Page 1

Modul 5: Vybavenie výrobku

1. kapitola

Etiketovanie výrobkov

balíčekPrProProduktausstatt ung

Jürgen Undeutsch, B.A.


OBSAH

Autor: Jürgen Undeutsch, B.A.

A. ÚVOD .................................................................................................... 3 B. Predtým ako začneme ................................................................................. 4 C. Ako navrhnúť etikety ................................................................................... 7 1. spôsob: Práca s hotovými návrhmi ......................................................... 8 2. spôsob: Práca s počítačovým programom pre návrh etikiet .......................... 11 3. spôsob: Navrhnite si etikety úplne sama ................................................. 15 D. Výroba - ako si vytlačiť etikety ..................................................................... 16 1. verzia: Mini – Vlastná tlač etikiet do 50 kusov .......................................... 16 2. verzia: Midi – Tlač do 250 etikiet .......................................................... 18 3. verzia: Maxi – Tlač nad 250 etikiet ........................................................ 19

Nakladateľstvo Zodpovedný za obsah: Rakúska Univerzita Marketingu pre aplikované vedy, Wieselburg Fach-hochshule Wiener Neustadt, Rakúsko, 3250 Wieselburg, Zeiselgraben 4. © 2010 Rakúska Univerzita Marketingu pre aplikované vedy

Všetky práva na reprodukciu, distribúciu a preklad vyhradené. Tel: 0043-(0)-7416-53000-0 E-mail: office@amu.at Internet: www.amu.at Zastúpený: Dr. Astin Malschinger. Tento vzdelávací materiál bol vytvorený vďaka európskemu programu pre celoţivotné vzdelávanie.


A. ÚVOD Etikety sú základom pre informovanosť zákazníka a podkladom pre jeho rozhodnutie kúpiť Váš výrobok. Vo všeobecnosti platí, ţe na etiketách môţu byť iba tie informácie, ktoré sú vyslovene povolené zákonom. Niektoré vlastnosti výrobku musia byť uvedené na etikete, iné sú nepovinné, ale môţu poslúţiť pre reklamu alebo pre odlíšenie výrobku.

Ručne

vyrobené

poľnohospodárske

produkty by mali

byť

popísané

objektívne aj subjektívne. Na jednej strane chceme zákazníka informovať o faktoch týkajúcich sa výrobku (objektívne informácie) a na druhej strane chceme výrobku urobiť dobrú reklamu (subjektívne informácie s cieľom ovplyvniť rozhodnutie kupujúceho zákazníka). Objektívne informácie by mali slúţiť ako rada zákazníkovi a sú predpísané zákonom. Tieto povinné údaje zahŕňajú napríklad informácie o obsahu výrobku, dátum výroby a dátum trvanlivosti a informácie o výrobcovi (meno, adresa). Subjektívne, reklamné informácie na etikete by mali na druhej strane zákazníka presvedčiť o výhodnosti kúpy výrobku. Dôleţité je prepojenie medzi výrobkom a zákazníkom, výrobok sa snaţíme čo najviac priblíţiť k spotrebiteľovi. Práve kvôli reklamnej funkcii etikiet musí výrobca brať do úvahy veľa faktorov, lebo etikety sú dôleţitým spôsobom komunikácie so zákazníkom.

Cieľ tejto kapitoly

Chceli by sme Vás naučiť vyrábať si svoje vlastné etikety. Buď si môţete vybrať z rôznych vzorov etikiet a prispôsobiť ich pre svoj výrobok alebo si môţte vytvoriť vlastnú etiketu. Tieţ sa naučíte, ako tlačiť etikety alebo kde sa dajú etikety dať vyrobiť.


B. Predtým ako začneme

Určite Vás bude zaujímať, ako by ste si mohli navrhnúť svoje vlastné etikety. Úplne na začiatku by ste si mali vybrať, aký štýl a tvar by sa hodili k Vašej farme. Môţte vyuţiť napríklad tieto štýly: tradičný dedinský štýl, remeselnícky štýl, moderný alebo jednoduchý klasický štýl. Kaţdý z týchto štýlov ponúka veľa rôznych výtvarníckych podôb a návrhov pre Vaše etikety.

Aby ste si vedeli lepšie predstaviť rozdiely medzi týmito štýlmi, pripravili sme pre Vás ukáţku na jogurtovom výrobku. Pripojili sme príklad pre kaţdý štýl.


Jogurt Tieto návrhy obalov pre jogurt by Vám mohli pomôcť rozhodnúť sa, aký štýl si vybrať pre Vaše výrobky. Dôleţité je mať stále na pamäti Vášho cieľového

zákazníka.

Taktieţ

obaly

výrobkov

v supermarketoch

sa

vyberajú podľa toho, ktorej skupine ľudí by ich supermarkety chceli predať. Tradičný dedinský štýl:

Zdroj: http://www.landliebe.de

Ovocný jogurt Landliebe sa predáva v sklenených pohároch a úplne jednoznačne patrí do jednoduchého dedinského štýlu. Etiketa s dvomi jemnými prúţkami, ručne písaným názvom, zemité ţlté pozadie a obrázky ovocia vystihujú tradičný vzhľad. Taktieţ názov jogurtu "Landliebe" (láska ku krajine) smeruje k jeho dedinskému pôvodu. Remeselnícky štýl:

Zdroj: http://www.bonnemaman.ch

Károvaný bielo červený vzor na etikete jasne zaraďuje jogurtu Bonne Maman do remeselníckeho štýlu. Nápis na etikete je jednoduchý, ručne písaný, bez skratiek a pseudonymov.


