Page 1

06 / 2019 . GRATIS . FOR KIRKENS FORNYELSE

Mens vi er

UNDER BESKYDNING

tænker jeg :

„Min rustning er ikke stor nok.“

Hvor meget skal

ROBOTTER

ligne os, før vi selv er

SKABERE AF

LIV  ?

„På den anden side

mente de såkaldte

‘VENLIGBOERE’ OG ‘hallalhippier,’ at det var et

M O R A L S K A N S VA R at hjælpe“


ETIK LEDER

Etik er et fundament under vores moral, beslutninger og handlinger. En ramme for vores måde at være i verden på og en rettesnor for vores interaktion med andre mennesker. I denne udgave af OaseMag tager vi fat på emnet etik. Det gør vi, fordi det er påtrængende, at vi med afsæt i et kristent livssyn beskæftiger os med hvilke værdier og normer, der skal være fremherskende i vores samfund og hvilket menneskesyn, der skal være styrende. Med etikken i hånden bliver vi klædt på til og i stand til at forholde os til vores tid, samfund og verden. Vi bliver i stand til at opstille nogle normer for menneskelig væren, adfærd og handlen. Den danske filosof og teolog K. E. Løgstrup hævder, at menneskelivet er lagt an på en række positive og i sig selv gode livsmuligheder, som han kalder de suveræne eller spontane livsytringer. Tillid, barmhjertighed, kærlighed og talens åbenhed er eksempler på disse. De er suveræne, fordi de spontant melder sig som en mulig handling i konkrete situationer og bærende i det menneskelige samvær, fordi vi som individer er gensidigt afhængige. Når de suveræne livsytringer fra tid til anden alligevel ikke sætter sig spontant igennem, byder etikken sig til som en fordring, der forlanger, at vi sætter os i den andens sted. I den etiske fordring ligger kravet om at gøre det gode, når vi kommer i konflikt i valget mellem at tilgodese den andens behov eller egne behov. I den optik kan vi forstå etik som et fundament under vores moral, beslutninger og handlinger. En ramme for vores måde at være i verden på og en rettesnor for vores interaktion med andre mennesker. Dette OaseMag illustrerer, at etik griber ind i alle livets aspekter. Etik vedrører ethvert menneske og kan findes i det teoretisk abstrakte og i det konkret daglige – i den kristne livstydning og i det almenmenneskelige. Det bliver tydeligt, at etiske spørgsmål ofte er dilemmafyldte, og at den videnskabelige og samfundsmæssige udvikling kalder på nye etiske samtaler.

Rude Havvej 11, DK-8300 Odder Tlf : 8654 3600 info@danskoase.dk danskoase.dk

Børne- og UngdomsOase Rude Havvej 11, DK-8300 Odder Tlf : 8654 3608 info@buo.dk buo.dk

Jeg håber, at du som læser bliver inspireret og opmuntret til at indgå i en dialog om, hvad det gode liv er. At du vil indlede samtaler om, hvad der er menneskeligt og ordentligt, når vi indretter vores samfund. Mødet med ”den anden” fordrer altid, at vi tager hensyn til den andens liv, værd og egenart. Vi er gensidigt afhængige af hinanden. 

God læselyst.

 

Anika Follmann Landsleder Børne- og UngdomsOase

DANSKOASES LEDERSKAB Sognepræst Ole Backer Mogensen (  formand     ) Lærer Merete Kristiansen (  næstformand     ) Landsleder David Laadal Mortensen(  kasserer     ) Sognepræst Martin Drengsgaard Sekretariatsleder Maria Callesen Projektchef Jan Korsholm Sognepræst Elisa Wejse Frimenighedspræst Henrik Kildahl (  BUO-repræsentant   )

Oase er en landsdækkende bevægelse bestående af menigheder. Bevægelsens arbejde er formaliseret igennem organisationerne DanskOase og BUO. Menighederne arbejder sammen for fornyelse, udrustning og mission i den danske kirke ud fra Folkekirkens evangelisk-lutherske grundlag. Gennem konferencer, netværk og ressourceformidling ønsker vi at skabe rammer for levende menigheder i mission.

foto     : Christoffer West

BUOS BESTYRELSE Frimenighedspræst Henrik Kildahl (  formand     ) Børnekirkeleder Jane Baumgartner-Nielsen(  næstformand     ) CFO Kristoffer Lindved Karkov (  Kasserer   ) Pædagogisk konsulent Mette K. Sørensen Projektkoordinator Heidi Korsholm Knudsen Pædagog og afd.koordinator Karin Juhl (  suppleant   ) 3K studerende Madeleine Toft (  suppleant   )


INDHOLD

8 foto     : Jens Emil Kirkegaard

14

NR. 2 - JUNI 2019

Indhold 4

Etik for det skabte

8

Værdiernes kampplads

14

Teologi, kunstig intelligens og robotteknologi

18

Kan de bestemme sig ?

24

Næstekærlighedens skyttegrav

28

Etik på arbejdet

foto     : Sofie Henneberg Grenov

18 STØT SENERE, ELLER MÅSKE NU   ?

foto     : David Wanninger

24

GIV EN GAVE via MobilePay til tlf. : 77 11 77

foto     : Emma Boisen

OASEMAG  Udgives af DanskOase i samarbejde med BUO – et fornyelses- og menighedsnetværk.

ANNONCER  annonce@danskoase.dk Næste deadline : Se magasin.danskoase.dk Annoncer udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens linje.

REDAKTION  Ruben Dalsgaad ( ansv.   )  |  Julia Sakskjær Petersen ( red.) |  Anika Follmann  |  Kathrine Wanninger  | Jens Emil Kirkegaard  |  Ida Kellemann Olesen  |  Mads Remme  |  redaktion@danskoase.dk

OPLAG  4 gange årligt. Oplag 4000

UDGIVER  DanskOase, Rude Havvej 11, 8300 Odder, danskoase.dk Bank : Reg. nr. : 1551 Kontonr. : 735-2980 SE / CVR : 18967006 ISSN Papirudgave 1904-1365  |  ISSN Online-udgave 1904-1373

TRYK  Jørn Thomsen Elbo A / S Jørn Thomsen Elbo A / S er certificeret efter følgende internationale standarder : ISO 14001 miljøcertificering. ISO 9001 kvalitetscertificering, FSC-certificering og SvaneMærket. Magasinet er trykt på miljørigtigt papir med vegetabilske farver.

GENGIVELSE AF ARTIKLER Helt eller delvist – er kun tilladt med kildeangivelse.

LAYOUT  David Wanninger COVER FOTO  Sofie Henneberg

GAVER TIL DANSKOASE MODTAGES MED TAK PÅ KONTO 1551 735-2980


PETER HØJVIG & CHRISTOFFER HØJLUND ELISABETH HEJSLET

4 | OaseMag


ETIK FOR DET SKABTE Er etik et krav om at jeg konstant vælger rigtig i en endeløs række af mulige valg, hvor kun jeg selv kan afgøre hvad er rigtig og forkert ? Er absolut frihed i mine valg det største gode jeg kan opnå i den sammenhæng ? Eller er der faktisk en gave at opdage, at det vigtigste allerede er givet ?

