Page 1

IVIO

krant

n r. 1 6 | m a a r t 2 0 1 1

E e n u i t g a ve v a n I V I O A d vie s G r oe p e n I V I O O n d e r w i j s G r oe p

1936 - 2011

1936 - 2011

2 IVIO organiseert spraakmakend jubileumcongres 'Kwetsbaar 0nderwijs' IVIO (Instituut voor Individuele Ontwikkeling) is gevestigd in Lelystad en Almere. De organisatie telt acht bedrijven – ondergebracht in twee bedrijfsgroepen - met ruim honderd medewerkers die actief zijn op het gebied van onderwijs, educatieve uitgaven en didactiek, opleidingen en examinering, educatieve boekhandel, inburgering en toeleiding tot de arbeidsmarkt. Op donderdag 8 september a.s. wordt op de Creative Campus in Almere het jubileum van IVIO gevierd met de congres- en beursdag met als titel 'Kwetsbaar onderwijs'. Die dag wordt ook de prijs uitgereikt voor de Philip Kohnstamm IVIO-Prijs voor maatschappelijke onderwijsprojecten. Aan de prijs is in het jubileumjaar voor de winnaars een extra hoog geldbedrag verbonden van in totaal 10.000 euro. Stichting IVIO werd in 1936 op verzoek van de overheid opgericht door prof. dr. Philip Kohnstamm, pedagoog en natuurkundige. Het

doel was het grote aantal werklozen zodanig bij te scholen dat zij bemiddelbaar werken naar betaalde arbeid. IVIO koos daarvoor een zeer innovatieve en succesvolle individuele aanpakop-maat. Sindsdien ontwikkelde IVIO zich als een vooraanstaande instelling op het gebied van onderwijs, opleiding en toeleiding tot de arbeidsmarkt. In 2003 gingen de activiteiten van de stichting IVIO over in particuliere handen (KMM Groep) en ondergebracht in onafhankelijke IVIO-bedrijven. Stichting IVIO bewaakt binnen de KMM-holding, gevestigd in Lelystad, het gedachtegoed van haar oprichter.

Werkplekopleiden in de T-berg De T-berg is een bijzonder theehuis, verbonden aan mytylschool De Trappenberg in Huizen. Er werken jongeren met fysieke beperkingen. Zij leren in school en in de praktijk alles wat nodig is

om als volwaardig medewerker in de horeca aan de slag te kunnen gaan. Lees verder op pagina 3 >

Ivio-Integratie succesvol in Enschede Op 13 januari ontvingen in Enschede wederom ruim 50 personen, onder het toeziend oog van partner en kinderen, het inburgeringsdiploma. Daarnaast werden ook 10 geslaagden van het staatsexamen (hoger taalniveau) in het zonnetje gezet. Vanaf 17.00 uur klonk wereldse muziek en stroomde het Werkplein vol met geslaagden. Koffie, thee, baklava en stroopwafels vormden de ultieme combinatie van versnaperingen die hoort bij een geslaagde integratie. Lees verder op pagina 7 >

Het congres wordt opgeluisterd door een aantal feestelijke verrassingen tussen het officiële programma door, waarmee we het feestelijke van het jubileum willen benadrukken. We hopen van harte dat u deze mijlpaal in de geschiedenis van IVIO luister wilt bijzetten door het congres bij te wonen. Op korte termijn wordt u nader geïnformeerd over de inhoud van de workshops en de wijze waarop u zich kunt aanmelden. In ieder geval kunt u nu alvast in uw agenda noteren “IVIO congres”. IVIO staat op Wikipedia http://nl.wikipedia. org/wiki/IVIO. Meer nieuws over het jubileum en de congres- en beursdag Kwetsbaar Onderwijs is te vinden op www.ivio.nl.

4 5 6 8

Samenwerking B.O.O.M. en IVIOExamenbureau IVIO@School gestart Naar een netwerk­ organisatie Winaars foto­ wedstrijd Drieluik Projecten

Kohnstamm IVIO-Prijs 2011 In het jubileumjaar 2011, waarin de Stichting IVIO 75 is, reikt de Stichting wederom de Kohnstamm IVIO-Prijs uit. De IVIO-bedrijven zijn al bijna 75 jaar actief in het vlak van onderwijs, arbeid en maatschappelijke participatie. Vele honderdduizenden hebben de afgelopen 75 jaar via IVIO diploma’s gehaald, cursussen gevolgd of zijn begeleid naar werk of naar (meer) zelfstandigheid. Medewerkers van IVIO zien dagelijks gemotiveerde mensen werken aan bijzondere, betekenisvolle projecten waarin de doelstellingen van IVIO te herkennen zijn. Mensen die zich onderscheiden door hun gedrevenheid, professionaliteit en door de resultaten die ze met en voor hun leerlingen of cliënten bereiken. In het jubileumjaar van IVIO geven we de prijs een extra feestelijke tintje door de prijs van € 7.500 naar € 10.000 te verhogen.

De afgelopen jaren is de prijs onder andere toegekend aan onderwijsprojecten als: Leerwerkproject ‘De Schoolboot’, de HAH- klas van Mariendael, het leerwerkproject Prins Heerlijk Tara 207 en Gamebased learning Tara 207. Is er binnen uw school, in omgeving of organisatie een project zijn waarvan u denkt dat dit in aanmerking zou kunnen komen en dat een bijzondere waardering voor de organisatoren en medewerkers op zijn plaats is, dan kunt u dit project of initiatief nomineren voor de Kohnstamm IVIO-Prijs 2011. Meer informatie over de Kohnstamm IVIOPrijs en een aanmeldingsformulier vindt u op www.ivio.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan vragen, dan kunt u ons uiteraard bellen: Leon Arendshorst 0320 229920 of Emil Roelofs 0320 229922.

Kohnstamm IVIO-Prijs 8 september 2011 > Jubileumcongres 'Kwetsbaar Onderwijs'


IVIO krant

2

Samenwerking B.O.O.M. Opleidingen en IVIO-Examenbureau Sylvia, Anton en Leon tekenen de samenwerkingsovereenkomst.

is, naast een team van ervaren docenten en praktijkgericht lesmateriaal, een van de pijlers waar B.O.O.M. Opleidingen op rust. Dit wordt een mooi en op termijn groot bedrijf.” In tegenstelling tot veel opleiders dienen alle kandidaten eerst een taal- en rekentoets te maken voordat zij worden toegelaten. De toets kan gratis op de website van B.O.O.M. worden gedaan. Is het taal- of rekenniveau te laag voor de gekozen opleiding, dan biedt B.O.O.M. hier uiteraard aangepaste modules voor aan. Sylvia Schulte: “Een secretaresse die taal- en stijlfouten maakt, is geen diploma waard. Ook een administratief medewerker die elementaire rekenvaardigheden mist is niet zoals het hoort. Wij gaan degelijk en praktijkgericht opgeleide mensen afleveren, waarvan de werkgever weet dat je met een IVIO-B.O.O.M.-diploma vakmensen in huis haalt.” Meer informatie vindt u op: www.boomopleidingen.nl

Dit voorjaar start B.O.O.M. Opleidingen in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Brabant en Zuid-Limburg met gemoduleerde mondelinge opleidingen o.a. tot secretaresse, medisch secretaresse, juridisch secretaresse, (medisch) administratief medewerker, telefoniste/receptioniste en voor basismanagement en middle management.

