Page 1

IVIO

krant

E e n u i t g a ve v a n I V I O A d vie s G r oe p e n I V I O O n d e r w i j s G r oe p

Grootse viering 75 jaar IVIO Op 8 september jl vierde IVIO het jubileum van het 75 jaar bestaan, met als thema ‘’Kwetsbaar Onderwijs”. Zo'n 180 bezoekers woonden op Creative Campus in Almere de deze dag bij. De gasten waren relaties uit de wereld van overheid en onderwijs, (ex-)medewerkers, docenten, trainers en (ex-)studenten. Dagvoorzitter was Emil Roelofs, directeur van de IVIO Onderwijs Groep. Gastheer was Meine Breemhaar, voorzitter van Stichting IVIO en CEO van de holding KMM waar de IVIO-bedrijven onderdeel van uitmaken.

In de post-industriële omgeving van de Creative Campus presenteerden de sprekers pedagoog prof. dr. Micha de Winter en PvdA-parlementslid mr. Tanja Jadnanansing hun visie op het thema van de dag: Kwetsbaar Onderwijs. De Winter sprak over “Wat hebben kwetsbare kinderen nodig”? Beide sprekers waarschuwden voor een te grote nadruk in de opvoeding op het geluk van het individu en een te gering besef van het belang van samen leven en onderlinge tolerantie.

Tot slot werd Andries Greiner, oud-directeur van IVIO en nog altijd hoofdredacteur van de aan IVIO verbonden AO-reeks, in de bloemen gezet vanwege zijn verjaardag. Lees verder op pagina 3 >

In de middag werd de Kohnstamm-IVIO-Prijs uitgereikt aan de Wijkschool Rotterdam Zuid. Het bij de school betrokken team was dolgelukkig met de cheque van 10.000 euro die aan de Prijs verbonden is. Piet Boekhoud, een van de initiatiefnemers van de Wijkscholen, benadrukte in zijn dankwoord dat deze aanpak echt het verschil maakt voor de jongeren en hen reële kansen biedt op een normaal leven, zonder criminaliteit, schulden en ver­ slavingsproblemathiek.

1936 - 2011

Het programma voorzag in een gedicht van de stadsdichter van Lelystad Antonius de Knegt en een wervelend optreden met zang van de Vlaamse kleinkunstenares Evi de Jean. Alle deelnemers kregen een cadeautje mee naar huis en een AO-boekje over 75 jaar IVIO. Zie voor meer informatie over de geschiedenis van Stichting IVIO en de jubileumdag: www.ivio75.nl

IVIO Erepenning Kohnstamm-IVIO-Prijs 2011 De kleinzoon van IVIO-oprichter, professor dr. Dolph Kohnstamm, zelf ca. 40 jaar betrokken bij IVIO, nam afscheid als voorzitter van de jury van de Kohnstamm-IVIO-Prijs. Hij ontving de IVIO Erepenning uit handen van drs. Meine Breemhaar.

n r. 1 8 | o k t o b e r 2 0 1 1

De Lelystadse hockeyclub MHCL ontving van de IVIO Onderwijs Groep een jaarabonnement en hockeyuitrusting voor vijf kinderen die om financiële redenen anders niet zouden kunnen hockeyen. Ook werd de oud-directeur van IVIO Andries Greiner in het zonnetje gezet. Lees verder op pagina 2 >

1936 - 2011 Bekijk de foto-impressie op pagina 4 en 5 >

2 3 4 7 8 12

KohnstammIVIO-Prijs SW besparen kosten Foto’s jubileum Leerling wint autorace Drop-outs Zelfmelders


IVIO krant

2

De uitreiking van de Kohnstamm IVIO-prijs 2011 met vlnr: mevrouw Marike Groeneveld, coördinator Wijkschool, jurylid Bert Gijsberts, Piet Boekhoud, directeur bestuurder Rotterdams Offensief en Leo Noordegraaf, directeur Rotterdams Offensief.

Kohnstamm-IVIO-prijs naar Wijkschoolproject Rotterdam De Kohnstamm-IVIO-prijs voor het beste maatschappelijke onderwijsvernieuwende project in Nederland is naar de Wijkschool Zuid in Rotterdam gegaan. De prijsuitreiking vond plaats bij de viering van het 75-jarig jubileum van IVIO. Het prijsbedrag van 10.000 euro werd in ontvangst genomen door Piet Boekhoud, directeur Rotterdams Offensief en mede-initiatiefnemer van het Wijkschoolproject in Rotterdam. De jury roemde de geslaagde opzet van Wijkschool Zuid die kansarme jongeren helpt met een gecombineerde aanpak van zorg, onderwijs en werk. Het is een manier om jongeren weer op de rails te krijgen die zijn effect inmiddels heeft bewezen.

De wijkscholen in Rotterdam zijn een initiatief van het Rotterdams Offensief waarin de beide ROC’s Albeda en Zadkin en LMC Voortgezet Onderwijs samenwerken. Er zijn nu twee wijkscholen, één in Rotterdam-Zuid en één in Rotterdam-Noord. Ze zijn gericht op overbelaste, werkloze jongeren die door een opeenstapeling van problemen nauwelijks ruimte in hun hoofd hebben voor school en werk. Grotere kans op een baan Jongeren die de wijkschool volgen, hebben een aanzienlijk grotere kans op vervolgonderwijs of het krijgen van een baan dan jongeren die een zogeheten re-integratietraject volgen. Uit een evaluatie van het CPB blijkt dat 60 procent van de jongeren die wijkscholen bezoeken, teruggaat naar het gewone onderwijs of werk vindt. Bij jongeren die een leerwerktraject volgen, is dat maar 40 procent. Volgens het CPB zouden in ons land ongeveer 20.000 jongeren in aanmerking komen voor een wijkschool.

IVIO Onderwijs Groep

Andere aanpak De Wijkscholen kennen een heel andere aanpak dan een traditionele school. Zij richten zich op

Emil Roelofs, directeur IVIO Onderwijs Groep

de wijk waarin ze staan, waardoor er gewerkt kan worden vanuit de context waarin jongeren dagelijks leven en leren. In het onderwijs spelen ondernemers in de straat, de buurthuizen rondom, de locale bibliotheek, de sportvereniging, de zorginstelling, speelplaatsen, enzovoorts een rol, alsmede ook het contact met de ouders/ verzorgenden van de jongeren. Wijkscholen maken jongeren bewust van zichzelf, hun omgeving, en de mogelijkheden die ze daarin hebben. En er wordt actief gezocht naar de persoonlijke arbeidsmogelijkheden, gebaseerd op vragen als: Wat betekent werken? Waar ben ik goed in? Wat kan ik daarmee doen voor anderen? Er worden echte werkklussen uitgevoerd en er is veel ruimte voor persoonlijke begeleiding en ondertussen worden de basisvaardigheden uit het onderwijs al doende aangeleerd. De Kohnstamm-IVIO-Prijs De stichting IVIO verstrekt prijzen ter ondersteuning van het ideële gedachtegoed van de oprichter prof. dr. P.A. Kohnstamm. Eerdere winnaars zijn: 2003: Het Educatie Netwerk voor mensen met een verstandelijke handicap, te Tilburg; 1996: ‘De Splitsing’ te Emmen voor de bijzon-

dere, geïntegreerde opvang van voortijdige schoolverlaters; 1993: Mevrouw Inge de Konigh-Steinmetz van de Deltascholengemeenschap in Bussum de prijs voor het opleiden en weerbaar maken van allochtone leerlingen; 1990: Open Scholengemeenschap Bijlmer voor het geven van angstvrij onderwijs; 1988: Werkgroep Türkçe Abece voor lesmateriaal voor Turkse kinderen; 1986: Activiteitencentrum Kerkrade voor de educatie van gehandicapten. De jury van de Kohnstamm-IVIO-prijs 2011 bestaat uit: Bert Gijsberts, ondernemer en bestuurslid VNO NCW/MKB, emeritus hoog­ leraar prof. dr. Dolph Kohnstamm, ontwikkelingspsycholoog en voorzitter van de jury (kleinzoon van IVIO-oprichter Philip Kohnstamm) en Jan Houtepen, psycholoog en publicist.

Wereldschool

IVIO-Examenbureau

IVIO-Boeken

IVIO@School

De Wereldschool verzorgt het onderwijs voor

IVIO-Examenbureau biedt de mogelijk-

IVIO-Boeken verzorgt de verkoop van leer-

IVIO@School biedt afstandsonderwijs aan

kinderen van Nederlandse en Vlaamse gezin-

heid om meermalen per jaar KSE- en KSB-

middelen op het gebied van leren en werken.

voor kinderen die om uiteenlopende rede-

nen die in het buitenland verblijven. Peuter-

examens af te nemen. Na het behalen van

De boekhandel werkt voor de IVIO-Groep en

nen in Nederland niet aan bij hen passend

pakketten, het volledige basisonderwijs, het

een bepaald aantal diploma’s kunnen deze

in opdracht van derden, zoals scholen en

onderwijs kunnen deelnemen. Dit zijn kin-

voortgezet onderwijs vmbo-tl, havo en vwo

ingewisseld worden voor een overkoepelend

particuliere opleiders.

deren die langdurig thuis zitten, bijvoor-

worden door de Wereldschool aangeboden.

sleutel- of verzameldiploma. De opdracht­

beeld omdat zij chronisch ziek zijn, een

Behalve het volledige onderwijs kunnen leer-

gevers van IVIO-Examenbureau bevinden

schoolfobie hebben of op een wachtlijst

lingen ook alleen het vak Nederlands doen

zich in het speciaal onderwijs, de peniten-

staan. Ook – en in toenemende mate –

als aanvulling op de school in het buitenland.

tiaire (jeugd-)inrichtingen en ROC’s. IVIO-

maakt het VSO gebruik van het onderwijs

De begeleiding van de leerlingen vindt plaats

Examenbureau ontwikkelt ook toetsen en

van IVIO@School om kinderen een havo- of

via Internet door docenten in Nederland. De

adviseert instellingen op het gebied van

vwo-programma te kunnen bieden. Deze

Wereldschool bestaat sinds 1948.

toetsen en examineren. Ook neemt IVIO-

leerlingen gaan naar hun VSO-school en

Examenbureau de inburgeringsexamens af.

volgen daar het afstandsonderwijs van IVIO@School.

