Page 1


Arrangementer på land i 2018 Kenneth Orlander og Henning Petersen har foreløbig arrangeret flg.

Se: http://smaabaadsklub1.dk/kalender/kalender.asp

den 03. den 12. den 03. den 09.

marts Generalforsamling marts Bornholmeraften i klubben med Jan Jørgensen april Bornholmeraften hos Tempo i Ishøj juni Vild med vand i Hundige Havn

Og der kommer meget mere ! side 2


Arrangementer på vandet i 2018 John og Mikkel har rystet posen igen

Se: http://smaabaadsklub1.dk/ssk/klubmester/klubmesterskab_SSK_2017.pdf

den 17. marts 2. afd. klubmesterskab fra Skovshoved den 19. maj 3. afd. klubmesterskab fra Rødvig den 01. september 4. afd. klubmesterskab fra Mullerup den 29. september 5. afd. klubmesterskab fra Helsingør den 03. november 6. afd. klubmesterskab fra Hundige

Øvrige arrangementer mange medlemmer deltager i:

den 30.-31. marts Klinte cup den 26.-27. maj NJKS Hav konkurrence fra Hirtshals den 02.-03. juni Familietur fra Rødvig Havn (bemærk ny destination) den 16.-17. juni DM fra Nyborg (arts fiskeri) den 11.-12. august Familietur Sj. Odde den 25. august Juniortur fra Skovshoved den 08.-09. september DM i Faldfisk fra Onsevig den 15.-16. september Storebælt Cup fra Skælskør

side 3


Indkaldelse til ordinær Generalforsamling lørdag den 3. marts 2018 kl. 14.00 Vi mødes i Klublokalet Roskildevej 414, Baldersbrønde, 2640 Hedehusene

Efter generalforsamlingen ca. kl. 17.00 serverer Lillian og Per deres sædvanlige overdådige kolde buffet Velbekomme Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent for år 2019 7. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollanter 8. Eventuelt

På Valg:

Formand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsessuppleant Bestyrelsessuppleant Bestyrelsessuppleant Bilagskontrollant Bilagskontrollant

Bjarne Lehné Allan Nielsen Kenneth Orlander John Rasmussen Jens Sahl Bob Aagesen Bent Christensen Svend Aage Iversen

Modtager genvalg Modtager genvalg Modtager ikke genvalg Modtager valg til Bestyrelsen Modtager genvalg Foreslås af Bestyrelsen Modtager genvalg Modtager genvalg

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden eller næstformanden i hænde senest den 16. februar 2018. side 4


Årets Storfangerkonkurrencen Nr. 1 Thoke Wistoft med 124 point Nr. 2 Steen Lyngsø med 101 point Nr. 3 Gorm Siiger med 98 point

Artsvindere i Storfangerkonkurrencen Aborre 1,89 kg. fanget af Klaus Vestergaard Sandart 6,26 kg. fanget af Ulrik Nielsen Gedde 9,90 kg. fanget af Gorm Siiger Laks 18,20 kg. fanget af Søren Seneca Sej 4,00 kg. fanget af Brian Bonde Torsk 13,00 kg. fanget af Stig Jensen Hornfisk 0,88 kg. fanget af Hans Elgaard Havørred 6,00 kg. fanget af Allan Nielsen Slethvar 1,91 kg. fanget af Torben Søndergaard Skrubbe 1,45 kg. fanget af Jakob Brun Ising 0,45 kg. fanget af Gorm Siiger Rødspætte 1,75 kg. fanget af Nichlas Iversen Pighvar 2,75 kg. fanget af Paw Meinertsen Makrel 1,21 kg. fanget af Gorm Siiger Regnbue 7,18 kg. fanget af Thoke Wistoft Lange 4,80 kg. fanget af Steen Lyngsø Hvilling 0,92 kg. fanget af Lars Søfort Lubbe 2,70 kg. fanget af Paw Meinertsen Havkat 5,80 kg. fanget af Steen Lyngsø

Til lykke til Thoke Wistoft, der er årets vinder i storfangerkonkurrencen 2017 og til lykke til alle de øvrige dygtige fiskere på præmielisten.

