Page 1

17 overgemte campingvogne til fantastisk gode priser: 14043N 16018N 16021N 16019N 16020N 16062N 16092N 16091N 15001N 15134N 16010N 16122N 16245N 16166N 16130N 16209N 16208N

KABE Royal 590 LGLE KS, m/gavekort 9.000 KABE Royal 560 XL KS, m/gavekort 9.000 KABE Classic 520 XL KS, m/gavekort 9.000 KABE Royal 540 GLE KS, m/gavekort 9.000 KABE Smaragd 520XL KS, m/gavekort 9.000 Knaus Südwind Exc. 580 UF m/ALDE-varme Knaus Südwind Silver 500 FSK m/2 køjer Knaus Südwind Silver 500 FSK m/3 køjer LMC Vivo 530 K, flot køjevogn LMC Musica 490 E m/ALDE Centralvarme LMC Musica 490 E med 12 års fugtgaranti Hymer Eriba Exciting 471 Hymer Feeling 470, enkeltsengsvogn Adria Alpina 753 UP m/ALDE Centralvarme Adria Altea 492 LU med gulvvarme Vega 365 NTL GT med toilet Vega 365 NT GT-Silver med toilet

Brugte fortelte

Før 404.320,Før 391.180,Før 276.350,Før 377.780,Før 320.170,Før 261.500,Før 171.900,Før 174.100,Før 195.030,Før 218.390,Før 218.390,Før 164.130,Før 183.000,Før 262.980,Før 127.980,Før 76.915,Før 86.125,-

Nu 339.900,Nu 371.180,Nu 256.350,Nu 357.780,Nu 299.170,Nu 231.500,Nu 161.900,Nu 164.100,Nu 169.900,Nu 198.390,Nu 198.390,Nu 154.130,Nu 173.000,Nu 262.980,Nu 117.980,Nu 71.915,Nu 81.125,-

TEMA:

BØRN

Ny webshop www.as-kcc.dk med alt campingudstyr og reservedele ca. 10.000 varenumre!

PÅ CAMPING

MAGASINET

FRITID

# 04 2017 APRIL

PLADSER MED

POOL

GODE PRISER

SPAR

på overgemte campingvogne

15%

Vi har over 60 nye 2017-modeller på lager fra:

2014 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

CAMPING-FRITID APRIL 2017

Åbent hele påsken…

DIT PERSONLIGE EKSEMPLAR

Vega

APULIEN

Vi køber din vogn kontant eller sælger den for dig.

MED AUTOCAMPER

Vi holder

Alle dage fra kl. 10-16!

www.as-kcc.dk

STORTEST: www.camping-fritid.dk

ÅBENT HELE PÅSKEN

LUFTFORTELTE TV

Alt til til din på www.DCU.dk Alt dincampingferie campingferie på www.DCU.dk


GRATIS BADELAND GRATIS LEGEHAL ESS* GRATIS WELg LN i lavsæson *mandag–torsda (se betingelser på hvidbjerg.dk)

DCU D CU TE TESTCENTER STCENTER V ÆRNER O VÆRNER OM M D DIN SIKKERIN S IKKERHED! H ED!

J YL L AND: JYLLAND

CAMPING OG BADELAND NYHED: Strandvillaer med spa på terrassen

Book på www.hvidbjerg.dk

NYHED: Hotellejligheder med havudsigt

Alle Camping Branchens 40 værksteder er autoriserede, og blandt disse har DCU valgt sine Testcentre, geografisk fordelt over hele landet. Alle værksteder og testcentre lever op til de strenge krav, forbrugerne stiller til pris, sikkerhed og grundighed

De værksteder, der er ”DCU-Test- & Ser vicecentre”, har alle lysskilte på facader, og i værkstedslokalerne markerer skilte, at der er tale om et of ficielt »DCU-Test- & Ser vicecenter«. På ser vicerappor ter og mærkater vil det fremgå, at arbejdet er udfør t ef ter DCU’s specifikationerr.

Brugt vogns tes t V B r ug t vogns tes ten er en tilstandstil s t a n d sBrugtvognstesten u nder søgelse af af c ampingvognens undersøgelse campingvognens ””kondition”, kondi t ion”, h vor d en ttjekkes jekkes ffor hvor den or fejl og og m angler. En En b lås templing aaff d en fejl mangler. blåstempling den b r ug t e c ampingvogn. DCU DCU anbefaler anbef aler denne denn e brugte campingvogn. tes t , hver hver g ang d er handles handles privat. pr ivat . Den Den test, gang der iinkluderer nkluderer vejning vejning og og fugttest, f ug t tes t , samt s am t g gastest as tes t a ampingvognen, ssom om er er n ok sså å vigtig v ig t ig aff c campingvognen, nok ffor or køber. køber. Der Der er ingen ingen reparation/service reparat ion/ser vice i br ug t vogns tes ten. brugtvognstesten.

Gastest V* Gastesten err et aff tre G a s t e s t en e et a t re kontrolk o n t r o llerende lerende eftersyn, ef ter syn, der der udføres ud føres på DCU’s Der på D CU’s testcentre. tes tcent re. D er foretages fore t ages en sikkerhedsundersøgelse sikker hedsunder søgelse af af gasanlægget. gas anlægge t . Trykmåling, T r ykmåling, kontrol kont rol af af aftræk/røggasmåling, af t ræk /røggasmåling, ventilationsforhold og aff med konv e n t il a t i o n s f o r h o ld o g sluttes s lu t t e s a med k o ntrol aff fl flaskegasregulatorens t r ol a askegasregulatorens llukketryk, ukke t r yk , jjf. f. Sikkerhedsstyrelsen. Sikker heds s t yrelsen.

Brugt vognsat tes t U3, kr.. .................... 2.065,-

Gas tes t U1, kr. ............................................. 895.-

Ferieef ter synV* De t anbefales anbef ales at at give give campingc a m pin gDet vo gnen et et ferieeftersyn, fer ieef ter syn, hvert hver t vognen ande t år. år. Campingvognen C ampingvognen smøres, smøres, andet bremser adskilles adskilles og og e f t er s e s, o gb r e m sbremser efterses, og bremses t and ttestes. es tes. Campingvognens Campingvognens ffunktioner unk t ioner estand som gastestes gas tes tes – minus minus fugttest. f ug t t e s t . H v is som Hvis c ampingvognen er er mere mere end end tre t re å gammel, campingvognen årr gammel, anbef ales stort stor t sikkerhedscheck. sikker hedscheck . anbefales

Fu g t t e s t V denne yderst yder s t vigtige vig t ige test te s t I denne sk r i ve s d er en rapport rappor t efter ef ter en skrives der n øje undersøgelse under søgelse for for eventuel event uel fugt f ug t i camcamnøje pingvognen. S kemae t h ar faste f as te målepunkmålepunk kpingvognen. Skemaet har ter, så så gennemgangen gennemgangen er ens ens for for alle alle DCU DC U ter, Tes tcent re. Testcentre.

**Ferieef ter syn U4, kr. ..........................2 2.8 50,-

Fugt tes t U2, kr. .......................................... 74 0.-

V

Stor t sikkerheds tjek * Det De t store s tore ferieeftersyn fer ieef ter syn – denne denne undersøgelse under søgelse er meget mege t omfattende. omf at tende. Her campingvognen H er bliver bliver c ampingvognen gennemgået, gennemgåe t , fra fr a A til og med en udførlig t il Z o gm ed e nu d førlig rrapport. appor t .

– se hvordan tests udføres på: www.youtube.com/ DanskCampingUnion

Stor t sikkerheds tjek U5, kr. ............... 3.690.-

V S am tlige t e s t f or syner camping vognen me d VG -

* *

kon tr olmær k a t og s er v ic er appor t K ør s els e f ter syn: Br ems er og lys k r. 1.8 4 5 / 2 125,T illæ g: P r. eur o aks el: k r. 2 20 ((fl flange sik r ing ), k r. 44 0 f or dobbel t aks el

* *

C en tr al var me - gas te s t tillæ g k r. 3 4 5. C en tr al var me - sk i f t a f glykol, tillæ g k r. 1.8 8 5. P r is er ne er inklusi ve miljø tillæ g

Antons A n t ons C amping C en ter A ps Camping Center Aps F alkevej 11,, 6 920 Videbæk V ideb æk Falkevej 6920 TTlf.: lf.: 9 69 4 92 92 20 20 96 94 w w w.antonsc amping.dk www.antonscamping.dk

LLunderskov underskov C amping A/S A /S Camping TTværvej v ær vej 9 6 4 0 Lunderskov L under sko v 9,, 6 6640 TTlf.: lf.: 775 55 8 54 5 4 00 00 58 w w w.lunderskov-c amping.dk www.lunderskov-camping.dk

Ormslev ApS ApS Campinggaarden C ampinggaarden Ormslev V iby J Ormslevvej O rmslev vej 448, 4 4 8, 8260 8260 Viby 86 28 66 TTlf.: lf.: 8 62 8 35 35 6 6 www.campinggaarden-ormslev.dk w w w.c ampinggaarden-ormslev.dk

K ronjyllands Camping C amping C enterr A/S A /S Kronjyllands Center G renåvej 29-31, 29-31, 8960 8960 Randers Randers SØ. S Ø. Grenåvej TTlf. lf. 87 87 10 10 9 8 770 0 98 w w w.as-kcc.dk www.as-kcc.dk

Camping-Parken C amping-Parken A/S A/S Tjelevej T jelevej 10-12, 10-12, 7400 74 00 Herning He r nin g Tlf.: T lf.: 97 97 26 26 80 80 55 55 www.campingparken.dk w w w.c ampingparken.dk

rændekilde ApS ApS NBC Niels Brændekilde N BC N iels B 59, Jels, Jels, 6630 6630 Rødding Rødding Haderslevvej Ha derslev vej 59, 55 011 TTlf. lf. 74 74 5 5 21 21 0 www.nbc-jels.dk w w w.nbc-jels.dk

KG KG Camping Camping A/S A /S Mønten 6000 Mønten 6, 6, 6 000 Kolding K oldin g Tlf.: 33 T lf.: 776 63 3 20 20 80 80 www.kg-camping.dk w w w.kg-c amping.dk

Center Silkeborg S ilkeborg Caravan C aravan Center 8600 S ilk e b o r g Priorsvej Silkeborg P riorsvej 111, 1, 8600 2 11 11 86 811 4 42 TTlf.: lf.: 8 68 www.SilkeborgCaravan.dk w w w.SilkeborgC aravan.dk

Klarup A/S Centerr A /S K larup Caravan C araavan Center Jørgenmindesvej Klarup Jørgenmindesvej 20, 20, 9270 9270 K lar up 98 TTlf.: lf.: 9 8 31 31 88 88 88 88 www.klarup-caravan.dk w w w.klar up-c aravan.dk

Camping I/S I/S Møllegårdens Mø llegårdens Camping Skyumvej S kyumvej 4 .V ildsund V.Vildsund 77700 700 Thisted, T his ted, V 9 110 02 0 96 20 TTlf.: lf.: 9 6 119 www.moellegaarden.dk w w w.moellegaarden.dk

LL.E. .E . Camping Camping Industrivej 13-15, In dus trivej 13 -15, 9900 9 900 Frederikshavn Frederikshavn 98 TTlf.: lf.: 9 8 47 47 91 9 1 11 11 www.le-camping.dk w w w.le-c amping.dk

FYN: F Y N: Tarup T arup Campingcenter C ampingcenter 5220 Odense Odense SØ SØ Agerhatten A gerhat ten 31, 31, 5220 66 TTlf.: lf.: 6 6 16 16 18 18 18 18 www.tarup.dk w w w.t ar up.dk Svendborg Camping S vendborg C amping Center Center Ring Ring Nord, Nord, Porthusvænget Por thusvænget 3 5700 5 700 Svendborg Svendborg 211 70 077 TTlf. lf. 62 62 2 70 0 www.svendborgcampingcenter.dk w w w.svendborgc ampingcenter.dk

Ny A/S N y Vejle Vejle Caravan C ar av an A /S 6,, 77100 Vejle IIsabellahøj s a b e ll a h ø j 6 10 0 V e jl e 82 22 TTlf.: lf.: 775 58 2 84 84 2 2 www.vejlecaravans.dk w w w.vejlec aravans.dk

MS ME D L E T I A B R A center« st DCU-te

ge » liig å s am ttl raba t p . marrtt s og ra es 5 % Der yd syn mellllem 1 ber ti t il r tem fftters p te DCU-e us t. t ra ra 1. s e % ra a F b . a t r 3 1. au g y d e s d e r 15 r ts 1. mart

U YS E D C AT OPL HU S K E M S K A B V E D IN G. MEDL ES TIL ILLIN ID S B TID

SJÆLLAND: S JÆ L L A ND: Bijé Camping Bijé Fritid Fr i t i d & C amping Bomose Allé B omo s e A llé 119, 9, 3200 3200 Helsinge Hels in g e TTlf.: lf.: 4 8 79 79 3 10 48 311 10 w w w.bije.dk www.bije.dk

K øge Caravan C aravan Center Center Køge TTangmosevej angmosevej 99, 99, 4600 4 600 Køge Køge Tlf : 5665 566 5 1661 16 6 1 Tlf: w w w.kocc.dk www.kocc.dk

/S C ampinggården A Campinggården A/S agelse S orøvej 97, 97, 4200 4200 Sl Sorøvej Slagelse TTlf.: lf.: 5 85 4 40 4 0 03 03 58 54 w w w.c ampinggaarden-slagelse.dk www.campinggaarden-slagelse.dk

”Brohallen” C aravan-Centret ”Brohallen” Caravan-Centret Randersvej 8 Randersvej F. 4 800 Nykøbing Nykøbing F. 4800 87 9 TTel.: el.: 5445 5 4 45 77879 w w w.brohallen.dk www.brohallen.dk

Jyderup Jyderup Camping C amping Center Center IIndustriparken ndus triparken 22, 22, 4450 4 450 Jyderup Jyde r up TTlf.: lf.: 59 59 27 27 69 69 22 22 w w w.jcc.dk www.jcc.dk

DANSK CAMPING UNION K or s dalsvej 134, 13 4, 2605 2605 B r øndby , Korsdalsvej Brøndby, tlf. www.dcu.dk tl f. 3321 3 3 2 1 0600, 0600, w w w.dcu.dk


S T A REN FRITID D B Y

RENE LINIER!

www. teltimport.dk

NYHED FJERNER GRØNNE BELÆGNINGER

OVERALT!

REN FRITID UNIVERSAL SKUM er udviklet til at rengøre vinduer i fortelte og er anbefalet af Svenske telt der producerer det kendte StandBytelt, den hinde der kommer på indersiden af fortelte fjernes let med Universal skum fra Ren fritid. Kan også bruges på hårde overflader og på toilettet da det også har en desinficerende virkning.

REN FRITID KLOSETVÆSKE UNIVERSAL var den klare vinder af den store test for tabs og klosetvæsker som DCU lavede. Produktet anvendes i toilettet og i afløbet og fjerner bakterier og dårlig lugt. Ren fritid klosetvæske universal er biologisk nedbrydeligt og er godkendt til tyske campingpladser med rodzone anlæg.

REN FRITID VASK OG VOKS er et meget miljøvenligt vaske- og plejemiddel der flere gange har vundet test, bl.a. har DCU i en test givet det højeste karakter for evnen til at fjerne sorte striber med. Du vasker og vokser i samme arbejdsgang.

– KØB REN FRITID HOS DIN CAMPINGFORHANDLER!

Dansk teltimport & Ren fritid passer på miljøet og er Isbjørn–klimapartner i WWF Verdensnaturfonden

GREEN AWAY KLAR-TIL-BRUG fjerner grønne belægninger på fortelte uden nogen form for fysisk arbejde. Belægninger forsvinder af sig selv blot ved at sprøjte et nyt teltplejeprodukt direkte på de misfarvede områder. Kan anvendes på alle overflader der tåler vand.

DANSK TELTIMPORT v / Ina & John Damgaard Ɔ Ɔ39 Ɔ65 Ɔ 12 98 • Fax 39 65 12 99 Tlf. WWW.TELTIMPORT.DK


mit telt! ON“ E ERIBA RIBA EXCITING EXCITING „60 „60 EDIT EDITIION“

Et a-måls fortelt

J U BI L Æ U M MODELL S ER

inklusive

K FO OM GO RHA IND D ND T I O SNA LER L D G I TI K O OG N D LB M W EH T FÅ T Ø EL EN R TE

Me d m a s s e af u d s t y r r

wt

d

Et solsejl som er komplet

6 60 0 ÅR ÅR M MED ED FORANDRING! FORANDRING!

e asy

Bustelt som passer til alle

20% RABAT PÅ TELTE SUPER GODE

Highlights ts p på å jubilæumsmodellerne! msmodeller ne! Den spændende Exciting citing ”60 ”60 Edition” Ed E dition” forkæler ffor orrkæler med med moderne moderne sk k udstyr. udstyr. Den Den perfekte per fek te campingvogn campingvogn o for ffo or design og praktisk året rundt rundt - også også om om vinteren. vinteren. familier hele året

Et nemt telt til en campingvogn

ERIBA AE Exciting xcit i n g „60 „6 0 Edition“ E d it ion“

Det hurtige lufttelt

// Møbeldesign Møbeldesign 60 60 Edition: Edition: // M Møbeldekor øbeldekor Legno Legno Lombardo Lombardo med med møbelklapper møbelklapper i Bicolor Bicolor design design i Mocca Mocca højglans højglans og og greb greb i sort sor t chrom chrom // Wohnwelt Wohnwelt Eriba Eriba Exciting Exciting 60-Edition 60 - Edition og og hynder hynder med med knapper k na p p e r // Rundsiddegruppe Rundsiddegruppe med med ”runde ”runde hjørner” hjørner ” // T To oh hyndestof-kombinationer: yndestof- kombinationer : Janeiro Janeiro og og Cusco Cusco // Mø Møbeltoppe beltoppe og og bordplader bordplader i ”Soft ” Sof t frostglas” frostglas” // IIndgangsdør ndgang sdør med med vindue vindue // AL-KO AL- KO Big-Foot Big- Foot støtteben støt teben // Udvendige Udvendige glatte glat te plader plader med med moderne moderne dekor dekor // Alu-fælge Alu -fælge i Bicolor Bicolor design d e si g n // EExcitings xciting s øvrige øvrige luksusudstyr luk susudst yr Exciting E x c it i n g 6 60 0 Edition E d it ion fås ffå å s i tto o modeller: mo del ler:

250

230

UDFORSK VORES FASCINERENDE TELTUNIVERS HOS VORES FORHANDLERE, ELLER PÅ VORES HJEMMESIDE. Forhandlere findes på www.dwt-zelte.com

654

679

// E Exciting xciting 505 50 5 - kr. kr. 197.900,197. 9 0 0,-

Importør: Intercamp Tlf. 7684 0820

// Exciting E xc i t i n g 5 560 6 0 - kr. kr. 207.900,2 07. 9 0 0,-

www.eriba.dk BY HYMER


”Kampa Air” PDUNHGHWVÀRWWHVWHUHMVHWHOWH

AIR lufttelt

Ace AIR 400

Rally AIR Pro 330

Rally AIR Pro 390 Plus RH

Frontier AIR

Classic AIR Expert 300

Fiesta AIR Pro 350

Revo ZIP m/ Privacy Room

Croyde 6 AIR Pro

Brean 4 AIR

9LKDUJMRUWGHWQHPWIRUGLJ9LYLOVnJHUQHGXFDPSHUHUOLGWPHUH'HWWDJHU kun få min. at sætte teltet op. Fortelte skal kun pumpe det op ét sted.

”Vi har også AIR telte til autocampere.” Til montering på markisen eller fritstående

Travel Pod Action AIR

Motor Rally AIR Pro 330

Find din lokale Kampa forhandler på www.campingagenten.dk

”Kampa Når kun det bedste er godt nok”


GETTING THERE IS UP TO YOU STAYING THERE IS UP TO US Vores produkter til klima, sanitet og madlavning får din campingvogn eller autocamper til at føles som hjemme (bare med en meget bedre udsigt). Tag et smut forbi dometic.com, inden du tager af sted på din rejse.


erien i Nyd ffer lser smukke omgivivels

CAMPINGPLADS CAMPINGPLADS Wellnessafsnit W ellnessafsnit med dampbad, sauna og udendørs jacuzzi

CAMPING C AMPING PÅ PÅ B BORNHOLM ORNHOLM Camping og Feriehytter med skøn havudsigt, dir direkte ekte til vandet – tæt på Gudhjem

Bo i smukke omgivelser og med lækre lækre faciliteter Adventure mini-18 hullers Adventur e mini golfpark – for hele familien

DDirekte Dire irekt ire ir ekt ktetitil kte tiillvvand vvandet and an ndet deet de

Minivandland M Min Mini ini ni vandland vandland anndl and dla lan and nd 25+26 UGE25+26 SENIORTILBUD SENIOR RTILBUD TI 2personer personer iegen egen campingvogn

Campingferie CCam Camp ampi mppin pin ingf ngf ng gfferie erie eri ievved veedha hav havet hav avveet et

dagfærge Inkl. Inkl dagfærge dagfæ d t/r Ystad-Rønn Ystad-Rønne nn t/r Gælderfra fra18/6 18/6 8/6 6 -3/7 --3/7 3/7 1 uge fra kr.

2.650,-

C Campingferie ampingferie ve v ved ed vandet van vandet MENU TILBUD

Inkl.2xaftensmenu

PAKKEPRIS for 2 pers. 1 uge fra kr. 2 uger fra kr.

2.395,3.450,-

● Iegen frafra egencampingvogn/autocamper campingvogn/autocamper Køge lørdag nat/søndag kl. 00.30 ● Søndag aften hos hos Elly Elly iiRø Rø serveres flæskesteg ad libitum libitum og og hjemmelavet appelsinfromage. ● Afrejse Rønne-Køge lør dag 17.00. drik i i Dagens varme r etinkl. inkl.11valgfri valgfri drik færgens r estaurant. Gælder i perioderne 15/4 - 10/6 og 17/6 - 1/7 og 5/8 - 21/10

SUPER SOMMERPRISER

forfamilien familieniskolesommerferien i skolesommerferien I egen campingvogn/autocamper. 2voksne+2bør n

● inkl. dagfærge Ystad – Rønne t/r ● inkl. natfærge Køge – Rønne t/r ● inkl. natfærge Ystad – Rønne t/r ● inkl. dagfærge Ystad – Rønne t/r

Uge 26 fra kr.

3.145,1 uge fra kr. 4.300,1 uge fra kr. 3.700,1 uge fra kr. 4.900,-

SKØNNE TILBUD

FORÅRS S- OG S EFTERÅ ÅRSTILBUD Å ● I egen campingvogn/ 1 uge autocamper Fra kr. ● Inkl. dagfærge Ystad-Rønne t/r 2 uger Gælder før 11/6 & efter 14/8 Fra kr.

2.295,3.350,-

CHOKTILBUD

i maj-juni & august ● I egen campingvogn/autocamper ● Inkl.natfærge Ystad-Rønnet/r t/r 1 uge Fra kr.

1.695,-

BEDSTEFORÆLDRETILBUD Tid med børnebørnene - uge 26

● 2 voksne m. max 2 børnebørn ● I egen campingvogn/autocamper ● Inkl. dagfærge Ystad-Rønne t/r 1 uge ell. Køge-Rønne t/r fra kr.

S Sannes annes Familiecamping Familiecampingoog g Feriepark Feriepark Tlf.: 56 48552 11 • sannes@familiecamping.dk

BOOK FERIE NU

Se S e alle alle v vores ores ferietilbud ferietilbud på www.familiecamping.dk www.fa amiliecamping.dk

2.895,-

D e r t a g e s f o r b e h o l d f o r f e j l , æ n d r i n g e r o g u d s o l g t e p e r i o d e r/ h y t t e r

REJS FRA KØGE


<ŽŵƟů <Ž ŵƟů

TELT TE ELT E L LT T FESTIVAL FEST TIVAL VAL AL

<ŝŐĨŽƌďŝ ƟůĞŶ ŝŶƐƉŝƌĂƟŽ ŶƐƌŝŐ teltweek end

i weekenden weeke enden d den en

29. 2 9. --30. 30. aapril pril

Kl. K l. 10 10 - 16 16

Karolinevej Karolinevej 2c • 4200 Slagelse Slagelse • www.slagelsecamping.dk www.slagelsecamping.dk

DANMARKS STØRSTE KAMPA SHOWROOM

SE DE NYE MODELLER FRA:

’16 Caravelair Antares Style 450 ’15 Caravelair Antares 526 ’15 Knaus Südwind 580 QS ’16 Caravelair Allegra 475 ’16 Caravelair Antares Style 466 Enk.seng

SPAR 8.200,-

DBseng

DBseng

køjer

køjer

SPAR 17.685,-

SPAR 24.700,-

DBseng

DBseng køjer

SPAR 10.050,-

S O LG T

SPAR 10.995,-

Inkl.: Style Pakken. Før: 128.100,-

Inkl.: Kompressor XL køleskab 150 ltr. Før: 137.585,-

Inkl.: El-gulvvarme og 190 ltr. køleskab Før: 194.600,-

Kampagnevogn - masser af udstyr. Før: 149.950,-

Inkl.: Style Pakken. Totalvægt 1390 kg Før: 130.895,-

Nu kun:

Nu kun:

Nu kun:

Nu kun:

Nu kun:

119.900,-

119.900,-

Få din vogn professionelt vasket Vi tilbyder dig en professionel vask af din campingvogn.

Vask af campingvogn

169.900,-

139.900,-

Tid til at bestille eftersyn - Din sikkerhed Stort eftersyn: Pris ekskl. reservedele og rep. kr. 2.495,Tillæg for euroaksel kr. 145,- og Tillæg for mærke fugtgaranti kr. 300,-

Lille eftersyn: Pris ekskl. reservedele og rep. kr. 1.995,Tillæg for euroaksel kr. 145,-

Kun kr. 495,-

Åbningstider : Mandag til fredag kl. 10 - 17 | Lørdag 10 - 13 | Søndag kl. 12 - 16

Danmarksvej 18 | 9670 Løgstør | www.logstor-caravan.dk | post@logstor-caravan.dk

8

CAMPING FRITID #04/2017

119.900,-

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Se de nyeste modeller - Fra 1. april kan du også se iglotelte


LEDER

CAMPING FRITID#04 Korsdalsvej 134, 2605 Brøndby Tlf. 33 21 06 00, Fax 33 21 08 09 redaktion@dcu.dk

BØRN OG CAMPING GÅR HÅND I HÅND

Chefredaktør (ansvh.) Anne-Vibeke Isaksen anne-vibeke@dcu.dk Journalister: Torben Brandt torben@dcu.dk Ejvind Rasmussen redaktion@dcu.dk Mogens Havsted redaktion@dcu.dk Thomas André Petersen redaktion@dcu.dk Redaktionschef: Janne Bethencourt Korrektur: Lissen Jacobsen Online: Line Jakobsen line@dcu.dk Julian Saugmann julian@dcu.dk Teknisk konsulent: Stefan Rosendal teknisk@dcu.dk / Tlf. 21 48 92 74 Telefontid man-tors. kl. 10-14 Medieråd giver DCU-Medier: Lars Kjær lars@dcu.dk / Mobil 22 65 30 53 Layout & grafik: Lynge Olsen Group A/S Forsidefoto: DCU-Camping Mols Fotograf: Rasmus Schønning Tryk: Stibo Printing Solutions – Miljø certificeret efter ISO 14001 og EMAS Papir: Omslag: Flowergloss, 100% træfrit papir, Svane og FSC mærket Indhold: Graphocote, Svane og FSC mærket ING

N OR D I

MILJØMÆ R KN

SK

5041-0004 TRYKSAG

Følg os på Facebook Vi citerer også af og til fra Facebook-debatten i det trykte blad. www.dcu.dk/facebook Camping-fritid udgives af Dansk Camping Union Vil du vide mere om Camping-fritid: klik ind på www.DCU.dk

i har alle prøvet det – siddet på kanten af legepladsen og set børnene / børnebørnene lege på kryds og tværs. De har en eminent evne til at finde sammen på tværs af alder, interesser, nationaliteter og hudfarve på en måde, vi voksne altid kan lære af. Campingferie behøver ikke altid være forbundet med børn, men børn skaber liv og glæde, og det undrer mig, at nogle kan kalde børneleg for larm – i mine ører er det lyden af livsenergi. Campingferie med børn er som at holde ferie i mors mave. Ingen tvivl om at en af grundene til, at børn elsker camping er, fordi man er tættere sammen og kommer hinanden ved på en måde, man sjældent når i en fortravlet hverdag. Bare det, at man sover sammen på forholdsvis lidt plads, er noget helt andet end at være derhjemme, hvor det kun er mor og far, der ligger tæt. Børn elsker tryghed, og det er i den grad trygt at være på camping. DCU’s campingpladser er hver og en gode til små og mellemstore børn, og der er højt til loftet og plads til fri leg, som er et af de vigtigste elementer i barndommen. At børnene er gratis på alle DCU’s campingpladser, når de er under 12 år, er bare en af mange medlemsfordele i DCU. Man behøver i øvrigt ikke rejse så langt for at finde oplevelserne. Ofte er de lige uden for døren, og i dette nummer tager vi dig med på campingferie i Odsherred, og vil du endnu længere væk, frister vi med Italien. Camping-fritid handler denne gang også om meget andet. Lufttelte er kommet for at blive, og der er efterhånden en del mærker på det danske marked. Dem tester vi i dette nummer for, hvor lette de er at sætte op - det er ligesom det, de slår sig an på. Vi tester også en Kia Cee´d som campingtrækker. DCU´s medlemsfordele finder du bagest i bladet sammen med nyt fra kredsene, og på begge områder sker der masser af nyt. Husk også at følge med på www.DCU.dk, hvor du nu også kan reservere din næste campingferie, fordi iCamp.dk nu er en integreret del af portalen.

V

Så kære medlemmer nyd foråret og god læselyst fra hele redaktionen. Med venlig hilsen Anne-Vibeke Isaksen, Chefredaktør

CAMPING FRITID #04/2017

9


98

INDHOLD

Børn på campingt

#04

12

Skønne Odsherred i børnehøjde

23

10 pladser med pool

31

Tag læsehesten med på campingferie

36

Køjevognene er tilbage

52

All inclusive camping – hvad betyder det?

12

23

Tips og teknikt 54

Luftfortelte har vind i sejlene

67

11 ting til foråret

70

Koreansk jumbojet

Rejselivt 98

Campingnyhedert

Det ukendte Syditalien: Apulien med autocamper

80

Fremgang i salget

82

Adria helt i front

Faste sidert

86

Frankrig klar med miljømærker

108 Masser af fordele med DCU-medlemskab

91

Er du garanteret en garanti?

