Page 1

■J

lg - '

.-ľ .

:

/

• • ^ ■1

4 * t* . *

í

J SPELEOLOGICKÉ] SPOLOČNOSTI

wk.Í_

"

I

: .d.

■ -!

1988

' v wí>l


»»«>»* é |TA|J


Zmluva o spolupráci P rvého ja n u á ra 1988 nadobudla účin­ nosť Z m luva o spolupráci m edzi Ú stredím štá tn e j o chrany p ríro d y a Slovenskou spe­ leologickou spoločnosťou, k torej p rílohu tv o ­ ria Z ásady vykonávania prieskum nej a vý­ skum nej činnosti členm i Slovenskej speleo­ logickej spoločnosti v chránených územ iach Slovenskej socialistickej republiky. Zm luva i zásady sú vypracované v súlade s K oncep­ ciou rozvoja štá tn e j ochrany p ríro d y v SSR do ro k u 2005, schválenou uznesením vlády SSR z 22. m á ja 1987 č. 113/1987, k torej n a ­ p lnenie vyžaduje sústrediť pozornosť n a p re ­ v en tív n e pôsobenie a účinné obm edzenie nežiadúcich zásahov do prírody, poškodzovania a ničenia jej chránených častí, úbytku biofondu ako aj zvýšenie účinnosti k u ltú rn o -v ý chovnej práce so zam eraním na v ytváranie uvedom elého vzťahu a aktívnej účasti obyva­ teľstva na ochrane a zveľaďovaní prírody. U zatvorenie zm luvy o spolupráci a s ta ­ novenie zásad v ykonávania prieskum nej a vý­ skum nej činnosti SSS je zavŕšením snáh o zavedenie spoločného postupu p ri zabezpečo­ vaní náročných úloh na úseku štátn ej o ch ra­ ny prírody. V m nohých chránených územ iach ab sen to v ala vzájom ná inform ovanosť medzi pracovníkm i sp ráv chránených územ í a člen­ m i oblastných skupín SSS, ako aj náväznosť úloh ÚSOP a SSS zabezpečovaných v fra s o ­ vých územ iach. O sobitne tre b a poukázať na skutočnosť, že zm luva sa vzťahuje nielen na ch rán en é územ ia spadajúce do pôsobnosti Ú stredia štá tn e j ochrany prírody, ale i na územ ia v pôsobnosti krajských organizácií štátn ej ochrany prírody. D o terajšia činnosť Slovenskej speleologic­ kej spoločnosti, výsledky výskum nej a p rie ­ skum nej činnosti, podiel na ochrane k raso ­ vých javov, po odbornej i technickej s trá n ­ ke vyspelá členská základňa a zodpovedné vedenie spoločnosti s plnou dôverou členskej základne, to všetko je predpokladom pre uve­ denie zm luvy a zásad do života. Tieto by m ali vzťahy m edzi Ú stredím štátn ej ochrany p ríro d y a Slovenskou speleologickou spoloč­ nosťou dostať n a novú, k v alitatív n e vyššiu úroveň, čím by sa m alo zlepšiť plnenie úloh štátn ej o chrany príro d y v krasových územ iach a m ala by sa skvalitniť i činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti. Činnosť Slovenskej speleologickej spoloč­ nosti v zm ysle zm luvy a zásad by m ala p ri­ spieť ku sk v alitn en iu ochrany chránených územ í p ri p redchádzaní ich poškodzovaniu, k zníženiu potenciálneho ohrozenia existencie vzácnych a chránených druhov rastlín, živo­ číchov, prírodných výtvorov, skam enelín, m i­ nerálov, sintrovej výplne jaskýň, paleontolo­ gických a archeologických lokalít. O dborné

organizácie štátn ej ochrany p ríro d y budú môcť vo väčšej m iere využiť poznatky získa­ né výskum nou a p rieskum nou činnosťou čle­ nov Slovenskej speleologickej spoločnosti a ich odborný potenciál p ri p ríp ra v e pod k la­ dov a m ateriálo v n a vyhlásenie chránených územ í a chránených p rírodných výtvorov i na zabezpečenie p reh ĺb en ia k ontroly d održiava­ nia podm ienok ochrany chránených častí p rí­ rody. P rínosom zm luvy môže byť tiež vytvo­ renie p riaznivejších podm ienok n a u p latň o ­ vanie osobitných režim ov o chrany prírody. D ohody oblastných sk u p ín Slovenskej spe­ leologickej spoločnosti so správ am i národných park o v a chránených k rajin n ý ch oblastí o p atro n á tn ej činnosti p ri ochrane chráneného krasového územia, resp. chráneného p ríro d ­ ného v ý tv o ru v krase, v eľak rát s extrém nym i terén n y m i podm ienkam i, môže pomôcť p re ­ klenúť nedostatok profesionálnych praco v n í­ kov štátn ej o chrany p ríro d y p ri zabezpečova­ ní napr. úioh inventarizačného výskum u, ale­ bo strážn ej služby. V spolupráci s M úzeom vývoja o chrany p ríro d y sa sk v alitn í a rozší­ ri spolupráca p ri zabezpečovaní úloh n a úse­ ku k u ltú rno-výchovnej, zbierkotvornej, p re ­ zentačnej a publikačnej činnosti. P ri m im o­ riad n y ch udalostiach n a povrchu, alebo v pod­ zem í krasových územ í nie je zanedbateľná pomoc jask y n iarsk ej záchrannej služby ale­ bo členov oblastných sk u p ín Slovenskej spe­ leologickej spoločnosti. Zvýšené požiadavky n a k v alitu a n áro č­ nosť činnosti Slovenskej speleologickej spo­ ločnosti a zvýšený podiel n a plnení úloh š tá t­ nej ochrany prírody, bude Ú stredie štátnej ochrany p ríro d y kom penzovať zvýšenou sta ­ rostlivosťou o Spoločnosť p ri v y tv á ra n í a za­ bezpečovaní potrebných m ateriáln y ch a tech ­ nických podm ienok, ú čin n ejším .a o p eraú v nejším rig $ P fa« p r te s to r o v ý ä Ä r ť ^ b - ^ ^ y p iŕ 1: lastných skupín, či už", pre/ séhš>()ifkov'ú' čin­ nosť, alebo n a uskladnenie. m átepgtóK potrebného pre -Is^ ljjjíý í aV<b e |p é ^ J ? ^ ^ ^ l ^ % a j ) ,v pri zabezpečovaní prieskum ných a^ y ^ k u m -ných ú lo h v k r a s e . i'íý liíjv FinančÄý príspevok M in isterstv á 'k u ltú ry SSR p re Sloyenskú ží^^ ld g ip fíi^ p o |tťj5 ^< íff, u platň o v an ý p tá W ä fc 5P^oč^|,,G ä|fce'dja štátn ej o chrany príroctyf^ tak to vytvaruj klad n é ekonom ické podm ienky n a jej ro-zV'rt?. U m ožňuje iskvalit&wa^pBáewiSfktto^m sti,* za­ bezpečiť v p rim eran o m rozsahu jej edičnú a propagačnú činnosť a p rácu sek retariátu . Zm luva preto poskytuje záru k y určitej eko­ nom ickej stab ility a autonóm ie Spoločnosti ako právneho su b jek tu v pôsobnosti rezortu kultúry. JAROSLAV HALAŠ M in is te r s tv o k u lt ú r y SSR


SPRAYODAJ

1-2/1988

Slovenskej speleologickej spoločnosti A d resa r e d a k cie : S lo v en sk á sp e le o lo g ic k á spoločnosť L e n i n o v a 11, 0 3 1 0 1 L i p t o v s k ý M i k u l á š ,

č.

XIX. ročník

te l e f . (84 9) 245 56

R ed ak čn á rada: J u r a j B á r ta , M i k u l á š E r d ô s , Ľ u d o v ít G aál, B o h u s l a v K o ŕ t m a n , V l a d i m í r K o šel, Š t e f a n R o d a , J á n S l a n č í k , G u s t á v S t i b r á n y i V ý k o n n ý red a k to r : J o ze f H l a v á č Z o d p o v ed n ý red a k to r: A lf o n z C h o v a n T e c h n ic k á r e d a k c ia : B a r b o r a B u z á k o v á OBSAH Jaroslav H alaš: • Z m luva o s p o lu p r á c i

q jj

q .j

/!/

Z d en k o H och m u th : • A ko ď alej v ja sk y n i S k a listý p o to k ?

/3 /

M artin S lu k a — Jeroným Z a p leta l: 9 V ý sle d k y v y u ž itia r á d io te sto v e j m e tó d y v s p e le o ló g ii

/9 /

E d uard K ladiva: 9 K rížová a P re v iso v á ja sk y ň a

15/

Jozef H laváč: 9 S lo v e n s k á s p e le o lo g ic k á sp o lo č n o sť v r o k u 1987

' 21 /

Tibor H orváth: 9 Č lovek a ja sk y ň a

/3 1 /

■?

P e te r M rázik: 9 A n o d ic k á o x id á c ia h lin ik a v d o m á c ic h p o d m ie n k a c h

/3 6 /

M artin L u ton ský: 9 N o v é z a m e r a n ie ja sk y n e M ieru

44/

P a v el B ella: 9 N a jd lh š ie a n a jh lb šie ja sk y n e na S lo v e n s k u

/46

Ján Š a v rn o ch : 9 K n á z v o slo v iu vôd v k r a se

/5 0 /

P eter E rd élyi: 9 O str ie b r e sa n ám a n i n e sn ív a lo 9 Z a u jím a v o sti zo s p e le o ló g ie 9 S p o lo č e n s k é sp r á v y 9 O rg a n iza čn á sp rá v y

/ 52/ /5 5 / /6 3 / /6 4 /

V y d a lo V y d a v a te ľ s tv o O sv e ta š. p. M a rtin p r e S lo v e n s k ú s p e le o lo g ic k ú s p o lo č n o s ť v L ip to v s k o m 1989. V y tla č ili T la č ia r n e SNP, z á v o d L ip to v s k ý M ik u lá š . P o č e t v ý tla č k o v : 1100, n e p r e d a jn é . F a r e b n é f o to g r a f ie n a o b á lk e

1. 2. 3. 4.

s tra n a : s tra n a : s tra n a : s tra n a :

M ik u lá š i

v

ro k u

,

D e m ä n o v sk á ja s k y ň a M ieru , N íz k e T a tr y . M o šn ic k á ja s k y ň a , N íz k e T a tr y . M čišta , k r a s o v á v y v ie r a č k a o d v o d ň u jú c a B zy b sk ý c h r b á t , ZSSR. A e ro s o lo v é fo rm y s i n t r a n a s e le k tív n e k o r o d o v a n e j h o r n in e v B e c k o v sk e j

ja s k y n i,

F o to : P. V o z á rik F o to : P . M itte r F o to : P . M itter P o v a ž s k ý In o v e c . F o to : I. P o lta v e c


VÝSKUM A PRIESKUM

Zdenko

Hochmuth

Ako ďalej v jaskyni Skalistý potok? V y v ieračk a S k alistéh o p o to k a sa n a ­ c h á d z a v p ek n o m p ro s tre d í ju ž n éh o o k r a ­ ja Jaso v sk ej p la n in y o p ro ti z rú c a n in á m T u rn ian sk eh o h ra d u a pri vyústení k a ň o ­ n o v i t e j H á j s k e j d o li n y . S p e l e o l o g i c k ý z a ­ u j í m a v o u s a s t a l a r o k u 1968, k e d y p r a c o v ­ n í c i IG HP v y r a z i l i v m i e s t e o b č a s n é h o výv e r u p r a m e ň a ( a s i 300 m o d v l a s t n e j t r ­ v a l e j v y v i e r a č k y ) p r i e s k u m n ú š t ô l ň u a po 11 m d o s i a h l i v o ľ n é p r i e s t o r y . T ie t o v d l ž k e a s i 60 m z a m e r a l t o h o i s t é h o r o k u M. E r d ô s . P i e s t o r y u z a t v á r a l s i f ó n , k t o r ý s a an i p ri z n íže n í h la d in y č e r p a n ím n e ­ p o d arilo p rekonať. N a p o t á p a č s k ý p r i e s k u m s a č a k a l o až d o r o k u 1982. Š p e c i a l i z o v a n á o b l a s t n á s k u ­ p i n a T r e n č í n u s p o r i a d a l a d v e a k c i e n a lo ­ kalitu , p o č a s k to rý c h sólovým i p rie n ik ­ m i p o t á p a č Jo z e f K u c h a r o v i č p r e k o n a l d va sifó n y a d o sta l sa p re d tr e tí sifón a s i 250 m o d v c h o d u . T o to b o l a z r e j m e h r a n ic a m o ž n o stí só lo v éh o p rie n ik u . Jed i­ ne všeobecnou krízou sp eleo p o táp an ia u n á s si m o ž n o v y s v e t li ť n e z á u j e m o l o ­ k a l i t u a ž d o r o k u 1986, k e d y s a t u z a ­ č ín ajú angažovať speleo p o táp ači z ob­ lastn ej sk u p in y R užom berok, pôsobiaci na v ý c h o d n o m S lo v e n s k u . O krem a u to ra p rísp e v k u sa ako sp eleo ­ p o t á p a č i z ú č a s t ň u j ú a k c i í F. K oľbik a I. Š im k o v ič , n i e k o ľ k ý c h a k c i í s a z ú č a s t n i l i i P. J u r č á k a P. Z á b r a n s k ý , z n e p o t á p a j ú c i c h s a č l e n o v J. Z e l i n k a , Ľ. O č k a ik , z d o ­ m á c i c h j a s k y n i a r o v a s i s t o v a l i G. S t i b r á n y i, m a n ž e l i a T e r a y o v c i a v e d ú c i o b l a s t ­ n e j s k u p i n y K o š ic e - J a s o v E. H ir k o . Do j a s k y n e s m e v r o k u 1988 u s k u t o č n i l i v ia c a k o 25 s p e l e o p o t á p a č s k ý c h a k c ií , p o č a s k to rý c h ja s k y ň a d o sia h la p o stu p n e d ĺžk u c e z 1600 m, t e s n e z a o b j a v m i p o s t u p u j e d o k u m e n t a č n á , n a j m ä m e r a č s k á č in n o s ť . D ň a 7. 9. 1988 d o s i a h o l p o l y g ó n o v ý ť a h d ĺ ž k u 1410 m.

Z ačiatk y n á šh o p ô so b e n ia v jask y n i S k a l i s t ý p o t o k n e b o l i ú s p e š n é . So s ú h l a ­ s o m o b l a s t n e j s k u p i n y K o š ic e - J a s o v n á s s l o k a l i t o u o b o z n á m i l G. S t i b r á n y i , k t o r ý m á j a s k y ň u t a k m e r z a d o m o m . V e ľm i ho t r á p il n e z á u je m p o tá p a č o v o n á d e jn ú lo ­ k alitu . P ri n a š o m p r v o m p o k u s e d ň a 4. 12. 1985 s m e n e m a l i š ť a s ti e . Po p r e d c h á d z a ­ jú c ic h d a ž d iv ý c h d ň o c h sa h la d in a ja z e ­ r a n a k o n c i j a s k y n e z d v i h l a a s i o 1,5 m. P ôvodné ja z e rn é ú sek y v y tv árali jed e n d lh ý sifó n r o z d e le n ý ib a m e n š ím i „ b u b ­ li n a m i“ vo v y v ý še n ý c h č a s tia c h stro p u . N avyše sm e n e tra fili do n a js p rá v n e jšie h o m i e s t a v 1. s i f ó n e a p r e n i k a l i j e h o e x t r é m ­ ne ú zk o u a k a lite ľn o u časťou. N áš p re d ­ c h o d c a to tiž s tia h o l svoju v o d ia c u š n ú ­ r u a t a k n á m n e o s t á v a l o in é , a k o j a s k y ­ ň u z n o v a „ o b j a v o v a ť “. N a p r i e k t o m u s m e s F. K o ľ b ik o m p r e k o n a l i t a k m e r c e lý 1. sifón, z a sta v il n á s ib a n e d o s ta to k šn ú ry , k t o r e j s m e m a l i a s i 100 m. Z c v i č n ý c h d ôvodov sm e n e s k ô r tú to tr a s u p re k o n a li a j s I. Š im k o v ič o m . B olo n á m z r e j m é , že p o p r i p r a v i d e l ­ n o m p ô so b e n í n a lo k a lite m u sím e z n a č n e zd o k o n aliť n á š v ý stro j, v y ro b e n ý zv äčša sv o jp o m o c n e . T ento p risp ô so b iť c h a r a k t e ­ ru lo k ality a ča stý m p o tá p a n ím v ja s k y ­ n i a c h z ís k a ť p o t r e b n é s k ú s e n o s t i , k t o r é sú cen n ejšie ako k v alifik ač n é stu p n e po­ v r c h o v ý c h p o t á p a č o v , či z r u č n o s ť n a t r é n o v an á v um elý ch podm ienkach. Vo f e b r u á r i 1986 s m e b o li n a l o k a l i ­ t e o p ä ť , n o p o d m i e n k y b o li e š t e h o r š i e a k o m i n u l e . S p o l u s P. J u r č á k o m s m e t u z a ž i li n e p r í j e m n o s t i so z a k a l e n í m v o d y , z a m o tá v a n ím do š n ú ry a p re lie z a n ím t r á ­ m ov — p o z o sta tk o v čin n o sti b a n ík o v ro ­ k u 1968. N e d o p l á v a l i s m e a n i n a k o n i e c šnúry, k to rú sm e tu z an ech ali v d e ­ c em bri.

3


K o b r a t u vo v ý s k u m e d o š l o a ž p o č a s 27. j a s k y n i a r s k e h o tý ž d ň a v D rien o v ­ s k ý c h k ú p e ľ o c h r o k u 1986. V y b r a l i s m e s a s F. K o ľ b ik o m zistiť v ý š k u h l a d i n y v o d y vo v y v i e r a č k e . S ta v h o l m i m o r i a d n e n í z ­ k y a a k o s a n e s k ô r u k á z a l o , t a k ý t o je p o v äčšinu roka. N a p re d c h á d z a jú c ic h a k c iá c h sm e m a ­ li j e d n o d u c h o s m o lu . M ali s m e so s e b o u m a te riá l a bez p roblém ov sm e p re k o n a li p r v ý s ifó n . M á d v e č a s t i , v l a s t n ý 1. s ifó n , k t o r ý je t e s n ý a ú z k y m á d ĺ ž k u a s i 25 m a s i f ó n 1 A d o 30 m. Z a n i m i n a s l e d u ­ je d lh ý ja z e rn ý ú s e k s n ie k o ľk ý m i k u li­ s a m i z a s a h u j ú c i m i p o d h l a d i n u . B ez p r í ­ s t r o j o v s m e p r e š l i 40 m s u c h ý ú s e k s n e ­ p ríjem n ý m p reliezan ím zúženiny a n a z re ­ li s m e do 2. s i f ó n u . E š t e j e d n u a k c i u (18. s e p t e m b r a ) s m e p o t r e b o v a l i , a b y s m e sa d o sta li tam , k de už p re d šty rm i r o k ­ m i b o l J. K u c h a r o v i č . V 2. s i f ó n e s m e o p ä ť n e n a šli o p tim á ln u tr a s u a do p rie sto ro v za n ím sm e sa d o stli sk u to č n e e x tré m n y ­ m i p l a z i v k a m i , k d e b o lo p o d v o d o u p o ­ t r e b n é liezť d o k o n c a p o c h r b t e ! Za 2. s i ­

Fotodokum entácia

4

druhého

sifónu

v

jask y n i

skalistý

f ó n o m s m e m a l i e š t e d o s t a t o k síl a ú ž i ­ n a m i sm e p re n ie sli a sp o ň je d e n p o tá p a č ­ s k ý p r í s t r o j . Ľ a h k o s m e p r e k o n a l i d v a za s e b o u n a s l e d u j ú c e s i f ó n y d l h é p o 15 m. Z a 4. s i f ó n o m p o k r a č o v a l i v o ľ n é c h o d b y . Od t o h t o o k a m ž i k u n a s l e d u j e o b j a v n á s é ­ r i a , k t o r á n i e je s k o n č e n á d o d n e s . T ak m er sú časn e s naším sn ažen ím v S k alisto m p o to k u k o šick í ja s k y n ia ri o b ja ­ v ili p o k r a č o v a n i e n a d n e n e ď a l e k o l e ž i a ­ cej K u n e j p r i e p a s t i a p o s t u p n e s a o c it li v h l b k e 200 m. N a j d ô l e ž i t e j š i e v š a k b o lo , že n a r a z i l i n a v o d n ý t o k , k t o r ý u z a t v á r a l s i f ó n . Po z a f a r b e n í v o d y f l u o r e s c e i n o m v y t i e k l a v o d a a si p o 2 t ý ž d ň o c h vo v y v i e ­ ra č k e S k a listé h o p o to k a. S fa rb e n á voda s a o b j a v i l a vo v š e t k ý c h d o p o s i a ľ n á m z n á m y c h s i f ó n o c h a j a z e r á c h , čo síc e sťažovalo do h ľad n o sť, no h n a lo n á s d o ­ p re d u . D ú fali sm e v s k o r é s p o je n ie s Ku­ n o u p r i e p a s ť o u , od k t o r e j n á s v 4. s i f ó ­ n e d e l i l o i b a 400 m. G e n e r á l n y s m e r c h o ­ d ie b , k t o r é s m e m e r a l i i b a o r i e n t a č n e , s m e r o v a l n a K u n iu priepasť. P reko nať c e lý s y s t é m b y b o lo u r č i t e ú s p e c h o m ! Už

potok.

F o to : Z. H o c h m u th


s m e si p r e d s t a v o v a l i a k o n i e k d e u v i d í ­ m e v is ie ť l a n o v K u n e j p r i e p a s t i a a k o b u d em e organizovať le z e ck o -p o táp ačsk ý tra v e rz . S k u to čn o sť v ša k b o la c e lk o m in á . P r i ď a l š e j a k c i i s m e p r e s k ú m a l i a si 50 m d l h ú c h o d b u z a 4. s i f ó n o m , k t o r á k o n č i l a v 5. s i f ó n e . N a š ť a s t i e b o l k r á t k y , ib a a s i 8 m. V y n o r i l i s m e s a v j a z i e r k u a š u m v o d y s i g n a l i z o v a l , že s a c h a r a k t e r j a s k y n e z m e n í . Do j a z i e r k a p a d a l v o d o ­ p á d v y s o k ý 1,2 m s p r i e t o k o m a s i 4 l/s, te d a p o d o b n ý m ak o v ý d atn o sť p ra m e ň a S k a listé h o p o to k a. Ja sk y ň o u te d a p r e t e ­ k á celý p r ie to k p ra m e ň a . P reliezli sm e vodopád, za ním p o k račo v ala vysoká p u k l i n o v á c h o d b a , k t o r á s a m i e s t a m i p olo s ifó n o v ite znižovala. P o stu p n e sm e sa d o sta li k ď alšiem u 6. s i f ó n u . T e n t o n a p r v ý p o h ľ a d v y z e r a l m o h u t n e . C h o d b a b o l a t a k á š i r o k á , že sm e m o h li p o h o d ln e d v a ja plávať n a d se ­ b o u či v e d ľ a s e b a . P r i p r v o m p o k u s e d ň a 4. o k t ó b r a s m e s a d o s t a l i d o s t ú p a j ú c e h o k o m ín a a n a p o k o n sa v y n o rili v b u bline, k d e b o lo m i e s t o s o t v a p r e t r i h la v y . Z d a ­ lo s a , že s i f ó n b u d e n a d n a š e s ily a u v a ­

E ró z n y

c h a ra k te r

podzem ných

p r ie s t o r o v

za

š tv r tý m

ž o v a li s m e o s p o l u p r á c i so s k ú s e n e j š í m i p o tá p a č m i. N a s l e d u j ú c a a k c i a v š a k u k á z a l a , že s m e s a v z d a l i i b a a s i 15 m p r e d s k u t o č n ý m k o n c o m s i f ó n u . B olo to 19. 10. 1986. V y ­ n o rili sm e sa v č le n itý c h p rie sto ro c h , ja ­ z e r n ý d ó m z a 6. s i f ó n o m p o k r a č o v a l d v o ­ m a p o l o s i f ó n m i a k o n č i l 7. s i f ó n o m . T e n ­ to b o l k r á t k y , v y li e z li s m e z n e h o vo v e ľ ­ k e j s i e n i, k d e p o p r i s t e n e t i e k o l d o n e ­ ho p o tô čik p o d o b n é h o p rie to k u ako sm e z is ti li vo v o d o p á d e . N a s l e d o v a l i d v a k r á t ­ k e 8. a 9. s ifó n . P o d ľ a p r e j d e n e j v z d i a l e ­ n o s t i s a d a l o o č a k á v a ť , že p r i e s t o r y K u ­ n e j p r ie p a s ti n e b u d ú ď aleko. A kcia tr v a la ta k m e r tri h o d in y , keď sm e z a s ta li p re d 10. s i f ó n o m . T e n t o b o l t e s n ý , v y n o r i l i s m e s a e š t e v t e s n e j š e j p u k l i n e , a l e ď a l e j to n e š l o a n i n a d v o d o u , a n i p o d v o d o u . Čo­ s k o r o s a v o d a t a k z a k a l i l a , že s m e s a r o z h o d l i p r e n á v r a t . Po p ä ť h o d i n o v e j a k ­ cii s m e s a v y n o r i l i vo v c h o d e p o r i a d n e v y č e r p a n í so z v y š k a m i v z d u c h u . A by s a z i s ti lo a k o ď a l e k o s a n a c h á ­ dzam e od K unej p riep asti, k to rú m e d z i­ č a s o m j a s k y n i a r i zo s k u p í n K o šic e - J a s o v a R o ž ň a v a z a m e r a l i , z a č a l i s m e so z a m e -

s if ó n o m

ja s k y n e S k a lis tý p o to k .

F o to : Z. H o c h m u th

5


CD

VCHOD

OKOLIE

SKALISTÉHO

POTOKA

VYSVETLIVKY : ^ j -j

380

v o ln é c h o d b y chodby s ifó n y

100

s

vodnou

h la d in o u

s o z n a č e n ím

200

300

17.3

260

1A %

VCHOC


^ ia v e n ím p riesto ro v jask y n e u tesn en ý m k o m p a s o m . B o la to p r á c a n e p o p u l á r n a , n o ak o sa n e sk ô r u k á z a lo veľmi p o treb n á. P o s t u p n e s m e t a k z d o k o n a l i l i m e t o d i k u , že n a p r í k l a d 6. s i f ó n , d l h ý 72 m s m e z a ­ m e r a l i vo d v o j i c i s I. Š i m k o v i č o m k o m p ­ l e t n e i so s t a b i l i z á c i o u b o d o v v ŕ t a n í m , n a j e d e n k r á t b e z v y n o r e n i a . D ň a 8. 2. 1987 s a p o l y g ó n o v ý ť a h z a m e r a l a ž p o 10. s i f ó n , n á s l e d n e s m e s a p o k ú s i l i o p r i e ­ n ik ú žin am i. Po o d s t r o j e n í s a n á m p o d a r i l o č i a s ­ to č n e ro z o b ra ť z á v a l a bez p r ís tr o ja sa v rc h o m p rep laziť asi päť m etro v . A ká b o ­ la n a š a r a d o s ť k e ď s a u k á z a l s íc e te s n ý , a l e p r e d s a v s t u p d o 11. s i f ó n u . V p r í ­ s tro jo c h síce n e o s tá v a lo veľa v z d u c h u , no p re tra n s p o r to v a li sm e ic h tý m to m ie s­ to m , k t o r é s m e p o m e n o v a l i E x t r é m . Po z an o r e n í s a p r e d n a m i u k á z a l e f e k t n e e ro d o v a n ý r o z ľ a h l ý s i f ó n . V r á t i l i s m e s a zo v z d i a l e n o s t i a s i 40 m. A k c i a t r v a l a v ia c a k o 4 h o d in y . Na ď alšej a k c ii sa n á m p o d a rilo t e n ­ to 100 m d l h ý s i f ó n p r e k o n a ť , v y n o r i l i s m e sa v m alo m ja z ie rk u s p u k n u tý m b a lv a ­ n o m . N a s l e d u j ú c i 12. s i f ó n d o s a h o v a l d ĺ ž ­ k u 25 m, z a s t a l i s m e p r e d 13. s i f ó n o m . Ď a lš i a a k c i a d ň a 17. m a r c a 1987 b o l a p o ­ slednou p red jarn ý m to pením s n e h u f a tý m aj z a p la v e n ím ja s k y n e . D o stali sm e sa e š t e ď a le j. P r e k o n a l i s m e k r a t š í 13. s ifó n , h n e ď z a n í m 14. a d o s t a l i s a d o p u k l i n o vej ch o d b y , v k to r e j s a síce d á pláv ať po h l a d i n e , n o je p o p r e r u š o v a n á k u l i s a m i . A si p o 50 m k o n č i l a o p ä ť s i f ó n o m . T e n t o je r o z ľ a h l ý , n o a s i p o 20 m s a n á m o d ­ razu sk o n čila z á so b a v o d iace j šnúry. V p r e d u b o lo v id ie ť u ž h l a d i n u , p r e t o s m e na v ia z a li záso b u te n k e j lav ínovky p re h a ­ v a rijn é ú čely a d o sia h li h la d in u v č le n i­ tý c h p rie s to r o c h . P rie s to r y p o k ra č o v a li po s u c h u , b o li o v š e m s l e p é p o d h l a d i n o u 16. s i f ó n u , v k t o r o m s m e so z v y š k a m i š n ú r y p r e n i k l i a s i 15 m. C e lú j a r a l e t o 1987, k t o r é b o li d a ž ­ d iv é , s m e s a d o j a s k y n e n e d o s t a l i . K o n ­ com leta sa v ša k p o k račo v alo v m e ra n í a n a jm ä v „ s p rístu p ň o v a n í“ o šem e tn ý ch a t e s n ý c h m i e s t . J e d i n e t a k t o je t o t i ž m o ž ­ n é p r e n i k a ť ď a le j, le b o s ú č a s n é a k c i e b o li n a p o k r a j i n i e l e n t e c h n i c k ý c h , a l e i n a š i c h f y z i c k ý c h m o ž n o s t í . Až d ň a 18. o k ­ tó b r a sm e zn o v a z a ú to č ili n a v z d ia le n é

č a s t i j a s k y n e . P r e k o n a l i s m e 16. sifó n , d l h ý a s i 45 m. Za n í m n a s l e d o v a l 17. s i ­ fó n , k t o r ý b o l a l e p o d s t a t n e t e s n e j š í , d l ­ h ý i b a 20 m, n o v o d a s a t u e x t r é m n e kalila. V ynorili sm e sa v b la tiv e j c h o d ­ b e, k t o r o u v ô b e c n e p r e t e k a l v o d n ý to k a k t o r á k o n č i l a 18. s i f ó n o m . B olo ja s n é , že h l a v n ý t o k s m e n i e k d e s t r a t i l i , a le ď a l š i e p o k r a č o v a n i e b o lo v oľné . N a ď alšiu akciu , k to r á sa u s k u to č ­ n i l a u ž 8. 11. 1987 s m e p o u ž i l i o k r e m š t a n d a r t n é h o v ý s t r o j a (2x7 a 2x10 l i t r o v ) i p r í d a v n ú , t r e t i u f ľ a š u so s t l a č e n ý m vzd u ch o m . S to u to sm e p láv ali p rv é si­ f ó n y a p o t o m j u o d lo ž i li a p o k r a č o v a l i ď a le j s p l n o u z á s o b o u v z d u c h u . P o č a s a k c i e , k t o r á t r v a l a 6,5 h o d i n y s m e p r e ­ k o n a l i b l a t i v ý 18. a 19. s i f ó n a v y n o r i l i s a v j a z e r n e j c h o d b e . C h o d b a b o l a dosť dlh á, v ied la stá le sm e ro m n a západ, p o ­ stu p n e s a v ša k n a n á š ú div v nej začali o b j a v o v a ť k v a p l e a z a č a l a s t ú p a ť . Bez v o d n é h o t o k u ( r e s p . po jej d n e p r e t e k a l slabý ja rč e k ) sa p o stu p n e m e n ila n a ty ­ p ický vy so k ý m e a n d e r. K vapľová v ý p lň d o sa h o v a la n o rm á ln e ro z m e ry a začali s m e v e riť , že p o 1 9 ,-tic h s i f ó n o c h a is te v ia c a k o 1200 m p l á v a n i a s m e o b j a v i li n o r m á l n u j a s k y ň u . M e a n d e r v š a k a s i po 200 m k o n č i l j a z e r o m a j u b i l e j n ý m 20. sifónom . N á v ra t p re b ie h a l za ú zk o stliv éh o š e t­ r e n i a v z d u c h o m . P r í d a v n é fľ a š e s a v e ľ m i n eo sv ed čili, s k ô r z av ad zali, p re to sm e n a ď a l š i u a k c i u 13. d e c e m b r a p o u ž i l i š n o r c h le, s k t o r ý m i s m e p r e k o n á v a l i p o lo s if ó n o v é ú s e k y a č i a s t o č n e i k r a t š i e s ifó n y . P o d arilo sa n á m d o sia h n u ť ta k é še tre n ie v z d u c h o m , že s m e si m o h l i d o v o liť p r e ­ n ie s ť m e a n d r o m d v a p r í s t r o j e a z a n o r i ť s a v „ J u b i l e j n o m “ s i f ó n e . U k á z a l o s a , že je d o sť n á r o č n ý , h l b o k ý , n a d n e s t e k u ­ tý m i p i e s k a m i . V h ĺ b k e a s i 15 m ú s t i d o š iro k e j stu d n e , k to r á s tú p a ko lm o n a h la ­ d i n u j a z e r a . Do j a z e r a s p a d á k v a p ľ o p á d . O r i e n t a č n e s m e p r e s k ú m a l i a s i 60 m c h o ­ d ie b , k t o r é u z a t v á r a l 21. s ifó n . N a ď a lší p r i e n i k s m e u ž n e m a l i síl. A k c ia t r v a l a 8 h o d í n a 5 m i n ú t , v r á t i l i s m e s a so zvyškam i vzduchu, rozm očení a zm rzn u ­ tí. V z h ľ a d o m n a t e p l ú a d a ž d i v ú z im u i p o c h a b ú ja r začali sm e sezón u v ja s k y ­ n i a ž 23. 7. 1988. S p o č i a t k u s m e s a ro z -

7


c v l č o v a l i z a m e r i a v a n í m s i f ó n o v č. 16.— 19. P o t e š i t e ľ n o u s k u t o č n o s ť o u b o lo , že s m e u ž v y u ž í v a l i k v a l i t n é a u t o m a t i k y C y k ló n 300, k t o r ý c h d o v o z z a b e z p e č i l a n a š a o r ­ g a n i z á c i a i fľ a š e s v y š š í m p l n i a c i m t l a ­ k o m , č ím s a p o d s t a t n e z v ý š il n á š r á d i u s . P o p r i m e r a n í s m e s l e d o v a l i či s a n á m p o ­ d a r í n á js ť m i e s t o , k d e p r i t e k á h l a v n ý v o d ­ ný tok, te d a n ie k d e n a z a č ia tk u s ta tic ­ k ý c h n e p r i e t o č n ý c h s i f ó n o v . D ň a 28. 8. 1988 s m e z a 16. s i f ó n o m n a š l i t e s n ú p u k ­ li n u , k t o r á s a u k á z a l a a k o o d b o č u j ú c a h l a d a n á v e t v a . P r e k o n a l i s m e s ifó n , k t o ­ r ý s m e o z n a č i l i 17.1., p o r o z š í r e n í c h o d ­ by d ň a 4. s e p t e m b r a i ď alší s ifó n , o z n a ­ č e n ý a k o 17.2. To s m e s a v š a k u ž o b z e r a l i p o f a r b i ­ ve, k t o r é d o o d t o k o v é h o s i f ó n u d e ň p r e d ­ tý m n a l i a l i k o š i c k í j a s k y n i a r i . F a r b i v o s m e n e z a r e g i s t r o v a l i a n i p r i p o s l e d n e j a k c i i 7. sep tem b ra, avšak p rek o n ali sm e zúženinu za s i f ó n o m 17.2. a d o s t a l i s a d o v o ľ n ý c h p rie sto ro v . N a js k ô r sm e objavili m e n š iu s i e ň , k d e p o t ô č i k t e č i e po p o v r c h u a je h o p r i e t o k s a d á m e r a ť , p o t o m s i f ó n 17.3., po k to ré h o p re k o n a n í sm e p re n e d o s t a ­ to k ča su a š n ú ry z a sta li p re d ro zľah lý m ja z e rn ý m p o k ra č o v a n ím . A ko t e d a m o ž n o z h r n ú ť p r e d b e ž n é v ý s l e d k y p r i e s k u m u ? Po z a m e r a n í s a u k á ­ z a lo , že j a s k y ň a n e s m e r u j e j e d n o z n a č n e n a K u n iu p r i e p a s ť , a l e ju m í ň a j u ž n e j š i e , a s i vo v z d i a l e n o s t i 280 m v o b l a s t i 6. s i ­ f ó n u . V ď a l š o m p r i e b e h u s a o d n e j v zď alu je , p r i č o m si u d r ž u j e s t á l e s m e r n a Z a ZJZ, t i a h n e s a t e d a p o d ú p ä t í m p l a n i ­ n y a v ô b e c p o d ň u h l b š i e n e z a s a h u j e . Je z re jm e v y tv o re n á n a ú p ä tn ý c h zlom och, k to r é v y tv á r a jú a k ú s i „ d r e n á ž “ p lan in y . M i e s to p r í t o k u v o d n é h o t o k u o d K u n e j p r i e p a s t i n ie je is té . M ôže byť n i e k d e v z n á m y c h č a s t i a c h , a le i n a i c h k o n c i, p ríp a d n e v n o v o o b ja v e n e j p ríto k o v e j v e t­ ve, a m ô ž e to byť i b a j e d e n z v i a c e r ý c h príto k o v . Na p r ie s k u m b o č n ý c h v etviev ja s k y n e , k o m ín o v a od b o čiek , sm e ešte n e m a l i č a s. Je m o ž n é , že o m n o h o d ô l e ž i ­ tejšie ak o sp o jen ie s K uňou p rie p a sťo u ( k t o r é je n a p o k o n m o ž n é u s k u t o č n i ť i p o ­ t á p a n í m z d n a t e j t o p r i e p a s t i ) b u d e ď a lš ie pokračo v an ie v p riam om sm ere i v sm e­ re h la v n é h o p ríto k u . Z ložitejšie v š a k už b u d ú m etó d y , k to ­ r ý m i b u d e m e t e n t o n a p o h ľ a d n á r o č n ý vý-

8

Z a p lav íeh á c h o d b a m e d z i ja s k y n e S k a lis tý p o to k .

r

š tv r tý m

a

p ia ty m

s ifó n o m

F o to : Z. H o c h m u th

s k u m v y k o n á v a ť . P o t v r d i l o sa, že v p r i e ­ sk u m e r o z s ia h ly c h v o d n ý c h sy s té m o v sa u p l a t n i a n a j m ä j a s k y n i a r i , k t o r í si o s v o ­ jili p o t á p a č s k ú t e c h n i k u . V ý s k u m je p o ­ tre b n é vykonávať in ten zív n e a p rav id e ln e. P r í s t u p m u s í byť s y s t e m a t i c k ý a c i e ľ a v e ­ dom ý, ak o v k a ž d e j ja s k y n ia r s k e j č in n o sti. D ô k lad n ý m p o z n a n ím lo k ality n a p ra v i­ d e l n ý c h a k c i á c h a je j p o s t u p n ý m „ s p r í ­ stu p ň o v a n ím “, ro zširo v an ím tesn ý ch a o d ­ s tra ň o v a n ím n e b e z p e č n ý c h m iest sa zlep ­ šu je dostup no sť a ra s tie bezpečnosť. Rovnako k á d e r sp eleo p o táp ačo v sa p ri ta ­ k ejto č in n o sti p o stu p n e k o n so lid u je a v y ­ t r i e d i , o s t a n ú ib a z á u j e m c i s p o t r e b n ý m i p s y c h ic k ý m i, fyzickým i, m o r á ln y m i v la s t­ n o s ť a m i a p o t r e b n o u m o t i v á c i o u , k t o r o u je n ajm ä úspešnosť výskum u. P ro s trie d k y p r e k o n á v a n ia sifónov sú však n ajm ä tech n ick é a te c h n ic k é h o c h a ­ r a k t e r u sú tiež n ie k to r é b a r ié r y v ý s k u ­ mu. Z výšenie z áso b v z d u c h u sm e d o s ia h ­ li z a v e d e n í m k v alitn ejšieh o m ateriálu , a v ša k aj tu sa p rib liž u je m e k h ra n ic ia m . P o n ú k a s a m o ž n o s ť v y u ž iť p o d p o r n é d r u ž -


^tvo, k to ré by p rin ieslo re z e rv n é p r ís tr o ­ je n a u r č e n é m i e s t o j a s k y n e . P r a v d u p o ­ v ed iac , u n á s ta k é d r u ž s tv o n e m á m e . P o­ u žitie z á so b n ík o v v z d u c h u s v y šším o b ­ j e m n o m je s í c e m o ž n é , a l e Ib a p o ď a l š í c h ú p r a v á c h te s n ý c h m iest. A ko ď a lší z á v a ž n ý m o m e n t v š a k p r i ­ stu p u je časo v á náro čn o sť a s ňou súvi­ siace veľké te p e ln é s tra ty v p o u žív an ý c h m o k rý c h oblek o ch . Z lep šen ie by m o h li p ri­

n ie s ť s u c h é o b l e k y , a v š a k je v e ľ k é r i z i ­ k o i c h p o š k o d e n i a čl z n i č e n i a p r i j e d i n e j n á r o č n e j a k c ii. N a p r i e k t o m u si v š a k m y s lí m , že m o ž ­ n o s t i e š t e n i e s ú ú p l n e v y č e r p a n é , a že vždy, ta k ak o d o posiaľ sa n á jd e r ie š e ­ n ie. V e r ím e , že n a d c h á d z a j ú c a s e z ó n a 1988 — 1989 b u d e n a S k a l i s t o m p o t o k u úspešná.

Martin Sluka - J e r o n ý m Zapletal

(oblastná skupina Cachtice]

Výsledky využitia rádiotestovej metódy v speleológii V e d ie ť, čo s a n a c h á d z a p o d p o v r c h o m ze m e c h c e l i ľ u d i a o d p r a d á v n a a o b č a s s a im to aj ú s p e š n e d a r i l o . S t a č i l i n e m a l é s k ú s e n o s t i a v i r g u l a , a l o ž i s k á s t r i e b r a a z l a t a s a n a n a š o m ú z e m í v y ť a ž i li u ž v s t r e d o v e k u , d á v n o p r e d t ý m , n e ž s a z r o d i l p o j e m g e o ­ fyzika. D n e s u ž v i r g u l a n e s t a č í , p r e t o aj v s p e l e o l ó g i i s a z a č a l i v y u ž ív a ť m o d e r n é g e o f y ­ z ik á ln e m e tó d y — g ra v im e tria , rô z n e g e o e le k tric k é m e tó d y aleb o m etó d y , k to ré s le d u ­ jú š í r e n i e e l e k t r o m a g n e t i c k é h o poľ§. K p o s l e d n e m e n o v a n ý m p a t r í aj r á d i o t e s t o v á m e ­ tó d a . PRINCÍP RÁDIOTESTOVEJ METÓDY

.

S k ú s i l i s t e n i e k e d y z o b r a ť so s e b o u do ja sk y n e r á d i o v ý p r i j í m a č ? Ak á n o , t a k s t e z is tili, že r á d i o f u n g u j e aj p o d zem ou, p ra v d a , n ie v ša d e a s r o v n a k o u i n t e n z i t o u . M i e s ta , k d e je n a j l e p š í p r í ­ jem sa n a c h á d z a j ú buď n e ď a le k o p o v rc h u , ale b o sú n a d n im i v y so k é p rie s to r y s ia ­ h a j ú c e p o d p o v r c h . P r í j e m s i g n á l u je n a j ­ le p š í n a d l h ý c h v l n á c h a s k o r o ž i a d n y n a k r á t k y c h . Je t e d a z r e j m é , že r á d i o v é v lny sú s c h o p n é p re n ik n ú ť v rs tv o u h o r n i­ ny , m o c n o s ť t e j t o v r s t v y v š a k n i e je v e ľ ­ k á a z á v is í o d v l n o v e j d ĺž k y . P r e d s t a v m e si o p a č n ú s i t u á c i u : v y s i e ­ la č r á d i o v ý c h v í n u m i e s t n i m e d o j a s k y ­ ne a p o m o c o u citliv éh o p rijím a č a s in d i­ k á to ro m ú ro v n e p rijím a n é h o sig n álu b u ­ d e m e s l e d o v a ť , čo s a d e j e n a p o v r c h u . Zi­ stili by sm e, že n a rô z n y c h m i e s t a c h p o ­ v rc h u bude ú ro v e ň p rijím a n é h o sig n álu r ô z n a . N i e k d e b u d e s i g n á l s k o r o n u lo v ý , b u d ú s a v š a k v y s k y t o v a ť aj m i e s t a s v ý ­ r a z n e zv ý šen o u in te n z ito u sig n á lu . N e u ro ­ b ím e v e ľk ú ch y b u , a k b u d e m e je d n o d u ­

c h o p r e d p o k l a d a ť , že v m i e s t a c h s n í z ­ k y m s i g n á l o m je m e d z i v y s i e l a č o m a p r i ­ j í m a č o m k o m p a k t n á h o r n i n a . A k je h o r ­ n in a n e ja k ý m spôsobom p o ru šen á , sig nál je s i l n e j š í . O b e c n e p l a t í , že v e ľ k o s ť a t v a r m i e s t so s i l n e j š í m s i g n á l o m z á v is í n a v l ­ novej d ĺžk e a v ý kone p o u žitéh o v y sie la ­ ča. P o d ro b n ý pop is rá d io te sto v e j m etó d y bol u v e re jn e n ý n a p rík la d v S lovenskom k r a s e č. 12, a l e b o v Č a s o p is e M o r a v s k é h o m u s e a č. 61. MOŽNOSTI VYUŽITIA RÄDIOTESTU V o b lasti k rá tk y c h v ín sú p re n á s vzhľadom n a m ožnosť a m a té rs k e j p r e ­ v á d zk y vysielačo v d o stu p n é dve p ásm a: S p o d n á časť k r á tk y c h v ín [ p o u ž i t á f r e k ­ v e n c i a 3.5 M H z) — s i g n á l s a š í r i p r e ­ d o v šetk ý m voľným i jask y n n ý m i p rie s to r­ m i — d ó m am i, c h o d b a m i, kom ínm i. T ú­ to s k u t o č n o s ť je m o ž n é v y u ž iť p r i v y h ľ a ­ d á v a n í a lo k alizácii z a k ry tý c h a zasu ten ý c h j a s k y n n ý c h v c h o d o v , k o m í n o v a po d. H orná časť k r á tk y c h v ín ( p o u ž i t á f r e k v e n ­

9


c i a 28.5 M H z) — s i g n á l s a š í r i p o z d ĺ ž sk raso v en ý ch tek to n ick ý ch p o rú ch a pukli n o v ý c h z ó n , p r í p a d n e p o z d ĺ ž p u k l í n v y ­ p l n e n ý c h n a p r . t e k t o n i c k o u b r e k c i o u , suťou, k a l c i t o m , ílo m . V t o m t o p r í p a d e id e o zložité š íre n ie rá d io v ý c h v ln n a r o z ­ h ra n í rô zn y ch p ro stred í. M iesta v y tip o v a n é p o m o c o u rá d io te st u s a m ô ž u v y u ž iť n a o b o j s t r a n n é b e z d r ô ­ to v é s p o j e n i e p r i z á c h r a n n ý c h a l e b o p r a ­ co v n ý ch ak ciá ch . N a p rík la d p ri z á c h r a n ­ n e j a k c i i po t r a g i c k e j p o v o d n i v A m a t é r ­ s k e j j a s k y n i v r o k u 1970 s a u s k u t o č n i l i o b o js tra n n é rád io v é sp o jen ie n a v z d ia le ­ n o sť a ž 180 m p o m o c o u r á d i o s t a n í c t y ­ p u VXW 010 (32 M H z). V r o k u 1985 s a p o u ž i l i o b č i a n s k e r á d i o s t a n i c e VKP 050 s v ý k o n o m ib a 0.04 W p r i z a b e z p e č o v a n í s p e l e o p o t á p a č s k e j a k c ie . S p o j e n i e s a u s k u ­ to č n i l o c e z v á p e n c o v ý m a s í v po t e k t o n i c ­ k e j p o r u c h e n a v z d i a l e n o s ť a s i 150 m. O b la sť s t r e d n ý c h a d l h ý c h v l n je p r e am a té rs k u p rev ád zk u n ed o stu p n á, p reto u v á d z a m e ib a m o ž n o s ť v y u ž i t i a v e ľ m i d l ­ h ý c h v í n ( p o d 10 k H z ) , tzv. m e t ó d o u s tr a te n é h o m a já k u : Z droj veľm i d lh ý c h r á d i o v ý c h v ín je z á r o v e ň z d r o j o m s i l n é ­ h o m a g n e t i c k é h o poľa, k t o r é s a š í r i v p r i e ­ sto re n ezáv isle od š tru k tú r y o k o litéh o p r o s t r e d i a . Po p r e s n o m z a m e r a n í s m e r u nie k o ľk ý c h s ilo č ia r to h o to m a g n e tic k é h o

0

10

p o ľ a n a p o v r c h u je m o ž n é v y p o č í t a ť p o ­ l o h u v y s i e l a č a v p o d z e m í . T o to s a d á v y ­ u žiť n a p r í k l a d p r i n e p r i a m o m p r i p o j e n í m e ra č s k é h o p o ly g ó n u v ja sk y n i n a p o ­ vrch. M etó d a s tra te n é h o m a já k a bo la p r a k ­ tick y v y u žitá n a p r í k la d p ri p r e r á ž k e u m e ­ l é h o v c h o d u d o A m a t é r s k e j j a s k y n e . B liž­ ší p o p i s je n a p r . v č l á n k u L. H r d l i č k y (3) a l e b o v (4 ). PRAKTICKÉ VÝSLEDKY V r o k o c h 1984 a 1985 s a p o u ž i l a r á d io testo v á m e tó d a v n ie k to rý c h ja s k y ­ n i a c h n a S l o v e n s k u . P ri t ý c h t o m e r a n i a c h sa v y u žív ala n a s le d u jú c a p rís tro jo v á te c h ­ n ik a: P ásm o 3.5 MHz — v y s i e l a č aj p r i j í m a č p r e r á d i o v ý o r i e n t a č n ý b e h (R O B ), k t o r ý o r ­ g a n iz u jú rá d io a m a té rs k e k lu b y Z v äzarm u (tzv . h o n n a l í š k u ) . V y s i e l a č m a l v ý k o n 1 W, p r i j í m a č b o l d o p l n e n ý i n d i k á t o r o m s ily p r i j í m a n é h o s i g n á l u (tzv . § - m e t e r ) . P ásm o 28.5 MHz — v y s i e l a č i p r i j í m a č b o ­ li v l a s t n e j k o n š t r u k c i e . V y s i e l a č s p r e r u ­ šo v an ý m n em o d u lo v an ý m sig n á lo m s ty ­ č o v o u a n t é n o u m a l v ý k o n 1 a 5 W, p r i ­ jím ač bol v y b a v e n ý S -m e tro m a ru č n o u reg u lácio u vysokofrekvenčnej c it li v o s t i. S p rijím ačo m b ola po u žív an á rám o v á a p rú to v á an tén a .

