Page 1

Verksamhetsberättelse 2008 Årsmöte i Göteborg 15 maj 2009


Verksamhetsberättelse Danscentrum 2008

Verksamhetsberättelse Danscentrum 2008 Danscentrum - historik Dåvarande Danscentrum och Dans i Väst bjöd 1998 in Danscentrum Syd och danskonsulenten i Västerbottens län, som fick representera det fria danslivet i norr, till möten. Målsättningen med dessa möten var att samtala och undersöka möjligheterna till samarbete. Vid dessa första träffar diskuterades bland annat den dagliga träningen samt kulturpolitiska fördelar med att ha ett nationellt ”råd”. När Statens kulturråd år 2000 uttryckte att de ville se endast en ansökan/ bidragsmottagare och endast en centrumbildning för dans var det nationella samverkansarbetet inom Danscentrum redan etablerat. Till en början diskuterades att Danscentrum i Stockholm skulle omvandlas till den förening som förenade alla medlemmar. Resultatet blev istället fyra fristående regionala föreningar som är medlemmar i den nya riksorganisationen Danscentrum. 1971 1990 1992 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

- Danscentrum bildas - Danscentrum Väst och Syd bildas som regionala avdelningar till Danscentrum - Danscentrum Väst ombildas till Dans i Väst och blir en fristående organisation - Danscentrum Norr bildas. DiV får centrumbildningsstatus. - Danscentrum Syd blir en fristående organisation - Kulturrådet önskar en bidragstagare eller en centrumbildning för dans - Samverkansavtal skrivs under av fyra regioner - Gemensam ansökan till Kulturrådet - Dans i Väst byter namn till Danscentrum Väst - Ur Danscentrum bildades Danscentrum Stockholm och Danscentrum Sverige - Danscentrum Sverige lanseras vid Dansbiennalen i Skåne - Föreningsstämma i Göteborg. Samverkansgruppen lämnar över ansvaret för DC Sverige till dess första styrelse. - Danscentrum Sverige övertar och blir ny ägare av kollektivavtalet mellan Teaterförbundet och Danscentrum Sverige. - Dansalliansen AB bildas. Bolaget ägs gemensamt av Danscentrum Sverige, Teaterförbundet, Svensk Scenkonst och Trygghetsrådet, TRS. - Danscentrum Sverige medlem i Trygghetsrådet, TRS. - Föreningsstämma i Stockholm. Danscentrum Sverige byter namn till Danscentrum. - Årsmöte hålls under Dansbiennal 2008 i Umeå - Årsmöte hålls i Göteborg

Innehåll

Bilder på framsidan: Björn Säfsten “Mastermind” - foto Johan Gunseus Christina Tingskog “MAKT.” Foto Christina Tingskog Dans- och Musikkollektivet InMotion “Music InMotion” foto Johan Sundell Jeannett Langert “Fröken” - foto Anna Hult Paula de Hollanda “Ogum & Co i stan” - foto Emelie Lager Workshop med Carl Olof Berg i Norr. Bakbilden: Memory Wax “I skuggens Land” - foto Memory Wax

Danscentrum - Historik Inhöllsförteckning Förord av Ordförende Tasso Stafilidis Styrelse & Kansli Verksamhet: kulturpolitik – arbetsmarknadspolitik - arbetsgivarorganisation - information organisation Representantskap och medlemskap Ekonomi Statistik Styrelsens underskrifter Auktoriserad revisor, BDO

2

Årsmöte Göteborg 15 maj 2009

Sida 2 2 3-4 5 6-8

8 9 10 11 12


Danscentrums verksamhet är enorm och livsviktig, men kraftigt underfinansierad.

