Vedtægter 2018

Page 1

KONGRES 2020

VEDTÆGTER 2020

VEDTÆGTER 2020 / 1


Vedtægter for Danmarks Sportsfiskerforbund Navn og hjemsted § 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 2

Forbundet § 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 2

Formål § 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 2

Optagelse af foreninger § 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 2

Rettigheder § 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 3

Kontingent § 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 3

Regnskab § 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 4

Revision § 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 4

Kongressen § 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 4

Vedtægtsændringer § 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 6

Urafstemning § 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 6

Vejledende høring § 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 7

Forbundsbestyrelsen § 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 7

Forretningsudvalg § 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 7

Øvrige udvalg § 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 7

Økonomisk kompensation § 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 8

Landsdelsmøder § 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 8

Pligter § 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 8

Tvistigheder § 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 8

Sanktioner over for foreninger og foreningsmedlemmer § 20 . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 9

Forbundets opløsning § 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 9

Vedtægter for Danmarks Sportsfiskerforbunds individuelle medlemmer Optagelse af medlemmer § 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 10 Ledelse § 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 10 Kongres § 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 10 Medlemsrettigheder § 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 10 Kontingent § 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 11

Vedtægtsændringer § 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 11

Udelukkelse m.v. § 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 11

Vedtægter for Fonden til Fiskeriets Fremme § 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 12 § 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 12 § 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 12 § 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 12 § 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 12

1 // VEDTÆGTER 2020


Vedtægter for Danmarks Sportsfiskerforbund Navn og hjemsted § 1 §1.

Forbundets navn er Danmarks Sportsfiskerforbund og adressen er sekretariatets.

Forbundet § 2 § 2.

Forbundet er hovedorganisation for sports- og lystfiskerforeninger i Danmark.

Stk. 2

Enkeltpersoner kan optages som individuelle medlemmer af forbundet.

Stk. 3

Kommuner, skoler, grejbutikker m.m. kan efter forbundsbestyrelsens godkendelse optages som juridiske medlemmer.

Formål § 3 § 3.

Danmarks Sportsfiskerforbunds formål:

•  som hovedorganisation at repræsentere forbundets foreninger og

•  sikre medlemmerne gode udfoldelsesmuligheder.

•  at varetage medlemmernes interesser over for organisationer og

•  beskytte, bevare og genoprette danske vandløb og søområder.

•  at arbejde for og fastholde krav om rene have og indre danske farvande,

•  at sikre en sund fiskebestand i fersk-, brak- og saltvand.

•  om nødvendigt – at sikre, bevare og erhverve fiskerettigheder til forbundets

•  at gøre sportsfiskeri til en spændende fritidsaktivitet.

•  at oplyse om regler og holdninger i forbundet til sportsfiskeri.

•  at udnytte vores lovsikrede rettigheder til gavn for dansk natur og

medlemmer.

myndigheder.

samt bevarelse og genopretning af yngle- og opvækstområder for fisk.

foreninger og medlemmer.

medlemmernes rekreative fiskeri.

Optagelse af foreninger § 4 § 4.

Enhver dansk sports- eller lystfiskerforening, hvis virksomhed og vedtægter ikke strider mod forbundets vedtægter, og som har mindst 15 medlemmer, kan ved henvendelse til forbundets sekretariat anmode om optagelse i forbundet. Forbundsbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra denne regel.

Stk. 2

Ved senere ændringer og tilføjelser til foreningens vedtægter skal disse straks tilsendes forbundet.

Stk. 3

Udmeldelse kan kun ske pr. 31. december og skal skriftligt tilstilles forbundet inden forudgående 1. oktober.

VEDTÆGTER 2020 / 2


Stk. 4

En forening, der udmelder sig, har intet krav på nogen andel i forbundets formue.

Stk. 5

Foreningerne bevarer deres selvstændighed i egne anliggender. Undtaget herfra er afgørelser truffet af voldgiftsretten.

Rettigheder § 5 § 5.

Foreninger, og disses medlemmer, tilsluttet forbundet, har bl.a. ret til:

•  medlemsbladet.

•  kurser/instruktionsvirksomhed.

•  miljøassistance til medlemsforeninger.

•  administrativ assistance.