20m

t

m

O br. 1. B e c k o v sk á ja s k y ň a , 1 — r e l a t í v n a r e l a t á v n a in t e n z i ta s ig n á l u 2—3. 4 — p r v á

10

in t e n z i ta s i g n á l u 0.5—1, 2 — r e l a t í v n a in t e n z i ta p o lo h a v y s ie l a č a , 5 — d r u h á p o lo h a v y s ie la č a .

s ig n á l u

1—2,

3


^

Na po m o cn é sp o jen ie použi ob čian sk e r á d i o s t a n i c e VKP 050 s v ý k o n o m 0.04 W. BECKOVSKÁ JASKYŇA ( o b r . 1)

L o k a l i t a s a n a c h á d z a a s i 2,5 k m s e ­ v ero v ý c h o d n e od obce Beckov v o k rese T re n č ín n e ď a le k o k ó ty B u k o v in k a. Z n á ­ m e p r i e s t o r y B e c k o v s k e j j a s k y n e (150 m, — 70 m ] i n d i k u j ú v e ľ m i i n t e n z í v n e s k r a s o v a t e n i e c e l é h o m a s í v u B u k o v i n k a . C ieľo m r á d i o t e s t u v p á s m e 28.5 M Hz (1 W ) b o ­ lo o v e ri ť t e n t o p r e d p o k l a d a p o k ú s i ť s a vytipovať m o ž n o s ti v ý sk y tu ď alších n e z n á ­ m y c h p r i e s t o r o v . A b y s a čo n a j v i a c z v ä č ­ šil ro z s a h m e r a n ia , bol v y sie la č u m ie s tn e ­ n ý n a d n o d ó m u J. M a j k a v h ĺ b k e 56 m a n a d n e k o m í n a v e d ú c e h o do K r y š t á l o v e j c h o d b y v h l b k e 50 m. Na p o v rc h u bo la z iste n á ro z s ia h la z ó n a z v ý š e n e j i n t e n z i t y s i g n á l u Z-JZ a SV s m e r u s n ie k o ľk ý m i m a x im a m i ležiacim i m im o znám e p r i e s t o r y . T ie t o m a x i m á p ra v d e p o d o b n e sú v isia s in te n z ív n y m sk ra-

s o v a t e n í m m i m o z n á m e p r i e s t o r y . V eľm i z a u j í m a v á je t i e ž z ó n a , l e ž i a c a SV o d j a s ­ k y n e . Tu b o l z m e r a n ý i d e n t i c k ý s i g n á l p ri o b o c h u m ie s tn e n ia c h vysielača. LANDROVSKÁ JASKYŇA (o b r . 2) L o k alita sa n a c h á d z a n a se v e rn o m o k r a j i o s t r o v a v á p e n c o v JZ od o b c e Z e ­ m ia n sk e P o d h ra d ie v o k re s e T renčín. Jas­ k y ň a m á v s ú č a s n o s t i a s i 220 m a je v y ­ v in u tá n a tro c h p a ra le ln ý c h p u k lin á c h s m e r u SVV— JZZ so s k l o n o m 70° n a JJV. Ď a lš i e m e n š i e p r i e s t o r y s ú v y t v o r e n é n a p u k l i n á c h s m e r u S S Z — JJV. C ieľom r á d i o ­ t e s t u v p á s m e 28.5 M Hz b o lo o b j a s n iť te k to n ic k ú situ á c iu o k o lia ja sk y n e , aby sa m o h li n a p lá n o v a ť ď alšie p r o lo n g a č n é p r á ­ ce. N a p o v r c h u s a o v e r i l p r i e b e h p u k l í n , v k to r ý c h sa u m ie s tn ili v y sielače. V ýskyt ď a l š í c h , z a ti a ľ n e z n á m y c h p r i e s t o r o v n a p o k ra č o v a n í tý c h to p u k lín sa n ep o tv rd il. Ď a lš i e p r o l o n g a č n é p r á c e b o li p r e t o z a ­ m e r a n é s m e r o m do v n ú t r a m a s í v u , k o lm o

10 m

1987

2 . L a n d r o v s k á ja s k y ň a ., 1 O b r. 2. 1 — r e l a t í v n a in t e n z i ta s i g n á l u 0,5— 1, 2 — r e l a t í v n a la t í v n a in t e n z i ta s ig n á l u 2 2—3, 4 — s k lo n s v a hhu v s m e r e š íp k y . -

in t e n z i ta s ig n á lu

1—2, 3 — re-

n


n a s p o m í n a n é p u k l i n y . V m a r c i 1987 s a p o d a rilo n ájsť ď alšiu p a r a l e ln ú p u k lin u s voľným i p riesto rm i. ČACHTICKÁ JASKYŇA: J a s k y ň a je t v o r e n á l a b y r i n t o v i t o p o ­ sp á ja n ý m i p rie s to rm i s celk o v o u dĺžk o u s k o r o 3 k m a d e n i v e l á c i o u a s i 100 m. C ie ­ ľom r á d i o t e s t u v p á s m e 28.5 MH z (1 W ) b o lo l o k a l i z o v a ť n a p o v r c h u v ý s t u p y k o ­ m í n o v n a d B ie ly m d ó m o m . P r e t o ž e v t ý c h ­ to k o m í n o c h b o l m o ž n ý p r í j e m r á d i o v é h o v y sie la n ia n a s tre d n ý c h v ln á c h , p r e d ­ p o k l a d a l i s m e , že r á d i o t e s t b u d e ú s p e š ­ ný . A v š a k s i g n á l k r á t k o v l n n é h o v y s i e l a č a n e p r e n ik o l n a p o v rc h s v ý n im k o u o k o lia te le fó n n e h o k áb la, k to rý fu n g o v a l ak o lin ­ k o v é v y s o k o f r e k v e č n é v e d e n i e . T ú to s k u ­ to č n o s ť m ô ž e m e v y s v e t li ť p r í t o m n o s ť o u h ru b e j v rstv y sp ra šo v ý c h h lín s v y sokou p ô d n o u v lh k o sťo u n a d ja s k y ň o u . V lh k á p ô d a m á veľm i n ízky m e rn ý o d p o r a c h o ­ vá sa ak o v y s o k o f re k v e n č n é tien en ie. PONICKÄ JASKYŇA (o b r . 3) L o k a l i t a s a n a c h á d z a a s i 2 k m SZ o d P o n í k v o k r e s e B a n s k á B y s t r i c a . Je to p o n o r o v á j a s k y ň a s d ĺ ž k o u a s i 500 m.

C ie ľo m r á d i o t e s t u b o lo v y t i p o v a ť m i e s t o p re o tv o re n ie d ru h é h o v c h o d u do ja s k y ­ n e z a D r u h ý m s i f ó n o m , k t o r ý je v z d i a l e ­ n ý o d v c h o d u 186 m a m u s í s a p r i k a ž d e j ak cii vyčerpať. P ríp a d n é z a p la v e n ie sifó­ nu p ri n á h ly c h z rá ž k a c h by u z a v re lo c e s ­ tu v o n z ja sk y n e . M e r a n i a s a u s k u t o č n i l i v p á s m e 3.5 MHz (1 W ) a 28.5 M H z (1 W ) . V y s i e l a ­ če sa u m ie s tn ili te s n e p o d s tro p k o m ín u v h ĺ b k e a s i 15 m p o d p o v r c h o m . N a p o v rch u bol signál reg istro v an ý na dvoch m iestach: 1. V ý s t u p s i g n á l u p r e t i a h n u t ý v s m e r e S Z — JV a s i 20 m v ý c h o d n e o d s i f ó n u . P r í j e m v p á s m e 28.5 M Hz b o l o 60 % s i l n e j š í n e ž v p á s m e 3.5 MHz. 2. V ý s t u p s i g n á l u s p r i e m e r o m a s i 2 m sk o ro p ria m o n ad sifónom v najnižšej č asti fo síln e h o p o n o ro v é h o a m fite á tru . P r í j e m v p á s m e 3.5 M H z b o l o 80 % s i l n e j š í n e ž p r i 28.5 MHz. M ô ž e m e p r e d p o k l a d a ť , že s i g n á l v p á s ­ m e 3.5 M H z s a š í r i l p r e d n o s t n e d n e s u ž v y p ln e n ý m i k a n á lm i p a le o p o n o r u . S ig n ál 28.5 M H z s a š í r i l p o s k r a s o v a t e n e j p u k l i ­ ne vý ch o d n ý m sm e ro m a bol vyvedený na p o v rc h n a p rie č n e j p u k lin e s m e ro m SZ— — JV. M a x i m u m 2 je p r a v d e p o d o b n e n a j -

vchod 186 m

5

O br.

12

3. P o n ic k á

ja s k y ň a ,

1 — m a x im u m

s ig n á l u

10m

p r i 28,5 MHz, 2 — m a x im u m s ig n á l u p r i 3,5 MHz.

/


**v h o d n e j š i e m i e s t o p r e o t v o r e n i e d r u h é h o v c h o d u do ja sk y n e . JASKYŇA MŔTVYCH N ET O PIE R O V J a s k y ň a s a n a c h á d z a v m a s í v e K o z íc h c h r b t o v j u ž n e o d Ď u m b i e r a . Z a ti a ľ je z n á ­ m y c h asi 8 k m c h o d ie b v p ia tic h h la v ­ n ý c h h o riz o n tá ln y c h ú ro v n ia c h , m n o žstv o kom ínov, p rie p a s tí a šik m ý c h sp o jo v acích c h o d i e b s d e n i v e l á c i o u 300 m. C ieľ o m r á d i o t e s t u v p á s m e 28.5 M H z (5 W ) a 3.5 M H z (1 W ] b o lo p o k ú s i ť s a l o k a l i z o v a ť v ý s t u p k o m í n u vo v ý c h o d n e j č a s t i N u l t é ­ ho p o sch o d ia n a povrch. P reto že h re b e ň K o z íc h c h r b t o v je o 60 m v y š š ie , n e ž v r o k u 1985 n a j v y š š i e z n á m e m i e s t o j a s k y ­ ne, v p ríp a d e o tv o re n ia d ru h é h o v chodu d o j a s k y n e by d e n i v e l á c i a d o s i a h l a v y š e 320 m. V y sielače s a u m ie s tn ili n a n a jv y š šo m m i e s t e j a s k y n e (v r. 1985) p o d s p o m í ­ n a n ý m kom ín o m . P rijím a č m i sa sle d o v a la c e l á v r c h n á č a s ť h r e b e ň a K o z íc h c h r b t o v . V ýstu p sig n á lu n a p o v rc h u v o b o ch p á s ­ m a c h bo l veľm i siln ý a z n e m o ž ň o v a l d e ­ ta iln e jš iu lo k a liz á c iu m axím . N a p r ie k to ­ m u b ola v y č len e n á zón a n a jsiln ejšieh o sig n á lu asi n a d v y sielačm i p r e tia h n u tá v s m e r e v r s t i e v . Z a č í n a l a p r i m a l e j ja s k y n k e n e ď a l e k o c h o d n í k a n a V e ľ k ý Gáp eľ a k o n č i l a p r i v c h o d e d o j a s k y n e d l ­ h e j a s i 130 m s h ĺ b k o u 30 m a s v e ľ m i in te n z ív n y m n a sá v a n ím v zd u ch u [a u g u st 19 85 ). J a s k y ň a s a z m a p o v a l a a d o s t a l a n á ­ zov R ád io v á ja s k y ň a [obr. 4). Podľa z a ­ chov an éh o n áp isu n a stene sa v nej v n o ­ v e m b r i 1944 s k r ý v a l i p a r t i z á n i . P o k r a č o ­ v an ie ja s k y n e sm e ro m do lu do Jask y n e m ŕ t v y c h n e t o p i e r o v b o lo z a v a l e n é s u ť o u . P reto že veľm i siln ý p ríje m sig n á lu ukazoval n a ro zsiah le sk ra so v a te n ie v á­ p e n c o v é h o m asív u , č len o v ia o b la s tn e j s k u ­ p i n y B r e z n o z a č i a t k o m r o k a 1987 v y li e z li s p o m í n a n ý k o m í n a o b j a v i l i ď a lš ie , tzv. P lu s p rv é p o s c h o d ie ta k m e r v ú ro v n i Ko­ zej ja s k y n e . P rie s to r y to h o to p o sčíio d ia by sa m a li n a c h á d z a ť už ib a n iek o ľk o m e t r o v o d R á d io v e j j a s k y n e .

JASKYŇA PRI JAŠTERIČOM JAZIERKU P o d ľ a ú s t n e j i n f o r m á c i e J. Š č u k u b ol r á d i o t e s t v p á s m e 3.5 M Hz s p o u ž i t í m š t a n d a r t n e j s ú p r a v y ROB p o u ž i t ý p r i p o ­ k u s e l o k a l i z o v a ť k p o v r c h u k o m í n a si 400 m o d v c h o d u d o j a s k y n e . V r c h o l k o ­ m í n a je p r i b l i ž n e 15 m p o d p o v r c h o m a v p r í p a d e j e h o p r e s n e j l o k a l i z á c i e b y b o lo m o ž n é o tv o r iť d r u h ý v c h o d d o j a s k y n e a tý m sa v y h n ú ť n e p ríje m n ý m a n e b e z p e č ­ n ý m po lo sifó n o m . P re to ž e sig n á l v y sielača b o l n a p o v r c h u p r í l i š s i ln ý a p r i j í m a č n e ­ bol v y b av en ý S -m etro m , n e p o d a rilo sa p r e s n e lo k a l iz o v a ť v ý s t u p k o m í n a . N o i t a k s a v y t i p o v a l a p o l o h a s p r i e m e r o m a si 20 m, n a k t o r e j s a v y k o n á v a d e t a i l n ý g e o ­ fy zik áln y p riesk u m . ZÁVER U v ed en é p rík la d y il u s tr u jú m o žn o sti p r a k tic k é h o v y u žitia rá d ite s to v e j m etó d y v p á s m e 3,5 a 28.5 MHz. R o z š í r e n i u r á d i o t e s t o v e j m e t ó d y do speleo lo gickej p rax e p re k á ž a n a jm ä n e ­ dostup no sť v h o d n éh o p rístro jo v éh o v y b a­ v e n ia . N a j j e d n o d u c h š o u m o ž n o s ť o u je z ís ­ k a ť s ú p r a v u p r e ROB s p o l u s k v a l i f i k o ­ v a n ý m o p e rá to ro m z n a jb liž šie h o rád io a m a té rs k e h o k lu b u Z väzarm u. Pre p á s ­ m o 28 MH z je m o ž n é z ís k a ť v h o d n é r á ­ d i o s t a n i c e aj v z a h r a n i č í . M u s ím e s a v š a k riad iť n a r i a d e n ia m i I n š p e k to r á t u rá d io k o m u n ik ác ií a ešte p re d n á k u p o m sa in ­ form ovať o p o v o le n ý c h fre k v e n c iá c h , vý­ k o n e a pod. I n š p e k to r á t m u sí d o v e z en é r á d i o s t a n i c e s c h v á liť . Je š k o d a , že r á d i o t e s t o v á m e t ó d a s a n e ­ v y u žív ala n a p r í k la d p ri lo k a liz á c ii k o m í­ nov v D rie n o v e c k e j ja sk y n i, re s p e k tív e , že J a s k y n i a r s k a z á c h r a n n á s l u ž b a n e u v a ­ ž u j e o m o ž n o s t i v y u ž iť k r á t k o v l n n é r á ­ dio stan ice p ri z á c h ra n n ý c h ak ciá ch v p o d ­ z e m í. S ú č a s ť o u „ h a v a r i j n ý c h p l á n o v “ e x ­ p o n o v a n ý c h l o k a l í t b y m o h l i byť a j v o ­ p re d v y tip o v an é a p o m o co u rá d io te s tu o v e re n é m ie s ta n a ta k é to sp o jen ie.

LITERATÚRA: BURKHARDT, R. — GREGOR, V.: V y s o k o f r e k v e n č n í s d é lo v a c í te c h n ik a v e s p e le o lo g ii a s p e le o lo g e o lo g ii. S lo v e n s k ý XII L ip to v s k ý M ik u lá š, 1974, s. 175-193. k r a s , XII, GREGOR, V. — PRINC, M.: R á d io te s to v á m e tó d a a je jí a p l ik a c e v e s p e le o lo g ic k é m a g e o lo g ic k é m v ý z k u m u k ras o v ý c h o b la s tí. Č a s o p is M o r a v s k é h o m ú z e a , LXI, B rn o , 1976, s . 54—95. HRDLIČKA, L.: P r o b le m s o f lo w - f r e q u e n c y e l e k tr o m a g n e ti c lo c a tio n ( f ir s t p a r t ) . S tu d ia G e o g r a p h ic a , 35, B rn o , 1973, S. 47—62. ELLIS, B.: S u r v e y in g C a v e s. B r itis h C av e R e s e a rc h A s s o c ia tio n , 1976, s . 42—56.

13


RÁDIOVÁ JA S K Y Ň A 30.07.1985

M.Sluka L . Vince J . Zapletal i0

10

'20

rrrr-^ 3Aľ

S

r

K1 o ^ c^»■ q. *

% -1-9H 3 / f -fcoí, 7U0 a w,ko

•10/ľ -19W-

2 .0 1 m

14

1.0

.^/VÍíUJ^N


^Eduard

Kladiva

( o b l a s t n á s k u p i n a Ko š ic e -J a s o v j

Krížová a Previsová jaskyňa V skupine izolovaných k r a ­ so v ý c h ostrovov R u ž ín s k e h o krasu najvýznam nejšie a sp e ­ le o lo g ic k ý n a j p r e b á d a n e j š i e sú — h l a v n ý c h r b á t v r c h o v Šivec 781 m, P o k riv y 888 m a V yso­ k ý v r c h 850 m. Z p o s l e d n é h o v y b i e h a n a s e v e r r á z s o c h a 0s t r ý h r b 811 m a n a j u h o v ý c h o d k l e s a j ú c i c h r b á t v r c h o v Biela s k a l a 806 m a Kozie v r c h y 795 m. V m a s ív e B ielej s k a l y a Kozích r o h o v sa n a c h á d z a j ú K rížo vá a P r e v is o v á ja s k y ň a . T en to je b u d o v a n ý z v á p e n c o v a p a tr í k u s k u p i n e k r a s o v ý c h ostro v o v , k t o r é sa z v y k n ú o z n a ­ čovať a k o R u ž ín s k y k r a s ( n a p r . D ro p p a 1974). Podľa o rolo gick á h o č l e n e n i a p a tr í R u ž ín s k y k r a s do p o h o r i a Č i e r n a h o r a . Možno ho o h r a n ič iť od z á p a d u ú d o lím K o jšo v s k é h o p o to k a, z j u h u ú d o lím p o t o k a Belá a zo s e v e r u a v ý c h o d u ho u z a t v á r a o t á č a j ú c e s a ú d o lie H o rn á d u . G e o lo g ic k é z lo ž e n ie p o p i ­ so v a n e j je d n o t k y je veľmi p e s t ­ ré. J a d r o p o h o r i a tv o r ia g ranodiority kryštalin ik a, n a k to ­ ro m sú u l o ž e n é dro by, b r i d l i ­ ce a o jed in e ľe aj a r k ó z y p e r ­ mu. N a s l e d u je s p o d n ý tria s, k t o r ý tv o r ia w e r f é n s k e šed ozel e n é a n a č e r v e n e l é b r i d li c e a pies k o v ce . S t r e d n ý t r i a s t v o r ia p r e v a ž n e d o lo m ity , n a jd ô l e ž i ­ te jš ie sú v š a k s v e t lé p l o c h y v á ­ p e n c o v — lias. T e k t o n i c k á s i t u á c i p ú z e m ia je veľmi zlo žitá, p u k lin y , z lo ­ m y a ď alšie š t r u k t ú r n e p r v k y sa o z n a č u jú s v e ľký m a le b o s t r ­ m ým sk l o n o m v i n t e r v a l e 65 — — 85°. Veľký s k l o n n a jv y š šie p o l o ž e n ý c h v á p e n c o v ý c h v r s tie v s m e r o m n a JZ sp ô s o b u je , že s e ­ v e r n é a SV s v a h y sú s tr m é , m a j ú b r a l n a t ý c h a r a k t e r a od k r ý v a j ú m n o ž s tv o j a s k y n n ý c h vch o d o v . N a o p a k j u ž n é sv a h y m a j ú m ie r n e j š í s k l o n a j a s k y ­ n e a n i p r i e p a s t i sa n a n ic h n e ­ vytvorili. V ýrazná krasová h y d ro lo ­ g i c k á sieť s a n e v y tv o ri l a . K r a ­ so v é p r a m e n e v z á v e r o c h d o lín s ú v ia z a n é n a s ty k k a r b o n á t o v é h o n a d lo ž i a so s p o d n ý m i n e ­

p r i e p u s t n ý m i v rs tv a m i. C h a r a k ­ teristik u n iek to rý ch pram eňov u v á d z a D r o p p a 1974. P o v r c h o ­ vé k r a s o v é javy sú t u z a s t ú p e ­ né ten o j e d i n e le a k o š k ra p y , rú te n é závrty a sk a ln é rebrá. Oblasť R u ž ín s k e h o krasu p a t r í d o p r a c o v n é h o r a j ó n u ob. a s t n e j s k u p i n y SSS K ošice-Ja­ sov. V ď aka system atickém u p r i e s k u m u č le n o v s k u p i n y v spolupráci s pracovníkm i k o ­ š i c k é h o p r a c o v i s k a M úzea v ý ­ vo ja o c h r a n y p r í r o d y z a e v id o ­ valo sa tu 20 m e n š íc h j a s k ý ň a p r i e p a s t í . Medzi n a j z n á m e j ­ šie j a s k y n e R u ž ín s k e h o k r a s u p a tr í v ď a k a v z á c n y m a r c h e o l o ­ gic k ý m a p a le n t o lo g i c k ý m n á l e ­ zom — V eľká R u ž ín s k a j a s k y ­ ňa, n a z ý v a n á tie ž a k o Róthova j a s k y ň a , ď alej A n ta lo v a j a s ­ k y ň a a M e d v e d ia j a s k y ň a . N a j ­ d l h š i a a zo s p e l e o l o g i c k é h o h ľ a d is k a n a jz a u j í m a v e jš ia je K rížo vá j a s k y ň a , k t o r á v y t v á r a so s u s e d n o u Preväsovou j a s k y ­ ňou a Bezm enným závrtom v c h r b t e Kozie r o h y j e d e n g e n e ­ tic k ý -s y s té m . H i s t ó r i a o b ja v u j a s k ý ň n ie je z n á m a . P r e d p o k l a d á sa, že k r á t k a 2. v s t u p n á c h o d b a do Krížovej j a s k y n e a v c h o d do P r e v iso v e j j a s k y n e boli z n á m e od n e p a m ä t i . V y r a z e n ie u m e ­ lej š t ô l n e do K rížov ej ja s k y n e na u ľ a h č e n ie prieskum u sa p r a v d e p o d o b n e u s k u t o č n il o v 30. r o k o c h n á š h o s t o r o č ia . N á ­ s l e d n e sa v y č istili u p c h á v k y n a t re ť o m p o s c h o d í m ed z i b o d ­ mi 21. až 23. a objav ili s a dve spodné úrovne jaskyne. Jasky­ ň u a r c h e o l o g i c k y p r e s k ú m a l J. B á r ta (1963) a n e s k ô r A. D r o p ­ pa (1973) u r o b i l g e o m o rf o lo g ic ký p r i e s k u m do tej do by voľ­ ne p r í s t u p n ý c h č a s tí jas k ý ň . Potom n a s l e d o v a l p o d r o b n e jš í p rieskum jaskýň, k torý vyko­ n a li č le n o v i a o b l a s t n e j s k u p i n y SSS K ošic e-Jasov a ďalší z á ­ u j e m c o v ia v r o k o c h 1978-83, k e ­ dy sa o d k r y l i n e z n á m e p r i e s t o ­ ry. V yhoto vili nové m a p o v é p l á ­ ny. K n á z v u Krížová ja s k y ň a in š p i r o v a l i au to ro v jaskynné c h o d b y 2. p o sc h o d ia , k t o r é sa

p r e t í n a j ú do t v a r u k ríž a , p o ­ m e n o v a n i e P re v iso v e j ja s k y n e je p od ľa v ý r a z n é h o s k a l n é h o p r e v is u n a d s p o d n ý m vchod om . Oba n á z v y u v á d z a p r v ý k r á t J. B á rta (1963). KRÍŽOVÁ JASKYŇA N a c h á d z a sa v s e v e rn e j s t e n e b r a l n a t é h o v r c h u Kozie r o h y so sp o d n ý m vc h o d o m v n a d m o r s k e j vý šk e 774 m. Dĺž­ k a p o l y g ó n o v é h o ťa h u je 180 m, s k u t o č n á d ĺ ž k a v š e t k ý c h c h o d ie b je 221 m. Ide o j a s k y ­ ň u s v ia c e r ý m i ko m ín m i, k t o ­ r é sa p r e p á j a j ú do n ie k o ľ k ý c h po sc h o d í. Vývoj v e r t i k á l n e h o l a b y r i n t o v it é h o s y s té m u je z a ­ lo že n ý n a d i s l o k a č n e j z óne so s k l o n o m 80 ° v s m e r e 255° a n a k r i ž u j ú c e j p u k l in e so s k l o ­ n o m 50° v s m e r e 140 ° — 320°. P a r a l e l n é k o m ín y s ú s ú s t r e d e ­ n é v p á s m e i n te n z ív n e h o k ra s o v a t e n i a n a k r i ž o v a n í p u k lín (Biele k om íny, H la v n é k o m í ­ ny ) a n a š t y r o c h v ý ško výc h ú r o v n i a c h s ú n a v z á jo m p o p r e ­ pájan é h orizontálnym i ch o d b a ­ mi. Ja s k y n n é p r i e s t o r y s a v y ­ tv o r ili k o ro z ív n o u č inn osťou z r á ž k o v ý c h vôd p r e s a k u j ú c i c h do s y s té m u p oz dĺž m e d z iv rs tv o vých aj t e k t o n i c k ý c h puk lín, ď alej sa r o z š ir o v a li r ú c a n í m a o d p a d á v a n ím . V s p o d n e j č a s ti s y s té m u sa č ia s t o č n e a k o mod e l a č n ý č in iteľ u p l a t n i l a aj e r o z ív n a čin n o s ť a k u m u l o v a n e j z rá ž k o v e j vody. V s tu p n á c h o d ­ ba 2. p o s c h o d i a je z r e t e ľ n e um elého p ôvodu. Je d no tlivé p o s c h o d i a sa n a v z á jo m o d l iš u ­ jú od s e b a c h a r a k t e r o m p r i e ­ storo v, v ý p lň o u aj m i k r o k l í ­ mou. V ch od č. 1. p o k r a č u j e do m as ív u 17 m d l h o u h o r i z o n t á l ­ n o u š t ô l ň o u v s m e r e 245° a ú s ti do 2. p o s c h o d i a jas k y n e. V ýška c h o d b y je 1,5 m a š í r k a 0,9 — 1,2 m, o s t r o h r a n n á s t e ­ n y n e s ú s t o p y po se k á č o c h . D r u h ý v c h o d je o b r á t e n ý n a se v e r a m á tr o ju h o l n í k o v ý p r o ­ fil s v ý šk o u 1,5 m š í r k o u 1 m. Ide o kom ín , k t o r ý v y c h á d z a

15


KRÍZOVÁ

KY —11 K OZIE

ROHY. R U Ž Í N S K Y

Z A M E R A LI :

E

JASKYŇA

K R A S , Č IE R N A HOR A

KLADIVA

Ľ. KADLEČÍK J. FERENC M S.

SEDLAČKO LABUDA,

O BLA STNÁ SKUPINA

SSS

151 1983

O

KOŠICE - JASOV

Vchod č. 1


160* 340*ROVINY DO P R IE M E T

fU m rn s íŕ múzsuľn ochrany p riro b a faskyniarstva

031 01 LlpioV$ký Mlkulái


na povrch a má znaky p riro ­ dzeného zvetrávania. P o k ra č u ­ je k r á t k o u h o r i z o n t á l n o u c h o d ­ b o u v s m e r e 170° v ú r o v n i 4. p o sc h o d ia . Po lo h a 4. p o s c h o d i a j a s k y ­ ne je v ý z n a m n á v s p o jito s ti s b líz k o u P r e viso vou jaskyňou. P r e d s t a v u j e iba h o r n é č a s ti B iely ch k o m ín o v a vstupné p r i e s t o r y za d r u h ý m v cho dom . Úzke a č le n i té c h o d b y p r e c h á ­ d z a j ú do kom íno v, k t o r é vy­ ú sť u jú blíz ko pod p o v rc h o m m a ­ sívu. K vapľovú vý p lň tv o r ia o j e d i n e lé s t a l a k t i t y b ie le j f a r ­ by a s i n t r o v é n á t e k y stien, k t o r é sú p o k r y t é aj p r á šk o v itý m p l a s ti c k ý m s in tr o m . T r e tie p o s c h o d i e je n a j m o ­ h u t n e j š o u č asťou ja s k y n e . Z a ­ č ín a s a k r á t k y m i ú z k y m i k o ­ rnútmi od d r u h é h o v c h o d u , k t o ­ r é ú s t i a do s e v e r n e j č a s ti — Sieň m. b. 24, Sieň m á p r e ­ ti a h n u t ý t v a r ši r o k ý 2 m a v y ­ so k ý 7 m. S t r o p p r e c h á d z a do n e p r i e c h o d n ý c h k o m ín ov. Dno je k a m e n i s t é p o k r y t á v s e v e r ­ n e j a s t r e d n e j č a s ti č ie r n o u hiin o u , o s t r o h r a n n o u su tino u, ú lo m k a m i d r e v a a t le j ú c e h o lístia. V ý c h o d n á s t e n a s ie n e a c e l á j u ž n á časť je b o h a to v y ­ p l n e n á s i n t r o v ý m i n á te k m i, s t a ­ lag m itm i, o r g a n m i a s t a l a k t i t ­ mi. F a r b a s i n t r o v je biela, nač e r v e n a l á a sv e t lo o k r o v á , v o ­ dorovné p l o c h y sú p o k r y t é č ie r n y m usadeným prachom . Zo Siene m. b. 24 p o k r a č u j e j a s k y ň a JV s m e r o m k Bielym kom.'nom nízk o u h o r i z o n t á l n o u c h o d b o u s b o h a to u k va pľovo u v ý p lň o u . Biele k o m ín y so sintr o v o u v ý p lň o u v y s t u p u j ú do vý šky 15 m. Za Bielými kom nm] p o k r a ­ č u je 3. p o s c h o d ie j a s k y n e 10 m d lh o u Sieňo u c h r o b á k o v . Má g o tic k ý p r o f il v ý šk y 2,8 m a š í r k y 2,0 m. S t r o p m á rú t iv ý c h a r a k t e r , d n o je v y p l n e n é Do­ vitým i s e d i m e n t a m i i š t rk o m . Podľa so n d y u p r o s t r e d sie n e m o cno sť s e d i m e n t u p r e s a h u j e dva m e t r e . Z au jím a v ý je sint ro v ý ú t v a r b iele j f a r b y — K a ­ m e n n ý v o d o p á d . Zo Siene c h r o h á k o v v y b ie h a n í z k a a ú z k a D olom itová c h o d b a , k t o r á po 10 m p r e c h á d z a do m o h u t n é h o k o ­ m ína, k t o r ý je u p c h a t ý s u t i n o u a h lin o u . S t r o p Dolom itovej c h o d b y sa o t v á r a do v i a c e r ý c h ú z k y c h k o m ín ov, d n o tv o r ia v ä čš ie b a lv a n y a su tin a. D ru h á p o s c h o d ie Krížovej

18

ja s k y n e tvorí r o v n á h o r i z o n t á l ­ n a c h o d b a v s m e r e 160° — — 340°. Má dfž k u 18 m, š í r ­ k u 1,0 — 1,5 m a v polovic i ju p r e t í n a u m e l á š t ô l ň a od v c h o d u č. 1. Dno c h o d b y je ílovité, s t r o p č le n i tý a v s e v e r n e j č a s ti p r e c h á d z a do m n o ž s tv a p a r a l e l n ý c h v ä č š íc h a j ú z k y c h k o m ín o v do p á s m a tzv. H l a v ­ ný c h k om ínov . C e n tr á l n y k o ­ m ín v h o r n e j č a s ti k o m u n i k u j e c ez k r á t k u p a zivú c h o d b u do 3. p o s c h o d ia . S m e r o m n a d o l p o ­ k r a č u j ú H la v n é k o m ín y 3 m ši ro k o u , š p i r á lo v i t o m o d e lo v a n o u , B m h l b o k o u p r ie p a sť o u . S t r m á c h o d b a s k a m e n i s t ý m dn o m zo d n a p r i e p a s t i k l e s á n a 1. p o s ­ ch odie . Prvé p o s c h o d i e tv o r ia n íz ­ k e s ie n k y a dve p a r a l e l n é c h o d ­ bičk y t r o j u h o l n í k o v é h o p ro filu , k t o r é sa t i a h n u v s m e r e 140° — 320°. Dno je v y p l n e n é h l i ­ n itý m i s e d i m e n t a m i a o stro h ran ý m štrkom , v blíz k o sti p r ' e p a s t i je p r e k r y t é n á p a d n o u k a m e n n o u su tin o u . P r i e s t o r y 1. poschodia p re d stav u jú zrejm e s t r o p n é p a r t i e oveľa š i r š e i a vy ššej cho d b y , d n e s z v ä č š e j č a s ti v y p l n e n e j s e d i m e n t a m i. A r c h e o l o g i c k é a n ií p a l e o n ­ t o lo g i c k é n á le z y sa v j a s k y n i n e n a š li ( B á r ia 1 9 6 3 ) ,. a j keď p r i e s t o r y S ie ne m. b. 24 m o ž ­ nosť v ý s k y tu d r o b n ý c h p a l e o n ­ to lo g i c k ý c h n á le z o v n e v y l u č u ­ jú. Z h ľ a d :s k a m i k r o k l i m a t i c ­ k é h o ide o d y n a m i c k o - s t a t i c k ú j a s k y ň u s o d l iš n ý m i m ik r o k l i ­ m atickým i zónam i v jed n o tli­ vých ú r o v n i a c h . P r i e s t o r y n a sp o j n i c i v c h o d 1. — H la v n é k o ­ m ín y — Sieň m. b. 24 — vchod 2. v y t v á r a j ú d y n a m i c k ý sy s té m so siln o u z áv islosťou od s i t u á ­ cie n a p o v rc h u , so silný m p r ú ­ d e n ím v z d u c h u a n íz k o u v l h ­ kosťou. P r i e s t o r y 1. p o s c h o d ia pod sp o i o v a c o u p r ie p a s ť o u predstavujú „chladné vre ce “ a m a j ú p r i e m e r n ú t e p l o t u o 3° C nižš iu a k o v s t a t i c k ý c h č a s ­ t i a c h ja s k y n e . P r i e s t o r y Bielych k o m ín o v — Sieň c h r o b á k o v a D o lo m ito vá c h o d b a m a j ú r e l a ­ tív n e s t a ti c k ý režim , so s t a b i l ­ n o u t e p l o t o u a 109% v l h k o s ­ ťou. P r ú d e n ;e v z d u c h u je l im i ­ t o v a n é p ri e p u s tn o s ť o u u p c h á ­ vok v z á v e ro c h k o m ín ov. V z á v islo sti od u v e d e n é h o m k r o k lim a tic k é h o člen en ia a m o r fo ló g ie p r i e s t o r o v ja s k y n e v y t v á r a sa n : ekoľk o bio sp e le o -

l o g ic k ý c h r a jó n o v . N a j b o h a t š í m n a v ý s k y t ž iv o č ích o v a n ižších r a s t l í n (p ie s n í, l i š a j n í k o v ) je Sieň m. b. 24, k d e je d o s t a to k hum ózneho podkladu, n ižšia v lh k o sť a v y šš ia priem erná te p l o t a . V o s t a t n ý c h p r i e s t o r o c h 3. p o s c h o d i a s a v y s k y t u j ú len n á h o d n e z á s tu p c o v ia m ik r o k a v e r n o v e j fa u n y , s p l a v e n ý c h tu z p o v r c h u . O d b o r n ý s y s te m a t i c ký b i o s p e ie o l o g ic k ý p r i e s k u m sa v K rížovej j a s k y n i n e u s k u ­ točnil. PREVISOVÁ JASKYŇA Ja s k y ň a sa n a c h á d z a v s e ­ v e r n e j s t e n e v r c h u Kozie r o ­ hy v n a d m o r s k e j v ý šk e 784 m ( s p o d n ý v c h o d ) , iba 35 m j u ž ­ n e od K rížo vej j a s k y n e . C elková d ĺ ž k a j a s k y n e je 50 m s deniv e lá c io u 8 m e tr o v . S m e r c h o ­ dieb 140° — 320° m a j ú t a k m e r v š e t k y p r i e s t o r y ja s k y n e . P r e v is o v á j a s k y ň a je priep a sťo v ito u j a s k y ň o u s d vom i ú r o v ň a m i . J a s k y n n é p r i e s to r y sa v y tv o r ili k o r ó z io u p r e s a k u ­ jú c ic h a t m o s f é r i c k ý c h v ô d n a m e d z i v r s t v o v ý c h p u k l i n á c h so s k l o n o m 50° v s m e r e 230°. N á ­ s l e d n e sa r o z š i r o v a l i e ró z io u z r á ž k o v ý c h vôd, r ú t e n í m a odd r o b o v a n ím s p ô s o b e n ý m m r a ­ zovým z v e t r á v a n í m a b io lo g i c ­ k ý m i vplyvm i. S p o d n ý v c h o d (č. 1.) je o b r á t e n ý n a se v e r, m á t r o j u h o l n í k o v ý p r o f i l výšky 1,3 m a š í r k y 1,2 m. N a c h á d z a sa n a u p ä t í s t e n y pod s k a l ­ n ým p r e v is o m . H o r n ý v c h o d (č. 2) s a n a c h á d z a n a v ý c h o d ­ n e j s t r a n e m a s ív u s p r o f i lo m št v rť e li p s y v ý šk y 1,8 m a š í r ­ ky 2.6 m. Tvorí v y ú s t e n ie o v á l ­ n e j p r i e p a s t i do s k a l n e j ste n y . Horná úroveň P re v iso v e j jaskyne v ý ško vo zodpovedá š t v r t é m u n a jv y š š i e m u p o s c h o ­ diu s u s e d n e j K ríž o vej j a s k y n e . Tvorí ju h o r i z o n t á l n a c h o d b a m ie r n e u k l o n e n á v s k l o n e v r s ­ tiev. C h o d b a d l h á 15 m je z a ­ k o n č e n á m a l o u s i e ň o u o v á ln e h o p ô d o r y s u . Na d n e c h o d b y sú o tv o ry do t r o c h p r i e p a s t í , k t o ­ r á s p á j a j ú obe ú ro v n e . Spodná úroveň ja s k y n e výšk ovo aj c h a r a k t e r o m p r i e ­ s t o r o v z o d p o v e d á 3. p o s c h o d i u K rížov ej j a s k y n e . Za v c h o d o m 1. k l e s á 1,5 m š i r o k á c h o d b a , jej č le n i tý s t r o p p r e c h á d z a do ú z k y c h k o m ín ov, z k t o r ý c h je ­ d e n s t ú p a až do s i e n e h o r n e j


Vchod

K Y - 10 KOZIE ROHY,

ZAMERALI:

Č2

PREVISOVÁ JASKYŇA RUŽÍNSKY K R AS ,

ČIERNA HORA

E. KLADIVA M SEDLAČKO J FERENC OBL. SKUPÍN A

SSS

KOŠICE-JASOV 0

5m

Vchod

č 1

PRIEMET DO

ROVINY

REZ D - D ’

320* - 140*

Vchod REZ A - Ä

REZ

č. 2

B -B '

Vchod

28 1 1983

c h o d b a , k t o r e j s t r o p sa d víh a do š ir o k e j, m ie r n e u k l o n e n e j p r i e p a s t i . C h od ba je p r e h r a d e n á k a m e n n ý m m o stom , za k t o ­ rý m sa r o z š i r u je a v y t v á r a p o ­ d l h o v a s t ú 3,5 m v y so k ú sieň. V jej z á v e r e v y b ie h a JV s m e ­ ro m r o v n á h o r i z o n t á l n a 0,6 m š i r o k á p laz iv k a, k t o r á sa po 6

ú r o v n e . Po 6 m e t r o c h c h o d b a p r e c h á d z a do s i e n e p r i b li ž n e k r u h o v é h o p ô d o ry su . Jej d n o je hlinitopieščitá s o stro h ra n n ý m v á p e n c o v ý m š t r k o m a sin tro v ý mi ú l o m k a m i, m o cn o s ť u s a d e ­ nín je v ä č š ia a k o 1,5 m. j u h o ­ v ý c h o d n ý m s m e r o m zo sie n e pokračuje k rátka, m eter široká

H o rn é

p o s c h o d ie

P r e v is o v e j

ja s k y n e

je

p r ir o d z e n ý m

m k t e n b o v ito u z a t v á r a . P a r a l e l ­ ne s JV s t e n o u s ie n e sa vra cia krátk a n íz k a c h o d b ič k a u z a t v o r e n á k a m e n n ý m z ávalom . Dno s ie n e je h l in i t é s o s t r o ­ h r a n n ý m v á p e n c o v ý m štr k o m , o r g a n ic k ý m h u m u s o m , n a v ia ty m s u c h ý m lístím . S in t r o v á v ý p lň je nie vý-

ú to - č is k o m p a v ú k a M eta m e n a r d i.

19


ra ž n á . Id e o n á te k y , d r o b n é s t a ­ la k t i ty a s t a la g m it y p r e d v c h o ­ dom do s ie n e h o r n e j ú r o v n e . Sú p o r u š e n é o d la m o v a n ím , a t ­ m o s f é r ic k ý m i v p ly v m i a p ô s o ­ b e n ím o rg a n iz m o v . JV časť j a s ­ k y n e je p r e s v e t l e n á p r i a m y m a r o z p tý l e n ý m s l n e č n ý m svetlom , s te n y s ú p o k r y t é m e c h m i a l i ­ ša jn ík m i. A r c h e o l o g i c k é a n i p a ­ l e o n t o l o g ic k é n á le z y sa v j a s ­ k y n i n e n a š l i ( B á r ta 1963). S ú č a sťo u P re v iso v e j j a s k y ­ ne je aj k r a s o v á j a m a n a JZ s t r a n e c h r b t a Kozie r o h y v n a d ­ m o r s k e j vý šk e 792 m n a d v c h o ­

LITERATÚRA: BARTA, J.: D esať

ro k o v

dom č. 1. P r e c h á d z a do š i r o k é ­ h o k o m ín a , k t o r ý je v h ĺ b k e 6 m v y p l n e n ý h lin o u , v á p e n c o v ý m š t r k o m , ú l o m k a m i d r e v a , n a v ia tym lístím . Kom ín s a v y tv o ril zrejm e k o r ó z io u zrážkových vôd n a k r i ž o v a n í m e d z iv rs tv o v ý c h p u k l ín a v ý r a z n e j t e k t o ­ n i c k e j t r h l i n y so s k l o n o m 80° v s m e r e 150°. K om ín p r a v d e p o ­ d o b n e k o m u n i k u j e s n ízkym p r i e s t o r o m j a s k y n e z á p a d n e od v s t u p n e j c h o d b y za v c h o d o m č.

1.

ZÁVER P r e v iso v á a K rížová j a s k y ­

s p e le o a r c h e o lo g ic k e j

č in n o s ti

A rc h eo logického

ú s ta v u

ň a sú geom orfologicky ro v n a ­ k é h o ty p u . Id e o t y p ic k é lab y r i n to v i t é j a s k y n e v y tv o re n é k o r ó z io u z r á ž k o v ý c h vôd pozzdlž r ô z n o b e ž n ý c h p u k l í n s veľ­ k ý m s k l o n o m . J a s k y n e t o h to t y p u s a t v o r i a n a j m ä vo v r c h ­ n ý c h č a s t i a c h k r a s u m o nok lin á l n y c h c h r b t o v a v y z n a č u jú sa ú z k y m i a v y so k ý m i p r ie s to r m i, č le n ito s ť o u p o d z e m n é h o r e l i é ­ fu. Sú v ý r a z n e p r e t i a h n u t é podĺž r ô z n o b e ž n ý c h p u k l í n s veľS p r a v i d la n e m a j ú a k tí v n y tok a z v ä č š a s ú p r í s t u p n é c ez k o ­ m ín y, k t o r é ú s t i a n a p o v rc h .

