Page 1

DANILOG Det Danske Internationale Logistik Center Nr. 3 | 2012 | 12. årgang

Side 8

Et stort tillykke til Bataljonen Personellet ved Bataljonen kæmpede sig til én suveræn første plads ved årets udgave af Idrætsdagen. Se flere billeder fra dagen på side 8.

Side 6

Strategisk hjemtransport af returgods - nedvaskning Returgods fra Afghanistan har Hærens prioritet ligesom hjemtagning af køretøjer og den dermed forbundne nedvasking.

Side 25

Ældste jubilar én årgang 1947 Søndag den 10. juni afviklede Falsterske Fodregiments Soldaterforening det årlige Jubilæumsstævne. Stævnet startede med en march fra ”den røde plads” ved Gåsetårnet gennem byen til kasernens stadion.


Indhold 3

Leder

Besøg DANILOG hjemmeside på:

3 Personellet mødte ministeren

www.danilog.dk Find flytider på:

4 Reserven rystede støvet af sig og kom i trøjen

Side 16-17

Flyservice (danilog.dk)

6 Strategisk hjemtransport af returgods - nedvaskning 8 Motions- og Idrætsdag 9 Danilog-/Sjællandske Træn- regiments Soldaterforening 10 Stor ros til logistikken 12 Tro flytter bjerge viden flytter bataljoner

Side 12-13

14 Vedligeholdende uddannel se for reservepersonel 15 Træffetid hos Feltpræsten 16 Mesterskaber i præcision og formation 18 Forårsholdets bedste kam merat

Side 19-20

19 1. Regiment, Danske Livre- giments Soldaterforening

DANILOG bladet udgives i samarbejde med:

25 5. Regiment, Falsterske Fod regiments Soldaterforening

Danilog- /Sjællandske Trænregiments Soldaterforening, 1. Regiment, Danske Livregiments Soldaterforening samt Falsterske Fodregiments Soldaterforening.

31 NavneNyt 32 Bagsiden: NavneNyt 67 års dagen blev markeret Aktivitetsoversigt

Redaktionen

Danilog

Adresseændringer

Ansvarshavende redaktør: Major Jan Værnhøj Pedersen, Chef for Garnisonsstøtteelementet Telefon: 55 35 72 90

Presse- og informationselementet: Kaptajn Niels Brandt, presseofficer Telefon: 25 23 79 51 Email: danilog-pio@mil.dk

Medlemmer af soldaterforeningerne skal oplyse deres adresseændringer m.m. til deres respektive forening. Se adresser og telefonnummer på side 10, 24 eller 30. Øvrige adresseændringer til redaktionen på telefon 55 35 72 94.

Redaktør: Overkonstabel-1 Søren Højager, Garnisonsstøtteelementet Telefon: 55 35 72 94 Redaktionens adresse: Det Danske Internationale Logistik Center Redaktionen, Vordingborg Kaserne, 4760 Vordingborg Telefon: 55 35 72 94 Email: danilog-redaktionen@mil.dk

Næste udgave udkommer 14. september 2012 Sidste frist for indlevering af artikler m.m. er den 6. august 2012.

Tryk Centraltrykkeriet Torvestræde 4, 4760 Vordingborg Tlf.: 55 37 00 09, e-mail: dtp@sydtid.dk

Oplag | Udgivelser 2500 stk. ISSN: 1602-1126


Leder Af oberst Flemming Mathiasen Chef for Det Danske Internationale Logistik Center Kunderne, medarbejderne og læring er tre nøglebegreber, der er helt centrale for vores opgaveløsning. Vores kunders forventninger skal konstant være i fokus. Medarbejdernes samlede viden, indsigt og kompetencer skal kontinuerligt bringes i spil for at sikre vores succes, og vi skal hele tiden lære af det, vi gør. For at sikre, at vi til alle tider fokuserer rigtigt, er der udsendt et nyt ledelsesdirektiv til DANILOG enheder. Det skal dels synliggøre de tre nøglebegreber, og skal dels bidrage til, at ”best practice” bliver anvendt. Allerede nu er det synligt i Lean processen, at effektivitet kun kan fremmes ved at inddrage alle led, niveauer og interessenter, og dette cementeres yderligere med det nye ledelsesdirektiv. Vores vision siger, at DANILOG med minimale omkostninger rettidigt vil dække alle kunders logistiske forventninger. Minimale omkostninger tager udgangspunkt i, at DANILOG enheder besidder en unik viden om prisen for transport, trækket på forsyninger og reservedele. Heri ligger der naturligvis en forpligtelse til med denne viden at sikre, at løsninger altid vælges under skyldig hensyntagen til prisen. Rettidighed er vel nærmest selvforklarende. Det giver ingen mening at levere logistik, som kommer for sent. Ligeledes er udtrykket ”alle kunder” selvforklarende. DANILOG er Hærens operative logistiske kapacitet, men vi støtter gerne alle andre myndigheder, der har behov for operativ logistisk støtte - ude og hjemme.

Det er en stor glæde i dette nummer også at kunne fremhæve den øgede fokus, der er kommet på anvendelsen af vores reservepersonel. Vores reservepersonel er tilknyttet de enkelte enheder, og det er DANILOG opfattelse, at reservepersonellet anvendes bredt i hele DANILOG opgaveløsning - ude og hjemme. Reservepersonel skal inddrages i uddannelse og gennemførelse af de logistiske opgaver og skal tilbydes muligheder for kompetenceudvikling, der sætter personellet i stand til at indgå på lige fod med det faste personel. Det bliver derfor også meget op til den enkelte medarbejder af reserven at byde ind på opgaver og uddannelse efter de muligheder den enkelte har, og til at bringe de civile kompetencer den enkelte har i spil. Det har været et travlt forår med fokus på transportsikkerhed og uddannelsesgrundlag ved enhederne. Det er en indsats, der har båret frugt, og er en indsats, som vi efter sommerferien skal udnytte fuldt ud til at skabe bedre uddannelsesvilkår, redundans og klare rammer at fungere inden for. Tak for indsatsen til alle ansatte og af reserven god sommerferie og på gensyn, hvor alle forhåbentlig har fået genopladet batterierne. Stærk og Sej!

At dække kundens logistiske forventninger er at stile højt. Når det alligevel vælges som vision frem for kundens behov, er det for at understrege, at vi er en aktiv medspiller. Vi skal hele tiden sørge for, at vi til fulde forstår de indsatte enheders virkelighed og perception. Vi skal medvirke til at påvirke deres forventninger, og vi skal aktivt sikre os, at vores kunder oplever os som deres medspiller. Som ramme pålægger visionen derfor også alle medarbejdere at søge indflydelse på, hvordan vi løser opgaven og identificere steder, hvor vi kan skabe forbedringer for Hærens opgaveløsning. Indsigten i forsyningstrækket kan eksempelvis bruges til at stille forslag til beholdningsstørrelse. Indsigten i transportsikkerhedsområdet kan bruges til bredt i Hæren at skabe bedre procedurer - som det på det seneste er sket med de nye kontrolprocedurer. Det er nu op til enhederne gennem drøftelse og diskussion at sikre en bred forankring af de principper, der er anført i direktivet. De seneste par måneder har udad til været præget af indsatsen i forhold til korpsøvelsen Crystal Eagle, der i april og maj blev gennemført i Vestjylland omkring Nymindegab. Opgaven bestod i at forestå alle dele af real life host nation support til øvelsestagerne. Støtten blev gennemført til stor tilfredshed for øvelsestagerne. Og de deltagende enheder udnyttede alle muligheder for lære af denne unikke opgave. Da host nation support i større målestok efterhånden er en sjældenhed var der behov for at udvikle såvel processer som selve opgaveløsningen. Det var derfor en ganske stor og meget kompleks opgave, der blev løst til stor tilfredshed for kunden. Ros for indsatsen tilfalder alle, der bidrog direkte eller indirekte til løsningen - fra 2. Nationale Støttebataljon og fra staben med flere. Efterarbejdet må nu fokusere på at fastholde de vundne erfaringer, således at en senere gentagelse kan udnytte det lærte.

Personellet mødte ministeren Forsvarsminister Nick Hækkerrup mødte på seks møder torsdag den 7. og fredag den 8. juni personel fra hele forsvaret. Sent fredag var turen kommet til Vordingborg. Her følger chef DANILOG, Flemming Mathiasen, ministeren ned til gymnastiksalen, hvor cirka 350 tilhørere ventede.

3


Instruktør, sergent af reserven Søren Rømer, har førstehjælpsundervisning.

Reserven rystede støvet af sig og kom i trøjen Weekendseminaret, som DANILOG planlægningssektion G5G7 i samarbejde med reservepersonellets ledergruppe stod i spidsen for, var længe tiltrængt. Ved seminarets afslutning var det tydeligt, at alle fremmødte reservister var tilfredse med forløbet, og ikke mindst rigtig glade for igen at være en integreret del af dansk forsvar. Under forrige forsvarsforlig (2005-2009) besluttede man at skære reserven helt væk. Der var simpelthen ikke brug for den mere, mente man, eftersom truslen fra øst og den hedengangne mobiliseringsstruktur var et stykke dansk krigshistorie. Heldigvis, og efter et ihærdigt lobbyarbejde af reservens forening, Hovedorganisationen for Reserven i Danmark (HPRD), samt en del af Forsvarets faste personel, lykkedes det at skabe grundlag for i indeværende forsvarsforlig (2010-2014) at genoprette reserven. For det har vist sig, at reserven har en berettigelse.

Reservepersonellet skal løse driftsopgaver Som noget nyt indordnes personellet i

4

Af major af reserven Frank Davidsen, leder for staben for reservepersonellet. ”Entiteter”, som ved DANILOG er et spejl af regimentets driftsstruktur. Reserveentiteten (i daglig tale kaldet DANILOG RESPSN ENH) er opdelt i staben, 1. og 2. Nationale Støttebataljon (2 NSBTN) samt MOVCON. Enheden ledes af en chef, typisk en oberstløjtnat af reserven, der virker som administrativ leder af reservepersonellet. Til DANILOG RESPSN ENH er der på papiret tilknyttet i alt 64 normer, fordelt på officerer, befalingsmænd og konstabler. Der er ikke tilknyttet reservepersonel til National Støtteenhed Danmark (NSDK). Reservepersonellet har ligesom det faste personel ikke nogen krigsdesignering, fordi DANILOG´s daglige enheder ikke har operative opgaver. De løser i stedet driftsopgaver, men som en del af de igangværende missioner, en slags ”back office”. De fleste reservefolk er designeret til MOVCON. Og skal man være helt ærlig, har reservepersonellet her været anvendt løbende, uanset at reserven skulle have været nedlagt. Forudsætninger-

ne for en reetablering af reserven ved DANILOG synes derfor ikke så håbløs, som den kunne være, og derfor tages der også udgangspunkt i de erfaringer, som der er i MOVCON for så vidt angår hele reserveenheden.

Ikke set sin uniform i 8 år Til weekendens seminar mødte i alt 28 mand ud af de på tiden 54 designerede. Fremmødet var tilfredsstillende, reservens udfordringer over de seneste år taget i betragtning, men en større udfordring, som vi konstaterede, var, at flere kom med anden baggrund end fra DANILOG. Flere havde ikke set deres uniform de sidste 6 – 8 år, hvilket var en følge af, at enheder var nedlagt successivt det sidste årti, og fordi nogle havde mistet kontakten til Forsvaret, uagtet at de har haft kontrakt i alle disse år.

”Til efteråret følger endnu et seminar, hvor der skal trænes soldatermæssige færdigheder”.


Under seminaret var der indlæg fra de respektive enheder under DANILOG, som hver i sær bød ind med eksempler på, hvilken tjeneste reserven kan tilbydes og bidrage til. Major Kim Broberg holdt bl.a. et meget spændende og inspirerende indlæg omkring MOVCON, og han kunne samtidig berette om, at der til august tilgår en kaptajn, som bl.a. får til opgave at styre anvendelsen af reservepersonel i MOVCON.

Personellet skal ”up to date” En stor udfordring for DANILOG RESENH er, at personellet er rustent og i øvrigt urutineret i forhold til de nye tiltænkte designeringer. Derfor er det hensigten, at der i september skal afholdes endnu et seminar, hvor der skal trænes soldatermæssige færdigheder, f.eks. uddannelse på eksisterende våbentyper og andre elementer, som bringer reservepersonellet up to date. Endvidere går ledergruppen i gang med at kortlægge personellets kompetencer og ønsker, således at der kommer det fornødne overblik over, hvor personellet kan anvendes. Det er hensigten, at der fremover skal afholdes én weekend om året, hvor reserven indkaldes til fælles uddannelse som supplement til de aktiviteter, som reserven forhåbentlig også kommer i gang med.

