Page 1

Læs

e

u s d e i ns f KODEKORT og FIDUSER

t Kodekor Læsefidusens KODEKORT og FIDUSER Af Maj-Britt Westi, Bente Østergaard Pedersen, Dorrit Bang © Dansklærerforeningens Forlag 2019 1. udgave, 1. oplag 2019 Forlagsredaktion: Lisa Marie Henderson Illustrationer: Gunhild Rød Grafisk tilrettelæggelse: andresen design Skriveskrift: Dansk skriveskrift Kopiering fra dette materiale må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Trykt hos Tarm Bogtryk A/S Printed in Denmark 2019 ISBN: 978-87-7211-125-4 Læs mere om Læsefidusen på dansklf.dk/shop

  

Fiduser


INDHOLD 3 info-kort til Læsefidusens KODEKORT og FIDUSER: 1a Til dig som lærer i indskolingen 1b Introduktion til Læsefidusens KODEKORT 2a Oversigt over kodekort og bogstavlyde 2b Læsefidusens bogstavbutik med kodekort 3a Introduktion til Læsefidusens FIDUSER 3b Oversigt over 14 fiduser til læsning 38 KODEKORT:

29 kodekort til de 29 bogstaver i alfabetisk orden med stort og lille bogstav på hver sin side.

9 ekstra kodekort til henholdsvis vokalen e og konsonanterne d, g, h, r, v.

14 kort med FIDUSER: 1 Se på siden. Læs billeder. 2 Se på siden. Læs overskrifter. 3 Se på siden. Hvad skal du gøre? 4 Brug din læsefinger. 5 Sig bogstavets lyd. 6 Sig bogstavets navn. 7 Sæt alle bogstavlyde sammen. 8 Tag et foto af ordet med dine øjne. 9 Sig ordet på robotsprog. 10 Lyt efter rim. 11 Sæt lyd på vokalen. Sæt vokal sammen med udlyd. Tilsæt forlyd. Sig hele ordet. 12 Gå tilbage. Læs igen. 13 Spørg en makker. 14 Hvordan gik det?

LÆSEFIDUSENS KODEKORT og FIDUSER © DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG 2019 Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen


Til dig som lærer i indskolingen Der kan være store forskelle i børnenes bogstavkendskab ved skolestart. Tilstrækkelige færdigheder i bogstavkendskab dækker over flere delfærdigheder, fx: genkendelse, benævnelse, skrivning, bogstav-lyd-forbindelse og skelnen mellem vokaler og konsonanter. Undervisningsdifferentiering bør derfor indeholde multisensoriske aktiviteter, hvor mange sanser sættes i spil, og den enkelte elev får “mange knager at hænge sin viden op på”. Læsefidusens KODEKORT kan bruges til at visualisere sammenhængen mellem de abstrakte lyde i det talte sprog og de skrevne bogstaver. Når man underviser direkte i sammenhængen mellem bogstav og lyd, er det vigtigt at lave synteseopgaver med eleverne. Her er det en hjælp for begynderlæseren, at man begynder med de lydrette ord, så lydprincip 1, at der til hvert bogstav hører en lyd, giver mening. Læreren kan som Læsefidusen modellere lydsyntesen ved fysisk at lade to kodekort med hvert sit bogstav nærme sig hinanden og samtidig trække lydene “iii” og “sss” lange, så eleven artikulatorisk får mulighed for at “smage” på lydene i længere tid. Hvis eleven efterfølgende aber efter og skriver ordet “is”, så får eleven en ortografisk repræsentation, som konkretiserer og fastholder dét, der foregår i det talte sprog. Forskning anbefaler, at begynderlæsere undervises direkte i at sætte enkeltlyde sammen, dvs. undervises i lydsyntese. Det fremhæves, at lydmetoder er klart mere effektive og “børnevenlige” end andre metoder i begynderundervisningen (Elbro, 2016). Læsefidusens KODEKORT er et konkret læremiddel, der kan hjælpe eleven med at blive ven med alle bogstaver og tilegne sig et funktionelt bogstavkendskab. Lege med kodekort i Læsefidusens bogstavbutik kan medvirke til en legepræget undervisning og et inviterende læringsmiljø med sproglyde/ talelyde og bogstaver. Læsefidusens KODEKORT understøtter anbefalinger fra forskningen om allerede i børnehaveklassen at skabe en struktureret undervisning i at koble bogstaver og lyde ved læsning af lydrette ord og i at koble lyde og bogstaver ved stavning af lydrette ord. Det danske skriftsystem er ikke så uregelmæssigt, som mange tror, men eleverne skal guides fra det enkle til det komplekse, og de skal øve sig mange gange. De skal jævnligt gentage, hvad de har lært, og de skal bruge deres viden i forskellige sproglige sammenhænge (Jandorf og Thomsen, 2016). Læsefidusen vil være en guide for begynderlæseren og vise vej ind i skriftsprogets verden. “En af de vigtigste forudsætninger for at lære at læse og skrive er, at man kender bogstaverne – simpelthen” (Møller og Juul, 2013).