SAV,

S lo v e n s k ý

DROPPA, A.:1 3 R u ž Ín sk y k r a s v S lo v e n s k o m R u d o h o rĹ C0e.s ’" ° s , ° v e " ss\ ýk u r % r2^ aP rf a ‘V l T l 9 7 9 ERDOS, M.: S ú p is k r a s o v ý c h ja v o v v o k o lí K ošíc, K a v e č ia n a K y sa k u , b p r a v a V y sv e tliv k y

k

p re h ľa d n e j

m ape

ČSSR

1 :2 0 0 000 č a sť

Z b o r o v

— K o šice, B r a t is la v a 1964.

k ra s

“ ré h í'v

IV,

M a rtin

MSK, ro z m n o -


SPRÁVY

J ozef Hlaváč

m

<C!j

mi ■Sic;

ílM k ií Á ■ • ■ v 'H iVv-J J■i ; r.

Slovenská speleologická spoločnosť v roku 1 9 8 7 S lo v e n sk á sp e le o lo g ic k á sp o lo čn o sť d o s ia h la za u p ly n u lý ro k h is to ric k ý ú sp ech . T en to m o ž n o p o ro v n a ť s ú s p e c h m i k e d y sa o b jav ili r o z s ia h le jš ie a v ý z n a m n é ja sk y n e . Ib aže n á ro č n o s ť ja s k y n ia r s k e j č in n o s ti sa n e u s tá le zvyšuje. P re to s a o b ja v ite ľs k á č in ­ n o s ť k o n c e n t r u j e d o v y š š í c h n a d m o r s k ý c h v ý š o k , z a p l a v e n ý c h j a s k y n n ý c h p r i e s t o r o v či z d o lá v a n í e x tré m n y c h v ertik á l. T a k t o d o š l o k u o b j a v o m v j a s k y n i M ŕ t v y c h n e t o p i e r o v (4000 m ) , S k a l i s t ý p o t o k (800 m ] , D e m ä n o v s k e j j a s k y n e M i e r u (2000 m ) , a l e b o N o v e j S t a n l š o v s k e j j a s k y n i (400 m ) . Z v ý š il a s a ú r o v e ň v ý c h o v n e j č i n n o s t i , čo s a p o z i t í v n e p r e j a v i l o v b e z p e č n o s t i p r i p rá c i v po d zem í. N e z a z n a m e n a l sa a n i je d e n ťažký úraz. P o zitív n e m o žn o h o d n o tiť č in ­ n o s ť v o b l a s t í o c h r a n y k r a s o v ý c h ja v o v , d o k u m e n t á c i e a m a t e r i á l n o - t e c h n i c k é h o z a b e z ­ pečenia. ČLENSKÁ ZÁKLADNÁ &

N a n á v rh čle n sk ý c h sch ôd zí o b la st­ n ý c h s k u p ín sc h v á lilo p re d s e d n íc tv o č le n ­ s t v o 63 z á u j e m c o m . P r e p a s i v i t u v y l ú č i l o 29 č le n o v . N a v l a s t n ú ž i a d o s ť u k o n č i l o č l e n s t v o 5 j a s k y n i a r o v , z o m r e l i 3 •'č l e n o ­ via. E v i d o v a n ý c h je 834 č le n o v . V 34 o b ­ l a s t n ý c h s k u p i n á c h je o r g a n i z o v a n ý c h 786 č l e n o v , 48 č l e n o v je n e z a r a d e n ý c h . V d o ­ p l n k o v ý c h v o ľ b á c h z v o li li n o v ý c h v e d ú ­ c i c h v s k u p i n á c h L i p t o v s k ý T r n o v e c Jo­ z e f a S m o l i n s k é h o a B a n s k á Š t i a v n i c a Ing . M iroslava K ám ena. Z m ena názv u sa r e ­ g is tru je v s k u p in e B latn ica n a o b la s tn ú s k u p in u M artin. ČINNOSŤ PREDSEDNÍCTVA V ýkonný o rg á n z a sa d a l p rav id eln e, keď sa u s k u to č n ilo päť ria d n y c h a je d n o ro z š íre n é z a sa d a n ie o v e d ú cic h o b la st­ n ý c h sk u p ín . N a ro k o v a n ia sa p rizý v ali o b a j a n á h r a d n í c i , p r e d s e d a KRK a r i a d i ­ teľ OŠOP. M e d z i v ý z n a m n é d o k u m e n t y , k to ré sch v álil v ý k on ný o rg á n p a tr ia d o ­ h o d a s Ú stre d ím š tá tn e j o c h ra n y p ríro ­ dy o v z á jo m n e j sp o lu p rá c i, n o v elizo v an é zásad y b e zp ečn o sti pri sp eleo lo g ick ej čin ­ n o sti, r o z p r a c o v a n é sú: o rg a n iz a č n ý p o ­ riadok, sm e rn ic e p re z a h ra n ič n ú sp o lu ­

p rácu , zásad y p re p o sky to van ie od m ien p ri živ o tn ý c h a p ra c o v n ý c h ju b ile á c h . P re d sed n íctv o sa zao b eralo o tá z k a ­ m i: — sch v álil sa p lá n čin n o sti v šetk ý c h o r­ g a n iz a č n ý c h zlo žiek — je h o fin a n č n é n a p ln e n ie a p o lro č n é h o d n o ten ie — sch v álil sa p ro g ra m v ý chovných p o ­ d u ja tí o rg an izácie — u s m e rň o v a la sa p rá c a v h o sp o d á rsk e j čin n o sti o b la stn ý c h sk u p ín — m e n o v ala sa ed ič n o -p ro p a g a č n á ra d a SSS — sc h v á lili sa v ý sled k y in v e n ta riz á c ie h o s ­ p o d á rsk y c h p ro stried k o v — zaoberalo sa o rg an iz o v an ím n á ro č ­ n ý c h v ý p rav do v zd ialen ý ch z a h ra n ič ­ n ý c h k r a s o v ý c h o b l a s t í a ď a lšie. Č in n o s ť p re d se d n íc tv a organizoval s e k re ta riá t, jeh o p raco v n íci zab ezp ečo vali p o žiad av k y o b la stn ý c h sk u p ín a o d b o rn ý c h k o m i s i í, m a t e r i á l n e z a b e z p e č e n i e , f i n a n č n é k ry tie čin n o sti, o rg a n iz o v a n ie v ý ch o v n ý ch akcií, šk o le n ia , sp o lo č e n s k é ak cie, p u b li­ k a č n ú č i n n o s ť a ď a l š i e ú lo h y . ČINNOSŤ ODBORNÝCH KOMISIÍ

d ali

Č lenovia v ý c h o v n e j k o m isie u s p o r ia ­ d r u h ý ro č n ík sp e le o lo g ic k e j školy,

21


spolupracovali na p ro g ram e ja sk y n ia rsk e ­ h o t ý ž d ň a , l e z e c k ý c h d n í a š k o l e n í . P o d ie la l i s a n a t v o r b e e d i č n e j č i n n o s t i , či u ž iš lo o z b o r n í k S l o v e n s k ý k r a s , S p r a v o d a j SSS, a l e b o m o n o g r a f i u . P r e d s e d a d r. J. J a k á l je s p o l u a u t o r o m o b r a z o v o - t e x t o v e j p u b l i k á c i e J a s k y n e a j a s k y n i a r i . V š e tc i členovia u sk u to čn ili v iacero odborných p re d n á š o k p re n a šic h člen o v i verejnosť. K o m is ia p r e s p o l u p r á c u so z a h r a n i ­ č ím s p r a c o v a l a s m e r n i c e p r e s v o j u č i n ­ no sť , n a j m ä n a u p l a t n e n i e m o ž n ý c h b ezd ev ízo v ý c h pracovných zah ran ičn ý ch c ie s t. M i n i s t e r s t v o k u l t ú r y SSR d a l o p o ­ k y n n a ich p re p r a c o v a n ie . Č lenovia id e o ­ vo r o z p r a c o v a l i n i e k t o r é z a h r a n i č n é c e s ­ ty r e a l i z o v a n é r o k u 1987 a p e r s p e k t í v n e n a r o k 1988. P r e d s e d n í c t v o h ľ a d á o s o b u n a o b s a d e n ie fu n k c ie p r e d s e d u kom isie. Z le p e šn á p r á c a kom isie n a o c h ra n u k r a s u p o k r a č o v a l a aj v u p l y n u l o m r o k u , n a j m ä v o s o b e je j p r e d s e d u d r . Ľ. G a á la . S pracov ali d o ta zn ík o h lásen í z n ečiste­ n i a či p o š k o d e n i a k r a s o v ý c h ja v o v , k t o r ý u ľah čí sk u p in á m sp ra c ú v a n ie n eg atív n y ch v p ly v o v v k r a s e . P r v é h l á s e n i a a i c h r i e ­ š e n i a n e d a l i n a s e b a d l h o č a k a ť ( P o n ic ký k ra s, ja sk y n e M ichňová, B obačka, Ko­ zia). Č lenovia k o m isie sa a k tív n e z ú č a s t­ n ili n a r i e š e n í o t á z o k o c h r a n y k r a s u a j a s k ý ň s o r g a n i z á c i a m i ŠOP, v ý s l e d k y č i n ­ n o sti p u b lik o v a li v n a šic h a e x te rn ý c h č a ­ sopisoch. Z áu jem ci o p rá c u v k om isii p re fy­ zik áln y , c h e m ic k ý a h y d ro g e o lo g ic k ý vý­ sk u m k ra s u u sk u to čn ili dve p le n á rn e z a ­ sad ania, kde sú časn e zh o d n o tili riešen ie r o z p r a c o v a n ý c h s p o l o č n ý c h aj i n d i v i d u á l ­ n y c h úlo h . K o n k ré tn e v ý sle d k y sa b u d ú p re z e n to v a ť n a m e d z in á ro d n o m sym póziu, k t o r é s a u s k u t o č n í v r o k u 1988 v K o ši­ c ia c h . R e a k c i e n a p r v ý c i r k u l á r d á v a j ú záruky k v alitn e obsadeného po d u jatia. P r i h l á s i l i s a v ý z n a m n é o s o b n o s t i MSÚ v r á t a n e je j p r e z i d e n t a p r o f . d r. D. F o ŕ d a z Kanady. Č in n o sť t e c h n i c k e j k o m i s i e je n á r o č n á a č le n s k o u z á k la d ň o u veľm i sled o v an á. Aj k e ď s a n e p o d a r i l o s p l n iť v š e t k y p r e d ­ s a v z a t i a , h o d n o t í m e p r á c u jej č l e n o v a k o ú s p e š n ú . V o b l a s t i v ý v o ja v y v i n u l i n o v é s t r i h y p o d k o m b i n é z z i n t e g r o v a n e j p le te n in y T erm a tex , T a tra sv it v y ro b il p rv ú sé riu a h ro m a d n e b u d e m ožno tú to z a ­ k ú p iť v r o k u 1988. V s k u p i n e M a r t i n v y ­

22

r á b a j ú h l i n í k o v é d i e l y a i c h e lo x o v a n i e s v ý b o rn ý m v ý sled k o m . Š te fa n M ly n árik v y v i n u l z l a n o v a c i u b r z d u A u t o b l o k a n t 3, k t o r á s a ja v í j e d n o u z n a j d o k o n a l e j š í c h . P re d s e d a k o m isie G u stáv S tib rá n y i z a b e z ­ p ečil v ý ro b u d v o jd ie ln e h o sp o d n é h o prád la n a m ie r u z b o n e k a n u a v r c h n e j k o m ­ b inézy z U taso n u resp . U zagonu, keď p r ­ vé v ä č š i e z á s i e l k y s a r e a l i z o v a l i c e z s k l a d SSS. P o k r a č o v a l o s a vo v ý v o ji a v ý r o b e a c e t y l é n o v ý c h v y v íj a č o v , m a p o v a c í c h p o ­ m ôcok, te s to v a n í n o vých výro b k o v vý­ s t r o j e a p o d . K o m i s i a u d r ž u j e k o n t a k t so z a h ra n ič n ý m i vý ro b ca m i sp eleo lo g ick éh o m a t e r i á l u i t e c h n i c k o u k o m i s i o u CSS. V ý­ ra z n e sa pod ielali n a s k v a litn e n í o rg a n i­ z o v a n i a l e z e c k ý c h d n í, z á v a ž n e j š i e v ý s l e d ­ ky p u b lik u jú v n a š ic h p e rio d ik á c h . Po u j a s n e n í p r o b l e m a t i k y r o z h o d l o p red sed n íctv o n a o d p o rú č a n ie kom isie pre p o tá p a n ie p ok račo v ať v sp ele o p o táp aní v la stn o u cesto u v rá ta n e výchovy n o ­ vých k ád ro v pri re šp e k to v a n í d o terajších b e z p e č n o stn ý c h predpisov. V ýbor kom isie v z l o ž e n í K u c h a r o v i č , d r. H o c h m u t h , Kok a v e c z a č a l sv o ju čin n o sť v jú n i a o b o z n á ­ m i l p b l a s t n é s k u p i n y so s p ô s o b o m p r á c e i riešen í p o tá p a č sk ý c h problém ov v ja s­ ky n iach . Hoci člen o v k o m isie a te d a vý­ k o n n ý c h p o t á p a č o v n i e je v e ľ a a m a t e ­ r i á l n o t e c h n i c k é z a b e z p e č e n i e zo s t r a n y o r g a n i z á c i e n ie je d o s t a t o č n é , p o z e r á m e sa do b u d ú c n o sti o p tim istick y . D o h ro m ad y u s k u t o č n i l i 21 n á r o č n ý c h p r i e s k u m n ý c h a k c ií , vo v o d e a v m e d z i s i f ó n o v ý c h p r i e ­ s t o r o c h s t r á v i l i 177 h o d í n , z t o h o 72 h o ­ d ín pod v o d o u s p ev n ý m stro p o m . P o tá ­ p ali sa v sie d m y c h lo k a litá c h p rič o m v šty ro ch re g istru je m e nové p rien ik y a ob­ jav y , s ú č a s n e t i e t o d o k u m e n t o v a l i . K u ­ ch aro v ič s k o lek tív o m sk ú m a l p rie sto ry ja s k ý ň T ep lica a B re sto v á s č ia s to č n ý m i p o stu p m i. Ď alšia čin n o sť sa k o m e n tu je pri sk u p in e R užom berok. K o m is ia p r e J a s k y n i a r s k u z á c h r a n n ú s l u ž b u a b e z p e č n o s ť p r á c e po p r i p o m i e n ­ k ovom ria d e n í no v elizo v ala Z ásady b ez­ p e č n o sti p ri sp e le o lo g ic k e j čin n o sti, k to ­ r é p l a t i a o d 1. j a n u á r a 1988. S p l n i l o s a t a k j e d n o zo z á v a ž n ý c h u z n e s e n í v a l n é h o z h ro m a ž d e n ia na p o siln en ie b ezp ečn o sti ja s k y n ia r s k e j č in n o sti. V ý k o n n á z lo ž k a k o ­ m i s i e — JZS a jej č l e n o v i a z o r g a n i z o v a l i cv iče n ia, ro b ili p re v e n tív n e p r e h l ia d k y vy­ s tro je n ia v y tip o v a n ý c h jask ý ň , zabezpečo-


«-'vali ď a l š i e d o p l ň o v a n i e a s k v a l i t ň o v a n i e m a t e r i á l n e h o v y b a v e n i a . C v ič ili č a k a t e ľ o v , k to r í b u d ú robiť s k ú š k y n a č le n s tv o r o ­ k u 1988. JZS n e z a s a h o v a l a , n e r e g i s t r o v a l i sm e v ážn ejšie úrazy. K o m is ia p r e a p l i k o v a n ý v ý s k u m a p riesk u m nep raco vala k v ô li kádrovým problém om . V záv ere ro k a m en o v a l p re d ­ s e d a SSS d o f u n k c i e p r e d s e d u k o m i s i e In g . M. Z a c h a r o v a , z o b l a s t n e j s k u p i n y K o š ic e - J a s o v . S n a r a s t a j ú c o u h o s p o d á r s k o u č in n o sťo u a le n a jm ä p o ž ia d a v ie k in ých o r g a n i z á c i í b u d e jej p r á c a a o p e r a t í v n o s ť z n a č n e ž iad ú c a. K o m is ia p r e s p e l e o l o g i c k ú d o k u m e n ­ tá c iu vo sv o jej č in n o s ti sta g n o v a la .

Č INNOSŤ OBLASTNÝCH SKUPÍN KOŠICE-JASOV V K unej p rie p a sti členo v ia up rav o v ali h l a v n ú z o s t u p o v ú t r a s u v r á t a n e je j t e c h ­ n ic k é h o z a b e z p e č e n ia a d o k o n čili fo to d o ­ k u m e n t á c i u . D ô le ž it é s o n d o v a c i e p r á c e v y ­ ko n áv ali v n eď ale k e j T ro jra m e n n e j p rie ­ p a s t i , k d e d o s i a h l i h ĺ b k u 20 m. V D r i e ­ n o v sk ej ja sk y n i v ča sti S tra te n é h o d ó m u ob jav ili m e n š iu sieň. N a u ľ a h č e n ie p r i e ­ sk u m u za d n ý c h častí tejto ja sk y n e otvo­ r i l i d r u h ý v c h o d , č ím s a d á ob ísť ú v o d n á z a p la v e n á ch o d b a . T en to ih n e ď u z a tv o r i­ li. Ď a lš i e p r á c e v y k o n á v a l i v s e n i l n ý c h v y v i e r a č k á c h ú d o l i a M i g li n c , j a s k y n i A p e n ­ d ix v H á j s k e j d o l i n e a M a c h o v e j p r i e ­ p a s t i , k d e z a r e g i s t r o v a l i ď a l š í c h 20 m n e ­ zn ám y c h p riestorov . S y stem atick y p o k ra ­ čo v ali n a tv o rb e id e n tif ik a č n ý c h k a r ie t k ra s o v ý c h javov Z ád ielsk ej planiny.

a D lh e j j a s k y n e . V j a s k y n i P s ie d i e r y a vo V lč e j j a s k y n i u r o b i l i b i o l o g i c k ý v ý ­ skum . V M edvedej jask y n i op rav ili z n iče­ n ý u z á v e r d v e r í . Z o r g a n i z o v a l i u ž 20. s k u ­ pinový jask y n iarsk y tý ž d e ň s vý lu čn e p ra c o v n ý m z a m e ra n ím . Č lenovia sa a k ­ tí v n e z ú č a s t n i l i v š e t k ý c h v ý c h o v n ý c h a k ­ cií S p o l o č n o s t i , p r e z á u j e m c o v u s p o r i a d a ­ li 10 e x k u r z i í d o S t r a t e n s k e j j a s k y n e . ROŽŇAVA V jask y n i P on or Jašteričieh o jaz e ra v p r ie s to r o c h za s ifó n o m u ro b ili rá d io te s t a p o d ro b n é g eo fy z ik á ln e m e r a n ia n a otv o ­ re n ie d r u h é h o vch o d u . V ja s k y n i Č ertova d ie ra u p ra v o v a li a ro z širo v a li h la v n ú t r a ­ su a z a h ájili so n d á ž n e p rá c e n a p e r s p e k ­ t í v n y c h m i e s t a c h . D o k o n č ili r e k o g n o s k á c i u Jaskyne n a K ečovských lú k a c h a vy h o ­ t o v i li n o v ý m a p o v ý p l á n s d ĺ ž k o u p o l y ­ g ó n u 1 010 m. S ú č a s n e t u o b ja v i li n o v é p r i e s t o r y . V y u ž ili s a p r i a z n i v é h y d r o l o ­ g ic k é p o d m ie n k y a u ro b ili č e rp a c í p o k u s v ô d k o n c o v é h o s i f ó n a j a s k y n e S i l i c k á ľad-

SPIŠSKÁ NOVÁ VES J a s k y n i a r i z o r g a n i z o v a l i 57 a k c i í z t o ­ h o 39 t e r é n n y c h . V ä č š i n a s m e r o v a l a do S tr a te n s k e j ja s k y n e , k d e o k r e m p r ie s k u m ­ n ej č in n o s ti ro b ili d o k u m e n tá c iu a p r a ­ v id e ln e s le d o v a li k lim a tic k é v eličin y ja s ­ k y n n é h o p r o s t r e d i a . V č a s t i a c h S if ó n o v e j a U rán o v ej cho d b y , P iesk o v ej sien e a M l i e č n e j p r i e p a s t i s p o l u o b j a v i l i 230 m cho d ieb . D ĺžka zam eraných p riesto ro v S t r a t e n s k e j j a s k y n e je 18.545 m. V m a s í ­ ve M a t k y B o žej z a r e g i s t r o v a l i d v e n e ­ zn á m e ja sk y n e . S led o v ali h y d ro ló g iu p o ­ to k a S tr a te n ík , v y v ie r a č k y Z im n á voda

Rožňavskí ja sk y n ia ri u skutočnili k y n e Na Kečovských lúkach.

dôslednú

revíziu

jas­

Foto: G. S t i b r á n y i

23


n l c a , k t o r é p o k l e s l i l e n o 4 cm . Z n o v u u z a tv o rili v c h o d do A rd o v sk e j ja sk y n e , s ú č a s n e t u o b j a v i l i 85 m n o v ý c h c h o d i e b . Uzáver z n ič i li n ep o v o la n í n á v šte v n íc i k r á tk o po je h o d o k o n č e n í. SPIŠSKÁ BELÁ Vo V y s o k ý c h T a t r á c h v J a v o r o v e j d o ­ line sa s k ú m a li s p e le o lo g ic k é m o ž n o s ti n a rô z n y c h m ie s ta c h . V ja s k y n i Javorink a z a m e r a l i č a s ť R ie č n e j c h o d b y , p o d V stu p n o u p riepasťo u sa p o k ú šali o p r e ­ n ik n u tie do n o v ý c h p rie sto ro v . V z á p a d n e j č a sti m a s ív u Ú plaz lo k a liz o v a li v s trm ý c h s t e n á c h o tv o r y . V Š i r o k e j d o l i n e z d o k u ­ m e n to v a li ja s k y ň u T ichá d ie ra . P o stu p n e z ís k a v a jú p o d k la d y n a s p r a c o v a n ie ident i f i k č n ý c h k a r i e t k r a s o v ý c h j a v o v Svišťo vej d o l i n k y a T o p o r e c k é h o k r a s u v PIE NAP-e. P r e n e p r i a z n i v é p o č a s i e a k o aj n íz k u a k tiv itu n ie k to rý c h člen o v n e u s k u ­ to č n ili p r ie s k u m n é a k c ie n a v ý z n a m n é lo ­ k ality ak o sú T ris ta rs k á ja sk y ň a , P a s tie r­ s k a p r i e p a s ť a ď alšie. I n i c i a t í v n e p r a c o ­ v ali n a v ý sk u m e m ä k k ý c h s in tro v p r o ­ s tre d n íc tv o m kom isie. ŠAFÁRIKOVO Č lenovia d o k o n č ili m a p o v a n ie a d o ­ k u m e n tá c iu ja sk ý ň v štô ln i K a p u sta v r a ­ jó n e k r y p to k r a s u O c h tin s k e j a ra g o n ito v e j j a s k y n e . Z a m e r a l i j a s k y n e P la z i v ú , N íz k u , O krovú, F estiv alo v ú , L ab y rin to v ú , Vodop á d o v ú a ď a lšie . V M r a m o r o v e j j a s k y n i o b ­ ja v i li je j ď a l š i e p o k r a č o v a n i e v d ĺ ž k e 60 m. N a n á v r h p r e d s e d n íc tv a u z a tv o rili v c h o d do o b ja v n e j štôlne. TISOVEC J a s k y n i a r i u s k u t o č n i l i 77 t e r é n n y c h a k c ií. T a k m e r v š e t k o ú s i l i e v e n o v a l i t v o r ­ be p o d k la d o v n a id e n tifik a č n é k a rty k r a ­ so v ý ch javov M u r á n s k e j p la n in y . Ich d o ­ h o t o v e n i e p l á n u j ú r o k u 1988. V p r i e s k u m ­ nej čin n o sti n e z a z n a m e n a li vý razn ejšie ú s p e c h y . O pravili z n ič e n é u z á v e ry v c h o ­ d o v d o j a s k ý ň B o b a č k a , T e p li c a , M ic h ň o vá a Jazerná. P o m áh ali pri p o tá p a č sk o m p rie s k u m e ja s k y n e T eplice s no v ý m i p o ­ z n atk a m i.

24

BREZNO M alá s k u p in a ja s k y n ia ro v v s p o l u p r á ­ ci s č a c h t i c k ý m i a j a s k y n i a r m i zo ZO Č e s­ k ej s p e le o lo g ic k e j s p o lo č n o s ti G eo sp eleo s P ra h a ú spešne p okračovali v p rieskum e ja s k y n e M ŕtv y ch n e to p ie ro v n a J s tr a n e N í z k y c h T a t i e r . P o s t u p n e o b j a v i l i 4 000 m j a s k y n n ý c h p r i e s t o r o v čo je to ľ k o , k o ľ k o bo la d ĺž k a z n á m y c h p rie sto ro v k u k o n cu r o k a 1986. Z t ý c h t o z a m e r a l i 2 500 m a s ú č a s n á d ĺž k a p o ly g ó n o v ja s k y n e d o s a h u ­ je 6 500 m. V s p o d n ý c h č a s t i a c h j a s k y n e o tv o rili a o k a m ž ite u z a tv o rili nový vchod, k to r ý u ľa h č í ďalší v ý sk u m . V z á v e re d o ­ lin y Š tia v n ic a už n a S s tr a n e N ízk y ch T a ­ tier, kd e sa p re d p o k la d á v y ú ste n ie vý­ c h o d n ý c h častí jaskyne, p re k o n a li úzke p riesto ry vchodu z isten éh o p rú d en ím v z d u c h u a z a r e g i s t r o v a l i 30 m d l h ú j a s ­ k y ň u . Č l e n o v i a s k u p i n y p r a c o v a l i aj n a ď alších lo k a litá c h , B y stria n sk o v a la štia n sk e h o a L eh o tsk éh o krasu. PREŠOV Č lenovia sk u p in y p o k ra č o v a li v p r i e ­ s k u m e l o k a l í t D i a b l o v a d i e r a a S t a r ý lo m p r i V y š n o m S la v k o v e , k d e z a r e g i s t r o v a l i dve n e zn ám e jask y n e s p rac o v n ý m i n á z ­ v a m i S u t i n o v á a Z r ú t e n á . V j a s k y n i D ia b ­ lo v a ; d i e r a - v y v i e r a č k a o b j a v i l i 40 m c h o ­ d i e b so s i n t r o v o u v ý p l ň o u . LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ V n á ro č n ý c h p o d m ie n k a c h p ren ik li cez ú z k u z a p la v o v a n ú ch o d b u do n e z n á ­ m y c h p rie s to r o v v Novej S ta n išo v sk e j ja s ­ k y n i n a S s t r a n e N í z k y c h T a t i e r . O b ja v ili p rie s tra n n é ch odb y č iasto čn e v y p ln e n é m o ­ h u tn o u stalag m ito v o u výpňou s p e rs p e k ­ tívou ď a l š í c h o b ja v o v . T ie t o z am e ra li v d ĺ ž k e 400 m. Ď a lš í v ý s k u m v y k o n á v a l i v O b č a s n e j v y v i e r a č k e v Š k o p o v e a vo V ažeckom k rase. S k u p in a zo rg an iz o v ala stretn u tie ja s k y n iaro v -esp eran tisto v už s m e d z in á ro d n o u účasťou, d v aja člen ov ia sa p o d ieľajú n a tv o rb e esp e ra n tsk é h o slo v n ík a so sp e le o lo g ic k o u te m a tik o u . LIPTOVSKÝ TRNOVEC le j

P o k r a č o v a l i v p r i e s k u m e j a s k ý ň B ie ­ a D ú p n lca s čiastk o v ý m i p ostupm i.


*V o b l a s t i d o l i n y Č i e r n e h o V á h u z a p o m o ­ ci o b č a n o v z a r e g i s t r o v a l i t r i n e z n á m e j a s ­ kyne, p rič o m p e rs p e k tív n o u sa javí ja s­ k y ň a Z á p o ľ n á p r i e p a s ť (DŠM —• 1 ), k t o ­ r á je d l h á 20 m . So s u s e d n ý m i s k u p i n a ­ mi sa z ú č a stň o v a li ich výskum ov. DOLNÝ KUBÍN Ja sk y n iari sa z a m e ra li n a otv o ren ie d ru h é h o v c h o d u do B resto v sk ej ja sk y n e v Z á p a d n ý c h T a t r á c h , k t o r ý je l o k a l i z o ­ vaný do voľn ý ch p rie sto ro v za sifó n o v ú z ó n u . Po p r e k o n a n í ť a ž k o s t í s p o v o l e n í m o t v o r e n i a s o n d y z a č a l i s jej h ĺ b e n í m . Z d o ­ k u m en to v ali p rie sk u m n ú štô lň u z m in u ­ l é h o s t o r o č i a v k. ú. o b c e Z á z r i v á , v d ĺ ž ­ k e 31 m. O s t a t n é p l á n o v a n é p r á c e n e r e ­ a li z o v a li . V y m e n i l i p o š k o d e n ý u z á v e r B r e s ­ to v sk ej ja sk y n e . RUŽOMBEROK V ra jó n e sk u piny p raco v ali n a lo k a­ litá c h L isk o v sk á ja s k y ň a , v M ed v ed ej ja s ­ k y n i a L y ž ic o v o m z á v r t e v Č e r v e n ý c h v r ­ choch, k de do siah li n iekoľko m etro v é p o ­ stu p y v z av alen ý ch ch o d b ách . V ý z n a m n ý je i c h p o d i e l n a č i n n o s t i p o tá p a č sk e j kom isie. V jask y n i S k alistý p o t o k p o k r a č o v a l i v p r i e s k u m e Z' r o k u 1986 a p o s t u p n e p r e k o n a l i 11. — 20. s i ­ f ó n a o b j a v i l i a s i 800 m j a s k y n n ý c h p r i e ­ storov. Ja sk y ň a te r a z d o sa h u je d ĺž k u ta k ­ m e r 1 500 m. V n á r o č n ý c h p o d m i e n k a c h z a m e ra li šie sty až p ä tn á s ty sifón s p r i­ ľ a h lý m i v o d o u n e v y p ln e n ý m i p rie s to rm i, d ĺ ž k a p o l y g ó n o v é h o ť a h u je 1.088 m. Za 19 s i f ó n o m s a n a c h á d z a 200 m d l h á m e a n d ru jú c a cho db a, k to rá o p u stila eró zn u bázu, d v íh a sa do m asív u Jasovskej p la ­ n in y a sú d ia c podľa h y d ro lo g ic k e j s itu á ­ c ie je i n o u z d r o j n i c o u , n e ž p r e d p o k l a d a ­ n á K u n ia p rie p a sť . V D e m ä n o v sk e j d o li­ ne u k o n čili p o d ro b n é m a p o v an ie V odnej c e sty m e d z i ja s k y ň a m i V y v iera n ie a D e­ m änovskou ja s k y ň o u S lo b o d y . S ú č a s n e zd o k u m en to v ali výverovú zónu a suché c h o d b y j a s k y n e V y v i e r a n i e s c ie ľ o m v y ­ h o to v i ť ú p l n ú m a p u d o t e r a z z n á m y c h p r i e ­ s t o r o v . P r i z a m e r i a v a n í 7. a 8 . s i f ó n u Dem. j a s k y n e S l o b o d y p r e p l á v a n ý c h e š t e V. Ž i k e š o m , o b j a v i l i c h o d b u , k t o r á v e d i e k s t a r é m u v c h o d u ( p r e k á ž k a z r o k u 1922). P o s tu p n e sa o b jav ili ď alšie p rie s to r y s m e ­

r o m k j a s k y n i p o d Ú te s o m , k d e v o d o u z a p l a v e n é p r i e s t o r y m o ž n o ob ísť b e z p o ­ t á p a č s k é h o v ý s t r o j a . P o t á p a č i s a t i e ž ob o zn ám ili s p o d m ie n k a m i p rie s k u m u si­ fónov v ja s k y n i G ajd o v a š tô lň a v S lo v e n ­ sk o m k r a s e a ja s k y n i v S okolove v Já n ­ s k e j d o li n e . ZVOLEN Jask y n ia ri p ra c o v a li v ja sk y n i Javo­ ro v á p rie p a sť v m asív e K rakovej ho le n a S s t r a n e N í z k y c h T a t i e r . Po p r e k o n a n í ú ž i n H a d i e h o k a n á l a v h ĺ b k e 285 m o b j a ­ v ili 200 m d l h ý D i a m a n t o v ý m e a n d e r . N a rô z n y c h m ie sta c h ro zšírili ú zk e m ie sta ja s k y n e . V e rtik á ln e p rie s to r y z ab ezp ečili f i x n ý m i r e b r í k m i d o h ĺ b k y 115 m. D o t e ­ raz z a m e ra n é p rie sto ry Javorovej p rie p a s­ ti m a j ú d ĺ ž k u 610 m h ĺ b k u 285 m. V c h o d do ja s k y n e u z a tv o rili kovovým u záv ero m . V n a j h l b š e j čs. j a s k y n i S t a r ý h r a d s k ú ­ m ali bočné p ríto ko vé ch odby za O bčas­ n ý m s i f ó n o m , k d e o b j a v i l i v y š e 200 m m e a n d r o v a k o m í n o v v y s t u p u j ú c i c h a ž do ú ro v n e n a d m o rsk e j výšky h la v n éh o v ch o ­ d u. P o l o h o v é z a m e r a l i z á v r t n a P r e d n ý c h a p o k ra č o v a li v h ĺb e n í so n d y n a n a jn iž ­ šo m m ieste. BANSKÁ BYSTRICA S k ú m a l i s a u r č e n é k r a s o v é lo k a l i t y s v ý n im k o u P o n ick ej ja sk y n e , k d e aj n a ­ ď a le j p r e t v á v a s i l n é z n e č i s t e n i e p o d z e m ­ n ý c h vôd. V H a r m a n e c k e j j a s k y n i v P r i e ­ s to ro c h sp rie v o d c o v p re n ik li cez su tin o v i s k o a o b j a v i l i 90 m c h o d i e b . V j a s k y n i D rie n k a p re ra z ili s in tro v é p la tn e a o b ­ j a v i li 30 m c h o d b u so z a u j í m a v o u s i n t r o vou v ý p lň o u . Ja s k y ň u u z a tv o rili. N á d e jn e s a u k a z u j ú aj s o n d o v a c i e p r á c e v M ôc ov sk ej ja s k y n i v S ta ro h o rs k ý c h v rch o ch . S k u p in a z o rg a n iz o v a la v ý p ra v u do sá d ro v co v éh o k ra s u n a U k rajin e, k d e n a v štív i­ li j a s k y n e Z o l u š k a a A t l a n t í d a . I v a n Bel i č k a s a z ú č a s t n i l d v o c h v ý p r a v do h l ­ b o k ý c h ja sk ý ň n a K aukaze. TERCHOVÁ Č lenovia p ra c o v a li n a r o z p r a c o v a n ý c h l o k a l i t á c h M a le j F a t r y , n a j m ä v j a s k y n i a c h N ad v y v ieračk o u , S tarej S traten e ck ej, C h lad n ej diere, v s o n d á c h Jav o rin a 1—3

25


v o b la s ti S u c h é h o v rc h u . V Jav o rin e 2 d o s i a h l i h l b k u 15 m. Z o r g a n i z o v a l i n i e ­ koľko dňové p ra c o v n é sú s tre d e n ie . Zú­ č a s tň o v a li sa n á r o č n ý c h ak cií v in ý c h r a ­ jó n o ch sk u p ín s ich ú č in n o u s p o lu p rá ­ cou (D u b n ica n a d V áhom , D e m ä n o v sk á D o lin a ) . A n g a ž u j ú s a n a t v o r b e h u m o ­ ris tic k ý c h film o v ý ch sním kov. DUBNICA NAD VÄHOM Jask y n iari sa prieb ežn e v e n u jú d o ­ k u m e n tá c ii i p rie sk u m u ja sk ý ň v ro z s ia h ­

Jaskyňa

V

kam eňolom e

pri

V r íc k u .

Sintrová

výplň

T REN ČIAN SKE TEPLIC E P rie sk u m n é p rá c e v y k o n á v a li v ja s­ k y n ia c h Pod Jeleňou, Jánošíkovej, p r iľ a h ­ l ý c h a b r o c h a v z ô v r t e n a l o k a l i t e Ond r e i č k o v á . D o s ia h l i t u l e n č i a s t k o v é p r i e ­ n ik y . DOLNÉ OREŠANY Ja sk y n ia ri sk ú m a li m o žn o sti p re n ik ­ núť d o p o d z e m i a c e z n i e k t o r é k r a s o v é j a ­

25

lom r a jó n e Z č a s ti S tr á ž o v s k ý c h vrchov. S p r a c o v a l i ď a l š í c h 13 i d e n t i f i k a č n ý c h k a ­ riet, ic h p r á c a m á z n a k y s y s te m a tič n o s ti. V M o j t í n s k e j p r i e p a s t n e j a j a s k y n i N a R ú­ b ani u p rav ili p riesto ry , zab ezpečo vali tr a ­ su a s k ú m a li p e r s p e k tív n e p rie sto ry . N aj­ väčší o b jem p rá c u ro b ili v p rie p a s ti m e ­ d z i K e č k a m i , k d e z v e r t i k á l n e j š a c h t y vyt r a n s p o r t o v a l i a s i 64 m 3 s u t i n y . P ie p a s ť d o s i a h l a h l b k u 24 m. V m i e s t e p ô s o b i s k a in š ta lo v a li v ý sta v u o v ý s le d k o c h č in n o s ti skupiny.

v z a d n ý c h č a s t i a c h ja s k y n e .

F o to : P. M r á z i k

m y, v k t o r ý c h p r a c o v a l i u ž s k ô r . Id e n a j ­ m ä o Z áv rto v ú p rie p a sť a V e rtik á ln u ja s­ k y ň u , k d e t i e t o d o č a s n e z a t v o r i l i k v ô li destabilizácli ok o ln ej h o rn in y a se d im e n ­ tov . I n t e n z í v n e j š i e s p r a c ú v a l i p o d k l a d y n a id e n tifik a č n é k a rty n e s p ra c o v a n ý c h lo k a­ lít ( H la v i n y , S o v á, H u s í s k o k , V e t e r l í n a ď alšie). Rôznymi sp eleo lo g ick ý m i p rá c a m i p o ­ m á h a li p ri ú p ra v e c h o d n ík a v ja s k y n i D ri­ ny.


^B R A T IS L A V A S k u p i n a i n a ď a l e j z v y š u j e a k t i v i t u , aj k e ď to v ý r a z n e j š i e o b j a v i t e ľ s k é ú s p e c h y n ep rin ieslo . S y stem atick o u p rá c o u sa p o ­ k ú ša li o p re c h o d zníže n ý m i m e a n d r a m i v ja sk y n i S ed m ičk a, S iln ic k é h o a N o tre D ame. V ja sk y n i V eľké P re p a d lé z a m e ra li o s tá v a jú c e č a s ti c h o d ie b a v y tv o rili m a ­ pový p lán . V zlo ž itý c h p o d m ie n k a c h u p r a ­ v ili v s t u p n ú š a c h t u a u z a t v o r i l i v c h o d d o j a s k y n e V lč ie ja m y . Z n i e k t o r ý c h j a s k ý ň o d o b rali vzo rky n a p aleo n to lo g ick ý vý­ sk u m , n a s le d o v a n ie k lim a tic k ý c h veličín fixne o sad ili term o h y d ro g ra f, u ro b ili ú d rž b u ča sti g e o d e tic k e j siete B o rin sk é h o k rasu . Z d o k u m en to v ali n o v o o b ja v en ú ja s ­ k y ň u V ik tó ria. P ra c o v n e i e x k u rz n e n a v ­ štev u jú jask y n e iných o b la stn ý c h sku­ pín . UHROVEC Č lenovia p o k ra č o v a li v so n d o v a n í p e r ­ s p e k t í v n y c h p r i e s t o r o v v j a s k y n i a c h Melko v á a O p á le n á s k a la , k d e p r e n i k li ,o ď al­ š í c h 20 m. P r e s k ú m a l i a z d o k u m e n t o v a l i B eň o v sk ú priepasť. P o stu p n e s p ra c ú v a jú p o d k la d y n a sú p is k ra s o v ý c h javov p r a ­ c o v n é h o ú z e m ia , k to r ý p lá n u jú u k o n č iť do r o k u 1990. ČACHTICE V s ú v i s l o s t i s p r í p r a v o u 28. j a s k y n i a r ­ s k e h o tý ž d ň a , u p ra v ili p o c h ô d z k o v é t r a ­ sy v ý z n a m n ý c h j a s k ý ň s v o j h o ú z e m i a — Č a c h tic k e j, L a n d ro v s k e j, B eck o v sk ej, Š te p ­ n i c a a p r i e p a s ť A g a č in y . S ú č a s n e v n i c h s k ú m a l i n o v é m o ž n o s t i p r i e n i k o v . Č ia s ­ t o č n e s a to p o d a r i l o v Š t e p n i c i a n a j m ä L a n d ro v s k e j ja s k y n i, k d e o b jav ili ď alších 45 m. Po z a m e r a n í p r i e s t o r o v d o s a h u j e j a s k y ň a d ĺ ž k u v y š e 200 m a je n a j v ä č š o u v b ra d lo v o m p á sm e K a rp á t n a S lo v en ­ sku. Na sp o lo č n é vyu žív an ie p ri te r é n ­ n y c h a k c iá c h o rg a n iz á c ie vyro b ili k v a lit­ n é kem p o v é zariadenie. MARTIN Jask y n iari z a re g istro v a li 7 n e zn á m y ch ja s k ý ň , z to h o 5 v T lsto m v rc h u p ri S lo­ v e n s k o m P r á v n e v c e l k o v e j d l ž k e 70 m, jask y ň a N ad S m rek o v o m v N ecp alsk ej

d o l i n e [17 m ) . P r a c o v n í c i C e s t n ý c h s t a ­ v ie b o d k r y l i v k a m e ň o l o m e p r i V r í c k u v s tu p do ja sk y n e . T e k to n ic k o k o ro z ív n u j a s k y ň u d l h ú 195 m k o m p l e x n e z d o k u ­ m en to v ali, o d o b ra li vzo rk y sin tro v p re d o k u m e n ta č n é stre d is k o a u ro b ili o d b o r­ n ý p o s u d o k p r e m a j i t e ľ a lo m u . P r i e s k u m v y k o n á v a li v ja s k y n ia c h P ražsk á, S u ch á 1 a N a V ô d k e v m a s í v e O s t r e j vo V e ľ k e j F a t r e a v š a k b e z v ý z n a m n e j š í c h o b ja v o v . Z a m e ra li p rie sto ry P erlovej ja sk y n e a vy­ h o t o v i l i m a p u , je j d l ž k a je 175 m. V S u ­ c h e j j a s k y n i 1 d o k o n č i l i i n š t a l á c i u fix ­ n ý c h o ceľových re b rík o v . D ô sled n e sa v e ­ n u jú v ý chove n o v ý ch ad ep to v , v ed ú dva speleolo gické krúžky. PIE ŠŤANY S k u p in a p ra c o v a la n a tro c h lo k ali­ tá c h — jaskyni H av ran a dvoch z a n e se ­ n ý c h p o n o r o c h . T ie t o p o s t u p n e o t v á r a l i , p rič o m v je d n o m z n ic h n a d ob co u N it­ ria n s k a B latn ica sa v p o d zem í s p rib ú d a ­ j ú c o u h ĺ b k o u z v y š o v a l a k o n c e n t r á c i a CCD a ovzdušie sa stáv alo n edý chateľn ým . Na o s ta tn ý c h lo k a litá c h n ep ra c o v a li. Ž ILIN A P ri p r i e s k u m e a d o k u m e n t á c i i j a s k ý ň v y h o to v ili 4 id e n tif ik a č n é k a rty P o k lad o vej j a s k y n e a j a s k ý ň KP-2 a ž 4 v Z č a s t i M alej F atry . Z o rg a n iz o v a li tri z a h r a n ič n é c e s t y . N a ď a l e j s a v e n u j ú f i lm o v e j t v o r ­ b e z j a s k y n i a r s k e h o p r o s t r e d i a a to s n í m k o m d o m á c i m i zo z a h r a n i č n ý c h k r a s o ­ v ý c h o b l a s t í . O b s a d il i d o m á c e a 4 z a h r a ­ n ič n é súťaže. Na M oskovskom festiv ale získ ali c e n u la u r e á ta festivalu. JEDĽOVÉ KOSTOĽANY Ja sk y n iari sk ú m a li a so n d áž n e p r á ­ ce v y k o n á v a l i v j a s k y n i a c h J a z v e č í h r a d ( P r i o b c i P íl a ) a O b lú k o v e j. N a j v i a c ú s i ­ lia o d v i e d l i v p r v m e n o v a n e j , k t o r á d o ­ s a h u j e d ĺ ž k u 30 m. N a d v i a z a l i ú s p e š n ú s p o l u p r á c u s CHKO P o n i t r i e . RIMAVSKÁ SOBOTA V K am eňanskom k rase presk ú m ali a z d o k u m e n t o v a l i j a s k y ň u v D rie ň o v e j . Za p o m o c i e x t e r n ý c h s p o l u p r a c o v n í k o v dr.

27


V. L o ž e k a , d r . P. H o l e c a d o k o n č i l i s t r a t i g r a f i c k ý v ý s k u m j a s k y n e P e s k o p r i B re tke v R im av sk ej k o tlin e, v ý sle d k y b u d ú p u b lik o v a n é . S o n d o v ali v a k tív n o m p o ­ n o r e p r i H o lo m v r c h u v D r i e n č a n s k o m k ra se . O sta tn é te r é n n e a k cie n e u s k u to č ­ n ili, p r e t o ž e r e a l i z o v a l i v ý s t a v b u v ý s k u m ­ nej te ré n n e j sta n ic e p ri ja sk y n i Podban i š t e , k d e o d p r a c o v a l i v y š e ti s í c h o d ín . DEMÄNOVSKÁ DOLINA Plán o v an é úlohy realizo v ali v sy sté ­ m e D em äno vský ch ja sk ý ň a rá z s o c h á c h K r a k o v e j h o le . V s ú č i n n o s t i s p o t á p a č m i v o b l a s t i s t a r é h o v c h o d u d o DJS z a r e ­ g i s t r o v a l i a z d o k u m e n t o v a l i 300 m n o ­ vých cho d ieb , k to ré n e fig u ru jú n a d o te ­ r a jš íc h m a p á c h . V P u stej ja s k y n i objavili 50 m c h o d i e b . V s ú v i s l o s t i s r e v í z i o u D em . j a s k y n e M i e r u v y l i e z li v K l e n o t n i c i k o m í n a o b j a v i l i 500 m c h o d i e b s h o d n o t n o u sin tr o v o u v ý plňou. O p r e k v a p u jú c e objavy s a n a s k l o n k u r o k a p o s t a r a l i J. Š m o l l a Ľ. R y b a n s k ý , k e ď e x t r é m n y m l e z e n í m k o m í n o v o b j a v i l i v ú r o v n i 5. p o s c h o d i a ď a l š í c h a s i 1500 m c h o d i e b , k t o r é s a v y ­ z n a č u jú oso b ito sťo u k v apľovej vý p ln e. Na K rak o v ej h o li v č a s ti K rčah o v o in d e n tif ik o v a li n iek o ľk o m ie s t n a p o v r c h u so s i l n ý m p r ú d e n í m v z d u c h u z p o d z e m i a . Na dvoch z n ich ro z o b erali p o ru š e n ú h o r ­ nin u , do p o d z e m ia v ša k n e p re n ik li. Ob­ n o v i l i aj p r á c e v j a s k y n i K o s i e n k y n a je j n a j n i ž š o m m i e s t e . Za ú č i n n e j s p o l u p r á c e s ja s k y n ia rm i z H an d lo v ej z a čali nové m a p o v a n ie D e m ä n o v sk e j ja s k y n e M ieru. Podľa d o h o d n u tej m eto d ik y z a m e ra li h la v ­ n é ťahy ja s k y n e teo d o lito m a o p to e le k ­ tro n ic k ý m d ia ľ k o m e ro m s d ĺž k o u p o ly g ó ­ n u 2.700 m. P o k r a č o v a l i t i e ž v r e v í z i i S p o ­ jovacej cho d b y po V odnú p u k lin u v P u s­ tej ja sk y n i. Za sť a ž e n ý c h p o d m ie n o k u z a ­ tv o rili v c h o d do P u stej ja s k y n e . V ja s k y ­ ni O kno o p ra v ili p o š k o d e n ý u z á v e r t r i ­ k rát. U sp oriadali m n oh o ex ku rzií p re z á ­ u j e m c o v zo S l o v e n s k a , Č e s k e j s p e l e o l o ­ g i c k e j s p o l o č n o s t i a zo z a h r a n i č i a .

