Page 1

Bus gasinet ma No 12 / december 2013

Danske Busvognmænd

El-busser kommer til København! Der er store forventninger til Movias forsøg med to el-busser i drift i København - målet er mindre støj, mindre forurening og mindre CO2-udledning. Side 14

Læs også 04. Turistbusbranchen er endnu ikke helt fri af krisen 06. Fra pris til kvalitet – NT fører an 22. Internet og trådløs underholdning – er det nu? Danske Busvognmænd for alle, der udfører erhvervsmæssig buskørsel

Timemodellen: bussen mangler i regnestykket Side 10


Et Daimler selskab

www.bus-store.com

I 201 4 B l i ve r IG Til Bu s S tor O M e Sh 2 1 . -2

ow 3 I Neu . Februar -Ulm 2 0 14 , Ty s kla nd

JuST  

BORN Tried. Tested. Trusted. Det nye europæiske mærke for brugte busser er her. Med et bredt, kvalitetsprøvet tilbud til alle mærker og modeller. Besøg os på www.bus-store.com eller kontakt vores BusStore ansvarlige Claus Korsgaard – Tlf.: +45 56 37 00 63

2 / Danske Busvognmænd EvoBus Danmark A/S, BusStore, Centervej 3, 4600 Køge


Leder / Indhold

Mod bedre tider! Som brancheanalysen i denne udgave viser, er det stadig for tidligt at erklære (turistbus)branchen helt fri af den økonomiske krise. Der er dog lys forude, og mon ikke 2013 – når tallene ligger klar – viser sig at være året, hvor økonomien i busbranchen begyndte at gå den rigtige vej.

Steen Bundgaard Adm. direktør

I løbet af året har DB i hvert fald sørget for, at det er blevet nemmere at være busvognmand. Vi har bl.a. forhandlet kompensation for den forhøjede lønsumsafgift med trafikselskaberne på plads. Vores politiske indsats har betydet, at busserne nu kan køre 100 km/t på de danske motorveje. Og i Udvalg for erhvervsmæssig personbefordring har vi gjort vores til, at oplægget til politikerne udvider busvognmændenes muligheder for at udbyde kørsel til offentlige og private kunder. I 2014 fortsætter arbejdet med at sikre special- og handicapvognmændenes vilkår i forhold til trafikselskaber og kommuner. NT fremlægger i denne udgave af Busmagasinet nye visioner for flextrafikken, men det er vigtigt for DB at gøre det klart, at der også er andre måder – uden om trafikselskaberne – at udføre specialkørslen på. DB vil også i 2014 sørge for, at bussen kommer på dagsordenen, når det gælder visionerne for timemodellen. Toget og bussen skal tænkes i sammenhæng, hvis timemodellen skal komme alle danskere til gavn. Sidst men ikke mindst vil DB i 2014 fortsætte arbejdet for turistbussen. Skatteministeren tager i løbet af foråret – på vores opfordring – fat på momsreglerne for udenlandske busvognmænd, og Københavns Lufthavn har i første omgang udsat indførelse af betaling for opsamling af passagerer. Mere om alt dette i 2014.

Indhold

06 04

Brancheanalyse: Turistbusbranchen er endnu ikke helt fri af krisen

06 Fra pris til kvalitet

– NT fører an

10 Timemodellen: Bussen

mangler i regnestykket

14 El-busser kommer til København!

16 Kort nyt

18

30

18 En spillevende branche

31 Paragraf i fokus

22 Internet og trådløs

33 Nostalgihjørnet

underholdning – er det nu?

24 Kort nyt 26 Bussen fortæller om...

Esbjerg, Kolding, Fredericia og Middelfart

30 Studietur med busser og sightseeing

22 Danske Busvognmænd

/ 03


Brancheanalyse

Brancheanalyse:

Turistbusbranchen er endnu ikke helt fri af krisen Af: Lasse Repsholt / Foto: Colourbox

Turistbustrafikken tog et dyk med den økonomiske krise i 2008, men er branchen kommet på rette vej igen? Det korte svar er nej, men det afhænger af, hvor man kigger hen. Busmagasinet har set på turistbusbranchens finansielle resultater i årene siden krisens begyndelse.

D

en økonomiske krise tog sit tag i busbranchen i 2008, hvor man registrerede 11 konkurser og tvangsopløsninger svarende til 1,5 pct. af de daværende virksomheder. Men det var også en rekord. Normen siden 2004 har ligget på mellem fire og ni konkurser om året – altså under én procent af virksomhederne. Hvordan er det så gået de resterende 99 pct.?

Væsentlige regionale forskelle Krisen for turistbusbranchen som et hele nåede bunden i 2011, hvor årets resultat efter skat var reduceret til 38 pct. i forhold til niveauet i 2008, men allerede i 2012 er branchen tilbage på niveauet fra 2008. I perioden er der sket en langsom kapitaltilpasning, hvor selskaberne gennemsnitligt har reduceret deres balancesum med 7 pct. fra 2008 til 2012. Med andre ord har turistbusselskaberne taget

04 / Danske Busvognmænd

bestik af situationen og reduceret antallet af busser – eller i hvert fald ikke fornyet og forstørret busparken i nævneværdigt omfang. En sådan udvikling bør komme til udtryk i forbedrede nøgletal. Afkastningsgraden udtrykker, hvor godt man udnytter sit kapitalapparat til at skabe økonomiske resultater, men her afspejles tilpasningen ikke helt endnu. Afkastningsgraden har for turistbusbranchen været støt faldende siden 2009, hvor den i gennemsnit var 7,0 pct. til et foreløbigt lavpunkt på 1,3 pct. Dette gennemsnit dækker dog over betydelige regionale forskelle. Som det fremgår af Figur 1 er det busselskaberne i Region Sjælland, der hurtigst – i 2011 – fik vendt resultaterne til det bedre. Dette skarpt forfulgt af turistbusbranchen i Region Hovedstaden, der i 2012 fik en stigning i afkastningsgraden i forhold til året før.

Busselskaberne i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syd har dog alle måttet konstatere faldende afkastningsgrader også i 2012 – til trods for forbedrede årsresultater målt nominelt. Dette tyder på, at de jyskfynske busselskaber enten ikke har kunnet tilpasse kapitalapparatet tilstrækkeligt, eller at der afventes bedre tider.

Region Hovedstaden har større udsving Det er værd at hæfte sig ved busselskaberne i Region Hovedstaden, der har taget det relativt største fald fra en gennemsnitlig afkastningsgrad på 9,4 pct. i 2008 til – 0,7 i 2011, hvilket også dækker over, at busselskaberne i Hovedstadsområdet i 2008 havde et resultat, der oversteg de øvrige regioners tilsammen og siden er faldet til en femtedel heraf. Det er også busselskaberne i Region Hovedsta-


Brancheanalyse

Figur 1: Afkastningsgrad i pct. fordelt på region og år. 125 turistbusselskaber

Sådan har vi gjort

14,0 12,0

Hvilke virksomheder omfatter analysen? I denne analyse indgår 125 anparts- og aktieselskaber, der offentliggør deres regnskaber. Der er tale om de virksomheder, som skønnes alene eller primært at være beskæftiget med turistbuskørsel. Flere kan derfor også have aktiviteter inden for rutekørsel og/ eller handicap- og specialkørsel.

10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 -2,0

2008

2009

2010

2012

2011

-4,0 Nord- og Midtjylland

Hovedstaden

Sydjylland og Fyn

Sjælland

den, der i samme periode har mærket mest til udenlandske busoperatørers konkurrence blandt andet på markedet for erhvervsturismen, konferencer, kongres- og leisuremarkederne i Hovedstadsområdet.

Alle

som branchen generelt og havde i 2012 en gennemsnitlig afkastningsgrad på 7,4 pct. – komfortabelt over branchens gennemsnit på 1,3 pct. Ser man på de mindre virksomheder er billedet mere varieret, og specielt de allermindste virksomheder med en balancesum på under en mio. kr. har dårlige resultater i perioden. Det skyldes formentlig, at de som underleverandører tidligt har kunnet mærke en omsætningsnedgang i modsætning til andre med en lidt større og mere stabil kundekreds. Samlet set er ikke alle dele af turistbusbranchen fri af krisen, men alle er godt på vej. Det vil ikke være uforsigtigt at vurdere, at når 2013 gøres op, er billedet vendt landet over. Specielt de mindre virksomheder lader dog til at være afhængige af et snarligt opsving for branchen som et hele.

Den ideelle turistvirksomhed Den ideelle turistbusvirksomhed er – at dømme efter de seneste års regnskabstal – et mellemstort selskab med en balancesum på mellem 5 mio. og 20 mio. Denne gruppe har de seneste år generelt haft højere og mere stabile afkastningsgrader end de øvrige selskaber. Her spiller geografien ingen rolle – de er at finde landet over fra Bornholm til Hjørring – men der er tale om virksomheder, der er godt forankrede i lokalområdet, formentlig med en god stabil, lokal kundekreds og nogle forskellige busprodukter og busrejser på hylden. Gruppen har ikke oplevet de samme dyk og udsving

Tabel 1. Afkastningsgrad. Fordelt på virksomhedsstørrelse (Balancesum i 1.000 kr.) 2008

2009

2010

2011

2012

Op til 999

0,8

-2,9

-3,2

-3,3

-3,5

1.000 til 4.999

9,1

13,1

3,7

6,2

2,3

5.000 til 19.999

7,7

10,6

7,9

6,5

7,4

20.000 og derover

6,5

11,4

4,0

-3,4

5,2

Alle

5,9

7,0

2,5

2,2

1,3

Derudover skal man være opmærksom på, at kun cirka halvdelen af de aktive busvirksomheder er registreret i selskabsform, hvorimod resten drives som personligt ejede eller interessentselskaber og derfor ikke aflægger offentligt regnskab. Anparts- og aktieselskaberne udgør dog formentlig den største andel af aktiviteterne i busbranchen. Hvilke regnskabsdata er benyttet? Ikke alle oplysninger fra selskabernes regnskaber er tilgængelige. Kun få virksomheder oplyser deres årlige omsætning og mere detaljerede oplysninger om balancens og resultatopgørelsens sammensætning er heller ikke tilgængelige i det datasæt, Danske Busvognmænd har benyttet. Anvendte regnskabstal er: • Årets resultat • Egenkapital • Selskabskapital • Samlet balance Anvendte nøgletal er: • Afkastningsgrad • Kapitalgrad • Likviditetsgrad • Soliditetsgrad • Egenkapitalens forrentning Analysen er baseret på data fra Experian A/S.

Danske Busvognmænd

/ 05


Flextrafik

Fra pris til kvalitet – NT fører an Af: Michael Branner / Foto: Nordjyllands Trafikselskab

Nordjyllands Trafikselskab har som det første trafikselskab i landet udarbejdet en selvstændig handlingsplan for flextrafikken. Målet er gennem samarbejde med kommuner, region og leverandører at hæve kvaliteten samtidig med, at kendskabet til flextrafikken øges.

F

lextrafikken i Nordjylland er god. Men den kan blive bedre! Det var budskabet på NT’s seminar om flextrafik i starten af oktober, hvor leverandører, kommuner, region og NT sammen skulle komme med bud på, hvordan NT’s mål om at fastholde kundetilfredsheden og forbedre flexkørslen skulle nås.

Seminaret hang sammen med NT’s nyligt offentliggjorte Flextrafikplan 2013-2016, hvor NT i samarbejde med ejere og leverandører planlægger, hvordan visionerne i planen med en række konkrete indsatser skal opnås. Til formålet har NT nedsat en række projektog styregrupper i organiseringen af flextrafikken. Heriblandt et såkaldt entreprenørudvalg,

hvor leverandører og chauffører skal gennemarbejde og implementere konkrete initiativer i driften, der i sidste ende skal forbedre rejseoplevelsen for kunden og på længere sigt højne kvaliteten af flextrafikken. Men hvorfor beslutter NT sig for at udvikle handlingsplaner og i et hidtil uset omfang at inddrage entreprenørerne i flextrafikken?

Leverandører, NT, kommune og region var sammen ude og afprøve flextrafikken som almindelige kunder. Det kom der vigtige erfaringer ud af.

06 / Danske Busvognmænd


Flextrafik

Svaret ligger ifølge underdirektør for NT Flextrafik, Nicolai B. Sørensen, to steder:

Bundniveauet skal hæves… For det første skal flextrafikkens berettigelse være mere end blot specialkørsel til lave priser. Der er kort sagt et bundniveau, der skal hæves, og det vil NT gerne betale for: ”Tiden er blevet en anden end for 20 år siden, hvor man lavede nogle meget hårde udbud om flextrafikken. Det er fint nok, at de besparelser, der laves ved at rationalisere specialkørslen, ryger ned som bidrag i kommunekassen, men man kunne måske bruge bare en lille del af de besparelser til at udvikle produktet til glæde for brugerne,” fortæller Nicolai Sørensen til Busmagasinet, da vi er kommet forbi for at høre mere om NT’s syn på flextrafikplanen og det overståede seminar i Nordjylland. Et godt eksempel på et samarbejde, der hæver bundniveauet, er NT’s målsætning om, at alle chauffører i flextrafikken i fremtiden skal have et certifikat, der dokumenterer, at chaufføren kan håndtere de svære situationer, man indimellem står i, når man kører med passagerer, der har sukkersyge, epilepsi o.l. Projektet er sat i gang sammen med andre trafikselskaber, AMU-uddannelserne og ikke mindst deltagerne i det føromtalte entreprenørudvalg, der allerede har bidraget konstruktivt til at målrette den uddannelse, der skal give certifikatet. Til gengæld er NT parat med belønninger til de vognmænd, der er med til at hæve niveauet. Man har således besluttet, at vognmænd, der kan levere chauffører, der har modtaget dette certifikat, får 4 kr. mere pr. køretime i NT Flextrafik.

