Page 1

SiriofinBigliettiVisita_D.pdf

1

16/10/10

16.02

SiriofinÊ S.p.A.Ê SedeÊ legaleÊ ViaÊ LucaÊ Valerio,Ê 69 00146Ê RomaÊ TelÊ 06.55.91.903-8Ê FaxÊ 06.55.300.998 E-mail:Ê info@siriofin.it

SiriofinÊ S.p.A.Ê SedeÊ legaleÊ ViaÊ LucaÊ Valerio,Ê 69 00146Ê RomaÊ TelÊ 06.55.91.903-8Ê FaxÊ 06.55.300.998 E-mail:Ê info@siriofin.it

Dott.Ê

PaoloÊ Rossi

AmministratoreÊ unico

Dott.Ê

ClaudioÊ Bianchi

DirettoreÊ generale


Siriofin S.p.A. • Sede legale Via Luca Valerio, 69 - 00146 Roma


Siriofin S.p.A. • Sede legale Via Luca Valerio, 69 - 00146 Roma


Siriofin S.p.A. • Sede legale Via Luca Valerio, 69 - 00146 Roma


Siriofin S.p.A. • Sede legale Via Luca Valerio, 69 – 00146 Roma • Tel 06.55.91.903-8 Fax 06.55.300.998 • E-mail: info@siriofin.it Società iscritta presso l'Ufficio Italiano Cambi al n.35852 • C.F. e P.I.0806421002 • Iscriz. Reg. Imprese di Rm n. 1071109 Capitale Sociale € 600.000,00 i.v. • Associata UFI Unione Finanziarie Italiane


Siriofin S.p.A. • Sede legale Via Luca Valerio, 69 – 00146 Roma • Tel 06.55.91.903-8 Fax 06.55.300.998 • E-mail: info@siriofin.it Società iscritta presso l'Ufficio Italiano Cambi al n.35852 • C.F. e P.I.0806421002 • Iscriz. Reg. Imprese di Rm n. 1071109 Capitale Sociale € 600.000,00 i.v. • Associata UFI Unione Finanziarie Italiane

Set Postale Siriofin  
Set Postale Siriofin  

Biglietti da visita, carta intestata e buste da lettera

Advertisement