IVIO Onderwijs Groep

Voor de meeste opleidingen en modules gaan de examens afgenomen worden door IVIO-Examenbureau. Sylvia Schulte, medeoprichter van B.O.O.M. Opleidingen: “IVIO heeft een goede naam in de markt en het IVIO-Examenbureau kenmerkt zich door kwaliteit, een schappelijke prijs en flexibiliteit. Als wij aangeven op welke datum we een examen willen, dan regelt IVIO dat. Wij kunnen ons concentreren op onze opleidingen zonder ons zorgen te hoeven maken over de examens.” Leon Arendshorst, manager van IVIO-Examenbureau beaamt dit. “We hebben inzage gekregen in het lesmateriaal van B.O.O.M. en dat ziet er prima uit. Het uitgangspunt van B.O.O.M. is om alleen die deelnemers toe te laten die kansrijk zijn de opleiding af te maken en het examen te halen. Dan ga je voor kwaliteit en daar

Emil Roelofs, directeur IVIO Onderwijs Groep

werken wij graag aan mee.” De andere oprichter van B.O.O.M. Opleidingen, Anton Lamé, heeft er het volste vertrouwen in:

“Ik heb in m’n leven diverse bedrijven opgezet en gelukkig met succes. Toen ik de plannen van Sylvia hoorde, werd ik direct enthousiast en heb ik besloten mee te investeren. IVIO-Examenbureau

BOOM opleidingen

RAS biedt nieuw vaktaaltraject In de CAO van de schoonmaaksector is afgesproken dat een werkgever verplicht is om een medewerker binnen zes maanden na indiensttreding een vakopleiding aan te bieden en indien nodig hieraan voorafgaand een taaltraject. IVIODidactiek ontwikkelde het lesmateriaal voor dit taaltraject. Wie komt in aanmerking voor een taaltraject? Het taaltraject is bedoeld voor werknemers in de schoonmaaksector die de Nederlandse taal onvoldoende, in dit geval onder niveau A2, beheersen om een basis(vak)opleiding te kunnen volgen. Werkgevers kunnen d.m.v. een korte test achterhalen welke medewerkers in aanmerking komen. De test is beschikbaar bij de RAS:

Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaaken Glazenwassersbranche.

A2 te behalen. Het nieuwe taaltraject bouwt voort op deze cursus.

Het traject Het doel van het traject is minimaal niveau A2 te behalen, waarbij de gemiddelde trajectduur één jaar is. Dit betreft ongeveer 40 lessen. Het lesmateriaal is functiegericht en dus geschreven rondom het beroep en de taken van een schoonmaker.

De financiering De RAS heeft IVIO-Didactiek opdracht gegeven het lesmateriaal voor de cursus functiegericht Nederlands in de schoonmaak te ontwikkelen. Een werknemer die het taaltraject of een inburgeringtraject afsluit met een examen waaruit blijkt dat het taalniveau A2 is behaald, komt in principe in aanmerking voor een bijdrage vanuit de RAS.

Er bestaat een cursus functiegericht Nederlands in de schoonmaak, maar deze omvat 20 lessen en is gemaakt ter voorbereiding op de vakopleiding van de SVS. Deze cursus is voor veel schoonmaakmedewerkers te kort om het vereiste niveau

Meer informatie vindt u hier: RAS, 073 - 6200460, info@ras.nl , www.ras.nl IVIO-Didactiek, 0320-286963, info@ivio-didactiek.nl www.ivio-didactiek.nl

Wereldschool

IVIO-Examenbureau

IVIO-Boekhandel

IVIO@School

De Wereldschool verzorgt het onderwijs voor

IVIO-Examenbureau biedt de mogelijkheid

IVIO-Boekhandel verzorgt de verkoop van

IVIO@School biedt afstandsonderwijs aan

kinderen van Nederlandse en Vlaamse gezin-

om meermalen per jaar KSE- en KSB-examens

leermiddelen op het gebied van leren en

voor kinderen die om uiteenlopende rede-

nen die in het buitenland verblijven. Peuter-

af te nemen. Na het behalen van een bepaald

werken. De boekhandel werkt voor de IVIO-

nen in Nederland niet aan bij hen passend

pakketten, het volledige basisonderwijs, het

aantal diploma’s kunnen deze ingewisseld

Groep en in opdracht van derden, zoals

onderwijs kunnen deelnemen. Dit zijn kin-

voortgezet onderwijs vmbo-tl, havo en vwo

worden voor een overkoepelend sleutel- of

scholen en particuliere opleiders.

deren die langdurig thuis zitten, bijvoor-

worden door de Wereldschool aangeboden.

verzameldiploma. De opdracht­ gevers van

beeld omdat zij chronisch ziek zijn, een

Behalve het volledige onderwijs kunnen leer-

IVIO-Examenbureau bevinden zich in het

schoolfobie hebben of op een wachtlijst

lingen ook alleen het vak Nederlands doen

speciaal onderwijs, de penitentiaire (jeugd-)

staan. Ook – en in toenemende mate –

als aanvulling op de school in het buitenland.

inrichtingen en ROC’s. IVIO-Examenbureau

maakt het VSO gebruik van het onderwijs

De begeleiding van de leerlingen vindt plaats

ontwikkelt ook toetsen en adviseert instel-

van IVIO@School om kinderen een havo- of

via Internet door docenten in Nederland. De

lingen op het gebied van toetsen en exami-

vwo-programma te kunnen bieden. Deze

Wereldschool bestaat sinds 1948.

neren. Ook neemt IVIO-Examenbureau de

leerlingen gaan naar hun VSO-school en

inburgeringsexamens af en VCA.

volgen daar het afstandsonderwijs van IVIO@School.

IVIO Onderwijs Groep - voorlopers in passend onderwijs


NUMMER 16

3

VSO de Piloot besteedt deel van het onderwijs uit aan IVIO@School VSO de Piloot is een school voor geïndiceerde leerlingen van 12 t/m 20 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Er wordt kwalitatief goed onderwijs geboden, afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling en gericht op maatschappelijke participatie, vervolgonderwijs of op arbeid.

Marjon Stokwerk, afdelingsdirecteur: “Wij zijn een jonge, ondernemende en professioneel georganiseerde school, waarin de ontwikkeling van de leerling centraal staat. Net zoals andere VSO-scholen mogen wij niet zelf examineren, waardoor wij steeds druk op zoek zijn naar mogelijkheden om onze leerlingen diploma gericht onderwijs te laten volgen. We werken met methoden uit het regulier onderwijs. Daar waar nodig wordt in overleg met ouders en de leerling aparte afspraken gemaakt.”