DANILOG vil sin reserve Lørdag aften gennemførtes en social

Fakta Reserveentiteten - i daglig tale kaldes enheden DANILOG RESPSN ENH er en skyggeorganisation af DANILOG. Personellet er designeret i stillinger, som dog ikke er en krigsfunktion. Personellet tænkes bredt anvendt i opgaver, som også kan ligge uden for sin designeringsfunktion og enhed. Tilbud om tjeneste m.v. koordineres med chefen for enheden, og modtagende enhed, og det er et gensidigt ansvar at sørge for, at reservepersonellet bliver anvendt, uddannet og aktiveret. DANILOG RESENH styres af en ledergruppe, også fra reserven og designeret i DANILOG RESENH. Du finder organisationsskemaet på DANILOG´s hjemmeside. Næste fælles seminar afholdes fredag den 21. t.o.m. søndag den 23. september 2012 (sammenfaldende med DANILOG´s besøgsdag). Vil du vide mere, så kontakt chefen for enheden, major Per Hjortshøj.

middag, hvor chef DANILOG, oberst Flemming Mathiasen, stabschef oberstløjtnant Per Hinrichsen, og naturligvis chef G5G7, oberstløjtnant Kim Marker, deltog. Chef DANILOG holdt en tale og gjorde det helt klart, at DANILOG vil sin reserve, og derfor er det et gensidigt ansvar at byde ind på opgaver og tilbud, hvor reserven kan bidrage, hvis det skal fungere. Under seminaret var der også tid til at gennemføre den fysiske tilstandsprøve, som skal gennemføres af alt personel i Forsvaret, ligesom førstehjælp og her-

under hjerte-lunge-redning og hjertestarter var på programmet.

Er du i reserven og ønsker kontakt med DANILOG RESPSN ENH, kan du skrive til MJ-R Per Hjortshøj på

dlog-rpsn-01@mil.dk eller ringe på telefon 50 50 27 99

5


Strategisk hjemtransport af returgods - nedvaskning Returgods fra Afghanistan har Hærens prioritet ligesom hjemtagning af køretøjer og den dermed forbundne nedvaskning. I samråd med FSU (Forsvarets Sundhedstjeneste) og Hæren har DANILOG udarbejdet praktiske retningslinjer for gennemførelse af strategisk hjemtagning af materiel og køretøjer. Tekst og fotos: Kaptajn Niels Brandt, presseofficer. Årsagen til den høje prioritering af sikkerheden ved hjemtagning af materiel og køretøjer bunder i beskyttelse af dansk økonomi i almindelighed og dansk landbrug i særdeleshed. FSU overordnede bekymring drejer sig om at sikre, at der ikke bliver ført sygdomme, plantesporer og dyr ind i den danske flora og fauna. Konsekvenserne af en utilsigtet forurening kan ramme Danmarks største eksportbranche ganske alvorligt.

Rengøring og kontrol i fire faser FSU centrale dokument i den sammenhæng er direktiv 958-1, hvis formål er at ”fastlægge gældende retningslinjer til minimering af risikoen for indførsel af skadedyr eller smitsomme dyre- eller plantesygdomme i forbindelse med indførsel eller hjemtagning af militært materiel eller personel til Danmark”. Af direktivet fremgår blandt andet informationsansvaret, overordnede retningslinjer for rengøring og desinfektion, samt kravene til dokumentation og kontrol i ”Disinfection Report”, som er et bilag i direktivet. Med baggrund i både Hærens udkast til

direktiv for nedvaskning samt desinficering og FSU direktiv 958-1 har DANILOG udarbejdet instruks for hjemtagning af materiel. Instruksen behandler alene materiel og køretøjer, idet rengøring af personlig udrustning, funktionsudrustning og uniform bliver beskrevet i FSU direktiv 958-1. Instruksen for materiel og køretøjer beskriver klargøringsprocessen for den afleverende enhed i fire faser, der sikrer, at brugerne gennemfører rengøringen systematisk. Desuden fastlægger instruksen, at NSE alene har kontrolansvar ved modtagelsen af køretøjer og materiel. Udover faseopdelingen af rengøringen og kontrolansvaret er der tillige beskrevet forhold om rapportering, redeployering og modtagelse i Danmark.

DANILOG Transportportal Den centrale indgangsport til procesbeskrivelser, direktiver, bestemmelser og retningslinjer findes på DANILOG Transportportal. Her er alle informationer om strategisk og operationel transport for både personel, materiel og køretøjer samlet. Transportportalen findes på

Nedvaskningen skal gennemføres med højtryksrenser med et tryk, der svarer til det tryk, som materiellet kan holde til. både HOK (Hærens Operative Kommando), TRR (Trænregimentet) og DANILOG FIIN-hjemmeside. Under ”Gods International” findes alle aktuelle dokumenter under ”Hjemtagning af Materiel”. En særlig vigtig del af portalen er afsnittet om ”farligt gods”.

Procesbeskrivelser Til hjælp for brugerne har MOVCON ved DANILOG udarbejdet en lang række procesbeskrivelser for nedvaskning af både materiel og køretøjer. Her kan man finde processer for M113 G3, Eagle IV, IKK, Piranha og MAN HX/SX. Desuden er der procesbeskrivelser for pakkestøttekommando samt håndtering af FARGO. Procesbeskrivelserne er udarbejdet med fuld fokus på brugerne. Her bliver brugeren ført igennem rengøringsprocessen trin for trin med instruktive billeder og letforståelige instruktioner. Med beskrivelserne i hånden kommer brugeren sikkert igennem processen og kan aflevere et godt produkt til kontrol ved NSE. Til støtte for kontrollen er der udarbejdet et eksempelvist kontrolskema. Det måske vigtigste dokument, der skal udfyldes, når materiel eller køretøj er klar til afskibning, er ”Declaration Certificate for Danish Military Vehicles/ Containers/ boxes”. Deklarationen dokumenterer, at rengøringen er gennemført efter danske regler og bestemmelser. Her er det vigtigt at vide, at der findes en intern og en ekstern deklaration.

I Transportportalen er der informationer om alle typer transport. Første gang, man logger på bliver man bedt om en række oplysninger, derefter er logon gemt i systemet, som husker brugeren.

6


Returgods Første del af processen er, at returgodset modtages ved depotet i NSE i Camp Viking. Det kan dreje sig om enten pakkede genstande eller enkeltgenstande. Ved modtagelse gennemføres kontrol af, om forskrifterne, som man henter på Transportportalen, er overholdt. I ind- og udpakningsteltet pakkes enkeltgenstandene i kasser foret med inliner, som er støv og vandtæt. Når kasserne er pakket, og papirerne er udfyldt, tages kasserne ud af teltet og krydser den usynlige grænse til terminalsektionen og leveres i modtagelsesog forsendelsesteltet hos terminalpersonellet. Her bliver returgodset palleteret til forsendelse med fly, og kasserne får påsat de nye certifikater og indholdet tastet i Demars med oplysninger om vægt, mål, klassifikation samt sensitivitet eller oplysninger om FARGO. Til slut placeres flypaletten på cargo yard’en, hvor den afhentes og køres til flightline. Herfra er der to ruter. Enten flyves godset til hub’en ved de Forenede Arabiske Emirater. Her bliver godset modtaget og kontrolleret, om det efterlever emiraternes love og regler. Herefter udskibes det og sejles hjem til Aarhus, hvor de nationale myndigheder - Skat og FSU på vegne af Fødevareministeriet - gennemfører slutkontrol. Eller - godset flyves direkte fra Camp Bastion til Flyvestation Karup. Her bliver det igen modtaget og kontrolleret af danske myndigheder og leveret til modtageren pr. lastbil. Modtageren gennemfører den endelige slutkontrol.

Nedvaskning Når kampskadede køretøjer kommer retur til Camp Viking, bliver de bugseret ind på klargøringspladsen til klargørings-teltet. Her bliver køretøjet adskilt i de fire hoveddele: Grunddelen, våbendelen, kommunikationsdelen og tillægspansret. Alt

DANILOG sikkerhedsrådgiver er chefsergent Bertelsen. Han gennemfører kontrol af dels procedurer ved hjemtagning af returgods dels af nedvaskningen af køretøjer inden hjemtagning. undtagen grunddelen bliver undersøgt for at vurdere, om det kan genanvendes på nye køretøjer. Grunddelen bliver først opmagasineret på en særlig parkeringsplads. Køretøjet bliver derefter anmeldt til transport til HOK, som prioriterer, hvilket køretøj, der skal hjem, og hvilket der skal blive. Umiddelbart inden afsendelsen af køretøjet skal det nedvaskes. Alle procesbeskrivelserne findes i FSU direktiv 958-1, som findes på DANILOG Transportportal.

den, udfyldes deklaration nr. 2 til eksternt brug. Den eksterne deklaration anvendes, hvor transporten gennemføres internationalt til Danmark. Certifikatet udarbejdes normalt af NSE, TERM, MOVCON, MCC, eller NSDK. Efter at køretøjet er transporteret til flightline i Camp Bastion, bliver det transporteret til Danmark nøjagtig som materiellet.

Nedvaskningen foregår på vaskepladsen. Her bliver der arbejdet på at etablere et rensningsområde, der lever op til kravet i FSU direktiv 958-1 om, ”at risikoen for forurening af rengjort materiel er minimal”. Når arbejdet med nedvaskningen er færdigt, skal køretøjet være pænt og rent både udvendigt og indvendigt. Med sidste hold skyllevand bliver der tilsat et desinfektionsmiddel. Brugeren, der gennemfører den praktiske del af nedvaskningen, udfylder nu deklaration nr. 1 til internt brug, som findes på Transportportalen. Herefter gennemfører Terminalsektionen en kontrol af nedvaskningen. Hvis den er i or-

Under de givne vilkår kan kampskadede køretøjer, der skal hjemtages, desinficeres i missionen. Efter de er modtaget i Danmark gennemføres slutrengøring enten i Aarhus Havn eller på Flyvestation Karup. Efter den sidste rengøring giver de veterinære myndigheder den endelige godkendelse til import i Danmark. Netop ved alle de mellemfaldende kontroller minimeres smittespredning til gavn for dansk økonomi og dansk landbrug.

Kontrol på kontrol

Når et kampskadet køretøj kommer til Camp Viking skal det adskilles i hoveddele inden rensning og desinficering. Adskilt i hoveddele opmagasineres det, til det skal sendes til Danmark. Det er vigtigt, at enheden kommer ind i alle kroge under rengøringen, inden det Nationale Støtteelement kontrollerer.

7


Idrætsog motionsdag 2012

Et stort tillykke til personellet fra Bataljonen det grønne hold - som blev suveræn vinder af årets udgave af DANILOG Idrætsdag. Det var gråvejr hele dagen. Men trods truende sorte skyer blev Idrætsdagen 2012 afviklet i tørvejr den 7. juni. Det var kampen mellem ”Blåt hold”, stab DANILOG støttet af bl.a. MOVCON, NSDK, LSE’et og værkstederne mod ”Grønt hold”, Bataljonen.

8

Der blev dystet i discipliner som håndgranatkast, fodbold og fodboldgolf, salonskydning, militært stafetløb med indlagt quiz, volleyball, hockey, tovtrækning, kroket, dart m.m. Vinderen blev kåret ved den afsluttende parade på stadion. Her blev vinderen kåret - og det blev suverænt ”Grønt hold” med hele 79 point mod ”Blåt holds” 61.

Motionsdagen Forud for Idrætsdagen afviklede DANILOG årets første ud af to motionsdage. Dette skete fredag den 25. maj i flot solskinsvejr. De 200 glade deltagere kunne her vælge mellem en 5 km på tid (blev vundet af kaptajn M.A. Andersen, 4 NSE i tiden 20.22), en 8 km på tid (blev vundet af premierløtnant Von Platen-Hallermund, TPKMP i tiden 29.14) eller en 5 km ”power walk”, hvor alle ligeledes kom glade tilbage - i løbet af formiddagen! Red.


DANILOG- /STRRS Det Danske Internationale Logistik Center/ Sjællandske Trænregiments Soldaterforening

DANILOG- /Sjællandske Trænregiments Soldaterforening

Jubilarstævne 2012 Lørdag den 22. september på Vordingborg Kaserne Program: 09.30 Opstilling årgangsvis og indmarch gennem Hovedvagten med faner. 10.00 Indmarch på stadion. Parade. 10.40 Fotografering. 10.55 Udmarch til kransenedlæggelse ved mindevæggen. 11.15

Overrækkelse af årgangstegn.

