Page 1

Stichting Present Amsterdam Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam

RAPPORT inzake de jaarrekening over het boekjaar 2016 van Stichting Present Amsterdam


INHOUDSOPGAVE

Voorwoord 1 2 3

Opdracht Beoordelingsverklaring Algemeen

Pagina 1 1 2

Jaarrekening A B C D E F

Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten over 2016 Kasstroomoverzicht per 31 december 2016 Toelichting op de balans per 31 december 2016 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016 Grondslagen voor financiĂŤle verslaglegging

5 6 7 8 12 17

Overige gegevens A B

Bezoldiging bestuurders Resultaatbestemming

20 20

Bijlage 1

Overzicht materiĂŤle vaste activa per 31 december 2016

22


Rondweg 13 8091 XA Wezep

Postbus 29 8090 AA Wezep

T 038 444 62 44 F 038 443 25 59

E wezep@krcvanelderen.nl www.krcvanelderen.nl

Het bestuur van Stichting Present Amsterdam Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam

Wezep, 9 mei 2017

Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening 2016 van Stichting Present Amsterdam te Amsterdam. 1 OPDRACHT Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 85.939 en de staat van baten en lasten sluitende met een saldo van € 3.929, beoordeeld. 2 BEOORDELINGSVERKLARING Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Present Amsterdam te Amsterdam beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de huishouding is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

KVK 05062522, BTW NR: NL 8073.95.973.B01 BANK NL03 INGB 0692 3148 65 LEVERING EN BETALING 1 VOLGENS DE ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN, ZOALS GEPUBLICEERD OP ONZE WEBSITE


Onze verantwoordelijkheid Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiĂŤle overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. Een beoordeling in overeenstemming met de Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de huishouding, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiĂŤle gegevens, alsmede het evalueren van de verkregen informatie. De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve Conclusie Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Present Amsterdam per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016. 3

ALGEMEEN

3.1 Doelstelling De doelstelling van Stichting Present Amsterdam is: - een brug te slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden; - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 3.2 Bestuur Het bestuur bestaat per 31 december 2016 uit: -

mevrouw H. Szumlas-van Bezooijen, voorzitter de heer J.N. Verstraeten-Jochemsen, penningmeester de heer P. van Oosten, secretaris

2


3.3 ANBI - verklaring Stichting Present Amsterdam valt onder de Algemeen Nut Beoogende Instellingen, en heeft derhalve een ANBI verklaring gekregen. Dit betekent dat giften van particulieren aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Per 1 januari 2014 zijn de ANBI-voorwaarden aangescherpt ten aanzien van het publiceren van diverse gegevens op een internetsite. 3.4 Beleggingsbeleid Het strategische beleggingsbeleid van Stichting Present Amsterdam is gericht op het vermijden van risico. De overtollige liquide middelen worden gespaard. Stichting Present Amsterdam doet geen risicovolle beleggingen in aandelen en obligaties. 3.5 Jaarverslag Het jaarverslag ligt ter inzage op het kantoor van Stichting Present Amsterdam. Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid nadere toelichtingen te geven. Hoogachtend, KRC Van Elderen accountants | belastingadviseurs B.V.

Drs. J. Smit AA

3


JAARREKENING


Stichting Present Amsterdam Amsterdam A

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Activa

31-12-2016 €

31-12-2015 €

Vaste activa Materiële vaste activa

849

1.237

Vlottende activa Vorderingen

56.061

Liquide middelen

29.029

Totaal

Passiva Reserves en fondsen Reserves Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves Overige reserves