Moderný štýl:

Zdroj: http://www.yoplait.ca

Ovocný jogurt

Yoplait

pouţíva pastelové

farby a čistý štýl

písma.

Fotografie a zahmlené hravé pozadie podčiarkuje tento štýl. Názvy výrobkov sú často abstraktné – napríklad tu je to slovo "Source“ (zdroj). Jednoduchý klasický štýl:

Zdroj: http://www.yeovalleyorganic.co.uk

Ovocný bio jogurt Yeo Valley má jednoduché a rázne balenie. Písmo je ľahko čitateľné, pouţitých je iba zopár farieb skombinovaných s bielou. Typický je aj realistický obrázok a jednoduchý názov jogurtu (pouţité je meno spoločnosti).

TIP!

Keď sa rozhodujete o štýle Vašich etikiet, vţdy pamätajte na svojich cieľových zákazníkov. Ako chcete aby Vás vnímali? Keď uţ si vyberiete štýl, ktorý chcete pouţiť, môţte začať s návrhom Vašej etikety.


C. Ako navrhnúť etikety

Existuje mnoho spôsobov ako navrhnúť etiketu. Na základe Vášho vkusu, skúseností a technického vybavenia si môţte vybrať vopred navrhnutý vzor alebo si môţte vytvoriť vlastný.

Môţte mať rôzne obaly pre rôzne skupiny výrobkov alebo môţte vzhľad obalu prispôsobiť ročnému obdobiu. Dôleţité však je, aby ste sa drţali svojho štýlu a nemenili ho.

TIP!

Okrem sezónnych ponúk môţte porozmýšľať aj nad spestrením výrobkov napríklad na deň svätého Valentína, Veľkú noc, svadby, narodenie dieťaťa a narodeniny, blahoţelania, výročia, lásku, vtip či Vianoce. Ponúknite Vašim

zákazníkom

rôzne

obaly

pre

rôzne

príleţitosti.


1. spôsob: Práca s hotovými návrhmi Vytvorili sme pre Vás rôzne návrhy etikiet, ktoré môţte vyuţiť pre svoje výrobky. Jediné, čo bude treba urobiť, je otvoriť etiketu v programe Adobe Acrobat Reader a vpísať do nej potrebné informácie. Tento program si môţte

zadarmo

stiahnuť

na

adrese

http://www.adobe.com/reader

a nainštalovať do vášho počítača. Stačí si vybrať etiketu na našich stránkach http://www.mikromarkt.eu a Vaša etiketa je behom chvíľky hotová.

Predstavme si, ţe vyrábame čerstvé ovocné dţúsy a plníme ich do sklenených fliaš, na ktoré potrebujeme umiestniť etikety. Zdroj: http://www.butlers.de

TIP!

Keď kupujete sklenené fľaše, treba dávať pozor na to, aby sa na ne jednoducho dali nalepiť etikety. Zaoblené alebo nepravidelne tvarované fľaše nie sú úplne vhodné. Kliknite na http://www.mikromarkt.eu a vyberte si z našej širokej ponuky Vašu etiketu.

V našom príklade chceme pouţiť modernú etiketu. Zvolíme si teda návrh s číslom 01.

Vyrábame červenú

malinový

etiketu,

dţús,

ktorá

tak číslo

zvolíme 0101.

Etiketu s číslom 0101 stiahneme do svojho počítača.

Túto etiketu otvoríme pomocou programu Adobe Acrobat Reader. Etikety sú navrhnuté tak, ţe na jeden papier A4 sa zmestia akurát štyri etikety.


Aby

ste

podľa

upravili svojich

kliknite

na

etiketu potrieb, „Názov

spoločnosti“ a vpíšte názov Vašej

firmy.

etikety

sa

menia

podľa

Všetky

štyri

automaticky toho,

čo

vpisujete. Potom tieţ vypíšte názov Vášho výrobku. Dokument teraz uloţte pomocou tlačidla Súbor -> Uloţiť ako.


Teraz budeme potrebovať etiketu na zadnú stranu fľaše s informáciami o zloţení výrobku, o výrobcovi a ďalšími informáciami povinnými zo zákona.

TIP!

Dopredu si zistite, ktoré informácie sú povinné na Slovensku pre Vaše výrobky. Poţiadavky sa môţu líšiť pre rôzne výrobky. Opäť poďte na stránky http://www.mikromarkt.eu a vyberte si zadnú etiketu vo Vašom štýle. V našom prípade to je etiketa číslo 0105. Keďţe tieto zadné etikety sú menšie, zmestí sa ich na jednu stranu aţ osem. Etiketu opäť upravte rovnako ako prednú etiketu. Do etikety vpíšte všetky informácie, ktoré sú potrebné. Nemusíte sa obávať, ak potrebujete uviesť veľa informácií – veľkosť písma sa automaticky prispôsobí dĺţke textu.