IVIO Onderwijs Groep - voorlopers in passend onderwijs


NUMMER 18

3

Na het feest IVIO Erepenning naar Dolph Kohnstamm

Op 8 september vierde IVIO zijn 75 jarig bestaan. Een bloemlezing van de geschiedenis, verwoord door de vorige en de huidige generatie IVIO-mensen, gaf een kleurrijk beeld. Een beeld van successen en soms van teleurstellingen, maar vooral van mooie herinneringen. Als een organisatie zo lang bestaat - en zeker een niet bekostigde onderwijsorganisatie - dan mogen we wel over IVIO als merk spreken. Het merk IVIO wordt geassocieerd met goed onderwijs voor kwetsbare doelgroepen. Deze doelstelling wordt geschraagd door de oprichter van IVIO, professor dr. Philip Kohnstamm. Deze founding father van de Nederlandse pedagogiek heeft daarmee IVIO een kwaliteitskeurmerk meegegeven. Immers, Kohnstamm was een van de eersten die vanuit een wetenschappelijke invalshoek in Nederland de uitgangspunten voor goed onderwijs formuleerde. IVIO maakte daardoor in 1936 een solide start met modern en relevant onderwijs.

Ontwikkelingspsycholoog prof. dr. Dolph Kohnstamm heeft de IVIO Erepenning gekregen als erkenning voor zijn jarenlange actieve betrokkenheid bij IVIO. Kohnstamm kreeg de Erepenning donderdag 8 september bij de viering van het 75-jarig IVIO-jubileum uit handen van de voorzitter drs. Meine Breemhaar. Dolph Kohnstamm is vele jaren nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen van IVIO. Hij was juryvoorzitter van de Kohnstamm-IVIO-prijs, verzorgde vele IVIO-lezingen. Hij is ook de kleinzoon van de oprichter van IVIO, professor dr. Philip Kohnstamm. Van 1973 tot 1998 was Dolph Kohnstamm hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de universiteit van Leiden. Tot 2006 was hij redacteur van Het Cultureel Woordenboek; encyclopedie van de algemene ontwikkeling. Hij schreef vele boeken, waaronder het boek Ik ben ik; De ontdekking van het zelf. Sinds 2009 is hij redacteur van de website cultureelwoordenboek.nl. Meine Breemhaar en Dolph Kohnstamm

Kosten WPO-methodiek voor SW aanzienlijk verlaagd Werkleiders van Patijnenburg nemen hun WPO-certificaat in ontvangst.

elkaar een sterke sector die op grote schaal medewerkers opleidt en toe leidt naar de arbeidsmarkt. De WPO-methodiek geeft de SW-bedrijven een praktisch instrument waarmee zij structureel en meetbaar hun medewerkers kunnen opleiden. Dit gebeurt tijdens het werk. Er is een scala aan competenties beschreven waaraan gewerkt kan worden en per medewerker wordt daaruit een selectie gemaakt. De ervaring leert dat er soms maar aan twee of drie competenties gewerkt hoeft te worden. De andere competenties blijken dan ‘vanzelf ’ mee te verbeteren!

In verschillende SW-bedrijven zijn de afgelopen tijd de implementatiebijeenkomsten voor het Werkplekopleiden (WPO) afgerond. De werkleiders van onder meer Combiwerk, Hameland, De Meergroep en Patijnenburg zijn door IVIO-Didactiek ingewerkt in deze bijzondere methodiek. De bedrijven gaan er nu zelf mee verder. Brancheorganisatie SBCM heeft per 1 juli de kosten van deelname aan WPO aanzienlijk verlaagd.

1936 - 2011

1936 - 2011

De WPO-methodiek is in de afgelopen jaren voor de SW-sector ontwikkeld door IVIO-Didactiek en het CLU, verbonden aan de Universiteit van Utrecht, in nauwe samenwerking met een grote groep SW-bedrijven. Doel is de omslag te ondersteunen van werkbedrijf naar ontwikkelbedrijf, iets wat voor deze sector een belangrijke verandering is. SW-bedrijven zijn al lang niet meer de ‘bewaarplaats’ van mensen die het op eigen houtje niet goed redden op de arbeidsmarkt. Zij vormen met

De rol van de Werkplekopleider is hierbij cruciaal. De werkplekopleider vervult de rol van leermeester en begeleider, vergelijkbaar met het vroegere leermeester-gezel-model. Er hoeven dus geen speciale docenten ingehuurd te worden, tenzij men het WPO-programma wil uitbreiden naar een erkenning op AKA-niveau. De werkleiders worden dan ook als eerste ingevoerd in de methodiek en in de opleidingsmaterialen. De kosten voor de WPO-licentie zijn per 1 juli door SBCM verlaagd om de toegankelijkheid van de methodiek te vergroten. Zie www.sbcm.nl. Ook is er inmiddels een train-the-trainer cursus beschikbaar. Deze maakt het gemakkelijker voor SW-bedrijven om de implementatie van WPo zelf ter hand te nemen. Kijk voor meer informatie op www.ivio-didactiek.nl of bel 0320-286963.

De op jubileumdag jarige oud-directeur van IVIO, Andries Greiner, verwoordde het treffend tijdens de jubileumbijeenkomst: “Het is bijzonder dat IVIO 75 jaar bestaat. Een zelfstandige onderwijsorganisatie die zonder structurele subsidie van de overheid al zo lang onderwijs verzorgt. IVIO heeft zoveel educatieve projecten gedaan voor kwetsbare doelgroepen en met succes!” Degenen die de roemrijke geschiedenis van IVIO niet kennen verwijs is graag naar www.ivio75.nl. Op deze website zijn de nodige wapenfeiten vermeld. Hieruit blijkt dat IVIO veel meer was en is dan een organisatie die onderwijs geeft. Ook leerstof werd in grote hoeveelheiden ontwikkeld en geproduceerd, examens afgenomen, werkgelegenheidsprojecten uitgevoerd en trainingen op de werkvloer gedaan. Uit de artikelen in deze krant blijkt dat de IVIO-bedrijven volop actief zijn voor uiteen­ lopende doelgroepen met een scala aan activiteiten. De vraag is wat heeft IVIO over vijf jaar te melden bij het tachtig jarig bestaan? Ik durf me niet aan een voorspelling te wagen, want er is zoveel in beweging, waarbij kwaliteitsverbetering van het onderwijs, bezuinigingen en vernieuwingen leidend zijn. Aan de IVIO-bedrijven de uitdaging en de noodzaak binnen dit krachtenspel de kansen te zien en te pakken. In eerdere columns heb ik er al over geschreven. Bezuinigingen zouden passen binnen de bedrijfsmatige, efficiënte manier van werken van IVIO, dus dit biedt kansen om met minder geld toch goed onderwijs te bieden. Anderzijds is het bijna een wetmatigheid dat bij bezuinigingen de gelederen zich sluiten en het geld bij de door de overheid bekostigde organisaties belandt. Over vijf jaar zullen we het weten …

Emil Roelofs, Directeur IVIO Onderwijs Groep


4

IVIO krant

1936 - 2011 Wilko de Valk (MHCL) en Leon Arendshorst (IVIO)

1936 - 2011

Prof. dr. Micha de Winter houdt een gloedvol betoog

Dagvoorzitter Emil Roelofs

Antonius de Knegt draagt een gedicht op aan IVIO

Hapjes en drankjes en ook informatie over de IVIO-bedrijven

ph Kohnstamm

ng uit aan Dol

enni ar reikt de Erep Meine Breemha

Tanja Jadnanansing


NUMMER 18

5

De bezoekers luisteren geboeid

De jarige Andries Greiner

Organisator Ben Claessens

Gitaarklanken bij songs Evi

CEO van KMM en voorzitter Stichting IVIO drs. Meine Breemhaar

Evi de Jean zingt gepassi

oneerd

Bert Gijsberts reikt namens de jury de Kohnstamm-IVIO-Prijs uit


IVIO krant

6

6 dozen cartridges voor Stichting AAP Marjan van Es bedankt Gerda Ruessink

persoon op de juiste plek zitten. Dit wordt onder andere gewaarborgd door scholingsmogelijkheden, maar ook door groeimogelijkheden zowel bij IVIOIntegratie als binnen de KMM Groep. Om medewerkers te activeren voor goede doelen, zoals Stichting AAP, bestaat er een sponsorfonds van €500,- per medewerker. Iedere medewerker mag voor zijn sponsordeel een bestedingsvoorstel doen. Naast het personeel sponsorfonds ondersteunt IVIO-Integratie diverse doelen. IVIO-Integratie kiest hier maatschappelijk belangrijke goede doelen voor uit, vaak met een sportief tintje en/of sociaal–cultureel aspect omdat dit goed bij de cultuur van IVIO-Integratie past.