De leerwegen binnen VSO de Piloot zijn PRO Praktijkgericht onderwijs, vmbo-bb, vmbo-kb en havo. De klassen zijn daarbij ingedeeld op leerklimaat. Iedere leerling die van school gaat doet dat met een diploma of met één of meer certificaten. Piloot en IVIO@School Marjon: “Onze leerkrachten zijn gespecialiseerd in het werken met leerlingen met ASS. Daarnaast werkt de Piloot in de bovenbouw van het vmbo en de havo met IVIO@School. (Vorig jaar nog onderdeel van de Wereldschool. red). Op deze manier wordt de leerling door middel van de digitale leeromgeving begeleiding geboden van de 2de en 1ste graad docenten van IVIO@School, waarmee de waarde en kwaliteit van een diploma behaald binnen het VSO de Piloot is gewaarborgd. IVIO@ School levert ook het lesmateriaal en de daarbij horende lesbrieven. Deze lesbrieven bieden de leerling een studieplanning en extra uitleg.” Praktijkgericht onderwijs Het praktijkonderwijs van VSO de Piloot is er gericht de leerlingen voor te bereiden op arbeidsparticipatie. We combineren de theorie met het aanleren van praktische vaardigheden. Vanaf het tweede leerjaar wordt er gestart met de beroepsoriëntatie door middel van interne stages, de werkervaringplekken en de externe stages. Gedurende de schoolperiode wordt er competentiegericht gewerkt, waarbij de ontwikkelingen worden bijgehouden in een digitaal portfolio. Branche­ certificaten en KSE-certificaten worden gerealiseerd in samenwerking met het IVIO-examenbureau.

Marjon Stokwerk

Vmbo Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs vraagt in het derde leerjaar de leerlingen naar een profielkeuze. Binnen de Piloot worden vier uitstroomrichtingen geboden: Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij. De examinering voor vmbo-BB en -BK wordt gerealiseerd in samenwerking met het IVIO-Examenbureau. Vmbo-tl stroom wordt met staatsexamens afgerond. Havo Leerlingen in deze onderwijsstroom worden vanaf het eerste jaar door middel van duidelijke planningen, lesbrieven en de elektronische leeromgeving van IVIO@School voorbereid op het staatsexamen. Alle vier de uitstroomprofielen worden daarbij aangeboden. “Belangrijk uitgangspunt van VSO de Piloot is dat onze leerlingen net zoveel recht hebben op kwalitatief goed en diplomagericht onderwijs als reguliere leerlingen.” Betoogt Marjon vol overtuigingskracht. “Wij schromen daarom niet voor nieuwe ontwikkelingen te kiezen en pakken iedere mogelijkheid aan om het onderwijs nog beter aan te passen. In deze missie staan wij niet alleen en ik ben daarom blij met de samenwerking met IVIO@ School en IVIO-Examenbureau. Natuurlijk zijn wij altijd op zoek naar nieuwe contacten om het Voortgezet Speciaal Onderwijs nog beter op de kaart te zetten.” Marjon benadrukt enthousiast: “Ons motto is: Kwalitatief goed onderwijs voor een geweldige doelgroep!” VSO de Piloot, Brongras 7, 3068 PA Rotterdam

Werkplekopleiden in de T-berg De T-berg is een bijzonder theehuis, verbonden aan mytylschool De Trappenberg in Huizen. Er werken jongeren met fysieke beperkingen. Zij leren in school en in de praktijk alles wat nodig is om als volwaardig medewerker in de horeca aan de slag te kunnen gaan. Frank Hartong is leerkrachtondersteuner bij De Trappenberg. Hij begeleidt de leerlingen die in de T-berg aan het werk zijn. Frank is enthousiast over het concept: “Het mooiste is dat ze aan het werk zijn in een serieus bedrijf. Je komt op deze manier heel dicht bij de gewone praktijk”.

1936 - 2011

1936 - 2011

Een verschil met veel andere initiatieven - en dat maakt de T-berg echt uniek - is dat de leerlingen hier alle facetten van de horeca leren: de bediening, de keuken, het schoonmaken en de kassa. IVIO-Didactiek maakt voor deze activiteiten aangepast opleidingsmateriaal, waaronder een competentiestandaard, leerlijnen en werk­ plek­opdrachten.

het leukste. Ze kiest na deze stage of ze verder wil in de horeca of in het peuterwerk. U bent van harte uitgenodigd te komen genieten van uitstekende consumpties, voorbereid en geserveerd door een team zeer gemotiveerde horecamensen in opleiding. Het adres: Theehuis T-berg, Crailoseweg 16A in Huizen.

Wandelaars of fietsers uit de regio vormen het belangrijkste publiek. Zij reageren heel positief op de T-berg. “Er kwam een vrouw in een rolstoel bij ons. Ze was erg blij, omdat ze overal bij kon en omdat nu eens niet haar man werd aangesproken, maar zij zelf.” Op de dag dat wij komen hebben Lisanne Scheffer en Kelsey Kesting dienst. Zij noteren onze bestelling en serveren een heerlijke cappuccino. Beiden hebben het erg naar hun zin. Lisanne: “Klanten praten tegen je terwijl je je werk doet, je hebt contact met mensen.” Ze weet nog niet of ze in de toekomst ook in de horeca wil werken. Kelsey vindt het maken van drankjes en broodjes

