Page 1

JAARVERSLAG 2016

DOOR AMSTERDAM VOOR AMSTERDAM


Voor mijn derdejaars Toegepaste Psychologie stage heb ik, met dank aan Carlo de Waal, Jan Vos, Jacco Jochemsen, Hanneke van Bezooijen en Teun-Pieter de Snoo, dit jaarverslag gemaakt.

Danny Schmidt, 12 mei 2016

Stichting Present Amsterdam Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam tel: 020 6127066 email: info@presentamsterdam.nl web: http://stichtingpresent.nl/amsterdam KvK: 34229881 IBAN: NL58INGB0000995457


Stichting Present Amsterdam Jaarverslag 2016


Inhoudsopgave

Voorwoord

5

1. Over Stichting Present Amsterdam 6 Visie 6 Missie 6 Uitgangspunten 6 Unieke werkwijze 7 2. Vrijwilligers 8 Aanbod 8 Soorten vrijwilligers 8 Achtergrond 8 Inzet 9 3. Projecten 11 Aantal projecten 11 Soorten projecten 11 Evaluatie 12 Sterker door verbinding 13 Sociaal tuinieren 14 Evaluatie 2016 14 Vluchtelingenwerk 15 Overige projecten 16 4. Communicatie & Samenwerking Communicatie Social media Van ‘hulp bieden’ naar ‘samen doen’ Samenwerking

4

5. Organisatie Operationele team & bestuur Organogram Present Nederland

23 23 24 24

6. Financieel Jaarverslag 25 Uitgaven 25 Inkomsten 29 Bijlage 1: Accountantsverklaring 31 Bijlage 2: Begrotingen 2016 en 2017 33 Bijlage 3: Jaarrekening 35 7. Factsheets Nederlandse factsheet English factsheet

41 41 42

8. Met dank aan onze partners 43

17 17 17 17 20

/////////////////////////////////////////////

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM


Voorwoord

We zijn trots op het samenwerkingsproject ‘sterker door verbinding’. We trokken het afgelopen jaar intensief op met Present Zaanstreek en over en weer wisselden we kennis en ervaring uit. Het succesvolle project Sociaal Tuinieren(duurzaam opknappen van tuinen i.s.m. de Nederlandse Tuinen­ stichting) is nu ook in de Zaanstreek van start gegaan en vierde in 2016 haar vijfjarig jubileum. In Amsterdam is een samenwerking opgezet met de Sociale Wijkteams, dankzij de goede ervaringen uit de Zaanstreek. Dit is maar een van de mooie projecten in 2016, andere prachtige resultaten kunt u verderop in dit verslag lezen. Algemeen coördinator Carlo de Waal voerde een praktijkgericht onderzoek uit, vanuit zijn gevolgde Master Social Work. In november 2016 studeerde hij af met zijn thesis getiteld ‘Van hulp bieden naar Samen doen’ (pag.17).

Het bestuur is dankbaar voor de inzet en het enthousiasme van iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor Present. Alle medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en natuurlijk de ruim 3500 Amsterdammers die iets wilden betekenen voor de stad. Ook de vertrokken bestuurder Tim Vreugdenhil willen we danken voor de afgelopen vijf jaar waarin hij zeer betrokken was. Dankzij de waardevolle bijdragen van onze partners, ten slotte, kijken we vol vertrouwen vooruit.

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM

/////////////////////////////////////////////

Namens het bestuur, Hanneke van Bezooijen Jacco Jochemsen Ana Martinez Paul van Oosten Teun Pieter de Snoo Guido van Voornveld

5


1. Over Stichting Present Amsterdam

VISIE Stichting Present Amsterdam merkt dat mensen in toenemende mate eerder geneigd zijn om aan zichzelf te denken en minder aan anderen – als gevolg van de steeds hogere druk waaronder zij komen te staan in de huidige samenleving. Maar tegelijkertijd is de behoefte aan een levensechte, persoonlijke ontmoeting in een stad als Amsterdam wel sterk voelbaar. Er ontstaat een kloof tussen bereidheid en het daadwerkelijk actie ondernemen, en deze wordt langzamerhand door veel mensen als (te) groot ervaren. Present gelooft in het principe dat de mens bereid is om zich in te zetten voor een ander en de samenleving. Wij streven naar een samenleving waarbij het vanzelfsprekend is om anderen te helpen en naar elkaar om te zien. We zien het dus als noodzakelijk dat er een verbindende schakel is om deze kloof te overbruggen, en Stichting Present Amsterdam wil die schakel zijn. MISSIE Stichting Present Amsterdam ziet het als haar missie om in Amsterdam een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Het opnieuw 6

/////////////////////////////////////////////

invoeren van de sociale norm ‘’elkaar helpen is normaal’’ vormt onze prioriteit. Wij beschouwen onszelf hierbij als ­‘makelaars in sociale betrokkenheid’. Present speelt in op de behoefte aan een levensechte, persoonlijke ontmoeting (in Amsterdam) door op betrouwbare en resultaatgerichte wijze flexibel vrijwilligerswerk aan te bieden. Daarbij willen wij ook voor de vrijwilliger dat die zijn/haar bijdrage ervaart als leuk en aantrekkelijk. UITGANGSPUNTEN Voor het verwezenlijken van onze missie zijn zes uitgangspunten geformuleerd: 1. De vrijwilliger behoort centraal te staan. Hoe positiever de vrijwilliger het werken voor anderen ervaart, des te groter is de kans dat dit hem of haar stimuleert om zich vaker aan te bieden voor vrijwilligerswerk. 2. Kwaliteit boven kwantiteit. Present gaat uit van de overtuiging dat wanneer mensen tevreden zijn over het vrijwilligerswerk, zij hier eerder opnieuw voor zullen kiezen. 3. Help hulpbehoevenden uit hun neerwaartse spiraal. 4. Help hulpbehoevenden uit hun sociaal isolement. JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM


Dit gaat in samenwerking met andere stichtingen (meer info hierover in hfdst.4). 5. Financiële zelfstandigheid. 6. Creëer bewustwording van de hoeveelheid hulpbehoevende en hun situatie. UNIEKE WERKWIJZE Stichting Present bemiddelt aanbodgericht. Wat betekent dat de vrijwilligersprojecten gebaseerd zijn op wat de vrijwilligers te bieden hebben, wat zij willen doen en op welk moment dat hen het best uitkomt. Een unieke werkwijze in Nederland die aansluit bij het begrip van ‘de moderne vrijwilliger’ die zich best graag wil inzetten voor mensen die het moeilijk hebben. Maar die vanwege andere verplichtingen niet altijd beschikbaar is. Stichting Present kan hen kortdurende en eenmalige projecten bieden, waardoor de moderne vrijwilliger op gepaste wijze aan de slag kan. Onderstaande uitgangspunten zijn kenmerkend voor onze manier van werken: 1. Mensen bieden tijd en handen aan Present houdt rekening met de wensen van de vrijwilliger zoals het soort vrijwilligerswerk dat de vrijwilliger wil doen en/of de tijd die hij of zij kan besteden. Op basis van deze wensen en de hulpvragen vanuit de samenleving zoekt Present de voor de vrijwilliger geschikte projecten.

gebied van wonen, zorg en welzijn brengen doorgaans de hulpbehoeften in kaart. Samen met hen wordt bekeken hoe onze vrijwilligersteams aanvullend en versterkend kunnen zijn voor het werk van deze professionals. Zo ontstaat een even uniek als efficiënt systeem van hulpverlening. 3. Structureel en professioneel Present zet vrijwilligers structureel in in groepen die zich incidenteel aanbieden. Deze vrijwilligers maken veelal kennis met kwetsbare mensen. Dit vraagt om professionele aansturing en begeleiding. Present heeft hiervoor een vaste groep vrijwilligers die beschikt over de kennis en ervaring die nodig is voor het begeleiden van groepswerk/vrijwilligerswerk binnen de context van hulpverlening. 4. Breed lokaal draagvlak Present werkt nauw samen met maatschappelijke organisaties als kerkgemeenschappen, studentenverenigingen, serviceclubs, ondernemingen, sociale instellingen en woningcorporaties. Zo kunnen wij stabiele bruggen bouwen tussen hulpvragers en hulpaanbieders en daardoor wezenlijke vooruitgang realiseren.