113

Tv-oversigt

94

Det tilbyder mærkerne

114

Spørg Stefan

119

Find fem fejl

70 82

128 Skyd og vind 130 Formanden har ordet

116 - 127 Rabatter, medlemsfordele, arrangementer, kredsstof, nyt fra pladserne og færger

10

CAMPING FRITID #04/2017


Vælg et højkv højkvalitets alitetss campingprodukt campingprrodukt o odukt – vælg g Kr Kronings ronings onings

®

Lav vægt og høj effekt

AIR-CONDITION

STANDARD AIRCON

MED VARMEPUMPE

Op til

6

års garanti

Aircondition Fra kr. 9.995,A2000W

• Ekstrem kraftfuld Ekstrem kraftfuld •V an varme varme vved Varmepumpe armepumpe kkan ed --44

dendørstemperatur graders uudendørstemperatur graders • Lydsvag Lydsvag • Lav ægt Lav vvægt • Op Op ttil il 6 åårs rs garanti garanti

H Højeffektivt øjeffektivt kkrystalpanel rystalpanel 1100 åårs rs ggaranti aranti på på 990% 0% eeffektivitet ffektivitet • D Digital med ed igital lladeregulator aderegulatorr m bbatterikontrol atterikontrol

kr kr.. 9.995,-

Aircondition med varmepumpe (klimasystem) K2400W kr. 19.995,Førpris kr.

kr. 12.995,kr.

Aircondition med varmepumpe (klimasystem) K3400W Førpris kr. kr. 21.995,-

kr. kr. 16.995,-

SPECIALTILBUD SPECIAL ECIAL LTILBUD

SOLPANEL SOLP PANEL A KIT

• •

Air Air-condition -condition A2000W Førpris kr. kr. 14.995,-

Op til

10

års garanti

M Manuel anuel mover-pakke mover-pakke LLader aderr oogg batteriklemmer batteriklemmer O Optima ptima 22.7 .7 batteri batteri Inkl. Inkl. montering montering

r. 1.995,1.995,S Solpanel olpanel kit kit 100W 100W kkr. r. 3.990,3.9 9 0,S Solpanel olpanel kit kit 200W 200W kkr. Op til 10 års garanti på 90% effektivitet

Førpris kr. 2.995,2.9955, BESØG OS PÅ

KRONINGS.COM Eller ring på 7022 5840

Alle priser er ekskl. montering. V Vii forbeholder os retten til ændringer og udsolgte varer. varer.

Fra

kr. 1.995,-

Specialtilbud Inkl. montering

Kun Kun

6

år års garanti

kr. 11.495,-

Speciel stærk hheavy eavy duty model, til vogne op til 2300 kg.


BØRN PÅ CAMPING

SKØNNE O

I BØRN 12

CAMPING FRITID #04/2017


BØRN PÅ CAMPING

DSHERRED Børn og børnebørn skaber liv på campingferien og da ikke mindst, når man ovenikøbet holder den i et område med højt til loftet og store vidder, herlige campingpladser og en mega-vild rutsjebane – hvis man lige er til det TEKST Anne-Vibeke Isaksen FOTO Rasmus Schønning

❯❯

EHØJDE CAMPING FRITID #04/2017

13


BØRN PÅ CAMPING

Du spiser eminent i Odsherred – er du i tvivl, så prøv selv efter.

Husk cyklen, for der venter massevis af gratis oplevelser i det store cykelnetværk.

lår man op på google, er der ikke helt enighed om, hvor Danmarks midtpunkt ligger. Men faktum er, at Danmarks officielle midtpunkt ligger på positionen 55° 58" nord og 11° 46" øst – eller mere forståeligt på Lokkemosevej lige uden for Rørvig. Det er måske ikke det mest interessante sted for børn, men det er et oplagt pejlemærke at begynde sin rundtur i Odsherred fra.

at gå. Det går i al sin enkelhed ud på at fange krabber, og det kræver kun en spand og et net. Der lyder et begejstret hvin, hver gang de små poder får bid, men pas på, for de genstridige krabber kan godt bide fra sig. Hvis man som forældre eller bedsteforældre mister tålmodigheden, ligger Rørvig Røgeri lige ved siden af molen, og her kan man i den grad forkæle sig selv med verdens bedste frokost og måske en kølig øl.

Krabber og kold øl

Husk cyklerne

Det er Rørvig Havn til gengæld. Her venter en af områdets mange gratis oplevelser og tro mig, her kan børnene få time efter time til

Odsherred er et stort net af cykelstier, og det gør området til et af de mest familievenlige i Danmark. Her er fladt de fleste steder und-

S 14

CAMPING FRITID #04/2017


BØRN PÅ CAMPING

Børn og børnebørn kan få timer til at gå på molen i Rørvig, hvor krabbejagt er dagens højdepunkt.

❯❯ tagen i området ved Vejrhøj, der er Sjællands tredje højeste punkt, og mange af cykelstierne ligger i skoven eller langs vandet. Der er imponerende godt skiltet, så man skal gøre sig umage for at fare vild. Cykelstierne er fremragende, når de små skal med ud at cykle, fordi man slapper meget mere af, når man ikke skal ud og køre på landevejene.

Campingferie oplagt Der er syv skønne campingpladser i hele Odsherred, og to af dem er DCU- pladser, som betyder gratis børn hele sæsonen og gratis børnebørn i lavsæsonen. Alle områdets campingpladser er børne-

venlige og tæt på naturen. Hvis det er den gode strand, der trækker, så er stranden ved Camping Nordstrand flere gange kåret til en af landets bedste. På samme måde som ved Rørvig Havn er stranden et sted, børn kan bruge mange timer, hvis vejret tillader det. På en blæsende efterårsdag er stranden en anden oplevelse – her er det til gengæld hyggen hjemme i forteltet eller campingvognen, der trækker. Alle campingpladser i området er naturskønne og passer godt til mindre og mellestore børn.

Vandland der vil noget Det er de færreste børn, der siger nej til en tur i vandland, og selv

CAMPING FRITID #04/2017

15


BØRN PÅ CAMPING

Gåturen op til Vejrhøj giver både puls og appetit, og så venter der en utrolig smuk udsigt.

Fra Fugletårnet ved Hovvig kan du spotte områdets rige fugleliv.

16

CAMPING FRITID #04/2017

om der kan være fart over feltet i Sommerland Sjælland, er parken anderledes end de andre sommerlande i Danmark. Børnene kan bade, til de er helt opløste, i badelandet, som både har de vildeste rutsjebaner, bl.a. Danmarks højeste vertikale vandrutsjebane, men også vandland i alle mulige afskygninger. Sommerland Sjælland har desuden massevis af andre aktiviteter. Men det, der i virkeligheden gør dette sommerland så specielt, er, at der er så højt til loftet og masser af mulighed for at nyde sin medbragte picnickurv. Eller nuppe en morfar på


FORTELT, SOLSEJL OG MARKISE

- med et snuptag

Højsandet er også en gåtur værd og har du gode ben, kan du nå helt ud til Dybesø.

Det er ikke alt, der kan spises på Korevlerne, men du overraskes over hvor meget, der kan.

THULE OMNISTOR 6200 ❯❯

Den moderne markise er den optimale ”forteltløsning ” Fortelt, solsejl og markise i én håndevending Thule 6200 markisen er det perfekte match til din vogn. Markisen bliver tagmonteret med specielt adapterbeslag, som sikrer en korrekt og stabil montering.

et tæppe i den smukke, anlagte park. Det gør, at man kan begge dele: Give den gas og slappe af.

Smag på landskabet Tilmeldingen er ganske enkelt imponerende på denne guidede ”Smag på Odsherred”-tur, hvor naturvejleder Jørgen Stoltz fra Silva Danica tager en stor gruppe af børn, forældre og bedsteforældre med ud på de særprægede Korevler for at finde spiselige planter. Med stor indlevelse og mange smagsoplevelser – nogle mere spændende end andre – går vi ude i den imponerende natur i over to timer. Jørgen lærer os om planterigets mangfoldigheder, både hvad angår ernæring og helbredelse. Alle på denne tur er med på den, og især gruppen af de mindste gæster er nysgerrige. Turen

6200 markisen har et udtræk på totalt 250 cm og fås i op til 450 cm i længden. Til markisen leveres et bredt udvalg af tilbehør, herunder læsider og -front samt komplette telte, hvis du ønsker den maksimale udnyttelse af markisen. Har du større behov end længder på 450 cm findes model 9200 som, udover alle de mange finesser fra Thule 6200, er ekstra dyb. Den totale dybde er hele 300 cm. Thule 9200 leveres fra 400 cm og helt op til 600 cm længde. Thule 9200 kan desuden leveres med motorstyring, som styres via fjernbetjening. Begge modeller leveres med hvidt hus og grå markisedug. Thule 6200 400 cm excl. beslag har en ca. vejl. pris på: kr. 7.409,inkl. moms men ekskl. montering.

Farve: Mystic Grey

F Find ind din nærmeste este forhandler forhandler på: www.camper.dk


BØRN PÅ CAMPING

Børnekunst er en del af Geopark Odsherred.

Du er altid tæt på vandet og det ses på campingpladserne. Her DCU Camping Rørvig Strand.

afsluttes med, at man får krydderurter med hjem sammen med opskrifter. Der skal bare handles kød og grøntsager, så er middagen reddet hjemme på grillen ved campingvognen.

Børnekunst i naturen Odsherred har noget så specielt som en geopark – ikke som en park et fysisk sted, men fordi Odsherred er fyldt med landskaber, der skal bevares til eftertiden og derfor har særlig beskyttelse. Rygraden i Geopark Odsherred er Odsherredbuerne Vejrhøjbuen, Vigbuen og Højbybuen, som blev

18

CAMPING FRITID #04/2017

BESØG GEOPARK ODSHERRED HER: Bolinge Bakke, Veddinge Bakker Disbjerg, Veddinge Bakker Dybesø og Flyndersø, Rørvig Egebjerg-halvøen, Isefjord Geopark Infopunkt, Dragsholm Slot Gniben, Sjællands Odde Grønnehave Skov, Isefjord Højsandet, Rørvig Klintebjerg, Klint Korevle, Sejerø Bugt Korshage, Rørvig Lammefjord, Fårevejle Lommestenen, Isefjord Ordrup Næs, Nekselø og Sejerø Bugt Plejerupdyssen, Lammefjord Sanddobberne, Nekselø Bugt Sandflugtsplantagen, Rørvig Shelterpladsen, Veddinge Bakker Skansehage, Rørvig Trundholm Mose, Nr. Asmindrup Vejrhøjstien og Vejrhøjbuen, Bjergene.

dannet under sidste istid. Formationerne i Odsherred er et skoleeksempel på et landskab skabt af isen, og de er grunden til, at Geopark Odsherred er med i det verdensomspændende netværk af geoparker under beskyttelse af UNESCO. Lige syd for Høve er der i dag en herlig attraktion, hvor Geokids udstiller op til 4.000 leransigter. Med Geokids-projektet kommer elever igennem et undervisningsforløb, hvor de gennem et "stjerneløb" i naturen bliver introduceret til Geopark Odsherreds landskaber og kulturhistorie. Eleverne lærer om istidslandskabet, de graver efter ❯❯


NYHED KAB !

BØRN PÅ CAMPING

ES ĂůůĞĨƵ mart D ŶŬ på én ƟŽŶĞƌ skærm

KABE MADE IN

SWEDEN

Solnedgang over Dybesø.

KABE Royal En investering i livskvalitet

/ZŽLJĂůĞƌůƵŬƐƵƐƵĚƐƚLJƌĞƚƐƚĂŶĚĂƌĚ͘ŶŚĞůĊƌƐĐĂŵƉŝŶŐǀŽŐŶƟůĚŝŐ͕ĚĞƌ kun vil havde den sidste nye teknik og ikke vil nøjes med andet eller mindre end det allerbedste. EĞƚŽƉ ĚĞƌĨŽƌ ĨLJůĚĞƌ ǀŝ ĂůůĞ ǀŽƌĞƐ ĐĂŵƉŝŶŐǀŽŐŶĞ Ɵů ďƌŝƐƚĞƉƵŶŬƚĞƚ ŵĞĚ ĞŬƐƚƌĂ ƵĚƐƚLJƌ͕ ƉƌĂŬƟƐŬĞ ĨƵŶŬƟŽŶĞƌ ŽŐ ůƆƐŶŝŶŐĞƌ͕ ƐŽŵ ŚĞůƚ ǀŝĚunderlige senge og et køkken som derhjemme. <ZŽLJĂůĨĊƐƟůƉƌŝƐĞƌĨƌĂϯϰϲ͘ϲϬϬ͕Ͳ <ůĂƐƐŝĐĨĊƐƟůƉƌŝƐĞƌĨƌĂϮϯϮ͘ϲϬϬ͕Ͳ

KABE SMART D

KABE SMART D REMOTE

Via betjeningspanelet kan du nu styre camƉŝŶŐǀŽŐŶĞŶƐ ǀĂƌŵĞ͕ ďĞůLJƐŶŝŶŐ͕ ĂŝƌĐŽŶĚŝƟŽŶ ŽŐ ŝƌ sĞŶƚ͘ Ƶ ŬĂŶ ŚŽůĚĞ ƆũĞ ŵĞĚ ĂůĂƌŵĞƌ͕ ĨĞƌƐŬͲ ŽŐ ƐƉŝůĚĞǀĂŶĚƐŶŝǀĞĂƵĞƚ͕ ďĂƩĞƌŝŬĂƉĂĐŝtet og meget mere.

DĞĚ ƟůǀĂůŐ ĂĨ ^ŵĂƌƚ ZĞŵŽƚĞ ŬĂŶ ĚƵ łĞƌŶƐƚLJƌĞ ĐĂŵƉŝŶŐǀŽŐŶĞŶƐ ďĞƚũĞŶŝŶŐƐƉĂŶĞů ĂŶƐĞƚ͕ ŚǀŽƌ ĚƵ ďĞĮŶĚĞƌ ĚŝŐ͘ Ğƌ ŵĞĚĨƆůŐĞƌ ĞŶ ϰ' ƌŽƵƚĞƌ ŵĞĚ ĂŶƚĞŶŶĞ ŽŐ ŵŽĚĞŵ͕ ƐĊ ĚƵ ŚĂƌ ŝŶƚĞƌŶĞƚŽƉŬŽďůŝŶŐ͕ŽŐƐĊŶĊƌĚƵĞƌƉĊĨĂƌƚĞŶ͘

På Skansehagen kan du både gå på stranden hele vejen rundt eller gennem klitlandskabet.

Importør: Intercamp Tlf. 7684 0820

CAMPING FRITID #04/2017

kabe.dk

19


BLIV KLAR TIL DEN NYE SÆSON - Vi har åbent hele Påsken Kør på oplevelser med din eget hotelværelse Adria Alpina UP 573 2017 - MED KÆMPE RUNDSIDDEGRUPPE Kom forbi og se vognen i påsken

FRA 10 - 16

ÅBENT ALLE PÅSKEDAGE

Vi har fyldt butikken op med SE DIT NYE TELT FØR DU KØBER

NYHEDER OG MASSER AF

NYHED Ventura Pascal Lufttelt

PÅSKETILBUD Besøg også vores webshop

Isabella Commodore Seed Regionens største udvalg af campingvogne - kom forbi og oplev de mange vogne inden du bestemmer dig Mønten 6 • 6000 Kolding Tlf. 7633 2080 Åbningstider: Hverdag 10 - 17 Lør/søn 10 -16

Se komplet liste over nye og brugte vogne på www.kg-camping.dk


BØRN PÅ CAMPING

Broen ved Korevlerne.

HUSK DU FÅR RABAT HER: DCU-Camping Sanddobberne og DCU-Camping Rørvig. Planlæg hele din ferie på www.visitodsherred.dk Book din ferie på www.DCU.dk Fugletårnet ved Hovvig.

ler og skaber kunst, som nu kan opleves af turister. På hvert ansigt er der en QR-kode, så man kan se, hvem barnekunstnerne er.

Et lækkert spisekammer Odsherred er ikke blandt de mest kendte destinationer i Danmark, men her er virkelig alt. Naturen er enestående og kan opleves ganske gratis på over 300 kilometer vandrestier, og kysterne er meget forskellige. Lammefjorden er under havets overflade, mens islandskaberne andre steder bugter sig gennem området. Odsherred er et uudtømmeligt spisekammer med naturlige ressourcer, flere lokale vinproducenter, Lammefjordskartofler og Rørvig Røgeri har bare nogle af de lækre specialiteter, der venter dig på campingturen. Det hele er krydret med kultur- og kunstoplevelser – året rundt sker der noget i området for både børn og for voksne.

Solnedgang på Skansehage.

CAMPING FRITID #04/2017

21


YHED N · HED

YHED N · ED · NYH

INUTTER! VOKSET OG BEScaKmYTpiTEngTvoBgnIL,PmÅot5orM cykel og båd

- også perfekt til

BASTA EASY SHINE... DO IT THE EASY WAY

...så har det aldrig været lettere at få renset, vokset og beskyttet din bil, campingvogn, båd eller motorcykel.

BASTA EASY SHINE er et revolutionerende nyt produkt, som renser, plejer og beskytter alle overflader, også nubrede, samt bilens lak. Produktet er formuleret helt specielt, nu behøver du ikke passe på med at ramme plastdele, ruder, spejle osv., du skal ikke længere smøre på og vente, med BASTA EASY SHINE sprøjter du bare på og tørrer af, brug de to medfølgende microfiberklude, og du har en ren og beskyttet lak/overflade på 5 min. Brug den på lak, plast, ruder – tør af og polér efter. Efterlader INGEN hvide striber/mærker.

BASTA EASY SHINE kan også bruges på let snavsede biler, som en lynvask.

BASTA EASY SHINE ER BARE GENIALT!

BASTA EASY SHINE Vejl. udsalgspris

KR. 149,00

Nærmeste forhandler oplyses på telefon 45 881 882 Se flere Basta produkter på bastacarcare.dk

Udlev dine rejjsedrømme i din egen suite ! - Kør autocamper  e mere på ww ww.dancamper.dk

22

CAMPING FRITID #04/2017


BØRN PÅ CAMPING

10 PLADSER MED

POOL

Foråret er i fuld gang, og dagene bliver gradvis længere og varmere. Er du en vandhund, så er det snart tid til at finde badetøjet frem og hoppe i poolen. Om du er til et enkelt svømmebassin i rolige omgivelser eller til de store vandland med mange aktiviteter, så guider vi dig her til 10 campingpladser i ind- og udland, hvor du kan få luftet svømmefødderne TEKST Line Jakobsen FOTO Rasmus Schønning & Lasse Løndahl

Poolen på Camping Krk på den kroatiske ø af samme navn.

CAMPING FRITID #04/2017

23


BØRN PÅ CAMPING

På Aabo Camping & Vandland i Nordjylland er der også god plads at boltre sig på for de små vandhunde.

DCU-Camping Hesselhus på en dejlig sommerdag.

DANMARK

Der er et stort bassin samt et lille soppebassin for de små på DCU-Camping Mols ved Ebeltoft.

Jambo Feriepark, Saltum

Feddet Strand Camping & Feriepark, Faxe

DCU-Camping Mols, Ebeltoft

I ferieparken kan du nyde poolen, der er opdelt i forskellige områder med vandrutsjebane, de varme bobler i spaen eller soppebassinet til de mindste. Der er med andre ord taget højde for både nybegyndere, de vildeste vandhunde og dem, der bare vil svømme. www.jambo.dk

På Feddet Camping er vandet i poolen op til 29 grader varmt hele sæsonen, og vandet i den udendørs spa er op til 38 grader. Der er også mulighed for at slappe af i liggestolene, som er opstillet på den store flisebeklædte terrasse eller snuppe en svedetur i den udendørs sauna. www.feddetcamping.dk

På pladsen findes både et svømmebassin for store med vandrutsjebane og et soppebassin for de små. Campingpladsen er omgivet af strande og smuk natur. Der er også mange fiskemuligheder langs den lange kystlinje og i diverse fiskesøer. DCU❯❯ rabat 30 % www.camping-mols.dk

24

CAMPING FRITID #04/2017


Fra

159,-

stk

? e r e m e l a t e Hvorfor b

Nyt katalog ude nu! 652 sider mededer masser af nyh

1

2 3 4

1. Campingstol, sammenklappelig. Stativ af aluminiumrør 37-518 159,2. Campingstol med nakkestøtte. 8 positioner og rektangulære aluminiumprofiler 37-517 349,3. Campingstol, sammenklappelig. 8 positioner, fra sid-destilling til fuld liggestilling. 37-516 249,4. Campingstol, sammenklappelig. 5 indstillinger, aftagelig nakkepude, ekstra god siddekomfort 37-512 399,-

Se det på biltema.dk eller hent det i varehuset.

Fra

4990

værd! Pengene

A

Sanitetsvæske Fjerner dårlig lugt og fremmer nedbrydningsprocessen i mobile og faste tørklosetter (tøndetype), kemiske toiletter og biologiske jordtoiletter. 1 liter 36-1638 49,90 4 liter 36-1640 159,-

ønskede tempeOpnår hurtigt den truktion. ratur. Solid kons ni 2015 expressen.se 16. ju

449,Køle/varmeboks Stabil boks, energiklasse A, til midlertidig opbevaring af mad-/drikkevarer, som enten skal holdes kold eller varm. Med 1 aftagelig rumdeler. 49-513

149,Fra

2499,Elektrisk støttehjul Kraftigt elektrisk støttehjul, der er udformet til at lette arbejdet, når campingvognen, båd- eller hestetraileren skal flyttes. 38-830

2490

Teltopstrammer Opstrammer alle stænger i forteltet. Håndteres med én hånd. 37-136

Vanddunk Transparent. Opfylder EU direktiv iht. 1935/2004. Kan anvendes til drikkevand. 5 liter 88-419 24,90 10 liter 88-420 39,90 20 liter 88-421 69,90

AALBORG: STENBUKKEN 21 ESBJERG: KJERSING RINGVEJ 30 FREDERICIA: VEJLEVEJ 100 GLOSTRUP: HERMODS ALLÉ 8 HORSENS: HØEGH GULDBERGS GADE 15E NÆSTVED: VESTERGÅRDSVEJ 28 ODENSE: RISINGSVEJ 61 RANDERS: NEPTUNVEJ 22 RØDEKRO:

TELEFON 70 80 77 70 - BILTEMA.DK

KOMETVEJ 6 SLAGELSE: JAPANVEJ 18


BØRN PÅ CAMPING

Der er plads til små som store svømmere på DCU-Camping Hesselhus ved Silkeborg.

Du kan også få rygmassage i Aabo Camping & Vandland.

DCU-Camping Hesselhus, Silkeborg

Aabo Camping & Vandland, Bindslev

På denne midtjyske plads er der en stor solopvarmet pool med en 50 meter lang vandrutsjebane, hvor der både er plads til store og små vandhunde. Er man til mere vand, kan man tage en gåtur til et udsigtspunkt over Funder Ådal eller en rask gåtur til Bølling Sø på 360 hektar – eller måske sejle kajak på Gudenåen. DCU-rabat 30 %. www.camping-hesselhus.dk

Aabo Camping kan prale af et 1.200 m2 stort vandland med rutsjebane. I de tre bassiner kan både børn og voksne more sig. Her er vandkanoner, minirutsjebane, springvand, boblegrotte, jet-streams og en kæmpe vandrutsjebane på 66 meter. På den læfyldte terrasse kan man nyde solen og en kølende forfriskning. ❯❯ www.aabo-camping.dk

26

CAMPING FRITID #04/2017


Vinder af

Å R ET E E T S CAMPINGVOGN CAMPINGVOGN

Travelino er ikke bare en ny model, den er den første af sin slags ŽŐĞŶƉŝŽŶĞƌĨŽƌĨƌĞŵƟĚĞŶ͘ĂŵƉŝŶŐǀŽŐŶĞŶŚĂƌĞŶŚĞůƚƵƚƌŽůŝŐůĞƚ ŽƉďLJŐŶŝŶŐŚĞůƚƵĚĞŶƚƌčƐŬĞůĞƚ͘ĞŶƐƉĞĐŝĞůůĞůĞƚǀčŐƚƐĮďĞƌƌĂŵŵĞ͕ ĚĞƚĚLJŶĂŵŝƐŬĞWŽǁĞƌdžůĐŚĂƐƐŝƐŽŐĨŽƌŵƐǀĞũƐĞĚĞŵƆďůĞƌŝŶĚǀĞŶĚŝŐƚ͕ƚĂŐĞƌƐĂŵƟĚŝŐŵĂŶŐĞŬŝůŽĂĨǀŽŐŶĞŶƐĊĚĞŶŽƉŶĊƌĞŶŵĞŐĞƚ ůĂǀĞŐĞŶǀčŐƚƉĊŬƵŶϲϱϬŬŐ͘

ast. Møblerne er ikke skruet, men limet ffas Det sparer på vægten.

Agent:

Procamp Tlf. 7631 4444 www.knaus.dk

ĞŶŶLJĞůĞƩĞĮďĞƌƌĂŵŵĞ͕ĚĞƌƐĂŵƟĚŝŐĞƌ ƐčƌĚĞůĞƐƐƚčƌŬ͕ĚĂŶŶĞƌƌĂ ĂŵŵĞŶŽŵǀŽŐŶĞŶ͘


BØRN PÅ CAMPING

UDLANDET Camping Resort Lanterna, Poreč, Kroatien Afstand fra Padborg ca. 1.500 km På pladsen er der flere forskellige pools, blandt andet familievandparken, som består af fire renoverede svømmebassiner og et nyt børnebassin. Der er vandrutsjebaner og piratskib. Hele området er på i alt 1.350 m2. Derudover er der en pool ved Romana-stranden på 727 m2. Her er havvandspool og ferskvandspool samt undervandsmassage. DCU-rabat 5 % i højsæsonen samt 7,5 i lavsæsonen. www.camping-adriatic.com/lanterna-camp-porec

Camping El Delfin Verde, Girona, Spanien Afstand fra Padborg: Ca. 1.850 km Mest kendt er naturligvis den store delfinformede pool, der er stort trækplaster i løbet af dagen. Småbørn kan bade i en separat del i delfinens hale. Som noget nyt er der også kommet bassiner i områderne ’El Puig – Montgrí Village’, ’Costa Brava’ og ’Glamping’, som ligger lige op til hytterne, så du kan nyde en mere rolig stund i forhold til det store bassin. www.eldelfinverde.com

Holiday Green Resort & Spa, Fréjus, Frankrig Afstand fra Padborg Ca. 1.700 km På dette luksusresort er der opvarmede bassiner omgivet af et kæmpe område på omkring 2.000 m2 med 500 solsenge. Hvis du foretrækker at bade indendørs, findes der også et opvarmet indendørs svømmebassin samt spa- og wellnessområde med massage og diverse behandlinger. DCU-rabat 10 % www.holidaygreen.com

Når man ser den store delfinformede pool, er man ikke i tvivl om, at man er kommet til Camping El Delfin Verde.

28

CAMPING FRITID #04/2017


BØRN PÅ CAMPING

På Schluga Camping i Østrig kan du nyde den smukke udsigt til bjergene, mens du svømmer i poolen.

Schluga Camping, Hermagor, Østrig Afstand fra Padborg: Ca. 1.270 km

Villaggio Turistico Internazionale, Bibione, Italien Afstand fra Padborg: Ca. 1.450 km

På pladsen er der både en naturlig badesø, en udendørs pool samt et stort indendørsareal med pool, spabade, sauna i forskellige afskygninger, samt mulighed for diverse behandlinger. Det nye AlpinSPA består af en udendørs, opvarmet swimmingpool i rustfrit stål på 120 m² med et lille vandfald, boblehjørne til otte personer og en lille børnepool med boblebund og legedyr. www.schluga.com

Her er over 2.000 m2 med forskellige svømmebassiner, vandaktiviteter, boblebade og jacuzzi. Der er blandt andet bassiner for de mindste, som gradvist bliver dybere. Ligesom der er sjove temabassiner f.eks. fyrtårnsbassinet med en sjov rutsjebane. Fra 2017 vil alle bassiner være opvarmede. DCU-rabat: 10 % eller 19,00 euro for pladsgebyr pr. nat + to voksne i perioden 8.4.-18.5. + 21.5.-31.5. + 6.9.-8.10. www.vti.it

CAMPING FRITID #04/2017

29


ummer: 954012

Kampa Modena Comfortstol

malpris: 499 kr.

Wecamp Convoy

Varenummer: FT0316

Belasning op til 150 kg. Normalpris: 468 kr.

Tag 4 stk. 1499kr.

Tag 4 stk. 1500 kr.

estfield BeSmar mart

Vores pris: 599 kr. Tag 4 stk. 1500 kr.

nummer: 956040

Tux xer Linn damejakke

rmalpris: 649 kr kr.

Varenummer: LINN2017 Let og lækker forårsjakke.

Wecamp Bra

Normalpris: lpris: 699 k krr.

Varenummer: 95300

Tag 4 stk. 1995 kr.

Normalpris: alpris: 47 479 k

Tuxe e Leo herrrejakke er Vores pris: 134 kr. Der tages forbehold hold for trryykfejl og udsolgte varer

Kampa foldbar foldbar balje b Stor model, 2 farver

Vores pris: 98 kr. Kampa foldbar lille model, 2 farver

Varenummer: LEO2017 Let og lækker overrgangsjakke

Normalpris: malpris: 699 kr.

Vores pris: 449 kr. Vores pris: 449 kr.

Grå - Varenummer: CW0082 Grå - Varenummer: CW0081

Grå - Varenummer: CW0084 Grå - Varenummer: CW0083

asser sser på p næst næ en alle biler

Normalpris: 109 kr.

Varenummer78650

Normalpris: 149 kr kr.

Vores pris: 599kr.

unsgaar unsgaard 2 pu onteret spejl

Kampa fo oldbar madkasse

Vores pris: 599kr.

Varenummer: CW0071

Normalpr 58 kr. Normalpris:

Norva

LUFTTEL LT

Varenummer78650

Normalpris: 499 k krr.

Vores pris: ris: 299 kr.

Westfield AirTube EASY Super nemt rejsetelt Varenummer:934330

Normalpris: 3999 kr.

Vo ores pris: 2999 kr.

opvask kebalje ed tørrestativ Varenummer: CW0070

Normalpris: 198 kr.

Vores pris: 178 kr.

Selfiestang Varenummer: HP 811002

Normalpris:: 99 kr.

Vores pris: 50 kr.

CAMPINGUDSTYR.DK | UBBERUDVEJ 121-123 | 5491 BLOMMENSLLYST | TLF. 65 96 71 05 | MAIL: INFO@CAMPINGUDSTYR.DK


BØRN PÅ CAMPING

SPARE TIP

TAG LÆSEHESTEN MED PÅ CAMPINGFERIE

CAMPING FRITID #04/2017

31


BØRN PÅ CAMPING

I disse digitale tider, hvor børn og unge konstant sidder med en mobil eller iPad i hånden, viser undersøgelser, at vi læser mere end nogensinde før. Heldigvis for det, for der kan kun siges gode ting om det at læse. Du beriges, udvider horisonter og slapper af på én gang. Er du kreativ, kan det tilmed gøres ganske gratis TEKST Anne-Vibeke Isaksen FOTO Rasmus Schønning

Udvalget på biblioteket er stort og gratis.

Bøger er stadig i høj kurs og behøver på ingen måde være kedelige.

øger har altid været kilden til viden, og de fleste tager den dag i dag bøgerne med på ferie – måske ikke i fysisk bogform, men elektronisk. En tur på biblioteket kan synes gammeldags, men de danske biblioteker bugner stadig af interessant og velskrevet litteratur – endda ganske gratis. Det er naturligvis ikke de allernyeste udgivelser, som dem man finder i boghandlen – men efter kort tid er også de at finde på biblioteket. Så den tålmodige kan få samme læseoplevelse, men uden at betale for det.