"

ET GLIMT AF NOGET STØRRE Det sker en sjælden gang i mellem, at man bliver vidne til noget, der overgår ens forstand. Fødslen af mit første barn, for nogle måske en solnedgang over et ETIK HANDLER OM MÅDEN åbent hav, et stykke musik, en urimeligt VI FORHOLDER OS TIL DEN velskrevet bog, en nøje samstemt maVIRKELIGHED, DER ER tematisk kompleksitet eller et kig i et OMKRING OS OG I OS mikroskop. For et øjeblik kan det gribe os. Vi bliver fuldstændig stille. For det er som at stirre ind i noget, som er så mange gange større end mig. Jeg får jeg et glimt af virkeligheden, som den er. Større, skønnere, vildere. Urgammel og mere skræmmende end mine hverdagsforstyrrede øjne forventede. ▶

OaseMag | 5


◀ Og jeg fornemmer, at det eneste, jeg kan gøre, er at

tie stille og indtage det, der sker. At diskutere med det giver ingen mening. At ville ændre på det, måske korrigere lidt, virker dumt eller naivt. Det er ikke mig, der bestemmer her. Det er tydeligt. Jeg vælger ikke til eller fra. Nej, det, der giver mening, er, at jeg får lov at være en del af det. Lige nu.

Jesus siger det på den her måde : Det største bud i loven er, at "du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det : Du skal elske din næste som dig selv.” 1

At “elske Herren din Gud” betyder at acceptere, hvem vi er skabt til at tilhøre og begynde Det er her, en snak om etik må begynde. at forstå, hvad Hans forhold til os er. At For etik handler om måden vi “elske din næste som dig selv” er at forholder os til den virkelighed, lade Guds kærlighed forme vores som er omkring og i os. forhold til de andre Guds mennesker, som er omkring os. DET ER VALGET. TROR VI LEV MED DET DER ER GIVET AT GUD ER VIRKELIG, SÅ VI I dagens samfund kan det virke Jesus citerer her 5. Mosebog 6, LEVER EFTER HANS ORD ELLER svært at tale sammen om etik. 4-5, hvor sammenhængen melINSISTERER VI PÅ AT LEVE SOM Det opleves som ubehageligt og lem Guds virkelighed og vores liv OM VIRKELIGHEDEN IKKE unødigt grænsesættende. Men understreges yderligere : ”Herren FINDES ? sådan behøver det ikke være. vor Gud, Herren er én. Derfor skal Tværtimod. Det afhænger som sagt du elske Herren din Gud…”. Det lille af vores syn på virkeligheden. derfor fortæller os, at etikken grundlæggende er en respons på Guds virMan kan se på virkeligheden som en enkelighed. deløs række af åbne muligheder, hvori mit liv kan lykkes, hvis jeg vælger rigtigt. I det syn bliver det FRIHED, LYKKE OG GLÆDE højeste gode, at vi har frihed til at vælge. Vi si-ger Det er valget. Tror vi at Gud er virkelig, så vi lever ting som : ”Vi skal jo hver især vælge, hvad der er godt efter Hans ord eller insisterer vi på at leve som om for os," eller ”Hvis det fungerer for dig, så er det jo virkeligheden ikke findes ? godt.” Det ville virke uvant for os, nærmest stødende, Så altså : Gud er vores virkelighed, og det er en fantaat skulle acceptere, at virkeligheden faktisk er der og stisk virkelighed. Bibelen fortæller os om en Gud, der har bestemmende konsekvenser for vores liv. ser med glæde på sit skaberværk,2 som har planer om Eller man kan tænke om virkeligheden som noget, der fremtid og håb for sine skabninger3 og som kastede sig allerede er givet. En fortælling med en begyndelse og selv i døden for alle os, der ikke formår at elske Gud en slutning, hvor jeg accepterer, at mit liv leves under og vores næste, som vi er kaldet til. Vi må leve i Hans nogle givne forudsætninger. Her er det højeste gode virkelighed, og det kan vi, fordi Helligånden faktisk lever i os. Frihed, lykke og glæde er at få lov at være en at leve med i den virkelighed. del af den fortælling, leve i den og formes af den. ■ ETIK ER RESPONS PÅ GUDS VIRKELIGHED Historien i bibelen gør krav på at være virkelig på den sidste måde. Jesus kom faktisk til jord. Han døde på et 1. 2. 3... kors på et bestemt tidspunkt i verdenshistorien. Hvis 1. Luk 22,37-40 vi havde været der den dag og kørt vores hånd ned af 2. 1. Mos 1,31 ; korset, så havde vi fået en splint i fingeren. Den gør 3. Jer 29,11 krav på at Gud faktisk er der, at Han er Herre og sætter virkeligheden. Også i dag.

"

SKRIBENTER ¢¢ ¢¢

Christoffer Højlund

¢¢

Præst i Fyens Valgmenighed

¢¢

Gift med Marie

Far til Asger, Alma, Lena og Selma ¢¢

6 | OaseMag

Peter Højvig

Arbejder som konsulent og er uddannet indenfor organisation og ledelse

¢¢

¢¢

Bor i Odense

¢¢

Gift med Mette

¢¢

Har to drenge på 6 og 9 år


TID TIL DIG SELV? TID TIL RO & FORDYBELSE? TID TIL AT KOMME PÅ

Tilmeld dig i dag, og vi betaler halvdelen af

din rejse til Cypern LÆS MERE HER:

oasehøjskolen.dk/rejser

Oasehøjskolen

oasehojskolen

OaseMag | 7 oasehøjskolen.dk


VÆRDIERNES KAMPPLADS ETIKER, DEBATTØR OG PERSONLIGT TROENDE : Thomas Plougs karriere har givet ham en platform til at udleve næstekærlighed på samfundsniveau. ▶

IDA KELLEMANN OLESEN 8 | OaseMag

JENS EMIL KIRKEGAARD


OaseMag | 9


◀ En mandag eftermiddag i marts lyder Thomas Plougs

stemme i DR P3. Foran en landsdækkende lytterskare diskuterer han upassende videodeling på internettet. Det er kun tre dage siden, han sidst stod i et DR-studie for at diskutere medicinske forsøg, der var lidt uldne i kanten. Den 45-årige filosof er en efterspurgt ekspert på den slags etiske dilemmaer, som andre har svært ved at rumme. Og han bliver da også spurgt til råds om alt fra rugemødre og selvkørende biler til kunstig intelligens og tvangsvacciner. For Thomas Ploug er emnet faktisk underordnet. Han har talent for at gennemskue problemstillinger, og vise omverdenen, hvad de menneskelige konsekvenser er. Han sætter gang i de svære diskussioner. MENNESKET ER ALTID VÆRDIGT Thomas Ploug mærkede allerede som dreng en spirende retfærdighedssans. I det kristne barndomshjem var enhver skæv eksistens velkommen, og han lærte tidligt, at mennesker med brudte hjerter kan hjælpes på fode, hvis bare man viser dem respekt. Det fik ham til at diskutere ivrigt og ofte med kammeraterne. Nogle gange gik han så målrettet efter at tage de svages parti, at han bevidst undertrykte sine egne, egentlige holdninger til fordel for deres. Den idealistiske debattør bliver stadig dybt berørt over det, han kalder ulykkelige skæbner. Når han i dag diskuterer etiske dilemmaer på samfundsniveau, er hans baggrund stadig den samme, som den var i skolegården : “Jeg tror på, at mennesket har uendelig stor værdi. Én af grundene er, at vi er skabt i Guds billede. Og den tanke om menneskets værdighed er en helt bærende grundpille i det arbejde, jeg laver som professionel etiker,” fortæller han. KOMPAS FOR HOLDNINGER I den forskerverden, hvor Thomas Ploug har sin daglige gang, er der ikke meget rum til at være troende. Men ifølge professoren er tro og videnskab slet ikke så fjernt beslægtede. “Som videnskabsmand holder man aldrig op med at stille spørgsmål. For mig at se, er spørgsmål til det religiøse og spirituelle et udtryk for den samme grundlæggende motivation, som gør, at man er forsker nemlig nysgerrighed. Det er bare spørgsmål, hvor man ikke så let får svar,” siger han tænksomt. Når han bliver spurgt, om man kan kalde ham et professionelt, moralsk kompas, tøver han. For Thomas Plougs job er ikke at vise den rigtige vej. “Jeg er et moralsk kompas i den forstand, at jeg afstikker verdenshjørner, og giver folk et rum at orientere ▶

