Page 1

Årsberetninger fra medlemmer, partnerskaber og observatører i DanskOase

Årsskrift 2011 Oasenetværket


DanskOases årsskrift 2011 Af Michael Sjælland DanskOase er et netværk af menigheder og lokalt arbejde. Det årsskrift, du nu sidder med i hånden, er et billede af netværkets virke – summen af DanskOase. Årsskriftet ­giver dig som læser en mulighed for at se, hvad der rører sig lokalt i vores bevægelse. Og ved gennemlæsning vil du nok som mig erkende, at der absolut er grund til fortsat begejstring over at se, hvad Gud gør i vores land! De mange rapporter afspejler også bevægelsens bredde og forskellighed. Der er små og store menigheder placeret både i de store studiebyer og i de små landsogne. Form, udtryk og fokus varierer fra menighed til menighed, men det, der kendetegner DanskOases menigheder, er et fortsat fokus på gennem levende og engagerede ­menigheder at forkynde et levende og relevant budskab og derigennem kalde mennesker til et liv i Guds nærhed og en ­levende tro. Bredde og forskellighed er en styrke. Det hjælper os til at nå længere ud, end hvis vi blot var hinandens kopier. Se derfor dette årsskrift som et herligt vidnesbyrd om Guds alsidige natur. Og husk, at bag hver beretning banker menneskers hjerter for fortsat at nå længere ud med evangeliet om håb og frelse. Det er vores fælles sag – den kamp, vi kæmper sammen. Årsskriftet indeholder rapporter fra langt de fleste medlemsmenigheder samt medlemsorganisationerne. Desuden er der nyt fra netværkets observatører. Hvor der ikke forelægger en rapport er såvel medlemmer som observatører listet.

Sådan bruger du årsskriftet: Sig Gud tak For det første er ønsket med årsskriftet at bringe Gud ære for alt det, han virker i vores midte. Der sker mange velsignede ting rundt om. Så sig Gud tak! Glæd dig med de glade, og græd med de grædende De enkelte rapporter i årsskriftet giver os anledning til at dele glæder og sorger med hinanden. Glæd dig sammen med de menigheder og fællesskaber, som glædes, og græd sammen med dem, som er trængte og pressede. Inspiration til erfaringsudveksling Årsskriftet bærer et væld af erfaringer i sig. Ved at læse rapporterne kan du måske finde frem til fællesskaber, som netop er i gang med det, der også ligger foran dig. Du har måske også et råd til nogen eller afklarende spørgsmål, som kan hjælpe nogen fremad. Brug årsskriftet som inspiration og som udgangspunkt for erfaringsudveksling. Vis årsskriftet til ledergruppe og menighedsråd Del den inspiration som du får gennem årsskiftet med dit lokale menighedsråd eller ledelse. Lad dem læse med, og tal om, hvordan I kan bruge inspirationen. Forbøn Vi er sammen i DanskOases netværk, og vi har samme overordnede vision. Vi står på mange måder i samme udfordringer, nemlig at dele evangeliet i en nation, hvor kirken mere og mere mister direkte indflydelse, og folket ikke længere føler sig forpligtet af kristne normer og værdier, men dog har en åndelig tørst og længsel efter mening og håb. Lad os derfor også bede for hinanden. Bed om, at Guds nåde og godhed må bryde igennem, bed for de menigheder og grupper, som oplever trange tider, bed om mere velsignelse for dem, som oplever vækst, og bed for vækkelse i Danmark. God læselyst!

Michael Sjælland Konstitueret landsleder i DanskOase


Indhold

Indhold 05 Oase Østsjælland 06 07 07 09

Bethlehemskirken Byens Valgmenighed Karlslunde Strandkirke Københavns Frimenighed

11 Oase Syd- og Sønderjylland 12 12 13 14

Kernehuset Vejle Vejle Frimenighed Kolding Valgmenighed Oase Sønderjylland

15 Oase Østjylland 16 17 18 20

Horsens Valgmenighed Odder Frimenighed Silkeborg Oasekirke Aarhus Valgmenighed

21 Oase Midt- og Vestjylland 22 Holstebro Frimenighed 23 Klyngefællesskabet Esbjerg 24 Midtjyllands Valgmenighed

25 Oase Nordjylland 26 Aalborg Valgmenighed

27 Præstemedlemmer 28 29 30 31

Stig Christensen Jens Fischer-Nielsen Jeppe Jensen Agnethe Zimino

33 Arbejdsgren med medlemsstatus 34 Oaselejr Sjælland

35 Partnerskaber 36 KPN - Kirke Planter Net

37 Organisationer og institutioner 38 BUO - Børne- og UngdomsOase 39 Naturlig Menighedsudvikling 40 Rudehøj Efterskole 41 Shalom 42 YFC - Youth For Christ

43 Observatører 44 44 45 46

Alpha Danmark Farmen familierådgivning Fisken, Esbjerg I Mesterens Lys

47 Medlemsliste med adresser 51 Observatørliste med adresser


Oase Østsjælland Bethlehemskirken Byens Valgmenighed Karlslunde Strandkirke Københavns Frimenighed

5


Oase Østsjælland

Bethlehemskirken af Martin Drengsgaard, sognepræst l­yrikcafe, hvor alle i menigheden kan udfolde deres kunstneriske eller humoristiske talenter. På den måde oplever vi lige nu, at der sker mange af de ting, som vi i lang tid har drømt om. Mennesker kommer til tro og bliver engageret på kryds og tværs i menigheden.

Den 6.-7. januar var menighedens samlede ledelse, ­bestående af menighedsrådet, Bethlehemsfællesskabets råd og præsterne, sammen på et lederdøgn i Haslev. Det var intensive 24 timer, hvor vi var sammen for at søge at skabe bedre rammer for menighedens liv og vækst. På døgnet gik vi igennem en proces, hvor vi først søgte at beskrive kirkens nuværende situation, dernæst hvad vi drømmer om, og sidst hvad vi konkret vil arbejde for, at der sker i kirken i løbet af det næste års tid. Nedenstående er en kort opsummering af noget af vores samtale fra denne weekend.

Vi har også udfordringer, som vi skal arbejde med, bl.a. en manglende opbakning til årsmøder og faldende ­gaveindtægter. Vi synes, at der på flere områder er sket et generelt dyk i den ansvarsfulde fællesskabsfølelse. Det kan eksempelvis være svært at få frivillige til at melde sig til opgaver. Samtidig har vi en udfordring i forhold til cellegupper og smågrupper, hvor tidligere tiders dynamik er ved at forsvinde.

Vores nuværende situation: Overordnet er der i løbet af de sidste to år blevet skabt en optimisme i menigheden, fordi vi har set en positiv udvikling på flere områder. Således er teenagearbejdet og ungdomsarbejdet i menigheden igen begyndt at blomstre, hvilket især er en frugt, der bl.a. er blevet skabt igennem ansættelsen af en ungdomsmedarbejder. Det betyder, at vi nu har en juniorklub, der ledes af teenagerne, og at vi har et spirende arbejde blandt unge i gymnasiealderen.

Det arbejder vi hen imod Tro og lys Erik Hviid Larsen har i en årrække været engageret i et arbejde blandt udviklingshæmmede, kaldet Tro og Lys. På det seneste har dette arbejde fået mere luft under vingerne, bl.a. fordi Erik er blevet inviteret ind på en skole, hvor han kører konfirmandundervisning. Tak­ket være dette arbejde har vi i år det største konfirmandhold i nyere tid, hvilket involverer en tættere kontakt med et større netværk af familier og pårørende, end vi normalt ser med konfirmander. Vi ser her et overset tjenesteområde i København, hvor Bethlehemskirken i kraft af Eriks erfaringer vil kunne gøre en stor forskel for mange familier. Derfor vil vi arbejde på, at Eriks arbejde også bliver set og anerkendt uden for Bethlehem. Vores drøm er, at Erik på sigt kan få status af stiftspræst for Tro og Lys, hvormed arbejdet vil få tilført mere energi, opmærksomhed, anerkendelse og måske ressourcer.

Dernæst har vi gennemført et vellykket præsteskifte, hvor vi ansatte Martin Drengsgaard som sognepræst. Martin har med sin baggrund i DanskOase været med til at videreføre meget af den grundlæggende tænkning i Bethlehem og samtidig været med til at tilføre ny energi og nye tanker. Ydermere oplever vi, at mennesker igennem vores fællesskab bliver troende. Således har vores sognemedhjælper Jane i en årrække kørt et arbejde blandt muslimske kvinder. Dette har bl.a. medført, at vi i efteråret døbte en iransk familie på fire personer. Familien er nu en daglig del af vores menighed, og vi glæder os meget over, at det er lykkedes os at integrere dem som en del af menigheden.

Bethlehem som lokal kirke Dernæst drømmer vi om, at Bethlehemskirken bliver et lokalt lys og kraftcenter for de mennesker, som bor i kirkens umiddelbare nærhed. Vi er allerede begyndt at være mere fokuseret på sognet. Bl.a. har teengruppen i efteråret gjort rent for nogle enlige mødre. Men i det kommende år vil vi bl.a. arbejde på at lave en fest i Bethlehemskirkens gård i samarbejde med de mennesker, som bor der. På sigt håber vi, at vi som kirke også kan blive en multikulturel kirke, så at mange af de nationaliteter, som findes på Nørrebro, også vil opleve en tilknytning til kirken.

Sidst oplever vi, at fællesskabet og sammenhængskraften i kirken er blevet styrket, hvilket i efteråret gav sig udslag i, at vi var over 100 mennesker på menighedslejr. Samtidig har der været en stor opbakning til vores ­halvårlige

Dybere liv-netværk Tidebøn, retræter og pilgrims-vandringer har været en central del af Bethlehemskirkens DNA i mange år, og vi ønsker i Bethlehem at være med til at udbrede denne form for spiritualitet nationalt. Det har ført til opstart af netværket ”Dybere liv” i DanskOase-regi. Dybere liv er et netværk, som på den ene side vægter den stærke kirkelige tradition med dens solide dybe erfaringer fra apostlenes dage og frem som en positiv ting, og på den anden side fastholder en åbenhed over for Helligåndens tale til os i dag igennem Bibelen og andre menneskers vidnesbyrd. Netværket koordineres af Kantor Kim Thinggaard. 6


Oase Østsjælland

Byens Valgmenighed

Karlslunde Strandkirke

Af valgmenighedspræst Peter Søndergaard

Af Jesper Oehlenschläger, sognepræst og Dorte Hartig, kordegn

2011 var et år, hvor vi i BVM arbejdede på de indre linjer. Vi fik ansat Christian Callesen som præst og Anne Kaehne som sekretariatsleder. Derudover har vi kørt en proces omkring Økonomi, Logistik, Kommunikation og Organisation (ØLKO’en), hvor professionelle i BVM har afdækket vores udfordringer på de fire områder og har hjulpet os videre. Med ansættelserne, ØLKO’en og forskellige kerne-frivillige på plads på de fire områder, er der kommet langt mere ro i fællesskabet.

Kirke på vej Frem til 2015 vil Roskilde Stift vise nye måder at tænke kirke på, og Strandkirkens ene præst Peter Tingleff står i spidsen for projektet, som startede 1. januar 2011. Peter er derfor gået ned i halv tid som præst i Strandkirken. Derfor har kirken fået Nikolaj Hansen Søe som kirkens 3. præst – for den samme periode, som ”Kirke På Vej”-projektet løber af stablen. Strandkirken har dermed 3 præster, Peter Tingleff, Jesper Oehlenschläger og Nikolaj Hansen Søe. Formålet med projekt ”Kirke på vej” er at give anledning til at eksperimentere med andre kirkeformer, end dem vi er vant til. Det kan være på en cafe, det kan være i hjemmet, det kan være i medborgerhuset, på arbejdspladsen eller på skolen. Kun fantasien sætter grænsen. Udgangspunktet er nogle af de tekster fra Ny Testamente, hvor Jesus, lige før han sender sine disciple ud, holder en lille tale til dem. Det kan foregå på arbejdspladser, skoler, netværk, cafeer eller private hjem. Det er der, hvor mennesker lever og bor. Det var de steder, Jesus ville være gået hen.

Vi har også arbejdet med vores vision som fællesskab. De første tre år som menighed har vi haft travlt med at ”lande” og integrere dem, der ønskede at blive en del af menigheden (vi er 190 voksne medlemmer og 300 til en gudstjenestesøndag). Men menigheden blev ikke etableret for at skabe et nyt kirkeligt tilbud i København, men for at se københavnere, som tidligere ikke kendte Jesus, blive disciple af ham. Meget er vi lykkedes med, men netop dette, er vi ikke lykkedes med i en tilfredsstillende grad. Derfor er vores nye fokus, vores nye vision for de næste år, at blive en menighed af disciple, som gør nye til disciple, som igen kan gøre nye til disciple.

Folkekirken har tre store udfordringer foran sig, hvis den skal fortsætte med at være kirke, nemlig identitet, mission og mod til at handle på det. Et team fra Strandkirken bakker op omkring projektet sammen med Peter Tingleff, og på den måde bliver Strandkirken også brugt ind i projektet. Nogle søndage holdes der brunch-kirke i et privat hjem, og 15 af årets konfirmander (som skal konfirmeres foråret 2012) får undervisning via det nye koncept ’Konf-X’, som handler om at udleve kristendommen i handling ude blandt mennesker. Målet på sigt vil være at opbygge en måde at være kirke på, som teenagere og unge selv har været med til at udvikle. Vi håber således på, at der år efter år vil være nogle af konfirmanderne, der bliver ved med at være kirke på den måde – også efter konfirmandundervisningen er slut.

Hvis discipelskab er den motor, som skal føre vores menighed frem i mission, er det vigtigt at overveje: Hvad er vores model eller plan for at gøre mennesker til disciple? Vi har i den forbindelse givet ekstra fokus til vores smågrupper (Basis-grupper og Missionale Fællesskaber) som stedet, hvor livet med Gud, med vores søskende og den missionale passion holdes levende. For at give retning til de mindre fællesskaber har vi indført ”prædiken-noter”, som sammen med en kuglepen uddeles til alle gudstjenesterne. Efterfølgende kan prædiken-noterne bruges som samtalegenerator i smågrupperne og de missionale fællesskaber. Vi ønsker på den måde at være en ”lærende kirke”, når vi er sammen. Prædikenerne ender ud med spørgsmålene:

Sidste år deltog 20 personer fra Strandkirken i kursusforløbet ’Ledere i vækst’ med et udviklingsforløb på 10 måneder fra september 2010 og frem til juni 2011. Kurset var for kommende ledere, ledere som trængte til udrustning, eller gamle ledere der trængte til at få genopfrisket det centrale i at være leder. Gennem undervisningsaftener, hjemmeopgaver og en månedlig samtale med en personlig mentor blev spørgsmål berørt – f.eks. Hvad vil det sige, at vi er ’udvalgt af Gud’? Hvordan finder vi hvile i, at vi er Guds børn, og hvordan bliver det fundamentet for det at lede? Hvordan bliver bøn, bibellæsning m.m. en større del af vores liv og ledertjeneste? Hvordan finder jeg ud af, hvilket kald, hvilke nådegaver og evner jeg har og hvilken tjeneste, der passer til mig? De 20 deltagere har været meget begejstrede for forløbet og er stadig i gang. For flere har det betydet en personlig udvikling i forhold til deres rolle som leder og deres forhold til Gud.

• GUDS ORD: Hvad har Gud sagt til dig i dag? • SAMTALE: Hvem skal du snakke med? • PLAN: Hvordan skal du handle på det? • ANSVARLIGHED: Hvem støtter og udfordrer dig? Et af de spændende nye tiltag i 2011 har været opstart af et teen-miljø i BVM. Jeg er dybt imponeret over den dedikation, teen-lederne udviser, og rørt over den forandring det kan skabe i unge, at der er voksne, som tager dem alvorligt, og tror at Gud har en plan med dem.

Sideløbende har Jesper Oehlenschläger arbejdet med en overbygning til ’Leder i vækst’. Overbygningen hedder’ Arrow Leadership Program’ og kører i en række forskellige lande. Jesper Oehlenschläger blev i 2011 inviteret 7


Oase Østsjælland

Karlslunde Strandkirke

(Fortsat fra forrige side)

er morgenandagt 4 dage om ugen i Strandkirken – og der er gudstjeneste kl. 10.30 hver søndag. Søndagene i Karlslunde Strandkirke er kirkens omdrejningspunkt, og på kirkens hjemmeside www.strandkirken.dk kan man hver uge høre den forgangne søndags prædiken og downloade ugens ’søndagsseddel’ med informationer. Ved gudstjenesterne kl. 10.30 om søndagen synges der salmer fra Den Nye Salmebog – men lydbilledet er især præget af lovsange. Der er ingen lønnede kirkesangere, men kirken har 4 lovsangsgrupper, som på skift – og på frivillig basis – står for at lede lovsangen ved gudstjenesterne.

til at ­deltage i et Arrow-forløb i USA/Canada. Idéen er at komme til at lede at Arrow-forløb i Danmark for ledere, præster, sognemedhjælpere, ledere i kristne organisationer i ­Danmark – på tværs af de evangelikale kirker og de internationale kirker. Det seneste år har vi samlet nøglepersonerne i den nye menighedsrådsstruktur for at kunne skabe fokus og udvikle diakonien i Strandkirken. Vi arbejder med diakonien ud fra tre niveauer. Det første niveau er det, som sker i hverdagen, hvor vi forsøger at inspirere menigheden til at gribe fat i de konkrete behov, de ser, både inden for og uden for kirken. Det være sig hjælp i forbindelse med fødsel eller sygdom, eller det kan være at hjælpe naboen med at klippe hæk. Vi opfordrer også til, at man involverer sig som gruppe. Det andet niveau er eventbaseret arbejde, hvor vi igennem forskellige events forsøger at gøre en samlet indsats, som giver en stor impact på kort sigt. Senest lavede vi en stor auktion, hvor medlemmer af kirken kunne sætte deres hjælp på højkant for andre. Det tredje niveau er diakonale fællesskaber. Her arbejder vi med at skabe fællesskaber for eller med mennesker, der befinder sig i svære livssituationer. En Alpha-gruppe besøger fanger i Vridsløselille fængsel og laver kurser for folk, der lider af angst.