Nakoniec si Vašu etiketu uloţte, aby ste ju mohli pouţiť aj v budúcnosti.


2. spôsob: Práca s počítačovým programom pre návrh etikiet Moţno si budete chcieť svoje etikety navrhnúť úplne sama. Pomocou programov na tvorbu etikiet by Vám to ani nemalo zabrať veľa času. Odporučili by sme Vám obrátiť sa na rôznych výrobcov etikiet. Tí Vám môţu väčšinou bezplatne poskytnúť svoj program na výrobu etikiet, a to buď na CD alebo on-line na svojich internetových stránkach. Platiť budete aţ za tlač etikiet.

TIP!

Na

internete

si

môţte

vyhľadať

napríklad

slovné

spojenie

„online

navrhovanie etikiet“ (ak hovoríte po anglicky, môţte tieţ vyhľadať spojenie “Designing labels online”). Spomedzi rôznych výrobcov etikiet si vyberte toho, ktorý vyrába také veľkosti a tvary etikiet, aké uţ máte k dispozícii (môţte si ich zakúpiť v papiernictvách a copy centrách).

Predstavme si, ţe vyrábame dţem, plníme ho do sklenených nádob a chceme si rýchlo navrhnúť etiketu.

Zdroj: http://www.shop-016.de

TIP!

Vyberte si nádoby, na ktoré sa dajú jednoducho nalepiť etikety. Zaoblené alebo nepravidelne tvarované nádoby nie sú úplne vhodné. Keď je Váš výrobok hotový, môţte začať s hľadaním vhodného výrobcu etikiet.


Môţte pouţiť napríklad stránku http://www.herma.co.uk/uk/en/homepage.html. Vpravo hore si môţte zvoliť nový jazyk, pre tento príklad budeme pouţívať angličtinu.

Vyberte jazyk

Software

Buď si môţte program na výrobu etikiet stiahnuť do počítača a nainštalovať alebo môţte pouţiť on-line program

priamo

konkrétnom

zo

príklade

stránok budeme

výrobcu. pouţívať

V tomto on-line

program. Na stránke http://www.herma.co.uk/uk/en/homepage.html kliknite na poloţku Software a potom na “HERMA Label-Assistant on-line”.

Inštruktáţne video

Štart navrhovania


Program je ihneď pripravený na pouţitie. Môţte si buď najskôr pozrieť krátke inštruktáţne video alebo môţte hneď začať s navrhovaním etikiet.

TIP!

Odporúčame Vám pozrieť si inštruktáţne videá - pomôţu Vám neskôr pri tvorbe etikiet a prevedú Vás základnými krokmi. Keď sa na stránke zaregistrujete, budete si môcť Vaše návrhy uloţiť pre budúcu prácu. V tomto

príklade

sme

vybrali

všeobecnú

etiketu s číslom 4464 (iné etikety si môţte vybrať

v záloţke

"Product

Catalogue")

Na

jeden papier veľkosti A4 sa zmestí 24 etikiet. Za jeden balík, ktorý obsahuje 2400 etikiet zaplatíte 22 €. V sekcii "New document" zadajte do poľa "Art no.“ číslo Vami vybratej etikety (v našom prípade 4464). Program Vám automaticky ponúkne niekoľko návrhov a veľkostí etikiet (zobrazíte ich kliknutím na tlačidlo "show all“).

Začneme s prázdnou etiketou (empty label). Kliknite na prázdnu etiketu a vytvorte si vlastný návrh pomocou rôznych nástrojov - môţte zvoliť rôzne písma a tvary, vloţiť fotky a obrázky.


Panel nástrojov

Bolo by dobré, keby bol štýl etikety jednotný - nemiešajte viacero štýlov dokopy. Keď ste spokojná so svojim návrhom, môţte sa rozhodnúť, či chcete kaţdú etiketu navrhnúť osobitne ("Design labels separately") alebo či chcete mať všetky etikety navrhnuté rovnako ("Design all labels the same“). Vpravo v strede zakliknite Vami vybratú moţnosť. Kliknutím na obrázok diskety vľavo hore môţte uloţiť svoju etiketu do počítača. Kliknutím na obrázok tlačiarne etiketu uloţíte do počítača ako súbor PDF.

Uloţiť ako súbor PDF / vytlačiť

Nastavenia pre etikety


V našom prípade sme vybrali moţnosť “Design all labels the same“ a pomocou tlačidla tlačiarne sme etiketu uloţili ako dokument PDF pre ďalšie pouţitie.

3. spôsob: Navrhnite si etikety úplne sama Keď si chcete navrhnúť Vaše etikety sama, je potrebné sa najskôr rozhodnúť nad veľkosťou etikety (viď kapitola D). Potom sa uţ Vašej fantázii medze nekladú. Etikety

môţte

navrhovať

v textovom

editore,

napríklad

v programe

Microsoft Word alebo v grafickom editore, napríklad v programe Adobe Photoshop. Skúsenosti s pouţívaním týchto programov sú určite výhodou, ale v kníhkupectvách nájdete veľa odbornej literatúry pre pouţívanie rôznych programov. V tejto kapitole sa nebudeme zaoberať konkrétnymi návrhmi etikiet, ale ponúkneme

Vám

zopár

rád

ohľadom

nastavení

Vášho

počítača

a

dokumentov.

