Page 1

job

&vilkår

Løn- og overenskomst 2013 - 2015 Se de nye lønninger pr. 1 . april 2013, 1 . oktober 2013 og 1 . januar 2014

2 4 5 7 10 17 19 20 21 24 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51

Husk, hvad du er værd Lokal løndannelse Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte fysioterapeuter Arbejdstidsbestemmelser mv. for regionalt ansatte fysioterapeuter Barsel og omsorgsfravær Ferie OK13 ændringer Din løn afhænger (også) af dig Løn i staten pr. 1. 4. 2013 Løn som privatansat uden overenskomst pr. 1. 4. 2013 Løn som privatansat med overenskomst Fleksjob Ansat med løntilskud eller i virksomhedspraktik Opsigelsesvarsler Lønanciennitet Lønindplacering – BASIS Lønplaceringer i kommuner Lønindplacering – BASIS Lønplaceringer i regioner Lønindplacering – Ledere Løngrupper Kommunale lønsatser pr. 1. 4. 2013 – ikke-ledende stillinger Kommunale lønsatser pr. 1. 4. 2013 – ledende stillinger Kommunale lønsatser pr. 1. 10. 2013 – ikke-ledende stillinger Kommunale lønsatser pr. 1. 10. 2013 – ledende stillinger Kommunale lønsatser pr. 1. 1. 2014 – ikke-ledende stillinger Kommunale lønsatser pr. 1. 1. 2014 – ledende stillinger Tillæg pr. 1. 4. 2013, 1. 10 2013 og 1. 1. 2014 – kommuner Beklædningsgodtgørelse pr. 1. 4. 2013 Regionale lønsatser pr. 1. 4. 2013 – ikke ledende stillinger Regionale lønsatser pr. 1. 4. 2013 – ledende stillinger Regionale lønsatser pr. 1. 10. 2013 – ikke ledende stillinger Regionale lønsatser pr. 1. 10. 2013 – ledende stillinger Regionale lønsatser pr. 1. 1. 2014 – ikke ledende stillinger Regionale lønsatser pr. 1. 1. 2014 – ledende stillinger Tillæg pr. 1. 4. 2013, 1. 10 2013 og 1. 1. 2014 – regioner Honorarer og satser pr. 1. 4. 2013 Kørselsgodtgørelse 1. 1. 2013


Husk, hvad du er værd Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter

Kære medlemmer Et godt job er meget andet end løn, men det er stadig vigtigt at huske på, hvad man er værd.

Selvom Danmarks økonomi stadig halter, så har fysioterapeuter gode kort på hånden i lokale lønforhandlinger. Vi er stadig en efterspurgt faggruppe – også i den offentlige sektor, der ellers har mere travlt med at fyre end med at ansætte. Alligevel har mange af jer nok hørt lederen sige, at I bestemt fortjener en lønforhøjelse, men det er der ikke penge til. Det betyder ikke, at der ikke er noget at forhandle om, og du skal hverken som tillidsrepræsentant eller på egne vegne lade dig affeje af dette svar. Du skal sammen med dine kolleger stadig pege på jeres dygtige indsats, og at lønforhandlingen netop er rammen til at forbinde løn med resultater, opgaver og kompetencer. Hvis du ikke kan opnå lønforhøjelse, kan du prøve at forhandle ekstra frihed, kurser, særlige opgaver eller noget helt andet, der er vigtigt for jer. Husk, vi gør et godt og vigtigt stykke arbejde, og vi fortjener at blive lønnet for det. Det gælder såvel for dig, der som tillidsrepræsentant varetager forhandlinger for dine kolleger på offentlige arbejdspladser, og for dig, der selv varetager din egen lønforhandling fordi du er ansat på individuel kontrakt i det private. 2

Samtidig er det vigtigt at huske på, at det ikke er spildt arbejde at snakke løn med lederen - også selvom man ikke får en lønforhøjelse i denne omgang. Lederen bliver gjort opmærksom på, at vi kender vores værd. Det kan være med til at give lønforhøjelse til næste år. I dette lønmagasin kan du se, hvad du har krav på, hvis du arbejder under overenskomst. Du kan også se, hvad du skal være opmærksom på, hvis du er ansat på en individuel kontrakt. Det er vigtigt at huske, at dette lønmagasin kun giver de store linjer. Brug din tillidsrepræsentant og konsulenterne hos Danske Fysioterapeuter til at få sparring på netop din løn, og på dine øvrige arbejdsvilkår. Du kan også med fordel gå ind på vores lønberegner, der kan give dig et præcist billede af, hvad andre i din situation får af løn og goder. fysio.dk/lønberegner Held og lykke med forhandlingerne. Tina Lambrecht


job

&vilk책r

3


Lokal løndannelse Der er ved OK13 ikke afsat midler fra centralt hold til lokale forhandlinger, og finansiering af lokale aftaler skal som i OK11 perioden ske indenfor det lokale økonomiske råderum/de aktuelle budgetter. Der er gennem årene tilført mange midler til det lokale økonomiske råderum til lokal løndannelse, og disse penge anvendes til nye aftaler. Det kan fx være tilbageløbsmidler fra ”uforbrugte” tillæg efter fratrådte kolleger, penge fra vakante stillinger, eller ophørte aftaler i øvrigt.

Tillæg for basisstillinger skal være på minimum 6.100 kroner (01. 01. 2006 niveau), og lønforbedringer kan som tidligere aftales i form af et kronebeløb, som et løntrin ovenpå grundløntrinnet, eller som indplacering på højere løntrin/i en atypisk stilling. Hvem forhandler Det er Danske Fysioterapeuters holdning, at lokale lønforhandling i videst muligt omfang er et arbejdspladsanliggende, og at tillidsrepræsentanten er omdrejningspunktet og den centrale aktør i arbejdet med lokal løndannelse. Tillidsrepræsentant har forhandlingsretten i forhold til de lokale tillæg. Det betyder, at tillidsrepræsentanten kan forhandle, men at selve aftalen om tillæg efterfølgende skal godkendes af Danske Fysioterapeuter. Har tillidsrepræsentanten været på Danske Fysioterapeuters

4

grundkurser samt forhandlingskursus, har han/hun også aftaleretten, og aftalen skal så ikke sendes til godkendelse i Danske Fysioterapeuter. Er tillidsrepræsentanten fra en anden faggruppen (typisk en ergoterapeut) har han/hun forhandlingsretten i forhold til lokale tillæg til fysioterapeuterne. Men Danske Fysioterapeuters forhandlingsafdeling skal i de tilfælde godkende aftalen. Er du på en arbejdsplads, hvor du ikke har en tillidsrepræsentant, må du selv være opsøgende i forhold til at få forhandlet din løn. Det kan du gøre ved at bede om en lønsamtale med din leder eller ved at kontakte Danske Fysioterapeuter, og gennem os få taget initiativ til en lønforhandling. Med OK13 er det på det kommunale område aftalt, at ledere selv forhandler egne lønforhold. Aftalen skal stadig i sidste ende underskrives af Danske Fysioterapeuter. Uanset om du har en tillidsrepræsentant eller ej, eller om du er leder, kan du altid få råd og vejledning og bistand i Danske Fysioterapeuter. Kontakt i første omgang din tillidsrepræsentant eller kontakt Servicelinjen på tlf. 33 41 47 90 eller servicelinjen@fysio.dk


job

&vilkår

Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte fysioterapeuter Du kan som kommunalt ansat fysioterapeut være ansat som

ver kun kan udføres på et bestemt tidspunkt, hvis der er møder som du skal deltage i mv.

selvtilrettelæggende eller arbejde efter tjenestetidsplaner (ikke selvtilrettelæggende).

Bestemmelserne om selvtilrettelæggelse tager udgangspunkt i, at arbejdstiden kan placeres i dagtimerne mandag til fredag, og at du selv planlægger arbejdstiden så den svarer til dit gennemsnitlige ugentlige timetal. Du må selv kompensere med færre timer i én uge, hvis du i en anden uge har arbejdet flere timer, end du er ansat til.

Er du selvtilrettelæggende skal du læse videre i afsnit A, og er du ikke selvtilrettelæggende skal du læse videre i afsnit B, da du så følger de almindelige arbejdstidsbestemmelser i den kommunale arbejdstidsaftale. Som udgangspunkt tilrettelægger kommunalt ansatte fysioterapeuter selv deres egen arbejdstid, og det vil udtrykkeligt fremgå af dit ansættelsesbrev, at du er selvtilrettelæggende. Hvis det ikke fremgår af dit ansættelsesbrev, at du er ansat som selvtilrettelægger af din arbejdstid, så vil du altså være omfattet af bestemmelserne i den kommunale arbejdstidsaftale. Afsnit A Kommunal fysioterapeut ansat som selvtilrettelæggende: Som selvtilrettelæggende bestemmer din leder, hvilke arbejdsopgaver du skal varetage, mens du selv planlægger arbejdstiden med udgangspunkt i de arbejdsopgaver, du er ansat til at varetage. I visse situationer vil det være påkrævet, at du er til stede på bestemte tidspunkter, f.eks. hvis bestemte opga-

Hvis der undtagelsesvist forekommer opgaver, der skal løses udenfor dagtimerne mandag til fredag, skal der indgås en lokal aftale herom, samt en aftale om hvilken betaling du får. Kan man ikke blive enige om andet gælder de takster, der fremgår af den kommunale arbejdstidsaftale (se afsnit B). Som selvtilrettelæggende får du ikke overarbejdsbetaling, men viser det sig over en 3 måneders periode, at du arbejder mere end du er ansat til, skal du og din leder aftale en tilpasning af arbejdsopgaverne eller hvordan den ekstra tid honoreres. Søgnehelligdage og særlige fridage Du har fri på søgnehelligdage og særlige fridage jf. skemaet nedenfor. Der gives ikke erstatningsfrihed, hvis en søgnehelligdag eller særlig fridag falder på en dag, hvor du i forvejen har fri.

Særlige fridage: 24. og 31. december: Hele dagen. 1. maj og Grundlovsdag: Fra kl. 12.00.

5


Afsnit B

Ulempeydelser pr. 1. april 2013

Kommunal ansat fysioterapeut, der arbejder i vagtplan (ikke selvtilrettelæggende): Din leder tilrettelægger din arbejdstid.

Overarbejde Tillæg pr. gang for mer- og overarbejde udover 1 time, der ikke er varslet dagen forud Tillæg pr. gang for delt tjeneste Godtgørelse pr. time, der omlægges med kortere varsel end 4 døgn Tillæg for inddraget fridøgn med kortere varsel end 14 døgn

Du skal kende din tjenesteplan (mødetider og fridage) med 4 ugers varsel, og den daglige arbejdstid kan planlægges til at udgøre mellem 5 og 10 timer for ansatte, hvis du er ansat med et ugentligt timetal på 30 timer eller mere. For ansatte med færre end 30 timer pr. uge gælder der ikke nogen nedre grænse. Arbejdstidsbestemte ydelser Tillæg for arbejde på bestemte tidspunkter kan ydes som betaling eller som tilsvarende afspadsering. Tillæg beregnes pr. påbegyndte halve time. Det forhandles og aftales lokalt, hvordan og med hvilken sats/beløb arbejde på særlige tidspunkter honoreres. Såfremt der ikke aftales andet udbetales aften- og nattillæg, mens arbejdsgiveren beslutter hvilken honoreringsform (betaling eller afspadsering), der anvendes for arbejde på lørdage, søndage og Søgnehelligdage, samt ved mer- og overarbejde. Aftales ikke andet gælder følgende takster: Tillæg for tjeneste mellem kl. 18.00 og 23.00, alle dage Tillæg for tjeneste mellem kl. 23.00 og 06.00, alle dage Tillæg for tjeneste lørdage mellem 11.00 og 24.00 Tillæg for tjeneste søn- og søgnehelligdage, samt på særlige fridage

27 % tillæg 32,5 % tillæg 28 % tillæg 50 % tillæg

Aften- og nattillæggene, samt lørdag og søn- og helligdagstillæggene er pensionsgivende med 2 %.

6

50 % tillæg

35,45 kr. 42,92 kr. 39,18 kr. 574,69 kr.

Tilkald Ved tilkald på fridøgn (alle), Søgnehelligdag (alle) og frihedsperioder på 24 timer eller mere (kun fuldtidsansatte) honoreres tjenesten med overarbejdsbetaling for min. 6 timer. Ved tilkald mellem to døgns tjenester, samt deltidsansattes tilkald bortset fra tilkald på fridøgn eller Søgnehelligdage, honoreres tjenesten med overarbejdsbetaling for min. 3 timer. Timerne præsteret under tilkald er pensionsgivende med 2 %. Særlige fridage Disse fremgår af skemaet på side 9.


job

&vilkår

Arbejdstidsbestemmelser mv. for regionalt ansatte fysioterapeuter Aftales ikke andet gælder følgende takster: Som regionalt ansat fysioterapeut er det din leder, der planlægger og tilrettelægger din arbejdstid.

