Natur & Miljø nr. 1, 2021

Page 38

DEN GODE NATURHISTORIE

NU BLOMSTRER DEN GAMLE HAVBUND Helnæs Made var blandt de allerførste inddæmninger i Danmark. Allerede i 1786 inddæmmede man den tidligere havbund og afvandede området for at få landbrugsjord. De seneste 25 år har man arbejdet på at genoprette naturen i området, og data taler for sig selv: Kalkoverdrev, rigkær og den tidvis våde eng er tilbage i fuldt flor.

i sidder på hug med hovederne bøjet og lader blikket glide søgende rundt. Jo, der er sandelig nogle i blomst nu! Annita Svendsen udpeger nogle rødlige stængler med de fineste små, hvide blomster. Det er kornet stenbræk, en plante, der er særligt glad for den magre, sandede jord. Den har det godt her og står mellem knaldgule knoldranunkler, et væld af andre smukke blomster samt de fine strå af velduftende gulaks. Også mere sjældne planter som nikkende limurt, bakketidsel og bjergperikon kan man være heldig at finde. Vi befinder os midt i Bobakkerne, det første landskab, der møder én, når man tager turen over dæmningen til halvøen Helnæs på det sydvestlige Fyn. Annita Svendsen er uddannet botanisk økolog og har arbejdet som specialkonsulent ved Naturstyrelsen Fyn i mange år. Hun har været med hele vejen fra start til slut på seneste genopretningsprojekt på Helnæs og viser rundt i området i dag.

V

FRA AGERJORD TIL OVERDREV. Bobakkerne, hvor turen er star-

tet, er et smukt, grønt kuperet område med en flot udsigt over bakker og vand. Dele af Bobakkerne har gennem tiden været udlagt til landbrugsjord og opdyrket, men i dag tilhører 47 hektar Naturstyrelsen, og området er lagt tilbage til overdrev, som er en naturtype, der er trængt i Danmark. I området findes også laguner, småsøer og strandeng til gavn for vadefuglene. Jorden er sandet og næringsfattig, her vokser mange særlige planter, der trives i det magre; også mange særlige svampearter findes i Bobakkerne. Området afgræsses som en vigtig del af at opretholde den lysåbne NATUR & MILJØ

38

natur, og dyrenes efterladenskaber har affødt et mylder af sjældne gødningsbiller som stor møggraver og ternet møgbille. Sommerens mange blomstrende lucerner gør området til et vigtigt stoppested for sommerfugle på træk fra syden til Skandinavien. HELNÆS MADE LÆGGES TILBAGE TIL NATUR. Turen går videre sydpå ned til Helnæs Made. Helt tilbage i tiden var området en lavvandet vig fuld af havvand. Midt i 1700-tallet dannedes her en sø, og i 1780’erne inddæmmede man området og afvandede det for at få mere landbrugsjord. Den tidlige pumpeteknologi var ikke ret effektiv, og området blev stadig oversvømmet med jævne mellemrum, hvilket ironisk nok skabte en fantastisk natur. Senere fik man mere effektive pumper, og i 1960’erne var området tørlagt året rundt, og man kunne for alvor dyrke jorden. I 1996 begyndte Naturstyrelsen at opkøbe jord på Helnæs og omlægge den fra landbrug til naturarealer. Man lavede jordfordeling, hvor lodsejerne fik andet jord på Helnæs i bytte for områderne på maden. På grund af sin unikke natur med mange særlige naturtyper og tilhørende arter er Helnæs Made udlagt til Natura 2000-område, og i 2010-2013 gennemførte man naturgenopretningsprojektet LIFE Helnæs med 18 mio. støttekroner under EU’s LIFE-projekter. AT VÆLGE DEN STØRSTE NATURVÆRDI. “En stor styrke i Danmark

er, at vi er så gode til jordfordeling, det har vi en lang tradition for,” fortæller Annita Svendsen, der selv har arbejdet intensivt med at få jordpuslespillet til at gå op. Først herefter kunne arbejdet med naturgenopretningen begynde. 01 : 2021