Gerda Ruessink en Gerdien Breunesse van IVIO-Integratie leverden vrijdag 26 augustus zes volle dozen met inktpatronen af bij Stichting AAP in Almere. Deze cartridges leveren geld op voor de verzorgingsmiddelen voor de dieren bij Stichting AAP. Na de aflevering van de cartridges krijgen zij een rondleiding van Marjan van Es van Stichting AAP. Vooraf kregen ze een film te zien over de opgevangen dieren en de drama’s die daar aan vooraf gingen: Twee apen die opgesloten waren in een kleine kelder nadat ze waren gekocht als ‘leuke huisdieren’. Al gauw kwamen de eigenaren erachter dat apen geen leuke huisdieren waren. Stichting AAP komt dit soort situaties vaak tegen en probeert de dieren op te vangen en weer een dierwaardig bestaan te geven. “Blijf in één groep lopen, wijs niet naar de apen en gebruik geen camera’s met een grote lens.” Zo bereidt Marjan Gerdien en Gerda voor op de rondleiding. De apen zijn soms ernstig getraumatiseerd en kunnen als ze zich bedreigd voelen vreemde capriolen uithalen. Tijdens de rondleiding zien ze hoe op de verschillende eilanden groepen apen zich gedragen als in de natuur. Het inzamelen van de cartridges bleek niet voor niets te zijn!

IVIO Advies Groep

IVIO-Integratie maakt zich sterk voor milieu en mens Toners inzamelen voor verzorgingsmiddelen voor de getraumatiseerde apen bij Stichting AAP, de IVIO krant drukken op papier met het FSC label,

scholingsmogelijkheden bieden aan medewerkers: een greep uit de acties die IVIO-Integratie onderneemt voor duurzaam ondernemen. Stichting AAP Met een bestand van ruim 10.000 cursisten maakt IVIO-Integratie veel gebruik van printers. Ondanks het gedachtegoed “save paper, think before you print”, moeten er altijd documenten geprint worden. Cursuscontracten, uitnodigingen e.d. rollen dagelijks uit verschillende printers. Hierdoor kwam Gerda Ruessink, office manager bij IVIO-Integratie, met het idee om de lege toners in te zamelen voor Stichting AAP. People, planet, profit De drie pijlers van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn ingeburgerd bij IVIO-Integratie. Naast profit, denken medewerkers ook aan het milieu. Archief wordt gedigitaliseerd, er wordt niet meer onnodig geprint en wanneer er geprint wordt is dat waar mogelijk dubbelzijdig. Ook is het personeel bewust van energiebesparende handelingen, zoals het licht uit doen en de verwarming laag wanneer deze niet nodig is. De stroom die gebruikt wordt is groen en beeldschermen zijn energiezuinig. De blauwe bedrijfswagens zijn ook gekozen om hun zuinige verbruik. Zo probeert IVIO-Integratie een steentje bij te dragen aan minder schade aan het milieu.

Wat doet Stichting AAP? Stichting AAP is een Europees opvangcentrum voor apen en andere kleine uitheemse niet-gedomesticeerde zoogdieren zoals stinkdieren, prairiehondjes en wasberen. Het begon allemaal in de jaren zestig van de vorige eeuw in Amstelveen, toen Okko en Riga Reussien zich ontfermden over een doodshoofdaapje. Inmiddels, bijna 40 jaar later, is AAP een professionele organisatie die dieren uit heel Europa opvangt. Veel dieren die bij AAP binnenkomen zijn ernstig verwaarloosd of mishandeld. Ze hebben vergroeiingen door te kleine kooien en verkeerd voedsel en/of zijn zo gestrest dat ze zichzelf verwonden. Een deel van hen is afkomstig uit failliete dierenparkjes of circussen. Een ander deel komt uit de illegale handel of proefdierlaboratoria. Maar ook veel particulieren die ervaren dat hun snoezige eekhoorntje of wasbeertje een agressieve bijter is geworden, brengen hun dier naar AAP. Ten slotte zijn er de vondelingen, die gedumpt of ontsnapt zijn en uitgeput rondzwerven. Bij AAP krijgen de dieren de verzorging die ze

nodig hebben om weer op verhaal te komen. Het uiteindelijke doel is om een mooi plaatsje voor ze te vinden in een reservaat of een gerenommeerde dierentuin. AAP kan zo ook weer nieuwe dieren opvangen en resocialiseren, want de lijst met hulpbehoevende dieren is lang. Voor apen die moeilijk herplaatsbaar zijn en voor apen die juist worden voorbereid op herplaatsing heeft AAP in 2001 de apeneilanden in Almere gerealiseerd. Daar kunnen diverse groepen apen naar hartelust spelen, klimmen, rennen en stoeien met soortgenoten. In Spanje heeft AAP in 2009 de opvang Primadomus gerealiseerd, een prachtige plek waar diverse groepen apen de rest van hun leven kunnen genieten van de zon, ruimte en rust. Wil je zelf of met je bedrijf iets voor Stichting AAP doen? Ga naar www.mijnaapactie.nl

IVIO-Didactiek en de NRTO IVIO-Didactiek is al geruime tijd lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (de NRTO). De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle private trainings-, opleidings- en examenbureaus in Nederland. De omzet van private instellingen bedraagt jaarlijks circa € 3,5 miljard. Jaarlijks maken 1,3 miljoen cursisten gebruik van private onderwijs- en trainingsinstellingen. Alleen de trainings-, opleidings- en examenbureaus die voldoen aan de kwaliteitseisen van de NRTO kunnen lid worden. De kwaliteitscommissie van de NRTO beoordeelt alle potentiële leden voor het lidmaatschap op basis van vakbekwaamheid, continuïteit, kwaliteit en werkwijze. IVIO-Didactiek voldoet ruimschoots aan deze eisen. Bovendien conformeren de leden zich aan de gedragscode die door de NRTO is opgesteld.

De NRTO heeft als brancheorganisatie meerdere taken. Enerzijds is zij verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van haar leden bij onder andere de minister en staatssecretaris, VNO-NCW en maatschappelijke organisaties. Anderzijds is het ook haar taak om service te bieden aan de leden en is zij het gezicht van de sector. Consumenten en bedrijven weten de NRTO te vinden bij vragen over privaat onderwijs.

Personeel is de motor van het bedrijf. Ruim 35 medewerkers zorgen dagelijks voor de juiste dienstverlening. Om dit te kunnen doen moet de juiste

IVIO-Integratie

IVIO-Drieluik Projecten

IVIO-Didactiek

IVIO-Integratie biedt oplossingen voor inte-

IVIO-Drieluik Projecten ontwikkelt, organi-

IVIO-Didactiek is een onderwijskundig

gratievraagstukken. Het bedrijf is gespeci-

seert en faciliteert diverse en uiteenlopende

ontwikkelbureau dat on-demand dien-

aliseerd in het uitvoeren van trajecten alfa-

participatieprojecten. Daarin staat steeds

sten verleent op het gebied van leren

betisering, inburgering, Staatsexamen I en II

het individu, met zijn competenties en poten-

en opleiden. IVIO-Didactiek ontwerpt en

en duale trajecten met een participatiedoel-

tieel, centraal. Eén van die projecten heet

ontwikkelt:

stelling. IVIO-Integratie richt zich op diverse

TriOppas. Doel van dit project is om werklo-

• opleidingen, flexibele leertrajecten en

doelgroepen en is voornamelijk actief op de

zen met een uitkering door middel van een

gemeentelijke markt en op de werkgevers-

intensieve begeleiding en een vakgerichte

• actuele didactische concepten

markt. Vanuit het hoofdkantoor in Almere en

mbo-opleiding (Helpende Zorg en Welzijn,

• doelgroepgebonden methoden en

de lokale vestigingen werkt een enthousiast

niveau 2) aan het werk te helpen binnen de

team van projectmedewerkers, docenten/

gastouderopvang. Het project slaat aldoende

De resultaten zijn altijd praktisch en doel-

trainers, begeleiders en projectmanagers

twee vliegen in één klap: werklozen worden

treffend. IVIO-Didactiek beschikt immers

aan de verschillende opdrachten.

geholpen aan een baan en wachtlijsten in de

over een breed scala aan actuele model-

kinderopvang worden weggewerkt.

len en voorbeelden.

leermiddelen

instrumenten.

Actuele dossiers De NRTO richt zich momenteel op onder andere de uitwerking van het actieplan MBO, de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en de uitwerking van het ‘Nationaal Kwalificatie Kader’ (NLQF). In intensief contact met de minister, staatssecretaris en ambtenaren van OCW wordt de visie van de NRTO besproken. Zo is de NRTO van mening dat de scholing aan werkenden moet worden overgelaten aan de markt. Zij wordt daarbij gesteund door het onderzoeksrapport ‘Vouchers voor Vaardigheden’ van SEO Economisch Onderzoek. De markt is prima in staat om goed en efficiënt onderwijs aan te bieden, zoals IVIO-Didactiek. Meer informatie over de NRTO vindt u op: www.nrto.nl

De IVIO Advies Groep – Zakelijk én Sociaal


NUMMER 18

7

Wereldschool-leerlinge wint autorace DSC (fotograaf: Roel Louwers)