Du skal kende din tjenesteplan (mødetider og fridage) med 4 ugers varsel, og den daglige arbejdstid kan udgøre mellem 5 og 12 timer for ansatte med et ugentligt timetal på 30 timer eller mere. For ansatte med færre end 30 timer pr. uge gælder der ikke nogen nedre grænse. Arbejdstiden opgøres over en normperiode på 14 uger, hvis ikke andet er aftalt mellem Danske Fysioterapeuter og arbejdsgiveren. Der kan ikke planlægges med delt tjeneste, og ændringer af arbejdstiden skal varsles i arbejdstiden. Arbejdstidsbestemte ydelser Tillæg for arbejde på bestemte tidspunkter kan ydes som betaling eller som tilsvarende afspadsering. Tillæg beregnes pr. påbegyndte halve time. Det forhandles og aftales lokalt, hvordan og med hvilken sats/beløb arbejde på særlige tidspunkter honoreres. Såfremt der ikke aftales andet udbetales aften- og nattillæg, mens arbejdsgiveren beslutter hvilken honoreringsform (betaling eller afspadsering) der anvendes for arbejde på lørdage, søndage og Søgnehelligdage, samt ved mer- og overarbejde.

Tillæg for tjeneste mellem kl. 18.00 og 23.00 alle dage 27 % tillæg Tillæg for tjeneste mellem kl. 23.00 og 06.00 alle dage 32,5 % tillæg Tillæg for tjeneste mellem lørdage 06.00 og søndage 24.00 42 % tillæg samt på særlige fridage (1. maj hele dagen, og 31. 12 fra kl. 12.00) Tillæg for tjeneste søgnehelligdage 50 % tillæg Aften- og nattillæggene, samt lørdag og søn-og helligdagstillæggene er pensionsgivende med 2 %. Ulempeydelser pr. 1. april 2013 Overarbejde Tillæg pr. gang for mer- og overarbejde udover 1 time, der ikke er varslet dagen forud Godtgørelse pr. time, der omlægges med kortere varsel end 1 døgn Tillæg for inddraget fridøgn med kortere varsel end 14 døgn

50 % tillæg

33,90 kr. 37,47 kr. 495,94 kr.

Tilkald Ved tilkald på fridøgn (alle), Søgnehelligdag (alle) og frihedsperioder på 24 timer eller mere (kun fuldtidsansatte) honoreres tjenesten med overarbejdsbetaling for min. 6 timer.

7


Ved tilkald mellem to døgns tjenester, samt deltidsansattes tilkald bortset fra tilkald på fridøgn eller Søgnehelligdage, honoreres tjenesten med overarbejdsbetaling for min. 3 timer.

8

Timer præsteret under tilkald er pensionsgivende med 2 %.


job

&vilkår

Særlige fridage for fysioterapeuter, der arbejder i vagtplaner (Både regionalt og kommunalt ansatte)

På særlige fridage har alle i størst muligt omfang ret til frihed uden at normaltjenesten omlægges. Der ydes ikke erstatningsfrihed til de der må arbejde, eller hvis en særlig fridag falder på en dag, hvor man i forvejen har fri. Særlige fridage for fysioterapeuter der arbejder i vagtplaner: Alle områder 24. december

Juleaftensdag sidestilles med en søgnehelligdag

Det regionale område 1. maj hele dagen og 31. december fra kl. 12.00

Særlige fridage

København og Frederiksberg Kommuner, samt kommuner i det tidligere Københavns Amt 1. maj Sidestillet med en søgnehelligdag 5. juni Sidestillet med en søgnehelligdag fra kl. 12.00 31. december Normal arbejdsdag – efter 16.00 ydes aftentillæg Det øvrige KL-område 1. maj, 5. juni og 31. december

Særlige fridage fra kl. 12.00

På søgnehelligdage (en helligdag, der falder på en anden dag end søndag) er udgangspunktet, at alle har fri. De, der skal arbejde får erstatningsfrihed. Når der forekommer en søgnehelligdag skal der placeres en ekstra frihedsperiode på 35 timer i normperioden for hver søgnehelligdag. Der skal samtidig ske en nedskrivning af normtimetallet svarende til den gennemsnitlige daglige arbejdstid. Læs nærmere på fysio.dk/Lon-og-ansattelse/Ansattelsesvilkar/Arbejdstid/Arbejdstid-for-kommunalt-og-regionaltansatte/Sarlige-fridage-/

9


Barsel og omsorgsfravær Lovgivning og aftaler om barsel giver en række fleksible muligheder for at tilrettelægge barselsorlov. Som forældre skal I tage stilling til, hvordan I ønsker at bruge denne fleksibilitet til at tilrettelægge jeres barselsorlov.

Du finder uddybende information om barsel og omsorg på fysio.dk/Lon-og-ansattelse/Barsel/ som supplerer denne kortfattede oversigt.

Barselsfravær med løn for ansatte i stat, regioner og kommuner Barselsaftaler indenfor de offentlige ansættelsesområder forbedrer vilkårene for den almindelige barselsorlov, i det der ydes sædvanlig løn under en del af fraværet. Løn under barselsfravær forudsætter, at din arbejdsgiver modtager de dagpenge du eller din partner ellers ville være berettiget til. Det vil med andre ord sige, at du forbruger af din egen eller jeres fælles dagpengeret, når du modtager løn under barsel.

På borger.dk/Sider/Barsel-kommendeforaeldre.aspx kan du lave beregning af dagpenge, længde af orlov mv.

Lovgivningen giver et forældrepar ret til dagpenge i tilsammen 52 uger fordelt således: Moren Moren Faren Forældrenes fælles dagpengeret

10

Ret til dagpenge i 4 uger før fødslen Ret til dagpenge i 14 uger efter fødslen. Ret til dagpenge i 2 uger indenfor 14 uger efter fødslen - fædreorlov Ret til dagpenge i 32 uger efter 14. uge efter fødslen


job

&vilk책r

11


Samlet oversigt over barsel med løn og dagpenge (bogstaverne refererer til beskrivelsen i skemaet på side 13) Moren A

B

8 (6) ugers fravær med løn

D

14 ugers fravær med løn

4 ugers dagpenge

F

Op til 6 ugers fravær med løn

14 ugers dagpenge

H

X ugers fravær med løn

X ugers fravær med dagpenge

6 uger

32 uger minus det antal uger, forældrene har brugt efter 14. Uge til lønnede fraværs uger

Fælles 6 uger

2 ugers dagpenge

Faren

6 uger

2 ugers fravær med løn

Op til 6 ugers fravær med løn

C

E

Fødslen

14 dage

X ugers fravær med løn G

X ugers fravær med dagpenge I

32 ugers fælles dagpengeret, hvoraf 6 + 6 + 6 uger kan konverteres til løn. Udnytter forælderen ikke fraværsretten kan lønretten ikke overføres til den anden forælder. Til fleksibel fordeling forældrene i mellem.

Du skal rette alle spørgsmål om barselsdagpenge til din hjemkommunes sygedagpengekontor. 12

46 uger


job

&vilkår

Oversigt over ret til fravær med løn for ansatte i stat, region eller kommune (bogstaverne refererer til den samlede oversigt over barsel med løn og dagpenge – se denne på side 12) Hvornår Før fødslen

Efter fødslen frem til og med 14. uge

Hvem Moren – ret til lønnet fravær i 6 uger (statsansatte) eller i 8 uger (regionalt og kommunalt ansatte) A

B C

Efter 14. uge efter fødslen (6+6+6 fravær)

Moren – ret til lønnet fravær i 14 uger Faren – ret til lønnet fravær i 2 uger

D

Moren – ret til lønnet fravær i 6 uger

E

Faren – ret til lønnet fravær i 6 uger

F G

Faren og moren tilsammen – ret til lønnet fravær i 6 uger

Bemærkninger Dagen for fødslen afslutter fraværsperioden før nedkomsten. Nedkomsttidspunktet har alene betydning for varigheden af fraværet før fødslen, og uudnyttet fravær med løn kan ikke overføres til tiden efter nedkomsten. Pligt til fravær i 2 uger Afholdes som 2 sammenhængende uger i forbindelse med fødslen, eller efter aftale indenfor 14 uger. Lønnet fravær skal afholdes før ulønnet orlov. Dette fravær med løn sker med træk på forældrenes fælles 32 ugers dagpengeperiode Lønnet fravær skal afholdes før ulønnet orlov. Faren kan evt. dele denne del af sit fravær, og evt. placere noget eller det hele tidligere end 14. uge. Dette fravær med løn sker med træk på forældrenes fælles 32 ugers dagpengeperiode. Lønnet fravær skal afholdes før ulønnet orlov. Er begge forældre omfattet af den samme aftale kan retten til dette fravær med løn ( F + G ) højst udgøre 6 uger for forældrene til sammen. Den samme aftale skal forstås som Sundhedskartellets barselsaftale indenfor fx det kommunale område. Er forældrene omfattet af forskellige aftaler, fx fordi moren er ansat i en kommune, og faren i en region, eller fordi kun den ene forælder er omfattet af Sundhedskartellets aftale, kan hver forælder afholde 6 ugers fravær med løn. Dette fravær med løn sker med træk på forældrenes fælles 32 ugers dagpengeperiode.

13


Du oppebærer sædvanlig pensionsindbetaling, mens du modtager dagpenge.

B) Du kan med din arbejdsgiver aftale udskydelse af op til 32 ugers orlov til senere afholdelse inden barnet fylder 9 år. Afholdelsen af den udskudte orlov sker efter aftale og ikke nødvendigvis i sammenhæng. En aftale om udskudt orlov skal fornys med en ny arbejdsgiver.

Hvor mange ugers orlov med dagpenge I til sammen har tilbage, når orlov med løn udløber, afhænger af, hvor mange uger I tilsammen har afholdt barselsorlov med løn efter 14. uge:

I begge tilfælde er der tale om udskydelse af en del af fraværsretten, som ligger indenfor 46 uger efter nedkomsten. Det betyder, at barnet vil være yngre end 46 uger når barselsorloven ophører.

Eksempel: Har moren efter 14. uge afholdt 12 uger og faren 6 ugers fravær med løn har de forbrugt 18 af de 32 ugers fælles dagpengeret, og der resterer 14 ugers dagpengeret.

2. Forlængelse af orlovsperioden Forældrene kan forlænge den samlede orlov ud over 46 uger med enten 8 uger (gælder alle) eller 14 uger (gælder ikke ledige). Forlænges orloven fordeles den samlede dagpengeret over en længere periode, hvorved indtægten pr. uge bliver mindre. Forældrene kan fordele den forlængede orlov i mellem sig som de vil.

Yderligere Barselsfravær med dagpenge: Når jeres barselsfravær med løn udløber kan I afholde yderligere orlov ( H + I ) med dagpenge.

Fleksibel tilrettelæggelse af barselsorlov: I kan vælge enten at 1) udskyde en del af orloven, eller 2) forlænge orloven. Desuden kan arbejdet 3) genoptages delvist under en del af barselsorloven. Du kan altså ikke både udskyde og forlænge din orlov. 1. Udskydelse af orlov kan være A) retsbaseret eller B) aftalebaseret, eller en kombination: A) En af forældrene kan udnytte retten til at udskyde mellem 8 og 13 ugers orlov til senere afholdelse inden barnet fylder 9 år. Den udskudte orlov skal afholdes i sammenhæng, og retten til orlov bevares i et evt. nyt ansættelsesforhold.

14

3. Delvis genoptagelse af arbejdet Delvis genoptagelse af arbejdet kan ske efter aftale med arbejdsgiveren, og med eller uden forlængelse af den samlede barselsorlov. Du vil få løn for de timer du arbejder og dagpenge for den tid du afholder orlov. Delvis genoptagelse af arbejdet, hvor orloven udstrækkes med den tid arbejdet er genoptaget, kan ske i perioder, hvor orloven på aftalebasis er udskudt til senere afholdelse. Dette giver mulighed for at afbryde orloven for at afvikle ferie undervejs i et orlovsforløb. Delvis genoptagelse af arbejdet efter fx 26 ugers orlov med løn, hvor orloven udstrækkes med den tid arbejdet er genoptaget, udelukker ikke, at du også udskyder en del af den resterende orlov til senere afholdelse. Dette giver mulighed for at arbejde på nedsat tid og samtidigt gemme noget orlov til senere.


job

Hvis du har forlænget orloven med 8 eller 14 uger (jf. pkt. 2 ovenfor) kan du genoptage arbejdet delvist, men uden at orloven udstrækkes med den tid arbejdet er genoptaget delvist.

Hvem Moren Faren Faren

Moren og faren

Moren og faren Moren og faren

Varslingsbestemmelser Du skal varsle din arbejdsgiver om orlov på bestemte tidspunkter. Du kan ændre varslet, hvis det nye varsel overholder fristerne. Hvis ikke andet er aftalt gælder følgende varslingsfrister:

Hvad At du er gravid, og hvornår du forventer at påbegynde orlov Placering af 2 ugers fædreorlov indenfor de første 14 uger Evt. placering af op til 12 ugers lønnet fravær (egne 6 uger og fælles 6 ugers orlov med løn) indenfor de første 14 uger Placering af orlov, tidspunktet for genoptagelse af arbejdet, samt evt. udnyttelse af ret til udskydelse af orlov. Tidspunkt for afholdelse af retmæssig udskudt orlov Tidspunkt for afholdelse af aftalebaseret udskudt orlov

Barselsorlov og ferie Du optjener ferie med løn for hele perioden, hvor du afholder barselsorlov med løn eller dagpenge. Du skal dog være opmærksom på, at fratræder du din stilling beregnes den optjente feriegodtgørelse på baggrund af den udbetalte løn i optjeningsåret, men ikke for perioden, hvor du har afholdt barselsorlov med dagpenge. Du skal også være opmærksom på, at hvis du holder ferie afbryder du samtidig din barselsorlov. Resten af orloven (altså orloven efter ferien) udskydes så og det betyder, at du ikke samtidigt kan forlænge orloven.