Gavekortene er sponseret af West Bådudstyr. Bemærk venligst at gavekortene overrækkes til vinderne ved årets generalforsamling. Præmiemodtagerne skal møde personligt op på generalforsamlingen eller give et andet medlem en skriftlig fuldmagt til at modtage gavekortet på pgl.s vegne. Uafhentede gavekort vil blive benyttet som præmier ved klubbens øvrige arrangementer. Bent Hytholm Jensen side 5


Vedtægter for Sjællands Småbådsfiskeklub §1 Klubbens navn: Sjællands Småbådsfiskeklub. §2 Klubbens formål:    

At fremme småbådsfiskeriet. At øge sikkerheden til søs. At dyrke småbådsfiskeriet på et plan, hvor hele familien indgår som et naturligt led. At arrangere landsdækkende konkurrencer.

§3 Generalforsamling: Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Valg af dirigent Valg af stemmeudvalg Bestyrelsens beretning Kasserens aflæggelse af revideret regnskab Behandling af indkomne forslag Fastsættelse af kontingent Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt - med angivelse af begrundelse og dagsorden - begærer det over for formanden. Herefter sendes begæringen til urafstemning hos samtlige medlemmer. Mindst 1/3 af de indsendte stemmer, skal stemme for den ekstraordinære generalforsamling bliver indkaldt. Indvarsling af den ordinære generalforsamling varsles på hjemmesiden, dels under kalenderen samt flere gange i nyhedsbrevene. Den ekstraordinære generalforsamling skal varsles med mindst 14 dages varsel ved særskilt skriftlig meddelelse til hvert medlem. Indvarslingen skal angive dagsorden. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Beslutning om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Ved klubbens opløsning skal der ud over en godkendelse på en såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden eller næstformanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag skal indsendes skriftligt.

side 6


§4 Valg til bestyrelsen: Den siddende bestyrelse beslutter før generalforsamlingen om bestyrelsen, efter en generalforsamling, skal bestå af i alt 9 eller 10 personer. På den ordinære generalforsamling vælges således en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 eller 3 suppleanter. for 2 år ad gangen. Bilagskontrollanten vælges for 1 år ad gangen. På hver generalforsamling er skiftevis 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 eller 2 suppleanter og 1 bilagskontrollant på valg. Formanden og Kasseren vælges direkte af generalforsamlingen. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal. Kasseren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal. Fabrikanter og forhandlere af fiskegrej, fiskeudstyr, både, bådmotorer, bådtilbehør eller andre, der har væsentlige kommercielle interesser i klubbens arbejde, kan ikke vælges til bestyrelsen. §5 Bestyrelsens arbejde: Formanden og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, derudover er bestyrelsen selvkonstituerende. Beslutninger inden for bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. På bestyrelsesmøderne tages referat, der på næstkommende bestyrelsesmøde godkendes, evt. med kommentarer fra de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Den til enhver tid siddende bestyrelse er forpligtiget til at afholde minimum 4 bestyrelsesmøder årligt. Der skal føres referat, fra afholdte bestyrelsesmøder, i protokol. Protokollen, der opbevares af formanden, er klubbens ejendom og skal ved formandsskifte overdrages til den nye formand. Generalforsamlingen kan beslutte om klubben skal være medlem af en hovedorganisation. Bestyrelsen kan ligeledes i perioden mellem to generalforsamlinger beslutte at melde foreningen ud af en sådan, såfremt den finder, at hovedorganisationen ikke arbejder for klubbens interesser. §5.1 Underskrift forhold: Formanden, Kasseren og et bestyrelsesmedlem er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelses medlemmer til alene at disponere over foreningens formue. Samt at tegne foreningen i økonomiske anliggender, herunder også at kunne disponerer foreningens midler via elektroniske bankprodukter. Bestyrelsen har bemyndigelse til, efter fremlæggelse af budget og godkendelse på generalforsamlingen, eller på en ekstraordinær generalforsamling, at optage lån til investeringer. §6 Regnskaber: Kalenderåret er regnskabsåret. Kassereren har ansvar for, at regnskaber føres i henhold til gældende regnskabslovgivning. Kassereren skal holde den øvrige bestyrelse orienteret om klubbens økonomi ved aflæggelse af kvartalsregnskaber. Bilagskontrollanterne har ansvaret for at gennemgå regnskaberne 2 gange årligt. Den ene gang uanmeldt, den anden lige før den ordinære generalforsamling. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab og budget på den ordinære generalforsamling. side 7