10 | OaseMag


FAKTA ¢ ¢ Thomas Ploug er professor i anvendt etik ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet, København ¢ ¢ Er uddannet filosof, og underviser studerende i etik, logik og videnskabsteori ¢ ¢ Har siddet i Etisk Råd, og er nu en del af SIRI-kommissionen, der diskuterer et af hans yndlingsemner : Kunstig intelligens ¢ ¢ Er aktiv i DanskOase, og har blandt andet holdt seminarer om etik på SommerOase

OaseMag | 11


SKRIBENT ¢¢

Ida Kellemann Olesen

¢ ¢ 30 år og har en kandidat i analytisk journalistik ¢ ¢ Er bachelor i lingvistik og er derfor 100% stolt sprognørd ¢ ¢ Har været engageret i DanskOase i mere end et årti

◀ sig i. Jeg kan vise folk, hvad de kan tage af synspunk-

ter, og hvad det i så fald betyder,” forklarer han. “Jeg er slet ikke interesseret i magt. Men der er ingen tvivl om, at der er en masse indflydelse knyttet til jobbet, fordi vi heldigvis lever i en tid, hvor man er blevet bedre til at tage de etiske spørgsmål alvorligt. Man kommer oftere til etikere og spørger til råds, og derfor giver det reel indflydelse,” reflekterer han. FOLK OVERSER NUANCERNE Frygten for at blive for stålsat, og dermed være en levende selvmodsigelse, lurer under overfladen hos Thomas Ploug. “Selvfølgelig er der nogle ting, som er helt ufravigelige og definerende for det at være kristen,” medgiver han. “Der er ingen vej uden om korset, nåden og tilgivelsen. Men vi lever også i en tid, hvor folk har utroligt mange stålsatte holdninger om alting. Og når jeg hører det, så synes jeg, de overser mange aspekter og nuancer af tingene. For mig er der ikke noget værre, end når kristne bliver sikre. Så synes jeg, man har misforstået troens egentlige karakter og alle de ting, der gør, at man burde være meget mere ydmyg, når man tager stilling til ting,” fastslår han.

12 | OaseMag

Det kan være svært at bevare et fast synspunkt, når man som Thomas Ploug lever af at vise, hvor mange sider, der er til en sag. Hans hverdag går med at skabe diskussioner og vende hver en sten. Urokkelighed står i stærk kontrast til hans endeløse søgen efter at tale både for og imod. "At afveje," som han kalder det. Så Thomas Ploug er i konstant proces. Han er ikke sikker på, at det er sundt, altid at stille meget fundamentale spørgsmål. Selv kalder han det en delvis arbejdsskade, når de etiske dilemmaer kører i døgndrift, og i en grad, der har fået ham til at ty til lange cykelture for at give tankerne hvile. “Det er udmattende. Men jeg fortryder det ikke. Hvis man tager etik virkelig alvorligt, så er det et meget personligt anliggende. Etikken besvarer spørgsmålet om, hvad der er vigtigt i tilværelsen, hvordan vi indretter det gode samfund og gør tingene på en ordentlig måde. Det er det, der gør, at vi allesammen kan stå op hver morgen og være glade, fordi vores samfund hviler på nogle værdier, som vi forsvarer.” Thomas Ploug fortsætter med at forsvare menneskers værdi over for magter og myndigheder. Også selv om det endegyldige svar måske aldrig dukker op. “Man må besvare spørgsmålene om de dybe ting i tilværelsen, så godt man kan. Og så må man lade dem hvile, og dermed finde ro. Det er jeg blevet bedre til at slå mig til tåls med de svar, jeg kan give.” ■


www.forfulgtekristne.dk

Du kan give bibler til srilankanske kristne, der er så fattige, at de ikke har råd til en bibel

Præsten Gnasekara med sine geder, som han kan avle på, og hvis mælk han kan sælge.

- og hjælp til selvhjælp til præstefamilier, der planter menigheder i landsbyer, hvor der ingen kristne er.

Dansk Europamission Hjælp til forfulgte - evangeliet til alle

OaseMag | 13


SIMON NØDDEBO BALLE SOFIE HENNEBERG GRENOV

14 | OaseMag


en

De nn

si

rtikel finde ea

u

å

LONGREAD danskoase.dk t udgave ide p dv

TEOLOGI, KUNSTIG INTELLIGENS OG ROBOTTEKNOLOGI Udviklingen i robotteknologi foregår i et tempo, vi ikke kan følge med til, hverken etisk, juridisk eller menneskeligt. Der er grund til både begejstring og bekymring. Robotteknologi og kunstig intelligens er efterhånden over det hele i vores hverdag. Du har den kunstige intelligens i lommen, den sidder i din bil, og robotter producerer og pakker stadig flere af vores hverdagsprodukter, og har også deres fremgang i sundhedssektoren og på hospitaler. Det er en spændende tid at være i live på - der er så mange måder hvorpå teknologien gør vores hverdag nemmere, sjovere og mere sikker - selvom vi også erfarer at teknologien kan bruges til det modsatte ( digital udspionering, krigsførelse med droner, fordomsfulde algoritmer der censurerer indholdet på dine sociale medier og frasorterer din jobansøgning etc. ) Men selvom robotteknologi kan gøre vores verden bedre og vi i stadig højere grad kommer til at slippe for det kedelige, beskidte og farlige arbejde, er det ikke uproblematisk at mennesket mister sin funktionelle værdi til ’intelligente redskaber’, efterhånden som de passerer vores kunnen på flere forskellige områder. For i en sekulær konkurrencestat, hvordan sikrer vi menneskets værdiposition, når det udkonkurreres på sine evner og intelligens ? Uden et normativt menneskesyn, som f.eks. det kristne, er der ikke noget grundlag for at sige, at mennesket har en umistelig værdi i sig selv, og en værdifuld plads i samfundet. Derfor er der brug for, at vi taler den sandhed om mennesket, vi kender fra kristendommen, ind i diskussionerne om hvordan det skal være, at være menneske i en teknologisk fremtid. Og det er altså ikke en opgave man blot kan overlade til teologerne ! ▶

OaseMag | 15


"

HVOR MEGET SKAL MENNESKELIGNENDE ROBOTTER LIGNE OS I UDSEENDE, BIOLOGI, INTELLIGENS OG KOGNITIVE EVNER, SELVFORSTÅELSE OG BEVIDSTHED FØREND VI KAN SIGE, AT VI SELV ER SKABERE AF LIV ?

Ting der underminerer vores tilværelse med hinanden i stedet for at understøtte den. At menneskelig kontakt erstattes. Det er afgørende at kristne blander sig i den debat. SKABER VI TING, VI IKKE KAN OVERSKUE KONSEKVENSERNE AF  ? Eksemplerne kunne være indenfor bioteknologiens opfindelser, der ikke blot gør det muligt at helbrede mere, bedre og hurtigere, men også at kontrollere og ændre i vores biologi, udvælge nogle gener frem for andre, erstatte funktioner osv. Vi kan godt regne med at diskussionerne om nakkefoldsskanninger bliver vand i forhold til alt det, det bliver muligt at teste for og ændre på hos et foster. Den tiltagende designerbørn-diskussion giver en god indikation på, hvor komplicerede de etiske konsekvenser bliver.