43.518 85.090

48.511

85.939

54.000 17.000 1.428

31-12-2016 €

72.428

92.029 93.266

53.000 14.707 792

31-12-2015 €

68.499

Kortlopende schulden

13.511

24.767

Totaal

85.939

93.266

Behoort bij rapport d.d. 9 mei 2017

5


Stichting Present Amsterdam Amsterdam B

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 Werkelijk 2016 €

Begroot 2016 €

Werkelijk 2015 €

185.876 66.500 315

168.750 60.000 500

124.810 91.500 439

Som der baten

252.691

229.250

216.749

Lasten Besteding Vrijwilligerswerk bemiddeling

220.303

197.397

170.302

Werving baten Lasten eigen fondsenwerving

23.029

20.129

10.825

5.430

5.269

10.085

248.762

222.795

191.212

Saldo van baten en lasten

3.929

6.455

25.537

Bestemming van saldo Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve Overige reserves

1.000 2.293 636

6.000 0 455

23.000 2.707 -170

3.929

6.455

25.537

Baten Baten uit eigen fondsenwerving Subsidies van overheden Baten uit beleggingen

Beheer en administratie Lasten beheer en administratie Som der lasten

Behoort bij rapport d.d. 9 mei 2017

6


Stichting Present Amsterdam Amsterdam C

KASSTROOMOVERZICHT 31 DECEMBER 2016

Resultaat Afschrijvingen Cashflow Mutaties werkkapitaal mutatie vorderingen mutatie kortlopende schulden (excl. kortlopend deel langlopende schulden)

2016 €

2015 €

3.929

25.537

388

675

4.317

26.212

-12.543

-32.063

-11.256

9.206

Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen materiële vaste activa

-23.799

0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-22.857

-800 0

-800

Mutatie liquide middelen

-19.482

2.555

Samenstelling geldmiddelen Saldo liquide middelen per 1 januari Mutatie liquide middelen

48.511 -19.482

45.956 2.555

29.029

48.511

Saldo liquide middelen per 31 december

Behoort bij rapport d.d. 9 mei 2017

7


Stichting Present Amsterdam Amsterdam D

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Activa Vaste activa Materiële vaste activa

31-12-2016 €

31-12-2015 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen

1.237 0

1.112 800

Af: afschrijvingen

1.237 388

1.912 675

849

1.237

1.956 1.107

2.356 1.119

849

1.237

Boekwaarde per 31 december Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

Een nadere specificatie van de materiële vaste activa is gegeven op bijlage 1. Vlottende activa Vorderingen Nog te ontvangen subsidies en partners Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen

Liquide middelen Kas ING betaalrekeningen ING spaarrekeningen

Behoort bij rapport d.d. 9 mei 2017

8

31-12-2016 €

31-12-2015 €

50.156 531 5.374

30.397 497 12.624

56.061

43.518

31-12-2016 €

31-12-2015 €

102 10.825 18.102

0 15.339 33.172

29.029

48.511


Stichting Present Amsterdam Amsterdam Passiva Reserves en fondsen De post reserves en fondsen worden aangewend in overeenstemming met de doelstelling waartoe ze in het leven zijn geroepen. Het bestuur geeft door benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de haar ter beschikking staande middelen wil aanwenden. Continuïteitsreserve

31-12-2016 €

31-12-2015 €

Stand per 1 januari Bij: dotatie vanuit overige reserves

53.000 1.000

30.000 23.000

Stand per 31 december

54.000

53.000

De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Er wordt door het bestuur gestreefd de reserve een omvang te geven van zes maanden uitvoeringslasten. In het boekjaar 2016 bedraagt dit € 99.072.

Bestemmingsreserve Project Wederkerigheid Stand per 1 januari Bij: dotatie Af: besteding

0 2.000 0

0 0 0

Stand per 31 december

2.000

0

‘Van hulp bieden, naar samen doen’, dat is kort gezegd waarover het project ‘proeftuinen wederkerigheid’ gaat. Present Amsterdam wil in haar werk meer inzetten op gelijkwaardigheid tussen hulpgever en hulpontvanger. Want vanuit gelijkwaardigheid kan er een wederkerige relatie ontstaan.