Det frivillige arbejde fylder meget i Strandkirken. Ud over præst og andre ansatte, bæres gudstjenesterne i høj grad af frivillige hænder, som hjælper til ved nadver, forbøn, lovsang, undervisning af børn under prædikenen og kaffebrygning til 250 kirkegængere hver søndag. Hver 2. søndag er der desuden gudstjeneste kl. 9.00 – en mere højmesse-præget og traditionel gudstjeneste. 6 gange årligt er der cafégudstjeneste med besøg af en spændende taler/prædikant, hvor kirkens gospelkor også medvirker. Og kirkens store børnearbejde er synligt igennem børneklubben Suset om fredagen samt ved familiegudstjenester og børnekirke. Karlslunde Strandkirke har 10 ansatte, som ud over de 3 præster tæller 1 kordegn, 2 kirketjenere og 1 kirketjenervikar, 2 sognemedhjælpere og 1 organist.

Strandkirkens Unge Strandkirkens Unge er ca. 40 unge i alderen 13-17 år, som mødes hver torsdag enten i kirken til fællesaften eller i hjemmene i cellegrupper. Fundamentet i ’Strandkirkens Unge’ er, at Jesus lever, og at han faktisk stadig har en masse at give til unge i dag. Ungdomsarbejdet er vokset år efter år. Det nyeste er, at der er knyttet voksne til arbejdet med de unge, så de unge kan have nogle rollemodeller at spejle sig i. I Strandkirken gøres der desuden et forsøg på at knytte bånd til konfirmanderne, så de kan få lyst til at fortsætte i fællesskabet med de unge efter ­konfirmationen. I august måned startede endnu et Alpha-kursus op – over 10 mandage. Alpha-kurset er et verdensomspændende kristendomskursus for alle, der gerne vil vide mere om vores kristne tro. Mere end 6 millioner mennesker verden over har fundet det værd at være med til Alpha. I Strandkirken bliver Alpha-kurserne som regel ledt af frivillige, som selv har været igennem kursusforløbet. Der er blevet afholdt adskillige Alpha-kurser i Strandkirken, og endnu engang var det en stor succes. Atter i august 2012 vil der blive gennemført et Alpha-kursus i Strandkirken. Karlslunde Strandkirke hører til i Greve-Solrød Provsti, hvor kirkerne på mange måder arbejder sammen i forskellige sammenhænge, bl.a. ved den årlige gudstjeneste 2. pinsedag - ’Pinse på Herrens Mark’ - og forskellige koncerter og sangaftener. Men som folkekirke skiller Strandkirken sig ud på mange punkter. Kirkens vision hedder ’Som Jesus, i discipelskab, fællesskab og mission’, og under disse ord arbejder både stab og frivillige i tjeneste for Gud. Der 8


Oase Østsjælland

Københavns Frimenighed Torsten Borbye Nielsen, præst Vi er i en konsolideringsfase, hvor vi i 2011 har arbejdet på at forankre en række tiltag, som er blevet igangsat, herunder ikke mindst plantningen af TGF, som har krævet og kræver mange ressourcer. Der er også blevet arbejdet med reformulering af KbhFris vision. Hvad angår den del, som rækker ud af kirken, har Imitatio Christi haft en tjeneste kaldet Kærlig mad, hvor man har inviteret singleforældre til mad og fællesskab. På en anden front har der været arrangeret såkaldte skattejagter, som enkelt udtrykt handler om at gå ud i byen for at velsigne folk og tilbyde dem forbøn. Vi oplever en vækst i de profetiske gaver og har set flere helbredelser i gudstjenester og grupper.

Københavns Frimenighed (www.kbhfri.dk) består af omkring 180 medlemmer, heraf ca. 50 børn i alle aldre. For godt 2 år siden startede vi en søsterkirke The Gospel Fellowship (TGF – www.gospelfellowship.dk), og her ser vi rigtig mange mennesker fra gospelmiljøet til de månedlige gudstjenester, normalt mellem 200 og 350. I TGF er der ud over gudstjenesten hver måned Gospelbrunch og GospelLounge med sammenskudsbuffet, gospelsange samt et oplæg om kristen tro og discipelskab, som derefter drøftes i grupper. Vel omkring 80-90 % af dem, som kommer i TGF, har ikke været vant til at være en del af en kirke, og det er en meget spændende og unik udfordring at skabe discipelskabsprocesser for de mange folk, som er på vej ind i troens univers. Vi regner med, at omkring 25 mennesker er kommet til tro igennem det sidste år, og vi arbejder på at opbygge et lederskab baseret på de nye medlemmer af kirken samt at få etableret en sund økonomisk basis under den nye kirke.

The Gospel Fellowship er i fuld gang med at forberede Gospel Aid 2012, hvor planen er at samle 1000 gospelsangere lørdag d. 16. juni 2012. Alle mødes om formiddagen for at synge, og derefter spreder sangerne sig ud i hele byen i grupper på 20-50 sangere for at give koncerter. På hospitaler, plejehjem, hospicer, døgninstitutioner, fængsler – generelt alle steder, hvor der er brug for opmuntring og et pust af livsglæde. På S-togs-stationer, Hovedbanegården, lufthavnen, storcentre. Dagen afsluttes med en kæmpe gospelcelebration i Domkirken i København. Virksomheder og fonde opmuntres til at sponsorere de mindst 50-60 koncerter, vi håber at afholde den dag, og alle pengene går til at bekæmpe børnearbejde i Egypten.

Vi lægger vægt på udrustende kurser, som både har deltagere fra KbhFri og The Gospel Fellowship samt gæster uden for menighederne. Kurserne består af: Intro til menigheden, Kristentro og -liv, Kend dig selv og Find dine nådegaver, Selv- og teamledelse og Ledelse af fællesskaber. I 2012 kommer der endnu et kursus til, nemlig et kursus i kristen spiritualitet. I marts var vi medarrangør af en stor konference om identitet og helbredende bøn med Lin Button, som en opfølgning på tidligere års konferencer med Leanne Payne. Der var 100 deltagere, som over 5 dage oplevede en dybdegående undervisning og helbredende bøn i praksis. Der var stor glæde over konferencen, og den følges op i 2012 af flere weekends med Lin Button og team, ligesom der i marts 2013 igen vil blive en uges konference. Konferencerne henvender sig dels til mennesker, som søger helhed, dels til sjælesørgere og forbedere.

I forbindelse med de årlige sommergospel-uger, som gospelkorleder Hans Christian Jochimsen står for, søsættes i august 2012 ligeledes en uge med et læringsnetværk kaldet Gospel Church Leadership Community, hvor deltagerne vil dele visioner og erfaringer med at skabe Gospelkirker. Her er allerede tilmeldt deltagere fra Tyskland, Hviderusland og DK. Der er 5 ansatte i kirken: børnekirkeleder Berit Jochimsen på halv tid, og 2 præster, ligeledes på halv tid: Peter Dyhr, som også er ansat i en stilling i Leadership Network som Leadership Community director www.leadnet.org/ europe og Torsten Borbye Nielsen, som også arbejder i ”I Mesterens Lys” www.imesterenslys.dk og som musiker. Desuden er der 2 nyere deltidsansættelser, nemlig administrator Maria Sandborg-Olsen og ungdomsleder Anton Kongshøj-Munch, begge teologistuderende. Derudover er vi i en udviklingsfase, hvor vi arbejder på at give plads til en frivillig stab, hvor dem, der har et klart ønske om at påtage sig en ulønnet funktion, som der er behov for i menigheden, kan blive en del af stabens liv og arbejde.

Børnekirken har et stort fokus i KbhFri, og der er et virkelig dejligt miljø for børnene. De er delt i 3 forskellige aldersgrupper, mini, midi og maxi. Hertil kommer teenkirken, som har en klub sammen, samt forskellige arrangementer nogle af søndagene. Nogle gange om året har vi Supersøndag, som er en gudstjeneste særlig rettet mod børn og familier. Børnekirkeleder Berit Jochimsen har taget initiativ til et gruppeforløb for børn fra skilsmissehjem. Det første forløb er netop afsluttet, og det har været en meget positiv erfaring, så det er helt sikkert noget, vi vil arbejde videre med. Ud over de almindelige gudstjenester arrangerer kreativteamet nogle anderledes gudstjenester, hvor det sanselige og anderledes udtryk får plads. En søndag om måneden har vi ikke gudstjeneste, men klyngesøndag. I øjeblikket er der 2 klynger: Imitatio Christi, som er en ungdomsklynge og Åndelig Vejledningsklyngen, som laver åndelig vejledning i grupper på op til 5 personer og desuden mødes til fællesspisning med oplæg, meditation og lovsang. 9


10


Oase Syd- og Sønderjylland Kernehuset Vejle Vejle Frimenighed Kolding Valgmenighed Oase Sønderjylland

11


Oase Syd- og Sønderjylland

Kernehuset Vejle

Vejle Frimenighed

Marianne Merrild og Torben Ramlov, formandsteam

Arne Lund Sørensen, præst

Igen i år glæder vi os over nye medlemmer i vore cellegrupper. Tilgangen sker både via relationer ind i de enkelte celler og gennem henvendelser til ledergruppen. Året har været præget af arrangement og en god tilslutning til fællesmøderne. Dejligt at mærke, at fællesskabet bærer med og tager arbejdsopgaverne på sig. For at styrke deltagelsen og opbakningen omkring gudstjenesten, arbejder vi p.t. på forskellige sociale tiltag i tilknytning hertil, f.eks. fælles frokost i form af sammenskudsgilde e.l.

Vejle Frimenighed er en flok store og små ”mennesker på vej”. Hvor mennesker er sammen og på vej, sker der forandringer. En af de store forandringer, der er sket i dette år er, at menighedens præst holdt midt på året. En ny formand Bodil Pedersen er også kommet til. Visionen er den samme, og målet er intakt, men der er nye folk på nogle af pladserne. Arne Lund Sørensen, Herning, er ansat som præst indtil sommeren 2013.

Ledergruppen inviterede i november repræsentanter fra cellegrupperne til et fællesmøde. Vi havde en lærerig aften, hvor vi delte frustration og inspiration samt arbejdede med at afstemme forventningerne mellem celler og ledergruppe. Fremadrettet vil vi prioritere disse fællesmøder og afholde dem ca. 2 gange årligt.

Vi er taknemmelige i forhold til dem, som har lyttet til Gud og handlet på det, de hørte. Vi er glade for dem, der har brudt nyt land, dem der har arbejdet hårdt, dem der gik foran. Vi glæder os over, at det der blev skabt, kan leve videre. Når der sker store forandringer, udfordrer det vores tryghed. Der er smerte forbundet med at være på vej. Vi forlader noget kendt, og vore veje kan skilles, og vi bevæger os ind i det ukendte. Det er en udfordring til fællesskabet om at stå sammen og finde vej videre – at være mennesker på vej med en kærlig, omsorgsfuld og trofast far i himlen og i respekt for hinanden.

I løbet af foråret har vi enten en hel lørdag med bibelundervisning eller to sammenhængende hverdagsaftener. Vi oplever, at folk er glade for dette koncept, der giver mulighed for at nå lidt dybere i undervisningen. Som en optakt til årets SommerOase, afholder vi et koordinationsmøde i maj. Her aftales eksempelvis, om vi ønsker fællestelt samt andre praktiske ting, og sammen ser vi frem mod ugen i Odder.

Menighedens liv fortsætter i den gode rytme med gudstjenester hver anden søndag. Mange har en tjeneste i forberedelse og afvikling af gudstjenesterne, så der kan være aldersopdelte tilbud til børnene, lovsang, alterbord med alt hvad der hører til, ledelse af gudstjenesten, prædiken, teknik osv. Menigheden har fortsat hjemme i dejlige lokaler i Bygningen midt i Vejle og oplever stadig, at en del gæster kigger forbi.

Vores årlige lejr blev som noget nyt i 2011 afholdt på Sommersted Efterskole. En dejlig lejr, hvor både børn og voksne på flere måder nød godt af omgivelsernes nye muligheder - herunder mulighed for leg og sport i idrætshallen. Tidligere har vi været på en ældre lejr i det Sønderjyske.

En vigtig del af menighedens liv er de mindre fællesskaber. I slutningen af året blev der lavet en ny struktur på dette område, så der nu er 2 mandeceller og 2 kvindeceller. Fordelen for børnefamilier er, at der er nemmere at komme af sted hver for sig. Ulempen er så, at man som ægtepar ikke deler fællesskabet i cellen.

Igennem et partnerskab med Ordet og Israel, støtter vi fortsat projektet ”Yad Va Lev”. Gennem partnerskabet tilbyder Ordet og Israel undervisning, og vi oplever en god, solid og spændende undervisning, når vi har besøg af medarbejdere/undervisere herfra.

I løbet af året har der været undervisningsaftner ved ­Jonas Serner-Pedersen fra Kolding Valgmenighed, årsmøde, SommerOase, menighedslejr, uddeling af julekurve m.m.

Vores nye hjemmeside er nu oppe at køre, og jævnligt kommer der herigennem henvendelser udefra af forskellig art.

Forandringer betyder også, at der er noget, der ikke bliver, som man troede. Menigheden har opgivet at være en del af Kirke Planter Net på grund af mangel på ressourcer. Det er en stadig udfordring at finde vej i at være en ikke så stor menighed og få de basale ting til at fungere og ikke drive rovdrift på hinanden. Vi er glade for, at vi har en himmelsk far, som på alle måder er ressourcestærk og gerne deler ud, så der er liv og liv i overflod. Vi glæder os hver gang, vi føler os mødt og set, hver gang vi bliver styrket og opmuntret, og somme tider også når vi bliver mødt med gode råd om nødvendige forandringer (også kaldet formaning). Når vi prøves, kendes styrken i den Gud, vi tror på. Menigheden er på vej, mennesker er på vej – det er godt og spændende! 12


Oase Syd- og Sønderjylland

Kolding Valgmenighed (KOVA) Af Anja Kjeld, ledergruppen Vi har oplevet et år med udfordringer og oplevet, at Gud hjælper og støtter i enhver situation. Vi startede året med, at vores præst, Jonas Serner-Pedersen var sygemeldt 3 mdr. I den tid havde vi Arne Lund Sørensen, Midtjyllands Valgmenighed, som vikar.

det er vigtigt, at både børn og voksne har det godt der. Så i det nye år starter vi op med en ny model af børnekirke. Det bliver spændende. De helt unge i KOVA, fra 8.kl, meldte ud, at de ville have mere af Gud, så der blev dannet en teen-celle. Tak til Gud, fordi der også her meldte sig dygtige ledere på banen.

Jeg vil nu beskrive året ud fa Rick Warrens 5 formål, da det også er noget, vi har taget udgangspunkt i i lederskabet i år.

I juni måned holdt det nye lederskab en visionsdag. Vi tog udgangspunkt i Rick Warren’s målrettede menighed. En rigtig god dag med mulighed for at arbejde med ledelse af vores kirke, samtidig med at vi lærte hinanden bedre at kende. I 2011 var der to familier i KOVA, der valgte at bruge henholdsvis 6 og 3 mdr. på at tage en DTS med UMO. Det kommer både familierne og kirken til gode. Vi har hvert år en nådegavedag, hvor der på forskellige måder er mulighed for at finde og/eller bruge vores nådegaver. Vi valgte at leje os ind på cafe’ Genesis i slutningen af året. Her har Jonas kontor, og vi kan booke os ind til forskellige møder. Lejemålet udløber med 2012.

1. Elske, tilbede: Vi holder stadig langt de fleste gudstjenester i den smukke Brændkær kirke. Ved hver gudstjeneste er der rig mulighed for tilbedelse i form af lovsang og bøn på forskellige kreative måder. Hver gang er der mulighed for forbøn. Vi har ofte dele-tid, hvor vi deler ord og andet fra Gud, glæder og sorger. Hver anden torsdag er der bedemøde af en times varighed. Fra fasten til påske havde vi i 40 dage ekstra fokus på bøn. De fleste aktiviteter blev lagt ned i denne periode, og der var bedemøder af forskellig slags hver uge. Det blev en dejlig og givtig periode, hvor Gud var nærværende og talte til os. Bl.a. kom heraf vores nye 2-års-vision ”Kærlighedens liv”, som vi vil arbejde ud fra på mange forskellige måder de næste 2 år. 2. Tjeneste: Vi havde i september en Act-dag, hvor en del af menigheden viste Guds kærlighed gennem forskelligt hjælpearbejde i hus og have. En herlig dag med dejlige møder med glade, taknemmelige mennesker. Der blev også kørt et par-kursus i løbet af foråret. Det er en rigtig god måde at pleje sit forhold på, og samtidig en mulighed for at invitere folk med til noget, der er stort behov for i dagens Danmark. 3. Evangelisation: Vi havde også i år en dejlig gudstjeneste på gågaden, i citybåden, i forbindelse med foreningernes dag. Desuden har vi bestemt, at vi vil være en tiende-givende menighed. Vi har delt beløbet i to, så vores udsendte missionær Lukas Christensen i Bangladesh får halvdelen, og så har vi fået kontakt til en præstefamilie i Ukraine, som får den anden halvdel. Vi havde tre personer fra menigheden i Ukraine på en tur i oktober, og de kunne varmt anbefale, at vi støttede præstefamilien, der er meget fattige, men ikke desto mindre lever for at dele ud af Guds kærlighed til børn og voksne. De unge fra KOVA, med flere, arbejder på at komme en tur derned til sommer for bl.a. at hjælpe på sommerlejre og med praktiske ting. 4. Fællesskab: Igen i år havde vi et dejligt fællesskab på SommerOase med rekordstort deltagerantal. Og efter sommerferien en dejlig menighedslejr med tid til god undervisning, socialt og åndeligt fællesskab. 5. Dicipelskab: Vi mærker, at Gud kalder og udruster mennesker, ved at vi bl.a. har fået alle vores søjler besat. Vores børnearbejde er blevet taget op til revurdering, da 13


Oase Syd- og Sønderjylland

Oase Sønderjylland Af Birthe Nøddebo, ledergruppen Strukturen Af og til har det været oppe at vende, om vores fællesskab Oase Sønderjylland skal springe ud som menighed, men hver gang bliver lederskabet enig om, at det skal det nok ikke lige. Vi er alle engageret i lokale menigheder og har en plads at udfylde dér, og vi ser vores netværk som – ja, netop – en oase, hvor vi kan tanke op, og hvor der er plads til mennesker, der måske ikke føler sig hjemme i de kirkefællesskaber, der ellers er.