12.00 Mulighed for at se på det opstillede materiel. 14.00 Jubilarmiddag.

Jubilarmenú:

Indbetalingen skal ske til:

2 slags sild med brød, Wienerschnitzel m/grøntsager og Pommes Saúte, 1 snaps og 1 øl/vand samt Kaffe og æblekage

DANILOG- /Sjællandske Trænregiments Soldaterforening v/ kasserer Svend E. Hemmingsen Esbønderupvej 67, 3230 Græsted Telefon: 42 77 31 34 eller mobil: 61 39 73 21 Giro: 1551 806-4970

Pris for deltagelse: Pris for medlemmer og nærmeste pårørende: ... Kr. 210,00 pr. person. Pris for ikke medlemmer: ... Kr. 270,00 pr. person. Sidste frist for tilmelding til Jubilarmiddagen er den 8. september 2011 - Tilmelding er bindende!

Alle kan deltage Alle medlemmer kan selvfølgelig deltage, uanset om du er jubilar eller ej. Alt tjenstgørende personel er ligeledes velkomne! På dagen er der mulighed for at møde gamle trænkammerater - men også muligheden for at høre om, hvordan det er at være ”trænbisse” i dag.

Mulighed for overnatning Overnatning kan arrangeres. Hvis dette ønskes, kontakt foreningens kasserer.

9


Danilog- /Sjællandske Trænregiments Soldaterforening

Husk at melde flytning

Fugleskydning Foreningens Skydeudvalg inviterer igen i år til den traditionelle Fugleskydning i Skydehuset på Ridebanevej 8, 3200 Helsinge,

søndag den 19. august 2012 kl. 10.00 Hvis man gerne vil have en kop kaffe inden skydningen så kom lidt før kl. 10! Alle kan iøvrigt skyde mod fuglen (den er ikke levende), men det er kun medlemmer, der må skyde på brystpladen. Mød op til et par hyggelige timer og forsøg at vælte sidste års Fuglekonge af pinden! Tag familien med på denne lidt anderledes udflugt!

Husk madkurven øl og vand kan købes til vores populære priser! Du kan deltage og samtidig støtte foreningen, uden at være til stede, ved at købe skydekort á 10 kr pr. stk. Skydekortene kan bestilles/købes hos foreningens kasserer Svend Erik Hemmingsen, Esbønderupvej 67, 3230 Græsted Tlf. 42 77 31 34 eller 61 39 73 21. Giro 806-4970

til din soldaterforening på tlf.: 47 13 37 14 eller e-mail: hcmadsen@comxnet.dk Du bedes ligeledes underrette din soldaterforening, hvis du får ny email adresse eller telefonnummer! ***

Næste blad udkommer 14. september 2012

DANILOG-/ Sjællandske Trænregiments Soldaterforening Formand / Administration / Redaktør Hans Christian Madsen Heimdalsvej 7, lejlighed 309 3600 Frederikssund Telefon: 47 13 37 14 / 40 50 24 03

hcmadsen@comxnet.dk

Redaktør (postmodtager) Formanden Kasserer / Næstformand Svend Erik Hemmingsen, Esbønderupvej 67, 3230 Græsted Telefon: 42 77 31 34, mobiltlf.: 61 39 73 21 Giro: 806-4970

Stor ros til logistikken Crystal Eagle, maj måned i Vestlylland. Korpset er dels blevet fantastisk modtaget af den danske befolkning og har dels fået en enestående støtte af Det Danske Internationale Logistik Center (DANILOG), som er ansvarlig for støtten. Og DANILOG er ikke alene om at få rosen. Tekst og fotos: Kaptajn Niels Brandt, presseofficer. Generalløjtnant Rainer Korff er chef for NATO’s hovedkvarter i Szczecin, øver sin stab og de tilknyttede nationer i at samarbejde, inden korpset tager til Kabul i 2014. Det har været en god øvelse blandt andet takket være DANILOG, Hjemmeværnsskolen og det Lokale Støtte Element’s (Nymindegab, red.) store indsats med Host Nation Support.

Host Nation Support er også befolkningen Generalløjtnanten har tidligere, ad-

10

skillige gange, været på ferie i Jylland, og kender Henne Strand, Ringkøbing og i det hele taget den jyske vestkyst særdeles godt. Derfor var han også spændt på, hvordan han ville blive modtaget, når han nu kom i uniform. Men hans bekymringer er blevet gjort til skamme. - Jeg er blevet fantastisk modtaget af danskerne. Denne hjertelighed. Jeg er lige kommet tilbage fra Esbjerg Sygehus med en af mine medarbejdere, der havde fået et ildebefindende. Lægerne, sygeplejerskerne og det øvrige perso-

nale på sygehuset gav os en storartet behandling. Og uanset, hvor jeg bevæger mig i området omkring Nymindegab, Oksbøl eller Varde, bliver jeg mødt med smil, vinken og venlighed.

”Professionelt logistisk håndværk”. Personen Rainer Korff er en meget intensiv mand, og mens han taler, efterlades man ikke i tvivl om, at man er til stede. Han udstråler en intensitet, der ikke efterlader én nogen tvivl om, at han siger, hvad han mener. ”Det logi


stiske arbejde, der er blevet udført, er professionelt håndværk”. - For at gøre det kort har jeg kun rosende ord til overs for de danske enheder og myndigheder, der har bidraget med logistikken. Det er nu 6. gang, jeg er kommandør, så jeg kender til logistik, og måske netop fordi, der ikke er nogen logistisk enhed i korpset, er jeg ekstra opmærksom på det. Alt i alt havde det slet ikke været muligt at gennemføre øvelsen, hvis vi ikke havde fået logistisk støtte. Den Host Nation Support, der er blevet leveret under denne øvelse, har gjort et stort indtryk på alle. Det er både kvaliteten, og logistikkens omfang. Det er alt - udbygningen af strømnettet, sværtransporten, jernbanetransporten, og så er det alle småtingene, der får tingene til at virke. Uanset hvad vi beder om, så bliver det ordnet.

Den tyske generalløjjtnant Rainer Korff, chef for NATO Multinationale korps i polske Szczecin.

Logistik uden bøvl Generalløjtnanten har med sin store baggrund i både øvelsesvirksomhed og i mission et ganske tydeligt billede af logistikkens betydning. Ikke alene for operationernes gennemførelse, men også for mandskabets moral. Hvis nogen tror, at logistikken skal leve i det skjulte, må de tro om. Logistikken her har været synlig for alle. Busserne kører efter tidsplan, der er diesel til bilerne, tøjet bliver vasket og så er der maden. - Maden her er et kapitel for sig selv. Det er kun ganske naturligt, når så mange nationaliteter samles, at maden hurtigt bliver et emne. Alene de forskellige måder man spiser på. Polakkerne begynder for eksempel dagen med et solidt morgenfoder, mens andre, som jeg selv, blot begynder dagen med en marmelademad, inden jeg tager på arbejde. De fleste gik forsigtigt til værks, da de så den danske mad. Bare en ting som den danske mayonnaise blev mødt med en afventende holdning. Men efter, at man var begyndt at smage på varerne og fandt

ud af, at det smagte godt, og at der var rigeligt, så lettede stemningen gevaldigt. Og så er det jo sund mad, vi får. Der er en god variation af forskellige fødevarer. - Jeg vil endnu en gang understrege min store anerkendelse for det arbejde,

der er udført af alle, der har bidraget. Det er et professionelt arbejde, der er udført. De medarbejdere, der har haft opgaven, har til fulde demonstreret evne til at løfte en så stor opgave. Vi har modtaget en komplet bekymringsfri logistisk pakke.

Øvelsens hovedkvarter i Nymindegab Lejren ved Ringkøbing.

”De fleste gik forsigtigt til værks, da de så den danske mad. Bare en ting som den danske mayonnaise blev mødt med en afventende holdning”. Den 12. maj slutter øvelsen Crystal Eagle - for korpset, men for de logistiske enheder fortsætter arbejdet, indtil alt er ryddet op. Et arbejde, der tager op til 10 dage efter, at den sidste soldat fra korpset har forladt Danmark.

11


Danilog- /Sjællandske Trænregiments Soldaterforening

Tro flytter bjerge viden flytter bataljoner Kadetter fra Hærens Officersskole har i foråret været på øvelse ”Logistic Enabler” i Polen. Af løjtnant M. Vinding. Som kadet på HO (Hærens Officersskole), uden tidligere erfaring fra logistik tropperne, og fordi logistikkens opbygning virke og struktur stort set er fremmed territorium, samt at undervisning i logistiske elementer kun er sket i et meget begrænset omfang, var lige netop øvelsen ”Logistic Enabler” en meget kærkommen aktivitet i forbindelse med vores praktik periode. Denne gav mulighed for at få ordentligt kendskab til NSE (Nationale Støtteenheders) opbygning, indsættelse og hvilke krav, der stilles til NSE førerpersonel. Forud for selve øvelsen i Polen havde vi gennemført FØRUDD (føreruddannelse) med henblik på at forberede os bedst muligt, således at vi kunne udnytte tiden i Polen optimalt. Fra starten af FØRUDD erkendte vi dog, at der var meget viden der skulle tilegnes. Ikke bare med hensyn til planlægningen og udførelsen, men der skulle også læres et nyt sprog; hvad betød JLSG, DDLE, TLB, SPOD, APOD, SA og alle de andre forkortelser - og hvad kunne de? Heldigvis var vi ikke alene. Vi var blevet delt ud på forskellige teams, som bestod af førerpersonel fra forskellige enheder ved DANILOG. Disse bød os på bedste vis velkommen, og inddrog os i samarbejdet omkring uddannelsen og planlægningen, forud for øvelsen.

”Rekognoscering om dagen og koordination samt befalingsskrivning om aftenen”. Hurtigt kom dagen, hvor vi skulle af sted. Rejsetiden blev brugt til den sidste forberedelse. Efter godt seks timer med bus og færge stod vi i Polen. Nu skulle al vores nytilegnede viden, planlægning og forberedelser bruges. Vi kom hurtigt ud og mødte lokalbefolkningen. Vi kom i kontakt med de personer, der kunne hjælpe os med

12

I dagtimerne rekognoscerede kadetterne fra Hærens Officersskole under øvelsen ”Logistic Enabler” i Polen. vores videre opgaveløsning. Det, vi mødte, var mennesker, der var meget imødekommende og villige til at hjælpe med alt lige fra opmagasinering til handling af nukleart brændstof - så længe de kunne tjene på det, og vi ikke gik i vejen for dem.

Stuvning fra det polske køkken Med erkendelsen af, at landet havde en velfungerende infrastruktur, og det var i stand til at støtte med dele af modtagelsen af gods i A- og SPOD (Air/Sea Port Of Debarkation), begyndte vi at lægge vores tyngde i placeringen og indretningen af selve NSE. Skulle det være nationalt eller multinationalt, og hvordan skulle NSE forskellige del elementer placeres i forhold til hinanden? Dagene gik med rekognoscering i dagtimerne og koordination og befalingsskrivning om aftenen, dog afbrudt af pauser, hvor vi fik alt fra bøf

bearnaise med international standard til stuvning fra det polske køkken, og samtidig havde tid til en øl og samtaler i hyggeligt sindelag.

Fællesspisning i civilt De forskellige teams fik med tiden arbejdet sig igennem forskellige M’er, og alle stod nu torsdag og var klar til at fremlægge deres plan for opstillingen af et NSE, hvor alt fra arbejdsområde med fast underlag, strøm til maskiner og belysning, til underbringningsområde med mad, bad og sovefaciliteter, havde været med i overvejelserne. Som torsdagen skred frem, fik alle fremlagt deres plan med efterfølgende konstruktiv tilbagemelding og mulighed for at reflektere over de forskellige opgaveløsninger. Efter den sidste fremlæggelse gik turen tilbage til hotellet, hvor det nu var tid til at trække i det civile tøj for at deltage i den afsluttende fællesmid


dag med de dertil hørende våde varer. En hyggelig aften med god mad, god stemning og højt humør efter den vellykkede øvelse.

Hjemturen Fredag morgen drog vi mod Vordingborg. Denne gang blev rejsetiden brugt på at reflektere over øvelsens forløb, og hvorledes vi kunne forbedres til næste gang. Efter de seks timers transport stod vi på Vordingborg Kaserne og takkede hinanden af for en god tur/øvelse.

I Polen mødte kadetterne mennesker, der var meget i mødekommende og villige til at hjælpe med alt lige fra opmagasinering til handling af nukleart brændstof, så længe de kunne tjene på det.