28

PLAVECKÉ PO DH RA DIE S k ú m a li m o ž n o sti objav o v n e z n á m y c h p o d zem n ý c h p riesto ro v v ja s k y n ia c h P la ­ v e c k e j , H a v i a r e ň , Š íp k o v e j , v z á v r t e K ržla a r i e č n e j j a s k y n i s p r a c o v n ý m n á z ­ v o m K2. D o h r o m a d y t u o b j a v i l i 53 m c h o ­ d ie b . B r a t i s l a v s k í s p e l e o l ó g o v i a im z a ­ b e z p e č i l i z a m e r i a v a n i e n i e k t o r ý c h l o k a l ít . R o š t ú n s k u p r i e p a s ť so z n a č n e r ú t i v ý m c h a ra k te ro m uvoľnenej h o rn in y z am e rali d o h ĺ b k y 53 m. V s p o l u p r á c i s d r . K ošelom sle d u jú fa u n u v P la v e c k e j jask y n i. T RE N ČÍN V y k o n áv ali p rie s k u m n ú čin n o sť n a lo k a litá c h S k alk a, K rasín a d v o ch s o n ­ d á c h v 'o b la s ti S e lc a , k d e d o s i a h l i č i a s t ­ kové postu p y . Ja sk y ň a v S k a lk e v z n íže­ n ý c h p r i e s t o r o c h d o s i a h l a 30 m . P o z m e ­ ne š tru k tú ry p o tá p a č sk é h o p rie sk u m u v o r g a n i z á c i i s a p o t á p a č i zo s k u p i n y n e ­ zap o jili do č in n o s ti p o tá p a č s k e j kom isie. HANDLOVÁ V o b la sti T ep ličiek p o k ra č o v a li v p o ­ vrch o v o m prieskum e k rasových javov územ ia, k d e z a re g is tro v a li in d ície n a p o d ­ zem né p riesto ry . Z areg istro v a li n e z n á ­ m u ja sk y ň u s p ra c o v n ý m názv o m jask y ­ ň a M ŕ t v e j líš k y . S o n d o v a l i v j a s k y n i a c h M á j o v á a L íš č i a d i e r a b e z z á v a ž n e j š í c h v ý s l e d k o v . V r a j ó n e r e g i s t r u j ú 17 p o d z e m ­ n ý c h k r a s o v ý c h ja v o v . S p o l u s p r a c o v n í k ­ m i B a n sk ý c h sta v ie b v P riev id zi sa v ý ra z ­ ne zaslú žili o z a m e ra n ie h la v n é h o ťahu p r i e s t o r o v D e m ä n o v s k e j j a s k y n e M ie ru . BANSKÄ ŠTIAVNICA

CHTELNICA V M alých K arp ato ch k ra s e sondovali v záv rte li h l b k u 31 m. Ú s p e š n é s o v e j j a m e č. 46 ( r o k u

J. M a j k o so s v o j o u s k u p i n o u ) . V h ĺ b k e 6,5 m p r e n i k l i d o v ä č š í c h p r i e s t o r o v , k t o ­ r é v d ĺ ž k e 43 m z a m e r a l i . J a s k y ň a m á h ĺ b k u 22 m, s p e r s p e k t í v o u ď a l š í c h o b ­ ja v o v . Ú č i n n e s p o l u p r a c o v a l i s i n ý m i s k u ­ p in a m i n a ich ú z e m ia c h , n a jm ä v P la ­ v eck o m a Č a c h tic k o m k ra se . V P lav eck o m k r a s e z a r e g is tr o v a li 4 n e z n á m e ja sk y n e .

— D obrovodskom č. 18, k d e d o s i a h ­ b o li p r á c e v k r a ­ 1953 t u p r a c o v a l

V S k le n o te p lick o m k ra s e v jask y n ia ch P r v á a L íš č i a d i e r a s a p o k ú š a l i o tv o r iť nové p riesto ry . Sú e ro zív n eh o pôvodu s p e r s p e k t í v o u o b ja v o v . V t e j t o o b l a s t i


•z a re g istro v a li ď alšie dve n e z n á m e ja s k y ­ ne, k to r é z d o k u m e n tu jú . S k ú m a li tiež h is ­ to ric k é b a n s k é p rie s to ry v žiln o m ťahu H offer, k d e v b lízk o sti o sa d y H adová z l a n o v a l i n a d v o c h m i e s t a c h d o h l b k y 120 a 80 m. Z áv e rečn é h o d n o te n ie čin n o sti n e p o ­ s k y t l i o b l a s t n é s k u p i n y S k ý c o v a S lo v in ky. V j e d n o t l i v ý c h k o m e n t á r o c h s a z v ý ­ r a z ň o v a la čin n o sť p r ie s k u m n á a o b ja v i­ teľská, č ia s to č n e v ý sle d k y vo s f é r e o c h r a ­ n y, d o k u m e n t á c i e a v ý s k u m u k r a s u a j a s ­ kýň. Č lenovia o b la s tn ý c h s k u p ín o d p r a ­ c o v a l i 38 ti s í c h o d í n . Z a r e g i s t r o v a l i p r i t o m 38 n e z n á m y c h j a s k ý ň a o b j a v i l i 9.257 m n o v ý c h p o d z e m n ý c h p r i e s t o r o v , č o je n a j ­ v ia c o d o b n o v e n i a č i n n o s t i o r g a n i z á c i e r o k u 1969. V oblasti d o k u m e n tá c ie k raso v ý ch ja ­ v o v v y h o t o v i l i 722 t e c h n i c k ý c h d e n n í k o v z p r a c o v n ý c h a k c i í , 32 i d e n t i f i k a č n ý c h k a r i e t , 101 m a p o v ý c h p l á n o v , r ô z n e z d o ­ k u m e n to v a li a zm ap o v ali zväčša novoob­ ja v e n é p o d z e m n é p r ie s to r y v c elk o v e j d ĺž ­ k e 10 456 m. M ú z e u v ý v o j a o c h r a n y p r í ­

Ráno

v

táborisku

na

28.

jaskyniarskom

týžd n i

v

r o d y p o s k y t l i 378 d ia p o z i tí v o v , 98 n e g a ­ tí v o v a 28 k u s o v t r o j r o z m e r n ý c h z b i e r k o ­ vých p re d m e to v . C ieľavedom á p rá c a v c e n ­ tr á ln e j ev id e n c ii k ra s o v ý c h javov m úzea, k t o r ú v y k o n á v a n á š č l e n d r. P. B ella, p r i ­ n á š a k o n k r é t n e v ý s l e d k y . Ku k o n c u r o ­ k a je e v i d o v a n ý c h 2 339 j a s k ý ň . Je h o s p o ­ l u p r á c a s o b l a s t n ý m i s k u p i n a m i je v t o m ­ to s m e re p rík la d n á a v š e s tr a n n e u ž ito č ­ ná. Na zvýšenie ú č in n o sti o c h ra n y k r a s o ­ v ý c h j a v o v u z a t v o r i l i v c h o d y do 7 v ý z n a m ­ ný ch ja sk ý ň (D rienovský-horný vchod, š t ô l ň a K a p u s t a do a r a g o n i t o v ý c h j a s k ý ň , M ŕtv y ch n e to p ie ro v - s p o d n ý v chod, Ja v o ro ­ v á p r i e p a s ť , j a s k y ň a D r i e n k a , V lč ie j a ­ my, P u s tá ). O k re m to h o sa o p ra v ili z n i­ č en é u z á v e ry n a 8 jask y n ia c h , n a p r. v j a s k y n i O k n o v Dem. d o l i n e t r i k r á t za rok.

VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ Po s k ú s e n o s t i a c h p r v é h o u s k u t o č n i l s a d r u h ý r o č n í k s p e l e o l o g i c k e j š k o l y 3. —

Z e m ia n sk o m Podhradí.

F o to : P. M it t e r

29


11. j ú l a v G b e ľ a n o c h . S k v a l i t n i l i s a p r í ­ p r a v a aj o r g a n i z á c i a , z v ý š i la s a ú r o v e ň p r e d n á š o k a v ý u k a s a r o z š í r i l a o b io s p e le o ló g iu a sp e le o lo g ic k ý v ý sk u m n a p r í­ k l a d e S t r a t e n s k e j j a s k y n e . Š k o ly s a z ú ­ č a s t n i l o 9 r i a d n y c h č le n o v , k t o r í a b s o l v o ­ v a li z á v e r e č n é s k ú š k y . P e s t r ý a le aj n á ­ ro č n ý p ro g ra m d o p ln ili ex k u rz ie do te r é ­ n u , p r a k t i c k é c v i č e n i a , p r e m i e t a n i e f i lm o v a d ia p o z i tí v o v . P r e d s e d n í c t v o rozhodlo o je j ď a l š o m p o k r a č o v a n í , p r i č o m n i e k t o ­ ré ro čníky tre b a te m atick y zam erať n a rô z n e sfé ry sp e le o lo g ic k e j č in n o sti, u r o ­ biť d ô s l e d n ú o s v e t u v č l e n s k e j z á k l a d n i t a k , a b y s a a k c i e z ú č a s t n i l o 2 5 — 30 o sôb . K o m is ia p r e v ý c h o v u z v á ž i p o d m i e n k u j e d ­ n o ro č n é h o č len stv a, d o p ra c u je c h ý b a jú ­ ce u č e b n é te x t y , e x k u r z i e o r i e n t o v a ť aj do p odzem ia. 28. j a s k y n i a r s k y t ý ž d e ň s a u s k u t o č ­ n il 4 . - 9 . a u g u s ta v Z e m ia n sk o m P o d h r a ­ d í za ú č a s t i 111 j a s k y n i a r o v z 23 o b l a s t ­ n ý c h s k u p í n a h o s t í ČSS. V e x k u r z n e j časti p ro g ra m u u sp o ria d a li o rg a n iz á to ri — j a s k y n i a r i z č a c h t i c k e j s k u p i n y 19 s a ­ m o s ta tn ý c h exkurzií. Ú častn íci n av štív ili v ý z n a m n é ja sk y n e Č ach tick ú , L androvskú, B eckovskú, Š te p n ic a ak o aj p o v rc h o ­ vý k r a s č a s t i M a l ý c h K a r p á t a P o v a ž s k é ­ h o I n o v c a . V y p o č u l i si š t y r i o d b o r n é p r e d ­ nášk y , o so b itn e z a u jím a v o u b o la p r e d ­ n á š k a d r . P. M i t t e r a o g e n é z e k r a s u S č a s ­ ti M a l ý c h K a r p á t a j e h o p e r s p e k t í v a c h . P r e d n á š k y a p r e m i e t a n i e f i lm o v s a r e a l i ­ z o v a li v m i e s t n e j k i n o s á l e z a z n a č n e j ú č a s ti m ie s tn y c h o bčanov. A kcia m a la z n a č n ú pu b licitu . T retí ro č n ík le z e c k ý c h d n í sa u s k u ­ to č n il 2 5 .- 2 8 . jú n a v S lo v e n s k o m k ra s e . A k c ia je p u b l i k o v a n á v S p r a v o d a j i SSS 1— 2/87. V no v em b ri sa u sk u to čn ilo je d n o d ň o ­ vé šk o le n ie z á stu p c o v o b la s tn ý c h sk u p ín z o d p o v e d n ý c h za b ezp ečn o sť p rá c e k n o ­ velizo v an ý m Z á sa d á m b e z p e č n o sti p ri sp e ­ l e o l o g i c k e j č i n n o s t i . T ie to p l a t i a o d 1. 1. 1988 s tý m , že v š e t c i č l e n o v i a s ú p o ­ v in n í tieto ovládať a re š p e k to v a ť.

PUBLIKAČNÁ NOSŤ

A

PROPAGAČNÁ

Č IN ­

P re d se d n íc tv o ro zšírilo r e d a k č n ú r a ­ d u S p r a v o d a j a SSS o d v o c h č l e n o v d r . V.

30

K o š e l a a B. K o r t m a n a a m e n o v a l o ju z a e d i č n o p r o p a g a č n ú r a d u SSS, k t o r á b u d e v b u d ú c n o s ti k o o rd in o v a ť tú to činnosť v cele j oblasti. V u p ly n u lo m období sa vyd ali tri d v o j­ čísla S p ra v o d a ja SSS 1— 2/85, 3 — 4/85, a 3 — 4/86 v c e l k o v o m r o z s a h u 204 s t r á n f o r m á t u B 5. V y t v o r i l s a t a k p r e d p o k l a d n a l i k v i d á c i u s k l z u r o k u 1988. S v ý n im k o u dvoch p rísp ev k o v n a p l­ n il i n a š i č l e n o v i a o b s a h z b o r n í k a S l o v e n ­ s k ý k r a s XXV, k t o r ý s a v y d a l v_ k n i ž n e j ú p r a v e . P o d ľ a n o v e j k o n c e p c i e ÚSOP p r e ­ c h á d z a v y d á v a n i e z b o r n í k a o d r. 1988 do k o m p e te n c ie n aše j org an izácie. N a p ro ­ pag áciu sa vydal p la g áto v ý k a le n d á r na r o k 1988 s k r e s l e n ý m h u m o r o m . Do t l a č e s a d a l a m o n o g r a f i a j a s k y n ­ n ý s y s t é m S t r a t e n s k e j j a s k y n e a u t o r o v L. N o v o t n ý a j. T u li s s p r e d p o k l a d o m v y d a ­ n i a v r o k u 1989. I d e o u c e l e n é d ie l o , k t o ­ ré p re z e n tu je výsledky p rie sk u m n e j a vý­ sk u m n e j čin n o sti sp eleo ló g o v v d ru h o m n ajv ä č šo m ja sk y n n o m sy stém e n a S lov en­ sku. P lán u je sa v y d an ie b ro ž ú ry o n ašej n a jh lb še j ja s k y n i S ta rý h ra d . A u to r tex ­ t u a f o t o g r a f i í je P. H i p m a n , k t o r ý a k o sp o lu o b jav iteľ o rg a n iz u je v ý sk u m tejto j a s k y n e u ž 20 r o k o v . Isto tn e n ajv ia c ra d o s ti a sú č a s n e d o b ­ rú re k la m u n á m u ro b ilo v y d a n ie d lh o o čak á v a n e j o b razo v o -tex to v ej p u b lik á c ie Jas­ k y n e a jask y n ia ri. P u b lik á c ia sa tv o rila ta k m e r päť rokov. P o zitív n e h o d n o tím e p rístu p širo k é h o k o le k tív u a uto rov , ktorí sa ako a m a té rs k i fo to g rafi p re z e n tu jú sn ím k am i n a p ro fesio n áln ej úrovni. Z o sta­ v o v a t e l i a a a u t o r i t e x t u d r. J. J a k á l a B. K o r t m a n z v o li li n e t r a d i č n ú f o r m u z o s t a ­ v e n i a , v ý t v a r n ý r e d a k t o r R. B ro ž o d v i e d o l kv alitn ú prácu. Č lenovia p u b lik o v a li v ý sle d k y svojej čin n o sti v in ý c h o d b o rn ý c h a p o p u lá r­ n y ch č a so p iso c h (K rásy S lo v en sk a, P a­ m ia tk y a p ríro d a ). K p ro p a g á c ii č in n o sti sa spolupracovalo s p ro stried k am i m a ­ sovej k o m u n ik á c ie . T ak to sa p re z e n to v a li v ý c h o v n é a k c ie n a jm ä v ý z n a m n é o bjavy v čs. te l e v íz i i, r o z h l a s e a d e n n e j t l a č i . Na p o p u la riz á c iu ja s k y n ia rs tv a u sk u to čn ili n a ­ ši č l e n o v i a v s í d l a c h o b l a s t n ý c h s k u p í n stov ku p re d n á šo k , p re záu jem co v u s p o ­ r i a d a l i 120 e x k u r z i í d o t e r é n u . P o t e š i t e ľ ­ n á je s k u t o č n o s ť , ž e o n a š u p r á c u s a za-


aí u j í m a p r e d o v š e t k ý m m l á d e ž , k e ď 1 t a k o u to f o r m o u z í s k a v a m e n o v ý c h č le n o v .

F IN A N Č N É A MATERIÁLNE ZABEZPE­ ČENIE M in iste rstv o k u ltú ry p ro s tre d n íc tv o m ÚŠOP d o t o v a l o č i n n o s ť v c e l k o v o m r o z ­ s a h u 710 ti s í c k o r ú p . H l a v n é p o l o ž k y t v o ­ ri li k o n t á : s p o t r e b a m a t e r i á l u 65,2 tisíc, p r e d m e t y p o s t u p n e j s p o t r e b y 226,3, c e s ­ t o v n é 193,9 tis íc , t l a č S p r a v o d a j a SSS a p l a g á t 184,1 ti s í c , p o i s t n é 23 ti s í c k o r ú n . Na sk lo n k u ro k a sa p o d p ísa la d o h o d a o s p o lu p rá c i m edzi n a šo u org an izácio u a Ú stred ím štá tn e j o c h ra n y prírod y. Tá­ to s ú č a s n e z a b e z p e č u j e e k o n o m i c k ú s a ­ m o s t a t n o s ť d o t á c i e MK SSR, je j v y u ž i t i e p ro stred n íctv o m se k re ta riá tu .

Tibor

N a c e n t r á l n o m ú č t e SSS s a p r e i n v e s ­ t o v a l o 40 ti s í c k o r ú n , p r i č o m h l a v n o u p o ­ l o ž k o u b o l n á k u p p u b l i k á c i í J a s k y n e a ja s k y n i a r i . Ď a lš i e č i a s t k y t v o r i l i h o n o r á r e z a p r e d n á š k y v ý c h o v n ý c h a k c ií , p o h o s t e ­ n ie n a z a s a d n u t i a c h o r g á n o v S p o l o č n o s t i , d a r y j u b i l a n t o m , o d m e n y a ď a lš ie d r o b ­ n o s t i. O p äto v n e sa u s k u to č n ila in v e n ta riz á c ia h o sp o d á rsk y c h p ro stried k o v , k to re j sa z ú ­ č a s t n i l o 32 o b l a s t n ý c h s k u p í n (B. Š t i a v n i ­ ca n e p o s la la a S lovinky n e m a jú m a t e r iá l) . V ý sled k y sa o d s tú p ili h la v n e j v y ra ď o v a ­ c e j k o m i s i i ÚŠOP. S ú č a s n ý i n v e n t a r i z a č n ý s t a v z á k l a d n ý c h p r o s t r i e d k o v a PPS t v o r í s u m u 1.201 63 5,— Kčs. P r e p o t r e b y p o t á ­ p ačsk éh o p rie sk u m u z n ein v e stič n ý ch d e ­ v ízových p r o s tr ie d k o v n a k ú p ili s a p ľú cn e a u to m a tik y od šv éd sk ej firm y P oseidon v č i a s t k e 46 ti s í c k o r ú n .

H orváth

Človek a jaskyňa V čase, keď sa človek objavil ng Zemi, dostal sa do styku aj so zvláštnym podzem­ ným svetom, ktorým boli vtedy už jestvujú­ ce jaskyne. Toto spojenie je veľmi rozmani­ té: človek zužitkováva mimoriadne dannosti jas­ kýň a zároveň sa ľudská fantázia živo zaobe­ rá ich fantastickým vnútorným svetom. Pre­ to jaskyne úzko súvisia s dejinami ľudstva, je­ ho kultúrou, vierou ba i s dejinami liečenia. Paleolitického človeka dozaista priviedlo do jaskyne, ktorá mu svojou rovnomernou klí­ mou poskytovala ochranu pred ťažkosťami spô­ sobenými počasím a vôbec vonkajším svetom. Okrem toho úzky vchod sa dal ľahko ochrá­ niť a tak jaskyňa poskytovala vhodný úkryt pred útokmi divej zveri a nepriateľských kme­ ňov. Paleolitickému človeku teda jasky­ ne slúžili, najmä ich vnútrné viac chrá­ nené siene s vyrovnanejšou klímou čiastočne ako stále obydlie, čiastočne ako dočasný úkryt. Fantastický svet tvarov, obdivuhodné skal­ naté a kvapľové útvary jaskýň právom zapa­ ľovali predstavivosť našich najstarších predkov. Pri nedokonalom svetle fakiel sa pred nimi zja­ vovali najrozličnejšie mimozemské mystické by­ tosti, gigantické figúry zvierat, postavy ne­ tvorov, ktoré ich fascinovali a zároveň v nich vyvolávali strach. Nadľudské, záhrobné aso­ ciácie spôsobili, že jaskyne získali aj kultový význam. Je samozrejmé, že sa táto rola v pr­ vom rade uplatnila v súvislosti s pohrebnými zvyklosťami, s kultom mŕtvych, veď umiest­

nenie a náhle objavenie sa jaskýň vnuklo predstavu o podsvetí a zároveň prírodné dan­ nosti zaisťovali aj ochranu mŕtveho, jeho po­ zostatkov a hrobu. Pre pračloveka bola teda jaskyňa rovna­ kou mierou životným priestorom, domovom, útulkom, kostolom i cintorínom. Nie náho­ dou je v angličtine pračlovek „caveman“-om, t. j. jaskynným človekom a tak je samozrej­ mé, že väčšina datovateľných nálezov prave­ kých kultúr pochádza práve z jaskynných usa­ denín. Možnosti tohto prehľadu sú úzke na to, aby sme vymenovali všetky jaskyne, v ktorých sa našli stopy pravekých ľudských kultúr, mô­ žeme spomenúť len niektoré z najzaujímavej­ ších. Z bohatých nálezov Makapansgatskej jas­ kyne vyplynulo — a toto potvrdzujú aj zvyš­ ky kostí v jaskyniach objavených vo vápen­ cových baniach v Sterkfonteins — že v juž­ nej, resp. východnej Afrike žila už takmer pred tromi miliónmi rokov taká bytosť, ktorá chodila vzpriamene, mozgové závity mala zlo­ žitejšie ako hociktorý člen živočíšneho sveta, používala nástroje zhotovené z kostí, ba do­ konca viedla vojny a vraždila, čo jednoznač­ ne považujeme za ľudskú črtu. Bol to australopithecus. Vo viacerých jaskyniach na Dračej hore, neďaleko Ču-Kotienu sa našli pozostatky jed­ ného neskoršieho článku reťaze — sinantro-

31


pusa pekinensisa. V týchto jaskyniach sa za­ chovali najstaršie stopy po používaní kamen­ ného náradia a ohňa. Vo Feldhoferskej jaskyni sa našiel prvý neandertálsky pračlovek, v Pavillandskej jas­ kyni v Anglicku prvý praveký človek. Jaskynné nálezy poskytovali mnohé dôle­ žité a vzrušujúce informácie v súvislosti s ob­ javením sa najstarších ľudských predkov člo­ veka, s ich každodenným životom, obyčajmi, ba aj rozmýšľaním, kultúrou a vierou. Kostra neandertálskeho mládenca, ktorú našli v jas­ kyni Le Moustier, svedčí o tom, že človek už pred 120 — 300 000 rokmi pochovával svo­ jich mŕtvych a hodlal sa o nich v záhrobí postarať. „Starec“ z jaskyne La Chapelle bol nevládny, odkázaný na opateru, dokazujúc už v tejto dobe realitu takých pojmov, ako sú rodinné vzťahy, morálne normy, city, strach zo smrti, viera. Stopy kultovo-magických obra­ dov — kult kozorožcej a medvedej lebky, k a ­ nibalizmus — sa objavili v Dračej jaskyni v Alpách, v uzbekistanskej jaskyni Tešik — Taš, v jaskyni Krapina pri Záhrebe, v gruzínskej jaskyni Kudaro, v jaskyni Observatoire v Monaku, v čínskej jaskyni Ma-Pa a v Levej jas­ kyni vo Weimar Ehringsdorf, alebo v jasky­ ni Gualtari na Monte Circeo. Pomocou zaode­ tých ženských sôch v jaskyni Roc aux Sorciers možno dobre rekonštruovať vtedajšie odievanie, zbrane, každodenné úžitkové pred­ mety. Z jaskynných sedimentov pri Mainzi vy­ kopali celú dielňu na výrobu náhrdelníkov. Zvláštnu pozornosť si zasluhuje tá sku­ točnosť, že početné jaskyne, ako praveké mú­ zeá, obrazárne dokazujú, že magicko-kultové momenty (prejavy) sa uskutočňovali v spo­ jení s umeleckou náročnosťou už veľmi za­ včasu, pred 30 — 40 tisíc rokmi. Dobre zná­ ma je história objavu nástenných malieb v jas­ kyni Altamira. Tieto obrazy presvedčivo doka­ zovali, že v praveku žijúceho byvola, mamu­ ta, mohol tak verne zobraziť iba súčasník. Zo­ brazenia v jaskyniach E1 Castillo, Niaux, Tuc-d’Audoubert, Trois Fréres, Montespan jed­ noznačne dokazovali spojitosť tejto činnosti, jej kultové ciele, s lovom a kúzlením. Fan­ tastické hodnoty sa zachovali z tzv. aurignackej a neskôr z magdelenskej kultúry. Jasky­ ňu Lascaux nazývajú priamo Sixtínskou kap­ iou praveku na základe nástenných malieb fantastických rozmerov a krásy. Tiež z teore­ tického hľadiska boli veľmi dôležité nálezy v jaskyni Sulgantaš v južnom Urale, ktoré ako prvé potvrdili, že životný priestor a činnosť pravekého človeka sa rozšírili nielen v západ­ nej časti Európy. Neoceniteľné sú aj dve kos­ tené rytiny v moravskej jaskyni Pekárka, umelecké diela, ktoré ako prvé medzi obja­ venými pamiatkami ľudskej kultúry zobrazu­ jú udalosť. Uplynutím ľadovej doby sa zmenšila bez­ brannosť človeka, menil sa jeho vzťah k jas­ kyni, hoci tento vzťah je určovaný — aj keď zmenenou váhou i obsahom — naďalej dvo­ ma základnými funkciami jaskýň — o bran­ nou a kultovou. Toto všetko sa odzrkadľu­ je v mytológii, eposoch, legendách, povestiach 32

*

*

rôznych národov a civilizácií, v ktorých n a ­ chádzame mnoho súvislostí s jaskyňou. Na­ sledujúci krátky prehľad obsahuje len nie­ koľko charakteristických príkladov. Jaskyne často poskytovali útočisko hrdi­ nom mýtov a legiend, neraz aj samotným my­ tologickým božstvám. Hlavného boha gréckej mytológie, Zeusa, ukryla matka Rhea ako no­ vorodeniatko v jaskyni Dikté, ktorá sa n a ­ chádza na Egejskom vrchu, pretože jeho otec Kronos z obavy pred veštbou rad radom po­ jedol svoje deti hneď ako sa narodili. Neskôr ho vychovávali medzi pastiermi v jaskyni na vrchu Ida. Tu ukryli aj jeho syna Zagreusa, keď mu hrozilo nebezpečenstvo; do jaskyne utiekol Hermes s kravami, ktoré ukradol Apo­ lónovi; v jednej podmorskej jaskyni ukryl; Thetis a Eurynomé Héfaistosa, ktorého zho­ dila matka z Olympu. Jaskyňa poskytovala útočisko Iónovi, synovi Apolóna a Kreúsy, le­ gendárnemu predkovi iónskeho kmeňa. Podľa hebrejskej _ mytológie Tháré ukryl Abraháma, praotca Židov, keď ho Nimród, vtedajší vodca ľudu, chcel dať zabiť kvôli veštbe, v jednej jaskyni na brehu Eufratu. Tu vyrastal do svojich 13-rokov, keď poprvýkrát mohol uzrieť slnko a mesiac. Lót a jeho dcéry sa utiahli v jaskyni pri úteku zo So­ domy. Jaskyne neposkytovali len útočisko na to odkázaným, ale zároveň boli rodiskom, resp. obydlím radu obludných postáv z mytológie, veď fantastický a tajomný svet tvarov, zosobniteľné <škalné a kvapľové formácie nenapĺ­ ňali poverčivým strachom iba paleolitickéhočloveka,r ale aj človeka neskorších čias. Podľa gréckej mytológie porodila matka Zeme Tyfóna, obrovskú príšeru, z pomsty za zabitie .gigantov, v kilikijských horách v jas­ kyni ná Korykos Kasion — v Korykione. Tyfón a jeho sestra Delfyné istý čas držali v zajatí v tejto jaskyni aj Zeusa. Mimochodom, výraz „typhon“ znamená omamný dym. Je zrejmá súvislosť s vyparovaním síry v jednot­ livých jaskyniach, ktorou sa preslávila medzi inými aj druhá korykoská jaskyňa — delfská. V jaskyni býval Cacus, ktorý okradol Herakla, keď hnal stádo trojhlavej príšery — Geryona — do Mykén. Vo svojej jaskyni d r­ žal v zajatí hrozivý obor — Kyklóp — Polyfémos Odysea na jeho blúdivých cestách, do­ konca ho väznila na ostrove Ógygié aj nym­ fa Kalypsó. Z jaskyne podnikala útoky na svoje obete aj Skylla, hrôzostrašná morská prí­ šera. Aj mýty iných kultúr zaľudňujú jaskyne postavami strašidiel a drakov. V piesni Niebelung trpaslík Fafnir stráži zakliaty poklad boha Lóka vo svojom obydlí — v jaskyni. Siegfrid zabil jaskynného draka — natrúc sa masťou z tohto draka sa stal takmer nezra­ niteľným. Drak žijúci v jaskyni zabíja kráľa Ortnida. Hrdinovia maďarských ľudových rozprávok a rozprávok iných národov sa však púšťajú do boja proti obrom, zlým trpaslíkom, grifovým vtákom a sedemhlavým krakom žijúcim v jaskyniach.


M a d o n a , č e s t n é u z n a n i e n a S p e l e o f o t o g r a f i i 1986. A u to r : F o r r a s y C s ä b a .

R e p r o d u k c i a : M. E l i á š

a jaskyniarstva


Zvláštnu kapitolu si zasluhuje vzťah me­ dzi jaskyňami a smrťou, ich rola v kulte m ŕt­ vych. Videli sme, že pre pračloveka a prave­ kého človeka bola jaskyňa pohrebiskom, de­ jiskom kultu mŕtvych, veď zabezpečovala mŕtvým vtákom a sedemhlavým drakom žijúcim optimálne možnosti pre magicko-kultové ob­ rady spojené s pohrebom. Jaskyne úzko sú­ visia aj s mýtickým svetom mladších kultúr — čo vyplýva už z ich polohy a objavu — s pojmom podsvetia a sú dôležitým dejiskom kultu mŕtvych. Podľa viery praobyvateľov Grécka žijú du­ chovia mŕtvych v podzemných jaskyniach v podobe hadov, myší a netopierov a nikdy ne­ nadobúdajú ľudskú podobu. V gréckych, etruských a keltských legen­ dách znamená „labyrint“ aj horskú jaskyňu, ktorá zväčša slúži ako kráľovský hrob. V germánskych povestiach sa na severe, v krajine hmly, nachádza Hel, vlasť noci, krajina mŕtvych. V jaskyni pri východnej brá­ ne Helu spí jasnovidka Valia, ktorú zobudí iba zaklínadlo. V hebrejskej mytológii pochovali Abrahá­ ma, Sáru a Jakuba v jaskyni Makpéla; odzr­ kadľuje to zrejme všeobecnú prax. Dokonale uzavretý svet jaskyne, ktorý za­ bezpečuje úplný kľud tela a duše, sa stal aj inšpirátorom rôznych náboženstiev, resp. filo­ zofií. Indický mních Bódhidharama — v Číne známy pod menom To Mo, zakladateľ bud­ hizmu čan (zen), otec kung-fu, pred založe­ ním svojho celoživotného pôsobiska, saolinského kláštora, sedel 12 rokov bez pohybu, v me­ ditáciách, pričom sa jeho nehybný tieň vryl do skaly v jaskyni. Postupne, ako sa človek čoraz viac do zvedal o okolitom svete, klesal význam kulto­ vých funkcií jaskyne, i keď ešte aj v stre­ doveku považovali jaskyne, z ktorých sa vy­ paruje síra, za pavlač pekla a poriadali v nich bosorácke soboty a čierne omše. Modifikovala sa aj ochranná funkcia jas­ kýň, veď človek si proti útrapám, ktoré spô­ sobuje počasie a okolitý svet, stavia domy, a jaskyne až do 2, svetovej vojny zastávali funkciu úkrytu, poskytujúc vhodnú prirodze­ nú ochranu aj voči ničivým bombám 20. sto ­ ročia. Zároveň ako zvláštny vrtoch prírody, na mnohých miestach už v polovici 18. storočia ťažili fosfátovú výplň jaskýň ako základný m a­ teriál na výrobu pušného prachu, tak napr. v jaskyni Mammolh v štáte Kentucky. Jasky­ ne sa osvedčili aj na ukrytie pokladov. Le­ gendárna, poklad ukrývajúca jaskyňa je kľú­ čovým dejiskom mnohých stredovekých le­ giend, pirátskych príbehov, bestsellerov sveto­ vej literatúry (viď. Dumas: Gróf Monte Christo alebo Stevenson: Ostrov pokladov). Novodobé nároky však vytvorili aj mie­ rumilovnejšie, resp. menej romantické funk­ cie. Začiatkom minulého storočia začali v Ne­ mecku ťažiť fosfátové výplne jaskýň, pretože tieto boli výhodné na hnojenie. Štátne vlast­ níctvo týchto usadenín v Rakúsku predpisoval zákon „Hohlenphosphatgesetz“, vydaný v r. 1918. V Dračej jaskyni (Drachenhôhle) pri

34

Mixnitzi ťažili od r. 1920 guáno. Aj v Maďar­ sku nasledovali príklad: začala sa zužitková­ vať fosfátová výplň Cholnockej jaskyne v Sedmohradsku a jaskyne „Oreglyuk“ v Solymári. Optimálne prostredie zabezpečujúce špe­ ciálna klíma jaskýň aj na dozrievanie syrov — svetoznámy je rockfort z jaskýň vo fran­ cúzskom Cevennskom krase, pre pestovanie šampiňónov, pre uskladňovanie jemných vín a šampanského. Rovnomerná teplota a vysoký obsah kyslíka umožňuje napr. v potočnej jas­ kyni v bulharskej Ilidži chov pstruhov. Jas­ kyne môžu mať nezanedbateľnú úlohu i vod­ nom hospodárstve. Podzemné krasové vody môžu zabezpečiť zásobovanie veľkého územia vodou, zároveň podzemný systém môže mať obrovský význam pri odvedení záplavových a nebezpečných povodňových vôd. Niekde sa ukazujú veľké hladinové rozdiely v toku jas­ kynných vôd; obrovské vodopády krasových prameňov priepastí Eaux Mandes a Pierre-Saint-Martin vo Francúzsku využívajú na po­ hon vodných elektrární. Čarovný vnútorný svet jaskýň je fantastic­ kým vizuálnym zážitkom, čo využíva jeden z prekvitajúcich obchodných odvetví dneška —■ cudzinecký ruch. Nejedno európske mesto ži­ je a prekvitá z cudzineckého ruchu svojich svetoznámych jaskýň (viď. Postojnu v Juho­ slávii alebo Perigord vo Francúzsku). Jasky­ ňa môže slúžiť človeku aj úplne zvláštnym spôsobom. V Kórei napr. dodnes uskladňujú vajíčka larvy priadky morušovej v období ja r­ ného Oteplenia v jaskyniach, resp. v tempe­ rovaných podzemných dutinách, aby sa nevyliahli dovtedy, pokiaľ koruny stromov im nezabezpečia dostatočnú obživu. Divadlo v ku­ bánskom meste Mantanzas postavili nad pre­ krásnou jaskyňou Bellamar — tá jej zabezpe­ čuje vo svete ojedinelú akustiku. Mystické legendy a viera v posmrtné si­ ly prispeli k tomu, že jaskyne vždy úzko sú­ viseli s lekárskou vedou, s liečením. Jaskyn­ né nálezy ohobatili paleopatológiu mnohými poznatkami. Z nálezov v Oberkasseli a Chancekade predpokladáme, že praveký človek čas­ to trpel na reumu a chronickými zápalmi kĺ­ bov. Nález z jaskyne Shanidar nasvedčuje to­ mu, že mužovi ešte za života amputovali ru ­ ku, jaskyňa teda aktuálne slúžila ako chi­ rurgická operačná sála. Jaskyne však v dejinách ľudstva vystupu­ jú nielen ako miesto pasívneho liečenia, ale aj ako aktívny liečebný činiteľ. Asklépios, boh liečenia v gréckej mytológii, vyrastal v jas­ kyni kentaura Chéiróna a v tomto prostredí sa učil majstrovstvu liečenia a lovu. Boh „Pán“, ktorý takisto vedel liečiť, sa tiež s obľubou utiahol v jaskyniach. Zázračné jaskyne kozonohého boha pastierov Pana majú dodnes vážny kult v Grécku. V Rámájane sa dočítame, že Ráma a je­ ho doprovod, hľadajúc unesenú Situ, objavili v lesoch horstva Vindhjá jaskyňu ženy-pustovníčky. Kto sa napil osviežujúcej, krištáľovej vo­ dy z tejto jaskyne, zázračným spôsobom opäť získal silu a sviežosť. Písomné pamiatky mnohých stáročí sved-


*íčia o tom, že človek dávnych čias cieľavedo­ me hladal uzdravenie v jaskyniach, lie to sna­ hy vyplývali z mylných mystických domnie­ nok. Preto pripisovali liečebnú moc kostiam objaveným v jaskynných výplniach. Matej Bel v diele „Notitiae Hungariae novae historica geographico“, vydanom v r. 1742 píše, že s po­ lámanými medvedími kosťami, ktoré považo­ vali za dračie kosti, „celkom šťastne zápasili s hlúposťou (stuper) a inými duševnými sla­ bosťami“. S podobným „dobrým“ výsledkom aplikovali aj zvieracie zuby, ako prostriedok vyvolávajúci potenie. Týmto pokusom súčasne nechýbali príro­ dovedecké základy, ktoré sa pokúšali zužitko­ vať rozdrvené kvaple, jaskynné vody a klí­ mu. V súčasných cestopisoch sa dočítame, že čistý biely sinter rozdrvený na prach dávko­ vali dojčiacim ženám a zvieratám kvôli to­ mu, aby mali viac mlieka. Písomný dokument začiatku minulého storočia hovorí o tom, že kvaplovým prachom z maďarskej jaskyne Baradla posypávali otvorené rany, ktoré potom preväzovali octovou handrou. Využívanie jaskýň s termálnymi vodami a rádioaktívnym ovzduším má dávne tradície. V slávnej delískej veštiarni Sybyla omámená výparmi z jaskyne neraz vyriekla veštby, kto­ ré rozhodovali o osudoch štátov, ale doporučila aj balzam na najrozličnejšie duševné a telesné neduhy. Významnú publicitu iná aj známa „potivá-parenica“ jaskyňa v Sklených Tepliciach. V práci Georga Wehrnera ,.De admirandis Hungariae aquis hypomnem,ation“, vydanej v r. 1549 v Baseli, v poznámka'ch ba­ róna Žigmunda Hebersteina o Moskovskej rí­ ši, v práci jezuitu Štefana Csibu „Histôricko-vedecká rozprava o pozoruhodných vodách Maďarska“, vydanej v r. 1713 v Trnave, v korešpodencii lacoba Tollinsa, vydanej v r. 1714 v Amsterdame, v piatom liste — Iter hungarorum môžeme čítať vyhlásenia plné úžasu o obdivuhodnom účinku liečivej vody v jasky­ niach. Ku klasickým liečebným miestam patrí „Smradľavá jaskyňa“ v Torji. Takto o nej pí­ še Johann Fridvalský v r. 1867: „Schádzajú sa tu takí, ktorí trpia ťažkým svrabom, bo­ lesťami hlavy, chorobou očí.“ Ale už v r. 1780 čítame u Johanna Fichtela z Norimberku: „Tu sa utiahnu na noc takí ľudia z okolia, ktorí trpia dnou.“ O liečebnom účinku tejto jasky­ ne sa zmieňuje aj „Siebenburgens Lexicon“ vydaný v r. 1839 vo Viedni. Zasypanú a opäť odkrytú umelú štôlňu, vyhrievanú termálnymi prameňmi z doliny Wallis vo Švajčiarsku v r. 1846 istý lekár menom Fridrich Hôbner cieľavedome odovzdal do služieb lekárstva. Jaskyňa Grotta Giusti v Monsummane (neďa­ leko Florencie), objavená v r. 1849 je dodnes známa liečivými účinkami — liečil sa tu celý rad svetoznámych osobností, ako Garibaldi, Kossuth a ďalší. Kossuth o nej píše v r. 1871 takto: „Počas ôsmich dní som denne tr á ­ vil v tejto prekrásnej grotte hodinu. Ale môj prekliaty neduh bol dokonale zmietnutý, vra­ vím: zmietnutý, v pravom slova zmysle.“

História liečby chorôb dýchacích ciest v jaskyni súvisí s ich ochrannou funkciou. Po laických skúsenostiach z prvej polovice náš­ ho storočia, počas 2. svetovej vojny došlo k takým situáciám, že celé osady a nemocnice využívali blízke jaskyne ako úkryt. Vtedy sa aj lekári presvedčili o tom, že stav ľudí tr ­ piacich určitými chorobami dýchacieho ústro­ jenstva sa aj pri vtedajšom nedostatku liekov zlepšil. Nie je náhodné, že jaskyňa Ennepetal Klutert v Porýnsko-vestfálsku alebo Tapolca v Maďarsku — obe značného rozsahu s zvlášť výhodnou klímou — sa rozprestierajú pod mestskou nemocnicou; jaskynná klinická te­ rapia sa tak integrovala ako plnoprávna sú­ časť komplexného nemocničného liečenia. V súčasnosti je jaskynná terapia — v rámci kto­ rej liečia v rôznych typoch jaskýň chronic­ ké choroby dýchacích ciest a pohybového ústrojenstva — vo viacerých európskych kra­ jinách úradne prijatou liečebno-rehabilitačnou metódou, so značnou odbornou publici­ tou, samostatnou profesionálno-vedeckou orga­ nizáciou a predovšetkým úspešnými výsledka­ mi liečby. Ľudstvo sa teda v istom slova zmysle zro­ dilo v jaskyni, vysvetľuje to aj mimoriadny pevný, všestranne praktický a vedomostný systém spojitostí. Platón vo svojom ideovom učení považoval svet za tieňové obrazy pre­ mietnuté na stenu jaskyne. Čo dáva a čo znamená jaskyňa pre dneš­ ného človeka? Nie je podmienkou, životným priestorom, ako pre paleolitického človeka a nie je už zdrojom strachu z povier, ako ešte prednedávnom. A samozrejme, znamená niečo iné pre profesionálneho jaskyniara ako pre človeka nezainteresovaného. Pre tých, ktorí sa so zanietením venujú jaskyniam je zábavou, záľubou, športom, vášňou, životným modelom, istým druhom choroby. Tvrdý boj za dobý­ vanie neznáma postupne po centimetroch je odmenený neopakovateľným zážitkom, ktorý poskytuje nový priechod, sieň, keď v nej poprvýkrát zabliká svetlo lampy. Čo ešte znamená? Poskytuje stále nové poznatky o dejinách Zeme a ľudstva, ktoré ne­ možno získať iným spôsobom. Geológia, a r ­ cheológia, antropológia, hydrológia, klimato­ lógia — aby sme spomenuli len niektoré — by bez nálezov a informácií pochádzajúcich z jaskýň nemohli existovať. Ako sme však vi­ deli, to isté môžeme konštatovať aj o deji­ nách náboženstva a o lekárskej vede. Voľakedy jaskyňa poskytovala človeku ochranu pred útokmi prírody, dnes sa zdá. že si skôr želá odpustenie za samovražedné vynálezy, bomby, motorizáciu, urbanizáciu a všetku činnosť, ktorá narúša jeho životné prostredie. Kto sa obráti k jaskyniam, neskla­ me sa. Nájde to, čo na povrchu Zeme tak zriedkavo: ducha miliónov rokov, ktorý je uza­ vretý do skál, spomalený čas uzavretý do kvapiek vody, ticho, kľud, obdivuhodnú krá­ su a zdravie. P r e k l a d : ILDIKÔ RODOVÁ

35


M

| f

í-

'1

?

1

i |

TECHNIKA A VÝSTROJ

Peter

M rázik

( o b l a s t n á s k u p i n a M ar t i n)

Anodická oxidácia hliníka v domácich podmienkach C h ro n ick ý n e d o s ta to k p rie m y se ln e v y ­ rá b a n é h o m a te riá lu p re ja sk y n iaro v na n a š o m t r h u z a p r í č i n i l , že t e c h n i c k y d i s ­ p o n o v a n í je d n o tliv ci, resp . o b la s tn é s k u ­ p i n y si p o t r e b n ý v ý s t r o j u ž d l h é r o k y v y ­ r á b a j ú s a m i. M á m e n a m y s l i n a j m ä l e ­ z eck é po m ô ck y — brzdy, k lad k y , šp lh a d lá, k o t v i a c e o k á a p o d . N a r ô z n y c h s p o ­ l o č n ý c h p o d u j a t i a c h m ô ž e m e č a s t o v idie ť, že r e m e s e l n é v y p r a c o v a n i e t ý c h t o p o m ô ­ cok býva sk u to č n e p rv o trie d n e . Len m álo n ašich „d o m ác ich v ý ro b co v “ m á však m o ž n o s ť „ d o t i a h n u ť “ s v o j e v ý r o b k y a d ať im k v a l i t n ú p o v r c h o v ú ú p r a v u , a k ú p o ­ z n á m e n a p r . n a p o m ô c k a c h f i r m y P etz l. N iek ed y sa síce ob jav í elo x o v a n ý a f a r b e ­ n ý m a te riá l, ale k v a lita p r e v e d e n ia býva o b v y k l e d o sť s l a b á . T en to p ro b lé m n á s in š p iro v a l a p o d ­ n ie til k to m u , aby sm e a n o d ic k ú o x id á ­ c iu ( e l o x o v a n i e ) a f a r b e n i e h l i n í k o v ý c h z lia tin s k ú s ili urobiť v ú p ln e a m a t é r s k y c h — dom ácich podm ienkach. P re d c h á d z a ­ lo t o m u p r a v d a ž e š t ú d i u m p r o b l e m a t i k y v d o s tu p n e j lite r a tú re . V ý sled o k p o k u s u p red stih o l všetky n aše o čak áv an ia — vo n ­ kajší vzhľad p o v rch o v ej ú p rav y , k to rú sm e d o siah li, bol c e lk o m p o ro v n a te ľ n ý s le s k ­ lý m i f a r b a m i v ý r o b k o v z v u č n ý c h z n a č i e k . P r e t o ž e id e o n ie p r í l i š z l o ž i t ý p o s t u p , d o b re zv lá d n u te ľn ý v d o m á c ic h p o d m ie n ­ kach, p re d k la d á m e vám ho s tru č n e s p r a ­ co v an ý v to m to p rísp e v k u . U p o zo rň u jem e v š a k , že p r a k t i c k á r e a l i z á c i a v y ž a d u j e aspoň zák la d n é v e d o m o sti z chém ie a v z h ľ a d o m n a to, že s a p o u ž í v a j ú s i l n é ž i e r a v i n y , je n e v y h n u t n á z v ý š e n á o p a t r ­ n o sť p r i p r á c i . POTREBA POVRCHOVÉ] KOVÝCH ZLIATIN H liník

36

veľkú

ÚPRAVY

afin itu

ku

H L I N Í­ kyslíku.