&vilkår

Hvornår 3 md. før forventet nedkomst 4 uger før afholdelse 4 uger før afholdelse

Senest 8 uger efter fødslen

16 uger før afholdelse 8 uger, hvis ikke andet er aftalt

Omsorgsfravær Som ansat i stat, region eller kommune har du ret til at afholde omsorgsfravær/omsorgsdage med sædvanlig løn. Du kan afholde omsorgsfravær i halve eller hele dage, og fraværet skal varsles tidligst muligt. Ønsker du at afholde en omsorgsdag i forlængelse af barns 1. og 2. sygedag vil ”tidligst muligt” kunne være opfyldt med varsling på barnets 2. sygedag.

fysio.dk/Lon-og-ansattelse/Barsel/

15


Forældre ansat i regioner og kommuner, samt forældre ansat i staten efter 1 . 10. 2005, og statsligt ansatte forældre til børn født 1 . 10. 2005 eller senere:

Hver forælder har ret til 2 omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn fra barnets første (kalenderår 0) til det syvende år (kalenderår 7), og er ikke betinget af ansættelse på fødselstidspunktet. Retten til omsorgsdage er uafhængig af ansættelsestidspunktet på året. Var du ansat i staten på det tidspunkt barnet er født har du ret til i alt 10 omsorgsdage som kan afholdes inden barnet fylder 18 år.

Bortfald/overførelse af omsorgsdage Omsorgsdage bortfalder ved årets udgang såfremt de ikke er afholdt. Dog gælder, at ikke afholdte omsorgsdage for den nyfødte fra kalenderåret, hvor barnet er født/modtaget kan overføres til det følgende kalenderår. Dette gælder uanset hvornår på året barnet er født/modtaget. Endvidere kan ikke afholdte omsorgsdage overføres til det følgende kalenderår, hvis du pga. barsels- eller adoptionsorlov i hele kalenderåret er forhindret i at afvikle omsorgsdagene. Overførselsmuligheden omfatter omsorgsdage for såvel den nyfødte som evt. søskende.

Barns 1. og 2. sygedag Du har adgang til hel eller delvis tjenestefrihed med løn på den første og anden arbejdsdag, hvor det pga. barnets sygdom er nødvendigt at du selv passer barnet.

Retten til fravær omfatter ansatte med børn under 18 år som har ophold hos den ansatte. Barnet skal opholde sig hos dig, men det er ikke et krav, at du har forældremyndigheden, eller at barnet har folkeregisteradresse hos dig. I vurderingen af retten til fravær indgår en afvejning af barnets alder, sygdommens karakter og forholdene på tjenestestedet. Der kan være helt særlige og 16

tungvejende grunde til at du skal være til stede på arbejdspladsen, og behov for frihed til pasning af barnet derfor ikke kan imødekommes. Barnets 1. sygedag er i udgangspunktet den første dag, hvor barnet er sygt, uanset hvilket tidspunkt sygdommen indtræder på. Bliver barnet sygt meget sent på en arbejdsfri dag – fx søndag – er barnets 1. sygedag i denne sammenhæng først mandag. Barnets 2. sygedag vil være den kalenderdag der følger efter barnets 1. sygedag. Er begge forældre omfattet af bestemmelsen om barns 1. og 2. sygedag kan den ene forælder afholde 1. sygedag, mens den anden afholder 2. sygedag.


job

&vilkår

Ferie På såvel det kommunale, det regionale som det statslige område er der indgået særlige ferieaftaler, som på flere punkter adskiller sig fra Ferielovens bestemmelser. Du skal altså kende "din ferieaftale" og ikke tænke i Ferieloven. Ferieaftalerne er langt hen ad vejen identiske. Og hvor ikke andet er oplyst, gælder det følgende for ansatte på hele det offentlige område. Ferieår og ferieperioden Ferieåret går fra 1. maj til 30. april med optjening året før (kalenderåret), og ferieperioden, hvor hovedferien placeres, er fra 1. maj til 30. september.

Afvikling Som hovedferie har du ret til 3 uger i sammenhæng. Der kan dog indgås anden aftale med arbejdsgiveren, men ikke så der afholdes mindre end 2 uger i sammenhæng. Arbejdsgiver skal varsle hovedferien med minimum 3 måneder. Skulle du ønske at afholde yderligere ferie (mere end 3 uger) i ferieperioden, må du indgå særlig aftale med din arbejdsgiver. Øvrig ferie (også kaldet restferie) skal som udgangspunkt gives i sammenhæng af mindst 1 uges varighed. Arbejdsgiver skal varsle denne med minimum 1 måned.

Optjening og afvikling af ferie Optjening Har du arbejdet hele året (2012) som fuldtidsbeskæftiget (37 t/ugl), har du optjent 222 ferietimer, svarende til 6 ugers ferie (18,5 time pr. måned). Er din beskæftigelsesgrad mindre end 37 t/ugl, reduceres timetallet forholdsmæssigt, men vil altid svare til afholdelse af 6 fulde uger.

Den 6. ferieuge har en særlig status, idet det er dig, som vælger placeringen for afvikling. Ved en ferieuge forstås 7 løbende kalenderdage. Arbejder du fast fra mandag til fredag er weekenden således omfattet af ferieugen.

Som udgangspunkt optjener du ikke ferie med løn i fraværssituationer, hvor du ikke modtager løn fra din arbejdsgiver. Undtaget herfra er den ulønnede del af barselsorlov. Her skal du dog være opmærksom på det særlige forhold, at fratræder du din stilling inden du har afviklet den optjente ferie, anvises et feriekort beregnet med 12,5 % af lønindtægten, men ikke dagpengeindtægten i optjeningsåret.

17


Ændring af beskæftigelsesgrad Er du regionalt eller kommunalt ansat og ændrer arbejdstid – såvel opadgående som nedadgående i forhold til optjeningsåret – gælder beskæftigelsesgraden på det tidspunkt, hvor du holder ferie. Det er altså den aktuelle ugentlige beskæftigelsesgrad, der afgør ferietimetallet, og der sker ingen beregning af løndifference (din løn vil altså være den samme). Er du derimod statsansat, ydes lønnen med samme brøkdel (beskæftigelsesgrad) som tjenesten gennemsnitligt har udgjort i optjeningsåret. Dette uanset du på ferietidspunktet har en lavere eller højere beskæftigelsesgrad. Overførsel af ferie Ønsker du at overføre ferie fra et ferieår til det næste, er det muligt for ferie ud over 4 uger. Det kræver imidlertid, at du indgår skriftlig aftale med din arbejdsgiver, herunder en aftale for den senere afvikling. Aftalen kan strække sig ud over ét år. Det er endvidere muligt at overføre ferie – eller få den til udbetaling – når du er forhindret i at holde ferie af forskellige årsager som blandt andet ”længerevarende sygdom, barsels- og adoptionsorlov, ophold i udlandet mv.”. Sygdom i forbindelse med ferie Er du fratrådt til ferie, men bliver syg inden arbejdstidens begyndelse på første feriedag, kan du aflyse (suspendere) ferien og afholde den på et senere tidspunkt. Det kræver, at du kontakter din arbejdsgiver inden arbejdstidens begyndelse. Er du sygemeldt inden dagen for fratrædelse til ferie – og fortsat er syg ved feriens påbegyndelse – er du berettiget til at få ferien suspenderet og aftale den afholdt på et senere tidspunkt. Bliver du syg under ferie har du også mulighed for at få erstatningsferie. Retten til ferie gælder først når du har været syg i mere end 5 feriedage af 25 optjente. Du kan altså ikke få erstatningsferie for de første 5 sygedage.

18

Reglen omkring erstatningsferie gælder ikke for 6. ferieuge. Det er vigtigt at du melder dig syg overfor arbejdsgiver så snart du bliver syg under din ferie og også sikrer dig dokumentation i form af en lægeerklæring. Hvis man melder sig syg under ferie, skal man selv betale for dokumentationen. Sygdom i flere forskellige ferieperioder tælles sammen. Har du f.eks. været syg 4 dage i en 3 ugers lang sommerferie og så bliver syg igen i juleferien, har du ret til erstatningsferie fra 2. sygedag i juleferien. Har du optjent mindre end fem ugers ferie beregnes perioderne forholdsmæssigt. Udbetaling af ferie Ønsker du ikke at afholde den optjente ferie, som ligger ud over 5 ugers ferie (altså 6. ferieuge) har du ret til at få timerne udbetalt ved den førstkommende lønudbetaling efter ferieårets udløb. Udbetaling af ferie i øvrigt kræver dokumentation for reel feriehindring (”længerevarende sygdom, barsels- og adoptionsorlov + flere andre gode grunde”). Feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn Er du ansat i en kommune eller i en region, kan du for ferieåret kræve feriegodtgørelse med 12 % af lønnen i optjeningsåret i stedet for ferie med løn og særlig feriegodtgørelse. Det kræver imidlertid, at du skriftligt meddeler det til din arbejdsgiver før optjeningsårets begyndelse. Det betyder, at det konkret skal ske inden udgangen af december måned.


job

&vilkår

OK13 ændringer Regioner og kommuner

Lønstigninger Pr. 1. april 2013 stiger lønnen med 0,50 % - denne lønstigning er indregnet i lønningerne i øvrigt i ”Job & Vilkår”. Herudover er der aftalt lønstigninger på 0,61 % i regionerne og 0,60 % i kommunerne pr. 1. oktober 2013, 0,50 % på begge områder pr. 1. januar 2014 og 0,36 % i regionerne og 0,37 % i kommunerne pr. 1. oktober 2014. Den såkaldte reguleringsordning er også aftalt videreført. Det betyder, at lønningerne den 1. oktober 2013 og 1. oktober 2014 reguleres i opadgående eller nedadgående retning alt efter lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Pension Pensionen for alle basisstillinger i regionerne forhøjes den 1. januar 2014 med 0,24 % til 16,27 %. I kommunerne forhøjes pensionen på samme tidspunkt med 0,23 % til 16,48 %.

Kandidater i kommunerne Kandidater med følgende kandidatgrader er fremover omfattet af overenskomsten, såfremt de er ansat i en stilling, hvor den oprindelige uddannelse som fysioterapeut har betydning for beskæftigelsen: • Cand.cur. • Cand.scient.san. • Cand.scient.fys. • Cand.scient i klinisk ernæring • Cand.scient.tech i integrerede fødevarestudier Der er samtidig aftalt en ny A-skala for disse kandidater. Se A-skalaen på side 36. Kandidater i regionerne Alle kandidater, som er optaget på en kandidatuddannelse på baggrund af deres oprindelige uddannelse som fysioterapeut, og som er ansat i en stilling hvor den oprindelige uddannelse som fysioterapeut har betydning for beskæftigelsen er omfattet af fysioterapeuternes overenskomst. De indplaceres fortsat på den almindelige lønskala for basisstillinger og kandidatuddannelsen skal derfor indgå i vurderingen af denne indplacering eller i de aftalte tillæg.

For lederstillinger i regionerne er forhøjelse 0,26 % til 16,29 % og i kommunerne 0,25 % til 17,23 %. Samtidig forhøjes arbejdsgivers indbetaling til ATP fra fra årligt kr. 2.074 til kr. 2.462 (fra C-sats til Esats).

19


Din løn afhænger (også) af dig Når du er ansat i det private, er din løn et spørgsmål om forhandling. Din løn afhænger af, hvad du og din arbejdsgiver kan finde ud af sammen. I det offentlige ligger forhandlingen af tillægsdelen af din løn hos din tillidsrepræsentant. Men du bør alligevel selv gøre et forarbejde og lægge nogle spor hos din egen leder. Det giver din tillidsrepræsentant det bedst grundlag for at tale netop din sag. Du kan altid ringe til Danske Fysioterapeuters servicelinje på 33 41 47 90 og få sparring på både det rigtige niveau for din løn og på hvordan du kan påvirke ledelsen. Her følger nogle gode råd, som måske allerede nu kan bringe dig videre. Forbered dig tidligt Jo før du begynder at forberede din kommende lønforhandling, jo bedre grundlag har du i forhandlingen. Overvej hvad dit lønudspil skal være – og om der er andre ting, som der skal forhandles om. Og tænk over hvilke resultater, funktioner eller kompetencer du vil fremhæve som fundamentet for at du skal have en højere løn. Begynd tidligst muligt inden forhandlingen at indsamle fakta fx vores lønstatistik, dine resultater, dine opgaver, dine kollegaers lønniveau samt oplysninger om virksomhedens økonomi m.v. Vær ambitiøs og realistisk i dit udspil Der skal være plads til bevægelse i dit lønudspil! Du kan ikke regne med, at du lander på det resultat, du spiller ud med til din forhandling. Du skal derfor spille ambitiøst ud, så der er plads til forhandling. Brug vores lønberegner som pejlemærke til at blive skarpere på dit lønudspil. Nogle af de faktorer, der er afgørende for lønnens størrelse er erfaring, opgaver, ansvar, arbejdspladsens beliggenhed og størrelse. 20

Tænk i mere end én løsning Uanset om du kun kan forhandle løn eller der også er mulighed for andre ting som frihed, personalegoder, titler, opgaver eller andet, så gælder det om at tænke åbent og kreativt. Sammensæt et udspil, som giver dig så mange forskellige strenge at spille på som muligt. Det giver dig et bedre grundlag for at få i hvert fald et “ja” til et af de krav, som du har rejst, og det giver din leder flere muligheder for at komme dig i møde i forhandlingen. Din forhandling sker hver dag Din løn bliver ikke fastlagt den dag, I forhandler løn. Den bliver fastlagt løbende på baggrund af dine resultater og din leders vurdering af det du bidrager til på arbejdspladsen. Derfor er det rigtig vigtigt, at du løbende gør din leder opmærksom på dine resultater. Det gælder specielt, hvis det ikke er din direkte leder, du skal forhandle med. Påvirk din leder i god tid inden selve forhandlingen. Du kan tidligt signalere dine forventninger til den kommende forhandling og hvilke muligheder du ser. Og du kan inden selve forhandlingen dele fakta, statistik, og andet materiale med din leder, sådan at han/hun kender det, allerede inden hans/hendes eget spillerum i forhandlingen ligger fast. Kom godt ud igen Afslutningen af enhver forhandling er samtidig starten på den næste. Sørg derfor for at komme godt ud af din forhandling. Selv om du måske ikke har fået det resultat, som du gerne ville have, så tænk på det som en mulighed for at bygge bro til den næste lønforhandling.


job

&vilkår

Løn i staten Lønninger pr. 1. 4. 2013

Arbejdstilsynet og andre stillinger. Danske Fysioterapeuter har i fællesskab med Ergoterapeutforeningen en organisationsaftale, der dækker henholdsvis fysioterapeuter, der ansættes som tilsynsførende i Arbejdstilsynet, og andre stillinger der oprettes i staten, og som ikke er omfattet af en underviseroverenskomst.