… og konceptet skal udvikles Hvor flextrafikken med Nicolai Sørensens ord startede med at være ”en hardcore udbudsforretning” – hvor det handlede om at finde de billigste entreprenører til at udføre kørslen – så er flexkørslen med tiden i højere grad blevet et nyt koncept for trafikselskaberne, hvor ikke mindst den oplevede kvalitet fra borgerens synsvinkel er vigtig: ”Det gør så også, at vi bliver nødt til at diskutere flexkørslen ud fra nogle andre parametre,” fortsætter Nicolai Sørensen og forklarer, hvordan flextrafik for NT er en måde at forenkle erhvervet på, så det bliver et attraktivt tilbud ved siden af trafikselskabernes rutetrafik. ”I Danmark har man 50 forskellige paragraffer, man kan bevilge specialkørsel til borgerne efter. Området er kort sagt uigennemskueligt både udbudsmæssigt og lovgivningsmæssigt. Oprettelsen af flextrafik gjorde denne type kørsel lettere at forstå for vognmanden og de borgere, der rent faktisk skal køres med,” udtaler Nicolai Sørensen om vi-

sionerne i flextrafikplanen. ”Egentlig kunne vi bare være fortsat med at udbyde kørsel og få billigere tilbud ind, men med flextrafikplanen stiller vi spørgsmålet: Hvordan kan vi kvalitetsudvikle dette kørselsområde?”

Entreprenørudvalget: Kodeordet er samarbejde Modsat rutetrafikken er der ikke den samme skarpe distinktion mellem indkøber og leverandør i flextrafikken. Flextrafikken kræver nemlig dagligt samarbejde om at få tingene til at fungere, da hverken vognmænd eller trafikselskab kender kørselsplanerne for flextrafikken på forhånd. Derfor har det været relevant at inddrage entreprenørerne i så stort et omfang, som vi ser med Flextrafikplan 2013-2016. ”I stedet for at trafikselskaber sidder alene og finder på de gode ideer, var det oplagt at sætte os sammen med vores ejere (kommuner og regioner, red.), chauffører og vognmænd for at diskutere, hvordan vi får realiseret vores målsætninger. Det er det, entreprenørudvalget skal være med til. Selvfølgelig har vi nogle bestemte roller som indkøber og leverandører, men med et entreprenørudvalg skal vi mere over i en retning af, at dette er et partnerskab, hvor vi er fælles om at udvikle flextrafikken,” fortæller Nicolai Sørensen. ”I vores entreprenørudvalg vil vi gerne have nogle meget konkrete diskussioner. Skal vi f.eks. stille krav til udstyr i bilerne? Skal bestillingerne fra trafikselskabet komme kl. 18 aftenen før i stedet for kl. 20? Det er sådan nogle hands on-problemer, vi gerne vil have diskuteret i entreprenørudvalget.” Det er dog ikke kun de driftsmæssige forhold i busser og biler, som entreprenørudvalget skal arbejde med. Også mere strategiske emner

som udbud og incitamentsforhold er på dagsorden, forklarer Nicolai Sørensen: ”Der er selvfølgelig interesseforskelle – det skal vi ikke være blinde over for. Men indtil videre har vi faktisk i entreprenørudvalget udpeget 10-15 punkter i det nuværende udbudsmateriale, hvor vi måske kan gøre nogle ting anderledes, der får kravene fra vores kunder til at gå op i en højere enhed med udfordringerne for vognmændene. Det er sådan noget, vi skal løse i entreprenørudvalget.”

Bod og gulerødder På seminaret i Nordjylland kunne alle de implicerede i Flextrafikplan 2013-2016 sammen brainstorme om, hvordan flextrafikken kan drives fremad mod ovennævnte målsætninger. Men seminaret var også en oplagt lejlighed til at få afstemt forventninger til relationen mellem udbyder og leverandør. Her kom også bodsystemer og ”de brodne kar” i branchen på dagsordenen. Budskabet fra vognmændene var klart: Det er ikke holdbart, når en leverandør slipper for at blive straffet for en fejl, som andre leverandører har gjort sig umage for at undgå. Og det var et budskab, som NT tog godt imod: ”Vi har nogle få vognmænd, der ikke leverer varen. Derfor er det nødvendigt at have et bodsregime,” fortæller Nicolai Sørensen. ”Jeg synes, der var et tydeligt signal fra branchen om at holde fast i at give bod til de vognmænd, der ikke leverer. Vi skal selvfølgelig også have fundet nogle modeller til at måle, hvem der leverer en god kvalitet, og hvilke gulerødder disse vognmænd skal have. Hvordan gør man det på en retfærdig måde? Det er de svar samarbejdet i entreprenørudvalget gerne skulle give.”

Danske Busvognmænd

/ 07


Flextrafik

Danske Busvognmænd kaster sig ind i arbejdet… Danske Busvognmænd har kastet sig ind i arbejdet med lokale repræsentanter i entreprenørudvalget og de tilhørende underudvalg. ”Vi er selvfølgelig nødt til som udgangspunkt at rose NT for – omsider – at sætte gang i et arbejde, der skal ændre balancen i flextrafikken, så kvalitet spiller en større rolle, end den har gjort hidtil. Vi vil bidrage så konstruktivt, vi kan, men med den sparedagsorden, der dominerer kommunerne og regionerne, ved vi dog godt, at træerne ikke vokser ind i himlen,” forklarer Lasse Repsholt, chefkonsulent i Danske Busvognmænd. Også formanden for special- og handicapsektoren i Danske Busvognmænd Allan Mørup er positiv over for NT’s imødekommenhed: ”Jeg ser NT Flextrafikplan som optakten til et større samarbejde, hvor vi hæver kvaliteten i takt med, at flextrafikkens produkter bliver mere populære hos passagererne,” udtaler Allan Mørup, der selv deltog i seminaret i Nordjylland. ”NT er uden tvivl mange vognmænds største kunde. Der kan naturligvis opstå uenigheder i sådan en relation, men det er uden tvivl i alles interesse at være i dialog og finde løsninger på dagligdagens udfordringer sammen, så de i sidste ende kommer passagererne til gavn."

…og diskussionen Foreningen er dog langt fra lutter roser. Både formand Allan Mørup og chefkonsulent Lasse Repsholt mener, at det kan hæmme de enkelte kommuners tilpasningsmuligheder samt busvognmændenes muligheder for skabe værdi for passagerer og kommuner, at det er trafiksel-

Seminaret i Nordjylland gav anledning til gruppearbejde og brainstorming om fremtidens flextrafik. I baggrunden leder NT’s direktør Jens Otto Størup gruppearbejdet.

skaberne og ikke kommunerne selv der står for udliciteringen. ”NT’s arbejde tager fat i nogle gode ting, men udfordringen er også at få specialkørslen løftet op på et højere niveau over hele landet. Der er indtil videre ikke lagt op til et grundlæggende opgør med den forretningsmodel, der passer trafikselskaberne godt men store dele af persontransporterhvervet dårligt: Et-årige kontrakter, et spot-marked for persontrafik, hvor du som vognmand og chauffør ikke ved, om du er købt eller solgt og endelig et stort og dominerende trafikselskab, der sætter sig på alle led i værdikæden: Call-center, bestillingsmodtagelse, kørselsplanlægning, kvalitetssikring og fakturering. Kun kørslen leveres af de private virksomheder til laveste pris,” afslutter Lasse Repsholt.

Entreprenørudvalget Entreprenørudvalget i NT Flextrafik har fokus på tiltag, der styrker forholdet mellem NT, vognmænd, chauffører og kunder. Tiltagene drejer sig bl.a. om chaufføruddannelse, kvalitetssikring og kontrakter. Der sidder to repræsentanter fra Danske Busvognmænd i entreprenørudvalget sammen med repræsentanter fra taxibranchen, Flexdanmark og NT.

Godt initiativ! Nordjyllands Trafikselskab afholdt i begyndelsen af oktober et seminar over to dage i Løgstør om flextrafik i Nordjylland. Deltagerkredsen talte repræsentanter fra alle de mange led, der indgår i produktionen af flextrafik: Trafikselskabets ledelse, Flexdanmark, kommunerne i Nordjylland, chaufførerne, taxivognmændene, OST-vognmænd og busvognmænd. Det var samtidig alle funktionerne, der var repræsenteret. Både personer, der styrer økonomien, planlægningen og alt det øvrige administrative til dem, der sidder bag rattet og udfører transporterne. Det var en enestående lejlighed til at få vendt hverdagens udfordringer og gennem forklaringer om det arbejde hver især udføre få en gensidig større respekt og forståelse for hele produktionen af flextrafik. Medvirkende til et meget

08 / Danske Busvognmænd

positivt og udbytterigt seminar var, at alle deltagere var startet med at blive transporteret – anonymt – rundt i Aalborg af flextrafik. Så alle havde nogle helt konkrete oplevelser at kunne tale ud fra. Alene de to dages seminar bragte hos alle deltagere en større indsigt og forståelse for, hvad de andre led i kæden har af udfordringer i hverdagen. Samtidig fik alle også noget hjemmearbejde med, som der nu skal følges op på. Seminaret skal ses i sammenhæng med NT´s flextrafikplan 2013-2016. Stor ros til NT og specielt til direktør Jens Otto Størup for at tage initiativ til, at NT bruger to dage på at finde ud af, hvordan et godt produkt kan gøres endnu bedre. Steen Bundgaard, Direktør i Danske Busvognmænd


Kort Nyt

Kokmose 7 6000 Kolding Tlf: 75 51 72 00 Fax: 75 51 71 94

VOLVO 9500 EURO 6

Bedre busser sælges: Turistbusser: 14 Volvo B11R 9700HD-5 stj. 14 Volvo B11R 9700HD-4 stj. 14 Volvo B11R-9900HD-4 stj. 13 Volvo B9R 9500H-fabriksny 11 Volvo B13R-9700HD 02 Volvo B12-9700HD 96 Volvo B12-Star 602 03 Volvo B12B-9900HD 04 SETRA S416 HDH

50+1+1 54+1+1 52+1+1 51+1 59+1+1 52+1+1 49+1+1 57+1+1 51+1+1

460HK I-shift Euro 6 460 HK, I-shift, Euro 6 460 HK I-shift Euro 6 13 m. 380HK I-shift Euro 5 Flere udførsler, 460HK, Euro 5, km 230.000 En ejer, alt i udstyr, km 750.000 En ejer, meget velholdt, km 790.000 Kr. 9.800,00 + moms pr. mdr. EURO 4 plakette, 478 HK, km 660.000

47+24 52+35 50+38 33+35 47+24 30+35 29+12 1

Næsten pænere end ny! Kr. 495.000 13,7 meter lav bagperron, km 770.000 13,7 meter lav bagperron 12 meter lav entre Rutebus med hofteseler 12 meter lav entre 0 meter bus – hofteseler, kr. 45.000

Rute- og bybusser: 06 Volvo B12M-8700 05 Volvo B12M-8700 00 Volvo B10M-V25 98 Volvo B10BLE-8500 97 Volvo B10M-8500 02 Volvo B10BLE-8500 96 Volvo B6R-Vest

Øvrige: DEMO MB VEGA GT 05 Iveco C65 05 Iveco 50C 99 Volvo B10M bogbus

16 personers – UNVI aptering 25+5 pass., nysynet og pæn bus. Kr. 129.900 19+1 pass. Udvendig lift 12 meter. Meget velholdt: Kun 299.000 km, 220V mm.

Forbehold for mellemsalg og trykfejl. Alle priser skal tillægges moms.

SOR LH 9,5 meter turistbus • EURO 6 • Manuel gear • Retarder • Vippestole • 35+1+1 PRIS fra Kr. 1.195.000,00 + moms Se mere på www.sor.cz

Glædelig jul & godt nytår! Ønskes af os alle fra Bus Center Vest A/S

Kontakt Bus Center Vest Vest på tlf. 40 51 tlf. +45 75 51 Kontakt Bus Center på+45 tlf. +45 4065 5153 65eller 53 eller tlf. +45 7572 5100. 72 00.

Danske Busvognmænd

Bus Center Vest Vest A/SA/S • Kokmose 7 • 76000 Kolding • info@bus-center-vest.dk Bus Center • Kokmose • 6000 Kolding • info@bus-center-vest.dk

/ 07


Togfonden

Timemodellen: bussen mangler i regnestykket Af: Lasse Repsholt / Foto: Colourbox.dk

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti forhandler i øjeblikket en aftale om Togfonden DK. Timemodellen skal sikre hurtigere og bedre togdrift mellem 10 byer samt yderligere 25 byer med prioriteret korrespondance med IC- og regionaltog. Indtil videre er der dog ikke tænkt på de passagerer, der ikke bor i en stationsby, og derfor er afhængige af en god og hurtig busforbindelse for at komme med de nye Superlyn.

