Page 1

DSE

NYHEDSBREV

En skole i verdensklasse Læs mere på side 2

Formandens klumme Læs mere på side 3

Historisk topmøde Læs mere på side 4

Sådan får vi verdensklasse Læs mere på side 5

Juni 2010


EN SKOLE I VERDENSKLASSE

Maj har stået i krisens tegn. Berlingske Tidende har sammen med DSE afsløret alvorlige problemer og mangler på skoler rundt i landet. Problemerne har medført stor politisk opmærksomhed, og medførte at DSE indkaldte lærerne, lederne og politikerne til et topmøde om de aktuelle problemer, hvilket gav endnu mere omtale. I dette nummer af DSE Nyt kan du læse meget mere om topmødet, problemerne i skolen og DSE’s 10 bud på, hvordan vi får en skole i verdensklasse.


FORMANDENS KLUMME

ELEVERNE SÆTTER FOKUS PÅ PROBLEMERNE Igennem de seneste par uger har DSE sat fokus på en lang række problemer i folkeskolen. En alt for dårlig vikardækning, ulovligt få timer og lukkedage i skolerne er blot nogle af de barske realiteter i folkeskolen, som DSE har været med til at trække frem i lyset. Det hele kulminerede med DSE’s

Tina Nedergaard lovede eleverne,

en ny overbygning og bedre spe-

topmøde d. 25. maj. Over 100 ele-

at problemerne skulle være løst 1.

cialundervisning. En lang række

ver stillede undervisningsmini-

maj næste år. Det løfte kommer vi

af vores forslag blev modtaget po-

ster Tina Nedergaard, lærernes

til at holde hende fast på. For det

sitivt og præsenteret for statsmini-

formand Anders Bondo, skolele-

er ikke acceptabelt, at de borgere,

steren som elevernes indspark til

dernes formand Anders Balle og

der skal skabe en lys fremtid for

regeringens 360 graders eftersyn

Anne Vang, der var repræsentant

Danmark, får en skolegang der

af folkeskolen. Og der blev lyttet,

for landets kommuner, til ansvar

er præget af store problemer, lov-

for vi elever er i den grad med ved

og spurgte, hvad de ville gøre for

brud og alt for lave standarder.

bordet under eftersynet – det er

at løse problemerne. Og her så vi, hvad der kommer ud af at sætte elevernes problemer i fokus – en lang række konkrete løfter og fælles enighed om, at situationen var uacceptabel, kom på bordet. Topmødet blev dækket af store dele ad landets medier – fra Politiken og Berlingske til TV-Avisen og TV2 Nyhederne.

Samme dag som topmødet blev afholdt, offentliggjorde DSE vores 10 bud på hvordan vi løser problemerne i folkeskolen og skaber en

jo os der oplever problemerne i hverdagen. Og derfor skal vi fortsætte arbejdet for indflydelse til eleverne.

skole i verdensklasse. Vores for-

Troels Boldt Rømer,

slag spændte vidt, fra bedre un-

Formand for DSE

dervisningsmiljø, et klagenævn for eleverne og minimumskrav for vikarerne til en ny afgangsprøve,


HISTORISK TOPMØDE AF HJALTE HANSEN

Den 25. maj 2010 holdt DSE topmøde på Rådmandsgades Skole på Nørrebro i København. DSE havde indkaldt til topmødet pga. den seneste tids markante pressedækning om problemer i folkeskolen. Blandt de mange problemer er der færre timer end lovpligtigt, aflyste timer og dårlige vikarer. På topmødet fik Tina Nedergaard

”Det var fedt at Tina Nedergaard

Fik du noget ud af topmødet?

langet et par løfter af sted. Hun

tog sig tid til at komme i og med at

”Ja, det gjorde jeg. Det var rart at

truede bl.a. med dagbøder til de

hun jo er den primært ansvarlige

høre at politkerne var opmærk-

kommuner der ikke overholder

for problemerne og evt. Løsning af

som på problemerne og gerne vil-

minimumstimetallene.

disse. Det var også fedt at hun ville

le finde en løsning på dem”

Jeg har i forbindelse med denne reportage snakket med Mark Lar-

lytte til os – da det jo er os der er eksperterne!”