Geld en onderwijs Betekent meer geld voor het onderwijs ook meer kwaliteit? Leggen we ons oor te luister bij de mbo-raad, de hbo-raad, de vakbonden en de koepels, dan lijkt extra geld synoniem te zijn met hogere kwaliteit. Recente nieuwsberichten geven de indruk dat het (extra) geld vooral niet ten goede komt aan het primaire proces in het onderwijs. Exorbitant dure gebouwen, te hoge bestuurders¬salarissen, afvloeiingsregelingen als beloning voor incompetentie, snoepreisjes, bekostiging voor fictieve studenten, enz, enz. Dit in het oogspringende, sensationele nieuws is gelukkig niet maatgevend voor het onderwijs als geheel. De vraagstelling kunnen we ook omkeren: “Is kwaliteitsverbetering ook mogelijk zonder extra bekostiging?“ Dit kabinet, bij monde van staatssecretaris Halbe Zijlstra, lijkt meer voor deze invalshoek te kiezen. Het eigen vermogen van de ene instelling exorbitant hoog, terwijl bij een ander het bestuur de eindjes aan elkaar moet knopen. Toch lijkt er geen causaal verband te zijn tussen beschikbaar geld en kwaliteit van het geboden onderwijs. Een relevantere vraag is of het bekostigd onderwijs effectief en efficiënt met zijn middelen omgaat en of daarbij het beleid zich richt op kwaliteitsverhoging en -borging. De IVIO-bedrijven zijn, net als andere private onderwijsorganisaties, niet bekostigd en moeten derhalve hun eigen markten realiseren. Dat kan alleen door en optimale prijskwaliteitverhouding te bieden. In de vaak erg concurrerende markt betekent dit dat er zo min mogelijk overhead moet zijn en de ondernemersrisico’s beheersbaar dienen te blijven. Ook zullen de niet bekostigde onderwijsinstellingen met louter professionele, gemotiveerde en flexibel ingestelde werknemers moeten werken, wil men kunnen concurreren. Hier ligt m.i. dan ook een deel van de oplossing voor het bekostigd onderwijs. Zorg dat er meer prikkels worden ingebouwd die maken dat de bekostiging ook echt verdiend moet worden door kwaliteit te leveren, zorg dat de overhead laag blijft en in beloning wordt gedifferentieerd, zodat de beste mensen aan de school verbonden blijven. Dit is uiteraard sneller geschreven dan gedaan. Leest u er de onderwijs-CAO en de onderwijswet- en regelgeving er maar eens op na. Nu pleit ik er niet voor het onderwijs dan maar in zijn geheel te privatiseren. Vooral de meest kwetsbare leerlingen, bijv. die uit het VSO, zouden daar niet bij gebaat zijn. Wel pleit ik voor meer invloed van de ‘consument’ van het onderwijs, dus de ouders, de leerlingen en de studenten. Ook een grens stellen aan de overheadkosten en het eigen vermogen is op zijn plaats. Tot slot is een fair level playing field in het beroepsvormend onderwijs een sterke prikkel voor kwaliteit. M.a.w. laat de bekostiging via de studenten lopen, zodat zij kunnen ‘winkelen’, ook bij private opleiders die geaccrediteerd zijn.

Emil Roelofs Directeur IVIO Onderwijs Groep

Aan het werk in de professionele keuken van de T-Berg

8 september 2011 > Jubileumcongres 'Kwetsbaar Onderwijs'


IVIO krant

4

Vanaf 1 januari jl. is de Wereldschool gesplitst in twee zelfstandige bedrijven, de Wereldschool zelf en het nieuwe IVIO@School. De afgelopen jaren gingen steeds meer leerlingen binnen Nederland gebruik maken van het afstandsonderwijs van de Wereldschool. Dit waren zowel door omstandigheden thuiszittende kinderen als leerlingen verbonden aan het VSO-cluster-4 onderwijs.

IVIO@School is gestart

Sjoerd Veltman is manager van IVIO@School. Sjoerd: “We kunnen nu onze volledige aandacht richten op de onderwijskundige implicaties van leerlingen met ASS en kinderen die vaak na vele omzwervingen langs de instanties niet meer naar school kunnen. Dit vereist andere accenten dan bijvoorbeeld leerlingen die met hun ouders tijdelijk in het buitenland verblijven.” IVIO@School verzorgt niet alleen het primair onderwijs, vmbo-tl, havo en vwo, maar helpt VSO-scholen met het implementeren hiervan binnen de schoolorganisatie. Sjoerd: “De kunst is beide onderwijsculturen te integreren en een optimale mix te vinden tussen het vakinhoudelijke, cognitieve onderwijs van IVIO@School en de visie en structuur binnen de school. Samenwerken aan een unieke en passende oplossing voor deze leerlingen, dat is iedere keer de uitdaging”. Na een soms wat onwennige start, zijn de ervaringen positief. Ook de ouders van deze kinderen zijn uitermate blij dat hun zoon of dochter nu wel vmbo-tl, havo of vwo kan doen in plaats van op 18-jarige leeftijd of ouder uit te stromen zonder aantoonbare vaardigheden of al in een eerder stadium te stranden. Afgelopen schooljaar hebben de eerste leerlingen (toen nog via de Wereldschool) staatsexamens gedaan met een slagingspercentage van 92%! U kunt zich de vreugde bij iedereen voorstellen.”

Sjoerd Veltman (algemeen manager) en Ilona Oud-Vollebergt (office manager).

IVIO@School blijft uiteraard nauw samenwerken met de Wereldschool en waar mogelijk gezamenlijk producten en diensten ontwikkelen. Ook zal

Prijsvraag IVIO-Integratie levert leuke reacties op De cursisten van IVIO-Integratie konden vanaf eind november meedoen aan een bijzondere prijsvraag. Om mee te dingen naar de prijs, een gloednieuwe dames- of herenfiets, moesten onze cursisten hun favoriete gerecht inzenden.

IVIO Advies Groep

Tientallen cursisten uit verschillende steden hebben meegedaan aan de prijsvraag. De inzendingen gingen gepaard met een zelf geschreven verhaal, waarin de deelnemers aangaven waarom ze het gerecht zo lekker of speciaal vonden. Ook moesten de cursisten een foto insturen van het gerecht, een foto van zichzelf of nog beter: een foto van

zichzelf met het gerecht. De gerechten kwamen uit allerlei werelddelen en de verhalen waren soms ontroerend, soms lief, soms grappig, maar altijd bijzonder. IVIO-Integratie heeft vanwege het succes besloten de actie te verlengen tot 1 juni 2011. We hopen dat we voldoende mooie inzendingen binnenkrijgen om ze te bundelen, bijvoorbeeld in een kleurrijk kookboek. Onder de inzendingen die zijn binnengekomen tot 31 januari wordt uiteraard wel gewoon de fiets verloot. In de volgende IVIO Krant wordt de winnaar ook aan u bekend gemaakt en kunt u een interview met de winnaar lezen.

dankbaar gebruik gemaakt worden van de onderwijskundige expertise die de Wereldschool de afgelopen zestig jaar heeft opgebouwd.

Eén van de binnengekomen recepten van een deelnemer van de locatie Plein 40-45 in Amsterdam, uit de groep van docent Dries Postma:

Naan met Kip Curry Over het gerecht Mijn naam is Harmet Kaur Tal. Vroeger gingen we in

Maak daarna kleine rolletjes. Smeer de rolletjes in met

Afghanistan altijd samen Naan eten. Dat was gezellig.

olie en yoghurt. Doe de rolletjes twee/drie minuten in

Iedereen pakte een stuk warme Naan. Samen braken we

de oven.

dan het brood. Daarna deden we er kip curry of groente op. Het is erg lekker en geeft het gevoel van samen eten

Kip Curry

en samenzijn.

Ingrediënten: Kipfilet , Kerriesaus, Cumin poeder, Red Chili poeder

Naan Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Meel (1 kilo), Gist (1 theelepel), Zout (1 eetlepel), Yog-

Snij de kipfilet in stukjes. Doe de stukjes kipfilet in ker-

hurt (1 kopje), Warm water (2 kopjes)

riesaus. Strooi Cumin poeder over de kipfilet. Strooi Red Chili poeder over de kipfilet. Bak de kipfilet

Bereidingswijze:

drie minuten in olie op een hoog vuur.