Behoort bij rapport d.d. 9 mei 2017

9


Stichting Present Amsterdam Amsterdam

31-12-2016 €

31-12-2015 €

11.000 0 11.000

12.000 0 1.000

0

11.000

Project Voorwaarts Stand per 1 januari Bij: dotatie Af: besteding Stand per 31 december

De bestemmingsreserve "Project Voorwaarts" heeft als doel om de organisatie van Present Amsterdam te versterken. Intern willen we de organisatie zo inrichten dat we de verwachte groei goed aankunnen. Er worden drie afdelingen operationeel te weten: het reguliere groepenwerk, de flexgroepen en de bedrijfsgroepen. We willen een goede basis leggen om voorwaarts te gaan. Natuurlijk gaat het ons om het resultaat: mensen en buurten helpen door middel van vrijwillige inzet van individuen en groepen. Van de bestemmingsreserve is in 2016 € 6.500 besteed, € 2.000 is overgeboekt naar bestemmingsreserve Project Wedekerigheid en € 2.500 is terugbetaald op de ontvangen vergoeding 2014 van Haella Stichting. 31-12-2016 €

31-12-2015 €

Stand per 1 januari Bij: dotatie Af: besteding

3.707 15.000 3.707

0 5.000 1.293

Stand per 31 december

15.000

3.707

Project Meet & Eat

Ontmoetingsproject met vluchtelingen - Meet & eat organiseert avonden waarop Amsterdamse gastgezinnen vluchtelingen uitnodigen om bij hen te komen eten. Door dit warme gebaar van welkom ontstaan betekenisvolle ontmoetingen en relaties. In 2017 worden varianten ontwikkeld: "Cook, meet & eat", "Meet & sport","Mix, match and work'.

Behoort bij rapport d.d. 9 mei 2017

10


Stichting Present Amsterdam Amsterdam

Overige reserves Stand per 1 januari Bij: resultaat boekjaar Af: dotatie continuïteitsreserve Bij: mutaties bestemmingsreserve

1.000 2.293

Stand per 31 december

Kortlopende schulden Loonbelasting Vakantiegeldverplichting Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen

Behoort bij rapport d.d. 9 mei 2017

11

31-12-2016 €

31-12-2015 €

792 3.929

962 25.537

4.721 3.293

23.000 2.707

26.499 25.707

1.428

792

31-12-2016 €

31-12-2015 €

9.122 0 0 4.389

6.209 4.686 7.500 6.372

13.511

24.767


Stichting Present Amsterdam Amsterdam E

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Baten werkelijk 2016 €

begroot 2016 €

werkelijk 2015 €

Bestemde baten uit eigen fondswerving Onbestemde baten uit eigen fondswerving

29.000 156.876

29.000 139.750

5.000 119.810

Totale baten uit eigen fondsenwerving

185.876

168.750

124.810

29.000

29.000

5.000

29.000

29.000

5.000

58.832 43.000 55.044

60.250 44.500 35.000

33.031 41.000 45.779

156.876

139.750

119.810

66.500

60.000

91.500

66.500

60.000

91.500

werkelijk 2016 €

begroot 2016 €

werkelijk 2015 €

45.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.500

45.000 5.000 5.000 5.000 0 0

75.000 5.000 6.500 5.000 0 0

66.500

60.000

91.500

315

500

439

Baten uit eigen fondsenwerving

Bestemde baten uit eigen fondswerving Project Meet & Eat

Onbestemde baten uit eigen fondswerving Fondsen Woningbouwverenigingen Partners

Subsidies van overheden Onbestemde subsidies van overheden

Onbestemde subsidies van overheden Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Stadsdeel Noord Stadsdeel Oost Stadsdeel Zuid Stadsdeel Nieuw West

Baten uit beleggingen Rente spaarrekeningen

Behoort bij rapport d.d. 9 mei 2017

12


Stichting Present Amsterdam Amsterdam

Lasten Werkelijk 2016 Toerekeningsfactor

Eigen bestedingen Publicatie en communicatie Uitvoeringslasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Algemene lasten