På topmødet blev der også præsenteret et nyt politisk oplæg fra

sen der deltog på topmødet – og

Følte du at der blev svaret på de

DSE. Oplægget der går under nav-

stillet ham et par spørgsmål om

spørgsmål der blev stillet fra salen?

net ”En skole i verdensklasse” er

hvordan han syntes det gik.

”Ja, men politikerne havde svært

en samling af en masse tidligere

ved at finde en samlet løsning. De

DSE forslag – oplægget kan ses på

var enige om at problemerne var

skoleelever.dk/politik.

Hvordan var det at få Tina Nedergaard

konfronteret

problemerne

i

med

folkeskolen?

der – men uenige om løsningen på dem.”


10 bu d på es cc su

SÅDAN FÅR VI VERDENSKLASSE I forbindelse med topmødet udgav DSE et nyt politisk oplæg, med 10 konkrete bud på, hvad der vil skabe en skole i verdensklasse. Oplægget er blevet godt modtaget og vil de kommende måneder være grundlaget for DSE’s politiske arbejde i forbindelse med Lars Løkke Rasmussen 360 graders revision af folkeskolen.


10 BUD PÅ SUCCES 1. Brugbar, meningsfuld og fair afgangsprøve Der indføres en tre-grenet projektopgave, der ikke bare tester elevernes evne til at lære udenad, men også vores evne til at bruge den viden vi har i praksis 2. Mindre standardisering – flere valgmuligheder Eleverne i 7.-9. klasse skal i langt højere grad have frihed til at sammensætte deres eget skema. Ved siden af de obligatoriske fag skal man kunne vælge eksempelvis sløjd, ekstra matematik og samfundsfag. 3. Minimumskrav til vikarer Der skal oprettes et kort kursusforløb for vikarer samt stilles krav til skolerne om, at de kun må ansætte vikarer, der har taget kurset. 4. Erhvervsklasse i alle kommuner Eleverne i de såkaldte erhvervsklasser er i praktik på en virksomhed 50 procent af tiden, og de sidste 50 procent får de normal undervisning på folkeskolen. Det giver eleverne succesoplevelser, og fagligheden forbedres i alle fag, da ikke alle lærer bedst med en bog i hånden. Erhvervsklasser skal tilbydes i alle kommuner. 5. Eleverne skal bedømme skolerne Elevernes vurdering af skolen skal indgå som en del af kvalitetsrapporterne, og eleverne skal jævnligt have mulighed for at evaluere lærerne.


10 BUD PÅ SUCCES 6. Opret et klagenævn for eleverne Når elever får for få timer eller bliver syge pga. undervisningsmiljøet, er klagemulighederne ikke-eksisterende. Derfor foreslår DSE, at der oprettes et elevklagenævn, der kan tage sig af elevernes sager og få kommunerne til at rette op på tingenes tilstand. 7. Et bedre undervisningsmiljø Politikerne skal ændre undervisningsmiljøloven, så den i fremtiden reelt vil beskytte eleverne mod dårligt indeklima, forældet undervisningsmateriale og ineffektive anti-mobbestrategier. 8. Bedre integration i folkeskolen DSE foreslår, at kommunerne skal udarbejde en flerårig og langsigtet handlingsplan for spredning af de nydanske elever på flere forskellige skoler, end det sker i dag, så nydanske elever ikke længere skal gå på andenrangs ghettoskoler. Ligeledes skal flere lærere uddannes i undervisning i dansk som andetsprog. 9. Efteruddannelse til alle lærere og ledere Efteruddannelse til alle lærere og ledere i folkeskolen burde ikke engang være noget man diskuterede – men en selvfølge. 10. Få styr på specialundervisningen I stedet for ukritisk at bruge milliarder på specialundervisning, skal man investere i en mere forskningsbaseret læreruddannelse og bedre efteruddannelse, der kan klæde lærerne på til at varetage opgaverne med udfordrede elever bedre. Også mere praktisk undervisning og elevinddragelse vil afhjælpe de adfærdsproblemer.


FOR FLERE INFORMATIONER BESØG

WWW.SKOLEELEVER.DK

Profile for Thomas Gloy

DSE Nyt juni 2010  

DSE Nyt fra juni 2010, med fokus på skolens problemstillinger og DSE's topmøde om emnet.

DSE Nyt juni 2010  

DSE Nyt fra juni 2010, med fokus på skolens problemstillinger og DSE's topmøde om emnet.

Advertisement