E

n analyse fra Trafikstyrelsen og Banedanmark udgør den foreløbige rygrad i drøftelserne om timemodellen. Her når man frem til, at Togfondens 28,5 mia. investeret i timemodel og elektrificering af jernbanen giver flere billetindtægter, en bedre driftsøkonomi og derfor en samlet samfundsøkonomisk gevinst. I analysen er der dog ikke taget højde for, at

succes med timemodellen også kræver, at bustrafikken matcher den nye togplan. Det er ellers almindeligt kendt, at bussen spiller en central rolle som tilbringertrafik til togene.

Busser og tog hænger sammen I marts 2011 fik Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Trafikselskaberne i Danmark undersøgt, hvor meget bustrafik,

der skal til for at understøtte en stor satsning på jernbanetrafik (Flere buspassagerer – hvad skal der til? Bilag 4). Udgangspunktet dengang var et debatoplæg fra Transportministeriet – En jernbane i vækst – hvor planen var en generel fordobling af antallet af personkilometer i togene fra 2010 til 2030. Dette ville give 17 pct. flere busture og 9 pct. flere personkilometer i bus i 2030. Baggrunden for

Tabel 1: Fordeling af de nye busture og de nye buskilometer ved fordobling af togtrafikken Togturen er mellem

Længde i km

Nye busture årsdøgn i 1.000

Fordeling

Nye buskilometer årsdøgn i 1.000

Fordeling

Mellem større/store byer

5,3

16

18%

86

19%

Mellem mindre og større/stor by

5,9

18

20%

104

23%

Mellem mindre byer

6,9

1

1%

9

2%

Internt i de fire største byer

3,8

43

48%

164

35%

Internt i de større byer

6

0

0%

2

0%

Internt i de mindre byer

0

0

0%

0

0%

Mellem land og større/stor by

8,5

8

9%

69

15%

Mellem land og mindre byer

7

2

2%

17

4%

11,9

1

1%

8

2%

5,1

90

100%

462

100%

Internt i landområder Alle

Kilde: Danske Regioner og Kommunernes Landsforening: Flere buspassagerer – hvad skal der til? Bilag 4. April 2011.

10 / Danske Busvognmænd


Togfonden

disse tal var, at der til 24 pct. af alle togture var knyttet en bustur i én af enderne. Ved 10 pct. af togturene benytter passageren bus i begge ender. Som det fremgår af tabel 1 er det især togdriften mellem større/storbyer (18%), mellem mindre og større/stor by (20%) og internt i de fire største byer (48 %), at væksten i togdrift medfører et øget behov for busdrift. I beregningen er forudsat, at bussens andel af tilbringertrafik – sammenholdt med bil, metro, cykel og fodgængere – er den samme som i 2010, så der er med andre ord ikke taget højde for den mulighed, at det samlede kollektive trafiktilbud bliver så attraktivt, at passagererne i endnu større omfang vælger kombinationen bus-tog end kombinationen bil-tog eller cykel-tog.

Timemodellen: Hvor meget bustrafik skal der til? Det næste spørgsmål er så, hvilke rejserelationer med bus, og hvor mange buskilometer der så bliver brug for, når timemodellen rulles ud? Trafikstyrelsen og Banedanmark regner med 50 pct. flere passagerer mellem timemodellens byer i forhold til i dag. Tilbringertrafikken med bus vil så derfor primært være bustrafik internt i byerne omfattet af timemodellen og fra mindre byer og landområder til byer omfattet af timemodellen. Trafikken mellem de større byer må naturligvis forventes at foregå med tog, når der er en togforbindelse og ellers med bus. Dansk kollektiv trafik fungerer generelt efter det princip, at bus og tog ikke skal betjene de samme strækninger og dermed konkurrere med hinanden.

Tabel 2 illustrerer, at en fordobling af den samlede togtrafik skønnes at medføre en samlet vækst i bustrafikken på mellem 4,3 pct. og 8,6 pct. i det samlede antal passagerkilometre. Da timeplansmodellen som nævnt vurderes at øge passagermængden med cirka 50 pct. på strækningerne, giver det belæg for at skønne det samlede behov for ny bustrafik i forbindelse med timeplansmodellen til cirka 3-4 pct. Danske Busvognmænd har rettet henvendelse til transportministeren med henblik på at få behovet for buskørsel mere præcist kortlagt – eventuelt med brug af DTU’s nye landstrafikmodel.

Trafikselskaberne bør involveres i Timemodellen Thomas Kastrup-Larsen er formand for Nordjyllands Trafikselskab og formand for Trafik-

Danske Busvognmænd

/ 11


Togfonden

selskaberne i Danmark (TiD). Han mener, at trafikselskaberne skal inddrages i timemodellen: ”Sammen med Danske Regioner og KL lavede vi i 2011 en rapport, der pegede på de initiativer, der skulle til for at øge passagervæksten i den kollektive trafik i Danmark. Togfonden vil give en saltvandsindsprøjtning til denne proces, men som vi dengang gjorde opmærksom på, udgør togrejsen for mange passagerer ikke den samlede rejse. Derfor er det vigtigt, at den massive statslige investering på togsiden følges op af en drøftelse mellem stat, regioner og kommuner omkring, hvordan vi får gearet busområdet til at kunne matche en væsentlig bedre togbetjening i Danmark. Foreningen af Trafikselskaber i Danmark ønsker at vores medlemmer, der sidder med den daglige drift af den kollektive trafik i Danmark, bliver aktivt involveret realiseringen af timemodellen og dens forgrening ud i de nære og fjerne dele af Danmark, som ikke ligger lige op af modellens knudepunkter,” afslutter Thomas Kastrup-Larsen.

Tabel 2: Passagerkilometer vækst i tilbringerture med bus til tog Busturen til/fra tog ligger i:

Moderat

Højt

Mellem større/store byer

0,0%

0,0%

Mellem mindre og større/stor by

6,4%

12,5%

Mellem mindre byer

0,0%

0,0%

Internt i de fire største byer

6,4%

12,5%

Internt i større byer

6,4%

12,5%

Internt i mindre byer

0,0%

0,0%

Mellem land og større/stor by

6,4%

12,5%

Mellem land og mindre byer

0,0%

0,0%

Internt i landområder

0,0%

0,0%

Alle

4,3%

8,6%

Kilde: Danske Regioner og Kommunernes Landsforening: Flere buspassagerer – hvad skal der til? Bilag 4. Marts 2011.

Timemodellen kort fortalt Timemodellen er visionen om, at man skal kunne køre fra København til Odense på en time, fra Odense til hhv. Aarhus og Esbjerg på en time og endelig fra Aarhus til Aalborg på en time. Derudover kommer Kolding, Fredericia, Vejle, Horsens og Randers også med på strækningen med Superlyn. Endelig skal yderligere cirka 25 stationsbyer forbindes med timemodellen med prioriteret korrespondance med IC- og Regionaltog. Alt dette skal opnås ved hjælp af følgende investeringer (Foruden den ny bane fra København til Ringsted): Investeringer i Togfonden.DK Investering

Beløb (mia. DKK)

En ny bane langs motorvejen på Vestfyn.

5,4

En ny bro med tilhørende baneanlæg over Vejle Fjord.

4,0

En ny direkte bane mod Aarhus mellem Hovedgård og Hasselager.

3,4

Opgraderinger på strækningen Fredericia-Aarhus

1,1

Resterende tiltag Etape 1 og 2

4,9

Elektrificering

8,7

I alt

27,5

Det hele skal finansieres ved hjælp af indtægter fra udvindingen af olie og gas i Nordsøen, der placeres i den såkaldte Togfonden DK. Trafikstyrelsen og Banedanmark skønner, at med den fuldt udbyggede timemodel vil der være 50 pct. flere passagerer mellem timemodellens byer end i dag. Dette sker på baggrund af beregninger fra DTU, der har benyttet den nye landstrafikmodel version 1.0.5. Regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten har indgået aftale om Togfonden DK og er i skrivende stund i gang med at forhandle udmøntningen, men spørgsmålene om, hvor meget ny bustrafik, timemodellen kræver, og hvordan dette skal finansieres er indtil videre ikke en del af aftalen.

12 / Danske Busvognmænd


LAD TUREN GÅ TIL

SØNDERJYLLAND Rømø – Skærbæk – Arrild – Toftlund – Løgumkloster – Bredebro – Ballum – Højer – Møgeltønder – Tønder

Nationalpark Vadehavet

Kloster og kniplinger

Danmarks ældste købstad Der er masser af gode grunde til at arrangere en bustur til det sønderjyske for foreninger, klubber og virksomheder. Sønderjylland er nemlig noget helt særligt: Historien, de særlige madtraditioner og sproget – for nu bare at nævne et par eksempler. I 2014 bliver der særlig fokus på Sønderjylland med 150-året for nederlaget ved Dybbøl og 100-året for 1. verdenskrigs udbrud.

Nationalpark Vadehavet

Sort og Grå Sol

Kunst og krig Vi har lavet 18 forskellige spændende forslag til busture til byerne og marsklandet i Danmarks sydvestlige hjørne. Vi fremsender gerne forslagene, og vi er også gerne behjælpelige med at skræddersy et forslag til dig og dine kunder. Send en mail til joergen@romo.dk eller ring direkte på tlf. 40 28 68 45.

Rømø-Tønder Turistforening · Nørre Frankel 1 · DK-6792 Rømø · T: +45 7475 5130 · F: +45 7475 5031 · www.romo.dk · romo@romo.dk


El-busser

El-busser kommer til København!

Af: Redaktionen / Foto: Michael Branner

Movia kunne i begyndelsen af november sammen med City-Trafik, Københavns Kommune, Trafikstyrelsen og Dong Energy præsentere to kinesiske El-busser, der skal afprøves i de københavnske gader.

F

ra november og to år frem skal to el-busser afprøves i drift i København. Dagsordenen er mindre støj, mindre forurening og mindre CO2-udledning. Forsøget er finansieret af Trafikstyrelsens pulje for energieffektive transportløsninger samt sponsorater fra Københavns Kommune

14 / Danske Busvognmænd

og Dong Energy, der gennem Movia stiller busserne til rådighed for operatørerne City-Trafik og Arriva. Busserne skal bruges på linje 12 og 40 i København. Forsøget skal skaffe både operatører, trafikselskab og myndigheder viden om, hvor godt batteridrevne busser virker, og om teknologien

er moden til en større satsning. Herunder om batterierne lever længe nok til at få økonomi og køreplaner til at hænge sammen. I City-Trafik fortæller værkstedsleder Michael Stubtoft, at tilvænningen til kørsel med bussen har været kort: ”Efter lidt tid kan man ikke mærke den


El-busser

store forskel fra en normal bus – og jeg tror sådan set heller ikke passagererne vil komme til at mærke den store forskel,” udtaler Michael Stubtoft, der regner med, at el-bussen vil kunne køre ca. 200 km per opladning. Også direktør i City-Trafik, Michael Brandt-Nielsen, er begejstret for projektet, der understøtter firmaets grønne indstilling: ”Der er ingen tvivl om, at fremtidens energiform er el,” udtaler Michael Brandt-Nielsen, der gør opmærksom på, at City-Trafik også har deltaget i projekter med hybridbusser, og at søstervirksomheden Keolis i Sverige lige har genvundet et udbud, hvor 70 hybridbusser skal sættes i drift i Stockholm. Han påpeger dog, at rent el-drevne busser stadig har begrænsninger: ”Batteriet i bussen vejer 3,2 ton, så der er f.eks. grænser for, hvor mange passagerer man kan putte i en el-bus. Det ville også være smartere, hvis man kunne lade bussen op undervejs i løbet af dagen, men at det overhovedet kan lade sig gøre at køre med el-bus er et kæmpe fremskridt,” fortæller Michael Brandt-Nielsen, der i øvrigt mener, at det er helt rigtigt at gøre sig nogle forsigtige erfaringer med el-busser, før man går videre i den retning.

Et batteri med bus på Det er den kinesiske batteriproducent Build Your Dreams (BYD), der har bygget busserne, og som over en toårig periode leaser dem til Movia. I Holland har man allerede en håndfuld busser i drift, mens el-busser i storbyerne i Kina ikke er noget sjældent syn. Ifølge folkene fra BYD er el-busserne i princippet ikke andet end ”et batteri med bus på”, som en af BYD-medarbejderne fra Kina formulerede det ved indvielsen. Batteriproducenten har tidligere leveret batterier til bl.a. mobilbranchen men begyndte for nogle år tilbage at eksperimentere med køretøjer – det er der så efterhånden kommet et par busser ud af.

BYD vil i første omgang udstationere en medarbejder i København for at bistå de to operatører med evt. problemer, der kan opstå i det uforudsigelige danske vejr. ”Vi skal være ærlige og sige, at det er helt nyt land vi bevæger os ud på,” fortæller kontraktchef i Movia, Søren Englund, ved præsentationen. ”Man hører tit folk med el-biler sige, at det er mærkeligt at eje et køretøj, der aldrig skal på værksted. Det er det samme, vi håber på at kunne konkludere med disse to el-busser,” fortsætter Søren Englund, der også kunne fortælle, at de to busser fra Kina er bygget særligt til at kunne klare de nordiske vejrforhold.