Totaal

gewogen fte's fte's fte's fte's

Besteding

Werving

Vrijwilligerswerk bemiddeling

Lasten eigen fondsenwerving

Totaal

Lasten beheer en administratie €

32.364 0

0 18.254

0 0

32.364 18.254

15.000 15.495

18.304 7.045

32.364

18.254

0

50.618

30.495

25.349

165.534 368 8.098 13.939

4.206 9 206 354

4.782 11 234 403

174.522 388 8.538 14.696

168.800 320 8.100 15.080

143.569 675 7.300 14.319

187.939

4.775

5.430

198.144

192.300

165.863

220.303

23.029

5.430

248.762

222.795

191.212

Behoort bij rapport d.d. 9 mei 2017

13

Werkelijk 2016 €

Begroot 2016 €

Werkelijk 2015 €


Stichting Present Amsterdam Amsterdam Besteed aan doelstellingen

Vrijwilligerswerkbemiddeling Besteding Projectuitgaven - algemeen Projectuitgaven - sociaal tuinieren Projectuitgaven - meet & eat Uitvoeringslasten

Kengetallen Totale bestedingen aan de doelstellingen als % van de totale baten

werkelijk 2016 €

begroot 2016 €

werkelijk 2015 €

12.622 18.172 1.570

5.000 10.000 0

13.794 3.217 1.293

32.364 187.939

15.000 182.397

18.304 151.998

220.303

197.397

170.302

werkelijk 2016 %

begroot 2016 %

werkelijk 2015 %

87,2

86,1

78,6

werkelijk 2016 €

begroot 2016 €

werkelijk 2015 €

14.655 2.570 1.029

12.495 0 3.000

2.819 520 3.706

18.254 4.775

15.495 4.634

7.045 3.780

23.029

20.129

10.825

werkelijk 2016 %

begroot 2016 %

werkelijk 2015 %

12,4

11,9

8,7

Werving Lasten eigen fondsenwerving Publicatie en communicatie Fondsenwerving Vrijwilligersvergoedingen PR lasten

Uitvoeringslasten

Kengetallen Totale lasten eigen fondsenwerving als % van de totale baten uit eigen fondsenwerving

Behoort bij rapport d.d. 9 mei 2017

14


Stichting Present Amsterdam Amsterdam Uitvoeringslasten

Personeelslasten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten

Lonen en salarissen Salarissen Vakantiegeld

Sociale lasten Sociale lasten Pensioenpremie

Overige personeelslasten Reiskostenvergoeding Ziekteverzuimverzekering Vrijwilligersvergoeding Overige personeelslasten

werkelijk 2016 €

begroot 2016 €

werkelijk 2015 €

113.115 28.642 32.765

116.000 27.500 25.300

95.852 23.111 24.606

174.522

168.800

143.569

102.912 10.203

107.407 8.593

89.166 6.686

113.115

116.000

95.852

18.810 9.832

17.100 10.400

14.623 8.488

28.642

27.500

23.111

5.368 1.990 18.810 6.597

300 1.500 17.500 6.000

4.984 1.401 16.622 1.599

32.765

25.300

24.606

In 2016 waren er 2,5 personeelsleden op basis van het aantal FTE's werkzaam. (2015:1,9)

Behoort bij rapport d.d. 9 mei 2017

15


Stichting Present Amsterdam Amsterdam

Afschrijving Afschrijving inventaris Huisvestingslasten Huur Overige huisvestingslasten

Algemene lasten Catering Kantoorbenodigdheden Telefoonlasten Automatiserings-/internetlasten Verzekeringen Administratielasten Accountants- en advieslasten Fee Stichting Present Nederland Overige algemene lasten