Det är också nu vi börjar märka hur vår organisationsstruktur ställs inför prövningar som kanske inte längre går att hänvisa till historiens begynnelse för vad som utgjorde grunderna för en gemensam sammanhållen organisation. Ett enat Danscentrum med fyra fristående regioner innebär i dagsläget att riksorganisationen är begränsad i sitt beslutsfattande gällande direkta regionala frågor men också när det gäller resurser för verksamhet. Kanske vore det bättre med en stark riksorganisation och fyra regionala organisationer som strukturmässigt ligger direkt under riksorganisationen. En sak är i alla fall säker och det är att såväl riksorganisationen som de regionala organisationerna har ett stort behov av ett långsiktigt ekonomiskt tillskott. I den nuvarande organisationsmodellen är det riksorganisationen som ansöker och erhåller statsbidrag, vilka sedan fördelas till de olika regionerna. En omfördelning av befintliga medel är enligt min mening inte möjlig då detta skulle få alvarliga konsekvenser. Hur ska vi kunna öka intäkterna när våra medlemmar har en mer ansträngd ekonomi än organisationen? Underfinansieringen av vår verksamhet får direkta konsekvenser för de utövande danskonstnärerna, i synnerhet för Danscentrums producerande medlemmar som har akut behov av repetitionslokaler. En av de verksamhetsgrenar som utgör Danscentrums regionala infrastruktur är att just tillhandahålla subventionerade studior för våra medlemmar. Detta lyckas vi med i tre av de fyra regionerna men ser akuta behov av ytterligare lokaler. Jag ska erkänna att jag såg fram emot de förslag som Kulturutredningen skulle lägga, med hopp om att finna finansiering för sådana organisationer som Danscentrum men kanske framförallt lösa den underfinansiering och strukturlöshet som den samtida professionella danskonsten befinner sig i. Efterfrågan på dans har visserligen ökat men arrangörernas betalningsförmåga har inte ökat i samma takt som önskan att få se och uppleva mer dans. Jag ser en konstart som förblöder, där utövarna får kämpa sig kvar i yrket med sina egna liv som insats. Detta är att brinna för sitt konstnärskap men målet med en ny kulturpolitik kan väl i alla fall inte vara att konstnärerna ska brinna upp. Därför är jag besviken på Kulturutredningen, för att den helt saknar verktyg för politikerna att kunna bygga upp en modern och hållbar kulturpolitik för framtiden. Danscentrum måste ihärdigt bedriva en slags akut konstgjord andning genom stödet till utövarna men när både utövarna och intresseorganisationen saknar ekonomiska medel så är det inte lätt att planera för framtiden. Visserligen är våra framtidsvisioner många och långtgående men det kan inte enbart ligga i utövarnas och deras organisationers eget intresse att behålla en konstart. Det är just här kulturpolitiken behövs där de kulturpolitiska visionerna borde verbalisera om pluralism gällande konstarterna men också möjligheterna för att uppmuntra och belöna utövarna samtidigt som medborgarperspektivet i frågor som tillgänglighet och eget skapande tillmötesgås. Det finns behov av en tydlig och stark nationell kulturpolitik.

Verksamhetsberättelse Danscentrum 2008

Att Danscentrum hela tiden står inför nya utmaningar är kanske ingen nyhet för den som är insatt i vår enorma verksamhet. Och säkerligen är medvetenheten om våra bristande ekonomiska resurser ett faktum. Utmaningarna består som oftast i att vi förväntas vara med överallt med vår kompetens vilket leder till att vi tar på oss ytterligare uppgifter och ansvar men helt utan kompensation för kostnaderna. Som branschorganisation och arbetsgivarorganisation har vi givetvis ett ansvar och en vilja att uppnå alla de mål vi satt upp för att utveckla den samtida danskonsten i Sverige men frågan är; till vilket pris? Vi kanske har kommit till ett läge där vi som organisation inte förmår göra mer än det mest nödvändiga.

Satsningen på Dansalliansen är påhejad av Danscentrum och ytterst nödvändig men Dansalliansen anställer enbart dansare. De försämringar som dansare, koreografer och andra danskonstnärer har ställts inför med bl.a. nya regler i A-kassan borde ha kompenserats med ökade kulturanslag och större kultursatsningar. Så har det inte blivit. Och tillsammans med Kulturutredningens olika administrativa förslag och omorganisationer riskerar hela den fria scenkonsten att lamslås, vilket skulle vara ytterliga ett slag mot de redan hårt ansträngda utövarna. Detta gör utredningen än mer komplex och följaktligen svårt att ha åsikter om. Vissa förslag är bra och andra dåliga. Flertalet av förslagen är dessutom på en sådan nivå att en organisation som Danscentrum svårligen kan yttra sig om. I grunden vill Danscentrum att Handlingsprogrammet för den professionella danskonsten ska förverkligas och av de förslag som utredningen lagt påverkas danskonsten bl.a. av portföljmodellen då de nationella arrangörsnätverk som byggts upp de senaste åren skulle slås sönder genom en regionalisering.