Bønnen Med til historien om Oase Sønderjylland hører, at lederskabet i næsten 3 år HVER uge har mødtes til bøn for Sønderjylland, for vækkelse, for enhed og for andet, der måtte ligge os på hjertet. Det har ikke kun styrket vores indbyrdes fællesskab enormt, det har også båret åndelig frugt: Vi kan se, at det så småt begynder at rykke i Sønderjylland. Det er meget opmuntrende! Fremtiden Det kan godt en gang imellem føles lidt træls, at der ikke altid kommer så mange til vores møder – hvem kan ikke lide kurver, der går opad?! – men vi har i årenes løb med den portion tid og energi, vi hver især har, opbygget et solidt og åndsfyldt fællesskab – ”indad, opad og udad”. Så det er med stor forventning og glæde, vi ser frem til 2012.

Vi mødes stadig den 1. søndag i måneden 10 gange om året efter nogenlunde samme koncept som hidtil: lovsang, fællesskab med kaffe og kage (intet møde i Sønderjylland uden kage!), foredrag og forbøn. Det har vist sig at fungere både for os, der står for det praktiske, og for dem, der vælger at komme til vores møder. Bandet Vi har haft en del unge og meget trofaste bandmedlemmer, der har båret møderne og lovsangen sammen med de ”gamle”. Desværre er de fleste af vores unge stoppet af forskellige grunde, men de unge har det jo med at være i bevægelse, så det er en naturlig udvikling. Vi har stadig en fast stamme og har allerede haft held med at rekruttere et nyt medlem, så det tegner godt. Deltagerne Vi er ikke så mange, og deltagerantallet er stadig mellem 25 og 55 – med undtagelse af de gange, hvor vi havde møde med Hans Berntsen. Da slog vi rekorden og måtte stille ekstra stole op til godt 100 mennesker! Alle dem, der kommer til møderne, bliver inddraget i den grad, de selv ønsker det. Det at inddrage har især vores lovsangsband været rigtig gode til, så vi har i løbet af året haft forskellige mere eller mindre faste gæstesangere. Det er til stor glæde for os alle. Talerne Vi forsøger at dække bredt, når vi inviterer talere, for alsidighed og enheden i kirken er vigtig for os: Ud over talere fra Oases bagland havde vi sidste år besøg af talere fra forskellige frikirker, den katolske kirke og folkekirken. Sådan er det også i år: I første halvår får vi således besøg af bl.a. Sigbjørn Sørensen, forstander på KIH, Henri Nissen, redaktør på Udfordringen, og Lars Bech, menighedsleder i Sønderborg Frikirke. Nyt skud på stammen: Stuemøderne I løbet af sidste år har vi fået kontakt til meget forskellige mennesker fra vores lokalområde, og det har skabt et nyt behov for fællesskab. Derfor startede vi ”stuemøderne”: Imellem vores søndagsmøder mødes vi privat til aftensmad og andagt/hygge. De møder har udviklet sig til en virkelig succes, og vi er blevet meget opmærksomme på, hvor vigtig den personlige relation er i mødet med Gud. Det, at nogle mennesker viser, at de gider mig, gør det nemmere at forstå, at også Gud gider mig. 14


Oase Ă˜stjylland Horsens Valgmenighed Odder Frimenighed Silkeborg Oasekirke Aarhus Valgmenighed

15


Oase Østjylland

Horsens Valgmenighed Af Samuel Høeg Jensen, valgmenighedspræst Emnet var: Nu eller senere – udskyder du indskydelserne? Vi fik besøg af Mathias Waagepetersen fra ÅVM, som blandt andet har været med i DR2-programmet ”De omvendte”. Mathias udfordrede os stærkt på at handle, når Gud kalder, og delte i denne forbindelse mange gribende historier fra sit eget liv.

2011 blev året, hvor Horsens Valgmenighed (HVM) oplevede et mindre babyboom, som med HVM’s målestok betyder, at næsten halvdelen af kirkens voksne medlemmer nu har børn i spædbørnsalderen. Og det har kunnet mærkes. Specielt på de faldende tilgængelige kræfter på lovsangsområdet og børneområdet. Til gengæld har vi, på baggrund af de mange dåbsgudstjenester, haft flere deltagere til vore gudstjenester i hele 2011. Gennemsnittet lyder på ca. 58 deltagere, hvor vi i 2010 havde 45 deltagere. 2011 blev året, hvor vi ansatte vores første børnemedarbejder; Per Holbo Rasmussen, som begyndte 1. februar 2011 og sluttede igen 1. december 2011. Pers ansættelse var et kæmpe løft på børneområdet, men på grund af ydre omstændigheder, blev Per desværre nødt til at sige op igen. Så nu er vi igen på udkig efter en børnemedarbejder.

Lidt statistik: • En gennemsnitsgudstjeneste (2012) består nu af ca. 55 personer (børn og voksne). • Vi er 63 medlemmer – hvoraf de 34 er voksne, og de 29 er børn. Vi har mindst 10-12 nye medlemmer på vej, hvoraf de 8 er voksne. • Vi har 3 store familie-cellegrupper, én mindre celle og mange løsgængere, som endnu ikke er kommet med i en celle. • Alt i alt har vi navne og adresser på ca. 80 personer, som på en eller anden måde føler tilknytning til Horsens Valgmenighed – enten i forhold til gudstjenestefællesskabet eller i forhold til netværket i menigheden.

2011 blev året, hvor vi, på baggrund af frivilligt engagement i Beboerhuset, fik stillet et ”fælles” kontor til rådighed. Det var også her, Samuel og Per mødtes det meste af 2011. Kontoret blev base for alt vores lydudstyr, så det ikke på samme måde som i 2010 krævede sin mand at få alt lydudstyr fragtet rundt med trailer søndag morgen. På sigt er planen at få en lejeaftale i hus, så retten til kontorlokalet ikke baseres på frivilligt engagement, men på en fast månedlig lejeaftale.

Udfordringerne: • Vi mangler celleledere, som vil danne nye cellegrupper til de nye i menigheden. • Mange af vore lovsangsledere er barslende kvinder og derfor ikke tilgængelige. • Aldersspredningen blandt børnene er nu så stor, at vi er begyndt at aldersopdele børnekirken. Det kræver flere ledere, som vi ikke rigtig har. • Vi skal finde en ny børnemedarbejder på 25 %. • Vi kigger stadigvæk efter større lokaler til gudstjenesten, både fordi menigheden vokser, og fordi vi med 55 gennemsnitlige gudstjenestedeltagere nærmer os den magiske grænse på 80 % (teorien om, at et fællesskab har svært ved at vokse, når man fylder rummet mere ud end 80 %).

Kontoret har, ud over at være arbejdsplads for Samuel, også været brugt til menighedsrådsmøder, teammøder, lovsangsaftener, bønnemøder før gudstjenesten og medlemskurser. 2011 blev året, hvor ledelsen i menigheden deltog (og stadigvæk deltager) i KirkePlanterNet (KPN) – et læringsnetværk for kirker og organisationer. Se mere på ­­ www.kirkeplanternet.dk. Vi erfarer gang på gang, at vores investeringer i dette læringsnetværk får stor værdi for menighedens fremtidige sundhed og vækst. Det er også her, vi oplever at blive støttet og udfordret til gensidig ansvarlighed. 2011 blev året, hvor menigheden afholdt sit første par-kursus, under navnet Par(adis). Det var velbesøgt, og mange blev beriget i deres parforhold. 2011 blev året, hvor ”lovsang i kontorlokalet” blev lanceret. Det viste sig ikke at have nogen vedvarende interesse, derfor blev det også hurtigt lagt i graven igen. 2011 blev året, hvor menighedslejren gik til Børkop ­Højskole.

16


Oase Østjylland

Odder Frimenighed Natalie Munkholm, frivillig stab Sikke et år 2011 var et år med nye og spændende udfordringer for os som menighed. Vi må overordnet sige, at det har været et trosstyrkende år, at Gud virkelig er god, og Hans trofasthed varer til evig tid. Præste-skifte(r) Mie stoppede som ledende præst i Odder Frimenighed. Det har været fantastiske 10 år med Mie som ledende præst – Gud har været god, menigheden er vokset både i antal, i åndelig modenhed, i tjeneste og i udsyn. I første halvdel af 2011 havde vi derfor fokus på at finde en egnet kandidat til at overtage stillingen som ledende præst. Glade var vi, da Preben Højgaard sagde ja til stillingen. Preben, der færdiggjorde teologi-uddannelsen i august 2011 har erfaring med ledelse både fra forskellige kristne og ikke-kristne fora. Preben er gift med Stine, og de er nu flyttet til Odder.

caféen under hele gudstjenesten, med god tid til kreative, vilde, sjove, klistrede, hamrende aktiviteter, bibelhistorier, nadver og andre lækkerier. Vækst og grøde Midt i det turbulente år med rokeringer på lederposten, ser vi, at menigheden vokser i antal. Vi ser, at flere deltager i et forpligtende fællesskab uden nødvendigvis straks at deltage til gudstjenester eller være medlemmer i menigheden. Vi ser en del yngre familier flytte til byen. Vi oplever en vækst og en velsignelse omkring det at være et åbent, rummeligt og inkluderende kristent fællesskab med højt til loftet og Gud i centrum.

Af forskellige årsager måtte vi udsætte ordinationen af Preben Højgaard, og Leif Johanson trådte i stedet til som ledende præst med dags varsel. Det var inspirerende at se Guds ypperlige timing, at Leif havde energi, overskud og evner til at løfte den opgave, netop som der blev brug for det. Gud sørger for, at vi ikke skal mangle – hverken som mennesker eller som menighed.

Det er vigtigt for os, at vi ikke kun er kirke for os selv. Der skal være plads til at hvile ud og modtage helbredelse og genoprettelse. Og vi vil samtidig stræbe efter at bringe evangeliet videre ud – fordi vi længes efter at se endnu flere møde Gud og hans forvandlende og frigørende kraft ind i deres liv. Døre åbnes stadig for samarbejde med byens øvrige foreninger og myndigheder gennem især given-hånd-arbejdet, kvinde-til-kvinde-klyngen, legestuen i vores café, kollektivet oven på caféen og RockSolid.

Familielejr Vi oplever, at det at være familie i 2011 ikke altid er lige nemt, og vi vil gerne som menighed være med til at udforske det, Gud har givet os til at leve livet fuldt ud, også midt i hverdagsudfordringerne, når vi kommer til kort som mennesker. I 2011 stod familieklyngen for en familielejr på familiens præmisser og i Guds perspektiv. Det gør vi mere af i 2012.

Kirke – Guds rige til verden Vi oplever stadig, at folk i byen bliver overraskede over, at vi kalder os en kirke – kan man nu det? Vi støder ind i den opfattelse, mange danskere har, om at kirken er den hvidkalkede bygning med klokketårnet og kirkegården. For mange er det nyt, at kirke ikke bare er bygningen, men består af de troendes samfund. Kirke – det er dig og mig i tjeneste sammen for Guds riges fremme i vores lokalsamfund, lige der, hvor vi er sat, og på den måde der er relevant netop i det enkelte lokalsamfund. Ikke fordi det er en god sag at kæmpe for – der findes mange gode sager. Men fordi Gud er Gud, han er al ære værd, og når mennesker møder hans forvandlende kraft, bliver de sat fri. Lyset, varmen og glæden får lov at grundfæste sig. Alting finder sin rette plads, og man er fri til at være menneske, når man lader Gud være Gud. Det er en fantastisk Gud at tjene. Hvor er det godt at være kirke sammen i Odder, hvor er det godt at være kirke sammen i Danmark.

Børnekirke Børn er mindst lige så vigtige som de voksne i Guds Rige. I 2011 stod børne- og ungdomsforeningen for ikke mindre end 5 søndage med børnekirke, hvor børnene er samlet i

17


Oase Østjylland

Silkeborg Oasekirke Niels Peder Nielsen, hjælpepræst at kunne etablere faste grupper/bands med tilhørende ledere i løbet af det næste år.

Staben Silkeborg Oasekirke er en kirke, der er begunstiget ved at have en operationel stab, der i 2011 har udviklet sig både i forhold til antal og kompetencer. Det er i staben, mange af de daglige ledelsesmæssige beslutninger træffes, og det er staben, der i vid udstrækning er ansvarlig for, at menighedsrådets beslutninger føres ud i livet. Staben består af 2 præster, 2 børn/unge-medarbejdere, 1 dækker diakoniområdet, 1 lovsangsområdet, og endelig er der 2 ansatte i administrationen. De fleste er deltidsansatte.

Børn, teens og unge Børnene og de unge mærkede også, at året var et Plan Béår. Det gælder Bamsebanden, Legestuen, Børnevelkommerne og JuniorZonen (4.-6.-klasse), som er vort seneste skud på børnestammen og ikke mindst Between (11-15 år) og A-kids, som i foråret blev så dygtige, at der skulle produceres nye danse til hver gang . A-kids har også optrådt ved andre lejligheder til eftermiddagscafé, fællesspisning og gudstjenester. Af de lidt større børn i menigheden har vi et Teenband, som giver de unge medejerskab i menigheden, giver børnene synlige rollemodeller i gudstjenesten og på den måde fostrer et musikalt miljø. De sidste i rækken, Ungdomsgruppen har fået en forstærkning med en ansættelse af Morten Vartdal 10 timer om ugen. Hans ansættelse har bl.a. gjort det muligt at øge aktiviteterne og lave større arrangementer.

Menighedsråd Menighedsrådet har det overordnede ansvarsområde for lederudvikling, strategier for klynger, kirkevækst, unge, teenagere og børn, midtvejsevaluering af Plan Be´, strategi for stabsudvikling og kommunikation, herunder nyt navn og slogan, og det har ført til, at Oasefællesskabet pr. 1. jan 2012 skiftede navn til ’Silkeborg Oasekirke’ med sloganet ’Fyldt af liv’. Plan Be Visionen for 2011 var først og fremmest ”Plan Be’”, et år med fokus på bøn, og i løbet af året skabtes der meget mere fokus på bøn. Det åbnede på den måde op for menighedens frimodighed i forhold til lovsang, tilbedelse, bøn for syge. Det skete bl.a. gennem Elektronisk tidebøn på sms, fastens bønnespor (tre spor i fasten: et kamp-spor (hvor man kunne engagere sig i en selvvalgt bønskamp i 40 dage), et ”vedholdende bøn”-spor (med bøn hver time) og et familie-spor. Bønnestævne – sensommerstævne med god og nærværende undervisning ved Oddvar Søvik fra Norge, lystænding og bønnetavler ved gudstjenesten, som havde til formål under gudstjenesten at bede på en mere håndgribelig måde, både med lys og ”forbønner” (kaffebønner), plan-be’-aftner, med det formål at arrangere aftner med rum til bøn, tilbedelse, lytte til Gud og bare være i Hans nærvær. Det har været nogle stærke aftner med profetiske ord og stor frimodighed i bønnen og tilbedelsen.