Vţdy pouţívajte absolútne jednotky (napríklad milimetre), aby sa nezmenila veľkosť etikety pri tlačení.

Rozlíšenie tlačiarne musí byť aspoň 300dpi (300 bodov na jeden palec), aby boli Vaše etikety zaostrené.

Môţte nastaviť tlačiareň na sériovú tlač, čo Vám umoţní vytlačiť viacero etikiet naraz.

Nastavte farbu tlačiarne na CMYK mód, aby ste dosiahli čisté a oku lahodivé farby.

Pri nastavovaní okrajov etikiet dbajte na správne nastavenie orezávacích značiek, aby ste sa vyvarovali bielych okrajov.

Keď budete dodrţiavať tieto technické odporučenia, jedinou Vašou starosťou uţ bude iba plne vyuţiť Vašu tvorivosť.


D. Výroba - ako si vytlačiť etikety

Na trhu je široká ponuka etikiet a materiálov, lepidiel, obalov a technológií tlače. Je veľmi dôleţité poriadne tento výber premyslieť, aby ste našli tú najlepšiu moţnosť pre Vás. Dobrý výber sa odzrkadlí v cene a kvalite Vašej etikety. Vyberte si najvhodnejšie riešenie:

1. verzia: Mini – Vlastná tlač etikiet do 50 kusov Na tlač pouţite beţný papier, etikety vystrihnite a prilepte na Vaše výrobky pomocou lepidla na báze vody.

TIP!

Môţte

tieţ

samolepiace

pouţiť

trhacie

etikety.

alebo

Dajú

sa

netrhacie zakúpiť

v papiernictvách alebo copy centrách. Pred kúpou etikiet skontrolujte moţnosti Vašej tlačiarne niektoré

samolepiace

etikety

atramentovú a niektoré laserovú tlač.

vyţadujú


Pre tlač etikiet kliknite v menu na tlačidlo „Súbor“ a ďalej tlačidlo „Tlačiť". Ďalej postupujte podľa inštrukcií na Vašej obrazovke.

TIP!

V dialógovom okne "Tlačiť" v ponuke "Mierka strany" vyberte "Ţiadny“. Tým zachováte veľkosť Vašich etikiet tak, ako ste si ich navrhli.

Etikety si môţte vytlačiť buď na originálne etikety od predajcov alebo ich môţte vytlačiť na beţný papier. Ak chcete pouţiť trhacie etikety, venujte špeciálnu pozornosť nastaveniu tlače.

TIP!

Predtým ako budete etikety tlačiť na špeciálny papier, vyskúšajte si tlač nanečisto na obyčajný papier. Často sa stáva, ţe etikety sa nevytlačia presne tak, ako sme si predstavovali a nastavenie tlačiarne bude ešte treba doladiť.


Pre niektoré Vaše výrobky môţte navrhnúť aj vyzdobenejšie obaly. Môţte pouţiť napríklad trblietavé púdre, Swarovského drahokamy či iné ozdoby. Pre darčekové výrobky môţte ponúknuť viacero rôznych obalov a etikiet.

Zdroj: http://www.luxusfans.de

TIP!

Môţte vyrobiť darčekové sety pre rôzne príleţitosti. Najlepšie by bolo, keby ste pouţili nápady Vašich zákazníkov, dokonca ich môţte poţiadať o ich vlastné návrhy obalov.

Zdroj: http://www.living-quality.de

2. verzia: Midi – Tlač do 250 etikiet Ak bude tlačiť väčšie mnoţstvo etikiet - do 250 kusov, odporúčame Vám pouţiť trhacie hárky s

etiketami. Ponúkajú ich v niekoľkých farebných

prevedeniach, tvaroch, v internetových obchodoch alebo papiernictvách. Zaujímavým riešením by pre Vás tieţ mohla byť kúpa tlačiarne etikiet. Tlačiareň sa dá zohnať uţ za 200 €, ale treba dávať pozor na to, aby mala rozlíšenie aspoň 300 dpi a ponúkala tlač pre veľké rozmery etikiet.


Vynikajúcou tlačiarňou pre etikety je tlačiareň Zebra, model TLP 3844-Z. Táto tlačiareň tlačí dokonca aj čiarové kódy, malé texty, ale aj komplexnú grafiku, ktorá vyţaduje presnú a ostrú tlač. S rozlíšením 300 dpi je veľmi vhodná na tlač etikiet a čiarových kódov. Taktieţ ju jednoducho pripojíte k počítaču a na sieť.

Zdroj: http://www.etimark.de

3. verzia: Maxi – Tlač nad 250 etikiet Ak často tlačíte veľké mnoţstvá etikiet, moţno by bolo dobré najať si niekoho na túto prácu. Ak si etikety nechávate tlačiť v copy centrách, mohli

by

ste

ich

oţiviť

vyrytými

alebo

vystúpenými

nápismi

či

netradičnými farbami ako zlatá či strieborná.

TIP!