2. Maatschappelijke organisaties doen een beroep op Present Maatschappelijke organisaties op het JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM

/////////////////////////////////////////////

7


2. Vrijwilligers

AANBOD Afgelopen jaar is bij Stichting Present Amsterdam het aantal vrijwilligers opnieuw gestegen. Jaar op jaar zijn er meer vrijwilligers die zich willen inzetten om hun stadsgenoten te helpen. Het aantal vrijwilligers is dit jaar met 8,4% gestegen van 3.262 naar 3.536 vrijwilligers in vergelijking met 2015. SOORTEN VRIJWILLIGERS • Flexvrijwilligers: Dit zijn mensen die het prettig vinden om eens in de zoveel tijd hulp te bieden. Het staat de flexers vrij om zich wel of niet aan te melden bij de oproep van de kant van Present voor een project. • Reguliere vrijwilligers: Dit zijn vrijwilligers(groepen) die zich een dag/dagdeel willen inzetten. Het betreft doorgaans groepen aangeboden door kerkgenootschappen, studentenverenigingen of soortgelijke organisaties. • Bedrijvengroepen: In het bedrijfsleven krijgt het begrip ‘maatschappelijk ondernemen’ een steeds hogere prioriteit. Present merkt dit door het toenemende aanbod van vrijwilligerteams door zowel grote als middelgrote en kleine ondernemingen voor deelname aan incidentele projecten. De ene keer gebeurt dit in het kader 8

/////////////////////////////////////////////

van het thema ‘Bedrijfsuitjes’, dan weer in de vorm van educatie van medewerkers. In de meeste gevallen gaat het om een eenmalige inzet, maar wij merken dat het vrijwilligerswerk deelnemers zo goed bevalt dat hun werkgevers zich graag in de toekomst opnieuw aanmelden. • Structurele vrijwilligers: Dit zijn vrijwilligers die Present ondersteunen in de dagelijkse bezigheden. Van kantoorwerkzaamheden tot logistieke activiteiten, van materialen aanschaffen tot de begeleiding van de vrijwilligersgroepen. Door de spontane hulp van deze categorie vrijwilligers lukt het ons om onze overheadkosten laag te houden en het aantal projecten hoog.

Figuur 1: Dit diagram toont de achtergrond van de vrijwilligers die zich in 2016 aanmeldden bij Present Amsterdam. weergegeven. JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM


ACHTERGROND Uit onze cijfers blijkt dat de grootste groep vrijwilligers bestaat uit de Flexgroep van Present (27%), gevolgd door vrijwilligers die uit het bedrijfsleven komen (22%). Verder bestaat een groot deel ook uit studenten (21%). Ook is er een groep jongeren die zich vanuit een maatschappelijke stage aanmelden als vrijwilliger. Tot slot is er een klein percentage van vrijwilligers die voortkomen uit een kerkgenootschap (5%).

jecten (8%) of voor projecten die plaatsvinden op een kinderboerderij (4%).

Figuur 2: In dit diagram wordt de inzet van vrijwilligers op verschillende projecten

INZET De grootste groep vrijwilligers zetten zich in voor Tuinprojecten of Sociale projecten (beide goed voor ca. 40%). Een kleine groep zet zich in voor schilderpro-

weergeven.

Hieronder staan 2 blogs van de website van Present Amsterdam aangaande het vrijwilligersinzet:

Present present op Bewonersmarkt Zuiderkerk Om de banden met de bewoners van de wijde omgeving van de Nieuwmarkt en de wijk die nog altijd bekend staat als de ‘Jodenbuurt’, te versterken, vond op 5 oktober 2016 voor de eerste keer een ‘Bewonersmarkt’ plaats. Liefst 33 sociale organisaties, waaronder naast Present Amsterdam ook het nauw met ons verbonden Burennetwerk, zetten hun beste beentje voor om de bezoekers bij te praten over hun inspanningen voor het goede doel. Dat doel wordt verduidelijkt door het affiche dat initiatiefnemer Stadsdeel Centrum aan het evenement meegaf: Bewonersmarkt Zorg, Welzijn en Bewonersinitiatieven Amsterdam Centrum. lees verder op pagina 10 >

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM

/////////////////////////////////////////////

9


De prachtig gerestaureerde kerk, waarvan de toren overigens momenteel weer ‘in de steigers staat’, had begin zeventiende eeuw de primeur de allereerste protestantse kerk te zijn in het voordien overwegend katholieke landschap van het land. Tegenwoordig vormt het gebouw een platform voor activiteiten van iedere aard.

Groene golf in Van der Pekbuurt Je hebt van die ‘achterstandswijken’ in de stad. Veel verslaafden, drugsproblematiek, criminaliteit. Corporatie Ymere kent bijvoorbeeld de Van der Pekbuurt in Noord en doet er alles aan die te ‘reanimeren’. Present werd gevraagd om vrijwilligers. Onder leiding van Ymere’s krachtdadige woordvoerder Ferdinand en steun van drie deskundigen van de Tuinenstichting: Marilies, Robertien en Hanneke gingen ruim tien medewerkers van Nuon er aan de slag. Taak: het opfleuren van met name voortuintjes in de buurt. Dankzij een gulle donatie van de Nuon Foundation was er een flinke dosis vers groen voorhanden. Ymere had de bewoners van de wijk tevoren flyers toegestuurd, waarin de plannen werden aangekondigd. Zo ontstond een opknapbeurt waar veel mensen blij mee waren. Na enkele uren stevig graven en planten zag de buurt er op slag vriendelijker uit. “Je merkt bij dit soort projecten altijd dat het hier leuk wonen is,” zegt Ferdinand tevreden.

10

/////////////////////////////////////////////

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM


3. Projecten

Figuur 3: De tabel toont de verhouding tussen sociale en praktische projecten in 2016.

AANTAL PROJECTEN Het aantal projecten is ook gestegen ten opzichte van 2015. Afgelopen jaar hebben we 679 projecten uitgevoerd ten opzichte van 614 in 2015. dat is een stijging van 11%. Hieronder kunt u meer zien over de vrijwilligers en projecten.

projecten staat de ontmoeting tussen mensen centraal. Tijdens praktische projecten worden de handen uit de mouwen gestoken en pakken de vrijwilligers een praktische klus aan. Dit klinkt als een duidelijke tweedeling, maar in de praktijk lopen deze twee vaak in elkaar over. De praktische projecten hebben namelijk ook altijd een sociaal aspect, omdat ze plaatsvinden op maatschappelijke locaties of bij mensen thuis die hulp nodig hebben. De ontmoeting tussen mensen vormt hierbij evengoed een belangrijk onderdeel. Daarentegen kunnen sociale projecten ook praktische aspecten hebben, bijvoorbeeld wanneer er gekookt moet worden voor een grote groep mensen.

SOORTEN PROJECTEN Groepen vrijwilligers die zich bij Present aanmelden mogen zelf bepalen op welke manier zij zich willen inzetten voor een ander. Op deze manier kunnen wij een project organiseren dat goed past bij de vrijwilligers, waarbij zij hun unieke kwaliteiten kunnen gebruiken. Omdat het aanbod van de vrijwilliger centraal staat, ontstaat er gedurende het jaar een variĂŤteit aan projecten. Grofweg maken we onderscheid tussen sociale en praktische projecten. Bij sociale

Voorbeelden van praktische projecten zijn schilderklussen bij mensen thuis of bij zorginstellingen, het opknappen van tuintjes bij bewoners die het onderhoud zelf niet meer aankunnen, klusjes bij een kinderboerderij of speeltuin, het schoonmaken van woningen die vervuild zijn geraakt etc. De mensen die geholpen worden zijn fysiek niet meer in staat om de klussen te klaren en hebben in hun beperkte netwerk geen andere mogelijkheden om hulp te mobiliseren. Bij sociale projecten valt te denken aan activiteiten bij maatschappelijke

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM

/////////////////////////////////////////////

11


organisaties, met mensen die wat extra persoonlijke aandacht nodig hebben. De doelgroepen zijn divers: ouderen, mensen met een fysieke of verstandelijke beperking, mensen met psychische problemen, (ex) dak- en thuisloze mensen, gezinnen met problemen etc. De activiteiten vormen een middel om elkaar te ontmoeten. Zo worden er vaak samen spelletjes gespeeld, wandelingen gemaakt, er wordt lekker gegeten en gedronken, muziek gemaakt, gedanst en natuurlijk wordt er ook veel gepraat. Deze ontmoetingen zijn dikwijls geestverruimend, blik-verbredend, inspirerend, confronterend, grappig of verdrietig en worden ervaren als waardevol van beide kanten.