Årsmöte Göteborg 15 maj 2009

3


Verksamhetsberättelse Danscentrum 2008

Vid sidan av frånvaron av utövarna i Kulturutredningens förslag blev jag både upprörd och provocerad av utredningens påståenden och slutsatser gällande civilsamhället och medborgarperspektivet. För oss som är insatta i utövarnas situation så vet vi att danskonstnärerna är den del av det omgivande civilsamhälle och delaktigheten är påtaglig på många olika nivåer i bostadsområden, föreningsliv, i skolan osv. Att så många konstnärer fortsätter att bedriva sin verksamhet utan full finansiering och dessutom har en stor del oavlönad egeninsats är ett tydligt medborgarperspektiv. Insatsen för att publiken ska få ta del av danskonst och kulturupplevelser av hög kvalitet görs knappast för att berika sig själv eller av egoistiska skäl, tvärtom så är detta en sanning där utövarna fortsäter finansierar kulturutbudet för medborgarna, ett resultat av dagens kulturpolitik (eller bristen av en kulturpolitik). Vi har väntat länge nog på en kulturpolitik som gör det möjligt för utövarna att försörja sig på sin konst. Tyvärr finns ingen lösning i sikte med de förslag som bereds av regeringen för tillfället. Att Danscentrum fortsätter sitt livsviktiga arbete trots den kraftiga underfinansieringen är ett tydligt bevis på ett äkta och levande medborgarperspektiv. Vi väljer att fortsätta för danskonstens skull för oss är inte konkurs ett alternativ. Tasso Stafilidis Ordförande i Danscentrum

4

Årsmöte Göteborg 15 maj 2009


Styrelse

Styrelsen har haft följande möten under verksamhetsåret 2008: 28 januari, 11 februari, 6 april, 9 maj (årsmöte), 15 juni, 29 augusti & 18 november.

Kansli

Personal Margreth Elfström Verksamhetschef, 50% 1/1 - 31/12 2008 Elisabeth Nilsson Ekonom, 25% 1/1- 1/5 2008. From 1/5 köpt ekonomitjänst av Commedia AB, Birgitta Ström. Utöver detta har man under året köpt in tjänst DC Stockholm för arbete med nätbaserad utbudskatalog samt utveckling av hemsidan och centralt adressregister. Joa Naldal har utfört detta arbete. Lokal Danscentrum hyr kansli av i Danscentrum Stockholms lokaler på Jungfrugatan 7b.

Verksamhetsberättelse Danscentrum 2008

Styrelse 2007-2010 Följande ledamöter utsågs till en mandatperiod på 3 år i Danscentrums styrelse vid föreningsstämman 2007. Ordförande: Tasso Stafilidis DC Stockholm Vice Ordförande: Maria Naidu DC Syd Ledamöter: Suzanne L Sellin DC Norr Moa Hanssen DC Norr, ersattes vid årsmötet 2008 av Clara Åkerlund Petter Jacobsson DC Stockholm Christina Tingskog DC Stockholm Maria Svensson DC Väst Monica Milocco DC Väst Jan Vesala DC Syd Suppleanter: Annika Högberg DC Norr, ersattes vid årsmötet 2008 av Ingrid Sandström Kajsa Sandström DC Norr Carl Olof Berg DC Stockholm, ersattes vid årsmötet 2008 av Camilla Ekelöf Maria Öhman DC Stockholm Luisa Denward DC Väst Vanessa Labanino DC Väst Martin Forsberg DC Syd, ersattes vid årsmötet 2008 av Ingrid Rosborg Lisbeth Hagerman DC Syd, vakant Valberedning: Tove Skeidsvoll DC Norr Cecilia Olsson DC Stockholm Veera Suvalo Grimberg DC Väst (sammankallande) Claudine Ulrich DC Syd Magnus Nordberg DC Stockholm, suppleant Kerstin Meurling DC Väst, suppleant

Kompetensutveckling för regional personal Under året har utbildning i hemsideshantering och arbetet med den nya nätbaserade utbudskatalogen har genomförts under året. Regional personal har träffats 3 ggr under året för att utbyta information och koordinera verksamheterna.