Aby ste sa vyhli neskorším zvýšeným nákladom, dohodnite sa dopredu na potrebných nastaveniach a poţiadavkach pre tlač. Náklady pre neskoršiu zmenu nastavenia tlače bývajú zvyčajne vysoké. Ak nemáte skúsenosti alebo čas na technické spracovanie vlastných návrhov, môţete zájsť do grafického centra. Keď pošlete svoj náčrt etikety grafikovi, odhadne Vám náklady a potrebný čas na spracovanie Vašej etikety. Ceny za toto spracovanie bývajú zvyčajne prijateľné.

Vţdy ţiadajte nezáväznú radu či odhad, aby ste sa vyhli povinnej TIP!

objednávke.


Predtým

ako

skontrolujte

zahájite si

tlač

orezávacie

v copy značky,

centre

alebo

nastavenie

grafickom

farieb

a PDF

štúdiu, verzií

(najčastejšie pouţívanou je PDF/X-3:2002-Standard). Najlepšie je poradiť sa s predajcami dopredu. Dúfame, ţe Vám tento stručný prehľad bude nápomocný. Veľa šťastia pri tvorbe vlastných etikiet.


Modul 5 Vybavenie výrobku

2. kapitola

Vytváranie internetovej stránky

Jürgen Undeutsch, B.A.


OBSAH

Autor: Jürgen Undeutsch, B.A.

A. Úvod ...................................................................................................... 3 B. Základy a terminológia ................................................................................ 4 C. Predtým ako začneme ................................................................................ 7 D. Vytvorte si vlastnú internetovú stránku ............................................................. 8 Začiatočníci ............................................................................................... 8 Pokročilí ................................................................................................. 13 Objednávka stránky u dodávateľa ..................................................................... 15

____________________________________________ NAKLADATEĽSTVO Zodpovedný za obsah: Rakúska Univerzita pre aplikované vedy, Wieselburg Fach-hochshule Wiener Neustadt, Rakúsko, 3250 Wieselburg, Zeiselgraben 4. © 2010 Rakúska Univerzita Marketingu pre aplikované vedy Všetky práva na reprodukciu, distribúciu a preklad vyhradené. Tel: E-mail: Internet:

0043-(0)-7416-53000-0 office@amu.at www.amu.at

Kontaktná osoba: Dr. Astin Malschinger Tento vzdelávací materiál bol vytvorený vďaka európskemu programu pre celoživotné vzdelávanie.


A. Úvod

Internetová stránka je virtuálny priestor na celosvetovej internetovej sieti (World

Wide

Web).

Na

tejto

sieti

existuje

nespočetné

množstvo

internetových stránok, ktoré sa skladajú z dokumentov alebo iných materiálov.

Všetky

stránky

prepojené

jednotným

navigačným

systémom. Internet je veľmi dôležitým zdrojom informácií o výrobkoch a výrobcoch. Každá internetová stránka musí poskytovať informácie o jej zriaďovateľovi a používateľovi. V poslednej dobe si mnoho farmárskych obchodov zaviedlo svoje vlastné internetové stránky. Ich stránky sa ale veľmi líšia v kvalite ponuky.

Cieľ tejto kapitoly V tejto kapitole sa naučíte vytvoriť si svoju vlastnú internetovú stránku podľa svojich predstáv a potrieb. Ukážeme Vám niekoľko praktických tipov pre usporiadanie stránky a ponúkneme Vám niekoľko inšpirácií a šablón. Tiež Vám ukážeme ako publikovať svoju internetovú stránku na internete alebo koho kontaktovať, aby Vám internetovú stránku naprogramoval.


B. Základy a terminológia

Vytvoriť dobrú internetovú stránku nie je úplne jednoduché. Musíte prepojiť rôzne oblasti: cit pre farbu a jej vplyv na priestorové povedomie, grafický dizajn, reklamu cez internet a optimálne vyhľadávacie možnosti internetu. Návod v tejto kapitole Vám pomôže pri prvých krokoch návrhu internetovej stránky a profesionálneho umiestnenia stránky na internete. Taktiež Vám poradíme ohľadom najatia expertov na tieto účely.

Predtým ako začneme Vám predstavíme zopár základných pojmov a ich využitie.

Odkazy Pojem

„Odkaz”

alebo

„Hyperlinka”

znamená

prepojenie

alebo

presmerovanie užívateľa na iné miesto v hypertexte alebo na internete.

TIP!

Odkazy

na

Vašej

internetovej

stránke

by

mali

byť

jednoznačne

rozoznateľné. Buď ich môžete podčiarknuť alebo zvýrazniť inou farbou. Dobrým riešením je aj tzv. reakcia na kurzor myši. Znamená to, že obsah stránky

sa

zmení,

keď

užívateľ

ukáže

myšou

na

objekt

s touto

vlastnosťou. Vo všeobecnosti by ste ale nemali používať výrazy ako „kliknite sem”. Pokiaľ Váš odkaz smeruje na súbor (napríklad PDF súbor) a nie na inú stránku, mali by ste pri tomto odkaze uviesť veľkosť súboru a predpokladaný čas sťahovania súboru. Ušetríte tým nervy Vašich zákazníkov, ktorí majú pomalé pripojenie. Navigácia, mapa stránok Mapa stránok pomôže Vašim zákazníkom lepšie sa zorientovať na Vašej stránke. Navigácia ozrejmuje štruktúru stránok a ich prepojenie. Mapa stránok a navigácia sa spravidla zobrazuje ako organizačná schéma. Užívateľ si potom môže vybrať medzi navigáciou v informáciách na stránkach (napríklad kontakt, informácie o autorovi stránky atď.) a navigáciou v obsahu (výrobky alebo obsah stránok).