”Logistiske opgaver løses ikke bare ved hjælp af blind tro og heksekunster, men ved hjælp af god uddannelse, stor faglig viden, træning og gåpåmod”. ”Logistic Enabler” var i alle henseender en meget positiv og lærerig oplevelse. For en, der kommer med en meget begrænset viden om logistik, var denne måde at lære på ideel. Den viden, vi havde fået gennem teorien hjemme i Danmark, blev cementeret med den praktiske udførelse og opgaveløsning i Polen samtidig med, at vi oplevede

kompleksiteten og de krav der stilles til planlægningen og udførelsen af logistisk virke. Vi havde set, at logistiske opgaver ikke bare løses ved hjælp af blind tro og heksekunster, men ved hjælp af god uddannelse, stor faglig viden, træning og gåpåmod.

Desuden er der et klart indtryk af, at udover at være fagligt dygtige og professionelle, så har DANILOG et officerskorps der forstår at sætte pris på de sociale og festlige sider af tilværelsen.

13


Vedligeholdende uddannelse for reservepersonel Reservepersonellet ved MOVCON har været inviteret til at deltage i den vedligeholdende uddannelse for det faste personel. Et tilbud mange tog imod. Tekst og fotos: Kaptajn Niels Brandt, presseofficer Overkonstabel Søren Hagen-Petersen stoppede i forsvaret for godt et år siden for at læse til speditør. Der var ingen tvivl hos ham, da han blev spurgt om han ville fortsætte tilknytningen til Forsvaret med en reservepersonel kontrakt. ”Jeg kunne simpelthen ikke give slip”, forklarer Søren. ”Men det var nu også for at sende budskabet til min søn om, hvor vigtigt det er at have en uddannelse. Og så elsker jeg miljøet”, smiler Søren.

Uddannelsesuge med både teori og praktik MOVCON har tre underafdelinger. 1. Detachement består af stående styrke, 2. Detachement gennemfører uddannelse for de nye, og 3. Detachement indeholder reservepersonellet. ”Lige nu er vi omkring 20 af alle grader fra konstabel til kaptajn. Det giver en bred vifte af både militære og civile kompetencer”, forklarer Søren. Uddannelsen i ugen har indeholdt både teori og praktik. Den første dag havde vi klasseundervisning, hvor vi fik gennemgået de nyeste blanketter og bestemmelser. Under den praktiske del roterer vi mellem forskellige stationer. Ved den her station har vi øvet os i at pakke en pansret mandskabsvogn på en flypallette.

Uddannelsen opbygget med tidstypiske terminalopgaver Premierløjtnant Jan Vinnersgaard arbejder til daglig som kostskolelærer på Bogø Kostskole. ”Jeg har en god aftale med kostskolen, der gør, at jeg kan opfylde min kontrakt med forsvaret”, fortæller Jan. ”De oplevelser jeg får, når jeg er i mission, tager jeg med tilbage på mit arbejde. Det giver mig blandt andet muligheden for at give mine elever et mere nuanceret billede af forsvaret og vores opgaver og resultater i missionerne. På den måde kan jeg bidrage til at give dem et mere varieret syn på Danmarks engagement ude i verden”.

Jan har været en del rundt om i verden. Kroatien, Irak, Afghanistan - og Jylland - er det blevet til. ”Det er vigtigt, at vi uddanner os sammen med faste. Så kender vi hinanden, når vi er ude.

”I øjeblikket gennemføres den underafdelingsledede uddannelse to gange årligt for det faste personel, og planen er, at reservepersonellet skal ind i en fast cyklus også”, fortæller kaptajn Holgersen. Kaptajn Thomas Hammer Holgersen er til daglig leder for MOVOPS. Det er ham, der har sammensat uddannelsesprogrammet i denne uge. ”Vi kører rotationsprincippet, hvor vi har opbygget en række forskellige, men normalt forekommende terminalopgaver - eller man kunne sige tidstypiske opgaver”, forklarer Thomas. ”Det er naturligvis vigtigt, at tingene bliver pakket korrekt på flypalletterne, men det vigtigste er nu selve dokumentarbejdet. Derfor fik folkene noget teori i mandags, hvor vi gennemgik de nye ting i vores tre bibler. Vi arbejder efter de samme regler som civile transportvirksomheder - også på farligt gods siden. Det er IATA for luftfragt, IMDG på søfartssiden og ADR for landsvejstransporten”, uddyber Thomas.

Søren læser til speditør på Handelsgymnasiet i Køge. Kontrakten med forsvaret giver ham en god mulighed for at arbejde med terminaltjeneste og bevare sine kompetencer. Søren forklarer her med stor indsigt om vægtfordeling i PMV’en. ”T’et” er center for balance. Det fortæller noget om, hvor PMV’en skal placeres i flyet, så der ikke er overvægt til den ene eller den anden side.

14


Energi til det civile arbejde Søren Timmermann arbejder civilt som speditør for Dansk Supermarked. Her sidder han på den ”gode” side som indkøber af containere fra fjernøsten. ”Dansk Supermarked er medlem af Interforce. Det giver et godt grundlag for at have en reservekontrakt med forsvaret”, forklarer Søren. ”Min næste store opgave er, at jeg skal ud som terminalgruppefører på ISAF hold 15. Så skal jeg have orlov i 11 måneder. Lige som alle andre deltager jeg i den missionsforberedende uddannelse før udsendelsen. Den begynder den 1. oktober”, siger Søren. ”Selv om det er lang tid væk hjemmefra, giver det sjovt nok ny energi til det civile arbejde. Til daglig sidder jeg bag en skærm og forhandler priser og leveringsbetingelser, men at arbejde konkret med logistikken giver nogle helt andre input. Der er lidt mere action, når vi står ude på flightline i Camp Bastion og modtager godset”, smiler Søren.

Vigtige input fra det civile Premierløjtnant Nicklas Bjaaland er ter-

Demars er et naturligt arbejdsredskab, når godset skal registreres. Ved siden af ligger Dangerous Goods Regulations IATA, som er farligt gods biblen for luftfragt. På billedet ses Søren Timmermann ved computeren, ”overvåget” af premierløjtnant Vinnergaard. minalofficer ved 1 detachement i MOVCON. ”Vi får nogle vigtige input fra reservepersonellet. Ofte har de erfaringer

fra det civile, som vi kan bruge. De har simpelthen en anden vinkel, end vi faste har.”

Træffetid hos Feltpræsten

I det daglige har MOVCON god anvendelse af reservepersonellet, som bliver indsat i driftsopgaver, som f.eks. ved rotationen i Kosovo. Ud af de 750 indkommanderingsdage, der er ved DANILOG, råder MOVCON over hele 450. På billedet øverst ses Nicklas Bjaaland og nedenfor er det Søren HagenPetersen, som har pakket en pansret mandskabsvogn på en flypalette.

Hver torsdag fra begyndelsen af august er der mulighed for at tale med en feltpræst. Feltpræsterne Torben Petersen og Hardy Lund Olesen har fået stillet et samtalerum til rådighed på Vordingborg Kaserne. Præsterne stiller sig til rådighed for personlige samtaler, råd og vejledning om udsendelse, sidste vilje osv. Og det gælder alle: Nye rekrutter, fastansatte, militære og civile på kasernen, hjemvendte fra missioner samt veteraner. Man kan på HOK’s hjemmeside se en præsentation af feltpræstetjenesten: http://forsvaret.dk/HOK/feltpraesten/Pages/default.aspx.

Feltpræsten kan træffes første gang

Torsdag den 2. august 2012 kl. 11.00-12.00 og kl. 13.00-14.00 i bygning 1 (overfor hovedvagten), i stueetagen (ved svingdøren). Med venlig hilsen Feltpræsterne Torben Petersen og Hardy Lund Olesen

15


Tekst og fotos: Kaptajn Niels Brandt, presseofficer.

Mesterskaber i præcision og formation DMI (Dansk Militært Idrætsforbund) afviklede medio maj sine 2012 mesterskaber i faldskæmsudspring. Der var 55 tilmeldte springere, som dystede på Flyvestation Skrydstrup i dagene 11. til 13. maj i disciplinerne præcision og formation. Vejret var ikke med arrangørerne ved starten af stævnet, der blev gennemført ved Svæveflyvepladsen på Flyvestation Skrydstrup. Med en vind på langt over det maksimale på 11 sekund/meter kunne John Mathiesen blot kigge op på den forrevne himmel og melde ”standdown” til kl. 17.00. ”Der bliver opereret med to meldinger”, fortæller John, der til daglig arbejder som kommandobefalingsmand ved værnepligtskompagniet ved Danske Artilleri Regiment i Holstebro. Her på pladsen er han stævneleder. ”Stand down” betyder, at alle spring er suspenderet, og at man er fri til at forlade pladsen indtil det tidspunkt, jeg har annonceret - altså lige til kl. 17.00. ”Stand by” betyder, at man skal opholde sig på pladsen og være klar, hvis nu vejret bedrer sig.

”De danske faldskærmsspringere er i toppen og vinder medaljer ved de internationale stævner”. Det er meldingerne fra tårnet, der afgør, hvilke meldinger John skal give springerne. De overvåger vejret med deres radarer og kan forudsige vejret lokalt ganske

16

nøjagtigt. ”Grunden til at jeg siger stand down til kl. 17 er, at tårnet har meldt, at vinden vil lægge sig lidt på det tidspunkt. Der er bare størst sandsynlighed for, at vi først kommer i gang i morgen. Vejrudsigten er meget gunstig fra i morgen tidlig med næsten ingen vind. Det betyder nok, at vi begynder allerede ved solopgang kl. 5”, afslutter John, mens han skæver hovedrystende op mod den stålgrå himmel.

mindre skærme. De har en langt større hastighed, og det gør det sværere at ramme pletten. L-Disc’en måler afvigelsen fra centrum elektronisk. Danmark er helt oppe i toppen af de internationale konkurrencer, når det gælder præcisionsspring. Pernille Lykke har netop vundet guld og Mike Petersen vandt sølv. Desuden vandt Mikael Burmester guld ved en konkurrence forrige uge.

Skærm på 282 kvadratfod

Videomand filmer springernes greb

Under stævnet bliver der konkurreret i disciplinerne præcisionsspring og formationsspring. ”Præs”, som er kælenavnet blandt springerne er en enkeltmandskonkurrence. Springerne bliver sendt op tre ad gangen i ca. 4.000 fod (ca. 1.100 meter) og springer ud, så der er afstand mellem dem. De sørger selv for at positionere sig, så der er et par hundrede meter mellem dem i højden. Præcisionsspringerne bruger en speciel skærm, der er meget stor - og har et areal på 282 kvadratfod. Den sikrer, at de kan nærme sig ”L-Disc’en”, der er en stor pude med en plet i midten, langsomt og kontrolleret. Nogle vælger dog at springe med

Formationsspringene bliver gennemført af hold på tre springere. Da det er en militær konkurrence, tælles videomand ikke med, som han gør i civile konkurrencer. Hans funktion er at springe ud til sidst og placere sig over formationsspringerne i så stejl vinkel som muligt, så han kan filme springernes greb i de forskellige formationer. Der bliver givet point for grebet, når alle holder rigtigt

Også skoene er specielt designet. De har en pileformet hæl, der gør, at man kan ramme pletten meget præcist.


DANILOG er smukt repræsenteret, når Stina springer. Skærmen er doneret af Vordingborg Garnisons Idrætsforening. samtidig og har sluppet samtidig. Hvis en af springerne ikke har sluppet, får holdet ikke point for det greb.

”Kun 25 sekunder til at komme så mange greb igennem som muligt”. Hver runde - eller ”spring” - består af fire greb eller formationer med forskellige betegnelser. Udgangsgrebet kaldes ”Star”. De tre springere står alle under den højre vinge på Cessnaen og holder i hinanden i det første greb sammen med videomanden. På et særligt signal springer de og får balancen i luften. Videomanden har nu 5 sekunder til at komme på plads. Derefter har holdet 25 sekunder til at komme så mange greb igennem som muligt. Hvert spring indeholder fire greb, og det gælder om at nå så mange greb, som muligt. Når de har nået det fjerde greb, fortsætter de bare forfra. De dygtige når 25 greb på 25 sekunder. Det er 6 sekunder pr. greb.