◀ "I BEGYNDELSEN SKABTE GUD MENNESKET"

Det første der er at sige om mennesket, set fra en kristen synsvinkel, er, at det er skabt af Gud og givet mening og kaldelse. Vi er skabt i Guds billede siger vi gerne, men hvad betyder det ? Er det vores fysiske udformning der tænkes på ? Vores kognitive, emotive eller sociale evner ? Og når de store teknologivirksomheder arbejder på at bygge sociale robotter i menneskeform, er der så tale om at det gudsbillede, vi er skabt i, gives videre til en ny type skabning ( sådan som nogle teologer foreslår ) ? Hvor meget skal menneskelignende robotter ligne os i udseende, biologi, intelligens og kognitive evner, selvforståelse og bevidsthed førend vi kan sige, at vi selv er skabere af liv ?

Et andet stort felt er etikken i forbindelse med sociale robotter. Altså de robotter som oftest ligner mennesker, og designes med det specifikke formål at interagere med os ( som receptionister, undervisere, plejere eller legekammerater ). Hvordan ser etikken ud i mødet med disse ? De kan forholdsvist snart designes så tilstrækkeligt overbevisende, at vi ikke kan lade være med at opfatte og behandle dem som ’levende væsner’ eller personer. Men er det nok, at de imiterer menneskelig adfærd, førend vi f.eks. har moralsk forpligtelse til at handle overfor dem, som vi ville det overfor et menneske ? Og selv hvis vi principielt ikke har den forpligtelse, er det så problematisk at de designes så de ’snyder’ os til moralsk tilskyndelse eller ansvarsfølelse ?

Det ligger dybt i mennesket at ville deltage i at skabe verden. Der er noget i os, der vil være mere end skabning. Det kan man betragte som et udslag af en syndighed eller falden natur. Eller vi kan se det som noget af Gud nedlagt i mennesket. At ’gudsbilledet’ er, at vi er små skabere, en spejling af Skaberen. Men spørgsmålet er, om der ikke findes en skabelsesorden, som vi i flere teknologiske tilfælde er ved at overskride ? At vi skaber ting vi ikke kan overskue konsekvensen af ?

Alt det, og meget mere, bør vi forholde os til – for robotterne kommer unægtelig, også på områder hvor de behøver moralsk kompetence. Og vi bliver i tide nødt til at interessere os for hvilken etik de programmeres med og i hvilken grad, de er i stand til at gøre sig ( nye ) moralske overbevisninger. Måske kan disse udfordringer være en mulighed for, at vi får talt om vores etik, både som kirke og som samfund, og bliver skarpe på, hvad den egentlig er og bør være ? ■

16 | OaseMag


SKRIBENT VILD VIDEN OM ROBOTTER OG KUNSTIG INTELLIGENS

Menneskelignende robotter er stadig meget langt fra menneskets intelligens, men ifølge en bred undersøgelse blandt eksperter er vurderingen at maskinintelligens på menneske niveau vil være her omkring 2075, hvorefter ’super-intelligens’ vil følge indenfor 30 år derefter  ( jf. Müller & Bostrom 2016, Future progress in artificial intelligence ).

¢¢

Simon Nøddebo Balle

¢¢

30 år

¢ ¢ Cand.theol i 2018 med specialet : Vores nye næste ? En teologisk Løgstrup inspireret etik for sociale robotter

Der findes i dag en kirke, wayofthefuture.church, der arbejder for ”virkeliggørelse, accept og tilbedelse af en ’guddommelig’ kunstig intelligens”

I Wittenberg kunne man ifm. reformationsjubilæet få lyst velsignelsen af robotten ’BlessU-2’ ( kan nemt findes på google ).

I 2017 fik ( den amerikansk-ejede ) robot, ’Sophia’, statsborgerskab i Saudi Arabien.

Legetøjsgiganten Mattel, måtte i 2017 trække udviklingen af deres robot-babysitter ’Aristoteles’ tilbage, efter oprørte forældre luftede bekymringer om ’spionage’ på børneværelset.

Nye bøger:

Spørgsmål og henvendelser om foredrag modtages gerne på sballe88@gmail.com

¢¢

Helle Gottenborg 95x135mm

Troen af Guy Gilbert

Guy Gilbert er præst og vejleder gennem 50 år; han proklamerer, at ”gaden er hans kirke”, og hjælper nødstedte unge. På gården ”La Bergerie de Faucon” i Provence, som han har restaureret, modtager han disse unge og tilbyder dem muligheden for et nyt liv, takket være nogle kompetente rammer. Guy Gilbert er forfatter til omkring 40 bøger.

– coach med speciale i stress Samtaler

99,-

AT ELSKE OG LEVE

Foredrag Meditation

AF JÓGVAN ZACHARIASSEN

En moderne gennemgang af Højsangen som malende viser os kunsten at elske og leve. Højsangen er måske en af de vigtigste bøger at læse sammen som par, fordi den viser, at Gud elsker når to finder hinanden, og at det sexuelle og sensuelle er noget umådeligt smukt, rent og godt.

Workshops

149,-

Walk and talk Personlighedstest

3 gode tilbud:

Stresscoaching giver dig redskaber til, at få mere overblik, energi og overskud Se på hjemmesiden hvad jeg tilbyder, eller ring til mig

Helle Gottenborg - coach & sygeplejeske

199,Nu 159,-

249,Nu 199,-

hellegottenborg.dk 26 16 41 46 Din sårbarhed kan blive din styrke

Annonce Annonce

Annonce

Kan bestilles her: www.mediacellen.dk eller www.novia.dk eller købes på SommerOase

225,Nu 195,-

OaseMag | 17


REPORTAGE : ETISK BØRNERÅD Jeg ved godt lidt om, hvad vi skal snakke om

Hvor skal vi sidde ?

KAN DE BESTEMME SIG ? Skal man virkelig høre sandheden fra børn og fulde mennesker, som ordsproget lyder ? Og møder børn overhovedet etiske dilemmaer i deres hverdag ? I foråret arrangerede Børne- og UngdomsOase et Etisk Råd for børn, hvor børnene blev bedt om at tage stilling til 7 forskellige etiske dilemmaer. ”Så må de bestemme sig” udbryder Mathias, uden at vide, at han med sit udsagn, har fat i noget helt centralt. Det, er lige netop problemet, når etiske dilemmaer bliver taget op. Det er vanskeligt at bestemme sig, fordi debatemner sjældent er sort / hvide og flere faktorer spiller ind. På en kold dag i marts har jeg sat 5 skolebørn stævne for netop at tale om etik. En snak om små og store dilemmaer i hverdagen, som måske giver nogle perspektiver, voksne ikke ville komme frem til. Håbet er i hvert fald, at børnenes refleksioner kan sætte gang i en proces både i dem og os andre. Efter gudstjeneste og kirkefrokost med hotdog på menuen, er vi klar. Bevæbnet med Duplo, en stor pose penge og en masse andre ting, går jeg ovenpå sammen med børnene. ”Hvor skal vi sidde ?," ”Jeg ved godt lidt om, hvad vi skal snakke om," ”Min far kender godt dig”. Jeg tænker : ”Frimodige børn, tavshed bliver ikke noget problem, snarere det modsatte”. Alberte indvender : ”Det er jo dumt at snakke oven i hinanden” så vi vælger en Duplo-mand som en slags mikrofon. Når man har ham, har man taleret og vi andre lytter.