N a v z d u c h u sa h n eď v y tv á r a n a je h o p o ­ v rc h u te n u č n á v rstv ičk a k y sličn ík a h li­ n itého, k to r á do u rč ite j m iery c h rá n i kov p r e d ď a l š o u k o r ó z i o u . Č ím je h l i n í k č i s ­ t e j š í , t ý m je o d o l n o s ť le p š i a . P r i d a n í m leg u jú c ic h p rv k o v sa zlep šu jú m e c h a n ic k é vlastn osti, z k o ró z n e h o h ľa d isk a v ša k n a ­ s tá v a z h o rš e n ie . D lh o d o b ý m p ô so b e n ím a g re s ív n e h o p r o s tre d ia n a s tá v a korózia, k to r á sa p re ja v u je zm en o u v zhľadu p o v r­ chu, biely m p o p ra š k o m , aleb o d o k o n c a h lb o k o u ja m k o u , resp . m e d z ik ry štá lo v o u koróziou. O c h ra n a p o v rc h u h lin ík o v ý c h z liatin je p r e t o v e ľ m i p o t r e b n á . N a j r o z š í r e n e j š o u ú p r a v o u je d o s t a t o č n e h r u b á u m e l á k y sl i č n í k o v ä o c h r a n n á v r s t v a . M o ž n o ju v y ­ tv o r iť c h e m i c k y , aleb o e lek tro ly tick y . E lek tro ly tick á oxidácia (elo x o v an ie) je n ajv h o d n ejšia, p reto že záro v e ň u m o žňu je u p ra v o v a n ý m a te riá l aj farb iť p ri z a c h o ­ v aní pôvo d n éh o kovového vzhľadu. P R IN CÍP ANODICKEJ OXIDÁCIE Z á k l a d o m je o k y s l i č o v a n i e h l i n í k a , k t o r ý je v r o z t o k u z a p o j e n ý a k o a n ó d a . K y sličn ík o v á v rs tv a k la d ie e le k t r i c k é m u p r ú d u o d p o r , n i e je v š a k c e l k o m o d o l n á . P ôsobením ro z to k u a p rú d u sa n a n ie k to ­ rý ch m iestach ro zru šu je a ele k tro ly t p re ­ n ik á až ku kovu. V m ieste sty k u n a s t á ­ v a z n o v u r e a k c i a a t ý m aj t v o r b a i z o ­ l a č n e j v r s tv y . T e n t o p o c h o d s a n e u s t á l e op aku je. V zn ik ajú c a k y sličn ík o v á v rstva m á h u b o v i t ú š t r u k t ú r u , čo je v e ľ m i d ô ­ ležité p ri n ásled n o m farb en í, p reto že š tru k tú r a um ožňuje ad so rp ciu fareb n ý ch roztokov. V p ríp a d e rô z n y c h d ru h o v h li­ n ík ov ých zliatin sa d á rôzn ym i p o stu p m i do siah n u ť rô z n a h rú b k a k y sličníko véh o p o v l a k u — p r i e m e r n e je to a s i 10 p .


VLA S T N O S TI ANODICKÝCH VRSTIEV K y s l i č n í k o v á v r s t v a je c h e m i c k y p e v ­ n e s p o j e n á s k o v o m a n a r o z d i e l od v rstiev získ an ý ch g a lv a n ic k ý m pokovováv a n í m s a n i k d y n e o d l u p u j e . P ri o h ý b a n í v ša k m ôže p o p ra sk a ť. P re to ž e ob jem k y s­ l i č n í k a h l i n i t é h o je a s i o 1/3 v ä č š í n e ž o b j e m h l i n í k a , z k t o r é h o v z n ik o l , elo x o v a n é s ú č ia s tk y n e p a t r n e „ z v ä č š u j ú “ svoje r o z m e r y . T v r d o s ť a n o d i c k e j v r s t v y je z n a č ­ n á — p r e t o z v lá š ť d o b r e o d o l á v a a b r á zii. V e ľ k á je aj k o r ó z n a o d o ln o s ť , n a j ­ m ä a k je v r s t v a d o s t a t o č n e h r u b á a m á u te s n e n é póry. TECH NO LÓG IA

ANODIC KEJ

OXIDÁCIE

T e o r e t i c k y s a d á v y tv o r iť k y s l i č n í k o ­ vá v rs tv a a n o d ic k y v ro z to k o c h u h lič ita ­

©

M ECH AN IC KÁ ÚPRAVA

( 2 ) | ODMASŤOVANIE © ©

©

MORENIE , ZOSVETĽOVANIE

CHEMICKE L E Š T E N IE VLASTNA A N O D IC K Á O X ID Á C IA PRANIE

|

F A R B E N IE

©

------

UTESŇOVANIE PÓROV

Ob r. 1. S c h e m a t i c k é z n á z o r n e n i e t e c h n o l o g i c k é h o p o ­ s tu p u p ri a n o d ic k e j oxidácii

nov a lk a lic k ý c h kovov aleb o u h lič ita n u a m ó n n e h o , ď a le j v r o z t o k o c h b o r i t a n o v , fo sfo rečn an o v , d v o jch ro m an o v , k re m ič ita ­ n o v a p o d . N a j r o z š í r e n e j š i a je v š a k a n o d ic k á o x id ácia v k y selin e sírovej je d n o ­ s m e r n ý m p r ú d o m . S c h e m a t i c k y je t e c h ­ n o lo g ick ý p o stu p e lo x o v an ia z n á z o rn e n ý n a o b r. 1 . V ď a l š o m si v š i m n e m e p o d r o b n e j š i e j e d ­ n o tliv é body schém y. a) P r í p r a v a p o v r c h u pred a n o d i c k o u oxidáciou. Z a h r ň u j e p r v ý c h 5 b o d o v s c h é m y n a o b r. 1. V z á s a d e je p o t r e b n é si u v e d o m i ť , že n i e je m o ž n é z ís k a ť v y š š í l e s k a h l a d ­ k o sť p o v r c h u n e ž p r e d o x i d á c i o u . M e c h a ­ n ick y v y le šte n ý p o v rc h vždy s trá c a lesk — te n sa m ôže zachovať len c h e m ic k ý m lešten ím . 1. M e c h a n ic k á ú p ra v a . K y s li č n ík o v á v rstv a k o p íru je vzhľad z á k la d n é h o v ý ro b ­ k u , t. j. aj v š e t k y n e r o v n o s t i . P o v r c h p r e ­ to t r e b a d o k o n a l e m e c h a n i c k y o p r a c o v a ť a v y le š tiť. 2. O d m a sťo v a n ie. Je p o t r e b n é l e n v t e ­ d y, a k je p r e d m e t z n e č i s t e n ý h r u b š o u v r s t v o u m a s t n o t y (o le j, v a z e l í n a a p o d . ) . D obre v y sta č ím e s u m y tím v h o c ija k o m saponáte. 3. M o ren ie. Je n e o d d e l i t e ľ n o u s ú č a s ­ ťou a n a d i c k e j o x i d á c i e . O d s t r a ň u j ú s a n í m aj t e n k é n e v i d i t e ľ n é k y s l i č n í k o v á v rs tv y a p o v rc h sa u p r a v u je tak , aby sa n á sle d n á a n o d ic k á v rstv a v y tv árala ro v ­ n o m e r n e . M o r í s a o b v y k l e v 3 — 5 °/o r o z ­ t o k u h y d r o x i d u s o d n é h o [N a O H ] p r i t e p ­ lo t e 50 — 80 °C p o n o r e n í m p r e d m e t u n a 1 — 2 m in ú ty . N a s le d u je k r á t k e o p lá c h ­ n u tie stu d e n o u vodou. 4. Z o sv e tľ o v a n ie . P r i m o r e n í p o v r c h n i e k e d y s t m a v n e , čo z á v is í o d d r u h u h l i ­ n ík o v e j zliatiny. Z o sv etlím e ho p o n o r e ­ n í m d o r o z t o k u k y s e l i n y d u s i č n e j (H N O :)j z a s t u d e n á . T e c h n i c k ú 65 % H N 03 zrie­ d im e n a te n to ú č e l s d e stilo v a n o u vodou v p o m e r e 1 : 1. P r e d m e t o p ä ť k r á t k o o p lá c h n e m e stu d e n o u vodou. 5. C h em ick é le š te n ie . N ie je n e v y ­ h n u t n é . Je p o t r e b n é , a k c h c e m e d o s i a h ­ n u ť k v a l i t n ý l e s k l ý a h l a d k ý p o v r c h . Bez n e h o aj n a jle p šie m e c h a n ic k y v y lešten ý p r e d m e t p r i e l o x o v a n í z m a t n i e . Je to v š a k

37


v celo m sled e p rá c je d n a z n ajz lo ž ite jšíc h o p e r á c i í , t a k ž e si t r e b a d o b r e zvážiť, či ho b u d e m e sk u to č n e vyžadovať. Z v eľk é­ ho m n o žstv a re c e p tú r, k to ré u d áv a lite ­ r a t ú r a , s m e v y b r a l i tú , k t o r á s a n á m z d a ­ la p r e d o m á c e p o d m i e n k y n a j p r i j a t e ľ n e j ­ šia. A ko l e š t i a c i k ú p e ľ p o u ž i j e m e r o z t o k s n a sle d o v n ý m zlo žen ím (u d áv am e pre 1 l i t e r r o z t o k u ) : 800 m l 85 % k y s e l i n y f o s f o r e č n e j , 100 m l 65 % k y s e l i n y d u s i č ­ n e j a 100 g k y s e l i n y c i t r ó n o v e j . P ri r o z ­ p ú šť an í a m ie š a n í je d n o tliv ý c h zlo žiek b u ď m e o b z v lá š ť o p a t r n í ! R o z to k p o t o m t r e b a z a h r i a ť n a t e p l o t u 90 — 110 °C a p r e d m e t d o ň p o n o r i ť n a 30 s a ž 3 m in . (p o d ľa v y č e rp a n o s ti ro z to k u n a jp rv p o u ž í­ v a m e n iž š ie , p o t o m v y š š ie t e p l o t y , p o d o b ­ n e to p l a t í i p r e č a s ť l e š t e n i a ] . P r e d m e ­ ty je n a j v h o d n e j š i e p o n á r a ť z a v e s e n é n a h l i n í k o v o m d r ô t e . P ri v l a s t n o m lešten í kúpeľ siln e pen í a u v o ľň u jú sa č e rv en o h n e d é k y s l i č n í k y d u s í k a . M u s ím e si p r e ­ to z a b e z p e č i ť ú č i n n é v e t r a n i e . P o t r e b n é je t i e ž r o z t o k p r e m i e š a v a ť , r e s p . p o h y b o ­ vať l e š t e n ý m i p r e d m e t m i , a b y n e n a s t a l o lo k á ln e p re h r ia tie a n a le p ta n ie m a te r iá ­ lu. U d á v a s a , že 1 l i t r o m r o z t o k u m o ž n o v y le š ti ť p r i e m e r n e 0,8 — 1,5 m '2 p lo c h y . Po c h e m i c k o m le š te n í n a s le d u je opäť k r á t k e o p l á c h n u t i e v s t u d n e n e j v o d e . T ým s m e u z a v r e l i p r í p r a v u p o v r c h u p r e d elo x o v an ím a p r ic h á d z a n a r a d a n o d ic k á ox i­ d á c ia .

d a a u t o m o b i l o v á n a b í j a č k a so z a b u d o v a ­ ným a m p é rm e tro m a reg u lo v an ím prúdu. D o b a e n o d i c k e j o x i d á c i e m ô ž e byť 10 — — 60 m i n ú t ( p r i e m e r n e t e d a a s i 30 m i n .) — z á v is í to o d p o ž a d o v a n e j h r ú b k y k y sl i č n í k o v e j v r s tv y . Ako n á d o b a sa n a jle p š ie h o d í m e n š ie a k v áriu m , p ri m e n šíc h p re d m e to c h stačí i z a v á ra c i p o h á r. E lo x o v an é p re d m e ty z a ­ v esím e n a h lin ík o v é záv esy (d rô ty ) a z a ­ p o j í m e d o o k r u h u a k o a n ó d u , t. j. k l a d ­ n ý p ól. E š t e r a z z d ô r a z ň u j e m e : z á v e s y m u s i a byť h l i n í k o v é . T r e b a si u v e d o m i ť , že v p r i e s t o r e k o n t a k t u z á v e s u s p r e d m e ­ to m s a n a m a le j p lô š k e n e v y v o rí a n o ­ d i c k á v r s t v a , t r e b a p r e t o vo liť t a k ý s p ô ­ sob zavesenia, aby táto sk u to čno sť v k o ­ n ečn o m dôsled k u n ev ad ila — n ap r. ve­ ša ť p r e d m e t y z a o t v o r y , v k t o r ý c h p o m o n ­ tá ž i b u d ú u m i e s t n e n é s k r u t k y a p o d . T r e ­ b a si v š a k p r i p o m e n ú ť e š t e j e d n u v e ľ m i d ô ležitú vec: p ri a k o m k o ľv e k n á h o d n o m p re ru še n í k o n ta k tu závesu s p red m eto m p o č a s e lo x o v a n ia s a s ty k o v á p lô š k a o k a m ­ ž it e p o k r y j e t e n u č k o u v r s t v i č k o u n e v o d i v é h o k y s l i č n í k a a p r o c e s s a p r e r u š í . V te -

ZAVES - — (H L I N Í K O V Ý

DRÔT)

b) V la stn á a n o d i c k á oxidá­ c i a . N a o b r. 1 je z n á z o r n e n á a k o b o d 6 . Aj k e ď s m e u ž s p o m e n u l i , že e x i s t u j e v ia c d ru h o v a n o d ic k e j o x id ácie za rô z n y c h p o d m ien o k a v rô zn y ch ro zto k o ch , v n a ­ šom návode sa zam eriam e na n a jč a ste j­ šie p o u ž ív a n ú o x id áciu v k y se lin e síro v ej (H 2S 0 4). K o n c e n t r á c i a r o z t o k u PUSCb, s a u d á v a v r o z p ä t í 15 — 22 % , n a j č a s t e j š i e v š a k o k o l o 18 — 20 % . je p o t r e b n é ju d o d r ­ žať, p r e t o ž e z n a č n e v p l ý v a n a k v a l i t u o x i­ d a č n e j vrstvy. T e p lo ta ro z to k u sa v y ž a d u ­ je 18 a ž 20. °C. A by s m e z a b r á n i l i l o k á l ­ n e m u p re h rie v a n iu , tre b a ro zto k pri v la s t­ nom p ro c e se p rem ieša v ať. N a p ä tie a p r ú ­ d o v á h u s t o t a m ô ž e k o lí s a ť v d o sť š i r o k o m r o z m e d z í — n a j č a s t e j š i e s a p o u ž í v a 12 — — 20 V a 1 — 1,5 A n a d m 2 e l o x o v a n e j p lo c h y . V ý c h o d n e p o u ž i t e ľ n ý z d r o j je t e ­

38

O b r. metov. otv o ru

Vhodný spôsob zav esen ia eloxovaných p r e d ­ O hy b d r ô t u s a t e s n e z a t l a č í d o z v o l e n é h o


dy.r p o m ô ž e l e n m e c h a n i c k é o d s t r á n e n i e i z o l a č n e j v r s t v y j e m n ý m o š k r a b a n í m . Aby s m e s a p o d o b n ý m n e p r í j e m n o s t i a m v y h li, t r e b a si v y m y s li e ť a v y r i e š iť z á v e s y t a k , aby p re ru š e n ie (n ap r. pri m iešan í] n á ­ h o d n e n e n a s t a l o . Je m o ž n é n a p r í k l a d o h ­ núť d rô t z á v e su p o d ľa obr. 2 , p rič o m ro z m e ry zv o lím e ta k , aby s a v y č n ie v a jú ­ ci o h y b d r ô t u t e s n e z a t l a č i l d o z v o l e n é ­ h o o t v o r u n a e l o x o v a n o m p r e d m e t e . H li­ n ík m á síce len m a lú p ružnosť, no p re n a š u p o t r e b u to p o s t a č í a d r ô t b u d e v o tv o re d o s ta to č n e p e v n e držať. A ko k a tó d u ( z á p o r n ú e le k tró d u ) p o ­ u žijem e o lo v e n ú aleb o h lin ík o v ú p la tn ič ­ ku, k to r á by m a la mať prib ližn e ro v n a ­ k ú p lo c h u ako eloxované p red m ety . c) dickej

Ú p ra v a oxidácii.

p o v r c h u

po

a n o-

Aby v y t v o r e n á k y s l i č n í k o v á v r s t v a b o l a s t á l a a m a l a p o ž a d o v a n é v l a s t n o s t i , je p o t r e b n é v e n o v a ť n á l e ž i t ú p o z o r n o s ť aj konečnej ú p ra v e povrchu. 7. P ra n ie. O d s t r a ň u j e z v y š k y e l e k t r o ly tu z p ó ro v k y slič n ík o v e j v rstv y , k to r é b y ju m o h l i p o s t u p n e n a l e p t á v a ť a r o z ­ r u š o v a ť . P r e d m e t y t r e b a h n e ď po o x i d á ­ cii p r e m i e s t n i ť d o n á d o b y s d o s t a t o č n ý m p r i e t o k o m č i s t e j v o d y . N a jv h o d n e j š i e ? je, a k je v o d a p r e m i e š a v a n á — n a p r . p r e b u b l á v a n í m v z d u c h u . U d á v a s a , že p r a ť tr e b a p rib liž n e ta k dlh o , ak o sm e p r e d ­ t ý m e lo x o v a l l. 8. F a r b e n ie a n o d ic k e j v r stv y . Je z a l o ­ žené n a p o d o b n o m p rin cíp e a ko farb en ie tex tilu — f a r b a sa a d so rb u je do p órov v r s t v y . P o u ž iť m ô ž e m e n a p r í k l a d f a r b u D ú h a n a p o lo v in u , k to r ú d o sta n e m e v rô z ­ n y c h o d t i e ň o c h . P o s t u p u j e m e t a k , že r o z ­ p u s t í m e c c a 10 g f a r b y v 1 l i t r i p r e v a r e ­ nej v la ž n e j vody, p re d m e ty p o n o rím e a zo­ h r e j e m e n a 50 — 60 °C. T ú t o t e p l o t u u d r ­ ž u j e m e a s i 30 m i n ú t . P o t o m m ô ž e m e r o z ­ to k z ah riať až do v a ru a n e c h a ť p o m aly v y c h l a d n ú ť . P o s t u p je p o t r e b n é d o d r ž a ť , p r e t o ž e p r i t e p l o t á c h v y š š í c h a k o 60 °C n a s tá v a už čiasto čn é u te s n e n ie pórov v rstv y , a tá s a p o to m n e p r e f a r b í do h ĺb ­ ky. Po f a r b e n í n a s l e d u j e k r á t k y o p l a c h v s tu d e n e j vode. 9. U te sň o v a n ie p ó ro v . Je n e v y h n u t n é vždy po a n o d ic k e j o x id ácii b e z o h ľa d u n a to, či a n o d i c k ú v r s t v u f a r b í m e a l e b o nie.

N e u te sn e n é v rstv y sú m álo stá le a ľahko p o d l i e h a j ú k o r ó z i i. U t e s ň u j e m e v a r e n í m v d e s t i l o v a n e j v o d e , a to a s p o ň 30 m i n ú t . A k c h c e m e z vý šiť k o r ó z n u o d o l n o s ť v r s t ­ vy, m ô ž e m e v y v á r a ť v r o z t o k u d v o j c h r o m anu d raseln éh o s k o n cen trácio u asi 50 g /l. V r s t v a s a v š a k c h r ó m o v ý m i so ľam i z a f a r b í n a ž lt o z e l e n o . Po u t e s n e n í vo vode p re d m e ty bez o p lach o v a n ia o su ší­ m e, ak p o u žijem e ro z to k d v o jc h ro m a n u , je p o t r e b n é e š t e k r á t k e o p l á c h n u t i e s t u ­ d en o u vodou. O DSTRAŇOVANIE ANODICKÝCH VRSTIE V N ajje d n o d u c h šie an o d ick ú v rstvu o d ­ strá n im e v ro zto k u h ydroxidu sodného, a to p o s t u p o m , k t o r ý s m e u ž o p í s a l i — m o r e n í m . N e v ý h o d o u je, že a k id e o p r e d ­ m ety ch em ick y lešte n é m usí sa táto op e­ rá c ia p re d ď alším e lo x o v a n ím zn o v u o p a ­ k ov ať. NIEKOĽKO PRAKTICKÝCH RÄD NA ZÄVER A n o d ick á oxid ácia v d o m á c ic h p o d ­ m i e n k a c h , t. j. b e z l a b o r a t ó r n e h o v y b a ­ v en ia, „ p o c v ič í“ v a še im p ro v iz a č n é s c h o p ­ nosti. U v ed iem e p re to a s p o ň n iek o ľk o p ra k tic k ý c h rád, k to ré v ám situ áciu tro ­ c h u u ľah čia . N a m ie sto la b o r a tó r n e h o sk la sa dajú v ý h o d n e p o u ž iť o b y č a j n é z a v á r a c i e p o h á ­ re — o b je m zvolím e p o d ľa veľk o sti u p r a ­ vo v an ý ch p red m etov . V n ich m ôžem e m o ­ riť, z o s v e t ľ o v a ť i c h e m i c k y leštiť. P r i o p e ­ r á c i á c h , k d e je t r e b a p o t r e b n á z v ý š e n á te p lo ta , z o h re je m e ro z to k y v p o h á ro c h n a j l e p š i e vo v o d n o m k ú p e l i . N a v l a s t n ú a n o d ic k ú oxidáciu, a k o sm e už s p o m e n u ­ li, p o u ž i j e m e m a l é a k v á r i u m . Je p o t r e b ­ n é d b a ť n a to , a b y m e d z i k a t ó d o u ( o l o ­ v e n o u e le k tró d o u ) a a n ó d o u (eloxovanými p re d m e tm i) bol d o sta to č n ý p rie sto r, t. j. a b y s a e l e k t r ó d y n a v z á j o m n e d o t ý ­ k a li. E l o x o v a n é p r e d m e t y m u s i a byť v k y ­ selin e síro v ej sa m o z re jm e p o n o re n é ú p l­ ne, ale n e m a jú sa d o tý k ať s tie n aleb o d n a ak vária. N a o p lach o v a n ie a p ra n ie m ôžem e p o ­ u žiť ú p l n e ľ u b o v o ľ n ú n á d o b u , n a f a r b e ­ n ie je n a j l e p š í o b y č a j n ý s m a l t o v a n ý h r ­ n i e c — u p o z o r ň u j e m e v š a k , že p o f a r ­ ben í z ísk a v n ú tro h r n c a jem n ý fa re b n ý

39


odtieň , k to rý sa len veľm i ťažko o d s t r a ­ ň u je . C h e m i k á l i e p o t r e b n é n a a n o d i c k ú o x i­ d á c i u s m e u ž p r i e b e ž n e u v i e d l i v te x t e , no z o p a k u je m e ic h e šte raz: h y d ro x id so d n ý NaOH — ro z to k 3 — 5 % ) , k y s e ­ l i n a s í r o v á (H 2S 0 4, k o n c e n t r á c i a 18 — — 20 % ) , k y s e l i n a d u s i č n á ( H N 0 3 — t e c h ­ n i c k á , k o n c e n t r á c i a 65 % a z r i e d e n á d e s ­ t i l o v a n o u v o d o u 1 : 1 ), k y s e l i n a f o s f o r e č ­ n á (H 3PO4 — t e c h n i c k á , 85 °/o] a k y s e ­ lina citrónová. N iek to ré z n ic h sú bežne v p r e d a j i , n i e k t o r é n ie , n o v o v š e t k ý c h p ríp a d o c h id e o c h e m ik á lie , k to r é s a n á j ­ du p ra v d ep o d o b n e v každom chem ickom la b o r a tó r iu . H yd ro x id so d n ý d o s ta n e m e v p re d a jn ia c h fa rb y -la k y aleb o d ro g é ria v 850 g r a m o v o m b a l e n í z a 14,50 Kčs. P o ­ t r e b n ú k o n c e n t r á c i u z í s k a m e t a k , že 40 g LITERATÚRA: TROJÄNEK, F. a k o l. t P r í r u č k a t e r i á l u . SNTL, P r a h a 1963.

pro

povrchové

úpravy

Poznámka au to ra T es n e p r e d o d o v z d a n ím r u k o p i s u t o h t o p r í ­ s p e v k u do r e d a k c i e sa mi do r u k y d o s t a l s t a ­ l a g m it č. 1987/1 a v ňo m č lá n o k M a r t in a Mand e la „ Ú p r a v a p o v r c h u k o v o v ý c h sp e l e o a lp i n i s t ic k ý c h p o m ň c e k “ z a m e r a n ý n a t ú i s t ú p r o b l e ­ m a t i k u . Z istil som, že M a n d e lo v n á v o d n a e lo x o v a n ie sa v n i e k t o r ý c h b o d o c h o d liš u je — n e jd e v š a k o p o d s t a t n é r o z d ie ly s v ý n i m k o u k o n c e n t r á c i e m o r i a c e h o ro z to k u , k t o r á je r á ­ dovo o d liš n á. V to m t o p r í p a d e a le m yslím , že s p e k t r u m k o n c e n t r á c i e je n a to ľ k o šir o k é , že r ô z n e p r a m e n e l i t e r a t ú r y u v á d z a j ú ro z li č n é ú d a j e (v o b id v o c h p r í p a d o c h id e o p r a k t i c k y o v e r e n é h o d n o t y ) . P r ís p e v o k je n a p í s a n ý veľ­ mi p r í s t u p n e a p r a k ti c k y , p r e t o vám o d p o r ú ­ čam s a s ním zoznámiť. Veľmi s y m p a t i c k á je i n á z o r n á k r e s b a z o b r a z u j ú c a z o s t a v u v l a s tn e j a n o d i c k e j ox idácie. C h c em v š a k u p o z o r n iť na dve sk u t o č n o s t i. V M a n d e lo v o m n á v o d e c h ý ­ b a jú o p e r á c ie z o sv e tľ o v a n ie a c h e m i c k é l e š ­ t en ie . T re b a z d ô raz n iť, že n i e k t o r é h lin ík o v é z lia tin y po m o r e n í s č e r n e j ú , t a k ž e n i e k e d y s í ­ ce zosvetľovať n e tr e b a , a le n i e k e d y s a bez n e h o n e z a o b íd e m e . C h e m ic k é l e š te n i e je t a k i s to n e v y h n u tn é , a k c h c e m e d o s i a h n u ť les k lý p o v rc h . N e p o m ô ž e n á m n i j a k é m e c h a n i c k é l e š te n i e p r e d a n i po elo xovaní! (O bidva p r í ­ p a d y sú p r a k t i c k y o v e r e n é ! ) Na m a r g o s v o j ­ ho p r í s p e v k u v š a k m u sím p o z n a m e n a ť , že som v ň o m n e z d ô r a z n i l p o t r e b u c h la d iť elekt r o l y t p r i a n o d i c k e j oxidácii, o k t o r e j zas s p r á v n e h o v o r í M. M a n d e l v S ta la g m ite . T akž e c e l k o m n a z á v e r e š t e ra z: p rv než n a o z a j z a č n e t e eloxovať, z o z n á m t e sa s p r o ­ b l e m a t i k o u t e o r e t i c k y po k iaľ m o žn o i z n i e k t o ­ r ý c h p r a m e ň o v l it e r a t ú r y .

40

h y d r o x i d u r o z p u s t í m e v c c a 800 m l d e s t i ­ lo v an ej vody a p o to m d o p ln ím e v o d o u n a 1 liter. K y selin u s íro v ú (a k u m u lá to r o v ú ) , k t o r á m á k o n c e n t r á c i u 37,45 °/o (p o 1 0,— K čs z a 1 l i t e r ] , z r i e d i m e p r e n a š u p o t r e bu d e stilo v a n o u vo do u v p o m e re 1 : 1. T ie ž j u (a p o d o b n e aj k y s e l i n u c i t r ó n o v ú ) d o s t a n e m e b e ž n e k ú p iť . K y s e li n y d u s i č n ú a f o s f o r e č n ú si m u s í m e z a d o v á ž i ť b u ď v š p e c i a l i z o v a n ý c h p r e d a j n i a c h (u n á s je to L a b o r a v B r a t i s l a v e ) a l e b o n i e k t o r o m la b o rató riu . Čo d o d a ť n a z á v e r ? A k v á s t e n t o p r í ­ s p e v o k z a u j a l a r o z h o d n e t e s a e lo x o v a ť svoje p o m ô ck y , o d p o r ú č a m e v á m z o z n á ­ m iť s a p o d r o b n e j š i e s l i t e r a t ú r o u , z k t o ­ rej sm e č e rp a li my, a z á ro v e ň p ra je m e veľa ú sp e c h o v pri p rá c i a d o b ré výsledky.

II. d íl .

C hem ické

a

elek tro ch em ick é

povrchové

úpravy

ma-


Laminátové žŕdky lom . V ý h o d n e j š í c h je v i a c e r o v r s t i e v t e n ­ šej tk a n in y . N a d o s ia h n u tie v äčšej p r u ž ­ n o sti tre b a , aby časť v rs tie v m a la v lá k ­ n a o r i e n t o v a n é p o d u h l o m 45° k o s e ž ŕ d ­ ky. A k o p o s l e d n ú v r s t v u n a v i n i e m e p r u h p o l y e t y l é n o v e j ( P E ) fó lie , k t o r á z a b e z p e ­ čí h l a d k ý p o v r c h . Po v y t v r d n u t í ž iv i c e ja v h o d n é p o l o t o v a r p o o d s t r á n e n í PE f ó ­ lie t e p e l n e s p r a c o v a ť . T e n t o v l o ž í m e n a ­ p rík la d do r ú r y n a p e č e n ie n a 1—2 h o ­ d i n y p r i t e p l o t e 100 °C. P e v n o s ť ž ŕ d k y sa tý m zvýši až o 100%.

K o n e č n e s a aj u n á s o b j a v i l i t u n e ­ lo v é a k o p u l o v é s t a n y . I c h v ý v o d y v š a k čia s to č n e z n e h o d n o c u je výstuž. P ln é la ­ m in áto v é žŕd k y z o h ra d n ík o v m ajú z n a č ­ n ú h m o tn o sť a o b tia ž n e sa z ísk av ajú . Du­ ralo v é ž ŕd k y sú ľah k é, a le m álo pevné a n ep ru žn é. D om áce tech n o lo g ick é m ož­ n o s t i z d a n l i v o n e u m o ž ň u j ú z h o to v i ť l a m i ­ n áto v é te n k o s te n n é žŕdky, k to ré z a h ra n ič ­ n é s t a n y m a j ú b e ž n e vo v ý b a v e . T e n k o s t e n n é l a m i n á t o v é ž ŕ d k y s a vy ­ užívali p r i k o n š t r u k c ii lietad iel, k to ré u m o ž n ili p rv é lety v ý h r a d n e p o m o c o u ľ u d ­ s k e j sily. T e c h n o l o g i c k ý p o s t u p , k t o r ý p r i z h o to v e n í p o u žil k o n š t r u k té r Mac C ready, m ôžem e n apo d o b n iť p ri vý rob e la m in á to ­ vých ž ŕd ie k p re k op ulov é stany, p ríp a d n e in é ú č e ly .

Oba ko n ce p o lo to v a ru za ro v n á m e p íl­ k o u n a ž e le z o a p i l n í k o m . N a j e d e n k o ­ n i e c n a t i a h n e m e g u m o v ú h a d i c u s li e v i­ k o m z p l a s t i c k e j h m o t y , h a d i c a m u s í byť o p o l o v i c u d l h š i a a k o je d ĺ ž k a v l a s t n e j žŕdky. Na d ru h ý , h o rn ý k o n iec n a ti a h n e ­ m e k ra tš iu h ad icu . Ž ŕdk u um iestn im e z v is lo , li e v ik m u s í byť v y š š i e a k o je j h o r ­ n ý o k r a j k o n i e c h o r n e j h a d i c e m u s í byť t e s n e n a d n á l e v k o u (viď. o b r á z o k ) .

P o stu p výrob y: Na h lin ík o v ú aleb o d u ra lo v ú te n k o ­ ste n n ú žŕd k u v h odného priem eru, tv aru a d lžky n a v in ie m e v rstv u sk lo la m in á tu . Z ačiato k sk le n e j tk a n in y p rile p ím e n a ž ŕ d k u r ý c h l o t u h n ú c i m e p o x y d o v ý m le p i d -

K yselinu c h lo ro v o d ík o v ú (so ľn ú ) n a ­ lejem e o p a tr n e do ro v n a k é h o o b je m u vo­ d y a po o p a t r n o m p r e m i e š a n í p o m a l y n a ­ l e j e m e d o l i e v ik a . P r a c u j e m e v o n k u vo v ä č š e j p l a s t o v e j n á d o b e vo v a n i a p o d ., p r e t o ž e k y s e l i n a c h l o r o v o d í k o v á je s i l n á ž ie ra v in a . B ub lin k y v o d ík a, k to r é v z n ik á jú p r i r o z p ú š ť a n í h l i n í k a , u n á š a j ú so s e ­ b o u k y s e l i n u a z a b e z p e č u j ú je j c i r k u l á ­ ciu. Ak v š a k p o u ž i j e m e z á k l a d n ú ž ŕ d k u s h ru b š ím i ste n a m i b u d e m e m u siet k y se ­ lin u po o p o tr e b o v a n í vym eniť za č e rs tv ú . Po ú p l n o m r o z p u s t e n í h l i n í k a , čo p o ­ z n á m e p odľa toho, že la m in á t sp rie sv itn ie , žŕd k u d ô k lad n e v y p lách n em e vodou a n a ­ l e j e m e d o v n ú t r a 1 0 % r o z t o k j e d l e j só d y . N e c h á m e p ô s o b iť 30 m i n ú t a o p ä ť d ô k l a d ­ ne v y p lách n e m e vodou.

'

Ak je p o t r e b n é s p o j o v a ť v ia c ž ŕ d i e k d o h ro m a d y , sta č í nalep iť do je d n e j časti k u s p ô v o d n ej h lin ík o v e j žŕdky, aby sm e d o s t a l i k v a l i t n ý r o z o b e r a t e ľ n ý s p o j. MARTIN SLUKA o b l a s t n á s k u p i n a Č a c h ti c e

A: C e l k o v á z o s t a v a p r i l e p e n í žŕdky. B: M o žno sť s p o j e n i a viacerých p ri le p tan í.

vnútornej

h liníkovej

zložitejších

výrobkov

LITERATÚRA: L e te c t v í a k o s m o n a u t i k a , č. 20, s. 773; č. 25, S. 991.

ročník

55,

1979,

č.

19,

s.

740;

41


Novinky v elektrickom osvetlení Svietidlo je základným technickým vyba­ vením každého jaskyniara. Jeho spoľahlivosť musí byť vysoká. Úmerne tomu zodpovedá sta­ rostlivosť o jaskyniarske svietidlá. Vo vývoji osvetlenia do podzemia sa v zahraničí neustále objavujú inovované výrob­ ky. V našich podmienkach je ešte kvalitné prilbové svietidlo nedoriešeným problémom. Neostáva nič iného, ako doporučiť každému záujemcovi, aby si zaobstaral prilbové svietid­ lo od francúzskej firmy PETZL. Jeho kombi­ nované prilbové svietidlo LASER E 08 s h a ­ logénovou žiarovkou 4 V 0,5 A a piezoelektrickým zapalovačom je vrcholný výrobok svoj­ ho druhu na svete. Zodpovedá tomu aj jeho cena 204,— FF. Okrem Laser-u E 08 Petzl

ADAPTATEUR ADAPTOR

ADAPTÉR

ADATTATORE

ADAPTADOR

vyrába aj samostatné batériové svietidlo ZOOM E 04 a v poslednom čase vyšla firma s no­ vinkou hlavových batériových svietidiel typu ARCTIC E 09 a MIKRO E 03, ktoré sú za­ ujímavé najmä pre horolezcov. Arctic E 09 pracuje s plochou 4,5 V ba­ tériou, ktorá je uložená vo zvláštnom púzdre prevesenom cez jedno plece, alebo len cez krk. Ako zvláštny doplnok sa k nemu predá­ va aj adaptér na tri kusy tužkových baté­ rií 1,5 V. Micro E 03 pracuje s dvoma 1,5 V tužkovými batériami uloženými priamo v tele svietidla, podobne ako svietidlo pražskej Mechaniky za 55,— Kčs, ktorého parametre sa žiaľ s Petzlovými výrobkami nemôžu ani porovnávať. Charakteristika Petzlových svietidiel je zrejmá z tabufky, ktorú sme prevzali z firem­ ného katalógu. Užitočné je zadovážiť si z Francúzska h a ­ logénovú žiarovku 4 V 0,5 A, ktorej firma Petzl reklamuje viditeľné dosvietenie až na vzdialenosť 100 metrov. Životnosť batérie však použitím halogénu úmerne klesá, preto od­ porúčam zabezpečiť si žiarovky 3,5 V, 0,07 A z NDR, čo je jednoduchšie a spoľahlivejšie. Po získaní tejto žiarovky som urobil jedno­ duchý test, pri ktorom sa porovnávala život­ nosť 4,5 plochej batérie VARTA super 3 R 12 so žiarovkami 3,5 V, 0,26 A (výrobok ČSSR) a 3,5 V, 0,07 A (výrobok NDR). HALOGENE

ZOOM ARCTIC 30m

10 m

ZOOME04 ZOOM+ adaptateur E06

ň ČJO 9 Q 144 g

164 g

MICRO E03

98 g

ARCTIC E09

150 g

ARCTIC+ adaptateur E06

170 g

42

Ď 000

3 * 1 ,5V

00

2*ť5V

000 3 x 1,5V

ALKAUN

Spéciale zoom

3,8 V 0,2 A FR0021

Spéciale miera

2,5 V 0,3 A FR0161

Halogéne

4V 0,5 A FR0025

13 h

4 h 25 2 h 30 6 h 30 2h

100 m


Žiarovka

Rovnomerné svetlo plnej intenzity

Intenzita svetla klesla

Núdzovo použiteľné svetlo

Nepoužiteľné svetlo

3,5 V, 0,26 A

do 2 h 30 min.

2 h 30 — 3 h 30

3 h 30 — 4 h 30

nad 4 h 30

3,5 V, 0,07 A

do 7 h

7 h — 11 h

11 h — 20 h

nad 20 h

Intenzita svetla produkovaná žiarovkami bola v mojom teste pochopiteľne rozdielna, no v prípade havárie acetylénového osvetle­ nia v podzemí je podľa testu s 0,07 A žiarov­ kou väčšia nádej na záchranu aj z rozsiah­ lejších jaskynných systémov. Bolo by určite za­ ujímavé zopakovať tento jednoduchý test s citlivým luxmetrom spojeným so záznamovým zariadením.

Poznámka: Batérie VARTA — super NO. 2012.4,5 V/3 R 12 normál sú u nás momentálne na bežnom tr ­ hu v cene 3,20 Kčs/ks, čo je cena veími níz­ ka v porovnaní s cenou za ten istý výrobok na západnom trhu. Doporučujeme vám ich ku­ povať pre dlhšiu životnosť, väčšiu kapacitu aj odolnosť voči vlhku. GUSTÁV STIRÄNYI te chnická komisia


DOKUMENTÁCIA

Nové zameriavanie jaskyne Mieru D o s ia h n u t ím prirodzeného s p o j e n ia D e m ä n o v s k e j j a s k y n e M ie ru a D e m ä n o v s k e j j a s k y ­ n e S lo bod y sa z a č a lo h o v o riť o o n a jd l h š o m j a s k y n n o m s y s t é ­ m e n a S lo v e n sk u . Keď sa s p o ­ č ít a li dosiaľ p u b l ik o v a n é dĺžk y j a s k ý ň p a t r i a c i c h do D e m ä n o v ­ s k é h o sy s té m u , v ý sle d o k bol vyše 21 km . Za p o z o rn o sť v š a k stálo, že v ä č š in a ú d a jo v p r e ­ v z a tý c h je s t a r á 20 — 30 r o ­ kov. Žeby sa za t e n č a s n ič n e ­ ob jav ilo? M noh é b ú rliv é d e b a t y v y ­ ú stili do r o z h o d n u ti a : z a m e r i a ­ m e D e m ä n o v s k ú j a s k y ň u M ie­ ru s takou presnosťou a tak p o d r o b n e , a k o s a len b u d e dať. A a b y to n e b o li l e n reči, z a ­ č a li sa p r e b e r a ť p o d ro b n o s t i . D ô le žitým i o t á z k a m i boli: k to a ako . Hoci o b l a s t n á s k u ­ p i n a D e m ä n o v s k á Dolin a má s c h o p n ý k á d e r ľudí, p r e d s a len zam eriavanie dotera znám ych jaskynných p ri e s to ro v , ktoré o d h a d u j e m e n a v iac a k o 1Q km, n ie je v s i l á c h ú z k e h o o k r u h u ľudí. Tí, k t o r í sa v e n u ­ jú m e r a n i u v j a s k y n i a c h vedia, a k é o b tia ž n e je u d rž a ť r o v n a k ú sústredenosť m eračov a pom oc­ níkov. P o m o c n íc i sa č a s to n u ­ dia a m r z n ú . N á s l e d n e — p o ­ dľa m o ž n o s tí ih n e ď — v y n a k l a ­ dajú značnú energiu na p ln e ­ n ie „ n e m o ž n ý c h p o ž ia d a v i e k “ m e r a č a . Ak si m e r a č n á j d e n a t r i a k c i e za se b o u t ý c h istý c h ľudí, š e p k á sa o ňom , že o v l á ­ d a o k u l tn é vedy a hy pnó zu. P re to sú o b y č a j n e p o m o c n íc i m e r a č a v e r b o v a n í z ja s k y n n ý c h elévov, k t o r í n e tu š ia , do č o h o idú. D r u h ú a k c i u a b s o l v u jú zo slu šn o s ti, a le ď alšie z v y č a jn e o d m ie t a j ú , n a j m ä ke ď „ p r i č u c h ­ li“ k iným j a s k y n ia r s k y m s l a s ­ t ia m a r a d o s t ia m . Len jed in c i s m i m o r i a d n e v y v in u to u t r p e z ­ livosťou sa d á v a jú z lá k ať na v iac a k o t r i m e r a č s k é a k cie.

44

M e r a č s t v o je v e d n á d i s c i p ­ lín a, k t o r á je d o b r e t e o r e t i c k y p r e p r a c o v a n á . Na z a č i a t k u sm e s ťažk ým s r d c o m z a v r h l i t a k é p r o g r e s í v n e m e t ó d y m a p o v a n ia , a k ý m i s ú d r u ž ic o v é a le b o a s ­ poň l e t e c k é sn í m k o v a n i e . R e á l ­ n e jš ie sa javilo p o u ž itie d o ­ s t u p n e j š í c h p o m ô co k , a k o sú teo d o lit, z á v e sn ý k o m p a s , či topofil. Je z a u jím a v é , že n a o t á z ­ n o m použití d r u ž ic o v é h o a le b o l e t e c k é h o s n í m k o v a n i a sm e sa zhodli, a v š a k u v e d e n é p r í s t r o ­ je s a st a li p r e d m e t o m v á š n i ­ vých sp o ro v . D o d n e s sm e sa v p o d s t a t e n e d o h o d li, a le n a z a ­ m e r a n i e j a s k y n e M ieru sa k o m ­ p r o m is n e d o h o d lo n a s l e d ó v n é :

T ak ý to p o s t u p p r á c b u d e sam ozrejm e vyžadovať zap o je ­ nie š i r o k é h o o k r u h u ľudí, k t o r í sa zao b e rajú m eran ím v jask y ­ n i a c h . Z v a ž o v a la s a p r e to m o ž ­ nosť vy tv o riť viac — m e n e j s a ­ m o s t a t n é s k u p in y , k t o r ý m by sa p r i d e l i la u r č i t á o b las ť j a s k y n e a t ú t o by s p r a c o v a l i. Veľmi ži­ vo sa d i s k u t o v a l a o t á z k a m e ­ r a n i a to p o filo m . Je d o s t a t o č n e p r e s n ý ? S a m o z re jm e , po u ž itie to p o filu , a k o n a p o k o n k a ž d e j m e r a č s k e j p o m ô ck y , m á svoje v ý h o d y a j n e v ý h o d y . D ospeli sm e k n á z o r u , že je h o p o u ž i ­ tie je n a j v h o d n e j š i e p r e d e t a i l ­ ný p r a c o v n ý n á č r t , n a j m ä p r i e ­ st o r o v so zložitým p r i e b e h o m .

— p r e to ž e časť p r i e s to r o v jaskyne (k o n k rétn e sp rístu p ň o ­ v a n ý o k r u h ) sa z a m e r a l teodolitom , je n e p r í p u s t n é p o k ľ a čo vať a s p o ň v h l a v n ý c h ť a h o c h a veľkých p ries to ro c h m enej p r e s n o u m e t ó d o u ( o b ja v ila sa m ožno sť použiť t e o d o l i t K e r n DKM 2-AE s o p t o e l e k t r o n i c k ý m d i a ľ k o m e r o m DM 501), — p r i e s t o r y n á r o č n é no p o ­ hy b č lo v e k a a v s ú č a s n o m p o ­ z n a n í o k r a j o v é č a s ti j a s k y n e z a ­ m e ra ť z á v e s n ý m b a n s k ý m k o m ­ p a so m a le b o t e o d o lito m , — zachovať p o treb n ú m ie ­ r u p r e s n o s t i , k o m p a s o v é ťahy a le b o t o p o f ilo v é m e r a n i a sa votknú m edzi body z ák lad n éh o po ly g ó n u , — za k o o r d i n á c i u j e d n o t l i ­ vý ch m e r a n í z o d p o v e d á obi. skupina Dem änovská Dolina, ktorá z h r o m a ž ď u j e č ia s t k o v é m e r a n ia , — s ú r a d n i c e p o ly g ó n o v ý c h bodov, a k o a j b o d o v p o l o h o p is ­ n e j siete, b u d ú v JSTK, — v ytvo riť m a p u ja s k y n e v m ie r k e 1 : 500, k t o r á by z a ­ c hytávala stav prieskum u jas­ k ynn ý ch p riestorov k d átum u p o s l e d n e j m e r a č s k e j a k cie.