Undervisere ved Professionshøjskoler (University College )

Stillingerne er omfattet af ny løn, og der kan derfor aftales tillæg i forbindelsen med ansættelsen, samt ved de årlige lønforhandlinger. Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du aldrig tiltræder en stilling i Arbejdstilsynet uden at lønnen er på plads. Kontakt tillidsrepræsentanten eller Danske Fysioterapeuters Servicelinje for yderligere vejledning i forbindelse med ansættelse.

Lønnen fastsættes med udgangspunkt i et 8 trins basislønforløb. Hvert trin er 1-årigt og ved de første 7 trin sker oprykningen automatisk. Det 8. trin er kun automatisk for cand.cur, cand.scient.soc og cand.scient.san. For øvrige uddannelser kan lønstigningen aftales ved lokal forhandling.

Basisløn Arbejdstilsynet pr. år Basisløn Arbejdstilsynet pr. md.

320.651 26.721

Nyoprettede stillinger Hvis du søger en nyoprettet stilling i staten uden for Arbejdstilsynet og undervisningsområdet, skal der indgås en aftale mellem Danske Fysioterapeuter og arbejdsgiveren om en basisløn. Kontakt altid Danske Fysioterapeuters Servicelinje inden du tiltræder en nyoprettet stilling i staten.

Undervisere ved fysioterapeutuddannelsen og andre mellemlange videregående uddannelser, ansættes i et adjunktforløb, der som udgangspunkt er på 4 år. Derefter skal der ske en lektorbedømmelse for at opnå fastansættelse.

Indplacering ved nyansættelse sker på baggrund af relevant erfaring. Vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis skal være undervisningserfaring, men blot erfaring, der er relevant for ansættelsen. Husk også at såvel indplaceringen på basistrin, som evt. kvalifikations og funktionsløn skal aftales i forbindelse med ansættelsen. Der udmøntes automatisk et adjunkttillæg i adjunktperioden. Ved positiv lektorbedømmelse erstattes adjunkttillægget af et lektor tillæg, der er anført i overenskomst med et minimumsbeløb. Der skal ved udmøntning af lektortillæg konkret tages stilling til den samlede løn og til hvilke tidligere tillæg der skal videreføres. Danske Fysioterapeuter betragter ikke automatisk modregning af lektortillæg i tidligere aftalte tillæg for værende i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser. 21


Basistrin Professionshøjskolerne Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Trin 8 Adjunkttillæg Lektortillæg

Pr. år 254.394 288.960 288.960 311.426 331.915 336.160 341.352 351.971

Pr. md. 21.200 24.080 24.080 25.952 27.660 28.013 28.446 29.331

34.545 59.972

2.879 4.998

(alle tal er nettotal og tillægges 18 % pension)

Udover adjunkt og lektortillæg er der mulighed for lokalt aftalte tillæg. Timelønnet undervisning ved fysioterapeutuddannelsen følger som udgangspunkt sats II i Finansministeriet cirkulærer om timelønnet undervisning. 459,82 kroner inkl 60 minutters forberedelse (pr. 1. 4. 2013).

Lærere ved social og sundhedsuddannelserne (SOSU-skolerne) Lærerne ved social og sundhedsuddannelserne indplaceres på et af tre basistrin afhængig af antal års beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen. Hvert trin er 4 årigt og på hvert trin udmøntes et undervisertillæg. De tidligere stedtillægsområder er sammenlagt til to løngrupper: En for provinsen og en for hovedstaden. Pensionsprocenten er 17,3 %.

Basistrin SOSU-skoler (hovedstad) Trin 1 Trin 2 Trin 3

Pr. år 300.337 317.864 341.498

Pr. md. 25.028 26.489 28.458

Basistrin SOSU-skoler (provins) Trin 1 Trin 2 Trin 3

Pr. år 288.919 308.836 336.319

Pr. md. 24.077 25.736 28.027

Pr. år 20.565 23.199

Pr. md. 1.714 1.933

Undervisertillæg Tillæg på trin 1+2 Tillæg på trin 3 22


job

&vilkår

Ledere ved Professionshøjskoler (University College) Ledere ved professionshøjskoler indplaceres på et af tre basistrin. Indplaceringen sker på baggrund af, hvor i ledelseslaget (organisationen) stillingen er placeret. Kontakt Danske Fysioterapeuters servicelinje, hvis du er i tvivl.

Basistrin 1 Basistrin 2 Basistrin 3

Pr. år 528.445 462.058 418.242

Pr. md. 44.037 38.505 34.854

Basisløntrinnene er nettotal og tillægges 18 % pension. Der kan lokalt forhandles tillæg til basislønnen. Desuden kan der forhandles resultatlønskontrakter og merarbejdsaftaler.

Løn i staten

Kontakt altid Danske Fysioterapeuters servicelinje angående vilkår, inden du tiltræder en lederstilling i staten. Regulering af tillæg (reguleringsfaktor) Tillæg aftales nu i 31. 3. 2012 niveau. For at finde det aktuelle beløb skal du gange med 1,0304. For at omregne fra det tidligere 1. 10. 1997 grundbeløb til 31. 3. 2013, skal du gange med 1,31066.

23


Løn som privatansat

uden overenskomst Hvis du er ansat på en klinik eller i en privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på individuel kontrakt. En kontraktansættelse kan indebære mange spørgsmål om fx løn, arbejdstid, ferie, pension og meget mere. Kontrakten skal gerne afspejle dine egne mål og ambitioner.

Som ansat på individuel kontrakt fremgår din løn og dine ansættelsesvilkår af henholdsvis din kontrakt, funktionærloven, ferieloven og en række andre ansættelsesretlige love. Funktionærloven gælder for alle fysioterapeuter, der er ansat minimum otte timer om ugen, og loven regulerer nogle områder af din ansættelse, fx opsigelse, løn under sygdom, kunde- og konkurrenceklausuler mv. Andre forhold er ikke reguleret af funktionærloven, og det er særligt disse forhold, du skal være opmærksom på, når du forhandler din kontrakt. Det gælder især: Løn Pension Arbejdstid Barsel og forældreorlov og børns sygdom Ferie og feriefridage (6. ferieuge) Læs mere om de enkelte punkter herefter.

24

Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du overvejer alle forhold, som kan være vigtige for dig, og vurderer om arbejdsgiverens udkast til kontrakt er god nok. Men husk at gøre det, før du skriver den under. Vi kan altid hjælpe dig med at gennemgå din kontrakt. Brug helst de standardkontrakter, som Danske Fysioterapeuter har udarbejdet. Dem finder du på fysio.dk/Lon-og-ansattelse/Kontrakter-til-private/ Kontakt Servicelinjen på servicelinjen@fysio.dk eller telefon 33 41 47 90. Løn Hvis du er ansat på en individuel kontrakt skal din løn fastsættes efter en forhandling mellem dig og din arbejdsgiver. Det er denne forhandling, som sætter niveauet for din løn og de øvrige vilkår, og det er derfor meget vigtigt, at du forbereder dig til forhandlingen, og at du sætter dig et både ambitiøst og realistisk mål for dine krav. Danske fysioterapeuter har fastsat en vejledende mindsteløn for fysioterapeuter på individuel kontrakt.


job

&vilkår

Vejledende mindsteløn med lokalt forhandlede goder (pr. 1. 4. 2013) Fuld tid (37 timer om ugen) 31.577 kr. pr. måned (heraf pension 4.414 kr.) Deltid (30 timer om ugen) 25.603 kr. pr. måned (heraf pension 3.579 kr.) Timebetaling 197 kr. pr. time (heraf pension 27 kr.) Den vejledende mindsteløn med lokalt forhandlede goder tager afsæt i de faste goder, som nyuddannede fysioterapeuter får i en offentlig ansættelse i regionerne. Det drejer sig især om den sjette ferieuge, barsel og betalt frokost. Den vejledende løn er en bruttoløn, hvor der er indregnet en pension på 16,25 %.

Vejledende mindsteløn uden yderligere aftalte tillæg og goder (pr. 1. 4. 2013) Fuld tid (37 timer om ugen) 35.562 kr. pr. måned Deltid (30 timer om ugen) 28.834 kr. pr. måned Timebetaling 222 kr. pr. time Den vejledende mindsteløn er uden lokalt forhandlede goder, som nyuddannede fysioterapeuter får i en offentlig ansættelse i regionerne (den sjette ferieuge, barsel og betalt frokost), men er justeret i forhold til værdien af de goder, som du ikke har aftalt i din kontrakt, fx pension, frokost og kompetenceudvikling. Den vejledende løn er en bruttoløn, hvor der er indregnet en pension på 16,25 %.

Provisionsløn På nogle arbejdspladser er en del af lønnen baseret på provisionsaflønning, dvs. du får en andel af den omsætning eller de resultater, som du skaber i dit arbejde. Hvis provisionen er tilstrækkelig høj, og hvis du har stor indflydelse på omsætningen eller resultaterne, kan det være fornuftigt med provisionsaflønning. Provisionsløn er dog samtidig en meget usikker måde at være aflønnet på, og du kan ikke forudse fra måned til måned præcist hvordan din løn kommer til at være. Dårlige tider får altså direkte indflydelse på din løn. Vær derfor opmærksom på, hvor stor en del af din løn, der er baseret på provision.

Derudover kan provisionsløn have betydning for dine muligheder for at optjene timer i forhold til arbejdsløshedsunderstøttelse. Kontakt evt. din Akasse. Lønregulering eller lønforhandling Hvis du er ansat på individuel kontrakt, sker der ikke nogen automatisk regulering af din løn med mindre, du har aftalt det med din arbejdsgiver. Du bør derfor sikre dig, at kontrakten indeholder enten: En aftale om at din løn reguleres parallelt med reguleringerne af de regionale, kommunale eller statslige offentlige lønninger eller At du har ret til en årlig lønforhandling, hvor du forhandler din løn direkte med din arbejdsgiver.

25


Pension Pension er et forhandlingsspørgsmål, når du ansættes på en individuel kontrakt. Hvis du ikke har aftalt pension, så får du ikke anden pension end folkepensionen og det, du selv sparer op ved siden af. På det offentlige område udgør pensionen for fysioterapeuter mellem ca. 16,45 og 18 %, og den betales helt af arbejdsgiveren. Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du sikrer dig en fornuftig pensionsopsparing, hvis du er ansat på individuel kontrakt, og at pension ikke er mindre end 16,45 %. Barsel Når det gælder barsel, har du som ansat på individuel kontrakt ikke de store goder, med mindre du aftaler det med din arbejdsgiver og får det skrevet ind i din ansættelseskontrakt. Du bør derfor altid overveje om barselsloven, der sikrer dig dagpengesats, er tilstrækkelige i forhold til din familiemæssige situation. Medmindre der er fastsat bedre vilkår i din ansættelseskontakt, har du som privatansat mor ret til orlov med halv løn fire uger før terminen og 14 uger efter fødslen. Er den halve løn mindre end dagpengesatsen, har du som minimum ret til dagpengesatsen. Hvis du ikke har aftalt andet har du som privatansat far ikke ret til løn, men alene ret til 2 uger barselsorlov med dagpenge inden for de første 14 uger efter fødslen.