18 | OaseMag

Kameramanden rigger til, men børnene lader sig ikke forstyrre af, at han kravler rundt og tager billeder. De bliver hurtigt optagede af emner som ulighed i verden, skærmtid derhjemme, fordeling af penge i et velfærdssamfund og ensomhed. Gilbert ved godt, at man skal have tilladelse til at tage billeder. ”Ellers bliver vi sure” siger han, mens han peger på kameramanden, og ja, så simpelt er det, ellers bliver vi sure. ▶


INFO

Min far kender godt dig

Det er jo dumt at snakke oven i hinanden

¢ ¢ Børne- og UngdomsOase har samlet fem børn i Odder til en udgave af Etisk Råd i børnehøjde. ¢ ¢ Her blev børnene bedt om at tage stilling til 7 forskellige etiske problemstillinger. ¢ ¢ Formålet med dagen, var at sætte fokus på etik, men i en form, hvor børn også forstår vigtigheden af at kunne diskutere dilemmaer med mange nuancer.

LIS ABILDTRUP

DAVID WANNINGER

Annonce

Annonce

LIND FAMILIERÅDGIVNING P S Y K O T E R A P E U T M P F Dorthe Braüner Lind

T. 41417110 lind@familieraadgivning.com www.familieraadgivning.com Individuelt, par og familier

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening

Lægerne Vestre Strandallé Allan Axelsen og Majbrit Bruun Andersen Vestre Strandalle 56, 8240 Risskov 86 17 76 74

laegernevestrestrandalle.dk

56

ÅBEN KONSULTATION HVER DAG KL. 9 - 11

OaseMag | 19


ALBERTE GILBERT FRIDA MATHIAS ELISABETH ◀ Mens Duplo-figurer, posen med penge og mange

andre ting bytter plads på bordet imellem os, bliver jeg klar over børnenes engagement. De følger med i hvert enkelt dilemma og har ikke brug for lang betænkningstid. Duplo-manden bliver sendt på kryds og tværs. ”Det er okay at de voksne bestemmer noget, selvom det er irriterende” siger Elisabeth, da vi snakker om skærmtid derhjemme. Flere af børnene er enige. ”De må bestemme, men de skal til gængæld sige til i god tid, når skærmen skal slukkes. Man skal have et ordentligt udgangspunkt, man kan regne med," siger Mathias, mens Duplo-manden tramper hårdt i bordet for at understrege pointen. Helt så entydige er børnenes svar ikke, da solens stråler rammer den store pose penge og rækken af Duplofigurer på bordet. Måske fordi det er et lidt sværere dilemma end det foregående. Hvordan skal politikerne fordele pengene i Danmark ? Vuggestuebarnet bliver hurtigt placeret først i rækken ”For det er jo synd, hvis hun ikke får lov at leve så længe” siger Frida. Den gamle på plejehjemmet bliver flyttet lidt frem og tilbage. ”Han har jo levet, kan man sige” indvender ét af børnene, mens Mathias tænker højt : Han jo har ret meget brug for hjælp, så medmindre det ser meget stramt ud, må han hellere få nogen penge”. Vi debatterer lidt frem og tilbage om biblioteker, veje og skat. Det er svært at lave en række, som alle er tilfredse med, for der er jo brug for penge til alle aldersgrupper. Uligheden i verden bliver konkretiseret med to billeder : En afrikansk dreng og en dansk pige. ”Man kan jo ikke gøre for, hvor man er født” siger Alberte, ”men det er synd for drengen, at han er fattig”. Gilbert fortæller om deres fadderbarn i Uganda og børnene har alle bud på, hvordan vi kan hjælpe fattige børn. De nævner både indsamlinger i Danmark og at der skal være flere børnehjem i Afrika. Jeg tænker stolt at her sidder, godt nok en lille procentdel, af Danmarks børn, men de ved, at skal der udlignes noget, er det dem, der må ofre lidt af deres. ▶

20 | OaseMag

ETISK RÅD I BØRNEHØJDE


Køb på SommerOase jørgen hedager nielsen

Muslimer møder Jesus Et par tusinde muslimer er de seneste år konverteret til kristendommen og er blevet døbt i Danmark. I denne bog får du ni stærke beretninger om deres flugt fra hjemlandet og om vejen fra islam til en kristen menighed i Danmark.

SKRIBENT ¢¢

Lis Højland Abildtrup

¢¢

Gift med Jakob og mor til 4

¢¢

Børnekonsulent i BUO

¢ ¢ Stamkunde i alle genbrugsbutikker i nærheden af hvor hun bor og arbejder

Mellem de primære interviews med konvertitterne deler en række danskere med tilknytning til flygtninge- og migrantarbejdet ud af deres oplevelser og erfaringer.

224 sider 199,95 kr.

lise og fre de rik be rg gre n smidt

Ægteskabet

– et enestående venskab For nogle år siden gik det op for Lise og Frederik Berggren Smidt, at venskabet er afgørende i ægteskabet.

128 sider 149,95 kr.

Lise og Frederik har mange års erfaring som undervisere og rådgivere for ægtepar. I denne bog sætter de fokus på det at have sin ægtefælle som en enestående ven.

lohse.dk

Annonce

Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@lohse.dk

Bibelen Live Unikke oplevelser venter forude, når Klaus Højgaard Laursen reciterer og dramatiserer Markusevangeliet og andre tekster fra Bibelen. Få Bibelens beretninger og budskab helt under huden, imens du nyder de dejlige omgivelser.

8. - 16. september Annonce

Læs mere om rejsen på felixrejser.dk/live eller ring på 7592 2022

OaseMag | 21


◀ Tre dilemmaer senere siger jeg tak, fordi de ville dele

deres tanker med mig. Børnene går ned af trappen for at finde deres forældre, og jeg tænker ”Fra børn og fulde folk…”. Flere af dilemmaerne gav anledning til at reflektere over, hvad børn kan bidrage med, og hvordan de formår at spejle voksnes meninger og

handlinger. Selvom vores samling ikke var helt så farverig, som sidste søndags fastelavnsfest, blev det malerplettede loftrum alligevel rammen om en sjov og ærlig snak. Børnene har en mening om store og små ting, og de vil gerne høres ■

DILEMMAER 1. INDIVIDUALISME  /  KOLLEKTIVISME Skal man altid sørge for selv at have det godt, eller er der tidspunkter, hvor man skal strække sig, og gøre det godt for andre, også selvom det går lidt ud over én selv. 2. SKÆRMTID OG -BRUG Må mor og far bestemme hvor meget skærmtid børnene skal have ? Må de spørge børnene om, hvem de skriver med på deres telefon eller snakker med i onlinespil ? Og må de voksne poste billeder af deres børn uden at spørge ? 3. ENSOMHED  /  F ÆLLESSKAB Er det fint at lade en klassekammerat være alene det meste af tiden, hvis vedkommende selv siger han / hun gerne vil være for sig selv og ofte siger nej til at være med i en leg ? 4. MILJØET Er klimaet og det at passe på jorden alles ansvar eller mest de voksnes. Må børn bestemme noget i en familie for at passe på miljøet eller er det de voksne der bestemmer det ? 5. ULIGHED I VERDEN Nogle børn bliver født i Danmark, hvor de fleste har alt hvad de skal bruge. Andre bliver født i en fattig familie i fx Afrika, hvor der ikke er råd til mad og at gå i skole. Er det uretfærdigt eller er det bare sådan det er og kan vi gøre noget ? 6. LIGEVÆRD De der bestemmer i Danmark har en stor pose penge. Det er mange penge men det koster også mange penge at have børnehaver, skoler, plejehjem, biblioteker, veje at køre på osv. Hvem skal politikerne tænke på først ? 22 | OaseMag

EKSEMPEL PÅ CASE : 1. INDIVIDUALISME / KOLLEKTIVISME Cykeltur : Anna cykler altid i skole og følges med lidt forskellige fra klassen. Men en dag spørger Emma om hun også må følges med Anna. Det går fint, men Anna synes også det er lidt træls. Emma snakker hele vejen og så er hun også lidt langsom. Anna kan godt li´ at der er stille, når man cykler og hun elsker at suse derudaf og komme tidligt hen til skolen. Anna er i tvivl om hvad hun skal gøre. På den ene side synes hun det er synd for Emma, hvis hun ikke har nogen at følges med, men hun synes også det er træls at skulle følges med Emma, når nu hun snakker så meget og hele tiden sakker bagud.