TIP!

Najlepšie umiestnenie navigačného panelu je vľavo, hneď vedľa hlavného obsahu - je to tak pohodlné pre užívateľov. (Oko začína čítať v hornom ľavom rohu a pokračuje po každom riadku v smere zľava doprava.) Oblasti, ktoré spolu súvisia, by mali byť v navigačnom paneli uvedené pri sebe, aby sa užívateľovi lepšie na stránkach orientovalo.


Jednoduchá orientácia na stránkach Stránka je pre užívateľa najsympatickejšia keď je kvalitná a keď sa v nej jednoducho orientuje. Pre užívateľa by malo byť pohybovanie sa na stránkach jednoduché a mal by ľahko nájsť informácie, ktoré hľadá.

TIP!

Pri

vytváraní

stránky

by

sme

mali

venovať

dostatok

pozornosti

usporiadaniu stránky, hlavne voľbe druhu písma, veľkosti písma a farieb. Tie najdôležitejšie informácie by mali byť uvedené ako prvé. Stránka by mala byť vytvorená tak, že sa na nej poľahky zorientujú aj začiatočníci. Používajte jednoduchý jazyk, vhodný pre Vašich užívateľov. Vyhnite sa používaniu

slangu

a nespisovného

jazyka.

Aby

ste

dosiahli

lepšiu

štruktúrovanosť Vašich stránok, pri dlhších textoch používajte podnadpisy a zoznamy s odrážkami. Venujte pozornosť záujmom Vašej cieľovej skupiny, napríklad miestnej alebo organickej výrobe. Základné informácie by mali byť jasne viditeľné. Stránky, ktoré nemusíte posúvať, ale všetky informácie vidíte na prvý pohľad, sú oveľa lepšie. Vyhľadávanie Funkcia vyhľadávania slúži na to, aby sa užívateľ dokázal rýchlejšie dostať k informáciám, ktoré potrebuje, bez toho aby musel prehľadávať jednotlivé záložky na stránke.

TIP!

Vytvorte si na stránke vyhľadávacie pole (je to lepšie riešenie ako odkaz na vyhľadávaciu stránku). Do vyhľadávania zahrňte celú svoju stránku, ale nie celý internet. Najlepšie miesto pre vyhľadávacie pole je v pravom hornom rohu stránky. Grafika a obrázky Grafika a obrázky sú na stránkach veľmi potrebné. Stránky sú s nimi živšie a zaujímavejšie. Nie všetky obrázky sú však vhodné pre internetové stránky. Obrázky by sa nemali na stránke dlho naťahovať a mali by sa správne zobrazovať. Ich kvalita by sa nemala zhoršovať pri zmenení veľkosti obrázku (pri

zväčšení

a zmenšení).

Na

internetových

stránkach

sa

najčastejšie

používajú obrázky vo formáte GIF, JPEG a PNG. Tieto formáty sa totiž dajú zobraziť bez toho, aby sme mali na počítači nainštalovaný špeciálny program.

TIP!

Používajte predovšetkým obrázky, ktoré majú veľkú výpovednú hodnotu. Fotky by mali mať dobré rozlíšenie (72 dpi) a mali by byť orezané na jednotnú veľkosť. Súbor s obrázkom by nemal byť väčší ako 1 MB, aby sa stránka rýchlo naťahovala. Obrázky, ktoré použijete v sekcii na tlačenie by mali mať rozlíšenie 300 dpi, aby mali vysokú kvalitu aj po vytlačení.


Nakladateľstvo a kontaktné údaje Informácie o nakladateľstve popisujú pôvod publikácie a označujú osobu, ktorá je zodpovedná za obsah. Tieto informácie sú povinné zo zákona. V každej krajine je tento zákon iný, a navyše závisí od typu publikácie. Informácie o nakladateľstve by mali čitatelia ľahko nájsť a rozoznať.

TIP!

Zistite

si,

ktoré

informácie

musíte

určite

zahrnúť

v slovenských

publikáciách. Tiež je dôležité to, aby Vás mohli Vaši zákazníci ľahko kontaktovať. Na stránkach uveďte Vaše meno, adresu, telefón, fax a Vašu mailovú adresu. Na stránke je tiež dobré mať časť „Vzťahy s verejnosťou”, fotky Vašej farmy a logo, ktoré sa dá stiahnuť.


