temaet for LO 2012, ”På vej mod det største

udfordringer, både indadtil og udadtil, er

mål”, handler om mission. Mission er langt

også vore udfordringer som ledere. På LO

mere, end noget der foregår i Afrika eller

bliver du udrustet til at klare disse udfor-

Kina. Mission er selve Guds væsen og må

dringer.

på samme måde være kirkens væsen.

Sendt til verden

Vi skal derfor på LO arbejde med, hvordan vi

”Ligesom du har udsendt mig til verden,

som kirke og ledere lever og leder i mission.

har jeg også udsendt dem til verden…”

Det handler både om den måde, vi er kirke

Ordene er hentet fra Jesu sidste bøn i

på indadtil, men også udadtil. Det handler

Johannesevangeliet 17 og rummer på man-

om mission gennem forkyndelse, gennem

ge måder både gaven og opgaven til os

socialt ansvar, gennem enhed, forsoning

som kirke. Gud sendte sig selv for at frelse

og genoprettelse.

verden. På samme måde sendes vi til verden for at bringe Guds Rige og Guds frelse

Velkommen på LO 2012, hvor vi sammen vil

videre til en fortabt verden.

arbejde på det største mål, at udleve og uddele Guds Rige til verden. Michael Sjælland, konferenceleder

PÅ VEJ MOD DET STØRSTE MÅL

SIde 3


Talere ved fællessamlingerne

aNNIe KIrKe er præst og pioner i Church of England. Hun er ansat i London Stift til at skabe missionale fællesskaber. Missionale fællesskaber forstås som levende grupper af kristne, der ønsker at leve som kompromisløse disciple af Jesus i deres lokalområder, på deres arbejde og i deres sociale netværk. Annie har selv et stort hjerte for mennesker, som livet har været hårdt ved.

JØrGeN JØrGeNSeN er sognepræst i Aabenraa og har gennem hele sin præstetid været optaget af udfordringen med at formidle evangeliet på et forståeligt sprog i en relevant kultur. Kirken har gennem en vedholdende indsats set mennesker blive en del af menigheden gennem Alpha og gospel.

rUBeN daLSGaard er frimenighedspræst i Oasefællesskabet i Silkeborg – en kirke, som blandt andet har et kald til at være missionale gennem diakoni. De ønsker at forkynde evangeliet gennem ord og gennem tjeneste for og fællesskab med de svage og udsatte i Silkeborg og opland.


KeLd daHLmaNN er præst i Aarhus Valgmenighed. Han arbejder med forkyndelse, ledelse og menighedens overordnede udvikling sammen med menighedsrådet. Keld er initiativtager til KirkePlanterNet, som har partnerskab med DanskOase, og som varetager arbejdet omkring menighedsudvikling og dannelse af nye menigheder. Keld brænder for, at kirken bliver fornyet, engageret i mission og medspiller i samfundets udvikling.

morTeN HØrNING JeNSeN er ph.d. og lektor i Ny Testamente på Menighedsfakultetet. Han leder Aarhus Valgmenigheds program for teologistuderende, KURSEN. Udgangspunktet for KURSEN er, at kirken i Danmark har brug for gode præster. Derfor arbejder de studerende med at finde veje mellem det teologiske studium og den kirkelige virkelighed.

PÅ VEJ MOD DET STØRSTE MÅL

SIde 5


Praktisk information

Hvem, Hvad, Hvor Tidspunkt:

Ankomst

Fredag d. 27. januar kl. 17.30 til søndag d.

Ved ankomst bedes du henvende dig i

29. januar kl. 14.00

receptionen. Ankomst kan foregå fra kl.

Sted:

I receptionen kan du tillige henvende dig

Thomasskolen,

under hele konferencen, hvis du er i tvivl

Dyregårdsvej 9-13,

om noget.

17.30 fredag d. 27. januar 2012.

2740 Skovlunde

Arrangementsansvarlig kan kontaktes under konferencen på 50 51 64 95.

Priser

Alm. deltager: 900 kr.

Medbring gerne denne manual til

Fuldtidsstuderende: 600 kr.

konferencen, og orientér dig i øvrigt på

Vær opmærksom på, at du kan søge støtte

ophængte programsedler.

hos din menighed og/eller kommune.

Mad

Tilmelding

(bestilles ved tilmelding)

Tilmelding og betaling foregår på

Morgenmad 40 kr.

lederoase.dk.

Frokost 55 kr.

Husk bestilling af mad og evt. sovesal.

Aftensmad fredag 75 kr.