Een van de vrijwilligers gaf bijvoorbeeld in de evaluatie aan: “Het heeft mensen die meededen op deze dag, (nog) meer doen beseffen dat een kleine inspanning veel verschil kan maken en dat er meer nood is in je directe omgeving dan wij soms denken.� In de evaluaties vragen we ook aan de vrijwilligers wat er beter kan. Wat keer op keer blijkt is dat een goede voorbereiding, duidelijke begeleiding en communicatie van groot belang zijn voor het slagen van een project. Zodra we op dit gebied steken laten vallen heeft dit effect op de kwaliteit en de impact van een project.

Aan het eind van de evaluatie vragen we de vrijwilligers om het project een rapEVALUATIE portcijfer te geven. De gemiddelde score In 2016 kregen we 25 evaluatie-formuis een 8,3. Ruim voldoende dus. lieren terug van groepen. Over het algemeen zijn die evaluaties zeer positief. Uit de antwoorden blijkt dat we er in slagen om ons doel te verwezenlijken: veel mensen geven aan dat ze zich door de projecten meer bewust worden van het feit dat er veel noodlijdende situaties zijn waarin zij als vrijwilliger een bijdrage kunnen leveren. Ook geven veel vrijwilligers aan dat de ervaring hen heeft aangemoedigd om vaker iets Figuur 4: Uit de evaluatie kwam naar voren dat het merendeel voor een ander te gaan de projecten een 8 gaf (52%). Dit werd gevolgd door een 9 doen. (28%), en een kleine groep gaf de projecten een 7 (12%) of een 10 (8%). 12

/////////////////////////////////////////////

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM


Opvallende projecten in 2016 STERKER DOOR VERBINDING In 2016 zijn Stichting Present Amsterdam samen met Stichting Present Zaanstreek een samenwerkingsproject aangegaan waarbij beide stichtingen kennis en ervaringen met elkaar delen door gezamenlijke projecten uit te voeren en te implementeren. Met deze projecten wilden beide stichtingen mensen aan de rand van de samenleving bereiken en hen een eindje op weg helpen in hun leven. Dit samenwerkingsproject kreeg de naam ‘Sterker door verbinding’. In deze samenvatting benoemen we kort de successen en leerpunten van de vier deelprojecten die zijn geformuleerd bij dit samenwerkingsproject. 1e project: samenwerking met Sociale Wijkteams Geïnspireerd op de samenwerking van Present Zaanstreek met de wijkteams is in Amsterdam een samenwerking opgezet met de wijkteams van Samen Doen. Daarnaast resulteerde de goede samenwerking tussen Stichting Dock en Present Zaanstreek in een samenwerking met Stichting Dock in Amsterdam. Het aantrekkelijke van deze samenwerking is dat er voor de beide stichtingen Present ook inkomsten mee worden gegenereerd. Voor Present Amsterdam zal dit hoogstwaarschijnlijk in 2017 rondkomen in de vorm van een pilot. 

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM

2e  project: bedrijveninzet van Present Amsterdam   Present Zaanstreek keek mee bij Present Amsterdam en leerde de vaardigheden om dit concept zelf op te starten. Daarnaast kregen bedrijven met open aanbod in regio Amsterdam ook de Zaanstreek als optie van inzet. Ondanks dat hier nog niet veel gebruik van gemaakt werd, is in 2017 het eerste bedrijf op deze manier gekoppeld aan Present Zaanstreek. 3e  project: het opzetten van het succesvolle project ‘Sociaal Tuinieren’ in de Zaanstreek In samenwerking met de Nederlandse Tuinstichting kijken we terug op een succesvolle uitbreiding en een samenwerking die in 2017 voortgang heeft en nog verder wordt uitgebouwd met Present Zaanstreek. 4e project: gezamenlijke activiteiten Dit zijn projecten zoals de ontgroening van Amsterdamse studenten, gezamenlijke PR/Communicatie rondom de landelijke vrijwilligersdagen van ‘NL Doet’ en een gezamenlijke kerstpakkettenactie. Al de gezamenlijk ondernomen acties verliepen zeer succesvol, en worden in 2017 eveneens voortgezet.

/////////////////////////////////////////////

13


14

Evaluerend zijn de activiteiten van Present Amsterdam en Present Zaanstreek door de samenwerking over en weer naar een hoger plan gebracht. En zijn er veel mensen die aan de rand van de samenleving staan geholpen door gemotiveerde vrijwilligers die zelf door deze ontmoetingen op hun beurt ook rijker zijn geworden. De werving voor dit project verliep eveneens voorspoedig, waardoor we boven begroting konden investeren en het deelproject 3, Sociaal Tuinieren, nog verder konden uitbreiden. Zoals aangegeven ging veel goed, maar er waren ook uitdagingen. Zo bleken de trainingsmomenten van Sociaal Tuinieren ingewikkelder om te plannen, mede omdat er sprake was van een interne verschuiving. Het werd goed opgelost en er kwam versterking, maar hierdoor konden niet alle geplande trainingen worden gegeven. Wel studeerde onze Coördinator Carlo de Waal af als Master Social Work en werd er geïnvesteerd in onderzoek naar gelijkwaardigheid en wederkerigheid bij o.a. Present Amsterdam en, in breder verband, Present Nederland. Het bracht een beweging en een gesprek op gang, wat nog gaande is, met Present breed (70 stichtingen Present landelijk). Tevens konden wij investeren in een teamdag. Die zorgde ervoor dat de samenwerking efficiënter en beter verliep. Bovendien inspireerde dit Present Zaanstreek om zelf ook een teamdag in de agenda te zetten. Doordat het project werd uitgevoerd met ervaren medewerkers van Present, bleek de te hanteren planning goed gevolgd te kun-

nen worden, op twee onderdelen na. Bedrijventraining vond plaats begin 2017 (deelproject 2) en er bleek een langere adem nodig te zijn om te komen tot een samenwerkingsverband (deelproject 1).

/////////////////////////////////////////////

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM

SOCIAAL TUINIEREN ‘Sociaal Tuinieren’ is in 2011 van start gegaan met een pilot in de Amsterdamse wijk Betondorp. Het project is na een positieve evaluatie sinds 2012 verder ontwikkeld in diverse wijken in Amsterdam en in Zaanstad. Met Sociaal Tuinieren worden in achterstandswijken de tuinen van ouderen en kwetsbare bewoners door groepen vrijwilligers opgeknapt en duurzaam beplant. De bewoners zijn zelf niet in staat hun tuin bij te houden en verkeren vaak in een sociaal isolement. Na afloop worden de bewoners gekoppeld aan een structurele vrijwilliger uit de wijk die regelmatig de tuin komt bijhouden. Op deze manier wordt sociaal isolement doorbroken en worden verwaarloosde tuinen weer groen. EVALUATIE 2016 In 2016 is het Sociaal Tuinieren project voortgezet. In deze projectperiode is het project onder begeleiding vanuit Amsterdam uitgebreid naar de Zaanstreek. Dit was de eerste uitbreiding naar een andere gemeente, waarbij de methodiek van Sociaal Tuinieren nauwlettend is gevolgd. Present Zaanstreek heeft bij Present Amsterdam meegekeken hoe de werving en inzet van vaste vrijwilligers voor het structurele onderhoud verloopt. Er


zijn in totaal 4 groepen in de Zaanstreek ingezet. De inzet vond plaats bij verzorgingshuis Pennemes. Plantendonaties Er vinden meer en meer plantendonaties plaats vanuit de categorie donateurs van de Nederlandse Tuinenstichting. Mensen die zelf hun tuin gaan veranderen en planten uit hun tuin over houden, doneren deze aan sociaal tuinieren en deze planten kunnen worden gebruikt bij het opknappen van de tuintjes. De planten krijgen een mooie nieuwe bestemming en de kosten van het project kunnen hiermee worden gedrukt. Samenwerking met Operatie Steenbreek Steeds meer tuinen in achterstandswijken worden betegeld, een ontwikkeling die zowel voor het straatbeeld, de sociale cohesie als de leefbaarheid in de wijken niet bevorderlijk is. In 2016 zijn wij daarom gaan samenwerken met Operatie Steenbreek, een landelijk werkende organisatie die verstening van particuliere tuinen tegengaat. In augustus 2016 hebben wij met succes een aantal versteende tuinen weer ‘vergroend’ en het structurele onderhoud ervan geborgd. Uitbreiding in andere wijken In 2016 hebben wij op verzoek van Eigen Haard pilots uitgevoerd in een aantal nieuwe wijken, waaronder de Dichtersbuurt in Nieuw West en Holendrecht in Zuidoost. Deze pilots verliepen succesvol en we willen in 2017-2018 het project in deze wijken voortzetten.