26


job

Forældreorlov Som privat ansat mor eller far har du ikke ret til løn under forældreorlov (orloven som følger efter din barselsorlov), med mindre du har aftalt en ret til løn under forældreorlov i din ansættelseskontrakt. I stedet gælder en ret til dagpenge i 32 uger. Din arbejdsgiver betaler til barsel.dk, der er en barselsfond. Fonden giver mulighed for, at din arbejdsgiver yder hel eller delvis løn i en del af orloven, med kun en meget begrænset påvirkning af arbejdspladsens økonomi. Læs mere på: atp.dk/X5/wps/wcm/connect/atp/ atp.dk/erhverv/sik/barsel.dk Barns sygdom Når det gælder barns sygdom, har du som ansat på individuel kontrakt kun ret til fravær med løn på dit barns 1. og 2. sygedag, hvis du aftaler det med din arbejdsgiver og får det skrevet ind i din ansættelseskontrakt. Ferie og fridage Som ansat på individuel kontrakt har du som udgangspunkt fem ugers betalt ferie. Du har derimod ikke en sjette ferieuge eller fri på særlige dage (fx juleaftensdag, nytårsdag, 1. maj og Grundlovsdag) med mindre, du har aftalt det i din kontrakt. Når ferieåret begynder, får du udbetalt en særlig feriegodtgørelse. Det sker typisk i maj måned. Hvis du ikke har aftalt andet, vil feriegodtgørelsen være på 1 % af din løn.

&vilkår

Har du arbejdet hele året (2012) har du optjent 5 ugers ferie til afholdelse i det efterfølgende ferieår 1. maj 2013- 31. april 2014. Bliver du syg inden din ferie, er det en feriehindring, så ferien ikke kan afholdes og du kan få erstatningsferie. Bliver du syg under din ferie giver det som udgangspunkt ikke ret til erstatningsferie, med mindre sygefraværet under din ferie bliver over en uge. Danske Fysioterapeuter anbefaler at du melder dig syg overfor din arbejdsgiver og sikrer dig dokumentation for sygdommen, hvis du bliver syg under din ferie. Frokost Offentlige ansatte har betalt frokostpause. Det gælder ikke for ansatte på individuelle kontrakter, med mindre det er aftalt. En betalt frokostpause udgør 2,5 timer om ugen, så det er værd at overveje, at forhandle det ind i kontrakten. Andre centrale forhold Der er andre ting, du kan overveje, før du forhandler din kontrakt. Skal du fx arbejde på mange forskellige arbejdssteder? Har du meget skiftende arbejdstider og skal du arbejde på særlige tidspunkter? Er det et krav, at du bruger egen bil? Har du brug for en telefon eller en pc, og stiller arbejdsgiver det til rådighed? Hvad forestiller du dig i forhold kompetenceudvikling? Endelig er din arbejdsgiver forpligtet til at tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring og erhvervsansvarsforsikring for dig.

Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du forhandler om fri på særlige dage og i øvrigt forhandler om ret til frihed både ved selve ansættelsen og i det løbende ansættelsesforhold.

27


Løn som privatansat

med overenskomst Danske Fysioterapeuter har indgået overenskomster med en række arbejdsgivere på det private arbejdsmarked.

Overenskomsterne er meget forskellige. Nogle er omfattende og der er aftalt regler og vilkår, der svarer til det offentlige område. Det gælder fx barsel, barns 1. og 2. sygedag, 6 ugers ferie og en pensionsordning, hvor arbejdsgiver betaler det fulde bidrag (16-18 %). Andre af overenskomsterne er forholdsvis kortfattede og overordnede, og her skal man være opmærksom på, at der kan være forhold, man skal forhandle selv. I nogle af overenskomsterne er det aftalt, at man følger de offentlige løntakster, og i andre, at man følger KTO-lønsatserne.

Danske Fysioterapeuter har indgået overenskomst med følgende private arbejdsgivere: Falck Danmark A/S Fonden Mariehjemmene Konsulentfirmaet Vibeke Munk OASIS Privatsygehus Danmark PTU - Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede RCT-Jylland DIGNITY (Rehabilitering- og Forskningscentret for Torturofre (RCT)) ThommysmindeCentret Vejlefjordcentret Derudover har Danske Fysioterapeuter indgået en vikaroverenskomst med arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv og deres medlemsorganisation Foreningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark (FASID), som repræsenterer en række vikarbureauer. Læs mere om overenskomsterne på fysio.dk/Lonog-ansattelse/Regelsamling1/OverenskomsterPrivate/

28


job

&vilkår

Fleksjob Fleksjob er en stilling på særlige vilkår, som Kommunen yder tilskud til. Der kan oprettes fleksjob både i det offentlige og i det private. Der er også muligt for selvstændige at få tilskud til fleksjob i egen virksomhed. Det er din hjemkommune, der vurderer om du er berettiget til et fleksjob. Du kan få yderligere oplysninger i din kommune.

Den 1. januar 2013 trådte den nye fleksjobreform i kraft. Reformen har betydet to væsentlige ændringer. Fleksjob er nu midlertidige, og tilskuddet er ændret således, at du fremover får løn for den arbejdsindsats, du reelt yder. Derudover får du tilskud fra kommunen. Kommunen skal hver 5 år revurderer bevillingen til fleksjob. Fleksjob kan deles i to typer: Fastholdelsesfleksjob og almindeligt fleksjob. Fastholdelsesfleksjob Et fastholdelsesfleksjob er typisk et arbejde på nedsat tid og med skåne hensyn, beregnet for personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen. Et fastholdelsesfleksjob er en ansættelse på samme arbejdsplads, hvor du var ansat før eller under din sygdom. For at opnå et fastholdelsesfleksjob på "egen" arbejdsplads skal du først have været ansat minimum et år under de såkaldte "sociale kapitler". Det vil sige, at der skal være indgået en aftale med arbejdsstedet om særlige arbejdsvilkår. Det kan f.eks.

være fritagelse for specielt belastende arbejdsfunktioner, arbejde på midlertidig nedsat tid, omplacering eller andre tiltag, som tager særlige hensyn til din formåen. Sådanne vilkår er typisk aftalt mellem arbejdspladsen og dig selv, eventuelt med støtte fra tillidsrepræsentanten. Hvis man har lavet aftaler af denne art er det vigtigt at aftalerne efterfølgende kan dokumenteres. Hvis det efter et år eller mere viser sig, at du stadig ikke er i stand til at varetage dit oprindelige arbejde fuldt ud, kan et fastholdelsesfleksjob komme på tale. Almindeligt fleksjob Et fleksjob kan også etableres selvom der ikke er en aktuel tilknytning til en bestemt arbejdsplads, men før et sådant fleksjob kan bevilliges skal sagsbehandleren indsamle fornøden dokumentation og lave en indstilling til kommunes rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet kan dog vælge, at din arbejdsevne skal afprøves ved et ressourceforløb. Et ressourceforløb er en langsigtet plan for, hvordan der kan skabes fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Fremgangsmåden er, at der sammensættes et personligt forløb med en varighed på mellem et og fem år. Dette sker på tværs af beskæftigelses-, uddannelses-, social- og sundhedsområdet. Et ressourceforløb kan eksempelvis omfatte efteruddannelse, behandling, social støtte, praktik og arbejdsprøvning.

29


Fleksjob kan aftales med en arbejdstid på helt ned til få timer om ugen. Arbejdsstedet betaler kun for den arbejdsindsats, som reelt ydes, og kommunen betaler dig et supplerende tilskud. Kommunens ydelse reguleres i forhold til timetal og lønnen, og falder helt bort, hvis lønnen inklusiv pension er på 36.400 kroner pr. måned eller derover.

De, som allerede var i fleksjob den 1. januar 2013, forbliver under de tidligere regler, men hvis der skiftes til et andet fleksjob gælder det nye regelsæt. Hvis du vil vide mere om fleksjob er du velkommen til at kontakte Danske Fysioterapeuter. Er du medlem af Danske Sundhedsorganisationers A-kasse, (DSA), kan du også rette henvendelse til deres socialrådgivere. Læs mere på dsa.dk

Ansat med løntilskud eller i virksomhedspraktik Som ledig kan du blive ansat med løntilskud i en privat eller en offentlig virksomhed i op til et år. Løntilskudsjobbet skal være et led i en jobplan, hvor formålet er at give dig arbejdserfaring og rutine. Mens du er ansat i et job med løntilskud, er du fortsat ledig forstået på den måde, at du fortsat skal søge almindeligt arbejde. Bliver du ansat med løntilskud i en offentlig virksomhed, får du løn svarende til dagpengene, bliver du ansat i en privat virksomhed får du overenskomstmæssig løn. Det er vigtigt at 30

vide at løntilskudsjob ikke erstatter ordinære job, men skal medføre at der sker en nettoudvidelse af antallet af medarbejdere. Løntilskudsjob er et sæt ekstra hænder, der kommer til. En anden mulighed er at blive ansat i virksomhedspraktik. Det er et noget hurtigere forløb, hvor du typisk kommer i praktik på en arbejdsplads i 4 uger. Praktikperioden er helt gratis for virksomheden. Du modtager ydelse svarende til dagpenge.


job

&vilkår

Opsigelsesvarsler Funktionærloven Fra arbejdsgiverside: Ansættelse hvis prøvetid er aftalt – inden 2 1/2 måneds ansættelse Inden 5 måneders ansættelse Inden 2 år og 9 måneders ansættelse Inden 5 år og 8 måneders ansættelse Inden 8 år og 7 måneders ansættelse Efter 8 år og 7 måneders ansættelse

Varsel: 14 dage 1 måned til en måneds udgang 3 måned til en måneds udgang 4 måned til en måneds udgang 5 måned til en måneds udgang 6 måned til en måneds udgang

Fra lønmodtagerside 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang Hvis prøvetid er aftalt fra dag til dag, se dog altid ansættelsesbrev Opsigelsen skal meddeles skriftligt

Lønanciennitet For fysioterapeuter ansat i kommuner og regioner gælder erfaring bl.a. i relation til at fastslå, hvornår du stiger til et højere løntrin som følge af opnået erfaring.

Med i opgørelsen af erfaringen tæller alle de perioder hvor du har arbejdet som fysioterapeut. Fravær undervejs i dine ansættelsesforhold på grund af bl.a. ferie, sygdom og barselsorlov medregnes. Har du skiftet job bør du kontrollere, at den korrekte erfaringsdato fremgår af din første lønseddel.

Din lønanciennitet opgøres som det antal måneder, du har været beskæftiget i mindst 8 timer pr. uge på baggrund af uddannelsen som fysioterapeut. Din erfaringsdato er ofte anført på din lønseddel.

Læs nærmere på fysio.dk/Lon-og-ansattelse/Lon/ Lon-til-offentligt-ansatte/Lon-til-kommunalt-ogregionalt-ansatte/Lonanciennitet/ 31


Som fysioterapeut ansat i en kommune eller i en region er du via overenskomsten sikret en minimumsindplacering på Sundhedskartellets lønskala. Indplaceringen sker i udgangspunktet på baggrund af arbejdsområde og erfaring (anciennitet), eller der kan lokalt aftales indplacering på et højere trin, eller i en atypisk stilling.

Lønindplacering BASIS Lønindplacering i kommuner Kommunerne – trinindplacering Centralt aftalt

Lokal aftalemulighed

Atypisk stilling Trin 9 Klinisk underviser

Trin 8

Fysioterapeuter med 4 års erfaring eller mere

Trin 7

Indplacering i atypisk stilling Årsløn kr. 359.131 (1.1. 2006-niveau) foruden tillæg Stillinger, som ellers ville være på trin 4/7/8, kan aftales indplaceret på et højere trin

Trin 6 Trin 5 Fysioterapeuter med mindre end 4 års erfaring*

Trin 4

*Til fysioterapeuter med mindre end 4 års beskæftigelse ydes der et centralt aftalt tillæg på kr. 3.100. (årligt grundbeløb 1.1. 2006-niveau)

Fysioterapeuter med kandidatuddannelse cand. scient. fys. og cand.scient. san Centralt aftalt

Lokalt kan aftales 1. Tillæg udover grundløntrinnet

32

5 års erfaring* eller mere

A8

Mindre end 4 års erfaring*

A6

Mindre end 3 års erfaring*

A5

Mindre end 2 års erfaring*

A4

2. At anden erfaring end erfaring som kandidat medtages i opgørelse af den samlede anciennitet * Ved erfaring forstås den samlede tid (anciennitet) du har været beskæftiget på baggrund af gennemført kandidatuddannelse


job

&vilkår

Lønberegner På fysio.dk/Lon-og-ansattelse/Lon/Lon-til-offentligt-ansatte/Lon-til-kommunalt-og-regionalt-ansatte/ Lonberegner/ finder du en elektronisk lønberegner, som hurtigt kan give dig nøjagtige tal for din løn og arbejdstidsbestemte tillæg baseret på dine oplysninger om stilling, timetal og tillæg.

Lønindplacering BASIS Lønindplacering i regioner Regionerne – trinindplacering Centralt aftalt

Lokal aftalemulighed

Atypisk stilling

Indplacering i atypisk stilling Lønnen aftales lokalt som et samlet pensionsgivende kronebeløb i grundbeløb i 1.1. 2006-niveau uden tilknytning til et grundløntrin

Trin 8

Klinisk underviser

Trin 7

Stillinger, som ellers ville være på trin 4/5/6/7, kan aftales indplaceret på et højere trin

Fysioterapeuter med 6 års erfaring eller mere* Trin 6 Fysioterapeuter med udvidet arbejdsområde og 4 års erfaring eller mere* Fysioterapeuter med udvidet arbejdsområde og mindre end 4 års erfaring

Fysioterapeuter med mindre end 6 års erfaring**

Trin 5

Trin 4

*Til alle med 10 års erfaring eller mere ydes et tillæg på kr. 11.900 (årligt grundbeløb 1.1. 2006-niveau) ** Til fysioterapeuter med mindre end 8 års beskæftigelse ydes et centralt aftalt tillæg på kr. 1.850 (årligt grundbeløb 1.1. 2006-niveau)

33


Lønindplacering Ledere Grundlønnen for ledere aftales lokalt

For ledere ansat i regionerne og kommunerne aftales grundlønnen lokalt på samme måde som ydelse af yderligere løntrin eller løntillæg. Indplaceringen på grundlønnen sker efter en samlet vurdering af stillingens organisatoriske placering, herunder hvem der refereres til, stillingens omfang, indhold og ansvarsområde, samt antal underordnede.