DANILOG repræsenteret med erfaren faldskærmsspringer Premierløjtnant Stina Cederberg, der til daglig arbejder ved 4. Nationale Støtteenhed som uddannelsesstøtteofficer, har dyrket faldskærmsspring siden 2004. Et tilfælde ville, at hun i dag hører til blandt de bedre. ”Jeg så en invitation i ROID’s blad ”Reserveofficeren” om at deltage i et faldskærmskursus ved Texel i Holland. Jeg havde aldrig sprunget før,

Springerne har en fantastisk udsigt, når de hænger heroppe. Når de er nået ned i 100 meter har de fuld fokus på at ramme L-disc’en. men jeg skulle have tiden til at gå med noget fornuftigt”, smiler Stina. ”Efter kurset kunne man så få den militære faldskærmsvinge, men jeg synes ikke den vi fik var så pæn, så jeg går aldrig med den”, forklarer Stina. ”Sporten tændte mig til gengæld - det var helt vildt fedt at springe. Til sidst blev vi tilbudt et frit fald - eller et AFF, der står for Accelerated Free Fall. Det var sindsygt fedt, og så var jeg solgt. Det skal jeg gøre mere, tænkte jeg, så jeg meldte mig ind i Aversi faldskærmsklub, da jeg kom hjem. Siden er det gået slag i slag”, afslutter Stina, mens hun kontrollerer sin skærm og indstiller nødudløseren på sin skærm.

Springerne hænger som perler på en snor Tirsdag morgen klarede vejret op. In-

gen vind men overskyet, og springerne var klar kl. fem. ”Vi begynder med præcisionsspring” fortæller John, ”skyerne hænger lavt nu - oppe i 4.400 fod. Det er nok til, at vi kan gå i gang med præs. Senere klarer vejret op og vi får blå himmel, så tager vi konkurrencerne i formationspring”. Kort efter tog, overdommer Bo Falch, der til daglig arbejder som selvstændig rådgivende ingeniør sin skærm på. Som overdommer er han første mand i luften. Det er hans opgave at kaste en streamer ud, så springerne kan se afdriften i luften. Den kan variere en del. Efter at han har fulgt den med blikket hele vejen til jorden, springer han selv ud for at teste det. Derefter fulgte springerne, tre ad gangen. De hænger som perler på en snor, når de er sprunget ud af flyet. Stina kommer også og sætter sin hæl 3,6 cm fra pletten. ”Jeg er godt tilfreds”, smiler hun, mens hun hurtigt får samlet sin skærm sammen, så hun ikke er i vejen for den næste springer.

”Alle ventede nu spændt på huller i skyerne, men de kom aldrig”. I alt blev der gennemført de to runder i præcision, der - som minimum - skal til for at der kan kåres en vinder. Desuden blev der også sprunget formationsspring med 4 hold, men ikke alle nåede igennem, inden vejret igen lukkede stævnet ned kl. 09.30. Alle ventede nu spændt på huller i skyerne, men de kom aldrig. Kl. 1700 besluttede stævneleder sammen med deltagerne så at afslutte stævnet. Vejrudsigten gav simpelthen ikke det mindste håb om spring hverken den aften eller næste dag. Som de gamle rutinerede springere sagde, ”det er vilkårene i et land som Danmark. Nogle gange lykkes det bare ikke”.

17


Forårsholdets bedste kammerat Den 31. maj 2012 blev der gennemført en hjemsendelsesparade i Generalens Gård på Vordingborg Kaserne for de værnepligtige, som i de sidste fire måneder har gennemført Hærens Basisuddannelse. Sidst på formiddagen var de 70, snart civile, værnepligtige samlet i gården til deres måske sidste parade. Efter et par ord og gode ønsker for fremtiden fra kompagnichef, kaptajn Bo Mikkelsen, var det DANILOG’s stabschef, oberstløjtnant Per Hinrichsen, som i fravær af hele bataljonsstaben, kunne ønske ”de nu civile rekrutter” god vind fremover. I øvrigt kunne stabschefen fortælle, at man ud fra de opnåede resultater kunne kåre dette forårshold som et af de bedste i basisuddannelsens korte historie.

En ven for livet Herefter kunne regionsrepræsentant, Helmuth Hansen fra Danske Soldaterforeningers Landsråd, sædvanen tro, præsentere dette holds bedste kammerat. Valget var denne gang faldet på menig Therese Beske, med følgende begrundelse: Menig Beske beskrives, af sine kammerater som en person, der først og fremmest besidder en høj grad af empati. Hun evner således at lytte til og forstå sine kammerater, langt ud over hvad man kan forvente efter blot fire måneders bekendtskab. Ord som ærlig, loyal, kærlig, forstående og en ven for livet, er blot nogle af de mange superlativer, der knytter sig til hendes person.

Èn deling klar til en civil tilværelse.

18

Se, hvad jeg har fået...! Den bedste kammerat, Therese Beske, i øvrigt valgt af sine egne kammerater, får her overrakt vandrepokal samt pokal til ejendom af Helmuth Hansen fra Danske Soldaterforeningers Landsråd. Hun fremstår endvidere altid glad og positiv, hvilket har en afsmittende effekt på mennesker omkring hende, såvel sideordnede som foresatte. Menig Beske er endvidere valgt som holdets kammerat grundet en evne til altid, og uanset omstændighed, at udvise et mentalt overskud. Et overskud, som hun bruger til at hjælpe andre, uanset om det drejer sig om et godt råd eller en ekstra hånd med et stykke arbejde. Det at kunne ”magte” sit liv når man er i trøjen, er en absolut forudsætning for en vellykket værnepligt. Samtidig at kunne ”evne” andre i tider, hvor det fysiske overskud er begrænset, vidner om en endnu større bedrift. Red.


KASTELLET

1. REGIMENT, DANSKE LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 29. NOVEMBER 1910 ÆRESPRÆSIDENT, OBERST BJARNE HESSELBERG

Den Fjerne Krig Forårssæsonens sidste aftenmøde 19. april 2012 fandt sted som en udrykning fra de sædvanlige mødelokaler i Kastellet til det lige så gamle Tøjhus på Slotsholmen. Her mødtes 24 Egon´er kl. 19 med store forventninger til den forestående omvisning i Tøjhusmuseets midlertidige udstilling om ”Den Fjerne Krig” - Danmarks indsats i Afghanistan. at den er kommet i stand ved et samarbejde mellem Tøjhusmuseet og HOK (Hærens Operative Kommando). Den har kun kunnet opbygges, fordi den er støttet med 3,5 mil. kr. fra private fonde. Det er her vigtigt at holde sig for øje, at udstillingen ikke tager stilling til den politiske side af Afghanistan missionen, men kun viser det faktuelle.

Den bombesprængte Eagel IV. Vi blev mødt af vores omviser kaptajn Nikolaj Thiede, som også er projektleder på udstillingen. Og han er ikke hvem som helst i den forbindelse, fordi han som Presse- og Informationsofficer var udsendt med hold 10 til Afghanistan og dermed har et meget personligt forhold til missionen og udstillingen, som er opbygget i et hjørne af Kanonhallen, som en del af Tøjhuset, bygget at Chr. IV som våbenmagasin for Flåden. Tøjhuset kommer af det

tyske zeug, som betyder skyts og intet har med beklædning at gøre. Kanonhallen er i øvrigt Europas største renæssancehal. Over indgangen til Kanonhallen hænger den plade, som sad over porten på Rendsborg Fæstning og som fortæller at ”Her ender det romerske rige”. D.v.s. det tysk-romerske kejserrige. Om selve udstillingen fik vi fortalt, at der er tale om en nutidsudstilling og

Når man går ind i selve udstillingen er den første station, soldatens private værelse i hjemmet lige før udsendelsen. Her ligger alle de 250 udrustningsgenstande han skal have med og som skal pakkes i køjesække. En meget vigtig genstand i værelset er den pc hvor han er ved sin ”sidste vilje”, som er et dokument, som alle soldater skriver inden udsendelsen, og som beskriver, hvad han ønsker, hvis han falder under udsendelsen. Her får man virkelig en oplevelse af sagens alvor. Der er ikke tale om røvere og soldater, men ramme alvor. Den følelse følger en gennem hele udstillingen. Gennem en kort tunnel, udformet som det indre af en flyvemaskine, kommer vi fra soldatens værelse til Camp Bastions Internationale Lufthavn, hvor der lander og starter flere fly pr. dag, end i Londons Gatwick Lufthavn. Camp Bastion dækker et område lidt større end Amager og er bygget hovedsagligt ved hjælp af net og sække fyldt med sten og sand. Her er base

19


Danske Livregiments

for 35.000 ISAF soldater, og her er det danske Nationale Støtteelement og dele af Stabs- og Logistikkompagniet placeret i Danelagen Lines og Camp Viking. I dette afsnit har man mulighed for at se og røre ved de udrustningsgenstande soldaterne har med. Hver mand medbringer 25-30 kg. udrustning - og nogle mere. KFUM driver også Soldaterhjem i Camp Bastion og i Camp Price. Soldaterhjemmet er et fristed for alle soldater, og alle uanset grad kommer der. Her drikkes kaffe og tit spises der kage, spilles spil og ses tv. Stedet er en vigtig faktor for normalisering af forholdene for de udsendte. For at deltage i missionen, skal soldaten være i god fysisk form og der stilles store og klare mål for, hvad den enkelte skal kunne præstere. På patrulje bærer den enkelte op til 35 kg. ekstra udrustning, udover sin egen personlige oppakning. Det kræver fysik og udholdenhed. I Camp Price, som er hovedkvarter for de danske soldater i Helmand, holder chefen og staben for den danske kampgruppe til. Her i teltet holdes hver aften briefing om de sidste 24 timers begivenheder og de næste 24 timers opgaver Herfra går det ud i den fremskudte base, hvor patruljerne udgår fra. Her er nøgleordet primitivt. Der er langt til mors gryder og de hyggelige stuer. Alt foregår i poser - maden kommer i poser, vand til bad fra en pose og toiletbesøg foretages også i en pose. Men de danske soldater fornægter sig ikke. Det lykkes ved små midler at indrette små hyggekroge i den fremskudte base. I den fremskudte base lever soldaterne af feltrationer, og på udstillingen ser man tre forskellige. En dansk døgnration, en norsk feltration og et amerikansk færdigt måltid. Rationerne uddeles for en uge af gangen og i modsætning til mange andre nationer, deler de danske soldater ugerationerne efter smag og ikke at alle skal have det samme. I basen sker ordreudgivelsen forud for patruljerne og her ses et briefingbord med oplysning om alles kaldesignaler og ved hjælp af legetøjssoldater planlægges operationen på terrænbordet. I den fremskudte base er opstillet et vagttårn, en Sangar, som har stået i Armadillolejren, som hold 10 brød ned i forbindelse med den senere omdiskuterede nedlæggelse af lejren. Fra Sangaren har man udsigt over et afghansk landskab med tør jord og en-

20

kelte sandskyer. Set fra et udstillingsmæssigt synspunkt er dette et scoop. Fra denne Sangar holder hele tiden to vagter øje med forterrænet for at imødegå umiddelbare angreb og for at holde øje med forandringer i ”normalbilledet”. Herefter bevæger man sig ud i landskabet, med sten, sand, jord og små vandløb, med veje, stier og broer. Som Nikolaj Thiede sagde. Den øvede patrulje benytter ikke broerne, men går i stedet gennem vandløbene. På broerne er der alt for stor risiko for at blive beskudt eller at der er anbragt sprængladninger. Da vandløbene tit har stejle sider, medbringer patruljerne stiger til at lette passagen. Man skal huske den tidligere nævnte vægt af udrustningen, som gør det vanskeligt og udmattende af kravle op af stejle sider mange gange på en dag. Under hele patruljen er man konstant i fare for at blive beskudt eller møde en IED, som er en improviseret sprængladning (improviced explosive devide). På patruljen kommer vi tit til en afghansk compound, som er en bondegård omgivet af lerklinede mure. Her bor den afghanske bondefamilie med deres dyr. På alle patruljer, som skal ind i en compound deltager afghansk politi eller hærenheder, som sikrer en bedre forbindelse til befolkningen, end det var tilfældet på de tidligere hold, hvor man kunne møde overstrømmende afghansk gæstfrihed eller isnende fjendtlighed. Efter ar være kommet ud af compounden, møder vi synet af den sprængte Eagle IV, som den 19. august 2010 kørte på en IED. Resultatet er skræmmende. Utroligt nok blev ingen dræbt. De soldater, der sad i køretøjet har siden været med til at stille det op her i udstillingen. Deres beskrivelse af hændelsen kan ses på udstillingens plancher. I forbindelse med denne del af udstillingen vises også, hvorledes sanitetstjenesten er i Helmand. Herefter kom vi til det man kan kalde det civile Afghanistan, hvor hovedbyen i det danske ansvarsområde er Gereshk. I denne by bor 85% af alle indbyggerne i det dansk kontrollerede område. Byen ligger på den vigtige Highway 1, som er en 2200 km lang asfalteret ringvej rundt i hele Afghanistan. Vejen er utrolig vigtig for hele den afghanske samfærdsel og derfor vigtig at holde fri for angreb. I byen ser vi også guvernørens kontor. Distriktguvernøren er en vigtig forbindelse mellem den danske kampgruppe og det civile samfund.