•  beskyttelse af foreningens dokumenterede fiskerettigheder.

•  information om lovgivning.

•  fiskerettigheder i forbundets vande.

•  deltagelse i mesterskabsstævner - danske og internationale.

•  feriehuse.

•  ungdomsarbejde.

•  ansvarsforsikring.

•  arbejdsskadeforsikring

•  annoncerede medlemstilbud.

Kontingent § 6 § 6.

a) Forbundskontingentet fastsættes på grundlag af det medlemskontingent pr. juniormedlem (i alderen 0 til 17 år pr. 1. januar) pr. ungdomsmedlem (i alderen fra 18 – 25 år pr. 1. januar), pr. seniormedlem (26 år og derover pr. 1. januar) og pr. familiemedlemskab (foreningers familiemedlemskaber med flere medlemmer på 18 år og derover på samme adresse), der er fastsat for det pågældende kalenderår af forbundets kongres.

Intet medlem skal, uanset medlemskab af flere forbundsforeninger, betale mere end ét medlemskontingent.

For medlemmer registreret i perioden 1. januar – 31. juli betales fuldt medlemskontingent til forbundet. Medlemmer registreret efter 1.august er kontingentfrie for den resterende årsperiode.

Salg af foreningsrettigheder og/eller fiskerettigheder, herunder årskort, der kan sammenlignes med medlemskab, skal medregnes som kontingentpligtigt over for forbundet.

Dispensation/fritagelse kan bevilges af forbundsbestyrelsen, når specielle forhold til offentlige myndigheder tilsiger det.

3 // VEDTÆGTER 2020


b)

Forbundskontingentet indbetales til forbundet senest den 15. marts. Der betales for mindst 15 medlemmer.

c)

Medlemmer opført på medlemslisten 1. marts og derefter er kontingentpligtige året ud.

d) Kontingent for medlemmer registreret efter 1. marts afregnes løbende.

Stk. 2

Foreninger, der er i restance overfor forbundet, kan ikke udøve deres medlemsrettigheder.

Stk. 3

Medlemskontingentet for individuelle medlemmer fastsættes af kongressen.

Stk. 4

Kontingentet for juridiske medlemmer fastsættes af forbundsbestyrelsen.

Stk. 5

Forbundsbestyrelsen kan som led i hvervekampagner, indslusningsordninger for nye medlemsforeninger og lignende dispensere fra kontingentbestemmelserne.

Stk. 6

Ny optagne foreninger opnår først stemmerettigheder i forbundet, når første kontingentrate er betalt.

Regnskab § 7 § 7. Stk. 2

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal være færdigrevideret senest 5 uger før kongressen, og skal forelægges kongressen til godkendelse. Efter godkendelse udsendes regnskabet til lokalforeningsformændene. Oplysninger om regnskabet bringes endvidere i forbundets medlemsblad.

Stk. 3

De af forbundsbestyrelsen godkendte regnskaber for hvert af de 2 afsluttende regnskabsår, samt rammebudgetter for de kommende 2 regnskabsår, forelægges kongressen til godkendelse samt til beslutning om at meddele forbundsbestyrelsen decharge.

Stk. 4

Efter kongressens godkendelse udsendes rammebudgetterne til samtlige foreninger.

Stk. 5

Kommenteret regnskabsbalance for regnskabsårets første 6 måneder og årsregnskabet fremsendes til orientering for lokalforeninger.

Revision § 8 § 8.

Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Kongressen § 9 § 9.

Kongressen har, under respekt af disse vedtægter og med de i § 11 fastsatte indskrænkninger, den højeste myndighed i alle forbundets anliggender. Kongressen fastlægger forbundets overordnede politik og strategiplaner for den kommende kongresperiode og træffer beslutninger, der i øvrigt er retningsgivende for forbundsbestyrelsens virksomhed.

Stk. 2

Kongressens delegerede er 1 repræsentant fra hver forening (formanden eller hvem denne skriftligt har bemyndiget hertil).

VEDTÆGTER 2020 / 4


Stk. 3

Foreninger kan, mod selv at afholde udgifter, tilmelde observatører til kongressen. Observatører, har ikke taleret.

Stk. 4

Kongressen tilrettelægges af forbundsbestyrelsen og ledes af en dirigent, der vælges på kongressen.