Het zal je gebeuren. Je doet als 16-jarige en zonder rijbewijs mee aan je allereerste autorace en je wint meteen. Het gebeurde Beitske Visser. Deze Wereldschoolleerlinge pakte namelijk in haar allereerste autorace meteen de overwinning in de GT-divisie, de hoogste divisie binnen de Dutch Supercar Challenge. Beitske mocht op uitnodiging van sponsor Praga een weekendje meedoen in de Dutch Supercar Challenge en overtrof vervolgens alle verwachtingen. Insiders wisten al dat ze in haar kart verbluffende resultaten oogst, maar bij het grote publiek was deze coureur uit Dronten nog onbekend. Dat is sinds 6 augustus 2011 anders geworden. Ondanks een extra pitstop en drive-through penalty manoeuvreerde ze haar Praga R4S in de laatste ronde naar de leiding en won de race. "Dit had ik totaal niet verwacht, ook de concurrenten begrepen het niet”. De ervaren mannen werden verslagen door een zestienjarige dame die slechts tien kwalificatierondjes in haar eerste sportwagen heeft gereden. Ook de pers viel Beitskes bijzondere prestatie op. In augustus stond ze op de voorpagina van het Italiaanse magazine T-Kart, met als bijschrift ,,Wonder Visser” met een knipoog verwijzend naar het personage “Wonder Woman”. Beitske laat zich dan ook door niets of niemand tegenhouden. Toen Beitske op haar school in Almere teveel uren mistte door haar carrière als kartster ging ze op zoek naar een alternatief. In 2011 meldde ze zich aan bij de Wereldschool en sindsdien combineert ze haar sport met het onderwijs van de Wereldschool. Deze vorm van onderwijs is flexibel en daardoor goed te combineren met haar turbulente leven. Ze kan overal

ter wereld werken aan haar onderwijs en toch een Nederlands diploma halen. Het ambitieniveau van deze dame uit de polder ligt hoog. Ze is vastbesloten om als eerste Nederlandse vrouw mee te rijden in de Formule 1. “Als ze tegen mij zeggen dat het niet kan, wil ik bewijzen dat het wel kan.” Gesteund door haar familie zullen we nog veel van haar horen. De Wereldschool volgt haar op de voet, voor zover zij is bij te houden uiteraard.

Diploma voor schoonmaakvaardigheden Het nieuwe IVIO-Schoonmaakexamen toetst vaardigheden uit de praktijk van de groothuishouding. Leerlingen die voor het examen slagen weten alles over schoonmaken, van het uitwringen van een werkdoek tot het zemen van de ramen. Het IVIO Schoonmaakexamen is bedoeld voor leerlingen uit het praktijkonderwijs, cluster 3 en 4 scholen en justitiële inrichtingen. Het is de afsluiting van een door WerkPortfolio ontwikkelde leermethode die de leerlingen de kneepjes van het schoonmaakwerk leert. “De leerlingen waar wij ons op richten zijn praktisch en visueel ingesteld,” vertelt Leon Arendshorst van IVIO-Examenbureau. “Daarom leren zij het schoonmaakwerk uit een methode waarin de technieken zowel in tekst als in beeld worden uitgelegd. Wat handig aan de methode is, is dat

1936 - 2011

1936 - 2011

elke handeling slechtst één à twee pagina’s wordt behandeld. Bovendien gaat de methode niet alleen in op de daadwerkelijke schoonmaaktechnieken, maar ook op algemene schoonmaakregels, zoals het opruimen van de materialen na het werk.” Het examen is een praktijktoets waarin de leerling moet laten zien dat hij of zij het schoonmaakwerk beheerst. De IVIO-examinatoren komen voor het afnemen van de examens naar de school, zodat de leerlingen hun vertrouwde leeromgeving niet te hoeven verlaten. Ook als er slechtst vijf leerlingen klaar zijn voor het examen, komt een examinator naar de school toe, waardoor men flexibel kan opleiden.

Speciale vaktaalcursus LIPS Voor het LIPS Wascentrum in Rotterdam ontwikkelde IVIO-Didactiek een speciale vaktaalcursus ‘Functiegericht Nederlands in de Wasserij’. Deze is in-company gegeven en na tien middagen hard werken behaalden onlangs acht medewerkers het certificaat. We spreken van functionele laaggeletterdheid als medewerkers een taalniveau hebben onder het niveau van een startkwalificatie. In de praktijk betekent het dat zij zich wel kunnen redden, maar dat de kans op fouten groot is, dat zij zich onvoldoende ontwikkelen in het werk of een vakopleiding niet goed kunnen volgen. Er is onvoldoende vaardigheid in de communicatie met collega’s, leidinggevenden en klanten en zij kunnen instructies of gebruiksaanwijzingen niet voldoende begrijpen. IVIO-Didactiek heeft een vaktaalcursus ontwik-

keld waarin specifieke taalmoeilijkheden behandeld worden die in het werk van de wasserij voorkomen. De cursus onderscheidt zich van andere taalcursussen door de sterke gerichtheid op het werk. Onderwijskundig gezien heeft deze cursus het voordeel dat er nauwelijks sprake is van ´transferproblemen´: de cursisten kunnen dat wat in de cursus geleerd wordt heel gemakkelijk vertalen in de praktijk. De taaldoelen zijn ontleend aan de werkhandelingen die gepleegd moeten worden en er wordt in het lesmateriaal gebruik gemaakt van veel voorkomende situaties op de werkvloer. Tineke de Meulemeester, projectcoördinator Wascentrum Rotterdam: ‘Wij hebben graag gebruik gemaakt van de cursus die IVIO-Didactiek heeft ontwikkeld. Iedereen heeft het examen met goed gevolg afgelegd en de certificaatuitreiking was een groot succes.’

”Een diploma is het bewijs dat je vaardigheden onder de knie hebt, dat je iets kunt. Een diploma geeft je zelfvertrouwen. Of dat een diploma is van theoretische kennis of praktische vaardigheden maakt niet uit, want het een is zeker niet minder belangrijk dan het ander. Het gaat er uiteindelijk om dat mensen perspectief wordt geboden op werk of een vervolgopleiding. Een diploma schoonmaakvaardigheden laat zien dat mensen in staat zijn te werken en motiveert leerlingen om aan hun toekomst te werken” aldus Leon Arendshorst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IVIO-Examenbureau (www.ivio-examenbureau.nl) of per email: Leon.arendhorst@ivio.nl.

Docent Addy Vroegindeweij met haar cursisten


IVIO krant

8

IVIO Onderwijs Groep maakt hockey betaalbaar Het komt helaas voor dat een kind om financiële redenen zich niet kan aanmelden bij een hockeyclub, zoals bij de MHCL in Lelystad. Voordat je ook maar één bal kan slaan, moet men grote uitgaven doen. Een dure moderne hockeystick, een hockeybal, scheenbeschermers en een "bitje" om de tanden te beschermen. Een paar schoenen gecombineerd met de nieuwe outfit van de club maakt het geheel compleet, samen met het lidmaatschap van een hockeyclub. Een paar honderd euro is dan al uitgegeven. Per kind kost dit zo'n € 500.

De bedrijven van de IVIO Onderwijs Groep, de Wereldschool, IVIO-Examenbureau, IVIO@ School en IVIO-Boeken, zijn gevestigd in Lelystad. Gezamenlijk hebben zij het plan opgevat ook iets maatschappelijks te doen voor hun plaats van vestiging en vijf kinderen uit arme gezinnen te sponsoren, zodat zij kunnen gaan hockeyen bij MHCL. Voorzitter van MHCL Wilko de Valk heeft de sponsorbijdrage in ontvangst genomen uit handen van Leon Arendshorst, manager van IVIOExamenbureau tijdens de jubileumdag van IVIO.

Rotterdamse aanpak drop-outs Drop-outs, daar heeft elke grote stad heeft mee te maken. Zo ook Rotterdam. In 2008 richtte Piet Boekhoud, samen met met Rald Visser (LMC) en Henri van Vlodrop (ROC Zadkine) het Rotterdams Offensief op om het vraagstuk van schooluitval in Rotterdam te lijf te gaan. Inmiddels heeft het Rotterdams Offensief 200 jongeren weer terug naar school weten te krijgen. IVIOExamenbureau organiseert de examinering voor hen. De jongeren waar het Rotterdams Offensief zich op richt hebben geen of weinig toekomstperspectief. Ze hangen maar wat rond, vervelen zich en hebben vaak verslavings – of schuldproblemen. Hun leeftijd schommelt tussen de 16 en 23 jaar. Piet Boekhoud vormt samen met Leo Noordegraaf de directie van het Rotterdams Offensief. Samen met hun medewerk(st)ers lukt het hen om veel van deze jongeren via wijkscholen weer op de rit te krijgen. Uiteraard staat op deze scholen onderwijs centraal, maar ook voor opvoeding, arbeidsidentiteit en zorg is ruim aandacht. Zo worden er coachingsgesprekken gevoerd om de jongeren te motiveren, wordt er doorverwezen naar hulpverleners en krijgen de leerlingen les over waarden en normen en leren ze werken door te klussen in de wijk. Wijkscholen De wijkscholen staan in de armoede cumulatiegebieden van Rotterdam. “Ze zijn specifiek bedoeld voor de jongeren die in de wijk wonen,” legt Piet Boekhoud uit. “Het is belangrijk dat de jongeren dichtbij huis naar school gaan, maar daarnaast werken we samen met ondernemers uit de wijk. Als een leerling bij ons op school komt, zoeken we als eerste uit welk perspectief hij of zij najaagt. We stellen de vraag: wie zou je zijn als je niet in deze shit zat? Op dat antwoord passen we het programma aan. Stel dat iemand kok zou willen worden, dan zoeken we dus passend onderwijs en werk in die branche.” 60% doorstroom Het concept van het Rotterdams Offensief heeft zich inmiddels bewezen. 60% Van de leerlingen is doorgestroomd naar een vervolgopleiding waar ze een startkwalificatie kunnen halen, of naar een betaalde baan. Toch staat het Rotterdams Offensief – zoals veel subsidieprojecten – onder druk. “De politiek zal keuzes moeten