Hoci p r í p r a v n é p r a c o v n é s t r e t n u t i e tr v a l o dlho, n e v y r i e ­ šili s a v š e t k y p r o b l é m y ( j e d ­ n o t n é z n a č k y ) , a le n a z a č a t i e p r á c sm e v š e tk o p o d s t a t n é d o ­ hodli. Na prvý p riesk u m o d c h á ­ d z a s k u p i n a Paľo H e r ic h , Jano Dzúr, D ušan Diko a a u t o r s cieľom u r č iť v ý c h o d is k o v é b o ­ dy a oz nač iť m ie s t a n o v é h o p o ly g ó n u . Po d v a n á s t i c h h o d i ­ n á c h je l o k a l i z o v a n ý c h 30 b o ­ dov. Je z a č ia t o k a p r í l a a prv ý k r ô č ik sa u ro b il. S k o r o r á n o d ň a 9. m á ja 1987 p r i c h á d z a do D e m ä n o v s k e j d o lin y m e r a č s k á s k u p i n a : š t y ­ r i a č le n o v ia o b l a s t n e j s k u p i n y H andlová a tra ja m erači a fi­ g u r a n t i z B a n s k ý c h s t a v ie b P r i e ­ vidza. P r i n i e s li so s e b o u h o d ­ n o t n ý n á k l a d : t e o d o l i t K e rn s d i a ľ k o m e r o m . N e s l e d u je p o r a ­ da, p r e z l i e k a n i e a p o to m p r e ­ s u n c ez D e m ä n o v s k ú j a s k y ň u S lo b o d y do j a s k y n e M ieru, k d e s a od R á z c e s ti a z a č ín a v l a s tn é m e r a n ie . Posta viť s t a tí v y je p re skú sen ý ch m eračo v otázka chví­ le. S t a b iliz u je sa p rv ý b o d a m e r a n i e z ač ín a . F u s e k , Píš a G ebrltn, k o le g o v ia n á š h o jas-


V ytyčovanie

nového

polygónu

v

kyniara Diku sa r u t i n o v a n e p ú šť a jú do m e r a n ia . Cas n e n á p a d n e plyn ie. Vo v e ľ k ý c h p r i e s t o r o c h je m e r a n i e p o m e r n e r ý c h l e ( t r i až šty r i s t a n o v i š t i a za h o d i n u ) , a le v n íz k y c h a ú z k y c h m ip s ta c h sa veľmi z d r ž i a v a m e . Z á m e r u p r e d i a ľ k o m e r t r e b a viesť tak , a b y v jej ok o lí a s p o ň 20 cm bol voľný p r i e s to r . P r i j e d n e j zo zám er d iaľkom er n epracoval. D e ta iln o u p r e h l i a d k o u t r a s y z á ­ m e r y sa zistilo, že d o o k r u h u l ú č a z a s a h u j ú m a l é s t a la k t it y . Na n i c h sa lú č z o sla b u je , p r í ­ s t r o j t e n t o n ie je s c h o p n ý v y ­ hod notiť. Rozm ýšľali s m e p r e ­ s t a v a ť body, a le n a k o n i e c sa p ou ž ilo k l a s i c k é m e r a n i e d ĺž k y p á s m o m . Na c elo m h la v n o m ťa h u k D e m ä n o v s k e j ľ ad ovej j a s k y n i bolo jed in é . P o s ta v ilo sa e š t e n ie k o ľ k o b o d o v a p r v á č asť bola h o to v á . M e r a n ie t r ­ valo n e c e lý c h 14 h o d ín . Pokiaľ n a s k a k o v a l i č ís lic e na d isp ley, o d h a d o v a l i sm e, a k á b u d e n a j ­ bliž šia d ĺžk a . Keď sa p r i p r a v o ­ vali m i e s t a bodov, d ú f a li sm e, že a s p o ň n ie k o ľ k o z á m e r b u d e d l h š í c h a k o 100 m. Až k p o ­ s l e d n é m u b odu sm e z á m e r u b líz k u s t o v k e n e n a m e r a l i . Žeby p o s l e d n á ? A n a o z a j, d is p l e y z a ­

D e m ä n o v s k e j ^ j a s k y n i M ie ru .

sv ie til do jask y n n ej tmy: 100,672.;Sláva, a s p o ň j e d n a zám e r a je n a d sto v k u . O d v a m e e s i a c e n e s k ô r sa p o k r a č o v a lo v m e r a n í z h l a v n é ­ ho ťa hu n a p o s c h o d ie k C h o d ­ be v a to v ý c h jaz ie r o k . Okno, c ez k t o r é sa d a l viesť p o l y g ó ­ no vý ťah, bolo v k v a p ľ o p á d e . Kým sa v y b e r a l o v h o d n é m ie sto na ď alší bod, s t r á v il i sm e m n o ­ ho h o d í n lez en ím po k v a p ľ o ­ p á de. Nájsť o p t i m á l n e m ie sto n e b o lo j e d n o d u c h é . Keď sm e ho k o n e č n e n a šli, n a s t a l a c h ú l o s ­ tiv á o p e r á c i a s p o s t a v e n í m s t a ­ tívu. P ri i n š t a l o v a n í z r k a d l a na m e r a n i e d ĺ ž k y d o šlo t a k m e r k n e h o d e . N o h a s t a tí v u sa s k ĺ z ­ la po s i n t r i a len d u c h a p l n ý z á k r o k z a b r á n i l jeho p á d u do 20 m e t r o v e j hĺb k y . Až n a v ŕ t a ­ ním d i e r o č k y b ola p o lo h a s t a ­ tív u d o s t a t o č n e sta b il n á . Diaľk o m e r sa n a to m to c h ú lo s tiv o m m ie s t e p r e i s t o tu n e p o u ž il. Na p o h o d l n e j š í t e r é n sm e sa d o ­ s t a li až po p i a t i c h h o d i n á c h . M eranie sa rozbehlo v p re d ­ c h ád zajú cich o b rátk ach . Z am e­ r a lo s a e š t e 12 bodov. Z j a s k y ­ n e sm e vyšli v noci. Na d r u h ý d e ň s a p o k r a č o ­ valo v z a m e r i a v a n í C ho dby v a ­ t o v ý c h jaz ie ro k . Hoci sú jej

F o to : M. L u t o n s k ý

p r i e s t o r y ro z ľa h lé, p okiaľ ide o m e r a n i e n ie je to j e d n o d u ­ ch é . P r á c a p o s t u p o v a la p o m a ly kvô li u n i k á t n e j s i n t r o v e j v ý p l ­ ni. P r e šlo leto a s j e s e n n ý m i d a ž ď a m i sm e opäť v ja sky ni. O k lie š te n á z o s t a v a d o k o n č u je ro b o t u z leta. D o m e r ia v a sa p o ­ ly g ó n v h o r n o m p o sc h o d í a c e ­ lá G u ličk o v á c h o d b a . P o s le d n é m e r a n i e p o l y g ó n u sa u s k u t o č ­ nilo v d e c e m b ri, keď je na p r o g r a m e K ostn ic a. Jej p r i e s t o ­ r y sa z a m e r a l i za j e d e n deň, t a k ž e o s t a to k č a s u v e n u je m e f o t o d o k u m e n t á c ii . K o s tra m a p y je h otov á. Ď a l­ šie m e r a n i e b u d e a z d a e š t e n á ­ r o č n e jš ie . V n a jb liž š o m o b d o ­ bí c h c e m e „ obaliť“ k o s t r u j a s ­ k y n e v yužitím fo t o p ro fil o v a n i a a n a jm ä p ripojiť n a m i z a m e ra r a n ý p o ly g ó n o v ý ťah n a body v D e m ä n o v s k e j ľ adov ej j a s k y ­ ni. Tým b u d e m o žn osť v yko na ť kontrolu presnosti m erania po­ l y g ó n o v é h o ťahu. V y k ro č ili sm e. Časť p r á c e je hoto vá. R e alita n o v é h o m a ­ pového plánu Dem änovskej ja s­ k y n e M ieru sa blíži. MARTIN LUTONSKÝ o b la stn á sk u p in a H andlová

a

Ä * - “


Pav ol Bella

Najdlhšie a najhlbšie jaskyne na Slovensku D ô sled k o m in te n z ív n e h o sp e le o lo g ic ­ k é h o p r i e s k u m u sú o bjavy n o v ý c h p o d z e m ­ n ý c h p r i e s t o r o v , č ím d o c h á d z a k č a s t ý m zm enám v tab u ľk ác h n ajd lh ších a n a jh lb ­ ších jaskýň. Na S lo v en sk u ich n a p o s le ­ d y z o s t a v i l J. H l a v á č ( S p r a v o d a J SSS, ro č . 17, č. 1 — 2, Lipt. M i k u l á š 1 98 6), k t o r ý u v ied o l d vadsať n a jv ä č šíc h ja sk ý ň v oboch k a t e g ó r i á c h so s t a v o m k 1. 1. 1986. N a z a s a d n u t í K o m is ie p r e s p e l e o l o g i c k ú d o ­ k u m e n t á c i u 13. 4. 1988 v K o š i c i a c h s a u zn iesla p o žiad av k a v y p raco v an ia novších ta b u lie k z a h ŕň a jú c ic h ja s k y n e d lh šie ako 500 m a s v ä č š í m v e r t i k á l n y m r o z d i e l o m , a k o 50 m. K i c h r e a l i z á c i i s a p r i s t ú p i l o v M ú z e u v ý v o ja o c h r a n y p r í r o d y v L ip ­ t o v s k o m M i k u lá š i , k d e n a o d d e l e n í d o k u ­ m e n tá c ie a in f o rm a tik y sa o k r e m in é h o ti e ž c e n t r a l i z u j ú ú d a j e o k r a s o v ý c h j a ­ v o c h n a ú z e m í SSR. V s ú č a s n o s t i e v i d u j e m e 2567 j a s k ý ň , z k t o r ý c h je 45 d l h š í c h a k o 500 m a 75 s v ä č š í m v e r t i k á l n y m r o z d i e l o m a k o 50 m. Z isten ím tejto s k u to č n o s ti sa sta n o v il p o ­ čet jask ý ň v oboch tab u ľk ác h n a p äťd e­ s i a t. P r v o t n é ú d a j e o d l ž k a c h a h ĺ b k a c h b o li z í s k a n é z m a t e r i á l o v n a c h á d z a j ú c i c h sa v m ú z e u (p u b lik ácie, z á v e re č n é s p r á ­ vy, s p r á v y o b l a s t n ý c h s k u p í n , t e c h n i c k é d e n n í k y , p l á n y j a s k ý ň , . . . j . j a s k y n e b o li z a č l e n e n é d o o r o g r a f i c k ý c h c e lk o v , p o d c elk o v a č a stí podľa g e o m o r fo lo g ic k é h o č l e n e n i a SSR, k t o r é v y p r a c o v a l i E. M a z ú r a M. L u k n i š ( G e o g r a f i c k ý č a s o p i s , ro č . 30, č. 1, B r a t i s l a v a 1978). N e s k ô r s m e t a ­ buľky p red lo žili č le n o m P red sed n íctv a SSS a K o m is ie p r e s p e l e o l o g i c k ú d o k u ­ m e n tá c iu , v ed ú cim o b la s tn ý c h sk u p ín i vy­ b r a n ý m č l e n o m SSS n a p r i p o m i e n k o v a n i e . O k re m to h o sm e n ie k to r é s p o r n é in f o r m á ­ c ie o s o b n e k o n z u l t o v a l i so z a i n t e r e s o v a ­ n ý m i o s o b a m i . V ý s l e d k o m b o la a k t u a l i z á ­ c ia ú d a j o v , t i e ž s m e z í s k a l i n o v é p o d n e t y k sp ôsobu zo sta v o v a n ia tab u liek . Skôr ako u v e d i e m e t a b u ľ k y so s t a v o m k 30. 9. 1988, zm ien im e sa o p ro b lé m o c h , s k to rý m i sm e sa stre tli p o čas ich zostav o v an ia. V rá m c i č in n o sti S lovenskej sp e le o lo ­ g ick ej sp o lo č n o s ti n e b o li zatiaľ p rija té

46

je d n o tn é z á s a d y s ta n o v e n ia d ĺžk y ja s k y ­ ne, h o c i sa n a ic h p o tr e b u av izo v a lo n a v ia c e rý c h m e d z in á ro d n ý c h fó r a c h (n ap r. 7. m e d z in á ro d n ý sp eleo lo g ick ý k o n g re s v S h e f f i e l d e r o k u 1 9 7 7 ). T e o r e t i c k y i d e á l ­ nu d ĺžk u p re d s ta v u je d ĺž k a kriv ky p r e ­ c h á d z a jú c e j s tre d o m d ielčich p rie č n y c h p r o f i l o v , p r i č o m s a z d ô r a z ň u j e je j s p o j i ­ tosť v c e l e j j a s k y n i . U r č e n i e jej d ĺ ž k y je z n a č n e o b tia ž n e . P re to by sa m a li v y č le ­ ňovať m o rfo m e tric k y k v ázih o m o g én n e č a s ­ ti j a s k y n e , k t o r ý c h d ĺ ž k u b y r e p r e z e n t o ­ vala ú se č k a m ed zi stre d o v ý m i bo d m i k r a j ­ n ý c h p r i e č n y c h p r o f i l o v . R o z d ie l m e d z i i d e á l n o u a s t a n o v e n o u d ĺ ž k o u by z á v i s e l o d s t u p ň a r o z l i š o v a c e j ú r o v n e , t. j. o d m n o ž s t v a v y č l e n e n ý c h č a s t í v ja s k y n i . Č ím b y b o l i c h p o č e t v ä č š í , t ý m b y s a s t a n o v e n á d ĺ ž k a v ia c b l í ž i l a k i d e á l n e j d ĺž k e . V l i t e r a t ú r e v š a k v r á m c i t e j t o zásady pozorujem e v n iek to rý ch prípadoch u p la tn e n ie p rin cíp u k o n tin u ity je d n o tli­ v ý c h s u .s e d n ý c h ú s e č i e k , i n d e p r i n c í p d i s ­ k o n t i n u i t y . O p o d s t a t n e n o s ť i c h p o u ž i t i a je p r e d m e to m diskusií. Z d e tailn ejšej n ero zp ra c o v a n o sti d a ­ nej p ro b le m a tik y v y p lý v a aj d o te r a jš ia o jed in elo sť p o u ž itia te jto z á s a d y p ri s t a ­ n o v e n í d ĺ ž k y j a s k y n e . D ĺž k y j a s k ý ň u v e ­ d e n ý c h v t a b u ľ k á c h b o li s t a n o v e n é a u t o r ­ m i s r ô z n y m i p r í s t u p m i r i e š e n i a . K eďže ic h p r e h o d n o t e n i e b y b o lo č a s o v é v e ľm i náro čn é, resp ek tív e p ra k tic k y v sú č a s­ n o s t i n e r e a l i z o v a t e ľ n é (v m n o h ý c h p r í ­ p a d o c h n ie s ú d o s i a ľ z h o t o v e n é p l á n y n a t a k e j ú r o v n i , z k t o r ý c h by s a m o h l i ú p r a ­ vy u s k u t o č n i ť ; d o k o n c a n ie k to ré časti ja s k ý ň n ie sú vôbec z a m e r a n é a ich d ĺž k a sa u rč u je o d h a d o m ) , u v á d z a m e ich p ô v o d ­ n é h o d n o t y . T ie t o s m e p o d ľ a p o t r e b y a k ­ tu a l i z o v a l i . V tab u ľk e n a jd lh š íc h ja s k ý ň sú z a ­ h rn u té jask y n e s n ajv äč ším v e rtik á ln y m ro z d ie lo m m ed zi n a jv y šším a n a jn iž ším b o d o m . T e n t o r o z d i e l je j e d n o z n a č n e u r ­ čený. M eran é h o d n o ty sm e z a o k rú h lili na c elé m etre. N ie v š e t k y u v e d e n é ú d a j e v o b o c h tab u ľk ác h sú v ýsledkom k o n k ré tn y c h m e ­


ran í. N ie k to ré i veľm i v ý z n a m n é ja s k y n e n i e s ú d o s i a ľ ú p l n e z a m e r a n é . Vo v i a c e ­ rý c h o b la stn ý c h sk u p in á c h sa n ev en u je d o k u m e n ta č n e j č in n o s ti v eľká pozornosť. N o v o o b jav en é p rie sto ry sa č a sto m a p u jú až po u r č ito m ča se , čím v ý sle d o k o b ja ­ vu ih n eď n e n a d o b ú d a h o d n o v e r n ú in f o r ­ m a č n ú h o d n o tu . N e sk ô r sa sp e le o lo g ic k ý p r ie s k u m z a č ín a realizo v ať n a in ý ch lo ­ k a litá c h . Tým v m n o h ý c h p ríp a d o c h n a ­ ra s tá ten d e n c ia sk o réh o n e u k o n čen ia zá­ k la d n e j m apo vej d o k u m e n tá c ie p rv o b ja ­ v e n ý c h p o d z e m n ý c h častí. O k re m to h o sa stre tá v a m e s p rip o m ien k am i u p o z o rň u jú ­ c im i n a n e ú p l n é z a m e r a n i e v š e t k ý c h č a s ­ tí j a s k ý ň , h o c i s a u ž r a z m a p o v a l i s p r e ­ z en to v a n ím vý sledk ov v lite ra tú re , p r i­ čom sa do ú v ah y n e b e rú n e s k ô r o b ja v e ­ n é p r i e s t o r y . T e n t o p r o b l é m , a k o aj j e h o príčin y , n e m ô ž e m e ab so lu tiz o v a ť p re v š e t­ ky o b la s tn é sku p in y . K eď že n e p r e d p o k l a d á m e j e h o s k o r é v y r i e š e n i e , za ú č e l o m p o d a n i a n a j a k t u á l ­ n ejších in fo rm ácií sm e p re to p rip o č íta ­ li k z a m e r a n ý m č a s t i a m j a s k ý ň i d l ž k u aleb o h lb k u u rč e n ú o d h a d o m , v n ie k to ­ r ý c h p r í p a d o c h aj v o d i a c o u p o t á p a č s k o u š n ú ro u . D ĺžka aleb o h lb k a a n i je d n e j ja s ­ k y n e u v e d e n e j v t a b u ľ k á c h n i e je u r č e n á i b a o d h a d o m , t. j. a s p o ň jej u r č i t á č a s ť 4bola z a m e r a n á . Ú d a je , k d e s m e k z a m é r a n ej časti p rip o čítali o d h a d n u té ho d n o ty dĺžky aleb o hĺbky, sú n á le ž ite o z n a č e n é

( n a p r í k l a d c c a 3300 m ) . P o d ľ a v e ľ k o s t i o d h a d n u té h o ú se k u sa k ú d ajo m p rira d i­ li p r í s l u š n é d o p l ň u j ú c e z n a č k y (viď. p o ­ znám ku). Za s p o lu p r á c u p ri z o sta v o v a n í ta b u ­ li e k ď a k u j e m F. B e r n a r d o v i č o v i , P. Č a rn é m u , In g . J. D z ú ro v i, Ing . M. E r d ô s o v i , In g . J. F a š k o v i , R ND r. Ľ. G a á lo v i, P. Heri c h o v i , P. H i p m a n o v i , In g. J. H la v á č o v i , RNDr. Z. H o c h m u t h o v i , CSc., R ND r. J. H o v o r k o v i, F. J i r m e r o v i , In g . S. K á m e n o vi, R. K a n k u l o v i , Ing . L. K o v á č o v i, Ing. M. L a lk o v i č o v i, R ND r. P. M i tt e r o v i, CSc., In g. Š. M l y n á r i k o v i , Ing . P. M r á z ik o v i, R ND r. J. N o v o t n é m u , R ND r. S. P a v l a r č í k o v i, E. P i o v a r č i m u , R ND r. M. S lu k o v i, M. Š té c o v i, I. T e r n u š č á k o v i , In g . J. T h u r ó c z y m u , In g . J. T u li s o v i a M. V eličo vi.

Poznámka: označenie ných odhadom

veľkosti

úsekov

urče­

značka

veľkosť úseku do 10 m

*

11 — 50 m

,,,

51 — 100 m 101 — 200 m 201 — 500 m 501 — 1000 m nad 1001 m

NAJDLHŠIE JASKYNE í.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Systém Demänovských jaskýň (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) Stratenská jaskyňa (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj) Jaskyňa Mŕtvych netopierov (Nízke Tatry, Ďumbierske Tat­ ry, Ďumbier) Domica — Čertova diera (Slovenský kras, Silická plani­ na) Starý hrad (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) Jaskyňa v Zaskočí — Na Predných (Nízke Tatry, Ďumbier­ ske Tatry, Demänovské vrchy) Javorinka (Tatry, Východné Tatry, Vysoké Tatry) Čachtická jaskyňa (Malé Karpaty, Čachtické Karpaty, Nedze) H arm anecká jaskyňa (Veľká Fatra, Bralná Fatra) Bobačka (Spišsko-gemerský kras, Muránska planina)

cca 22 500 m 18 545 m

*******

cca 8 000 m 5 900 m

* * * *

5 101 m 5 034 m cca 3 300 m

******

2 950 m cca 2 500 m 2 148 m

* * * * * *

47


11. 12. 13. 14. 15. CD tH

18 ,19. 20. 21.-22. 23. 24.-25.

26. 27.-28. 29. 30. 31. 82. 33. 34.-35. 36.-37. 38. 39.-40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.-47. 48. 49. 50.-54.

48

Jasovská jaskyňa (Košická kotlina, Medzevská pahorkati­ na) Liskovská jaskyňa (Podtatranská kotlina, Liptovská kotli­ na, Chočské podhorie) Bystrianska jaskyňa (Horehronské podolie, Bystrianske podhorie) Belianska jaskyňa (Tatry, Východné Tatry, Belianske Tatry) Stanišovská jaskyňa (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demä­ novské vrchy) Ardovská jaskyňa (Slovenský kras, Silická planina) Jaskyňa Skalistého potoka (Slovenský kras, Jasovská pla­ nina) Gombasecká jaskyňa (Slovenský kras, Silická planina) Brestovská jaskyňa (Tatry, Západné Tatry, Roháče) Suchá Jaskyňa č. 1 (Velká Fatra, Hôľna Fatra) Jaskyňa v Zlomiskách (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, De­ mänovské vrchy) K rásnohorská jaskyňa (Slovenský kras, Silická planina) Dobšinská ľadová jaskyňa (Spišsko-gemerský kras, Sloven­ ský raj) , Moldavská jaskyňa (Košická kotlina, Medzovska pahorka­ tina) Nová Stanišovská jaskyňa (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) Drienovská jaskyňa (Slovenský kras, Jasovská planina) Javorová priepasť (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demä­ novské vrchy) Silická ľadnica (Slovenský kras, Silická planina) Jaskyňa na Kečovských lúkach (Slovenský kras, Silická planina) Jaskyňa v ponore Jašteričieho Jazera (Slovenský kras, Si­ lická planina) Okno (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) Ponická jaskyňa (Zvolenská kotlina, Zvolenská pahorkati­ na) Milada (Slovenský kras, Silická planina) Hrušovská jaskyňa (Slovenský kras, Silická planina) Suchá jaskyňa (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy] , Driny (Malé Karpaty, Pezinské Karpaty, Smolenická vrcho­ vina) Psie diery (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj) Jaskyňa nad vyvieračkou (Malá Fatra, Krivánska Fatra, Krivánske Veterné hole) Bystriansky závrt (Horehronské podolie, Bystrianske pod­ horie) Kunia priepasť (Slovenský kras, Jasovská planina] Veľké Prepadlé (Malé Karpaty, Pezinské Karpaty, Homoľské Karpaty) Zlatá diera (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj) Teplica (Spiško-gemerský kras, M uránska planina) Gemersko-teplická jaskyňa (Slovenský kras, Koniarska pla­ nina) Jaskyňa Slnečného lúča (Nízke Tatry, Ďumbiérske Tatry, Demänovské vrchy) Brzotínska jaskyňa (Slovenský kras, Plešivská planina) Mojtlnska priepastná jaskyňa (Strážovské vrchy, Zliechovská hornatina, Strážov) Medvedia jaskyňa (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj) Podbanište (Revúcka vrchovina, Železničke predhorie) Homoľa (Spišsko-gemerský kras, Muránska planina) Jaskyňa na Rúbani (Strážovské vrchy, Zliechovská h orn ati­ na, Strážov) Javorina — Medvedia jaskyňa (Veľká Fatra, Lysec) Márnikova jaskyňa (Horehronské podolie, Heľpianske podo­ lie] Občasná vyvieračka (Tatry, Západné Tatry, Červené vrchy)

2 122 m 2120 m cca 2 000 m 1 752 m 1 680 m cca 1 600 m cca 1 600 m 1 525 m 1 450 m 1 400 m cca 1 300 m cca 1300 m 1 232 m cca 1 200 m cca 1 200 m 1140 m cca 1100 m cca 1100 m 1 010 m cca 1000 m 930 m cca 900 m 800 m 780 m 780 m 650 m cca 650 m cca 620 m 600 m 600 m 597 m 593 m cca 550 m 510 m 507 m 500 m cca 500 m 487 m 456 m 450 m cca 450 m 450 m 450 m 450 m


N A JH L B Š IE JASKYNE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.-26. 27. 28. 29.-31.

32.-33. 34. 35.-39.

40.-42. 43. 44.-46.

Starý hrad [Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) Javorová priepasť (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demä­ novské vrchy) Jaskyňa Mŕtvych netopierov (Nízke Tatry, Ďumbierske Tat­ ry, Ďumbier) Jaskyňa v Zaskočí — Na Predných (Nízke Tatry, Ďumbier­ ske Tatry, Demänovské vrchy) Kunia priepasť (Slovenský kras, Jasovská planina) T ristárska priepasť (Tatry, Východné Tatry, Belianske Tatry) Stratenská Jaskyňa (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj) Čertova diera (Slovenský kras, Horný vrch) Brázda (Slovenský kras, Silická planina) Systém Demänovských Jaskýň (Nízke Tatry, Ďumbierske Tat­ ry, Demänovské vrchy) Javorinka (Tatry, Východné Tatry, Vysoké Tatry) Bystriansky závrt (Horehronské podolie, Bystrianske podhorie) Belianska Jaskyňa (Tatry, Východné Tatry, Belianske Tatry) Malá Železná priepasť (Slovenský kras, Silická planina) Veľká Buková priepasť (Slovenský kras, Silická planina) Ponorná priepasť (Slovenský kras, Silická planina) Veľká ľadová priepasť (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, De­ mänovské vrchy) Diviačia priepasť (Slovenský kras, Plešivská planina) Veterná priepasť (Slovenský kras, Horný vrch) Jaskyňa Slnečného lúča (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) t Dobšinská ľadová jaskyňa (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj) Michňová (Spišsko-gemerský krps, Muránska planina) MoJtínska priepastná Jaskyňa (Strážovské vrchy, Zliechovská hornatina, Strážov) Zvonivá Jama (Slovenský kras, Plôšivská planina) Obrovská priepasť (Slovenský kras, Dolný vrch) Silická ľadnica (Slovenský kras, Silická planina) Kosienky (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry. Demänovské v r­ chy) Priepasť v Sivom vrchu (Tatry, Západné Tatry, Sivý vrch) Bystrianska Jaskyňa (Horehronské podolie, Bystrianske podhorie) Jaskyňa na Rúbani (Strážovské vrchy, Zliechovská horna­ tina, Strážov) Jiadný úplaz (Tatry, Západné Tatry, Červené vrchy) Čachtická jaskyňa (Malé Karpaty, Čachtické Karpaty, Nedze) Muflonia priepasť (Slovenský kras, Plešivská planina) Jaskyňa za Bukovicou (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, De­ mänovské vrchy) Dubová priepasť (Slovenský kras, Dolný vrch) Harm anecká jaskyňa (Veľká Fatra, Bralná Fatra) jelenia priepasť (Slovenský kras, Plešivská planina) N etopieria jaskyňa (Spišsko-gemerský kras, Muránska pla­ nina) Priepasť pod Hajagošom (Slovenský kras, Jasovská pla­ nina) Dvojitá priepasť (Slovenský kras, Dolný vrch) Veľká priepasť na Meškove (Veľká Fatra, Šípska Fatra) Šingliarova priepasť (Slovenský kras, Plešivská planina) Veľká Kresanica (Tatry, Západné Tatry, Červené vrchy) Kozia Jaskyňa (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Ďumbier) Malokrivánska priepasť (Malá Fatra, Krivánska Fatra, Krivánske Veterné hole)

424 m 302 m 300 m 284 m 203 m 201 m 194 m 186 m 181 m 173 m 165 m 164 m 160 m 142 m 141 m 135 m 125 m 123 m 120 m 113 m 112 m 105 m 104 m 101 m 100 m cca 100 m 97 m 93 m 92 m 92 m 92 m 90 m cca 90 m 87 m 75 m cca 75 m 75 m 75 m 75 m 72 m 72 m 72 m 71 m 70 m cca 70 m

49


Veľké Prepadlé (Malé Karpaty, Pezinské Karpaty, Homclské Karpaty) 47.-49. Bezodná ladnica (Slovenský kras, Silická planina) Liskovská jaskyňa (Podtatranská kotlina, Liptovská kotlina, Chočské podhorie) Štepnica (Malé Karpaty, Čachtické Karpaty, Nedze) 50.-51. Beckovská jaskyňa (Považský Inovec, Inovecké predhorie) Morňa (Veľká Fatra, Hôľna Fatra)

70 nl 68 m 68 m 68 m 67m 67 m

K názvosloviu vôd v krase V od b o rn ej lite ra tú re o k ra s e sa č a s ­ to s t r e t á v a m e s r ô z n y m i n e s p r á v n y m i t e r ­ m ínm i, k to r é s p r á v n e n e v y sv e tľu jú p o j­ m y a n e v y s t i h u j ú p o d s t a t u jav o v . P r e t o som považoval za p o tre b n é spracovať n á ­ z v o s l o v ie a v ý s l e d k y n i e k t o r ý c h z á k l a d ­ ných term ín o v s ktorý m i sa n ajča stejšie s t r e t á v a m e v s ú v i s l o s t i s o b e h o m vô d v krase. Pri sp ra c o v a n í so m v y c h á d z a l z p la t­ n ý ch česk o slo v en sk ý ch š tá tn y c h n oriem : 1) ČSN 73 6535 — N á z v o s lo v í h y d r o l ó g i e , k t o r á b o l a s c h v á l e n á 8 . 11. 1983 2) ČSN 73 6510 — Z á k l a d n í v o d o h o s p o d á f s k é n ázvosloví, k to r á bo la s c h v á ­ le n á 30. 8 . 1984 3) ČSN 73 6532 — N á z v o s lo v í h y d r o g e o ­ ló g ie , k t o r á b o l a s c h v á l e n á 6 . 9. 1983 4) ČSN 73 5312 — N á z v o s l o v í h y d r o t e c h n ik y , V o d n í t o k y , k t o r á b o l a s c h v á l e n á 8 . 11. 1983. V u v ed en ý ch n o rm á c h sú o k re m čes­ k ý c h v ý r a z o v u v e d e n é aj s p r á v n e s l o ­ v e n sk é v ý razy a názvy. M nohé z te r m í­ n o v s ú p r e v z a t é p r i a m o z n o r i e m RVHP a p r e t o je p o t r e b n é p o v a ž o v a ť i c h z a z á ­ väzné. V iacslo v n é term ín y je m o ž n é v te x t e , p o k i a ľ to n e o h r o z í j e h o z r o z u ­ m i te ľ n o s ť , p r i m e r a n e z j e d n o d u š i ť . V š e t ­ ky t e r m í n y je p o t r e b n é v s ú l a d e s n á z v a ­ mi n o rie m chápať ako term ín y z h y d ro ­ ló g ie , h y d r o g e o l ó g i e , h y d r o t e c h n i k y a o d ­ v e tv í v o d n é h o h o s p o d á r s t v a . Z á u j e m c o m o d p o r ú č a m si p r e š t u d o v a ť t i e t o ČSN v p l n o m z n e n í. V n i c h s ú tie ž o d k a z y n a ď a lšie , k t o r é s u v e d e n o u p r o ­ b l e m a t i k o u s ú v i s ia . T e n t o p r í s p e v o k m á z a ú l o h u v y s v e t li ť n i e k t o r é p o j m y a z j e d ­ n o tiť z á k l a d n é t e r m í n y v o b l a s t i k r a s o ­ v ý c h vôd.

50

CSN 73 6535 reten cia

vody — 1 ) d o č a sn é p riro d z e n é aleb o u m e lé z d rž ia v a n ie vody na p ovrchu te ré n u , v pôde, v k o ry te to k u , v o d n ej n á d rž i 2 ) o b jem vody d o č a sn e z d rž a ­ nej n a p o v rch u terén u , v p ô d e , v k o r y t e to k u , v o d ­ nej n á d rž i apod. 3) r o z d i e l p r í t o k u d o u v a ž o v a ­ n éh o p rie sto ru a o d to k u z n e h o za č a so v ú je d n o tk u p r a m e n i s k o — ú z e m i e so s ú s t r e d e n ý m v ý sk y to m p ra m e ň o v , k to r é sú * vo v z á j o m n o m h y d r o l o g i c k o m vzťahu V ýver — v ýtok p o d z e m n e j vody n a z e m ­ sk ý p o v rch ; výver po d hlad iv d in ou povrchového vodného ú tv a ru sa n azý v a sky tý výver výron — p riro d zen ý n e sú s tre d e n ý výver podzem nej vody na zem ský p o v rc h aleb o pod h la d in u p o ­ vrch o v éh o vodného ú tv aru p r a m e n n á lí n ia — s k u p i n a l i n e á r n e u s p o ­ ria d a n ý c h a vzájo m n e h y d ro lo ­ g ický sú v isia c ic h p ra m e ň o v p ra m e ň — priro d zen ý sú stred en ý výver podzem nej vody na zem ský po­ v rc h aleb o pod h la d in u p o v r­ chového vodného ú tv aru in filtrácia, v sak o v an ie — p re n ik a n ie vo­ dy zo z e m s k é h o p o v r c h u d o pôd a hornín in flu k c ia , v tek an ie — v n ik an ie vody z p o v rc h u te r é n u otvoreným i p u k lin a m i aleb o k ra so v ý m i d u ­ tin a m i do h o rn in o v é h o p r o s tr e ­ d ia č a s r e t e n c i e p o d z e m n e j v o d y — d o b a za k to rú sa p o d z e m n á v oda zdrží v u v a ž o v a n e j ča sti lito sféry


ČSN 73 6510 podpovrchová voda — voda v zem skej k ô r e vo v š e t k ý c h s k u p e n s t v á c h podzem ná voda — podpovrchová voda v k v ap aln o m sk u p en stv e, n e s p rá v ­ ne spodná voda ČSN 73 6532 p u k lln o v á vod a — p o d z e m n á vod a v y p lň u ­ jú ca p u k lin y v h o rn in á c h krasová voda — podzem ná voda v k ra ­ sových d u tin á c h freatick á voda — po d zem n á voda v p r­ vom trv alé zv odnenom k o lek ­ to re pod z em sk ý m p o v rch o m p u k lin a — voľný p rie s to r m edzi p lo ch am i n e sp o jito sti h o rn ín k raso v á d u tin a — d u tin a v zn ik n u tá ro z­ púšťaním h o rn in y vodou p ásm o p re v z d u š n e n ia — časť g e o lo g ic k é ­ ho p ro filu m edzi p o v rc h o m te ­ ré n u a p ásm o m n asý ten ia p á sm o n a sý ť e n ia — časť lito s fé ry v k to ­ rej sú pó ry celko m z ap ln e n é vodou p u k lin o v á p riep u stn o sť — schopnosť h o r ­ n in y p rep ú šťať p u k lin am i te ­ k u tin y pod v p ly v o m h y d r a u l ic ­ kého g rad ien tu k ra so v á p riep u stn o sť — p riep u stn o sť k r a ­ sových du tín n á d rž p o d zem n e j vody — k o le k to r a le ­ bo s ú s t a v a k o l e k t o r o v , k d e d o ­ chádza k n a h ro m a d e n iu vý­ znam ného o b je m u podzem nej v o d y a k j e h o u d r ž a n i u i po p re ru še n í n a p á ja n ia i n f i l t r a č n á o b la s ť — ú z e m i e v h y d r o g e o ­ lo g ick ej š tr u k tú r e k d e n a stá v a in filtrá c ia a k u m u l a č n á o b la s ť — o b la s ť , v k t o r e j n a ­ stáva n ah ro m a d e n ie podzem nej v ody v o b je m e v ý ra z n e v äčšo m ako v o sta tn ý c h častiach h y ­ d ro g eo lo g ick e j š tru k tú r y v ý v e r o v á o b l a s ť — o b la s ť , k d e v y v i e r a p o d ­ zem ná voda n a zem ský povrch in te rm ite n tn ý p ra m e ň — p ra m e ň s p r a ­

v id eln ý m i z m e n a m i v ý d a tn o sti spôsobeným i h y d rau lick ý m i p rí­ č i n a m i ( t l a k o m p l y n o v či p á r , aleb o n á so sk o v ý m ú č in k o m p o d ­ zem ný ch du tín ) občasný p ra m e ň — p ra m e ň k to réh o vý­ d atn o sť v s u c h ý c h o b d o b ia c h k le sá n a nulu e p iz o d ic k ý p r a m e ň — p ra m e ň , k to rý sa o b ja v u je len po veľk ý ch d a ž ­ ďových z rá ž k a c h aleb o po rý ­ c h lo m to p e n í sn e h u a po to m zase na d lh šiu dobu zan ik á krasový p ra m e ň — sú stred en ý výver k r a ­ sovej vody n a zem ský p o v rch v ý r o n o v á p l o c h a — p l o c h a , k t o r o u v y v ie ­ r a p o d z e m n á v o d a zo z v o d n e n é h o p ro s tre d ia n a jeho p o ­ vrch p rú d podzem nej vody — p riesto ro v é ob­ m e d z e n ý sú b o r č a stíc p r ú d ia ­ cej p o d z e m n e j vody podzem ný p rieto k — 1 ] jav — p r e te k a n ie p o d z e m ­ n ej vody u rčitý m p rierezo m zv o dneného k o lek to ru 2 ) m n o ž s tv o p o d z e m n e j vody, k to rá za časovú jed n o tk u p re te k á u rčitý m prierezom zvodneného k o lek to ru C5N 73 6512 k ra s o v ý to k — v o d n ý tok, k to r é h o h y d r o ­ l o g i c k ý r e ž i m je o v p l y v n e n ý k r a s o v ý m i ja v m i p o n o r n ý t o k — v o d n ý to k , k t o r ý v t e k á pod ze m s k ý p o v rc h , obvykle pri p re te k a n í krasovým úze­ m ím p o d z e m n ý t o k — č a sť v o d n é h o t o k u t e ­ čúceho p rirodzene pod zem ským povrchom p o n o r — m iesto v stu p u p o n o rn é h o tok u do p o d z e m n ý c h p riesto ro v v y v ie ra č k a — m iesto, k d e v y stu p u je p o ­ n o rn ý tok z po d zem n ý c h p rie ­ storov na zem ský povrch JÄN ŠAVRNOCH

51


Č IN N O SŤ OBLASTNÝCH S K U PÍN

0 striebre sa nám ani nesnívalo To, ž e m o d e r n á s p e l e o l ó g i a n i e je le n tv r d á p r á c a s č a k a n o m v podzem í, zn alo sti d o k u m e n tá c ie a v e d ec k o v ý sk u m ­ n á čin n o sť v ja s k y n ia c h , ale aj s c h o p ­ n o sť p o h y b o v a ť s a v d r s n o m j a s k y n n o m s y s t é m e , m a ť z m y s e l p r e o r i e n t á c i u , byť zo d p o v ed n ý voči k o lek tív u , fy zick á k o n ­ dícia je d n o tliv c a a m n o žstv o ď alších č in ­ ností a fak to ro v , k to ré m a jú čosi sp o lo č­ n é so s l o v í č k o m „ š p o r t “ . P r e v e r i ť t i e t o sc h o p n o sti m alo p o d u ja tie o rg a n iz o v a n é v M a ď a r s k u „ M e m o r i á l L á s z ló L u k á c s a “ . S m en o m to h to v y n ik ajú c eh o m a ď a r­ s k é h o s p e l e o a l p i n i s t u , k t o r ý z a h y n u l vo V ysokých T a trá c h , sa sp á ja lo m n o žstv o p r í v l a s t k o v . C h a r a k t e r i z o v a l i n i e l e n je h o v ý n im o čn é sc h o p n o s ti ak o sp e le o ló g a a h o ro le z c a , ale v p rv o m r a d e ak o človeka. Bol aj n a š i m k a m a r á t o m a p r e t o z ú c t y k je h o p a m ia tk e sm e n ie k d e v h ĺb k e d u ­ š e c í t il i p o v i n n o s ť z ú č a s t n i ť s a p r e t e k o v p o r i a d a n ý c h k a ž d o r o č n e n a j e h o p o č esť . D r u h ý r o č n í k s a u s k u t o č n i l v d ň o c h 2.— — 4. o k t ó b r a 1987 v B u d a p e š t i . P r a v i d l o s ú ť a ž e h o v o r í , že d r u ž s t v o , k t o r é z í s k a p u t o v n ý p o h á r s a s t á v a ( s a m o z r e j m e , že aj c e l á j e h o s k u p i n a ) z á r o v e ň u s p o r i a d a ­ te ľ o m ď a l š i e h o r o č n í k a . P r e t o s a o r g a n i ­ z á t o r i II. r o č n í k a M e m o r i á l u L á s z ló L u ­ k á c s a s t a l a S p e l e o l o g i c k á s k u p i n a č. 6 z B udapešti. Dva t ý ž d n e p r e d š t a r t o m s m e o b d r ž a ll p r o p o z í c i e sú ť a ž e . S k l a d a l i s a z t r o c h li s t o v f o r m á t u A-4, n a k t o r ý c h b o l h o d i ­ n o v ý r o z p i s c e le j a k c i e , p o d m i e n k y s ú ť a ­ že s o s k r o m n ý m k o m e n t á r o m k u j e d n o t l i ­ v ý m č i n n o s t i a m n a 12 k o n t r o l n ý c h s t a n o v iš t i a c h . P r i l o ž e n á b o l a m a p k a 4,5 k m d l ­ h é h o la b y rin tu ja sk y n e M atyás-hegyi. Pri p re z e n tá c ii sa n a ši m a ď a rs k í k o ­ legovia tv á rili z n a č n e ro z p ačito . N e z a ­ b u d l i n á m p r i p o m e n ú ť , že z a ž i a d n y c h o k o ln o stí n á m n e b u d ú posk y to v ať úľavy

52

n a k o n t r o l á c h a že aj v p r í p a d e n á š h o p rv e n s tv a m u sí p o h á r ostať v M aď arsku. S o b o tň ajšie rá n o sa v y d arilo . S úťa­ ž i a c e c e l k y s a r o z l o s o v a l i , v š e t k o b o lo pripravené. Z d v ad siatich p rih lá se n ý c h tro jč le n n ý c h d ru žstiev n a še farb y o b h a ­ jo v a l i d v e . P r v é so š t a r t o v n ý m č í s l o m š ty ri tv o rili P e te r E rd ély i, Ig o r T a r a P e­ t e r L ó r in c . D r u h é s č í s l o m d v a d s a ť t v o ­ rili L ad islav F ecsu , A rp á d P e tr ík a G ab ­ r i e l S li v k a . O d e v i a t e j h o d i n e s t o j í m e a k o d ru h é d ru žstv o p re d o tv o ro m do jask y n e M a t y á s - h e g y i . Š t a r t o v n á h o r ú č k a , či s k ô r tr é m a sa už d o s ta v ila a n ie a n ie n á s o p u s t i ť . P r i p o m y s l e n í , že s m e s a d o s t a ­

T r e n a ž é r v tá b o r e m e m o r iá lu .

F o to : G. S tib r á n y i


v ili n a š t a r t b e z a k e j k o ľ v e k p r í p r a v y , m á ­ m e z m i e š a n é p o c it y . M n o h o o m aď ar­ sk ý c h ja s k y n ia c h n ev iem e, trať sú ťaže an i sam o tn ú ja sk y ň u n ep o zn ám e a ani z n a ­ losť „ k u c h y n s k e j “ m a ď a r č i n y a s i m n o h o n e p o m ô ž e . N a p a d á n á s , či n e k a z í m e o v z d u ­ šie o z a j s t n ý c h p r e t e k o v , n o c ú v n u ť s a u ž n e d alo . Trať sú ťaže b o la p e r f e k tn e v y z n a č e n á fo sfo resk u jú cim i šípkam i, te d a o z a b lú d e ­ n í n e m o h l o byť a n i r e č i . Šlo l e n o to, k to a k o p o z n á t e r é n a b u d e to v e d ie ť v y ­ užiť. T u s m e b o li vo v e ľ k e j n e v ý h o d e . N u l ­ to u k o n t r o l o u b o l a k o n t r o l a o s o b n é h o v ý s tro ja k a ž d é h o je d n o tliv c a . Za je h o n e ­ ú p l n o s ť či n e v y h o v u j ú c i s t a v s a p r i r a t ú v a li p r v é t r e s t n é b o d y . N a p rv ej k o n tro le sa sp o z n á v a li m i­ n e r á l y . L o s o v a n í m s a v y b r a l o p äť n á z v o v m in e rá lo v , k to r é b olo tr e b a s p r á v n e p r i ­ d eliť k u v y s t a v e n ý m e x e m p l á r o m . Z a j e ­ d e n n e s p r á v n y t y p s a u d e ľ o v a l o 10 t r e s t ­ n ý c h bodov. D ru h o u k o n tro lo u bo la t a k ­ z v a n á „ r ý c h l o s t n á “ . N ie č o p o d o b n é a k o v a u t o m o b i l o v ý c h s ú ť a ž i a c h . Iš lo o z d o l a ­ n ie p r e v a ž n e ú z k y c h p r i e s t o r o v , k t o r é ^ z v ý h o d ň o v a li m e n š íc h a te n š íc h ja s k y n ia ro v . Za k a ž d ý c h 30 s e k ú n d s a p r i d á v a l j e d e n t r e s t n ý bo d.

Ô s m a k o n t r o l a p o z o s t á v a l a zo s p r á v ­ n eh o p relezen ia ú sek u n ad šachtou, k to rá b o l a i s t e n á l a n o v ý m z á b r a d l í m . D e v ia te s t a n o v i š t e b o lo n á r o č n é n a o r i e n t á c i u p o ­ dľa v o p re d p o sk y tn u te j p re d lo h y . V nev y z n a č e n o m te r é n e len podľa m a p y sm e m a l i d ô js ť z a 20 m i n ú t n a ď a l š i e s t a n o ­ v iš te . S ú č a s n e b o lo t r e b a v t e r é n e n á js ť d ô k la d n e u k ry tý p red m et. T restn é body s a u d e ľ o v a l i a ž p o p r e k r o č e n í li m i tu , a l e ­ bo za n e n á jd e n ie p re d m e tu . N a d e sia te j k o n tro le sa p o sk y to v ala p om oc z ra n e n é m u vy tiah n u tím a n asledovným sp u sten ím v p rie p a sti. H o d n o til sa čas, za k a ž d ý c h

N a t r e t e j k o n t r o l e s a v y p l ň o v a l *test, v k to ro m o tá z k y tý k a jú c e sa m a ď a rsk e j s p e l e o l ó g i e b o li p r e n á s v i a c m e n e j l o t é ­ r i o u . Z 25 o t á z o k b o l o m o ž n é s t r a t i ť za k a ž d ú n e s p r á v n u odpoveď 5 bodov. Š tv r­ tú k o n tr o lu tv o ril p r e c h o d po u m e lo vy­ s t r o j e n e j d r á h e l a n a m i . Boli v n e j ú s e ­ ky n a z l a n o v a n i e , v y s t u p o v a n i e , p r e c h o d cez m e d z ik o tv e n ie , tra v e rz , uzo l a je d n a sp o m a ľo v a c ia u z u č k á p u k lin a . Za k a ž d ý c h 15 s e k ú n d s a u d e ľ o v a l j e d e n t r e s t n ý bo d. P i a t a a š i e s t a k o n t r o l a b o l a t a k á fišk á lsk a . Je d n é m u z č le n o v sa u k á z a lo m iesto s u k ry to u vecou a on m al za ú lo ­ h u n a k re s liť p lá n t r a t e tak , aby je h o d r u h p o d ľ a t e j t o m a p k y u k r y t ú v e c n a š i e l . Č as sa m e r a l od z a č a tia k r e s le n ia m a p k y až p o n á j d e n i e u k r y t e j v e ci. Za k a ž d ý c h 30 s e k ú n d s a p r i d á v a l j e d e n t r e s t n ý b od . Na siedm ej k o n tro le o stáv ajú c i tretí č le n , k t o r ý a n i n e k r e s l i l , a n i n e h ľ a d a l , m a l za ú lo h u v tm e uviazať 5 v o p re d u r ­ č e n ý c h u z lo v . Z a j e d e n n e s p r á v n e u v i a ­ z a n ý , či d o k o n c a z le u t i a h n u t ý u z o l s a u d e l o v a l o 10 t r e s t n ý c h b o d o v .

S in tr o ľ a d o v ý s ta l a g m i t.