Transportministeren holder øje Præsentationen af de to ledbusser var desuden ledsaget af besøg fra transportminister Pia Olsen Dyhr og overborgmester i København Frank Jensen. De har begge store forventninger til forsøget. ”Vi har tidligere i Danmark været et godt eksempel på, at man kan være førende in-

den for denne teknologi. Og hvis vi kan være førende inden for den kollektive trafik ved at vise, at man kan have el i busser, så er vi kommet langt. Det betyder ikke kun noget for Københavns borgere, det betyder også noget for Danmark, at vi viser et eksempel på, at det kan lade sig gøre. Vi har i Transportministeriet store ambitioner til det her projekt. Jeg vil holde godt øje,” fortalte Pia Olsen Dyhr i sin tale ved indvielsen på Rådhuspladsen i København. Også direktør i Movia Dorte Nøhr har store forventninger til projektet, der skal indsamle ny viden til både operatører og trafikselskab: ”Sådan et projekt er hverken let eller billigt. Men gennem godt samarbejde med myndigheder, kommune, Dong og leverandørerne City-Trafik og Arriva får vi indsamlet ny viden om brugen af el-busser,” udtalte Dorte Nøhr i sin tale.

Fakta De to nye el-busser udleder inkl. produktionen af el over 50% mindre CO2 end de nuværende dieselbusser, som kører rundt i København. Derudover undgår man i større omfang støjgener samt udledningen af partikler og anden forurening. Transportministeren holder godt øje med de kinesiske el-busser i København, der drives af City-Trafik og Arriva.

Driftslederen fra City-Trafik gav Busmagasinets udsendte en tur i el-bussen. Den lignede til forveksling resten af busserne i Københavns rutetrafik – og kørte ligeså.

Danske Busvognmænd

/ 15


Kort nyt

Ko rt

NYT DB i dialog om orienteringsstop Danske Busvognmænds adm. direktør Steen Bundgaard deltog sidst i oktober i et dialogmøde om højresvingsulykker med transportminister Pia Olsen Dyhr og andre interessenter fra branchen. Her drøftede man bl.a. et lovpligtigt orienteringsstop for højresvingende lastbiler og busser for at undgå de triste ulykker. ”Vores indstilling er, at intet skal være uforsøgt i kampen mod højresvingsulykkerne. Der er analyser og ekspertvurderinger, som bakker forslaget om lovpligtigt orienteringsstop op, og så nytter det ikke noget, at vi fra branchens side graver os ned i en skyttegrav og holder på det modsatte,” udtalte Steen Bundgaard. Han blev bakket op af ITD’s adm. direktør Jacob Chr. Nielsen: ”Vi er med på at prøve forslaget af i en periode. Hvis det kan redde liv eller reducere antallet af tilskadekomne, har alle vundet. Hvis der ikke er nogen positiv effekt, kan vi koncentrere os om andre løsninger. Men det koster jo ikke vognmænd og chauffører noget at prøve forslaget af,” siger Jacob Chr. Nielsen. Begge branchedirektører understreger, at et lovpligtigt orienteringsstop for tunge køretøjer ikke er en løsning, der kan eller skal stå alene. De to organisationer pegede på mødet på et behov for en bedre og mere koordineret informationsindsats over for chauffører såvel som cyklister. Et konkret forslag om at danne et koordineringsudvalg for informationsindsatsen i branchens organisationer og relevante myndigheder fik opbakning fra Dansk Cyklistforbund.

16 / Danske Busvognmænd

CPH: Betaling for opsamling udsat

København Lufthavn har i første omgang udsat indførelsen af betaling for opsamling af passagerer. Københavns Lufthavn varslede ellers tidligere på året, at man fremover ville opkræve betaling for, at busserne opsamler passagerer ved lufthavnen. Betalingen skal ifølge Københavns Lufthavn dække de udgifter, man har i forbindelse med vedligehold og administration af forholdene. I første omgang har man dog valgt at udsætte indførelsen af betaling til efteråret 2014. Det sker fordi Danske Busvognmænd har gjort Københavns Lufthavn opmærksom på, at evt. prisændringer skal ske for alle brugere af lufthavnen på samme tid, og taxabranchen får ikke forhandlet nye priser før efteråret 2014. Danske Busvognmænd er sammen med bl.a. Danmarks Rejsebureau Forening og Copenhagen Cruise Network løbende i dialog med Københavns Lufthavn om ovenstående sag og vil holde medlemmerne informeret om den fortsatte udvikling.

Bro over Kielerkanalen igen åben for busser Efter at have været lukket for busser over 7,5 ton pga. renovationsarbejde er broen over Kielerkanalen på motorvej A7 igen åben for busser og lastbiler. Det skete tre uger før planlagt. Broen har været lukket for tunge busser og lastbiler siden juli, hvor der blev opdaget en række alvorlige skader på broens konstruktion.


Solaris

Danske BusvognmĂŚnd

/ 17


usworld Busworld

En spillevende branche Af: Ivan Stjernqvist / Foto: Ivan Stjernqvist

Euro 6 har været en enorm udfordring for busindustrien, og nu skal kunderne til at nyde godt af det renere miljø. Industrien går dog straks videre til den næste udfordring: ”CO2-udslippet skal ned”.

Busworld Kortrijk Busser med de nye Euro 6 drivliner stod naturligvis i centrum på årets vigtigste busudstilling. Mindre end tre måneder før de hidtil skrappeste normer for bussernes udstødning træder i kraft, var alle mærker naturligvis klar og fremviste deres unikke løsninger, som næsten alle omfatter tilbageføring af afkølet udstødning (EGR), SCR katalysator med AdBlue indsprøjtning samt et regenererende partikelfilter (DPF). Det er en hel del ekstra teknik, som busejeren nu skal investere i og fremover vedligeholde. Busworld Kortrijk blev således

Scania præsenterede en helt ny 7-liter (DC07 101) motor til den forholdsvis nye Scania Citywide lavgulvsbus. Her var standardmotoren tidligere en 9,3liter (DC09 111) motor, og nu er den, med 6,7-liter, volumenmæssigt næsten 30% mindre. Effekten er dog uændret på 280 hk, og det siger lidt om, at den nye 7-liter motor skal arbejde noget hårdere.

18 / Danske Busvognmænd

en god lejlighed til at skabe sig et ekstra overblik. På de mange, flotte stande var der rig lejlighed til at få forklaret virkemåden og eventuelle udfordringer i forbindelse med drift og vedligeholdelse. De mange udstødningsanlæg i blankpoleret rustfrit stål er ganske vist designet til at fungere fejlfrit i 7 år eller 700.000 km – men kun under visse ideelle forhold. Rejsebusser, som kører lange strækninger, hvor motoren holder en konstant høj temperatur, vil næppe få problemer, mens det stiller sig anderledes for rutebusser i nærtrafik.

Den nye Volvo D5 motor til hybrid-busserne er også i stand til at køre på biodiesel eller syntetisk diesel. Med plug-in hybrider modtager bussen en del af sin elektriske energi direkte fra el-nettet, og det åbner for ekstra CO2 besparelser.

Hos Volvo Busser blev det også bekendtgjort, at fra 2014, altså allerede næste år, vil alle 12-meter 7900 lavgulvsbusser til Europa få en hybrid drivline som standardudstyr.


Busworld

IVECO Bus udstillede også et interessant Concept-projekt ved navn ELLISUP. Det er udviklet i samarbejde med en lang række franske myndigheder og firmaer, som er gået sammen om dette utraditionelle koncept for den offentlige persontransport. Den 4-akslede lavgulvsbus indeholder rigtig mange innovative nyheder, blandt andet er ELLISUP eldrevet af fire motorer, som er bygget sammen med fire af hjulene.

Her skal der tages forholdsregler, som holder motortemperaturen oppe under de varierende kørselsforhold og årstider. En forholdsregel kunne være, at motoren ikke skal være ”for stor”, men hellere ”for lille”. Den lidt mindre motor skal så arbejde lidt hårdere og holder derved en højere temperatur. Samtidig har den et lavere brændstofforbrug og en lavere egenvægt. Den eneste ulempe er, at den måske ikke holder lige så mange år i den allersidste ende.

Downsizing Alle motorleverandører er opmærksomme på dette forhold, og på Busworld stødte vi på

Iris Bus hedder nu IVECO Bus, men CrossWay LE navnet er uændret. Motoren hedder nu Cursor 9 og er med Common Rail indsprøjtning.

Danske Busvognmænd

/ 19


Busworld

IVECO Bus har ombygget den populære Cursor 8 motor til nu at have Common Rail indsprøjtning samt en lidt større slagvolumen – nu hedder den Cursor 9 Euro 6, og man vil straks bemærke, at den er blevet mere støjsvag.

Euro 6 har været en enorm udfordring for busindustrien og nu skal kunderne til at nyde godt af det renere miljø. Og busejerne skal lære at omgås med Euro 6 teknikken.

flere tilfælde af “downsizing” på motorsiden. Eksempelvis præsenterede Scania en helt ny 7-liter (DC07 101) motor til den forholdsvis nye Scania Citywide lavgulvsbus. Her var standardmotoren tidligere en 9,3-liter (DC09 111) motor, men nu er den med 6,7-liter volumenmæssigt næsten 30% mindre. Effekten er dog uændret på 280 hk, og det siger lidt om, at den nye 7-liter motor skal arbejde noget hårdere. Et interessant forhold er også, at den nye motor er indkøbt hos Cummins, og at det i bund og grund er en 6-cylindret Cummins ISB motor, som Scania har trimmet selv, og nu kalder Scania DC07. I det hele taget er der kommet fornyet fokus på brændstofbesparelser, som jo fører den direkte vej til CO2-besparelser. Alle de store busmærker udvikler stadig på en eller anden form for hybrid drivline, som kan føre frem til slutmålet – ”ren el-drift”. Et skridt i denne retning så vi blandt andet hos Volvo Busser, som annoncerede, at Hybridbussen 7900 får en helt ny 4-cylindret dieselmotor på 240 hk. Den hedder Volvo D5 og er afledt af den nye 6-cylindrede D8 motor, som bliver installeret i Volvo 8900 og Volvo 9500. Det er højinteressante Euro 6 motorer, som oprindelig kommer fra Nissan Diesel, men nu fremstilles på Volvo Group fabrikker i Indien og Frankrig (Lyon). Hos Volvo Busser blev det også bekendtgjort, at fra 2014 – altså allerede næste år – vil alle 12-meter 7900 lavgulvsbusser til Europa få en hybrid-drivline som standardudstyr. Det siger lidt om, at Volvo Busser satser målrettet på hybridiseringen af bybusserne, hvor man nu stiller brændstofbesparelser på op til 45% i udsigt. Senere vil hybridudbuddet blive udvidet med en såkaldt plug-in hybrid, som der p.t. køres felttestkørsel med i Gøteborg og Stockholm. Derved vil brændstofbesparelserne øges til cirka 60%. Med plug-in hybrider modtager bussen en del af sin elektriske energi direkte fra el-nettet, og det åbner for ekstra CO2-bespa-

20 / Danske Busvognmænd

VDL havde premiere på en ny variant af den populære Futura turistbus: VDL Futura FMD2 med lidt lavere gulvhøjde og nu med DAF MX-11 Euro 6 motor med Common Rail indsprøjtning.

Volvo Busser er ikke i tvivl om, at fremtiden for passagertransport i byerne ligger i el-drift. Men først skal hybriddriften udvikles og styrkes.

relser. Især da de nye Volvo D5 motorer også er i stand til at køre på biodiesel eller syntetisk diesel.

bemærke, at den er blevet mere støjsvag. Den er trimmet til Euro 6 uden brug af EGR, og der stilles en brændstofbesparelse på 5 – 10% i forhold til Cursor 8 i udsigt. IVECO Bus udstillede også et interessant Concept-projekt ved navn ELLISUP. Det er udviklet i samarbejde med en lang række franske myndigheder og firmaer, som er gået sammen om det utraditionelle koncept for den offentlige persontransport. Den 4-akslede lavgulvsbus indeholder rigtig mange innovative nyheder, blandt andet er ELLISUP el-drevet af fire motorer, som er bygget sammen med fire af hjulene. Strømforsyningen kommer dels fra batterier og dels fra super kondensatorer, som ”lynoplades” i løbet af de få minutter, hvor bussen vender på endestationen.

Iris Bus bliver til IVECO Bus Normalt er Iris Bus stærkt repræsenteret på Busworld Kortrijk – men ikke denne gang. Iris Bus har nemlig skiftet navn til IVECO Bus, som bliver det nye navn fremover. Heldigvis beholder det populære busmærke de kendte modelnavne, som Urbanway, Crossway, Magelys og Daily minibusser, og på den måde er det alligevel let at finde rundt i busudvalget. IVECO Bus har ombygget den populære Cursor 8 motor til nu at have Common Rail indsprøjtning samt en lidt større slagvolumen – nu hedder den Cursor 9 Euro 6, og man vil straks


Annoncer

Det Rullende Hotel sælges...! Inklusiv firmanavn. Bus og hoteltrailer er nysynede. Siden 1987 har der været mere end 100.000 overnatninger i ”hotellet”. Cykler medbringes. Aktiv-, studieog skolerejser. Mere end 46 års erfaring med kørsel overalt i Europa. Fra Rusland i øst til Irland i vest. Fra Ishavet i nord til Afrika i syd. Ejer er meget interesseret i et samarbejde med den nye ejer, om kørsel for Scandinavian Exclusive Tours (Incoming siden 1977). Samlet pris 350.000 kr. evt. byttehandel.