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM

VLUCHTELINGENWERK Meet & Eat Meet & Eat is de naam van avonden waarop Amsterdamse gastgezinnen vluchtelingen uitnodigen om bij hen te komen eten. Door dit warme gebaar van welkom ontstaan betekenisvolle ontmoetingen en relaties. Er zijn 22 avonden georganiseerd vanuit zeven verschillende locaties van het Leger des Heils (locatie Havenstraat en locatie Haaksbergweg en Marnixstraat), HVO Querido (Schipluidenlaan en Flierbosdreef) en COA (AZC Wenckebachweg en de Koepel in Haarlem) waar vluchtelingen worden of werden opgevangen. Gastgezinnen melden zich op deze locaties en gaan vervolgens met één of meerdere vluchtelingen naar huis om de maaltijd te gebruiken. Inmiddels hebben 1025 vluchtelingen gegeten bij 340 gastgezinnen. De reacties waren hartverwarmend en er zijn mooie contacten uit voortgekomen. De Amsterdammer kan betrokken zijn bij de vluchtelingen en de vluchteling voelt zich weer meer mens. Een van de meest bijzondere Meet & Eats was de 5 mei bevrijdingsmaaltijd Meet & Eat.

• deelname 130 vluchtelingen,100 uit Zaandam (in Amsterdam was men doorgereisd naar AZC’s). Vanwege het succes wordt het concept ‘Meet & Eat’ in 2017 verder uitgebreid. Naast het samen eten zullen er ook mogelijkheden zijn tot het gezamenlijk

/////////////////////////////////////////////

15


ondernemen van andere activiteiten, bijv. sporten. Tevens zijn er mogelijkheden om kennis te maken met groepen vluchtelingen door samen activiteiten te doen waarbij het werk gelijkwaardiger is opgesteld, zoals samen vrijwilligerswerk doen i.p.v. het voor een vluchteling te doen. OVERIGE PROJECTEN Voorwaarts In 2015 sloten we het project ‘Voorwaarts’ af met een positief resultaat van € 8.564 . Voorwaarts ging erom om na 10 jaar Present een efficiëntieslag te maken – intern, door 3 afdelingen in te richten in plaats van één loket, te weten ‘Bedrijven’, ‘Flexers’ en ‘Regulier’. We verzochten de betrokken fondsen, om het positieve resultaat van 2015 te investeren in werving, training en toerusting van de vaste vrijwilligers en stagiaires. De fondsen gingen hiermee akkoord. De vaste vrijwilligers waren erg blij met de trainingsmogelijkheden en dankbaar hebben zij er gebruik van gemaakt. Bijvoorbeeld: vrijwilligster Diana heeft o.a. de training ‘basisklussen in huis’ gevolgd. Diana werkt als begeleider van de tuinprojecten, maar heel geregeld vroegen bewoners haar of zij misschien ook kon helpen met een kleine praktische klus binnen. Na afloop schreef ze in een mail: ‘Straks lekker klussen voor Present, zeker nu ik meer geoefend ben’.

16

/////////////////////////////////////////////

Werving vrijwilligers Verder hebben wij geïnvesteerd in het werven van vaste vrijwilligers om de operationele organisatie te versterken. Streven was om tenminste 4 vaste vrijwilligers aan te trekken, wat is gelukt. We zijn erg blij met de flexibiliteit van de betrokken vermogensfondsen, waardoor wij alle toegezegde financiën mochten besteden, en hiermee is het project ‘Voorwaarts’ afgerond. Present werkt efficiënt met de opgevoerde drie afdelingen en in de loop van 2016 is daar inmiddels een vierde afdeling bijgekomen, voor ons werk met vluchtelingen.  Versterken van de structurele capaciteit Tenslotte nog een project dat is afgerond in 2016: Versterking van de structurele capaciteit. Dit project werd mogelijk gemaakt door het Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor en de Stichting Hulp na Onderzoek. Aanleiding voor dit project was de wens om binnen onze groeiende organisatie een stabiele inkomstenstroom te ontwikkelen vanuit bedrijven en particulieren die het werk van Present Amsterdam willen ondersteunen. Onze medewerkster Wendy Molenaar heeft dankzij de genoemde fondsen er succesvol aan gewerkt, met als resultaat een stabielere inkomstenstroom, met name vanuit de bedrijvenkant. Inmiddels is Wendy coördinator geworden van deze bedrijfstak van Present Amsterdam.  

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM


4. Communicatie & Samenwerking

COMMUNICATIE SOCIAL MEDIA De afgelopen jaren is het gebruik bij Present van social media en in het bijzonder Facebook toegenomen. Present Nederland heeft in het najaar op Facebook een advertentiecampagne gehouden om meer volgers van de Facebookpagina van Present te krijgen. Er zijn daarnaast veel verschillende mooie nieuwsberichten gemaakt die Present Amsterdam ook heeft gedeeld op de Facebookpagina. Uiteindelijk hopen we daarmee ook meer fondsen en vrijwilligers te werven. Facebook is het meest relevante social media kanaal richting onze doelgroepen en wordt dus optimaal ingezet. Enige uitzondering is Linkedin. Dit zakelijke social media kanaal is zeer relevant richting de bedrijven. Hier plaatsen we posts die gerelateerd zijn aan bedrijven waar we mee samenwerken. In 2016 startte Present Amsterdam met 507 volgers van de Facebookpagina en zijn doorgestegen naar 755 aan het einde van het jaar. Een zeer mooie groei. Ook zien we de interactie met volgers toenemen in likes, shares en comments door het vaker plaatsen van berichten die meer gevarieerd, activerend en inspirerend zijn. Het maken van een Facebookbericht om onder andere het JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM

verloop van een project te tonen zit nu meer ingeburgerd bij de coördinatoren en projectbegeleiders. De verwachting is dat de betrokkenheid nog meer gaat toenemen indien er op regelmatige basis nieuws via Facebook en Linkedin gedeeld zal worden. Naast social media communiceren wij ook via de website en via een maandelijkse nieuwsbrief die per email wordt verstuurd. In 2016 is er veel aan de website gesleuteld. Er zijn meer pagina’s in het Engels te lezen, de pagina’s zijn verbeterd in leesbaarheid en structuur en komen hoger in de zoekresultaten voor via de zoekmachines als Google. Elk maand hebben wij nu minstens 3 nieuwe nieuwsartikelen op de website staan. De nieuwsartikelen worden structureel elke maand aangekondigd in de nieuwsbrief. Eind 2016 waren ongeveer 485 mensen geabonneerd op de nieuwsbrief. De communicatie en PR was in het najaar van 2016 door onze stagiair Erwin Rijser opgepakt en zal in 2017 weer door nieuwe stagiaires overgenomen worden. VAN ‘HULP BIEDEN’ NAAR ‘SAMEN DOEN’ Algemeen coördinator Carlo de Waal een praktijkgericht onderzoek uitgevoerd, vanuit zijn gevolgde Master Social Work. In november 2016 ­studeerde

/////////////////////////////////////////////

17


hij af met zijn thesis getiteld ‘Van hulp bieden naar Samen doen’. Uit zijn onderzoek bleek dat er overbelasting van zowel hulpvragers als vrijwilligers op de loer licht als er niet gelijkwaardig met elkaar wordt omgegaan. Tevens heeft wederkerigheid dan geen kans, terwijl dit een steeds belangrijker issue wordt in het maatschappelijk debat. Met een ontworpen ingreep is de focus nu van Present aan het verschuiven naar niet alleen hulp bieden, maar het samen met de hulpvrager op te lossen, en zo ruimte te creëren voor wederkerigheid. Inmiddels wordt er bij zeven lokale stichtingen hiermee gepionierd, i.s.m. Present Nederland. Stichting Present heeft een blog hierover geschreven waarin dieper wordt ingegaan op dit concept: Van ‘hulp bieden’ naar ‘samen doen’ Brug vormen Zoals jullie allemaal weten vormt Stichting Present al meer dan 10 jaar een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. In de afgelopen jaren is er in het maatschappelijk veld veel veranderd. Met name de transformatie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving heeft veel impact gehad op de manier waarop er gekeken wordt naar zorgen voor elkaar.