Roer alle ingrediënten goed door elkaar in een grote schaal. Drie uurtjes laten staan in een warme ruimte.

Smakelijk eten!

IVIO-Integratie

IVIO-Drieluik Projecten

IVIO-Didactiek

IVIO-Opleiding

IVIO-Integratie biedt oplossingen voor inte-

IVIO-Drieluik Projecten ontwikkelt, organi-

IVIO-Didactiek is een onderwijskundig

Mensen leren overal, elke dag. Dat

gratievraagstukken. Het bedrijf is gespeci-

seert en faciliteert diverse en uiteenlopende

ontwikkelbureau dat on-demand dien-

heet incidenteel leren. IVIO-Opleiding

aliseerd in het uitvoeren van trajecten alfa-

participatieprojecten. Daarin staat steeds

sten verleent op het gebied van leren

levert bijdragen aan het zogenoemde

betisering, inburgering, Staatsexamen I en II

het individu, met zijn competenties en poten-

en opleiden. IVIO-Didactiek ontwerpt en

formele leren, aan het leren dat doel-

en duale trajecten met een participatiedoel-

tieel, centraal. Eén van die projecten heet

ontwikkelt:

bewust, gestuurd en systematisch

stelling. IVIO-Integratie richt zich op diverse

TriOppas. Doel van dit project is om werklo-

• opleidingen, flexibele leertrajecten en

plaats vindt. De passie van IVIO-Oplei-

doelgroepen en is voornamelijk actief op de

zen met een uitkering door middel van een

gemeentelijke markt en op de werkgevers-

intensieve begeleiding en een vakgerichte

• actuele didactische concepten

krijgen, zich laten ontwikkelen, helpen

markt. Vanuit het hoofdkantoor in Almere en

mbo-opleiding (Helpende Zorg en Welzijn,

• doelgroepgebonden methoden en

bij het verbreden of verdiepen van ken-

de lokale vestigingen werkt een enthousiast

niveau 2) aan het werk te helpen binnen de

team van projectmedewerkers, docenten/

gastouderopvang. Het project slaat aldoende

De resultaten zijn altijd praktisch en doel-

biedt een breed scala aan maatwerk-

trainers, begeleiders en projectmanagers

twee vliegen in één klap: werklozen worden

treffend. IVIO-Didactiek beschikt immers

producten en -diensten, toegespitst op

aan de verschillende opdrachten.

geholpen aan een baan en wachtlijsten in de

over een breed scala aan actuele model-

diverse doelgroepen.

kinderopvang worden weggewerkt.

len en voorbeelden.

leermiddelen

instrumenten.

De IVIO Advies Groep – Zakelijk én Sociaal

ding is: mensen in beweging zien te

nis en vaardigheden. IVIO-Opleiding


NUMMER 16

5

Naar een netwerkorganisatie Het ‘product’ van IVIO-Didactiek is kennis van de manier waarop mensen leren, maar ook kennis van onderwijskundige ontwikkelprocessen. Deze kennis is voortdurend aan verandering onderhevig. Het adviesen ontwikkelwerk staat geen moment stil. Mee bewegen kun je alleen als ook de eigen organisatie beweeglijk is. IVIO-Didactiek heeft om die reden in 2010 een forse veranderslag gemaakt. Er zijn verschillende elementen van het ‘nieuwe werken’ geïmplementeerd en de eerste stappen naar de ontwikkeling als netwerkorganisatie zijn gezet. Op dit moment kent IVIO-Didactiek een klein, vast team van adviseurs, werkend vanuit de locatie in Almere. Het team biedt brede onderwijskundige en pedagogische expertise op junior-, medior- en senior-niveau. Naast dit team werken voor IVIO-Didactiek op min of meer vaste basis enkele topadviseurs

vanuit hun eigen bedrijf. Zij hebben er plezier in niet alleen als zelfstandig onderwijskundige te werken, maar ook deel uit te maken van ons team. Zij doen mee in de kennisdeling en dragen daar actief aan bij. Adviseurs van zowel het binnen- als het buitenteam gaan onder de naam van IVIODidactiek contacten aan in de markt en waar dat gewenst is worden zij gezamenlijk actief in projecten. Het doel is precies die expertise te bieden die voor een bepaald project nodig is. Duurzaamheid moet niet alleen gepreekt, maar ook gepraktiseerd worden. Daarom werkt IVIODidactiek met flexibele werkplekken. Daar zit natuurlijk ook gewoon een praktische reden achter: we houden de reistijd en -kosten graag beperkt. Over de dienstverlening van IVIO-Didactiek is via de website www.ivio-didactiek.nl meer informatie beschikbaar. Het nieuwe aanbod in een notendop:

Een enthousiaste docent afstandsdocent bij de Wereldschool In december 2008 hoorde ik dat de Wereldschool ook de bovenbouw van havo en vwo ging verzorgen. Ik was eigenlijk meteen geïnteresseerd en bood dan ook mijn diensten aan voor het vak ANW, scheikunde en NaSk. Er moest vrij snel materiaal ontwikkeld worden, omdat men in september 2009 van start wilde gaan met de bovenbouw. Ik had zelfde nodige ervaring met schrijfwerk, ik ben o.a. actief geweest bij de ontwikkeling van het nieuwe vak NLT (Natuur, Leven en Technologie), waarvoor ik een vwo 5 – module geschreven heb: “CO2 – opslag: Zin of Onzin?”. Dit is een vak waarbij de leerlingen veel natuurwetenschappelijke practica doen. Ik werd nu echter geconfronteerd met het omgekeerde: practicum doen in een thuissituatie in een ver land is veel lastiger en soms niet eens te doen. Er zit immers een veiligheidsrisico aan vast en niet alle practicum­ materialen kunnen zomaar naar alle landen verstuurd worden. Hiermee rekening houdende, heb ik inmiddels een aantal handleidingen met jaarplanners geschreven voor de Wereldschool, inclusief practicumopdrachten.

wordt. Ook dat is de Wereldschool! Ik praat niet over de gemakkelijkste vakken, het zijn alle vakken die je moet “onderhouden” . Net als een pianist of een voetballer, moet je continu met deze vakken bezig zijn of in ieder geval toch met een zekere regelmaat, anders vergeet je de dingen. Ik dring er dan ook bij mijn leerlingen op aan om die regelmaat er in te houden. Al met al wordt het een heel spannend jaar voor het Wereldschool-team: de eerste havisten zullen hun examen gaan doen. Ik wens degenen die de grote stap gaan maken sterkte en hoop dan ook van harte dat ze allen zullen slagen!