B 32

CAMPING FRITID #04/2017

Der sker som regel noget helt særligt, når man forsvinder ind i en velskrevet og medrivende bog, og stort set uanset type af bog beriges vi med viden om en anden verden, en anden tid og en anden kultur. På den måde har bøger en utrolig vigtig funktion i forhold til at forstå den verden, vi lever i, og de mennesker vi deler den med. Man skal lære hver dag, og dét gør man, så længe man læser.

Gratis børnebøger om campingture Efter en tur på biblioteket har pigerne Emilie og Mie på 12 år fundet


BØRN PÅ CAMPING

MIT BEDSTE TIP:

 Lav en god kop kaffe, slå campingstolen ned

i vandret position eller sæt en pude i ryggen, så er en god bog i forteltet eller inde i siddegruppen en suveræn måde at holde ferie på – ikke mindst, når vejret svigter.  Fordelen ved fysiske bøger er, at de ikke

løber tør for strøm.

Verdens ældste bibliotek, der er åbent for offentligheden og stadig i brug, ligger i Fez, Marokko og åbnede i år 859

adskillige børnebøger om campingferie, og de har nu læst dem alle og givet dem point. Syv point til den bedste bog osv. Line på camping 7 point Palle på camping 6 point Peter Pedal på telttur 5 point På camping med Mille og Mulle 4 point Troldepus på camping 3 point Molly Mie på camping 2 point Alma Kamari på camping 1 point

"Jeg vil skrive for en læserkreds, som skaber mirakler. Børn skaber mirakler" Astrid Lindgren "Det gælder ikke om at lære at skrive, men om at lære at se. Det at skrive er bare én konsekvens" Antoine de Saint-Exupéry

CAMPING FRITID #04/2017

33


Velkommen til Isabella kollektion

20 17


Hos Isabella er det vores mål at udvikle produkter, der giver dig muligheden for at opleve følelsen af frihed, uanset hvor eller hvornår du camperer. Dette gælder naturligvis også vores 2017 kollektion, som du kan se hos din forhandler eller på www.isabella.net

www.isabella.net


BØRN PÅ CAMPING

KØJEVO ER TILBAGE

36

CAMPING FRITID #04/2017


BØRN PÅ CAMPING

GNENE For nogle år siden stod salget af køjevogne nærmest stille, men nu rører børnefamilierne igen på sig. Det afspejler sig også på messerne, hvor næsten alle mærker har køjevogne med. Camping-fritid har kigget på familievogne TEKST & FOTO Torben Brandt

i skal ikke mange år tilbage, før der var langt mellem køjevognene på landets messer. For børnefamilierne, som køjevognene sigter på, købte stort set ikke nye vogne, og derfor havde forhandlere, agenter og importører ikke lyst til at spilde dyrebar udstillingsplads på at vise vogne, der alligevel ikke blev solgt. Det er begyndt at ændre sig. Ganske vist når salgstallene næppe nogensinde niveauet fra midten af 00’erne, hvor friværdierne boomede og blandt andet blev brugt på nye campingvogne. Men salget er igen stigende, og også børnefamilierne er så småt begyndt at vise sig. Det afspejler sig også på messerne, hvor udstillerne igen har køjevogne med. På de følgende sider kan du se et udpluk af de køjevogne, der var med på Ferie for Alle i Herning.

V

❯❯

CAMPING FRITID #04/2017

37


BØRN PÅ CAMPING

De to køjer er placeret bagest i venstre side.

Der er ikke overvældende med plads i siddegruppen centralt.

Weinsberg CaraOne 550 QDK ”Weinsberg – By Knaus” stod der på skiltene til de Weinsberg-campingvogne, som var udstillet på Ferie for Alle. En enkelt af vognene havde også fået teksten påtrykt som staffering, så de besøgende ikke kunne overse, at Knaus-Tabbert står bag Weinsberg, hvilket borger for kvaliteten. Den tyske vogn har aldrig fået et salgsmæssigt gennembrud på det danske marked, men efter der er kommet flere forhandlere til, er salget dog så småt begyndt at gå fremad.

38

CAMPING FRITID #04/2017

CaraOne 545 QDK har tværvendt dobbeltseng i front, et meget stort køkken centralt og en lille siddegruppe modsat køkkenet, hvor pladsen er til den trange side, hvis en familie på fire personer sidder der på samme tid. Bagest er de to køjer placeret i vognens venstre side. Vognen har en lasteevne på 1.160 kg og en totalvægt på 1.500 kg.


BØRN PÅ CAMPING

❯❯

LMC Vivo 522K Det er fire år siden, T.E.C. holdt op med at eksistere som selvstændigt mærke. Men helt væk er den tyske vogn ikke, for nogle af de populære T.E.C-grundrids lever videre i LMC. Det gælder blandt andet LMC Vivo 522K, der er bygget over T.E.C. Travelking. Det er en lækker køjevogn, hvor køjerne er placeret bagest i vognen, og hvor der centralt er et meget stort køkken og en kæmpe siddegruppe. Helt forrest er forældredobbeltsengen og badeværelset med toilet, men uden bruser. Vognen har i en standardudgave en køreklar vægt på 1.467 kg og en totalvægt på 1.700 kg, men den udstillede vogn har en totalvægt på 1.800 kg. Det er dog muligt at få vognen med en aksel på to tons. Som alle nye LMC-vogne er der 12 års tæthedsgaranti, hvis kunden overholder og betaler for et årligt tæthedseftersyn. Pladsen på køkkenbordet er klogt udnyttet, fordi de tre blus er trukket tilbage. Derudover kan der klappes en ekstra bordplade op for enden.

Den meget store siddegruppe er placeret centralt.

CAMPING FRITID #04/2017

39


BØRN PÅ CAMPING

❯❯

Caravelair Antarès Style 476 Caravelair har haft markant fremgang på det danske marked de senere år, hvor salget er næsten tredoblet i løbet af et par sæsoner. En del af forklaringen er formentlig, at Caravelair til 2017 kom ud med ens priser på fire forskellige, men attraktive, modeller, der samlet ramte et meget bredt publikum. En af de vogne var Caravelair Antarès Style 476, der har to køjer bagest, fransk dobbeltseng og badeværelse med bruser i front samt siddegruppe og køkken centralt. Der kan uden problemer sove fem personer i vognen, som har en egenvægt på 950 kg og en totalvægt på 1.300 kg. Det er dog muligt at få en aksel på op til 1.500 kg. Vognen er udstyret med et 150 liters kompressorkøleskab, der er udformet som en skuffe lige over gulvet. Sådan ser vognen ud set fra fronten og bagud.

Interiøret i Caravelair er de senere år blevet lysere og mere skandinavisk.

40

CAMPING FRITID #04/2017


www.dueodde-camp.dk

Beliggenheden ved en af Danmarks bedste badestrande og pladsens meget høje standard, giver Dem de bedste muligheder for en vellykket campingferie på Bornholm, hvad enten I kommer med telt, camplet, campingvogn - eller vælger at leje en af vores hyggelige bekvemmelige hytter.

SENIOR-C AMPING 55+ M / C A MP IN G V O G N

LUXUSHY T TE 25M2 M / W C OG B A D

Periode 11/5 – 8/6 & 14/8 – 20/9 Færgeover far t Ystad - Rønne t /r. og ophold med egen campingvogn inkl. strøm og 2 – personer

Periode 11/5 – 8/6 & 21/8 – 20/9 Fær geov er f ar t Ys t ad - Rønne t /r. o g o p h o l d . m ak s 4 – p e r s o n e r

7 D A GE F R A K R .

14 DAGE FR A K R .

OG M A J OG B AT I MA R A BAT 15% RA 15%

1885,- 2885,-

7 DAGE FR A K R . ........

BER TEMBER SEP SEP TEM

3550,-

C AMPINGVOGN YSTAD RØNNE “NATFÆRGE” T T//R. Periode 2/7 – 7 7//8 Færgeover far t og ophold med campingvogn inkl. strøm 2 voksne & 2 børn. 7 D A GE F R A K R .

10 DAGE FR A K R .

3419,- 4370,-

Se også vores andre gode tilbud inde på hjemmesiden

C A MP IN G V O G N KØGE – RØNNE T/ T/R. Periode 2/7 – 7 7//8 Færgeover far t og ophold med campingvogn inkl. strøm 2 voksne & 2 børn. 7 D A GE F R A K R .

10 DAGE FR A K R .

050,4099,- 50

E-mail: moeller @dueodde-camp.dk T l f.: 564 8 8149

LUKSUSDAGDRØMME

TIL SMÅ PRISER I alle Weinsberg modeller oplever man de samme værdier: dLJƐŬŝŶŐĞŶŝƆƌŬƵŶƐƚ͕ŚƆũŬǀĂůŝƚĞƚŽŐƌŝŐƟŐŵĞŐĞƚĨŽƌƉĞŶŐĞŶĞ͘ ,ĞƌĨĊƌŵĂŶĨ͘ĞŬƐ͘ŵĂƐƐĞƌĂĨƐƚĂŶĚĂƌĚƵĚƐƚLJƌĨŽƌƉĞŶŐĞŶĞ͘

Masser af standardudstyr:

Vælg mellem 11 forskellige - bl.a. disse bestsellers:

CaraOne 390 QD Fås fra 108.900,-

Agent: Procamp Tlf. 7631 4444

CaraOne 450 FU Fås fra 128.900,-

CaraOne 550 QDK Fås fra 145.500,-

Find din nærmeste Weinsberg forhandler på weinsberg.dk

• Sporstabilisator Winterhof ͻ<ĂƐƐĞƩĞŬŽŵďŝƌƵůůĞŐĂƌĚŝŶĞƌ ͻDLJŐŐĞŶĞƚƐĚƆƌͲŚĞů ͻ^ĞƌǀŝĐĞŬůĂƉ ͻDŝĚŝ,ĞŬŝƚĂŐůƵŐĞ ͻ'ƵůǀǀĂƌŵĞ;ϱϱϬY<ͲϳϰϬh&Ϳ ͻ,ũƵůƐƚƆĚĚčŵƉĞƌĞ ͻ'&<ŐůĂƐĮďĞƌƚĂŐ ͻĂůĚĂŬŝŶŵĞĚďĞůLJƐŶŝŶŐŝŬƆŬŬĞŶ ͻ'ĂƐǀĂƌŵĞŽǀŶdƌƵŵĂϯϬϬϰ ;ϳϰϬh&dƌƵŵĂ^>ϱϬϬϰͿ ͻ<ƆůĞƐŬĂďŽŵĞƟĐϭϬϳůƚƌ͘ ͻŽŵĞƟĐŬĞƌĂŵŝƐŬŬĂƐƐĞƩĞƚŽŝůĞƚ

Alle os med weinsberg

BY KNAUS

CAMPING FRITID #04/2017

41


BØRN PÅ CAMPING

Knaus Südwind 500 FSK Südwind er den store sællert for Knaus. Südwind 500 FSK har en meget klassisk køjevognsopbygning med de to køjer placeret bagest ved indgangsdøren. Den nederste køje kan klappes op, så børnene kan bruge gulvet til at lege på i dagtimerne. Der er uhyre meget plads på køkkenbordet, som sammen med resten af køkkenet er placeret centralt i vognen med en stor siddegruppe på den modsatte side. Helt forrest er badeværelset samt den franske dobbeltseng, der er placeret i vognens længderetning. Knaus Südwind 500 FSK har en egenvægt på 1.250 kg. Lasteevnen afhænger af akselvalget, hvor der kan vælges mellem 1.500, 1.600 eller 1.700 kg. Den franske dobbeltseng i front er placeret i vognens længderetning.

Stort køkkenbord, fin siddegruppe og to køjer, hvor den nederste kan klappes op.

42

CAMPING FRITID #04/2017


BØRN PÅ CAMPING

❯❯ Hobby De Luxe Edition 650 KMFe Denne køjevogn gør en dyd ud af, at det skal være fedt at være barn, når man er på camping. For ved siden af de to køjer bagest i venstre side har børnene eget skab og ikke mindst egen rummelige siddegruppe med et stort bord med plads til at hygge sig i fred og ro. Skulle man have mere end to børn, eller har ungerne fået er par kammerater med på campingferie, kan bordet til siddegruppen slås ned, så der bliver yderligere et par sovepladser. Centralt i vognen er en meget stor siddegruppe og et uhyre rummeligt køkken, hvor man kan udfolde sin indre køkkenchef. Helt forrest er en fransk dobbeltseng placeret i vognens længderetning samt et badeværelse. Hobby De Luxe Edition 650 KMFe har en egenvægt på 1.576 kg. og en totalvægt på 1.900 kg. Det er dog muligt at få campingvognen med en totalvægt på hele 2.200 kg., hvilket efterlader en lasteevne på godt 600 kg

Børnene har deres helt eget hjørne med god plads.

Der er god plads over alt i Hobby-køjevognen.

DOMET POWERCARE TABS DOMETIC TABS & GREENCARE GRE EENCARE T TABS ABS ilsætni ilsætningsmiddel til toilettet edbryder fækalier i tanken og forhindrer ubehagelig lugt. Praktisk og rent, rdoseret i opløselig folie. GreenCare Tabs er særligt skånsomme for miljøet. esøg dometic.com inden din næste rejse.

CAMPING FRITID #04/2017

43


BØRN PÅ CAMPING

Forældreafdeling og de tre køjesenge ligger lige op ad hinanden.

Adria Adora 593 UK

Der er langt mellem de vogne, der tilbyder så meget plads på køkkenbordet og samtidig så stor en rundsiddegruppe, som tilfældet er med Adria Adora 593 UK.

I Adora 593 UK er der valgt en lidt utraditionel sengeløsning, eftersom forældresengen og de tre køjer er placeret klos op ad hinanden bagest i campingvognen. Det er hyggeligt, men efterlader ikke så meget plads til privatliv, hvis man skulle have brug for det. Fordelen ved den løsning er, at den efterlader nærmest absurd meget plads til køkkenbordet, som sammen med resten af køkkenet er placeret midt i vognen. Toilettet med bruser er i fodenden af forældresengen. Også rundsiddegruppen forrest har masser af plads til både dine, mine og vores børn. Lige over siddegruppen er der et stort skyroof-vindue, som giver et dejligt lysindfald. Køreklar vægt siger 1.500 kg, og totalvægten ligger på 1.800 kg, hvilket efterlader en lasteevne på 300 kg.

Fendt Bianco Selection 550 SKM er en lys vogn, hvor de mørke hynder danner en fin kontrast.

44

CAMPING FRITID #04/2017


BØRN PÅ CAMPING

KABE Classic 560 GLE KS

Rundsiddegruppen er kæmpestor, og der er masser af plads både at sidde på og sove i.

Køjeafdeling og voksenseng er placeret ved siden af hinanden.

I KABE’s Classic-vogne er tilvalgsmulighederne færre og udstyrsniveauet lidt lavere end på andre KABE-vogne, men det er stadigvæk KABE-vogne. Intentionen er at lokke kunderne til tidligere i campinglivet, og ikke først når håret er blevet gråt, og indkomsten er steget. KABE Classic 560 GLE KS er en lækker køjevogn, hvor både voksensengen og de tre køjer er placeret bagest i vognen, hvilket har givet plads til en gigantisk rundsiddegruppe forrest. Køkkenet midt i vognen er ikke stort, men pladsen på bordet er klogt udnyttet, eftersom gasblussene er trukket tilbage, så der er plads at arbejde på forrest. Badeværelset har både toilet og telefonbruser og er placeret mellem forældreseng og køkken. Vognen har en køreklar vægt på 1.520 kg og en totalvægt på to tons.

Toilet og fransk dobbeltseng er placeret forrest.

Fendt Bianco Selection 550 SKM Salget af Fendt-vogne er steget støt på det danske marked de senere år. Det skyldes formentlig en kombination af solide vogne, der sjældent volder problemer, og fornuftige priser. Derudover har Fendt i sit valg af interiør gradvist bevæget sig over i en mere lys og enkel stil, som falder i det skandinaviske publikums smag. Bianco Selection 550 SKM er en lækker vogn, der er bygget op som de fleste andre køjevogne

– nemlig med to køjer bagest og et stort køkken med et meget stort køkkenbord centralt. Lige modsat køkkenet er den lille siddegruppe, hvor pladsen er pæn uden at være prangende. Forrest er den franske dobbeltseng placeret i vognens længderetning. Egenvægten er på 1.380 kg, og med en 1.700 kg-aksel er der 320 kg i lasteevne. Det er muligt at få campingvognen med en 2.000 kg-aksel, hvilket efterlader en lasteevne på den gode side af 600 kg. ❯❯

CAMPING FRITID #04/2017

45


BØRN PÅ CAMPING

❯❯

De to køjer er placeret lige ved indgangsdøren bagest.

Tabbert Rossini 490 DM Finest Edition Tabbert er ikke nogen storsælger i Danmark, men har alligevel en ret trofast fanskare på det danske marked. Børnefamilierne er dog normalt ikke dem, der er flest af blandt Tabberts kunder, men måske kan Rossini 490 DM Finest Edition ændre på det? Det er i hvert fald en flot og velbygget vogn, der er bygget op med to køjer bagest, et meget stort køkken centralt og en forholdsvis lille siddegruppe lige over for køkkenet. Helt i front er en tværstillet, fransk dobbeltseng. Badeværelset er placeret mellem siddegruppen og køjerne i den bageste del. Vognen har en køreklar vægt på 1.330 kg, så med en standardaksel på 1.500 kg er der altså kun 170 kg lasteevne. Har bilen trækkraft til det, og hvis kørekortet kan klare det, vil det derfor være tilrådeligt at sætte f.eks. en aksel på 1.700 kg under vognen, så der bliver mere lasteevne at rutte med.

46

CAMPING FRITID #04/2017

Køkkenbordet giver alle muligheder for at boltre sig i køkkenet. Derimod er pladsen begrænset i siddegruppen, hvor det for en familie på fire vil være svært at undvære et bord i forteltet.


FLYT CAMPINGVOGNEN MED ÉT TRYK

Mammut Mammut er et smart rangersystem til campingvogne. Med et enkelt tryk på joysticken styrer du hele vognen. Du kan let og præcist parkere eller tilkoble vognen. Mammut er tillgængelig for enakslede og toakslede vogner.

Mammut sælges af campingforhandlere over hele Danmark Mere produktinfo på www.al-ko.dk eller www.al-ko.se


BØRN PÅ CAMPING

Bürstner Premio Plus 440 TK Premio Plus 440 TK har både en begrænset vægt og alligevel plads til, at seks-syv personer kan sove i vognen. Det skyldes ikke mindst hæve-sænke-sengen, som er anbragt over siddegruppen bagest. For når den sænkes, kan forældrene sove deroppe, og alligevel er der plads til, at to-tre personer kan overnatte i den meget store siddegruppe lige under sengen. Når hæve-sænke-sengen ikke er i brug, trækkes den op under loftet og efterlader god plads i bodelen. Helt forrest i vognen er to køjer, hvor yderligere et par børn kan sove. Køkkenet er ikke så stort som i flere af de andre vogne, men det er absolut anvendeligt, og det samme er badeværelset på modsatte side af køkkenet. Vognen har en egenvægt på 1.200 kg, og med en totalvægt på 1.500 kg kan mange mellemklassebiler trække vognen, der har en lasteevne på 300 kg.

Hæve-sænke-sengen og den store siddegruppe har plads til fire-fem overnattende.

Køkkenet er ikke så stort, men det er absolut funktionelt.

48

CAMPING FRITID #04/2017


BØRN PÅ CAMPING

Eriba Exciting 560

Et par børn kan let sove i den store siddegruppe, hvilket bringer det samlede antal sovepladser op på seks.

Denne vogn er en jubilæumsmodel, som markerer Eribas 60 års jubilæum. Exciting-serien går for at være Eribas indstigningsmodel, men der er nu ikke meget begyndervogn over denne flotte køjevogn. Indgangsdøren er placeret bagest, hvor også de to køjer er. Centralt er en meget stor rundsiddegruppe, hvor der sagtens kan redes op til yderligere et par børn eller kammerater. Lige over for rundsiddegruppen er det veludstyrede køkken med et meget langt køkkenbord. Forrest er badeværelset, og ved siden af er forældresengen placeret i vognens længderetning. Vognen har en køreklar vægt på 1.490 kg, så det vil være uklogt at vælge en 1.600 kg-aksel, fordi det begrænser lasteevnen i kritisk grad. Den udstillede vogn var dog blevet udstyret med en aksel på to tons, hvilket efterlader godt et halvt ton i lasteevne. ❯❯

Køjerne er placeret bagest, hvor også døren er placeret. Læg mærke til det mørke gulv, som danner en fin kontrast til de lyse hynder og det hvide køkkenbord

CAMPING FRITID #04/2017

49


BØRN PÅ CAMPING

Dethleffs Camper 550 ESK Det er ikke så almindeligt med enkeltsenge i en køjevogn, men det har denne her. Dog med den væsentlige tilføjelse, at der er udtræk imellem sengene. Det giver mulighed for at omdanne den til én stor sammenhængende dobbeltseng, hvilket de fleste forældre til småfolk formentlig vil foretrække. Omvendt rummer konstruktionen den fleksibilitet, at ældre mennesker også kan blive fristet af vognen, fordi de både kan få enkeltsenge og samtidig mulighed for at have børnebørn med i ny og næ. Vognen har en meget klassisk opbygning med to køjer bagest, køkken med stort bord midt i vognen og en mindre siddegruppe overfor. Mellem siddegruppen og sengen i venstre side af vognen er toilettet placeret. Egenvægten er på 1.275 kg, og totalvægten for den viste vogn er på 1.800 kg.

Vognen har enkeltsenge, hvor det er muligt at hive et udtræk ud og dermed omdanne enkeltsengene til en dobbeltseng.

Der kan godt sidde fire personer i siddegruppen, som naturligvis kan omdannes til en seng, hvis behovet er der.

50

CAMPING FRITID #04/2017


HER FÅR DU FERIENS ALLERBEDSTE UDSIGT!

Med Adria’s panorama-vinduer får du ikke kun ekstra lys og rummelighed - du får også feriens allerbedste udsigt! Panoramavinduet finder du i Adria’s 3 mest populære modelserier - den lille og lette ACTION, den klassiske og populære ADORA og i den luksuriøse helårsvogn ALPINA. Ud over markedets bedste udsigt, byder Adria også på andre spændende nyheder for sæson 2017. Aviva er fuldstændigt nydesignet og er proppet med nyheder - 7 lækre indretninger, nye opbevaringsløsninger og meget mere. Adora har fået 3 nye indretninger og i Alpina finder du nu også helårsluksus i en indretning på kun 5,7 meter. Og har Altea fået faceliftet interiør.

læs mere og find nærmeste forhandler på www.adria.dk FØLG OS PÅ FACEBOOK: www.facebook.com/adria.dk


BØRN PÅ CAMPING

ALL INCLUSIVE CAMPING – HVAD BETYDER DET? All inclusive vinder mere og mere frem – også inden for camping. Men hvad dækker begrebet egentlig over? TEKST Line Jakobsen FOTO Arkiv

et er forskelligt, hvad der ligger i de færdige pakker, man kan bestille. Og i takt med at efterspørgslen stiger, udvikles konceptet også, og nogle steder er der rigtig mange forskellige ting med i all inclusive-pakken, som f.eks. strøm, (morgen)mad, bad, wi-fi, is, vandland, minigolf, kulturelle tilbud eller andre aktiviteter.

D

Hvorfor all inclusive Grunden til, at det er populært at vælge all inclusive, er blandt andet, at du så allerede kender udgifterne til din ferie. Er I en aktiv familie, der nyder at deltage i de forskellige aktiviteter, som cam-

52

CAMPING FRITID #04/2017

pingpladserne udbyder, kan det også være en fordel, da aktiviteterne flere steder er inkluderet i prisen. Det vil sige, at du med ro i maven kan tage af sted og have nogenlunde styr på økonomien.

Tjek pladsens hjemmeside Mange kører med all inclusive-pakker af enten fire/fem, syv eller ni dages varighed. Pakkerne kan ofte købes i forbindelse med sommerferien, men på nogle pladser er der også all inclusive i helligdagsferier eller weekendtilbud. Den nemmeste måde at orientere dig om pladsernes tilbud er at gå ind på deres hjemmesider og finde de aktuelle tilbud. Alternativt kan du ringe til pladsen og forhøre dig.


BØRN PÅ CAMPING

Nedenfor finder du et lille udpluk af nogle af de danske campingpladser, der tilbyder all inclusive. Listen er ikke udtømmende. Hasmark Strand Camping, Otterup Bøsøre Strand Feriepark, Hesselager Bøjden Strand Camping, Faaborg Bryrup Camping, nær Silkeborg My Camp Trelde Næs, Fredericia Skiveren Camping, Aalbæk Husodde Strand Camping, Horsens Vesterlyng Camping, Havnsø Sandager Næs Camping, Assens

SE DIG FOR  Hvis du er usikker på, hvor meget du får brugt de forskellige tilbud, kan det godt ende med at blive en dyrere løsning. Hvis du f.eks. ved, at du ikke gider gå i vandland eller bruge diverse kulturelle aktiviteter, kan det være billigere for dig blot at betale for overnatning.  Er all inclusive-pakken fyldt med is, sodavand og andre usunde ting, skal du lige overveje, om det er det rette valg for dig. For alle undersøgelser viser, at vi spiser og drikker mere end normalt, når det er inkluderet i prisen. Omvendt er det jo også ferie!

CAMPING FRITID #04/2017

53


TIPSTEKNIK

LUFTFORTELTE HAR TV

54

VIND I SEJLENE

CAMPING FRITID #04/2017


TIPSTEKNIK

❯❯

De er lettere end stangfortelte, de er hurtige at sætte op og pille ned, og de er blevet populære på rekordtid. DCU sætter syv forskellige luftfortelte under luppen TEKST Torben Brandt & Stefan Rosendal FOTO Lasse Løndahl Henriksen

er blev rynket noget på næsen nogle steder, da de første luftfortelte begyndte at dukke op, for hvad var nu det for noget pjat at sætte telt op med et stel af luft i stedet for stænger? Sådan er det ikke længere. Mange producenter er hoppet med på vognen, salget af luftfortelte går strygende, og på campingpladserne ses flere og flere luftfortelte opstillet foran vognene.

et almindeligt fortelt, men her afhænger meget dog også af, om du har fået sat teltet ordentligt op. I testen af de syv luftfortelte kigger vi først og fremmest på, hvor lette teltene er at sætte op , materialevalg, ventiler og vægt. Vi vurderer også teltenes funktionalitet, lysindfald, rummelighed, generelle brugervenlighed og totaloplevelsen af teltet – herunder om der er værdi for skillingerne.

Forskel på telte

Se dem slået op

Et luftfortelt vælger de fleste campister af to årsager – dels vejer det mindre end et tilsvarende stangfortelt, dels er det hurtigere at slå op og pakke sammen. Det henvender sig især til campisten, der flytter sig ofte, og som derfor ikke vil bruge tid på at slå et ”rigtigt” fortelt op og ned, eller til dem der ikke længere har kræfter til at magte det noget tungere stangfortelt.

Til syvende og sidst er campisternes behov, smag, ønsker og pengepungens tykkelse individuelle. Derfor bør du under alle omstændigheder undersøge markedet grundigt og meget gerne se forskellige luftfortelte slået op, inden beslutningen tages. Det giver dig også en god fornemmelse af teltets rummelighed. Vær opmærksom på, at testen blev gennemført i det tidlige efterår 2016, og at der siden er kommet 2017-modeller, som dog ikke er revolutionerende anderledes i forhold til de telte, som er testet i denne artikel. De nævnte priser er enten oplyst af leverandørerne, eller er den pris, teltet er set til på en eller flere forhandleres hjemmesider. Der går imidlertid nogle uger, fra bladet er skrevet færdigt, til det rammer medlemmernes postkasse, så måske kan du være heldig at finde teltene til lavere priser end dem, der er oplyst i denne artikel.

D

Man skal dog være opmærksom på, at luftfortelte og almindelige fortelte ikke er helt sammenlignelige, for de almindelige fortelte er typisk lavet i en kraftigere kvalitet. Et luftfortelt vil som regel falme hurtigere end et traditionelt telt, og du kan heller ikke forvente, at dit luftfortelt har samme levetid som et almindeligt fortelt. I blæsevejr kan et luftfortelt desuden føles noget mere levende end

CAMPING FRITID #04/2017

55


TIPSTEKNIK

ET GODT

KØB

Sådan ser Westfield-teltet ud, når det er stillet op.

Mærke: Westfield Model: Gemini 390 Bredde: 390 cm Dybde: 235 cm Monteringshøjde: 245 cm Vægt: 14,4 kg Vejledende pris: 4.799 kr. Westfield har tre tværstænger og to stænger i hjørnet.

Teltets dug består af en Hydrotech UVbehandlet 190t letvægtspolyester, som ikke vejer ret meget, og derfor ikke kræver den store fysik at trække på teltskinnen. Teltet pumpes op med den manuelle pumpe via fire luftkanaler, som af Westfield kaldes Air Erect system. Luftventilerne er dækket af, men ikke mere end at det er let at komme til dem. Pløkningen af teltet går hurtigt med de forholdsvis spinkle pløkker. Der skal bruges tre tværstænger til at holde teltet på plads og to stænger i hjørnerne.

56

CAMPING FRITID #04/2017

Alt i alt står teltet stabilt med luftkanaler og fem støttestænger. En god detalje er, at der medfølger en ekstra afdækning til hjulkassen, så det ikke trækker ind med kold luft. Teltet har indgang i hver side og tre vinduer, som hver især bidrager til et godt lysindfald. Der er ingen vinduer i toppen af teltet. Ståhøjden er fin, mens dybden på 235 cm betyder, at der ikke er oceaner af plads den vej. De tre vinduer i fronten kan alle åbnes helt op til gavn for luftcirkulationen. Bardunerne i front og side er lette at justere, så teltet står stramt. Visuelt tager

Et kig gennem teltet.

teltet sig godt ud med de grå og sorte farver, og så er det naturligvis også værd at bemærke, at det er testens letteste. Udtagning af luft foregår problemfrit.

Konklusion Her får man et forholdsvis rummeligt telt, som er hurtigt at sætte op til en yderst rimelig pris. Der skal bruges i alt fem teltstænger, hvilket er en del i et luftfortelt, men så står det også ordentligt. Et let telt uden så mange detaljer, men hvor man alligevel får et udmærket telt for sine skillinger.


8 specialvogne til det danske marked, med lav vægt og masser af udstyr

Antarès 335

Egenvægt fra 665 kg

Ekstra stor totalvægt: 1000 kg. Egenvægt kun 674 kg.

Antarès Style 400

Ekstra stor totalvægt: 1300 kg. Egenvægt kun 814 kg.

Den perfekte rejsevogn

kr.

95.900,-

Familievognen til alle

kr.

114.900,-

Besøg din lokale Caravelair forhandler og få special brochuren, hvor du kan se mere om udstyret i de 8 vogne. Se også Caravelairs mange andre modeller.