Aftensmad lørdag, vælg dagens ret 75,-

Afbestilling

eller buffet 95,-

Afbestilling med refusion af konferencebe-

taling kan foretages indtil 16. januar. Gebyr 100,- pr. tilmeldt person.


Overnatning

Ved spørgsmål

Konferencegebyret dækker ikke logi.

Kontakt sekretariatet på:

Der tilbydes sovesale i begrænset omfang

DanskOase

mod et mindre beløb (medbring selv ligge-

Rude Havvej 11

underlag).

8300 Odder

Brug de lokale B&B, vandrehjem, moteller

info@danskoase.dk

m.m. (se mere på hjemmesiden).

86 54 36 00

Kaffe og café

eller konferenceleder Michael Sjælland på

I pauserne i løbet af dagen er LederOase

michael@danskoase.dk

vært med kaffe og te samt kage/frugt. Herudover er der åbent i caféen, hvor det er muligt at købe kolde og varme drikke samt frugt/snack. Caféen bestyres af FRONT-klassen fra Rudehøj Efterskole. Lydfiler De fleste samlinger bliver optaget og kan efter konferencen downloades gratis på: download.danskoase.dk

PÅ VEJ MOD DET STØRSTE MÅL

SIde 7


UNGeSPor Undervisning Til at inspirere og udfordre unge på LederOase får vi besøg af Christoffer Mitton fra Bristol, England. Christoffer er 27 år og læser på andet år til at blive kirkeleder. Før det var han i to år leder for et studenterarbejde i en kirke i det nordøstlige England. Han blev i 2010 gift med Lydia, og de deler en passion om at hjælpe kirken med at nå verden og at se Jesus forvandle den. Han glæder sig til at komme og undervise og være sammen med de unge på LederOase.

Tema I år arbejder LederOase under temaet ”På vej mod det største mål”, som handler om det at være med i Guds store mission. Vi tror, at kirke kun er kirke, når den eksisterer for andre. Mission handler ikke så meget om ”udadvendte aktiviteter”, men mere om en grundlæggende forståelse af at være Guds folk i denne verden. Som den schweiziske teolog Emil Brunner siger det: ”Kirken eksisterer gennem mission, ligesom ild eksisterer ved at brænde.”


Program Unge på LederOase deltager på lige fod med resten af konferencens deltagere og er med til alle fællessamlinger. Derudover er der nogle samlinger kun for Ungesporet, hvor årets underviser, Christoffer Mitton, vil vinkle temaet særligt til unge. Ungesporet har egne samlinger i lokale 4 på følgende tidspunkter: Lørdag

Fribilletter

10.45 12.00 (inkl. frokost) 16.30 Søndag 10.45 Resten af tiden følger de det fælles program, som du finder på side 13.

Medlemmer af BUO lokalgrupper har mulighed for at deltage gratis (ekskl. forplejning) på LederOase. BUO tilbyder tre fribilletter til LederOase til hver lokalgruppe. To fribilletter er øremærket ungeledere, mens én frit kan uddeles blandt lokalgruppens øvrige medarbejdere. Kontakt din lokalgruppeleder eller BUO’s kontor for mere info.

Få mest muligt ud af LederOase: • Brug tid og energi på at netværke. Der er så mange gode ledere og så meget viden til stede på LederOase – så få det i spil, du ved, du har brug for. • Kom i god tid til fællesmøder og seminarer. • Medbring notetagningsværktøjer (papir og blyant, smartphone eller iPad) og din bibel. • Tag dig tid til at reflektere over det, du har lært, og sammenfat det vigtigste, så du har noget at gå videre med, når du kommer hjem.

PÅ VEJ MOD DET STØRSTE MÅL

SIde 9


PrÆSTeSPor For præster og teologistuderende vil vi gerne servere solid teologi, en god frokost og mulighed for at blive styrket, udfordret og opmuntret gennem fællesskabet med kolleger. Vi har to spændende oplæg særligt for deltagere på præstesporet. Oplæg 1: »Hvordan være missional menighed i et pluralistisk samfund?« Engang var det kirken, der leverede præmisserne for det vestlige samfunds etiske drøftelser og forståelse af virkeligheden. I dag er kirken blot en stemme blandt mange andre. Overgangen fra middelalderlig enhedskultur til pluralistisk samfund udfordrer kirken på sin selvforståelse. På dette seminar skal vi se på nogle essentielle dimensioner ved kirkens væsen og forholde dem til en nutidig pluralistisk virkelighed. Vi skal drøfte og aftegne en teologisk vision for missionale menigheders liv og vækst i fremtidens Danmark. Taler Jeppe Bach Nikolajsen er ph.d., cand.theol. og adjunkt ved Menighedsfakultetet i Aarhus (www. teologi.dk), har studieophold i Oslo, Genève, Minneapolis, Boston og Los Angeles bag sig, er medlem af Dansk Missionsråd og er desuden redaktør af Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (www.dttk.dk).