Årsmöte Göteborg 15 maj 2009

5


Verksamhetsberättelse Danscentrum 2008

Verksamhet: kulturpolitik – arbetsmarknadspolitik - arbetsgivarorganisation - information - organisation Kulturpolitik och arbetsmarknadspolitik Kontinuerlig kontakt hålls med Statens Kulturråd, Danscentrums huvudfinansiär. Kulturrådet uppvaktades i samband med ansökan om verksamhetsbidrag i november. Särskilt framhölls organisationens roll som arbetsgivarorganisation, koreografernas situation och de regionala organisationernas arbete. Danscentrum för en kontinuerlig dialog med Arbetsförmedlingen Kultur, bl a som ordinarie representant för centrumbildningarna i Nationella rådet för kulturarbetsmarknaden och Nationella branschrådet för Scen och Ton inom Af Kultur. Kollektivavtal/arbetsgivarorganisation Danscentrum blev 1 januari 2006 ny ägare av kollektivavtalet med Teaterförbundet. I och med detta gäller avtalet alla regioners medlemmar. Avtalet sades upp 1 oktober för att inleda en omförhandling av avtalet. En förhandlare utsågs bestående av Tasso Stafilidis, Christina Tingskog och Margreth Elfström. En förhandlingsdelegation bestående av respektive ordförande i regionerna utsågs (för DC Syd utsågs Maria Naidu då ordförandeposten var vakant). I och med att Danscentrum övertog kollektivavtalet från Danscentrum Stockholm uppstod problem med försäkringarna via FORA. Problemet löstes genom att de juridiska medlemmarna i DC Syd och DC Väst under en övergångsperiod fick ett påkopplingsavtal med DC Stockholm. Dansalliansen Dansalliansen bildades under 2006 som ett aktiebolag med Danscentrum, Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och TRS som ägare. Styrelsen består av representanter från resp ägare, samt Laila Freivalds som oberoende ledamot och ordförande. Suzanna Carlsson är verksamhetsledare. Danscentrums ledamöter i styrelsen är Tasso Stafilidis och Margreth Elfström. Danscentrum ingår fortsatt som aktiv part i arbetsgrupper kring kriterier mm samt kompetensutveckling. Under 2008 anställdes ytterligare dansare, totalt är 61 anställda i nuläget. Samarbete om kompetensutveckling skedde med alla Danscentrums regionala organisationer. Under året har Danscentrum fortsatt lyfta frågan kring koreografernas situation och vad Dansalliansen eventuellt kan göra för att underlätta för dessa. Dansalliansens styrelse har avsatt medel för stöd vid medverkan vid utbudsdagar, konstnärlig fortbildning för koreografer samt utbildning i arbetsgivarfrågor och arbetsledning. Dessa särskilda satsningar sker i samverkan med Danscentrum och inleds 2009. Hemsida Hemsidan är en viktig kanal för organisationens informationsflöde. Danscentrum har huvudansvar men regionerna sköter själva sina regionala sidor. Under året har hemsidan utvärderats och beslut tagits om nytt utseende och nya funktioner. Utbudskatalog I årets utbudskatalog för säsongen 2008/09 presenterades produktioner från Danscentrum Stockholm, Syd och Väst. Totalt medverkade 60 koreografer/grupper i utbudskatalogen. Katalogen lades även ut på hemsidan. Katalogen har distribuerats vid utbudsdagar, festivaler, arrangörsutbildningar samt genom utskick. Inför kommande säsong utvärderades katalogformatet genom enkätfrågor både till medlemmar och arrangörer. Det framgick att en nätbaserad katalog blir mer flexibel och fler funktioner kan kopplas till denna. Därför beslutade styrelsen att katalogen i fortsättningen blir nätbaserad och arbetet med den inleddes under hösten.