Antarès Style 420

Antarès Style 450

Antarès Style 470

Ekstra stor totalvægt: 1500 kg. Egenvægt: kun 926 kg.

Ekstra stor totalvægt: 1500 kg. Egenvægt kun 936 kg.

Ekstra stor totalvægt: 1500 kg. Egenvægt kun 936 kg.

kr.

135.900,-

kr.

kr.

135.900,-

135.900,-

Antarès Style 476

Allegra 450

Allegra 475

Ekstra stor totalvægt: 1500 kg. Egenvægt: kun 950 kg.

Ekstra stor totalvægt: 1700 kg. Egenvægt: kun 1150 kg.

Ekstra stor totalvægt: 1700 kg. Egenvægt: kun 1135 kg.

kr.

135.900,-

kr.

159.900,-

Se forhandlere på www.campingagenten.dk

kr.

159.900,-


TIPSTEKNIK

Dorema-teltet var testens mest tidskrævende at sætte op.

Det er let at lukke luft ind og ud af teltet.

Mærke: Dorema Model: Contura Air 440 Bredde: 440 cm Dybde: 300 cm Monteringshøjde: 235-255 cm Vægt: 37 kg Vejledende pris: 13.995 kr. Når først teltet er på plads, er der masser af albuerum både i bredde og højde.

Der skal pumpes fire luftkanaler op, ligesom der skal luft i otte tværgående stivere. Teltet kræver en del pløkning, og samlet set tog dette telt lidt længere tid at få på plads end testens øvrige telte. Samtidig havde pumpen desværre en defekt, som var med til at forsinke opsætningen. Når teltet er sat op, er det til gengæld et uhyre rummeligt telt med en fin ståhøjde. Dugen er lavet af det såkaldte Ten Cate, der er en behandlet polyesterdug i kraftige materialer, hvor farverne antracit og grå tager sig godt ud med en rød stribe på tværs. Kontraventilerne er tydeligt markeret, og det er let at lukke luft ind og ud. Bardunerne/stropperne er meget kraftige.

58

CAMPING FRITID #04/2017

Der er myggenet i siderne. De to indgangsdøre i siderne er forholdsvis lave, så man skal dukke hovedet, når man går ind og ud af teltet. De store vinduer i fronten giver et fint lysindfald og kan åbnes helt, så man får mulighed for ventilation i teltet. Der er ingen vinduer i loftet.

Konklusion Et pænt og særdeles rummeligt telt i en kraftig polyesterkvalitet. Fire luftkanaler, otte lufttværstivere og en hel del pløkning betyder, at dette telt tog lidt længere tid at få rejst end de øvrige telte i testen, men når først det er rejst, står det solidt. Teltet vejer 37 kg og er testens tungeste, ligesom det med en pris på 13.995 kr. også er det dyreste.


TIPSTEKNIK

Mærke: Reimo Model: Rimini Air 390 Bredde: 390 cm Dybde: 235 cm Monteringshøjde: 245 cm Vægt: 16,8 kg Vandsøjletryk: 3.000 mm Vejledende pris: 3.999 kr.

Teltdugen er en 190t polyester, som føles forholdsvis tynd at røre ved, men som er let at trække på skinnen. Opsætningen sker hurtigt og problemfrit ved at pumpe de fire luftkanaler op. Alt ligger pænt samlet i ét sæt, hvilket gør det overskueligt at have med at gøre. Et par stænger medfølger, så man kan åbne teltets midterstykke til en ekstra udgang. De lysegrå og mørkegrå farver står godt til hinanden, og de overvejende lyse farver inde i teltet bidrager til et fint lysindfald. Ståhøjden er god, men dybden på 235 cm

betyder naturligvis, at der ikke er oceaner af plads på den led. De grå barduner er kraftige og matcher teltet, men de er ikke helt nemme at se, når mørket falder på. Teltet har indgang i hver side, ligesom der kan skabes ventilation ved, at alle vinduer kan lukkes op, så man undgår for meget kondens. Teltet har vulster på såvel 5 som 7 mm, så det både kan køres på en teltskinne og f.eks. en markise. En interessant detalje er, at det er muligt at tilkøbe et indertelt, hvor et par børn eller børnebørn kan overnatte.

Konklusion

Det er muligt at tilkøbe et indertelt, så børn eller børnebørn kan sove afskærmet i forteltet.

Testens billigste telt. Det er let at slå op og pløkke, og det er hverken tungt at trække på skinnen eller flytte rundt på i den taske, hvor det hele ganske praktisk er samlet. Det er ikke et telt med en masse detaljer, men lav pris og vægt gør det interessant for dem, der gerne vil have et fortelt uden at belaste hverken vægtregnskabet eller husholdningsbudgettet mere end højst nødvendigt.

Sådan ser teltet ud, når det er slået op. Bemærk de ekstra stænger, der gør det muligt at åbne teltets midterstykke til en ekstra udgang.

Der bruges stænger til at stabilisere teltet tværgående.

❯❯ CAMPING FRITID #04/2017

59


TIPSTEKNIK

Outwell-teltet er lavet i kraftige materialer, hvilket også ses på vægten, der med 32 kg er et af testens tungeste.

Outwell-teltet har en kraftig græskant.

Mærke: Outwell Model: Mirage 400 SA Bredde: 400 cm Dybde: 300 cm Monteringshøjde: 240-255 cm Vægt: 32 kg Vejledende pris: 10.799 kr.

Det er let at køre teltet på plads i skinnen, og eftersom luften pumpes ind via en enkelt luftkanal, er det hurtigt at rejse. Det tog dog testholdet noget tid at få pløkker sat i og bardunerne justeret, så det stod pænt. Teltet har en stang i hver side ind mod campingvognen. Teltdugens materiale hedder Outtex, som

60

CAMPING FRITID #04/2017

De kraftige barduner har en farve, som gør dem lette at få øje på.

er en tætvævet, kraftig polyester med tapede syninger og et vandsøjletryk på 6.000 mm. Det er tydeligt markeret, hvor luften skal ind og ud, og afspærringsventiler gør det let at lukke af, hvis der skulle opstå utætheder i en af kanalerne. Bardunerne er i en neon-grøn farve, så de er lette at få øje på. Et godt lysindfald fra de tre store vinduer suppleres af vinduer i loftet, så lyset kommer fra flere vinkler. Både myggenet i siden og aflæggelommer trækker op, og det samme gør god ståhøjde inde i teltet og ved indgangsdørene. Teltet fås med klimaloft, som reducerer dannelsen af kondens, men det skal tilkøbes som ekstraudstyr. En vægt på 32 kg gør det til

testens næsttungeste, og den vejledende pris på 10.799 kr. er testens næstdyreste.

Konklusion Et rigtig godt luftfortelt med mange fine løsninger, og som er hurtigt at slå op via en enkelt kanal. Det krævede dog en del justering af pløkker og barduner, før det stod pænt. Teltdugen er en kraftig polyesterdug, stå- og indgangshøjden er god, og der er tænkt over detaljer som iøjnefaldende barduner og vinduer i loftet til at sikre et godt lysindfald. Med til det samlede billede hører naturligvis også, at det både vægt- og prismæssigt ligger i den høje ende sammenlignet med sine konkurrenter.


TIPSTEKNIK

Mærke: Ventura Model: Pascal 390 Bredde: 390 cm Dybde: 260 cm Monteringshøjde: 235-255 cm Vægt: 31,2 kg Vejledende pris: 9.995 kr.

Isabella var længe om at hoppe med på vognen med luftfortelte, og da det skete, var det via billigmærket Ventura. Testholdets tykke fingre gjorde det lidt besværligt at få drejet kontraventilen rundt, så der kunne komme luft i kanalerne, så vi endte med at bruge en lille tang til formålet. Herefter gik det nemt at få teltet slået flot op, blandt andet takket være CampioFlex-gummistropperne, som gør det let at spænde teltet ordentligt op. Som det eneste af de testede telte, pumpes det op indefra, så man kan pumpe op og samtidig stå tørt i tilfælde af regn. Der er indgang i begge sider, ligesom det ene af teltets tre vinduer kan bruges til indgang. Dugen er fremstillet i Venturas sædvanlige kraftige Ven Tex polyesterkvalitet med en acrylat overfladebehandling. Teltet vejer 31,2 kg, hvilket gør det til et af testens tungeste. Ståhøjden er fremragende – også helt ude ved vinduerne, så pladsen kan udnyttes opti-

malt. Farvekombinationen grå og olivengrøn var testholdet ikke så vild med, og den er også blevet ændret til denne sæson, hvor det samme telt er kommet i en mere klassisk grå og mørkegrå farve.

Konklusion Et rigtig dejligt telt, hvor den største ulempe er, at kontraventilen sidder så godt beskyttet, at den ikke er helt let at komme til, hvis man har store hænder. Ellers er det hurtigt at sætte teltet op, og man har hele vejen igennem oplevelsen af en kvalitet, der matcher de almindelige fortelte. Vægten er 31,2 kg, hvilket er et af testens tungeste.

På dette telt består tværstiverne ikke af stænger, men af kraftige luftkanaler.

Ventura Pascal er ret let at sætte op. Farverne er efter testholdets mening ikke de heldigste fra Ventura’s hånd, og det er da også blevet ændret i 2017, hvor den olivengrønne farve er skiftet ud med en mere klassisk teltdug i grå og antracit.

CAMPING FRITID #04/2017

61


TIPSTEKNIK

Her er kontraventilen let at få fat på, og det er tydeligt illustrereret, hvordan man får luften henholdsvis ind og ud.

Tværstiverne er ikke stænger, men oppustelige ”luftpølser”.

Mærke: DWT Model: Space Air HQ Bredde: 375 cm Dybde: 280 cm Monteringshøjde: 235-250 cm Vægt: 18 kg Vejledende pris: 8.135 kr. Teltet er både rummeligt og pænt at kigge på.

Det går hurtigt at pumpe teltets i alt fire luftkanaler op. Til at stabilisere teltet skal der pumpes luft i tværgående luftafstivere, ligesom en enkelt teltstang skal sættes op. Brugervenligheden er god, for det er meget tydeligt vist, hvordan kontraventilerne skal stå for at få luft ud og ind. Teltdugen er Texolan 150 HQ, som er et let, PUbeklædt stof af syntetiske fibre. Der er indgang og myggenet i begge sider og god ståhøjde både inde i teltet og ved dørene. De tre vinduer giver et fint lysindfald, og de kan alle åbnes, så man kan få luftet ud og få noget ventilation. Det er muligt at tilkøbe stænger, så man kan åbne vinduerne helt op, hvis man ønsker det. Teltets gennemgående farve er lysegrå med en antracitfarvet bund og en blå stribe ved hver af de fire luftkanaler. Græskanten er i en ganske

62

CAMPING FRITID #04/2017

kraftig kvalitet. Teltet har to vulster på henholdsvis 5 og 7 mm, hvilket betyder, at det både kan sættes på campingvognens teltskinne og på en markise.

Konklusion Her får man et telt i en fornuftig kvalitet, der er forholdsvis let at sætte op til en pris, der ligger i midterfeltet. Brugervenligheden er god, fordi alt er nemt at komme til, selvom de oppustelige tværstivere og en teltstang betyder, at der skal bruges lidt tid på at få det hele på plads. Men belønningen er værd at tage med, fordi konstruktionen står så stabilt.


TIPSTEKNIK

TEST

VINDER Det er hurtigt at slå op, alt er i kraftig kvalitet, og samtidig er det både pænt og rummeligt. Derfor er Kampa testholdets favorit – på trods af, at teltet er et af testens dyreste og med sine 24 kg også er tungere end flere af sine konkurrenter.

Mærke: Kampa Model: Ace Air 400 Bredde: 400 cm Dybde: 300 cm Monteringshøjde: 235-250 cm Vægt: 24 kg Vejledende pris: 10.345 kr.

Kampa står stærkt på det danske marked for lufttelte, og det er ikke svært at forstå hvorfor. For det er utrolig let at pumpe op gennem en enkelt luftkanal, og selv om der skal bruges lidt tid på pløkning og på at samle de to teltstænger i hvert hjørne af campingvognen, er teltet alt i alt sat hurtigt og flot op. Teltdugen er en 300D Oxford Polyester, som er en kraftig kvalitet, hvor der væves i grupper af sammenflettede tråde, som samlet giver en stærk dug. Det er muligt at tilkøbe en klimadug, hvor det ved hjælp af farver tydeligt er markeret, hvordan den hænges korrekt op. Græskanten er i kraftig kvalitet, og så er det rart, at der er ekstra længde på sidestykket, som sættes på campingvognen, så det ikke trækker ind. Ventiler ved hver luftkanal sikrer, at en eventuel utæthed kan isoleres, så det ikke går ud over hele teltet. De store pano-

Der er fin plads i Kampe-teltet. Klimadugen under loftet er noget, der skal tilkøbes.

Der kan lukkes af til de enkelte sektioner, så en eventuel utæthed ikke går ud over hele teltet. Samme funktion har flere af de andre telte også.

ramavinduer giver et fint lysindfald, der yderligere forstærkes af, at der også er vinduer i taget. Samtidig tager teltet sig rigtig godt ud med sine grå og antracitfarvede nuancer. Kampa Ace Air 400 er et af testens dyreste telte, og med sine 24 kg er det heller ikke en decideret letvægter.

Konklusion Et telt, der har næsten hele pakken, men hvor det naturligvis skal noteres, at det er

Luftkanalerne er godt beskyttet, og alligevel er de lette at komme til.

et af feltets dyreste, ligesom det med sine 24 kg er tungere end flere af sine konkurrenter. Kampa er rigtig hurtigt at sætte op, let at få til at stå flot, teltdugen er i en kraftig polyesterkvalitet, der er god rummelighed i kabinen, og så skader det jo heller ikke, at den lysegrå og antracitfarvede teltdug tager sig rigtig godt ud sammen. Samlet set bidrager det til en totaloplevelse, der gør, at teltet i hård konkurrence med skarpe konkurrenter vinder denne test.

CAMPING FRITID #04/2017

63


TIPSTEKNIK

De indforståede ord Det kan være svært at gennemskue, når teltfabrikanterne oplyser spøjse navne på teltdugen og supplerer med tal og bogstaver som f.eks. 190t eller 150D. 190t er forkortelse for ”thread per inch” (tråde pr. tomme), mens 150D bruges om trådenes/tekstilfibrenes masse, hvor D står for måleenheden Denier. Generelt er det sådan, at jo højere tallet er, jo tykkere – og tungere – er fibrene. Man kan dog ikke automatisk konkludere, at et tungt produkt er lig med god kvalitet, og at et let materiale er noget skidt, for det afhænger af materialevalget. Silke er et godt eksempel på et materiale, som er let og alligevel uhyre slidstærkt. Materialerne kaldes ofte noget forskelligt fra mærke til mærke. Tel-

64

CAMPING FRITID #04/2017

tene i denne test nævner f.eks. materialer som Texolan, Ten Cate, Ven Tex, Outtex og Hydrotech. Typisk er teltdugene fremstillet af polyester, som kan være mikset med andre produkter, vævet forskelligt og overfladebehandlet individuelt for at beskytte mod regn og solens stråler. Det er disse blandinger, der munder ud i den enkelte fabrikants eget, unikke varemærke. Prisforskelle kan f.eks. handle om, at der er brugt bedre materialer og mere effektive overfladebehandlingsmetoder, som forlænger teltets levetid – men det kan naturligvis også handle om noget så enkelt som højere avance. En teltproducent vil altid bestræbe sig på at gøre teltet tæt, så der ikke trænger vand ind. Det betyder imidlertid, at der let dannes kondens, så husk derfor jævnligt at få luftet ud i forteltet.


AutoMes t Autohjæl er p

495,-

Erhvervs biler 8 5 0-, 0 For erhve rrv v gæ Dækningsoversigt gtt AutoMester AutoMest Autohjælp DK*

lder biler et CVR-n in ndregistr nr. r. o ee er et til 50 00 0 kg tota Se beting p til 35 t lv l ægt. elserne p el å automes ter. r.d dk

Europa**

ugsering ved nedbrud, d der forhindre er videre kørsel Starthjælp ngning, døroplukning o Hjulskift, brændstofudbringning, mm. Fritrækning På hjemadresse forudsættes tilstrækkelig snerydning Afdækning af bilruder Persontransport efter nedbrud Assistance efter færdselsuheld Akut opstået sygdom er og passagerer til fælles sted Bilen bugsere es hjem - føre Udenfor DK til nærmeste behandlingssted Assistance efter tyveri ke kan re epareres samme dag Hotelophold, hvis bilen ikke Bro geudgifter ved transport mellem landsdele Bro- og færg Efterspændt enhed (trailer/campingvogn) op til 3500 kg*** Gælder også 25 km syd for grænsen samt transitruten E65 Malmö/Ystad i Sverige. Gælder ikke Færøerrne ne og Grønland. G ** Gælder kun hvis der er kaskoforsikring på bilen. /årr (prr. 1.1.17) *** Kun gratis for AutoMester Fordelskunderr. Værdi: 648 krr./år

*

GRATIS dækning af camping vogn*** Værdi

Tryghed på ferien For kun kr. 495,- kan du købe et komplet dækkende 12 måneders AutoMester Autohjælp abonnement. Så er du sikret bugsering af din bil, når du kører på sommerferie i Danmark og hele Europa, hvis uheldet skulle være ude.

Tilmeld dig AutoMester Autohjælp på automester.dk/autohjaelp

Som AutoMester Fordelskunde får du også gratis dækning af campingvogn/trailer og sparer dermed 648 kr./år.*** Opret dig gratis som Fordelskunde på fordelskunde.automester.dk eller via vores App.

648,-


STORF TORFFAMILIE AM ? stner skabt helt nye Med Preemio Plus og Averso Plus har Bürst ŽŶĞƌŝŶ ŶĚĞŶĨŽƌĨƵŶŬƟŽŶŽŐŬŽŵĨŽƌƚ͘͘WůƵƐƐƉƌŝŶĐŝƉƉĞƚ ĚŝŵĞŶƐŝŽ ƟůďLJĚĞƌĞŶĨĂŵŝůŝĞŵĞĚŽƉƟůƐLJǀƉĞƌƐŽŶĞƌĞƚďĞŬǀĞŵƚ ŽƉŚŽůĚŽŵĚĂŐĞŶŽŐĂůƟĚĞŶŐŽĚƐŽǀĞƉůĂĚƐŽŵŶĂƩĞŶ͘

PLUSPUNKTER PREMIO PLUS

Premio Plus & Averso Plus 440 TK ϲƐŽǀĞƉůĂĚƐĞƌ Averso Plus 500 TS ϲƐŽǀĞƉůĂĚƐĞƌ Premio Plus & Averso Plus 510 TK ϳƐŽǀĞƉůĂĚƐĞƌ Averso Plus 520 TL ϲƐŽǀĞƉůĂĚƐĞƌ

PREMIO PLUS fra kr. 154.880,AVE VERSO PLUS fra kr.. 177.980,Importør: Intercamp Tlff. 7684 0820

66

Find din nærmeste burstner forhandler på burstner.dk

CAMPING FRITID #04/2017

Alle os med Bürstner


TIPSTEKNIK

ting til

11

foråret

Foråret er over os, og campingsæsonen er i gang. Camping-fritid præsenterer her et udvalg af ting til foråret, du kan købe hos de fleste af landets campingforhandlere.

Bordets glæder

Hvor ofte mangler man ikke lidt afsætteplads til maden eller et sted i forteltet, hvor bog, briller eller blad kan ligge? Det viste bord er 48 x 48 cm og kan klappes sammen, så det ingenting fylder, og eftersom det er et aluminiumsbord, tager det heller ikke ret meget af den samlede lasteevne i vognen. Set til 279 kr. Foto: Torben Brandt

Kaffetørstig? Måske er termokanden fra året før ved at være lidt træt og trænger til at blive udskifttet. For er der noget, man som campist ikke vil gå ned på, er det kaffen, som skal være smagfuld og ikke mindst varm. En termokande er tæt på at være uundværlig, uanset om man sidder i forteltet, eller man er rundt for at kigge på seværdighederne omkring campingpladsen. Set til 99 kr.

Ultimativ afslapning Ok, måske er det stadigvæk lovlig tidligt at tage plads i hængekøjen. Men finder du en god lækrog og pakker dig godt ind i varmt tøj og et lunt tæppe, kan du allerede i det tidlige forår nyde solens første stråler i hængekøjen. Den står på et stativ, så du behøver altså ikke have store træer eller andet i nærheden, som køjen kan bindes fast til. Den har både kopholder og plads til et magasin – f.eks. Camping-fritid – så der altid er noget godt at læse i umiddelbar nærhed. Den kan foldes sammen i en taske, når den ikke er i brug. Set til 699 kr. Foto: PR

CAMPING FRITID #04/2017

67


TIPSTEKNIK

Grillsæson hele året ”License to grill” skrev dette magasins tidligere chefredaktør og kreative ordsmed engang i forbindelse med et grilltema, og som journalist skal man aldrig holde sig for god til at lade sig inspirere af kollegaer. Grillsæsonen varer hele året, for dels smager det skønt, dels slipper man for stegeos i vognen. Den viste gasgrill er en Cadac Carri Chef 2 med tre koge-/grillplader og har samtidig integreret termometer i låget, så man kan holde styr på temperaturen. Den er set til 1.699 kr. eksklusiv regulator og slange. Foto: PR

Slip for at brænde fingrene Hvem har ikke prøvet at brænde sig på spruttende fedtstof eller oplevet, at det er svært at få fisket maden op af det kogende vand? Den viste handske er fremstillet af silikone, og producenten lover, at man med handsken på uden videre kan stikke hånden i kogende vand og tage majskolben eller andet op af vandet. Handsken er 100 % vandtæt, har et blødt stof indeni og desuden et skridsikkert greb, så de varme ting ikke smutter ud af handsken. Silikonehandsken kan købes enkelt- eller parvis og er set til henholdsvis 199 kr. og 349 kr. Foto: Torben Brandt

Når tanken skal renses Biolyte bruges til tankrens og desinfektion af lukkede drikke- og brugsvandssystemer som i f.eks. campingvogne og autocampere. Produktet bekæmper bakterier og belægninger uden nogen former for kemi, og derfor er det som noget unikt godkendt som desinfektionsmiddel af Fødevarestyrelsen. Det efterlader ingen smag og lugt efter desinfektion og er både biologisk nedbrydeligt og pH-neutralt. Den er set til 99 kr. Foto: PR

Til de kølige aftener Kalenderen siger tidligt forår, men stadigvæk kan der være et stykke vej til lune dage og ikke mindst behagelige aftener. En varmeovn kan i de situationer betyde forskellen på hundekoldt eller behageligt i forteltet eller teltvognen. Den viste ovn fra Wecamp har ingen blæser, så den virker på samme måde som en radiator. Den har tre varmeeffekttrin, en varmeeffekt på 4,2 KW og har studs til direkte gastilslutning. Ovnen vejer 4,5 kg og koster 699 kr. i vejledende udsalgspris. Foto: Torben Brandt

68

CAMPING FRITID #04/2017


TIPSTEKNIK

Stil bordet på gasflasken

Plads til de tohjulede Næsten uanset hvilken campingplads, man bor på, er det rart at have cyklen med. Nogle steder sydpå er pladserne så store, at cyklerne bruges inde på pladsen, men for de flestes vedkommende handler det om at kunne komme omkring i nærområderne. Cykelholderne fås i adskillige varianter, men den viste model er fra Thule og kan klare to cykler eller en el-cykel. Holderen kan vippes, vejer 8,9 kg og kan bære i alt 50 kg. Den er set til 2.149 kr. Foto: PR

Som regel står gasflasken bare og fylder, når du laver mad på gasgrillen eller i din wok, men det ændrer denne opfindelse, TopLine fra HotWok, på. For bordet kan nemt monteres både på 5 kg og 10 kg letvægtsgasflasker, og dermed får man noget ekstra bordplads under madlavningen. Bordet er lavet i robust plast med stålben og består af en bordplade, tre bordben og en adapter, der anbringes på gasflasken. Bordpladen monteres på bordet med et smart kliksystem og måler 58 x 43. Samlet vejer bordet 2,2 kg. Når det ikke er i brug kan benene og adapteren sættes fast i bunden af bordpladen. Er set til 495 kr. Gasflasken medfølger ikke, men skal købes separat. Foto: Hot Wok

Klar til picnic Måske er det naivt at tænke på skovtur og picnic allerede nu, men en kurv til kaffen eller madpakken kan man altid bruge. Som dansker er man jo ikke uvant med at tage på tur, selv om temperaturmåleren ikke svinger sig op til de store narrestreger – og ellers fungerer den jo også senere på sæsonen. Den viste kurv er set til 29 kr., så den udhuler næppe feriebudgettet. Foto: Torben Brandt

Stol på tigeren Det behøver vel ikke kun være forældrene, der kan dase i en campingstol på ferien? For de mindste vil en tigerstol som denne utvivlsomt være et hit, og så fås den ovenikøbet med kopholder i armlænet, så man kan have vandflasken eller sodavandsdåsen lige ved hånden. Skulle man ikke være den store tigerfan, fås stolen også med hunde-, drage- eller musemotiv. Der medfølger en opbevaringstaske til stolen, der vejer 1,5 kg, og som er bygget til børn på op til 30 kg. Den viste stol har en vejledende udsalgspris på 129 kr. Foto: Torben Brandt

CAMPING FRITID #04/2017

69


TIPSTEKNIK

KOREANSK

TV

70

CAMPING FRITID #04/2017


TIPSTEKNIK

Kia kan stadig ikke helt slippe fortidens flycockpit. Til gengæld er der alt i udstyr og styr på både kvalitet og køreoplevelse TEKST Thomas André Petersen FOTO Lasse Løndahl

❯❯

CAMPING FRITID #04/2017

71


TIPSTEKNIK

I de finest udstyrede modeller finder du desuden fine kantsyninger.

Den lidt større akselafstand giver bedre plads til bagsædepassagerernes knæ.

vor har det været en fornøjelse at følge Kias udvikling fra grim ælling til flyvefærdig svane. For hver ny model, hver ny generation og hvert nyt facelift er design, finish og kvalitetsoplevelse bare steget og steget. Men en helt anden udfordring var det at forklare det til markedet. Tonsvis af annoncer og kampagner flyttede ikke helt nok. I virkeligheden krævede det en ændring af hele bilmarkedets mentalitet at få dem til at acceptere koreanske biler som et kvalitetsprodukt. Den slags tager tid, og genistregen kom fra Kias organisation i Dan-

H 72

CAMPING FRITID #04/2017

Syvtrins automatisk skiftet gearkasse med dobbeltkobling. Den påkalder sig ikke meget opmærksomhed, før man tænker over det.

mark, som indførte syv år eller 150.000 km fabriksgaranti. For hvis ikke Kia selv kunne lægge hovedet på blokken og vise handling bag ordene, hvorfor skulle kunderne så tro dem? På den måde kunne de feje ethvert spørgsmål om holdbarhed og kvalitet af bordet og gå direkte til det væsentlige: Passer bilen til mit og min families behov og i denne sammenhæng: Kan den trække vores campingvogn?

Den dyreste er stadig billig Den vel nok bredest appellerende model fra Kia – cee'd SW – er


TIPSTEKNIK

Et prægtigt træk. Kia cee'd er en dejlig overraskelse som campingtrækker.

Kia cee'd har været gennem en konstant udvikling fra generation til generation og er i dag en tæt på komplet mellemklasse til en fornuftig pris.

også den mest gennemførte. Som resultat af den ekstremt skarpe konkurrence i dette segment er det den cee'd, der giver mest for pengene – og hører stadig til i den billige ende. Specielt i de dyreste udgaver. Den testede GT-Line med 136-hestes dieselmotor, DCT-gear og en prangende mængde udstyr er den dyreste på prislisten. 298.000 kroner. Og selv om det er lykkedes at klemme yderligere lidt småting fra udstyrslisten ind, ender den alt inklusiv på 320.165. Sammenlignet med en Golf, Astra eller storsælgeren, Peugeot 308 SW, er den i en klasse for sig. I hvert fald prismæssigt.

For 10 år siden ville en kommentar om, at man jo får, hvad man betaler for, end ikke afstedkomme et løftet øjenbryn fra Kia-sælgeren. I dag kan han – med rette – argumentere for køreegenskaber, udstyr og komfort, mens han lukker Korea-diskussionen med en pegefinger på de syv års garanti. Sådan. Til sagen.

Sært paradoks GT-Line-udstyret inkluderer 2-zone klimaanlæg, fjernbetjent centrallås, sædevarme og varme i rattet, fartpilot med begrænser, parkeringssensorer bag, Flexsteer (som øger eller slækker på servoens ❯❯

CAMPING FRITID #04/2017

73


TIPSTEKNIK

De firedelte tågelygter er mere sjældne, end de er kønne. De er standard i den testede GT-Line.

De 136 dieselheste er en fin balance mellem hverdagsøkonomi og camping-power.

hjælp til styringen), kurvelys, regnsensor og GT-styling med blandt andet de særegne firedelte LED-tågelygter. Tilføjer du navigation med bakkamera til 9.819 kroner, er der vist ikke meget tilbage at skrive på ønskesedlen ud over et sæt broderede puder til hattehylden. Og her ender vi pludselig i et sært paradoks. Netop alt det moderne udstyr i den helt igennem skønne og velkomponerede Kia cee'd har tilsyneladende udgjort et dilemma for indretningsarkitekten. For hvor meget må man prale med og vise frem, og hvor meget skal man gemme af vejen i digitaliseret betjening i den overskuelige sikkerheds navn.

Nyspartlet minimalisme Tendensen i branchen er klar. Dilemmaet opstod i takt med, at flere og flere funktioner fandt vej til bilernes touchskærme, og i den

74

CAMPING FRITID #04/2017

håndfri sikkerheds navn skulle vi betjene vores telefoner via Bluetooth og nu spejlfunktion. Her kunne vi nu styre ikke bare samtaler, men også resten af den personlige telefons apps og funktioner – imens vi indtalte SMS-beskeder via bilens mikrofon. Det satte gang i den helt store revolution i indretningen af vores biler. Rundt omkring i Europas og Japans bilfabrikker blev der udkæmpet drabelige sværdslag. Ikke så meget om; men snarere om hvornår man skulle fjerne de 12 knapper med hver sin radiostation. Ligesom med boligindretningen i 00'erne fandt minimalismen vej til bilernes instrumentbrætter. Fra at ligne cockpittet i en jumbojet skal det nu se ud som en nyspartlet penthouselejlighed med udsigt – og et par faldskærme. En større oprydning var altså påkrævet. Men her viser Kia sit vægelsind. Alle de digitale opkoblingsmuligheder og funktioner er til stede, men de vil stadig ikke helt slippe jumbojetten.


TIPSTEKNIK

❯❯

CAMPING FRITID #04/2017

75


TIPSTEKNIK

Det meget veludstyrede rat hører til i en forgangen tid, hvor mere altid var bedre.

Til syvende og sidst bliver det et spørgsmål om temperament, og for de motorsportsglade er der måske stadig noget lækkert over et rat med masser af små knapper og gearskifteflapper bag på rattet Bagtil har Kia ikke formået at skjule den omfangsrige gump, der rummer mere end nogensinde.