I kongressen deltager ud over de i stk. 2 nævnte personer:

•  Forbundsbestyrelsens suppleanter.

•  Medlemmer af andre kongresnedsatte udvalg.

•  En repræsentant for Instruktørsammenslutningen.

•  Medlemmer af voldgiftsretten.

•  Forbundets statsautoriserede eller registrerede revisor.

•  Forbundets funktionærer.

•  Gæster i henhold til forbundsbestyrelsens beslutning.

Stk. 5

Kongressen vælger forbundsbestyrelsen med suppleanter og voldgiftsretten for den kommende kongresperiode.

Stk. 6 Der afholdes kongres i november måned hvert 2. år. Kongressens medlemmer indkaldes skriftligt på forbundsbestyrelsens foranledning med 3 måneders varsel. Indkaldelsen til foreningerne stiles til foreningsformanden. Stk. 7

Dagsordenen bilagt regnskab, budgetforslag, beretninger og eventuelle forslag sendes til de delegerede 4 uger inden kongressen afholdes.

Stk. 8

Enhver delegeret kan fremsende forslag til og opstille kandidater på kongressen. Forslag til kongressen skal være forbundet i hænde senest 6 uger inden kongressen.

Stk. 9

Der kan kun træffes beslutning om de på dagsordenen optagne sager.

Stk. 10

Faste punkter til behandling på kongressen er:

•  Valg af dirigent.

•  Prøvelse af kongresmedlemmernes repræsentationsret.

•  Forbundsbestyrelsens beretning.

•  Udvalgenes beretning,

•  Beretning om og godkendelse af foregående 2 års regnskaber samt

•  Indkomne forslag.

•  Fastsættelse af kontingent for de kommende 2 år.

•  Valg af formand efter tur.

•  Godkendelse af budget i henhold § 7, stk. 3.

•  Valg af næstformand efter tur.

•  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer efter tur.

•  Valg af suppleanter.

•  Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

•  Valg af voldgiftsret.

•  Eventuelt.

beslutning om at meddele forbundsbestyrelsen decharge.

5 // VEDTÆGTER 2020


Stk. 11

Hver forening disponerer over et stemmetal på kongressen efter størrelse således, at der tildeles en stemme pr påbegyndt 100. Et familiemedlemskab tæller for to medlemmer. Foreningers medlemstal opgøres den 1. oktober forud for kongressen. Foreninger, som melder sig ind efter 1. oktober, disponerer over et stemmetal svarende til deres medlemstal på indmeldes tidspunktet

Stk. 12 Stk. 13

Hvert medlem af forbundsbestyrelsen disponerer over én stemme. Kongresdelegerede har generel taleret. Udvalgsmedlemmer har kun ret til at ytre sig i sager, der angår det pågældende udvalg. Øvrige deltagere kan tildeles taleret.

Stk. 14

Alle valg og beslutninger sker ved skriftlig afstemning. Dog kan kongressen acceptere en vejledende afstemning ved håndsoprækning. Blot 1 kongresdelegeret ønsker det, skal afstemning ske skriftligt.

Stk. 15

Alle afgørelser på kongressen træffes ved simpel stemmeflerhed, herfra dog undtaget beslutninger i henhold til § 10 og § 11.

Stk. 16

Kongresdelegerede og øvrige indkaldte deltagere får rejseudgifter samt ophold og fortæring i forbindelse med kongressen betalt af forbundet efter forbundsbestyrelsens nærmere bestemmelser.

Stk. 17

På forbundsbestyrelsens foranledning tages referat af kongressen. Referatet sendes til foreningerne.

Stk. 18

Kongressen kan ekstraordinært indkaldes af forbundsbestyrelsen. Desuden kan 1/3 af medlemsforeningerne eller foreninger, der repræsenterer mindst 1/2 af forbundets medlemmer ekstraordinært indkalde til kongres. Denne skal afholdes senest 8 uger efter, at nævnte krav er kommet forbundsbestyrelsen i hænde og med mindst 14 dages varsel til kongresmedlemmerne. Samtidig med, at kravet om kongres rejses, skal det skriftligt meddeles, hvilke sager der ønskes behandlet.