§7 Kontingent: Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet skal være indbetalt inden udgangen af januar. Der fastsættes særskilt kontingent for husstandsmedlemskaber og foreningsmedlemskaber. Ved overskridelse af betalingsfristen ophører medlemskabet automatisk. Ved genindmeldelse opkræves almindeligt indmeldelsesgebyr. §8 Medlemskab: Medlemskab kan tegnes uanset om man har båd eller ej. Husstandmedlemskab giver mulighed for at forsikre husstandens både gennem klubbens kollektive forsikringsaftale. Der kan max forsikres 2 både pr. husstandsmedlemskab. Det er en forudsætning, at båden(e) er husstandens ejendom, at båden(e) er egnet til og indrettet til fiskeri. I tvivlstilfælde kan bestyrelsen afgøre om en båd / bådtype, kan indgå i forsikringsordningen. Bestyrelsens afgørelse kan ikke ankes. Et husstandsmedlemskab dækker hele husstanden. En husstand består i nærværende sammenhæng af ægtefæller/samlevere og hjemmeboende børn. Et husstandsmedlemskab har 1 stemme på generalforsamlingen. Stemmeafgivelse skal altid foretages af et voksent medlem af husstanden (18 år). Foreningsmedlemskab giver mulighed for, at en forening kan forsikre foreningens både, dog max 3. Her gælder samme regler for bådens størrelse og indretning som for husstandsmedlemskab. Det er en forudsætning, at bådene er foreningens ejendom. Et foreningsmedlemskab har 3 stemmer på generalforsamlingen. Stemmeafgivelse skal altid foretages af et medlem af bestyrelsen for medlemsforeningen. Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, ligesom den kan ekskludere medlemmer. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen ved skriftlig anmodning herom. Udmeldelse skal ske skriftligt. Bestyrelsen er af generalforsamlingen givet mandat til, at give et klubmedlem, der ved dårlig opførsel, provokerende adfærd eller på anden måde sætter Sjællands Småbådsfiskeklub i miskredit i havne, virksomheder eller andre steder, en skriftlig advarsel og i særligt grove tilfælde, at ekskludere et medlem. Advarsel og eksklusion kan effektueres uanset om medlemmet har ageret i eller uden for klubregi. Eksklusionen skal begrundes over for medlemmet og over for generalforsamlingen, men Bestyrelsens beslutning kan ikke ankes, og medlemmet kan først efter 2 års karenstid genoptages i klubben. §9 Klubbens opløsning: I tilfælde af klubbens opløsning anvendes klubbens midler til udsætning af fisk i danske farvande.

side 8


Generalforsamlingen Lørdag den 3. marts 2018 kl. 14.00 Som altid stür Lillian og Per Stengade for den kulinariske afslutning af generalforsamlingen. Vi regner med at kunne sÌtte os til bords ca. kl. 17.00

For ikke at der skal blive for meget madspild bedes man tilmelde sig her til venstre:

http://smaabaadsklub1.dk/tilmelding/Add_Tilmelding.asp

side 9


Beretning fra Helsingør Næsten 60 medlemmer i 30 både var mødt op til 1. afd. af Klubmesterskabet, ja nogle var mødt op allerede fredag eftermiddag til hygge og samvær.

Efter indvejningen af de godt 30 torsk kunne man kåre Jens Sahl som vinder, man indvejede en torsk på 8 kg. der dog var fejlkroget, en sjælden gæst ved indvejningsbordet var Jacobs flotte Lange, der dog ikke talte med da det jo var en Torsketur.