Specielt rattet med telefon-, fartpilot- og musikbetjening trænger til en gang spartelmasse. Til syvende og sidst bliver det et spørgsmål om temperament, og for de motorsportsglade er der måske stadig noget lækkert over et rat med masser af små knapper og gearskifteflapper bag på rattet.

Mellemeuropæiske bakker Netop muligheden for selv at skifte gear på den automatiserede gearkasse med dobbeltkobling

76

CAMPING FRITID #04/2017

er en fordel for Kia cee'd som campingtrækker. Med campingvogn på krogen og en kategori 3stigning under hjulene bliver den lige så vægelsindet som indretningsarkitekten. Der er masser af power i 1,6-liters dieselmotoren. 300 Nm skal nok få dig og familien med bagage og campingvogn over selv de største mellemeuropæiske forhindringer. Men den har svært ved at vælge et gear og holde sig til det. Det bliver til mange op- og nedskift på selv små danske bakker, og her må piloten så gribe ind og vælge for den. ❯❯


Bornhol n lm amping c e i l il m a F t l o h g n y L ĂŚ re

sf ygge og atmo ť Masser af h Ìrdigheder v e s e nd e nd ť TÌt pü spÌ inibadeland. ť Opvarmet m klatreland ladser m. bl.a. p e g le e or st ť3 kov og søer m rü d e m ed s ť E ge t n a t u r o rogram et aktivitetsp ť Stort varier jningsvogne e dl u hytter og od rengøring ť Flere typer ervice samt g s r e p u s r o f t ť Kend d mail for tilbu e t e lle r ri n g / t t e n ü p e r e Se m WLODWVHMHU 9LJO§GHURV

ia og Pia Weerrneerr og

HYTTE M. BAD/WC østtilbud

err ke kk ak pa ĂĽp Og ssĂĽ Og err, ykle inkl. ccy m. ensmad m..m afftte a

gh Forsommer o s. errs pe x4p ax d ld l o ho ma ph 0 op so es ge ug 1u ................. 2.69 ... . r kr k a urr ffrr gttu ag da ad d 90 8 . Ysstta 2 aY . Viia ... ... ... krr. urr ffrra k gttu ag da at + d na en ge øg Kø aK Viia

0/sttilbud* Forsommer- & h00s ping vogn

akssttrra ek ngen e * IIn or ing ffo allin etta be b d. nd mt van varrm

n cam Re j s m e d e g e s. errs pe d2p olld ho ph o op r o or i n ni e s se s es ge ug 1u r ur gttu ag da ad d Ysstta aY Viia .......... 2.690 krr.. .................. ag ffrra k da dd .. 1.930 nccll. miid iin krr.. .................. urr ffrra k attttu na ad n Ysstta aY .. 1.980 Viia ... ... ... krr.. urr ffrra k gttu g a da d + t a na n e ge g ø Kø aK Viia

erien* pinggvoggn I skolef Reejs med egen caml. ffĂŚ ge ĂŚrrg

nccl d iin olld ho ph op so es ge ug 1u ürr 2ü er 112 de nd un nu ørrn bø b 2 + e 7 ne n s ks k o vo 2v ............. 5.39 ... ... krr.. urr ffrra k gttu g a da d , d, d 7 a 9 ta t s .1 Ys Y 4 a . ia i V krr.. .................. urr ffrra k attttu na d,, n 7 ad 9 6 . Ysstta 4 aY .. Viia ... krr. ...... urr ffrra k gttu ag da at + d na en ge øg Kø aK Viia b a t i u g e 26 Yderligere ra

Lyngholt Famil iecampingx%RU UHO\ Q J YHMĹĄ $OO LQ JH 7 OI ĹĄLQ IR#O\ Q J KROW F D P SLQ JGNxw w w.lyngholt- ca m ping.dk

TIL SMĂ&#x2026; OG S STORE TOR CAM CAMPISTER Den ser ikke ud af meget â&#x20AC;&#x201C; Kosangas Light flasken. Og det hĂĽber vvi, du synes er en fordel. Det lette og ergonomiske design gør den oplagt som følgesvend pĂĽ din campingferie. Flasken fĂĽs i størrelserne 5 kg og 10 kg.

www.kosangas.dk

CAMPING FRITID #04/2017

77
   

6WDQG%\IRUIUHPWLGHQ +DUGXGHWULJWLJHIRUWHOWQnUGHQQÂ VWH VWRUPUDPPHU'DQPDUN"

6WDQG%\ HUGDQVNWHOWLPSRUWVVW¡UVWHVDOJVVXFFHVDIDOOHGHRWWHPRGHOOHUPDQNDQY OJHPHOOHP GHWPnOHUFPLEUHGGHQRJKDUHQG\EGHSnKHOHFPLQNOVOXVHQ6WDQGE\WHOWHQHKDUY UHW YLGQHWLOIOHUHVWRUPHRJHWSDURUNDQHUXGHQSUREOHPHUDIQRJHQDUWVn¡QVNHUGXRJVnDWEHKROGHGLW IRUWHOWQ VWHJDQJGHWVWRUPHUVNDOGXN¡EHHW6WDQG%\WHOWKRV'DQVN7HOWLPSRUWGHUHUHQHIRUKDQGOHU L'DQPDUN'DQVN7HOWLPSRUWKDUVROJW6WDQGE\WHOWHLnU

Q

*5((1$:$< 1XNDQJU¡QQHEHO JQLQJHUIMHUQHV IXOGVW QGLJWIUDIRUWHOWHWXGHQQRJH QRJHQ IRUPIRUKnUGWI\VLVNDUEHMGH *UHHQ$ZD\VSU¡MWHVGLUHNWHSn EHO JQLQJHQRJLO¡EHWDIHWSDUGDJ LO¡EHWDIHWSDUGDJH IRUVYLQGHUEHO JQLQJHQIXOGVW QGLJW IXOGVW QGLJW *UHHQ$ZD\¡GHO JJHULNNHWHOWHWV LPSU JQHULQJ *UHHQ$ZD\NDQRJVnDQYHQGHV PDQJHDQGUHVWHGHUEODWHUUDVVHU IOLVHUWU Y UNEnGHRJFDPSLQJYRJQH *UHHQ$ZD\HUNODUWLOEUXJLHQVSUD\IODVNH PHGOLWHU *UHHQ$ZD\NDQN¡EHVLFDPSLQJEXWLNNHU LVWDUWHQDIDSULO 9HMOXGVDOJVSULVNU

7H

1\KHG

5HQ)ULWLG.ORVHWY VNHEOHYHQ NODUWHVWYLQGHUL'&8VVWRUHWHVW OLJHVRP5HQIULWLGYDVNRJYRNV YDUHQHVWHYDVNHPLGGHOGHUILN WRSNDUDNWHUIRUHYQHQWLODWIMHUQH GHVRUWHVWULEHU YLQGHU LJ 5HQ)ULWLGYDVNRJYRNV H VW 9DVNHURJYRNVHULHQRJ 5HQ)ULWLG VDPPHDUEHMGVJDQJ .ORVHWY VNH 8QLYHUVDO '&8WHVWYLQGHU .YDOLWHWVRSEHYDULQJVWHOWH VW¡UUHOVHU [FPNU [FPNU %HJJHPHGHNVWUDVW QJHUL WDJHW

'DQVN7HOWLPSRUW Y,QD -RKQ'DPJDDUG Â&#x2021;7OIÂ&#x2021;NRQWDNW#WHOWLPSRUWGN Â&#x2021; ZZZWHOWLPSRUWGN


TIPSTEKNIK

Ved at skubbe gearstangen til siden kan du fiksere den i et gear, hvor den kan arbejde solidt i det optimale område mellem 1.750 og 2.500 omdrejninger i minuttet, hvor drejningsmomentet er størst.

Hjemme i cockpittet Så kan du trygt læne dig tilbage og overlade hastigheden til fartpiloten, mens du passer retningen assisteret af en emsig vognbaneassistent.

Og det er hele Kia cee'd SW i en nøddeskal. En komfortabel familiebil på en stærk undervogn med styr på campingvognen. Her er ingen slinger i valsen og masser af ungdommelig entusiasme tilpasset moderne sikkerhedskrav. Så er du til syv års fabriksgaranti og rigtig meget bil for pengene, skulle du måske tage din campingvogn under armen og prøve den efter en Kia cee'd. Er din gamle bil fra før minimalismens indtog, vil du måske oven i købet føle dig hjemme i cockpittet.

Kia cee’d SW GT-line 1.6 CRDI DCT Testbilens grundpris uden ekstraudstyr

297.998 kr.

Testbilens pris inkl. ekstraudstyr

320.165 kr.

Ekstraudstyr priser Navigation & bakkamera, farvetillæg:

22.167 kr.

Billigste variant 1,4 Style

198.061 kr.

Dyreste variant 1.6 CRDI GT-Line DCT

297.998 kr.

Motor og gearkasse 1.6 CRDI 4-cylindret turbodieselmotor 136 hk v. 4.000 omdr./min. 300 Nm v. 1.750-2.500 omdr./min. 7-trins automatisk gearkasse med dobbeltkobling Præstationer Topfart: 0-100 km/t:

197 km/t 10,9 sek.

Forbrug (efter EU-norm) Blandet kørsel 23,8 km/l CO2 -udslip ved blandet kørsel: 109 g/km Vægte Totalvægt Køreklar vægt (inkl. fører og 90 pct. brændstof) Lasteevne (ekskl. fører og 90 pct. brændstof) Påhængsvægt

1.940 kg 1.483 kg 457 kg 1.500 kg

CAMPING FRITID #04/2017

79


CAMPINGNYHEDER

Salget af nye campingvogne er steget to år i træk, men om fremgangen fortsætter i 2017 er endnu usikkert. De seneste tal, fra sensommeren 2016 til udgangen af februar 2017, tyder på en mindre tilbagegang i nyvognssalget, men de tal kan ændre sig de kommende måneder. Billedet stammer fra den midlertidige campingplads på Ferie for Alle i Herning.

FREMGANG

I SALGE Salget af nye campingvogne steg fra 2015 til 2016, viser tal fra Camping Branchen TEKST Torben Brandt FOTO Torben Brandt & Pressefoto

80

CAMPING FRITID #04/2017


CAMPINGNYHEDER

or andet år i træk er der blevet solgt flere nye campingvogne i Danmark end året før. Det viser tal fra Camping Branchen. Fra 1. januar til 31. december 2016 blev der registreret 2.457 nye campingvogne på det danske marked. Det er en stigning på 6,9 % i forhold til samme periode i 2015, hvor tallet lå på 2.298. I campingverdenen regnes en sæson dog typisk fra september og et år frem, men selv om man tager tallene fra denne periode, ændrer det ikke på, at der er en stigning. Fra 1. september 2015 til 31. august 2016 blev der nyregistreret i alt 2.450 vogne, hvilket er 8,2 % bedre end de 2.264 nye vogne, der blev solgt i samme periode året før. – Jeg vil sige, at branchen er stabiliseret. Vi er på vej mod nye tider, vi ser flere campister og mere liv i butikkerne, end der har været i flere år. Så der er ingen tvivl om, at der er en positiv tendens for camping, og at stemningen er god. Udbuddet af brugte vogne er også klart mindre, så det er nye vogne, der bliver solgt nu, siger formand for Camping Branchen, Jesper Behrensdorff.

F

– Selvfølgelig betyder tallene noget, men det er også vigtigt, at vi i branchen fokuserer på andre ting. Vi skal f.eks. have de rigtige varer i butikkerne, og vi skal levere den rette service, siger Jesper Behrensdorff, som råder til, at kunderne planlægger deres køb af ny campingvogn i god tid, hvis de har specielle ønsker. – Fabrikkerne producerer ikke til lager, så der er kun de vogne, forhandlerne har taget hjem. Hvis man har særlige ønsker, og man gerne vil have en bestemt vogn, så skal man planlægge sit køb, for leveringstiden vil være længere end tidligere. Sådan har det været før, og den situation er vi nu kommet i igen, siger Jesper Behrensdorff.

Fokuser på andet end tal Samtidig advarer han dog mod overdreven optimisme og opfordrer til, at man ikke udelukkende fokuserer på salgstallene.

T

Formand for Camping Branchen, Jesper Behrensdorff, mener ikke, at man skal fokusere for meget på salgstal. Han opfordrer i stedet til, at der lægges vægt på at have de rette varer i butikkerne, og at man husker at levere den gode service.

CAMPING FRITID #04/2017

81


CAMPINGNYHEDER

ADRIA HELT I FRONT Også Hobby, Fendt, LMC, Weinsberg, Knaus, Eriba og Caravelair har i 2016 oplevet fremgang i salget af nye vogne TEKST & FOTO Torben Brandt

82

CAMPING FRITID #04/2017


af alle nye campingvogne, der i kalenderåret 2016 trillede ud fra en dansk campingforhandler, var af mærket Adria. Det viser tal fra Camping Branchen. Tallene fortæller, at Adria sidste år solgte 865 nye campingvogne, hvilket er en fremgang på 5,6 % i forhold til de 819 Adria-vogne, der blev solgt i 2015. Det er fjerde år i træk, Adria indtager førstepladsen som det mest solgte campingvognsmærke i Danmark. Man skal helt tilbage til 2012, hvor Hobby toppede salgsstatistikkerne, for at finde et andet mærke end Adria øverst på listen.

35,2%

Hobby går frem Fra Adria er der et godt stykke ned til nummer to på listen, Hobby, som solgte 504 nye campingvogne i 2016. Dermed har Hobby en markedsandel på 20,5 % af nyvognssalget i Danmark og er gået 15,6 % frem i forhold til 2015, hvor der blev nyregistreret 436 Hobby-vogne. Hos den anden del af Hobby-familien, Fendt, fortsætter fremgangen ligeledes. Fendt solgte sidste år 228 nye campingvogne, hvilket er en forbedring på 13,4 % i forhold til 2015, hvor Fendt også lå på på en tredjeplads med 201 solgte vogne.

Fransk optur Også Caravelair har grund til tilfredshed. Allerede i kalenderåret 2015 gik salget af det franske mærke markant frem fra 30 til 60 nye vogne, og opturen er fortsat i 2016, hvor Caravelair solgte 88 nye campingvogne. Det er en fremgang på 46,7 %. Lige så flot er fremgangen for LMC, som i 2015 solgte 90 nye campingvogne, men som i 2016 har langet hele 132 nye vogne over disken. Også her er der tale om en fremgang på 46,7 %. Mest heftig har stigningen dog været for Weinsberg, der kan notere en fremgang på hele 300 % i Danmark, da salgstallene er steget fra fem solgte vogne i 2015 til 20 i 2016. Den store procentvise stigning hænger dels sammen med et lavt udgangspunkt, som får stigningen til at se voldsom ud, dels at der er kommet flere Weinsberg-forhandlere, så produktet simpelthen står på flere hylder.

VEGAA VEG

DANMARKS BILLIGSTE CAMPINGVOGN køreklare VEGA er en lille og let campingvogn, som med sin kør eklare vægt fra Vognen har helgalvaniser biler.. Vognen helgalvaniseret 575 til 685 kg er helt ideel til små biler et påløbsbremser med bakautomatik, chassis med torsionsfjederaksel, påløbsbremser ZZVSPKLZ[¥[[LILUKVIILS[]PUK\LYNHZRHZZLTLKWSHKZ[PS[VNHZÅHZRLY VSPKLZ[¥[[LILUKVIILS[]PUK\LYNHZRHZZLTLKWSHKZ[PS[VNHZÅHZRLY bremselys trækstangsafdækning (model 365), 3. br emselys og forteltslampe. MrY THU THU LU LU =LNH =LNH TLK =¤SNLY = ¤SNLY THU THU ¹:PS]LY ¹:PS]LY ,KP[PVU¹ ,KP[PVU¹ MrY TLK L[ L[ ÅV[ ÅV[ Z¥S]MHY]L[ Z¥S]MHY]L[ karosseri, ruder,, alufælge, Dometic tagluge, lyse gar gardiner kar osseri, tonede ruder diner og kroner. hyndestof. Alt dette for kun 5.000,- kr oner. -PUKLZPÄYLMVYZRLSSPNLNY\UKYPKZ PUKLZPÄYLMVYZRLSSPNLNY\UKYPKZ

VEGA fås til priser fra kun kr kr.. 56.900,-

❯❯ Fortelt - designet til VEGA! Passer også til ældre modeller. Forteltenene til VEGA er fremstillet, så de passer 100%

Fås fra kun kr. 7.699,Importør:intercamp.dk Tlf. 7684 0820

www.campingvogn.dk


CAMPINGNYHEDER

NYREGISTRERINGER PR. MÆRKE, CAMPINGVOGNE I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2016 TIL 31. DECEMBER 2016 (Kilde: Camping Branchen) Mærke Adria Bürstner Cabby Capron Caravelair Dethleffs Fendt Hobby HYMER KABE Knaus LMC Niewiadow Polar Sprite Tabbert Weinsberg Wilk Total*

Antal 2016 865 76 14 3 88 89 228 504 80 116 156 132 33 5 6 30 20 4 2.457

% 35,2 3,1 0,6 0,1 3,6 3,6 9,3 20,5 3,3 4,7 6,3 5,4 1,3 0,2 0,2 1,2 0,8 0,2

Antal 2015 819 105 34 3 60 111 201 436 61 123 141 90 37 4 16 34 5 9 2.298

* Ud over de her nævnte har enkelte mærker solgt en eller to vogne, men de er ikke medtaget i oversigten

84

CAMPING FRITID #04/2017

% 35,6 4,6 1,5 0,1 2,6 4,8 8,7 19,0 2,7 5,4 6,1 3,9 1,6 0,2 0,7 1,5 0,2 0,4

Også HYMER – der hedder Eriba, når vi taler campingvogne – kan notere fremgang. Salget er gået fra 61 i 2015 til 80 sidste år, hvilket er en stigning i nyvognssalget på 31 %. Knaus kan ligeledes bryste sig af et godt år med en fremgang i salget på 10,6 %. Kalenderåret 2016 har dog også givet anledning til panderynker hos nogle mærker. Det gælder f.eks. Bürstner, Dethleffs og Sprite, der alle har haft tilbagegang, som det kan ses af tabellen nedenfor.


Campingpakker til Samsø

Book i dit ophold i Dansk Ø-ferie og spar penge

Søg, pak og book på danskoferie/samsoe | tlf. 6991 1651

CAMPINGPAKKE Samsø

BESTIL FRA DKK

1405,-

HYTTEPAKKE Samsø

BESTIL FRA DKK

1336,2 nætter, 4 personer

3 nætter, 2 pers. + campingvogn Mulighed for tilkøb af flere nætter og personer

Mulighed for tilkøb af flere nætter og personer

Færge T/R til bil + campingvogn fra Kalundborg på Sjælland eller Hou i Jylland + 3 nætter på 3-stjernet campingplads i perioden 1. april - 30. sept. 2017 (8/7-6/8 undtaget). Bo midt i naturen - vælg selv:

Færge T/R til bil fra Kalundborg på Sjælland eller Hou i Jylland + 2 nætter i dejlig campinghytte inkl. maks. 4 pers. Ankomst søndag til onsdag i perioden 1. april – 30. juni 2017. Vælg selv hyttetype og campingplads.

• Ballen Strandcamping

• Ballen Strandcamping

• Sælvigbugtens Camping

• Sælvigbugtens Camping


CAMPINGNYHEDER

FRANKR G KLAR MED

MILJØ MÆRKER

86

CAMPING FRITID #04/2017


CAMPINGNYHEDER

Paris har allerede indført miljøzoner, og flere franske byer ventes at gøre det samme i løbet af i år TEKST Torben Brandt FOTO Arkiv

lere tyske og italienske byer har haft det i adskillige år. Nu har også Frankrig indført miljøzoner, som betyder, at man skal have et mærkat på sit køretøj for at køre lovligt ind i disse zoner. Franskmændene kalder det for en Crit’Air Vignette. Mærkatet fås i seks forskellige kategorier og farver – afhængigt af køretøjets registreringsår, brændstofforbrug og hvor meget forurening, det udleder. Både diesel- og benzinbiler skal have mærkatet. Køretøjer, der er registreret før 1997, har ikke mulighed for at få mærkatet og kan altså ikke lovligt køre ind i miljøzonerne. De store franske trafikfærdselsårer som A6, A7 og A42 er ikke omfattet af miljømærkeordningen. Her kan man således godt køre uden at komme i karambolage med de nye, franske miljøregler.

F

I Paris skete det allerede 1. juli sidste år, men frem til 14. januar 2017 var der ingen straf for at køre ind i miljøzonerne uden det lovpligtige mærkat. Det er der nu. Siden 15. januar i år har der vanket bøder på mellem 68 og 375 euro for den forseelse. I modsætning til andre mærker kan det franske mærke ikke købes på tankstationer eller andre steder i landet. Det skal bestilles hjemmefra via nettet. Det koster 3,7 euro plus forsendelse at få mærket, men man skal være i god tid, for det kan tage op til en måned, fra man bestiller, til det ligger i postkassen. Du kan bestille det franske miljømærke på den engelsksprogede hjemmeside www.certificat-air.gouv.fr/en/demande-ext/cgu

Begynder med Paris I første omgang er miljøzonerne blevet indført i hovedstaden Paris, men også i byområderne i Grenoble og Lyon er zonerne indført, og adskillige andre franske byer ventes snart at følge trop.

Der er nu krav om miljømærke, hvis du skal køre i Paris. Også flere andre franske byer ventes i løbet af 2017 at følge trop.

CAMPING FRITID #04/2017

87


CAMPINGNYHEDER

STATUS PÅ CAMPINGPASSET TEKST Redaktion FOTO Arkiv

I den seneste tid er campingpasset blevet livligt debatteret på diverse debatfora. Det skyldes en sag mellem Campingrådet og Konkurrencestyrelsen omkring prisfastsættelsen af passet. Passet er i 2017 en del af dit DCU medlemskab, så du har det de steder, hvor du skal bruge det i Danmark og udlandet. Vi kan i skrivende stund desværre ikke sige, hvilke campingpladser, der vil fortsætte med passet og hvilke der ikke vil. Redaktionen vender tilbage, når Campingrådet – formentlig efter sommerferien – har truffet en endelig afgørelse om campingpasset i 2018 og derefter.

www.rab-camping.com      

 

Agent: Procamp Tlf: 7631 4444

88

  

            

  www.tabbert.dk

CAMPING FRITID #04/2017 

CAMPING & MOBILHOMES ØEN RAB - KROATIEN


CAMPINGNYHEDER

ELEGANT ERIBA TEKST & FOTO Torben Brandt

Det skader aldrig at se godt ud, og det gør Eriba Nova S 545 i den grad. ”Den er godt nok flot”, udbrød en kvinde spontant, da hun sammen med sin bedre halvdel stak hovedet indenfor i Eriba Nova S 545. Og hun har ret. Designerne har virkelig haft en heldig og dygtig hånd med Eriba Nova S 545, der blander de lyse og mørke farver dygtigt. For gulvet er mørkt og har en nærmest maritim glød, som giver en flot kontrast til de hvide skuffer, skabe og bordplader. Køkkenbordet er kæmpestort, og det samme er rundsiddegruppen helt i front, der i den udstillede vogn var i hvidt læder. Det er dog ekstraudstyr, som koster 20.700 kr. – men godt ser det ud, hvis man har pengene til det. Bagest i vognen er en fransk dobbeltseng og badeværelse.

Et kæmpe køkkenbord og en meget stor rundsiddegruppe er noget af det, der kendetegner Eriba Nova S 545.

Vognen er udstyret med en såkaldt Artic DKvinteroptimeringspakke, som blandt andet inkluderer isoleret frisk- og spildevandstank, Alde-centralvarme, isoleret vandafløb, gulvvarme med opvarmet vand samt dobbeltbund under sengemagasin og sofagruppe. Lasteevnen er på forholdsvis beskedne 205

kg, hvis man køber den med en standardaksel på 1.800 kg. Den udstillede vogn havde en 2.000 kg-aksel monteret, og kan bilen trække det, er de cirka 4.500 kr. til den større aksel absolut godt givet ud. For man får ikke kun en fed vogn, men også en lasteevne på cirka 400 kg.

VINDER AF KAMPA FIESTA AIR PRO 280-LUFTFORTELT TEKST Line Jakobsen FOTO Stefan Rosendal

På Dansk Camping Unions stand på Ferie for Alle-messen kunne besøgende deltage i en konkurrence, som gik ud på at tælle, hvor mange campingvogne der gemte sig inde i skoven, som dannede baggrund på standen. Den heldige vinder blev Lene Rosenkilde fra Agedrup på Fyn, som blev rigtig glad for det nye luftfortelt.

BRO GÅBR LINGÅ ALLIN ER AL MPER CAMP TOCA AUTO B AU PB P

16, 8961 8961 Allingåbro Allingåbro PB PB Scandi-Mobil Scandi-Mobil A/S A/S • Industriparken Industriparken 16, 60 • ww ww.pb-autocamper.dk Tlf. Tlf. 86 86 48 48 15 15 81 81 • M Mobil obil 40 40 29 29 38 38 60 www.pb-autocamper.dk

CAMPING FRITID #04/2017

89


(UGXNODUWLOIRUÀUHWVFDPSLQJIHULHU"

6SDURSWLO

 Med Falck Vejhjælp kan du roligt tage på forårets første campingferier, og nyde køreturen uden bekymringer. Er uheldet ude, og du skulle få brug for hjælp til at komme videre, er vi at fange på telefonen døgnet rundt. Se dine muligheder på falck.dk/dcu eller ring til os på 70 10 20 31 ved spørgsmål til abonnementet.

falck.dk/dcu


TIPSTEKNIK

ER DU GARANTERET

EN GARANTI? ❯❯ CAMPING FRITID #04/2017

91


TIPSTEKNIK

Er garanti det samme som reklamationsret, har du krav på en garanti, og hvordan stiller den dig i givet fald? Camping-fritid garanterer dig, at du her bliver klogere på garantier TEKST Torben Brandt FOTO Arkiv

år jeg automatisk en garanti, når jeg handler, og er det lige så godt som en reklamationsret? Begreberne bruges til tider, som vinden blæser, og set i det lys er det forståeligt, hvis du som forbruger er i tvivl om dine rettigheder, når du handler.

F

Du har altid reklamationsret

Lad os begynde med at slå fast, at du som kunde altid har to års reklamationsret – det vil sige ret til at klage – når du handler med en butik eller en erhvervsdrivende. I den periode kan du klage over fejl og mangler, for det er fastsat i købeloven, og den ret er ufravigelig. Men dog ikke når du handler med en privat person, hvor der er aftalefrihed, og parterne derfor kan beslutte noget andet end det, der står i købeloven. Hvis fejlen eller manglen viser sig i løbet af det første halve år, og køber og sælger ikke kan blive enige om ansvaret, træder den

92

CAMPING FRITID #04/2017

såkaldte formodningsregel i kraft. Den går ud på, at fejl og mangler, der viser sig så hurtigt efter købet, må formodes at have været der fra begyndelsen. Derfor skal forhandleren rette op på fejlen – med mindre han kan bevise, at kunden selv er skyld i fejlen. Det sidste halvandet år af reklamationsretten ændrer bevisbyrden sig. Her vil det i tilfælde af uenighed være op til kunden at bevise eller sandsynliggøre, at en fejl eller mangel hele tiden har været der, og at reklamationsretten derfor fortsat gælder.

Garanti er frivillig Anderledes stiller det sig med en garanti. Den har du som kunde ikke krav på, men sælgeren, grossisten, importøren eller lignende kan frivilligt tilbyde den som et supplement til de rettigheder, du allerede har. Eftersom garantien er frivillig, kan sælgeren selv bestemme, hvad den skal indeholde. Men ifølge markedsføringsloven må man kun


TIPSTEKNIK

kalde det en garanti, hvis den stiller forbrugeren væsentligt bedre, end man allerede er stillet med den toårige reklamationsret. F.eks. kan sælgeren garantere, at fejl og mangler gratis repareres i fire år, hvilket er en klar forbedring i forhold til de to år, reklamationsretten giver. Vær opmærksom på, at en garanti aldrig kan erstatte eller berøre de rettigheder, købeloven giver. Du vil således altid have to års reklamationsret, uanset om du har garanti på din vare eller ej.

Få den på skrift Hvis du tilbydes en garanti, er det vigtigt at få et garantibevis på skrift – en mundtlig garanti er stort set umulig at dokumentere. På beviset bør det tydeligt stå, hvem der yder garantien, så du ved, om det er forhandleren, importøren, agenten, grossisten eller en helt femte part. Gem gerne garantibeviset, så du kan finde det den dag, der bliver brug for det. Af det skriftlige garantibevis bør det også klart fremgå, hvad garantien dækker, hvor længe den gælder, og om der er nogen betingelser, kunden skal opfylde for at opretholde garantien. – Der er ikke noget til hinder for, at der stilles krav om f.eks. et årligt eftersyn, og at der tages betaling for eftersynet. Det er frivilligt, om man tilbyder en garanti, derfor er det også sælgeren, som sætter vilkårene. Det afgørende er, at garantien skal stille kunden væsentligt bedre, end købeloven allerede gør, siger teamleder Sanne Lehrmann fra Center for Klageløsning, der holder til i Nævnenes Hus, som er en styrelse under Erhvervsministeriet. Center for Klageløsning, der er første led af den offentlige forbrugerklagebehandling, er upartisk og neutral og mægler mellem for-

brugeren og den erhvervsdrivende med henblik på at hjælpe parterne med at finde frem en mindelig løsning. Desuden vejleder Center for Klageløsning generelt om juraen og Forbrugerklagenævnets praksis. Lykkes det ikke at nå til enighed, kan forbrugeren vælge at gå videre til Forbrugerklagenævnet eller indbringe den for domstolene. Når det drejer sig om camping, kan kunden også vælge at gå til Camping Branchens Reklamationsnævn, der behandler klager fra kunder over mangler i forbindelse med produkter, som er købt hos et medlem af Camping Branchen.

Hvis du får brug for din garanti Får du problemer med varen inden for de første to år, hvor reklamationsretten fortsat gælder, bør du altid indlede med at henvende dig til den forhandler, hvor varen er købt – også selv om der eventuelt er en garanti på produktet. På den måde sikrer du, at forhandleren kender til problemet. Har produktet en garanti, vil forhandleren muligvis tage kontakt til producenten i et forsøg på at klare problemet over garantien. Det er den, der har udstedt garantien, der har bevisbyrden for, at en eventuel fejl ikke er dækket af garantien. Hvis garantien ikke dækker, er det forhandlerens ansvar at løse problemet inden for en rimelig tidshorisont – hvis det vel at mærke er et problem, der er dækket af reklamationsretten.

Når det drejer sig om camping, kan kunden også vælge at gå til Camping Branchens Reklamationsnævn, der behandler klager fra kunder over mangler i forbindelse med produkter, som er købt hos et medlem af Camping Branchen

CAMPING FRITID #04/2017

93


TIPSTEKNIK

DET TILBYDER MÆRKERNE LMC gik for nogle år siden i offensiven, da det tyske mærke begyndte at give 12 års tæthedsgaranti på nye vogne bygget med LLT (Long Life Teknologi).