vormen waarop men iets terug kan doen voor hulp die men krijgt. Dat kan praktisch zijn door een kopje koffie maar het kan ook sociaal zijn, omdat iemand zijn leven openstelt voor een groep mensen die hij/zij niet kent. Wederkerigheid (in welke vorm dan ook) kan alleen ontstaan als iemand daar ruimte voor krijgt binnen een gelijkwaardige relatie tussen degene die komt helpen en degene die hulp krijgt. Ook binnen Present speelt sinds een paar jaar de vraag welke rol gelijkwaardigheid en wederkerigheid hebben binnen de Presentformule. In de afgelopen twee jaar heeft Carlo de Waal hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Deze brug staat symbool voor het werk van Present volgens de Presentformule: • een groep vrijwilligers komt eenmalig hulp bieden aan een kwetsbare bewoner die hulp nodig heeft Eigen ervaring: ik werk voornamelijk met vrijwilligers vanuit het bedrijfsleven en merk dat er vaak een grote afstand is tussen de werelden van de mensen die komen helpen enerzijds. Dat zijn vaak hoogopgeleide mensen, gewend aan de zakelijke wereld vol efficiëntie en

Wederkerigheid en gelijkwaardigheid Tegen deze achtergrond zijn de thema’s wederkerigheid en gelijkwaardigheid steeds belangrijker geworden. Wederkerigheid kan bestaan uit alle mogelijke 18

/////////////////////////////////////////////

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM


planmatigheid. En anderzijds de hulpontvanger. Als deze afstand niet wordt overbrugd, merk je vaak dat de vrijwilligers in een houding schieten die past bij hun professionele achtergrond: “We gaan zo snel en efficiënt mogelijk deze klus klaren. Mevrouw, gaat u maar lekker zitten, wij regelen het allemaal wel.” Dit voelt voor bewoner in veel gevallen precies zoals je hier kan zien: overweldigend. Dit is niet wat we willen, als Present. Wij willen dat niet alleen de uitkomst van het project positief is (de geschilderde muur). We willen dat ook het project zelf een positieve ervaring is voor zowel de vrijwilligers als de hulpontvangers. Dit vraagt dan ook om een investering in gelijkwaardig contact. Hoewel de mensen op heel veel vlakken van elkaar kunnen verschillen, zijn ze in de kern als mens gelijk aan elkaar. Aan ons de taak om dit bewustzijn te stimuleren, zodat er tijdens de projecten een gelijkwaardige ontmoeting plaatsvindt. Waar even veel ruimte is voor de bijdrage van bewoner als voor de bijdrage van de vrijwilligers.

elkaar willen we de verschuiving maken van “zorgen voor” naar “zorgen dat”. We willen hier de komende tijd flink in investeren, zodat het in alle lagen van de organisatie doordringt. Wij hopen dat jullie ons hierin willen steunen!

Volgende stappen Carlo heeft in zijn onderzoek een begin gemaakt met het ontwikkelen van een ingreep waarmee een gelijkwaardige relatie kan worden gestimuleerd binnen de projecten. Deze ingreep wordt momenteel verder ontwikkeld. Dit wordt gedaan in samenwerking met een aantal lokale stichtingen Present die verenigd zijn in proeftuinen wederkerigheid. Met JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM

/////////////////////////////////////////////

19


SAMENWERKING Adam helpt Present Amsterdam is gevestigd op de hoogste etage in een 17-eeuws pand van de Protestantse Diaconie, gelegen nabij het Waterlooplein. Present deelt die verdieping met o.a. geestverwanten als de sociale instellingen ‘Serve the City’ en ‘Burennetwerk’.

20

Serve the City vooral van pas bij praktische projecten. Voor haar vrijwilligersevents zijn soms extra hulpvragen nodig die dan via Present worden aangeleverd. Verder wisselen de organisaties informatie uit om diverse projecten te kunnen verwezenlijken.

Deze 3 organisaties werken nauw samen onder de overkoepeling ‘Adam Helpt’. Adam Helpt is Voor bedrijven die maatschappelijk betrokken willen ondernemen de ideale partner (voor meer info: www.adamhelpt.nl). De samenwerking tussen Present, Burennetwerk en Serve the City is breder dan Adam Helpt alleen. Burennetwerk bemiddelt individuele vrijwilligers (goede buren) op kleine projecten/ klussen/sociale activiteiten. Wanneer Burennetwerk een project ontvangt dat groter is dan het aankan, kan Present het opvangen en andersom. Verder komt de samenwerking met

Maatschappelijke organisaties De afgelopen jaren zijn de woningcorporaties een belangrijke samenwerkingspartner gebleken voor onze stichting en daar wordt veel in geïnvesteerd. Hulpverleners die betrokken zijn bij deze organisaties dienen over het algemeen een hulpvraag in voor een hulpbehoevende waarbij de hulp van vrijwilligers terdege een verschil kan maken. Present zet tegenover deze hulpvragen verscheidene groepen vrijwilligers in. In 2016 is de samenwerking met maatschappelijke organisaties geïntensiveerd in vergelijking met het voorgaande jaar. Dit was een gevolg van het samenwerkingsproject ‘Sterker door verbinding’ (zie pagina 13 voor uitgebreide beschrijving) en ook van een versterkte samenwerking met stadsdelen (groei van drie naar vijf). In Sterker door verbinding zat een onderdeel samenwerking met wijkteams. Present Zaanstreek was/is hier zeer bedreven in en hierop geïnspireerd is Present Amsterdam haar contacten gaan verbreden, o.a. met de Samen Doen wijkteams en met Stichting Dock. De samenwerking met meer stadsdelen resulteerde bovendien in gezamenlijke initiatieven met andere partijen, zoals Partenshouse, Remakr, Sadaqah en de diverse sociale loketten van de stadsdelen.   

/////////////////////////////////////////////

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM


Zorginstellingen Ook zorginstellingen zijn belangrijk

voor Present Amsterdam. Bij diverse verpleeghuizen, verzorgingshuizen en woonlocaties zet Present regelmatig groepen in voor sociale projecten. Doordat het budget voor sociale activiteiten bij zorginstellingen steeds krapper wordt, neemt het belang van de inzet van vrijwilligers juist hier steeds meer toe. Een belangrijke partner op dit terrein is de corporatie Cordaan. We werken veel met haar samen, omdat zij meerdere vestigingen heeft, verspreid over de hele stad. Bovendien is er een grote welwillendheid om gebruik te maken van ons aanbod. Met een aantal vrijwilligerscoĂśrdinatoren van Cordaan is in de loop van de jaren een plezierige samenwerking tot stand gekomen. Behalve bij Cordaan worden ook regelmatig groepen ingezet bij Amstelring, Philadelphia, Amsta en Evean. In de praktijk blijkt dat als een begeleider eenmaal heeft ervaren hoe leuk het kan zijn om met incidentele vrijwilligers te werken, dit dikwijls het begin is van een vruchtbare samenwerking. Meestal leidt dit dan ook tot de inzet van meerdere Present groepen. In 2016 is de inzet via zorginstellingen flink gegroeid. Dit kwam met name doordat Present niet alleen praktische projecten ging verzorgen voor de flexersafdeling, maar ook sociale. Zo waren wekelijks meerdere groepen vrijwilligers actief bij zorginstellingen en is met een heel aantal locaties een structurele samenwerking gestart. Daarnaast groeide het aanbod vanuit bedrijvengroepen ook op dit vlak, wat in totaal maakte dat er in 2016 veel is samengewerkt met de zorginstellingen.Â

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM

/////////////////////////////////////////////

Woningcorporaties Present werkt al jaren nauw samen met de woningcorporaties Ymere, Eigen Haard, Stadgenoot, Rochdale, Cordaan en de Alliantie. Deze corporaties leveren regelmatig hulpvragen aan, op initiatief van de wijkbeheerders. Net als bij de samenwerking met maatschappelijke organisaties zet Present groepen vrijwilligers uit om de woningcorporaties te ondersteunen. Tevens wordt er met deze woningcorporaties ook informeel overlegd over de concrete invulling van de samenwerking. In 2016 is de samenwerking met de woningbouw verder verbreed. De gebiedsbeheerders en wijkbeheerders zijn cruciaal bij inzet van de vrijwilligersgroepen. Zij werken als professional in de wijk en weten goed wie echt hulp nodig heeft. Doordat zij een bekend gezicht zijn in de wijk is er vanuit de kwetsbare bewoner vertrouwen dat ook de hulp via Present betrouwbaar is. Daarnaast waren er in 2016 weer veel grotere groepen (veelal afkomstig van bedrijven en studentenwereld). Zij worden vaak ingezet in overleg met de wijkbeheerders van de woningbouworganisaties. Ontvangst gebeurt dan bij een centraal pleintje in de wijk of bij het wijkkantoor; van daaruit wordt er enthousiast in de wijk gewerkt aan soms wel 10 a 20 tuinen per dag. Er ontstaat zo veel zichtbare positieve energie in de wijk. De projecten geven vaak een impuls aan andere bewoners in de wijk om ook met hun tuin aan de slag te gaan.