maken en we weten niet of wij volgend jaar nog de subsidie krijgen die we nodig hebben. Als het aan ons zou ligt er echter juist subsidie bij moeten. We hebben nu twee wijkscholen, maar we zouden graag uitbreiden naar zeven. Er zijn zo veel jongeren die we weer een toekomst zouden kunnen bieden.” Rendement voor de samenleving van 500% Maar behalve dat de wijkscholen belangrijk zijn voor de individuele leerlingen, levert het de hele samenleving op termijn rendement. “Iemand die in de bijstand zit, kost de samenleving geld. Iemand die werkt, levert de samenleving juist op. Die betaalt immers belasting. Het verschil met een werknemer en iemand die in de verslavingszorg of de gevangenis zit, is zelfs nog groter. Elke euro die we in deze jongeren investeren, levert je vier of vijf euro op.” Toegangskaartje naar startkwalificatie Toeleiding naar het ROC of VMBO is dus enorm belangrijk. Maar je zult een diploma nodig hebben als toegangskaartje. Hier komen de IVIO-examens in the picture. “Alle leerlingen op de wijkscholen krijgen Nederlands en rekenonderwijs. Voor de examens zijn ze natuurlijk enorm nerveus, maar als ze eenmaal geslaagd zijn, is het feest des te groter.” Met het IVIO-diploma op zak hebben de jongeren het bewijs in handen van wat ze allemaal kunnen en kennen. De meesten stromen door naar het ROC Albeda College of het ROC Zadkine. “De leerlingen raken echt gemotiveerd. Sommigen krijgen de smaak zo te pakken en dat ze uiteindelijk examen op niveau 4 doen. Het Rotterdams Offensief verandert iets in hun levens. Het geeft jongeren hun toekomst terug. Oké, het is af en toe moeilijk. Maar dat maakt het succes alleen maar groter.”

Het Rotterdams Offensief is is een samenwerkingsverband tussen het ROC Albeda College, het ROC Zadkine (mbo) en het LMC (koepel vo). Het primaire doel is overbelaste jongeren toeleiden naar een vervolgopleiding of werk. Daarnaast biedt het Rotterdams Offensief preventieve programma's aan waarmee ze VMBO-leerlingen stimuleert het maximale uit hun talent te halen.

Piet Boekhoud

Samenwerkings­overeenkomst scholen buitenland De Wereldschool is een samenwerking aangegaan met de Nederlandse school de Oranje Viermaster in Portugal. De Oranje Viermaster geeft voor de daar wonende Nederlandse en Vlaamse kinderen Nederlands in het primair en voortgezet onderwijs, maar wilde meer vakken gaan bieden in het voortgezet onderwijs. De Wereldschool kan deze vakken als afstandsonderwijs bieden voor vmbo-tl, havo en vwo. De werkwijze van Oranje Viermaster biedt de leerlingen de optimale mogelijkheden. Onder begeleiding van een docent gaan de leerlingen een aantal keer per week aan de slag. Nederlands volgen zij volledig via de eigen docent van de Oranje Viermaster en voor de overige vakken worden de leerlingen op afstand begeleid door bevoegde docenten van de Wereldschool. Een docent van de Oranje Viermaster coacht de leerlingen, controle

of zij met vakken van de Wereldschool aan het werk zijn en of het gemaakte huiswerk ter correctie wordt ingestuurd. Hoewel een Wereldschoolleerling in het VO prima zelf aan de slag kan met de lesbrieven, het webbased leerlingvolgsysteem en lesboeken is er in de thuissituatie een coachende rol weggelegd voor de ouder. Soms is het voor een ouder lastig om die coachende rol te vervullen. Een school zoals de Oranje Viermaster biedt dan uitkomst. De Wereldschool is enthousiast over deze samenwerking en streeft ernaar om zo meer Nederlandse kinderen in het buitenland van onderwijs te voorzien door dit in samenwerkingen met Nederlandse scholen aldaar te organiseren. Hierdoor kunnen de leerlingen bij terugkeer naar Nederland beter instromen in het voortgezet onderwijs.


NUMMER 18

9

IVIO-Integratie biedt mensen kansen Shunam Karim en Ismayil Yurekli

INSPECTIEBEZOEK? nistratieve baantjes gehad en deeltijd een MBOstudie Sociale Dienstverlening gevolgd en in 2010 afgerond. “Ik heb deze opleiding onder andere gekozen, omdat allochtone hulpvragers vaak beter geholpen kunnen worden door hulpverleners met dezelfde achtergrond, moedertaal en cultuur. Ik kon na mij studie geen passende baan vinden. Werkgevers weten vaak niet waar ze nieuw personeel moeten zoeken en toch lukt het hoogopgeleide vluchtelingen nauwelijks om werk te vinden in Nederland. Vaak worden ze beoordeeld op hun uiterlijk.” De afspraken tussen IVIO-Integratie en de Sociale Dienst Drecht­steden boden een kans die Shunam met beide handen aangreep: “Wat ik leuk vind aan mijn werk is dat het iedere dag anders is. Ik heb te maken met verschillende nationaliteiten en iedereen heeft een eigen verhaal. Een paar dingen die ik heb geleerd zijn: altijd contact houden met mensen, respect tonen (ongeacht hoe of wat), luisteren en altijd open staan voor iemands mening.”

Als aanbieder van integratiecursussen door heel het land, werkt IVIO-Integratie aan de toekomst van veel mensen. Deze mensen, veelal nieuw in Nederland, leren de taal, kennis van de Nederlandse samenleving en vaardigheden die nodig zijn om te werken of op een andere manier een actieve rol te vervullen in de Nederlandse maatschappij. Het daadwerkelijke integreren slaagt echter alleen als de samenleving deze mensen ook een eerlijke kans biedt. IVIO-Integratie geeft daarbij het goede voorbeeld. Shunam en Ismayil zijn een jonge vrouw en man die werken als projectmedewerker op de leslocaties van IVIO-Integratie op de Blaak in Rotterdam. Voordat zij bij IVIO-Integratie aan de slag gingen was het moeilijk voor ze om een passende baan te vinden. Via afspraken die zijn gemaakt

1936 - 2011

1936 - 2011

met de Sociale Dienst Drechtsteden, hebben ze bij IVIO-Integratie een uitdagende baan gevonden. Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van ‘Social Return On Investment’ (SROI). Contractpartners van de aangesloten gemeenten van de Drechtsteden doen daarin iets terug voor de lokale gemeenschap door werknemers met een uitkering in dienst te nemen. Carla Martinot, Account Adviseur voor de Sociale Dienst Drechtsteden en Baanbrekend Drechtsteden, is erg content met het middel SROI en de samenwerking met IVIO-Integratie. Carla: “We werken al sinds eind jaren ’90 met SROI en zijn daarin echt een voorloper en een voorbeeld voor andere gemeenten. Het is bedoeld als stok achter de deur om dienstverlenende bedrijven te stimuleren om in hun aannamebeleid eerst naar personeel uit de Drechtsteden te kijken. We proberen daarbij altijd een zo goed mogelijke match te vinden met de contractpartner. De samenwerking met IVIOIntegratie is een goed voorbeeld van hoe de SROI succesvol kan worden ingezet. “ Shunam Karim Shunam is 14 jaar geleden gevlucht uit NoordIrak. In Nederland heeft ze hard aan haar toekomst gewerkt. Ze heeft eerst een taalcursus gevolgd om haar Nederlands op een hoger niveau te krijgen. Daarna heeft ze verschillende admi-

• Onderwijskundige onderbouwing • Versterking van het toetssysteem • Check op de documenten

Bel 0320 - 28 69 63

www.ivio-didactiek.nl

klantmanagers. Ik probeer ze zo juist en volledig mogelijk te informeren over de procedures die ze moeten volgen om een cursus bij ons te volgen. Daarnaast doe ik enkele belangrijke administraIsmayil Yurekli tieve taken en begeleid ik ook taalstagiaires. VanIsmayil heeft na zijn havo een hbo-opleiding wege mijn afkomst is het werk extra interessant Accountancy gedaan. Hij heeft de opleiding wel voor mij. Ik ken de doelgroep natuurlijk goed!”. in zijn geheel doorlopen, maar helaas heeft hij IVIO-Integratie merkt dat veel werkgevers huiniet alle examenvakken gehaald en daardoor verig zijn in het aannemen van mensen van heeft hij geen diploma. Ismayil besloot toen om te allochtone afkomst. Een beperkte taalbeheersing proberen om werkervaring op te doen, waarmee of een accent, hoe goed ze zich er ook mee kunhij uiteindelijk toch door zou kunnen groeien nen redden, wordt vaak gekoppeld aan lagere naar een functie als accountant. Dit bleek erg las- capaciteiten op andere vlakken. IVIO-Integratie tig: “Ik had wel een goed CV, veel ervaring, een weet uit ervaring dat dit ten onrechte is en dat er eigen bedrijf gehad, maar geen diploma. Ik kreeg door dit vooroordeel veel goede krachten in de veel terugkoppelingen van sollicitaties. Daarin uitkering zitten. Carla Martinot van de Sociale werd aangegeven dat ik overgekwalificeerd was Dienst Drechtsteden beaamt dit. “Hoewel ze het en heel belangrijk: dat ik geen diploma had. Ik nooit zullen toegeven, weet je gewoon dat er wel vond het natuurlijk niet prettig. Want ik ben niet werkgevers zijn die iemand op deze gronden ten iemand die graag thuis zit.” onrechte geen kans geven. Gelukkig is in veel branches al een andere tendens te zien. In de Ismayil is positief over zijn werk voor IVIO-­ zorg, maar ook bijvoorbeeld in de infrastructuur Integratie: “Door de diversiteit in werkzaamheden en bouw, is de allochtone afkomst nauwelijks nog is het werk boeiend en leuk. Ik kom veel in contact een drempel en wordt er volop gebruik gemaakt met onze cursisten (ook aanstaande cursisten) en van deze groep waardevolle krachten.”