Vedtægtsændringer § 10 § 10.

Vedtagelse af Vedtægtsændringer kræver ¾ af de fremmødte kongresmedlemmernes samlede stemmeantal.

Stk. 2

Vedtægtsændringer træder i kraft i henhold til kongressens beslutning.

Urafstemning § 11 § 11.

1/4 af kongressens samlede stemmeantal kan henvise sager til skriftlig urafstemning blandt forbundets foreninger.

Stk. 2

Enhver urafstemning gennemføres og overvåges af forbundets statsautoriserede eller registrerede revisor, der tillige sørger for offentliggørelse af resultatet.

Stk. 3

Ved en urafstemning sendes der et brev til foreningsformændene. Foreningsformanden stemmer med det stemmetal, foreningen havde på kongressen, eller ved indmeldelsen såfremt foreningen er indmeldt efter kongressen.

VEDTÆGTER 2020 / 6


Stk. 4

En ved urafstemning truffen afgørelse kan kun ændres af en ny urafstemning.

Stk. 5

Kongressen fastsætter stemmefristen, der anføres på stemmesedlen. Stemmesedlerne skal være forbundets statsautoriserede eller registrerede revisor i hænde inden stemmefristens udløb.

Stk. 6

Resultatet opgøres ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.

Vejledende høring § 12 § 12.

Forbundsbestyrelsen kan sende sager til vejledende høring hos foreningernes medlemmer.

Stk. 2

Resultatet af en vejledende høring offentliggøres i Sportsfiskeren.

Forbundsbestyrelsen § 13 § 13.

Forbundsbestyrelsen, der består af formand, næstformand samt 7 medlemmer vælges blandt forbundets medlemmer. Der vælges desuden 4 suppleanter til forbundsbestyrelsen.

Stk. 2

Forbundsbestyrelsens medlemmer vælges efter tur for 2 kongresperioder. Dette således, at kongressen den ene gang vælger formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer og på efterfølgende kongres vælger næstformand samt 4 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter vælges for 1 kongresperiode.

Stk. 3

Såfremt formanden får forfald, indtræder næstformanden i hans sted. Såfremt næstformanden får forfald konstituerer forbundsbestyrelsen en ny næstformand. Suppleanter, der i en valgperiode indtræder i forbundsbestyrelsen, er på valg på førstkommende kongres.

Stk. 4

Forbundsbestyrelsen godkender forretningsordener og kommissorier samt træffer afgørelse om ansættelse og afskedigelse af lederen af sekretariatet.

Stk. 5

Forbundsbestyrelsen arbejder ud fra de af kongressen trufne beslutninger og varetager de løbende forretninger ifølge forretningsordenen.

Stk. 6

Over forhandlingerne i forbundsbestyrelsen udfærdiges referat til lokalforeningsformændene.

Forretningsudvalg § 14 § 14.

Forretningsudvalget består af forbundsformand, næstformand samt et forbundsbestyrelsesmedlem. Forretningsudvalget nedsættes af forbundsbestyrelsen.

Stk. 2 Stk. 3

Forbundet tegnes i økonomiske forhold af forretningsudvalget. Forretningsudvalgets arbejdsopgaver og kompetence fastlægges i et kommissorium, som udarbejdes af forbundsbestyrelsen.

Øvrige udvalg § 15 § 15.

Forbundsbestyrelsen kan nedsætte udvalg og udpege repræsentanter til varetagelse af forbundets opgaver efter behov.

7 // VEDTÆGTER 2020


Stk. 2

Udvalg arbejder på grundlag af et af forbundsbestyrelsen godkendt kommissorium. Udpegede repræsentanter arbejder på grundlag af retningslinjer, der fastlægges af forbundsbestyrelsen.

Økonomisk kompensation § 16 § 16.

Hvervet som forbundsbestyrelsesmedlem, medlem af øvrige udvalg samt kongres er ulønnet.

Stk. 2

Der kan ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med arbejde for Danmarks Sportsfiskerforbund efter forbundsbestyrelsens forudgående bestemmelse.

Stk. 3

Rejseudgifter og andre udlæg refunderes i forbindelse med varetagelse af hverv efter forbundsbestyrelsens forudgående bestemmelse.