Åbne fællesskaber/klyngefællesskaber Der var syv åbne fællesskaber (eller klynger) i Silkeborg Oasekirke i 2011. Klyngerne er ofte rammen om cellegrupperne, og derfor er klyngerne en naturlig vej ind i en cellegruppe, som er kendetegnet ved at være et mindre fællesskab, der danner basis for fælles vandring i troen, ansvarligholdelse, omsorg og meget andet! Der er Netværket, som er et inkluderende fællesskab for unge familier i Silkeborg Oasekirke, og som skaber rammerne for, at man kan søge Gud på tværs af generationsskel. Der er Smiley-klyngen, som har fokuseret meget på Plan Be’, og det har haft mange udtryk, f.eks. for vores identitet hos Gud, hverdags-bønsliv, idekassen, ”hvordan er bønnen, når krisen kradser?” og bønnevandring. 8883 ønsker at synliggøre Guds rige i lokalmiljøet. Gennem konkret bøn og ved at følge med i hinandens liv, forsøger man at udfordre hinanden i de forskellige venskaber og naboskaber. GPS-cellegruppen består nu af fem familier fra Voel, Grauballe og Ans. De mødes hver 14. dag og har i det forgangne års tid haft fokus på hverdagens spiritualitet, bøn for hinanden og samtidsdilemmaer. Refokus er optaget af at disciple den 3. alder og holde den generation op på følgende proces: bøn, indre/skjult åndeligt liv, kendskab til Guds ord, overgivelse til Gud (mentalt, materielt, kropsligt), følge en bibelsk etik, leve i Guds kald/sendelse og gaver (generelt + specifikt), og som er koblet på legemet (forbundet og ansvarligholdt), bliver disciplet og gør disciple . Viva er et nyt fællesskab under Silkeborg Oasekirke, og startede i 2008 som cellefællesskab i Viborg. Motivationen var drømmen om et levende menighedsfællesskab og kirke i Viborg. I tiden indtil nu er de, gennem celle- og klyngefællesskab, vokset tættere sammen med hinanden og vokset med Gud gennem to koncepter: 4T og organeller. 4T står for tjek ind, tilbedelse, tilegnelse og tjeneste. Det er

Gudstjenesterne Gudstjenesterne har på mange måder været i fokus i år. De er som altid et omdrejningspunkt for menigheden. Men i forbindelse med dette års bønne-vision, har gudstjenesterne spillet en særlig bærende rolle, fordi de er stedet, hvor menigheden finder sit samlede og samlende udtryk. Livet ved gudstjenesten præger livet i de mindre fællesskaber, og den spiritualitet og bøn, som kommer til udtryk i gudstjenesten, er ofte normgivende for resten af menighedens arbejde. Året bød på nogle gudstjenstlige nybrud, f.eks. 16-gudstjenesten, som er et eksperimentarium og skal være med til at bringe fornyelse og inspiration til de øvrige gudstjenester. Spaghettigudstjenesten, som stadig er et af kirkens ”flagskibe”. Efter sommerferien har vi haft vokseværk i lovsangsmiljøet. Der er kommet nogle musikere hjem fra efterskole, og andre helt nye talenter er flyttet til byen. Vi håber på atter 18


Oase Østjylland

en ramme, de bruger omkring bibelstudie som en hjælp til at udvide perspektivet for bibellæsning og lede efter nye vinkler på det, der læses. Organeller er, i biologiens verden, små organismer inden i en celle. I praksis betyder det, at man har en fast organelle-makker i cellen, som man mødes med for at dele liv, bede for hinanden og vende spørgsmål fra cellen, som går tættere på og måske kræver handling og en ansvarlighedsrelation. Diakoni Ca. 60 mennesker i kirken er involveret i det diakonale arbejde på den ene eller anden måde. Formålet er at støtte udsatte og vanskeligt stillede enlige forældre og andre udsatte familier i Silkeborg ved at tilbyde praktisk hjælp og netværk. Vi ønsker at hjælpe trængte familier med nogle praktiske ting, så familiens voksen/voksne får bedre mulighed for tid og overskud til børnene eller får et løft til at komme videre, når nogle måske uoverskuelige opgaver er løst. Vi vil gerne skabe gode betingelser for, at nære og støttende venskaber og netværk opstår og udvikles. Men ud over denne principielle vision, så afholdes der rigtig meget årets løb: Praktisk hjælp til 47 forskellige hjem, 54 forskellige familier har deltaget i fællesspisning(fællesspisning, café, juleaften mm), der er delt 206 julepakker ud til familier i december 2010. Der har været boligsocialt arbejde i 2 udsatte boligområder i byen. 23 mennesker (fra 7 forskellige familier) har været på SommerOase. Uden for landet-kontakter Silkeborg Oasekirke giver hvert år tiende af indtægterne til missionsprojekter. En tredjedel af dette beløb går til Emily og Patrick McDonald og deres fire drenge i Oxford, England. Hermed støtter vi Viva, et verdensomspændende arbejde for børn i nød, som Patrick er leder af. En tredjedel gives til Katja og Max Hernandez og deres tre børn. De arbejder på børnehjemmet Emmanuel i Honduras, der er en del af Vivas arbejde. Hermed støtter vi deres arbejde blandt nødlidende børn. En sjettedel gives til Yad va Lev, Ordet og Israels diakonale/ sociale hjælpearbejde i Jerusalem. (Den sidste sjettedel gives til DanskOase).

19


Oase Østjylland

Aarhus Valgmenighed Af Keld Dahlmann, valgmenighedspræst fællesskaber. Det er nemlig nemmere at være missional, hvis man faktisk ved, hvem man er sendt til. Derfor opstår der nu nye fællesskaber, som har en tydelig lokal vision for et nabolag eller et område af byen, mens andre fællesskaber fokuserer på at være missionalt til stede i medlemmernes individuelle netværk.

Menighedens nye hjem Når vi ser tilbage på 2011, er det svært at komme uden om vores nye hjem. Aarhus Valgmenigheds (ÅVM) nye hjem er et kirkecenter i bydelen Åbyhøj på ca. 1200 kvm2 med kirkesal, kontorer, aktivitetslokaler og cafémiljø. Inden håndværkerne var færdige, og byggestøvet havde lagt sig, blev bygningen indviet og taget i brug omkring årsskiftet 2010/2011. Så manglede vi bare lige det sidste! ”Det sidste” tager ofte længere tid, end man regner med, men i løbet af foråret kunne vi sende håndværkerne ud af huset og trække vejret i bygningen uden at få byggestøv i halsen. Vi har ved flere lejligheder talt, hvor mange mennesker, der ugentligt benytter vores nye hjem. De fleste uger er der mere end 1000 personer, som på den ene eller anden måde bruger vores fælles hjem.

Kirke Planter Net Kirke Planter Net (KPN) er ÅVM’s ramme for det overlokale arbejde. KPN’s primære arbejdsmåde er at afholde læringsnetværk, hvor menigheder over et forløb på 2 år arbejder frem mod at blive missionale kirker i hver deres kontekst. I 2011 afholdt vi 2 læringsnetværk i Danmark med deltagelse af 18 menigheder fra næsten alle kirkesamfund. Desuden afholdt vi et læringsnetværk i Finland. 26.-28. april 2012 starter et nyt læringsnetværk, hvor vi optager nye menigheder i Danmark. Kontakt leder af KPN Sune Andersen på sune@kirkeplanternet.dk, hvis din menighed er interesseret i at være med.

Hård økonomi og nedlæggelse af 2 stillinger Byggeriet af vores nye hjem og kirkecenter viste sig at være et større pres på vores økonomi, end vi kunne have ønsket. For at rette op på økonomien er der søsat forskellige fundraising-initiativer for at øge indtægterne. Derudover så vi os nødsaget til at skære ned på udgiftssiden med nedlæggelse af 2 stillinger. En beslutning, som var svær, men nødvendig.

Kantoriet 2011 er også året, hvor ÅVM har startet en lovsangsskole: Kantoriet. Et sted, hvor lovsangsledere fra mange forskellige menigheder mødes og lader sig forme af det leder-dna og den spiritualitet, som findes i ÅVM. Kantoriet er et 3-måneders kursusforløb for nye og erfarne lovsangsledere, som ønsker at vokse i kreativitet, discipelskab og ledelse. Kantoriet kombinerer én ugentlig undervisningsdag med ”lovsangspraktik” i deltagerens egen menighed. I 2011 har Kantoriet kørt 2 kursusforløb med deltagelse af i alt 10 lovsangsledere fra 7 forskellige østjyske menigheder.

Mange nye fællesskaber i 2011 2011 har på mange måder været et godt år for vores klynger og missionale fællesskaber. Vi har nu 22 af de mellemstore fællesskaber. Mange af dem er nye fællesskaber, som har vision for på den ene eller anden måde at elske Gud, hinanden og Aarhus. Mange nye ledere er også kommet til, og vi oplever stor passion og dygtighed hos vores fællesskabsledere. Aldrig har det været lettere at blive en del af et fællesskab i ÅVM.

Den gode historie i indbakken Vi har brug for at dele og høre de gode historier om, hvad Gud gør i vores menighed. Derfor har vi i 2011 også haft særligt fokus på relancering af vores digitale nyhedsbrev og brugen af vores hjemmeside. Formålet er at fortælle, hvad der sker i menigheden og bringe de gode historier direkte ud i folks indbakke. Omkring 800 personer modtager vores nyhedsmail, og vi har næsten 5.000 månedlige besøgende på vores hjemmeside.

Den missionale puls Den overordnede bevægelse i 2011 på fællesskabsområdet har været at styrke vores missionale identitet. Vi er gået efter at bringe fællesskab og mission sammen under overskriften: ”Ingen mission uden fællesskab; Ingen fællesskaber uden mission”. Særligt er vi begyndt at arbejde med, hvem vi mere specifikt er sendt til som individuelle

20


Oase Midt- og Vestjylland Holstebro Frimenighed KlyngefĂŚllesskabet Esbjerg Midtjyllands Valgmenighed

21


Oase Midt- og Vestjylland

Holstebro Frimenighed Af Peter Sode Jensen, frimenighedspræst Åndelig dannelsesgruppe Samarbejdet med Peder Poulsen er fortsat i vores menighed gennem hans udbud af en åndelig dannelsesgruppe i Holstebro. Flere fra vores menighed har været med og er meget velsignet af det. Især erkendelsen af, at bøn og bibellæsning er samvær med Gud, fremfor præstation for Gud.

”En hjælpende hånd” Vi har fået opstartet et diakonalt team. De har bl.a. taget sig af menighedens julehjælp, hvilket har bevirket, at julehjælpen er steget med 50 % i forhold til sidste år. Ægteskabskursus 2 par i menigheden brænder for styrkelse af ægteskaberne. Det blev til opstart af kurset: ”Skab det ægte ægteskab”. Vi havde 8 aftner med fælles oplæg, opgaveløsning og drøftelse ægteparrene imellem i ”enerum”. Det gav høj grad af tryghed og stort udbytte for 17 par.

Nådegavelaboratorium Flere fra menigheden var med på Nådegave-laboratorium (SO10)med Leif Johanson. Han formår at give teoretisk indblik og vise sit håndværk som en mesterlærer til sine lærlinge. Derfor inviterede vi ham til en lørdag i foråret. Det blev en begavet dag. Vi har som menighed et stærkt ønske om, at de åndelige nådegaver får en mere naturlig plads til vores gudstjenester, og i praksis vil vi gerne se mere til dem.

Menighedslejr Vi er en menighed, som på mange måder er udfordret af, at flere af menighedens medlemmer har særlige udfordringer. Det kan være sygdom, handicaps, skilsmisser, manglende arbejde osv. Derfor var temaet: I l… til halsen med en almægtig Gud. Palle Flyger fra Frikirken i Herning havde taget den udfordring op og gav os meget kompetent og livsnær undervisning. Han gav os hjælp til i stedet for at spørge i svære tider ”hvorfor Gud?” at spørge ”hvad nu Gud?”.

SommerOase 11 Vi var i år ca. 65 af sted. Noget som hvert år udvikler den enkelte og fællesskabet i menigheden. I år fik flere fra vores menighed mulighed for at være skuespillere på BørneOase. Det var rigt at være en del af BørneOase.

Nye medlemmer Vi har i år oplevet at komme over det, vi kalder ”50-grænsen”. Det vidner om flere nye, som er kommet til vores menighed. Det giver dejlige og daglige udfordringer med at inddrage dem i menighedens liv og personligt discipelskab. Det udfordrer vores cellegrupper og tjenesteteams og vores lejede lokaler for gudstjenesten. Vi takker Gud for væksten.

Mentor-relationer og discipelskab På LederOase 09 hørte vi James Lawrence tale om Ledere i vækst. Her udkom også hans bog med samme titel. Vi har i ledelsen gennemgået bogen og talt om, hvilke udfordringer det gav til vores menighed. Vi har talt meget om mentor-relationer og arbejder på at gøre det til en naturlig del af vores menighed. Vi som ledelse er bevidste om, at hvis vi ikke går foran i dette, så kan vi ikke forvente, at det sker i menigheden. KPN 2011 var også året, vi startede på et 2 årigt forløb i læringsnetværket KirkePlanterNet. Her er vi i den grad blevet udfordret på discipelskab, struktur og lederudvikling i vores menighed. Det har klargjort nogle barske sandheder, som vi arbejder med i ledelsen. Visionsproces Alt det her har været med i vores tanker, da vi gik i gang med en visionsproces. Vi stillede os selv det spørgsmål: Hvad er det bedste, der kunne sker for vores menighed? Svaret blev: At leve Gud så nær, at vi forvandles og smitter. 3 gudstjenester Vi har forsøgt at forøge vores samlinger om søndagen. Først med lav-praktiske gudstjenestelignende samlinger i hjemmene, de søndage vi ikke havde gudstjeneste. De havde dog ikke den store tilslutning, og derfor stoppede vi dem. Efteråret var den tid, hvor vi skulle prøve et ½ år med 3 gudstjenester om måneden. Vi skal først evaluere forløbet i foråret 2012, så vi ved endnu ikke helt, hvor vi havner.

22


Oase Midt- og Vestjylland

Klyngefællesskabet Esbjerg Af Dina Bjørn Mikkelsen Hvem er vi? Som Klyngefællesskabet Esbjerg er vi en kirke på vej. Vi er et nystartet fællesskab i en størrelsesorden af 20-25 voksne og unge samt ca. 15 børn. Klyngefællesskabet Esbjerg har eksisteret knap et års tid. I opstartsfasen er vi ”adopteret” af Aarhus Valgmenighed, som vi har et tæt samarbejde med i form af coaching, undervisning mv.

Som klyngefællesskab ser vi det som vores opgave at gå i en retning, men ikke i en hvilken som helst retning. Vores mål og vision er ikke at HAVE en kirke, men at VÆRE kirke med Jesus i centrum. Vi vil være kirke, dér hvor vi er. Vi vil mødes i vores fællesskab, og vi vil være kirke for de mennesker, vi er sat iblandt i vores hverdag. Det vigtigste i det at være kirke er, at mennesker og Jesus må møde hinanden. Vi har en opgave i at være vedkommende og nærværende over for de mennesker, vi møder. Vi vil FÆLLESSKAB. Ikke bare for hyggens skyld, men for menneskers skyld – vi vil være fællesskab, når det er bedst. Vi vil et fællesskab, hvor det er let at komme, hvor der er rummelighed, Helligånd, højt til loftet, plads til alle og nærhed. Vi vil være en kirke, som er vedkommende for mennesker i 2012 og i tiden, der kommer – inspireret af kirkens Herre, Kristus.

Hvad gør vi? To søndage om måneden samles vi i det store klyngefællesskab, hvor vi søger et tæt og meningsfyldt fællesskab med Gud og med hinanden gennem lovsang, bøn, undervisning, samtaler, leg, hygge og nærvær. Første søndag i måneden står den på undervisning for voksne samt Børnekirke, som vi deles om at varetage. Først og fremmest tænker vi vores samlinger som et sted, hvor vi som kristne kan fejre og dyrke vores relation til Gud, så det sætter os i brand til at gøre en forskel blandt de mennesker, vi er sat iblandt. Mellem vores fællessamlinger mødes vi i mindre enheder i cellegrupper samt bønsfællesskab. Endvidere skal vi snart på weekendlejr, og som et nyt tiltag har vi en lovsangsaften på programmet her i foråret. Kald og vision Vores hjerter er sat i brand for at nå Esbjerg, for at mennesker omkring os må se, at de har brug for Jesus, og at det giver mening at tro på ham. Vi ved, at Gud vil nå mennesker i Esbjerg, og vi ønsker at stille os til rådighed, så vi kan indgå i hans plan. Udfordringerne som nystartet fællesskab har været mange. Vi har følt os små og sårbare og betragtet os selv som værende i en lille båd på det store hav. Vi har måttet klamre os til hinanden i båden i stormvejr, når bølgerne er gået højt. Senere er vi sammen trådt ud af båden og har opdaget, at vi godt kan gå på vandet, og vi kan også så meget andet – når vi blot fokuserer på Jesus.

23


Oase Midt- og Vestjylland

Midtjyllands Valgmenighed Arne Lund Sørensen, præst Det, der har fyldt med meget arbejde og har givet stor glæde, er, at vi har fået vores egen kirke. Søndag den 11. september var der høstfest og indvielse af vore kirkelokaler på Hammershusvej 5C i Herning. Vi bar alterbøger, nadversæt og dåbsfad ind i kirken, vores provst indviede kirken, og vi holdt gudstjeneste og takkefest. Hvad vi tænker om, og hvad det betyder at få egen kirke, fremgår af dette klip fra en pressemeddelelse i anledning af indvielsen: ­ ørneklubarbejde, menighedsdage med primitiv overnatb ning, vores første juleaftensgudstjeneste med kæmpe julekrybbe, BørneOase-dag, reception for afsending af container til Mali, undervisning m.m. Det er også lykkedes at fordele de praktiske opgaver, så alle er med til at løfte den del. En god del – ikke mindst mænd – oplever, at der for første gang er brug for deres praktiske nådegave.

”Barakkirke, lagerkirke ….. – vores kirke har mange navne. Vi lægger vægt på at få mest muligt kirke for pengene, og derfor har vi indrettet vores kirke i en kontor- og lagerbygning. Det giver mange kvadratmeter, så der er plads til de mange børn, til møde- aktiviteter og gudstjenester og lager for Dooni-Dooni – en nødhjælpsorganisation, som sender skolemøbler, traktorer og landbrugsredskaber til Mali i Afrika. For enden af vores kirkerum er der et tæppe, som skiller gudstjenesterum fra lagerplads til nødhjælp til Afrika. Det er en værdi for os og en måde at forstå os selv som kristne på, at det hænger sammen på den måde. I den anden ende af kirkerummet er der et stillerum og et forbønsområde. Vi beder til Jesus for hinanden, og vi søger Gud, også i et stilleområde med praystations, lystræ m.m. Det har vi gode erfaringer med fra menighedsweekender og gudstjenester – også børnene har glæde af stilheden. I kirkerummet er der også plads til et lovsangsband, fordi vi lægger vægt på sang og musik. Mest mulig kirke for pengene viser sig også i, at mange af vore ting er genbrugsting. Stole og borde af mange forskellig slags har vi fået foræret. Det gælder også service, opvaskemaskine, køleskab, sofaer osv. Vore alterbægre er små glas i forskellige former og størrelser købt i byens genbrugsbutikker. Et symbol på en broget flok børn og voksne, som gerne vil invitere flere ind i fællesskabet, hvor forskellighed holdes sammen i kærlighed.”