De Wereldschool en kleuters Naast alle vakken in het basis- en voortgezet onderwijs verzorgt de Wereldschool ook het onderwijs aan kleuters. Vier, vijf en zesjarigen krijgen spelenderwijs allerlei activiteiten aangeboden, hetzij op het gebied van de Nederlandse taal, of anderzijds komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Dit kleuterpakket wordt binnenkort vernieuwd. Daarbij is de methode ‘Schatkist’ van uitgeverij Zwijsen als leidraad genomen. Zij schrijven hierover: “Met Schatkist wordt doelgericht gewerkt aan de brede ontwikkeling van kleuters. Van motoriek tot creativiteit, van taal tot sociaal-emotionele ontwikkeling. Schatkist gaat uit van betekenisvolle contexten, waarin in iedere activiteit meerdere tussendoelen aan bod komen.” (www.schatkist.nl) De activiteiten in groep 1 en 2 zijn door auteurs van de Wereldschool uitgewerkt in verschil-

lende thema’s. Zo komen bijvoorbeeld de thema’s herfst, vriendjes, op reis, winter, dieren en Sinterklaas voorbij. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse materialen: prentenboekjes, een voorleesboek, liedjesboek met cd, poppenkastpoppetjes, maar ook knutselmateriaal en spelletjes. Twee keer per jaar worden de leerlingen getoetst om te bekijken of de tussendoelen en vaardigheden richting groep 3 worden beheerst. Kortom, ook kleuters ontvangen een gedegen aanbod van activiteiten bij de Wereldschool. Daarbij ook begeleid door hun Schatkistvriendje Pompom.


IVIO krant

10

IB Nederlands via de Wereldschool als ‘self taught student’ Meijerinknorm tenland van de self taught students. De samenwerking tussen docent en coördinator is belangrijk. Zo kan de coördinator bijvoorbeeld proefexamens Nederlands op school inplannen en is er overleg over de leerling met betrekking tot de voortgang en het geven van rapportcijfers.

gewaarborgd

Wat moet je kunnen om het op het gebied van taal en rekenen te redden in deze wereld? Jarenlang was dit wel gedefinieerd voor inburgeraars, maar niet voor autochtonen. De commissie Meijerink die zich de afgelopen maanden over de vraag boog, kwam echter tot de conclusie dat het taal- , maar ook het rekenniveau in Nederland van velen te laag is. Ze stelde een nieuw normen vast waar vanaf 2012 de Nederlandse leerlingen minimaal aan moeten voldoen: de referentieniveaus taal en rekenen, meestal aangeduid als ‘de Meijerinknorm’. Vooruitlopend daarop heeft IVIO-Examenbureaus de examens hierop aangepast. Taal en rekenen Mensen die het basisniveau 1F van het referentiekader hebben gehaald, zijn wel zelfredzaam, maar hen zal het meestal niet lukken om uit officiële stukken wijs te worden. Hoewel voor veel van de leerlingen in de doelgroep van IVIO-Examenbureau niveau 2F onhaalbaar is, zijn ook examens op dit niveau beschikbaar. Instapniveau bepalen Vermoedelijk gaat het voor een grote groep leerlingen in het praktijkonderwijs moeilijk worden dit nieuwe niveau te halen. Het is daarom belangrijk dat al dit schooljaar 2011/2012 wordt gestart met de voorbereidingen voor de niveaumetingen volgens Meijerink. Om te bepalen in hoeverre een leerling al aan de Meijerinknorm voldoet, heeft IVIO-Examenbureau instaptoetsen ontwikkeld. De score van de examens laten zien wat een leerling wel en niet kan èn verwijst (met behulp van koppelingsdocumenten) door naar methoden om het gewenste niveau te behalen. De examinering verschilt qua vorm vervolgens niet van de manier waarop IVIO nu examineert. De oefentoetsen blijven gewoon bestaan en de examens kunnen flexibel, persoonlijk en snel worden afgenomen. Essentieel belang Leon Arendshorst, manager van IVIO-Examenbureau is blij met de nieuwe normering: “Ik juich de extra aandacht voor taal en rekenen zeker toe. Al 75 jaar hamert IVIO erop dat deze vaardigheden ontzettend belangrijk zijn. Het heeft natuurlijk het nodige werk gekost om onze examens aan de nieuwe normering aan te passen, maar het is heel goed dat de basisvaardigheden nu worden aangescherpt. Een goede taalbeheersing en rekenvaardigheid verhoogt de kansen op werk. Voor het ROC is het dan ook duidelijk wat een leerling kan. Met onze examens willen we een compleet en overzichtelijk beeld voor hen scheppen. We examineren zowel kennisvakken, zoals biologie, economie en vreemde talen, als sociale vaardigheden. Voor deze examens blijft trouwens de KSE-norm gehandhaafd. IVIO-Examenbureau is docenten graag van dienst en is de partner voor jonge mensen die iets willen bereiken in hun leven.”

Literatuur Het hart van het programma Nederlands wordt gevormd door tien literaire werken die verschillende periodes, genres en stijlen vertegenwoordigen. De boeken kiest de leerling grotendeels zelf, met behulp van de docent en aan de hand van een zeer uitgebreide boekenlijst die samengesteld is door het IB. Door ze zelf te laten kiezen ontwikkelen ze hun eigen smaak en zijn ze gemotiveerd om met de werken aan de slag te gaan. Over een tweetal werken uit de wereldliteratuur schrijft de leerling bijvoorbeeld een vergelijkend essay en over andere boeken houdt hij of zij een mondelinge presentatie.

Merlijn Elst, IB-docent van de Wereldschool

Het Internationaal Baccalaureaat Diploma Programme (IBDP) is een pre-universitaire opleiding van twee jaar die wordt afgesloten met een internationaal erkend eindexamen. Een IB-diploma biedt wereldwijd toegang tot een groot aantal universiteiten. Het programma is voor de leerlingen in de leeftijd van 16 tot 19 jaar. Het IB-programma biedt leerlingen die Nederlands als moedertaal hebben en in het buitenland wonen, de mogelijkheid te kiezen voor het vak Nederlands als self taught student, wat gevolgd kan worden via de Wereldschool. Kristische denkers Behalve een hoogwaardig onderwijsprogramma wil het IB ook een voorbereiding zijn op het leven in het algemeen. Het leidt leerlingen op tot kritische denkers, die zich sterk bewust zijn van de eigen identiteit en cultuur en die in staat zijn te communiceren met mensen uit verschillende landen en culturen. Wederzijds begrip en respect worden daardoor gestimuleerd. The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect. To this end the organization works with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international education and rigorous assessment. These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right (Mission Statement, IB 2011). Deze doelstelling is duidelijk terug te vinden in het programma dat bestaat uit zes vakken, het Extended Essay, Theory of Knowledge en Creativity, Action and Service. Voor het Extended Essay doet de leerling een onafhankelijke studie naar een zelfgekozen onderwerp. Theory of Knowledge stimuleert de leerling na te denken over de oorsprong van kennis. Thema’s uit onder meer de logica, ethiek en filosofie komen daarbij aan bod. Creativity, Action and Service verplicht leerlingen buitenschoolse projecten te starten of actief te zijn in de dienstverlening.

Eén van de zes vakken moet de eigen taal zijn. De leerling moet deze taal volledig kunnen beheersen. Alle scholen bieden Engels, vaak ook Spaans, Frans en Duits. Andere talen, zoals Nederlands, kunnen via afstandsonderwijs gevolgd worden. Self taught students Als IB-leerlingen in het buitenland kiezen voor Nederlands, doen zij Dutch A: Literature, standard level, als school supported self taught student. Startvoorwaarde is een 4-vwo-niveau Nederlands. Eén van de docenten van de Wereldschool die zich heeft gespecialiseerd in het IB is Merlijn Elst: “Bijna wekelijks moet de leerling werk opsturen. Ik geef advies, commentaar en beoordeel het werk. Soms zijn extra oefeningen nodig, soms kan een leerling iets overslaan. De begeleiding van IB-ers is echt maatwerk. Uiteraard kunnen ze met vragen altijd terecht.” Voor elke weektaak heeft de leerling drie tot vier uur nodig. Die tijd wordt op de meeste scholen vrijgehouden in het rooster. Het contact met leerlingen en hun ouders verloopt voornamelijk via het webbased leerlingvolgsysteem (LLVS) en via e-mail. Omdat het programma Nederlands onderdeel uitmaakt van het curriculum van de school die de leerling bezoekt, legt Merlijn aan het begin van het schooljaar contact met de coördinator in het bui-

Pas mailde een leerling uit Duitsland: “Ik wil graag schrijven over de rol die vrouwen spelen voor Siddhartha in Siddhartha van Herman Hesse en voor Esteban Trueba in Het huis met de geesten van Isabel Allende en de manier waarop beide auteurs deze verschillende rollen vormgeven”. Een andere leerling wilde graag schrijven over de zoektocht naar een eigen identiteit, “een idee van ieder mens over wie hij of zij is en wat bij hem of haar hoort”, in Fiela’s kind door Dalene Matthee en De kleur paars door Alice Walker. Up to date Natuurlijk moet het materiaal van de Wereldschool haarfijn aansluiten bij de eisen van het IB. Onlangs is in het programma een aantal dingen ingrijpend veranderd. Merlijn: “Er is een gloednieuwe IB-gids uitgekomen voor het vak Nederlands. Die gids moet je vertalen naar een praktische lesmap die de leerlingen goed voorbereidt op hun examens. Ook de boekenlijsten zijn geactualiseerd. De leerlingen maken daardoor andere keuzes. Als docent moet je natuurlijk inspelen op de nieuwe mogelijkheden die ze hebben. Het is een hoop werk, maar door de voortdurende ontwikkeling en door het feit dat iedere leerling anders kiest en andere opdrachten inlevert, wordt het werk nooit saai. Het IB daagt de leerlingen uit, maar de leerlingen dagen mij ook uit.”