VARM OP TIL SOMMEROASE MED BØGER TIL HELE FAMILIEN

akken

Hele p

495 KR.

SPAR 100 KR. Få årets temabøger inden SommerOase

Køb hos Novia.dk

Årets temabøger

SYNG MED PÅ VEJ TIL SOMMEROASE Årets BørneOase CD

Kun

129 KR.

Få årets BørneOase CD inden SommerOase

Køb hos Novia.dk

BØGER OG MUSIK

OaseMag | 23


Vi skal først hjælpe vores nærmeste !

NÆSTEKÆR

SKYTTE

I DANMARKS REGERINGSGRUNDLAG STÅR DET KLART OG TYDELIGT. DANMARK ER ET KRISTENT LAND, HVOR NÆSTEKÆRLIGHED ER DET HELT STORE BUZZWORD. MEN HVORDAN STÅR DET TIL MED DANMARK SOM ET KRISTENT LAND ? Historisk giver det jo mening. Kristendommen har formet os som land, og formet den måde vi tænker om mennesket. Det har en værdi udover hvad det kan præstere, og fortjener at blive hjulpet når livet bliver svært. Og i regeringens arbejdspapir har kristendommen fået en særlig plads som den religion, der definerer vores land.

MADS REMME EMMA BOISEN 24 | OaseMag

Når man taler med almindelige danskere om tro, fornemmer man da også, at kristendommen er at finde et sted i deres tankegods. Det er noget med næstekærlighed, at være god mod andre og at huske at tilgive. Den kristne etik står på en måde stadig som et fun-


De fremmede har brug for vores hjælp !

RLIGHEDENS

EGRAV

dament for den måde, vi tænker etik på, og i centrum står næstekærligheden. Danmark er et kristent land, og uden næstekærligheden og tilgivelse var der ikke meget tilbage at kalde kristent, men hvordan står det så til med næstekærligheden i vores gamle Danmark ? DEN FREMMEDE BANKER PÅ I 2015 skete der noget, der fik debatten om næstekærlighed til at blusse op, som den ikke har gjort i mange år. Danmark blev konfronteret med ikke bare en strøm af flygtninge, men også et stort spørgsmål. Hvad skal vi gøre med dem ? Netop fordi kristendommen stadig er at spore i landet, var det et naturligt element at tage ind i debatten om, hvordan vi skal forholde os til de fremmede, der kommer til os. ▶ Modelfoto

OaseMag | 25


◀ Debatten delte sig hurtigt op i to fløje. Dem der mente,

at næstekærligheden talte om de nære relationer til familie, venner og landsmænd, og dem der mente, at næstekærligheden kaldte os til radikalt at tage os af de fremmede. De to underliggende spørgsmål blev : Hvad er næstekærlighed, og hvem er min næste ? Og som det oftest går, når debatter er polariserende, sætter man sig i hver sin skyttegrav og anklager den anden. Marie Krarup var fortaler for, at næstekærligheden primært gælder vores nære relationer. I en artikel fra Kristeligt Dagblad udtalte hun i 2015, at næstekærlighed for hende var, at lave mad til hendes børn og kysse hendes mand på kinden. Det var for hende det modsatte af næstekærlighed at hjælpe en syrisk flygtning, da man derved ikke havde tanke på de nære relationer, og stod i fare for at ødelægge Danmark for ens landsmænd. På den anden side af skyttegraven stod de såkaldte ”venligboere” og ”hallalhippier," der mente, der var et moralsk ansvar i at hjælpe disse mennesker, også selvom det ville koste os noget som land. Det er en debat der stadig i dag blusser op ind i mellem, og skyttegraven eksisterer stadig. HINSIDES SKYTTEGRAVEN Men hvor står Jesus i alt det her ? Hvilken side af skyttegraven står han i ? Jesus taler i evangeliet om næstekærlighed, og sætter den i centrum for den måde vi som kristne skal tænke om andre mennesker. Da han blev spurgt om, hvad det vigtigste var i loven svarede Jesus :

Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.' Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det : 'Du skal elske din næste som dig selv.' På de to bud hviler hele loven og profeterne." ( Mattæusevangeliet kapitel 22 ) Jesus refererer til to steder i det gamle testamente, nemlig 5. Mosebog kapitel 6, der taler om at elske Gud, og 3. Mosebog kapitel 19, der handler om at elske ens næste. Men hvilken næste er det så Jesus taler om. Er det den fremmede eller den nære vi skal elske ? I 3. Mosebog kapitel 19 er næstekærligheden nævnt to gange i samme kapitel, og når man spørger den tekst om, hvem min næste er får man ikke et entydigt svar. I vers 17 og 18 er det ord som landsmænd og broder der er målet for vores kærlighed. Så Marie Krarup har ret, når hun siger at næstekærlighed handler om vores nærmeste og vores landsmænd. Men læser man videre er der også en anden dimension af næstekærligheden. I vers 34 fortælles det at : ”Den fremmede, der bor som gæst hos jer, skal være som en af landets egne, og du skal elske ham som dig selv.” Så hvilken side af skyttegraven har Jesus stillet sig ? Svaret er, at han står på marken mellem de to skyttegrave. Næstekærligheden er ikke et ”enten eller," men et ”både og”. ■

SKRIBENT ¢¢

Mads Remme

¢ ¢ Har en bachelor i teologi, og en kandidat i journalistik ¢¢

26 | OaseMag

Bor i Aarhus.


ønsker alle læsere af oasemagasinet en god og velsignet sommer NY LINJE PÅ GE

SY

KLOSTER

LITAUEN

ANE

ALTSÅ

SVERIGE

GE’S SLOGAN

GE’S BAGLAND

SORT/HVID

IKKE HEL

DANSK Ø

VITAMIN

1

TEOLOGISK BEBREB 12

FILMTITEL

MODSAT AF EN HUN TEGNEFILM

PLANTE

ILEDE

OMGÅENDE ÆDELMETAL

11

TIDSRUM 7

INDKASSER

VÆSEN FRA NARNIA

GE’S HJEM FRA 19381942

TELESELSKAB

AF LAKRIDS, METAL OG TRÆ

JEG 4

ANTAL

STATIONSBY

RØNTGENIUM

OOOOO KAMMERTONEN

REKLAME JORDSTYKKE

FOLK I JÆVNE KÅR SPROGLIGE REGELSYSTEMER

3

REDSKAB MUSIKSKALA BLÆSER

GE’S HJEMBY 1934-1938 10

EUROPAPARLAMENTARIKER

REDIGERINGSKNEB: KEN ..... 9

SEJRSTROFÆET FOR INDIANERE

TON

IN MEDIAS ...

FNIS

EFTER R

VANDHUL

BRYST DANSK SKUESPILLER: THOMSEN

INSTRUMENTS GØRE PÅ FRANSK

PACINO

KILOJOULE GRÆSSLETTE JEG HAR ET ... I HÅNDEN

2

FRUGT PÅ JORDEN

ANTAL

JULIET

FLUEÆG

MÆRKE MUS I ASKEPOT

SAMARIUM

SKUESPILLER PETER ...

