Page 37

TEMA – BØRNELITTERATUR

37

AF JENS RAAHAUGE, DANSKLÆRERFORENINGEN

I forsøget på at finde en dækkende overskrift til en omtale af Oscar K og Dorte Karrebæks Lighuset i Breslau foreslog jeg Ole Dalgaard noget i retning af ’En forsynderlig bog – eller er den bare beunderlig?’. Han kunne godt se pointen, fordi bogen vrider rundt på den snorlige læsning af erindringer og kalder på nye orddannelser. Men han fandt alligevel forslaget noget fortænkt. I stedet kom han i tanke om den bøvlen med sproget, som Elisa i My Fair Lady bliver trukket igennem, hvorefter hun kvitterer med udtrykket ’vidunderfuldt’. Sagen er, at vi opfordrede Oscar K til at skrive sine erindringer i serien Min historie, hvor mange andre markante børne- og ungdomsbogsforfattere har bidraget. Det ville han da gerne. Problemet var, at finde ud af, hvem Oscar K egentlig er. I en del af de bøger, han har skrevet, er han portrætteret som hund angiveligt med godt blandede gener. Hvis man går ind på hans hjemmeside, www.oscar-k.dk, ser man på hans cv, at han er født i Breslau og dør den 14. juni 2014. Alligevel har han altså skrevet en erindringsbog i løbet af foråret 2018. Løsningen kan måske findes ved at kigge på Ole Dalgaards cv, som optræder parallelt med Oscar Ks på hjemmesiden. Meget kunne tyde på, at erindringerne er skrevet med ført knogle. Meget forekommer at være sideløbende historie, men hvorom alting er, så må man formode, at afdøde Oscar K har haft Ole Dalgaard som ghostwriter på sine erindringer. Et ekstra indicium kan måske ses i det faktum, at Lighuset i Breslau er illustreret af Oscar Ks mangeårige samarbejdspartner og Ole Dalgaards hustru, Dorte Karrebæk; med illustrationer, der overgår, hvad hun hidtil har skabt! De besynderlige omstændigheder omkring det forunderlige værks kilder kan bidrage til at sætte læsning af biografier og autofiktion under lup. Men uanset hvor vidunderfuldt kortene her er blandet, så har Dansklærerforeningens Forlag valgt at gøre bogen fri af serien Min historie, fordi Oscar K og Dorte Karrebæk sender deres ord og billeder op over denne erin-

dringsseries rammer, så læseren her på en og samme tid får tilbud om et helikopterblik og et tunnelsyn på selvbiografien. Dels er der jo usikkerheden omkring Oscar Ks eksistens, og dels – hvad der er langt mere interessant – er der et elegant spil imellem det, der kan tillægges en hukommelse, og det, der føjer sig ind under erindringens skær. I sin erindringsbog Misklang og samklang. Træk af erindringens etik skelner den tidligere biskop i Aarhus, Kjeld Holm, imellem hukommelse og erindring, hvor hukommelsens udsagn kan tjekkes og hakkes af med flueben, mens erindringen udspringer af en personlig oplevelse, fortolkning og prioritering af det, der er hændt. Da jeg nævner denne skelnen i min samtale med Ole Dalgaard, sender han hurtigt efter en mail, hvori han skriver, at denne skelnen skylder vi Søren A. Kierkegaard, som i afsnittet In vino veritas i Stadier paa Livets Vei (1845) skriver: ”At erindre er ingenlunde identisk med at huske. Man kan saaledes godt huske en Begivenhed til Punkt og Prikke uden derfor at erindre den. Hukommelsen er kun en forsvindende Betingelse. Ved Hukommelsen stiller det Oplevede sig frem for at modtage Erindringens Indvielse. Forskjellen skjønnes allerede i Menneskealdernes Forskjellighed. Oldingen taber Hukommelsen, der overhovedet er den Evne, som tabes først. Dog har Oldingen noget Digterisk, han er i Folkeforestillingen prophetisk, gudbeaandet. Men Erindringen er jo ogsaa hans bedste Kraft, hans Trøst, der trøster ham med det poetiske Fjernsyn. Barndommen har omvendt i høi Grad Hukommelse og Nemme, slet ikke Erindring. Istedenfor at sige: Alderdommen glemmer ikke hvad Ungdommen nemmer, kunde man maaskee sige: hvad Barnet husker, erindrer Oldingen…. Skjøndt Forskjellen mellem Hukommelse og Erindring er stor, forvexles de ofte. I Menneskelivet giver denne Forvexling Leilighed til at studere Individets Dybde. Erindringen er nemlig Idealiteten, men som saadan ganske anderledes anstrængende og ansvarlig end den ligegyldige Hukommelse. Erindringen vil

Profile for Dansklærerforeningens Hus

DANSK 3/2018  

DANSK 3/2018  

Profile for dansklf