Det er også med guvernøren, at de frivillige organisationer kommer i forbindelse med det afghanske samfund. Det er derfor en særdeles vigtig og indflydelsesrig person vi der har ”besøgt”. Efter en tur gennem det afghanske, kommer vi tilbage til modtagelsesrummet i Tune eller Karup. Soldatens 6 måneders udsendelse er forbi og hjemme venter familien. Det er dog ikke så let som det kunne synes. Der er nogle, som ikke er kommet hjem sammen med de andre. Der er de faldne, hvis familier står tilbage med sorgen og tabet, der er de sårede, som kommer hjem til en meget anderledes verden end den de forlod. De skal dels gennem måske en meget lang behandling, og dels måske vænne sig til at leve med er livslangt handicap, med al den usikkerhed for fremtiden det indebærer for dem og deres familie. Udover de fysiske skadede, ser vi også de psykiske skader, som man i begyndelsen ikke rigtig kunne forholde sig til. Der er i dag et antal veteraner med PTSD (post traumatisk stress disorder), som kan være særdeles invaliderende. Her kommer ofte angstanfald, mareridt, søvnbesvær, socialinkompetence og mange andre alvorlige eftervirkninger af udsendelsen. Der gøres i dag et stort efterarbejde i form af en 4-12 ugers tilvænningsperiode inden de hjemkomne afgår til det civile liv eller til deres stamtjenestesteder i forsvaret. I den periode afholdes også hjemkomstparade og minde højtideligheder for de faldne, ligesom ”de sjældne få” dekoreres for tapperhed. Alle udsendte får en mindemedalje efter udsendelsen. Her sluttede en både informativ og indfølt omvisning. Formanden benyttede lejligheden til at takke Nikolaj Thiede for den fantastisk gode og lærerige omvisning. Referenten kan oplyse, at der er gratis adgang til Tøjhusmuseet hver onsdag, og at der på internettet kan ses yderligere oplysninger om indsatsen i Afghanistan på www.denfjernekrig.dk og på www.facebook/denfjernekrig. Herefter begav vi os pr. fodmarch til restaurant Rio Brave, hvor der var bestilt en lille anretning bestående af Stjerneskud og fadøl. Tak for et godt arrangement og en god afslutning på forårssæsonen.

619286, Chr. S. Fabricius.


Danske Livregiments Soldaterforening Danske Livregiments Soldaterforening Ryes Brigade

Æresmedlem Major Erik Ørnstedt. Kastellets kommandant fra 1. august 1981 til 31. august 1994 er gået til Ryes Brigade. Det blev til mange festlige dage sammen med ”Ørnen” i de 13 år han var kommandant i Kastellet. Ikke mindst det årlige jubilarstævne så Ørnstedt hen til, for som han sagde, fordi han fik lov til at byde de gamle ”Egoner” velkommen i 1. Regiments gamle kaserne og at han kunne gøre det inden Regimentschefen fik ordet! I løbet af sine 13 år i Kastellet fik Ørnstedt mange store arrangementer fra hånden. Især blev Kastellets 325 års dag i 1989 en meget stor dag for både ham og vor forening, idet Ørnstedt havde ladet fremstille en ny Kirkefane til Kastelkirken og at vi fik lov til at være en væsentlig del af arrangementet og at fanen endte med at blive en gave fra vor forening. Vi har gennem årene haft mange forskellige rundvisninger i Kastellet også af Ørnstedt. En meget speciel en af slagsen var en, hvor vi skulle gennemgå alle de steder, der havde været brugt som fængsel. Alle ved hvor Struensee og Dr. Dampe sad fængslet, men hvor mange ved at f.eks. lokalerne over Norgesporten har været brugt som arrest? Det var en meget spændende rundtur. På Foreningens vegne udtaler jeg et ”Æret være Erik Ørnstedts minde” og et ”Tak for Din daad”.

Freddy Leisten, formand.

Major Erik Ørnstedt på Kongens Bastion i Kastellet den 29. november 1985.

RYES BRIGADE Ryes Brigade

Mærsk Mc-Kinney Møller, 1934-15-1-3 Den 16. april gik Mærsk Mc-Kinney Møller til Ryes Brigade. Et langt og godt liv er slut og mange mennesker har udtalt sig om Mærsk. Fra Foreningen skal udtales en tak for de 78 års medlemskab og for den store interesse Mærsk nærede for vort elskede Kastel, hvor han blev indkaldt til 1. Regiment i 1934, hvilket gennem årene udmøntede sig til store donationer til renovering af Kastellets bastioner m.m. I 2009 havde vi den glæde, at Mærsk mødte op i Foreningens daværende lokaler i Laksegade, for som den første i Foreningens historie, at modtage et 75 års hæderstegn for lige så mange års medlemskab. Da Mærsk Mc-Kinney Møller betalte sit kontingent i 2003 skrev han i et ledsagende brev, at han håbede, at kunne være medlem i mange år endnu. Det blev til yderligere næsten 8 år og tak for det. På Foreningens vegne udtaler jeg et ”Æret være Mærsk Mc-Kinney Møllers Minde” og et ”Tak for Din daad”.

Mærsk Mc-Kinney Møller modtager 75 års hæderstegnet den 29. november 2009.

Freddy Leisten, formand.

21


Danske Livregiments Soldaterforening

Mærkedage Juli 6. juli, 85 år Arne Seerup Andersen, Lilletoften 107, 2.tv., 2740 Skovlunde. Årg. 1947, 1. btn. 4. kmp. nr. 271. 8. juli, 75 år Svend Aage Svendsen, Glommesgade 19, 1.tv., 2300 Kbh. S. Årg. 1957, 2. btn. 1. kmp. nr. 347229. 11. juli, 70 år Vilhelm Jensen, Peder Lykkes Vej 119, 2.tv., 2300 København S. Årg. 1963, 1. btn. tkmp. nr. 581109.

20. august, 50 år Jens-Peter Hansen, Engvej 16, 4760 Vordingborg. Årg. 1983, uddbtn. stkmp. 24. august, 75 år Erik Holmblad, Bøgehøj 41, 2900 Hellerup. Årg. 1958, 2. btn. tkmp. nr. 381162. 27. august, 70 år Niels Stentoft, Fjordvej 5, 4720 Præstø. Årg. 1962, 1. btn. 2. kmp. nr. 534819.

September 1. september, 75 år Asbjørn Friis, Hegnsgården 3, 2.th., 2670 Greve. Årg. 1957, 2. btn. 1.kmp. nr. 347721.

16. juli, 70 år Peter Fahnøe, Hollandsvej 49, 2800 Kgs. Lyngby. Befalingsmand ved DLR fra 1. maj 1963.

10. september, 75 år Erik Andersen, Bellingevej 14, 4800 Nykøbing F. Årg. 1957, 2. btn. 1. kmp. nr. 347244.

26. juli, 60 år Bent Arne Larsen, Skjalm Hvidesvej 29, 4180 Sorø. Årg. 1973, 1. btn. stkmp.

18. september, 90 år Jens von Arenstorff, Kalvehavevej 45, 3250 Gilleleje. Årg. 1943, 15. btn.(befalingsmand).

30. juli, 75 år Leo Skov Hansen, Havretoften 6, 7430 Ikast. Årg. 1957, 2. btn. 1. kmp. nr. 347528. 31. juli, 80 år Kaj Jørgensen, Valbyvej 21, 3230 Græsted. Årg. 1953, 2. btn. 4. kmp. nr. 171736.

August 4. august, 80 år Flemming Bjerg Andersen, Nordvestvej 7, 2920 Charlottenlund. Årg. 1954, 2. btn. 2. kmp. nr. 221798.

Kære Regimentskammerater Foreningen ønsker hjertelig tillykke med fødselsdagene og bringer samtidig en varm tak for trofast medlemskab.

Fødselsdagsgaven Følgende medlemmer af Fødselsdagsgaven fylder år den:

Juli 20. 29.

Jes Boje Nielsen, Overordentligt medlem ...... 54 år. Bent Friis-Vest, 1959-1-3-419481 ................ 72 år.

August 22. Jørgen S. E. Clausen, 1973-1-stkmp .................... 61 år. 24. Max Nielsen, 1957-2-1-347820 ............... 77 år. 28. Ib Petersen, 1945-15-2-107 .................... 87 år.

Foreningens æresnål i guld til Erik Holmblad, 1958-1-tkmp-381162. På Foreningens generalforsamling den 29. marts blev Erik Holmblad hædret med Foreningens æresnål i guld for sit virke som formuerevisor gennem 25 år. Erik er kendt af mange i Foreningen, for udover sit virke som revisor er han

medlem af vort sangkor og et skattet medlem af Sektion 35/Duelund. Hjertelig tillykke Erik og ”Tak for Din daad”.

Freddy Leisten, formand.

6. august, 70 år Niels Born, Stutmesterparken 21,1., 3400 Hillerød. Årg. 1961, 1. btn. 1. kmp. nr. 496181. 10. august, 75 år Willy Kurt Hansen, Kjærsvej 34, 4220 Korsør. Årg. 1957, 1. btn. tkmp. nr. 347143. 14. august, 70 år Carl-Erik Østberg, Lillegårdsvej 7 B, 3450 Hillerød. Årg. 1962, 1. btn. stkmp. nr. 534677. 15. august, 70 år Jan Petersen, Grønneled 18 st. th., 2620 Albertslund. Årg. 1962, 1. btn. 2. kmp. nr. 534829.

22

Formanden hæfter æresnålen i guld på Erik Holmblads trøje.


Danske Livregiments Soldaterforening

Anholt 1811 Major Sten Krarup fortæller torsdag den 4. oktober, kl. 19.00 i Kastellet (i den gamle varmecentral)

om englændernes besættelse af Anholt! Efter at englænderne i 1807 havde ranet den danske flåde, var det en smal sag for dem i 1809, at besætte den lille ø Anholt midt mellem Sverige og Jylland. I 1811 forsøgte danskerne med robåde, der udgik fra Djursland, ved et natligt overraskelsesangreb at generobre øen. Det blev en fiasko. Sten Krarup, som gennem næsten 70 år har holdt sommerferie i familiens sommerhus på øen, samarbejdede i 2011 med anholternes ”1811-komite” og var med til - sammen med Niels Elsborg - at arrangere en lille særudstilling på det private Anholt Museum. Den 4. oktober vil han fortælle om begivenheden i 1811 og om, hvordan den blev markeret i 2011. *** Efter ovenstående arrangeres spisning i ”Hestestalden”. 3 stk. smørrebrød, 1 øl samt kaffe pris kr. 100,00 pr. kuvert. Tilmelding til spisningen er nødvendig, og skal ske senest den 20. september til Formanden på telefon 35 85 61 26.

Generalforsamlingen den 29. marts 2012 Konstituering Efter generalforsamlingen den 29. marts har 1. Regiment, Danske Livregiments Soldaterforenings bestyrelse konstitueret sig således: Formand, Freddy Leisten, næstformand, Max Nielsen, kasserer, Knud Erik Arvel, redaktør af ”Kastellet”, Freddy Leisten. Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Flemming Jacobsen, Hans Bonde Larsen, Jan Petersen, Jørgen Peters-Lehm og Jens Rasmussen. Suppleanter: Ricky Muxoll og Per Sivert Jensen. Bestyrelsen har nedsat en række udvalg, som man ved henvendelse til bestyrelsen kan få oplysning om.

Referat Den ordinære generalforsamling, blev efter Formandens velkomst, indledt med valget af John Nielsen til dirigentposten. John kunne straks konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og lovlig efter vedtægterne, hvilket ingen havde indvendinger imod.