In september 2009 begon het eerste afstandsonderwijs voor wat men de Tweede Fase noemt. Aanvankelijk had ik alleen een vrij kleine groep leerlingen uit vwo 4 voor het vak ANW. Inmiddels is het een vrij grote groep geworden voor de twee klassen ANW, de vier klassen NaSk en begeleid ik ook leerlingen met scheikunde in havo 4 en 5. Ik sta inmiddels ongeveer 38 jaar voor de klas, maar deze vorm van onderwijs was nieuw voor me. Ik moest

Jardin Majorelle in Marrakech (Marokko) met mijn petekindje Naomi

1936 - 2011

1936 - 2011

drs. Jos van Els, docent verbonden aan de Wereldschool

Strand in Zeeland met mijn neefje Brent

me gaan inleven in de situatie van de leerling die vaak in een ver land, soms solistisch, zijn of haar schoolwerk moet doen, met de lesbrieven van de Wereldschool naast zich. We raken hier het kernpunt van het onderwijs: de docent die zich inleeft in de gedachtewereld van de leerling! Daar gaat het allemaal om en laat ik eerlijk zijn, het is een van de moeilijkste dingen van het leraarschap. Te meer daar alle leerlingen anders zijn. De uitdaging wordt nog groter, omdat de docent van de Wereldschool zijn leerling(e) niet ziet en er niet mee praat en per mail correspondeert. Hooguit vindt er via Skype een paar keer direct contact plaats. Na anderhalf jaar vragen beantwoorden via het

digitale leerlingvolgysteem over de stof en toetsen nakijken merk ik dat ik veel over het denken, het redeneren, van de leerling ben gaan “zien”. Je leest als het ware tussen de regels door en probeert zo de leerling in zijn handelen te begrijpen. Je krijgt er een bepaald beeld van en van daaruit handel je dan als docent weer verder. Zo krijg ik soms heel aandoenlijke verzoeken van een leerling, die een bepaalde toets onvoldoende gemaakt heeft, om die toets over te mogen maken. U begrijpt dat dat om didactische redenen geen regel mag zijn, maar iemand die alleen studeert, zonder de uitgebreide uitleg van een docent zoals in een gewone school, krijgt van mij een extra kans, zeker als er nog eens goed naar de voorheen gemaakte fouten gekeken

8 september 2011 > Jubileumcongres 'Kwetsbaar Onderwijs'


IVIO krant

6

Winnaars bekend van de fotowedstrijd Wereldschool

“Ah, wat was dat moeilijk. Er zaten zoveel prachtige foto's bij!” verzuchtte Els den Butter, jurylid van de fotowedstrijd van de Wereldschool. De Wereldschool organiseerde een fotowedstrijd voor de leerlingen. De opdracht was om een zo mooi mogelijke foto met daarop de Wereldschoolrugtas in te leveren. En wat een mooie inzendingen kwamen er binnen! Van Texas tot Indonesië, van Uganda tot Papoea-Nieuw-Guinea en vele andere landen. Het zo moeilijk om te bepalen wie zou winnen. De juryleden Els, Christien en Emil moesten een keuze maken. De jury heeft daarbij gelet op: de herkenbaarheid van de Wereldschoolrugtas, de technische kwaliteit, de omgeving en de uitstraling van de kinderen. De foto’s met de meeste punten zijn in de prijzen gevallen. Winnaars Op de eerste en tweede plaats zijn twee broertjes Kok geëindigd. Benjamin is eerste geworden en Thomas tweede. Beide foto’s scoorden veel punten vanwege de bijzondere belichting, de compositie en de goed gekozen setting. Op de derde plek kwamen de zusjes Romy en Julia Weller; zij stuurden samen één foto in. Maar wat een mooie foto. De mooie jurken, de spaanse castagnette en de stier op de achtergrond. Gefeliciteerd Benjamin, Thomas, Romy en Julia, jullie ontvangen zo snel mogelijk jullie prijzen! De andere inzendingen Ook alle andere leerlingen bedanken we voor het insturen van hun prachtige foto’s. Wij vonden het leuk om te zien dat jullie zoveel moeite hebben gedaan om jezelf en je woonomgeving op de foto te zetten. Het was heel bijzonder om de indrukwekkende plekken te zien waar de leerlingen van de Wereldschool opgroeien. Het zal af en toe beste heel moeilijk zijn om zo ver weg te wonen van Nederland, ver weg van familie en vrienden, maar wat een mooie ervaring krijgen onze leerlingen mee. Leerlingen van de Wereldschool worden opgeleid tot echte Wereldburgers. Bedankt dat we zo een kijkje kregen in jullie levens!

De Juryleden

De broertjes Kok en de zusjes Weller hebben overtuigend gewonnen

Emil Roelofs (voorzitter van de jury) is labeldirecteur van IVIO-Onderwijs groep, de bedrijvengroep waar de Wereldschool onderdeel van uit maakt. In zijn vrije tijd houdt Emil zich onder andere bezig met fotograferen en beeldbewerking. Els den Butter is medeeigenaar van GlobeKids en oprichter van de website www.verrereizenmetkinderen.nl. Els heeft samen met Wikke Peters het leuke kinderboekje “Ikke gaat vliegen” gemaakt. Els heeft de teksten geschreven en Wikke heeft de illustraties gemaakt. Het boekje is te bestellen via bol.com. De hobby’s van Els zijn reizen en schrijven. Christien Kaaij is CEO van Alof!i Consultancy in Canada en heeft daarnaast een aantal boeken geschreven waaronder Cowboy Casper. Cowboy Casper is een leuk kinderboek over een jongetje dat gaat immigreren. Het boekje is te bestellen via bol.com. Christien haar hobby’s zijn schrijven, duiken en hiken.


NUMMER 16

7

Ivio-Integratie succesvol in Enschede Veel geslaagden inburgerings- en staatsexamen Op 13 januari ontvingen in Enschede wederom ruim 50 personen, onder het toeziend oog van partner en kinderen, het inburgeringsdiploma. Daarnaast werden ook 10 geslaagden van het staatsexamen (hoger taalniveau) in het zonnetje gezet. Vanaf 17.00 uur klonk wereldse muziek en stroomde het Werkplein vol met geslaagden. Koffie, thee, baklava en stroopwafels vormden de ultieme combinatie van versnaperingen die hoort bij een geslaagde integratie. IVIO-Integratie voert in Enschede sinds 2007 de inburgerings- en staatsexamentrajecten uit, o.a. voor deelnemers die werk hebben of ouders met een opvoedingstaak. De succesvolle aanpak heeft o.a. geleid tot hoge slagingspercentages van meer dan 80%. Door deze aanpak is inmiddels al de derde contractverlenging toegekend. Dit was de elfde officiële diploma-uitreiking van het inburgeringsexamen. Wethouder Ed Wallinga van de gemeente Enschede opende de middag en reikte de diploma’s met trots uit aan de geslaagden van IVIO-Integratie en DCW Inburgering. DCWj verzorgt in Enschede de samenlooptrajecten inburgering en re-integratie.