UDBRUD

IKKE VILD

VURDERING FART KODE 13 STIMULER

SMERTE

5 SPISE

... PERIGNON

OPHÆNGT SKÅL TV-VÆRT: ... CORTZEN

6

WWW.GREJS DALENS.DK

HJEMMESIDE TONE FOR DK’S ÆLDSTE MASSEVIS AVIS

EGENSKAB

8 PRÆST

Vind en beoplay p2

Løs kryds & tværs’en og find frem til kodeordet. Deltag i konkurrencen på Grejsdalens Efterskoles hjemmeside frem til 1. august 2019. Vinderen får direkte besked. Nuværende elever og ansatte + familier kan ikke deltage i konkurrencen.

OaseMag | 27


EJVIND

ETIK

JENS EMIL KIRKEGAARD 28 | OaseMag


PÅ ARBEJDET NYT ANNONCEFORMAT 75 x 297 mm Etik kan nemt opfattes som ”noget der ikke vedkommer mig”. Men kigger man lidt nærmere på sit liv og arbejde vil man overraskende tit finde etiske dilemmaer i sin hverdag. I dette dobbeltportræt kan du møde Ejvind og Christoffer, der begge oplever at etikken spiller en rolle i deres måde at forvalte deres arbejde på, og høre deres refleksioner over at arbejde i jobs, der sætter krav til deres måde at forvalte de etiske aspekter af deres arbejde.

Se muligheder på

danskoase.dk/hjaelp-til-dig/oasemag

EJVIND DAHL, AFDELINGSDIREKTØR ”Mit ansvar er at få afdelingen til at fungere. Det vil sige rent ledelsesmæssigt, personalemæssigt, og udviklingsmæssigt, at få nye kunder til. Derudover har jeg også min egen kundeportefølje, men den er ikke så stor, da jeg også skal være leder. Men jeg synes, det er spændende at have begge dele”. Allerede som ganske ung, var Ejvind optaget af tal, og som 17 årig havde han et job på et landbrugskontor i Bramming, men drømte om at flytte over i et pengeinstitut, en drøm som efter få år gik i opfyldelse. Det fylder meget for Ejvind, at hans beslutninger på arbejdet har konsekvenser for kunderne, særligt når han er nødt til at give afslag på et lån til enten privat- eller erhvervskunder. ”Man tænker altid på konsekvenserne for kunden, uanset om det er nej til et billån eller erklære en familie konkurs. Det har meget store konsekvenser for en familie at blive erklæret konkurs, og nogle kommer måske aldrig på fode igen. Men det tænker vi meget på, og det betyder, at så er hjemmerarbejdet virkelig gjort, dvs. at vi har søgt sammen med ▶

Køb en annonce i OaseMag! annonce@danskoase.dk

OaseMag | 29


◀ kunden om at finde en løsning. Det er virkelig vigtigt, at kunden ved, at

jeg og mine kollegaer har gjort alt, hvad man kan forstille sig for at finde en løsning. Det er ikke noget vi sidder og gør i nattens mulm og mørke, men noget vi gør sammen med kunden og eventuelt sammen med en revisor eller advokat.” Hvis Ejvind ikke kan få enderne til at nå sammen, er det afgørende for ham, at kunden får mulighed for at se, hvorfor beslutningen er truffet som den er og at kunden forstår, at banken har gjort alt hvad den kan, for at få situationen løst, inden det kom så langt. Samtidig oplever han også, at selv en svær beslutning som at erklære en virksomhed konkurs kan vise sig at være en positiv oplevelse på den lange bane. Det viste sig for eksempel i en situation, hvor en virksomhedsejer stressede over regnskaber og havde dårlig samvittighed over ikke at kunne bruge tiden sammen med sin familie, på grund af et firma, som havde svært ved at løbe rundt. Efter beslutningen om at afvikle sin egen virksomhed vendte manden tilbage til Ejvind og takkede ham. Nu havde han tid til at være sammen med sin familie, i stedet for at køre på med arbejdet nonstop. ”Nogle gange kan det være en hjælp for personen. Men når vi træffer en beslutning som den, forsøger vi altid at få manden med. Det er bedst, hvis vi kan træffe beslutningen sammen.” ETISKE OVERVEJELSER I EN MAGTFULD BRANCHE Ejvind har ikke lyst til at betragte sit arbejde som magtfuldt, i stedet forsøger han at tænke det som et konstruktivt samarbejde med kunden. ”Vi er altid i dialog med revisor og kunden og er tit enige om, hvad der er det bedste at gøre. Jo, jeg har da en magt til at sige, hvordan det skal være, men jeg foretrækker en dialog. Det er samtalekunst vi snakker om.” Konfronteret med et mediebillede med meget kritik af banksektoren, har Ejvind en klar opfattelse af, at etikken på nogle områder er et emne, man i visse grene af banksektoren ikke har beskæftiget sig meget med. ”Jeg synes, det er dybt beklageligt, at sådan noget overhovedet kan lade sig gøre. At have så travlt med at skrabe penge ind, det forstår jeg ikke. Det er synd for samfundet og finanssektoren som sådan, fordi der kommer så mange restriktioner som udelukker almindelige kunder, som aldrig har gjort andet end at passe sig selv. Det giver heller ikke mening at nogle mennesker har snydt for kæmpe milliardbeløb, uden at komme til at stå skoleret for det, mens andre, der har en skattegæld på 20-30.000 kr. har SKAT på nakken. Jeg synes, det er så utilgiveligt, som noget kan være. Det er så ødelæggende og beklageligt, at det er sket.” For Ejvind er det afgørende, at han handler etisk ansvarligt og respekterer de mennesker han er i berøring med gennem sit arbejde. ”Jeg har altid haft fokus på, at man skal opføre sig ordentligt og være troværdig og ærlig. Det er hammer vigtigt, og det er også det eneste kunderne kan respektere. Det handler om at spille med åbne kort og sige tingene som de er. Det er de menneskelige egenskaber der tæller, og det er vigtigt, at kunne sætte sig over på modpartens plads og se tingene derfra. Hvordan tænker den anden, om det vi sidder og snakker om. Hvis man kan det, har man bedre mulighed for at komme frem til en løsning.” ▶

30 | OaseMag

INFO ¢ ¢ Ejvind Dahl er 60 år, gift med Anne Mette og bor i Aulum i Vestjylland

De har to voksne børn, et barn på 12 og to børnebørn

¢¢

Ejvind er opvokset i en landbrugsfamilie i Agerbæk, tæt på Varde og Esbjerg, og har siden 1994 siddet i forskellige direktørstillinger i banksektoren

¢¢

¢ ¢ I dag arbejder han som afdelingsdirektør i Sparekassen Thy


Oplev Oases konfirmandforløb med 3 lejre Forløbet kobles på din menighed lokalt, som naturligt kan følge op på undervisningen

6.-8. september i Silkeborg Oasekirke 29. november-1. december på Rudehøj Efterskole 6.-8. marts på Rudehøj Efterskole Tilkøb med rabat: 8.-11. april: PåskeOase

Konfioase.dk Annonce

Tilmeldingsfrist 30. august 2019

SAMMEN

skaber vi

SOMMEROASE 2019

VIL DU OGSÅ VÆRE FRIVILLIG? Sommeroase.dk/frivillig Annonce

OaseMag | 31


CHRISTOFFER

JOHAN

32 | OaseMag


CHRISTOFFER DALSKOV, OVERSERGENT IED

◀ Christoffer Dalskov er oversergent i Forsvaret, og har været udsendt til Afghanistan som søger. En søger er en soldat, som sikrer soldaternes passage, f.eks. ved at tjekke døre, inden andre går igennem eller søger efter miner i vejene. Han har også været udsendt som sektionsfører til Irak, hvor han trænede irakiske soldater i at kontrollere veje og bygninger for IED’er