Stk. 4 Stk. 5

Kongressen kan beslutte at ansætte formanden. Forbundsbestyrelsen kan beslutte at honorere formanden i forhold til omfanget af formandens opgaver.

Landsdelsmøder § 17 § 17.

Forbundsbestyrelsen afholder med minimum 4 ugers varsel landsdelsmøder efter behov, dog minimum én gang om året. Forslag fra foreningerne skal være forbundet i hænde senest 14 dage før afholdelse af landsdelsmødet.

Pligter § 18 § 18.

Foreninger, foreningsmedlemmer, juridiske medlemmer og individuelle medlemmer skal optræde loyalt overfor forbundet og dets foreninger.

Stk. 2

Foreninger, foreningsmedlemmer, juridiske medlemmer og individuelle medlemmer må ikke overtage eller forsøge at overtage en anden forbundsforenings dokumenterede rettigheder uden dennes skriftlige samtykke.

Stk. 3

Foreninger, foreningsmedlemmer, juridiske medlemmer og individuelle medlemmer, der ved udløbet af en aftale ønsker at erhverve en forbundsforenings rettigheder, kan kun indgå aftale herom, efter ved forhandling med den hidtidige lejer, skriftligt at have sikret sig, at denne er tilbudt, men ikke ønsker at forlænge aftalen, eller hvis dette ikke er sket, at der findes en antagelig grund dertil.

.

Tvistigheder § 19 § 19.

Tvistigheder mellem foreninger, juridiske medlemmer og foreninger/sektioner samt tvistigheder mellem foreninger/sektioner og forbundet afgøres af en af kongressen valgt voldgiftsret.

Stk. 2

Voldgiftsrettens medlemmer, i alt 3, vælges for to kongresperioder. Ingen af medlemmerne kan være medlem af forbundsbestyrelsen. Formanden, der skal være jurist, kan ikke have andre forbundshverv.

VEDTÆGTER 2020 / 8


Stk. 3 Stk. 4

Kongressen vælger 3 suppleanter, hvoraf mindst 1 skal være jurist. Suppleanterne indtræder i den valgte orden ved rets medlemmers forfald, dog har juristen fortrinsret ved formandens forfald og i sager hvor vedkommende i øvrigt er inhabil.

Stk. 5

Alle sager for voldgiftsretten behandles i overensstemmelse med lovgivningen om voldgift, for tiden lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift.

Stk. 6

De med en sag forbundne omkostninger kan af retten pålægges en af parterne eller fordeles mellem dem efter rettens skøn. De en part pålagte omkostninger skal betales senest 14 dage efter kendelsens afsigelse.

Stk. 7

Den af voldgiftsretten trufne afgørelse bringes til udførelse af forbundsbestyrelsen.

Sanktioner over for foreninger og foreningsmedlemmer § 20 § 20. Stk. 2

En forening kan udelukkes ved en afgørelse truffet af voldgiftsretten. En forening, der er udelukket ved voldgiftskendelse, kan optages ved en efterfølgende kongresbeslutning.

Stk. 3

Forbundsbestyrelsen kan udelukke en forening på grund af gæld til forbundet. Vedkommende forening kan ikke genoptages, før gælden er betalt.

Stk. 4

En forening/et medlem, der udmelder sig eller udelukkes, har intet krav på nogen andel i forbundets formue.

Forbundets opløsning § 21 § 21.

Forbundets opløsning og ændringer af disse Vedtægters § 11 kan kun vedtages ved en urafstemning blandt forbundets foreninger, og for så vidt mindst halvdelen af alle foreninger, repræsenterende mindst tre fjerdedele af samtlige medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2

Vedtages en opløsning af forbundet, overføres forbundets nettoformue til »Fonden til Fiskeriets Fremme«.

9 // VEDTÆGTER 2020


Vedtægterne er senest revideret på Kongressen den 19. september 2020

Vedtægter for Danmarks Sportsfiskerforbunds individuelle medlemmer Optagelse af medlemmer § 1 § 1. Danmarks Sportsfiskerforbund kan optage enkelt personer som individuelle medlemmer. Stk. 2

Enkeltpersoner kan optages inden for følgende kategorier:

a)

Individuelt støttemedlemskab

b)

Individuelt medlemskab

c)

Individuelt medlemskab PLUS

Stk. 3

Forbundsbestyrelsen kan træffe beslutning om såvel nægtelse af optagelse som udelukkelse. Forbundsbestyrelsens beslutning er endelig.