Foto met Janneke en enkele geslaagde cursisten

Na de uitreiking werd onder het genot van een drankje en heerlijke hapjes het behaalde resultaat gevierd en nagepraat met familie, docenten en trajectbegeleiders. Ruim 1.200 personen volgen op dit moment in Enschede taalles, waarvan

het grootste deel bij IVIO-Integratie. Vaak duurt een traject een tot twee jaar. De verwachting is dat IVIO-Integratie dit jaar, samen met de gemeente, aan veel geslaagden het diploma gaat uitreiken.

Colofon IVIO krant is een uitgave van de IVIO Onderwijs Groep en de IVIO Advies Groep. IVIO werd in 1936 opgericht door prof. Ph. Kohnstamm in opdracht van de overheid. De orga­ nisatie is sinds 2003 particulier. De IVIO Advies Groep en IVIO Onderwijs Groep maken als bedrijfgroepen deel uit van de Kennis, Marketing en Media (KMM) Groep. De visie van KMM Groep gaat ervan uit informatie en kennis in alle mogelijke vormen zo goed, innovatief en duurzaam mogelijk te verwerken, te beheren en over te dragen. Daarbij

Bezuinigingen maken effect­meting noodzakelijk

streven de IVIO bedrijven naar een inhoudelijk waardevolle en (eveneens) duurzame relatie met hun eigen medewerkers, met hun klanten en met hun leveranciers.

Oplage: 4.000 Verschijning: 3 x per jaar Verspreiding: controlled circulation onder relaties van de IVIO bedrijven. Uitgever: Drs. Meine Breemhaar Hoofdredacteurschap: Emil Roelofs

Educatieve trajecten voor volwassenen zullen in de komende tijd van bezuinigingen harde cijfers moeten leveren over hun resultaten. Willen aanbieders van educatie kunnen overleven, dan zijn goed onderbouwde prestatiebewijzen nodig. Gelukkig is er een instrument waarmee die bewijzen geleverd kunnen worden. Voor het eerst in de geschiedenis van de volwasseneneducatie in Nederland is het mogelijk via een wetenschappelijk gevalideerd instrument te meten wat daadwerkelijk de veranderingen zijn in de participatiegraad van de deelnemers aan educatieve trajecten. De effecten worden gemeten in het leven van de mensen zelf. Het instrument is ontwikkeld onder begeleiding van de universiteiten van Maastricht en Brussel. Het wordt op dit moment door IVIO-Didactiek ingezet in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Deze gemeente is opdrachtgever voor de meting bij drie aanbieders van educatieve trajecten: het

1936 - 2011

1936 - 2011

Redactieraad: IVIO Onderwijs Groep: Emil Roelofs, Wereldschool; Leon Arendshorst, IVIO-Examenbureau. IVIO Advies Groep: Lies Graafsma, IVIO-Didactiek;

ROC Willem 1 College, Stichting Divers en de Leerbon, drie uiteenlopende organisaties die alle tot doel hebben kwetsbare groepen in onze samenleving te helpen meer te participeren. Zowel de gemeente ‘s-Hertogenbosch als de aanbieders hebben uitdrukkelijk laten weten belang te hebben bij harde cijfers over hun resultaten. Zij waren blij dat zij begin dit jaar met de meting konden starten. Zij hebben een korte instructie gekregen over de werkwijze en zij zullen de deelnemers van de trajecten vragen een vragenlijst in te vullen over de eigen leefsituatie. Dit gebeurt zowel voorafgaand aan het educatieve traject als achteraf. De resultaten zullen centraal geanalyseerd worden en de uitslag van het onderzoek wordt in de zomer van 2011 verwacht. Desgewenst kan IVIO-Didactiek de aanbieders van deze trajecten ondersteuning bieden naar aanleiding van de resultaten van de effectmeting. Voor meer informatie over effectmetingen kunt u contact opnemen IVIO-Didactiek www.ivio-didactiek.nl. Voor informatie over het lopende onderzoek kunt u contact opnemen met de heer Rudy Slegers, beleidsmedewerker arbeidsmarkt en sociale zaken, gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Jochem van Doorn, IVIO-Integratie. IVIO Onderwijs Groep Bezoekadres: Pascallaan 71, 8218 NJ Lelystad Postadres: Postbus 375, 8212 NJ Lelystad IVIO-Examenbureau T 0320 - 22 99 20 E examenbureau@ivio.nl I www.ivio-examenbureau.nl

IVIO Advies Groep Bezoekadres: 'Creative Campus Almere - gebouw Business Academy', Bolderweg 2, 1332 AT Almere Postadres: Postbus 1449, 1300 BK Almere IVIO-Integratie T 0320-22 99 75 E integratie@ivio.nl I www.ivio-integratie.nl IVIO-Didactiek T 0320- 22 99 31 E info@ivio-didactiek.nl I www.ivio-didactiek.nl IVIO-Opleiding T 0320-28 69 69 E info@ivio-opleiding.nl I www.ivio-opleiding.nl Vormgeving: uNiek-Design.nl Drukwerk: Van Weezep Grafimedia Deze krant is gedrukt op FSC papier. FSC papier is papier gemaakt van hout uit FSC bossen. Het Forest Stewardship Council beheert ca. 67 miljoen hectare bos. Het papier staat garant

Wereldschool T 0320 - 22 99 27 E info@wereldschool.nl I www.wereldschool.nl

voor hout uit duurzaam beheerde bossen, dat

IVIO-Boeken T 0320 - 28 69 60 E ivio-boeken@ivio.nl I www@ivio-boeken.nl

Wilt u informatie uit deze uitgave in enige vorm overnemen, laat dit dan vooraf schriftelijk (per mail) aan de uitgever weten. U krijgt dan zo spoedig mogelijk uitsluitsel of dit is toegestaan.

wereldwijd gesteund wordt door boseigenaren, bedrijven, alle grote natuurorganisaties en vele overheden. Alle rechten voorbehouden.

IVIO@School T 0320 - 29 23 80 E info@ivioschool.nl I www.ivioschool.nl

8 september 2011 > Jubileumcongres 'Kwetsbaar Onderwijs'


IVIO krant

8

Inburgeren op hoog niveau in Rotterdam

Op 3 januari heeft IVIO-Integratie de deuren geopend van haar nieuwe leslocatie in Rotterdam. Op de tiende verdieping van gebouw Blakeburg zijn negen leslokalen, een docentenruimte, twee koffiekamers en een kantoor ingericht. Cursisten en docenten reageren enthousiast. Vooral de overzichtelijkheid en de rust worden door velen als pluspunt genoemd. Tevens bieden de faciliteiten zoals computers, lesmateriaal en ruime klaslokalen de mogelijkheid om gedifferentieerd les te geven. Ruim een jaar geleden is IVIO-Integratie in nauwe samenwerking met Agens begonnen om voor de gemeente Rotterdam duale trajecten inburgering te verzorgen. Het participatiedeel wordt door Agens verzorgd en IVIO neemt het merendeel van de taaltrainingen voor haar rekening. Meer dan 1.800 cursisten werden aangemeld in het eerste jaar, waardoor het gebouw aan de Wijnhaven al snel te krap werd.