Staatsexamens op het Aurum College Na een jaar flink doorwerken om alle examenstof die IVIO@School heeft aangeboden door te nemen hebben op het Aurum College 20 leerlingen staatsexamen gedaan voor één of meer vakken op havo- en vwo-niveau. Het resultaat mag er zijn. Twee leerlingen hebben dit jaar een compleet havodiploma behaald! Dit is een feestje waard, omdat het voor het Aurum College, een VSO-school voor cluster-4, de eerste diploma’s zijn en dat is voor het VSO zeer bijzonder. Drie jaar geleden, bij de start van het Aurum College, konden we nog niet voorzien dat we binnen afzienbare tijd deze resultaten mochten

behalen. De inzet van de leerlingen, mentoren en docenten van IVIO@school is beloond! De andere leerlingen hebben het heel goed gedaan en hebben veel certificaten behaald. Een groot gedeelte van deze leerlingen zal aankomend schooljaar opgaan voor de overige certificaten en zo hun diploma behalen. Een andere primeur was de uitreiking van de eerste vwo-deelcertificaten. Aankomend schooljaar zullen er 24 leerlingen aan het examen deelnemen. Het team van het Aurum Collega dankt, mede namens de leerlingen alle docenten van IVIO@school voor hun support en begeleiding op afstand!


NUMMER 18

11

Colofon IVIO krant is een uitgave van de IVIO Onderwijs Groep en de IVIO Advies Groep. IVIO werd in 1936 opgericht door prof. Ph. Kohnstamm in opdracht van de overheid. De orga­nisatie is sinds 2003 particulier. De IVIO Advies Groep en IVIO Onderwijs Groep maken als bedrijfgroepen deel uit van de Kennis, Marketing en Media (KMM) Groep. De visie van KMM Groep gaat ervan uit informatie en kennis in alle mogelijke vormen zo goed, innovatief en duurzaam mogelijk te verwerken, te beheren en over te dragen. Daarbij streven de IVIO bedrijven naar een inhoudelijk waardevolle en (eveneens) duurzame relatie met hun eigen medewerkers, met hun klanten en met hun leveranciers. Oplage: 5.000 Verschijning: 3 x per jaar Verspreiding: controlled circulation onder relaties van de IVIO bedrijven. Uitgever: Drs. Meine Breemhaar Hoofdredacteurschap: Emil Roelofs Redactieraad: IVIO Onderwijs Groep: Emil Roelofs, Wereldschool; Leon Arendshorst, IVIO-Examenbureau. IVIO Advies Groep: Lies Graafsma, IVIO-Didactiek; Jochem van Doorn, IVIO-Integratie. IVIO Onderwijs Groep Bezoekadres: Pascallaan 71, 8218 NJ Lelystad Postadres: Postbus 375, 8212 NJ Lelystad IVIO-Examenbureau T 0320 - 22 99 20 E examenbureau@ivio.nl I www.ivio-examenbureau.nl Wereldschool T 0320 - 22 99 27 E info@wereldschool.nl I www.wereldschool.nl IVIO-Boeken T 0320 - 28 69 60 E ivio-boeken@ivio.nl I www.ivio-boeken.nl IVIO@School T 0320 - 29 23 80 E info@ivioschool.nl I www.ivioschool.nl IVIO Advies Groep Bezoekadres: 'Creative Campus Almere gebouw Business Academy', Bolderweg 2, 1332 AT Almere Postadres: Postbus 1449, 1300 BK Almere IVIO-Integratie T 0320-22 99 75 E integratie@ivio.nl I www.ivio-integratie.nl IVIO-Didactiek T 0320- 22 99 31 E info@ivio-didactiek.nl I www.ivio-didactiek.nl Vormgeving: uNiek-Design.nl Deze krant is gedrukt op FSC papier. FSC papier is papier gemaakt van hout uit FSC bossen. Het Forest Stewardship Council beheert ca. 67 miljoen hectare bos. Het papier staat garant voor hout uit duurzaam beheerde bossen, dat wereldwijd gesteund wordt door boseigenaren, bedrijven, alle grote natuurorganisaties en vele overheden. Alle rechten voorbehouden. Wilt u informatie uit deze uitgave in enige vorm overnemen, laat dit dan vooraf schriftelijk (per mail) aan de uitgever weten. U krijgt dan zo spoedig mogelijk uitsluitsel of dit is toegestaan.

1936 - 2011

1936 - 2011

Ik ben in mijn eentje naar de dokter geweest! Sinds 2007 zijn nieuwkomers in Nederland verplicht in te burgeren. Zo'n 1.500 van hen hebben dat inmiddels bij ROC Flevoland gedaan. IVIO Examenbureau verzorgt daarbij het praktijkexamen. Het inburgeringsexamen bestaat uit vier onderdelen; drie centrale examens die afgenomen worden door DUO en één decentraal praktijkexamen dat IVIO-Examenbureau afneemt. “In het praktijkexamen moet de kandidaat laten zien dat hij of zij de Nederlandse taal kent en zelf dingen kan regelen,” vertelt Maria Scheltema, één van IVIO’s examinatoren. “Voorafgaand aan het examen stelt de kandidaat een portfolio samen met bewijzen van zijn of haar inburgering. Denk aan een ziekmelding, afgelegd doktersbezoek of gesprek met de gemeente. De omvang van dit portfolio bepaalt hoeveel praktijksituaties we tijdens het examen naspelen. Iemand met een uitgebreid portfolio kan met een half uur klaar zijn met het examen, iemand zonder portfolio is twee uur bezig en moet vier assessments doen. Er bestaat ook nog een tussenvorm waarbij de kandidaat zowel tien bewijzen levert als twee assessments doet.” Bankzaken naspelen De assessments zijn praktijksituaties die door de toetsleider en kandidaat worden nagespeeld. De kandidaat moet bijvoorbeeld een bankrekening openen of melden dat zijn of haar pinpas is vermist. Elke keer moet er worden gepraat, geluisterd, geschreven – wellicht in de vorm van een formulier invullen – en er moet er worden gelezen. “Het is enorm belangrijk dat we de examenkandidaten op hun gemak stellen,” vertelt Maria Scheltema. “Duidelijk uitleggen wat we gaan doen, hoe lang het allemaal duurt en wat er gaat gebeuren. Als mensen het niet helemaal begrijpen, leggen we het voor een tweede keer uit. Mensen die op A2 niveau inburgeren - het niveau dat verplicht is voor kandidaten die vanaf 2007 in Nederland wonen - moeten zich zelfstandig kunnen redden. Ik sta zelf ook als docent voor de klas en zie dat het mensen echt kracht geeft als dat lukt. Het geeft ze een gevoel van vrijheid, onafhankelijkheid.” Goed op elkaar ingespeeld Jacqueline Boudrika, die als trajectondersteuner bij ROC Flevoland werkt, kent Maria Scheltema wel. “Een rustige examinator waar de kandidaten erg tevreden over zijn.” Het ROC heeft twee tot vier examendagen per week. Jacqueline Boudrika: “IVIO werkt met een grote poule examinatoren, dus je hebt steeds een wisselende samenstelling van toetsleider en assessor. Ze zijn allemaal goed op elkaar ingespeeld.”

Over het beoordelen van de portfolio's bestaat overeenstemming. “IVIO Examenbureau heeft twee trainingen aan onze instructeurs gegeven over hoe een portfolio er precies uit moet zien. Sindsdien worden bijna al onze portfolio's goedgekeurd. Is dat toch niet het geval, dan is het voor ons makkelijk om te achterhalen waar de kandidaat de fout in is gegaan.” Uitslagen binnen no time binnen Momenteel zijn bij ROC Flevoland 600 Almeerders bezig met inburgeren, waarvan er 100 in binnenkort examen gaan doen. “Aan het eind van het jaar en net voor de zomer is het hier altijd topdrukte,” vertelt Jacqueline. “Wat erg fijn is, is dat we op het laatste moment toch vaak nog kandidaten kunnen aanmelden. Het ligt er natuurlijk aan of de examinator iets langer wil blijven, maar doorgaans is dat geen probleem. Sowieso verloopt de samenwerking met IVIO prettig. De uitslagen zijn altijd binnen no time binnen en als we vragen hebben, dan worden die altijd snel beantwoord. We hebben een tijdlang samengewerkt met een andere partij, maar daar kwamen de uitslagen pas na lange tijd of soms helemaal niet binnen. We zijn in 2009 overgestapt naar IVIO en we zijn vanaf het

begin heel tevreden. Mensen die heel zenuwachtig waren voor hun examen kunnen we vaak al de dag na hun examen bellen met de uitslag. Dat is niet alleen voor hen heel prettig, maar natuurlijk ook voor ons.”