Beretningen Formanden indledte sin beretning med at mindes de regimentskammerater, som i 2012 var gået til Ryes Brigade: Jørgen Erik Carsted, årgang 1949, Arne Hansen, årgang 1956, Arthur Mønsted, årgang 1962, Jens-Christian Nielsen, årgang 1957, Hans B. Pedersen, årgang 1954, Ib Pedersen, årgang 1946, Jens Rye Petersen, årgang 1939, og Orla Reves, årgang 1955. Formanden udtalte et ”Tak for Jeres daad” og Æret være Jeres minde. Herefter blev årets fester og sammenkomster omtalt. Alle havde været godt besøgt. Formanden uddelte imaginære roser til mange, men især Jan Petersen og de øvrige kammerater omkring arbejdet i Mindestuen i Kastellet. Mindestuens betydning for Foreningen er, ikke mindst nu hvor Laksegadeæraen er forbi, enorm. Også vandgangen natten mellem den 2. og 3. juli, som var særlig hård ved Kastellet, blev omtalt, men i forhold til skaderne i Hovedgadens Stokke, så

slap vi nådigt i Mindestuen, ingen effekter blev ødelagt. Max Müllers grav på Solbjerg Parkkirkegård som Foreningen, sammen med Danske Livregiments Fond og Det Militære Læseselskab Rendsborg har betalt vedligeholdelsen og fornyelsen for siden 1962, skulle efter planen være fornyet igen i 2011, hvilket ikke er sket. I forbindelse med Max Müllers 200 års dag den 22. oktober 2008 fik Formanden oplyst, at den del af Kirkegården hvor Max Müller ligger, i 2020 skal udlægges som parkområde og at Kirkeministeriet har besluttet, at registrere og bevare de historiske gravminder, hvoraf Max Müllers er et af dem. Selve gravstedet bliver sløjfet i 2020, men stenen, sammen med de andre bevaringsværdige sten, vil blive en del af enten en mindeallé eller en minde mur i de kommende anlæg. Derfor har vi ikke fornyet gravstedet i 2011, som ville have kostet ca. kr. 8.000 og heller ikke gør det i 2016, hvor det mindst vil koste det samme. DANILOG Også fra denne generalforsamling skal der lyde en stor tak til Det Danske Internationale Logistikcenter (DANILOG) for godt samarbejde omkring vort fælles blad og vor afdeling i Vordingborgs mulighed for at samle medlemmerne til møde på Kasernen. Afdelingen har i 2011 måtte afgive det hidtidige lokale, men har fået et andet. Hvad bladudgivelsen angår, så er vi gået fra 6 numre pr. år til 5 stk., men derudover har vi et hængeparti, idet ”man” jo skal spare et antal milliarder på Forsvarsbudgettet og en af ideerne til at spare er et forslag om, at droppe al bladvirksomhed og kun meddele sig elektronisk. Det vil betyde, at vi ligesom mange andre soldaterforeninger, skal finde andre måder, at få udgivet et blad. Dette forslag til besparelse var allerede annonceret til at skulle gælde fra og med 2012, men er foreløbigt udskudt til 2013, men ikke nærmere om hvornår i 2013. Herefter sluttede Formanden sin beretning som blev vedtaget akklamation. Kassereren fik ordet for at aflægge regnskabet for 2011. Her blev oplyst, at på grund af ændrede udgivelsesterminer af medlemsbladet, havde Formanden og Kassereren besluttet at slutte regnskabet den 30. november og ikke 31. december, hvilket betyder, at regnskabet for 2013 vil indeholde 13 måneders regnskab. Regnskabet blev herefter vedtaget med akklamation.

23


Danske Livregiments Soldaterforening Kontingenterne Blev fastsat til uændret kr. 250,00 for Hovedforeningens- og Storstrøm-Amts Afdelingens medlemmer og kr. 150,00 for Helsingør afdelingens medlemmers kontingent til Hovedforeningen. Valgene Alle valgene var genvalg. Næstformand Max Nielsen, Kasserer Knud Erik Arvel, 2 bestyrelsesmedlemmer, Jørgen Peters-Lehm og Jens Rasmussen, 2 bestyrelsessuppleanter Ricky Muxoll og Per Sivert Jensen, regnskabsrevisor John Nielsen, formuerevisor Erik Holmblad, regnskabsrevisorsuppleant Jan Løvendal Pedersen og formuerevisorsuppleant Christian Stolpe Fabricius. Herefter kunne dirigenten slutte en rolig og saglig generalforsamling.

... 783.

Vi råber et stort hurra for fødselarerne !!!

Medlem af Koret Er du ikke medlem af Koret, men har lyst til at deltage og høre om korsang er noget for dig - kom og besøg os. Ring til Formanden eller Kassereren og hør nærmere. Det foregår onsdage fra kl. 19.00-21.00 i Kastellet.

Husk at et hvert øjeblik er starten på resten af dit liv,så nyd det! Med kammeratlig sangerhilsen Jørgen Mulbjerg, sekretær.

Skyttelauget Klublokale c/o Frihavnens Skytteforening Århusgade 128 B, 2100 København Ø

Sangkoret

Formand Bo Bøyesen Hollevej 26, Vester Tirsted, 4970 Rødby Telefon: 54 60 85 96

Formand Max Nielsen Stumpedal 4, st. tv., 2730 Herlev Telefon: 44 91 55 08 Email: max.nielsen@privat.dk

Kasserer Ole Karner 1. Reg. Soldaterforenings skyttelaug Ludvig Holsteins Alle 29, 2750 Ballerup Postgirokonto 609-9106

Kasserer Hans Bonde Larsen Toftegårds Plads 1, 2500 Valby Telefon: 36 17 35 72

Kommende begivenheder Onsdag den 5. september, kl. 19.00. Vi er tilbage efter en god og lang sommerferie. Udover sangøvelser bliver der også lidt at spise og drikke. Onsdag den 12. september, kl. 19.00. Det er almindelig øveaften i Koret. Onsdag den 19. september. Vi skal synge i Kastelkirken for Novo Gruppens Seniorforening. Nærmere tidspunkt vil blive meddelt senere. Onsdag den 26. september, kl. 19.00. Det er almindelig øveaften i Koret.

Hvem hylder vi...? i juli 13. Bent Nielsen .................... 81 år, i august 9. Carl Jensen ....................... 86 år. 16. Kaj Nielsen ....................... 64 år. 24. Max Nielsen ...................... 77 år. 24. Erik Holmblad ................... 75 år, i september 13. Erik Olsen ......................... 77 år. 20. Jørgen Mulbjerg ................ 69 år. 22. Steen Johansen ................. 68 år.

24

Storstrøm-Amts Afdeling Formand Poul Melson Holstensvej 1, 4780 Stege Telefon: 55 81 66 62

Juli og august Vintersæsonen er nu slut, og afdelingen takker for det pæne fremmøde medlemmerne har udvist. Afdelingen ønsker alle en god sommer, idet vi starter vor vintersæson torsdag den 27. september 2012 kl. 19.00. Af aktiviteter kan oplyses, at afdelingen i det forgange år har indrettet montren i bygn. Vejle på Vordingborg Kaserne, til glæde for alle. Endvidere har vi fået indrettet vor nye mindestue, som er beliggende i lokale 112 i bygn. Vejle. I den forbindelse vil jeg takke chefen for LSEVOR samt hjælpere, for den støtte afdelingen har modtaget med etablering af inventar m.v. Slutteligt har vi udsmykket lokale 104 i bygn. Vejle, bl.a. med et portræt af Olaf Rye.

Med kammeratlig hilsen Poul Melson, formand.

Fuglekonge-frokost Mandag den 19. marts havde Mogens Andreasen og Ole Svend Nielsen arrangeret ”Fuglekonge-frokost” i Teglgårdskrogen i Teglgårdsstræde. En halv snes gamle fuglekonger tog imod indbydelsen og havde nogle hyggelige timer sammen. Håber I gentager succesen igen til næste år.

Helsingør Afdeling Formand Poul Erik Saaby-Jensen Snerlevej 67, 3000 Helsingør Telefon: 23 96 90 85

Mødedage I september (flg. tirsdage kl. 18.00): 4. Mødeaften, opsamling for billard og skydning. 18. Mødeaften, opsamling for billard og skydning. I oktober (flg. tirsdage kl. 18.oo): 2. Vintersæsonens åbning. Kl. 19.00 spises Gule ærter. 16. Billardmøde OBS! For de medlemmer, der ønsker at spise på de ordinære mødedage, er det vigtigt, at man ringer til et bestyrelsesmedlem og bestiller smørrebrød. Det skal ske senest søndagen, før den tirsdag, man ønsker at deltage. Der vil være kaffe og ostemad uanset tilmelding.

Med kammeratlig hilsen Knud Eriksen, sekretær

KASTELLET Foreningen/lokalredaktionen: Formand Freddy Leisten Kronborggade 16,1. 2200 Kbh. N. Telefon: 35 85 61 26 Kasserer Knud Erik Arvel Vintergækvej 3, 2. tv. 2770 Kastrup Telefon: 32 50 68 75 Internetadresse www.1regiment.dk Foreningens giro 6 42 22 84 Fødselsdagsgavens giro 4 02 17 62


Ældste jubilar én årgang 1947 Søndag den 10. juni gennemførte Falsterske Fodregiments Soldaterforening det årlige Jubilæumsstævne med gamle soldater fra 5. Regiment, 7. og 14. og 19. Bataljon, samt bataljonerne under FAFR. I år var det årgangene med endetal 2 og 7 der var de ”rigtige” jubilæumsårgange. Men også flere fra andre årgange deltog i dagens festligholdelse. De første jubilarer mødte ved halvti-tiden op på Slotstorvet (den røde plads), da det på grund af museumsopgravninger ikke var særlig praktisk at mødes ved Gåsetårnet, som traditionen ellers har været. Da styrken var trådt an og fanekommandoet havde afdækket fanen, startede marchen,

med Søværnets Tamburkorps i spidsen, gennem byen til kasernens stadion. Afmarchen startede i en lille regnbyge som dog hurtigt stoppede. Ved ankomsten til hovedvagten hilste DANILOG’s stabschef på styrken, herunder den ældste jubilar, som var indkaldt i 1947. Jubilarne kunne efter paraden på stadion, gruppefotografering samt blomster nedlæggelse ved mindevæggen, bese kasernen, herunder opleve en meget flot opvisning af tamburkorpset, inden man kl. 13.00 gik til jubilæumsfrokost i kantinen. Formanden bød her velkommen til jubilarer og gæster, som bl.a. bestod af stabschef, oberstløjtnant Per Hin-

richsen samt Vordingborg Kommunes borgmester Henrik Holmer. Under frokosten fortalte stabschefen om opgaverne ved DANILOG, om forventningerne til det kommende forsvarsforlig samt om Garnisonsjubilæet, når Garnisonen næste år fylder 100. Selve frokosten bestod af en platte, som vi havde forventet stod mål med den, vi fik sidste år. Vi blev desværre skuffet - det blev noget af en afbrænder. Da klokken var 15.00, afsluttede formanden, Knud Ole Bennekou, den mere officielle del af Jubilæumsstævnet. Herefter var der mulighed for at besøge Konstabelmessen for at få snakket lidt mere om ”de gode gamle dage”. Det viste sig også, at der var stor interesse for dette, da det først var omkring det planlagte tidspunkt kl. 17.00, at der var ved at være tomt i lokalet.

Red.

25


Falsterske Fodregiments Soldaterforening Under frokostplatten i kantinen holdt byens borgmester, Henrik Holmer, samt stabschef, oberstløjtnant Per Hinrichsen, tale for de 88 jubilarer.

Nykøbing F. Afdeling Stiftet 6. december 1942

Generalforsamling Nykøbing afdelingen har afholdt sin årlige generalforsamling søndag den 1. april, hvor mange medlemmer var mødt frem. Inden dagsorden fik Carl Erik Boesen overrakt 40 års hæderstegn.

Kasernen har 100 års jubilæum i 2013 Et storslået jubilæum ligger lige om hjørnet! I 2013 er det 100 år siden, at Vordingborg Kaserne blev taget i brug. Den 22. januar 1913 ankom 5. Regiments Stab og befalingsmænd fra 7. og 19. Bataillons vintermandskab til Vordingborg - til en endnu ikke færdig kaserne. Men Vordingborg var blevet en Garnisonsby. Kasernen blev taget i brug i april måned 1913.

fra Kongehuset) - og vi skal have alle gamle 5.’ere og FAFR-Soldaterkammerater til Vordingborg! Arrangementet vil omfatte en march gennem byen, parade på stadion, udstillinger, åbent hus m.v. - og Vordingborg Kommune er involveret i forarbejdet med andre aktiviteter.

Et stort og omfattende Jubilæumsarrangement er i støbeskeen. Det afvikles enten fredag den 14. juni eller lørdag den 15. juni (den detaljerede plan afhænger af en tilbagemelding

I Soldaterforeningen er vi indstillet på at give arrangementet størst mulig opbakning - herunder om muligt - at lægge vort Jubilæumsstævne 2013 ind i arrangementet. Men med stort fremmøde, uagtet om man er jubilar i 2013 eller ej. Alle mand er i hus!

14. Bataillons Soldaterforening

In Memoriam

Stiftet 4. april 1930

80 år - 3. juli 12545-1951-14.-4. Anders Pedersen, Skælskørvej 101, 4261 Dalmose.