Jørgen Larsson tlf. 40157676 Se mere på: www.DetRullendeHotel.dk

Logoer XBUS BAT Vi har alle trafikselskabernes logoer til hurtig levering piktogrammer vægttavler mm. 22075

Busskilte.dk • • • •

400 standardvarer på lager On-line katalog og bestilling Hurtig levering Vi kender specifikationer og krav fra myndigheder og trafikselskaber

8020 46 49

22075 8020 46 49

Dørbestilling

signs@adventure.dk, tel 6020 5611

Hvis vi ikke allerede har dit logo, så skynd dig at maile det grafiske materiale til signs@ADventure.dk (det er gratis)

Udvendig DK Lift USL Rørplade model 500 kg Vores dansk produceret lift hvor platformen vipper op i den forudindstillet vandrette stilling og tilpasser sig terrænets hældning når platformen er nede. DK Lifte ApS sælger reservedele til lifte og bespænding til kørestole. Bestil i hverdagen inden kl. 14.00 og varerne sendes samme dag. Husk at DK Lifte ApS laver det årlige lovpligtig eftersyn af lifte hos kunden eller på vores værksted. DK Lifte ApS v/ Henrik Andersen Gadekærsvej 12 - 9280 Storvorde Tlf. 4131 7800 dklifte@dklifte.dk

Hvis du vil annoncere her skal du kontakte pk-reklame og tryk på 9842 7899 eller per@pk-reklame.dk Danske Busvognmænd

/ 21


Movis

Internet og trådløs underholdning – er det nu?

Sådan ser skærmen ud for passagererne i bussen, på henholdsvis smartphone og tablets/bærbare computere, når der tilbydes Internet, film og magasiner.

Af: Katinka Hyllested / Foto: Movis

I det almindelige mediebillede bliver vi bombarderet med kampagner for billig og bedre mobiltelefoni – den ene mere avanceret end den anden. Kampagner for billigt bredbånd, i al fald i de dele af landet, hvor det kan lade sig gøre, tordner frem alle vegne, men det er fortsat et dilemma, hvornår og hvordan busbranchen skal implementere den nyeste teknologi.

Det bliver hurtigt dyrt! For ikke så længe siden skulle vognmand Carsten Papuga fra Papuga A/S bruge internet til sin bus i forbindelse med, at en musical skulle på turné en måned i Øst- og Mellemeuropa. Et teleselskab tilbød internetforbindelse til den sølle sum af 3,65 kr. per megabyte. Problemet er, at menig mand ikke ved, hvor meget kapacitet det reelt kræver at være på nettet, hente alt muligt ned eller opdatere passagerernes udstyr. Da Carsten Papuga gennemgik regnestykket med firmaet Movis, der har erfaringstal fra busbranchen, viste beregningen, at det nemt kunne komme til at koste 135.000 kr. med det aktuelle tilbud for internet den måned busselskabet var hyret.

22 / Danske Busvognmænd

P

å et eller andet tidspunkt skal selskaberne tage stilling til – ikke om men snarere hvornår, man skal tage ny teknologi ind i busserne, når vi taler internet og on demand services. Altså mulighed for at se film, læse magasiner, blive opdateret på nyheder osv. Vi er vant til de services mange steder og specielt unge og yngre danskere ser det som en naturlig del af livet, at vi til enhver tid kan gå på internettet eller hente andre løsninger ned på vores telefoner og tablets. I dag er der måske ikke så mange busser, der kan tilbyde deres kunder disse services, men hvis det følger tendensen fra andre brancher så vil efterspørgslen stige!

Uigennemskuelighed Teleselskaberne byder velkommen i junglen. At finde ud af, hvilken løsning, der passer til kundernes behov er ikke nemt. Og den ene plasticboks i bussen må være lige så god som den anden, kunne man foranlediges til at tro. For når teleselskaberne kimer busselskaberne ned og tilbyder billigere og billigere internetforbindelse, er det så ikke bare at slå til eller forhandle en god aftale på plads?

Ikke helt. Når man driver et busselskab er det en udfordring, som er kompleks, fordi det nærmest er umuligt at vide, hvad man har brug for, når mange går på nettet samtidigt, og tilmed mens bussen er i fart. Når teleselskaberne tilbyder både høj hastighed på internet og bestemte kvoter, så har man stadig ikke en jordisk chance for at vurdere, om det er den bedste løsning til den billigste pris. I Danmark har vi eksemplet med DSB, som er kommet til at love internetadgang til deres passagerer, men det fungerer ikke ordentligt, da antallet af mobilmaster ude i landskabet ikke er tilstrækkeligt, og at mange mennesker, som er i fart, ikke kan være på det samme mobile internet. Det er det samme mobil-mæssige landskab busserne kører i, så denne problemstilling gælder også her. I praksis betyder det, at når bussen er i fart med mange mennesker om bord, så er der geografiske områder, hvor ikke alle kan få tilfredsstillende adgang til internettet samtidigt. Altså: • Det er ikke til at vide, hvad der er brug for. Men jo flere brugere, jo mere der hentes på internettet, jo langsommere bliver det.


Movis

• Der er ikke ordentlig dækning i hele landet, og når bussen er i fart, skal hver enkelt enhed, telefon, iPad mm fange masterne ude i landskabet og derfor ”hopper” enheden fra mast til mast. Det giver en ujævn forbindelse.

som ud over at være daglig leder i selskabet også er vognmand, tilføjer med et smil: ”Jeg har lige været ude i weekenden på en tur til Nørre Nissum, 400 km herfra, og ikke et barn spurgte: ”hvornår er vi der?!”.

En trimmet løsning At rejse er at (op)leve Og så er der hele oplevelsen af at rejse. Mange mennesker vil gerne adspredes, når de er på ferie eller holder fri. Børn vil som bekendt gerne frem til destinationen, og det kan kun gå for langsomt. Unge og yngre vil gerne underholdes. Ældre vil gerne læse og tale sammen. Det har selskabet Movis taget højde for, og tilbyder sammen med en 1000 Gigabyte internetforbindelse i Danmark og Sverige også mulighed for at se film, læse magasiner og snart også nyheder, mens man rejser med bus. I Ølstykke har et busselskab taget konsekvensen af, at udviklingen går den vej og investeret i både internet og filmløsning. ”Det kommer selvfølgelig an på, hvad du vil med dit selskab. Hvis du kører ture på mere end halvanden time, så skal mulighederne være der. Så kan du koble ind og se en film, og du kan selv vælge, hvad du vil se på din iPad eller telefon. Eller hvis du har kortere ture med børn og unge, som går på nettet med det samme, så får både de og du en bedre tur”, fortæller ejer af A-Busserne/Turismo, Fie Bagge. Den danske busbranche fragter årligt mange hundrede tusind passagerer rundt i Danmark og resten af Europa. Og en del af det at rejse er oplevelsen af at komme væk fra den daglige trommerum. I dag tager de fleste mennesker det for givet, at en vis fleksibilitet følger med, når vi rejser ud med et dansk selskab. ”Jeg synes, at servicen skal være der. Det går bare stærkt, og børn er jo lynhurtige, og de synes det er herligt at kunne gå på nettet og se film,” siger Fie; og hendes mand, Dennis,

Måske handler det ikke kun om internet men også om at møde kunderne der, hvor de er. Og om vi vil det eller ej, så er behovet for adgang til internettet og i øvrigt til trådløs underholdning kommet for at blive. ”Det gavner vores forretning, at vi følger med udviklingen. Du er nødt til at være med på området”, siger Dennis Bagge. ”Lige nu, tror jeg ikke, der er så mange, der har det (internet og trådløs underholdning, red.), men jeg tænker, der er rigtig mange, der overvejer det. Det er selvfølgelig en økonomisk investering, men kan vi få mere ud af det og tilbyde folk noget, de kan lide, er det det vigtigste.” Movis underholdningssystem installeres inde i bussen og er derfor helt tæt på bussens passagerer under hele turen. Det giver passagererne mulighed for, via egne smartphones, tablets eller bærbare computere, at se forskellige film og læse magasiner, selv om internettet ikke er tilgængeligt – dette gælder også i udlandet. Der følger internet med i Movissystemet, og her benyttes eksterne antenner, for at opnå bedre forbindelse til mobilmasterne, når bussen er i fart. Det giver en bedre internetoplevelse for bussens passagerer. I selve bussen sidder en lille boks, hvorfra flere end 70 passagerer kan se forskellige film samtidig. Løsningen er vedligeholdelsesfri og opdaterer sig selv, når nyt indhold bliver tilgængeligt. Basispakken inkluderer mobil internetadgang, kombineret med de to tilvalgspakker med film og/eller magasiner.

Vidste du at: • Det normale forbrug af data pr. bus/ dag er 2-8 gigabyte data, men at nogle busser bruger op til 38 gigabyte pr. dag. Det betyder, at et abonnement på 20 Gb hurtigt kan blive opbrugt og være ubrugeligt i den resterende måned. De fleste af dem, der har denne løsning ved det bare ikke. • De fleste teleselskaber kan kun tilbyde adgang til max 32 enheder i en bus. • Erfaringstal baseret på internet i busser viser, at man i gennemsnit kun kan få ca. en tiendedel af det teleselskaberne tilbyder, blandt andet fordi bussen er i fart. • Det er vigtigt at kunne balancere internetforbruget mellem passagererne for at undgå, at én enkelt passager kan bruge det meste af det internet, der er tilgængeligt. • Man bør have internetfilter for at undgå fx pornografisk materiale, ligesom opdateringer til mobile enheder kan forstyrre brugeroplevelsen for de øvrige passagerer.

Kontakt: Internet og underholdning er samlet i denne enhed, der monteres i bussen og giver optimale forhold for passagererne i bussen, uanset hvor bussen er. Den digitale underholdning virker derfor også i udlandet.

Movis har gennem en uafhængig journalist bidraget med denne artikel for at udbrede kendskabet til udfordringerne inden for udbud af internet i busser. MOVIS Aps cvr: 34731217 Nørrebrogade 110 2200 Kbh N srh@movis.dk +45 20 25 99 00

Danske Busvognmænd

/ 23


Kort nyt

Ko rt

NYT Husk forbindskassen til bussen Det er lovpligtigt for busser, der ikke kører rutekørsel, samt rutebusser, der kører ruter på over 150 km (inkl. færgeoverfart), at medbringe en forbindskasse. Kravet fremgår af Bekendtgørelse om særlige krav til busser §5, hvor det også fremgår, at forbindskassen skal have følgende indhold: • 4 stk. firkantede eller trekantede tørklæder, • 4 stk. små kompresforbindinger, eksempelvis med et kompres på 7 x 7 cm, • 4 stk. store kompresforbindinger, eksempelvis med et kompres på 15 x 15 cm. • 6 stk. gazekompres på 7,5 x 15 cm, • 10 stk. plasterstrips i forskellig størrelse, • 1 stk. kraftig vinkelformet saks, og • 1 stk. kortfattet vejledning i førstehjælp. Ifølge reglerne i bekendtgørelsen kan overtrædelse af bestemmelsen straffes med bøde, og der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffeloven.

24 / Danske Busvognmænd

Ambitiøst arbejde for turistbussen Københavns Kommune har høje ambitioner i arbejdet med en ny strategi for turistbussen. Strategien skal både være bæredygtig og skabe plads til turistbussen indenfor byens begrænsede, fysiske rammer og skabe gode forhold for turistbranchen og erhvervslivet. Det er Teknik- og Miljøforvaltningen, der har sat sig i spidsen for et samarbejde mellem interne og eksterne interessenter, men Københavns Erhvervsservice er også med til at sikre, at der både ses på trafik, erhvervslivets rammer, turistindustrien og handelslivet i København. Arbejdet tog fart med den første af tre workshops, der blev afholdt fredag den 8. november, hvor deltagerne skulle fastlægge de konkrete problemstillinger og branchens behov. Yderligere to workshops skal afvikles før end branchen har et samlet bud på, hvordan turistbussernes betingelser forbedres i København. Danske Busvognmænd er repræsenteret i arbejdet ved Claus Anchersen, Anchersen A/S, der er medlem af Danske Busvognmænds turistsektor på Sjælland og Øerne. ”Jeg ser initiativet som en klar anerkendelse af, at der skal skabes forbedringer af vilkårene for turistbussen i København og – i den forbindelse – at turistbussen spiller en central rolle for Københavns turisme, erhvervs- og handelsliv. På det første møde bragte vi de problemstillinger i spil, som udvalget kan arbejde med: Fremkommelighed for turistbussen, parkerings- og standsningsforhold ved attraktioner og indkøbsmuligheder, placeringen af en fjernbusterminal og så videre. Senere skal vi se på udformningen af de konkrete løsninger,” forklarer Claus Anchersen. For Danske Busvognmænd deltager også Mads V. Olesen, Strömma Danmark A/S, der i sin egenskab af både busdirektør og bestyrelsesmedlem i Cruise Copenhagen Network har haft et årelangt engagement i Danske Busvognmænds arbejde for at forbedre turistbussernes betingelser i Hovedstaden.