94

CAMPING FRITID #04/2017


TIPSTEKNIK

Camping-fritid har kontaktet agenter og importører fra nogle af de mest solgte mærker for at høre, om de giver nogen garantier, og hvad kunden skal gøre for at opretholde dem TEKST Torben Brandt FOTO Torben Brandt & arkiv

❯❯ er er mange måder at differentiere sig fra sine konkurrenter i markedet. Én måde er at tilbyde bedre sikring eller længere garantier end de andre. I bilverdenen gav det genlyd, da Kia kom på banen med syv års fabriksgaranti eller 150.000 km på alle Kia-biler solgt og indregistreret efter 1. januar 2010, eller da Hyundai svarede igen ved at give fem års fabriksgaranti uden begrænsning i kilometerantallet.

D

LMC i offensiven Det samme gælder i campingverdenen, hvor LMC for nogle år siden gik i offensiven og tilbød hele 12 års tæthedsgaranti på alle vogne produceret med den nye LLT-teknologi. Andre mærker tilbyder fabriksgaranti, tæthedssikringer og lignende i forsøget på at vinde kundernes gunst. Teknisk konsulent i DCU, Stefan Rosendal, opfordrer til, at man holder godt øje med, hvad de enkelte mærker tilbyder af garantier og sikringer, og hvad man som kunde skal gøre for at opretholde garantien. – Hvis du f.eks. skal til en årlig kontrol for at opretholde en tæthedsgaranti, er det vigtigt at holde øje med, at kontrolbesøgene er stemplet eller på anden vis noteret i servicebogen. Det skal også tydeligt fremgå af fakturaen, at det er en fugttest, du har fået foretaget, så dokumentationskravet er opfyldt, siger Stefan Rosendal. – Jeg anbefaler også, at kunden spørger ind til, hvordan tæthedskontrollen bliver foretaget på værkstedet, og at man eventuelt får et kontrolskema eller lignende udleveret.

Så kan man se, hvad der er blevet kontrolleret, lyder det fra Stefan Rosendal. Han tilføjer, at man som kunde skal være klar over, at tæthedskontrollen skal foretages på det værksted, hvor vognen er købt. – Garantisager og tæthedskontroller skal typisk foretages det sted, hvor vognen er købt. Det er ikke så længe siden, jeg havde en sag, hvor en kunde boede på Sjælland, men havde købt sin vogn i Nordjylland. Han blev nødt til at køre til Nordjylland, hvis han ville have foretaget sin tæthedskontrol, siger Stefan Rosendal.

Overgemte vogne Hvis kunden køber en såkaldt overgemt vogn, som har stået hos forhandleren i et par år uden at blive solgt, er der grund til opmærksomhed. – Hvis vognen f.eks. er en 2014-model, og den først er blevet solgt i 2016, er det ikke sikkert, at man kan få tæthedssikringen med i købet. For hvis ikke vognen er blevet fugttjekket, mens den har stået hos forhandleren, er fristen for det første tjek overskredet, og så er betingelserne for at deltage i tæthedssikringen ikke overholdt. Så hvis den sikring har betydning for købet, er det vigtigt, at kunden spørger grundigt ind til, om man i sådan et tilfælde kan få den med i købet eller ej, understreger Stefan Rosendal. På de følgende sider kan du se, hvad et udvalg af mærkerne på det danske campingvognsmarked tilbyder.

CAMPING FRITID #04/2017

95


TIPSTEKNIK

LMC 12 års tæthedsgaranti på alle nye campingvogne bygget med den særlige konstruktionsteknik Long Life Teknologi (LLT). For autocampere gælder garantien til maksimalt 120.000 km Krav Kunden skal én gang årligt have fugtkontrolleret sin vogn for egen regning. Eftersynet foretages ved tjek af udvalgte steder samt fugtmåling. Resultaterne indtastes online i et LMC-skema og registreres dermed også på fabrikken

Adria understreger på sin hjemmeside, at det ikke er en udvidelse af fabriksgarantien og ej heller en forsikring, men derimod en frivillig ordning, som køber får mulighed for at deltage i Krav Kunden overholder og betaler for de obligatoriske tæthedseftersyn efter Adria’s bestemmelser. Det første besøg sker tidligst 11 måneder – og senest 17 måneder – efter, tæthedssikringen er aktiveret. Derefter skal besøgene finde sted et år efter den første kontrol plus/minus en måned

Adria

Dethleffs

Adria giver to års fabriksgaranti på både campingvogne og autocampere I forlængelse af fabriksgarantien kan kunderne deltage i en tæthedssikring på op til syv år på alle Adrias nye campingvogne.

To års fabriksgaranti Seks års tæthedsforsikring Krav Campingvognen/autocamperen skal til et årligt eftersyn betalt af kunden. Der er en

96

CAMPING FRITID #04/2017

elastik på plus/minus to måneder i forhold til årsdagen for 1. registrering af tæthedskontrol. Eftersyn foretages i henhold til inspektionsskemaet i servicehæftet og består af såvel visuel kontrol, fugtmålinger som påføring af specielt Dethleffs spraytætningsmiddel

Knaus To års garanti Desuden tilbydes seks års tæthedssikring Krav Kunden skal én gang årligt have tæthedstjekket sin campingvogn for egen regning

Bürstner To års garanti Fem års tæthedssikring Krav Et årligt tæthedseftersyn betalt af kunden


TIPSTEKNIK

Fendt tilbyder seks års tæthedstryghed på sine campingvogne.

KABE

Weinsberg

To års garanti Syv års tæthedssikring på alle nye campingvogne og autocampere Krav Et årligt tæthedseftersyn, hvor kunden selv betaler

Derudover giver Caravelair fem års tæthedsgaranti på sine campingvogne og syv års tæthedsgaranti på sine Allegra 2017modeller Krav Kunden skal betale for et årligt tæthedstjek for at opretholde sin tæthedsgaranti

Hobby

HYMER/Eriba

Mulighed for fem års tæthedstryghed Krav Man skal tilmelde sig en tæthedskontrol og derpå sørge for at få vognen tæthedstjekket hvert år. Der er en elastik på plus/minus to måneder i forhold til at overholde det årlige tjek

To års garanti Seks års tæthedssikring Krav Et årligt tæthedseftersyn betalt af kunden

To års garanti Desuden tilbyder Tabbert seks års tæthedssikring Krav Man skal betale for et årligt tæthedseftersyn

Fendt

T@B

Tilbyder seks års tæthedstryghed Krav Ordningen kræver, at man betaler for et årligt tæthedseftersyn

To års garanti Desuden tilbydes seks års tæthedssikring Krav Man skal betale for et årligt tæthedseftersyn

To års garanti Desuden tilbydes seks års tæthedssikring Krav Ordningen kræver, at man betaler for et årligt tæthedseftersyn

Tabbert

Caravelair Alle nye Caravelair-campingvogne har to års garanti på dele og reparation

CAMPING FRITID #04/2017

97


REJSELIV

98

CAMPING FRITID #04/2017


REJSELIV

DET UKENDTE SYDITALIEN:

APULIEN MED AUTOCAMPER Den italienske "støvle" er som bekendt temmelig langskaftet. Det gør os nysgerrige: Hvordan mon der ser ud i den sydligste, mindre kendte del af det italienske fastland – som for eksempel Salento-halvøen, beliggende mellem Adriaterhavet og Det Ioniske Hav? TEKST & FOTO Renate Hovald

❯❯ CAMPING FRITID #04/2017

99


REJSELIV

Et kig ud over Matera.

Kirken i San Giovanni Rotondo.

eslutningen er hurtigt taget, og først i maj måned starter vi således på vores første langt-væk-ekspedition med autocamper mod Italiens ”hæl”, regionen Apulien, Puglia på italiensk. Efter godt 2.000 km og fire dages kørsel når vi frem til vores første destination: Gargano-halvøen, der danner den italienske støvles spore. Landskabet er præget af smukt kuperet terræn, dækket af store, svalende skovområder og med maleriske stejlkyster. Efter noget serpentiner-kørsel ad smalle og slyngede veje med betagende udsigter ankommer vi til vores første mål, nemlig Vieste. Byens hvide huse grupperer sig malerisk omkring en lille bakketop med en fæstning og en domkirke øverst oppe og fortryller med sin sydlandske charme. Associationer til Grækenland trænger sig på – ikke uden grund, idet denne del af Italien i antikken var en del af Magna Graecia, Storgrækenland, dvs. de græske kolonier på den anden side af Adriaterhavet.

B

Et helligt sted Oppe i højderne ligger San Giovanni Rotondo. Byen er et fænomen.

100

CAMPING FRITID #04/2017


REJSELIV

áá Den lever og ånder for den fromme munk Padre Pio, der i 1999 af paven blev ophøjet til helgen. Hans venligt smilende, hvidskæggede kontrafej med den typiske munkefrisure møder man alle vegne, så man ikke er i tvivl om, hvem hovedpersonen er her på stedet. Men det, vi mest kommer for, er den gigantiske moderne kirkebygning, tegnet af den italienske stjernearkitekt Renzo Piano, som årligt besøges af millionvis af pilgrimme. Kirkens indre bæres af kæmpemæssige buer, der udgår fra midten og minder lidt om en overdimensioneret edderkop.

Hvide byer De hvide, ligeledes græsk-inspirerede byer Trani, Ostuni samt den runde by Locorotondo er et must, hvis man vil snuse lidt

Blå himmel og snævre gader i Ótranto.

CAMPING FRITID #04/2017

101


REJSELIV

Skyerne trækker sig sammen over Castel del Mont, der er UNESCO-verdenskulturarv.

Husene ligger tæt i Vieste.

Trulli-området og hovedbyen Alberobello er kendetegnet ved cirkelrunde, hvide småhuse med kegleformede skifertage.

102

CAMPING FRITID #04/2017


REJSELIV

mere til områdets antikke fortid som græsk koloni. De kan passende besøges på vej til den helt store seværdighed her i Apulien: Trulli-området med hovedbyen Alberobello. Trullierne er cirkelrunde, hvide småhuse med kegleformede skifertage. I Alberobello danner de en hel bydel, som er spektakulær UNESCO-verdenskulturarv. Når solen rammer husenes kridhvide vægge kan man næsten ikke undvære sine solbriller! Her flokkes naturligvis alverdens turister, som ombejles massivt, og der mangler således ikke souvenirshops i alle afskygninger.

En mystisk borg Castel del Monte, også UNESCO-verdenskulturarv, har længe stået på min ønskeseddel. Det er en noget speciel fæstning fra 1200-tallet, beliggende isoleret nogle kilometer inde i det øde bagland på en bakketop, omgivet af pinjeskov og synlig langvejs fra. Det specielle ved castelloen er dens gådefulde mystik: Ottekantet med otte firkantede hjørnetårne og spækket med østerlandsk symbolik. Arkæologer og historikere er den dag i dag uenige om fæstningens formål: Jagtslot, kultsted, fængsel, garnison? Her møder man en hel del italienske turister.

Vieste ligger smukt ud til kysten. Translate Note` Languages`

Flere hvide byer Undervejs mod Ótranto, vores næste mål, holder vi frokostpause i Lecce, Apuliens hovedby og ifølge sit ry en af de smukkeste her i syden. Tilnavnet ”Syditaliens Firenze” rammer plet: Fyldt til bristepunktet med barok- og rokoko-bygninger og således en fryd for øjet og et besøg værd. Ótranto er vi begejstret over – igen en havneby med græsk stemning, en gammel borg, små gyder, det strålende blå hav og de kulørte fiskerbåde. En aftentur med fuldmånen hængende over de arkaiske mure og det sydende natteliv bekræfter yderligere, at vi er kommet meget langt væk hjemmefra.

Vi følger kystlinien Salento-halvøens sydligste punkt, Leuca, er vi da også lige nødt til at kigge på. Meget er der dog ikke at se, her virker ret øde, kysten er klippefyldt og lidt utilgængelig, men bestemt ikke uinteressant. Alle steder undervejs passerer vi uendeligt mange og udstrakte olivenplantager: Apulien producerer 50 % af den italienske olivenolie. Vi fortsætter med at følge kystlinjen så tæt som muligt og tager et par overnatninger i Gallipoli, en lille levende, malerisk by, hvis gamle bydel breder sig på en

áá

Der holdes pause undervejs.

CAMPING FRITID #04/2017

103


REJSELIV

Gallipoli er en levende, malerisk by.

Lidt uden for Metaponto findes gamle udgravninger og resterne af Hera-templet.

halvø ud til det utroligt azurblå hav. Derfra fortsætter vi nordvestpå igen, forbi industribyen Táranto med destinationen Metaponto Lido, som ligger i støvlesålens vrist ud til Táranto-golfen. Ind imellem skinner solen fra en skyfri himmel og farver havet uforskammet blåt, men da vi ankommer til Metaponto regner det massivt. Selv om der i området her er mange badestrande, er det tydeligt, at sæsonen ikke er begyndt endnu. Mærkeligt nok er antallet af campingpladser hernede behersket. De relativt få, som vi får øje på, sover for det meste stadig vintersøvn – måske også på grund af

104

CAMPING FRITID #04/2017

det blandede vejr, der ikke just lægger op til sommerglæder. Byen virker derfor, her sidst på eftermiddagen, lukket og slukket. En kraftig vind blæser ind fra havet og får bølgerne til at slå højt op mod stranden. Lidt uden for Metaponto, hvis navn er af græsk oprindelse, støder vi igen på gamle udgravninger, som vi selvfølgelig også skal se. Det tilknyttede Arkæologiske Museum har vi helt for os selv, og turen rundt om resterne af Hera-templet er hurtigt overstået i det uvenlige bygevejr.


REJSELIV

Der slappes af på en campingplads undervejs.

Hovedattraktionen er det såkaldte sassi-område. Navnet sassi, der egentlig betyder klipper eller hule, dækker over et boligområde, gravet som huler ind i de bløde tufstensklipper og helt op til 1950’erne beboet af byens fattigfolk Et kig fra Matera mod sassi-området, hvor boliger er gravet som huler ind i de bløde tufstensklipper. Her boede byens fattigfolk helt op til 1950'erne.

Matera er et must Nu forlader vi kysten og drejer mod nord, ind i landet, hvor vi heldigvis igen ledsages af solskin. Landskabet bliver efterhånden mere og mere kuperet, og vejene snor sig. Vi er på vej til Matera. Denne by ligger (i øvrigt lige som Metaponto) ret beset i provinsen Basilicata, men tæt på grænsen til Apulien og er derfor et oplagt udflugtsmål, hvis man vil holde sig til badebyerne. Også Matera er et must. Den er ikke for ingenting med på UNESCO-listen over verdenskulturarv, som Italien er så rigt repræsen-

teret på. Hovedattraktionen er det såkaldte sassi-område. Navnet sassi, der egentlig betyder klipper eller hule, dækker over et boligområde, gravet som huler ind i de bløde tufstensklipper og helt op til 1950’erne beboet af byens fattigfolk. Efter genhusning i mere tidssvarende boliger opdagede man disse klippehuses spektakulære kvaliteter, sanerede dem og gjorde således byen til turistmagnet. Men ud over sassierne er den gamle bydel også spændende i sig selv, dens huse klynger sig til bakketoppen, vejene er for det meste trapper op eller ned, og overalt mødes man af de smukkeste pano-

CAMPING FRITID #04/2017

105

áá


OVERNATNING Vi overnattede på en blanding af campingog stellpladser. Her er et lille udvalg af dem: Camping Villaggio Baia Vieste: degli Aranci Alberobello: Camping Dei Trulli, Alberobello Castel del Monte: Stellplads Azienda Belvedere dell'Imperatore, Andria Ótranto: Stellplads Oasy Park Camper Service, Ótranto Gallipoli: Camping La Masseria, Gallipoli Matera: Stellplads Azienda Agrituristica Masseria del Pantaleone, Matera Find flere campingpladser på www.DCU.dk – her ser du også hvilke campingpladser, der giver rabat til DCU’s medlemmer. Hængebroen nedenfor Matera.

STELLPLADS: Begrebet stellplads er kommet til Danmark fra det tyske ord Stellplatz, som generelt betegner et sted, hvor der er plads nok til at sætte køretøjer uden at genere andre. For at udelukke alle tvivI om brugen af en sådan Stellplatz præciserer man i Tyskland yderligere ved at sige: Wohnmobil Stellplatz (på fransk Aire de Camping Car, på italiensk Area Sosta Camper). Her er parcellernes størrelse målrettet en autocampers dimensioner, og her må man så gerne (hen)stille sin autocamper samt overnatte. En Stellplads kan være uden "infrastruktur" eller i varierende grad med – det vil sige med el, vand, toilettømning, gråvandstømning og sanitære faciliteter (på tysk V/E = Ver- og Entsorgung), den kan være gratis eller koste noget. I Danmark har vi annekteret den tyske glose og fordansket den til stellplads, fordi den ligger tæt op ad det danske sprog. Når man blandt camperfolket taler om stellplads, mener man således en autoriseret parkeringsplads med større parceller, hvor man må parkere og overnatte med sin autocamper.

106

CAMPING FRITID #04/2017

Stellplads Matera.

ramaer ud over ådalen nedenfor. Har man fysisk overskud, kan man følge en snoet sti ned til åen, krydse den via en lang, heftigt gyngende hængebro og klatre op igen til et større parkeringsplateau. Herfra har man den mest forrygende udsigt over mod byen og sassierne.

Konklusion Fra Matera krydser vi det italienske indlands højderyg mod vest til Middelhavskysten, idet vores apuliske eks-

pedition er slut. Nu har vi set nok til, at vores nysgerrighed har noget at tygge på, og vi er som forventet blevet en hel del klogere på denne lidt afsides beliggende del af Italien. Konklusion: Den er bestemt en rejse værd – om man nu rejser med autocamper eller campingvogn! Hjemturen er påbegyndt – dog ikke uden først at have besøgt Paestums romerske udgravninger, Pompeji og Vesuv. Men dette er en anden historie.


Køge Caravan Center 50 år med camping

På www.kocc.dk kan du se alle campingnyhederne og vores aktuelle tilbud på campingudstyr. r Du kan også få tips og gode råd. Oplev Danmarks største indend endørs udstilling af Isabella fortelte og vores store udstyrsbutik. Værkstedet er klar til at servicere din campingvogn. Vi udfører reparationer og forsikringsskader på alle mærker.

Åbningstider Å bningstider i Påsken Påsken 6. LLangfredag angfredag llukket. ukket. Skær tor sdag k Skærtorsdag kl. l. 1 11 1-1 16. Lørdag d. 15/4 kl. 10 - 15. P åskedag llukket. ukket. Påskedag 2 åskedag 1 1-1 6. 2.. P Påskedag 11 16.

N NYHED! YHED! TOP LINE Hot Wo Wok Afsætterbord til montering på letvægtsgasflaske 5 - 10 kg .

Ex. gasflask gasflaske e

4 495 95 kr. kr.

Campingbord Wecamp

NU 399 9 kr r.. kr.

Nem montering på letvægtsgasflaske 5 - 10 kg. med kliksystem i bund og top. Stålben og adapter opbevares under bordpladen når bordet ikke er i brug. Vejer kun 2,2 kg kg. (Ex. gasflaske). Bordpladen måler 580 x 430 mm.

115 x 70 cm med g kant og justerbare Vægt: 8,7 kg. Belastning: 30 kg. Før 599 kr. Spar ar 200 krr..

NU kr.. 399 kr

Isabella instruktørstol Sammenklappelig campingstol. Max belastning 100 kg. Farve: Sort Før 249 kr. Spar 100 kr.

kelholder Thule ravan Smart

Ve V entura 3 fløjet læsejl

NU 149 kr. kr.

Kraf tigt gråt polyester. Leveres me stålstænger med overliggger, barduner og pløkker. Mål: 460 x 130 cm. Før 649 kr. Spar 250 krr..

NU 1.799 kr. kr. Ex. montering

montering på trækket. vippes med cykler monteret til 2 cykler (dog max 1 el-cykel) Vægt: 8,9 kg. FFø ør 2.149 kr. Spar 350 kr.

Tilbuddene gælder i april måned. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Varene skal afhentes i butikken.

Tangmosevej 99. 4600 Køge Tlf. 56 65 16 61 Fax. 56 65 12 11

VA ARA E C R KØG CENTE

N

www.kocc.dk Hverdage: 10 - 17. Lørdag: 10 - 15. Søn. og helligdage: 11 - 16.


DITDCU

MEDLEMS

FORDELE Læs mere på DCU.dk/ Campingfordele

Rabat på overnatninger, attraktioner, oplevelser, færgebilletter, forsikringer, bilsyn, gastest, og meget mere! Husk altid dit medlemskort for at opnå rabatten.

SJOV FOR HELE FAMILIEN I BONBONLAND

108

CAMPING FRITID #04/2017


DITDCU

THE MYSTIC 10 % EXPLORATORIE RABAT – MYSTIK I KØBENHAVN! Et hands-on oplevelsescenter, hvor dine sanser sættes på mange prøver. Gys, Illusioner og mystiske fænomener er temaet i The Mystic Exploratories mørke gange, hvor du blandt andet kan opleve Dr. Jekyll’s transformation til Mr. Hyde, efterlade din egen skygge på en væg, sætte dig i den elektriske stol eller danse med dit skelet. Det hele er meget mystisk!

BONBON-LAND – FÅ ÅRETS SJOVESTE DAG MED FAMILIEN BonBon-Land byder på de perfekte rammer til den sjoveste dag med grin, hvin og en masse fælles oplevelser. I den sjove familiepark er der masser af forlystelser, hvor børn i alle aldre og voksne kan more sig sammen. Oplev Den Skøre Skildpadde, Svend Svingarm, Henry Hundeprut, Vandrotten, Vildsvinet og den superpopulære Bæverrafting, som samtidig er Nordens længste raftingbane. Eller hvad med en 4D-bio, en cowboy-by med guldgravning og flere søer i parken? Hvad enten du er til høj G-påvirkning eller til det stille og rolige, så byder BonBon-Land på det i vores skøre univers.

25 % RABAT UNIVERSE – TAG FAMILIEN MED IND I ET NYT UNIVERS

30 % RABAT

Oplev Sønderjyllands største og sjoveste oplevelsespark. Her kan i sammen går på opdagelse i naturvidenskabens og teknologiens forunderlige univers, og vi lover begejstring og underholdning for både store og små. I 2017 åbner vi dørene til vores store Virtual Reality-nyhed, hvor i sammen kan udforske spændene virtuelle verdener. I kan også glæde jer til at bestige vores himmelhøje Sky Trail og ræse rundt i vores spritnye elbiler. Vi ses til finurlige og forbløffende oplevelser i Universe.

CAMPING FRITID #04/2017

109


DITDCU

Pensionistrabat på DCU's campingpladser

50 % RABAT

Som pensionist og DCU-medlem er der 50 % rabat på normalprisen på overnatningstaksten i lavsæsonen, dog ikke på helligdage samt i helligdagsferier og på hytter. Lavsæsonen løber i 2017 frem til 24. juni og igen fra 20. august, så der er rig mulighed for at komme på camping i godt vejr. Du skal blot have et pensionistmedlemskab hos DCU for at opnå rabatten. Denne type medlemskab gælder for personer med folkepension, førtidspension eller efterløn.

Foto: 123rf-Cathy Yeulet

Over 500 campingpladser i Europa med rabat

Omkring 120 partnerpladser i Danmark med rabat 15%

DCU-medlemmer får rabat på cirka 500 campingpladser rundt om i Europa. Pladserne er fordelt fra Island i det nordlige Europa til Spanien, Italien og Grækenland i det varme Sydeuropa. Det er individuelt fra campingplads til campingplads, hvilken og hvor stor rabat, de giver til dig som DCU-medlem. Mange pladser giver for eksempel fem eller 10 % på overnatningen, andre giver dag syv gratis.

Med dit DCU-medlemskort i hånden kan du få 15 % rabat på overnatningstaksten på DCU's ca. 120 danske partnerpladser, der ligger fordelt i hele landet. De 15 procent overnatningsrabat gives i hele campingpladsens åbningstid. Rabatten gælder dog ikke sæsonpladser, leje af hytte/campingvogn, pladsgebyr, strøm, bad, gas og lignende serviceydelser. Besøg en af DCU's mange partnerpladser og fremvis dit gyldige DCU-medlemskort ved ankomst.

110

CAMPING FRITID #04/2017


Tempo-100 Camping Få ekstra rabat hele marts og april

Dobbelt op i rabat på tysk og dansk Tempo-100 Spar 20% på Tempo-100 Camping

Tempo-100 Tyskland - spar 20 %

Tiden er kommet til at gøre campingvognen klar til endnu en campingsæson, og overvejer du at køre rundt i Danmark eller Tyskland, er det nu, du skal slå til og få campingvognen godkendt til Tempo-100 kørsel.

DCU-medlemspris 487,20 kr.* (Normalpris 579 kr.) Bemærk, at det kan tage 10-14 dage før du har mærket i hånden, idet det skal behandles af de tyske myndigheder.

Tempo-100 Danmark - spar 20 % DCU-medlemspris 399,20 kr. (Normalpris 499 kr.)

I perioden fra 1. marts til og med 30. april 2017 fordobler vi rabatten til 20 % for alle DCU-medlemmer. Tilbuddet omfatter både den danske og den tyske Tempo-100 godkendelse.

Dertil kommer prisen på et registreringssyn, som du får 10 % DCU-rabat på. Den danske godkendelse gælder, i modsætning til den tyske, med det samme.

Har du spørgsmål til Tempo-100 Camping, er du altid velkommen til at besøge en af vores 140 synshaller.

Bestil tid i dag

Find den nærmeste synshal på www.bilsyn.dk

Du kan bestille tid til Tempo-100 godkendelse via vores kundeservice på 70 13 12 12.

*) Rabatten omfatter ikke gebyret (120 kr.) til de tyske myndigheder.

ŀZZZELOV\QGN


DITDCU

TAG FÆRGEN – det betaler sig Billetterne bookes på DCU.dk/Campingfordele/færgebilletter, book i god tid!

DFDS Seaways – Norge/Sverige og Holland/England 10 % Oslo er et perfekt udgangspunkt til at køre OG GRATIS videre op gennem Norge eller Sverige. På Oslo- CAMPINGVOGN båden finder du barer, kasino, pools og masser af aktiviteter for børn, flere restauranter m.m. På overfarten Amsterdam-Newcastle er der bl.a. biograf, game center, kasino, livemusik og underholdning for børn. Du kan få din campingvogn gratis med på udvalgte afgange!

Færgen – Hvis din ferie skal gå til de danske øer Als: Bøjden-Fynshav Bornholm: Ystad-Rønne, Køge-Rønne og Sassnitz-Rønne Fanø: Esbjerg-Fanø Langeland: Spodsbjerg-Tårs Samsø: Kalundborg-Ballen På de forskellige færgeoverfarter har du rig mulighed for at nyde et godt måltid mad. Ombord findes et rigt udvalg af såvel kolde som varme retter, et godt krus kaffe og lidt godt til den søde tand.

5% RABAT

Stena Line – Campingferie i Norden

Scandlines – Campingferie sydpå

En campingferie i Norden bugner af store naturoplevelser. Lad oplevelserne allerede starte ombord på skibet. Nyd udsigten, stemningen og et godt måltid mad og kom udhvilet frem til destinationen.

Start rejsen sydpå ombord på Scandlines, der er km at spare! Slap af på overfarten, nyd en Scand- + ÉN RAMME lines-buffet, shop ombord eller i Border Shoppen, COCA COLA hvor du kan hente en ramme Coca-Cola helt gratis.

112

CAMPING FRITID #04/2017

5%

15-40 % RABAT


CAMPING I TV

CAMPING I TV

I APRIL PÅ Læs mere og se sendetider: www.dk4.dk/tv-guide

CAMPINGFERIE I ODSHERRED Campingmagasinet – april Ferie med vand på tre sider. Isefjord, Kattegat og Storebælt – det er, hvad en ferie i Odsherred byder på. De skønne områder i Nordvestsjælland, som vi besøger i dette program, byder på hyggelige byer, kultur og vidunderlige naturoplevelser. Området er særdeles velegnet til både cykel- og vandreture forbi Odsherreds mange attraktioner og seværdigheder. Der er noget for alle aldre, og vi besøger alt fra Sommerland Sjælland til Rørvig Kirke,

hvor forfatteren Henrik Pontoppidan ligger begravet. Odsherred er også et stort spisekammer, og de gode, lokale retter kan nydes på både vingård, Rørvig Havn eller direkte ude i naturen. Vi tager i dette program seerne med hele vejen rundt i Odsherred. Programmet sendes første gang mandag 3. april kl. 20.00 og igen mandag 10. april kl. 20.30.

Glæd dig, for nu starter Campingmagasinet op igen! Campingsæsonen er nu for alvor skudt i gang, og derfor sender vi også Campingmagasinet igen. Sammen med Danmarks førende campingeksperter ser vi på campingnyheder, tester campingvogne, campingtrækkere, autocampere, telte og en masse andet spændende campingudstyr. Du får ligeledes en masse gode tips til campingferie på denne årstid. Se med på dk4 fra 10. april.

SE MERE PÅ WWW.DCU.DK ELLER PÅ VORES YOUTUBE-KANAL: www.youtube.com/DanskCampingUnion. Hvis du klikker på Abonner, så får du besked, hver gang vi bringer et tv-klip.

TV

STORT NET TV-BIBLIOTEK, hvor du kan finde alverdens test af campingvogne, autocampere, telte, campingtrækkere og meget mere fra DCU’s arkiver.

CAMPING FRITID #04/2017

113


SPØRGSTEFAN

NYE DÆK TIL CABBY OLE KOCK JENSEN: Da jeg skal have nye dæk på min campingvogn Cabby 570 Action (Tempo 100), ønsker jeg venligst lidt vejledning fra jer, da jeg er i tvivl om, hvad man bør vælge.

Skriv til Stefan Rosendal Teknisk konsulent, i DCU-Huset, Korsdalsvej 134, 2605 Brøndby eller mail: teknisk@dcu.dk Husk at mærke brev eller mail »Spørg Stefan«. Vil du gerne vide, om din bil kan trække campingvognen over Kasselbakkerne? Er du i tvivl om, hvor stærkt du må køre på landevej med teltvogn? Leder du efter et sted, hvor din campingvogn kan blive gastestet til en fornuftig penge? Så fortvivl ikke. DCU’s tekniske ekspert hjælper dig med dine campingproblemer – store som små.

STEFAN ROSENDAL: Ved montering af nye dæk skal hjulet altid afbalanceres. Det gælder også ved lapning af dækket. Et hjul i ubalance giver vibrationer i hele campingvognens ”undervogn” og slider på lejer, støddæmper, dæk, og forringer campingvognens vejkontakt. Især øger det risikoen, hvis du har købt et lavprisdæk, der kan svinge i kvalitet. Du bør tjekke dækket, dels hvor det er produceret og dels for type og bæreevne. Selv om EU-dækmærkningsordning er en hjælp, er rådet, at du vælger et dæk af anerkendt fabrikat. EUmærkningsordning giver kun et lille billede af den forskel, der er mellem gode og dårlige dæk. Valget bør være et varevognsdæk af anerkendt fabrikat, f.eks. dækstørrelse 195/75 R15 C – varevognsDer er ingen aldersgrænse for dæk. Derfor bør du med dæk med bæreevne på 925 kg. jævne mellemrum kontrollere din bil og campingvogns Varevognsdæk kører med 4.8 bar dæk. Du kommer længst med den sunde fornuft. For Tempo 100 må dækkene maximalt være 6 år gamle. for denne dækstørrelse.