6

Årsmöte Göteborg 15 maj 2009


Verksamhet: kulturpolitik – arbetsmarknadspolitik - arbetsgivarorganisation - information - organisation

Organisation I och med de nya stadgarna som antogs vid stämman 2007 är alla medlemmar i regionerna även medlemmar i riksorganisationen. Arbetet med att upprätta ett centralt medlemsregister inleddes under året. Nya medlemskriterier enligt de nya stadgarna har vidgat medlemskapet till cirkus, mim och performance. Styrelsen beslutade vid ett styrelseseminarium att ta fram en kommunikationsplan för Danscentrum. För detta anlitades Loredana Jelmini som konsult och arbetet inleddes i februari med en workshop med styrelse och regional personal. Stadgar De stadgeändringar som togs under stämman 2007 har implementeras i regionerna under året vid årsmöten. Jämställdhetsperspektiv och mångfaldsperspektiv En policy för jämställdhetsarbete antogs på årsmötet i Göteborg 2006. Policytexten togs fram efter dialog med kommittén som arbetade med betänkandet Plats på scen. Danscentrum omnämndes i betänkandet som en viktig part i fortsatt förankring av jämställdhetsarbetet inom frilansområdet. Under 2007 ansökte Danscentrum tillsammans med Teatercentrum och Teaterförbundet om medel från regeringens särskilda delegation för jämställdhetsarbete inom scenkonstområdet. Ansökan om 400.000 kr beviljades och en styrgrupp bildades, bestående av Nina Stone, TF, Anders Lorentzon, TC samt Margreth Elfström, DC för projektet kallat SPARK. Projektägare har varit Teaterförbundet. Våren 2008 startade projektet med en workshop och genusvetaren Lisa Lindén anställdes som projektledare. Utbildningsseminarier genomfördes i de fyra regionerna och en lathund i jämställdhetsarbete riktad till de fria utövarna framställdes. En utförlig slutrapport sammanställdes och i januari 2009 avslutades projektet med en presskonferens. Regionerna och Danscentrum Förankringen av styrelsens beslut i regionerna är en central del för Danscentrum möjligheter att arbeta för att utövarnas villkor ska, så långt det är möjligt, vara jämlika i hela landet. För att underlätta detta arbete beslutades att adjungera de regionala verksamhetsledarna till styrelsemöten. I samband med dessa möten är ambitionen att personalen har gemensamma möten för att stämma av verksamheten. Även fortbildning i viktiga frågor genomförs.

Verksamhetsberättelse Danscentrum 2008

Dansbiennal 08 Umeå var värd för Dansbiennalen, som arrangerades i samband med MADE-festivalen i maj. Danscentrum var samarbetspart (liksom Dansalliansen) och arrangerade ett seminarium om Kunstenloket. Greet Souvereyns, jurist och anställd vid detta servicekontor för konstnärer i Belgien, var inbjuden att presentera verksamheten. Danscentrum var även värd för workshops för dansare (med fortsättning i Stockholm). Stöd från Konstnärsnämnden gjorde dessa arrangemang möjliga att genomföra. Danscentrum höll också sitt årsmöte under biennalen. Verksamhetschefen ingick i ledningsgruppen för Biennalen( from november 2007).

För att Danscentrums beslut ska kunna kommuniceras med regionerna har Ordförandekonferensen tillskapats. Två ordförandekonferenser hålls varje år där ordförandena, de vice ordförandena och verksamhetsledarna från varje region deltar tillsammans med Danscentrums ordförande, vice ordförande och verksamhetschef. Ordförandekonferens hölls den 4/7 och 28/8.

Årsmöte Göteborg 15 maj 2009

7


Danscentrums medlemmar

Medlemmar i Danscentrum är alla medlemmar i de fyra regionala organisationerna: Danscentrum Norr, Danscentrum Stockholm, Danscentrum Väst och Danscentrum Syd. Varje regional organisation är självständig och har två representanter per organisation i styrelsen.