21


22

Andere vrijwilligersorganisaties Een aantal Amsterdamse vrijwilligersorganisaties komt jaarlijks enkele keren bij elkaar voor informeel overleg. Dit heeft onder andere geleid tot de publiciteitscampagne ‘Vrijwilliger Bedankt’, waarin vrijwilligers erkenning kregen voor hun inzet via Facebook, AT5 en andere media. In 2017 ‘bewonen’ wij nog steeds hetzelfde pand, waarin wij goed kunnen samenwerken met de andere organisaties. Doordat Present echter steeds meer medewerkers telt, blijkt ons kantoor soms te krap. Daarom is de kantoorruimte inmiddels anders ingedeeld. Van de vruchtbare samenwerking met Serve the City en Burennetwerk hebben wij geleerd dat vrijwilligersorganisaties niet elkaars concurrenten zijn, maar elkaar juist goed kunnen versterken. Zij beschikken immers elk over een eigen netwerk van vrijwilligers, een eigen werkwijze en eigen contacten met hulpvragers. Stichting Present Amsterdam werkt tevens samen met diverse collegavrijwilligersorganisaties in Amsterdam om zo de effectiviteit van haar werk te kunnen vergroten. Eens in de zoveel tijd komen enkele vrijwilligersorganisaties, waaronder Present, bijeen voor informeel overleg. Één van de resultaten van deze samenwerking is ‘Amsterdam bedankt’. Dat is een initiatief van Vrijwilligers Centrale Amsterdam en haar partners: ABC Alliantie West, Amsterdam Cares, Gilde Amsterdam, Markant, Stichting Present Amsterdam, Unie van Vrijwilligers en ViiA.

Op dit ogenblik telt Amsterdam meer dan 320 duizend vrijwilligers. Hun bijdrage is van groot belang voor vele Amsterdammers en voor de stad als geheel. Daarom bedanken we op 7 december, de Nationale Vrijwilligersdag, alle vrijwilligers die de stad rijk is. ‘Amsterdam bedankt’ roept Amsterdammers op om zelf een vrijwilliger in hun naaste omgeving te bedanken voor zijn of haar inzet. Tot slot werkt Present samen met Vrijwilligerscentrale Amsterdam die het portal www.vrijwilligerswerkinamsterdam.nl onderhouden. Zo kunnen mensen zich direct kunnen opgeven voor Present.

/////////////////////////////////////////////

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM


5. Organisatie

OPERATIONELE TEAM & BESTUUR Carlo de Waal

Algemeen Coördinator, fondsen

Hanneke van Bezooijen

Voorzitter

Wendy Molenaar

Coördinator Bedrijven

Paul van Oosten

Algemeen bestuurslid

Marjon de Jeu

Coördinator Flexers

Teun-Pieter de Snoo

Algemeen bestuurslid

Herman Bouma

Coördinator Regulier, per december 2016 interim coördinator Present Haarlem

Guido van Voornveld

Algemeen Bestuurslid

Caroline Juffer

Coördinator sociale projecten, boekhouding

Tim Vreugdenhil

Algemeen Bestuurslid

Karin Schreurs

Coördinator Vluchtelingen

Jacco Jochemsen

Penningmeester

Indira Bart

Kantoor hulpvragen

Ana Martinez

Opvolgend penningmeester

Diana Hartog

Groepen begeleider

Kees den Boer

Logistiek, begeleider bij projecten

Simon Mul

Logistiek, begeleider bij projecten

Hilbert Westerhuis

Logistiek

John van den Eijnden

Logistiek/Flexer

Jan Vos

Present Journalist; PR/ Communicatie/Eindredactie

Present werkt intensief samen met de Hogeschool van Amsterdam, opleiding TP – toegepaste psychologie. In 2016 liepen 6 tweedejaars TP-ers stage en 3 derdejaars en één vierdejaars. Daarnaast

werkt Present samen met Erasmus, waarbij Europese stagiaires zich voor 2 tot 6 maanden inzetten. In 2016 was er zo een Griekse, drie Zwitsers en een stagiair uit Finland om Present te helpen.

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM

/////////////////////////////////////////////

23


Tenslotte hadden we in 2016 een stagiair toegepaste psychologie via het NTI opleidingsinstituut. Met allen waren we

zeer blij en ook in 2017 worden veel volop stagiaires ingezet.

ORGANOGRAM

Bestuur Present Nederland

Personeels-­

Algemeen

communicatie

zaken

coördinator

Present

Coördinator

Coördinator

Coördinator

Coördinator

Journalist

regulier

flexers

bedrijven

vluchtelingen

Begeleiders

Begeleiders

Begeleiders

Begeleiders

PRESENT NEDERLAND Present startte in Zwolle in 2003, en Amsterdam werd in 2005 de tweede stichting Present gestart. In 2006 werd Present Nederland opgericht en volgden er – mede dankzij het Oranje Fonds groeiprogramma en vele andere fondsen heel veel meer locaties. Middels een franchiseovereenkomst werkt met samen en fungeert Present Nederland o.a. als coaching- en trainingsorgaan. Tevens verzet ze veel werk in het landelijke netwerk van de informele en formele zorg. 24

/////////////////////////////////////////////

Fondsen

logistiek

PR/

hulp­vragen

Team(op de foto vlnr): Tiemen Zeldenrust (directeur), Wilma Oosterhuis, Cato Bakker, Jeannette den Hartog, Marleen de Vries en Arjan Klein). Niet op de foto Jantine Dekker.

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM


6. Financieel Jaarverslag

Stichting Present Amsterdam is een organisatie zonder winstoogmerk. Onze kernactiviteit is het begeleiden van vrijwilligers die bereid zijn om zich in te zetten voor kwetsbare mensen in Amsterdam. Dat vraagt om continue investeringen in kwaliteit en zorgvuldigheid, ten behoeve van zowel vrijwilliger als hulpontvanger.

de continuïteitsreserve aan te vullen, die daarmee met €54.000,- momenteel nog onder het gewenste niveau ligt (d.w.z. 50% van de jaarlijkse omzet oftewel €124.400,-). Een dergelijke continuïteitsreserve achten wij gewenst om ook bij eventuele tegenvallers aan onze verplichtingen naar leveranciers en werknemers te kunnen voldoen.

Het kapitaal van Present bestaat vooral uit het team dat verantwoordelijk is voor de inzet en begeleiding van vrijwilligers. Net als vorig jaar is het team in 2016 uitgebreid om het groeiend aantal projecten te kunnen matchen en organiseren. In 2016 is het team gegroeid van 31 naar 33 personen, en de betaalde inzet is gegroeid van 2,2 fte naar 2,8 fte. Deze uitbreiding was nodig om de kwaliteit van de inzet van het groeiend aantal vrijwilligers te waarborgen.

In vergelijking met 2015 stegen in 2016 de totale inkomsten met 17% en de totale uitgaven stegen met 30%. Door de grotere toename van de uitgaven in vergelijking met de inkomsten is het resultaat afgenomen, maar nog altijd positief. Door meevallende inkomsten vanuit met name vermogensfondsen en partners, zijn de inkomsten beduidend hoger dan begroot. Doordat dit tijdig is opgemerkt in de organisatie, is het mogelijk geweest om de activiteiten te intensiveren waardoor de uitgaven eveneens boven begroting zijn uitgekomen.

De totale uitgaven in 2016 bedroegen afgerond €248.762,- terwijl de totale inkomsten afgerond €252.691,- waren. Met andere woorden, in 2016 heeft de stichting een positieve cashflow van €3.392,- bereikt (1,6% van de omzet). Dit is vergelijkbaar met het begrote resultaat: de planning was om een positieve cashflow van €6.455,- te realiseren. Het resultaat is grotendeels gebruikt om JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM

UITGAVEN De personele lasten vormen veruit de grootste uitgavenpost van Present. Het team van Present wordt aangestuurd door Carlo de Waal, in de vorm van een betaalde functie (0,7 fte). Daarnaast hadden aan het begin van 2015 3 teamleiders een betaalde functie: Herman

/////////////////////////////////////////////

25


Bouma (0,3 fte), Caroline Juffer (0,4 fte), Wendy Molenaar (0,6 fte), Marjon de Jeu (0,4 fte) en Karin Schreurs (0,3 fte).

26

/////////////////////////////////////////////

Het meeste werk wordt echter verricht door een team van (onbetaalde) structurele vrijwilligers.