C. Predtým ako začneme

Existuje viacero spôsobov, ako si vytvoriť internetovú stránku. Stačí si len vybrať na základe Vašich skúseností a požiadaviek. Čím profesionálnejšie chcete pôsobiť, tým viac času a peňazí by ste mali investovať do internetovej stránky. Sama sa rozhodnite, ktorá možnosť Vám vyhovuje najviac:

Začiatočníci

Pokročilí

Objednávka stránky u dodávateľa

• lacné alebo zadarmo • menej času potrebného na vytvorenie stránky (niekoľko hodín) • rýchlo viditeľné výsledky • nie je potrebných veľa predchádzajúcich skúseností

• cena od 70 € za rok • viac času potrebného na vytvorenie stránky (niekoľko dní) • vytvorenie domény trvá asi 24 hodín • skúsenosti s HTML sú výhodou

• cena od 70 € za rok • cena za vytvorenie stránky asi 500 € • viac času potrebného na vytvorenie stránky (niekoľko dní) • spustenie stránky trvá niekoľko týždňov


D. Vytvorte si vlastnú internetovú stránku

Začiatočníci Najrýchlejším a najlacnejším riešením je nájsť si poskytovateľa zadarmo. Takýchto poskytovateľov nájdete pomocou vyhľadávača, keď zadáte text “vytvoriť

stránku

poskytovateľovi

zdarma”.

hPage

Vyskúšame

si

(http://www.hpage.com).

to

na

Môžete

príklade: si

tu

na

vytvoriť

zadarmo stránku, ktorá sa končí na “hpage.com”.

Vyberte si jazyk

Začíname

Kliknite na tlačidlo “Create your website now”, ktoré je uprostred stránky. Zadajte svoje osobné údaje a kliknite na tlačidlo “Register now, it's free”

TIP!

Do poľa “Username” zadáte názov Vašej internetovej stránky, malo by to byť niečo zrozumiteľné. V našom príklade vytvárame stránku pre farmu Na kopčeku. Preto sme si vybrali užívateľské meno “farma-na-kopceku”. Tým pádom nás ľudia môžu na internete jednoducho nájsť na http://farma-nakopceku.hpage.com/.


Po registrácií dostanete na vyplnenú mailovú adresu email s Vašim prihlasovacím menom a heslom (je to to isté, čo ste si vyplnili na stránkach).

Vpravo na stránke si vyplňte Vaše prihlasovacie meno a heslo a kliknite na tlačidlo “Login”. Teraz sa nachádzate na úvodnej stránke programu, pomocou ktorého si vytvoríte Vašu internetovú stránku. Vaša stránka už teraz funguje, ale musíte vytvoriť obsah stránky – to, čo sa bude Vašim zákazníkom zobrazovať.

Jednoduchý návod v angličtine

Ľavá zvislá ponuka


TIP!

Ak rozumiete angličtine, kliknite na “Next to open the login area and the step by step manual >“. Zobrazí Vám jednoduchý návod na vytvorenie stránky. Ak nehovoríte anglicky, čítajte nižšie. Kliknite na tlačidlo “Design” v ľavej zvislej ponuke a ďalej kliknite na “My Design”. Keď kliknete na “Choose another design”, budete mať možnosť vybrať si z rôznych predvolených dizajnov stránky.

Výber dizajnu

Najjednoduchšie je v ďalšom okne vybrať prvú možnosť – “Design Template”. Kliknite na “Next”.

Názov dizajnu

Popis a informácie


Uvidíte niekoľko kategórií dizajnov. V našom príklade

sme

klikli

na

kategóriu

“Nature”

(príroda) a vybrali sme si dizajn “Special 104”. Kliknutím na tlačidlo

“Choose

design” pod

obrázkom si zvolíte tento dizajn pre svoju stránku. Vaša stránka teda teraz už má svoj dizajn aj navigačnú ponuku. Túto ponuku môžete kedykoľvek zmeniť. Už teraz si môžete pozrieť, ako vyzerá Vaša internetová stránka. Stačí do navigačného riadku v Internet Exploreri napísať jej názov.

TIP!

Vyskúšajte si niekoľko dizajnov, aby ste si vybrali ten, ktorý sa Vám páči najviac. Keď sme si vybrali vhodný dizajn, vymyslíme si ešte nadpis na našej internetovej

stránke

a

navigačnú

ponuku.

V

ľavej

zvislej

ponuke

vyberieme tlačidlo “Settings” a ďalej “Website Settings” a do poľa “Title” napíšeme názov našej stránky. Do navigačnej ponuky by sme chceli pridať ďalšiu položku - “Výrobky”. V ľavej zvislej ponuke teda klikneme na tlačidlo “Pages” a ďalej “New text page”. Do poľa “Name of the text page” vpíšeme “Výrobky” a klikneme na “Create Text page”.


Aby sme vytvorili obsah našim stránkam, v ľavej zvislej ponuke klikneme na “Pages” a ďalej “Text Pages”. Vyberieme si, ktorú navigačnú položku chceme upraviť – napríklad “Výrobky”, zaklikneme túto možnosť a klikneme na tlačidlo “Go”.

V tomto okne si môžete vytvoriť vlastný obsah každej položky vo Vašej navigačnej ponuke. Funguje to podobne ako iný textový procesor, napríklad Microsoft Word. Môžete na stránku vkladať obrázky a formátovať text ako sa Vám zažiada. Stačí sa s ikonami iba trochu pohrať a hneď zistíte, ako čo treba spraviť.