F o to : M. E liá š

53


15 s e k ú n d j e d e n t r e s t n ý b o d , a l e aj správnosť operácie, bezpečnosť a o p a tr­ n o sť p r i m a n é v r o v a n í so z r a n e n ý m . Je d e n á sta k o n tro la h o d n o tila p re c íz ­ n o sť a j a s k y n i a r s k u s k ú s e n o s ť . Iš lo o sp ráv n e v y stro jen ie p rie p a sti n a vo pred n a in š ta lo v a n ý c h n ito ch . B o d o v ala s a k a ž ­ d á c h y b a oso b itn e. D v a n á sta a p o s le d n á k o n t r o l a b o l a o p ä ť r ý c h l o s t n á . Tá m a l a d efin itív n e p rev eriť ešte zvyšok fy zických síl. P r e c h o d b o l s ť a ž e n ý t r a n s p o r t o m n a ­ fú k an ej d u še z o sobného auta, k to rá sa c h t i a c - n e c h t i a c m u s e l a d o p r a v i ť d o cieľa. N e t r e b a z d ô r a z ň o v a ť a k á to b o l a n á m a ­ h a ťah a ť ju a l e b o tl a č iť c e z ú ž in y , v k t o ­ r ý c h by m a l i p r o b l é m y aj tí o b j e m n e j ­ ší j a s k y n l a r i . O s t á v a l o u ž l e n d o s t a ť s a von z to h to b lu d is k a a zah o d iť ť a rc h u súťaže za h lavu. H o v o r í s a , že š p o r t je š p o r t , a le d n e š ­ n ý š p o r t to je v p r v o m r a d e t a k t i k a b o ­ ja. T a k ž e to n e b o l ž i a d e n p o d r a z , k e ď s m e na še j prvej tro jk e šta rtu jú c e j ako p o sled ­ n é d ru ž s tv o , do p o d ro b n o s tí o p ísa li ce lú tr a ť . V a r o v a l i s m e i c h p r e d n e b e z p e č n ý ­ mi m iestam i, p re d chybam i, k to r ý c h sm e sa d opúšťali, u p o zo rn ili na špeciality v jed n o tliv ý ch k o n tro lá c h . Z d v ad sia tich d r u ž s t i e v m a l i n i e k t o r é k l u b y až t r i d r u ž ­ s t v á , m o ž n o aj z t a k t i c k é h o h ľ a d i s k a . M o ž n o p o v e d a ť , že p r e n á s v š e t k ý c h s a o z a j s t n á s ú ť a ž z a č a l a o k o l o 15 h o d i n y , n á s tu p o m n a še j prv ej tro jk y , k to r á už s ta k to z ísk a n ý m i p o z n a tk a m i m o h la d r ­ žať k r o k s v o p r e d p r i p r a v e n ý m i m a ď a r ­ sk ý m i d ru žstv am i. T o h t o r o č n é k o lo s ú ť a ž e b o lo p r i p r a ­ v e n é a r o z p r a c o v a n é d o p o d r o b n o s t í . Č le ­ n o v ia p o ro ty a s lu ž b u k o n a jú c i ľu d ia n a k o n tro ln ý c h stan o v ištiach p u n tičk ársk y z a c h á d z a l i do d e t a i l o v p r i h o d n o t e n í v ý ­ k o n o v s ú ť a ž i a c i c h d r u ž s t i e v , k t o r é b o lo p rís n e ale sp rav o d liv é. Ak ku to m u v š e t­ kém u p rirá ta m e účasť sú časn ej d om ácej špičky, o vysokej ú ro v n i p o d u ja tia n e ­ b o lo p o c h y b n o s t í . N aše p rv é d ru ž s tv o vyšlo z ja s k y n e až o kolo d e v ia te j v ečer, keď v tá b o r e už

54

K o n tr o la o s o b n é h o v ý s tr o ja p r e d š ta r t o m . F o to : G. S tib r á n y i

v lád la d ru ž n á zábava. V d u c h u v šak k a ž ­ dý p rem ý šľal o v ýsledku. O h o d in u u s p o ­ ria d a te lia p re ru šili tá b o r á c k u n á la d u , aby v y h lá s ili v ý sle d k y . P ri č íta n í u m i e s t n e n í od posled n éh o k prvém u, rá s to l v n á s n e ­ po koj, p re to ž e n a š e d r u ž s tv á sa n e o b ja ­ v ili v d r u h e j d e s i a t k e . Až n a p o k o n z a ­ z n e l o : „ S p e l e o s k u p i n a J á n a M á j k u II. s a u m i e s t n i l a n a 5. m i e s t e “ . O c h v í ľ u n e s k ô r p ri v ý b u ch u p o tle sk u celé h o d avu: „S pe­ l e o s k u p i n a J á n a M á j k u I. s a u m i e s t n i l a n a 2. m i e s t e “. R a d o s ť b o l a o b r o v s k á , n o n i e l e n zo s t r i e b o r n ý c h m e d a i l í , a l e aj z b l a h o ž e l a ­ n í n a j m ä o d v í ť a z n é h o d r u ž s t v a BEAC. Z o s t a l d o b r ý p o c it , že s m e d o b r e r e p r e ­ ze n to v a li n a š u sp e le o ló g iu a o b h á jili d o ­ b rú povesť ro ž ň a v s k ý c h ja s k y n ia ro v . PETER ERDÉLYI o b la s t n á s k u p in a R o žň a v a


ZAUJÍMAVOSTI ZO SPELEOLÓGIE #

SPRÁVA 0 M EDZINÁRODNOM SP E ­ LEOLOGICKOM SYM PÓZIU V ZSSR

V d ň o c h 5.— 12. 10. 1987 s a u s k u t o č ­ nilo v G r u z í n s k e j SSR m e d z i n á r o d n é s p e ­ leo lo g ick é sy p ó z iu m n a té m u „ P ro b lé m y k om p lexného štú d ia k ra s u h o rs k ý c h ob­ la stí“. U sp o ria d a te ľ o m bol G eo g ra fic k ý in ­ š t i t ú t V a c h u š t i B a g r a t i o n i AVGSSR, K o m i­ sia p r e k r a s a s p e l e o l ó g i u v e d e c k e j r a d y AV ZSSR p r e i n ž i n i e r s k u g e o l ó g i u a h y ­ d r o l ó g i u , O d d e l e n i e s p e l e o l ó g i e AV GSSR, G ru zín sk a re p u b lik o v á ra d a p re tu r is tik u a exkurzie. P o d u jatie sa u sk u to čn ilo pod p a tro n á to m M e d zin áro d n ej speleolo gickej ú n ie. P r e d s e d o m o r g a n i z a č n é h o v ý b o r u bo l T. K i k n a d z e a p r í p r a v y a k o aj p r á c e n a sym póziu sa p o d ieľali š p ič k o v í o d b o rn íc i p r e k r a s v ZSSR (V. D u b ľ j a n s k i j , G: Gigin e iš v ili, Z. T i n t il o z o v , V. K i p i a n i . . . ) . S y m ­ p ó z i u m s a u s k u t o č n i l o p o s t u p n e v? T b il i­ si, v C c h a l t u b o a v S u c h u m i . V o k o l i t ý c h k r a s o v ý c h t e r é n o c h b o li e x k u r z i e . V ú v o d e n a č i m p o z n a m e n a ť , že d l h o a sta ro s tliv o p rip r a v o v a n é sy m p ó z iu m sa s t a lo v ý z n a m n o u u d a l o s ť o u , k t o r e j v e n o ­ v a li p r v o r a d ú p o z o r n o s ť o d b o r n é a j s p o ­ lo čen sk é k ru h y . O o d b o rn o m v ý zn am e sv e d č í 105 p r i h l á s e n ý c h r e f e r á t o v , 140 ú č a s t n í k o v z t o h o 56 zo z a h r a n i č i a . V ý ­ sledky svojej p r á c e p re z e n to v a li h la v n e dom áci ú častn íci, k to rí p re d n ie sli r e f e r á ­ ty n a r ô z n e t é m y t ý k a j ú c e s a k a r b o n á t o vého su lfá to v é h o aj soľného k ra s u ta k ­ m e r z c e l é h o ú z e m i a ZSSR. O k r e m k l a s i c ­ kých k r a s o v ý c h re g ió n o v z U ralu , K a u k a ­ zu, s á d r o v c o v é h o k r a s u z U k r a j i n y , p r e d ­ s t a v il i ú p l n e n o v é k r a s o v é r e g i ó n y zo s t r e d n e j Á zie, S ib í r e a Ď a l e k é h o v ý c h o ­ du. B oli a j r e f e r á t y , k t o r é s a p ô v o d n e o h l á s e n e j t é m y s y m p ó z i a d o t ý k a l i le n okrajovo, a ta k u s p o r ia d a te lia ro zšírili p rogram . In a k sy m p ó ziu m p re b e h lo podľa p lánu p r e d n á š k a m i a te r é n n y m i e x k u r ­ ziam i.

4. 10. T b ilisi, d e ň p r í c h o d u a p r e z e n t á c i e ú č a stn ík o v . 5. 10. T b ilisi. O f i c i á l n e o t v o r e n i e , p l e n á r ­ n e z a s a d n u t i e a h l a v n é r e f e r á t y (T. K ik ­ n a d z e , H. T r i m m e l , M. P u li n a , J. K u n a v e r , V. D u b ľ j a n s k i j , D. F o r d , Z. T in t il o z o v , P. F o r t i , G. G ig in e iš v ili. . B. 10. T b ilisi S y m p ó z i u m p r e b i e h a l o v t r o c h sekciách: „A “ P o d m ien k y ro zv o ja k ra s u h o rs k ý c h o b lastí, „B“ V e d e c k é a te c h n ic k é m e tó ­ dy v ý s k u m u ja s k ý ň h o r s k ý c h ob lastí, „C“ V yu žív an ie k ra s o v ý c h ob lastí, o c h r a n a ja s ­ k ý ň a k r a s o v ý c h vôd. V o v e č e r n ý c h h o ­ d i n á c h b o l a o k r u ž n á e x k u r z i a p o T b ili­ si a n o č n ý m r ý c h l i k o m ú č a s t n í k o v p r e ­ p ra v ili do C ch altu b o , k ú p e ľ n é h o m e s ta a z á r o v e ň c e n t r a k r a s o v e j o b l a s t i p r i Kuta is i. 7. 10. C c h a ltu b o -C e h a ltu b sk á ja sk y ň a -S a ta p lia -C c h a ltu b o U s k u t o č n i l a s a p r v á t e r é n n a e x k u r z i a do n o v o o b ja v e n e j C chaltubskej jaskyne. Ú častn íci p re šli h la v n ý m tr a k to m ja sk y n e o d v c h o d u a ž k u k o n c o v é m u s i f ó n u . C e l­ k o v á d l ž k a j a s k y n e je 2900 m a c e l ý h y d r o g r a f i c k ý s y s t é m so s u s e d n ý m i j a s k y ­ ň a m i je d l h ý 9 k m . j a s k y ň u t v o r i a p r i e ­ s tr a n n é p o d z e m n é sály s b o h a to u sin tro vou vý p lň o u . P o čas s p r ís tu p ň o v a c íc h p rá c , k t o r é s a m a j ú u k o n č i ť v r o k u 1990, v y ­ ra z ia od sifó n u d ru h ý v ý chod a z á ro ­ v eň sa s p rís tu p n ia p rie sto ry m ed zi si­ f ó n m i. P o p o l u d n í b o l a ď a l š i a e x k u r z i a do s p rís tu p n e n e j ja s k y n e S atap lia. V zapov e d n i k u o k o l o S a t a p l i e je l o k a l i t a so s t o ­ p a m i d in o s a u ro v n a o b n a ž e n e j v rstv o v ej p lo ch e ju rsk é h o vápen ca. 8. 10. C ch a ltu b o P ra c o v n á časť sy m p ó z ia p o k ra č o v a la p r e d ­ n e s m i r e f e r á t o v v s e k c i á c h . Boli v y č l e n e ­ n é šty ri sekcie. K tro m p re d c h á d z a jú c im

55


t é m a m p r i b u d l a s e k c i a „ B b “ B i o s p e l e o ló g ia . V s e k c i i „ A “ o d z n e l i r e f e r á t y o k r a ­ se v h o r á c h s t r e d n e ] Á zie, v T a n - Š a n e , o jask y n iach v A rm énsku a a u to r p re ­ č íta l r e f e r á t o v plyve g r a v ita č n ý c h d e f o r ­ m á c i í h o r s k ý c h m a s í v o v n a v ý v in k r a s u n a p r í k l a d e s l o v e n s k ý c h K a r p á t . T ý m to d ň o m b o l a u k o n č e n á p r e d n á š k o v á ča sť sym pózia. 9. 10. C c h a ltu b o -S u c h u m i C estou do S u c h u m i s a ú č a s tn íc i zastav ili v jed n o m z m n o žstv a p am ä tn ík o v g ru z ín ­ s k e j h i s t ó r i e , v k l á š t o r e G e la ti. V o d b o r ­ nej časti ex k u rz ie n av štív ili p r ie h r a d u n a r ie k e In g u ri, k to r á o d v á d z a vody d oliny S v an etia. P r ie h r a d u p o sta v ili v k ra s o v o m r e g i ó n e a je to v e ľ k o l e p é s t a v e b n é d ie lo , pri realizácii k to ré h o sa u p latn ili m n o h é a s p e k t y v ý s k u m u k r a s u . V ý š k a h r á d z e je 271,5 m, d ĺ ž k a p r i e h r a d n é h o j a z e r a 30 km , o b jem z a c h y te n e j vody v p r ie h ra d e j e 1 m l d m 3. K eď že p r i e h r a d n é t e l e s o je sč a sti v m álo p e v n ý c h d o lo m ito ch , nav ia c v s e z m i c k y a k t í v n e j z ó n e , s t a v b a z a ­ s a h u j e e š t e 150 m p o d ú r o v e ň d n a d o ­ lin y . V o d u z p r i e h r a d y o d v á d z a j ú t u n e ­ lo m n a j u ž n ý o k r a j k r a s o v é h o m a s í v u O c h a č k u e , k d e je v p o d z e m n o m h y d r o ­ e n e r g e tic k o m uzle 5 tu r b ín s v ý k o n o m 1640 tis. kW . V d o l i n e I n g u r i s t a v a j ú ď a l ­ šie dve h y d r o e le k tr á r n e , k to r é b u d ú vý­ zn am n ý m príspevkom k d o teraz v y rá b a ­ n e j e n e rg ii to u to k a u k a z k o u riek o u . V ečer ú č a s tn íc i sy m p ó z ia p rišli do p rím o r s k é h o s tre d is k a S uchum i. 10. 10. S u ch u m i-N o v y j A fo n -S u e h u m i Na p ro g ra m e bo la n á v šte v a N o v o afo n sk ej ja s k y n e , j e d e n z n a j k r a j š í c h z á ž i t k o v s y m ­ p ó z ia . S p r í s t u p n e n ú j a s k y ň u t v o r i a o b r o v ­ s k é s á ly . V n a j n i ž š e j č a s t i j a s k y n e s p o d ­ n á v o d a k o l í š e a ž d o v ý š k y o k o l o 40 m, p re to tu m u seli vybudovať o d v o d ň o v ací t u n e l . Časť j a s k y n e m á k r á s n e s i n t r o v é ú t v a r y , žiaľ n a o s v e t l e n i e n i e k t o r ý c h č a s t í ja sk y n e e šte vždy p o u žív ajú fa r e b n é sv e t­ lá. S p r i e v o d n é s l o v o v j a s k y n i m a l Z. T intilo z o v , j e d e n z tý c h , k t o r í m a j ú o b r o v ­ skú záslu h u na p resk ú m an í a sp rístu p n e ­ ní jaskyne. N áv štev n ík o v p re p r a v u jú do jask y n e v l á č i k o m c e z p r e k o p a n ý t u n e l , čo m á n e ­ o b y čajn ý v ý zn am z h ľa d isk a o c h ra n y ja s­ k y n e . K a p a c i t a v l á č i k a je p r i r o d z e n ý m r e ­

56

g u láto ro m n á v š te v n o s ti, čo je j e d n o u z pod m ien o k záru k y k u ltú rn o sti p re h lia d k y ja s k y n e a k u ltú rn o s ti s p r ie v o d n é h o slo ­ v a. N e v i d n o t u j a s k y ň u p r e p l n e n ú n á v š t e v ­ n í k m i a k o je to č a s t é u n á s v h l a v n e j t u ­ ristic k e j sezóne. V p o p o l u d ň a j š í c h h o d i n á c h b o lo z a ­ s a d n u t i e k o m i s i í UIS a b y r a UIS, vo v e ­ č e rn ý c h h o d in á c h p re m ie ta n ie d ia p o z ití­ vov. N a j a t r a k t í v n e j š i e b o li o b r á z k y z h l b o ­ k ý ch ja sk ý ň m a sív u A rab ik a, z ja s k y n ­ n ý c h sy s té m o v Iľ ju c h in a a K u jb y šev sk ej, k t o r é p r e m i e t a l i V. K iseľ o v a A. K lim č u k . 11. 10. S u c h u m i-M č išta -R ic a -S u c h u m i P o s l e d n ý d e ň s y m p ó z i a bo l v e n o v a n ý e x ­ k u rz ii po a tr a k tí v n y c h k r a s o v ý c h lo k a li­ t á c h k v y v i e r a č k e M č i š ta , G o l u b o e o z e r o a n a j a z e r o R ica. M č i š t a je n a j v ä č š i a k r a s o v á v y v i e r a č k a n a K a u k a z e , vo v ý š k e 70 m n. m. n a ju ž n o m ú p ä tí B zy b sk éh o m asív u . P rie ­ m e r n á v ý d a t n o s ť v y v i e r a č k y je 9,12 m 3.s- 1 , m a x i m u m 197 m 3.s - 1 . V o d a v y v i e r a z v e ľ ­ k éh o b lo k o v éh o z áv alu pod sk a ln ý m anfite á tro m a sú časn ý tv a r v y v ieračk y v zni­ kol zrejm e závalom p odzem nej k rasovej d u t i n y / V o d a p re te k á v ia ce rý m i sifónm i a p o tá p a č i p re n ik li do v z d ia le n o s ti asi 250 m, k d e i c h p o s t u p z a s t a v i l h l b o k ý s i ­ fó n . N iže v y v i e r a č k y je v e ľ k é h o s p o d á r ­ stvo z a m e r a n é n a ch o v p s tr u h o v v y u ží­ v a j ú c e c h l a d n ú v o d u v y v i e r a č k y . M č i š ta o d v o d ň u j e B z y b s k ý k r a s o v ý m a s ív . C e s t a n a j a z e r o R ic a v e d i e h l b o k o u d o lin o u „B zybskeo u š č e lie “ o d d e ľu jú c o u od seba m asív y Bzybského ch rbátu (2623 m ) a m a s í v u A r a b i k a ( G a g r s k i j c h r e b e t ) s n a j v ä č š í m v r c h o m P ik s p e l e o l ó g o v 2757 m. n. m. O b a m a s í v y b o li v p l e i s t o céne zaľadnené, p re to m ajú vý razn é znaky k ra so v e j a ľadovcovej m o d e lá c ie . K rá tk a z a stá v k a bo la p ri h á d a m n a jz n á m e jš e j k ra s o v e j v y v ie r a č k e G oluboe o z e ro s vý­ d a t n o s ť o u 3 m 3.S“ 1, k t o r á o d v o d ň u j e č a s ť k r a s o v ý c h v ô d m a s í v u A r a b i k a . A ni t u p o ­ t á p a č i n e b o l i ú s p e š n í , v h l b k e 18 m i c h z a s t a v i l n e p r e k o n a n ý s ifó n . Z n á m y m t u r i s t i c k ý m o b j e k t o m je j a ­ z e r o R ica, k t o r é v z n i k l o v h o l o c é n e z o ­ su n u tím časti v áp en co v éh o h o rs k é h o m a ­ s í v u P š e g i š c h a (2216 m ) d o d o l i n y r i e ­ k y L a š ip s e . J a z e r o je v o v ý š k e 883 m n. m., t e p l o t a v o d y 3 ,8 — 17,4 °C, s t r e d n á p l o c h a v o d n e j h l a d i n y je 1,42 k m 2. N a d n e j a ­


zera sú ešte zvyšky stro m o v lesa z a p la v e ­ n ého v o d o u ja z e ra . M o rfo lo g ick y n á d h e r ­ n ý m ú t v a r o m je „ J u p š a r s k á t i e s ň a v a “ , k t o ­ rou p re te k á rie k a Ju pšara, o d v o d ň u jú ca ja z e r o R ica. R i e k a t u p r e t e k á ú z k o u d o ­ li n k o u , k t o r e j k o l m é s t e n y v y s o k é o k o lo 500 m s ú o d s e b a v z d i a l e n é m i e s t a m i le n niekoľko d e s ia to k m e tro v . E x k u r z i o u n a R ic u a s l á v n o s t n ý m o b e ­ dom s k rá s n y m i g ru z ín sk y m i p ríp itk a m i a p o ď a k o v a n í m zo s t r a n y h o s t í s a s y m p ó ­ z iu m s k o n č i l o . O bdobné p o d u jatia s m e d zin áro d n o u účasťou o d b o rn ík o v sú p re je h o ú č a s tn í­ ko v v ž d y p r í n o s o m , n a j m ä a k s a u s k u t o č ­ nia v ta k a tr a k tív n e j o b la s ti sv e to v é h o k r a s u a k o u n e s p o r n e je g r u z í n s k a č a sť k au k a z sk é h o k rasu . N ask y tla sa m ožnosť k o n fro n tá c ie p o z n a tk o v z rô z n y c h o b lastí v ý s k u m u k r a s u . P r e n á s je n e o b y č a j n é p o ­ čuť o š t ú d i u k r a s u p r o t e r o z o i c k é h o a m e zoick é h o v eku. Z ísk ali sm e p re h ľ a d o vý­ s k u m e k r a s u n a ú z e m í ZSSR, t e d a n a j e d ­ nej š e s t i n e s v e t a . M i m o r i a d n a b o l a s p o ­ lo čen sk á ú ro v e ň p o d u ja tia . O k rem tr a d ič ­ nej p o h o s tin n o s ti h lb o k ý d o je m n a ú č a s t­ níkov sy m p ó z ia zan ech alo vy stú p en ie fo lk ló rn e h o s ú b o r u v K u taisi s k r á s n y ­ mi p o ly fónn ym i gruzínskym i p iesň am i a te m p e ra m e n tn ý m i tan ca m i. O d zn eli r e f e r á ty o k r a s e z rô z n y c h o b lastí sv eta, z K an ad y , R a k ú sk a , N ovej Q u in e y , E t i ó p i e , U S A . . . , a t a k o d b o r n í c i pre v ý sk u m k ra s u ta k m e r z d v a d sia tic h k r a j í n i s t e o d c h á d z a l i s p o k o j n í . Š k o d a , že tak éto p o d u ja tia n e d o c e ň u je S lo v en sk á s p e l e o l o g i c k á s p o l o č n o s ť (ČSS m a l a 7 o f i­ c i á l n y c h z á s t u p c o v , zo S l o v e n s k a l e n j e ­ d e n n e o f i c i á l n e . . . ) , le b o ú č a s ť j e j č l e n o v by p r e z e n t o v a l a v ý s l e d k y n a š e j p r á c e , ex isten ciu sa m o tn e j o rg a n iz á c ie . V ý z n a m ­ ne b y p o m o h l a p r i o d b o r n o m r a s t e n a ­ šic h č l e n o v a t ý m a j s l o v e n s k e j k r a s o v e j geo m o rfo ló g ie. PAVOL MITTER

#

ÚSPECH Y POĽSKÝCH JASKYNIAROV V ZAHRANIČÍ V ROKU 1987

V d ň o c h 1 8.— 20. m a r c a 1988 s a v Makówe P o d h a la ň s k o m k o n a li S peleo k o n f r o n t á c i e , o b d o b a čsl. S p e l e o f ó r a . N a r o z ­ d ie l o d a k c i e v M o r a v s k o m k r a s e , k d e m nohé z p re d n e se n ý c h príspevkov p rip o ­ m í n a li s k ô r s u s e d s k é p o s e d e n i e p r i d iá -

k o c h z d o v o l e n k y , „ P o l s k i e w y p r a w y ja s k y n i o w e “ v š a k b o li a ž n a m a l é v ý n i m k y e x p e d íc ia m i v to m n a jv la s tn e jš o m slova z m y s le , u s u d z u j ú c p o d ľ a v ý s l e d k o v p u b ­ lik ov aný ch v zb o rn ík u S p eleo k o n fro n tá cií. N a j p o č e t n e j š i e b o li z a s t ú p e n é e x p e d í ­ c ie d o R a k ú s k y c h Älp, t r a d i č n é h o p ô s o ­ b isk a poľských jask yn iarov . V p rieb eh u p i a t i c h a k c i í b o lo v u ž p r e d t ý m z n á m y c h l o k a l i t á c h z m a p o v a n ý c h 5300 m z t o h o 4100 m b o lo n o v o o b j a v e n ý c h . P o č a s d v o j ­ m e sačn ej v ýpravy do T e n n e n g e b irg e — o b lasti T rick l, p oriadanej jask y n iarm i z K r a k o v a , o b j a v i l i v i a c a k o 120 n o v ý c h j a s k ý ň , z t o h o 56 z m a p o v a l i . N a j h l b š i e b o li l o k a l i t y E-4 ( — 442 m ) , B-17 ( — 376 m ) , B-8 ( — 252 m ) a A-7 ( — 246 m ) . Ď alšou k r a jin o u č a sto n a v š te v o v a n o u p o ľ s k ý m i j a s k y n i a r m i je T a l i a n s k o . R ov ­ naký p o č e t a k c ií , v ý s l e d k y p o d statn e s k r o m n e j š i e — v j a s k y n i P o zz o d e l i a N eve v h o rá c h M atese p re k o n a li šty ria ja s ­ kyn iam z D abrow ej G ó rn ice ú žin u v — 890 m a d o s i a h l i h l b k u 920 m n a d ú s t í m ď a l š e j p r i e p a s t i , m u s e l i s a a l e v rá tiť . O sta tn é a k cie m a li sk ô r šp o rto v ý c h a ­ rak ter. Do Š p a n i e l s k a s m e r o v a l i š t y r i v ý p r a ­ vy, j e d n a a k c i a b o l a p o k r a č o v a n í m z T a ­ l i a n s k a ( S i m a G E S M ), o s t a t n é t r i p r a ­ c o v a l i v o b l a s t i P ic o s d e E u r ó p a . S k u p i n a z G liv íc d o s i a h l a v y n i k a j ú c i ú s p e c h v S i­ m a d e l P o z z u l a C a p il la , k t o r ú p r e h ĺ b i l i z — 420 m n a — 863 m. Je to t r e t i a n a j ­ hlb šia ja sk y ň a p re s k ú m a n á poľským i ja s ­ k y n iarm i. F r a n c ú z s k o b o lo c ie ľ o m d v o c h a k c i í skôr šp o rto v éh o c h a ra k te ru . Pokus o p re ­ c h o d c e l é h o s y s t é m u P i e r r e S a in t - M a r t i n s a j a s k y n i a r o m z D a b r o w e j G ó r n ic z e n e p o d a r i l k v ô li v y s o k é m u s t a v u v o d y . T ri e x p e d íc ie sm e ro v a li do e x o tic k ý c h o b l a s t í Á zie: V ý p r a v a p o r i a d a n á G e o l o g i c ­ kým in š titú to m Jagelonskej u n iv erzity n a v š t í v i l a JV Č ín u , o b la s ť G u illin , s k u p i ­ n a j a s k y n i a r o v z V a r š a v y o b la s ť K a n g e r v in d ic k o m š tá te M ad h y a P ra d e s h a ex ­ p ed ícia v e d e n á z n ám y m poľským jask y ­ n iaro m C h ristian o m P arm om p ô so b ila v s e v e r n o m T h a j s k u . Jej ú č a s t n í c i v p r i e ­ b e h u v ia c a k o d v o j m e s a č n e j a k c i e o b j a ­ v ili a z d o k u m e n t o v a l i 36 j a s k ý ň s c e l k o ­ v o u d ĺ ž k o u 4,2 k m .

57


T en to určite im p o z a n tn ý výpočet ú s p e c h o v by s o m r á d z a k o n č i l k u l o á r n o u i n f o r m á c i o u zo S p e l e o f ó r a : P o ľ s k í j a s k y n i a r i b o li v r a j p o ž i a d a n í o p o m o c p r i v y ­ stro jen í n ajh lb ších sovietskych p riep astí (S. P a n ť u c h i n a a S n e ž n e j ) p o d ľ a z á s a d je d n o la n o v e j te c h n ik y . T akže v n ajb liž š e j dobe m ôžem e p o dobné správy ako z Ra­ k ú s k a a l e b o P i c o s u o č a k á v a ť aj z K a u ­ kazu.

MARTIN SLUKA o b la s t n á s k u p in a C a c h tic e

O

SOVIETSKA 1987

SPELEQLÓGIA

ROKU

V r o k u 1987 d o s i a h l i s o v i e t s k i j a s k y n ia ri z n a č n é o b jav iteľsk é ú sp e c h y v rô z ­ n y c h k r a s o v ý c h o b l a s t i a c h ZSSR. KRYM: V m a s í v e A j - P e t r i m o s k o v s k í ja s k y n ia ri p o č a s m ájo v ej ex p ed íc ie v p rie p a sti K ask ád n aja p rešli zával v h ĺ b k e 400 m. D r u h á e x p e d í c i a v n o ­ v e m b r i d o s i a h l a h ĺ b k u 630 m. S im fero p o ľsk í ja s k y n ia ri n a šli v o b ­ lasti Č atyr-D ag n o v ú A fg á n sk u ja s k y ­ ň u d lh ú 3 km. Po p r e k o n a n í t r e t i e h o 90 m d l h é h o s i f ó n u v j a s k y n i A l e š i n a v o d a v Dolg o ru k o v s k o m m asív e sa p re s k ú m a lo a s i 800 m c h o d i e b . D ĺž k a j a s k y n e d o ­ s i a h l a 1,5 k m . PODOLIE: Ľ v o v s k í j a s k y n i a r i p r e s k ú m a l i v sádrovcovom k am eňolom e o d k ry tú D ž u r i n s k ú j a s k y ň u (1,5 k m ) . V n a j ­ h l b š e j j a s k y n i ZSSR O p t i m i s t i č e s k e j sa n ašiel nový p e rs p e k tív n y rajón. V M o ld a v sk u objavili n á d e jn ú n o v ú j a s k y ň u S u p r i z n a j a (1,2 k m ) . STREDNÁ ÄZIA: A p r í l o v á e x p e d í c i a m o s ­ k o v s k ý c h s p e l e o l ó g o v d o o b l a s t i Kug ita n g ra u sa zak o n čila sp ojením dvoch j a s k ý ň K a p - K u t a n (26 k m ) a P r o m e ž u t o č n a j a (19,5 k m ) . D ĺ ž k a s y s t é m u d o s i a h l a 46,1 k m . V t o m č a s e s a p o ­ t á p a č o m p o d a r i l o o b ja v iť aj z a t o p e ­ né p o d z e m n é p riesto ry . D n ep ro p etro v sk í jask y n ia ri o b ja v i li v soľnom pni C hodža-M um yn n e z n á ­ m u j a s k y ň u 2,5 k m . U r a l s k í j a s k y n i a ­ ri v m asív e B a js u n ta u spojili ja s k y n e F e s t i v a ľ n a j a a L e d o p a d n a j a (8 k m — 435 m ) . J a s k y n i a r i z P o d m o s k o v i a p o k ra č o v a li v p rie sk u m e n a jv y ššie p o ­

l o ž e n e j j a s k y n e v ZSSR — R a n g u ľ s k e j (4400 m. n . m . ) . O b ja v il i t u ď a l ­ š i u p r i e p a s ť a d o s i a h l i h l b k u 350 m. ALTAJ: P r e s k ú m a l i s a d v e n o v é j a s k y n e : T y t k u š s k á ( — 218 m ) a N o v o s i b í r s k a ( — 230 m ) . ZÁPADNÝ KAUKAZ: Z i m n á s p e l e o l o g i c k á ex p ed íc ia, k to r e j s a z ú č a s tn ili sp eleo p o tá p a č i z ô sm y ch m iest, p r e s k ú m a ­ li 20 s i f ó n o v vo v y v i e r a č k á c h a j a s k y ­ n ia c h Z á p a d n é h o G ru zín sk a. N a ú p ä ­ tí P a č i n s k é h o m a s í v u p r e s k ú m a l i j a s ­ k y n e C i v c k a l a (1 k m , 6 s i f ó n o v ) , Kid o b a n a (850 m, S I — 120 m, — 12 m ) , S a k i š o r e (2,9 k m , 3 s i f ó n y ) , v y v ie r a č k a S a r a u l a (145 m , — 6 m ) a Dol a b i s t a v i (100 m , — 15 m ) . T ri ď a l š i e ex p ed íc ie do ja s k y n e S a k išo re p r e s k ú ­ m a l i ď a l š í c h 3,4 k m c h o d i e b . V C c h a ltu b s k o m sy sté m e ja sk ý ň sa p r e s k ú m a ­ lo 9 s i f ó n o v , n a j v ä č š í z n i c h 150 m, — 38 m. V e s t a v e l e O fič o p r e k o n a l i s i f ó n y S I 25 m a S4 10 m. D ĺ ž k a j a s ­ k y n e s a z v ä č š i l a n a 3,2 k m . O b ja v y tb ilis k ý c h sp e le o ló g o v zv äčšili d ĺž k u ja s k y n e M elo u ri n a 4 km. BZYBSKÝ CHRBÁT: K r a s n o j a r s k í j a s k y n i a ­ ri o b jav ili n o v ú p rie p a s ť N a d e ž d a — 250 m, t o m s k í j a s k y n i a r i p o k r a č o ­ v a li v p r i e s k u m e j a s k y n e G r a f s k y p r o v al,.? v k t o r e j d o s i a h l i h l b k u 700 m. V j a s k y n i V. P a n t j u c h i n a s p e l e o l ó g o via z K ry m u a U k ra jin y o b jav ili n ie ­ koľko ď alších p rie p a s tí a veľkú s t r ­ m o k lesajú cu chodbu. P riesk u m u k o n ­ č ili n a d p r i p a s ť o u o b c h á d z a j ú c o u j e ­ d e n z ď alších sifónov. H ĺb k a d o s ia h la rekordných 1.465 m. P ersp ek tív n e m ô ž e j a s k y ň a zv ýšiť d e n i v e l á c i u o 400 m (300 m d o h ĺ b k y a 100 v y š š i e v c h o ­ du . S p e l e o p o t á p a č i z K r a s n o j a r s k a P. Min e n k o v , A. S k a č k o v , S. P e r e v a l o v a k o p rv í p re š li ú v o d n ý sifón v y v ieračk y M č i š t a (250 m , — 45 m ) . Za n í m p r e ­ s k ú m a l i 500 m c h o d i e b . P o č a s V š e z v ä zo v ä h o s e m in á r a s p e le o p o tá p a č o v ( 20. 12. 1987 — 8 . 1. 1988) b o l v j a s k y n i z m a p o v a n ý e šte 1 k m cho d ieb . Po­ č a s s e m i n á r a p r e š l i aj d v a m a l é s i ­ fóny v ja s k y n i C h ab ju a n á s le d n e p r e ­ s k ú m a l i 2,2 k m c h o d i e b . V j a n u á r i 1988 j a s k y n i a r i z R j a z a n e a T b ilisi v j a s k y n i V e s e n a j a v h ĺ b k e 400 m


p re š li tr i sifóny, za k to r ý m i p r e s k ú ­ m a l i 300 m m e a n d e r . P r i e s k u m s a u k o n čil n a d ro zm ern o u priepasťou v h ĺ b k e 480 m. ARABIKA: Už sp o m ín an ý k rasn o jarsk í s p e le o p o tá p a č i p o č a s le tn e ] ex p ed íc ie do j a s k y n e j u b i l e j n a j a p r e š l i v h ĺ b k e 245 m u ž z n á m e S I 45 m, S2 80 m a S3 130 m — 6 m. P r e s k ú m a l i 400 m c h o d ie b s d v o m a p rie p a sťa m i, sifón obišli p a r a le ln o u c h o d b o u s v y ú s te ­ n ím do ďalšej p rie p a sti. V j a s k y n i V. I ľ j u c h i n a m o s k o v č a n i a p r e š l i S3 50 m, — 13 m a p o n o r i l i s a d o S4 103 m, — 22 m. H ĺ b k a j a s k y n e d o s i a h l a 1.220 m. T a k t i e ž s a p o k r a č o ­ v alo v p r ie s k u m e p r ie p a s tí M oskovskaja (970 m) a K u jb iše v sk a ja — 1110 m ) . V p r i e p a s t i H e n r i c h o v a b e z d n a k y jev sk í ja s k y n ia ri došli k z á ­ v a l u v h ĺ b k e — 450 m. T a k t i e ž sp e leo ló g o v ia z M in sk á p re h ĺb ili p riep asť Č e r e p a š i a d o — 290 m. SEVERNÝ KAUKAZ: V r o k u 1985 — 1986 č erk esk í ja sk y n iari p re sk ú m a li v m a ­ s ív e A b i š i r a - A c h u b a n o v ú j a s k y ň u Gor y n i č ( — 380 m ) . S p r a c o v a n é p o d ľ a p o d k l a d o v V . 'K y s e lo v a p r e d s e d u k o m i s i e h l b o k ý c h j a s k ý ň sekcie speleoló gie V edeckej ra d y in ž in ie r­ skej g e o ló g ie a h y d ro g e o ló g ie p ri a k a d é ­ m ii v ie d ZSSR. IVAN BELIČKA o b i. s k u p in a B a n s k á B y s tric a

OBJAVY V JASKYNI M ADDALENA

O b lastn ú sk u p in u v D em äno vsk ej d o ­ lin e n a v š t í v i l i d v a j a t a l i a n s k i j a s k y n i a r i z m ilá n s k e j s k u p in y G ro tte B rian teo . P ri­ p r a v i l i s m e im b o h a t ý p r o g r a m . N a v š t í v i l i ja s k y n e v D e m ä n o v sk e j a J á n s k e j do lin e a k o aj j a s k y ň u K o s i e n k y n a K r a k o v e j h o ­ li v N í z k y c h T a t r á c h . V s e p t e m b r i r o k u 1987 s a m i n a s k y t l a m o ž n o s ť c e s t o v a ť d o T a l i a n s k a , s ú č a s n e s o m v y u ž il p o z v a n i e t a ­ lia n s k y c h p riateľov. D ň a 19. 9. o d c h á d z a m z B r a t i s l a v y a c e s t u j e m n a t r a s e — V i e d e ň — M i lá ­ no — M e d a . V M e d e s o m s a s t r e t o l so s v o ­ jim i p r i a t e ľ m i a n a v š t í v i l s o m m n o h é h i s ­ to rick é pam iatky . Vo š t v r t o k 1. 10. o d c h á d z a m e d o k r a ­ s o v ej o b l a s t i M o n t e R e s o g o n e , k t o r á s a

n a c h á d z a n a p ravej stra n e C om ského ja­ z e r a . T á to k r a s o v á o b la s ť je č a s ť o u B e rg a m s k ý c h Álp. V e č e r p r i c h á d z a m e d o v y ­ s o k o h o r s k e j c h a ty , k d e sa u b y tu je m e . O d eň n e sk ô r tu ristick y p re c h á d z a m e h r e ­ b e ň o m M o n t o P o lio , k t o r ý v y c h á d z a z M o n ­ te R e s o g o n e . Z o s t u p u j e m e d o d o li n y , k d e si p r e z r i e m e v y v ie račk u G ro tta F io m -lat. N a c h á d z a s a vo v ý š k e 760 m. n.m . a je j v ý d a t n o s ť p r i m a x i m á l n o m p r i e t o k u d o s a h u j e a s i 350 l/s. V e č e r s a v r a c i a m e späť n a ch atu , kd e ro z o b erá m e z a jtra j­ šiu a k c iu do ja s k y n e M a d d a le n a . Jaskyňa M ad d alen a sa n a c h á d z a nad v y v ieračk o u G ro tta F ío m la t vo výške 976 m. n m . V t e j t o j a s k y n i , s a n a p r e d ­ c hádzajúcej ak cii p o darilo m ilá n sk y m ja s k y n ia ro m p rek o p ať h lin e n ú zátk u a p o ­ s t ú p i ť a s i 300 m ú z k y m m e a n d r o m do m a ­ sív u . P r e n e d o s t a t o k č a s u s a m u s e l i v r á ­ tiť. V so b o tu rá n o v c h á d z a m e do jask y n e M ad d alen a. Za dve h o d in y p re k o n á v a m e d o t e r a z z n á m e ú ž in y . Z a s t a v u j e n á s n í z k a c h o d b a , k t o r ú s a n á m p o d a r i l o v y č is tiť a po 30 m s a z a s t a v u j e m e n a d p r i e p a s ť o u . K eďže n e m á m e la n o , k o n č í m e a k c i u a v r a ­ c ia m e sa späť k ch ate . V n e d e ľ u aj s p o t r e b n ý m m a t e r i á l o m p r e k o n á v a m e ú ž in y a n a d priep asťou o s á d z a m e n ity . Z l a n u j e m e d o d ó m u , k t o ­ r é h o r o z m e r y s ú a s i 30x5x25 m e t r o v . Ď a ­ le j s a d o s t á v a m e do m e a n d r a , k t o r é h o v ý š k a d o s a h u j e 1 0 — 20 m , a l e š í r k a n e ­ p r e s a h u j e v ia c a k o 1,5 m. Po 150 m s a d o stá v a m e do b lu d isk a m e a n d ro v , p rie ­ p a stí a kom ínov. P rie sk u m trv a l ta k m e r p ä ť h o d í n . O b ja v ili s m e m i n i m á l n e 1.500 m n e z n á m y c h p r i e s t o r o v . T ie t o v o ľ n e p o ­ k r a č u j ú do m a s í v u . C e lá s k u p i n a G u llie lm o , F a b io , U m b e r t o a j a v y l i e z a m e z j a s ­ k y n e a v y c h u tn á v a m e po city šť a stia z ob­ ja v u . P o t m e s a v r a c i a m e n a c h a t u , k d e celú a k c iu p o d ro b n e an aly z u jem e. V ýškový ro z d ie l m ed zi ja s k y ň o u M ad­ d a l e n a a v y v i e r a č k o u je a s i 200 m. V á ­ pen co v ý m asív n a d ja s k y ň o u d o sa h u je m o c n o s ť 600 m e t r o v . V p o n d e l o k r á n o s a v r a c i a m e do M e ­ dy, o d k i a ľ s a p ô v o d n o u t r a s o u v r a c i a m domov. JÁN ŠMOLL o b i. s k u p in a D e m ä n o v sk á D o lin a

59


#

PRVÝ

ZOSTUP

V s tre d u p rv ý k r á t v klube. N e z n á ­ m e tv á r e a v n ic h veselosť s o d u š e v n e ­ n í m p r e v ec. K lu b p o a k o m s o m tú ž il. C h l a p i s a p r e k r i k u j ú , v y m i e ň a j ú si d o j ­ m y z p o s l e d n ý c h a k c ií . Boli t u aj v ý č it k y , p r e č o t a m n e b o l t e n , či o n e n . N a z á v e r k a ž d á s k u p i n a lá k a n a svoju akciu . N a j­ v äčšm i počuť tro c h jask y n ia ro v , k to rí v e r­ b u j ú d o te j s v o j e j p r i e p a s t i . K eď že s a n ik to k n im n e p rid á v a , p o d ľ a h n e m m a ­ g ic k é m u slovu priepasť. V o n k u i c h d o b i e h a m , p r e t o ž e vo v n ú t ­ r i s o m s a n e o d v á ž i l a s n á d e j o v s a im p r i h o v á r a m . N e c h c e m , a b y to v y z e r a l o , že s a v n u c u j e m . Po c h v í l i v á h a n i a n a j v y š š í z n i c h s a a k o b y m i m o c h o d o m s p y t u j e , čo m á m za v ý stro j. V y m e n ú v a m v ý stro j, k to ­ r ú s o m si l e n n e d á v n o z a o b s t a r a l . N e ­ sk rý v ajú p ohŕdanie, som v k ú tik u duše u r a z e n ý a p r e s v e d č e n ý , že v l a s t n í m to n a j ­ l e p š ie , l e n to n i e je k o m p l e t n é . N a p o ­ k o n s ľ u b u j ú , že m i p o m ô ž u a p o s k y t n ú c h ý b a jú c i výstroj. S v ď ak o u p o n u k u p r i­ jí m a m . E š t e d o h o v o r , k e d y ? N e d e ľ a , 5,30 r á n o n a s t a n ic i ! V so b o tu sa dlh o do no ci p re v a ľu je m v p o steli a ro zm ý šľam n a d n a sle d u jú c im dňom . V h la v e mi v íria stie sň u jú c e m y š­ li e n k y . Po p r v ý r a z la n o , t m a v ý o tv o r , neznám o. . . O drád za jú ce a z áro v eň fa s­ c in u jú c o p riťah u jú ce. N edeľa rán o , p ric h á d z a m n a stan icu m y s l i a c , že n e p r í d u . P r e c h á d z a m v l a k o m , k e ď v š a k v id í m , že š t v o r k a je o b s a d e n á tro m i c h la p m i a ich b a to h m i, u ľav u jú co , a le aj z ť a ž k a si v y d ý c h n e m . S p o z d r a ­ v o m si p r i s a d á m a s l e d u j e m i c h ž iv ú g e s ­ tik u lá c iu . M iern e zv ý šen é h la s y sv e d č ia o h ĺb k e ic h p ro b lé m u . V lak sa p o h ý ň a a a n i p o č a s c e le j c e s t y s a m i n e p o d a r í p o c h o p i ť z m y s e l i c h d e b a t y . C ítim s a t r o ­ c h u n e s v o j , n a d b y t o č n ý a d ú f a m , že si te n to p o c it len n a h o v á ra m . K ras . .. u v íta l m a o tv o re n ý m i s t e n a ­ m i H á j s k e j d o li n y . I d y l a r o v n e j c e s t y k o n ­ č ila a si tr i k ilo m e tre od d e d in y v s tu p o m do k a m e n ité h o žľabu, k to rý ved ie p riam o n a p l a n i n u . L o p o ti l s o m s a h o r e b r e h o m a š k r a p y , k to r é sa m i p áčili n a úp ätí, v p o lo v i c i s v a h u u ž t a k é p e k n é n e b o li . Tobôž n ie p o h y b liv ý suťák. K o n e č n e sm e tu.

60

D u s ím v s e b e s k l a m a n i e z m a l é h o v stu p n é h o o tv o ru . V y zerá síce z á h a d n e , ale ro z m e rm i m a vôbec n e lá k a . Z a č ín a p r í­ p ra v a n a zostup, k la s ic k y jed lo m , ak o p o ­ t o m e š t e v e ľ a k r á t . M o j ím p r í s p e v k o m je č o k o l á d a . Po d o h o d e j u n e c h á v a m n a dno. S led u jem p ríp ra v y o sta tn ý c h a opäť s a m a z m o c ň u j e n e p r í j e m n ý p o c it , že to u ž z a č a l o byť v á ž n e . P o d m a s k o u r o z v a ­ hy sa o b lie k a m do se d a č k y , len ž e n e r ­ v o z i t a z a č í n a p r a c o v a ť . K r y j e m ju o t á z ­ k a m i a k o n a p r í k l a d : je t u h l b o k o , h o c i to u ž d á v n o v ie m , a k á je t u v ý z d o b a , k o ľ k o n it o v . . . S led ujem s n a p ä tím a k t k o tv en ia la­ n a a v d u c h u si k l a d i e m o t á z k u , či to t o la n o , t á t o p a v u č i n k a m á m ň a u d r ž a ť ? S k ep ticizm o m seb e v la s tn ý m sa u v ä z u je m do la n a cez „ x y lo fó n “. Z a č ín a m svoj p r ­ vý z o s t u p . N e j d e to n a j l e p š i e , p r i p a d á m si a k o z á t k a v h r d l e f ľ a š e , k t o r ú c h c e n i e k t o p r e t l a č i ť d o v n ú t r a . Tie p o c i t y v ú z ­ k o m k o m ín e a po p rv ý raz! S n a ž ím sa u k ľ u d n i ť a p r i p o m í n a m si s t a r ú p r a v d u „ p o m a l y ď a le j z á j d e š “. V š e t k o m i n a s e ­ be zavad zia, p o ciťu jem m d lo b u a c h y tá m a s r d c o v á s l a b o s ť p r i p r e d s t a v e , že t a ­ d i a ľ t o p ô j d e m aj spä ť . Po n i e k o ľ k ý c h m e t ­ ro c h v ú zk o m ko m ín e n a p ln e n o m zášklbm i m ô jh o te la sa za zv u k o v p r a s k a jú c ic h m o n t é r o k o c itá m vo v o ľn o m p r i e s tr a n s tv e so z n e p o k o j u j ú c i m s k l o n o m . P ra v d u p o v ed iac , k r á s u p rv e j š a c h ty v e ľ m i n e v n í m a m . Až s o d s t u p o m č a s u si u v e d o m u j e m je j p r e k r á s n u p i z o l i t o v ú v ý ­ z d o b u . Š a c h t a k o n č í vo v e ľ k o m s i t r o v o m h r n c i ,k t o r ý je u ž b e z v o d y . S k o d a ! D ole m a č a k á jed en z ch lap c o v a u k a z u je mi zú žen é m iesto, k de p re d c h á d z a jú c a g e n e ­ r á c i a j a s k y n i a r o v s k ú š a l a s v o j e sily. A ú s ­ p e š n e , le b o ú z k a p u k l i n a s a p o n i e k o ľ ­ k ý ch m e tro c h o tv o rí do n á d h e rn e j š a c h ­ ty. V t o m o k a m i h u si to n e u v e d o m u j e m , le b o p o t r a m p o t á c h v h o r n e j ú ž i n e m á m z a s e p r o b l é m y s r ý c h l o s ť o u z o s t u p u . E š te že s o m „ p e r f e k t n e “ t e o r e t i c k y p r i p r a v e ­ ný. S k ú š a m n e s m e l é p r v é o d s k o k y , a le r ý c h l o s t ý m p r e s t a n e m . To l a n o p r í l i š p é ru je . Z vyšok d ĺž k y s a sp ú š ťa m a k o v r e ­ ce zem iakov a až tesn e n a d d n o m u r o ­ b ím h r d i n u a t v á r i m s a , a k o k e b y s o m b o l n a j m e n e j 20 k r á t v B r á z d e . N e v i e m či úspešne.