LÆSEFIDUSENS KODEKORT © DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG 2019 Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen

1a


Introduktion til Læsefidusens KODEKORT Læsefidusens KODEKORT er et visuelt værktøj til at undervise i at koble bogstavernes former og deres vigtigste lydforbindelser. Læsefidusens KODEKORT visualiserer huskeord til henholdsvis bogstavets forlyd og huskeord til bogstavets udtale i andre positioner (indlyd og udlyd). Alle huskeord er illustreret og udvalgt, så bogstavets udtale læner sig op ad den danske rigssprogsnorm. Det betyder ikke, at andre udtaler er forkerte. Eksempelvis kan o i “orm” udtales som en å-lyd i nogle egne af Danmark. Det kan give stof til lærerige samtaler. Hvis man giver bogstavlyde navne (fx e har e-lyd) er det lettere at tale om, hvordan hvert bogstav i et ord lyder, og på den måde skelne mellem forskellige udtaler af samme bogstav. Bogstavet e har flere lyde, fx: e-lyd i “egern” og æ-lyd i “engel”. Om kodekortene generelt • På begge sider ses en taleboble med billeder af huskeord, der understøtter bogstavets vigtigste lyd i forlyd (standardlyd). • På alle kodekort med vokaler ses flere huskeordsbilleder, fordi vokalerne ofte har en alternativ lyd (betinget lyd) i forlyd. • Der er udarbejdet ni ekstra kodekort med huskeord, der understøtter bogstavers alternative lyd (betinget lyd) i indlyd og udlyd. Disse huskeord vises både som billede og skreven tekst for at sikre, at de ikke opfattes som billeder af huskeords forlyd. • Skrifttypen er ideel som modelskrift til skolestarten. Den er opbygget af bogstavskriftens få prototypiske grundformer og er befordrende for elevernes færdighed i at identificere og skelne netop de træk, der udgør hvert enkelt bogstavs form. Det store og det lille bogstav vises med startprik på hver sin side af et kodekort. Om kodekort med vokaler • Forlydsbillede af huskeord til bogstavets standardlyd (forlyd 1) • Forlydsbillede af huskeord til en eller to vigtige betingede lyde (forlyd 2 og 3) • Blå alarm på kodekort med vokalen e, viser, at bogstavet også har betingede lyde i indlyd og udlyd. Alarmen betyder, at der kan hentes hjælp via de ekstra kodekort. • Bemærk, at der er to ekstra kodekort til vokalen e, fordi bogstavet e er det hyppigste bogstav, ikke mindst i udlyd, som i “måne”/“måner”. Om kodekort med konsonanter • Forlydsbillede af huskeord til bogstavets standardlyd (forlyd 1) • Forlydsbillede af huskeord til en eller to vigtige betingede lyde (forlyd 2 og 3) • Blå alarm på kodekort med konsonanterne d, g, h, r, v viser, at bogstavet også har betingede lyde i indlyd og udlyd eller kan være stumt. Alarmen betyder, at der kan hentes hjælp via de ekstra kodekort. • Bemærk, at det ekstra kodekort med stumt h er vist som første bogstav i huskeordet “hval”.

LÆSEFIDUSENS KODEKORT © DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG 2019 Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen

1b


2a

Oversigt over kodekort og bogstavlyde

forlyd 1

forlyd 2

Bogstavets vigtigste lydværdi: standardlyd

Bogstavets alternative lydværdi: betinget lyd

ALARM • indlyd • udlyd • uden lyd

forlyd 3

Bogstavets alternative lydværdi: betinget lyd

kodekort vokaler

Bogstavets alternative lydværdi: betinget lyd ekstra kodekort

Aa

a-lyd som i abe

åben a-lyd som i appelsin

Ee

e-lyd som i egern

æ-lyd som i engel

Ii

i-lyd som i is

e-lyd som i indianer

Oo

o-lyd som i orm

å-lyd som i ost

Uu

u-lyd som i ugle

å-lyd som i underbukser

Yy

y-lyd som i yver

ø-lyd som i yngel

Ææ

æ-lyd som i æble

åben æ-lyd som i ært

Øø

ø-lyd som i ø

åben ø-lyd som i ørn

Åå

å-lyd som i ål

åben å-lyd som i år

kodekort konsonanter

åben ø-lyd som i måne åben å-lyd som i måner åben å-lyd som i ovn j-lyd som i yoga åben å-lyd i øje ekstra kodekort