Oplæg 2: »Menigheden som udadrettet diakonal og missional bevægelse ... hvad skete der lige med den?« Seminaret vil handle om sekularisering og institutionalisering af folkekirken, samt betingelser for på ny at skabe bevægelse. Der tages udgangspunkt i de tidlige kirkefondstanker i København og udviklingen frem til i dag. Malmcolm Ladwell, populærvidenskabelig journalist ved New York Times og bestseller med blandt andet ”The Tipping Point” om folkebevægelsers opståen og spredning, og Otto Scharmers Teori U om den emergerende fremtid vil blive inddraget i en strategisk-praktisk vurdering af vejen frem. Taler Anders Michael Hansen er cand.theol. og udviklingschef i Fredens-Nazaret kirker i København (www.fredensognazaret.dk), tidligere præst i blandt andet Aarhus og Oslo samt konsulent for European Church Planting Network (www.ecpn.org). Program - lørdag 10.45 Oplæg ved Jeppe Bach Nikolajsen i lokale 6 12.00 Præstefrokost i lokale 6 14.00 Fællessamling i mødesalen med Jørgen Jørgensen: ”Mission i sognekirkesammenhæng” 14.50 Fællessamling i mødesalen med Annie Kirke: ”Tankerne bag Fresh Expressions” 15.30 Kaffepause i lokale 6 16.30 Oplæg ved Anders Michael Hansen i lokale 6 Husk at bestille frokost, når du tilmelder dig LederOase.

PÅ VEJ MOD DET STØRSTE MÅL

SIde 11


DYREGÅRDSVEJ

NØDUDGANG

KØKKEN

NØDUDGANG

LOKALE 4 SOVESAL 1 DAME

PARKERING SPISESAL

STUEPLAN

STUEPLAN

KÆLDER

SFO-HUSET

SPISESAL LOKALE 2 KØKKEN - KAFFE

SPISESAL

LOKALE 3

SOVESAL 2 DAME NØDUDGANG SOVESAL 3 HERRE LOKALE 6 LOKALE 5 KÆLDER INDGANG

CAFÉ CAFÉ

NØDUDGANG SOVESAL 4 LOKALE 7 HERRE

CAFÉ N IO PT CE E R

BOG-CAFÉ

INDGANG BAD HERRE

CAFÉ

Sovesale Mødelokaler

Kort over Thomasskolen

LOKALE 1

MØDESAL NØDUDGANG

Spisesal / Café

NØDUDGANG

Toiletter

BAD DAME


Program

Gudsnærvær – missionalt mindset – netværk – how-to

FredaG 17.30 Ankomst

14.50 Undervisning

18.00 Aftensmad

Annie Kirke

19.30 Velkomst | Lovsang

”Tankerne bag Fresh Expressions”

20.00 Introduktion

15.30 Pause

20.15 Undervisning

16.30 Seminarer

Keld Dahlmann

18.00 Aftensmad

”Mission er kirkens væsen”

19.30 Undervisning

21.00 Lovsang og forbøn

Annie Kirke

22.00 Café

”Guds mission” 20.15 Lovsang og forbøn

LØrdaG

21.15

Café

08.00 Morgenmad 09.00 Tilbedelse

SØNdaG

09.30 Undervisning

08.00 Morgenmad

Morten Hørning Jensen

09.00 Undervisning

”Erkendelser og udfordringer fra

Ruben Dalsgaard

Cape Town”

”Missional diakoni”

10.00 Paneldebat

09.45 Nadvergudstjeneste

Martin Drengsgaard, Torsten

10.30 Pause

Borbye Nielsen, Conny Hjelm og

10.45 Seminarer

Morten Hørning Jensen

12.00 Frokost

10.30 Pause

14.00 På gensyn på LederOase 2013

10.45 Seminarer 12.00 Frokost | Netværkssamlinger 14.00 Undervisning Jørgen Jørgensen ”Mission i sognekirkesammenhæng”

PÅ VEJ MOD DET STØRSTE MÅL

SIde 13


SemINarer

Lørdag 10.45-11.45 LoKaLe 1

Hvad er et missionalt fællesskab?

Som discipelfællesskab er spørgsmålet ikke, om vi er sendt, men hvem vi er sendt til. Men hvordan leder vi fællesskaber, som faktisk når UD, og hvor missional livsstil bliver naturlig? Johannes Thomsen, leder for missionale fællesskaber og klynger i Aarhus Valgmenighed og Christian Callesen, præst i Byens Valgmenighed

LoKaLe 3

Sendt til arabisktalende i Danmark og resten af verden

Greater Love er en kirke for arabisktalende. Kærlighed bygger bro mellem ny- og gammeldanskere, og den største kærlighed findes hos Jesus. Når kirken omvender, opbygger og sender mennesker i Jesu navn er det både kirke og integration. Nabil Astafanos, præst i Greater Love, Valby

LoKaLe 5

Kirken som spydspids for social retfærdighed

Vi ønsker at gøre en forskel – men ved ikke helt hvordan. København Vineyard deler erfaringer og giver konkrete tips fra arbejdet med handlede kvinder og hjemløse. Anne Walsøe og Kasper Thorskov, pastorale medarbejdere med fokus på socialt arbejde og mission.

LoKaLe 7

Kristent nærvær i nyåndelige miljøer

Hvordan kommer vi mennesker i møde, som er optaget af den ny åndelighed? Hvordan kan vi forholde os til deres livstydning og erfaringer, dele vores tro og praksis og måske lære nyt? Torsten Borbye Nielsen, medarbejder i I Mesterens Lys og præst i Københavns Frimenighed


Lørdag 16.30-17.30 LoKaLe 1

På vej mod et missionalt gennembrud

”Gud vil, at alle mennesker skal frelses”. Men hvordan arbejder vi med, at vores missionale fællesskaber begynder at se en høst af mennesker, som kommer til tro? Johannes Thomsen, leder for missionale fællesskaber og klynger i Aarhus Valgmenighed og Christian Callesen, præst i Byens Valgmenighed

LoKaLe 2

Fresh expressions of church

Gennem musik og kunst forsøger Kerry og hendes team at nå ressourcesvage unge med evangeliet. Arbejdet handler om at bygge relationer til de unge. Annie Kirke og Kerry Astin, missionale pionerer i London

LoKaLe 3

Liv og arbejde i International Christian Community

30 % af de mennesker, som går i kirke i København på søndag, går i immigrantmenigheder, men de fleste af os ved ikke særligt meget om deres arbejde. Ravi Chandran vil dele ICC’s vision og kirkens relevans for det danske samfund. Seminaret foregår på engelsk med en powerpoint-præsentation. Ravi Chandran, grundlægger af International Christian Community

LoKaLe 5

Åndelig dannelse

Hengiven spiritualitet er én af dimensionerne i Naturlig Kirkevækst. Vi introducerer her et forløb, som hjælper deltagerne med at indarbejde en åndelig praksis, som kan fremme den åndelige dannelse. Praktisk øvelse indgår. Peder Poulsen, supervisor, familieterapeut og åndelig vejleder

LoKaLe 7

Workshop om at lytte/Den Lyttende Kirke

Vi må som kirke være klar over, hvor stor betydning det har, at vi allerførst lytter og lytter godt før noget andet. Til Gud, os selv, hinanden og verden omkring os. Interaktiv workshop! Bente Lundbak Pihl, medvandrer/sjælesørger og sygeplejerske og Birte Christensen, pensioneret socialrådgiver

PÅ VEJ MOD DET STØRSTE MÅL

SIde 15


SemINarer

Søndag 10.45-11.45

LoKaLe 1

At lede mennesker i et missionalt fællesskab

Hvilke elementer og færdigheder har man brug for, når man leder et missionalt fællesskab af disciple? Hvad må der i værktøjskassen, for at ens vision bliver til virkelighed? Johannes Thomsen, leder for missionale fællesskaber og klynger i Aarhus Valgmenighed og Christian Callesen, præst i Byens Valgmenighed

LoKaLe 2

Fresh expressions of church

Kerry Astin fortæller om et nyt arbejde blandt bandemedlemmer i en bydel i London, hvor en menighed er ved at tage form. Annie Kirke er konsulent på arbejdet og bidrager til seminaret. Annie Kirke og Kerry Astin, missionale pionerer i London

LoKaLe 5

Diakoni og mission

Kirkehistorien fortæller, at der, hvor diakonien har blomstret, har der været vækkelse og kirkevækst. I en stor amerikansk menighed kommer halvdelen af nye medlemmer ind via recovery-programmer. Erfaringer med og ideer til at etablere helbredende fællesskaber præsenteres. Torsten Hartvig Pedersen, psykoterapeut

LoKaLe 7

Sendt fra nadverbordet…

Gudstjenesten er både mål og udgangspunkt for sendelsen til verden. Seminaret belyser gudstjenestens missionale indhold og gudstjeneste i mødet med åndeligt søgende. Ole Skjerbæk Madsen, missionspræst i Areopagos


mØd dIT NeTvÆrK Netværk dig til større udbytte

Diakoninetværket

På LederOase er netværkstid en vigtig del

For personer, der arbejder med sjælesorg,

af konferencen. Der er god tid til det ufor-

terapi og familiearbejde.

melle netværk i pauserne. Her kan du møde

Netværkssamling i lokale 5

mange ledere fra kirker i Danmark og udveksle erfaringer, få inputs til dit eget kir-

Lovsangsnetværket

kearbejde, dele udfordringer og succeser

For musikere, sangere og andre, der arbej-

med andre i samme situation.

der med kirkens musik. Netværkssamling i lokale 7

Netværkssamlinger lørdag Ud over den uformelle netværkstid i pau-

Børneledernetværket

serne kan du snuse til de mere organise-

For alle, der arbejder for at børn skal lære

rede netværk om lørdagen på LederOase.

Jesus at kende.

De forskellige netværk, som er tilknyttet

Netværkssamling i lokale 1

DanskOase, mødes lørdag kl. 12-14 og spiser frokost sammen. Husk at bestille fro-

Ungeledernetværket

kost, når du tilmelder dig LederOase.

For alle unge, der vil lede i kirken.

Hvis du ikke er en del af et netværk, men

Netværkssamling i lokale 4

har lyst til at snuse til et af netværkene, er du velkommen til at slutte dig til en af disse netværkssamlinger.

Erhvervsnetværket For erhvervsfolk med interesse for spændingsfeltet mellem arbejdsliv og kirkeliv.

Disse netværk finder du på LederOase:

Netværkssamling i spisesalen

Præstenetværket For præster, som ønsker at inspirere og blive inspireret. Præstefrokost i lokale 6

PÅ VEJ MOD DET STØRSTE MÅL

SIde 17


Hvad er daNSKoaSe? Hvad er DanskOase? DanskOase er en kirkelig netværksorganisation, der har samme trosgrundlag som folkekirken. DanskOase er et åbent, inspirerende forum for lokale fællesskaber og præster, der arbejder for kirkens fornyelse, udrustning og mission. Det gør vi ved at arrangere inspirerende konferencer, ved at opbygge kirkelige netværk og ved at tilbyde og synliggøre relevante ressourcer. Vi længes efter, at helt almindelige danskere må få lov at se, hvem Gud er og opleve et liv sammen med Ham. Tro og værdier Vi har samme evangelisk-lutherske trosgrundlag som den danske folkekirke. Vi tror, at den treenige Gud er til stede i vores liv hver dag og virker i os. Fra Gud udspringer alt liv – og vi er som mennesker helt afhængige af Hans kraft, nåde og vejledning i vores liv. Samtidig er vi skabt som hele mennesker, der hver især har fået gudgivne evner, intellekt, krop og ånd til at bruge og glædes over. En netværksbevægelse Organisationen DanskOase bæres af et menighedsnetværk af sognefællesskaber, sognepræster, valgmenigheder, frimenigheder og mere løst organiserede kristne fællesskaber i hele Danmark. Vi betegner os selv som et netværk, fordi vi gensidigt vil støtte og opmuntre hinanden i at være levende menigheder lokalt. Ressourcer til kirken På danskoase.dk kan du bl.a. finde ressourcer til ledere, og du kan finde en oversigt over lokale Oase-menigheder. Du kan tilmelde dig en månedlig nyhedsmail fra DanskOase, og du kan blive opdateret om kommende arrangementer i DanskOase – både regionalt og nationalt. Du har også mulighed for at tilmelde dig et gratis abonnement på OaseMagasinet, som udkommer 4 gange årligt. Se meget mere på vores hjemmeside!


MISSION – i ÅNDENS KRAFT Det er Ikke Svært at fINDe vej tIl SOMMerOaSe - BARE Følg FlOKKEN

14.-21. julI 2012 i ODDER www.sommeroase.dk


vI SeS PÅ LederoaSe 2013 L e de rOa s e i ja n ua r... E n go d va ne

013... Øv, de r er læ ng e til 2 brug bl.a. Har du de t såda n, så erende tiden indtil næ st e inspir at kigge omga ng L ederOase på eside, og på DanskOase s hje mm ndende find alle de andre spæ har arra ngemente r, som du i... mulighe d for at de ltage

w w w .d a ns k oa s e. d k

www.danskoase.dk

LederOase_2012  
LederOase_2012  

LederOase 2012 Magasin. Program, taler presentation, kort og praktisk info. På vej mod det største mål.

Advertisement