Dno! C h l a p c i m i u k a z u j ú m a l ý o t v o r , cez k t o r ý s a s t r á c a m a l ý p r a m i e n o k v o ­ dy. Z a č í n a m e p r a c o v a ť . P a d a j ú c a v o d a n á s o c h v íľ u v š e t k ý c h p r e m o č í , p o h y b u j e m e sa v h m l e v ý p a r o v v l a s t n ý c h tiel. B la to len d o t v á r a t o t o p r a c o v n é z á ti š i e . Po n i e ­ k o ľ k ý c h h o d i n á c h n a m á h a v e j p r á c e zlsťu jem e , že p r i e n i k s a d n e s u ž n e p o d a r í . Z je m e č o k o l á d u a h y b a j h o r e . Z a č í n a s a v ý s t u p . M á m ísť h o r e p r ­ vý a to č o n a j s k ô r . S n a ž í m s a , a l e n e r ­ v o z ita m i z v ä z u j e r u k y i n o h y . P o h y b u ­ je m s a p o d e c i m e t r o c h m o n o t ó n n y m s e d -vzty k, n e z v y k l ý m to z a t i a ľ p o h y b o m . N a ­ c h á d z a m sa p ri ú žin e a n a p o č u d o v a n ie t l k o t s r d c a , k t o r ý h m a t a t e ľ n e c ít im , mi n ezväčší telo a k o sa m y ln e d o m n iev am . P reto sa h la d k o p re š m y k n e m . F ajn , ešte d r u h á š a c h t a a s o m h o r e . N o h o p , n i e je to t a k é j e d n o d u c h é . S p o m í n a n é h r d l o m a t r o c h u p o t r á p i , a l e n e s m i e r n a t ú ž b a byť h o r e , m a ž e n i e v p r e d . A h ľa, ú s p e š n e . U n a v e n ý , s m ä d n ý so s u c h ý m j a z y k o m , a le z m á č a n ý v o d o u a v la s tn ý m po to m , s a d á m si v o n k u k b a t o h u a je m i f a n t a s t i c k y . E š te s í c e n e v e r í m , ž e s a t a m d o l u n i e k e ­ d y v r á t i m , a l e h o r l i v o s a p r i d á v a m do deb aty s v y stu p u jú c im i d ru h m i. V rá til so m sa e š te m n o h o k r á t ä stálo to z a to . M o ž n o i p r e t o m á v s ú č a s n o s t i priepasť p rív la sto k „ n a jh lb šia v S lov en­ skom k r a s e “.

O k a m ž i t ý z á u j e m , k t o r ý s m e v z b u d il i, by n á m m o h o l z á v id i e ť aj K a r e l Gott. A tie d u c h a p l n é o t á z k y : „A t e n k y s l í k v á m p od t o u v o d o u n e v y b u c h n e ? T e n o b l e k je v o ­ d o t e s n ý ? Aj h r e j e ? “ Ľ u d i a n á s p r o s t e ž r a l i. Keď s m e sa z a n o r i l i , b o lo to s m u t n é . V id it e ľ n o s ť n u ­ lo v á, v o d a s t u d e n á , d o m a s k y m i tie k lo , a u t o m a t i k a d á v a l a v o d u a e š t e aj f u č a l a . S D u r o m s o m od z a č i a t k u s t r a t i l k o n ­ t a k t , p r e t o s o m 30 m o d b r e h u s e d e l v n ie k o ľk o m e tro v e j h lb k e n a d n e a čakal, k edy v y d ý ch am vzduch. Sem ta m som v b a h n e n a h m a ta l p rá z d n u p lech o v k u a le ­ bo f ľ a š u . M a l s o m p o c it , a k o b y s o m s e d e l v noci n a sm etisk u . Po v y n o r e n í , p r i p r e z l i e k a n í s m e si l e n t a k ,a k o b y n ič, r o z p r á v a l i s v o j e z á ­ ž it k y : „ T o h o ú h o r a si m i n e m a l o d p la š iť , c h c e l s o m h o c h y t i ť , “ a l e b o „ v i d e l si t e n v í r d o le , s k o r o s o m d o ň v l i e z o l . “ K očk y n á s o b d i v o v a l i , n á m to r o b i l o d o b r e a v d u c h u s m e p l á n o v a l i ď a l š i u a k c iu . Asi p ô j d e m e k r i e k e . T a m je t i e ž d o sť ľudí. FRANTIŠEK KOĽBÍK o b la s t n á s k u p in a R u ž o m b e ro k

JÁN TENCER o b i. s k u p in a K o čice-Jaso v

AKO SOM SA STAL POTÄPAČOM

Už a k o d ie ť a s o m o b d i v o v a l m u ž o v , k t o r í s a n a b r e h o c h p r i e h r a d , j a z i e r aj r i e k o b l i e k a l i d o č i e r n e j g u m y a č e li a c m o rsk ý m p a n n á m , v o d n ík o m , d ra v ý m ry ­ bám, v íro m a tm e sa v r h a li s fľa ša m i n a c h r b t e d o n a š i c h m ú t n y c h v ôd . P r e t o , keď sa d o s t a v i l i p r v é p r í z n a k y p u b e r t y a s ň o u aj o t á z k a , a k o z a u j a ť n a j m ä o s o b y o p a č n é h o p o h la v ia , je d n o z n a č n e sa ro z ­ h o d lo . B u d e m p o t á p a č o m ! Po a b s o l v o v a n í r ô z n y c h š k o l e n í , p l á ­ v a n ia v b a z é n e a s k ú š o k , v y b r a l s o m sa s k a m a rá to m D urom a č e rstv ý m p re u k a ­ zom n a a k c i u . B o la n e d e ľ a a v e ľ m i t e p ­ lo, z á k la d n é p red p o k lad y d o stato čn ej ú č a s t i p u b l i k a . N e s k l a m a l i s m e sa. J a z i e r ­ ko s v o d o u a k o b i k á v a m a l o i b a s t o m e t ­ ro v v p r i e m e r e , a l e n á m to n e v a d i l o .

I lu s tr a č n á s n ím k a .

F o to : G. S tib r á n y i

61


#

ROZPRÁVKA Ako sa ja sk y ň a kráľa N ifa r g u sa n a j­ sk ô r z m a p o v a la a až p o to m p r e sk ú m a ­ la.

K d e b o lo , t a m b o lo , b o li r a z d v e k r á ­ ľ o v stv á . V j e d n o m p a n o v a l k r á ľ N i f a r g u s , v d r u h o m v l á d o l k r á ľ S t a l a g m i t . A ko to už v r o z p r á v k a c h býva, k ráľ N ifa rg u s m al sy n a a S ta la g m it d céru. M edzi k r á ­ ľovstvam i b o la v eľk á h o ra a p ri ú p ä tí h o ­ ry dve veľké ja s k y n e , je d n a v N ifarg u so vom, d r u h á v S ta la g m ito v o m k ráľo v stv e. K ráľ N i f a r g u s z a m ý š ľ al' s p r í s t u p n i ť svoju ja sk y ň u , p rilá k a ť ta k do k ráľo v stv a tu risto v a pom ôcť k ráľo v sk ej p o k lad n ici. Bolo to dávno, jask y n ia ri, n e h o v o ria c o s p e l e o l ó g o c h či d o k o n c a k r a s o l ó g o c h n eex isto v ali, p re to p o v o la l do k rá ľo v s tv a slá v n e h o g e o d e ta , z e m e m e ra č a a b a n s k é ­ h o m e r a č a m a j s t r a T h e o d o l i k u s a . T en, po k rá tk o m d a h a d o v a n í sa o výške odm eny, p r i š i e l a j so s v o j i m p o č e t n ý m s p r i e v o d o m a o b jem n ý m m e ra c ím zariad en ím . V zn ik la ta k k rá s n a , veľká, fa rb a m i ž ia ­ ria c a m a p a jask y n e s m n ožstv om rezov p o z d ĺ ž n y c h aj p r i e č n y c h , s p o l y g ó n o m v y ­ p o čítan ý m a v y ro v n a n ý m n a jle p ším i počtá rm i kráľo v stv a, k to rá b o la slá v n o stn e zav esen á n a če stn o m m ieste v a u d ien č n e j s i e n i. J a s k y ň a b o l a s p r í s t u p n e n á a z á s t u ­ py n á v šte v n ík o v p rin á š a li do k ráľo v stv a o č a k á v a n é d u k áty . M ohli by sm e skončiť h a p p y e n d o m , k eby neb o lo m a lé keby: M a jste r T heodolik u s bol to tiž m o h u tn e jš e j p o stav y , m e ­ r a c ie z a r ia d e n ie b olo b o h a to v y re z á v a n é , p e rle ť o u v y k la d a n é a ta k z a m e ra li ib a ti e p r i e s t o r y j a s k y n e , d o k t o r ý c h s a b ez p r o b l é m o v v o šli. P r i e s t o r y m e n š i e b o li p o d d ô sto jn o sť m a js tr a , p r e tu r is to v néz a u jím av é, p r e to ic h n a m a p e nev y zn ačili. D lh o to n i k o m u n e v a d i l o a ž r a z . . . P rin c e z n á , d c é r a k rá ľ a S ta la g m ita sa v y b ra la do ich n e s p r ís tu p n e n e j ja sk y n e n a j a s k y n n é p e r l y . C h o d il a , h ľ a d a l a , a ž v ja sk y n i zab lú d ila. A ta k kráľ S talag m it, d v o ra n ia , z á m o c k á s trá ž aj vo jaci h ľad ali v j a s k y n i p r e z m e n u p r i n c e z n ú . H ľ a d a li, h ľad ali, nájsť n em o h li. Keď s a to d o z v e d e l p r i n c , k t o r ý p r i n ­ c e z n ú d l h o t a j n e m i lo v a l , v y d a l s a ju z a ­ c h r á n i ť . Do j a s k y n e k r á ľ a S t a l a g m i t a h o

62

v ša k s trá ž e n e v p u stili ani v p re o b le č e n í za babu korenárku. Z úfalý p rin c sa v r á til d o m o v a ako b e z d u š e c h o d i l h o r e , d o l u po z á m k u . Z razu m u p ad o l z ra k n a k r á s n u fa re b n ú m a p u , k t o r á v i s e l a v a u d i e n č n e j s ie n i. Pred ro k m i v e ľa k rá t pozoroval m a jstra T h eo d o lik u sa p ri p rá c i a ta k m u prišlo n a u m , že b y s a d o S t a l a g m i t o v e j j a s k y ­ ne m o h o l dostať n ie k to ro u z n ez m a p o v a n ý c h ch o d ieb . I keď m a js te r T h eo d o lik u s n e c h c e l ani p rip u stiť, že by n iečo ta k é b olo m ožn é, vy d ali s a p rin c so sv o jim v e rn ý m s lu h o m , v y z b ro je n í p o ria d n y m i la m p á šm i, záso b o u je d la a k u so m p o ctiv éh o k o n o p n é h o p o ­ v ra z u do ja s k y n e . H neď v p rv e j n ezm a p o v a n e j o d b o č k e za k rá tk o u ú žin o u n a šli ro z s ia h lu c h o d b u , tá to v ša k po n iek o ľ­ k ý c h s to v k á c h k ro k o v s k o n č ila závalom . M u s e li s a v r á t iť , a l e h ľ a d a l i ď a le j. P l a z i li s a p o k o l e n á c h aj p o b r u c h u , c e z b a h n o aj c e z k a l u ž e , p r e d i e r a l i s a c e z p o p a d a n é b l o k y , b r o d i l i s a c e z j a z i e r k a aj c e z r i e č ­ ky, a ž n a k o n i e c u v i d e l i v b l a t e o d t l a č k y m a l ý c h č r i e v i č i e k . Za c h v íľ u n a š l i aj v y ­ strašen ú , h la d n ú a p re m rz n u tú p rin cez­ nú. A k o to v r o z p r á v k e m u s í byť, b o l a s l á v ­ na svadba, učni m a js tra T h eo d o lik asa za­ h o d ili o b je m n é m e ra c ie z a ria d e n ie , v y ­ m y s l e l i s p e l e o l á b a z a č a l i m a p o v a ť c e lý sy s té m o dznova. A po k iaľ n e p o m r e li ta k v š e t c i ž ij ú a m a p u j ú d o d n e s . MARTIN SLUKA o b i. s k u p in a Č a c h tic e


SPOLOČENSKÉ SPRÁVY

Náš jubilant

RNDr. L ad isla v Novotný, z a k l a d a j ú c i č le n S p e l e o l o g i c k é h o k lu b u v S p iš s k e j Novej Vsi ( t e ­ ra jš ia o b l a s t n á s k u p i n a S lo v e n s k e j s p e l e o l o g i c k e j s p o l o č n o s t i) , sa d o ž il 30. VIII. 1987 50 ro k o v svojho života. Pri v ý z n a m n ý c h v ý r o č ia c h sa o b y č a j n e o h l l a d n e m e n a spä ť, čo sm e za to u p l y n u l é obd obie urobili, a k o sm e ho p re žili, čo sm e sv o jo u p r á c o u do sia h li. S výnim kou niekoľkých r o ­ kov svoj d o t e r a j š í živ ot p re ž i l RNDr. L. N o v o tn ý v S p išs k e j novej Vsi a t a k m a l m ožnosť už od d e ts tv a sp o z n á v a ť k r á s y S lovenského r a ja . V m la d o s t i sa venoval rô z n y m z á u jm o m ( l e ­ tecké m o d e l á rs t v o , b e z m o t o r o ­ vé l ie ta n ie ) , a le vždy ho to l á ­ kalo k p r í r o d n ý m k r á s a m S l o ­ ven ského r a j a a t e n t o vzťah k p rírode n a k o n i e c zvíťazil. Po uk o n č en í S t r e d n e j p r i e m y s e l n e j školy g e o lo g i c k e j p r a c o v a l a k o geológ u j á c h y m o v s k ý c h dolov v Hornom S la v kov e, od r o k u 1961 v U r á n o v o m p r i e s k u m e z á ­ vod IX., S p i š s k á N ová Ves, k d e pôsobí d o d n e s . Z a s tá v a l t u r ô z ­ ne fu n k c ie , a le n a jv i a c sa v e ­ noval v ý s k u m n ý m g e o lo g ic k ý m prácam . Už a k o š t u d e n t S t r e d n e i p r ie m y s e ln e j š k o ly g e o l o g i c k é 5 p re ja v o v a l z á u je m o k r a s o v é javy S lo v e n s k é h o r a ja . T úžba venovať sa p r i e s k u m u j a s k ý ň sa mu s p l n i la až v r o k u 1964, kedy s p o l u s ď a lším i n a d š e n ­ cami z alo žili S p e l e o l o g i c k ý k l u b v S p išs k ej N ovej Vsi. N e s k ô r začal diaľ k o v é š tu d o v a ť g e o l ó ­ giu n a P r í r o d o v e d e c k e j f a k u l t e UK v B ra ti s l a v e a t a k m u s e l svoj voľný č a s veľmi u v á žliv o deliť p r e z á u j m o v ú č in n o s ť a študijné p o v in n o s ti. Svoj vzťah a záujem o j a s k y n e m o h o l p l ­ ne ro z vin úť a ž po ú s p e š n o m uk onč ení v y s o k o š k o l s k é h o š t ú ­ dia. Od p r v ý c h dní č in n o s ti Sp e leo lo g ick é h o k l u b u sa z a č a l venovať z a m e r i a v a n i u j a s k ý ň — sp eleo lo g ick e j d o k u m e n t á c i i. Položil t a k z á k l a d y s p e l e o l o g i c ­ kej dokum entácie oblastnej skup iny SSS S p i š s k á N ová Ves.

I keď n e m a l z te j t o č in n o s ti ž ia d n e s k ú s e n o s ti , r ý c h lo si osv o jil s p e l e o l o g i c k ú d o k u m e n ­ tá c iu j a s k ý ň a sv oje b o h a té s k ú s e n o s t i v y u ž il p r i z o s t a v o ­ v a n í s p e l e o l o g i c k e j m a p y zo S t r a t e n s k e j jas k y n e. V oblastnej sk u p in e p a tril vždy m ed z i p o p r e d n ý c h čle nov . S k ú s e n o s ti a p o z n a t k y g e o ló g a u p l a t ň o v a l aj p ri s p e l e o l o g i c ­ k om v ý s k u m e S t r a t e n s k e j j a s ­ kyne (štru k tú rn o -tek to n ick ý vý­ sk u m / p e t r o g r a f i c k ý v ý sk u m v á ­

p e n c o v a sin tr o v , se d i m e n t o lo g ic k ý v ý s k u m f l u v iá l n y c h aloc h tó n o v ý c h s e d i m e n t o v a pod.). Svoje p o z n a t k y p u b l ik o v a l v odborných i populárnych č a ­ so p iso c h , d e n n e j tla č i a pod. Tieto p r í s p e v k y vždy m a li v y ­ s o k ú o d b o r n ú ú ro v e ň . O blastná sk u p in a v Spiš­ s k e j Novej Vsi d o s i a h la vo s v o ­ jej p r á c i v ý z n a m n é ú s p e c h y , po odbornej stránke v m nohých s m e r o c h p r o f e s i o n á l n u ú ro v e ň . N e m a l ú z á s l u h u n a to m m á aj n á š ju b ila n t. Svoje o d b o r n é z n a l o s t i a s k ú s e n o s ti r á d o d o ­ v z d á v a l m la d ším č le n o m p ri rô z n y c h prednáškach, bese­ d á c h , s e m in á r o c h . Bol je d n ý m

z organizáto ro v o d borného c e ­ lo štátn eh o se m in á ra ap lik o v a ­ n e j g e o fy z ik y v p r i e s k u m e k r a ­ su a v sp e leo ló g ii. Od z a l o ž e n i a S p e l e o l o g i c k é ­ h o k l u b u p r a c o v a l RNDr. L. N o ­ vo tn ý a k o h o s p o d á r , od č i n ­ n o s ti OS SSS a k o t a jo m n ík . Bol in ic i á t o r o m o r g a n iz o v a n i a s k u ­ p in o v ý c h j a s k y n i a r s k y c h t ý ž ­ dňov, k t o r é m a j ú v s k u p i n e b o h atú tradíciu. S nesm iernym z á p a lo m s a v e n o v a l o r g a n i z á ­ cii a z aisťo v a n iu s p e l e o l o g i c ­ k ý c h akcií. T ejto p r á c i v e n o ­ val veľa v o ľ n é ho času. N a jle p š ie sa vša k cíti m e ­ dz i „ skalným i“ ja s k y n ia r m i. Ako sa sá m v y z n a l lá k a ho do p o d z e m ia „ tú ž b a po t r o c h e d o ­ b r o d r u ž s t v a , tú ž b a objaviť n i e ­ čo nové, k d e e š te ľ u d sk á n o h a n e v s tú p ila , d rieť do úmoru, p o k o c h a ť s a v k r á s e čo i len m alého b rč k a s kvapkou, v k to ­ re j vidí život, n ie č o vyliezť a zliezť, z a m e r a ť a n a k r e s l i ť a h lavne stretn ú ť sa s k a m a r á t­ mi, s k t o r ý m i ho s p á j a p u to ro vnakých záujm ov“. Za d l h o d o b ú a k tí v n u č i n ­ nosť v j a s k y n i a r s t v e m u bolo u d e l e n é Č e stné u z n a n i e a n a 10. v a ln o m z h r o m a ž d e n í ro k u 1988 S t r i e b o r n á m e d a i la S lo ­ v e n s k e j sp e l e o l o g i c k e j s p o l o č ­ nosti. Je ho p r á c u si v še tc i v á ž i ­ me a vy soko o c e ň u je m e . N á š m u j u b ila n to v i b l a h o ž e ­ l a j ú v še tci p r i a t e l i a j a s k y n ia r i a do ď a lš ie h o ž iv o ta ž e la jú d o b r é z d ra v ie , p r a c o v n ý e l á n a ž ivotn ý op tim izm u s, a b y sa aj n a ď a l e j m o h o l s t r e tá v a ť v k r u ­ hu „ s k a l n ý c h “ j a s k y n ia ro v . Za č le n o v s k u p in y Sp. N o v á V es JÄN TULIS

63


K päťdesiatinám Vladimíra Z á m e č n ík a D ň a 8 . 12. 1988 s a d o ž il s v o j h o ž i ­ v o tn éh o ju b ilea člen o b lastn ej sk up in y Č ach tice V la d im ír Z ám ečník. N a ro d il sa v Z em ia n sk o m P o d h rad í, k d e už v d e tstv e po čú v al od sv o jich ro d ičo v sp o lu s o s ta t­ ným i sú ro d en cam i taju p ln é p ríb eh y o p o d ­ ze m n ý c h svetoch. K ja s k y n ia rs tv u sa d o ­ s t á v a a ž a k o 34 r o č n ý , i n š p i r o v a n ý s t a r š í m b r a to m P etro m . Z ačín a p ra c o v a ť v p ra c o v n e j s k u p i­ ne, k to r á v y k o n á v a p rie s k u m o k o lia Ze­ m i a n s k e h o P o d h r a d i a . Je t v o r c o m je j p r ­ v é h o v ä č š i e h o ú s p e c h u . V r o k u 1978 je sp o lu o b jav iteľo m p rv ý c h m e tro v L androvsk ej ja s k y n e , v s ú č a s n o s ti n a jv ä č š e j v b r a d l o v o m p á s m e K a r p á t n a S lo v e n s k u .

ORGANIZAČNÉ SPRÁVY

#

M EDZINÁRO DNÉ SYMPÓZIUM

S lo v en sk á sp eleo lo g ick á spoločnosť u sp o r ia d a la p ro s tre d n íc tv o m kom isie p re fy zik áln y , c h e m ic k ý a h y d ro g e o lo g ic k ý vý­ skum krasu, pod p a tro n á to m M edzinárod­ n ej sp e le o lo g ic k e j ún ie, Ú stre d ia š tá tn e j o c h r a n y p r íro d y v L ip to v sk o m M ikuláši a V ý c h o d o s l o v e n s k é h o m ú z e a v K o š i­ c iach , m e d z in á r o d n é sy p ó ziu m u v e d e n e j k o m i s i e v d ň o c h 10.— 15. m á j a 1988 v K o ­ šiciach . S lá v n o stn é o tv o re n ie sy m p ó zia za ú č a s ­ ti 64 o d b o r n í k o v s a u s k u t o č n i l o v r e p r e ­ z e n ta č n e j sá le b u d o v y K o šick éh o v lá d n e ­ h o p r o g r a m u . V i e d o l h o d o c . d r . V. P an o š , CSc., z č e s t n é h o p r e d s e d n í c t v a p r e ­ h o v o rili r e p r e z e n ta n ti M e d z in á ro d n e j s p e ­ leo lo g ick ej ún ie, č e s k o s lo v e n s k e j sp eleo ló g ie, n á m e s t o k p r i m á t o r a m e s t a K o šíc a z á s t u p c a M i n i s t e r s t v a k u l t ú r y SSR. R o k o ­ v an ia sa zú častn il p re z id e n t M e d z in á ro d ­ n ej sp e le o lo g ic k e j ú n ie prof. D e re k F o rd z K anady a p red sed a m edzinárodnej ko­

O päť r o k o v n e s k ô r s a a k t í v n e p o d i e ľ a l n a o b ja v e n í B eck o v sk ej ja s k y n e , v ý z n a m ­ n é h o to č i n u č a c h t i c k ý c h j a s k y n i a r o v . U vedené v ý sledky sú o d razo m ju b ila n ­ to v e j p r a c o v n e j a k t i v i t y . N e u s t á l e p a t r í m e d z i č le n o v , k t o r í s a z ú č a s t ň u j ú t a k m e r v šetk ý ch v ý zn am n ý c h akcií v o b lastn ej s k u p i n e . Za j a s k y n i a r s k o u d r i n o u s a s k r ý ­ va s k r o m n ý a p ra c o v itý člo v ek . P re to a sp o ň tý m ito n iek o ľk ý m i ria d k a m i, c h c e ­ m e n á š m u V l a d o v i p o ď a k o v a ť z a to, čo d oposiaľ v y k o n a l p re n a še ja sk y n ia rstv o . Čo z a ž e l a ť d o ď a l š í c h r o k o v ? S n á ď l e n pevné zdravie a veľa p lo d n ý c h rokov v ro d in e ja s k y n ia ro v .

PAVOL POSPÍŠIL z a o b la s t n ú s k u p in u Č a c h tic e

m isie prof. P aolo F o rti z T a lia n sk a . D v ad ­ saťpäť z a h ra n ič n ý c h ú č a s tn ík o v r e p r e z e n ­ to v alo a š tá to v — A u stráliu , B u lh arsk o , K a n a d u , M a ď a r s k o , NSR, NDR, R a k ú s k o , T a l i a n s k o a ZSSR. Ď a l š í c h 39 ú č a s t n í k o v p r e d s t a v o v a l i o d b o r n í c i z ČSSR. V e d e c k á č a sť s y m p ó z i a s a u s k u t o č n i ­ la v d ň o c h 11.— 1 2. m á j a v p r e d n á š k o v e j sien i d o m u K o šick éh o v lá d n e h o p r o g r a ­ mu. Počas p ro g r a m u o d b o rn íc i p re d n ie sli 36 r e f e r á t o v , z t o h o o s e m č l e n o v i a S lo ­ v e n sk e j sp e le o lo g ic k e j sp o lo čn o sti. P re ­ z e n t o v a n é r e f e r á t y b o li t e m a t i c k y z a m e ­ ra n é na m in eraló g iu , h y d rológ iu, k lim a ­ t o l ó g i u a n a m o d e r n é m e t ó d y f y z i k á ln o -c h e m ic k é h o v ý sk u m u k ra su . V šetk y p r e d ­ n e se n é p rísp ev k y sled ov ali o k re m v e d e c ­ k ý c h a s p e k t o v aj p r a k t i c k é c i e l e o c h r a ný p ríro d y a živ o tn éh o p ro s tre d ia . E x k u rz n á časť sy m p ó z ia sa u s k u to č ­ n i l a v d ň o c h 13.— 14. m á j a d o k r a s o v ý c h ob lastí N ro d n éh o p a rk u S lo v en sk ý raj a CHKO S l o v e n s k ý k r a s . N a v š t í v i l i s a p r i ­ to m D o b šin sk á ľadová ja sk y ň a , O c h tin sk á a rag o n ito v á jask y ň a, jask y n e D o m ic a , G o m b a se c k á a S ilick á ľad n ica . V rá m c i exkurzie sa p re d n ie sli o d b o rn é re fe rá ty o n a v štív e n ý c h ja s k y n ia c h s v y v o lan ím d isk u sie o n ie k to rý c h p ro b lé m o c h ich vý­ skum u.


Počas sy m p ó z ia d v a k r á t z a s a d a la p rí­ slušná k o m isia M e d z in á ro d n e j sp eleo lo ­ g ic k e j ú n i e . N a p r á c i t ý c h t o z a s a d n u t í s a a k tí v n e z ú č a s t n i l i aj z á s t u p c o v i a k o m i ­ sie SSS. D e l e g á c i u z a h r a n i č n ý c h h o s t í v sp rievode n a š ic h f u n k c io n á r o v p r ija l p r i­ m á t o r m e s t a K ošíc In g . J. T k á č . P r e ú č a s t ­ n ík o v s a p r i p r a v i l k u l t ú r n y p r o g r a m , p r e ­ h liadk a ex p o n áto v V ýchod o slo v en sk éh o m ú z e a a p r e h l i a d k a d i a p o z i t í v o v so s p e ­ leo logickou te m a tik o u . M edzinárodné sy m p ó ziu m u m o žn ilo p rezen to v ať v ý s k u m n ú čin n o sť n a š ic h č le ­ nov a k o n f r o n t o v a ť je j v ý s l e d k y so z a ­ hraničným i odborníkm i. P rieb eh sy m p ó ­ zia p o z i t í v n e z h o d n o t i l p r e z i d e n t M e d z i ­ n áro d n ej sp eleo lo g ick ej ú n ie prof. D. F o rd , k t o r ý v y s l o v i l p o ď a k o v a n i e o r g a n i ­ z á t o r o m p o d u j a t i a . K o n š t a t u j e m e , že t á t o

v ed eck á a k cia p risp e la k p ro p ag ácii slo­ v en sk e j sp eleo ló g ie, n a jm ä s o h ľad o m n a b l í ž i a c i s a 10. m e d z i n á r o d n ý s p e l e o l o g i c k ý kongres. ŠTEFAN RODA p r e d s e d a k o m is ie

#

NOVÍ ČLENOVIA

Č l e n s k á z á k l a d ň a s a v r o k u 1987 r o z ­ r á s t l a o 63 č le n o v . P r e d s e d n í c t v o m b o lo s c h v á le n é člen stv o n a sle d o v n ý m z á u je m ­ com : Ján T e n c e r, P e te r A n d ra šk o , P e te r Lukáč, H e lm u th S c h m e r (K o š i c e - J a s o v ) , I n g . P e t e r S m a t a n a , In g . P e t e r S c h u s t e r , M a riá n H u d ák , M a riá n M eško, M ilan P a ­ v ú k ( S p i š s k á N o v á V e s ) , P e t e r L ó rin c , R ó b ert Laki (R o žň av a), S ta n isla v H ajtm an , Ján R ap čan , Jan a F o lk o v á (T isovec), Ľu­ b o š P o p o v ič , S t a n i s l a v N e u z e r , E u g e n K a rd h o rd ó , L ad islav M ora (B re z n o ), Ja­ r o s l a v K u č m a , J á n R išk o ( P r e š o v ] , O n d r e j L u p t á k ( L i p t o v s k ý M i k u l á š ] , P e t e r V a la š t i a k , J ú l iu s S to d o l a , M i l a n Š u n a , Ľ u b o ­ m í r Čúzy, M i c h a l G a lli k (L ip t o v s k ý T r n o v e c ] , J á n M a t i š t í k , Jo z e f J a k u b i a k , I v a n Z á h u m e n s k ý ( D o ln ý K u b í n ] , L ý d ia M iŕetin sk á , Ja ro sla v S c h lo s se r, F e d o r B eňadik, V la d im ír Š išiak (B a n sk á B y stric a ], V la d i­ s l a v Č a r n e c k ý , J a r o s l a v O n d r a š á k , J á n Ner e č a , M i r o s l a v B re ž n ý , Š t e f a n N e r e č a , Ľ u d o v ít K u b á n i ( T e r c h o v á ) , M i r o s l a v K o rtm a n ( D u b n i c a n a d V á h o m ) , S i l v e s t e r Níd e l, K a r o l K r i ž a n ( D o ln é O r e š a n y ) , J a n a V ašková, R ad k o N ev aril, R o m an L eh o tsk ý ( B r a t i s l a v a ) , Ľ u b o m í r S e m e l b a u e r , Jo z ef B o č ík ( U h r o v e c ) , L ib o r Č e h á k , P e t e r Zám e č n í k m l., J o ze f B la š k o , E m í l i a K o u ril o vá (Č a c h tic e ), M a rtin Roško (M a rtin ), To­ m á š Š e v č ík , M a r i á n G a j a r s k ý ( T r e n č í n ) , J á n Z e l i n k a , I v a n Š u le k , R o m a n K r č u la , B r a n i s l a v B u lla , J a n a O r a v c o v á ( D e m ä ­ n o v s k á D o l i n a ] , B r a n i s l a v S m i d a (C h te ln i c a ] , H e n r i c h H o l e i n ( H a n d l o v á ) , Ing . J u ­ r a j C h r e n k o , J u r a j C h r e n k o m l., ( B a n s k á Š tiav n ica). IVICA BENICKA

65


Zmluva

u s p o lu p r á c i m e d z i Ú str e d ím štá tn e j o c h r a n y p r ír o d y a S lo v e n s k o u s p e le o lo g ic k o u sp o lo č n o s ť o u Ú stred ie š tá tn e j

ochrany

p r í r o d y , z a s t ú p e n é r i a d i t e ľ o m In g . A n t o n o m

L u c i n k i e-

w i c zo m

a S lo v en sk á sp e le o lo g ic k á spoločnosť, z a s tú p e n á p re d s e d o m A lfonzom C h o v a n o m v z á u jm e ď alšieho ú č in n e jšie h o ro zv o ja š tá tn e j o c h ra n y p ríro d y u z a tv á ra jú v zm y s­ le č l á n k o v II., III., IV., š t a t ú t u Ú s t r e d i a š t á t n e j o c h r a n y p r í r o d y a § 1 o d s t . 2. S t a n o v S lovenskej sp eleo lo g ick ej sp o lo č n o sti

zmluvu

o v z ájo m n ej sp o lu p rá c i I. S lo v e n s k á s p e le o lo g ic k á sp o lo č n o sť sa z a ­ v ä zu je: 1. V y k o n á v a ť s p e l e o l o g i c k ý p r i e s k u m n a zák la d e sch v álen éh o p lá n u p ráce a o je h o v ý sle d k o c h k a ž d o ro č n e in fo rm o ­ vať Ú s t r e d i e š t á t n e j o c h r a n y p r í r o d y v sp rá v e o č in n o sti S lo v en sk ej sp e le o ­ lo g ick ej sp o lo čn o sti. 2. O d o v z d á v a ť o d b o r n ú d o k u m e n t á c i u a zb ierk o v ý m a te riá l p re m ú z e jn ú a d o ­ k u m e n ta č n ú činnosť Ú s tr e d ia š tá tn e j ochrany p rírody — M úzea v ý v o ja o c h ra n y prírody. 3. N a p o m á h a ť Ú s t r e d i u š t á t n e j o c h r a n y p ríro d y p ri sp rístu p ň o v an í, ú d rž b e a p rev á d zk e n á u č n ý c h lo k alít v k rase. 4. P r i s v o j e j č i n n o s t i n a p o m á h a ť o r g á n o m a o rg an izáciám štá tn e j o ch ran y p ríro ­ dy zabezpečovať o c h ra n u k ra s u a d o ­ d ržiav an ie p o d m ien o k o c h ra n y c h r á n e ­ ných územ í a chránený ch prírodných v ý tv o r o v ; p r e b e r a ť p a t r o n á t n a d c h r á ­ n en ý m i ú zem iam i a p ríro d n ý m i v ý tv o r­ mi v krase. 5. P r i h a v a r i j n e j s i t u á c i i v n á u č n ý c h l o ­ k a litá c h po sky tn úť pom oc Ja sk y n ia r­ skou záchrannou službou, prípadne ď alším i č le n m i S lo v e n sk e j sp e le o lo g ic ­ kej sp o lo čn o sti. 6 . Z a b e z p e č iť , a b y s a o b l a s t n é s k u p i n y S lovenskej sp e le o lo g ic k e j spolo čn o sti p ri čin n o sti v c h rá n e n ý c h č a s tia c h p rí­ ro d y riad ili Z ásad am i v y k o n á v a n ia p rie ­ sk u m n ej a v ýsk um nej č in n o sti v c h r á ­ n e n ý c h ú z e m i a c h SSR, k t o r é s ú p r í l o ­ h o u t e j t o z m lu v y .

66

II. Ú str e d ie v ä zu je:

štá tn e j

ochrany

p r ír o d y

sa

za­

1. V y t v á r a ť p o d m i e n k y p r e r o z v o j a č i n ­ nosť S lo v e n sk e j sp e le o lo g ic k e j s p o lo č ­ n osti v o blasti sp o tre b y m ateriálo v , sp o treb y energie, o práv a údržby, sp o ­ jov, o s t a t n ý c h v ý k o n o v m a t e r i á l n e j p o ­ v a h y / n ájo m n éh o , cesto v n éh o , o s ta t­ n ý c h slu žieb m a te riá ln e j p o v a h y a o d ­ piso v ' p red m eto v p o stu p n ej spotreby podľa sch v álen éh o ro zp o čtu na p rís lu š ­ ný ro k , k to rý tv o rí p rílo h u te jto zm lu ­ vy. 2. Zo s t a v u p r a c o v n í k o v Ú s t r e d i a š t á t n e j o c h ra n y p ríro d y zabezpečiť p ra c o v n í­ kov s e k r e t a r i á t u S lo v e n sk e j s p e le o lo ­ g ick ej spolo čn o sti. 3. P o s k y t o v a ť S lo v e n sk e j sp e leo lo g ick ej sp olo čn o sti časti n á ro d n é h o m a je tk u v sp rá v e Ú stre d ia štá tn e j o c h ra n y p rí­ ro d y n a d o č a s n é ú č e lo v é u žív an ie. P ôj­ de o ta k ý n á ro d n ý m ajeto k , k to rý m á vzťah k p o sla n iu a č in n o s ti S lo v en sk ej sp e le o lo g ic k e j sp o lo čn o sti. 4. V y t v á r a ť p r i e s t o r o v é a prevádzkové p o d m ie n k y p r e š k o le n ie č le n o v S lo­ v en sk e j sp eleo lo gickej sp o lo čn o sti v Š kole o c h r a n y p ríro d y v G b eľan o ch a p r e v ý s ta v n ú čin n o sť S lo v e n s k e j s p e ­ le o lo g ic k e j s p o lo č n o s ti v ex p o zič n ý ch , resp. v ý sta v n ý c h p rie s to r o c h Ú stred ia š tá tn e j o c h ra n y prírody. 5. V y t v á r a ť p o d m i e n k y n a š t v r ť r o č n é v y ­ dá v a n ie S p ra v o d a ja S lovenskej sp e le o ­


lo g ic k e j s p o lo č n o sti a k a ž d o ro č n é vy­ d á v a n ie Z b o rn ík a S lo v en sk ý k ra s, p r í­ p ad n e p rílež ito stn ý c h m o n o g rafií a p ro ­ p ag a č n ý c h m a te riá lo v S lovenskej sp e ­ le o lo g ic k e j sp o lo čn o sti. III. Z m luva o v z á jo m n e j sp o lu p rá c i sa u zatv á ra n a d o b u n e u rč itú ; p la tí s p rílo ­ h a m i n a p r í s l u š n ý r o k . M o ž n o ju v y p o ­ vedať v še s ť m e s a č n e j le h o te, z a č ín a jú c e j p r v ý m d ň o m n a s l e d u j ú c e h o m e s i a c a po doručení výpovede. Lipt. M i k u l á š d ň a 4. 12. 1987 A lf o n z C h o v a n p r e d s e d a SSS v. r .

In g . A n t o n L u c i n k i e w i c z r i a d ite ľ USOP v. r .

Zásady v y k o n á v a n ia p r ie s k u m n e j a v ý sk u m n e j č in n o s t i č le n m i S lo v e n s k e j s p e le o lo g ic ­ k ej s p o lo č n o s t i v c h r á n e n ý c h ú z e m ia c h S lo v e n s k e j s o c ia lis t ic k e j r e p u b lik y ČLÁNOK 1 Ú VODNÉ USTANOVENIA.

i

1. P r i e s k u m n á a v ý s k u m n á č in n o s lj č l e n o v S lo v en sk ej sp eleo lo g ick ej spo lo čno sti ( ď a le j SS S ] v c h r á n e n ý c h ú z e m i a c h SSR v y c h á d z a zo Z m l u v y o s p o l u p r á c i m edzi Ú stred ím š tá tn e j o c h ra n y p ríro ­ d y ( ď a le j Ú Š O P ) a SSS, k t o r á n a d o b u d ­ n e ú č i n n o s ť d ň o m 1. 1. 1988. 2. P r i e s k u m n ú a v ý s k u m n ú č i n n o s ť č l e n ­ m i SSS v c h r á n e n ý c h ú z e m i a c h , k t o r é b o li z r i a d e n é p o d ľ a z á k o n a SNR č. 1/ /1955 Zb. SNR o š t á t n e j o c h r a n e p r í r o ­ dy, m o ž n o u s k u t o č ň o v a ť l e n v s ú l a d e s p la tn ý m i p red p ism i v o blasti štá tn e j o ch ran y prírody. ČLÁNOK 2 ZÄSADY VYKONÄVANIA PRIESKUMU A VÝSKUMU 1. P r i e s k u m n ú a v ý s k u m n ú č i n n o s ť č l e n ­ mi SSS v c h r á n e n ý c h ú z e m i a c h SSR m o ž n o v y k o n á v a ť l e n v s ú l a d e so s c h v á ­ le n ý m p l á n o m č i n n o s t i SSS. 2. P lá n p r i e s k u m u a v ý s k u m u č l e n m i SSS v c h r á n e n ý c h ú z e m i a c h SSR k a ž d o r o č ­ n e p r e d k l a d a j ú o b l a s t n é s k u p i n y SSS

p r í s l u š n ý m s p r á v a m N P a CHKO, n a územ í m a lo p lo šn ý ch c h rá n e n ý c h územ í m i m o N P a CHKO p r í s l u š n ý m k r a j s k ý m o rg a n iz á c iá m o c h ra n y prírody. 3. O b l a s t n é s k u p i n y SSS k a ž d o r o č n e i n ­ fo rm u jú p ríslu šn é p raco v isk á štátn ej o c h r a n y p r íro d y o svojej č in n o s ti a d o ­ sia h n u tý c h v ýsledkoch. Správy o čin ­ n o sti za p rís lu š n ý k a le n d á r n y ro k v c h rá n e n ý c h územ iach p re d k la d a jú ob­ l a s t n é s k u p i n y SSS p r í s l u š n ý m s p r á v a m N P a CHKO, p r í p a d n e k r a j s k ý m o r g a ­ n izác iám š tá tn e j o c h ra n y p ríro d y za ú č e lo m m o ž n o s ti ich p r a k tic k é h o vy­ u ž itia pri sta ro stliv o sti o c h rá n e n é kraso v é časti prírody. 4. P o d u j a t i a v c h r á n e n ý c h ú z e m i a c h , k t o ­ ré n ie sú v s ú la d e so sc h v á le n ý m p lá ­ nom čin n o sti p ríslu šn ý ch o b la stn ý ch s k u p í n SSS, m u s i a byť o d s ú h l a s e n é p r í ­ slušným i o rg an izáciam i štá tn e j o c h ra n y prírody. 5. P r e d z a č a t í m p r i e s k u m n ý c h p r á c č l e ­ n o v i a SSS s ú p o v i n n í v y k o n a ť o p a t ­ re n ia n a z a m e d z e n ie p o šk o d e n ia , alebo zn ičenia c h rá n e n ý c h d ru h o v ra s tlín a živočíchov. 6. N a p r i e s k u m n ú a v ý s k u m n ú č in n o s ť v m alo p lo šn ý ch c h rá n e n ý c h ú zem iach je p o t r e b n ý s ú h l a s MK SSR. K o n t r o l u d o d ržiav an ia podm ienok o ch ran y m alo ­ p lo šn ý ch c h rá n e n ý c h územ í v y h lá se ­ n ý c h MK SSR z a b e z p e č u j ú p r í s l u š n é o rg an izácie štá tn e j o c h ra n y prírody. 7. Po u k o n č e n í t e r é n n y c h p r i e s k u m n ý c h p r á c je p o v i n n á p r í s l u š n á o b l a s t n á s k u ­ p i n a SSS u v ie s ť t e r é n d o p ô v o d n é h o sta v u a spísať o tom z á z n a m za ú č a s ti z á s t u p c o v VCHÚ, m i m o VCHÚ z a p r í ­ to m n o sti z á s tu p c u k r a js k e j o rg a n iz á c ie štá tn e j o c h ra n y prírody. ČLÁNOK 3 ZÁV EREČ NÉ USTANOVENIA . 1. P r í p a d n é s p o r y z u p l a t ň o v a n i a Z á s a d r i e š i ÚŠOP s p r e d s e d n í c t v o m SSS. 2. T ie to z á s a d y n a d o b ú d a j ú ú č i n n o s ť d ň o m 1. 1. 1988. V L i p t o v s k o m M i k u lá š i , d ň a 4. 12. 1987. A lf o n z C h o v a n p r e d s e d a SSS v. r .

In g . A n t o n L u c i n k i e w i c z n a d i t e l ÚŠOP v. r .

67


SUMMARY

»

r 6. juia 133j

2 5

spn'

The Editorial acquaints the reader with the exchange agreeem ent about cooperation between the Slovák Speleological Society and the specialized organization of the state protection of náture. The text of the agreem ent is published unabridged at the end of the a r ticie

The latest knowledge on the speleodiving exploration of the Skalistý potok Cave (Rocky Stream Cave) in the plain karst part of the Slovák Karst is presented by the author Z Hochmuth. Under dem anding condltions w ith considerable w ater turbidity the speleodivers have so far explared 24 siphons, having length of up to 100 m. It seems that a more extensive cave systém will be discovered. The authors of the next contribution M. Sluka and J. Zapletal introduce concrete results of utilization of radiotesting method in discovering unknown cave spaces. Positive effects of this method were proved during the exploration of the Landrovská Jasky­ ňa Cave, Ponická Jaskyňa Cave, and the re ­ gión of the jaskyňa Mŕtvych netopierov (Ca­ ve of Dead Bats) cave systém. The third contribution of the column „Research and Investigation“ complements regional speleolo­ gical literatúre by the as yet unpublished inform ation on the exploration of the Krížová jaskyňa Cave (Cross Cave) and Previsová jaskyňa Cave (Overhang Cave) in the mountain range of Čierna hora (Black Mountain) in eastern Slovakia. The next article contains complex information on the results of the activities of the Slovák Speleological Society in the year 1987. The contributior^' „Man and a Cave presents thoughts of Tts author T. Horváth about both the man’ s relationship to the cave and his utilization of the cave environment. Significance of the contribution is underlined by historical factographic data and events. Shortage of the industrially manufactured metal m aterials for speleological purpo-

7n,H

- 5 apríla ?007

ses provided an incentive to P. Mrázik to acquaint his colleagues w ith the possibility of anodic oxidation of alumínium in the ho­ rne conditions. The anodic oxidation provides a kind of protection from corrosion of the alumínium alloys serving for m anufacture of speleological aids w ithin the fram e of acti­ vities of the Technical Commission. The field of docum entation activities is represented by a survey of the longest and deepest caves in Slovakia, com pleted to Sep­ tember 30th, 1988. The author P. Bella compiled the survey on the basis of a wide cooperation of spelunkers from all 34 re ­ gional groups. M. Lutonský describes methods of w orking out a map plan of one of the most valuable caves in Slovakia — the jaskyňa Mieru Cave (Peace Cave) in the hills of Demänovské vrchy. Speleological Topics of Interest present activities of our spelunkers abroad, achievements of the Polish Spelunkers outside their country, feuilletons, and inform ation on the life of our members. Editorial Board CONTENT

__ ^___

1.

..

Jaroslav Halaš: Agreement about Cooperation Zdenko Hochmuth: How to Continue in the Skalistý potok Cave? Martin sluka—Jeroným Zapletal: The Results of Utilization of Radiotesting Methods in Speleology * „ Eduard Kladiva: The Krížová jaskyňa Cave and the! Previsová jaskyňa Cave Jozef Hlaváč: The Slovák Speleological So­ ciety in the Year 1987 Tibor Horváth: Man and a Cave Peter Mrázik: Anodic Oxidation of Alumínium in Home Conditions Martin Lutonský: New Mapping of the jasky­ ňa Mieru Cave (Peace Cave) Pavel Bella: The Longest an Deepest Caves in Slovakia


M *

Spravodaj sss 1988 1 2  
Spravodaj sss 1988 1 2  
Advertisement