At det selvfølgelig er fiskeriet det handler om er man ikke i tvivl om, men at der hygges både fredag, men så sandelig også på havnen lørdag efter middag hvor Per Stengade havde styr på varme pølser, der selvfølgelig var særlig velkomne for pokker hvor var det koldt. side 10


Stillingen i Klubmesterskabet (Top (Top 10) Stillingen i Klubmesterskabet 10)efter efter1.1.afdeling afdeling

Rødvig

Mullerup

Helsingør

0

0

0

0

0

Per M. Andersen

22

0

0

0

0

Jimmy Jensen

20

0

0

0

0

0 22 0 20

Thomas Laursen

19

0

0

0

0

0

19

Thorkil Wedebye

18

0

0

0

0

0

18

Einar Meling

17

0

0

0

0

0

17

Henning Petersen

16

0

0

0

0

0

16

Lasse Lundberg

15

0

0

0

0

0

15

Bob Aagesen

14

0

0

0

0

0

14

side 11

Mullerup

Helsingør

Total

Tea Meling Marius Delcorny Celina Luthmann Mathias Jessen

Helsingør

Bedste Junior

30 25 22 20

0 0 0 0

0 0 0 0

30 25 22 20

Total

Skovshoved 0 0

0

Jørgen Als

30 25

Jens Sahl

Hundige

Helsingør

venligst Sponsoreret af Tempo PræmierPræmier venligst Sponsoreret af Tempo

0 30 0 25


Klubaften mandag den 12. marts kl. 19.00 Denne aften står i ”Klippeøens” tegn, ja der bliver info om turene i uge 15 & 16 og vi skal have værelserne fordelt og udleveret færgebilletter til deltagerne. Samme aften kommer ham i ”Den Gule Jakke” du ved, alias Jan Jørgensen fra TV2 Tilmeldingerne startede allerede sidste år den 1. oktober samtidig med der blev åbnet for salg af færgebilletter, og i skrivende stund er der 370 (udsolgt) bådteam tilmeldt og 14 på ventelisten Der er venteliste, så hvis du ikke er med på en af klubbens ture kunne det måske friste at deltage i Trolling Master Bornholm, som godt nok er udvidet til at kunne tage 370 både. Og mon ikke Jan har et par fiduser og nogle friske fangstrapporter fra Solskinsøen, men under alle omstændigheder er tilmeldingsfristen udløbet, og der er meldt udsolgt.

Henrik Jensen vinder 2014

Jens Wang vinder 2007

Thomas, Thomas og Kim Bamse

vinder og 3. største fisk i 2017 side 12


Klubmesterskab 2018 Klubmesterskab 2018 - 2. afdeling af klubmesterskabet 2. afdeling af klubmesterskabet. lørdag marts Skovshoved Havn. Havn. lørdag denden 17.17. marts frafra Skovshoved

Fiskeri efter Torsk, Havørred, Regnbueørred og Laks. Der kan indvejes 2 fisk af hver art pr. pers. Mindstemål på Torsk 45 cm. Ørred 50 cm. og Laks 75 cm. Reservedag søndag 18. marts Konkurrencen afholdes efter regler og pointsystem for klubmesterskabet. Se dem på hjemmesiden under www.smaabaadsklub1.dk/SSK/klubmester/fisk_regler.asp Fiskeriet skal foregå som Trollingfiskeri, og båden skal gøre fart gennem vandet. Husk alle ændringer og evt. aflysning annonceres på hjemmesiden senest fredagen før kl. 14.00. Vel mødt Mikkel, Bob og John PS! Vi prøver selvfølgelig som før at arrangerer fællesspisning såvel fredag som lørdag aften, idet der vil komme noget omkring havnens arrangement senere side 13


Tempo både i Ishøj holder åbent hus (BEMÆRK) Tirsdag den 3. april 2018 Så står du lige og mangler en ekstra stang eller et hjul er det denne dag du skal handle for der er 20 % rabat på alle ikke nedsatte vare denne aften, ja du mangler vel også noget endegrej du ikke kan undvære og mon ikke Michael har fået nogle nye farver og modeller hjem på hylderne.