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM


In 2015 waren de personeelkosten verantwoordelijk voor 70% van de totale uitgaven. Veruit het grootste deel van de personeelskosten heeft direct betrekking op vrijwilligersbemiddeling, onze kerntaak. Die kerntaak vraagt ook om het maken van diverse niet-personele kosten, namelijk de uitgaven voor zaken als tuin- en schildermateriaal (eigen be-

stedingen), samen goed voor 13% van de totale uitgaven. De publicatie en communicatie-uitgaven (7%) betreffen het voorleggen en verantwoorden van projectuitgaven. De overige uitgaven betreffen onder andere de huisvestingskosten (3%), accountant- en advieskosten (1%) en de fee aan onze landelijke koepelorganisatie Present Nederland (1%).

Besteding van de middelen

Als we kijken naar de ontwikkeling van de uitgaven over een langere periode, dan valt vooral op dat de kosten voor eigen bestedingen een steeds groter deel van de bestedingen opneemt. Dit komt enerzijds door de gestegen projectkosten voor o.a. materiaal en materieel, anderzijds door het efficiĂŤnter werken van het personeel waardoor het relatieve aandeel van de personeelskosten afnemen.

We kunnen de uitgaven ook op een iets andere manier bekijken, door de verschillende uitgaven in te delen in drie categorieĂŤn: uitgaven aan onze kerntaak (vrijwilligersbemiddeling), uitgaven aan beheer en administratie en uitgaven aan fondsenwerving. Deze indeling is ook terug te vinden in de bovenstaande figuur.

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM

/////////////////////////////////////////////

27


28

We zijn erin geslaagd om net als voorgaande jaren het overgrote deel van onze middelen te besteden aan onze kerntaak (89%). Daarnaast hebben we in 2016 9% van de uitgaven besteed aan fondsenwerving, wat iets meer is dan de afgelopen jaren het geval was. Deze uitgaven vallen desalniettemin binnen de gestelde norm van maximaal

14%, afgeleid van het gemiddelde in de sector Zorg & Welzijn en de kosten van de externe fondsenwerver. De kosten voor fondsenwervering bestaan uit uren die betaalde krachten uit ons team erin hebben gestoken, plus de vergoeding voor het externe fondsenwervingsbureau Transmisse Fundraising.

In 2016 stegen zowel het aantal ingezette vrijwilligers (met 8%) als het aantal projecten (met 11%) ten opzichte van 2015. Omdat het aantal vrijwilligers en projecten minder hard zijn gegroeid dan de uitgaven, zijn de kostprijs per

vrijwilliger en project gestegen (zie onderstaande figuur). De kostprijs van het vrijwilligerswerk en de efficiĂŤntie van de organisatie is daarmee vergelijkbaar met voorgaande jaren.

/////////////////////////////////////////////

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM


INKOMSTEN Voor haar inkomsten steunt Present op vijf pijlers: vermogensfondsen (26%), woningbouwcorporaties (19%), gemeentelijke subsidies (30%), donaties (6%) en vergoedingen van bedrijven (19%) (zie onderstaande figuur). De keuze voor deze vijf pijlers is een bewuste: wij hech-

ten aan variatie in onze inkomstenbronnen omdat we ervoor willen waken om als vrijwilligersorganisatie een verlengstuk te worden van een professionele organisatie. Bovendien beschermen wij op deze manier onze organisatie zo goed mogelijk tegen het risico van het wegvallen van inkomstenbronnen.

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM

/////////////////////////////////////////////

29


30

Als we de inkomsten in 2016 vergelijken met de inkomsten in voorgaande jaren dan valt op dat de inkomsten uit vermogensfondsen en partners stegen, terwijl de inkomsten vanuit de lokale overheid terugliepen. Deze daling was conform verwachting omdat we in 2015 een een-

malige innovatie-subsidie van de centrale stad hadden ontvangen. De stijging van de inkomsten vanuit partners, veelal bedrijven die tevens vrijwilligers leveren, is van strategisch belang en hier zal de komende jaren ook onverminderd op worden ingezet.

Tenslotte: Bijlage 1 geeft een meer gedetailleerd financieel overzicht in de vorm van verkorte balans, exploitatieoverzicht en lastenoverzicht, voorzien van een korte toelichting. Bijlage 2 bevat de begroting over de boekjaren

2016 en 2017. In bijlage 3 is de accountantsverklaring opgenomen. De gehele jaarrekening over het boekjaar 2016 is beschikbaar via onze website: http:// stichtingpresent.nl/amsterdam.

/////////////////////////////////////////////

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM


6. Bijlagen

BIJLAGE 1: ACCOUNTANTSVERKLARING Beoordelingsverklaring JAARREKENING 2016 Opdracht Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van €85.939,- en de staat van baten en lasten sluitende met een saldo van €3.929,- beoordeeld. Beoordelingsverklaring Wij hebben de in ons rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Present Amsterdam te Amsterdam beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en het exploitatieoverzicht over 2016 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de huishouding is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM

de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Onze verantwoordelijkheid Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2400 “Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten”. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. Een beoordeling in overeenstemming met de Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de huishouding, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens, alsmede het evalueren van de verkregen informatie. De werkzaamheden uitgevoerd in het

/////////////////////////////////////////////

31


kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

rekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Present Amsterdam per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016.

Wezep, 10 mei 2017 Conclusie Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaar-

32

/////////////////////////////////////////////

Drs. J. Smit AA KRC Van Elderen Accountants Belastingadviseurs

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM


BIJLAGE 2: BEGROTINGEN 2016 EN 2017 2017

2016

LASTEN

1. PERSONEEL

Brutosalarissen

125.000

Sociale lasten

18.400

17.100

Pensioenpremie werknemers

11.200

10.400

Kosten ziekteverzuimverzekering

1.600

1.500

Reiskosten woon-werk verkeer

320

300

Vrijwilligersvergoedingen

18.860

17.500

Opleidings- en trainingskosten

5.400

5.000

Diverse personeelskosten

1.100

1.000

Subtotaal

181.880

2. KANTOOR- EN ORGANISATIE

Huisvesting

Reiskosten

-

-

Kantoorbenodigdheden

540

530

Onderhoud inventaris

330

320

Catering

430

420

Telefoonkosten

860

840

Internetkosten

660

650

Verzekeringen algemeen

3.570

3.500

Administratiekosten

1.530

1.500

Accountantskosten

3.060

3.000

Automatiseringskosten

-

Overige algemene kosten

330

320

Afschrijvingskosten inventaris

330

320

Subtotaal

19.900

19.500

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM

  € 116.000

€ 168.800

8.260

8.100

/////////////////////////////////////////////

33


3. PROJECTEN

Projectkosten - Sociaal Tuinieren

5.000

5.000

Projectkosten - Algemeen

10.000

10.000

Projectkosten - Meat and Eat

3.000

Subtotaal

18.000

15.000

4. REPRESENTATIE EN FONDSENWERVING

Representatiekosten

3.100

3.000

Fondsenwerving

9.800

12.495

Lidmaatschappen

4.000

4.000

Marketing

Subtotaal

-

16.900

19.495

34

Totale lasten

236.680

BATEN

Algemene subsidie fondsen

70.000

89.250

Algemene subsidie teamuitjes

35.000

30.000

Algemene subsidie woningbouwverenigingen

45.000

44.500

Algemene subsidie overheden

86.000

60.000

Algemene subsidie partners

Algemene giften

Overige inkomsten

-

5.500

-

222.795

5.000 -

Rente spaarrekening

500

500

TOTAAL BATEN

242.000

229.250

Toevoeging Continuiteitsreserve

/////////////////////////////////////////////

5.320

6.455

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM


BIJLAGE 3: JAARREKENING Balans per 1 januari 2017 ACTIVA

PASSIVA

Materiele vaste activa 849

Continuïteitsreserve

54.000

Vorderingen

56.061

Bestemmingsreserve

17.000

Liquide middelen

29.029

Overige reserves

1.428

Kortlopende schulden 13.511 Totaal

85.939

Totaal

85.939

Alle posten in de balans worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde. De afschrijvingen op inventaris bedragen 20% van de verkrijgingprijs. Geheel afgeschreven materiële vast activa zijn niet in het overzicht materiële vast activa opgenomen. De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM

/////////////////////////////////////////////

35


Exploitatieoverzicht over 2015 Werkelijk 2016

Begroot 2016

Werkelijk 2015

185.876

168.750

124.810

66.500

60.000

91.500

315

500

439

252.691

229.250

216.749

Vrijwilligerswerk bemiddeling

220.303

197.397

170.302

Lasten eigen fondsenwerving

23.029

20.129

10.825

5.430

5.269

10.085

248.762

222.795

191.212

Saldo van baten en lasten

3.929

6.455

25.537

Continuitetisreserve

1.000

6.000

23.000

Bestemmingsreserve

2.293

0

2.707

636

455

-170

Baten Baten uit eigen fondsenwerving Subsidies van overheden Baten uit beleggingen

Som der baten Lasten

Beheer en administratie Som der lasten

Overige reserve

36

/////////////////////////////////////////////

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM


Baten overzicht 2016

Werkelijk 2016

Begroot 2016

Werkelijk 2015

66.500

60.000

91.500

43.000

44.500

41.000

58.832

60.250

33.031

55.044

35.000

50.779

Rente

315

500

439

Totaal

252.691

229.250

216.749

Overheid Gemeente Amsterdam

45.000

Stadsdeel Centrum

5.000

Stadsdeel Noord

5.000

Stadsdeel Oost

5.000

Stadsdeel Zuid

5.000

Stadsdeel Nieuw West

1.500

Woningbouwverenigingen Eigen haard

10.000

Stadgenoot

5.000

Ymere

28.000

Fondsen VSB Fonds

20.000

Fundatie Luden van Stoutenberg* *

3.900

BJA-COW

10.000

Sluyterman van Loo* *

10.000

MC van Beek

10.000

Sioc

7.500

Sint Nicolaas Gasthuis

2.500

Insinger Stichting

6.000

Partners Bedrijven

43.046

Giften (kerken, particulieren)

11.998

* Onderdeel van Fundatie van de Santheuvel Sobbe * * Project Sterker door Verbinding,deels gelabeld aan Present Zaanstreek.Verdeling inkomsten 1/6e Zaanstreek, 5/6e Amsterdam. Totaal € 69.900, 5/6e deel is €58.832 JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM

/////////////////////////////////////////////

37


Bestemmingsreserves Project Voorwaarts De Bestemmingsreserve ‘Project Voorwaarts’ heeft als doel om de organisatie van Present te versterken. Intern willen we de organisatie zo inrichten dat we de verwachte groei goed aankunnen. Er worden drie afdelingen operationeel, te weten: het reguliere groepenwerk, de flexgroepen en de bedrijfsgroepen. Er was €11.000 bestemmingsreserve, waarvan €6.500 is besteed, €2.000 is overgeboekt naar bestemmingsreserve Project Wederkerigheid en €2.500 is terugbetaald op de ontvangen vergoeding 2014 van Haëlla Stichting Project Meet & Eat Ontmoetingsproject met vluchtelingen – Meet & Eat organiseert avonden waarop Amsterdamse gastgezinnen vluchtelingen uitnodigen om bij hen te komen eten. Door dit warme gebaar van welkom ontstaan betekenisvolle ontmoetingen en relaties. In 2017 worden variaten ontwikkeld: ‘Cook, meet & eat’, ‘Meet & sport’, ‘Mix/match & work’. Dankzij de volgende fondsen mogelijk gemaakt: Maria Stroot Fonds, RCOAK, RC Maagdenhuis, Hulp na Onderzoek, Papefonds, Projecten in Nederland (KNR) 31-12-2016

31-12-2015

3.707

0

15.000

5.000

3.707

1.293

15.000

3.707

Stand per 1 januari Bij dotatie Af: besteding Stand per 31 december

Project Wederkerigheid ‘Van hulp bieden, naar samen doen’ dat is kort gezegd waarover het project ‘proeftuinen wederkerigheid’ gaat. Present Amsterdam wil in haar werk meer inzetten op gelijkwaardigheid tussen hulpgever en hulpontvanger. Want vanuit gelijkwaardigheid kan er een wederkerige relatie ontstaan. Stand per 31 december 2016 was € 2.000.

38

/////////////////////////////////////////////

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM


Lasten overzicht 2016

Eigen bestedingen Publicatie en communicatie

Vrijwilligerswerk bemiddeling

Lasten eigen fondsenwerving

Beheer en administratie

Werkelijk 2016

Begroot 2016

Werkelijk 2015

32.364 0

0 18.254

0 0

32.364 18.254

15.000 15.495

28.034 7.045

32.364

18.254

0

50.618

30.495

25.349

165.534

4.206

4.782

174.522

168.800

143.569

368

9

11

388

320

675

8.098

206

234

8.538

8.100

7.300

13.939

354

403

14.696

15.080

14.319

151.998

4.775

5.430

198.144

192.300

165.863

220.303

23.029

5.430

248.762

222.795

191.212

Uitvoeringslasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Algemene lasten

Totaal

Toelichting op de jaarrekening 2016 Balans De liquiditeitspositie van Present aan het eind van het boekjaar 2016 is gezond: het saldo op bank- en spaarrekening bedraagt €29.029 en overstijgt ruim de kortlopende schulden, welke €13.511 bedragen (inclusief loonbelasting, vakantiedagenverpichting en vooruit ontvangen inkomsten voor 2017). Er staat verder nog voor €56.061 aan vorderingen op de balans. Dit betreft met name subsidies van lokale overheden, bijdragen van woningbouwverenigingen en openstaande facturen van bedrijven. Van de openstaande vorderingen is de verwachting dat alle binnen het komende boekjaar zullen worden voldaan. JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM

/////////////////////////////////////////////

39


Het positieve resultaat over het boekjaar 2016 is bestemd in de continuïteitreserve, bestemmingsreserve en overige reserves. De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico op korte termijn en om zeker te stellen dat Stichting Present Amsterdam ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Er wordt door het bestuur gestreefd de reserve een omvang te geven van zes maanden uitvoeringslasten. In het boekjaar 2016 bedroegen de uitvoeringslasten €248.762, op basis waarop geconcludeerd moet worden dat de huidige continuïteitreserve van €54.000 zich nog ruim onder het streefniveau van €124.400 bevindt. Het gradueel versterken van de continuïteitreserve zal daarom een aandachtspunt voor de komende jaren moeten blijven. Exploitatieoverzicht 2016 Een uitgebreide toelichting op het exploitatieoverzicht is gegeven in Hoofdstuk 6. Hier wordt volstaan met toelichting op enkele ‘technische’ details: De indeling in het exploitatieoverzicht is overeenkomstig richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de raad voor jaarverslaglegging. De baten zijn hierdoor onderverdeeld in baten uit eigen fondsenwerving en subsidie overheden. De posten baten uit eigen fondsenwerving is door Present Amsterdam vervolgens weer onderverdeeld in Vermogensfondsen, Woningbouwverenigingen en Partners (bedrijven, kerken en particulieren). De lasten worden conform richtlijn 650 ingedeeld in bestedingen aan doelstellingen, lasten beheer en administratie en lasten fondsenwerving. Het doel hiervan is goed inzicht te geven of de beschikbaar gestelde gelden daadwerkelijk aan de doelstellingen besteed worden en niet opgaan aan overhead binnen de organisatie. Present Amsterdam laat hier een gezonde verdeling zien die ruim binnen de norm van richtlijn 650 valt. In het overzicht van lasten 2016 is te zien dat 2 kostenposten direct aan 2 categorieën worden toegeschreven (projectkosten en PR-kosten aan resp. besteding aan doelstellingen en lasten eigen fondsenwerving). De overige kosten (onder kop uitvoeringslasten) worden verdeeld over de 3 categorieën naar rato van de besteedde uren aan die categorieën. Alle Present-medewerkers (zowel in vaste dienst als vrijwilligers) houden hiervoor urenstaten bij. De post beheer en administratie is een verzamelpost en bestaat voor het grootste deel uit de afdracht aan Present NL, accountants- en administratiekosten, telefoonkosten en verzekeringen. De gehele jaarrekening 2016 is beschikbaar via onze website: http://stichtingpresent.nl/amsterdam.

40

/////////////////////////////////////////////

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM


7. Factsheets NEDERLANDSE FACTSHEET

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM

/////////////////////////////////////////////

41


ENGLISH FACTSHEET

42

/////////////////////////////////////////////

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM


8. Met dank aan onze partners

Opmaak en druk: Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, www.buijten.nl JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM

/////////////////////////////////////////////

43


44

/////////////////////////////////////////////

JAARVERSLAG 2016 STICHTING PRESENT AMSTERDAM

Profile for Present Amsterdam

Present amsterdam jaarverslag 2016  

Present amsterdam jaarverslag 2016  

Profile for danny746
Advertisement