34

Lønberegner På fysio.dk/Lon-og-ansattelse/Lon/Lon-til-offentligt-ansatte/Lon-til-kommunalt-og-regionaltansatte/Lonberegner/ finder du en elektronisk lønberegner for ledere ansat i kommuner og regioner. Her kan du hurtigt få nøjagtige tal for din løn og pension baseret på dine oplysninger om stilling, timetal og tillæg

Aftalen om indplacering på grundløntrin tager afsæt i en vurdering af ledelsesniveau, hvor der skelnes mellem 3 niveauer – øverste, mellemste og nedre niveau. Læs nærmere herom i ”Lønvejledning for ledere” som du finder på ledernes hjemmeside på fysio.dk.

Ledere på det regionale område På det regionale område kan alle trin fra L3 og højere i løntrinssystemet anvendes for ledende fysioterapeuter.

På begge områder anvendes en løntrinsskala bestående af 16 løntrin fra L 1 til L 16.

Mindste grundlønsindplacering er L3, men dog således at

Kroneværdien af løntrinnene afviger fra hinanden på det regionale og kommunale område (se tabellerne på side 37 og 40) og indplaceringsmulighederne er tilsvarende forskellig på de to områder.

Overfysioterapeuter med mere end 12 underordnede som minimum indplaceres på L7, og Overfysioterapeuter med mere end 48 underordnende som minimum indplaceres på L11.

Ledere på det kommunale område På det kommunale område indplaceres ledende fysioterapeuter i udgangspunktet på et af trinnene L5, L6, L10, L12 eller L14, men alle trin kan anvendes.

Ledere på det statslige område Søger du en lederstilling i staten, bør du altid kontakte Danske Fysioterapeuter angående løn og ansættelsesvilkår.


job

&vilkår

Løngrupper Den kommune, hvor din arbejdsplads er beliggende bestemmer, hvilken løngruppe du aflønnes efter. For at finde din løn i lønoversigten skal du altså vide, hvilken løngruppe kommunen er henført til, og det finder du i skemaet her under. De fleste kommuner er henført til løngruppe 0, så er din kommune ikke nævnt i skemaet her under tilhører kommunen løngruppe 0.

Løngruppe 0

Løngruppe 1

Løngruppe 2

Løngruppe 3

Løngruppe 4

Alle kommuner, der ikke er nævnt i oversigten

Esbjerg Frederikshavn Fåborg-Midtfyn Kalundborg Kerteminde Nyborg Næstved Odense Skanderborg Slagelse Sønderborg Aalborg

Køge Lejre Roskilde Solrød Århus

Allerød Fredensborg Frederikssund Gribskov Halsnæs Helsingør Hillerød Hørsholm

Albertslund Ballerup Brøndby Dragør Egedal Frederiksberg Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Greve Herlev Hvidovre Høje-Tåstrup Ishøj København Lyngby-Tårbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk

35


Kommunale lønsatser pr. 1. 4. 2013 Ikke ledende stillinger. Løntallene gælder fra 1. 4. 2013 og er eksklusiv fritvalgstillæg på 0,34 %.

trin 4 + 3.100 (06-niveau) trin 5

trin 6

trin 7

trin 8

trin 9

Atypisk stilling

Område 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Netto årsløn 276.445 280.589 283.455 287.598 290.466 Netto månedsløn 23.037 23.382 23.621 23.967 24.206 Pension 16,25 %/md 3.744 3.791 3.825 3.873 3.906 Netto årsløn 281.710 285.331 287.837 291.458 293.964 Netto månedsløn 23.476 23.778 23.986 24.288 24.497 Pension 16,25 %/md 3.815 3.857 3.886 3.928 3.957 Netto årsløn 312.961 315.704 317.603 320.348 322.247 Netto månedsløn 26.080 26.309 26.467 26.696 26.854 Pension 16,25 %/md 4.238 4.270 4.292 4.323 4.345 Netto årsløn 325.395 327.706 329.306 331.617 333.218 Netto månedsløn 27.116 27.309 27.442 27.635 27.768 Pension 16,25 %/md 4.406 4.433 4.452 4.478 4.497 Netto årsløn 337.268 339.094 340.357 342.182 343.445 Netto månedsløn 28.106 28.258 28.363 28.515 28.620 Pension 16,25 %/md 4.567 4.588 4.603 4.624 4.639 Netto årsløn 349.141 350.447 351.352 352.658 353.564 Netto månedsløn 29.095 29.204 29.279 29.388 29.464 Pension 16,25 %/md 4.728 4.743 4.754 4.769 4.779 Netto løn Grundlønnen er fastsat til 402.269 årligt / 33.522 md. Pension Pensionen beregnes som 16,25 pct. af den samlede løn (nettoløn er lønnen ekskl. pension)

Fysioterapeuter med akademisk uddannelse. Løntallene gælder fra 1. 4. 2013 og er eksklusiv fritvalgstillæg på 0,34 %. Trin A4

Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,25 %/md A5 Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,25 %/md A6 Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,25 %/md A8 Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,25 %/md Trin A 4 er 2 årigt, mens øvrige trin er 1 - årige

Alle områder 300.352 25.029 4.067 319.889 26.657 4.332 336.053 28.004 4.551 367.115 30.593 4.971 (nettoløn er lønnen ekskl. pension)

36


Kommunale lønsatser pr. 1. 4. 2013

job

&vilkår

Ledende stillinger. Løntallene gælder fra 1. 4. 2013 og er eksklusiv fritvalgstillæg på 0,34 %.

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

L13

L14

L15

L16

Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,98 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,98 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,98 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,98 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,98 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,98 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,98 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,98 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,98 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,98 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,98 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,98 %/md

Område 0 363.240 30.270 5.140 369.785 30.815 5.232 376.471 31.373 5.327 384.838 32.070 5.445 393.435 32.786 5.567 402.269 33.522 5.692 411.346 34.279 5.821 430.255 35.855 6.088 459.130 38.261 6.497 491.181 40.932 7.114 542.544 45.212 7.884 617.347 51.446 8.979

Område 1 363.928 30.327 5.148 370.138 30.845 5.237 376.471 31.373 5.327 384.838 32.070 5.445 393.435 32.786 5.567 402.269 33.522 5.692 411.346 34.279 5.821 430.255 35.855 6.088 459.130 38.261 6.497 491.181 40.932 7.114 542.544 45.212 7.884 617.347 51.446 8.979

Område 2 364.405 30.367 5.154 370.383 30.865 5.240 376.471 31.373 5.327 384.838 32.070 5.445 393.435 32.786 5.567 402.269 33.522 5.692 411.346 34.279 5.821 430.255 35.855 6.088 459.130 38.261 6.497 491.181 40.932 7.114 542.544 45.212 7.884 617.347 51.446 8.979

Område 3 365.093 30.424 5.162 370.735 30.895 5.244 376.471 31.373 5.327 384.838 32.070 5.445 393.435 32.786 5.567 402.269 33.522 5.692 411.346 34.279 5.821 430.255 35.855 6.088 459.130 38.261 6.497 491.181 40.932 7.114 542.544 45.212 7.884 617.347 51.446 8.979

Område 4 365.570 30.464 5.168 370.980 30.915 5.247 376.471 31.373 5.327 384.838 32.070 5.445 393.435 32.786 5.567 402.269 33.522 5.692 411.346 34.279 5.821 430.255 35.855 6.088 459.130 38.261 6.497 491.181 40.932 7.114 542.544 45.212 7.884 617.347 51.446 8.979

(nettoløn er lønnen ekskl. pension)

37


Kommunale lønsatser pr. 1. 10. 2013 Ikke ledende stillinger. Løntallene gælder fra 1. 10. 2013 og er eksklusiv fritvalgstillæg på 0,34 %.

trin 4 + 3.100 (06-niveau) trin 5

trin 6

trin 7

trin 8

trin 9

Atypisk stilling

Område 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Netto årsløn 276.760 280.904 283.770 287.913 290.781 Netto månedsløn 23.063 23.409 23.648 23.993 24.232 Pension 16,25 %/md 3.748 3.796 3.830 3.878 3.912 Netto årsløn 282.031 285.652 288.158 291.779 294.285 Netto månedsløn 23.503 23.804 24.013 24.315 24.524 Pension 16,25 %/md 3.819 3.862 3.891 3.933 3.962 Netto årsløn 313.318 316.061 317.960 320.705 322.604 Netto månedsløn 26.110 26.338 26.497 26.725 26.884 Pension 16,25 %/md 4.243 4.275 4.297 4.329 4.351 Netto årsløn 325.766 328.077 329.677 331.988 333.589 Netto månedsløn 27.147 27.340 27.473 27.666 27.799 Pension 16,25 %/md 4.411 4.438 4.457 4.484 4.503 Netto årsløn 337.653 339.479 340.742 342.567 343.830 Netto månedsløn 28.138 28.290 28.395 28.547 28.653 Pension 16,25 %/md 4.572 4.594 4.609 4.630 4.645 Netto årsløn 349.539 350.845 351.750 353.056 353.962 Netto månedsløn 29.128 29.237 29.313 29.421 29.497 Pension 16,25 %/md 4.733 4.749 4.759 4.774 4.785 Netto løn Grundlønnen er fastsat til 402.728 årligt / 33.561 md. Pension Pensionen beregnes som 16,25 pct. af den samlede løn (nettoløn er lønnen ekskl. pension)

Fysioterapeuter med akademisk uddannelse. Løntallene gælder fra 1. 10. 2013 og er eksklusiv fritvalgstillæg på 0,34 %. Trin A4

Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,25 %/md A5 Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,25 %/md A6 Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,25 %/md A8 Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,25 %/md Trin A 4 er 2 årigt, mens øvrige trin er 1 - årige

Alle områder 300.695 25.058 4.072 320.254 26.688 4.337 336.436 28.036 4.556 367.533 30.628 4.977 (nettoløn er lønnen ekskl. pension)

38


Kommunale lønsatser pr. 1. 10. 2013 & job

vilkår

Ledende stillinger. Løntallene gælder fra 1. 10. 2013 og er eksklusiv fritvalgstillæg på 0,34 %.

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

L13

L14

L15

L16

Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,98 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,98 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,98 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,98 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,98 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,98 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,98 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,98 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,98 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,98 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,98 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,98 %/md

Område 0 363.654 30.305 5.146 370.207 30.851 5.238 376.900 31.408 5.333 385.277 32.106 5.452 393.884 32.824 5.573 402.728 33.561 5.699 411.815 34.318 5.827 430.745 35.895 6.095 459.654 38.305 6.504 491.742 40.979 7.122 543.163 45.264 7.893 618.051 51.504 8.989

Område 1 364.342 30.362 5.154 370.560 30.880 5.243 376.900 31.408 5.333 385.277 32.106 5.452 393.884 32.824 5.573 402.728 33.561 5.699 411.815 34.318 5.827 430.745 35.895 6.095 459.654 38.305 6.504 491.742 40.979 7.122 543.163 45.264 7.893 618.051 51.504 8.989

Område 2 364.819 30.402 5.160 370.805 30.900 5.246 376.900 31.408 5.333 385.277 32.106 5.452 393.884 32.824 5.573 402.728 33.561 5.699 411.815 34.318 5.827 430.745 35.895 6.095 459.654 38.305 6.504 491.742 40.979 7.122 543.163 45.264 7.893 618.051 51.504 8.989

Område 3 365.507 30.459 5.168 371.157 30.930 5.250 376.900 31.408 5.333 385.277 32.106 5.452 393.884 32.824 5.573 402.728 33.561 5.699 411.815 34.318 5.827 430.745 35.895 6.095 459.654 38.305 6.504 491.742 40.979 7.122 543.163 45.264 7.893 618.051 51.504 8.989

Område 4 365.984 30.499 5.174 371.402 30.950 5.253 376.900 31.408 5.333 385.277 32.106 5.452 393.884 32.824 5.573 402.728 33.561 5.699 411.815 34.318 5.827 430.745 35.895 6.095 459.654 38.305 6.504 491.742 40.979 7.122 543.163 45.264 7.893 618.051 51.504 8.989

(nettoløn er lønnen ekskl. pension)

39


Kommunale lønsatser pr. 1. 1. 2014 Ikke ledende stillinger. Løntallene gælder fra 1. 1. 2014 og er eksklusiv fritvalgstillæg på 0,34 %.

trin 4 + 3.100 (06-niveau) trin 5

trin 6

trin 7

trin 8

trin 9

Atypisk stilling

Område 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Netto årsløn 278.137 282.281 285.147 289.290 292.158 Netto månedsløn 23.178 23.523 23.762 24.107 24.346 Pension 16,48 %/md 3.820 3.872 3.907 3.959 3.995 Netto årsløn 283.433 287.054 289.560 293.181 295.687 Netto månedsløn 23.619 23.921 24.130 24.432 24.641 Pension 16,48 %/md 3.892 3.938 3.969 4.014 4.046 Netto årsløn 314.875 317.618 319.517 322.262 324.161 Netto månedsløn 26.240 26.468 26.626 26.855 27.013 Pension 16,48 %/md 4.324 4.359 4.382 4.417 4.440 Netto årsløn 327.385 329.696 331.296 333.607 335.208 Netto månedsløn 27.282 27.475 27.608 27.801 27.934 Pension 16,48 %/md 4.496 4.525 4.545 4.574 4.594 Netto årsløn 339.331 341.157 342.420 344.245 345.508 Netto månedsløn 28.278 28.430 28.535 28.687 28.792 Pension 16,48 %/md 4.660 4.683 4.699 4.722 4.737 Netto årsløn 351.277 352.583 353.488 354.794 355.700 Netto månedsløn 29.273 29.382 29.457 29.566 29.642 Pension 16,48 %/md 4.824 4.841 4.852 4.868 4.879 Netto løn Grundlønnen er fastsat til 402.269 årligt/33.522 md. Pension Pensionen beregnes som 16,48 pct. af den samlede løn (nettoløn er lønnen ekskl. pension)

Fysioterapeuter med akademisk uddannelse. Løntallene gælder fra 1.1. 2014 og er eksklusiv fritvalgstillæg på 0,34 %. Trin A4

Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,48 %/md A5 Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,48 %/md A6 Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,48 %/md A8 Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,48 %/md Trin A 4 er 2 årigt, mens øvrige trin er 1 - årige

Alle områder 302.189 25.182 4.150 321.846 26.820 4.420 338.108 28.176 4.643 369.360 30.780 5.073 (nettoløn er lønnen ekskl. pension)

40


Kommunale lønsatser pr. 1. 1. 2014

job

&vilkår

Ledende stillinger. Løntallene gælder fra 1. 1. 2014 og er eksklusiv fritvalgstillæg på 0,34 %.

