Page 1

Инсталиране на Автотранспорт Директор™ и настройки на Microsoft Windows® Инсталиране • Инсталиране след изтегляне на копие от Интернет сайта за потребители на Microsoft Access 2002 • Инсталиране от CD-ROM за потребители без Microsoft Office XP • Обновяване компонентите на Windows • Обновяване на Windows и Office • Обновяване на JET 4.0 • Инсталиране на Автотранспорт Директор • Достъп до основното меню • Инсталиране при работа в мрежа

Настройки на Windows • Дата и десетична точка • Разделителна способност на монитора • Настройка на езика за не Юникод праграми

Инсталиране Инсталиране след изтегляне на копие от Интернет сайта www.bizwareint.com за потребители на Microsoft Access 2002 1. Уверете се че имате Microsoft Access 2002 инсталиран на вашия компютър. 2. Обновете своя Office XP пакет от сайта на Microsoft до версия SP3. Microsoft Office XP SP1, SP2 и SP3 се на разположение и от CD-ROM диска Автотранспорт Директор в папка Microsoft Office XP Service Packs. 3. Създайте папка AutoDir и изтеглете файловете AutoDir.mde и Data.mdb. 4. Щракнете двукратно върху AutoDir.mde файла за да стартирате програмата. 5. Ако се изисква име и парола, използвайте потребителско име NetAdmin без парола за да влезете успешно в Главното табло.

Automotive Director ™ Софтуер за автомобилни и машинни паркове

www.bizwareint.com sales@bizwareint.com

1


Инсталиране от CD-ROM за потребители без Microsoft Office XP Ако получите софтуера на CD-ROM носител имате нужда само от операционната система Microsoft Windows 9x/2000 или XP. Инсталирането на програмния продукт на Windows 98 отнема по-дълго - около 15 минути. Тук са описани необходимите стъпки за инсталиране на продукта на Windows 98. При по-новите операционни системи като Windows 2000 и XP някои от етапите при инсталирането се пропускат. Ако имате създадени различни потребители и профили трябва да осигурите влизане само с една и съща парола. По време на инсталацията системата се рестартира нeколкократно. Ако се получи зависване при стартиране, натиснете бутона ресет (начално установяване) и продължете.

Обновяване компонентите на Windows Поставете CD ROM диска Автотранспорт Директор и от папка Microsoft Windows Component Update. Стартирайте файла Setup.exe.

Automotive Director ™ Софтуер за автомобилни и машинни паркове

www.bizwareint.com sales@bizwareint.com

2


В зависимост от версията на Windows различни компоненти трябва да се обновят. Ето списък от компонентите които може да изискват обновяване: Microsoft Windows Installer 1.1 (9x) Setup Runtime Files Microsoft Internet Explorer 5.5 and Internet Tools Microsoft Data Access Components Microsoft Jet 4.0 Service Pack 3 Следващия екран показва случай в който три от компонентите ще се обновят.

Щракнете на Install Now за да стартирате обновяването на вашите Windows компоненти.

Automotive Director ™ Софтуер за автомобилни и машинни паркове

www.bizwareint.com sales@bizwareint.com

3


Когато процесът приключи ще се появи следващия диалогов прозорец. Щракнете Done за да приключите.

Обновяване на Windows и Office Този етап от обновяване на компонентите не винаги се изисква. Тук е описан защото е възможно вашата система да има нужда и от обновяване на езика. Automotive Director ™ Софтуер за автомобилни и машинни паркове

www.bizwareint.com sales@bizwareint.com

4


Стартирайте файла Setup.exe от основната папка на CD ROM диска и ако получите съобщението по долу изискващо обновяване на езика, пристъпете към него.

За да обновите езика поставете CD-ROM диска Microsoft Office XP Developer with Front Page съдържащ обновяване на Windows и Office компонентите. Следващия екран показва началната стъпка към процеса.

Щракнете бутона Next за да стартирате обновяването. След обновяване на езиковите компоненти се появява следващия диалогов прозорец.

Automotive Director ™ Софтуер за автомобилни и машинни паркове

www.bizwareint.com sales@bizwareint.com

5


Щракнете Cancel за да прекратите инсталацията.

Обновяване на JET 4.0 Обновете компонентите на JET4.0 с който се извършва достъпа до данните. Windows 98/NT и Windows Me потребителите могат да намерят файловете за обновяване на JET4.0 в папката Microsoft Windows JET 4.0 SP6 на CD-ROM диска на програмния продукт. Windows 98/NT потребителите обновяват операционната си система като стартират файла Jet40SP6_9xNT.exe. Windows Me потребителите използват Jet40SP6_WMe.exe. Windows 2000/XP потребителите прилагат Jet40SP6, от сайта на Microsoft. Статия - Q239114 Заглавие - ACC2000: Updated Version of Microsoft Jet 4.0 Available URL - http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q239/1/14.asp

Инсталиране на Автотранспорт Директор Поставете CD диска Автотранспорт Директор и стартирайте файла Setup.exe от основната папка.