Verksamhetsberättelse Danscentrum 2008

Representantskap och medlemskap

Representantskap Danscentrum är representerat i följande sammanhang: Dansens hus styrelse - Tasso Stafilidis, ord., och Maria Naidu, suppl Svensk Teaterunion/Svensk Danskommitté - Margreth Elfström Svensk Teaterunions branschkommitté - Margreth Elfström Centrumbildningsmöten på riksnivå - Margreth Elfström Dansalliansen AB styrelse - Tasso Stafilidis och Margreth Elfström Dansbiennalens ledningsgrupp – Margreth Elfström Medlemskap Danscentrum är medlem i Assitej, föreningen Kultur och Näringsliv och Svensk Teaterunion/Svensk Danskommitté.

8

Årsmöte Göteborg 15 maj 2009


Ekonomi

Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa skulder och eget kapital

Resultaträkning Intäkter/ Bidrag Utbudskatalog Nutida Dans pren KUR verksamh.bidrag KUR arbetsförmedl.bidrag KN för Dansbiennal 08 Övr intäkter Ränta Summa intäkter/bidrag

Kostnader Stämma 2007/ Årsmöte 2006 Styrelse/samverkansgrupp Dansallians Nutida Dans Kollektivavtal Hemsida Konsultarvoden Grafisk profil inkl folder Utbudskatalog Personal Resor Personalmöten Administration Förvaltningskostnad/revisor Lokal Övriga kostnader (DC Norr och PRV) Summa kostnader Resultat

31.12.2008 (kr)

31.12.2007 (kr)

25.000 22.500 53.051 100.551

22.895 200 23.095

206.867 206.867 307.418

389.537 389.537 412.632

155.128 - 100.638 54.490

99.677 55.451 155.128

24.588 840 227.500 252.928 307.418

19.446 153.058 85.000 257.504 412.632

2008 37.465 0 0 1.064 500 85.000 22.800 2.577 1.212 342

2007 41.050 165 840.000 274.500 22.895 503 1.179.113

56.615 252.911 29.221 0 8.575 48.768 58.611 42.000 126.219 540.114 46.995 52.951 50.000 1.312.980 -100.638

83.129 217.936 33.105 46.161 156.205 442.811 7.542 6.555 49.925 21.051 50.144 9.098 1.123.662 55.451

Årsmöte Göteborg 15 maj 2009

Verksamhetsberättelse Danscentrum 2008

Balansräkning Tillgångar Fordringar Akier Dansalliansen Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa fordringar Kassa och bank Likvida medel, handkassa och bank Summa kassa och bank Summa tillgångar

9


Verksamhetsberättelse Danscentrum 2008

Förslag till förlustdisposition Resultatet för 2008 är ett minusresultat om -100.638 kr. 2007 års resultat var ett plusresultat om 55.451 kr. Resultatet hade, om det inte inkommit ett utvecklingsbidrag som söktes från KUR 2006 men användes först 2007 också varit ett negativt resultat om 94.549 kr. 2008 års negativa resultat kan förklaras med ökade kostnader för personal och styrelse. Styrelsen föreslår att årets underskott tas från det egna kapitalet.

Statistik Regionernas medlemsantal: Enskilda medlemmar: Danscentrum Norr Danscentrum Stockholm Danscentrum Väst Danscentrum Syd Danscentrums regioner totalt

2008 14 128 104 110 356

2007 18 120 101 87 326

2006 28 119 110 96 353

2005 20 94 105 72 291

Juridiska medlemmar: Danscentrum Norr Danscentrum Stockholm Danscentrum Väst Danscentrum Syd Danscentrums regioner totalt

2008 - 40 9 8 57

2007 - 37 4 7 48

2006 - 31 1 1 33

2005 29 29

Stödmedlemmar: Danscentrum Norr Danscentrum Stockholm Danscentrum Väst Danscentrum Syd Danscentrums regioner totalt

20008 6 7 9 1 23

2007 4 7 5 10 26

2006 9 12 5 8 34

2005 11 19 9 12 51

436

400

420

371

Totalt

10

Årsmöte Göteborg 15 maj 2009


Verksamhetsberättelse Danscentrum 2008

Årsmöte Göteborg 15 maj 2009

11


12

Årsmöte Göteborg 15 maj 2009

Verksamhetsberättelse Danscentrum 2008

Danscentrums Verksamhets berättelse 2008 - 1  

Danscentrums Verksamhets berättelse 2008 - 1