SVÆKKEDE RUDER MARLENE: Sagen er, at vi er ved at købe brugt campingvogn, og her ser vi bl.a. på Wilk. Vi ved, at der på et tidspunkt var problemer med deres vinduer. Kan du oplyse, hvilke årgange, eller hvilken det var – eller hvor vi kan få det oplyst? STEFAN ROSENDAL: Det er ruder, som er svækket i hæftningen, på mærkerne Knaus, Tabbert, Wilk, Eifelland, og LMC-/TEC-ejere, der har været berørt af problemet. Det omfatter vogne, som er produceret i perioden marts 2004 til december 2005, hvor den seneste tilbagekaldelse var. Ejerne fik stillet to muligheder i udsigt. Enten at få sat gratis specialkonstruerede skruer/propper i hvert hjørne af vognens vinduer, så rudeskallerne kunne holdes på plads eller muligheden for at købe nye vinduer til hele vognen til en specialpris. Mærkeforhandlerne kan hjælpe ved oplysning af stelnummer, om campingvognen har været indkaldt – og fået udskiftet ruderne. Ellers vil det fremgå af de synlige specialskruer i ruderne. Wilk indkaldte deres vogne i foråret 2004, fordi ruderne kunne løsne sig og dermed være en fare for trafiksikkerheden.

114

CAMPING FRITID #04/2017


SPØRGSTEFAN

TESTVINDER MED TSA? TAGE MUNKHOLM: Igen i år tester I et antal biler om deres evne til at trække en campingvogn. I år vælger I en Opel som den bedste. Den har et system, der hedder TSA, men I nævner ikke med ét ord, hvad de tre bogstaver står for. Det er en stor mangel, så vær venlig at komme med en forklaring på dette vidunder af, ja, jeg ved ikke hvad. STEFAN ROSENDAL: Opel med TSA – Trailer Stability Assist – er en

del af Opels udstyrspakke, FOR når anhængertrækket bestilles, ligger TSA-systemet automatisk i bilens styresystem. Anhængertræk med TSA er en særlig programmering af bilens ESPsystem (Electronic Stability Program) så det automatisk tilpasser sig, når bilen får en trailer eller campingvogn på krogen. TSA forhindrer altså store udsving af campingvognen – op til en halv meter ved campingvognens bagende. Hvis der er risiko for, at campingvognen stiller sig på tværs af vejen, benytter TSA-systemet en række målepunkter fra bilens ESP-system, som herved registrerer udsvinget på bilen. Kort fortalt så griber systemet ind og aktiverer bremserne på bilen, og herved aktiveres campingvognens påløbsbremse. TSA registrerer, hvis campingvognen begynder at svinge, og svinger den mere end tre gange i træk, hjælper TSA bilen og campingvognen tilbage på sporet.

Bilens ESP-system må ikke sammenlignes med ATC, IDC og ETSsystemet, som flere campingvogne standardmonteres med i dag. Hvis campingvognen kommer i slinger, skal rattet holdes lige, mens der bremses kraftigt. Har bilen ESP, aktiveres bremserne automatisk ved kraftige udsving. Man skal glemme alt om at kontra-styre eller forsøge at få campingvognen på ret kurs! TSA-systemet aktiveres i det øjeblik, det elektriske forbindes med campingvognens el-system. Opel har analyseret et utal af kombinationer af bil og påhængskøretøjer og tilpasset programmeringen af TSA-systemet, så det reagerer, hvis vogntoget kommer ud af kontrol. Dog har DCU endnu ikke haft lejlighed til at se TSA-systemet i funktion. Jeg har samlet de vigtigste tal for Opel Astra-vægtgrænser fra modelår 2017, hvor det er samme vægt for eftermonteret og fabriksmonteret træk: Astra 1,6 CDTI 160 hk. HB + ST. 1.700 kilo Astra 1,6 CDTI 136 hk. Automatgear. HB. 1.700 kilo Astra 1,6 CDTI 136 hk. HB. 1.650 kilo (Kan vejes op til 1.700 kilo) Astra 1,6T 200 hk. (benzin). HB + ST. 1.700 kilo HB står for 5-dørs og ST står for stationcar.

CAMPING FRITID #04/2017

115


INFOGUIDEN

På disse sider finder du gode tilbud og oplevelser for dig, der camperer. Campingpladser, campingvognsforhandlere, autocampere, udstyr, tilbehør, færgetilbud m.m. Her kan vores ca. 203.500 læsere sidde i fred og ro, og udvælge sig alt det, de drømmer om, samt finde inspiration.

CAMPINGFORHANDLERE JYLLAND

FERIEN STARTER HOS SØREN MEGET STORT UDVALG AF CAMPINGUDSTYR Pr. måned fra KUN

Køb uden udbetaling

283,-

0,-

Kontant fra 13.846,-

TELTE

UDSTYR - VEDLIGEHOLDELSE

Elektrisk gulvvarme

• Jævn fordelt varme • Behagelig varme • Let at montere • Lavt strømforbrug

• Slidstærk og fugtsikkert øger komforten i campingvognen. Produktet er et Calesco-folieelement • Vedligeholdelsesfrit af høj kvalitet for tilslutning til 230 V. • DEMKO godkendt

Kallehauge El-Teknik Aps Aut. El-Installatør/El-varemeteknik • 9000 Ålborg • Tlf. 98 10 15 66 mail: info@kallehauge-el.dk • www.kallehauge-el.dk

AUTOCAMPER KØBES

AUTOCAMPERE Se udvalget på www.scamping.dk Se hele det store Camp-let ƉƌŽŐƌĂŵŽƉƐůĊĞƚŝďƵƟŬŬĞŶ͘

ůƟĚŵĂŶŐĞƐŬƆŶŶĞ campingvogne på lager

ͲŬůĂƌƟůĚŝŶĨĞƌŝĞ͊

Vi har åbent man-fre kl. 10-17, lør kl. 10-14 og søn kl. 10-16

Se også masser af nye og brugte telte og campingudstyr

og nyere campingvogne KØBES KONTANT eller evt. bytte med bil, campingvogn, mc, autocamper

Steen’s MC Center Dornen 16, 6715 Esbjerg N

- det var li’ godt Sørens

Ring: 75 16 70 10 Teglvænget 7-9 - Herning - tlf: 97161418 - www.scamping.dk

Mail: steens-mc@steens-mc.dk Se os på internettet www.steens-mc.dk • altid 200 køretøjer på lager

ANNONCEPLADS

OPBEVARING

KOM I KONTAKT MED CAMPING-FRITID’S

GODT 200.000 LÆSERE KONTAKT LARS PÅ 22 65 30 53

Opbevaring Opbevaring

af din din af

campingvogn campingvogn

og båd båd u nder trygge trygge forhold forhold og under

www.campingly.dk www.campingly.dk Tlf. Tlf. 22 22 95 95 84 84 77 77 116

CAMPING FRITID #04/2017


VOGNSERVICE - ASSISTANCE JYLLAND

AUTOCAMPERE

D DANSK ANSK CCARAVAN ARAVAN TTEKNIK EKNIK DIN –D IN CCAMPINGSPECIALIST AMPINGSPECIALIST I MIDTJYLLAND MIDTJYLL AND

HHER ER SIKRES SIKRES DU EENN ORDENTLIG ORDENTLIG AU AUTOCAMPER TOCAMPER Standard autocamper bilservice HHer err kontrolleres kontrolleres au autocamperens tocamperens br bremser, emser, sikkerhedssystemer, sikkerhedssystemer, og og vvæsker æsker – filter filter skiftes, skif tes, oogg aaltlt ssmøres. Der mø r e s . D er kkan an vvælges ælges mellem mellem gagarrantiservice antiservice – det, det, som som bilproducenten bilproducenten aanbefaler, nbefaler, eller eller DCU-Standard DCU-Standard sservice. ervice.

Autocamper bilser vice, kr. 3.095- /3.995,-

Autocamper sikkerhedstjek - bildel

Brugte campingvogne Fortelte Campingudstyr Tilbehør

Vi ses hos Camping Kim Livøvej 7 - 8800 Viborg Tlf.: 51 84 39 84 - Email: dct@8800.dk

Læs mere på: www.dctviborg.dk

DANSK DANSK CARAVAN CARAVAN 5184 3984 3984 5184

Herr kontrolleres Her kontrolleres alle alle si sikkerhedsmæssige kkerhedsmæssige funktioner funktioner aaff au autocamptocamperens er ens bildel, bildel, samt samt autocamperens autocamperens ggasforbrugende asforbrugende installationer. installattioner. ifølge ifølge Sikkerhedsstyrelsens Sikkerhedsstyrelsens krav. krav. Anbefales Anbefales før før fferien. erien.

Auocamper, bildel sikkerhedstjek, kr. 1.115,-

Hu s vi er au k ttoorriisserree t Trru um Domettii a, Alldde, c og Th e ffoorrh handllee ttfforrdd r værrkkstte og ed.

TEKNIK TEKNIK vviborg iborg

LLIVØVEJ IVØVEJ 7 8800 8800 VVIBORG IBORG dctViborg.dk dctViborg.dk dct@8800.dk d ct@8800.dk

og ssalg alg af af ccampingvogne ampingvogne o g aautocampere utocampere reparation og montering ssamt amt sservice, ervice, r eparation o gm ontering aaff eekstraudstyr kstraudstyr

• Salg Salg • Service Service • Gastest Gastest • Fugttest Fugttest • Montering Montering af af ekstraudstyr ekstraudstyr • Reparation Reparation af af forsiklringsskader forsiklringsskader

Autocamper sikkerhedstjek - beboelsesdel D Denne enne service service er udelukkende udelukkende kontrol kontrol og og test test aaff bbeboelsesdelen eboelsesdelen med fugt. AAutocamperen fr a utocamperen gennemgås gennemgås fra med ggas, as, vand, vand, strøm, strøm, og og fugt. A til amt installationer. installattioner. til Z ffor or ssamtlige amtlige ttekniske ekniske ppunkter, unkter, ssamt

Auocamper, beboelsesdel sikkerhedstjek, kr. 3.395,-

DDCU-autocamperservice CU-autocamperservice kkomplet omplet M Med ed de dette t te komplette komplet te serviceeftersyn serviceef tersyn bliver bliver au autocamperen tocamperen gennemgået gennemgået ffra ra A til til Z på på ssamtlige amtlige tekniske tekniske punkter punkter oogg iinstallationer. nstallationer. IInkluderer nkluderer ggastest, as t es t ,

fugttest, fugt test, SStandard tandard aautocamper utocamper bbilservice ilser vice oogg beboelsesdel. beboelsesdel. PPris: ris : 66.445,.4 45,-

NBC NIELS BRÆNDEKILDE APS www.nbc-jels.dk Haderslevvej Haderslev vej 59 59 Jels Jels | 66630 630 Rødding Rødding | TT:: 7744 5555 2211 0011 | F: F: 74 74 5555 2211 5599

UDSTYR - VEDLIGEHOLDELSE Q Q Q Stevnsvej 7 | 7 140 Stouby | T: 8662 2644 w www.danskcampinginterior.dk w w.danskcampinginterior.dk – kkontakt@danskcampinginterior.dk ontak t@danskcampinginterior.dk

OPHUG

Dansk Campingvognsophug

LFS OPHUG

CVR 35406573

Aps

Kontakt os

32 12 21 77

SOShelp@LFSophug.dk

Vi ophugger alle former for både og campingvogne

Vi løser opgaven for: • Private • Campingvognsforhandlere • Campingvognpladser • Forsikringsselskaber

Vi modtager også teltvogn – Combi Camp og trailer

Vi samarbejder med godkendte virksomheder på affaldsområdet. Det betyder at vi skrotter miljørigtigt udfra Miljøstyrelsend forskrifter

VI ER HER FOR AT HJÆLPE DIG Se mere på LFSophug.dk

CAMPING FRITID #04/2017

117


mpi med m d fordele rde de Camping

Danmark Daan nmark un und u nd dtt rundt

1177

Se alle rabatter ogg fordele baa b d e på www.DCU.dk www 118 8

19 19

21 21 16 16

2 0 20

22 22 115 5

23 23

1.

DCU-Camping Albuen Strand

2.

DCU-Copenhagen nh gen Camp C

3.

DCU-Camping ng Nærum N

4.

DCU-Camping Hornbæk

55.

DCU-Camping Rågeleje D C

6. 6

DCU-Camping p g Kulhuse se

7 7.

mp Rørvig Rør g Strand DCU-Camping

8.

DCU-Camping D mp Sanddobberne

9. 9.

DCU-Camping Billevængee St Strand C

10.

DCU-Camping Åbyskov Strand CU

11.

DCU-Odense City Camp

12.

DCU-Flyvesandet Strand Camp

13. 3

DCU-Camping Kollund m

14.

DCU-Camping Blommehaven

15.

DCU-Camping Mols

16.

DCU-Camping Gjerrild Nordstrand

17.

DCU-Camping Ålbæk Strand

18.

DCU-Camping Skovly/Tranum D

19.

DCU-Camping U Ca p ng Vesterhav

20.

DCU-Camping Mejdal M

21. 221 1

DCU-Camping Ejsingg Strand D St

22.

DCU-Camping Viborg Sø CU

23. 23.

DCU-Camping mp Hesselhus Hes

14 14

5

7

6

8

12 12 11 11

110 0

113 3

G CIADAMNPMIN ARK

9

1

2017

BØRN GRAerTIS WIFI & betingels på DCU.dk GRATIS Kun for medlemmer. Se

Hent den nye brochure u hos din nærmeste campingforhandler dler

Alt til til din din campingferie campingferie p å www.DCU.dk www.DCU.dk Alt på

118

CAMPING FRITID #04/2017

4

2

3


FIND5FEJL

FIND

5 FEJL

DCU-Camping Mejdal er smukt beliggende med udsigt over Vandkraftsøen. Du kan leje kanoer og kajakker på pladsen og tage på sejltur til den idylliske Tvis Mølle. På pladsen finder du ligeledes swimmingpool, hoppepude, mooncars, legeplads med trampolin, hytter og bålplads. Der er ikke langt til Holstebros mange muligheder og naturen omkring campingpladsen indbyder til fiskeri samt gå- og cykelture.

CAMPING FRITID #04/2017

119


DINKREDS

1. KREDS

Tilmelding og betaling skal være foretaget senest tirsdag 25. april 2017.

Kredsformand og webmaster

Se det fulde program samt tilmelding på hjemmesiden.

Svenning Wredstrøm Råbroparken 1, 2765 Smørum Tlf.: 42 25 69 26 mail@swredstrom.dk

Fiskestævne på DCU-Camping Rørvig Strand den 28. - 30. april 2017 – AFLYST.

St. Bededags-Vinsmagningsstævnet

Stævneledere er: Hjalmar Benediktson Tlf. 22 61 32 31 E-mail: hjalmar@pcmand.dk Svenning Wredstrøm Tlf. 42 25 69 26 E-mail: mail@swredstrom.dk

11. - 14. maj 2017 1. kreds vil i år byde velkommen til et St. Bededags-Vinsmagningsstævnet på DCU-Camping Hornbæk – Nordsjællands Saint Tropez.

Kristi Himmelfartsstævne på DCU-Camping Nærum

Fra gammel tid har Hornbæk været Nordsjællands Saint Tropez. En afslappet tidligere fiskerby, som nu byder på gode restauranter, modebutikker, supermarkeder, sandstrand med store klitter, en herlig lystbådehavn og den smukke plantage. Området giver dig rige muligheder for at få dine bededagsønsker opfyldt. Hertil tillige et hyggeligt og inspirerende foredrag om vin samt smagning af en række kvalitetsvine. Torsdag kl. 20.00 samles vi i fælleshuset, hvor kredsen står for varme hveder. I skal blot medbringe krus samt egen te/kaffe.

24. - 28. maj 2017

Fredag eftermiddag har vi vinsmagning i Fællesstuen med et hyggeligt og inspirerende foredrag med smagning af otte vine, fordelt på to hvide og seks røde fra Backe Vine Helsingør. Nogle af vinene vil være nyheder i Danmark. Efterfølgende vil der blive mulighed for at købe nogle af vinene til en god pris.

6. - 20. september 2017

Fredag aften er der ”festmiddag” i opholdsstuen, hvor lejrchefen leverer tilbehør til en grillmiddag i form af salater, kartofler og flutes samt en lille kage til dessert. I skal blot medbringe det kød, I ønsker at grille, samt bestik og drikkevarer (evt. te/kaffe sørger I selv for). Lørdag vil der være en fælles gåtur til standen og om aftenen fællesspisning i det fri eller i fælleshuset afhængig af vejret.

Prisen for dette stævne er: To voksne personer, tre overnatninger, vinsmagning og ”festmiddag” fredag: En voksen person, tre overnatninger, vinsmagning og ”festmiddag” fredag: Børn under 12 år gratis. Strøm bedes afregnet direkte til lejrchefen.

120

CAMPING FRITID #04/2017

kr. 900,00 kr. 450,00

Tema: ”Der er noget om snakken - der er sjovere på Bakken”.

Stævne på DCU-Camping Kulhuse 9. - 11. juni 2017 Tema: De 3 Ege i Nordskoven

Sensommertur til Kössen i Østrig Har I ikke fået tilmeldt jer turen, men ønsker eventuelt at komme med, kan I kontakte stævnelederne og høre, om der skulle være nogle ledige pladser. Se nærmere på kredsens hjemmeside.

December-julestævne i København Omtale og tilmelding til kredsens næste stævner kommer i de efterfølgende blade ellers se omtale på kredsens hjemmeside.

Hvordan kommer jeg ind på kredsens hjemmeside? Vi får stadig henvendelser fra medlemmer, der spørger, hvordan man finder kredsens hjemmeside og stævnerne. Her kommer vejledningen: Indtast www.dcu.dk, klik på “Mød DCU” (hvis du benytter en Smartphone, skal du bladre helt ned til bunden for at finde “Mød DCU”), vælg “DCU’s kredse”, klik på “1. Kreds”, vælg den Aktivitet (Stævne) du vil deltage i. Aktiviteten (Stævnet) består af tre dele. 1. del er en beskrivelse af stævnet, 2. del er tilmelding til stævnet, 3. del er programmet for stævnet.


DINKREDS

2. KREDS Se detaljerede programmer m.m. på hjemmesiden www.DCU.dk/kredse eller kontakt stævnelederne og få tilsendt programmet. Ret til ændringer forbeholdes.

En enhed med en person kr. 335,00 Mjødsmagning / tilvalg - pr. person kr. 40,00 kr. 25,00 Bord til loppemarked / tilvalg Strøm afregnes med lejrchefen Det vil være muligt at lade vognen stå tom på pladsen, hvis man også vil deltage i Pinsetræffet. Det koster kun kr. 25,00 minus strøm og afregnes med lejrchefen. Tilmelding: Senest 9. maj 2017 til Ole på e-mail: oleoganettehansen@live.dk Stævneledelse, Anette og Ole, Sanne og Pelle

Fisketur på Øresund

Pinsestævne – Kalundborg Camping

19. - 21. maj 2017

2. - 5. juni 2017

Vi skal bo på DCU-Camping Nærum og tager på fisketur fra Vedbæk med MS Sandmanden. Vi mødes fredag til fælles hygge og betaling. Vi bager en kage til kaffen. Lørdag kører fiskerne til Vedbæk, hvorfra vi skal sejle kl. 12.30. For dem, der ikke skal fiske, er der rige muligheder for ture – evt. til Frilandsmuseet (gratis), Dyrehaven eller Mølleådalen. Pris for to overnatninger: En campingvogn med to voksne kr. 250,00 En campingvogn med en voksen kr. 125,00 Fisketur pr. person kr. 250,00 Strøm afregnes med pladsen Tilmelding senest 1. maj. Der er plads til 12 fiskere. Kommer der flere, trækkes der lod. Man er velkommen på turen, selv om man ikke skal fiske. Stævneledelse: Hanne og Kaj, e-mail: hansenjepsen@gmail.com Janne og Hans-Ole, tlf. 41 40 09 21

Kalundborg Camping, Saltbækvej 88, 4400 Kalundborg Vi mødes og holder en hyggelig pinse med pinsefrokost, hvor vi har sørget for levende musik. Uanset vind og vejr kan vi sidde i tørvejr, da vi har et dejligt stort telt til rådighed. Der er plads til en svingom, hvis man har lyst til det. Udover pinsefrokosten bliver der også lotteri og kondibingo samt uddeling af årsmærker. Priser: En enhed (de, der står i passet i egen vogn) kr. 440,00 En enhed med en person kr. 265,00 Strøm afregnes med lejrchefen Tilmelding: Senest 18. maj 2017 til Sanne på e-mail: rasmussensusanne@yahoo.dk Stævneledelse: Lone og Tommy, Anette og Ole, Sanne og Pelle

Kredsformand Lone Andersen Tågeskov Overdrev 2, 4733 Tappernøje Tlf. 25 31 01 35 lonenandersen@gmail.com

Bedsteforældretræf Kristi Himmelfart 24. - 28. maj 2017 Kalundborg Camping, Saltbækvej 88, 4400 Kalundborg Vi skal bl.a. på byvandring med guide i den gamle købstad Kalundborg og se den smukke kirke med de fem tårne. Vi skal også have loppemarked, så tøm jeres gemmer for ting og sager, I kan undvære til formålet. Evt. leje af bord oplyses ved tilmelding. Familien fra Høng kommer og fortæller om deres brygning af mjød, som de har vundet internationale priser for. Der vil være smagsprøver. Det er et tilvalg at deltage. Fællesspisning med medbragt mad, om nødvendigt i et stort telt, som vi har til rådighed. Hvis vejret holder, vil vi tænde bålet og bage snobrød eller pandekager alt efter stemningen. Priser: En enhed (de, der står i passet i egen vogn) kr. 550,00

24. juni - 1. juli 2017 De Hvide Svaner Camping, Karrebækvej 741, 4736 Karrebæksminde

Kom med til bedsteforældre-, forældre-, børnebørns- og børnetræf. Vi skal have en hyggelig uge, hvor vi skal på udflugt med madpakker til Gerlev Legepark. Børnene skal lave mad en dag og bage snobrød samt deltage i natløb og meget andet. Der er badestrand og opvarmet swimmingpool på pladsen. Det endelige program vil komme på hjemmesiden senere. Pris: For syv overnatninger inkl. strøm: En enhed (to voksne og børn) kr. 1.785,00 Ekstra voksen i enheden kr. 470,00 Tilmelding: Skal ske senest 1. juni 2017 til Svend Erik Kortnum, tlf. 20 19 29 40, e-mail: svenderikkortnum@gmail.com og/eller Sally Andersen, tlf. 40 84 68 34, e-mail: stronger.sally@gmail.com

CAMPING FRITID #04/2017

121


DINKREDS

3. KREDS Kredsformand Greif Andreasen Søparken 155, 5260 Odense S Tlf. 22 62 54 14 kreds3@dcu.dk

Arbejdsweekend

5. - 7. maj, DCU-Odense City Camp Husk vores arbejdsweekend i Odense. På bestyrelsens vegne, Greif Andreasen

Pinse på DCU-Camping Billevænge Strand

Lørdag: Kl. 13.30 kører eller går vi ud for at spille parkgolf. Kl. 18.00 laver vi langbord med egen mad. Søndag: Kl. 10.00 Travbingo. Kl. 11.00 Farvel og tak. Deltagere har lov at ankomme fredag formiddag og afrejse senest kl. 17 søndag. Andre campister på pladsen er velkomne til at deltage. Pris for stævnet for enhed med to personer er kr. 675 for overnatning og pattegris. Særskilt tilmelding til parkgolf. Kr. 120 pr. person. Strøm kr. 37 pr. nat (hvis dette ønskes) og 6 kr. for fire minutter varmt bad afregnes med campingpladsen. Se tilmelding på hjemmesiden i perioden 8. - 21. maj. Venlig hilsen Stævnelederne Ole Frankfurth, tlf. 24 27 38 31 & Jan Andersen, tlf. 21 29 10 82

2. - 5. juni

Vi fejrer pinse på DCU-Camping Billevænge Strand. Fredag kl. 19.30 har vi standerhejsning. Mandag takker vi af for denne gang. Læs mere på hjemmesiden, hvor tilmelding til arrangementet er aktiv i perioden 24. april - 7. maj. Stævneledere Greif Andreasen, tlf. 22 62 54 14 & Børge Nielsen, tlf. 23 80 59 91

Arbejdsweekend

9. - 11. juni, DCU-Camping Billevænge Strand Husk vores arbejdsweekend. Hvis man deltager i pinsearrangementet, kan campingvognen stå tom uden beregning dagene imellem. På bestyrelsens vegne, Greif Andreasen

Sensommertur til Schwarzwald 10. - 20. september

Dette er en appetitvækker for sensommerturen til Schwarzwald, som går til den hyggelige by Alpirsbach, hvor vi skal være på Camping Alpirsbach, www.camping-alpirsbach.de. Pladsen ligger kun ca. en km fra byen. Vi skal på busture rundt i området og se blandt andet Freiburg med den smukke domkirke, Tysklands højeste vandfald og verdens største kukur. Vi besøger også et klosterbryggeri, hvor der skal ses og smages øl, Burg Hohenzollern og meget mere. Hvis det fanger jeres interesse, så se mere på hjemmesiden, hvor der vil stå mere om turen. Program og pris vil komme i blad nr. 6. Venlig hilsen Stævnelederne Ole Frankfurth tlf. 24 27 38 31 & Børge Nielsen tlf. 23 80 59 91

Sankthansstævne 23. - 25. juni

I år er kredsens sankthansstævne på DCU’s partnerplads Løgismose Strand Camping ved Haarby. Pladsen ligger smukt ned til Helnæs Bugt. Da sankthansaften er en fredag, har vi valgt, at der laves helstegt pattegris m. salat og brød. Senere går vi til stranden, hvor vi hører båltale og får sendt heksen til Bloksbjerg. Lørdag efter frokost er der mulighed for lidt motion, såfremt der er tilslutning hertil. Vi skal ud og spille parkgolf, en mellemting mellem golf og krolf, et japansk spil, som spilles i parkerne på Hokkaido. Om aftenen laver vi langbord, hvis vejret holder, og ellers trækker vi indendørs. Søndag har vi ”travbingo”, inden vi siger farvel og tak for denne gang. Program: Fredag: Ankomst. Kl. 19.00 Spisning, helstegt pattegris. Kl. 20.45 Går vi til stranden og tænder bålet. Efter bålet går vi op og hygger videre.

122

CAMPING FRITID #04/2017

Kredsens stævner 2017 09.04 - 16.04 05.05 - 07.05 11.05 - 14.05 02.06 - 05.06 09.06 - 11.06 23.06 - 25.06 25.08 - 27.08 10.09 - 20.09 20.09 - 01.10 17.11 - 19.11

Påskestævne: Strandbad Edam, Holland Arbejdsweekend: DCU-Odense City Camp Store Bededag: DCU-Camping Blommehaven Pinsestævne: DCU-Camping Billevænge Strand Arbejdsweekend: DCU-Camping Billevænge Strand Sankthans: LøgismoseStrand Camping Familiehyggetræf: DCU-Flyvesandet Strand Camp Sensommertur: Schwarzwald Fiskestævne: Sted kommer senere Julestævne: DCU-Odense City Camp

Gældende for alle stævner i 3. kreds Følg med på hjemmesiden: www.dcu.dk/kredse/3-kreds-fyn-oerne, der vil løbende komme info om stævnerne. Ret til ændringer i stævneprogrammer forbeholdes. Vedrørende spørgsmål eller problemer med tilmelding på nettet, ret venligst henvendelse til stævnelederne. DCU-medlemmer fra alle kredse er velkomne til at deltage i vores stævner.


DINKREDS

4. KREDS Kredsformand Finn Ljørring Heliosvej 3, 9210 Ålborg SØ Tlf. 98 14 34 62 filj@tulip.dk

historie. Når vi kommer tilbage på pladsen, vil der være mad klar, og der vil også vil blive solgt amerikansk lotteri til to kr. pr. lod. Vi skal også besøge fabrikken, der producerer Camp-let. Den ligger i Arnum ikke så langt fra pladsen, og det bliver om formiddagen, hvor der er mest at se i produktionen. Tilmelding sker på 4. kreds’ hjemmeside i perioden 5. - 20. august. Se også priser og program på hjemmesiden.

Pinsestævne 2. - 5. juni Årets pinsestævne arrangeres i samarbejde med DCU-Camping Ålbæk fra 2. til 5. juni. Vi starter med velkomst lørdag kl. 10, og herefter er dagen fri til egen aktivitet. Lørdag aften kl. 18 har vi pinsebal, hvor vi starter med helstegt gris og salatbord. Efter maden spiller Hopeless op til dans, så der er mulighed for at få rørt sig. Søndag: Guidet gåtur i Ålbæk Klitplantage og kl. 13 Camping Ålbæks berømte gratis pinsefrokost. Drikkevarer hertil skal købes. Prisen for deltagelse i stævnet er med tre overnatninger inklusiv strøm 400 kr. Prisen for dem, der ønsker gris, er 130 kr. pr. kuvert. For dem, der ikke gør, kan egen mad medbringes, og drikkevarer kan købes til rimelige priser. Mandag holder vi afslutning kl. 10 med tak for en forhåbentlig god pinse. Tilmelding via kredsens hjemmeside fra 1. til 24. maj.

Seniortræf 2017 Seniortræffet afholdes på DCU-Camping Ålbæk i perioden 21. - 25. august. Vi har foreløbig planer om et besøg på ørnereservatet og på Skagen By og Egnsmuseum, muligvis en rundtur i Skagen by med egnsmuseets gamle Bedford-bus. Mere om seniortræffet i maj-bladet. Hilsen turlederne Margit og Anker, tlf. 24 83 58 24 Lene og Villy, tlf. 61 70 54 03

Sort sol 2017 4. kreds laver igen i 2017 tur til ”sort sol” – dette sker fra 5. - 10. oktober 2017. Vi skal igen i år besøge Skærbæk Familiecamping, som ligger lige uden for Skærbæk i gå- og cykelafstand til centrum. Foruden en masse hygge skal vi på tur med Sort Safari ud og se sort sol. Det foregår med bus, hvor vi bliver afhentet på pladsen og bliver kørt til stærenes overnatningsplads. På vejen skal vi på rundvisning i Schackenborg Slotshave, hvor vi skal høre om Schackenborgs

Hilsen turlederne Steen og Joan, tlf. 40 44 21 97 Henrik og Suzanne, tlf. 24 63 31 02

Voksenweekend Hanstholm Camping 21. - 24. september 4. kreds laver i år en forlænget weekend 21. - 24. september på Hanstholm Camping, hvor vi skal hygge os. Denne weekend er for det voksne publikum. Der er et begrænset antal pladser på 21 vogne, da dette passer med bus og plads til at spise. Men skulle det være tilfældet, at der er større interesse, kan det gentages fra den 24. - 27. september med samme program.