Automotive Director ™ Софтуер за автомобилни и машинни паркове

www.bizwareint.com sales@bizwareint.com

6


За да промените папката където ще се инсталира продукта щракнете върху Change Directory и въведете нова папка както е показано на следващия екран.

Automotive Director ™ Софтуер за автомобилни и машинни паркове

www.bizwareint.com sales@bizwareint.com

7


Инсталационната програма инсталира Access 2002 Runtime файловете.

След инсталирането на Access Runtime се продължава с инсталиране на Автотранспорт Директор и останалите програми необходими за работа. Достъп до основното меню При успешно инсталиране програмата се стартира автоматично. Отваря се форма за въвеждане на потребителско име и парола. Изберете потребителско име: NetAdmin и натиснете бутона ОК или Enter. При описаната инсталация програмата се инсталира в папка C:\AutoDir. Тази папка се нарича работна папка или директория. За да стартирате програмата щракнете последователно Windows Start | Programs | Automotive Director. Когато стартирате Автотранспорт Директор първия път трябва да направите начално свързване към файла с данни. За информация се отнесете към Използване на Линк Мениджър за свързване с базите данни.

Инсталиране при работа в мрежа Инсталирането в мрежа се извършва при спазване на същата последователност от стъпки както инсталирането на отделен компютър от CD-ROM. Ако някои от компютрите в мрежата нямат CD-ROM устройство, копирайте дистрибутивните CDROM дискове на техните дискове и инсталирайте както при инсталация от CD-ROM. Виж Инсталиране от CD-ROM Свържете се с базата данни на компютъра домакин като използвате Линк Мениджъра. Виж Използване на Линк Мениджър за свързване с базите данни.

Настройки

Дата и десетична точка Automotive Director ™ Софтуер за автомобилни и машинни паркове

www.bizwareint.com sales@bizwareint.com

8


За коректната работа на програмата е необходимо вашата система да бъде настроена според изискванията на SQL операторите за изпълнение на операциите с данни. Извършете настройка на десетичната точка и формата на датата от менюто Settings на Windows 9x. Ако работите с Windows 2000 или Windows XP, настройката се извършва по подобен начин. Ето последователността от действия при работа с Windows 98. Щракнете бутоните: Start | Settings | Regional Settings | Date и Curency. Натиснете бутона Number и подменете десетичната запетая с точка. Ако за изписването на десетичната точка е използвана запетая, настройката ще подмени запетаята с точка. Например 0,5 ще се промени на 0.5. От същото меню настройте формата на датата. Подредбата в цифрите на датата трябва да е дд/мм/гггг или мм/дд/гггг, където дд e дата, мм е месец, а гггг е година. Промяната в настройките се отразява автоматично на системата и не е необходимо да рестартирате компютъра.

Разделителна способност на монитора За да работите с програмния продукт, използвайте режим на разделителност на монитора 800x600 или по-висок 1024х768. За да не страдате от главоболие, се уверете, че честотата на опресняване на екрана е поне 75Hz. Ако вашият монитор не поддържа разделителна способност 1024х768 при честота 75Hz, остава възможност за работа в Automotive Director ™ Софтуер за автомобилни и машинни паркове

www.bizwareint.com sales@bizwareint.com

9


режим 800х600. В този случай е възможно не всички диалогови менюта да се визуализират изцяло и се налага да използвате ленти. За да могат по-големите диалогови форми да се визуализират на монитора без да се налага използване на хоризонтални и вертикални ленти, направете корекция на големината на шрифта с 3% до 4% . Ето последователността от действия в този случай. От бутоните: Start | Settings | Display | Advanced влезте в настройката за големина на шрифта. Изберете Custom Settings и намалете шрифта до 97% от стандартния размер. Натиснете Apply, за да могат промените да имат ефект.

Настройка на езика за не-Уникод програми Програми които използвон не-Юникод шрифтове трябва да се настроят за да се изписват съобщенията. В раздела Регионални и езикови настройки се избира език Bulgarian.

Automotive Director ™ Софтуер за автомобилни и машинни паркове

www.bizwareint.com sales@bizwareint.com

10

Инсталиране на Автотранспорт Директор  

Инсталиране на Автотранспорт Директор™ и настройки на Microsoft Windows®

Advertisement