Der vil som sædvanlig blive serveret et par ristede pølser og lidt drikkevare fra kl. 18.00 ligesom der vil være lodtrækning af noget grej til de fremmødte.

side 14


Her en lille beretning om årets første trollingtur. Og hvorfor jeg har valgt at have båden i Ystad, fra januar til efter TMB 2018.

Siden midt november har jeg kigget langt efter noget ordentlig vejr, de få gange der har været blik stille, har jeg været på familie besøg, passet jobbet eller haft en koncert der også lige skulle passes ind. Men endelig kom dagen hvor det så ud til at vejrguderne var med mig. Havde pakket båden så den var klar og fredag eftermiddag var tiden til det. Ud af Greve Marina og kursen sat sydøst på til et sted syd for Falsterbo. Går ikke igennem kanalen pga. broen skal lukkes op og det er hurtigere den anden vej. På vej sydover pakkede jeg de nye stænger ud, 14 stk. som jeg købte af Claus (fiskekortet.dk) til DM i Trolling. Glædede mig til at få 14 ens stænger i 7 fods længde (lidt tøs er der vel over en) det må godt passe lidt sammen. Vejret var helt fint, det gik derud af med ca 18 kn. Kunne godt sejle hurtigere, men da der kun er mig til at betale benzinen, har jeg ikke for så travlt. Rundede sydspidsen af Falsterbo og gik forbi Trelleborg og nærmede mig Gislövs Laga hvor jeg havde besluttet mig for at overnatte. Fik båden lagt til og ville op og betale, men øv havnen er lukket fra d. 31-10 til d. 1-4. Jeg overlevede jo nu nok uden bad og toilet, men strøm vil jeg s.. have. Så turen gik videre til Smygehamn, hvor der var alt. Selv en slem odør af rådden tang pyyy det var slemt. Næste morgen efter bad og frisk kaffe på kanden, hørte jeg hvor Frk. Late og Bassam ville fiske og tænkte jeg går samme vej ca. men i løbet af natten var vinden taget til fra sydvest, så det hoppede noget op og ned. 8 mil ude satte jeg grejet, ud med første planerboard. En stang blev rigget til med lille flasher og en brisling, helt til med den. Og bedst som jeg stod og gjorde nr. 2 klar blev den første udløst, det er ikke sket før i min trolling karriere. Fin fight med fisken, bedre end normalt faktisk, da krogen sad under munden og den derfor kunne få alt det vand over gællerne som den havde brug for. Men nøj, det var herligt endelig at få skæl i båden.

side 15


Vejret (læs bølgerne) drillede lidt, så valgte den behagelig model, altså lade dem komme ind bagfra og da det passede med at jeg skulle til Ystad var det perfekt. Fiskemæssigt skete der ikke mere, ingen store lodninger, ingen både på vandet, så følte mig lidt som ham der Palle. Efter aftensmad var jeg træt, så lige at Brian (Team Scumbag) skrev på FB at de var på vej, så ville ha taget imod dem med aftenskaffe og god rom, men kan huske at jeg fik Ipaden i hovedet og ikke meget mere, før jeg vågnede søndag morgen kl 8. Her var de selvfølgelig sejlet ud og ved også at de har fået skæl i båden. Jeg nyder at forsøge at fange laks, ikke fordi jeg fanger særlig mange og heller ikke mange ørreder. Men det at sidde i hundehuset, med motoren som tøffer af sted med 2-3 kn. og webastoen kørende så jeg kan sidde i t-shirt og bande over alle dem der skal bandes over, det er for mig ren Sten tid. Har et til tider ret stressende job og bruger båden som mit mentale frirum, jeg føler virkelig tom i knolden, når jeg har været af sted i et par dage. Og da jeg har gjort økonomien op er det nr. et for mig at sejle båden til Ystad fremfor Rødvig eller Klintholm. Jeg er ikke meget for at bruge 1 1/2 time på at nå ud på 40 meteren og de dage hvor jeg kan sejle fuld skrue derud er få. Og så syntes ikke at det er fedt, når det hele er ved at blive banket på gulvet pga. bølgerne. Så har valgt løsningen Ystad, selvom jeg skal betale for broen hver gang. Bilkørslen er ca. den samme, uanset hvilket sted jeg havde valgt. Og så er det altså fedt at der kun er 5-10 sm til fiskepladsen. Havnen i Ystad er helt perfekt, når vi kommer 1 måned længere hen (midt februar) er der en del både i havnen. Ligenu er vi kun 4-5 stykker på broen. Bad og toilet er opvarmet, centrum lige ved siden af, diesel på havnen og benzin 1 km derfra ca. Pladsleje er overkommelig og Magnus, som er havnefoged, er meget hjælpsom hvis man har brug for hjælp men pga. vinteren er han ikke der særlig meget. K&B Sten Andersen side 16


Ny Rampeaftale Det er med stor glæde vi kan meddele at ramperne i Helsingør Nordhavn er frikøbte for SSK medlemmer, så husk årsmærker skal sidde på både trailer og båd.

Det gamle slæbested.

Det nye slæbested.

Der er påsat nøglebokse ved begge slæbesteder hvori havnens magnetkort ligger, og adgang til disse kort er ved hjælp af klubbens nøgle, som er den samme til de øvrige ramper vi har aftaler med.

side 17


side 18


Hver måned uploades de tre bedste her i Nyhedsbrevet. Er du mellem disse tre er der præmier bestående af grejbokse med diverse endegrej. De behøver ikke just at være med fisk, men gerne stemningsbilleder fra en fantastisk fisketur med klubben, værende sig i båden eller på land.

De to overdommere, Jørgen Müller og Bent Hytholm har i denne gang modtaget en del billeder til konkurrencen. Vindere samt tidligere vindere kan glæde sig, idet præmierne ligger klar til afhentning i klubben på mandage eller når der ellers er åbent. Denne uge er der ligeledes 4 vindere ud af de 11 indsendte foto: VINDER:

1. Heidi Rehorst har fanget kutteren i Holbæk. 2. Jørgen Broager har rodet på pladsen mellem både og tovværk 3. Heidi Rehorst har foreviget isen i Mullerup 4. Per Kristensen fik færgerne med i Isefjorden side 19


2.

1.

Jørgen Broager har rodet på pladsen mellem både og tovværk

Heidi Rehorst har fanget kutteren i Holbæk.

Ud fra Mullerup

3. side 20

Heidi Rehorst har foreviget isen i Mullerup


4

Kunne være trafiksepareringen i Øresund, men er Isefjorden Per Kristensen - ” færgerne med i Isefjorden ”

Fladfiskeri i Isefjorden side 21


Stengade serverer pølser

Øv ingen fisk i dag

Ja har man glemt skeen, er det godt med et (ske-) blink

Når der nu ikke er fisk – laver man sjov side 22


Overnatning i Ystad

side 23


900 meter ulovlige nedgarn i Skælskør Fjord. Midt i januar gjorde Fiskeridirektoratet Øst, -afdeling Ringsted en god fangst. Desværre. Under kontrol blev det nemlig konstateret, at der blev drevet et omfattende ulovligt garnfiskeri i Skælskør Fjord. 18 ulovlige nedgarn blev taget i forvaring, og med en samlet længde på cirka 900 meter, var Skælskør Fjord godt plastret til. De fem stræk af to-tre garn var sat fra strandkanten og ud. De mange nedgarn var afmærket med store plasticdunke, mens det sidste stræk, hvor der var seks ulovlige garn, var blot afmærket med én enkelt vager. Garnene, der var sat fra strandkanten og ud, var uden mærker af nogen art. ”Det formodes, at der er tale om »tyvfiskeri«, hvor fisken skulle omsættes mod vederlag”, fortæller Henrik Nilsen, der er vicefiskeriinspektør i Fiskeristyrelsen. I garnene var der kun to regnbueørreder. ”Vi er meget sikre på, at garnene var udsat umiddelbart inden vi ankom til oret. Ørrederne blev genudsat”, yder det videre fra Henrik Nilsen. Hvis ejerskabet bliver kendt, kan »tyvfiskeren« se frem til en bøde på 12.500 kroner, et års frakendelse af retten til at drive lyst- og fritidsfiskeri samt konfiskation af de 18 garn. side 24


Sild med ovnbagte rodfrugter og dildsovs (sakset i Fiskeavisen)

Ingredienser 4 personer: Rodfrugter: 6 gulerødder. 4 hele rødbeder 4 pastinak ½ - 1 knoldselleri

Sild: 600 g. sildefileter. 1 bakke Smoke it All nr. 1 Vadehav, Nr. 9 Gadekær eller Nr. 10 Ådal. Fint Salt

Dild Sauce: 100 g. margarine eller smør. 75 g. mel. Ca. 5 – 7 dl. mælk. 3 - 4 spsk. frisk hakket dild. Citronsaft. Salt og peber side 25


Fremgangsmåde: Rodfrugter:

Skræl alle rodfrugterne, og skær dem i pommes frites stænger. Vend dem i olie, og kom dem på en bageplade, som sættes i ovnen ved 180 grader i ca. 40 – 50 minutter, Indtil de får farve, og man kan stikke en kødnål i dem, uden modstand. Tag dem ud af ovnen, og drys dem med havsalt.

Dild Sauce:

Varm en gryde op ved middelvarme, hvor smørret kommes i og smeltes. Drys melet i og lad det falde lidt til bunds. Pisk mel og smør/margarine sammen, og begynd langsomt at hælde lidt mælk i ad gangen. Når det tykner hældes mere mælk i, indtil sovsen har den ønskede tykkelse. Kom det fint hakkede dild i, og smag til med citronsaft, salt og peber.

Sild:

Del sildene i fileter, som saltes 2 – 3 timer inden røgning. Tag dem ud af køleskabet 30 minutter inden tilberedning. Vend sildefileterne i lidt rugmel lige inden de røges. Varm en grillstarter op med 2/3 kul i. Når kullene er klar, hældes de i den ene side af grillen. Placer en drypbakke i den modsatte side. Fjern dernæst folien fra Smoke it All røgsmuldsbakken, som placeres direkte ovenpå kullene, og læg dernæst grillristen på. Læg låget på grillen, og luk næsten for det øverste spjæld. Ved gasgrill varmes grillen op på fuld smæk. Røgmuldsbakken placeres over en tændt brænder, eller under risten direkte oven på en tændt brænder. Røgtiden er den samme, men det kan tage lidt længere tid for røgen at udvikle sig i en gasgrill. Når det efter ca. 2 minutter begynder, at ryge placeres sildefileterne over drypbakken, eller ved siden af røgbakken. Lad dem røge i 10 – 15 minutter. Server sildefileterne med årstiden blanding af rodfrugter og en skøn dildsauce og evt. kogt broccoli til. Søren har udviklet denne anerledes silderet, hvor han både har brugt årstiden rodfrugter sammen med en tyk dildsauce. Søren står til daglig for SmokeItAll.dk´s facebookprofil og blog Gourmetsmokers.dk. Udover at beskæftige sig med opskrifter til f.eks. Smoke It All har Søren gennem de sidste 5 år haft sin egen madblog Gastromad.dk, og har skrevet opskrifterne til kogebogen Mad med Røg, som udkom den 8. maj 2015.