Behoort bij rapport d.d. 9 mei 2017

16

werkelijk 2016 €

begroot 2016 €

werkelijk 2015 €

388

320

675

8.408 130

8.100 0

7.240 60

8.538

8.100

7.300

426 1.119 3.564 1.477 1.237 1.400 3.116 1.986 371

420 850 840 650 3.500 1.500 3.000 4.000 320

482 835 1.462 1.698 1.086 1.396 3.113 3.950 297

14.696

15.080

14.319


Stichting Present Amsterdam Amsterdam F

GRONDSLAGEN VOOR FINANCIELE VERSLAGLEGGING

Grondslagen voor waardering Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtijn 650 "Fondsenwervende instellingen" van de Raad voor Jaarverslaggeving. Het jaarverslag is in dit rapport echter niet opgenomen. Grondslagen voor de balanswaardering Algemeen Alle posten in de balans worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

% Inventaris

20,0

Op investeringen gedurende het boekjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Geheel afgeschreven materiële vaste activa zijn niet in het overzicht materiële vaste activa opgenomen.

Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Behoort bij rapport d.d. 9 mei 2017

17


Stichting Present Amsterdam Amsterdam Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij ontvangen zijn. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur, waarbij als uitgangspunt de minimale fiscale afschrijvingstermijnen worden gehanteerd. Uitvoeringslasten De uitvoeringslasten zijn de lasten van personeel, huisvesting, kantoorkosten en algemene lasten. Deze uitvoeringslasten worden toegerekend aan fondsenwerving, beheer en administratie en Vrijwilligerswerkbemiddeling op basis van de werkelijk bestede uren. In 2016 is 3% van de totale uren besteed aan beheer en administratie. Aan fondsenwerving is 2% besteed terwijl aan Vrijwilligerswerkbemiddeling 95% van de uren besteed zijn.

Pensioenen De pensioenregeling van alle medewerkers is ondergebracht bij PGGM op basis van het standaard pensioenreglement van PGGM (middelloonregeling). Het betreft een toegezegde bijdrageregeling volgens RJ 271 aangezien Stichting Present Amsterdam is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en er geen verplichting bestaat tot het voldoen van aanvullende bijdragen, niet zijnde een verhoging van toekomstige premies als er sprake is van een tekort bij PGGM. De premienota's van PGGM worden onder de pensioenlasten verwerkt en het nog niet betaalde deel van de pemienota's onder kortlopende schulden. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Behoort bij rapport d.d. 9 mei 2017

18


OVERIGE GEGEVENS


Stichting Present Amsterdam Amsterdam A

BEZOLDIGING BESTUURDERS

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inzet en betrokkenheid bij Stichting Present Amsterdam. Ook wordt geen onkostenvergoeding betaald voor reiskosten en aantoonbare functioneringskosten. B

RESULTAATBESTEMMING

De bestemming van het resultaat staat ter vrije beschikking van de bestuursvergadering. Voorgesteld wordt om het resultaat alsvolgt te bestemmen: Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve Overige reserves

1.000 2.293 636 3.929

Dit voor dient nog te worden vastgesteld, maar vooruitlopend hierop is de voorgestelde bestemming reeds verwerkt in de jaarrekening 2016.

Behoort bij rapport d.d. 9 mei 2017

20


BIJLAGE


Stichting Present Amsterdam Amsterdam

1

OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA PER 31 DECEMBER 2016

Omschrijving

Inventaris HP laptop Laptop Fiets Bakfiets

Jaar van aanschaf

Afschrijvingspercentage %

2013 2014 2014 2015

20,0 20,0 20,0 20,0

Behoort bij rapport d.d. 9 mei 2017

Aanschaf Boekwaarde waarde 01-01-2016 € €

515 516 125 800

212 310 75 640

1.956

1.237

22

Des/investeringen 2016 €

0

Afschrijvingen 2016 €

Boekwaarde 31-12-2016 €

100 103 25 160

112 207 50 480

388

849

Profile for Present Amsterdam

Stichting present amsterdam jaarrekening2016  

Stichting present amsterdam jaarrekening2016  

Profile for danny746
Advertisement