Annoncer

Vi kan ikke redde verden !! men vi kan hjælpe dig

SPARE BRÆNDSTOF... .. med Stroco oliefyr - designet til at levere optimale resultater til dine busser

Stroco oliefyr: • • • • • • •

Kører på diesel, biodiesel, RME og ethanol Miljøvenlig: lavt udslip. Kan udstyres til elektrisk natdrift Nemt-at-bruge test udstyr Dag-til-dag levering Gratis teknisk support Produceret i Danmark gennem 40 år - leverer varmen • Leveres i hele Europa

Stroco ApS - Viborgvej 50 - DK-8450 Hammel Tlf. 8696 1066 - Fax 8696 9647 Email info@stroco.dk - www.stroco.dk

9-20 pers. busser indrettes efter ønske

TechHouse.dk Nørregade 13 2. 4100 Ringsted Tlf 57 610 611 info@techhouse.dk www.webtour.dk

Kan du bruge en fleksibel IT løsning?

Så har vi stor erfaring i at tilpasse vores webTour moduler til netop din transportvirksomhed…

– vi har bussen til den rigtige pris!

• • • • •

Booking – Disponering – Planlægning Webbaseret – Webbooking Integration til GPS (Garmin og TomTom) Integration til Finans (C5 og e-conomic, m.fl.) Kompatibel på SmartPhones og Tablets Få mere information på www.webtour.dk eller kontakt os på telefon 57 610 611

FIAT DUCATO

DUCATO kan leveres med el-drevet sidedør. SE VORE BRUGTE BUSSER PÅ:WWW.FIAT-GRINDSTED.DK

JENSEN & NØRGÅRD A/S AUTORISERET FORHANDLER

bTour…”

er til we å gået ov

“Vi er ogs

jser e R g r o b Ny

A/S

ere

spartn amarbejd s g o r e d lle kun t nytår ønsker a og et god l ju webTour ig d en glæ

VESTERMARKSVEJ 7200 GRINDSTED TELEFON 75 32 13 11 TELEFAX 75 32 17 32 E-MAIL: post@fiat-grindsted.dk

Danske Busvognmænd

/ 25


Bussen fortæller om...

Bussen fortæller om Danmark I vores artikelserie ”Bussen fortæller...” er vi nået til den sydlige del af Danmark. Her byder Vesterhavet på stor kunst, Christiansfeld på verdens kulturarv, mens hvalsafari er det nye koncept ved Lillebælt.

Bussen fortæller om...

Esbjerg – Danmarks EnergiMetropol med havn, kunst, sæler og vadehav Af: Marie Warming / Foto: VisitEsbjerg

I Esbjerg kan man komme tæt på de store boreplatforme fra Nordsøen og opleve det kolossale monument ”Mennesket ved Havet”.

B

ussen kan afgå fra Musikhuset Esbjerg – hvor guiden stiger på bussen – hvorefter turen går gennem den indre by til Esbjerg Havn, hvor forskellige offshore- og havvind-aktiviteter beses. På turen kan man komme helt tæt på de store boreplatforme fra Nordsøen, når de er inde til klargøring.

Mennesket ved havet Herefter kan bussen fortsætte til et besøg ved Svend Wiig-Hansens store monumentalskulptur ”Mennesket ved Havet” på stranden over for Fiskeri- og Søfartsmuseet. Vi fortsætter ad Strandvejen til Hjerting, den tidligere udskibningshavn for Esbjerg. Her kan man indtage frokost på Hjerting Badehotel, der er smukt beliggende lige ned til Ho Bugt.

Sælfodring Efter middag kan man nyde den friske havluft og den smukke natur ved Vadehavet på en lil-

le spadseretur ad den flotte strandpromenade lige overfor Hjerting Badehotel. Sidste oplevelse på turen kan være et besøg på Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, hvor sælfodringen kl. 14.30 overværes. Slutteligt kører bussen tilbage til Musikhuset Esbjerg, hvor guiden stiger af. Varighed af ovenstående busrejse er 5½ – 6 timer. Guiden kan være med på hele turen eller kun på den første halvdel, således at guiden sættes af ved Musikhuset Esbjerg efter endt havnerundtur inden turen fortsætter mod Hjerting. • Guide koster kr. 375,- for første time og kr. 300 pr.efterfølgende. • Entré til Fiskeri- og Søfartsmuseet – kr. 85 ved min. 15 pers.

Kontakt: Marie Dalgas Warming VisitEsbjerg Skolegade 33 – 6700 Esbjerg Telefon: +45 76 13 61 05 Mail: mw@visitesbjerg Relevante sites www.mhe.dk www.portesbjerg.dk www.visitesbjerg.dk www.fimus.dk www.visitesbjerg.dk www.hjertingbadehotel.dk

26 / Danske Busvognmænd


Bussen fortæller om...

I Christiansfeld kan man bl.a. besøge Danmarks mest særprægede Brødremenighedskirkegård, hvor søstrene ligger til højre, og brødrene til venstre – og hvor alle gravsten er ens.

Hos Danmarks første autoriserede vingård, Skærsøgård Vin, byder årets vinbonde i Danmark og ejer Sven Moesgaard gerne indenfor til en snak om vin – og udskænker smagsprøver.

Koldinghus er i dag restaureret, og fremstår som et af Danmarks mest imponerende bygningsværker nogensinde.

Bussen fortæller om...

Christiansfeld – og så Venedig, Prag og Krakow Af: Jens Ove Jørgensen / Foto: VisitKolding

Christiansfeld syd for Kolding kommer i fornemt selskab, når byen om kort tid optages på FN’s UNESCO-liste over verdens kulturskatte.

D

et historiske Prag, biskoppebyen Albi i Frankrig, Venedig i Italien, Krakow i Polen – og så for resten også lige Christiansfeld i Danmark.

Den lille by syd for Kolding må siges at komme i fornemt selskab, når den om kort tid optages på FN-organisationen UNESCOs liste over verdens største kulturskatte. Og det er ikke blot honningkagerne, der gør at Christiansfeld rykker op i superligaen over et af verdens mest interessante steder at besøge. Den er så unik i blandt andet sin arkitektur, at den har dannet forbillede for anlæggelsen af Herrnhuternes brødremenighedsbyer over hele verden. Det siger en hel del om, hvor speciel og forunderlig Christiansfeld er, også i dag, hvor bygningerne stadig står, som da byen blev grundlagt på Christian VII’s bud i 1773. Turistchef Annemarie Michelsen, Kolding, kan selvfølgelig dårligt få armene ned over at have et så fantastisk, attraktivt rejsemål placeret nærmest i baghaven. ”Jeg håber virkelig, danske turoperatører får øjnene op for, at vi har nogle store kul-

turperler placeret i vores område. Danskerne behøver altså ikke tage til udlandet for at opleve steder, som verdenssamfundet betragter som bevaringsværdige. Vi har dem selv i Danmark,” siger Annemarie Michelsen. Indtil 1920 udpegede Brødremenigheden selv bystyret i Christiansfeld, og den dag i dag ejer menigheden store dele af byen, der gennem de seneste ti år har gennemgået en omfattende renovering. For besøgende er der i dag mulighed for blandt andet at gæste Christiansfeld Centret, der fortæller historien om Herrnhuterne, komme på byvandring og ikke mindst besøge Gudsageren, der er Brødremenighedens egen kirkegård, hvor de afdøde hviler på samme måde, som menigheden sidder i kirken: Søstrene til højre og brødrene til venstre. I øvrigt byder Kolding-området på mange forskellige muligheder for tema-ture. De fleste kender vel Koldinghus med Danmarks mest unikke sølvsamling, men også en tur til Genforenings- og Grænsemuseet er en god ide. Det lille museum fortæller en stor historie – nemlig historien om genforeningen. Og Skamlingsbanken ligger også i umiddelbar nærhed – og er som altid et besøg værd. Kolding er også kendt for Trapholt, der året rundt byder på mange forskellige udstillinger indenfor kunst, design og kunsthåndværk. Den flotte beliggenhed ud til Kolding Fjord indbyder også til sejlture med bl.a. gamle sejlskibe, lige som byen med den store bymidte

har masser af shopping-muligheder, cafeer og restauranter samt ikke mindst overnatningsmuligheder. ”Der er virkelig mange besøgsmuligheder blandt andet på vores lokale håndbryghus ”Trolden” og på Skærsøgård Vin med over 15.000 vinstokke, der er Danmarks første, autoriserede vingård, og hvis ejer, Sven Moesgaard, har opnået en lang, lang række internationale hædersbevisninger for sine produkter,” siger turistchef Annemarie Michelsen.

Kontakt: VisitKolding Akseltorv 8 DK - 6000 Kolding Tel. +45 76 33 21 00 info@visitkolding.dk Relevante sites www.visitkolding.dk www.trapholt.dk www.koldinghus.dk www.christiansfeldcentret.dk www.genforeningsmuseet.dk www.trolden.com/bryghus/ www.dansk-vin.dk/

Danske Busvognmænd

/ 27


Bussen fortæller om...

Den Historiske Miniby er en tro kopi af Fredericia anno 1849, og består i dag af mere end 700 bygninger. Og der kommer hele tiden nye til.

Historien om Den Tapre Landsoldat lever i dag i bedste velgående – og selvfølgelig står der en statue af soldaten i Fredericia til minde om slaget i 1849.

De mægtige volde kan blandt andet passeres gennem den flotte Prinsens Port.

Bussen fortæller om...

Historiske Fredericia i nyt perspektiv Af: Jens Ove Jørgensen / Foto: VisitFredericia

I Fredericia kan man opleve det mægtige fæstningsværk fra 1650 og nyde øl på Danmarks største bryggeri – I kender vist navnet…

6.

juli 1849 er en historisk dato i Danmarkshistorien. Da tilføjede den danske hær nemlig Preussen og oprørsstyrker fra Slesvig-Holstein et ordentligt nederlag i Fredericia, og sikrede dermed i en årrække frem endnu Danmarks grænse til Ejderen. Og det var i øvrigt på samme dato, at historien om den tapre landsoldat blev født. En historie, der den dag i dag lever i bedste velgående til minde om Danmarks sidste store sejr på slagmarken. Det mægtige fæstningsværk, der i dag er en fredelig og smuk ramme om det ældste Fredericia, er grundlagt i 1650. På den tid hyldede byplanlæggere den ideelle byplan, der knyttede by og forsvarsanlæg sammen. Fredericia er således en af de meget få danske byer, der er anlagt som en fæstningsby, uden at der lå en forudgående by på stedet. I dag er volde, grave, bastioner og raveliner imidlertid en enestående del af den moderne by, der giver muligheder for gåture og naturoplevelser. Men et af Europas bedst bevarede voldan-

28 / Danske Busvognmænd

læg er meget mere end en traditionel bypark, for det er samtidig en håndgribelig del af byens historie – og helt i stil med nutidens krav om øget visualisering kan besøgende nu selv deltage i det store slag ”Udfaldet fra Fredericia” via en app på smartphonen. ”Når man er i Fredericia er et besøg på voldene selvfølgelig et must – og måske især den 5. og 6. juli, hvor byen er rammen om et helt unikt stykke danmarkshistorie. Da samles alle generationer i folkelig samhørighed til musik, optog, parader, taler og koncerter – et cermoniel, der har fulgt samme tradition siden 1852, hvor højtideligheden fik den form, den har i dag,” siger bureauleder hos VisitFredericia, Heidi Hammer Lings. ”Den Historiske Miniby” er en tro kopi af Fredericia anno 1849 blot i en tiendedel størrelse. Voldanlæg, huse, gårde og kirker er så minutiøst opbygget, at man forundres over de mange detaljer. Minibyen rummer i øjeblikket ikke færre end godt 700 bygninger, og der kommer hele tiden nye til. Gammelby Mølle er ren nostalgi og et stykke dansk kultur med en historie, der kan føres helt tilbage til år 1583. Vandmøllen er et oplagt sted at nyde f.eks. eftermiddagskaffen. Men Fredericia er meget andet end historie. Således er byen i dag hjemsted for Carlsberg, der i 2008 samlede produktionen i Fredericia. Siden har det ikke været muligt at se bryghus, gæringstanke og tappekolonner i funktion, men nu har offentligheden igen muligheden for at komme indenfor på Danmarks

største bryggeri. På bryggeriet er der flere forskellige guidede rundture. Et andet, spændende indslag er et besøg på Lillian og Kim F. Madsens ambitiøse vingård Modavi. Her produceres vine af meget høj kvalitet, og grupper er mere end velkomne til både at besøge vinmarkerne, og komme rundt og se produktionen. Ejerne viser selv frem, byder både på lidt at spise og selvfølgelig smagsprøver på flere forskellige slags vine.

Kontakt: Bureauleder Heidi Hammer Lings Fredericia Turistbureau Vendersgade 30 D 7000 Fredericia Tlf.: +45 72 11 35 12 E-mail: heidi.lings@fredericia.dk Relevante sites www.visitfredericia.dk www.modavi.dk www.carlsberg.dk www.denhistoriskeminiby.dk www.gammelby-moelle.dk


Bussen fortæller om...

Bussen fortæller om...

safari på Lillebælt – med hvalgaranti… Af: Jens Ove Jørgensen / Foto: VisitMiddelfart, Hindsgavl Slot

Hvem skulle nu lige have troet det? At Lillebælt er et af verdens mest hvalrige farvande...