¢¢

Improvised Explosive Device

¢ ¢ En improviseret sprængladning, der er konstrueret og placeret på en måde, hvor den helt eller delvist bryder med konventionelle militærdoktriner

”Når man er dernede som instruktør får man 5 personer i en gruppe, som man har ansvaret for. Ofte tog de det ikke seriøst, men én i min gruppe ville det virkelig. Jeg spurgte ham, hvordan han var blevet så god, og han fortalte mig, at han var Yazidi. Yazidierne er et folkefærd, der går mindre op i Islam end andre steder i Irak, hvilket betyder at Islamisk Stat er efter dem. Det endte med at Islamisk stat kom og bortførte kvinder og børn fra området. Mange af dem blev sexslaver. Så det var hans mission at tage hævn over Islamisk Stat. Han kæmpede for sin familie.” Som udsendt oplever de fleste at være ret nervøse. Man ved ikke hvordan man reagerer. Kan man overhovedet trække på aftrækkeren, når det gælder ? ”Første gang jeg blev skudt på, var vi ude på en opgave med at sikre en vej. Vi havde brugt en halv dag på at arbejde, lave sandsække og grave os ned. Vi trængte til en pause, så vi smed udrustningen og nogle af drengene smed bukserne for at få luft, og i samme øjeblik, begyndte kuglerne at flyve omkring os. Jeg falder ned bag et af køretøjerne for at komme i dækning, men de køretøjer vi har, har meget luft under bilen, for at beskytte dem der sidder inde i bilen bedre mod IED’er. Det eneste jeg har at gemme mig bag, er dækket. Under beskydningen punkterer dækket der vender mod fjenden, og på det tidspunkt tænker jeg, at min rustning ikke er stor nok. De skudsikre veste vi havde, beskyttede kun 30 x 20 cm over brystet. Min fører kalder os frem i stilling, og så rykker vi bare frem. Så tænker man ikke så meget mere, så handler man bare og gør det, man er trænet til.” UDSENDELSE, DER SKABER HÅB Christoffer har forholdt sig til det, at han kunne risikere at tage et andet menneskes liv. Han har også stillet sig selv spørgsmålet, om han ville kunne gøre det. ”Jeg tror, det er noget alle kan. Jeg har svært ved at se en situation, hvor en person siger ’det er dig eller mig’ og man så ikke gør det. Jeg tror, det er naturligt for os som mennesker at ville overleve, sådan reagerer alle levende væsener.” Christoffer er rimelig sikker på, at han ikke har slået et menneske ihjel i forbindelse med sin udsendelse, men han kan aldrig blive 100 % sikker. Men selv hvis han havde, ville han være afklaret med det. ”Hvis det var civile mennesker, ville jeg have haft det helt modsat. Men i Afghanistan var det som regel vores modstandere der angreb os, og vi havde nogle stramme regler for, hvornår vi måtte angribe dem, for at sikre at uskyldige ikke kom til skade.” ▶

Oprindelig billedtekst :

Foto : commons.wikimedia.org

Iraqi Police discovered this improvised explosive device Nov. 7 ( 2 005 ) in eastern Baghdad and disarmed it before it could be detonated in a terrorist attack. Army photo. The IED comprises 4 large artillery shells plus an anti-tank mine, all connected together via detonating cord. This would cause the 5 devices to detonate simultaneously.

Vi har boligerne Kom med din hverdag Aarhus Studievenlige lejligheder Lyse og rummelige lejligheder - 2, 3 eller 4 værelses - i grønne omgivelser til en fornuftig pris. Velegnet både til par og som delelejlighed - i cykelafstand fra Aarhus C og de fleste uddannelsesinstitutioner. Tjek ind på vores hjemmeside og få indtryk af lejlighederne og dem der bor i dem.

OaseMag | 33


INFO ¢¢

Christoffer Dalskov er 27 år

¢¢

Gift med Emilie

¢¢

Far til Johan på 11 måneder.

Har været ansat i Forsvaret i 8 år ¢¢

¢¢

Har været udsendt til Afghanistan som søger og til Irak hvor han trænede irakiske soldater i at kontrollere veje og bygninger for sprængstoffer

◀ Inden sin udsendelse var han bekymret for, om han ville blive bange og

måske endda blive ude af stand til at reagere i en krisesituation. Men som han udtrykker det, så vil man jo ikke svigte ’drengene’. Derudover oplevede han også at det hjalp på hans nerver, at der var mennesker højere oppe i systemet, der tog beslutninger, og som han bare skulle efterkomme uden at stille spørgsmål. Samtidig fylder det også meget for ham, at han var der for at hjælpe en lokalbefolkning, som ikke selv havde valgt at bo i et område, hvor der var krig. Også selvom hans familie i starten var meget imod, at han skulle udsendes. ”Vi hjalp med at bygge skoler, lave vandforsyning og meget mere. Og det gav dem et håb for en bedre fremtid. Så når jeg tænker tilbage, så var det det rigtige valg. Nogle gange siger de i medierne, at det var et nederlag, og det kan man måske også sige rent politisk, men for mig som person var det rigtigt, når man f.eks. gjorde børnene i området trygge.” Christoffer er fyldt af en taknemmelighed over at være i live i dag. Han bemærker at både ham selv og mange af de soldater han kender, der har været udsendt, er blevet mere rolige og tålmodige af at have været udsendt. Selv oplever han at være langt mindre sur og irriteret på andre, for som han udtrykker det, så går det kun ud over ham selv, og der er så meget at være taknemmelig over. ”Hver aften går jeg ind og ser min søn, når han sover. Den følelse, jeg får der, har jeg ikke oplevet før jeg blev far. Når jeg taler med folk om, hvordan det er at få børn siger jeg altid, at ’de følelser jeg har for mine børn, har jeg aldrig haft før’. Der var en episode, hvor min søn kom galt afsted med sin mund og det begyndte at bløde. I den situation var jeg faktisk mere bange, end da jeg blev skudt på.” En anden ting, han har oplevet ændre sig efter hans udsendelser er tankerne omkring menneskers værdi. ”De sociale medier og nyhederne fortæller, som om mennesker ikke har værdi, hvis de ikke har samme afstamning som os danskere. Men når du møder mennesker, som ikke har samme baggrund som os, så er der ikke stor forskel på dem og os. Men det kan folk godt glemme, når de sidder og skriver opslag på Facebook eller sidder i trygge Danmark og ikke har oplevet den ekstreme fattigdom nogle mennesker lever i.” ■

SKRIBENT

34 | OaseMag

¢¢

Jens Emil Kirkegaard

¢¢

Studerer til bygningsdesigningeniør

¢¢

Elsker at lave mad

¢¢

"I min fritid passer jeg dinosaurer"


Efterskolelivet gi´r gode smil

VI ER VILDE MED TEENAGERE Annonce

“Vi vil se unge i bevægelse, så de sætter spor i egne og andres liv"

| 35 DanskOasesOaseMag Efterskole


FOR KIRKENS FORNYELSE

Sommeroase.dk/frivillig

UGE

28

8.-13. juli

SOMMEROASE 2019

SAMMEN

bygger vi Gratis g gæOsRtSeDdAaG T

d. 18. juli

FRA DET HØJE

SommerOase 2019 13.-20. juli - i Horsens

Sommeroase.dk

Profile for DanskOase

OaseMag Juni 2019  

Advertisement