Vi har oplevet at få rigtig mange gaver til indretning af kirken, og i menigheden samlede vi knap 37.000 kr. ind – et stort beløb i vores ikke så store menighed. Vi har også oplevet, at der er mange, der kigger forbi, når vi har gudstjeneste. Det er få gange siden indvielsen, at vi ikke har haft gæster. Vi begynder også at få nye medlemmer, og det må vi ærligt sige er nødvendigt, hvis vi skal fungere som menighed og få det til at hænge sammen økonomisk. Vi har bestemt vore udfordringer, og måske lykkes noget ikke for os. Men vi glæder os over at følge det, som vi tror er Guds vej for os – at tro og vove, og så må det briste eller bære. Form, rammer og indhold påvirker hinanden, og på indholdssiden har vi glæde af som årstema at følge SommerOase-temaet – vi har skrevet det på væggen i kirken, så vi altid har det for øje. Vi øver os i at sætte kurs efter pejlemærker, så vi har en retning med frihed til at lade os inspirere og påvirke af Helligåndens bevægelse imellem os.

På vores vej som menighed er vi kommet hertil, at egen kirke har stor prioritet. Vi ved, at det er en satsning, men hvo intet vover, intet vinder. Vi har allerede haft stor glæde af lokalerne til forskellige typer samlinger,

Det er udmattende hårdt arbejde at være menighed, men det er fuld af mening!

24


Oase Nordjylland Aalborg Valgmenighed

25


Oase Nordjylland

Aalborg Valgmenighed af Flemming Abrahamsen, formand Livet i en menighed som vores er dynamisk. Vi er glade for at opleve en jævn strøm af nye mennesker i menigheden, som deler vores vision, og som slutter sig til fællesskabet. Vi har nu fordoblet vores antal af medlemmer fra dengang, vi startede valgmenigheden, og selvom det ikke er en voldsom vækst, så er vi dybt taknemmelige for alle de talentfulde mennesker, der sammen ønsker at tjene Jesus, hvilket gør os bedre i stand til at nå den vision, vi har om at bringe liv og vækkelse til vores by og vores landsdel.

Profundus er et nyt initiativ, bestående af en gruppe, der ønsker, at hverdagen – præget af travlhed og fragmentering – erstattes af hvile i Gud og dybden af Hans kærlighed. Inspirationen er primært hentet i den keltiske tradition. Ellers er der jo en masse andet, der sker, såsom bedemøde, profetskole, I Mesterens Lys, RockSolid-klub, klassikerklub, ReImagine, og mere kunne nok nævnes. Vi ønsker i 2012 at skærpe vores ud-dimension. Vi skal i foråret (gen)lære, hvordan vi som kirke er sendt. Vi vil have fokus på ”fredens person” og ”fredens hus”, og vi vil igen til at køre Alpha-kurser. Desuden vil vi den 4. søndag i måneden sætte fokus på missional praksis.

Det store menighedsfællesskab sker hos os 2-3 søndage om måneden til gudstjeneste i KFUM-huset centralt i Aalborg. Børnene mødes til børnekirke kl. 10.30, hvor præsten medvirker, inden voksengudstjenesten kl. 11.00. Dette koncept fungerer rigtig godt for os, og ikke mindst for børnemedarbejderne. Det har været rigtig godt for os at komme ind centralt i Aalborg efter vores første år i Lindholm. Men lokalesituationen er en stadig udfordring for os. Vi føler, vi har brug for et sted, der kan give menigheden krop i Aalborg, for at kunne få et ansigt ud mod byen, og inden længe vil KFUMhuset også være for småt for os. Så i år vil vi skulle handle på det og er spændte på, hvad det bliver til. Vi har lige efter nytår startet med fornyet fokus på ledelse. Vi har udpeget en leder for alle grupper, og vedtaget, at ingen grupper eksisterer uden en leder. Alle disse ledere plus aspiranter mødes månedligt til træning og coaching. Vi ønsker at gøre dette for at sikre det rette fokus i alle grupper, og for at være i stand til at kunne bære en fremtidig vækst. Efter at vi i en periode havde nedlagt en stor del af vores cellegrupper, fordi det ikke rigtigt var frugtbart for os, har vi nu relanceret de små fællesskaber som ”basisgrupper” med et dedikeret lederteam. Ligeledes har vi omdannet vores tidligere klyngesøndag til en fælles SøndagsBrunch, med vægt på lovsang, vidnesbyrd og fællesskab. Et lille udpluk af aktiviteter udgående fra Aalborg Valgmenighed er: ”Varmestuen” er et projekt, hvor vi laver mad for en stor flok socialt udsatte i Kirkens Korshærs varmestue i Aalborg. Takket være dette frivillige initiativ er der fundet penge til at holde stuen åben i aftentimerne, hvor der ellers skulle have været lukket. Ligeledes er en flok fra menigheden med i initiativet ”den rullende kagemand”, der hører under mødrehjælpen. Det består i at hjælpe med at holde børnefødselsdage for familier, der har svært ved selv at gøre det. Vi er velsignede med en stor flok meget musikalske og kreative mennesker. Et nyt initiativ herfra er i år opstart af et rytmisk kor ude i byen.

26


PrĂŚstemedlemmer Stig Christensen Jens Fischer-Nielsen Jeppe Jensen Agnethe Zimino

27


Præstemedlemmer

Stig Christensen Sognepræst i Sct. Marie Kirke, Sønderborg Da vi stiftede DanskOase i 1989 var det med ” frygt og bæven”. Hvordan ville det gå? Nogle var for, andre var imod, nogle ville være med, andre trak sig tilbage, men beslutningen blev taget, og det første lederskab kom ”tilfældigvis” til at bestå af 12 personer. Vi følte det som et historisk øjeblik, ” ny vin på nye lædersække”. Forud var gået en lang proces med mange overvejelser siden 1985, men nu var dagen kommet, da vi etablerede en paraplyorganisation for den åndelige karismatiske fornyelse i den lutherske Folkekirke i Danmark. Det skulle være en økumenisk bevægelse på evangelisk luthersk grund, dvs. bygget på Bibelen, de oldkirkelige symboler og de to lutherske sakramenter, dåb og nadver.

der trives meget godt i den danske præstestand og i den almene kulturradikalitet. Endvidere et klart nej til den kirkelige velsignelse og det kirkelige ritual for homoseksuelle. Jeg er personligt meget bange for, at en kirke, der vedtager et ritual, der er i klar modstrid mod den bibelske lære, derved begår synd imod Helligånden. En sådan kirke bevæger sig hastigt bort fra Jesus Kristus, og det bliver sværere og sværere for den enkelte at overleve åndeligt i den sammenhæng. Her bliver det særdeles vigtigt, at DanskOase og alle de tilknyttede menigheder repræsenterer et virkeligt alternativ. I Sønderborg fortsætter jeg et par år endnu som folkekirkepræst med alle de faste opgaver, der knytter sig til dette. Jeg har også i en årrække haft megen glæde af Bibelmaraton, Alpha-kurser og en række efterfølgende kurser, hvor vi på nuværende tidspunkt er nået til et Theta-kursus, idet vi følger det græske alfabet. En del mennesker er i årenes løb kommet til tro igennem disse kurser, og mange er vokset og styrket i troen derved.

Fra første færd skulle DanskOase fremme et netværk af fællesskaber inden for Folkekirken samt fremme etableringen af valg- og frimenigheder. Allerede i 1990 kom den første valgmenighed til, Aarhus Valgmenighed. Ved den lejlighed medbragte jeg, som en hilsen fra DanskOase, en palme, inspireret af ordet fra 2. Mosebog 15,27: Så kom de til Elim. Dér var tolv kilder og halvfjerds palmer. Mit fødselsdagsønske var, at det måtte være den første af 70 menigheder med tilknytning til DanskOase. Dette ønske gentog jeg i 2001, da vi holdt vor første sommerlejr på Rudehøj. Det er stadigvæk mit håb og min bøn, at jeg i min levetid må komme til at se mindst 70 menighedsfællesskaber med tilknytning til DanskOase. Det går fremad, men der er stadig lang vej igen. DanskOase er udsprunget af den karismatiske fornyelse – vækkelse, der gik hen over Danmark i 1970’erne og 80’erne. Man lagde vægt på Pinseerfaringen – Helligåndens dåb – og de åndelige gaver. Vækkelsen var international og interdenominational, hvilket medførte, at man forblev tro mod sin konfession, men samtidig var åben over for andre kirkesamfund. Navnlig i begyndelsen hentede vi megen inspiration fra de øvrige nordiske lande. Den personlige fornyelse og det personlige åndelige liv skulle udbygges med levende menigheder, hvilket DanskOase har arbejdet ihærdigt for. Ud fra et historisk synspunkt kan vi vel tale om en inspirationsfase i 70’erne, en forberedelsesfase i 80’erne, en opbygningsfase i 90’erne og en etableringsfase i 2000’erne. 2010’erne, hvad vil det være? Hvis vi skal overleve som DanskOase og også vokse som paraplyorganisation, så tror jeg, at 2010’erne må og skal være en kampfase. En kampfase, hvor vi fastholder vort fundament, men samtidig gør os klart, at kamp skal der til, hvis livet skal lykkes. Denne kamp vil indeholde to afgørende elementer. En kamp for vækkelse. Der må lyde et klart ”vågn op” til alle de åndeligt sovende danskere. Vækkelse er kamp, og det medfører også modstand. Det andet element bliver kampen mod frafald og kætteri. DanskOase må besinde sig på sit bibelske fundament og i en folkekirkelig sammenhæng tage et klart opgør med kætterierne, pt. særligt den falske lære om alles frelse, 28


Præstemedlemmer

Jens Fischer-Nielsen Præst i Kvaglund Kirke, Esbjerg Kvaglund Kirke hører med i Oase-familien gennem mit præstemedlemskab og menighedens deltagelse i SommerOase, LederOase mv. DanskOase har været til stor inspiration for mig selv og de Esbjerg-menigheder, jeg har været præst i: Først Sædding og siden Kvaglund. Vision for Kvaglund Kirke I Kvaglund Kirke har vi stillet vores vision, mission og værdier op på følgende måde: Vision: Kvaglund Kirke vil være et sted, hvor stadig flere mennesker oplever livsforvandling i mødet med Gud.

Små fællesskaber Fællesskabet, som den enkelte og familierne har brug for, får man i smågrupper af forskellig slags. Gudstjenesten om søndagen er den store fest, hvor alle ikke kender alle. Samtidig med at det kan være svært at leve med for nogen, er det udfordringen som sognemenighed. Vi skal drive mission i folkekirkens berøringsflade. Vi skal sørge for, at uanset aktivitetens karakter, så er der mulighed for at møde Gud. Vi lægger vægt på en form for forkyndelse i alle afdelinger, også i fx i vores store gospelkor, hvor lystænding med bøn og stilhed er blevet et fast element. Og vi arbejder med søndagsgudstjenesten, for at den må blive så vedkommende og inspirerende som muligt, bl.a. ved at mange frivillige medvirker. Vi tror, det er svært for folk uden kirketradition at identificere sig med det faste personale, men de har noget til fælles med frivillige, som er almindelige mennesker, de også kan møde i andre sammenhænge. Evangelisterne i kernemenigheden behøver ikke gå længere end til kirkekaffen for at finde nogen at prædike for. Og hyrderne kan hurtigt finde nogen at bede for.

Mission: Vi vil hjælpe mennesker til at tro på Jesus Kristus ved at ­levendegøre evangeliet og ved at oplære dem i den kristne tro. Værdier: • Imødekommende kirke • Favnende fællesskab • Glæde i Kristus • Styrke i troen • Udrustning til tjeneste Og så har vi en række indsatsområder… Dem kan interesserede se på kvaglundkirke.dk Hvordan går det? Er der glæde og vækst? Kommer mennesker til tro? Får de hjælp til en ny start? Bliver mennesker udrustet til tjeneste? Kommer der nye mennesker til gudstjeneste? Vi kan sige ja til det hele, men bare ikke i den takt, vi ville ønske det. Og vi må sige, at der er lang vej fra de forskellige aktiviteter (fx gospelkor, klubber, Messy Church med spaghettispisning bagefter) til trofast deltagelse søndag formiddag – og alligevel er gudstjenesten søndag formiddag den aktivitet, som samler langt flest mennesker stabilt året igennem. Og der er ”nye” hver søndag. Især når vi laver særlige anledninger af forskellige slags.

Plads til alle, brug for alle Vi har et motto der hedder ”Plads til alle, brug for alle”. Det håber vi kan opleves. I hvert fald har vi en meget lang liste af frivillige medarbejdere. Ved en medarbejdersammenkomst lavede vi en undersøgelse: Hvilken af værdierne er tydeligst? Det blev ”Imødekommende kirke”, som vandt – og det gjorde den langt over alle andre. Selvom det selvfølgelig ikke er nok at være imødekommende kirke, er det alligevel en god begyndelse. Engang hvor Messy Church gik lidt skævt, talte vi bagefter om, at det måske ikke var så slemt, hvis folk bare havde oplevet ”imødekommende kirke”. Grænseløs Som kirke midt i et multikulturelt sogn står vi også med særlige udfordringer over for ”de fremmede”. Vi har kørt ”Kvinder møder kvinder” i godt 3 år nu. Et nyt projekt for både m/k og børn og unge er under opbygning med opbakning fra provsti og stift. Kvaglund Kirke rummer også en selvstændig baptistisk burmesisk menighed. Til enhver gudstjeneste er der mennesker i forskellige farver. Det er en stor glæde, og det demonstrerer, at Guds kirke er international. ”Guds kærlighed ej grænse ved” står der i en salme, og det skulle også helst gælde kirken. 29


Præstemedlemmer

Jeppe Jensen Sognepræst i Ørslevkloster Kirke til gudstjeneste på en søndag, hvor juleaften med mere end halvdelen af sognene som deltagere, er med i gennemsnittet.

19 års arbejde som sognepræstepar i to små landsogne og 1.200 indbyggere giver et godt netværk, kontakt til mange frivillige hænder og gode lejligheder til at pege på Kristus. Jeg kan dermed bekræfte den teori, der lå bag DAWN (­Discipling a whole Nation), at der skal være en menighed for hver 1000 indbyggere for at være ”up, close and personal”.

Vores kontakt til børn og unge er mest gennem undervisning, børnekor og juniorklub ”RockSolid”. De fleste børn i 3. klasse går til mini-konfirmand og næste alle i 7. klasse til konfirmation. Konfirmationsforberedelsen har fokus på at erfare Gud og lære om Gud. Derfor begynder timerne med bøn og meditation i kirken. Mellem mini-konfirmand og almindelig konfirmationsforberedelse har vi tilbud om RockSolid, der har en 1/6 af årgangene som deltagere. Klubben er et halvt år fremme i et projekt, hvor nogle medlemmer bliver til teenledere, når de bliver for gamle til at være almindelige medlemmer,. Det betyder bl.a., at de 3 teenledere, der også er konfirmander, var med RockSolidklubbernes outreach til en kirke i Rumænien. Det gav en god oplevelse af kirke og tid med Gud for unge, som vi ellers ikke har set i kirken.

Vi har efterhånden en del små grupper, hvor man kan dele livets og troens udfordringer med hinanden. For tiden samles 29 på tværs af mange skel i ”den store bibelkreds”, ”den lille bibelkreds”, ”mandekredsen”, ”ALPHA-kredsen” og ”bedekredsen”. Jeg har desuden glæden af at mødes med kollegaer til supervision og til fælles læsning af kommende prædikentekster ud fra Lectio Divina. En del af de små gruppers medlemmer mødes også til gudstjenester og til møder, der arrangeres af vores menighedsråd eller Ørslevkloster-Ørum KirkeFællesskab. Gennem de sidste halve år har Helmi, min hustru, samlet en lille gruppe fra ALPHA-kredsen og snakket med dem om ledelsestemaer. Det ligger i forlængelse af min politik med at gøre de enkelte grupper selvadministrerende, så jeg kan frigøres til at tage nye initiativer, og arbejdet vil fortsætte, også selv om jeg kører galt en dag.

Forsøg med spaghetti-gudstjenester gik desværre i sig selv igen, men forsøget vil sikkert blive gentaget. Jeg har også glæden af at holde konfirmationsforberedelse med en gruppe autister og en gruppe psykisk udviklingshæmmede. Blandt de mange frivillige i bestyrelser, udvalg og praktiske hjælpere har menighedsrådet den største byrde. Menighedsrådets ledelse af kirken har de seneste år været præget af øget administrativ belastning. Dels fordi det har været landspolitik at lægge mere indflydelse og dermed ansvar ud til menighedsrådet. Dels fordi der er kommet nye overenskomster og nyt regnskabssystem. Til efteråret skal der vælges nye råd til en 4-årig periode.

Det diakonale sker gennem husbesøg og menighedens omsorg for naboer og venner, men også gennem besøgsvenner, sorggruppe, sognecafe og foredrag. Vores gudstjenester følger det klassiske mønster og er præget af dygtige musikere. Det passer bedst til 900 år gamle kirkebygninger. Med biskoppens tilladelse har vi skriftemålsbøn forud for altergangen og mulighed for individuel forbøn ved knæfaldet efter altergangen. Det har givet anledning til mange opmuntrende historier om bønnesvar. Et par gange om året laver vi børnegudstjeneste i samarbejde med spejderne. I gennemsnit samles vi 26

30


Præstemedlemmer

Agnethe Zimino Præst i Korsvejskirken, Amager Ganske kort vil jeg give udtryk for taknemlighed til DanskOase, fordi man i disse år på en særlig måde har fokus på folkekirken. Vi præster, som arbejder i denne, har mange glæder, men står også midt i store udfordringer. Det behøver dog ikke at være dårligt med udfordringer. I vores kirke Korsvejskirken har vi i de sidste 8-10 år oplevet en ny vækst. Skønne mennesker har knyttet sig til kirken, og mange har fået et nyt liv i troen på Jesus Kristus. Nu er udfordringen at vedligeholde de mange nye kontakter og lade kærligheden vokse og gro; at der hele tiden er en rummelighed, og at mennesker vedvarende må opleve Guds nærvær og menneskers kærlighed; at Åndens frugt og gaver må få lov at trives i og omkring mennesker. Vores menighed har ikke oplevet en vækst med mennesker, som er kommet fra andre menigheder og kirker, og derfor er ansvaret for alle de nye stort. Gud ske tak, at ansvaret er Hans, men Han har lagt dyrebare mennesker ind i vore hjerter, og der er brug for forbøn om, at de og vi må blive bevaret i Åndens enhed med kærlighedens bånd. De ”gamle” i menigheden har indtil nu været gode til at tage imod ”de nye”, og det er vi taknemlige for. Vi har også brug for forbøn om, at der må oprejses ledere iblandt ”de nye” – ikke mindst fordi alderskvotienten i menighedsrådet er meget høj! Jeg er meget glad for at være med i DanskOases Lederskab, og jeg vil blive ved at arbejde for at gøre opmærksom på alle de skønne muligheder, der stadigvæk er i vores gamle folkekirke. Trods folkekirkens krise som sådan, er der en åben dør ind i mange, mange hjem, og vi skal forkynde evangeliet med stor frimodighed og har frihed til at gøre det! I Hebræerbrevets kap. 10 vers 35 står der: ”Kast altså ikke jeres frimodighed bort, den bærer en stor løn i sig. For I har brug for udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få det, som han har lovet.”

31


32


Arbejdsgren med medlemsstatus Oaselejr SjĂŚlland

33


Arbejdsgren med medlemsstatus

Oaselejr Sjælland Af Bess Serner-Pedersen, medlem af lejrledelsen I mange år har vi afholdt familie-Oaselejr på Sjælland. Lejren arrangeres af forskellige menigheder på Sjælland. Menigheder som har tilknytning til DanskOase. Den går ca. 30 år tilbage og er dermed meget ældre end DanskOase. Lejren startede under navnet Ånd og Liv. Lejren har i årenes løb flyttet lokalitet. De sidste 10 år er den blevet afholdt på Odsherred Efterskole. Sommeren 2011 blev den sidste i Odsherred. Det var dejlige 10 år dér, og vi sluttede af med en fantastisk lejr. Den bedste af dem alle!! Nu flytter vi til Galleri Emmaus. Vi var rekordmange deltagere (230), hvoraf 50 % var under 21 år. Det – især for husmoderen – fantastiske er vores fælles måltider, som indgår i lejrprisen og ikke er hendes bekymring. Ellers går konceptet ud på, at alle lejrens deltagere fra 0 til 90 år hver formiddag mødes til fællessamling i salen og derefter deles ind i små grupper. For børn og unge indrettet efter deres alder. For de voksne en slags cellegrupper med ca.10 i hver. Det gør, at ingen føler sig alene.

Hele ugen sluttede af med et brag af en festaften, hvor vi mødtes under mandeltræet og sang og bad og dansede for Danmark (vi havde et kæmpe Danmarkskort i gaffatape på gulvet) og for verden (symboliseret af en oppustelig jordklode). Alle aldre var med. Festen sluttede med kransekager, brændte mandler og cider/sodavand. Vi tog hjem mætte af samvær og Guds berøring.

Sidste sommer havde vi solskin hele ugen, hvilket satte gang i sandkassemiljøet, volleyball-folket, strandture, fodboldkampe og hyggestunder rundt omkring på arealet. Som noget helt specielt havde vi i sommers Strand-NatteLiv for de unge mellem 14 og 20. Kanon. Midt på ugen var der Noise: at forkynde evangeliet om nødvendigt med ord. Fårevejle har igennem årene nydt rigtig godt af vores årlige hjælpedag. Det er de unge, som står for den, og de er altid vældigt opmuntrede bagefter. Det hele til gensidig glæde.

Til næste år mødes vi i Galleri Emmaus i Haslev. Vi oplever flytningen som en opgradering og glæder os til at indtage det nye sted under titlen: Giv Gud en chance!

Lejrtemaet i år var: Når mandeltræet blomstrer. Alle der deltog ved nu alt om mandeltræer, deres blomstring og betydning for Israel og ALT Guds folk i øvrigt. Michael Mitton samt hans søn Chris var nogle af dem, som belyste temaet på brilliant vis. Derudover havde vi Helge Pahus og Åse Ellerbek på som talere samt Bent Christiansen, tidligere forstander fra Den Internationale Apostolske Højskole i Kolding.

34


Partnerskaber KPN - Kirke Planter Net

35


Partnerskaber

KPN - Kirke Planter Net Af Sune Andersen, daglig leder Året 2011 i KPN var det år, hvor organisationen voksede op og blev en selvstændig forening med et skarpt fokus på at se en missional kirke i Danmark med discipelskab i centrum. Læringsnetværk er stadig kernen i KPN. Et Læringsnetværk er en vandring, hvor menigheder igennem to år mødes halvårligt over tre intensive dage og arbejder med læring, strategi og ikke mindst sætter handling på deres egen vision. Vi glæder os over, at 15 nye menigheder startede på vandringen i 2011, heraf 8 danske, 6 finske og en norsk. Dermed var det også året, hvor KPN for første gang opererede uden for Danmark. I alt var der i 2011 26 kirker fordelt i 3 læringsnetværk. En af de ting vi er mest begejstret for er bredden af deltagende kirker. Man kan virkelig mærke, man er en del af et legeme, når Baptist-kirker, Apostolske kirker, Oase-menigheder, folkekirker, valgmenigheder og Pinsekirker begejstres sammen, beder for hinanden, udfordrer hinanden og lærer fra hinanden. I det kommende år glæder vi os til allerede d. 26 april at starte endnu et læringsnetværk op for menigheder i Danmark, og noget lige så spændende er, at det er lykkedes at samle flere kristne ungdomsorganisationer til et læringsnetværk med opstart i september. På den internationale bane er der lavet aftaler i Schweiz og Tyskland om nye læringsnetværk i det kommende år, og i Finland starter der også endnu et læringsnetværk. www.kirkeplanternet.dk

36


Organisationer og institutioner Børne- og UngdomsOase Naturlig Menighedsudvikling Rudehøj Efterskole Shalom YFC

37


Organisationer og institutioner

BUO – Børne- og UngdomsOase Anders Damkjer, daglig leder i BUO I BUO og DanskOase var temaet i 2011 Udrustning – og tankerne falder let på Efeserbrevet kap. 6 om Guds fulde rustning, hvor man kan læse, at det både er en udrustning til at stå fast og en udrustning til at gå, at være solidt plantet – og til at være i bevægelse. Det er på flere måder blevet en overskrift for 2011. Det har været et spændende år med mange indtryk og forandringer. Et år med store skridt på vej mod drømmes opfyldelse og et år, hvor man også måtte stoppe op og mærke efter – jo, det sikre grundlag er der stadig, og visionen lever! Nogle af forandringerne bringer jubel og sejrsglæde, andre må vi sunde os over.

Anna Korsholm Thomsen ansat i 5 mdr. til at lave Børneog MiniOase 2012. Vi forventer at kunne præsentere en ny børnekonsulent efter sommerferien! Frivillige i BUO – og årets vandkamp! Hvor er det fantastisk, hver gang man ser endnu person træde ind ad døren og melde sig klar til at være redskab for Gud i visionen om at formidle fornyelse, udrustning og mission til børn og unge. I årets første udgave af OaseMagasinet kan du få ansigter på nogle af dem – frivillig stab, som giver en hel dag om ugen i arbejdet! Og dertil kommer mange flere, som stod klar til kamp på LederOase og SommerOase – også da BaseCamp-teltet mere eller mindre var på vej i Odder Å (eller omvendt!) – så var de der, og gjorde en fantastisk indsats. Har nogen mon før stillet en scene op så hurtigt? Jo, på SommerOase 2011 fik ordene ”stå da fast” en helt ny betydning!

Børne- og MiniOase – Gud gi’r gearet På BørneOase blev børnene udrustet med Guds fulde rustning – og der var selvfølgelig sværd, skjolde og bælter over alt! Et stort frivilligt team stillede sig igen til rådighed for at skabe trygge rammer og formidle budskabet om Guds fulde rustning. På BørneOase-sprog hedder det ”Stå fast – Gud gi’r gearet! – det er også titlen på cd’en, der blev udgivet samtidig. Også MiniOase var endnu engang enormt populært! En stor tak til alle, der bærer med i så vigtigt et arbejde.

TeenOase har taget sine første skridt! Et af de store skridt i 2011 var opstarten af TeenOase! Arbejdet for 7.-10. klasses-unge har nu endelig fået et boost med selvstændig arbejdsgren i BUO og en teen-konsulent, Anders Haldrup, der i flere år forud har arbejdet energisk som frivillig med KonfiOase-målgruppen. Drømmen om KonfiOase Sjælland er blevet til en konkret plan, og frivillige har allerede meldt sig på banen for at gøre den til virkelighed. Og endnu et konfirmand-arbejde vokser frem, Konfi-to-go – tilbud til sognepræster om hjælp til at afvikle konfirmandlejre med ungdomsrelevant formidling af den kristne tro, i håb om, at de mange konfirmander får meget mere end gavekort med hjem fra festen. På SommerOase 2012 betyder den nye teen-arbejdsgren også et nyt spor: TeenTrack. Men det betyder også et farvel til BaseCamp, som vi kender det, og et goddag til TuneUp, som det nye spor for de 17-22 årige (en lidt ældre målgruppe end BaseCamp havde).

Tak til Per Holbo Efter ca. 2 år som børnekonsulent valgte bestyrelsen at afslutte samarbejdet. Per har leveret en god indsats og gennemført gode aktiviteter som BørneOase. Per har siden etableret sig som børnebogsforfatter, der kan læses på saxo.com. Anna Korsholm Thomsen er ansat i 5 mdr. til at lave Børneog MiniOase 2012. Og vi forventer at kunne præsentere en ny børnekonsulent efter sommerferien. Vi ser for os, at ansættelsen kunne ske i samarbejde med en lokalmenighed med en fælles medarbejder, der bærer en national tjeneste og kan bringe inspiration ind i det nationale arbejde såvel som lokalt.

Nyt kontor på Rudehøj Også på sekretariatet er der sket forandringer med nyt kontor! Dejligt, at stab og frivillige nu kan trække vejret lidt

38


Organisationer og institutioner

Naturlig MenighedsUdvikling Peter Dyhr, daglig leder friere i de nye lokaler på Rudehøj Efterskole – og at vi stadig kan være på skolen med alle de synergier, det indebærer – tæt på SommerOase og tæt på skolen med masser af unge kristne, som i stort tal engagerer sig i BUO’s arbejde – ikke mindst fra efterskolens Front-linje. Tak, til alle, som har været med til at muliggøre det – både praktisk og økonomisk!

Naturlig Kirkevækst har ændret navn til Naturlig MenighedsUdvikling i 2011, forkortet NMU.

Tak til Anne Mie Skak Johanson I 2011 har vi sagt farvel til en ildsjæl af en landsleder, Anne Mie Skak Johanson, da bestyrelserne i BUO og DO efter længere tids overvejelse valgte at afslutte samarbejdet med hende i efteråret. Bestyrelse og stab er fulde af taknemmelighed over det arbejde og de resultater, som Anne Mie har været med til at skabe gennem mange år. Det var ikke nemt for nogen! – her måtte vi sunde os. Noget, der dog har været opmuntrende i denne tid er at mærke, hvordan ”Gud er så en fast borg” – og hvordan visionen er dybt rodfæstet i stab og frivillige og fortsat skaber passion og forventning. Nu kigger vi fremad og er fulde af forventning, mens vi takker Gud for, hvad han har givet bevægelsen gennem Anne Mies store indsats.

NMU har de sidste år været inde i en stille periode, da alt arbejde er baseret på frivillighed, og de frivillige har haft travlt med andre opgaver i deres kirkelige bagland.

Der er kommet ny hjemmeside: www.naturligmenighedsudvikling.dk, og der arbejdes med at lave en ny online menighedsprofil, som vil være klar til brug i begyndelsen af 2013.

Det er målet i 2012/2013 at relancere NMU i Danmark, da det nu er over 10 år siden, NMU første gang blev kendt og blev brugt i både folke- og frikirker i Danmark. Der vil i 2012 blive sat gang i en målsætnings- og strategiproces for at undersøge behovet og mulighederne for NMU’s virke i Danmark. De forskellige bøger fra NMU bliver stadig solgt og sælger godt, specielt Tjenestens 3 Farver – om nådegaver og tjenester i kirken. De kan købes på www.mediacellen.dk

”Det er lokalt, det sker” … er en af hovedoverskrifterne i BUO’s 3-års-vision. Det er vores bøn, at det nationale arbejde må være en ressource og inspiration ind i det lokale – og at netværk på tværs af lokale fællesskaber må blomstre og være en gensidig ressourcer. Der foregår rigtig meget godt rundt omkring! Bed for det lokale arbejde i BUO og Oasebevægelsen. Om Guds fulde rustning til alle, der stiller sig til rådighed i menigheden som redskaber for Guds møde med børn og unge! Frem mod 2012 Det er med taknemmelighed og forventning, at vi går et nyt år i møde! I 2012 er hovedoverskriften i BUO og DanskOases arbejde Mission, som afslutning på temarækken Fornyelse, Udrustning og Mission. Vær med til at bede om at børn og unge i Danmark må få et møde med Gud, blive grundfæstet i ham og sendt ud med håb i den verden, vi er sat i. Bed om, at de ikke alene må møde Gud på en af de mange fantastiske lejre i BUO, men at de også hjemme må finde et levende fællesskab i vandringen med Jesus.

39


Organisationer og institutioner

Rudehøj Efterskole Af Jacob Hørning, Forstander Netop hjemvendt fra en superfed skitur med alle vores fantastiske elever på Rudehøj, vil jeg kort gøre status for det sidste år. Vi er velsignet med et næsten fuldt elevhold (knap 90 elever), som startede i sommers, en 8. klasse, to 9. klasser, en 10. klasse og et hold på Front. En stor og fantastisk flok livsglade teenagere, som vi nyder og elsker at facilitere skole og hjem for. Rudehøj Efterskole bærer en unik og fantastisk vision for teenagere. Visionen om i trygge rammer at udfordre teenagere fagligt, personligt og åndeligt gennem relationelle autentiske voksne. Personlig udvikling og det netop at hente den enkeltes potentiale frem er en nøglesætning for os – ikke for at prale, men mine medarbejdere er særligt gode til dette. Vi nærer en stor glæde ved at være DanskOases Efterskole. Et levende bagland som for os skal fylde endnu mere i vores hverdag. Vores fælles satsning med bygning af nyt pedelværksted og renovering af pedellængen til nye kontorer til BUO, DO og Odder Frimenighed er blevet rigtig lækkert. Det er en fornøjelse at vise de lyse og indbydende lokaler og faciliteter frem. På efterskolen oplever vi en god synergi mellem os og vores bagland i huset. Vi glæder os over de nye muligheder, de mange arrangementer der afholdes og den gode integration i huset. Som DanskOases Efterskole er det en klar målsætning at være synlig og aktiv i DanskOase. Der er mange aktiviteter i et efterskoleår, men hvis I har mulighed for og lyst til at invitere os til en gudstjeneste, besøg i ungdomsgruppen, foredrag eller lign. fx med Front, der lige er hjemvendt fra 14 oplevelsesrige dage i Sydafrika, så tag endelig kontakt til os. Jeg var selv med i Sydafrika i år og havde en helt fantastisk og uforglemmelig oplevelse med vores store Front-hold.

Sidste skoleår tog vi fat på en spændende RE-visionsfase, Vi har valgt at satse særligt på musik og lovsang, idræt og friluftsliv og Front. Det har allerede betydet en hel del i indeværende skoleår. Der er naturligvis investeret i nye faciliteter og arrangementer, hvor fokusområderne kommer på dagsordenen. Rudehøj Efterskole har meget godt og spændende at byde på for fremtidens teenagere i DanskOase. Rudehøj Efterskole har et fantastisk team af medarbejdere. Dynamik og stabilitet er grundlag for et levende kollegium, der brænder for og går en ekstra mil for vores teenagere. Vi gør en forskel for de unge. Vi udvikler og udfordrer de unges personlighed og identitetsdannelse. Gud er helt central i hver vores liv, og med denne centrale gennemgående akse i vores arbejdsfællesskab er vi velsignet af Gud og leder unge ”på vej til” Gud og ”på vej med” Gud. Vi har behov for al den opbakning og forbøn, vi kan få. Bed for alle vores elever, ansatte og bestyrelse. Bed for, at vi igen til sommer må få et fuldt elevhold, som vil gå ind i et uforglemmeligt og livsforandrende efterskoleår på Rudehøj Efterskole. Tjek vores nye lækre hjemmeside www.rudehøj.dk, meld dig ind i vores Facebook-gruppe, ring eller kig forbi på Rudehøj til en inspirerende samtale om det at gå på Rudehøj Efterskole. 40


Organisationer og institutioner

Shalom Af Alfred Frederiksen, leder lægge sig, så jeg ikke dør i ørkenens sandstorm? Tiden på shalom har været en unik tid, hvor herren har åbnet døren ud til livet igen. En retræte-periode, hvor mit genopladelige batteri er blevet opladet og en tid, hvor gud har vist mig, hvad han vil med mit liv fremadrettet.”   Ønsker stærkere bånd til kirkeligt bagland Shalom har derfor et ønske om at få et endnu stærkere bånd til det kirkelige bagland, hvor hjemmet shalom igen kan åbne op for personer, som trænger til en ”oaseoplevelse”, men som ikke kan få dette ophold betalt af kommunen. Vi ved godt, at vi i mange år har været ”isoleret” ved også at skulle tage os af dyre misbrugsbehandlings-opgaver, og at disse ikke har været let at støtte op om for en menighed. Men når der stadig er mennesker, der er i nød, så tvinger guds kærlighed os til at hjælpe og række ud til de nødlidende i vort land.

Forandringer på vej Foreningen shalom har nu gennem mere end 25 år haft det som et kald at være dér, hvor vejene ender i menneskers livsdrama. Den selvejende institution, shalom, har siden 2002 været godkendt af det offentlige i misbrugsarbejdet. Det originale ved shalom har i alle årene været, at vi har haft en klar kristen profil, hvor den kristne kultur er en naturlig del af behandlingsarbejdet. Derudover har det været væsentligt, at vi over for enhver har kunnet fremvise et professionelt, seriøst og fagligt behandlingsarbejde. Vi har med andre ord ønsket at vise, at kristen behandling også er faglig. Det har da også igennem årene været en glæde, at det også har været den oplevelse, som de kommunale samarbejdspartnere har haft. Beboerne På shalom havde vi i 2011 kun beboere på visiterede behandlingsophold på to af de syv behandlingspladser, som shalom råder over. Men vi havde samtidig andre beboere på fripladser, der er betalt af foreningen ved indsamlede midler – svarende til tre beboere. Der har således været 21 personer på shalom i løbet af året.

Huset er gjort klar Året 2011 har været brugt til at istandsætte ’huset’ ude og inde. Det mest synlige projekt har været, at ’huset’ er blevet malet. Det er sket ved hjælp af en tidligere beboer, som har ”trukket det helt store læs”. Men også inden for er der sket forbedringer: køkkenet er malet og fået sænket loftet. Brændeovnen er repareret. Værelser er malet og sat i fin stand. Entreen har fået lysere farver, og trappeopgang er netop ved at få en indbydende kulør.

Men, men! Professionel behandling kræver faglige medarbejdere. Faglige medarbejdere kræver økonomi. En økonomi, som primært har været dækket gennem de offentlige tilskud og myndighedernes behandlingsbetaling. Men som alle ved, har der været en økonomisk krise, som har påvirket alle grene af vores samfund, ikke mindst de offentlige kasser. Shalom har derfor haft svære og vanskelige betingelser med at få beboere nok. Men sandheden er jo, at mennesker også i danmark lever som spedalske på en lang ørkenvandring. Men mennesker hører ikke hjemme i en ørken – men i guds rige.

Kan i bruge os? Vi vil gerne være det sted, som i ude i det danske kirkeland (i denne forbindelse danskoase) kan bruge, når der skal udøves diakoni. I en menighed kan det være svært at stimulere det behov, som et menneske har, når det er i krise. En ugentlig gudstjeneste og nogle samtaler med præsten er ikke altid tilstrækkeligt. Det kan gøre en stor og afgørende forskel at få lov at opleve et kristent fællesskab på døgnbasis.

Åbning for ny målgruppe Vi har, grundet nævnte økonomiske forhold, arbejdet med tankerne om at åbne op for andre målgrupper af mennesker, som har brug for hjælp. Nogle af de personer, som har været på friplads, har tilhørt denne målgruppe, og vi synes, at det har givet rigtig god mening, at mennesker med forskellige behov er i samme fællesskab. En af disse beboere skriver i vores blad følgende:

For vi har brug for jer - på den ene side: selv om vi på shalom fortsat opretholder godkendelsen til misbrugsbehandlings-arbejdet, så er det kun på de fire af pladserne. De andre tre pladser regner vi med skal bruges til denne anden målgruppe. Vi har derfor brug for, at i er med til at vise de mennesker hen til os, som i møder i jeres daglige virke. Selv om vi har lavet lidt for lidt reklame for dette tilbud, så er det nødvendigt, at vi kommer helt ud med denne information – måske igennem dig og skrivelsen her. Vi har rigtig meget brug for dig og jer alle til at øge kendskabet til shaloms hjælpearbejde. - på den anden side: ja, så har vi også brug for, at i vil være med til at løfte opgaven sammen med os – også økonomisk. Vi har i øjeblikket en del venner, som støtter os. Samtidig søger vi også fondsmidler i det omfang, det er muligt. Men vi er ikke nået hele vejen endnu! Vi har skåret ned på det lønnede personale, og vi arbejder på,

”Tiden med beboerne her har været en læring om, at det ikke er misbrugere, der er her, men mennesker skabt i guds billede, født med fantastiske ressourcer og kaldet til at leve i guds fællesskab. Mennesker som gud har en plan for. Mennesker som er havnet i en ørken, og som har brug for hjælp til at navigere i livet. Ville jeg som beboer komme længere og dybere ind i ørkenen, eller kunne shalom være en oase, hvor jeg blev ladet op for at finde fodfæste i livet og finde hjælp til guds plan for mit liv?. Ville jesus komme på shalom og bekræfte sit nærvær, at han er i fuld kontrol? Kunne jesus få stormen i mit liv til at 41


Organisationer og institutioner

Shalom (Fortsat fra forrige side) at vi i nærområdet kan komme i kontakt med flere frivillige til at hjælpe i det daglige. Men det er ikke det hele, som kan gøres ulønnet, om det må lykkes at hjælpe på en ordentlig måde.

Vi beder, arbejder og håber med forventning på, at det herrens år 2012 kan være et nyt nådes- og jubelår, hvor vi får mere at gøre med de lokale kirker inden for danskoase, ligesom vi håber, at vi sammen med dig/jer kan bevare det diakonale arbejde, som udgår fra shalom, hvor det er klare kristne værdier, som er grundvolden og ånden i det daglige arbejde.

Vi har netop til vore samarbejdspartnere i kommunerne og i kriminalforsorgen udsendt behandlingstilbud med exitbehandling for misbrugere og bandemedlemmer, så bed med os for dette.

Youth for Christ Danmark Finn Kier-Hansen, landsleder Det er blevet forår … for Youth for Christ Danmark! Gud har skabt verden til en vekslen mellem hvile og vækst. Hvilen er en vigtig forudsætning for væksten. Efter nogle år med beskæring og hvile blev 2011 året, hvor det igen blev sæson for vækst! Nye skud … I foråret 2011 spirede flere helt nye tjenesteområder frem. YFC Volontør er YFC’s tilbud om et års ophold og virke sammen med YFC. Seks unge, Mathilde, Linette, Hannah, Kenny, Ebbe og Aleksander, har siden august beriget os med masse af entusiasme og energi, som er blevet ledt ud i de to andre nye tjenesteområder, nemlig YFC Band og YFC konfi. s­ uperheltekursus, hvor superhelteuniverset er rammen for at tale om Gud og menneskers relation til Gud og hinanden.

YFC Band minder meget om det, vi tidligere kaldte skolearbejdet. Men da vi ved, at evangelisation handler om relation, har vi styrket den relationelle dimension af vores turnéer, ved at der nu er to unge danskere, som rejser med på turnéerne og dermed giver bedre mulighed for at skabe kontakter til de unge, vi møder.

Gamle grene gror stadig … YFC RockSolid er bestemt ikke et nyt tjenesteområde, men en seriøs omkalfatring, og fornyet engagement har betydet en mærkbar revitalisering af dette fantastiske arbejdskoncept for aldersgruppen 9-14 år.

YFC Konfi er vores ønske om at støtte og hjælpe rundt omkring i de folkekirkelige konfirmand-stuer. Vi sender fire unge af sted for at holde events eller lejre sammen med sogne og præster. Og varen, som de leverer, er et

YFC Streetbibles, som jo er Ny Testamente på hverdagsdansk krydret med en række gode vidnesbyrd, deles ud, cirka 3.000 stk. om året! Ja, faktisk deles de ikke længere ud ved slutningen af 2011, fordi YFC er løbet tør. Men i foråret 2012 er en helt ny udgave klar til at bringe Ordet på bordet! Tag del og brug os … YFC har et stort mål. Vi vil nå alle unge. Der er 698.027 unge i alderen 10-19 år. Det kan vi naturligvis ikke klare selv. Men YFC ønsker at tjene sammen med alle kristne og alle menigheder i Danmark, også dig – også din! Vi tilbyder os hermed til tjeneste, og vi udfordrer hermed dig til at være en del af visionen: At ethvert ungt menneske får muligheden for at følge Jesus Kristus og blive en del af en lokal kirke. 42


Observatører Alpha Farmen familierüdgivning Fisken I mesterens lys

43


Observatører

Alpha Danmark

Farmen familierådgivning

Af Bess Serner-Pedersen

Af Peder Poulsen

Hvad skete i 2011?

Året 2011 føjer sig smukt og organisk til rækken af de tidligere år, og det fortløbende arbejde, som er orienteret ud fra den overordnede vision: Fremme vækst til menneskelig og åndelig modenhed i Kristus gennem helbredende og udrustende fællesskab.

UngdomsAlpha Visionen er – via UA – at hjælpe menighederne i Danmark med at få sat de unge i brand. På 2 planer: dels kirkens egne unge – dels føje nye unge til. BaseCamp – afholdt Ungdoms Alpha med 2 sessioner hver dag. Underviserne var et team fra Skotland. Mange gode vidnesbyrd derfra – som Simon Balle ved meget mere om. UA-Event på Rudehøj sidste weekend i september med samme skotske team. Der var deltagere fra Frelsens Hær, Apostolsk kirke, Den katolske kirke, DanskOase og Rudehøj Frontlinie. Det er håbet, at de hver vil sprede UA ind i deres kirkesamfund. Tanken er at gentage UA-eventen i København. Som forberedelse til det, er vi i gang med at udarbejde materialerne til UA-events. Indtil videre har vi solgt ca. 20 UA-ledermanualer og er i gang med at trykke flere af dem.

Netværkssamarbejde – herunder samarbejde netværk imellem, vist kaldet co-networking, er tidens løsen. Det prøver jeg at holde mig for øje, og det vil fremgå af det følgende. Vi fandt ind i et godt netværkssamarbejde med Team 12A (Mariager Højskole) og Kolding Højskole sammen med Lykke Consult og terapeut Torsten Pedersen, Diakoninetværket i DanskOase, og er kraftigt i gang med at genoplive Foreningen Teleios. Hertil personer og menigheder en mass. Et vigtigt inspirations- og netværksforum er www.bevidsteborgere.dk. Vores fælles hovedindsats er videreudvikling af et dannelsesspor i menneskelig og åndelig formation. Konkret afholder vi såkaldte mønsterbryderkurser i samarbejde med de nævnte højskoler (og påtænker at udvide med flere modeller for dette) og har i 2011 suppleret med Åndelige Dannelsesgrupper med henblik på indøvelse af åndelig praksis i bøn og bibellæsning. Der har været ca. 30 deltagere i Holstebro, Aarhus, Randers og Odense.

Alpha i fængsler Det virker, som om, at Alpha i fængslerne er i stigning. Kredsen af fængsler, der holder Alpha er øget. Der er bl.a. kommet et samarbejde i gang med Café Exit og Apostelkirken i København lige som fængslet i Jyderup også har tilbudt Alpha med et team fra Fårevejle Frimenighed. I oktober måned var et hold på 10-15 personer til fængselsdag i Holy Trinity Brompton med Helge Pahus som rejseleder. Vi er fulde af optimisme på fængselsområdet.

Vi arbejder på at udvikle et Nationalt Lyttekorps, og håbet er at have 20 deltagere i dette i august måned. Dette samarbejder med frivillige vejledere på SommerOase og reflektionspartnerne for mønsterbryderkursisterne. Disse opslås på www. bevidsteborgere.dk som en særskilt gruppe. Lyttekorpset ledes og trænes især af Gitte Lykke og Torsten Pedersen.

Alpha Nyt I 2011 udkom Alphanyt som de 4 midtersider af Udfordringen. Det har vi tænkt os at fortsætte med, idet det øger vores læserskare med 5.000 for samme pris. Kristeligt Dagblad har henvendt sig og spurgt, om vi ikke også vil gøre noget lignende i deres avis. Samme pris, men endnu flere læsere. Vi overvejer 4 sider i KD efter sommerferien, som hjælp til sæsonstart for alle de kirker, der holder Alpha.

MAND&MAND Ï-Ï MELLEM er et kursusforløb med 20 mænd i Randersområdet etableret i samarbejde mellem Farmen, Randers Frimenighed og Mariager Højskole. Det tænkes udvidet og videreudviklet her i andet halvår af 2012. Samarbejdet med SommerOase, især på området med social og kontemplativ diakoni, fungerer fint takket være de fantastiske medarbejdere inden for alle felter, både fordybelse med tidebønner, bibliodrama, pilgrimsvandringer og meditationer. Hertil landsbyhøvdinge og rådgivere og mange andre ting og sager. I år udvides på SommerOase med en pilgrimslandsby, så det bliver spændende.

Alpha i stigning Hjemmesiden er ved at blive fornyet. Derfor har vi arbejdet med at ringe rundt til alle de kirker, som vi har i Alpharegistret. Det viser sig, at kun 20 af de registrerede kirker var outdatede. Så Alpha holder kadencen og har fulgt med i rettelserne. Det er vi taknemmelige for. Via salget af materialerne kan vi se, at vi endog har en stigning i interessen for Alpha. Salget i 2011 var større end salget i 2010.

Farmen tilbyder også familieterapi og åndelig vejledning. Vores fokusområde er relationsformidling i forhold til en selv, ens Gud og ens næste (herunder ikke mindst ens familie). Der er klinikker i Holstebro, Aalborg, Randers, Aarhus og Odense i samarbejde med lokale menigheder og andre netværkspartnere. Målet for det kommende år er at få klargjort og beskrevet dannelsesrejsen, søsat det Nationale Lyttekorps og se et Mønsterbryderkursus etableret i samarbejde med Kolding Højskole. Diakoniområdet på SommerOase skal indeholde et mandespor, og MAND&MAND Ï-Ï MELLEM skulle gerne u­dvide 44


Observatører

Fisken, Esbjerg Af Bent Skovhus Christensen, sognepræst sit virkefelt til andre dele af landet – på sigt gerne få karakter af et dannelsesforløb for mænd. Vores ønske er at have et dynamisk samarbejde med alle menigheder tilknyttet DanskOase. En sidste ting på tegnebrættet er at se en virtuel-faktuel landsby, Andelsbyen.net etableret omkring dannelsessporet. Det håber jeg at kunne skrive meget mere om næste år.

Menighedsfællesskabet Fisken (i daglig tale Fisken) knytter sig til Sædden kirke i Esbjerg. Vi bakker op omkring præst Bent Skovhus’ virke i kirken, og sammen med ham kører vi forskellige aktiviteter. Vi har en missional indgang til stort set alt det, vi laver. Måske lidt tvunget af, at vi ikke er så mange, har vi fået et syn for samarbejde med kirkelige organisationer i det omfang, at vi har samme mål med arbejdet. Men det har vist sig at være meget frugtbart.

Her nedenfor ses vores struktur grafisk fremstillet. Den er grundlag for min tilgang til mig selv, til virket i Farmen og udgør også strukturen for Diakoniområdet på SommerOase samt den virtuelle opslagstavle www.bevidsteborgere.dk

Vi danner sammen med Indre Mission baggrund for de rytmiske gudstjenester, som vi har ca. hver 3. uge. Juleaftensdag laver vi en særlig rytmisk familiegudstjeneste med skuespil omkring kendte temaer fra tv, som lægger op til prædikenen. I 2011 kom der ca. 700 børn og voksne til denne gudstjeneste, hvor vi optrådte med nissebanden. Det synes vi, der er mission i. Vi laver desuden en fælleslejr sammen med IM.

ER LIVSFORVANDLING MULIG? Er forvandling mulig? Javist! – det er kun statuer, der ikke forandrer sig! Ideen er, at borgere tilbyder hinanden praktisk, menneskeligt og åndeligt fællesskab og følgeskab. På mange måder en parallel til andelsbevægelsen. Dog, desværre, uden den samme volumen. Men hvem ved, måske kommer det?! Den bærende vision, er at borgerne hjælper hinanden med deres udvikling i menneskelig og åndelig modenhed.

Vi kører Alpha-/Beta-kurser med håb om, at nye må komme tættere på Jesus, og vi håber, det ender med, at nogle af dem bliver en trofast del af fællesskabet. Dette arbejde er gjort i samarbejde med missionale folk fra LM.

Som nævnt ovenfor er strukturen ordnet i en 3X3 matrix med tre søjler (lodret) og tre rækker (vandret). Så ser det sådan ud:

Mande- og pigeaftner er rigtig gode. Vi inviterer bredt i kirken til at være med, såvel som folk, der ikke normalt kommer så meget i kirken. Det er både hyggeligt og sjovt og er med til at danne netværk til nye. Vi er aktive omkring Skt. Hans, som er en mere folkelig begivenhed med 300-400 mennesker ved kirken, hvor der er optræden for børn, snobrød, pølser og tale. Senere er der bål på stranden, hvor deltagerantallet 3-5-dobles. Den folkelige del er med til at danne et positivt syn på kirken. Desuden er vi engageret i særgudstjenester for børn og unge. Som noget nyt planlægger vi at engagere os socialt med særligt henblik på enlige mødre/fædre og deres børn. Dette forsøges gjort i tilknytning til kirken og med opbakning fra kommunen både moralsk og økonomisk. Vi synes, det er vigtigt at tage et socialt ansvar, som også har et missionalt sigte.

Målet er at facilitere et menneskeligt vækstmiljø på alle niveauer i et samspil mellem kursus/seminar-folk (f.eks. højskoler og undervisere), vejledere (feks. diakoner, rådgivere, terapeuter, åndelige vejledere) og menigheder/vækstgrupper, som tilsammen hjælper mennesker til personlig og åndelig modenhed i Kristus. Hensigten med dette vækstmiljø er at skabe et samspil med alle tre instanser, så synergien hjælper den enkelte borger fremad i en proces af selvindsigt, gudsindsigt og samfunds-/næsteindsigt – med henblik på et engagement i at skabe ’frihed til fælles bedste’ på den jordklode, vi har tilfælles. Farmen opmuntrer enhver til stadig voksende bevidstgørelse og kapacitet til nærvær gennem passende kurser, brug af personlige vejledere og engagement med vækstgrupper. Disse muligheder gøres kendte og tilgængelige gennem hjemmesiden. Hvis du vil følge med, så gå ind på www.bevidsteborgere.dk og tilmeld dig det elektroniske ­nyhedsbrev. 45


Observatører

I Mesterens Lys Af Ole Skjerbæk Madsen, missionspræst I Mesterens Lys (IML) handler om at være sendt af Jesus til mennesker, som ikke af sig selv finder vej til kirken, når de søger svar på livets store spørgsmål eller hjælp til bare at få et bedre liv. IML ønsker at møde mennesker i deres åndelige proces og bygge bro mellem åndeligt søgende mennesker og den kristne kirke. IML ønsker at være til stede i de miljøer, hvor mennesker søger hen og lader sig inspirere på deres egen åndelige pilgrimsrejse. IML ønsker at være en ressource for menigheder, som ønsker at møde tidens åndelighed.

På messerne kommer der også mange til vore foredrag og workshops. Messerne involverer mange frivillige, som her trænes i mødet med mennesker af en anden orientering i livet end dem selv. På Mystikkens Univers introducerede IML et nyt koncept, som vi kalder Christfulness, som kan beskrives som en er faring af Kristus med mig. Kristus i mig, Kristus i dig og jeg i Kristus. Der har fortsat været interesse for kurset: Indføring i kristen spiritualitet med udgangspunkt i Kristuskransen. Og vore medarbejdere har støttet menigheder med bl.a. at arrangere endagsretræter. En lille dedikeret gruppe har taget første weekend i et Livets Lys Kursus, som handler om at være disciple i bøn for medskabningen og menneskeheden. IML står også bag initiativet Den lyttende Kirke.

Den sammenhæng, hvor IML møder flest mennesker, er på en række alternativ-messer. Messerne involverer mange frivillige, og IML vil gerne dele vores erfaringer med menigheder, som kunne tænke sig at være med på lokale messer. De frivillige får en god træning i at møde mennesker, bede med dem og vidne om deres egen tros-relation til Jesus. I 2011 deltog IML i disse messer (tallene i parentes viser, hvor mange udstillere og gæster, vi bad med):

Vi inviterer også til forskellige typer gudstjenester i samarbejde med Oaserelaterede menigheder (Bethlehemskirken, Korsvejskirken, Aalborg Valgmenighed), Christianiakirken. Efter messen i Odense er der startet gudstjenester i Odense med titlen Stillekirke. Vores nyeste gudstjenesteform kalder vi Identitet og livsforvandling.

• Krop Sind Ånd, Falkonercentret, (454); vi havde derudover 112 dybtgående samtaler. • Helsemesse i Odense (105); vi havde derudover 50 dybtgående samtaler, og så var det første gang, vi var med her. • Krop Sind Ånd, Aalborg (234). • Helsemesse i Herning, hvor vi forsøgsvist deltog. Meget lille messe; det vigtigste blev her samtalen med de andre udstillere og to velbesøgte foredrag. • Mystikkens Univers (440); der var derudover ca. 170 dybtgående samtaler med udstillere og gæster. Vores café-hjørne blev benyttet af mere en 500 besøgende.

På hjemmesiden er der en lang række ressourcer og manualer for gudstjenester og meditationer. IML er repræsenteret på SommerOase i Dybere Liv-sporet. Vores bestyrelse består af Agnethe Zimino, Ole Skjerbæk Madsen, Lars Mollerup-Degn, Kaare Eriksen, Thomas Frovin og Nicolaj Wibe Nielsen. Vore ansatte er Torsten Borbye Nielsen og Gerner Zimino. Se vores hjemmeside www.imesterenslys.dk.

46


Medlemsliste med adresser

47


Medlemsliste med adresser

Oase Nordjylland

Regionskontakt: Hans Uggerhøj Langmosevej 4, 9750 Øster Vrå Tlf. 9895 1476

Aalborg Valgmenighed www.aavm.dk Møder: KFUM Huset, Danmarksgade 52, 9000 Aalborg Jesper Fodgaard, valgmenighedspræst Tlf. 6063 5535, Mail: jesper@aavm.dk

Josva-Fællesskabet www.huskirke.dk/18706/ Alf Kristian og Birthe Engqvist Skelagervej 123, 2.tv, 9000 Aalborg, Tlf. 9813 5296

Oase Midt- og Vestjylland

Regionskontakt: Verner Andersen Kildebakken 6, 8600 Silkeborg Tlf. 9726 8700

Holstebro Frimenighed www.holstebrofrimenighed.dk Kontor: Knud Rasmussens Vej 10, 7500 Holstebro Peter Sode Jensen, frimenighedspræst Tlf. 2393 6517, Mail: peterpraest@holstebrofrimenighed.dk

Sognepræst Jens Fischer Nielsen Kvaglund kirke Granlunden 35, Kvaglund 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7514 3529, Mail: jensfn@kvaglundkirke.dk

Klyngefællesskabet Esbjerg Torben Knudsen, kontaktperson Guldagergårdsvej 18, 6710 Esbjerg V 20756818, Mail: torbenkn@gmail.com

Sognepræst Jeppe Jensen Ørslevkloster kirke Rævebakken 21, Hald, 7840 Højslev Tlf. 9753 8019, Mail: kjj@km.dk

Midtjyllands Valgmenighed www.midtjyllandsvalgmenighed.dk Møder: Hammershusvej 5C, 7400 Herning Arne Lund Sørensen, valgmenighedspræst Tlf. 9712 8039, Mail: arnepraest@snmail.dk

Oase Østjylland

Regionskontakt: DanskOases sekretariat

Silkeborg Oasekirke www.silkeborgoasekirke.dk Kontor: Arena Centret, Frichsvej 2, 8600 Silkeborg Ruben Dalsgaard, frimenighedspræst Tlf. 8681 6835, Mail: ruben@oasepost.dk

Randers Frimenighed www.randersfrimenighed.dk Kontor: Frederiksborgalle 25, 8920 Randers NV Ruben Knudsen, frimenighedspræst Tlf. 9668 0022, Mail: ruben@dialoquium.dk

Odder Frimenighed www.odderfrimenighed.dk Kontor: Rude Havvej 11, 8300 Odder Preben Moeslund Højgaard, frimenighedspræst Tlf. 8654 3604, Mail: info@odderfrimenighed.dk

Aarhus Valgmenighed www.aarhusvalgmenighed.dk Kontor: Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj Keld Dahlmann, valgmenighedspræst Tlf. 8612 2835, Mail: keld@valgmenighed.dk

Horsens Valgmenighed www.horsensvm.dk Møder: Vestbyens Beboerhus, Vestergade 7B, 8700 Horsens Samuel Høeg Jensen, valgmenighedspræst Tlf. 3514 4630, Mail: samuel@horsensvm.dk

48


Medlemsliste med adresser

Oase Syd- og Sønderjylland

Regionskontakt: Evald Meilandt Vestergade 4, 6392 Bolderslev Tlf. 7464 6633, Mail: emeilandt@yahoo.dk

Kernefællesskabet i Øster Snede www.kernefaellesskabet.dk Gert Langvad, formand Lindvedvej 47, 8723 Løsning Tlf. 7589 3716, Mail: familien.langvad@gmail.com

Vejle Frimenighed www.vejlefrimenighed.dk Møder: Bygningen, Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle Arne Lund Sørensen, frimenighedspræst Tlf. 6013 0500, Mail: arne@vejlefrimenighed.dk

Sognepræst Stig Christensen Sct. Maria Kirke Ringgade 249, 6400 Sønderborg. Tlf. 7442 1268, Mail: stig-t@christensen.mail.dk

Kolding Valgmenighed www.kova.dk Møder: Agtrupvej 114, 6000 Kolding Jonas Serner-Pedersen, valgmenighedspræst Tlf. 2628 6989, Mail: jonas@kova.dk

Oase Sønderjylland Cellefællesskab i Sønderjylland www.mille-danskoase.dk Evald Meilandt Vestergade 4, 6392 Bolderslev Tlf. 7464 6633, Mail: emeilandt@yahoo.dk

Kernehuset, Vejle www.kernehuset.dk Menighedssamfund ved Vor Frelsers Kirke, Vejle Marianne Merrild, formand Søndermarksvej 10, 01, 7100 Vejle Tlf. 2032 9492, Mail: mariannemerrild@gmail.com

Oase Østsjælland

Regionskontakt: DanskOase sekretariatet

Københavns Frimenighed www.kbhfri.dk Kontor: Nyvej 7, 1851 Frederiksberg Peter Dyhr, frimenighedspræst Tlf. 5338 4070, Mail: peter.dyhr@kbhfri.dk

Byens Valgmenighed www.byensvalgmenighed.dk Kontor: Drejervej 17. 3. sal, 2400 København NV Peter Søndergaard, valgmenighedspræst Tlf. 8618 3002/2168 5793, Mail: peter@valgmenighedkbh.dk

Karlslunde Strandkirke www.strandkirken.dk Kontor: Karlslunde Mosevej 3, 2690 Karlslunde Peter Tingleff, sognepræst kbf Tlf. 4615 0178 Fax 4615 0117, Mail: strandkirken@strandkirken.dk

Sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby Husum Kirke, husumkirke.dk Storegårdsvej 36, 2. 0001, 2700 Brønshøj Tlf. 4157 5122, Mail: nkj@km.dk

Bethlehemsfællesskabet, Nørrebro www.bethlehemskirken.dk Kontor: Kapelvej 38, 2200 København N Martin Drengsgaard, sognepræst Tlf. 2087 8657, Mail: sognepraest@bethlehemskirken.dk

Sognepræst Agnethe Zimino Korsvejskirken, korsvejskirken.dk Cypres Alle 3, 2770 kastrup Tlf. 3250 9369, Mail: azi@km.dk

Oase Vestsjælland

Regionskontakt: DanskOase sekretariat

Fårevejle Frimenighed www.faarevejle-frimenighed.dk Jørgen Lund, frimenighedspræst Kildevangen 79, 4440 Mørkøv Tlf. 5927 1995, Mail: jorgen@faarevejle-frimenighed.dk

Oase Fyn

Regionskontakt: DanskOase sekretariat

49


Medlemsliste med adresser

Institutioner og organisationer Børne- og UngdomsOase www.buo.dk Daniel Kongsgaard Hansen, formand Kontor: Rude Havvej 11, 8300 Odder Tlf. 8654 3608, Mail: buo@buo.dk

Rudehøj Efterskole www.rudehoj.dk Jacob Hørning, forstander Rude Havvej 11, 8300 Odder Tlf. 8780 0606, Mail: jacob.hoerning@gmail.com

Arbejdsgrene med medlemsstatus Oaselejr Sjælland Familie-sommer-lejr på Sjælland www.oaselejrsjaelland.dk Erik Hviid Larsen, lejrleder Veras Allé 22 st, 2720 Vanløse Tlf. 3535 0028, Mail: lejrleder@oaselejrsjaelland.dk

Bedebrevet Uffe Laugesen Houmanns Allé 4, st. th., 2400 København NV Tlf. 2464 6553, Mail: info@danskoase.dk

50


Observatørliste med adresser

51


Observatørliste med adresser

Partnerskaber Karlslunde Strandkirke www.strandkirken.dk Kontor: Karlslunde Mosevej 3, 2690 Karlslunde Peter Tingleff, sognepræst kbf Tlf. 4615 0178, Mail: strandkirken@strandkirken.dk

Kirke Planter Net www.kirkeplanternet.dk Kontor: Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj Sune Andersen, daglig leder Tlf. 5050 2835, Mail: info@kirkeplanternet.dk

Menigheder, fællesskaber, organisationer Alpha Danmark www.alphadanmark.dk Kontor: Karlslunde Mosevej 3, 2690 Karlslunde Bess Serner-Pedersen Tlf. 4615 0188, Mail: info@alphadanmark.dk

Shalom www.shalom.dk Kristrupvej 33, 8960 Randers SØ Alfred Frederiksen, leder Tlf. 8643 1415, Mail: shalom@shalom.dk

Farmen www.farmen.info Peder Poulsen Midgaardsvej 4, 8920 Randers NV Tlf. 2043 6732, Mail: farmen@farmen.dk

Youth for Christ www.yfc.dk Kontor: Nørre Alle 44, 8000 Århus C Finn Kier-Hansen, landsleder Tlf. 8620 9855, Mail: finn@yfc.dk

I Mesterens Lys www.imesterenslys.dk Kontor: Peter Bangs Vej 1D, 2000 Frederiksberg Ole Skjerbæk Madsen Tlf. 3838 4910, Mail: kontakt@imesterenslys.dk

Teleios www.teleios.dk Mail: teleiosinfo@groupcare.dk

Fisken, Esbjerg Bent Skovhus Christensen, sognepræst Ådalshaven 94, 6710 Esbjerg V Tlf. 7515 4138, Mail: bskc@km.dk

Naturlig MenighedsUdvikling www.naturligmenighedsudvikling.dk Peter Dyhr, daglig leder Vildandevej 11, 2690 Karlslunde Tlf. 4060 3740, Mail: peter.dyhr@naturligmenighedsudvikling.dk

Præster med observatørstatus Hans Jakob Krarup, præst Haderslevvej 46, 6070 Christiansfeld Tlf. 2440 7784 Mail: post@hansjakob.dk

Niels Peder Nielsen, præst Grungtvigsvej 5, 8600 Silkeborg Tlf. 2176 9397 Mail: nielspedernielsen@mail.dk

Andreas Østerlund Nielsen Bymosevej 55 B, 8210 Århus V Tlf. 2639 5514 Mail: andreasn@mobilixnet.dk

52


Observatørliste med adresser

DanskOases lederskab Repræsentanter fra BUO’s bestyrelse:

Jesper Fodgaard, formand Maren Hemmingsvej 19, 9000 Aalborg Tlf.: 8676 3545, Mail: fodgaard@aavm.dk

Daniel Møller Kongsgaard (formand i BUO) Randersvej 47 1 th 8200 Århus N Tlf. 40525457, Mail: danielkongsgaard@gmail.com

Niels Peder Nielsen, næstformand Grungtvigsvej 5, 8600 Silkeborg Tlf. 2176 9397, Mail: nielspedernielsen@mail.dk

Jonas Serner-Pedersen (næstformand i BUO) Brorsonsvej 16 6000 Kolding Tlf. 26286989,Mail: jonas@kova.dk

Keld Dahlmann, valgmenighedspræst Tingvej 44, Hasle, 8210 Aarhus V Tlf. 8620 2826/8612 2835, Mail: keld@valgmenighed.dk

Merethe Larsen Johannes Hansens Vej 31 9830 Tårs Tlf. 98 96 70 55, Mail: larsen@superbruger.dk

Rie Skårhøj, sociolog Tryggevældevej 8, st., 2720 Vanløse Tlf. 38384859, Mail: rie@cur.nu Jakob Norgaard Mortensen, kasserer Nibevej 163, Øster Hornum, 9530 Støvring Tlf. 9837 1411, Mail: jakob@netimage.dk Agnethe Zimino, sognepræst Cypres Allé 3, 2770 Kastrup Tlf. 3250 9369, Mail: azi@km.dk Jesper Oehlenschläger, sognepræst Mariannevej 24, 2690 Karlslunde Tlf. 3259 0139, Mail: jesper@strandkirken.dk

53


DanskOase DanskOase er en kirkelig netværksorganisation med samme trosgrundlag som folkekirken. Vi arbejder i hele Danmark for at støtte lokale menigheder og fællesskaber i at være levende fællesskaber, hvor mennesker kan se, erfare og blive en del af Guds rige. Det gør vi ved at arrangere inspirerende konferencer, ved at opbygge kirkelige netværk og ved at tilbyde og synliggøre relevante ressourcer. DanskOase ser sig selv som et åbent og inspirerende forum for alle, der er optaget af kirkens fornyelse, udrustning og mission.

DanskOases vision DanskOases Vision samles i tre nøgleord: Fornyelse - en levende tro og et liv i Guds nærhed Udrustning - en levende og engageret menighed Mission - et levende og relevant budskab

DanskOases værdier Vi ønsker i DanskOase særligt at være kendetegnet ved følgende værdier: Levende tro - fra Gud udspringer liv Det hele menneske - Guds ære er det hele menneske Mangfoldighed - favn bredt - giv plads - i balance Fællesskab og fest - “no man is an island” Høj kvalitet - kvalitet ærer Gud og inspirerer mennesker

Læs om fællesskaber og organisationer I dette årsskrift kan du læse om, hvordan fællesskaber og organisationer i og omkring DanskOase på hver deres måde lever i og med denne vision og disse værdier.

DanskOase, Rude Havvej 11, 8300 Odder • 86 54 36 00 • danksoase.dk

DanskOase Årsskrift 2011  
DanskOase Årsskrift 2011  

DanskOase Årsskrift 2011

Advertisement