D

et er ikke desto mindre en kendsgerning. Og en kendsgerning, der i de senere år er blevet en af de mest succesfyldte oplevelsesparametre i dansk turisme, nemlig hvalsafari. ”En målrettet naturindsats gennem flere år har betydet, at vi kan byde på en hvalsafari med garanti for at se hvalerne uden at skulle sejle i timevis. Vi har hvalerne lige uden for havnen – og derfor koster det ikke en formue at deltage,” siger turistchef i Middelfart, Anette Hellmund Werenskiold. Hvalsafarierne foregår med galeasen Aventura, og den gamle turbåd Mira3 – og begge bådes skippere lover oplevelser som at se de op til to meter lange marsvin trække luft i vandoverfladen, og ved hjælp af lytteudstyr høre deres enestående kommunikation via klikkelyde under Lillebælts overflade. ”Middelfarts fantastiske beliggenhed betyder, at der er så mange turmuligheder, men en af dem, jeg kan anbefale, er helt specielt sammensat til grupper – nemlig historien om Danmarks eneste Marsvinslaug, som er stadig eksisterende i Middelfart. Med Marsvinslaugets Oldermand guides vore gæster gennem historien om den grumme jagt på den lille hval, hvis olie langt op i 1800-tallet var eftertragtet til brug i olielamper. På en sejltur fra havnen i Middelfart får vore gæster mulighed for at følge den helt specielle historie om marsvinet, jægerne og deres betydning for

området, hvorefter der kan lægges til kaj ved Hindgavl Slot til en forfriskning,” fortæller Anette Hellmund Werenskiold. ”Rejsebussen” kan i mellemtiden køre til Hindsgavl Slot, få gæsterne om bord og derefter fortsætte gennem Danmarks næststørste dyrehave med omkring 300 dyr inden besøget på et helt specielt og næsten ukendt museum, Strib Automobilmuseum. Her har Eigil Hindsgaul Madsen gennem flere år opbygget et af Danmarks mest bemærkelsesværdige museer med en vild passion for gamle biler. Ned til mindste møtrik har han selv restaureret mere end 50 bil-klenodier – blandt andet en meget sjælden model, som ikoniske Bi fra Fy og Bi kørte i. Humlemagasinet byder på flere temahaver, blandt andet Fyns største humlehave med 42 stænger humle. Der er også indrettet et Sigfred Petersen museum, og der er også steder, hvor gæsterne kan spise den medbragte mad – eller de kan trække ind i de gamle stuer og nyde den berømte prinsesselagkage. En mere nutidig brug af humlen kan opleves på Indslev Bryggeri, der er Danmarks første specialiserede hvedeølsbryggeri. Øllet brygges efter de bedste, håndværksmæssige traditioner, hvor brygprocessen er styret af mennesker og ikke teknik. Gæsterne kan få lejlighed til at smage på bryggeriets helt specielle øl, Sort Hvede, der er brygget på bl.a. en røgmalt.

Middelfart ligger naturskønt ud til Lillebælt med kig til Jylland, og ikke mindst de to markante broer, der forbinder landsdelene.  

På Humlemagasinet er det muligt at gå en tur i en række forskellige haver – og derefter nyde kaffen i nogle af husets pragtfulde, gamle stuer.

Kontakt: VisitMiddelfart Havnegade 8a DK-5500 Middelfart Tel. +45 88 32 59 59 mail@visitmiddelfart.dk

En hvalsafari på Lillebælt med en af de gamle træskonnerter er blandt de mest eftertragtede turistoplevelser i Danmark – og der er hvalgaranti uden at det koster en formue at deltage.

Efter hvalsafarien på Lillebælt er det muligt at sejle i marsvinejægernes jagtspor, og lægge til ved Hindsgavl Slots bro og nyde eftermiddagskaffen – eller frokosten. Foto:Copyright: Hindsgavl Slot.

Relevante sites www.visitmiddelfart.dk www.hindsgavlslot.dk www.stribautomobilmuseum.dk www.humlemagasinet.dk

Danske Busvognmænd

/ 29


Studietur

Deltagere og samarbejdspartnere nåede ud over busmesse også sightseeing og frokost i Bruxelles.

Studietur med busser og sightseeing Af: Birthe Svendsen, Sydthy Rute- & Turistfart / Foto: Sydglas

Kreds 1 og 2 arrangerede i samarbejde studietur til årets begivenhed i busverdenen: Busworld 2013 i Kortrijk, Belgien. Her blev det til besøg hos de danske leverandører samt en smule sightseeing i Bruxelles for de interesserede. Birthe Svendsen, Sydthy Rute- & Turistfart, beretter her fra turen.

V

i mødte op klokken 5.00 i Holstebro – dejligt at vi ikke skulle køre til Vejle denne gang. Vi kørte i Papuga Bus’ dobbeltdækker med opsamling ned gennem Jylland. Fynboerne og Sjælland-folkene kom til Kolding i en minibus. Da alle var steget på, fik vi serveret morgenmad. Sidst på dagen nåede vi til det gode 4-stjernede hotel i Tiel i Holland.

Besøg hos de danske leverandører Tidlig søndag morgen kørte vi til Kortrijk og nåede frem ca. 10.30. Det var som sædvanlig en

30 / Danske Busvognmænd

meget interessant udstilling i Kortrijk – der var nok at se på – og vi besøgte også alle de danske leverandører ved udstillingen. Sidst på dagen kørte vi til hotellet i Bruxelles. Mandag kunne de, der gerne ville se mere på messen, køre med bussen til Kortrijk. Nogle blev i Bruxelles for at se byen. Sidst på dagen kørte vi samlet til Tiel, hvor vi overnattede på samme hotel som på nedturen. Tirsdag morgen satte vi kurs mod Danmark, med ophold ved Otto Duborg – dejligt som altid.

Vartet op hele turen Helt igennem en god og hyggelig tur. Vi blev vartet op af Malene (Sydglas), som sørgede godt for os med snacks og væske. Vi er meget taknemmelige for alle samarbejdspartnere, som også sørgede for mad og drikke på hotellerne og på messen. Sidst men ikke mindst tak for en god og vel tilrettelagt tur til Peter Papuga og Lars Brøchner.


§ Paragraf i Fokus

Paragraf i foku Steen Bundgaard Cand.jur. og direktør i Danske Busvognmænd Kontakt 7022 7099 / db@db-dk.dk

Råd og g n opdateri og om jura regler

Skærpede 12-dages regler M

ed virkning fra den 1. januar 2014 indføres skærpede regler for brug af 12-dages reglen. Reglen betyder, at en chauffør kan køre op til 12 dage i træk på én tur, før ugehvilet holdes. For ture, der påbegyndes efter 1. januar 2014, skal følgende betingelser være opfyldt for lovligt at kunne bruge 12-dages reglen:

Det er fortsat lovligt at lade en énmandsbetjent bus køre natkørsel. Hvis bussen er enmandsbetjent, og man kører under brug af 12-dages reglen mellem kl. 22-06, må chaufføren kun køre tre timer i alt. Det er dog vel og mærke KUN hvis 12-dages reglen er i brug. Ellers gælder de normale regler for køre-/hviletid.

• Bussen skal være mindst 24 timer uden for bussens registreringsland. • Ved turens afslutning skal chaufføren holde 2 ugehvil eller 1 ugehvil og 1 reduceret ugehvil. • Bussen skal som udgangspunkt være 2-mands betjent, hvis der er natkørsel (22.00-06.00). Er der kun en chauffør reduceres køretiden fra 4½ til 3 timer i perioden 22.00-06.00. • Bussen skal være forsynet med en digital tachograf.

Danske Busvognmænd

/ 31


Annoncer

Professionelt håndværk

ALT I GLAS...

www.sydglas.dk

Danmarks største busrudelager ruder.dk

www.bus

Vi er specialister i montering af autoruder til busser, last- og personvogne m.m. Leveres/ monteres hos Dem eller på vores værksted.

ger busrudela te rs ø st s Danmark f autoontering a alister i m g personVi er speci o st usser, la ruder til b Leveres/monteres . d. vogne m.m r på vores værkste lle hos dem e

ALT I OMPOLSTRING Sæder - Loft - Sider GuLvtæppe e-r Gardiner

ontrud • Sid er rud Brodering af logo numre på nakkeskånere. • Bagog brello) ejling (Om er rs o sf la G • n o ti ra a vi ompolstrer •din nslagsrep - medens du venter. Stechaufførstol j tø rk æ lv er Specia termorud Gulvtæpper -• presenninger ng af m.m. • Renoveri • Fr nakkeskånere - nakkestykker i "ruskind" eruder

Vi har ca. 100 forskellige plys til reparation af din bus. Ring og få et uforpligtende tilbud - tlf. 74 56 29 97

Ny afdeling på Sjælland: Sydglas Øst Vallensbækvej 46 hal A 2605 Brøndby. Kontakteci Malene alistenKock på tlf. 61553990.

Glassp

• Frontruder • Sideruder • Bagruder • Glasforsegling (Ombrello)

Christiansfeld Autopolstring Et Daimler selskab

Industrivej 14 - 6070 Christiansfeld - tlf. 74 56 29 97

for kvalitet -din sikkerh•edStenslagsreparationer

• Specialværktøj • Renovering af termoruder

24 h BusService

Vi samarbejder med alle forsikringselskaber.

Erwins Autoruder A/S Håndværkersvinget 12 6360 Tinglev DØGNVAGT Tlf.: 7464 4189 • info@sydglas.dk

I 20 B l ive 1 4 r IG Til Bu sStor O M e Sh 2 1 .-

www.

2 3. ow I Neu Februar 2014 - U lm , Ty s k la n d

bus-store .com

Tried. Tested. Trusted. Bredt udvalg i afprøvet kvalitet. BusStore har en helt ny hjemmeside, der med den nye søgefunktion gør din vej til en brugt bus meget lettere. Besøg os på www.bus-store.com. Eller kontakt vores BusStore ansvarlige Claus Korsgaard – Tlf.: +45 56 37 00 30

EvoBus Danmark A/S, BusStore, Centervej 3, 4600 Køge

32GFZ_0026_RZ_Anz_DK_180x126_01.indd / Danske Busvognmænd

1

18.10.13 15:40


No st

alg

ihj

ørn

et

Ståpladser 1.

A

t turen med bybussen tidligere oftere foregik stående, skal man blot 50 år tilbage for at erfare. Da havde den typiske bybus nemlig bred midtergang og bagperron, og det meste af passagerarealet var udset til ståpladser.

Men fra midten af 1960’erne startede en udvikling mod at give siddeplads til flere passagerer, for det havde man jo i bilerne. Det blev til bybusser med primært midterdør og midterperron. Og dobbeltstole overalt hos HT, og enkeltstole forrest i bussen til venstre i provinsen. Da lavgulvsbusserne kom i 1990-erne, udskiftede man midterperronen med en sideperron. Nogle få dobbeltstole udgik herved, men det meste af passagerarealet var fortsat udset til siddepladser. Nu tyder noget dog på, at vi skal til at hænge i stroppen igen. Til forsøget med ledbusser på linje 5A i København dette efterår, har Movia haft indlånt fire ledbusser, hvor af de to af dem, MAN henh. Volvo, begge blev bygget til EU-forskningsprojektet ”EBSF – European Bus System of the Future”. Til fælles har de hele den forreste halvdel indrettet som ståpladsareal, og klapsæderne kan låses af i opklappet position fra chaufførpladsen. Om EU derigennem vil til at blande sig i, om vi må få siddeplads i bybussen, vil vise sig.

2.

Nostalgihjørnet er en rubrik i Busmagasinet udarbejdet af Bushistorisk Selskab. Tekst: Lars Ersgaard, redaktør på Bushistorisk Selskabs medlemsblad ”Busbladet”. Billeder: Lars Ersgaard henh. Busfronten arkiv.

1. I 1960’erne var den typiske bybus i provinsen indrettet som denne

3.

Volvo B58 med Thisgaard-karosseri, leveret til Carl Hansen i Vejle i 1966. Med bagperron og 1+2 stole i bredden, så det meste af passagerarealet var til ståpladser.

2. Med HTs etablering i 1970’erne prioriteredes siddepladser. Det ses på denne Scania BR112 med VBK-karosseri, bygget i 1982 til at konkurrere med DAB om HTs gunst. Bortset fra den smalle midtergang og midtperronen, anvendes hele passagerarealet til siddepladser.

3. Med de handicapvenlige lavgulvsbussers indførelse i 1990’erne fik busserne i stedet sideperron, mens øvrigt areal fortsat er til siddepladser, som det ses på denne DAB-Silkeborg serie 15 mk. III leveret til Bus Danmark i 1997.

4. Til EUs EBSF-forskningsprojekt har MAN udviklet denne Lion’s City GL, en 5-dørs 18,75 meter ledbus med 40 siddepladser, plus 7 aflåselige klapsæder på forperronen, som udgør bussens forreste del. Bussen har 118 ståpladser.

4.

Danske Busvognmænd

/ 33


Info

Danske Busvognmænd Sekretariatet Vesterbrogade 10 1620 København V Tlf. 70 22 70 99 Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk db@db-dk.dk Telefontid: Man-fre 9-15 Telefax og mail er åben for meddelelser hele døgnet.