Vindmølletestcenter Østerild Vi skal ud og se de store vindmøller, som er med til at sikre Danmarks førerposition inden for udvikling af vindmølleteknologi. Se og hør om verdens største vindmøller, naturen og dyrene i området. Guide: Vindmølletestcenter Østerild. Kørsel i egne biler.

Fugl & Fisk-turen Fuglefjeldet Bulbjerg er Danmarks eneste og Europas sydligste fuglefjeld. Vi hører om Bulbjerg og det fantastiske badehotel, som lå her. Bagefter fortsætter vi til Thorup Strand, der er et fiskerleje og det sidste sted i Danmark med industrifiskeri fra både, som trækkes op på stranden. Måske møder vi en af ”Gutterne fra kutterne”. På vej hjem passerer vi Vejlerne, som er Nordeuropas største fuglereservat på et 6.000 hektar stort lavtliggende område med græsenge, rørskove og brakvandssøer. Guide: Hanstholm Camping. Medbring madpakke & drikkelse. Tilmelding sker på 4. kreds’ hjemmeside i tiden 1. - 15. maj. Se også priser og program på hjemmesiden. Hilsen turlederne Steen og Joan, tlf. 40 44 21 97 Henrik og Suzanne, tlf. 24 63 31 02

CAMPING FRITID #04/2017

123


DINKREDS

5. KREDS Kredsformand Karsten I. Andersen Enghaven 2, 8250 Egå Tlf. 20 14 24 77 hekia@mail.tele.dk

DCU 5. kreds afholder Spil uden grænser

Vilkår for booking og rabat findes på www.DCU.dk

25. - 28. maj 2017 på DCU-Camping Mols Ankomst torsdag 25. maj Holddannelse Fredag 26. maj Spil uden grænser Lørdag 27. maj Dagen fri Ebeltoft-området og Mols bjerge kan udforskes til kl. 18, hvor der er festmiddag og musik.

Vilkår for booking og rabat findes på www.DCU.dk

Søndag 28. maj Afrejse med ny mester Priser pr. enhed Unge mellem 12-18 pr. person Børn under 12 ifølge med voksen

kr. 850,kr. 425,kr. 125,-

Strøm afregnes med pladsen Vilkår for booking og rabat findes på www.DCU.dk

Tilmelding på hjemmesiden 24. april - 4. maj 2017 Turlederne: Anne-Birthe, Harry, Anette, Svend Erik, Joan og Ole

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES/NÆRMERE INFORMATION OM STÆVNER ETC. KOMMER I BLADET OG PÅ HJEMMESIDEN

Vilkår for booking og rabat findes på www.DCU.dk

Dit GRATIS campingmagasin udkommer 8 gange om året. Her er udgivelsesdatoerne for resten af året. Læs også Camping-fritid på DCU.dk Camping-fritid #5 (maj)

2. maj

Camping-fritid #6 (juni-juli)

6. juni

Camping-fritid #7 (august-september)

2. august

Camping-fritid #8 (oktober-december)

3. oktober

124

CAMPING FRITID #04/2017


DINKREDS

6. KREDS Kredsformand Anna Lene Pedersen, Vindelevgård 178, 7830 Vinderup Mobil: 21 48 98 58 alp@ucholstebro.dk

Et stykke Danmarkshistorie ved Vesterhavet 24. - 28. maj I Kristi Himmelfartsferien den 24. - 28. maj vil vi gerne sætte jer stævne på DCU-Camping Vesterhav. Vesterhavet har altid været en stor del af Danmarkshistorien, da det altid har givet og taget, og befolkningen langs vestkysten har levet med døden tæt på i deres daglige liv. Som en følge heraf fik kristendommen sit indpas, og i den tid vi beskæftiger os med, var der en klar opdeling af ”De hellige” og ”De vantro”. Dette skete, da pastor Moe kom til Harboøre, hvor han så, at der blev drukket meget brændevin, som ødelagde meget for familierne. Han holdt derfor den berømte brændevinstale, som var med til at omvende den lokale befolkning. Filmen ”Guds Børn” skildrer det barske liv, omvendelsen samt tragedien, hvor besætningen på redningsbåden ”Liløre” omkom i stormvejr under en modig aktion. Det var og er den største ulykke i redningsvæsnets historie, hvor 12 personer druknede. TV Midtvest besluttede i 1997, at de ville indspille filmen, som skulle markere 100-året for den store tragedie, der ramte vestkysten. Vi skal se filmen, men forinden vil turlederne som et oplæg til filmen optræde på slap line. Liløre-stenen står på kirkegården i Harboøre, hvor en lokal guide vil møde os. Vi vil udlevere et forslag til en køretur lørdag, og vi slutter lørdagen af med, at vi spiser sammen, da vi har bestilt mad fra Harboøre Hotel. Vi håber, at dette har vakt jeres interesse. Program og tilmelding findes på hjemmesiden. Prisen for fire overnatninger, mad lørdag aften, guide og film for to personer er 625 kr. + strøm, som afregnes med lejrchefen. Turledere Gitte og Ove Pagter. Anna Lene og John Pedersen

Pinsetur til Schleswig-Holstein

afstand. Her finder vi et af Tysklands største outlet-centre, hvor der kan købes alt, hvad hjertet begærer. I programmet er der bustur til Kiel med byrundtur og tid til besøg i Altstadt. Hjemturen er en sejltur på Kielerkanalen med kaffe og kagebuffet, og ved ankomst til Rendsburg venter bussen og kører os til pladsen. Tur til den gamle danske garnisonsby Rendsburg i egne biler. Her følger vi Den Blå Linje, som er en tur gennem det historiske Rendsburg på egen hånd i og omkring Altstadt med en rutebeskrivelse på dansk. Til middag mødes vi på Brückenterrassen – en restaurant, der ligger helt ned til Kielerkanalen, hvor vi skal nyde en dejlig middag. Vi skal også på bryggeribesøg, hvor vi får både lidt at spise og drikke, og vi kører selvfølgelig i bus, så vi rigtig kan nyde en lille en. I forbindelse med bryggeribesøget vil der også blive mulighed for at se noget af det skønne Schleswig. Der vil også blive en aften med mulighed for en lille svingom. Pinselørdag slutter vi af med helstegt gris med tilbehør. Alt dette samt seks overnatninger for 2.495 kr. for to personer i egen vogn inkl. el. Indkøbsmuligheder er i Nortorf. Har dette vakt jeres interesse, så se mere på vores hjemmeside, hvor program samt tilmeldingskupon er tilgængelig. Håber vi ses på camping Bum. Turlederne: Erni & Torben Manthai, tlf. 24 62 00 56 Ingelisse & Erik Møller, tlf. 40 18 39 95

Sensommertur til Balkan 27. august - 11. september Så kører DCU 6. kreds atter en tur til Balkan. Denne gang vil vi bruge halvdelen af tiden i det sydlige Kroatien, nærmere bestemt Dubrovnik, hvor vi også skal besøge nabolandene Bosnien-Hercegovina og Montenegro. Turen er beskrevet på kredsens hjemmeside, hvor også det endelige program ligger klar. Tilmelding vil ligeledes være at finde på hjemmesiden i perioden 1. til 22. maj. Tilmeldte vil modtage svar om deltagelse og betaling senest 29. maj.

29. maj - 4. juni 2017

Har I spørgsmål til turen, er I velkomne til at kontakte en af turlederne:

Vi skal bo på Seecamping Bum, Hauptstrasse 99, Borgdorf bei Nortorf. Pladsen ligger meget centralt ca. 26 kilometer syd for Rendsburg. Der er ca. 26 km fra Kiel, og Neumünster er cirka samme

Dorte og Preben Madsbjerg, tlf. 20 43 38 67 Ninna Thorsager og Peter Dalgaard, tlf. 61 67 58 45

CAMPING FRITID #04/2017

125


DINKREDS

7. KREDS Kredsformand Jonny Meilby Petersen Benediktesvej 34, 6320 Egernsund Tlf. 2949 6517 kreds7@dcu.dk

Slesvig i pinsen 2017 Har I lyst til socialt samvær, så tilmeld jer til vores tur til Slesvig. Turen er nærmere beskrevet på kredsens hjemmeside, hvorfra tilmeldingen også foretages. Vi skal opleve byen, besøge Dannevirke og have en sejltur på Slien. Ombord serveres en frokostplatte. Vi skal selvfølgelig også have vores traditionelle pinsefrokost i det fri. Det bliver rigtig hyggeligt, og vi glæder os til være sammen med jer. Vi skal bo på den hyggelige campingplads ”Wikinger Camping Haithabu.” Turlederne Lise og Martin Marianne og Wandy

Krondyrs-stævne 22. - 24. september Vi er i fuld gang med planlægning af stævnet, hvor vi skal ud og søge efter kronvildtet og forhåbentlig også høre deres brunstbrøl. Vi gentager succesen fra 2013, hvor naturvejlederen fortalte os om den nyetablerede Filsø, da der er sket en kæmpe udvikling med naturen i og omkring søen. Der er bygget fugletårne, og nu vil der også blive bygget en cirkelbro ud i vandet, som vil give et fantastisk overblik over søen og dens fugleliv.

126

CAMPING FRITID #04/2017

Vi har også truffet aftale om at besøge den nye Tirpitz-stilling, som skulle have været en af Atlantvoldens største kanonstillinger. I det nyrenoverede museum skal vi bl.a. se et skatkammer af de mest fantastiske ravfund og en særudstilling omkring minerydningen efter 2. verdenskrig. Lørdag aften skal vi selvfølgelig nyde en dejlig kronvildtragout. Prisen for alt dette er: To personer i egen vogn kr. 895,En person i egen vogn kr. 500,Gæst/børn o. 13 år kr. 300,Børn u. 13 år kr. 100,Tilmelding fra 1. maj til 16. juni Se en mere detaljeret beskrivelse på kredsens hjemmeside. Turledere Mary og Gunnar Elin og Arne

Planlagte stævner: 2. - 5. juni 18. - 20. august 25. - 27. august Uge 36 september 22. - 24. september Uge 42 oktober 27. - 29. oktober 1. - 3. december

Pinsestævne til Slesvig Teaterweekend i Ølgod Bad Segeberg Rüdesheim Krondyrsstævne - NYT Efterårstur til Mols Eisbein-stævne Julestævne Lübeck

Følg med på vores hjemmeside, hvor vi løbende opdaterer omkring vore stævner. 7. kreds-bestyrelsen


DINKREDS

NYT FRA PARTNERPLADSERNE

NYT FRA DCU-PLADSERNE

Vorbasse Camping

Nærum

Nyt fra Vorbasserne Endelig forår – solen har magt nu, og der er kommet gang i pladsen med mange dejlige ”gamle” og nye fastliggere. Velkommen. Vi har mange spændende ting i gang igen i år – påskeprogrammet ikke mindst med indvielse af vores nye flotte legeområde, to dage med hoppeland i fritidscentret og foredrag med Svend Erik Schmidt kendt fra TV2 ”Plan B” og ”Skolen – verdensklasse på 100 dage”. Se mere på: www.vorbassecamping.dk under aktiviteter og gode tilbud. Der kan du også se vores camping-kampagnetilbud for seniorer og børnefamilier. I år har vi også store, flotte familietelte til udlejning – kun 2.500 kr. for en uge (juli dog 4.500 kr.) HUSK at vi i år har 15 års fødselsdag. Det fejrer vi 1. august – i hele uge 31 har vi derfor lavet et godt fødselsdagstilbud. HUSK fri wi-fi på hele pladsen. På gensyn i Vorbasse. PS: Grand opening af LEGO HOUSE 28. september – sæt X. Det bliver stort, og vi bor kun 12 km fra Billund. Kom og overnat fra onsdag til søndag (uge 39) – så giver vi en gratis overnatning fra 28. 29. september og ønsker Billund tillykke med byggeriet. Så er sæson 2017 skudt i gang. Vi på DCU-Camping Nærum glæder os rigtig meget til en ny sæson med masser af søde campister, dejligt vejr og mange sjove aktiviteter. I april måned har aktivitetsudvalget arrangeret en påskefrokost lørdag 15. april. De sørger for maden, så I skal bare sørge for tilmeldingen. Tilmeldingen skal ske til receptionen. For yderligere information se DCU-Camping Nærums hjemmeside www.camping-naerum.dk Søndag 16. april kl. 11 vil der være kreativt værksted for børn og barnlige sjæle. For yderligere information tjek også hjemmesiden.

CAMPING FRITID #04/2017

127


DITDCU

d r ne å g uen b n Reg

, sen e e hiS c i e lt Bril m ng A dersen i p am An på C Alf

. land k s Ty

HER ER MÅNEDENS VINDER

DEL DINE OPLEVELSER 128

CAMPING FRITID #04/2017


DITDCU

NOMINERET VAR OGSÅ...

maj amping nbæk C shals r o H d e mel v 0 Hirt Aftenhim rn Jensen, 985 Jø

2016.

set i Canada BC Campingvogn med altan til at slå ud, 2760 Måløv en, Lars Jan l. Stee Fort august 2016 ved

på mødes tit mange år, m e n … n l e g ø lille nner Bedste ve . Hyggeligt med en p ru o N camping , ielsen Anders N

Stari Most – broen i Mosta r, der blev geno fuldstændig so pbygget m den gamle efter borgerkr igen. Joan

Når teltet er rejst ka n der slappes af. På camping ved Hv idbjerg Strand, Blåva nd. Ole J. Rasmussen, Ny borg.

DEL DINE OPLEVELSER og indtryk med dine medcampister. Fang det sjove, det smukke eller måske det sindsoprivende motiv og mail det til: redaktion@dcu.dk I hvert blad udvælger vi et vinderfoto. Den offentliggjorte vinder præmieres med en lille campinggevinst fra DCU-shoppen, og deltager i den store januarfinale 2018, hvor årets mesterfotograf kåres med: DIGITAL KAMERA TIL EN VÆRDI AF 1.500 KR. OG EN FLASKE STYRKENDE ARNBITTER HUSK: billederne SKAL være på mindst 1 MB for at kunne egne sig til tryk i bladet. Skriv din adresse i mailen, så vi kan sende præmien, hvis det bliver dig, der vinder.

CAMPING FRITID #04/2017

129


KLUMMEN

SÅ ER DET

NU!

elv om langt de fleste danske campingpladser slog dørene op i sidste måned, begynder campingsæsonen for alvor i påsken. Og nu, hvor det er april måned, er det som regel med lidt lunere grader i luften. DCU’s 23 campingpladser er for de flestes vedkommende booket godt op, og det er meget positivt. Stort tak til medlemmerne. Desværre er det sidste sæson, vi skal drive DCU-Camping Sanddobberne, fordi Odsherred Kommune har andre p.t. ukendte planer med campingpladsen. Det beklager vi, for det har været en udsøgt og stor fornøjelse at drive campingpladsen i 17 år. Selve udbudsrunden har ikke været en køn sag, og DCU overvejer lige nu at gå videre med sagen. Alle 23 lejrchefer har været samlet i DCUhuset og er i den grad klar til en ny sæson

S

130

CAMPING FRITID #04/2017

og til at byde dig velkommen på ferie i hele landet.

men at DCU som forening naturligvis sikrer, at priserne ikke stiger unødvendigt.

I DCU mener vi, at det er IN at være ude! Naturen gør en masse gode ting for os, og så er den som regel lige uden for døren og gratis. Den gør godt i forhold til en travl hverdag, og vores børn og børnebørn, der i dag bruger mange timer siddende og ofte bag en skærm, har også godt af at komme ud i den.

I skrivende stund er campingpassets fremtid usikker, og der arbejdes på en ny forretningsmodel af Campingrådet, der klassificerer de danske, godkendte campingpladser, og som sikrer, at stjernekravene overholdes. Campingrådet sikrer også, at de godkendte campingpladser holder en vis standard til fordel for gæsterne. Campingpasset er en del af dit medlemskab i DCU, og på de campingpladser og i de lande, hvor det skal bruges, har du det. Vi holder dig løbende orienteret på www.DCU.dk og i kommende udgaver af Camping-fritid. Jeg ser også frem til at mødes med hele repræsentantskabet, som er indkaldt i slutningen af april.

Ingen af DCU’s egne campingpladser har fem stjerner, og det er heller ikke målet. Det marked vil og kan vi ikke konkurrere med. Vi holder os til gode, fornuftige, trestjernede pladser med god service, velholdte faciliteter og fin beliggenhed. Denne strategi spiller også ind på den altafgørende overnatningspris, som vi derved kan holde

Naturen gør en masse gode ting for os, og så er den som regel lige uden for døren og gratis på et fornuftigt medlemsniveau og samtidig understøtte vores vedtægtsgrundlag. I DCU holder vi fast i en sund foreningsmodel med respekt for foreningens midler. Vores prispolitik tager udgangspunkt i den normale pristalsregulering og investeringstilpasning. Det er her vigtigt at understrege, at prisstigninger er nødvendige,

Med ønsket om en positiv campingsæson til alle campister – medlemmer eller ej, til campingpladserne og hele den danske campingbranche.

Bjarne Jensen, Landsformand Dansk Camping Union


GRATIS BADELAND GRATIS LEGEHAL ESS* GRATIS WELg LN i lavsæson *mandag–torsda (se betingelser på hvidbjerg.dk)

DCU D CU TE TESTCENTER STCENTER V ÆRNER O VÆRNER OM M D DIN SIKKERIN S IKKERHED! H ED!

J YL L AND: JYLLAND

CAMPING OG BADELAND NYHED: Strandvillaer med spa på terrassen

Book på www.hvidbjerg.dk

NYHED: Hotellejligheder med havudsigt

Alle Camping Branchens 40 værksteder er autoriserede, og blandt disse har DCU valgt sine Testcentre, geografisk fordelt over hele landet. Alle værksteder og testcentre lever op til de strenge krav, forbrugerne stiller til pris, sikkerhed og grundighed

De værksteder, der er ”DCU-Test- & Ser vicecentre”, har alle lysskilte på facader, og i værkstedslokalerne markerer skilte, at der er tale om et of ficielt »DCU-Test- & Ser vicecenter«. På ser vicerappor ter og mærkater vil det fremgå, at arbejdet er udfør t ef ter DCU’s specifikationerr.

Brugt vogns tes t V B r ug t vogns tes ten er en tilstandstil s t a n d sBrugtvognstesten u nder søgelse af af c ampingvognens undersøgelse campingvognens ””kondition”, kondi t ion”, h vor d en ttjekkes jekkes ffor hvor den or fejl og og m angler. En En b lås templing aaff d en fejl mangler. blåstempling den b r ug t e c ampingvogn. DCU DCU anbefaler anbef aler denne denn e brugte campingvogn. tes t , hver hver g ang d er handles handles privat. pr ivat . Den Den test, gang der iinkluderer nkluderer vejning vejning og og fugttest, f ug t tes t , samt s am t g gastest as tes t a ampingvognen, ssom om er er n ok sså å vigtig v ig t ig aff c campingvognen, nok ffor or køber. køber. Der Der er ingen ingen reparation/service reparat ion/ser vice i br ug t vogns tes ten. brugtvognstesten.

Gastest V* Gastesten err et aff tre G a s t e s t en e et a t re kontrolk o n t r o llerende lerende eftersyn, ef ter syn, der der udføres ud føres på DCU’s Der på D CU’s testcentre. tes tcent re. D er foretages fore t ages en sikkerhedsundersøgelse sikker hedsunder søgelse af af gasanlægget. gas anlægge t . Trykmåling, T r ykmåling, kontrol kont rol af af aftræk/røggasmåling, af t ræk /røggasmåling, ventilationsforhold og aff med konv e n t il a t i o n s f o r h o ld o g sluttes s lu t t e s a med k o ntrol aff fl flaskegasregulatorens t r ol a askegasregulatorens llukketryk, ukke t r yk , jjf. f. Sikkerhedsstyrelsen. Sikker heds s t yrelsen.

Brugt vognsat tes t U3, kr.. .................... 2.065,-

Gas tes t U1, kr. ............................................. 895.-

Ferieef ter synV* De t anbefales anbef ales at at give give campingc a m pin gDet vo gnen et et ferieeftersyn, fer ieef ter syn, hvert hver t vognen ande t år. år. Campingvognen C ampingvognen smøres, smøres, andet bremser adskilles adskilles og og e f t er s e s, o gb r e m sbremser efterses, og bremses t and ttestes. es tes. Campingvognens Campingvognens ffunktioner unk t ioner estand som gastestes gas tes tes – minus minus fugttest. f ug t t e s t . H v is som Hvis c ampingvognen er er mere mere end end tre t re å gammel, campingvognen årr gammel, anbef ales stort stor t sikkerhedscheck. sikker hedscheck . anbefales

Fu g t t e s t V denne yderst yder s t vigtige vig t ige test te s t I denne sk r i ve s d er en rapport rappor t efter ef ter en skrives der n øje undersøgelse under søgelse for for eventuel event uel fugt f ug t i camcamnøje pingvognen. S kemae t h ar faste f as te målepunkmålepunk kpingvognen. Skemaet har ter, så så gennemgangen gennemgangen er ens ens for for alle alle DCU DC U ter, Tes tcent re. Testcentre.

**Ferieef ter syn U4, kr. ..........................2 2.8 50,-

Fugt tes t U2, kr. .......................................... 74 0.-

V

Stor t sikkerheds tjek * Det De t store s tore ferieeftersyn fer ieef ter syn – denne denne undersøgelse under søgelse er meget mege t omfattende. omf at tende. Her campingvognen H er bliver bliver c ampingvognen gennemgået, gennemgåe t , fra fr a A til og med en udførlig t il Z o gm ed e nu d førlig rrapport. appor t .

– se hvordan tests udføres på: www.youtube.com/ DanskCampingUnion

Stor t sikkerheds tjek U5, kr. ............... 3.690.-

V S am tlige t e s t f or syner camping vognen me d VG -

* *

kon tr olmær k a t og s er v ic er appor t K ør s els e f ter syn: Br ems er og lys k r. 1.8 4 5 / 2 125,T illæ g: P r. eur o aks el: k r. 2 20 ((fl flange sik r ing ), k r. 44 0 f or dobbel t aks el

* *

C en tr al var me - gas te s t tillæ g k r. 3 4 5. C en tr al var me - sk i f t a f glykol, tillæ g k r. 1.8 8 5. P r is er ne er inklusi ve miljø tillæ g

Antons A n t ons C amping C en ter A ps Camping Center Aps F alkevej 11,, 6 920 Videbæk V ideb æk Falkevej 6920 TTlf.: lf.: 9 69 4 92 92 20 20 96 94 w w w.antonsc amping.dk www.antonscamping.dk

LLunderskov underskov C amping A/S A /S Camping TTværvej v ær vej 9 6 4 0 Lunderskov L under sko v 9,, 6 6640 TTlf.: lf.: 775 55 8 54 5 4 00 00 58 w w w.lunderskov-c amping.dk www.lunderskov-camping.dk

Ormslev ApS ApS Campinggaarden C ampinggaarden Ormslev V iby J Ormslevvej O rmslev vej 448, 4 4 8, 8260 8260 Viby 86 28 66 TTlf.: lf.: 8 62 8 35 35 6 6 www.campinggaarden-ormslev.dk w w w.c ampinggaarden-ormslev.dk

K ronjyllands Camping C amping C enterr A/S A /S Kronjyllands Center G renåvej 29-31, 29-31, 8960 8960 Randers Randers SØ. S Ø. Grenåvej TTlf. lf. 87 87 10 10 9 8 770 0 98 w w w.as-kcc.dk www.as-kcc.dk

Camping-Parken C amping-Parken A/S A/S Tjelevej T jelevej 10-12, 10-12, 7400 74 00 Herning He r nin g Tlf.: T lf.: 97 97 26 26 80 80 55 55 www.campingparken.dk w w w.c ampingparken.dk

rændekilde ApS ApS NBC Niels Brændekilde N BC N iels B 59, Jels, Jels, 6630 6630 Rødding Rødding Haderslevvej Ha derslev vej 59, 55 011 TTlf. lf. 74 74 5 5 21 21 0 www.nbc-jels.dk w w w.nbc-jels.dk

KG KG Camping Camping A/S A /S Mønten 6000 Mønten 6, 6, 6 000 Kolding K oldin g Tlf.: 33 T lf.: 776 63 3 20 20 80 80 www.kg-camping.dk w w w.kg-c amping.dk

Center Silkeborg S ilkeborg Caravan C aravan Center 8600 S ilk e b o r g Priorsvej Silkeborg P riorsvej 111, 1, 8600 2 11 11 86 811 4 42 TTlf.: lf.: 8 68 www.SilkeborgCaravan.dk w w w.SilkeborgC aravan.dk

Klarup A/S Centerr A /S K larup Caravan C araavan Center Jørgenmindesvej Klarup Jørgenmindesvej 20, 20, 9270 9270 K lar up 98 TTlf.: lf.: 9 8 31 31 88 88 88 88 www.klarup-caravan.dk w w w.klar up-c aravan.dk

Camping I/S I/S Møllegårdens Mø llegårdens Camping Skyumvej S kyumvej 4 .V ildsund V.Vildsund 77700 700 Thisted, T his ted, V 9 110 02 0 96 20 TTlf.: lf.: 9 6 119 www.moellegaarden.dk w w w.moellegaarden.dk

LL.E. .E . Camping Camping Industrivej 13-15, In dus trivej 13 -15, 9900 9 900 Frederikshavn Frederikshavn 98 TTlf.: lf.: 9 8 47 47 91 9 1 11 11 www.le-camping.dk w w w.le-c amping.dk

FYN: F Y N: Tarup T arup Campingcenter C ampingcenter 5220 Odense Odense SØ SØ Agerhatten A gerhat ten 31, 31, 5220 66 TTlf.: lf.: 6 6 16 16 18 18 18 18 www.tarup.dk w w w.t ar up.dk Svendborg Camping S vendborg C amping Center Center Ring Ring Nord, Nord, Porthusvænget Por thusvænget 3 5700 5 700 Svendborg Svendborg 211 70 077 TTlf. lf. 62 62 2 70 0 www.svendborgcampingcenter.dk w w w.svendborgc ampingcenter.dk

Ny A/S N y Vejle Vejle Caravan C ar av an A /S 6,, 77100 Vejle IIsabellahøj s a b e ll a h ø j 6 10 0 V e jl e 82 22 TTlf.: lf.: 775 58 2 84 84 2 2 www.vejlecaravans.dk w w w.vejlec aravans.dk

MS ME D L E T I A B R A center« st DCU-te

ge » liig å s am ttl raba t p . marrtt s og ra es 5 % Der yd syn mellllem 1 ber ti t il r tem fftters p te DCU-e us t. t ra ra 1. s e % ra a F b . a t r 3 1. au g y d e s d e r 15 r ts 1. mart

U YS E D C AT OPL HU S K E M S K A B V E D IN G. MEDL ES TIL ILLIN ID S B TID

SJÆLLAND: S JÆ L L A ND: Bijé Camping Bijé Fritid Fr i t i d & C amping Bomose Allé B omo s e A llé 119, 9, 3200 3200 Helsinge Hels in g e TTlf.: lf.: 4 8 79 79 3 10 48 311 10 w w w.bije.dk www.bije.dk

K øge Caravan C aravan Center Center Køge TTangmosevej angmosevej 99, 99, 4600 4 600 Køge Køge Tlf : 5665 566 5 1661 16 6 1 Tlf: w w w.kocc.dk www.kocc.dk

/S C ampinggården A Campinggården A/S agelse S orøvej 97, 97, 4200 4200 Sl Sorøvej Slagelse TTlf.: lf.: 5 85 4 40 4 0 03 03 58 54 w w w.c ampinggaarden-slagelse.dk www.campinggaarden-slagelse.dk

”Brohallen” C aravan-Centret ”Brohallen” Caravan-Centret Randersvej 8 Randersvej F. 4 800 Nykøbing Nykøbing F. 4800 87 9 TTel.: el.: 5445 5 4 45 77879 w w w.brohallen.dk www.brohallen.dk

Jyderup Jyderup Camping C amping Center Center IIndustriparken ndus triparken 22, 22, 4450 4 450 Jyderup Jyde r up TTlf.: lf.: 59 59 27 27 69 69 22 22 w w w.jcc.dk www.jcc.dk

DANSK CAMPING UNION K or s dalsvej 134, 13 4, 2605 2605 B r øndby , Korsdalsvej Brøndby, tlf. www.dcu.dk tl f. 3321 3 3 2 1 0600, 0600, w w w.dcu.dk


17 overgemte campingvogne til fantastisk gode priser: 14043N 16018N 16021N 16019N 16020N 16062N 16092N 16091N 15001N 15134N 16010N 16122N 16245N 16166N 16130N 16209N 16208N

KABE Royal 590 LGLE KS, m/gavekort 9.000 KABE Royal 560 XL KS, m/gavekort 9.000 KABE Classic 520 XL KS, m/gavekort 9.000 KABE Royal 540 GLE KS, m/gavekort 9.000 KABE Smaragd 520XL KS, m/gavekort 9.000 Knaus Südwind Exc. 580 UF m/ALDE-varme Knaus Südwind Silver 500 FSK m/2 køjer Knaus Südwind Silver 500 FSK m/3 køjer LMC Vivo 530 K, flot køjevogn LMC Musica 490 E m/ALDE Centralvarme LMC Musica 490 E med 12 års fugtgaranti Hymer Eriba Exciting 471 Hymer Feeling 470, enkeltsengsvogn Adria Alpina 753 UP m/ALDE Centralvarme Adria Altea 492 LU med gulvvarme Vega 365 NTL GT med toilet Vega 365 NT GT-Silver med toilet

2014 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

Før 404.320,Før 391.180,Før 276.350,Før 377.780,Før 320.170,Før 261.500,Før 171.900,Før 174.100,Før 195.030,Før 218.390,Før 218.390,Før 164.130,Før 183.000,Før 262.980,Før 127.980,Før 76.915,Før 86.125,-

Nu 339.900,Nu 371.180,Nu 256.350,Nu 357.780,Nu 299.170,Nu 231.500,Nu 161.900,Nu 164.100,Nu 169.900,Nu 198.390,Nu 198.390,Nu 154.130,Nu 173.000,Nu 262.980,Nu 117.980,Nu 71.915,Nu 81.125,-

CAMPING-FRITID APRIL 2017

Åbent hele påsken…

DIT PERSONLIGE EKSEMPLAR

MAGASINET

FRITID

# 04 2017 APRIL

KÆLEDYR PÅ CAMPING

Ny webshop www.as-kcc.dk med alt campingudstyr og reservedele ca. 10.000 varenumre!

PRISREGN

FERIE FOR ALLE Brugte fortelte

GODE PRISER

SPAR

på overgemte campingvogne

15%

Vi har over 60 nye 2017-modeller på lager fra:

FAN AF

FANØ

Vega

Vi køber din vogn kontant eller sælger den for dig.

Vi holder

Alle dage fra kl. 10-16!

www.as-kcc.dk

www.camping-fritid.dk

ÅBENT HELE PÅSKEN

FORÅRSKLAR TV

Alt til til din på www.DCU.dk Alt dincampingferie campingferie på www.DCU.dk

Camping-fritid #4 2017  

Tema: Børn på camping; Pladser med pool: Stortest: Luftfortelte; Apulien med autocamper