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

L13

L14

L15

L16

Netto årsløn Netto månedsløn Pension 17,23 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 17,23 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 17,23 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 17,23 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 17,23 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 17,23 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 17,23 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 17,23 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 17,23 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 17,23 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 17,23 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 17,23 %/md

Område 0 365.462 30.455 5.247 372.047 31.004 5.342 378.773 31.564 5.439 387.192 32.266 5.559 395.841 32.987 5.684 404.730 33.728 5.811 413.862 34.489 5.942 432.886 36.074 6.216 461.938 38.495 6.633 494.185 41.182 7.263 545.863 45.489 8.049 621.123 51.760 9.167

Område 1 366.150 30.513 5.180 372.400 31.033 5.269 378.773 31.564 5.360 387.192 32.266 5.479 395.841 32.987 5.601 404.730 33.728 5.727 413.862 34.489 5.856 432.886 36.074 6.125 461.938 38.495 6.536 494.185 41.182 7.158 545.863 45.489 7.932 621.123 51.760 9.034

Område 2 366.627 30.552 5.186 372.645 31.054 5.272 378.773 31.564 5.360 387.192 32.266 5.479 395.841 32.987 5.601 404.730 33.728 5.727 413.862 34.489 5.856 432.886 36.074 6.125 461.938 38.495 6.536 494.185 41.182 7.158 545.863 45.489 7.932 621.123 51.760 9.034

Område 3 367.315 30.610 5.195 372.997 31.083 5.277 378.773 31.564 5.360 387.192 32.266 5.479 395.841 32.987 5.601 404.730 33.728 5.727 413.862 34.489 5.856 432.886 36.074 6.125 461.938 38.495 6.536 494.185 41.182 7.158 545.863 45.489 7.932 621.123 51.760 9.034

Område 4 367.792 30.649 5.201 373.242 31.104 5.280 378.773 31.564 5.360 387.192 32.266 5.479 395.841 32.987 5.601 404.730 33.728 5.727 413.862 34.489 5.856 432.886 36.074 6.125 461.938 38.495 6.536 494.185 41.182 7.158 545.863 45.489 7.932 621.123 51.760 9.034

(nettoløn er lønnen ekskl. pension)

41


Reguleringsfaktoren 1. 4. 2013 - 1. 1. 2014 - det kommunale område Reguleringsfaktoren pr. 1. april 2013 - 1,120119 Reguleringsfaktoren pr. 1. oktober 2013 - 1,121397 Reguleringsfaktoren pr. 1. januar 2014 - 1,126970 Tillæg Tillæg aftales i årlige grundbeløb i 1. 1. 2006 niveau. Ved lokal aftale skal tillæg minimum udgøre 6.100 kroner i årligt grundbeløb 1.1. 2006-niveau. Tillæg er pensionsgivende, dvs. at pensionen ydes ud over de anførte beløb. For at finde nutidsværdien skal tillægget ganges med reguleringsfaktoren. Eksempel på beregning af årlig nutidsværdi pr. 1. 4. 2013: Tillæg 12.500 årligt grundbeløb 1. 1. 2006 niveau x 1,120119 = 14.001 kr.

Andre eksempler pr. 1. 4. 2013: Grundbeløb 3.100 6.100 10.000 15.000 20.000 29.200 35.100 49.800

Årligt/pr. gang 3.472 6.833 11.201 16.802 22.402 32.707 39.316 55.782

Pr. måned 289 569 933 1.400 1.867 2.726 3.276 4.648

Pension pr. måned 47 93 152 228 303 443 532 755

Lønberegner På fysio.dk kan du finde en elektronisk løberegner. Med den kan du kontrollere og beregne din samlede løn. Du kan fx se, hvad ændring i tillæg, anciennitet, timetal mv. betyder for sin samlede løn.

42


job

&vilkår

Beklædningsgodtgørelse Er du ansat som fysioterapeut i en region ledende fysioterapeut i en region fysioterapeut i en kommune eller ledende fysioterapeut ansat i København eller Frederiksberg kommune er du berettiget til beklædningsgodtgørelse, hvis du ikke får stillet tjenestedragt til rådighed.

Månedligt beløb pr. 1. 04. 2013 Beløbet ydes uafhængigt af beskæftigelsesgrad og er ikke pensionsgivende

Sørger selv for tjenestedragt og vask Sørger selv for tjenestedragt, men ikke vask Vasker selv tjenestedragt (gælder kun kommunale fysioterapeuter)

Kommuner 271,38 128,77 142,61

Regioner 271,23 128,70 -

På det kommunale område kan der lokalt indgås afvigende aftale.

43


Regionale lønsatser pr. 1. 4. 2013 Ikke ledende stillinger. Løntallene gælder fra 1. 4. 2013.

trin 4 + 1.850 (06-niveau) trin 5

trin 6

trin 6 + 1.850 (06-niveau) trin 6 + 11.900 (06-niveau) trin 7

trin 7 + 11.900 (06-niveau) trin 8

trin 8 + 11.900 (06-niveau) Atypisk stilling

Område 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Netto årsløn 271.672 275.816 278.682 282.825 285.693 Netto månedsløn 22.639 22.985 23.223 23.569 23.808 Pension 16,03 %/md 3.629 3.680 3.716 3.767 3.803 Netto årsløn 282.620 286.241 288.747 292.368 294.874 Netto månedsløn 23.552 23.853 24.062 24.364 24.573 Pension 16,03 %/md 3.775 3.820 3.851 3.896 3.927 Netto årsløn 313.952 316.695 318.594 321.339 323.238 Netto månedsløn 26.163 26.391 26.550 26.778 26.937 Pension 16,03 %/md 4.194 4.228 4.251 4.285 4.309 Netto årsløn 316.030 318.773 320.672 323.417 325.316 Netto månedsløn 26.336 26.564 26.723 26.951 27.110 Pension 16,03 %/md 4.222 4.256 4.279 4.313 4.337 Netto årsløn 327.316 330.059 331.958 334.703 336.602 Netto månedsløn 27.276 27.505 27.663 27.892 28.050 Pension 16,03 %/md 4.372 4.406 4.430 4.464 4.487 Netto årsløn 326.417 328.728 330.328 332.639 334.240 Netto månedsløn 27.201 27.394 27.527 27.720 27.853 Pension 16,03 %/md 4.360 4.389 4.409 4.437 4.457 Netto årsløn 339.781 342.092 343.692 346.003 347.604 Netto månedsløn 28.315 28.508 28.641 28.834 28.967 Pension 16,03 %/md 4.539 4.568 4.587 4.616 4.636 Netto årsløn 338.321 340.147 341.410 343.235 344.498 Netto månedsløn 28.193 28.346 28.451 28.603 28.708 Pension 16,03 %/md 4.519 4.542 4.558 4.580 4.596 Netto årsløn 351.685 353.511 354.774 356.599 357.862 Netto månedsløn 29.307 29.459 29.564 29.717 29.822 Pension 16,03 %/md 4.698 4.721 4.736 4.759 4.774 Netto løn Aftales lokalt som et kronebeløb i 1.1. 2006 niveau Pension Pensionen beregnes som 16,03 pct. af den aftalte løn (nettoløn er lønnen ekskl. pension)

44


Regionale lønsatser pr. 1. 4. 2013

job

&vilkår

Ledende stillinger. Løntallene gælder fra 1. 4. 2013.

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L 10

L 11

L 12

L 13

L 14

L 15

L 16

Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md

Område 0 351.508 29.292 4.696 357.873 29.823 4.781 364.265 30.355 4.866 370.799 30.900 4.953 376.882 31.407 5.035 382.223 31.852 5.106 389.982 32.499 5.210 397.943 33.162 5.316 405.297 33.775 5.414 423.919 35.327 5.663 452.356 37.696 6.043 483.921 40.327 6.617 534.506 44.542 7.332 608.175 50.681 8.350

Område 1 353.068 29.422 4.715 359.179 29.932 4.797 365.271 30.439 4.878 371.487 30.957 4.962 376.882 31.407 5.035 382.223 31.852 5.106 389.982 32.499 5.210 397.943 33.162 5.316 405.297 33.775 5.414 423.919 35.327 5.663 452.356 37.696 6.043 483.921 40.327 6.617 534.506 44.542 7.332 608.175 50.681 8.350

Område 2 354.150 29.513 4.728 360.084 30.007 4.808 365.967 30.497 4.887 371.964 30.997 4.968 376.882 31.407 5.035 382.223 31.852 5.106 389.982 32.499 5.210 397.943 33.162 5.316 405.297 33.775 5.414 423.919 35.327 5.663 452.356 37.696 6.043 483.921 40.327 6.617 534.506 44.542 7.332 608.175 50.681 8.350

Område 3 355.710 29.643 4.748 361.390 30.116 4.824 366.973 30.581 4.900 372.652 31.054 4.976 376.882 31.407 5.035 382.223 31.852 5.106 389.982 32.499 5.210 397.943 33.162 5.316 405.297 33.775 5.414 423.919 35.327 5.663 452.356 37.696 6.043 483.921 40.327 6.617 534.506 44.542 7.332 608.175 50.681 8.350

Område 4 356.790 29.733 4.761 362.296 30.191 4.835 367.670 30.639 4.908 373.129 31.094 4.982 376.882 31.407 5.035 382.223 31.852 5.106 389.982 32.499 5.210 397.943 33.162 5.316 405.297 33.775 5.414 423.919 35.327 5.663 452.356 37.696 6.043 483.921 40.327 6.617 534.506 44.542 7.332 608.175 50.681 8.350

(nettoløn er lønnen ekskl. pension)

45


Regionale lønsatser pr. 1. 10. 2013 Ikke ledende stillinger. Løntallene gælder fra 1. 10. 2013.

trin 4 + 1.850 (06-niveau) trin 5

trin 6

trin 6 + 1.850 (06-niveau) trin 6 + 11.900 (06-niveau) trin 7

trin 7 + 11.900 (06-niveau) trin 8

trin 8 + 11.900 (06-niveau) Atypisk stilling

Område 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Netto årsløn 272.063 276.207 279.073 283.216 286.084 Netto månedsløn 22.672 23.017 23.256 23.601 23.840 Pension 16,03 %/md 3.634 3.686 3.722 3.774 3.810 Netto årsløn 283.028 286.649 289.155 292.776 295.282 Netto månedsløn 23.586 23.887 24.096 24.398 24.607 Pension 16,03 %/md 3.781 3.826 3.858 3.903 3.935 Netto årsløn 314.404 317.147 319.046 321.791 323.690 Netto månedsløn 26.200 26.429 26.587 26.816 26.974 Pension 16,03 %/md 4.200 4.234 4.258 4.293 4.317 Netto årsløn 316.485 319.228 321.127 323.872 325.771 Netto månedsløn 26.374 26.602 26.761 26.989 27.148 Pension 16,03 %/md 4.228 4.262 4.286 4.320 4.344 Netto årsløn 327.787 330.530 332.429 335.174 337.073 Netto månedsløn 27.316 27.544 27.702 27.931 28.089 Pension 16,03 %/md 4.379 4.413 4.437 4.471 4.495 Netto årsløn 326.888 329.199 330.799 333.110 334.711 Netto månedsløn 27.241 27.433 27.567 27.759 27.893 Pension 16,03 %/md 4.367 4.396 4.416 4.445 4.465 Netto årsløn 340.271 342.582 344.182 346.493 348.094 Netto månedsløn 28.356 28.548 28.682 28.874 29.008 Pension 16,03 %/md 4.545 4.574 4.595 4.624 4.644 Netto årsløn 338.808 340.634 341.897 343.722 344.985 Netto månedsløn 28.234 28.386 28.491 28.644 28.749 Pension 16,03 %/md 4.526 4.549 4.565 4.588 4.603 Netto årsløn 352.191 354.017 355.280 357.105 358.368 Netto månedsløn 29.349 29.501 29.607 29.759 29.864 Pension 16,03 %/md 4.705 4.728 4.743 4.766 4.782 Netto løn Aftales lokalt som et kronebeløb i 1.1. 2006 niveau Pension Pensionen beregnes som 16,27 pct. af den aftalte løn (nettoløn er lønnen ekskl. pension)

46


Regionale lønsatser pr. 1. 10. 2013

job

&vilkår

Ledende stillinger. Løntallene gælder fra 1. 10. 2013.