Hovedbestyrelsen Landsformand John Bergholdt – Bergholdt.dk Børstenbindervej 5, 5230 Odense M tlf. 66 11 31 31, fax. 66 19 08 09 john@bergholdt.dk / www.bergholdt.dk Næstformand Formand Handicapsektor Allan Mørup – Mørups Turistfart ApS Haugevej 23, 7400 Herning tlf 97 11 69 69, fax 97 11 63 60 allan@morups.dk

Formand Rutesektor Ib Gregers Boers – DitoBus A/S K.P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk tlf 59 44 02 00, fax 59 44 07 66 igb@ditobus.dk Formand Turistsektor Jørn Pedersen – Jørns Busrejser Snehvidevej 9, 9700 Brønderslev tlf 98 82 39 43, fax 98 82 39 74 info@jornsbusrejser.dk Formand DB’s kreds 1 Lars Brøchner – Brøchners Biler Genvejen 16, 7451 Sunds tlf 97 14 10 52, fax 97 14 42 52 info@brochnersbiler.dk, www.brochnersbiler.dk Formand DB’s kreds 2 Peter Papuga – Papuga Bus A/S Lundahl Nielsensvej 1, 7100 Vejle tlf 75 85 85 88 peter@papugabus.dk Formand DB’s kreds 3 Jesper Eriksen – Helsingør Turisttrafik og Rejsebureau A/S Fabriksvej 1, 3000 Helsingør tlf 49 22 33 33, fax 49 22 45 85   jesper@helsingorbus.dk, www.helsingorbus.dk

Bus gasinet ma

Medarbejdere Steen Bundgaard Adm. direktør, cand.jur. steen@db-dk.dk Overordnede opgaver, turistkørsel, internationale relationer, moms, afgifter. Lasse Repsholt Chefkonsulent, cand.scient.pol. lasse@db-dk.dk Kollektiv trafik, økonomi, udbud og kontrakter, busloven, international buskørsel, handicapkørsel. Michael Branner Konsulent, cand.scient.pol. michael@db-dk.dk Medlemsblad, hjemmeside, presse, rådgivning. Britt Wittrup britt@db-dk.dk Bogholderi, kontingent, årsmøde, messer, samarbejdsaftaler, salgsartikler, forsikring. Vicki Reimers vicki@db-dk.dk Sekretær, medlemsdatabase, medlemsblad, hjemmeside, salgsartikler, kredsarrangementer, årsmøde.

Danske Busvognmænd

No 12 / december 2013 Danske Busvognmænd er for alle, der udfører erhvervsmæssig buskørsel. Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår.

Udgiver Vesterbrogade 10 / 1620 København V Tlf. 70 22 70 99 / Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk / Mail: db@db-dk.dk ansvarshavende Steen Bundgaard / steen@db-dk.dk Annoncer & produktion pk-reklame & tryk aps Lerstien 10 / 9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 78 99 produktion@pk-reklame.dk

oplag 1.900 stk. Distribution Postvæsenet ISSN 1904-8505

34 / Danske Busvognmænd

Danske busvognmænds opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det i øvrigt direkte fremgår. Meninger udtrykt i andre artikler er ikke nødvendigvis Danske Busvognmænds. Eftertryk kun tilladt efter nærmere aftale. Forsidebillede: Kristian Riber Abonnementspriser Årsabonnement – Danmark kr. 375 incl. moms – Udlandet kr. 495,- momsfrit Enkeltnumre kr. 36,- pr. stk. incl. moms + forsendelse. Udgivelser Udkommer 11 gange om året Næste udgivelse er i uge 1 2014. Deadline for indlevering af annoncer er senest d. 09. december 2013.


Info

Velkommen i DB Kreds 2

Hvis bussen ikke tætner - så ring til Ketner...!

Palles Taxi & Turistbusser Bygmestervej 30 5750 Ringe

Vi er eksperter i reperationer af Webasto, Stroco og Eberspæcher busvarmer. Vi har nye og ombytning på lager Ketner+JOHN ANDERSEN.pdf 1 04/07/12 13.38 samt alt i reservedele. Stort lager af Turboladere til alle bustyper Stort lager af Startere og Generatorer. Fartskriver eksperten - så er det Ketner i bruger til 2-års eftersyn. Altid ombytninggs Fartskrivere på lager.

Cubus ApS Drejervænget 14 5492 Vissenbjerg

Ketner A/S

Afgang fra DB Kreds 3

Tema Busrejser 2010 ApS Valhøjs Alle 80A, 3.th. 2610 Rødovre

Anker Engelunds Vej 15 9200 Aalborg V Tlf: 7080 7359

Få et godt tilbud!

JOHN ANDERSEN

Kom i kontakt med det VÆRKFØRER danske Busfolk... annoncer i Busmagasinet Kontakt: pk-reklame & tryk tlf. 98 42 78 99

BRUGTE BUSSER RUTEBUSSER Volvo B12BLE, Årgang 10/2004, km: 714.000, 32/36 pladser, Euro3. . . . . . . . . . . kr. Volvo B10M ledbus, Årgang 06/2000, km 750.000, 65/45 pladser, Euro 2. . . . . . kr. Volvo B10M ledbus, Årgang 12/2001, km 1.050.000, 65/45 pladser, Euro 2. . . . . kr. Volvo B12M 13,7m, Årgang 07/2002, km 990.000, 53/42 pladser, Euro 3. . . . . . . kr. Volvo B12M 13,7m, Årgang 07/2002, km 1.100.000, 40/65 pladser, Euro 3. . . . . . kr. Volvo B10BLE 12m, Årgang 06/2002, km 765.000, 33/35 pladser, Euro 2. . . . . . . .kr. Volvo B10BLE 13,7m, Årgang 06/2002, km 1.125.000, 40/65 pladser, Euro 2. . . . .kr. Scania Omnilink 12 m, Årgang 2001, km 940.000 33/35 pladser, Euro 2. . . . . . . . kr.

9 5.000 70.000 85.000 95.000 95.000 85.000 95.000 60.000

TURISTBUSSER Volvo 9900 13,7m, Årgang 06/08, km 311.000 sæder 53+R+F, Euro 4, toilet. . . . .kr. 1.085.000 Irisbus Arway 12,8m, Årgang 08/09, km 275.000, sæder 57+R+F, Euro 5. . . . . . .kr. 695.000 Irisbus Arway 12,8m, Årgang 08/09, km 225.000, sæder 57+R+F, Euro 5, toilet. . kr. 750.000 Irisbus Evadys 12,2m, Årgang 2/10, km 280.000, sæder 53+R+F, Euro 5. . . . . . . kr. 885.000

Alle priser er ekskl. 25% moms, netto kontant ab plads.

Ring og hør nærmere: Jan Bredo tlf. 20431394

Danske Busvognmænd

/ 35


Info

e k k y l l i t Vi si´r … med fødselsdagen Jesper Møller Jensen 50 år Den 18. december 2013 Ærø Turistfart

Vagn Nielsen 60 år Den 23. december 2013 Fjerritslev Minibus

Peter Nygaard 50 år Den 22. december 2013 Nygaards Turist & Minibusser

Johan Sørensen 50 år Den 31. december 2013 Sajm Busser

… med jubilæet Hans Asger Jørgensen 25 års jubilæum Den 1. februar 2013 Egon’s Turist- & Minibusser A/S Fredløv Andreas Koustrup Hansen 10 års jubilæum Den 21. marts 2013 Egon’s Turist- & Minibusser A/S Flemming Sikar Christensen 10 års jubilæum Den 12. maj 2013 Egon’s Turist- & Minibusser A/S Gitte Beck 20 års jubilæum Den 9. august 2013 Egon’s Turist- & Minibusser A/S

36 / Danske Busvognmænd

Margit Laursen 25 års jubilæum Den 12. oktober 2013 Nettbuss A/S Karin Ødum 10 års jubilæum Den 1. november 2013 Olesens Busser Niels Ole Jensen 25 års jubilæum Den 1. november 2013 Jørns Busrejser Preben Nielsen 10 års jubilæum Den 15. november 2013 Egon’s Turist- & Minibusser A/S Jan Reinholdt Jacobsen 10 års jubilæum Den 15. november 2013 Egon’s Turist- & Minibusser A/S

Anne Clausen 10 års jubilæum Den 15. november 2013 Egon’s Turist- & Minibusser A/S Birthe Tofthøj Rasmussen 10 års jubilæum Den 15. november 2013 Egon’s Turist- & Minibusser A/S Jørgen Peter Futtrup – Futte 10 års jubilæum Den 1. december 2013 Silkebus Slobodan Sisljagic 10 års jubilæum Den 11. december 2013 Bergholdt A/S


Rubrikannoncer

Reception

Sæt dit logo på... Reklameartikler Vi sælger REKLAMEARTIKLER

- Kuglepenne - Kildevand - Lightere - Nøgleringe - Drikkedunke - Muleposer - Reklameslik

- og alt det andet... Reklameartikler og give-aways produkter skaber opmærksomhed omkring jeres virksomhed, både i det daglige - eller når der skal markedsføres... - en god ide!

Ingen opgave er for stor eller for lille...! - ring og få et godt tilbud...

Busvasker sælges Brugt busvasker sælges Pris 10.000.- + moms Henvendelse til Poul Richard Gade 2129 8464

Hals Rute- og Turisttrafik Dregårdsvej 2 - 9330 Dronninglund

Tlf.: 98 25 13 53

Lerstien 10 - 9900 Frederikshavn tlf. 98 42 78 99 www.pk-reklame.dk

Danske Busvognmænd

/ 37


Rubrikannoncer

Vi køber alle slags brugte og skadede busser til ekspert. Betaler med kontanter. Sarwary Omnibushandel KG Tlf. + 49 40 250 6924 Fax. + 49 40 2549 5884 info@sarwary.de

HAR DE GRUPPEN? Vi har værelserne med douche - WC - køkken - TV

ØNSKES: Gode samarbejdspartnere Kontakt os for tilbud

Nygade 7, Sandvig, 3770 Allinge Tlf. 56 48 10 10 - Fax 56 48 18 89

www.grethaspension.dk - info@grethaspension.dk

AUTOMATISK BRANDSIKRING AF MOTORRUM OG OLIEFYRSANLÆG > Certificeret i Danmark og Sverige > Robust og driftsikker > Aktiveres kun ved brand i motor eller oliefyrsrum > Miljøvenligt produkt > Verdens mest enkle automatiske brandslukker

Rekvirer venligst priser for 2007 Rekvirervenligst venligst priser priser for Rekvirer for2012 2004

Går bus-turen til København..? - så besøg os for et godt måltid mad.

www.firetrace.dk · info@firetrace.dk · Dania Brandteknik · tlf 5616 9100 · mob 2844 1112

Central beliggenhed, tæt på DR byen, Tivoli og Amalienborg. Dansk Køkken. Stor rutine i bus selskaber blandt andet fra Fyn, Jylland og Sverige Altid et godt tilbud - f.eks : Flæskesteg med rødkål samt dess. kr. 148,Stor buffet kr. 158,-

Annoncer i Busmagasinet pk-reklame & tryk tlf. 98 42 78 99

Salg af mini-busser til alle formål

Restaurant Menuen Brigadevej 49 - 2300 København S

tlf. 32543322

www.restaurantmenuen.dk

www.vagnerikhvid.dk

Vagn Erik HVid a/S · Haraldsdalvej 9 · Box 105 · 6330 Padborg · tlf. 46 97 55 00 38 / Danske Busvognmænd


Rubrikannoncer

Kom i kontakt med det danske Busfolk... Annoncer i Busmagasinet pk-reklame & tryk tlf. 98 42 78 99

OVERNATNING nær København

Enkeltværelse kr. 450,Toilet, bad, TV, tekøkken, internet og fri parkering

28 58 08 50

www.skov-gaarden.dk skovgaarden@ishoejby.dk Torslundevej 120, 2635 Ishøj

Samsø & Ærø Gårdbutik Populære udflugtsmål Busser er velkomne

Aut. service til din Mercedes-Benz og Setra

FYNS LAST- & BUS

Aps

Gl. Sognevej 9, 5771 Stenstrup, Tlf. 62 26 15 26, e-mail: fynslastbus@mail.dk

Busparkering og gratis kaffe m/smagsprøve af ø-snaps ved besked inden besøg

Samsø tlf. 20134630 Ærø 30343028, www.oen.dk

Når kvaliteten vejer tungest... Tlf. +45 76 90 31 57 - bj@dbr-bus.dk - pbr@dbr-bus.dk - www.danskbusrenovering.dk

Hvis du vil annoncere her skal du kontakte pk-reklame og tryk på 9842 7899 eller per@pk-reklame.dk

Danske Busvognmænd

/ 39


Afsender: Danske Busvognmænd, Vesterbrogade 10, 1620 København V.

Solaris 11-2013.indd 1

SOLARIS URbInO Udgiveradresseret Maskinel Magasinpost ID-Nummer: 42467

Solaris Denmark bus A/S Haraldsdalvej 9 Postboks 105 DK- 6330 Padborg Phone (+45) 4697 5500

17/10/13 10.22

www.solarisbus.com

Vi sikrer bæredygtig mobilitet og livskvalitet i vores byer og for vores børn.

Politik, industri og videnskab opfordrer os til at følge vejen til klima-beskyttelse – elektrisk mobilitet.

SOLARIS URbInO ELEctRIc

DANMARK

Busmagasinet 12 2013 web  

For alle der udfører erhvervsmæssig buskørsel eller har en relation til branchen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you