Na de zomer gaf uitbreiding met een extra verdieping tijdelijk verlichting, maar tegen het einde van het jaar werd de knoop doorgehakt en heeft IVIO-Integratie een eigen leslocatie ingericht. Met grote voortvarendheid werd in drie weken tijd een lege kantoorruimte omgebouwd tot leslocatie. Vloerbedekking, wanden en een keukentje werden ingevlogen. In elk lokaal zijn langs de wand computers geplaatst, waarop een deel van de groep cursisten achter de computer onder begeleiding kunnen werken terwijl de docent de rest van de groep lesgeeft. Op de nieuwe locatie wordt door personeel van IVIO-Integratie een deel van de administratie verzorgd. Een kantoor met een echt loket maakt het mogelijk om snel in te spelen op vragen van cursisten en docenten en in een persoonlijk contact maatwerk te leveren.

In gesprek met…

Drieluik Projecten Drieluik Projecten is het jongste bedrijf binnen het label IVIO. Het is een projectorganisatie die zich richt op het inzetten en ontwikkelen van maatwerkgerichte opleidingen die de match maken dus enerzijds de vraag vanuit werkgevers en het aanbod van potentiële werknemers. Een van de projecten die zich richt op de behoefte van goede gekwalificeerde gastouders vanuit gastouderbureaus is TriOppas. Dit is een project bedoeld voor mannen en vrouwen die zich willen kwalificeren tot het werk als gastouder. Het is de eerste opleiding met specialisatie gastouder die voldoet aan de MBO-2010 normen en dus een competentiegerichte opleiding is. Het project TriOppas is en samenwerking tussen Drieluik Projecten, gemeenten en een gastouderbureau. Doel van het project is om werklozen met een uitkering door middel van intensieve begeleiding en een Mbo-opleiding aan het werk te helpen binnen de gastouderopvang. Hiermee slaat de organisatie twee vliegen in één klap: werklozen in een uitkeringssituatie worden geholpen aan een

Elise Weller, wonende in Malaga, de provincie Andalusië in Spanje. Regelmatig komen klanten van de Wereldschool aan het woord over hun bevindingen in het buitenland en hun ervaringen met het onderwijs via de Wereldschool. Peter Kuchen sprak met Elise Weller, moeder van Romy en Julia, en wonende in de bergen bij Marbella, Malaga. Mocht er al een standaard Wereldschoolleerling bestaan, dan behoren Romy en Julie niet tot daartoe, zo zal blijken uit het verhaal van mevrouw Weller. Elise Weller vertelt enthousiast: “Als kind droomde ik al van een groot huis met een groot zwembad in een mooi en warm land. Ik ben veel in Spanje op vakantie geweest en heb uiteindelijk ook er voor gekozen me definitief in Spanje te vestigen. Ik had in Nederland een zeer goede betrekking met een daarbij behorende carrièreperspectief. Echter, dat bestaan begon me tegen te staan. Ik wilde vrijheid en natuur om me heen en gelukkig kon ik me veroorloven deze stap de maken.” Elise Weller woont alleen met haar twee dochters in Spanje, dit naar volle tevredenheid van alle drie. “Ik ben een echt natuurmens, uiteindelijk is dat mijn levenszin geworden. Ik ben echter niet wars

1936 - 2011

1936 - 2011

van enige luxe en mag me ook gelukkig prijzen met een mooi groot huis in een heerlijke omgeving. Het huis is grotendeels van hout en glas, waardoor het gevoel van het één zijn met de natuur alleen maar wordt versterkt. Ik heb hier bergen en rivieren om me heen. Als ik de deur uit stap sta ik in de natuur en dat maakt me gelukkig.” Haar dochters Romy en Julia hebben de basisschool in Spanje doorlopen. Helaas is op redelijke reisafstand geen vervolgonderwijs mogelijk. Elise: “Om mijn dochters toch te laten leren en niet terug te hoeven keren naar Nederland was de Wereldschool de enige optie. Daarnaast wil ik graag dat zij zich vrij en zonder “korset” kunnen ontwikkelen. Ze hebben hier genoeg vrienden en vriendinnen, doen ook aan de sporten golfen en tennissen naar het lesprogramma van de Wereldschool. Door het onderwijs van de Wereldschool zijn mijn dochters in staat zich zelf te ontdekken in alle vrijheid. Zij volgen trouw het aantal uren van het lesrooster van de Wereldschool, maar als ik zie dat bijvoorbeeld mijn dochter eerst een uur gaat wandelen met haar hond en dan helemaal blij met rekenen of taal aan de gang gaat, dan weet ik dat het goed zit. Ze groeien beslist niet wereldvreemd op en ze maken deze dingen mee als hun leeftijdgenoten. Julia wil graag modeontwerpster worden en RomyGrace danseres/actrice. Wat ze daar later met hun opleiding doen is volledig hun keuze, ze zijn in ieder geval bezig met de Wereldschool een goede fundering te leggen.” Elise is er van overtuigd dat mensen, de natuur en de gebeurtenissen samenhangen en de ene gebeurtenis is een gevolg van de andere. “Ik wil graag zorgen voor mens en dier, maar sta met beide

voeten in de aarde. Dit houdt voor mij in dat ik me spiritueel verbonden voel met de natuur, maar ook de normale aardse zaken als luxe, onderwijs en opleiding niet uit het oog verlies.” Later belde Elise Weller nog op om iets aan het voorgaande gesprek toe te voegen: “Ik wil graag nog wat kwijt: Mijn een zijn met de natuur heeft er voor gezorgd dat ik een kleine kudde paarden heb kunnen helpen. Ze zwierven over mijn land en ik kon voelen dat ze hulp nodig hadden. Ik heb er voor kunnen zorgen dat ze allemaal goed terecht zijn gekomen,” riep ze blij.

baan en wachtlijsten in de kinderopvang worden weggewerkt door voldoende en flexibele gastouderopvang aan te bieden. Om de opleiding een officieel karakter te geven is Drieluik projecten een samenwerkingsverband aangegaan met de Nederlandse Handelsacademie (NHA), die erkende Mbo-opleidingen verzorgt. De modules van de gastouderopleiding zijn gekoppeld aan de niveau 2 Mbo-opleiding Helpende Zorg en Welzijn. Daardoor kan er een officieel Mbo-diploma worden behaald met de daarop de vermelding “specialisatie gastouder”en voldoen gastouders aan de gestelde wettelijke eisen en biedt het diploma tevens doorgroeimogelijkheden binnen zowel de Zorg als de Kinderopvang.

IVIO Krant maart 2011  
IVIO Krant maart 2011  

IVIO-Krant maart 2011

Advertisement