Bb

b-lyd som i banan

Cc

s-lyd som i cykel k-lyd som i campingvogn

Dd

d-lyd som i dinosaur

Ff

f-lyd som i fisk

Gg

g-lyd som i giraf

blød g-lyd som i bog stumt g som i pige

Hh

h-lyd som i hund

stumt h som i hval

Jj

j-lyd som i jæger

Kk

k-lyd som i kat

Ll

l-lyd som i løve

Mm

m-lyd som i mus

Nn

n-lyd som i næsehorn

Pp

p-lyd som i pingvin

Qq

k-lyd som i quiz

Rr

r-lyd som i ræv

Ss

s-lyd som i sol

Tt

t-lyd som i tiger

Vv

v-lyd som i vampyr

Ww

v-lyd som i WC

engelsk w-lyd som i walkie-talkie

Xx

s-lyd som i xylofon

ægs-lyd som i XL

Zz

s-lyd som i zebra

blød d-lyd som i rød stumt d som i and

blød r-lyd som i mor

blød v-lyd som i sav

LÆSEFIDUSENS KODEKORT © DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG 2019 Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen


Læsefidusens bogstavbutik med KODEKORT Her ses eksempler på progression i ords strukturer.

LÆSEFIDUSENS KODEKORT © DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG 2019 Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen

2b


3a

Introduktion til Læsefidusens FIDUSER Læsefidusens FIDUSER er læringsstrategier, der giver begynderlæseren konkrete strategier til, hvordan man kan lære at afkode og forstå en tekst. To af fiduserne er nøglestrategier: Begynderlæseren skal lære at vælge mellem to tilgange til at identificere ord henholdsvis lyd-fidus-strategien på lydrette og lydlette ord og foto-fidus-strategien på ikke-lydrette småord, som ikke kan læses ved at sætte lyd på hvert bogstav. Foto-fidus-strategien vælges, hvis lyd-fidus-strategien ikke virker, eller ordet er genkendt som en unik bogstavfølge, fx ordet “og”. Den støtter begynderlæseren i at huske de hyppige ikke-lydrette småord. Begynderlæseren kan naturligvis ikke på forhånd vide, hvilken strategi der er nøglen til at læse det ukendte ord. Derfor er det en fordel at øve sig i at læse i tekster med et ordmateriale med lydrette og lydlette ord, der understøtter, at begynderlæseren får succes med at knække skriftsprogets kode ved hjælp af lyd-fidus-strategien.

Lyder ordet rigtigt? (fonologiske strategier)

Står ordet på den rigtige plads i sætningen? (syntaktiske strategier)

Bogstav-lydforbindelse

Ser ordet rigtigt ud? (visuelle strategier)

Giver ordet mening? (semantiske strategier)

Læsning er en kompleks proces, der foregår på flere niveauer samtidig. En del af læseprocessen er at lære at overvåge sin læsning af skreven tekst. Eleven skal lære at trække på fire typer af information i en skreven tekst: Det vil sige, at eleven skal lære at trække på de indre strategier på ordniveau (fonologiske og visuelle) og på de ydre strategier, hvor der trækkes på ordets kontekst i sætningen (syntaktiske) og i teksten som helhed (semantiske) (Christiansen og Løntoft, 2010).

LÆSEFIDUSENS FIDUSER © DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG 2019 Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen


a LÆSEFIDUSENS KODEKORT © DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG 2019 Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen


A LÆSEFIDUSENS KODEKORT © DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG 2019 Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen


b LÆSEFIDUSENS KODEKORT © DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG 2019 Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen


B LÆSEFIDUSENS KODEKORT © DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG 2019 Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen


måne

e LÆSEFIDUSENS KODEKORT © DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG 2019 Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen


E LÆSEFIDUSENS KODEKORT © DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG 2019 Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen


Sæt alle bogstavlyde sammen.

LÆSEFIDUSENS FIDUSER © DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG 2019 Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen


7

Læsefidusens FIDUSER Denne læsefidus er en mens-læsestrategi til ordafkodning og en fonologisk strategi med fokus på at læse lydrette og lydlette ord ved at sige hvert bogstavs lyd og sætte lydene sammen til ord. Den kaldes derfor lyd-fidusen i børnehøjde.

LÆSEFIDUSENS FIDUSER © DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG 2019 Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen


Tag et foto af ordet med dine øjne.

LÆSEFIDUSENS FIDUSER © DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG 2019 Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen


8

Læsefidusens FIDUSER Denne læsefidus er en mens-læsestrategi til ordafkodning og en visuel strategi med fokus på at læse små ikke-lydrette ord ved at tage et foto af ordet med sine øjne og genkende ordets form som en helhed. Den kaldes derfor foto-fidusen i børnehøjde.

LÆSEFIDUSENS FIDUSER © DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG 2019 Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen

Profile for Dansklærerforeningens Hus

Læsefidusens kodekort og fiduser  

Læsefidusens kodekort og fiduser  

Profile for dansklf
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded