Vedtægter 2022

Page 1

VEDTÆGTER 2022

VEDTÆGTER 2022 / 1 KONGRES 2022

Kapitel 1 Forbundet

§ 1 Navn og hjemsted side 2

§ 2 Formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 2

§ 3 Hæftelse side 2

Kapitel 2 Medlemmer

§ 4 Optagelse side 2

§ 5 Kommunikation side 3

§ 6 Rettigheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 3

§ 7 Pligter side 4

§ 8 Sanktioner side 4

§ 9 Tvistigheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 5

§ 10 Udmeldelse side 6

Kapitel 3 Kontingent

§ 11 Kontingentperiode og -fastsættelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 6

§ 12 Kontingentopkrævning og -betaling side 7

§ 13 Indslusningsordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 8

Kapitel 4

Budgetter, regnskaber og revision

§ 14 Budgetter, regnskaber og revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 8

Kapitel 5 Kongres

§ 15 Kongres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 9

§ 16 Kongresdelegerede, -deltagere og observatører . . . . . . . . . . . . . . . .side 10

§ 17 Kongressens myndighed side 10

§ 18 Kongressens ledelse og dagsorden side 11

§ 19 Taleret, stemmeret, valg og afstemningsprocedurer på kongressen side 11

§ 20 Ekstraordinær afstemning side 12

Kapitel

§ 21 Landsdelsmøder side 13 § 22 Regionsmøder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 / VEDTÆGTER 2022
6 Landsdelsmøder og regionsmøder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side 13 Kapitel 7 Forbundsbestyrelse og udvalg § 23 Forbundsbestyrelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side 14 § 24 Forretningsudvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side 15 § 25 Økonomisk kompensation side 15 Kapitel 8 Forbundets opløsning § 26 Forbundets opløsning side 16 Kapitel 9 Vedtægternes legitimitet
27 Vedtægternes legitimitet side 16
§

Kapitel 1 – Forbundet

Navn og hjemsted

§ 1 Forbundets navn er Danmarks Sportsfiskerforbund

Stk . 2 Forbundets adresse er forbundssekretariats adresse . Denne samt andre kontaktinformationer findes på forbundets hjemmeside sportsfiskeren .dk .

Formål

§ 2 Forbundets formål er:

Som hovedorganisation for sports- og lystfiskerforeninger i Danmark, disses medlemmer samt forbundets personlige medlemmer at: - repræsentere og varetage medlemmernes interesser over for organisationer, myndigheder og andre - arbejde for, at der skabes det bedst mulige grundlag for alle til at dyrke lystog sportsfiskeri i Danmark

Hæftelse

§ 3 Forbundet hæfter kun for sine forpligtelser med den af forbundet tilhørende formue . Der påhviler ikke forbundets medlemmer eller forbundsbestyrelsen nogen personlig hæftelse,

Kapitel 2 – Medlemmer

Optagelse

§ 4 Optagelse i forbundet kan ske i en af følgende medlemskategorier: - medlemsforening - foreningsmedlem - personligt medlem - juridisk medlem

Medmindre andet fremgår af teksten, omfatter betegnelsen ”medlem” herefter alle medlemskategorier .

Stk . 2 Forbundsbestyrelsen træffer afgørelse om optagelse .

Forbundsbestyrelsen kan nægte optagelse, hvis den, der anmoder, har overtrådt forbundets vedtægter og bestemmelser, modarbejdet forbundets interesser eller på anden vis har optrådt illoyalt overfor forbundet eller et andet medlem .

Forbundsbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra optagelsesreglerne Optagelse af et ekskluderet medlem kan kun ske i henhold til § 8 .

VEDTÆGTER 2022 / 2

Stk . 3

Som medlemsforening kan optages enhver sports- og lystfiskerforening i Danmark, hvis virksomhed og vedtægter ikke strider mod forbundets vedtægter, og som på optagelsestidspunktet har mindst 15 medlemmer . Som foreningsmedlem optages ethvert medlem af en medlemsforening . Som personligt medlem kan optages enhver enkeltperson, der ikke er medlem af en medlemsforening .

Som juridisk medlem kan optages enhver anden juridisk person, hvis virksomhed eller vedtægter ikke strider mod forbundets vedtægter og som derved ønsker at støtte forbundet, men som i øvrigt ikke har rettigheder overfor forbundet

Stk 4

Optagelse som foreningsmedlem påhviler medlemsforeningen Anmodning om optagelse i en af de øvrige medlemskategorier sendes til forbundssekretariatet

En forening skal medsende egne vedtægter, og fremtidige ændringer til disse skal straks efter vedtagelse sendes til forbundssekretariatet .

Stk . 5 Medlemskab af forbundet følger kalenderåret .

Kommunikation

§ 5 Skriftlig kommunikation fra forbund til medlemmet sker som hovedregel som elektronisk post

Rettigheder

§ 6 Med respekt for afgørelser truffet af en voldgiftsret bevarer en medlemsforening sin selvstændighed i egne anliggender .

Stk . 2

Stk . 3

Ethvert medlem har ret til ”Sportsfiskeren” .

Ethvert foreningsmedlem og personligt medlem har ret til kurser samt andre medlemstilbud og -fordele som annonceret i ”Sportsfiskeren” eller på forbundets hjemmeside

Stk 4

Ethvert foreningsmedlem og personligt medlem har ret til indirekte repræsentation på forbundets kongres .

Et foreningsmedlem repræsenteres gennem den eller de medlemsforeninger, vedkommende er medlem af Et personligt medlem repræsenteres gennem den, blandt medlemmerne i den af De Danske Regioner hvor det personlige medlem er bosiddende, valgte repræsentant . Personlige medlemmer bosiddende i udlandet repræsenteres i den region, hvor forbundet har sin adresse

3 / VEDTÆGTER 2022

Stk . 5 Enhver medlemsforening og ethvert foreningsmedlem er dækket af den af forbundet tegnede kollektive ansvars- og arbejdsskadeforsikring

Stk . 6 Enhver medlemsforening har ret til:

- medlemsregistrering, kontingentopkrævning og medlemskommunikation gennem forbundet - juridisk rådgivning fra forbundets advokat - hosting af egen hjemmeside med begrænsede muligheder hos forbundet - faglig rådgivning og assistance indenfor forenings- og medlemsadministration, fiskeri-, natur- og miljøforvaltning - beskyttelse af foreningens dokumenterede fiskerettigheder - kurser og foredrag udbudt i forbundsregi Disse ydelser er generelt omkostningsfri . I visse tilfælde vil en omkostningsfordeling dog skulle aftales

Pligter

§ 7 Ved optagelse i forbundet tiltræder ethvert medlem forbundets vedtægter og er herefter forpligtede til at anerkende og overholde disse .

Stk 2 Medlemmer skal optræde loyalt overfor forbundet og hinanden

Stk 3 Et medlem må ikke overtage eller forsøge at overtage en medlemsforenings dokumenterede rettigheder uden dennes skriftlige samtykke .

Stk . 4 Et medlem, der ved udløbet af en aftale ønsker at erhverve en medlemsforenings rettigheder, kan kun indgå aftale herom efter skriftligt at have sikret sig, at medlemsforeningen ikke kan eller ønsker at forlænge aftalen eller indgå en ny aftale .

Stk . 5 Det er det enkelte medlems eget ansvar og pligt at holde forbundssekretariatet opdateret med korrekt og overvåget e-mailadresse, telefonnummer samt fysisk adresse .

Stk 6 Medlemskab af forbundet er kontingentpligtigt i henhold til § 11

Sanktioner

§ 8 Et medlem, der er i restance overfor forbundet, er i restanceperioden frataget sine medlemsrettigheder .

VEDTÆGTER 2022 / 4

Stk . 2

Forbundsbestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der er i restance overfor forbundet, har overtrådt forbundets vedtægter og bestemmelser, modarbejdet forbundets interesser eller på anden vis har optrådt illoyalt overfor forbundet eller et andet medlem . Et foreningsmedlem kan kun ekskluderes i samråd med den eller de aktuelle medlemsforeninger En eksklusion gælder fra det øjeblik, beslutningen herom er taget .

Stk . 3 Beslutning om eksklusion kan uden opsættende virkning ankes til førstkommende kongres, hvortil den ekskluderede har ret til adgang dog udelukkende for at føre sin sag

Anke over beslutning om eksklusion skal indsendes til forbundssekretariatet senest 8 uger før kongressens afholdelse og behandles af kongressen efter samme bestemmelser som indsendte forslag .

Stk . 4 Et ekskluderet medlem kan kun optages igen ved en efterfølgende kongresbeslutning . Hvis en eksklusion er besluttet på grund af restance til forbundet, gælden til forbundet efterfølgende er betalt, og en eventuel anke over eksklusionen endnu ikke har været behandlet af kongressen, kan forbundsbestyrelsen efterfølgende beslutte at trække eksklusionen tilbage .

Stk . 5 Et ekskluderet medlem har intet krav på nogen andel af forbundets formue .

Tvistigheder

§ 9 Tvistigheder medlemmer imellem samt forbund og medlemmer imellem, der vedrører anvendelse og fortolkning af disse vedtægter, og som ikke kan løses på anden vis, afgøres af en af kongressen valgt voldgiftsret

Stk 2

Voldgiftsretten består af 3 medlemmer: 1 formand samt 2 menige medlemmer . Desuden vælges 2 menige suppleanter Voldgiftsrettens menige medlemmer og suppleanter vælges for 2 kongresperioder .

Stk . 3 Voldgiftsrettens formand er forbundets advokat .

Stk . 4 Ingen af voldgiftens medlemmer eller suppleanter kan beklæde andre tillidshverv i forbundet

5 / VEDTÆGTER 2022

Stk . 5 I tilfælde af formandens inhabilitet udpeger forbundsbestyrelsen en anden advokat

I tilfælde af et af de menige medlemmers forfald eller inhabilitet indtræder suppleanterne i rækkefølge efter antal modtagne stemmer og med flest stemmer først

Stk 6 Hvis en afgørelse truffet af voldgiftsretten kræver handling af forbundet, påhviler det forbundsbestyrelsen at eksekvere denne .

Udmeldelse

§ 10 Udmeldelse kan kun ske pr . 31 . december, og beslutning herom skal sendes skriftligt til forbundssekretariatet inden forudgående 1 oktober Et foreningsmedlem kan ikke selvstændigt udmelde sig af forbundet . Et foreningsmedlem kan ikke af en medlemsforening udmeldes af forbundet uden at medlemmet samtidig udmeldes af foreningen

Stk 2 Et udmeldt medlem har intet krav på nogen andel af forbundets formue

Kapitel 3 – Kontingent

Kontingentperiode og -fastsættelse

§ 11 De årlige kontingenter til forbundet følger kalenderåret . Kongressen fastsætter kontingenter for det første år efter kongressen I det andet år efter kongressen regulerer forbundsbestyrelsen kontingenterne svarende til ændringen i nettoprisindekset fra oktober i kongresåret til oktober året efter .

Stk 2 Kongressen fastsætter følgende årlige kontingenter: - juniorkontingent (for et foreningsmedlem i alderen til og med 17 år)

- ungdomskontingent (for et foreningsmedlem i alderen 18 til og med 25 år pr 1 . /1 . samme år)

- seniorkontingent (for et foreningsmedlem i alderen 26 år pr 1 /1 samme år og derover)

- familiekontingent (for alle foreningsmedlemmer i samme familie og husstand)

- personligt kontingent (for et personligt medlem uanset alder)

- personligt familiekontingent (for alle personlige medlemmer i samme familie og husstand) .

VEDTÆGTER 2022 / 6

Stk . 3

Forbundsbestyrelsen kan fastsætte en eller flere datoer, fra hvilke der for resten af året betales et reduceret kontingent for de i Stk 2 nævnte kontingenter samt størrelserne heraf .

Stk 4 Det årlige kontingent for et juridisk medlem fastsættes af forbundsbestyrelsen .

Kontingentopkrævning og -betaling

§ 12 Kontingent for foreningsmedlemmer opkræves gennem forbundets kontingentopkrævningsservice eller medlemsforeningerne

Stk 2 Alle foreningsmedlemmer er kontingentpligtige overfor forbundet og et salg af foreningsrettigheder og/eller fiskerettigheder, der kan sammenlignes med et medlemskab, skal registreres som et foreningsmedlem .

Stk . 3

For foreninger tilmeldt forbundets kontingentopkrævningsservice opkræves det årlige kontingent for foreningsmedlemmer af forbundssekretariatet

For eksisterende foreningsmedlemmer skal betalingen være forbundet i hænde senest 1 februar samme år

Stk . 4 For foreninger, der ikke er tilmeldt forbundets kontingentopkrævningsservice, opkræves foreningen det årlige kontingent for det antal foreningsmedlemmer, som foreningen har registreret pr . 31 . januar . Betaling af det samlede årlige kontingent for medlemsforeningens medlemmer påhviler medlemsforeningen og skal være forbundet i hænde senest 15 februar samme år

Stk . 5 Kontingent for foreningsmedlemmer registret 1 . februar og senere betales ved indmeldelsen

Stk 6 Uanset antallet af medlemsforeninger, som et foreningsmedlem er medlem af, betales kun 1 kontingent til forbundet . Forbundet administrerer tilbagebetaling af eventuelle flerfoldige indbetalinger direkte til foreningsmedlemmet

Stk 7 Kontingentet for personlige medlemmer og juridiske medlemmer opkræves af forbundssekretariatet .

For eksisterende personlige medlemmer og juridiske medlemmer skal betalingen være forbundet i hænde senest 1 februar samme år

Stk 8 Kontingent for personlige medlemmer og juridiske medlemmer optaget 1 februar og senere betales ved optagelsen .

7 / VEDTÆGTER 2022

Indslusningsordninger

§ 13 Forbundsbestyrelsen kan aftale indslusningsordninger for nye medlemsforeninger og herunder for en afgrænset periode dispensere fra de vedtagne kontingentbestemmelser og andre forhold

Stk 2 Forbundsbestyrelsen kan afprøve andre medlemstyper og kontingentopkrævningsformer end de i vedtægterne beskrevne Tiltag af permanent karakter kræver efterfølgende vedtagelse som vedtægtsændring Forbundsbestyrelsen orienterer på næst følgende kongres om gennemførte tiltag i henhold til stk 1 og 2 samt resultaterne heraf

Kapitel 4 – Budgetter, regnskaber og revision

§ 14 Forbundets regnskabsår følger kalenderåret .

Stk . 2 Revisionen af årsregnskabet udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor

Stk 3 Med baggrund i de af kongressen vedtagne kontingentsatser udarbejder forbundsbestyrelsen årlige driftsbudgetter, der sendes til de kongresdelegerede til orientering inden den 31 . december året før .

Stk . 4 Kommenteret regnskabsbalance for regnskabsårets første 6 måneder sendes til orientering til de kongresdelegerede senest 1 september samme år

Stk 5 Det færdigreviderede årsregnskab sendes til de kongresdelegerede senest den 1 april året efter Oplysninger om årsregnskabet bringes desuden på forbundets hjemmeside .

Stk . 6 De reviderede årsregnskaber for hvert af de 2 afsluttende regnskabsår forelægges kongressen til godkendelse og med anmodning om at meddele forbundsbestyrelsen decharge .

Stk 7 Kommenteret regnskabsbalance for regnskabsårs første 6 måneder forelægges kongressen til orientering .

VEDTÆGTER 2022 / 8

Kapitel 5 – Kongres

Kongres

§ 15 Der afholdes kongres i 4 kvartal hvert 2 år

Stk . 2 Kongressen tilrettelægges af forbundsbestyrelsen .

Stk . 3 Kongressens delegerede indkaldes skriftligt og med mindst 3 måneders varsel af forbundsbestyrelsen

Stk 4 Kongressen kan ekstraordinært indkaldes af forbundsbestyrelsen, af 1/3 af de kongresdelegerede eller af kongresdelegerede, der tilsammen repræsenterer mindst halvdelen af forbundets medlemmer .

Denne skal afholdes senest 8 uger efter, at nævnte krav er kommet forbundsbestyrelsen i hænde og med mindst 4 ugers varsel til de kongresdelegerede

Samtidig med, at kravet om kongres rejses, skal det skriftligt meddeles, hvilke sager der ønskes behandlet .

Stk . 5 En ekstraordinær indkaldt kongres kan efter forbundsbestyrelsens beslutning afholdes elektronisk Hvis halvdelen af de kongresdelegerede kræver det, skal kongressen afholdes fysisk Begæring herom skal være forbundssekretariatet i hænde senest 14 dage efter udsendelse af indkaldelsen .

Stk . 6 Enhver kongresdelegeret kan indsende forslag og opstille kandidater til kongressen Begge dele skal være forbundssekretariatet i hænde senest 8 uger inden kongressen Forslag til kandidater skal desuden indeholde et skriftligt tilsagn fra kandidaten med information om til hvilke tillidsposter, kandidaten ønsker at opstille

Det er forbundsbestyrelsens opgave at sikre, at der rettidigt er opstillet en eller flere kandidater til samtlige krævede tillidsposter Såfremt en eller flere af de rettidigt opstillede kandidater tilbagekalder sit tilsagn efter, at tidsfristen for rettidig opstilling er udløbet, skal der på kongressen opstilles kandidater til de manglende poster Hvis en kandidat tilbagekalder sit tilsagn efter rettidig opstilling, orienteres kongressen herom senest ved dens åbning

9 / VEDTÆGTER 2022

Stk . 7 Dagsordenen bilagt alle rettidigt indsendte forslag og præsentation af opstillede kandidater, samt årsregnskaber og beretninger sendes til de kongresdelegerede senest 4 uger inden kongressen afholdes .

Stk 8 På forbundsbestyrelsens foranledning tages beslutningsreferat af kongressen . Referatet bilagt senest reviderede udgave af forbundets vedtægter sendes til de kongresdelegerede senest 4 uger efter kongressens afholdelse .

Kongresdelegerede, -deltagere og observatører

§ 16 Kongressens delegerede er hver medlemsforenings formand samt 1 af de personlige medlemmer i hver af De Danske Regioner valgt repræsentant En medlemsforenings formand kan skriftligt bemyndige et andet medlem som foreningens kongresdelegerede .

Stk . 2 I kongressen deltager ud over de i stk . 1 nævnte personer: - forbundsbestyrelsen med suppleanter - personer der opstiller til forbundsbestyrelsen eller andre tillidsposter i forbundet - medlemmer af voldgiftsretten - forbundets statsautoriserede eller registrerede revisor - forbundets funktionærer - gæster i henhold til forbundsbestyrelsens beslutning .

Stk . 3 Juridiske medlemmer kan deltage som observatører .

Stk 4 Medlemsforeninger kan, mod selv at afholde udgifterne forbundet hermed, tilmelde observatører til kongressen .

Stk . 5 Kongresdelegerede og øvrige indkaldte deltagere får rejseudgifter samt ophold og fortæring i forbindelse med kongressen betalt af forbundet efter forbundsbestyrelsens nærmere bestemmelser .

Kongressens myndighed

§ 17 Kongressen har, under respekt af disse vedtægter og med de i § 20 fastsatte indskrænkninger, den højeste myndighed i alle forbundets anliggender Kongressen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal .

VEDTÆGTER 2022 / 10

Stk . 2

Kongressen kan kun behandle og træffe afgørelse om de på dagsordenen opstillede punkter

Der kan under behandling af dagsordenens punkt ”Eventuelt” ikke træffes bindende afgørelser .

Stk 3 Kongressen fastlægger forbundets overordnede politik og strategiplaner for den kommende kongresperiode og træffer beslutninger, der i øvrigt er retningsgivende for forbundsbestyrelsens virksomhed

Kongressens ledelse og dagsorden

§ 18 Kongressen ledes af en dirigent, der vælges på kongressen

Stk 2 Faste punkter på kongressens dagsorden er:

1 . Valg af dirigent 2 . Dirigentens indledning:

a) Prøvelse af kongressens gyldighed b) Prøvelse og konstatering af de tilstedeværende kongresdelegerede og deres stemmetal c) Konstatering af de øvrige tilstedeværende d) Udpegning af stemmetællere 3 Forbundsbestyrelsens beretning 4 . Beretning om og godkendelse af foregående 2 årsregnskaber 5 Behandling af anmodning om at meddele forbundsbestyrelsen decharge 6 . Indkomne forslag 7 Fremlæggelse af forbundsbestyrelsens indsatser og økonomiske konsekvenser heraf i den kommende kongresperiode 8 Fastsættelse af kontingentgrundlag for de kommende 2 år 9 Valg af formand efter tur 10 . Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer efter tur 11 Valg af suppleanter 12 . Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 13 Valg af voldgiftsret 14 . Eventuelt .

Taleret, stemmeret, valg og afstemningsprocedurer på kongressen

§ 19 Kongresdelegerede har generel taleret . Øvrige deltagere kan tildeles taleret

11 / VEDTÆGTER 2022

Stk . 2

Kongresdelegerede har stemmeret og disponerer over et stemmetal på kongressen således, at der tildeles én stemme pr påbegyndt 100 medlemmer, som den kongresdelegerede repræsenterer .

Medlemsforeningers medlemstal og medlemstallet i hver af De Danske Regioner opgøres ultimo den 2 måned forud for kongressen For medlemsforeninger, der melder sig ind efter opgørelsestidspunktet, disponerer den kongresdelegerede over et stemmetal svarende til medlemsforeningens medlemstal på indmeldelsestidspunktet jfr . første punktum Hvert medlem af forbundsbestyrelsen disponerer over én stemme

Stk 3

Alle valg og beslutninger sker ved skriftlig afstemning En enstemmig kongres kan acceptere en vejledende afstemning ved håndsoprækning

Stk . 4

Alle afgørelser på kongressen på nær vedtægtsændringer og beslutning om ekstraordinær afstemning i henhold til § 20 træffes ved simpel stemmeflerhed af både antallet af de fremmødte kongresdelegerede og antallet af de på kongressen repræsenterede stemmer

Vedtagelse af Vedtægtsændringer kræver 3/ 4 af de fremmødte kongresdelegerede samlede stemmeantal

Dog kræver indholdsmæssige ændringer i § 20 og § 26 vedtagelse på to af hinanden følgende kongresser .

Stk . 5 Medmindre andet specificeres, træder valg i kraft efter kongressens afslutning og andre afgørelser straks efter vedtagelse

Ekstraordinær afstemning

§ 20 Uagtet disse vedtægters generelle bestemmelser omkring vedtægtsændringer kræver vedtagelse af indholdsmæssige ændringer i denne § flertal efter samme bestemmelser som vedtægtsændringer på 2 af hinanden følgende kongresser .

Stk 2 Forbundsbestyrelsen, 1/4 af de fremmødte kongresdelegerede eller kongresdelegerede som tilsammen repræsenterer 1/4 af kongressens samlede fremmødte stemmeantal, kan henvise sager til en efterfølgende ekstraordinær skriftlig afstemning blandt samtlige kongres-delegerede .

Stk 3 Afstemninger foretages elektronisk

VEDTÆGTER 2022 / 12

Stk . 4

Forbundsbestyrelsen eller kongressen udformer en beskrivelse af sagen samt fastsætter en tidsfrist for gyldig stemmeafgivelse

Stk . 5 Snarest muligt efter kongressen udsendes vejledning til afstemningsprocedure, den af kongressen udformede beskrivelse af sagen samt tidsfrist for gyldig stemmeafgivelse, til samtlige kongresdelegerede .

Stk . 6 Hver kongresdelegeret stemmer med det stemmetal, som den kongresdelegerede repræsenterede på tidspunktet for kongressens afholdelse

Stk 7 Resultatet opgøres ved simpelt flertal af de afgivne stemmer

Stk 8 En ekstraordinær afstemning gennemføres og overvåges af forbundets statsautoriserede eller registrerede revisor, der tillige sørger for offentliggørelse af resultatet .

Stk . 9 Afgørelser truffet ved en ekstraordinær afstemning kan efterfølgende ændres på en kongres

Kapitel 6 – Landsdelsmøder og regionsmøder

Landsdelsmøder

§ 21 Forbundsbestyrelsen tilrettelægger og afholder med minimum 4 ugers varsel landsdelsmøder efter behov, dog minimum én gang om året Der afholdes et møde i hver af De Danske Regioner, dog kan forbundsbestyrelsen beslutte at sammenlægge landsdelsmøder

Stk . 2 I landsdelsmøderne deltager repræsentanter fra forbundsbestyrelsen, forbundssekretariatet, foreningerne samt de kongresdelegerede for personlige medlemmer

Stk . 3 På landsdelsmøderne orienterer forbundsbestyrelsen om udviklingen i forbundet samt drøfter nye ideer og tiltag

Stk . 4 Kongresdelegerede kan skriftligt indsende forslag til behandling på landsdelsmøder

Disse skal være forbundssekretariatet i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse . Stk . 5 Landsdelsmøder er udelukkende orienteringsmøder .

Stk 6 Fortæring i forbindelse med landsdelsmøder betales af forbundet efter forbundsbestyrelsens nærmere bestemmelser .

13 / VEDTÆGTER 2022

Regionsmøder

§ 22 Hver regionsrepræsentant tilrettelægger og afholder i samarbejde med forbundsbestyrelsen med minimum 4 ugers varsel regionsmøder efter behov, dog minimum 1 gang årligt

Stk . 2 I et regionsmøde deltager regionens personlige medlemmer, regionens repræsentant samt et eller flere af forbundsbestyrelsen udpegede forbundsbestyrelsesmedlemmer

Stk . 3 Repræsentanter for forbundsbestyrelsen og ansatte på sekretariatet har ikke stemmeret på et regionsmøde og fungerer som ordstyrer samt stemmetæller ved valg .