Ledelse § 2 § 2. Individuelle medlemmers ledelse er forbundets til enhver tid siddende forbundsbestyrelse.

Kongres § 3 § 3.

De individuelle medlemmer er repræsenteret ved 5 delegerede på kongressen. De delegerede vælges blandt de individuelle medlemmer med 1 delegeret i hver region i Danmark. Forbundsbestyrelsen fastsætter de nærmere bestemmelser for valg af de pågældende delegerede til kongressen.

På kongressen disponerer hver delegeret over et stemmetal efter antal af individuelle medlemmer i den region, hvor pågældende er valgt, så der tildeles 1 stemme pr. påbegyndt 100 individuelle medlemmer i regionen. Antal individuelle medlemmer i de enkelte regionerne opgøres pr. 1. oktober forud for kongressen.

Medlemsrettigheder § 4 § 4. Individuelle støttemedlemmer modtager information fra forbundet i form af nyhedsbreve. Individuelle støttemedlemmer har ikke andre rettigheder og er ikke omfattet af § 3. Stk. 2

Individuelle medlemmer har i forhold til forbundet de samme medlemsrettigheder som medlemmer af en forbundsforening.

Stk. 3

Individuelle medlemmer PLUS har i forhold til forbundet de samme medlemsrettigheder som medlemmer af en forbundsforening. De har derudover en række særlige fordele, som nærmere fastlægges af forbundsbestyrelsen.

VEDTÆGTER 2020 / 10


Kontingent § 5 § 5. Individuelle medlemmer betaler til forbundet det på den ordinære kongres fastsatte årskontingent. Kontingentet indbetales senes 1. februar.

Vedtægtsændringer § 6 § 6.

Vedtægtsændringer kan kun ske ved beslutning af Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres efter de om ændringer i forbundets vedtægter til enhver tid gældende regler.

Udelukkelse m.v. § 7 § 7. Individuelle medlemmer har hverken i tilfælde af udelukkelse eller generel ophævelse af adgangen til at være individuelle medlemmer ret til andel i forbundets formue.

11 // VEDTÆGTER 2020


Vedtægterne er senest revideret på Kongressen den 19. september 2020

Vedtægter for Fonden til Fiskeriets Fremme § 1.

Fondens hjemsted er Danmarks Sportsfiskerforbunds hjemsted.

§ 2. Formålet er at støtte arbejdet for udbredelse af sportsfiskeriets rekreative udfoldelsesmuligheder. § 3. § 4.

Fondens midler tilvejebringes ved frivillige bidrag og/eller gaver. Fonden administreres af en bestyrelse på 5 medlemmer. Forbundets formand er født formand i fondsbestyrelsen. Øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer udpeges af forbundsbestyrelsen blandt forbundsbestyrelsens medlemmer. Ved afstemning, hvor stemmerne står lige er formandens stemme afgørende.

Stk. 2

Formuen indsættes på bank- eller sparekassebog med højst 3 måneders opsigelse. Til udtagning kræves formandens og et bestyrelsesmedlems underskrift i forening.

Stk. 3 Stk. 4

Fondens regnskab revideres af forbundets revisor. Regnskabet, der følger kalenderåret, forelægges forbundsbestyrelsen. Efter godkendelse udsendes regnskabet til samtlige foreninger. Regnskaber for hvert af de afsluttede regnskabsår, der ligger forud for en kongres, forelægges kongressen til godkendelse samt til beslutning om at meddele forbundsbestyrelsen decharge med hensyn til de afsluttede regnskaber.

§ 5.

I tilfælde af forbundets opløsning afgør fondsbestyrelsen ved simpelt stemmeflertal, at overføre fondens midler til beslægtede foreninger med sportsfiskeriets fremme som formål, eller til Danmarks Naturfredningsforening med henblik på fredning af danske vådområder, eller andre beslægtede almennyttige formål.

VEDTÆGTER 2020 / 12


13 // VEDTÆGTER 2020