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L 10

L 11

L 12

L 13

L 14

L 15

L 16

Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,03 %/md

Område 0 352.015 29.335 4.702 358.389 29.866 4.787 364.790 30.399 4.873 371.333 30.944 4.960 377.425 31.452 5.042 382.774 31.898 5.113 390.544 32.545 5.217 398.516 33.210 5.324 405.881 33.823 5.422 424.530 35.378 5.671 453.008 37.751 6.051 484.619 40.385 6.626 535.277 44.606 7.343 609.052 50.754 8.362

Område 1 353.575 29.465 4.722 359.695 29.975 4.804 365.796 30.483 4.886 372.021 31.002 4.969 377.425 31.452 5.042 382.774 31.898 5.113 390.544 32.545 5.217 98.516 33.210 5.324 405.881 33.823 5.422 424.530 35.378 5.671 453.008 37.751 6.051 484.619 40.385 6.626 535.277 44.606 7.343 609.052 50.754 8.362

Område 2 354.657 29.555 4.736 360.600 30.050 4.815 366.492 30.541 4.894 372.498 31.042 4.975 377.425 31.452 5.042 382.774 31.898 5.113 390.544 32.545 5.217 398.516 33.210 5.324 405.881 33.823 5.422 424.530 35.378 5.671 453.008 37.751 6.051 484.619 40.385 6.626 535.277 44.606 7.343 609.052 50.754 8.362

Område 3 356.217 29.685 4.755 361.906 30.159 4.832 367.498 30.625 4.907 373.186 31.099 4.984 377.425 31.452 5.042 382.774 31.898 5.113 390.544 32.545 5.217 398.516 33.210 5.324 405.881 33.823 5.422 424.530 35.378 5.671 453.008 37.751 6.051 484.619 40.385 6.626 535.277 44.606 7.343 609.052 50.754 8.362

Område 4 357.297 29.775 4.769 362.812 30.234 4.843 368.195 30.683 4.916 373.663 31.139 4.990 377.425 31.452 5.042 382.774 31.898 5.113 390.544 32.545 5.217 398.516 33.210 5.324 405.881 33.823 5.422 424.530 35.378 5.671 453.008 37.751 6.051 484.619 40.385 6.626 535.277 44.606 7.343 609.052 50.754 8.362

(nettoløn er lønnen ekskl. pension)

47


Regionale lønsatser pr. 1. 1. 2014 Ikke ledende stillinger. Løntallene gælder fra 1. 1. 2014.

trin 4 + 1.850 (06-niveau) trin 5

trin 6

trin 6 + 1.850 (06-niveau) trin 6 + 11.900

trin 7

trin 7 + 11.900 (06-niveau) trin 8

trin 8 + 11.900 (06-niveau) Atypisk stilling

Område 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Netto årsløn 273.414 277.558 280.424 284.567 287.435 Netto månedsløn 22.784 23.130 23.369 23.714 23.953 Pension 16,27 %/md 3.707 3.763 3.801 3.857 3.895 Netto årsløn 284.434 288.055 290.561 294.182 296.688 Netto månedsløn 23.703 24.005 24.213 24.515 24.724 Pension 16,27 %/md 3.856 3.905 3.939 3.987 4.021 Netto årsløn 315.966 318.709 320.608 323.353 325.252 Netto månedsløn 26.331 26.559 26.717 26.946 27.104 Pension 16,27 %/md 4.284 4.321 4.346 4.383 4.409 Netto årsløn 318.057 320.800 322.699 325.444 327.343 Netto månedsløn 26.505 26.733 26.892 27.120 27.279 Pension 16,27 %/md 4.312 4.349 4.375 4.411 4.437 Netto årsløn 329.415 332.158 334.057 336.802 338.701 Netto månedsløn 27.451 27.680 27.838 28.067 28.225 Pension 16,27 %/md 4.466 4.503 4.529 4.565 4.591 Netto årsløn 328.512 330.823 332.423 334.734 336.335 Netto månedsløn 27.376 27.569 27.702 27.895 28.028 Pension 16,27 %/md 4.454 4.485 4.507 4.538 4.559 Netto årsløn 341.961 344.272 345.872 348.183 349.784 Netto månedsløn 28.497 28.689 28.823 29.015 29.149 Pension 16,27 %/md 4.636 4.667 4.689 4.720 4.741 Netto årsløn 340.492 342.318 343.581 345.406 346.669 Netto månedsløn 28.374 28.527 28.632 28.784 28.889 Pension 16,27 %/md 4.617 4.641 4.658 4.682 4.699 Netto årsløn 353.941 355.767 357.030 358.855 360.118 Netto månedsløn 29.495 29.647 29.753 29.905 30.010 Pension 16,27 %/md 4.796 4.821 4.838 4.862 4.879 Netto løn Aftales lokalt som et kronebeløb i 1.1. 2006 niveau Pension Pensionen beregnes som 16,27 pct. af den aftalte løn (nettoløn er lønnen ekskl. pension)

48


Regionale lønsatser pr. 1. 1. 2014

job

&vilkår

Ledende stillinger. Løntallene gælder fra 1. 1. 2014.

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L 10

L 11

L 12

L 13

L 14

L 15

L 16

Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,29 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,29 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,29 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,29 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,29 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,29 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,29 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,29 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,29 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,29 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,29 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,29 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,29 %/md Netto årsløn Netto månedsløn Pension 16,29 %/md

Område 0 353.764 29.480 4.802 360.170 30.014 4.889 366.603 30.550 4.977 373.178 31.098 5.066 379.300 31.608 5.149 384.676 32.056 5.222 392.484 32.707 5.328 400.496 33.375 5.437 407.898 33.992 5.537 426.639 35.553 5.792 455.259 37.938 6.180 487.026 40.586 6.767 537.936 44.828 7.499 612.077 51.006 8.540

Område 1 355.324 29.610 4.823 361.476 30.123 4.907 367.609 30.634 4.990 373.866 31.156 5.075 379.300 31.608 5.149 384.676 32.056 5.222 392.484 32.707 5.328 400.496 33.375 5.437 407.898 33.992 5.537 426.639 35.553 5.792 455.259 37.938 6.180 487.026 40.586 6.767 537.936 44.828 7.499 612.077 51.006 8.540

Område 2 356.406 29.701 4.838 362.381 30.198 4.919 368.305 30.692 4.999 374.343 31.195 5.082 379.300 31.608 5.149 384.676 32.056 5.222 392.484 32.707 5.328 400.496 33.375 5.437 407.898 33.992 5.537 426.639 35.553 5.792 455.259 37.938 6.180 487.026 40.586 6.767 537.936 44.828 7.499 612.077 51.006 8.540

Område 3 357.966 29.831 4.859 363.687 30.307 4.937 369.311 30.776 5.013 375.031 31.253 5.091 379.300 31.608 5.149 384.676 32.056 5.222 392.484 32.707 5.328 400.496 33.375 5.437 407.898 33.992 5.537 426.639 35.553 5.792 455.259 37.938 6.180 487.026 40.586 6.767 537.936 44.828 7.499 612.077 51.006 8.540

Område 4 359.046 29.921 4.873 364.593 30.383 4.949 370.008 30.834 5.022 375.508 31.292 5.097 379.300 31.608 5.149 384.676 32.056 5.222 392.484 32.707 5.328 400.496 33.375 5.437 407.898 33.992 5.537 426.639 35.553 5.792 455.259 37.938 6.180 487.026 40.586 6.767 537.936 44.828 7.499 612.077 51.006 8.540

(nettoløn er lønnen ekskl. pension)

49


Reguleringsfaktoren 1. 4. 2013 - 1. 1. 2014 - det regionale område Reguleringsfaktoren pr. 1. april 2013 - 1,122993 Reguleringsfaktoren pr. 1. oktober 2013 - 1,124612 Reguleringsfaktoren pr. 1. januar 2014 - 1,130199 Tillæg Tillæg aftales i årlige grundbeløb i 1. 1. 2006 niveau. Ved lokal aftale skal tillæg minimum udgøre 6.100 kroner i årligt grundbeløb 1.1. 2006-niveau. Tillæg er pensionsgivende, dvs. at pensionen ydes ud over de anførte beløb. For at finde nutidsværdien skal tillægget ganges med reguleringsfaktoren. Eksempel på beregning af årlig nutidsværdi pr. 1. 4. 2013: Tillæg 12.500 årligt grundbeløb 1. 1. 2006 niveau x 1,122993 = 14.037,41 kr. Andre eksempler pr. 1. 4. 2013: Grundbeløb 1.850 6.100 10.000 15.000 20.000 29.200 35.100 49.800

Årligt/pr. gang 2.078 6.850 11.230 16.845 22.460 32.791 39.417 55.925

Pr. måned 173 571 936 1.404 1.872 2.733 3.285 4.660

Pension pr. måned 28 92 150 225 300 438 527 747

Lønberegner På fysio.dk kan du finde en elektronisk løberegner. Med den kan du kontrollere og beregne din samlede løn. Du kan fx se, hvad ændring i tillæg, anciennitet, timetal mv. betyder for sin samlede løn.

50


job

&vilkår

Honorarer og satser Hvis du påtager dig en konsulentopgave, en undervisningsopgave eller et foredrag, så skal du være opmærksom på, at du selv skal aftale honoraret. For der findes ikke overenskomstaftalte takster for den slags opgaver, hverken for privat eller offentligt ansatte. Danske Fysioterapeuter har til det brug gennem mange år udarbejdet vejledende takster, som du kan tage udgangspunkt i, når honoraret skal aftales. Der tillægges normalt ikke pension eller feriepenge af den type honorarer. Det vil være relevant at drøfte dækning af transportudgifter, f.eks kilometergodtgørelse, hvis der er kørsel forbundet med opgaven. De vejledende takster er opdelt i fire niveauer, der ud over en timeløn indeholder nogle anbefalinger af, hvornår eller af hvem satserne kan anvendes. Det står dig frit for at aftaler højere satser, ligesom du kan aftale en differentieret aflønning, med en høj sats for de første timer og en lavere for de efterfølgende, hvis det drejer sig om en større opgave.

Takster pr. 1. 04. 2013 Takst 1 532 kroner Anbefales ved undervisning på et grundlæggende niveau, f.eks hvor målgruppen er borgere, idrætsudøvere, uuddannet personale, forældre. Eller konsulentopgaver, der ikke kræver stor forberedelse. Takst 2 670 kroner Anbefales ved undervisning af andre faguddannede, f.eks pædagoger, sygeplejersker, lærere eller andre terapeuter. Eller konsulentopgaver, der kræver mere forberedelse, en større forundersøgelse eller er forbundet med administrative opgaver, der ikke aflønnes separat. Takst 3 1.583 kroner Anbefales ved foredragsvirksomhed, på temadage, konferencer og lign. Taksten kan f.eks anvendes for den første time, og en lavere takst for de efterfølgende timer, hvor der kræves deltagelse men ikke oplæg. Takst 4 2.596 kroner Anbefales ved foredragsvirksomhed, hvis foredraget har et akademisk niveau og du har kompetencer på f.eks master, kandidat niveau eller du har en phd. Der kan også være tale om specialistgodkendte.

Kørselsgodtgørelse Pr. 1. 1. 2013 Kørselsgodtgørelse i egen bil Indtil 20.000 km Derover Knallert/cykelgodtgørelse

3,82 kroner pr. km 2,13 kroner pr. km 0,51 kroner pr. km

Satserne for kørselsgodtgørelse er generelle og gælder derfor både for kommuner, regioner og staten. Satserne reguleres normalt 1. januar hvert år.

51


Få altid professionel rådgivning fra din egen tillidsrepræsentant. På Danske Fysioterapeuters Servicelinje sidder der hver dag konsulenter klar ved telefonerne. Så har du eller en af dine kollegaer et spørgsmål vedrørende løn, ansættelsesvilkår eller dit tillidshverv, så ring til os på 33 41 47 90 eller skriv til Servicelinjen på servicelinjen@fysio.dk

Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90, 1358 København K Telefon 33 41 46 20, Fax 33 41 46 16 df@fysio.dk, www.fysio.dk

Job & Vilkår er produceret af Danske Fysioterapeuter. Udgivet i juni 2013. Oplag 1.000 stk. Design [ di’zain ] grafsisk design. Tryk BM Grafik. Tekst Danske Fysioterapeuter.

Har du spørgsmål – så er vi klar...

Job og Vilkår  

I løn- og overenskomstmagasinet, Job & vilkår, finder du bl.a. de nye lønstigninger i kommuner og regioner pr. 1. april 2103. Stigningerne...

Job og Vilkår  

I løn- og overenskomstmagasinet, Job & vilkår, finder du bl.a. de nye lønstigninger i kommuner og regioner pr. 1. april 2103. Stigningerne...

Advertisement