Vždy keď niečo pri tvorbe stránky zmeníte, automaticky sa to prejaví na Vašej internetovej stránke. Keď si vyplníte všetky polia v navigačnej ponuke a vytvoríte im obsah, Vaša internetová stránka je hotová. Keby ste mali nejaký problém, kliknite na http://www.hpage.com/forum/ alebo na http://www.hpage.com/forum/faq.php. Môžete tam nájsť odpovede na Vaše otázky.

Pokročilí Ak máte viac skúseností s tvorbou internetových stránok a chceli by ste do nich investovať viac peňazí a času, otvára sa Vám oveľa viac možností. Napríklad si môžete navrhnúť stránku pomocou grafických programov a následne ju naprogramovať. Ďalšou možnosťou by bola práca s CMS (Content Management System), čo je nástroj na organizáciu a jednoduché vytváranie dokumentov skladajúcich sa z textov a rôznych iných dát. V oboch prípadoch Vám odporúčame používať profesionálny „hosting” (prenájom priestoru pre internetovú stránku na inom serveri). „Hosting” Vám ponúka priestor na internete (kde si môžete ukladať svoje dáta) a umiestnenie na internetovom serveri.


Poskytovateľ hostingu Vám zabezpečí nasledujúce služby: Vašu

vlastnú

doménu

(elektronickú

adresu

napríklad

www.farma-na-kopceku.com) Internetový priestor s kapacitou minimálne 100 MB Fair Use prevádzku (s limitom na prenos dát) alebo neobmedzený prenos dát (rozumné kvóty na vyhľadávacích internetových stránkach bez dodatočných poplatkov) Databázový server MySQL (hlavne pri použití CSM) Cena celého balíku sa v Európe pohybuje okolo 5 – 10 € mesačne (informácia z roku 2010).

TIP!

Skúste

získať

informácie

o viacerých

(aj

zahraničných)

hostingoch

a vyberte si ten, ktorý Vám najviac vyhovuje. Tým, že sa jedná o internetové stránky, je jedno, v ktorej krajine si nájdete vhodný hosting. Veľa hostingových poskytovateľov ponúka aj takzvaný „Homepage Kit” (sadu s domácou stránkou), kde by ste mohli využiť predprogramované dizajny

internetových

stránok.

Bolo

by

to

podobné

ako

tvorba

internetových stránok pre začiatočníkov, ktorá je popísaná v kapitole vyššie. Väčšinou Vám poskytovateľ tiež ponúkne automatickú inštaláciu niektorých druhov CMS, napríklad Joomla! alebo Typo3. Všetky informácie ohľadom

ponuky

a služieb

jednotlivých

nájdete na ich internetových stránkach.

hostingových

poskytovateľov


Objednávka stránky u dodávateľa Z dlhodobého hľadiska by bolo najlepšie nechať si stránku vyhotoviť odborníkom. Poznajú totiž nároky internetu a môžu Vám dať cenné rady. Aby sa Vám s firmou lepšie jednalo, nižšie sú vedené základné témy, otázky a orientačné ceny pri tvorbe internetových stránok. Pred prvým stretnutím s firmou by ste si mali vyjasniť odpovede na tieto otázky: Aký je názov Vašej farmy, ako by mala byť popísaná na internetových stránkach a aký chcete názov stránky? (Tieto názvy nemôžu obsahovať dĺžne, mäkčene ani iné špeciálne znaky). Aké výrobky ponúkate a ako ich chcete prezentovať na svojej internetovej stránke? Chcete mať na internetových stránkach Online obchod so svojimi výrobkami? Aké máte požiadavky na tento obchod? Máte už premyslený dizajn stránky? (napríklad rovnaký ako iný reklamný materiál, letáky alebo vizitky, ktoré už máte) Máte už vytvorenú svoju firemnú identitu? (logo, typ písma, firemné farby atď.) Aké vlastnosti vystihujú Vašu farmu? (nie viac ako tri prídavné mená) Ako by ste doplnili nasledujúcu vetu: “Moji zákazníci od mojej internetovej stránky očakávajú...”? Máte nejakú konkrétnu predstavu ohľadom štruktúry, dizajnu a obsahu Vašej internetovej stránky? Pokiaľ sa Vám páči nejaká konkrétna internetová stránka, určite to spomeňte na stretnutí s firmou. Na stretnutie môžete priniesť buď obrázok internetovej stránky (screenshot) alebo internetovú adresu tejto stránky. Ceny internetových stránok závisia na tom, kto Vám internetovú stránku vyrobí (živnostník, malá spoločnosť alebo veľká agentúra) a na Vašich požiadavkách (stránka farmy, web portál, online obchod atď.). Bežné ceny sa pohybujú okolo 500 € za bežnú web vizitku, 1500 – 3000 € za štandardnú stránku a od 10000 € za komplexnú internetovú stránku. Prehľad cien internetových stránok môžete nájsť na internete, napríklad na http://www.webkalkulator.com. Dúfame, že sme Vám dali zopár nápadov na tvorbu internetových stránok a prajeme Vám veľa zábavy pri prenášaní Vašich nápadov do reality.

MikroMarkt 05 - Holistický marketing pre farmárky  
MikroMarkt 05 - Holistický marketing pre farmárky  

Modul 5 : VYBAVENIE VÝROBKU