Food from the Hood Stichting HOLY prikkelt jongeren om hun gedachten over actuele thema’s vorm te geven in animaties. Holy organiseert hiervoor ruim 200 workshops per jaar op scholen door heel Nederland. Met het zelfontwikkelde online animatieprogramma, de HOLY Animator, brengen leerlingen in deze workshops hun visie snel en eenvoudig in beeld. IVIO-Didactiek ontwikkelde de onderwijskundige aanpak en het lesmateriaal. HOLY brengt jongeren bewustzijn bij over belangrijke onderwerpen op een manier die heel dicht bij hen staat. Al meer dan 125 scholen en 33.000 leerlingen deden mee aan de projecten van HOLY. Bekend is het project Clips voor Vrijheid. De beste clips daarvan worden op grote schermen vertoond tijdens de landelijke bevrijdingsfestivals. In 2011 gaat HOLY van start met het project Food from the Hood. Dit is een spraakmakend project over eerlijk eten. HOLY heeft IVIODidactiek gevraagd de ontwikkeling van het programma onderwijskundig te ondersteunen en het lesmateriaal te produceren. Food from the Hood is een serie van vier lessen, gemaakt voor leerlingen in de onderbouw van het vmbo. Met een paar aanpassingen kunnen ook andere leerlingen er prima mee werken. Centraal staat de ervaring van het belang van duurzaam voedsel. Daarom heeft IVIO-Didactiek in samenspraak met HOLY gekozen voor het concept van activerend leren. Er wordt een beroep op de zintuigen van de leerlingen gedaan, waarbij ze afwisselend beleven, denken en doen. Aan het eind van het traject hebben de leerlin-

gen een animatieclipje gemaakt over het thema duurzaam voedsel. Daarin geven ze op heel eigen wijze uiting aan de ideeën die ze tijdens het leerproces hebben opgedaan. De clip wordt ook via internet gepubliceerd. Kijk voor meer informatie op www.foodfromthehood.nl. Wilt u meer weten over Stichting HOLY, dan kunt u terecht op www.holy.nl. Hier vindt u ook prachtige animatiefilmpjes van leerlingen over allerlei maatschappelijke thema’s.


IVIO krant

12

Holland Kwartetspel

Het idee voor een educatief kwartetspel kreeg Mascha tijdens het maken van een quiz ter voorbereiding op de lessen. “Ik ben steeds op zoek naar nieuwe werkvormen en ben daarom regelmatig aan het knippen en plakken. Toen kreeg ik plotseling het idee een kwartetspel te maken over Nederland. Maar dat wilde ik dan wel professioneel aanpakken.” De ontwikkeling van het spel duurde twee jaar. “Dat was wel langer dan ik had verwacht. Ik heb de meeste foto’s zelf gemaakt en heb daarvoor heel Nederland afgereisd. Er komt veel bij kijken, research, teksten schrijven, een vormgever zoeken.” Dit jaar is het kwartet op Koninginnedag feestelijk gelanceerd. Docenten die het spel in hun lessen gebruiken, reageren enthousiast. Vooral de combinatie van tekst en beeld maakt het tot een prettige werkvorm. Ook Nederlanders in het buitenland hebben het kwartetspel inmiddels ontdekt. Zo houden ze feeling met Nederland en frissen ze hun kennis op. Het Speel Holland Kwartetspel heeft negen thema’s: Staatslieden, Wetenschap, Landschap, Eten, Waterland, Feestdagen, Geschiedenis, Schilders en Politiek. Voor meer informatie en bestellen zie: www.speelholland.com Mascha Baay

Mascha Baay, NT2 docent bij IVIO-Integratie, ontwikkelde een bijzonder kwartetspel om spelenderwijs meer te leren over de Nederlandse taal en cultuur. Met kleurenfoto’s van pannenkoeken, de Afsluitdijk, Sinterklaas en verschillende landschappen geeft het spel in een notendop een verrassend compleet beeld van Nederland. Elke kaart is voorzien van een korte heldere toelichting. Wat weet je over Prinsjesdag? En wist je dat de microscoop een Nederlandse uitvinding is?

Zelfmelders De tijd dat iedereen gratis een inburgeringscursus kreeg van de gemeente is voorbij. Het inburgeringsbudget wordt de komende jaren afgebouwd. Hierdoor maken veel gemeenten nu al keuzes in wie ze nog wel een inburgeringstraject aanbieden en wie niet meer. Hoewel de gemeente in veel gevallen niet meer betaalt voor de cursus, zijn er nog wel heel veel mensen die moeten inburgeren om voor een verblijfsvergunning of paspoort in aanmerking te komen. De meeste van deze mensen hebben niet de mogelijkheden om hier zelfstandig voor te leren. IVIO-Integratie heeft speciaal voor deze groep nu een aanbod ontwikkeld. Het aanbod sluit aan bij wat IVIO-Integratie nu al doet: aanbieden van (duale) taal – en inburgeringscursussen in heel het land. Op al deze locaties kunnen nu ook inburgeraars die niet door de gemeente worden aangemeld de lessen volgen. Deelnemers die zich bij IVIO-Integratie aanmelden hebben het voordeel dat zij direct kunnen beginnen (ze hoeven niet te wachten op een startdatum van een nieuwe groep; ze stromen in een bestaande klas in) en zij hebben de zekerheid dat zij starten bij een vertrouwde partner van de gemeente. Een speciaal team van IVIO-Integratie is opgericht om de aanmeldingen van deze ‘zelfmelders’ te begeleiden. Zij helpen de cursist bij het aanmelden voor de cursus en eventueel het regelen van een lening bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen IB-Groep). Een deel van die lening wordt kwijtgescholden op het moment dat de inburgeraar slaagt voor het examen. Onder andere hierover informeert het nieuwe team de mensen die zich aanmelden. Alle mensen krij-

Language Partners kiest voor IVIO-Boeken Language Partners verzorgt zakelijke taaltrainingen voor het bedrijfsleven en de overheid. Dit gebeurt zowel incompany als op de eigen locaties. Doelstelling van Language Partners is mensen met zelfvertrouwen te laten communiceren in hun (werk)omgeving. Een taaltraining is pas succesvol als je de taal ook actief kunt gebruiken. Bij Language Partners ligt de focus dan ook op durven en doen.

gen eerst een informatiegesprek. Nadat gesprek kunnen zij zich formeel aanmelden en doen ze een begintoets. Op basis van de uitslagen van die toets krijgen ze een aanbod voor een passend aantal uren. Hierdoor betalen ze nooit teveel. Kortere trajecten Voor deelnemers die al verder zijn, bijvoorbeeld omdat zij al een cursus hebben gevolgd of zelfstandig hebben geleerd, heeft IVIO-Integratie ook oplossingen. Zo is er een examentraining; een korte training waarin deelnemers worden klaargestoomd voor het examen. De kosten van deze training zijn een stuk lager dan een volledige opleiding, maar deelnemers die al verder zijn weten wel precies of ze klaar zijn voor het examen of wat ze nog moeten leren. Ook heeft IVIO-Integratie trainingen voor deelexamens voor deelnemers die voor sommige deelexamens al geslaagd zijn of daarvoor zijn vrijgesteld. Meer informatie vindt u op www.ivio-integratie.nl. Ook kunt u dit nummer bellen: 0320-229974. Klantmanagers van de gemeente kunnen bij IVIO-Integratie folders opvragen, waarmee ze hun klanten kunnen doorverwijzen.

Een taal leren uit alleen een boek met een cd-rom volstaat niet meer. Language Partners biedt een integrale toepassing van online leren en faceto-face-sessie, waarmee echt maatwerk geboden wordt. Niet alleen tijdens contactmomenten maar ook bij de oefeningen en opdrachten online. Echte, fysieke lesboeken blijven echter altijd een goede aanvulling op de online-leermethoden. Trainingen starten bij Language Partners vaak op korte termijn. Dankzij de goede afspraken met IVIO-Boeken kan men bij grote hoeveelheden putten uit een behoorlijke voorraad boeken die door IVIO-Boeken wordt beheert. De cursisten ontvangen daarom hun lesmateriaal altijd op tijd, ook als zij pas op het laatste moment als deelnemer worden aangemeld. Wanneer de levering niet op tijd dreigt te komen, levert IVIO altijd de grootste inspanning om het op een andere manier op te lossen. Dat schept vertrouwen! Bovendien houdt IVIO-Boeken ons op de hoogte van nieuwe producten, zodat we steevast de meest actuele methode aan onze cursisten kunnen voorleggen. “Language Partners gaat graag een relatie aan voor de langere termijn. We kunnen ons dan ook zeer goed vinden in de persoonlijke en klantgerichte aanpak van IVIO-Boeken. Een prettige samenwerking!”benadrukt Elise Dröge, marketingen communicatiemanager van Language Partners.

Stadsdichter Antonius de Knegt (pseudoniem voor Marcel van Kersbergen, winnaar IVIO-Andries Greiner Prijs voor Flevolandse amateurschrijvers in 2009. Hij droeg op de jubleumdag van IVIO het volgende gedicht voor.

IVIO 75 Bij IVIO staan ze op de site geschreven de woorden kennis, kansen vaardigheden. Hiermee wordt de mens perspectief gegeven; op ieders unieke talent toegesneden.

75 Een verjaardag is een balkon met uitzicht op de tijd. De jaren wapperen door het geheugen. De hese wind van vergeelde dagen fluistert: wie je ook was, je kon overal komen. En het krijtje kraste witte wegen naar werk, wensen en dromen

75 Al wat wezenlijk is weerstaat de tijd. Het krijtje stuurt nu digitaal van achterstand naar voorsprong. Onderwijs over alles, voor iedereen. Duidelijk doelen, duidelijke taal

75 De ongevormde tijd ligt voor het oprapen. Dat wat is, glanst door alles heen. Onderneem, ontwikkel Ieder mens kan het zelf, maar niet alleen

75 Maak er iets moois van.

IVIO van harte gefeliciteerd.

IVIO-Krant nr. 18 Oktober 2011  

IVIO-Krant nr. 18 Oktober 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you