Stk 4 Regionsmøder kan afholdes som online møde på et dertil oprettet forum, der samtidig fungerer som kommunikationskanal mellem repræsentanterne og de personlige medlemmer

Stk 5 Forbundsbestyrelsen opretter det i stk 4 nævnte forum samt udarbejder nærmere bestemmelser for kommunikation mellem repræsentanterne for de personlige medlemmer og de personlige medlemmer samt regionsmøder, herunder valg af repræsentanter for de personlige medlemmer og opstilling af kandidater hertil Kapitel 7 – Forbundsbestyrelse og udvalg

Forbundsbestyrelse

§ 23

Forbundsbestyrelsen, hvis medlemmer er forbundsformand samt 8 bestyrelsesmedlemmer, vælges på kongressen blandt medlemmerne . Desuden vælges 4 suppleanter til forbundsbestyrelsen

Stk 2 Forbundsbestyrelsens medlemmer vælges efter tur for 2 kongresperioder På en kongres vælges således skiftevis enten forbundsformand samt 3 bestyrelsesmedlemmer eller 5 bestyrelsesmedlemmer . Suppleanter vælges for 1 kongresperiode

Stk 3

Forbundsbestyrelsen konstituerer sig selv med op til 2 næstformænd Forbundsbestyrelsen nedsætter udvalg og kan udpege repræsentanter til varetagelse af forbundets opgaver efter behov

Stk . 4 Hvis et af forbundsbestyrelsens medlemmer i en valgperiode udtræder af forbundsbestyrelsen, indtræder suppleanterne i bestyrelsen i rækkefølge efter antal modtagne stemmer og med flest stemmer først . Suppleanter, der i en valgperiode indtræder i forbundsbestyrelsen, er på valg på førstkommende kongres .

VEDTÆGTER 2022 / 14

Stk . 5 Hvis forbundsformanden i en valgperiode udtræder af forbundsbestyrelsen, konstituerer forbundsbestyrelsen sig indtil den førstkommende kongres med en ny forbundsformand .

Stk 6 Forbundsbestyrelsen arbejder ud fra de af kongressen trufne beslutninger og udarbejder herunder:

- egen forretningsorden

- kommissorier for udvalg samt beskrivelser af eventuelle repræsentanters bemyndigelse og arbejdsopgaver

- beretning om og strategiplan for forbundets virke samt regnskaber til godkendelse på kongressen

-driftsbudgetter som beskrevet i § 14

Stk 7 Forbundsbestyrelsen træffer afgørelse om ansættelse og afskedigelse af lederen af forbundssekretariatet .

Stk 8 Over forhandlingerne i forbundsbestyrelsen udfærdiges beslutningsreferat, der sendes til de kongresdelegerede senest 4 uger efter mødets afholdelse .

Forretningsudvalg

§ 24 Forretningsudvalget består af forbundsformand, samt yderligere to forbundsbestyrelsesmedlemmer

Stk 2 Forretningsudvalget tegner forbundet i alle økonomiske forhold

Økonomisk kompensation

§ 25 Hvervet som medlem af forbundsbestyrelsen og andre udvalg er ulønnet

Stk 2 Der kan ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med arbejde udført for forbundet efter forbundsbestyrelsens beslutning .

Stk 3 Rejseudgifter og andre udlæg refunderes i forbindelse med varetagelse af hverv efter forbundsbestyrelsens forudgående bestemmelse .

Stk . 4 Kongressen kan beslutte at ansætte formanden .

Stk 5 Forbundsbestyrelsen kan beslutte at honorere formanden i forhold til omfanget af formandens opgaver .

15 / VEDTÆGTER 2022

Kapitel 8 – Forbundets opløsning

§ 26 Uagtet disse vedtægters generelle bestemmelser omkring vedtægtsændringer kræver vedtagelse af forbundets opløsning samt indholdsmæssige ændringer i denne § flertal efter samme bestemmelser som vedtægtsændringer på 2 af hinanden følgende kongresser

Stk . 2

Vedtages en opløsning af Forbundet, overføres forbundets nettoformue til ”Fonden til Fiskeriets Fremme”

Kapitel 9 – Vedtægternes legitimitet

§ 27

Vedtægterne er senest revideret på kongressen d 26 november 2022 og efterfølgende godkendt via urafstemning i december 2022 . erstatter alle tidligere udgaver

VEDTÆGTER 2022 / 16
17 / VEDTÆGTER 2022
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.