side 26


Efter kommunalvalget forlader Halsnæs Kommune Fishing Zealand samarbejdet Efter kommunalvalget har det ny-konstituerede byråd valgt at omprioritere indsatsområderne, hvilket betyder at der ikke længere fokuseres på vækst. Denne omprioritering ses ligeledes i den lokale bemanding på området, hvor der skal spares på lønkronerne. Den tidligere borgmester, Steen Hasselriis (V), havde før valget meddelt, at han ville opprioritere turismen og væksten, hvis han vandt valget igen. Dog endte valget med en ny borgmester, Steffen Jensen (Soc.dem.) som har fokus på “varme hænder” og andre prioriteringer, som derfor flytter indsatserne væk fra vækstområdet. Udmeldingsbeslutningen blev truffet med 3 stemmer imod (Liste V) og 4 stemmer for (Liste A og Liste F). En mere uddybende baggrund for beslutningen kan læses i Halsnæs Avis. Sune Raunkjær (V) medlem i Halsnæs byråd og Fishing Zealand’s bestyrelse udtaler i forbindelse med udmeldingen: “Jeg er meget ærgerlig over at afbryde medlemskabet nu, da jeg er af den overbevisning, at vi først de kommende år vil kunne begynde at høste lave frugter for alvor”. Halsnæs Kommune har været medlem af Fishing Zealand siden august 2016 og i denne medlemsperiode har der været et tæt samarbejde med kommunen og erhvervsklyngen med fokus på kommercialisering af turist- og oplevelsespakker samt aktiviteter i kommunen. Samarbejdet har endvidere omfattet forskellige fiskeguider og Ølsted & Frederiksværk Sportsfiskerforening. I dette regi har der bl.a. været afviklet aktiviteter på Halsnæs Bryghus, Ladegårdssøen, Havelse Å, kystpladser og havne i kommunen, ligesom der er assisteret med at oprette en lokal grejbank til glæde for kommunens borgere. Hos Fishing Zealand er vi naturligvis ærgerlige over udmeldelsen, idet vi bl.a. havde set frem til at gennemføre flere af de planlagte aktiviteter for 2018. Vi håber i øvrigt, at Halsnæs Kommune vil tage godt imod den markedsføringsfilm af kommunes alsidige kystpladser, som Fishing Zealand har hjulpet med. Filmen vil blive optaget i nærmeste fremtid. Ligeledes er det vores håb, at anbefalingerne til en bedre udnyttelse af kommunens havneområder vil kunne omsættes til forbedrede fiskeoplevelser for de besøgende på havnene. Endvidere håber vi, at kommunen får gavn af al den omtale, der er skabt af lystfiskeriet i kommunen via Fishing Zealand projektet bl.a. ved presseture med udenlandske journalister. Efterårets evaluering af Fishing Zealand viste netop, at Halsnæs Kommune har fået omtale svarende til en markedsføringsværdi af godt 600.000 kr. Endeligt vil vi sige kommunen tak for et godt og konstruktivt samarbejde. Døren til Fishing Zealand står som altid åben, såfremt kommunen måtte vælge at blive en del af projektet i fremtiden. side 27


SSK Klubeffekter Bluse, mørkeblå Størrelse: S, M, L, XL, XXL Pris: 150,70% Bomuld - 30% polyester T-shirt, mørkeblå Størrelse: S, M, L, XL, XXL Pris: 80,100% Bomuld T-shirt, grå Størrelse: S, M, L, XL, XXL Pris: 50,100% Bomuld Cap, Mørkeblå, lyseblå Størrelse: Onesize Pris: 100,100% Bomuld

side 28


Klubflag Pris: 25,-

Lakseflag Pris: 25,-

Målebånd, selvklæbende Pris: 25,-

Fryseelement 18 x 24 x 2 cm Pris: 100,-

side 29


side 30


Mere sikkerhed Pernille Busborg har været så flink at sende os dette link Søfartsstyrelsen, Duelighedsklubben og forskellige sejlklubber har været så venlige at komme med input til den, så vi har nu opdateret grafikken og bl.a. tilføjet nogle nye afsnit. Du kan se den seneste version her:

http://www.stenaline.dk/sikker-sejlads

Pernille Busborg Indholdskonsulent Stena Line Denmark A/S Tlf.: +45 36 99 13 77 www.stenaline.dk side 31

Ssk nyhedsbrev 2018 3  
Ssk nyhedsbrev 2018 3  
Advertisement