Page 1

KOM GODT I GANG MED LYSTFISKERIET

I forbindelse med Lystfiskeriets Dag, og de gode fælles fiskeoplevelser for familien, har Danmarks Sportsfiskerforbund samlet en række gode artikler til at komme godt i gang med lystfiskeriets glæder, så I får succes på de første ture: En god begyndelse: Sådan giver forældre børnene en god oplevelse på den første fisketur Den børnevenlige fisketur: En stribe gode råd, så fisketuren bliver en succes for alle. Fang din første fisk: Små fisk giver store oplevelser Hornfisken – Havstokkens balletdanser: En intro til folkets fisk nr 1 med link til flere hornfiskeartikler Fang din første gedde: Lær hvordan du nemt fanger de aggressive gedder med de mange store tænder Put & Take-søens ørredfiskeri: Kom godt i gang i ørredsøen og få de sikre tips til fangst Medefiskeri - den sikre vej til succes: Her er opskriften på den fangstsikre fisketur med børnene Fang en flad: Fladfiskeri fra molen er familiefiskeri Godt i gang med fluefiskeriet: Det er ikke så svært når man først får det lært Gedde og aborre i mosen: Tips til at fange gedder og aborre i den lokale sø eller mose

SPONSOR:


De fleste fiskende forældre har en drøm om at dele oplevelserne med deres børn. Det er dog langt fra altid, at den første fisketur bliver en succes. Følg med her, og få tips til, hvordan du giver børn en god introduktion til vores fantastiske hobby. Af Kim Iversen og Kasper Rasmussen kr@sportsfiskeren.dk

Umiddelbart virker det nemt at hive småbørnene med ud til fiskevandet og præsentere dem for fiskeriets mange glæder. Desværre ender sådanne initiativer ikke altid med succes. Og har man først en gang haft ungerne med på en fisketur, som de ikke brød sig om, så er det betydeligt sværere at lokke dem med en anden gang. Det er derfor vigtigt, at man gør sig nogle overvejelser inden den første fisketur. For i dette tilfælde er en god begyndelse et langt stykke af vejen hen imod at skabe en fremtidig lystfisker.

Forn uf tig på kl ædn in g Sols ki n og va rme er selv fø lg el ig d et id eelle ve jr til a t tag e p å bø rnefis ke tur. M en hv is vejret ik ke a rter sig som p la nl ag t, er d et meg et vig tig t a t sø rg e for, a t d e sm å ikke kommer til a t fr ys e el ler b liver våd e, for så er turen ov re in d en d en kom i ga ng. Sø rg d esud en for, a t d er er et tø rt sæ t tø j med, hv is uhel d et er ud e.

derholdgiv er masser af un sk ue fangs terne be at til d an sp id fiskene t og en hv Underholdning. Et ehumør. bid i er e lig e ikk ning, hv is fiskene

Forventningens glæde Planlægningen af den første fisketur starter i hjemmet – for eksempel i sofaen eller ved godnatlæsningen. Børne-lystfiskerlitteratur som „På fisketur“ eller „På fisketur med Julie og Alexander“ med gode billeder, historier og tips til det børnevenlige fiskeri kan bygge forventningens glæde op, så den første tur er noget, der bliver set frem til længe.

20

Sportsfiskeren

Pla nlæg en succes Sø rg for, at du ha r de t hel e pla nlagt og kla rt. „Lystfiskers tress“ er noge t fan den ha r ska bt, og kan ød elægge dagen for dig og de små. Pak derfor dage n i for vejen, gra v orm, sm ør madpakken og kla rgø r grejet. Tag kamera et med og sky d nogle gode bill ed er og film. Put bill ed erne i en lille ma ppe, og I ha r god opvar mning til de næste fisketure.

4 // Maj 2012


Børn even lige fisk Skal ler og abor rer i det loka le vand hul er et oplagt valg, hvis man vil fiske i

fersk vand. Alter nativ t kan Put & Take -søerne også være et godt valg, især hvis der findes en børnesø – læs mere om det på side 22.

I saltvand er fladf iskene et sikkert hit, allered e når sandormene pakkes ud, er der hvin og store øjne. En anden oplagt saltvands art er horn fiskene – der i den kommende tid invad erer de dans ke farvand e, og som let fang es med flåd og

en sildestrim mel. Tag even tuelt en krab befis kesta ng med til molen, så er der stort set gara nti for gevi nst.

Det rette sted Det er meget vigtigt, at vælge den rette lokalitet til den første fisketur. Børnevenlige lokaliteter er steder, hvor det er let at fiske, hvor der ikke skal kastes langt og hvor der er mulighed for at børnene kan sidde, færdes og lege i nærheden. Bilen eller cyklerne skal også være lige i nærheden. Havne, bolværk, Put & Take-søer og søer i byernes anlæg er lettilgængelige og ret børnevenlige.

Fangstglæde. Abor ren er en oplag t „beg ynderfisk “, og som det ses, kan den skabe glæde og stolt hed hos en spirende lystf isker.

Un derhol dende ad spredelse De t er svæ rt at ho ld e isæ r de mi nd re bø rns in teress e over læ ng ere tid – isæ r hv is fis kene ikk e bider. Med br ing derfor noge t, som I ka n lege me d i de døde pe rioder. Med et fis kene t, en lup og en hv id spand el ler ba lje, ka n ma n sa gt ens få tid en til at gå med at fa nge og næ rk igge de t småk ra vl, ma n ka n finde i va nde t. Bø rnene ka n også få mege t glæ de ud af at ha ve nogl e fis k gå ende i spanden, som ma n kan betragte på næ rt hold. De t er desuden vig tig t at ha ve madp ak ken i orden. Små snac ks og va rm ka kao gi ver kv al ite tspauser, hvor ma n ka n vend e dagens oplevelse r og genopl ad e ba tterie rne.

Maj 2012 // 4

Det rette ambi tions niveau De fleste foræl dre har en favor itfisk, som optag er størst edelen af deres fisketid. Det kan være åens blanke laksefisk , mosens tykke karpe eller søens

storg edde. At tage ungerne med på deres første fisket ur i jagten på et af oven -

stående trofæer er dømt til at gå galt. Vælg i stede t en “børnevenl ig” fiskea rt.

Det vil sige en art, der er talrig og hugvillig. Det er lige mege t med størrelsen

– det er langt vigtig ere, at børnene oplever en levende fisk.

Sportsfiskeren

21


BØRNEVENLIGE

FISKETURE Børnene skal naturligvis med på fisketur, så snart de er store nok og har lyst til det. Her får du en stribe gode råd, så turen bliver en succes for alle.

Af Per Kreuz

Som forælder kender du sikkert situationen. Du er nødt til at sige nej til en fisketur med kammeraterne på grund af børnepasning. Og den kommer som regel, når hotspottet lige har kastet flere gode fisk af sig dagen i forvejen, eller når vand, strøm eller vejr arter sig allerbedst. Løsningen på problemet kan være at tage børnene med på tur. Her beskrives forskellige typer af fiskeri, og hvorledes man kan sørge for, at det bliver til den efterspurgte win-win-situation. En situation hvor man selv laver det, man ønsker sig selv allermest – nemlig at fiske – og samtidigt giver børnene nogle gode oplevelser, masser af frisk luft og starten på noget, der senere kan udvikle sig til en god og sund interesse. Mine børn har

deltaget i fiskeriet fra de var cirka fem år, og det er denne aldersgruppe og opefter, der her er i søgelyset. Lær børnene grejet og fiskene at kende Medmindre du elsker at bruge fisketiden på at filtre knuder og fuglereder ud, så skal der investeres lidt tid i at lære børnene at bruge stang, hjul og endegrej at kende. Der kan trænes på græsplænen i haven med korte kast med 10-15 g blink uden krog på, ligesom det er vigtigt at lære dem at omgås kroge med respekt. En stor motivationsfaktor er at give børnene deres egen grejboks. Fortæl dem, hvordan endegrejet fungerer, og hvilke fisk man kan fange på det. Nænsom håndtering af fisk, der skal genudsættes, kan nemt øves på hjemmefronten på hjembragte fisk – fortæl børnene om slimlag,

Sjov tur. Selv om der er planlagt en fisketur, så er det vigtigt, at turen bliver sjov og en god oplevelse. Derfor kan det anbefales at arrangere ture til fiskepladser, hvor der er legepladser eller andet sjovt i nærheden.

22

Sportsfiskeren | 3 | 2015

Fladfisk, torsk, makreller og hornfisk er børnevenlige arter med fangstgaranti fra småbåden mindstemål, bæredygtighed og hvorfor man ikke skal tage en torsk med hjem på 20 cm. Lær børnene, hvordan de renser en fisk og laver den til en god, sund spise – her gælder også reglen om, at det mad børnene laver selv smager tre gange så godt. Småbørn i småbåden Min egen favoritdisciplin, hvor der er masser af muligheder for, at børnene kan aktiveres i mange timer. Fladfisk, torsk, makreller og hornfisk er børnevenlige arter med fangstgaranti fra småbåden. Hvis der fiskes efter torsk og sej, så fisk på dybder og ved strømforhold, hvor børnene kan være med deres lette grej, og sæt i stedet ambitionerne efter målertorsken lidt på standby. Hornfisk og makrel fanges bedst med sildestykker og flåd, hvor man fra småbåden ikke behøver de lange kast. Fiskeri efter fladfisk er også meget børnevenligt og som regel med masser af action – husk, børnene er ligeglade med, om fiskene er store eller små. Hvis du ikke selv ser fladfisk som værende udfordrende nok, kan fiskeriet fint kombineres, hvor du selv fisker efter pighvar, slethvar eller makrel, hvis det er sæson, og forholdene er til det. På kysten Find steder med fralandsvind og dybt vand tæt på kysten. En af udfordringerne for børnene kan være at kaste ud og kaste langt nok, så her er det en fordel, at du hjælper med det, og at


2015 | 3 | Sportsfiskeren

23


Medefiskeri efter skaller, aborrer, brasen eller andre »medevenlige« fisk bør være en fast del af børneturene

Sikker svømmetur. Det ser sjovt ud, men er også ganske alvorligt. En tur i vandet iført redningsvest er en god øvelse, så børnene bliver fortrolige med at ligge i vandet med vesten på, hvis uheldet skulle være ude.

Mange søer har legepladser eller andre børnevenlige indretninger som for eksempel læskure, hvor det er muligt at trække ind, hvis der skulle komme en byge. Anbefalet grej er fiskeri med powerbait, hvor de lange kast som regel ikke er nødvendige for at kaste fisk af sig. Lær også børnene at tage hensyn til andre fiskere og stil jer nogle steder, hvor der er rigeligt med plads til skæve børnekast.

man anvender flådfiskeri eller bundmede. Hvis du tager børnene med på fiskeri efter havørred, så sørg for, at der er aktiviteter for dem – find eventuelt ovenstående pladser og kombiner fiskeriet. Fravælg havørredfiskeri, hvor du skal vade langt ud og væk fra børnene. Hvis børnene går træt i fiskeriet, så er der masser af tanglopper, sten, opskyllede grene og træstammer, der kan leges med og gøre dagen

Super søfiskeri Medefiskeri efter skaller, aborrer, brasen eller andre »medevenlige« fisk bør være en fast del af børneturene, ligesom fiskeri efter den glubske gedde med de mange tænder i munden kan hæve spændingsniveauet og få de små børnehjerter til at dunke. En stor fordel er en båd, og mange af foreningssøerne tilbyder det. Er der mulighed for det, så glem ikke el-motoren og lad børnene være kaptajn og styre båden mod nye pladser. ▪

til en god oplevelse. Husk en spand til krabber og andet. Put and take En super børnevenlig aktivitet med masser af muligheder for action og variation på fiskedagen. Der er nærmest garanti for, at børnene får ørrederne at se. Mange steder er der deciderede børnesøer, der kun må fiskes af børn – ofte med garanti for fisk.

SIKKERHED PÅ TUREN • Redningsvest bæres hele tiden ved småbådsfiskeri og søfiskeri. Men også ved fiskesøen er det en rigtig god ide, at børnene bærer redningsvest, da skrænterne ofte er stejle. Det giver mere frihed til eget fiskeri, hvis man ved, at børnene er trygge. • Lær børnene at håndtere spidse kroge forsvarligt. Hvis de er med i båden, så sørg for en spand, hvor forfang og andet godt lægges i, når der er pause i fiskeriet. På den måde undgår man situationer, hvor kroge er placeret, hvor børnene færdes. • Ved bådfiskeri, hvor du er alene med børnene, er det en god ide at lære børnene at sejle båden. På den måde kan man altid komme i land, hvis der sker noget. Hvis det er en større båd med elektrisk start af motoren, kan det let udføres af barnet – og de synes tilmed, det er sjovt at træne det. • Lær børnene at håndtere et opkald via mobilen, hvis I er på steder med få mennesker.

24

Sportsfiskeren | 3 | 2015

GODE RÅD TIL TUREN • Gør det til en god oplevelse for børnene mere end en fisketur for dig • Hyg med slik, varm kakao, krabbefiskeri eller tanglopper i en spand • Tag af sted ved gode vejrforhold og sørg for rigtig beklædning • Sørg for mulighed for skygge på sommerdagene – parasol eller strandtelt er fint • Er der flere børn, så lav en konkurrence med præmier for bedste fight, korrekt håndtering af fisk, største fisk eller lignende • Vigtigt med afveksling. Til tider har børnene kastet to gange, og så står tålmodigheden ikke længere. Der kan bygges sandslotte eller leges med en spand med vand • Tag billeder af fangsten som et godt minde, som børnene kan vise til venner og bekendte • Husk skiftetøj • Vil børnene hjem – så tag hjem


AKTIVITETER 2017 FISKEKURSER

19. marts: Fluekastekursus, enhånds – Varde 21. april: Ørredskolen 22. april: Fluekastekursus, enhånds – Roskilde 23. april: Kystfluefiskeri – Nordsjælland 28. april: Boost dit havørredfiskeri, begynder – Hobro 19. maj: Boost dit havørredfiskeri, begynder – Nykøbing Mors 3. juni: Flueskolen 10. juni: Laksefiskeri, spin – Skjern Å 12. august: Laksekursus – Gaula, Norge 2. september: Laksefiskeri, spin – Skjern Å 9. september: Whisky & Vildlaks – Varde Å – UDSOLGT

FISKEPLEJEKURSER

18. marts: Elektrofiskeri, genopfriskningskursus – Silkeborg 28.-30. april: Vandløbsrestaurering, del 1 – Vejle 29. sep. – 1. okt.: Vandløbsrestaurering, del 1 – Vejle 28.-29. okt: Elektrofiskeri – Gram

FLUEFISKERNE

4.-5. marts: DM i fluebinding – Fly Festival, Kolding 27. maj: DM i fluekast – Ledreborg Slotspark

HAVFISKERNE

21. maj: Sjællands Mesterskab i havfiskeri – Helsingør Havn 27. maj: Jysk-Fynsk Mesterskab i havfiskeri – Middelfart Havn 16. september: DM i havfiskeri – Middelfart Havn

MEDEFISKERNE

12.-13. august: Senior DM – Jels Se flere medestævner på www.medesiden.dk Mere medefiskeri på www.facebook.com/medefiskerne

SURFCASTERNE

9. april: 1. Grand Prix - Sjælland 5.-7. maj: Kastelandskamp Tyskland – Danmark – Nordtyskland 27. august: 2. Grand Prix (Kastekonkurrence) – Aarhus 22.-24. sep.: DM i surfcasting – Øst for Storebælt Find flere oplysninger om årets kurser og tilmeld dig på: www.sportsfiskeren.dk/aktivitetskalender

MEDLEMSKAB

Medlemskab af Danmarks Sp orts­ fiskerforbund koster kun 450 kr.


Foto: Morten Øland

FANG DIN Grinebider. Det er sjovt at fange fisk, og en god måde at fange sine første fisk på er ved at medefiske.

FØRSTE FISK Den første fisk er altid en stor oplevelse – også selv om fisken er lille. Det gælder bare om at fange noget,

og så er fiskens art og størrelse ligegyldig. Af Kasper Struck

Fiskeriet efter fredfisk er i Danmark noget ganske særligt og en unik mulighed for at få uforglemmelige oplevelser i naturen – både for børn og voksne. Tag derfor familien med og medestangen under armen, så I alle kan komme ud at fange jeres første fisk. 24

Sportsfiskeren

Få en god start Det kræver ikke ret meget at fiske efter fredfisk. De f leste steder kan fiskeriet klares med en spinnestang, et lille f låd og en krog agnet med et enkelt majskorn. Men for at gøre fiskeriet endnu mere simpelt kan man anvende en polestang, hvilket er en fiskestang uden øjer, håndtag og hjulhol-

der. I toppen sidder en connector – en slags øje – hvori linen kan fæstnes. Mere simpelt kan det næsten ikke blive. Polestangen er derfor idéel til nybegynderen, da der er meget færre ting, der kan gå galt. De manglende dele på stangen gør også, at prisen kan holdes gevaldigt i bund. Det er til at finde polestænger hos mange danske grej4 // Maj 2014


Foto: Thomas Bjerre Larsen

Medemester. Selv om en polestang er lang, så kan alle lære at styre den på kort tid. En polestang er en fiskestang, hvorpå man ikke bruger et hjul – men blot en line i samme længde som stangen.

Et simpelt takle Det stykke line, der fæstnes i toppen af stangen, kaldes et takle og er noget de f leste garvede medefiskere laver på samlebånd hjemme i stuen, så de ikke skal stå og rode med det ude ved vandet. Det har f lere fordele men er ganske unødvendigt til en hyggelig fisketur med familien. For at optimere fiskeriet kan man med fordel købe et færdigt takle i mange grejbutikker og slippe for en masse bøvl. Men har man mod på mere, findes der masser af videoer på nettet omkring emnet. Også på dansk. Krogene på disse færdige takler er ofte af dårlig kvalitet og kan hurtigt trænge til udskiftning. Alle kroge kan bruges til formålet, bare de ikke er større end størrelse 12 – det kan nemlig forhindre en del hug. Flåddet kan nærmest være hvad som helst, en bæreevne omkring 1 g er et godt udgangspunkt. Der findes mange forskellige typer f låd, men de mest følsomme er designet til denne form for fiskeri og hedder ganske passende, polef låd. Flåd af denne type sættes fast med små stykker gummislange på linen, som derefter føres gennem øjet på f låddets krop. Linen må ikke blive for tyk. da de fisk man fisker efter ellers vil opdage den. Og da fiskeFoto: Kasper Rasmussen

Foto: Jakob Sørensen

handlere til 50-300 kroner – selv hos de butikker der ikke handler med decideret medegrej. Når det er sagt, så er der selvfølgelig forskel på kvaliteten – men som oftest er det længen, der er afgørende for prisen. Polestænger

findes i alt fra 1,5-10 m eller endnu mere. Et rigtig godt udgangspunkt er en 4 m eller 5 m polestang. Hertil skal der bruges et stykke line, lidt kortere end stangen, et f låd og en krog – det kalder man taklet.

ne sjældent er kæmpestore, så er der heller ikke behov for det. Man kan egentlig sige, at jo tyndere line, desto f lere hug vil man få. Så en nylonline omkring 0.16-0.20 mm er et godt valg i starten.

Vær opmærksom på, at krogspidsen skal være fri, når du sætter agn på krogen, det øger chancen for fisk på land Til sidst er der kun at nævne splithaglene, som er den vægt, der placeres på linen for at afveje f låddet og derved gøre det mere følsomt – det skulle gerne resultere i f lere hug. Generelt er det at foretrække, at f lådtoppen stikker omkring 1 cm op over vandoverf laden. Og når det går under, så er der fisk. Få styr på fiskeriet Der behøves ikke at gøres store overvejelser omkring fiskeriet. Alle danske søer indeholder fisk, der kan fanges ganske tæt på land, og der vil langt de f leste steder være så mange fisk, at der nok skal være noget at komme efter – selv for dem der aldrig har fanget noget før! Blot skal man være indstillet på, at fiskene f lytter sig meget rundt i søen i deres søgen efter føde. Hvilket kan betyde, at der pludselig kommer tre fisk i rap, og så er der lange perioder uden fisk. Dåsemajs er en fantastisk agn til fiskeriet efter fredfisk, da den har naturlig tiltrækningskraft i form af farve, duft og smag. Er man så heldig at have en grejhandler tæt på, der sælger levende maddiker, forringer det absolut heller ikke chancerne for hug. Vær opmærksom på, at krogspidsen skal være fri, når du sætter agn på krogen, det øger chancen for fisk på land. Genudsætning af fangsten er en forudsætning for et godt fiskeri i fremtiden – og fornøjelsen ved at se fisken svømme roligt tilbage i søen kan være lige så stor som ved at fann ge den.

HVAD ER EN FREDFISK

PRØV EN FISKESØ

VIL DU VIDE MERE

Fredfisk er en fælles betegnelse for fisk i karpefamilien. I Danmark er de mest almindelige skalle, rudskalle, løje, flire, brasen, karusse, suder og karpe. Fælles for dem er, at de lever i ferskvand og lever af plantedele, snegle, orme og andre småinsekter, som de typisk finder på søbunden.

Et alternativ til at fange sin første fisk i en naturlig sø er at tage på tur ved fiskesøen. Her udsættes ørreder i blandede størrelser, men flere fiskesøer har sågar særlige børnesøer, hvor der udsættes ekstra mange fisk i passende størrelser.

På www.medesiden.dk finder du god information omkring medefiskeri, og der er også masser af tips til begynderen, der gerne bare vil fange fisk. Desuden kan man finde gode medevande med mange fredfisk.

Maj 2014 // 4

Sportsfiskeren

25


Foto: Michael Jensen

Gode oplevelser. Hornfisken er en fantastisk lejlighed til at give de yngre generationer gode naturoplevelser. Dertil kommer at poderne elsker at spise fisken, som blot smager endnu bedre, når de selv har fanget den.

HAVSTOKKENS BALLETDANSER Hornfiskene invaderer netop nu de danske kyster i hobetal, og de bringer masser af gode oplevelser med i farvandet. Festen er i gang. Af Daniel Lindvig dl@sportsfiskeren.dk

26

Solen skinner, bøgen er sprunget ud og mælkebøtten blomstrer. Det er højsæson for havets grønbenede fisk. Havstokkens balletdanser, næbgedden, musikålen – eller slet og ret – hornfisk. Kært barn, mange navne. Et drilsk element for nogle inkarnerede havørredfiskere, men et kærkomment element på kysten for de mange.

øges de fangstmæssige muligheder på kysterne markant. Hornfisken er nemlig ret let at fange. Derfor er det også en rigtig god fisk for børn og unge, eller folk der er nye ude i lystfiskeriets glæder. Dermed ikke sagt, at den erfarne lystfisker ikke kan have masser af glæder ved hornfiske-fiskeriet. Der findes nemlig mange gode og sjove måder at fange hornfisken på. Dertil kommer, at den smager fantastisk.

Folkets fisk I takt med at hornfisken trækker ind fra Atlanterhavet til de danske kyster for at gyde,

Vejr, hvor og hvornår? Heldigvis er det svært at ramme forbi kyster, hvor der ikke findes hornfisk på denne tid af

Sportsfiskeren | 3 | 2015

HORNFISKEFESTIVAL Den 15.-16. maj er der hav, himmel og hornfisk på Samsø. Her afholdes der et væld af arrangementer for hele familien, hvor naturoplevelser, fangst og tilberedning er på programmet. Gordon P. Henriksen kommer og deler ud af sine bedste hornfiskefiduser. Se mere på www.havhimmeloghornfisk.dk


året. Alligevel er der nogle pladser, der er mere velegnet end andre. Kyststrækninger hvor der er dybt vand tæt ind under land med god strøm er gode bud. Det finder du blandt andet på moler, stensætninger, pynter og rev, samt indsejlinger til bælter og fjorde. Men lavvandede og vegetationsrige kyststrækninger er også et hotspot for hornfisk. På de lavvandede pladser skal man dog være opmærksom på, at det oftest er en fordel, at kunne vade lidt ud i vandet. Er man i tvivl, er hjælpen dog aldrig længere væk end den lokale grejbutik, som helt sikkert kan udstikke dig et par sikre kystpladser i dit lokalområde. Hornfisken er heller ikke besværlig, når det kommer til vejrlig. Det meste vejr er fint hornfiskevejr, og bedste af alt, så er milde forårsdage med solskin og stille vejr faktisk at foretrække både fangstmæssigt og på nydelsesfronten. Varmrøget hornfisk Den smager fantastisk. Har du lyst til at prøve et supplement til de gode, gamle, klassiske måder at tilberede hornfisk på, og har du endnu ikke haft hornfisk i rygeovenen, så har du en oplevelse til gode. På trods af at hornfisken ikke er en fed fisk, så egner den sig fint til en let gang røg. Salt fisken godt og lad den ligge i en lille times tid, skyl efterfølgende salt af og tør fisken med køkkenpapir. Herefter lægges fisken i røgeovnen eller kuglegrillen 15-20 minutter. Så let er det gjort. ▪

MEGET MERE HORNFISK

Foto: Aalestrup Naturefterskole

Sportsfiskeren har taget et smut i arkiverne og samlet flere års hornfiskeartikler, som kommer omkring alt fra hornfisk for nybegyndere, sådan fanger du hornfisk på flue, silketråden, samt spin og medefiskeri efter hornfisk. Kort sagt, alt hvad du behøver for få nogle gode oplevelser på kysten i den kommende måned. Se dem på www.sportsfiskeren.dk/hornfisk

Forår. Når mælkebø tten blom stre

r, så kom mer horn fiske n. Og det

er stensikkert.

2015 | 3 | Sportsfiskeren

27


Foto: Michael Jensen

Gedde-glæde. Intet kan få smilet frem som fangsten af den første gedde. Og den behøver slet ikke være så svær at fange, med en stor, blank spinner har man gode muligheder i den lokale sø eller mose.

FANG DIN FØRSTE

Gedden findes i næsten alle danske søer og moser. Det er en rovfisk, som er aggressiv, hårdt kæmpende og som kan blive kæmpestor. Læs her, hvordan du nemt kan fange gedder i din lokale sø. Af Nikolaj Korsholm nk@sportsfiskeren.dk

Gedden er den største rovfisk, vi har i Danmark. Den er meget hårdfør og kan leve under næsten alle forhold. Gedden er en popu28

Sportsfiskeren | 3 | 2015

lær sportsfisk, fordi den altid kan findes tæt på, hvor du bor. I søer, moser, åer og endda brakvand trives den fortrinligt. Så længe den har et fødegrundlag af skaller, aborrer eller andre småfisk, så er der næsten ingen begrænsninger på, hvor den findes.

Her finde du gedden Nu ved du, hvor man kan fiske gedder henne, men hvor i søen skal man så kaste sin fiskeline ud? Gedden elsker at ligge på lur inde i den tætte sivskov. Her kan gedden gemme sig, til der kommer en lille skalle forbi. Når det sker,


Foto: Aalestrup Naturefterskole

Gedden elsker at ligge på lur i den tætte sivskov, hvor den gemmer sig, til der kommer et bytte forbi skyder den frem med eksplosionsfart og overrasker skallen. Under åkander er også et godt skjulested for gedden. Her er den beskyttet mod rovfugle fra oven, samtidig med at småfisk elsker at svømme i skygge fra solen. Brug derfor tiden på at kaste tæt på bevoksning. I større søer opholder de sig ofte ude på dybt og åbent vand. De gedder er dog nemmest at komme til, hvis man har en båd.

Sivskov. Det er en god ide at fiske tæt op af siv og åkander, her elsker gedden nemlig at stå på lur.

Foto: Aalestrup Naturefterskole

Skarpe tænder Gedden har hundredvis af små, bagudrettede tænder, der er designet til at holde fast om småfisk, hvilket er geddens livret. Tænder som let kan skære igennem selv tyk nylon og f lettede liner. Derfor er det meget vigtigt, at man bruger forfang, enten i stål eller nylon i minimum 0.50 mm. Et stålforfang er det mest sikre valg. På langt de f leste stålforfang sidder der en hægte i enden, så man nemt kan skifte mellem spinnere, woblere eller gummiagn. Brug gerne stålforfang, som er omkring 50 cm lange. Gedden kan finde på at rulle rundt i vandet og derved sno sig ind i forfanget og senere linen. For langs gællestokkene sidder også tænder, som nemt kan skære en fiskeline over.

Banditagn. En såkaldt jerkbait er en fremragende agn til gedder. Den laver store udslag i vandet, når man rykker med stangen, og det kan lokke gedderne til hug.

Spændende spinnere En af de absolut bedste kunstagn til gedder er spinneren. Spinneren er en meget overset agn til gedder, som ofte bliver fravalgt til fordel for en wobler. Man kan fiske en spinner højt eller dybt i vandet, fordi man bare kan lade den synke. Den har den unikke evne, at den sender kraftige vibrationer ud i vandet, som gedden opfanger via sidelinjen. Sidelinjen er et organ, som alle fisk har og som opfanger vibrationer og elektriske impulser i vandet. Spinneren ligner nemlig ikke en lille fisk eller noget andet som lever i søen specielt godt, så når gedden bider på spinneren, gør den det, fordi den bliver provokeret til det. Derfor fanger man også de gedder, som ikke er sultne, men bare prøver at beskytte deres territorier. Brug store spinnere i størrelse fire til seks. Selv små gedder kan sagtens gabe over en stor spinner. Fiskeefterligninger Wobleren er den mest kendte agn til gedder. De kan fås i et utal af størrelser, farver og varianter. Woblerens primære funktion er at ef2015 | 3 | Sportsfiskeren

29


Foto: Aalestrup Naturefterskole

Når man håndterer en gedde, skal det ske med største forsigtighed terligne en fisk, som kan være et nemt bytte for gedden. Derfor vrikker den gennem vandet og kan til forveksling ligne en syg fisk, som prøver at undslippe geddens farlige tænder. Fisker du i en lavvandet mose, er det bedst at vælge en wobler med en lille ske eller helt uden ske. Skeen trækker nemlig wobleren ned i vandet, og jo større ske, jo dybere går den. Fisker man med en wobler, som går lige under overf laden, får man også en overraskelse, når gedden kommer op og tager den i et en kæmpe plask.

Glubsk fætter. Selv mindre gedder tager store agn og giver en god fight. Men husk, at mindstemålet er 60 cm.

modhug indenfor ti sekunder, det sikrer, at krogene sidder yderligt, og gedden nemt kan sættes ud igen, hvis du ikke vil have den med hjem. Lidt ekstraudstyr skader ikke Når man håndterer en gedde, skal det ske med største forsigtighed. Både for at beskytte fisken, men også for at beskytte dig mod de skarpe tænder. Derfor er det en rigtig god idé at medbringe et par ekstra ting på turen. En tang er uundværlig, når krogen skal pilles ud af den store mund. Sidder krogen langt nede, kan men med lidt snilde af kroge den gennem gællerne. Der er nem adgang til munden og meget plads grundet de store gæller, som gedden har. Når den skal landes, kan man enten bruge et net eller tage den

Værktøj. En god tang er uundværlig, når krogen skal tages ud af geddens mund.

30

Sportsfiskeren | 3 | 2015

med hænderne. Er det en mindre gedde, kan man gøre det ved et fast greb om nakken, mens større gedder lettere kan tages i gællelåget. Har man ikke prøvet at tage en gedde i gællelåget før, så medbring et par kraftige handsker, hvor geddens tænder ikke kan trænge igennem. Det skåner både gedden og dig selv. ▪ Foto: Aalestrup Naturefterskole

Den ægte vare Gedden er meget snu og kan ofte kende forskel på den ægte vare og vores kopier, som for eksempel wobleren. Derfor kan fiskeri med døde skaller være en af de bedste metoder. Der skal arbejdes lidt mere ved dette fiskeri, da man først skal fange skaller, men når det er på plads, kan man fiske længe med en død skalle under en prop. Brug en prop, som passer til den størrelse skalle, du fisker med. Jo større skalle jo større prop, men brug altid den prop, som giver mindst modstand, når gedden tager skallen. Derefter skal du bruge et stålforfang med to trekroge på. Sæt den ene trekrog i ryggen på skallen, så når den hænger i vandet, ligner det en levende fisk, som stille svømmer i vandet. Fisk skallen cirka en meter under overf laden, af hængig af dybden på søen. Når proppen forsvinder, skal du give

VIGTIG VIDEN OM GEDDEN • I ferskvand er gedden fredet fra 1. april til og med 30. april • I brakvand er gedden fredet fra 1. april til og med 15. maj • Geddens mindstemål er 60 cm


har Danmarks største udvalg af fiskekort. Fiskekort.dk er non-profit, og du støtter foreningernes store frivillige arbejde for flere vilde fisk, hver gang du køber dine fiskekort eller medlemskaber på Fiskekort.dk


ved ørredsøen

GODT i GANG

Ørredsøerne er et populært sted for mange nye sportsfiskere. Men selv om der dagligt udsættes fisk, så er det ikke altid en let sag at narre dem til hug. Følg med her, og få de sikre kneb. Af Thomas Bjerre Larsen tbl@sportsfiskeren.dk

De danske ørredsøer har fostret mange nye lystfiskere og ikke uden grund. Med deres beliggenhed spredt ud over hele Danmark er der aldrig langt til et sted, hvor nye lystfiskere kan få spændende oplevelser med hjem. Her kan man fange flotte ørreder og ofte i en størrelse, som giver grobund for fine fortællinger og ønske om flere ture. Fiskeriet er lettilgængeligt, og alle, der har snøren i vandet, har chance for fangst.

24

Fisken gør sig også godt til at tage med hjem, og det er altid en fornøjelse at spise sin selvfangede fisk. Her er en række råd og tips til, hvordan du gør turen attraktiv og spændende for børn, samt en række af sikre agn, der nok skal give fisk på land. På www.putandtake.info kan du finde en ørredsø nær dig og finde en masse nyttig information om priser og lokale forhold på stedet. På www.map.krak.dk kan du se nærmere på søen via luftfoto – så du kan se, hvor der er bevoksning, dybe render og fiskepladser, inden du skal af sted.

Kort eller lang tid?

Hvad skal jeg fiske med?

Inden man starter fiskeriet, skal man beslutte sig for, om man skal fiske kort eller lang tid. Der udbydes som regel kort i enten nogle timer eller for en hel dag. Når man har børn med, skal man være realistisk og sørge for, at de får en oplevelse, der står mål med deres behov. Vælg derfor som hovedregel en kort periode. Er ungerne morgenfriske, så kom af sted tidligt. Specielt her i foråret kan morgenfiskeriet være godt. Husk varmt tøj og hue til ungerne – og dig selv.

Der er bare nogle agn, der fanger rigtigt mange fisk i ørredsøerne. Skal man nævne fire sikre bud, så må det være gennemløbsblinket, hvid jig, lille, sort marabou-flue og powerbait. Med en af disse agn for enden af linen, vil det kun være et spørgsmål om tid, inden der kommer fisk på land.

Sportsfiskeren

4 // Maj 2012


Penneflåd og powerbait

Spænding og action En af de rigtig spændende ting, man kan opleve ved ørredsøen, er, at man kan se fisken svømme rundt tæt ved land. Med et par polariserede briller kan ungerne selv få syn for sagen, og det skaber en entusiasme og fangervilje, som nok skal sørge for at holde dem til ilden. Selv garvede lystfiskere kan få hjertebanken, når en stor eller flot fisk kommer glidende forbi. Det kunne jo være, at det var lige nøjagtig jeres agn, den valgte at spise…

Hvor skal jeg stille mig? Når man skal vælge plads, skal man gøre det ud fra den måde, man ønsker at fiske på. Vil man kastefiske, skal man sørge for, at man ikke kommer i karambolage med træer og buske. Vælg derfor et åbent område med masser af plads. Skal der fiskes med flåd og madding, så kan det være en god ide at fiske i nærheden af bevoksning i form af buske eller siv.

Maj 2012 // 4

Før linen to gange gennem øjet på penneflådet. 30 cm under flåddet sættes et passende antal miljøsynk på linen og to cm herunder en trekrog str 12. Powerbaiten rulles til en kugle, og trykkes om krogen, så den er skjult. Kast rigget ud i nærheden af buske eller siv, og vær tålmodig. Når flåddet er helt under, er der fisk!

Sportsfiskeren

25


Bombardaflåd med flue

Pauser og hygge Det er vigtigt, at der er balance i forventningerne, og som oftest kan der være behov for pauser i fiskeriet, mens der ventes på hug. En nintendo eller et Anders And blad kan let gøre pauserne overkommelige – specielt under medefiskeriet. Med indlagte pauser kan man i mange tilfælde også få forlænget fisketiden betragteligt til glæde for den fiskelystne voksne.

Før bombardaflåddet på linen efterfulgt af en perle, som skal beskytte knuden. Hovedlinen bindes fast i en svirvel. I svirvelen bindes et stykke nylonline i 0,25-0,30 mm, der har samme længde som stangen. I enden af linen bindes fluen eller en jig. Kast ud, og lad fluen eller jiggen synke lidt. Begynd langsomt indspinningen. Stop igen, og lad det synke. Varier ved at nøkke stangtoppen til siderne.

26

Sportsfiskeren

Den fælles oplevelse Når fisken er på krogen, er det vigtigt at bevare roen – specielt hos den voksne. Børnene har ikke den samme erfaring i fight og landing, så hjælp dem ved at rydde området for stole og grej og læg landingsnettet klar. Er der flere børn med på turen, så lad dem klare ærterne selv. De får gjort deres egne erfaringer, og når det lykkes at få fisken i nettet, er fangstglæden noget, som de kan dele mange år frem i tiden. Det er min erfaring, at de fælles oplevelser kan være starten til en masse spændende ture fremover.

4 // Maj 2012


FISKERISHOP.DK Danmarks bedste priser! SPAR 200,Ron Thompson Spinnesæt Stang: Ron Thompson EVO Concept, letvægts composit og SIC øjer. Vælg mellem: 7´(5-20g), 8´(10-30g) og 9´(10-40g) Hjul: Okuma Electron RD, 1 kugleleje og påspolet line

DS F C A P S

Før 449,- NU 249,-

Tyran Spinnesæt

SPAR 700,-

Stang: Tyran - muligvis verdens stærkeste stang. Kom ind og test den. Vælg mellem: 9´(7-25g), 9´(15-45g) og 10´(20-60g) Hjul: Okuma Safina Noir RD, super lineoplæg, 5 kuglelejer og 1 rulleleje

149,-

Før 1199,- NU 499,-

Pink Pearl Spinnesæt

SPAR 300,-

Fiskesættet til hende, der vil med ud og fiske! Stang: Okuma Pink Pearl - Let, High modulus kulfiberklinge Vælg mellem: 7,1´(5-20g), 8,2´(10-32g) Hjul: Okuma Pink Pearl, super lineoplæg, 3 kuglelejer og 1 rulleleje

Før 799,- NU 499,-

SPAR 200,-

250m Spiderwire

Sportsfiskerens Cap Spiderwire Invisi Braid

Vælg mellem: 0,12mm / 9,1kg Lækker, komfortabel fiskecap i 100% bomuld. 0,14mm / 12,7kg 0,17mm / 18,1kg Blødt indersidebånd giver god komfort. 0,20mm / 20,7kg Justérbar i størrelse. One size(200m) fits all. 0,35mm / 36,5kg

Lige til fotoalbummet At forevige fangsten er som oftest vigtigere for den voksne end for barnet. Ikke desto mindre er det en fin måde at huske oplevelsen på. Husk at komme tæt på, så du fanger smilet og stemningen. Varier også motivet, og lav lidt sjov på billederne.

Før 399,- NU 199,Hornfiske-udbener Hornfiskeudbener i rustfrit stål. Dansk håndværk af Tyge Nielsen. Udbeneren bruges af flere fiskehandlere.

Gennemløbsblink

KUN 299,-

Mepps Spinnere

Alle de populære Mepps spinnere. Black Fury, Aglia, Comet Decore, Aglia Fluo, Flying Condom etc. alle modellerne og størrelserne afSedenne cap med til at på hjemmesiden

Du støtter

Blinket trådes på linen, så den tungeste ende vender nedad. Monter en perle mellem krog og blink. Perlen gør, at knuden ikke bliver ødelagt under fiskeriet. Blinket kastes ud i søen, og trækkes straks ind. Lav små stop undervejs, og lav gerne små spjæt med stangtoppen.

Du er med dit køb støtte arbejdet for en rig natur medFra flere vilde 20,fisk – til glæde for alle lystfiskere.

RODES FISKERISHOP Torpenvej 4, Humlebæk Tlf.: 49191220

Åbningstider: Mandag - fredag Lørdag

www.fi skerishop.dk Køb den på www.dsfshop.dk

Maj 2012 // 4

10-18 9-15

Sportsfiskeren

Brun cap.indd 1

27

14/03/2017 11.33


For børn handler fiskeri ofte om to ting: Enten at være sammen med en voksen eller at udforske det, der gemmer sig under overfladen. Her kommer opskriften på en tur, hvor der med garanti er plads til begge dele.

Af Jakob Lund Madsen, instruktør i DSF

Fiskeri er ikke sværere, end man gør det. Hvis man tager en flok friske drenge og piger med på den ørkenvandring, som havørredfiskeri oftest er, kan man være sikker på, at langt de fleste hurtigt falder fra. Derimod kan en flok skallers leg med et flåd – eller et stykke brød i overfladen – fange opmærksomheden på selv det mest ivrige barn. I starten handler det bare om at få aktion, og kvaliteten af fangsten betyder intet. Langt de fleste husker deres første fisk bedre end deres første havørred. Personligt husker jeg stadig min første fisk – en brasen – der udløste et sejershyl, der kunne høres mange mil væk. Velegnede arter

Gode juniorfisk som skalle, brasen, aborre, hork og småkarper lander alle i medekategorien. Fælles for dem er, at man med en

lille indsats og simple virkemidler kan forøge sine fangster. Bare det at fiske med et lille flåd, som er ordentligt afbalanceret, i stedet for at bruge den klassiske rød/hvide prop kan forøge fangstmulighederne. Børnene kan se indikationen af hug meget bedre, og sky fisk ser ikke flådet så nemt. Velegnede vande

Mange fiskeforeninger klager over, at de mangler godt juniorvand. Men at finde oplagt fiskevand er i de fleste tilfælde ikke det store problem. Specielt ikke hvis man forklarer lodsejerne, at det er friske, unge drenge og piger, der skal fiske for at få kendskab til naturen – så får man nærmest altid lov. Desuden ejer Naturstyrelsen en masse vand over hele landet, hvori fisketilladelse oftest kan opnås. Rundt om de fleste byer findes regnvandsbassiner, som skal opsamle

Opmærksomhed. Aktivitet i overfladen er altid et sikkert hit hos de yngste fiskere – faktisk kan det være lige så sjovt bare at kigge, som at fiske.

32

Sportsfiskeren

vand fra veje og bebyggede arealer. De udgør fantastiske fiskevande for juniorer, og da det er kommunen, der ejer dem, er det nemt at få fisketilladelse. Efter få år er afvandingssøerne som regel fyldt med fisk. Mange fisk kommer naturligt, men i langt de fleste tilfælde er der nok tale om skødesløs omgang med fisk fra nogle få lystfiskeres side. Således finder man ofte guldfisk, karper og andre arter i søerne. »

Klatretur. Det er vigtigt at give plads til børnene. Man kan ikke forvente, at de gider fiske hele tiden. En klatretur eller en hotdog kan give ny energi til at fokusere på det dansende flåd.

4 // Maj 2012


Glædens dag. Den første fisk er altid noget særligt, som vil blive husket for altid. Og så betyder fiskens art og fangstmetoden intet.

Maj 2012 // 4

Sportsfiskeren

33


Penneflåd og maddikker

Opskrift på forfoder •  Et par håndfulde rasp eller havregryn – hovedbestanddelen af fodret •  Kokosmel – flyder og får foder-klumpen til at spredes, når den kommer i vand •  Et par knuste kiks – virker som bindemiddel, hvis der skal kastes langt med foderet •  En smule af den agn du også vil fiske med •  Derudover kan man tilsætte smag/duft – såkaldte flavours – for eksempel vaniljesukker Alle ingredienserne blandes grundigt. Det er meget vigtigt ikke at tilsætte for meget vand, for så bindes forfodret for godt sammen. Brug vandet fra den sø du skal fiske i eller vandet fra dåsemajs, men kun lige nok til at foderklumpen hænger sammen, så den spredes, så snart den rammer vandet.

Agnen

Forfoder

Regnormen er vel den mest klassiske agn, når det gælder medefiskeri. Sørg for ikke at sætte for meget agn på krogen. Kompostorm kan nemt dyrkes i haven og giver god økologisk værdi. Derudover virker de fantastisk og har som regel en god størrelse. Myten, om at fisk ikke spiser kompostorm, passer simpelthen ikke. Maddiker kan købes i de fleste dyrehandler og har den perfekte størrelse til en lille skallemund. Brød er meget svær at sætte på krogen og egner sig derfor mindre godt til helt nybegyndere. For de lidt øvede kan det dog give god overfladesjov. Melklister blandes af vand og mel til en lind dej. Og tilsat lidt flavour er det et topagn, alle kan sætte på krogen. Majs er en god allround agn, der sidder godt på krogen og er god til lidt større fisk samt bifangster af karper og andre større fredfisk.

At der overhovedet er fisk på den plads, som skal fiskes er ikke en selvfølge. Men med en god forfodring kan man nemt lokke en flok fisk til, og succesen kan sikres. Der findes et væld af forskellige færdiglavede foderblandinger i butikkerne, og langt de fleste virker rigtig godt. Fælles for dem er, at de er forholdsvis dyre i forhold til kvantiteten. De er dog fine, hvis man har travlt med at komme ud og fiske. Det er nemt at lave sit eget forfoder af ting, der normalt findes i enhver husstand. Det er billigere og nye lystfiskere kan nemt lave et velfungerende forfoder. Smid eventuelt lidt brød ud på en rolig overflade, det giver et god indikation af, om der er fisk i området – og det får selv den mest sløve junior ud af starthullerne.

TILBUD

Step to

Senere er det oplagt at kaste sig over geddefiskeriet, hvor det er relativt nemt at fange en stor fisk – læs mere om det på side 60. Men også i saltvand er der gode muligheder for at friske fiskedrenge og -piger kan få en god dag. Med fiskeri efter sild og hornfisk er der endda mulighed for, at børnene kan fange fisk, de kan tage med hjem til aftensmaden. Ligegyldigt hvad man vælger, så skal man huske på, at det ikke må blive for svært og kedeligt. n

På fisketur med Julie & Alexander Danmarks Sportsfiskerforbund har tidligere udgivet den gode begynderbog, som nu sælges til 149,inkl. porto. Indbetal beløbet via PC Bank 77001079078. Modtageradressen sendes til: medlem@sportsfiskerforbundet.dk Når beløbet er registreret, sender vi din bog.

34

Sportsfiskeren

Til medefiskeri efter fredfisk er det bedst med en tynd line. 0.16 – 0.20 mm nylonline er passende. Før linen gennem flåddet og lås det fast på linen med et par splithagl. Klem splithaglene fast, så afstanden fra flåd til krog udgør den dybde, som du ønsker at fiske i. Klem et splithagl på linen 20  cm over krogen. Bind en lille enkeltkrog på linen, monter din agn og kast ud.

4 // Maj 2012


AKTIVITETER 2017 FISKEKURSER

19. marts: Fluekastekursus, enhånds – Varde 21. april: Ørredskolen 22. april: Fluekastekursus, enhånds – Roskilde 23. april: Kystfluefiskeri – Nordsjælland 28. april: Boost dit havørredfiskeri, begynder – Hobro 19. maj: Boost dit havørredfiskeri, begynder – Nykøbing Mors 3. juni: Flueskolen 10. juni: Laksefiskeri, spin – Skjern Å 12. august: Laksekursus – Gaula, Norge 2. september: Laksefiskeri, spin – Skjern Å 9. september: Whisky & Vildlaks – Varde Å – UDSOLGT

FISKEPLEJEKURSER

18. marts: Elektrofiskeri, genopfriskningskursus – Silkeborg 28.-30. april: Vandløbsrestaurering, del 1 – Vejle 29. sep. – 1. okt.: Vandløbsrestaurering, del 1 – Vejle 28.-29. okt: Elektrofiskeri – Gram

FLUEFISKERNE

4.-5. marts: DM i fluebinding – Fly Festival, Kolding 27. maj: DM i fluekast – Ledreborg Slotspark

HAVFISKERNE

21. maj: Sjællands Mesterskab i havfiskeri – Helsingør Havn 27. maj: Jysk-Fynsk Mesterskab i havfiskeri – Middelfart Havn 16. september: DM i havfiskeri – Middelfart Havn

MEDEFISKERNE

12.-13. august: Senior DM – Jels Se flere medestævner på www.medesiden.dk Mere medefiskeri på www.facebook.com/medefiskerne

SURFCASTERNE

9. april: 1. Grand Prix - Sjælland 5.-7. maj: Kastelandskamp Tyskland – Danmark – Nordtyskland 27. august: 2. Grand Prix (Kastekonkurrence) – Aarhus 22.-24. sep.: DM i surfcasting – Øst for Storebælt Find flere oplysninger om årets kurser og tilmeld dig på: www.sportsfiskeren.dk/aktivitetskalender

MEDLEMSKAB

Medlemskab af Danmarks Sp orts­ fiskerforbund koster kun 450 kr.


Skrub ud og fang en flad Efter gydningen er skrubberne for alvor i bidehumøret, så nu er tiden inde til at tage familien i hånden og smutte på skrubbefiskeri. Af Lars Østergaard Jensen loej@sportsfiskeren.dk

I løbet af maj begynder skrubberne igen at få sul på kroppen efter gydningen. Fiskeriet er både sjovt, afslappende og nemt at praktisere både fra land eller fra molen. De velsmagende skrubber er de fleste steder nemmere at komme på skudhold af end rødspætten, der foretrækker dybere vand. Specielt i foråret kan man ofte finde dem helt inde i kystens badekar, hvor der er et mylder af småkravl. Skrubben træffes gerne meget længere ind i fjordens brakvand end ising og rødspætte, og især mindre skrubber svømmer nu og da langt op i åerne. Mens ising og rødspætter foretrækker sandbund, så ynder skrubber en mere blandet bund med sten, grus og blæretang, og hvis der også er en muslingebanke i nærheden, kan man næsten være sikker på at træffe skrubben hjemme.

Aktive hugperioder

Man kan ofte opleve hugperioder af en eller måske to timers varighed afbrudt af længere hvileperioder hos fiskene. I de aktive perioder svømmer fladfiskene meget aktive omkring. Ved solnedgang kommer de tit ind på lavt vand eller jager højere oppe i vandet. Om sommeren kan man være heldig at se fladfiskene jage oppe i overfladen i skæret fra lygter på molen. Ofte udløses bideperioden af tidevandet – men hvis strømmen er alt for kraftig, kræver det dog for megen energi af fiskene at jage, hvorfor de søger ned på bunden, indtil strømmen aftager. I ventetiden lægger fiskene sig på bunden og holder udkig efter fødeemner, der af strømmen føres indenfor rækkevidde. Man kan altså sagtens friste dem med en lækker børsteorm, men det er da vigtigt at fiske aktivt og spinne forfanget ind med indlagte pauser og afsøge et større område.

Her og der. Skrubben findes over hele landet, og den fanges på både dybt og lavt vand. Så der findes med sikkerhed en god skrubbeplads tæt på dig.

36

Sportsfiskeren

Skrubber, ising og rødspætter kan være meget livlige og aktive, hvis vandtemperaturen er passende. Før i tiden troede jeg, at fladfisk blot gemte sig på bunden og lurepassede på føden, men den fordom fik et skud for boven, da Henrik Holleufer, skipper på Neptun, viste mig sine spændende undervandsoptagelser af en hel flok fladfisk, der med største lethed svømmer et forfang op, mens kutteren hastigt driver med strømmen. Se Henriks fantastiske optagelser her: www.sportsfiskeren.dk/video/et-kig-i-havet

4 // Maj 2012


Næse for mad. Skrubben finder sit bytte ved hjælp af sit skarpe syn og sin fine lugtesans.

Skibenes skruevand giver ofte bid

Skruevandet fra skibe hvirvler smådyr op fra bunden, hvilket fiskene ikke er sene til at udnytte. Fiskeriet kan være vildt nogle minutter, indtil der igen falder ro over området. Fra kysten med enkle grejer

Alle kan være med, når det gælder skrubbefiskeri fra kysten eller molen. Faktisk behøver man ikke mere end sin almindelige spinnestang, et passende fastspolehjul med

Maj 2012 // 4

0,30 mm nylonline eller en 0,15 mm fletline. Derudover skal man blot investere i et par færdige sandormeforfang med to kroge og et lod på 25 – 50 g alt efter vanddybden og strømmen. De billigste forfang til omkring en tier rækker som regel fint. Man kan eventuel gøre dem ekstra attraktive ved at løsne krogen og klemme et par perle eller farvede knapper på tjavsen overfor krogen. Når man har kastet forfanget ud, strammes linen, og man venter nu blot på,

at fiskene hugger – hvilket nærmest mærkes som små, elektriske stød i stangtoppen og linen. Man skal ikke give tilslag straks. Vent i stedet 5-10 sekunder, indtil fiskene igen mærkes i linen eller stangen. Nu behøver man blot at spinne ind uden tilslag og trække fisken på land. Hvis man efter et par minutter eller fem ikke har mærket noget, kan man prøve at spinne forfanget et par meter ind og afsøge et større område. » Sportsfiskeren

37


Lange surfstænger og chokliner

Til det gængse kystfiskeri eller molefiskeri klarer man sig fint med sin almindelige allround spinnestang. Men nogle steder – ikke blot på den jyske vestkyst – er det en fordel med lange kast. Her vælges en længere surfcaststang, der også kan håndtere tungere kastevægte til dybere vand og modvind. Ved de åbne kyster ud mod Kattegat og Nordsøen eller de lange vestjyske moler vil en mellemsvær surfstang på 1113 fod med en kastevægt op til 150 g være velegnet. De fleste foretrækker et stort fastspolehjul og 0,30 mm line, der giver lange kast. For at undgå ulykker og linebrud skal man huske at binde en kraftig slagline på mindst 0,60 mm nylon, der når et par omgange omkring spolen. Knuden mellem linen og denne chokline skal laves så nøjagtig og glat som muligt. Stangholdere

Under fiskeriet kan man enten holde stangen i hånden eller stille den fra sig i en stangholder. Ofte kan man nøjes med at kile stangen mellem et par store sten, eller man skærer sig en simpel stangholder af en y-formet gren. Vil man ikke nøjes med det, kan man lave en fornem, men billig stangholder af et plastikrør skåret til en længde af trekvart meter og en diameter, så stangen passer ned. Røret stikkes ganske enkelt ned i sandet. Til fiskeri med lange og kraftige surfstænger er det bedre fra starten at investere i en solid stangholder. n

Rødspætte

Skrubbe

Ising

Kend forskel på skrubbe, ising og rødspætte Ved første øjekast ligner fladfiskene hinanden, men det er nu ikke så svært at kende forskel på skrubbe, ising og rødspætte. Rødspætter kendes på deres klare, røde pletter. På større rødspætter kan der også være en hvid kant omkring de røde pletter. Skrubber kan have røde pletter, der dog gerne er mørkere end rødspættens. Efter fangsten falmer skrubbens pletter som regel. Skrubben kan skifte farve efter bunden, så der kan være store farvevariation. Skrubben føles ru, når fingeren føres fra hale til hoved – modsatte rødspætte og ising, som er glatte. Skrubbens hvide underside (blindsiden) har ofte mørke pletter eller plamager. Ising har en glat, slimet overflade uden benknuder. Isingen kendes allerbedst på sidelinien, der slår en kraftig bue over brystfinnen.

Agn til skrubber Børsteorm er nok den mest anvendte agn til fladfisk, som kan købes i mange grejbutikker. De sidder bedre fast end sandorm, men kan være nogle livlige bæster at håndtere, og de største kan sågar bide. Krogen skal 2-3 gange igennem børsteormen og ikke trækkes indeni som hos sandorm eller regnorm. Børsteorm holder længere end sandorm og er nok den bedste agn til fladfisk.

Fiskeri forbudt Ved mange større industri- og færgehavne gælder strenge regler for adgang og fiskeri, så derfor er det vigtigt at indhente information hos havnemyndighederne. Mange gange kan den lokale grejbutik hjælpe med oplysninger om de lokale regler. Også ved mange mindre havne, marinaer og moler kan der være forbud mod fiskeri, så tjek altid før fiskeriets start. Og endelig skal man huske at rydde op - ikke blot efter sig selv men også gerne efter andre. Mange steder flyder fiskepladsen med affald i form af brugte fiskeliner, emballager fra forfang og sandorm, løse kroge og øldåser.

38

Sportsfiskeren

Sandorm kunne før købes alle steder. I dag er man ofte henvist til selv at grave eller pumpe dem ude på kysten. Selv om sandorm gemmer sig nede i sandet, afslører de sig selv med deres karakteristisk „pøller“ spredt på bunden. Ved ebbe er ormene nemme at grave frem. Står vandet derimod over „pøllen“ er det nemmere med en almindelig wc-pumpe. Store regnorm kan man finde hjemme i haven. Den udsender ikke så mange duftstoffer som børsteog sandorm, men de fleste dage tager skrubben gerne en stor, livlig og frisk regnorm – især hvis krogen eller bundtacklet er piftet op med kulørte perler. Strandsnegle lever overalt på sten eller pæle i strandkanten. 2-3 snegle rækker til en krog efter man har pillet dem ud af deres huse. De kan redde dage, når man ikke kan skaffe andre agn. Blåmuslinger er meget fine agn til skrubber og er ofte nemme af finde. Ved ebbe kan man samle dem på muslingbanker blot ved at bukke sig. Man åbner muslingen ved at føre en kniv hele vejen rundt, hvor de to skaller mødes. Endelig kan man jo tage en portion levende og helt friske blåmuslinger hjem i køkkenet og tilberede dem som supplement til skrubberne. Sildestrimler er måske ikke helt så effektive til fladfisk som børsteorm, men absolut rare at have med som reserve. Sildestrimler fanger bedst, når man fisker sit tackle aktivt. Sildestrimlerne bliver hurtigt udvandet og skal ofte udskiftes. Strimlen føres 2-3 gange ind over krogen og bindes eventuelt fast med et stykke tråd i krogøjet, så de ikke så nemt glider ned mod krogbøjningen. Specielt lidt større skrubber er glade for en livlig ført sildestrimmel.

4 // Maj 2012


har Danmarks største udvalg af fiskekort. Fiskekort.dk er non-profit, og du støtter foreningernes store frivillige arbejde for flere vilde fisk, hver gang du køber dine fiskekort eller medlemskaber på Fiskekort.dk


GODT i GANG

med

fluefiskeri Fluefiskeri er for alle, og det er ikke sværere at komme i gang med end så mange andre former for fiskeri. Læs med her, og bliv klædt på til en god start med fluestangen som din nye fiskekammerat. Af Steen Larsen

Lad det være sagt med det samme, fluefiskeri er hverken mere skånsomt mod fiskene, finere eller mere effektivt end spinnefiskeri. Men for mange, som foretrækker at fluefiske, er det mere spændende. Fluestangen

Det er nærmest umuligt at finde en dårlig fluestang i en forretning i dag. Selv for en flad femhundredekroneseddel får man en stang, som opfylder de behov, man kan få som fluefisker. Ved man ikke, om det er ved åen, kysten eller søen, man skal bruge den, så behøver man stadig kun en fluestang for at dække det hele. At man så – når man bliver mere erfaren – gerne vil have mere specialiserede fluestænger til de forskellige typer fiskeri er forståeligt. Det betyder ikke, at man kommer til at fange flere fisk af den grund – men det giver nok større personlig tilfredsstillelse. En god begynderfluestang skal efter min opfattelse være 9 fod lang og i lineklasse AFTM 7. Nummeret 7 angiver stangens ideelle kastevægt, og fluelinen skal derfor have samme nummer for at give de bedste kast. Det betyder også, at fluehjulet skal have en størrelse, som passer til din flueline. Et klasse 7 fluesæt vil være lettere at lære at kaste med end et sæt, som er lettere eller tungere. En ting, jeg vil anbefale, er at købe en firedelt stang. Den er lettere at transportere – både i bil, fly og med offentlige transportmidler eller på ryggen som eks-

56

Sportsfiskeren

For alle. Fluefiskeri er for alle, og det er ikke sværere at lære end mange andre fiskeformer.

4 // Maj 2012


Strømvand. Det er let at starte sit fluefiskeri i en mindre å, hvor der ikke er høj bevoksning. Her kan man både fange ørred og stalling – sidstnævnte er fredet og skal straks genudsættes.

trastang, mens man fisker, hvis man stadig mest er ude med spinnestangen. Hjul og flueline

Fluehjulet er grundlæggende en simpel konstruktion. Her sidder det af fluelinen, som ikke er i brug samt noget bagline, som har flere funktioner. Dels at fylde spolen lidt op, så fluelinen kommer hurtigere på, når man spoler, dels at fluelinen ikke bliver krøllet og svær at kaste med. Baglinen har også den lidt mere sjældent brugte funktion at give en stor og stærk fisk noget line at stikke af med under udløb. Til bagline bruges for det meste flettet line af dacron eller superspinneline. Det købes ofte på 100 meter spoler, hvilket er rigeligt til hjemligt fiskeri. Køb med en brudstyrke på ca. 20 lb/10kg. Fluehjulet skal have en bremse eller en knarrer, som forhindrer overløb, når der trækkes line af. Til dansk fiskeri er det ikke nødvendigt med et bremsesystem, som er meget avanceret – men et, som klarer saltvand, er en fordel til den fiskedag, hvor man ender på kysten. Aftal med forhandleren, at hvis hjulet ikke passer i størrelsen, så kan det byttes, efter man har prøvet linen og baglinen på. Eller endnu bedre, prøv at spole alt på i butikken ved køb. Fluelinen, som man med fordel kan starte sin fluefiskekarriere med, er en WF

Maj 2012 // 4

line, og den skal være mærket med et F for flydende. Den består af en tungere del forrest og en tyndere skydeline bagved. Det er den bedste begynderline og den line, som langt de fleste fluefiskere bruger til det meste fiskeri fremover. Den skal som grundregel være mærket med samme klasse som stangen, men

spørg forhandleren, for der kan være undtagelser. Køb en billig line til at starte med, særligt hvis du skal kaste meget på græsplænen. Begynderkast slider meget hårdt på flueliner. Få fluer

Fluer er meget billige at købe, hvis man ikke har tænkt sig at binde dem selv fra »

Blandet landhandel. Mange starter med at købe sig en flueboks med et hav af forskellige fluer. Men det er faktisk bedre at holde sig til nogle få mønstre – og så købe flere af.

Sportsfiskeren

57


begyndelsen. De fleste gør den fejltagelse, at de fylder æskerne med en masse forskellige mønstre – og som oftest en af hvert mønster. Jeg vil anbefale, at man har minimum fire-seks af hver af de mønstre, man har i æsken. Tænk på, at fluerne ikke skal være for ens, men skal være forskellige i størrelse, se forskellige ud og måske også bevæge sig forskelligt. Til åfiskeri vælges for eksempel fire forskellige tørfluer, fire forskellige nymfer og fire forskellige vådfluer eller streamere. De samme fluer vil såmænd også kunne bruges til Put & takesøen, og her kan de suppleres med et par rigtige P&T fluer. Vil man også fiske på kysten, så vælg fire forskellige kystfluer. Og skal der også prøves efter laks i en af de danske åer, så suppleres med fire forskellige rørfluer eller

laksefluer. Alle fluerne placeres i højest to flueæsker. Forfang

Jeg vil anbefale alle begyndere at bruge taperede forfang i nylon. Et forfang på ni fod er passende til det meste fluefiskeri. Taperet betyder, at det er tykt i den ende, som vender op mod fluelinen, og bliver tyndere ned mod spidsen, hvor fluen sidder. Køb et forfang med 0,15 spids til fint åfiskeri. Et 0,20 mm til allround ørredfiskeri. Et 0,28 mm til kysten og et 0,35-0,40 mm til laks og havørred i åen. Hav et ekstra, til når uheldet er ude. Hver gang man binder en ny flue på, bliver forfanget kortere. For at undgå det bindes en spids af nylonline på forfanget. Til det køber man spoler med forfangsmateriale i samme diametre, som forfangets tynde ende. n

Og alt det andet •  Negleklipper eller lineklipper •   K rogløsertang til nænsomt at fjerne kroge fra fisk •   Tørfluefedt til at holde tørfluerne flydende •    Synkende forfang til de steder, hvor fluen  skal fiske dybere •  Fangstnet •   Polaroidbriller – dels til at se fisken bedre, men ikke mindst til at beskytte øjnene mod vildtflyvende fluer

Kasteøvelser Fluekastet er en fornemmelse – noget, som skal mærkes ligesom at køre på cykel. Jeg vil anbefale, at man bruger sin lokale fiskeklub eller grejbutik, der er altid nogen, som kan lære fra sig. Der er også masser af videoer på You-tube. Men er du alene, så find et vandhul – gerne med græs bag dig – og øv dig i fred og ro. Fluekastet minder på mange måder om et spinnekast, som blot gentages i både frem- og tilbagekast. Der skal overføres kraft til stangen, og så skal man lade stangen give den videre enten til et blink eller en flueline. De fleste begyndere står og vinker med stangen og glemmer, at kraften minder om den, som skal til for at kaste en bold. Accelerer og stop. Når armen stopper rimeligt brat, så vil fluelinen flyve fremefter på den overførte energi, hvis man altså slipper den med fingrene også.

58

Sportsfiskeren

Da man starter med en kort længde line, må man ofte lade linen glide ud i små længder ad gangen, mens man fortsætter med at blindkaste. Blindkaste vil sige, at stangen set fra siden bevæger sig mellem klokken elleve og klokken et hen over dit hoved, og linen holder sig i luften. Når man så har line nok ude til at afgive endnu mere kraft, så lader man den flyve i fremkastet. Giver man slip på det rigtige tidspunkt, flyver den pænt frem og lander strakt på vandet. Det er i blindkastene, timingen kommer ind. Venter man for længe mellem kastene, ender fluen i græsset og af samme grund binder man blot en stump piberenser eller garn på i stedet for at smide fluer væk. Det er også supernødvendigt at huske, at begynder man et frem- eller tilbagekast, før linen netop er strakt i luften, fungerer kastet ikke.

4 // Maj 2012


FLUEFISKEDEMOS OG

KASTEKURSER

GÖRAN ANDERSSON

DS F C A P S 149,-

Sådan fisker du Det er naturligvis en fordel at have erfaring som spinnefisker – det betyder, at man ved, hvor fisk står, og hvordan man gebærder sig ved et fiskevand – men selv om den første fiskestang, man får i hænderne, er en fluestang, så skal det nok gå. Åen Det sted, hvor man får allermest serveret på et sølvfad, er i en mindre å med en bredde på 4-8 m uden for mange høje brinker, træer eller høje siv bagved. Jeg vil anbefale, at man binder en streamer eller vådflue på og laver almindeligt nedstrømsfiskeri. Man kaster nedstrøms i en cirka 45 graders vinkel skråt over mod den anden brink. Selv om man ikke klarer at få fluen helt derover hver gang, så fisker fluen faktisk, så længe den er i vandet. Og lander line og forfang lidt rodet, vil strømmen rette den ud, og fluen kan stadig fiske. Mens strømmen fører linen på tværs, fisker fluen, og når drevet er næsten gået af, og den er på vej ind under egen bred, kan man nøkke den lidt hjem ved at trække lidt line ind. Inden næste kast laves, går man et par skridt nedstrøms for at fiske fluen over nyt vand. Er strømmen lidt svag, kan fluen nøkkes ind i 10-15 cm tag, mens linen driver på tværs. Sådan er uendeligt mange fisk blevet fanget, siden fluefiskeriet blev opfundet. Fiskesøen Put & Take søen er også et godt sted at begynde at fluefiske, og ofte er der nogen, man kan spørge. Desuden har langt de fleste P & T søer områder, hvor der er ret forhindringsfrit for fluekast. Er der vind, så vælg en plads, hvor du får den i ryggen. I stille vand får man ikke nogen hjælp ved affiskningen, som man gør i åen. Her skal fluen holdes i bevægelse for at fiske. Man kaster, lader fluen synke lidt og hjemtager den i 10-30 cm lange ryk med små pauser imellem. Ses fisk tage insekter i overfladen, er der god grund til at prøve en tørflue. Modsat fluer, som er sunket ned i vandet, så fisker tørfluen i stille vand, selv om den ligger stille på overfladen. Kast ud, hvor en fisk har vist sig, eller hvor man tror, at den er, og lad tørfluen ligge. Fisk afsøger overfladen, og derfor kan der godt gå tid, inden din flue bliver opdaget. Kysten Er man allerede kystspinnefisker, så er kysten også et udmærket sted at starte med fluestang – dels fordi man allerede kender til forholdene med at vade og affiske. Selv om man ikke fluekaster så langt, kan der godt fanges fisk. Og et rigtigt godt tidspunkt er i maj, når der er hornfisk overalt. Fordelen ved kysten er, at man kan vade, ud så dårlige bagkast lander på vand. På den måder spares meget tid og mange fluer. Vælg en plads med let ryg- eller sidevind, det hjælper også på kastelængden. Affisk på samme måde som i ørredsøen.

Maj 2012 // 4

DEMOS: Sportsfiskerens Cap Lækker, komfortabel fiskecap i 100% bomuld.

17 MAJ/ VEJLE 18 MAJ/ ODENSE 19 MAJ/ GUNDSØMAGLE Blødt indersidebånd giver god komfort. Justérbar i størrelse. One size fits all.

KURSUS:

20 MAJ/ GUNDSØMAGLE Du støtter

Du er med dit køb af denne cap med til at støtte arbejdet for en rig natur med flere vilde fisk – til glæde for alle lystfiskere.

SE MERE INFO PÅ:

LOOPTACKLE.SE Køb den på www.dsfshop.dk Sportsfiskeren

Brun cap.indd 1

59

14/03/2017 11.33


Muligheder i mosen Der ligger med sikkerhed en mose tæt på dig. Men har du nogensinde været nede at fiske i den, og ved du overhovedet, om der er fisk i den? Læs med her, og find ud af, hvordan du får et spændende fiskeri i din lokale mose. Af Anders Holmer ah@sportsfiskeren.dk

Rundt om i hele landet ligger moser og småsøer spredt med rund hånd. Mange er uanselige både med hensyn til størrelse og historie, men lad dig ikke snyde. En mose skal ikke være meget større end en almindelig parcelhushave før de mest almindelig søfisk som skaller, brasen, karusser, aborrer, gedder og ål er til stede, og du støder ikke sjældent på endnu flere arter. Tro endelig ikke, at små vande kun indeholder små fisk. Utallige fangster har vist, at det ikke er tilfældet. Selv de mindste vandhuller kan indeholde fisk i rekordstørrelser.

Må jeg?

Let tilgængeligt

Den største forhindring for mosefiskeriet er, at rigtig mange af dem er privatejede. Du skal derfor have tilladelse af lodsejeren før du må fiske. Hvis du er høflig og sørger for at opføre dig pænt, siger mange dog ja. Prøv at gå ind på krak.dk eller lignende hjemmesider, hvor du kan se dit lokalområde fra luften. Du vil nok blive overrasket over, hvor mange potentielle småsøer, der egentlig er, når selv de mindste kan være fulde af fisk. En høflig forespørgsel i det nærmeste hus kan som regel gøre dig klogere på, hvem der ejer søen og fiskeretten.

Når tilladelsen er i hus, så er en af de helt store fordele ved småvandene, at de er let tilgængelige. I langt de fleste moser kan man fiske effektivt fra land og behøver ikke båd. Moserne er nemlig ikke ret dybe, og det betyder, at fiskene ikke trækker så meget rundt som på de store søer. Tværtimod vil de gerne søge skjul langs bredderne, hvor der ofte er gemmesteder som siv, buske og nedsunkne træer – til stor glæde for os lystfiskere. Der er også andre muligheder end private moser. Dels er der en lang række søer og moser, der er frit tilgængelige for alle, så længe du har statens fisketegn. Endelig er der rigtig mange lokale lystfiskerforeninger, der har mindre søer som en del af deres tilbud til medlemmerne. Hvad kan jeg fange?

Lad os kigge nærmere på et par af de sjoveste fisk, som næsten altid er til stede i mosen, nemlig gedden og aborren. Når det netop er de to arter, er det fordi, at de sportsligt henvender sig til alle typer lystfiskere, uanset om du er til agnfiskeri, spin eller flue. Er du mere til medefiskeri, så læs mere på side 30. Gedden

Gemmesteder. De fleste moser er ikke specielt dybe, og derfor finder man typisk fiskene i skjul ved siv, udhængende grene og væltede træer.

60

Sportsfiskeren

Gedden er på mange måder en mystisk fisk, der har lagt navn til drabelige fortællinger om fortæringer af blandt andet ællinger, vandrotter, frøer og sågar hundehvalpe. Der findes også den legendariske beretning om en kæmpe rekordgedde fra den lille Grarup Sø i Sønderjylland, som til sidst blev skudt med et haglgevær for overhovedet at få den i land. Geddefiskeriet i mosen plejer dog at være knap så dramatisk, men gedden er en rigtig fin og underholdende sportsfisk, der er ret nem at komme i gang med. Det vigtigste ved geddefiskeri er at tage hensyn til fiskens mange og skarpe tænder. Ikke fordi den er farlig, men fordi de små, sylespidse tænder nemt kan raspe en almindelig fiskeline over. Derfor er det absolut nødvendigt at bruge et forfang, der kan modstå de skarpe tænder. Forfangene kan du købe flere steder, men generelt er de ikke ret gode – specielt prisen ta- » 4 // Maj 2012


Mosernes konge. Gedden er den største fisk, der lever i moserne, og de kan faktisk blive ret store selv i en lille mose.

Maj 2012 // 4

Sportsfiskeren

61


met sammen med superlim øjeblikket efter. Ofte skal der så kræses lidt, inden den helt rigtige agn findes. Blødt er godt

Glad for gummi. Aborren er en finurlig fætter, som findes i mange moser. Bløde gummidyr og friske regnorme er blandt de bedste agn til fiskeriet efter dem.

get i betragtning. Da det samtidig er super nemt at lave dit eget effektive forfang, så er det den rigtige vej at gå. Det holder bedre, og i længden er det langt billigere. Hårdt og kontant

Der er flere forskellige materialer, men en god tyk line, der er lavet af fluorocarbon er nok det nemmeste. Her kan du nemlig bruge almindelige fiskeknuder, og der-

med er det nemt at lave et nyt ude ved mosen, hvis du pludselig får brug for det. Fluorocarbon er nært beslægtet med almindelig nylonline, men fluorocarbonen er mere slidstærk, og den kan bedre modstå geddens tænder. Den traditionelle stålwire er måske en anelse stærkere, men her bliver det også lidt mere kompliceret at samle selv. Tag et 75 cm langt stykke fluorocarbon omkring 0,80 mm, og bind en svirvel i den ene ende og en hægte i den anden. Du har nu et perfekt forfang til geddefiskeri med spin. Færdigt arbejde! Er du mere til flue eller fiskeri med agnfisk, så kan samme forfangsmateriale selvfølgelig anvendes. Agnfiskene har historisk set været den mest populære metode til geddefiskeri. Her er der en fremragende mulighed for, at børn og forældre kan udgøre et stærkt team: Børnene fanger agnfiskene, mens forældrene herefter forsøger at fange en gedde med agnfisken. Har du endnu ikke mange og store fisk på samvittigheden, så kan geddefiskeriet være en genvej til at prøve at have en stor fisk for enden af linen. Gedder vokser nemlig hurtigt, og gedder i nærheden af en meters længde findes helt sikkert i langt de fleste søer og moser. Aborre

Fiskeri for alle. Alle kan være med til fiskeriet i mosen. Børnene kan hygge sig med at fange skaller, som farmand så kan bruge som agnfisk – en god aftale for alle.

62

Sportsfiskeren

Aborren er også til stede i rigtig mange moser. Den er meget nysgerrig og sjov at observere, hvis den kommer ind på lavt vand. Det er en meget smuk fisk med sine mørke striber, mangfoldige farver og øgleagtige rygfinne. Den findes ofte i mindre flokke, så hvis først du fanger en aborre, kommer der ofte flere på land i de efterfølgende kast. Aborren er en løjerlig fisk. Det ene øjeblik er den meget grådig og hugger på stort set alt, der bevæger sig, mens munden er som li-

Aborrerne har en forkærlighed for bløde agn, og derfor er den oplagt at fange på jigs og lignende gummidyr. Det er et marked, der er eksploderet helt vildt de seneste år, og der findes i dag gummiagn i alle regnbuens farver, i alverdens størrelser og med hundredvis af forskellige dufte. Generelt skal agnen være diskret jo mere klart vandet er, og jo pænere vejret er. Når dette er sagt, er det som om, at aborrerne godt kan lide lidt fest og farver. Specielt „lyskrydsfarverne“ rød, gul og grøn plejer at virke fortræffeligt. Udover blødheden er den helt store fordel ved jigfiskeri, at det er ret nemt at fiske effektivt ved bunden, hvor aborren findes langt størstedelen af tiden. Kast jiggen ud, og lad den synke helt til bunds. Herefter hales jiggen ind i korte og mellemlange ryg, så den hopper hen over bunden. Ikke stor, men sjov

Den gode omtale til trods, så kan aborrerne også fanges på mange andre agn end jigs. Helt i top er en lille spinner, som aborrerne finder ganske attraktiv. Af andre agn kommer man ikke udenom en fed regnorm, en lille skalle fisket på en enkeltkrog eller små flydende woblere. Fluefiskeren bør ikke tage af sted uden fluer a la Red Tag med guldhoved og maraboufluer i kradse farver. I Danmark bliver aborrerne ikke ret store, og hvis du fanger en fisk, der vejer over et kilo, så er den stor. Men det er heller ikke fiskens størrelse, der er vigtig, det er mere fornøjelsen ved at fange den. Når størrelsen alligevel nævnes, er det fordi, at du med fordel kan vælge noget let grej til aborrerne, så du får mest sjov ud af fiskene. Stænger på 6-8 fod og mindre fastspolehjul er helt perfekte til de stribede, som mange kalder aborrerne. n

Gedde Latinsk navn: Esox lucius Størrelse: Sjældent over 15 kg Udbredelse: Hele Danmark Fredning: 1. april – 30. april (saltvand 1. april – 15. maj) Mindstemål: 40 cm (60 cm i saltvand) Dansk rekord: 18,75 kg

Aborre Latinsk navn: Perca fluviatilis Størrelse: Sjældent over 2 kg Udbredelse: Hele Danmark Fredning: Ingen Mindstemål: Ingen (20 cm i saltvand) Dansk rekord: 2,785 kg

4 // Maj 2012

Kom godt i gang med lystfiskeriet  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you