Københavns Afdeling Stiftet 10. februar 1932

Tur til Tøjhusmuseet Bestyrelsen agter at arrangerer en aftentur på Tøjhusmuseet i København (sandsynligvis i august), for at se udstillingen ”Den Fjerne Krig” - Danmarks indsats i Afghanistan, med en guidet rundvisning. Følg derfor med på foreningens hjemmeside for at se dag, tid m.m.

God sommer Vi ses igen til efteråret, til vores mødedage på det nedlagte posthus, Amager Landevej 71. Vi mødes på følgende onsdage: 12. september, 10. oktober samt 14. november kl. 18.oo-22.5o Vores Julemik/Julestue er planlagt til onsdag den 5. december, allerede kl. 15.15-22.5o, for at have god tid til at spise, holde bankospil, lotteri og hygge os. Herom mere i et senere blad.

26

En af vore kammerater, Frede Rasmussen, 401363 fra januarholdet 1959, er gået bort. Frede døde den 3. maj efter længere tids sygdom, hvor han dog var oppegående og var med til vort møde den 11. april. Frede var tjenestegørende, næsten i samme antal måneder som jeg selv, men dog i 3. Lette Kompagni. Han var med mange andre 5. Regiment folk i Gaza, med hold 8 i 1960. Frede mødte trofast op til vore arrangementer og til 5 RS møder i Laksegade, og det sidste år i det nye mødested, det nedlagte posthus, hans gamle arbejdsplads. Frede var med i vores lille bestyrelse en overgang, indtil han afløstes af en yngre, da vi skulle have lidt mere spredning i aldersårgangene. Vi mindes Frede som en stille og venlig kammerat. Æret være Frede Rasmussens Minde.

Jørgen, formand.

Formand Knud Jørgensen og Carl Erik Boesen. Dagsorden: Som dirigent valgtes Aage Nielsen. Formanden aflagde beretning om aktiviteterne i året, der er gået: Repræsentantskabsmøde i Vordingborg, fugleskydning i Søllested, Landsrådets 75 års jubilæum i Sønderborg (10. september), 200 meter kammeratskabsskydning i Musse (2. oktober), faneparade i anledning af Dronningens 40 års regeringsjubilæum (14. januar), København afdelingens 80 års jubilæum (10. februar) og senest (8. marts) FAFR 265 års dag. Formandens beretning blev godkendt. Kassereren aflagde regnskab, der udviste et overskud på ca. 6000 kr. Regnskabet godkendt. Valg til bestyrelse - alle blev genvalgt: Kasserer Finn Olsson, fanebærer Egon Mortensen, bestyrelsesmedlem Erik Hansen, bestyrelsessuppleant Ole Larsen, revisor Dan Jørgensen, revisorsuppleant Mogens Halling og fanebærersuppleant Leif Jepson.

Bestyrelsen.

Skydeafslutning De Blå Baretter, 5 RS afdeling Lolland og Nykøbing F. har sluttet forårets skydninger på 15 meter banen. 21 skytter deltog mandag den 26. marts i Sakskøbing Skytteforenings lokaler. Resultat: 1. Ole Andersen, Nykøbing F. 188 p. 2. Leif Jepson, Nykøbing F. 188 p. 3. Dan Jepsen, Nykøbing F 186 p.

Knud, formand.


Falsterske Fodregiments Soldaterforening Gæstetræning på 50 meter Væggerløse Skytteforening har indbudt afdelingen til træning på deres bane, beliggende på Kanalvejen 7 i Marrebæk, mandage kl. 10.00–12.00 i ugerne 17–38. Kontaktperson er Ole Ebbe på telefon 28 49 99 89.

Vordingborg Afdeling Stiftet 17. januar 1943

Generalforsamling De tre dygtige Nykøbing F. skytter. Fra højre ses Dan Jepsen, Ole Andersen, som modtog vandrepokalen for sin 1. plads, og Leif Jepsen. Til venstre Jørgen Ibsen, Lolland afdelingens formand.

Afdelingen afholdte generalforsamling onsdag den 14. marts. 35 medlemmer samledes i lokale Vejle 103, hvor formanden, Lennart Jacobsen, bød velkommen og indskærpede, at man skulle huske, at der ikke måtte ryges i forsvarets bygninger. Formanden oplæste derpå navne på de medlemmer, der siden sidste generalforsamling var gået til Rye’s Brigade.

Efter skydningen var der spisning. Menuen stod på stegte sild, forloren skildpadde samt ost med tilbehør. Formanden for de Blå Baretter, Ib Jensen, overrakte afdelingerne og skytteforeningen et våbenskjold for det gode samarbejde. Fra venstre ses Jørgen fra Lolland afdelingen, Erik fra skytteforeningen, Knud fra Nykøbing og Ib fra De blå Baretter.

Det mere festlige indslag var, da der blev udleveret fortjensttegn, startende med 25 års tegn til Carl Chr. Hansen, Karsten Kristensen og Niels Chr. Nielsen. 40 års fortjensttegn blev udleveret til Jørgen Rasmussen og Benny Thomsen. 75 års fortjensttegn blev afslutningsvis overrakt til foreningens Æresmedlem Otto Lund. Efternævnte var ikke til stede ved generalforsamlingen og vil derfor få deres fortjensttegn tilsendt: 25 års tegn til Erik Andersen, Tom Nielsen og Henning R. Andersen. 40 års tegn til Vagn Petersen, Bent Breum Rønne, Poul Johs. Christiansen, Per Lykkebo Andersen og Alex Rasmus Holm samt 50 års tegn til Willy Arne Sørensen. Den egentlige generalforsamling startede med, at Ebbe Hansen blev valgt som dirigent, og der blev valgt to stemmetællere. Ordet blev derefter givet til formanden, som berettede om afdelingens virke i de forløbne 12 måneder. Beretningen blev godkendt, og Kurt Kristiansen, formand fra Skydeudvalget, fik ordet. Han orienterede om årets gang med afdelingens skydninger på såvel 200 som på 15 meter banen. Da beretningen var blevet godkendt, kunne Kurt atter få ordet, nu som kasserer. Han gennemgik afdelingens velfungerende regnskab, som efter et par opklarende spørgsmål ligeledes blev godkendt.

Æresmedlem, 97-årige Otto Lund, modtog den 14. marts 75 års fortjensttegnet.

Da der ikke var indkommet forslag, kunne dirigenten straks gå over til valg til bestyrelsen, som blev genvalgt.

27


Falsterske Fodregiments Soldaterforening Der kan bestilles mad, inden vi begynder at skyde til ”kostpris”. Øl og vand kan købes på pladsen. Vil du sælge lodder, så kontakt formændene for de to afdelinger. Knud (Ny. F.) på tlf.: 54 85 85 90 eller Jørgen (Lolland) på tlf.: 54 78 27 19.

200 meter skydning Efter sommerferien skydes der igen på 200 meter banen i Musse på følgende dage: 1., 13. og 27. august samt den 12. september.

Vordingborg afdelingens formand, Lennart Jacobsen, sammen med de fem yngre modtagere af fortjensttegn på årets generalforsamling. Bestyrelsen er nu sammensat således: Formand Lennart Jacobsen, næstformand Ruben A. Nielsen, kasserer Kurt Kristiansen, sekretær Helge Jensen, bestyrelsesmedlem Ebbe Hansen, suppleanter Keld Petersen og Preben E. Olsen, revisorer Carsten Pedersen og Karsten Christensen samt revisorsuppleant Niels Chr. Nielsen. Delegerede til Repræsentantskabet: Ruben Nielsen, Helge Jensen og Ebbe Hansen. Dirigenten takkede derpå for god ro og orden og gav ordet til formanden, som takkede for opbakningen til afdelingen ved fremmødet til generalforsamlingen. Afdelingen var derefter vært ved den efterfølgende spisning, hvor der var såvel sild, smørrebrød og ost, ledsaget af øl, snaps og kaffe. Efter et par hyggelige timer var det tid til opbrud. Red.

Skydeafslutning 2011/2012 Onsdag den 21 marts var der afslutning på årets skydninger. Afslutningen gennemførtes ved en festskydning mod nogle af Kurts særlige skiver. Gåsetårnet med omkringflyvende måger, kat med diverse pletter samt et skakbræt-lignende kvadrat med let slørede talværdier. Hvor utroligt det end lyder, var der nogle, der opnåede hel pæn træfning, en max -1. Efter skydningen var der sild, et par stykker smørrebrød med en øl og en snaps, samt hjemmebagt brød til osten med tilhørende kaffe. Da der var blevet nogenlunde ro, orienterede Kurt om årets præstationer på såvel 200 meter som 15 meter. Helge stod derefter for præmieuddelingen, som egentlig blev meget nem, da det var Kurt, som besatte alle førstepladser. Aftenens næste punkt var resultaterne på de særlige skiver, hvor bedste skytte i hver serie modtog en flaske vin.

28

Skydeudvalget takker for god deltagelse i sæsonen og ønsker velkommen i 2012/13 og da meget gerne med flere nye skytter.

Jørgen.

Aktivitetsliste 1. september: Fugleskydning ved Maribo Roklub. 23. september: Kammeratskabsskydning i Musse.

Helge Jensen.

Nyt fra

Kurt med pokalerne. Han blev dagens absolut bedste skytte.

Aktivitetsliste 9. og 30. august kl. 16: Pistoltræning og senere (ca. kl. 17.30) skydning med riffel - herefter kammeratligt samvær! 6. september kl. 16.00: Pistoltræning og senere (ca. kl. 17.30) skydning med riffel - herefter kammeratligt samvær! 23. september: Kammeratskabsskydning på 200 meter banen i Musse, med morgenkaffe fra kl. 08.00. 28. september: Regimentsskydning på Kulsbjerg kl. 12.00 (kun for udtagne skytter).

Lolland Afdeling

Stiftet 18. november 2010 (Tidl. Nakskov Afd. - 21. april 1955) (Tidl. Maribo Afd. - 15. januar 1949)

Fugleskydning 5 RS afdelingerne i Nykøbing F. og Lolland afholder fugleskydning lørdag den 1. september kl. 09.00 ved Maribo Roklub. Der er morgenkaffe kl. 08.00, det er med i prisen for at skyde.

Skydeudvalget Kammeratskabsskydning Så er Kammeratskabsskydningen 2012 endelig blevet fastlagt. Den afvikles i Musse søndag den 23. september med start kl. 8.00 og med Vordingborg afdelingen som arrangør. Det er jo ikke alle skydestillinger, man kan afvikle på Kulsbjerg skydebaner. Bl.a. stående med trebensstøtte. Der er ligeledes p.t. en del forbehold på banen på grund af renovering. Derfor er det blevet besluttet at gennemføre skydningen i Musse, men som vi kender den. Der vil blive sendt en indbydelse ud til afdelingernes skydeudvalgsformænd omkring medio august og med en tilmelding senest 10. september. Husk at få noteret datoen i Jeres kalendere. God sommer og vel mødt i Musse!

Regimentsskydningen 2012 Dette arrangement er også planlagt. Det afvikles på Kulsbjerg fredag den 28. september fra kl. 12.00 - også her med forbehold af banerenovationen. Her bør vi alligevel være på forkant med arrangementet og vælge den skytte og reserve, der skal være med, så alle afdelinger deltager. Og vi håber, at I vil gøre en god indsats for dette. Tilmeldingsfristen for dette stævne er den samme, altså den 10. september. Håber vi vil få en rigtig god dag, som sædvanen tro afsluttes med middag i Sergentmessen. Tilmeld jer også der!

Kurt Kristiansen.


Falsterske Fodregiments Soldaterforening

Soldat for 70 år siden

General Prior hilser på fanen, i forbindelse med overrækkelsen af et fanebånd på Vordingborg Kaserne i 1940. Der var også fester ved Regimentet dengang. Blandt andet den 26. januar 1940, hvor vi skulle have overrakt et fanebånd. Festen startede allerede dagen før, hvor vi blev kommanderet til at jævne et stort højt snebelagt stykke af abekattemarken. Sneen blev jævnet ved, at vi trampede i den og rev den ud med sneskrabere. Men desværre blev der islag om natten. Chefen for Generalkommandoen, general Prior, ville komme og overvære en parade, hvor vi bl.a. skulle gå strækmarch forbi ham. Det gik meget godt - også da vi gik strækmarch - men da vi skulle svinge, gik det galt. Jernbeslåede militærstøvler, strækmarch under svingning med gevær ved skulder, og en isbelagt eksercerplads harmonerede ikke særlig godt sammen. Der var ingen, der faldt. Men vi vaklede og vi støttede hinanden for at undgå at falde, hvorfor generalen, der sad højt til hest, begyndte at skælde os ud, og han kunne råbe højt.

Strækmarch for Kongen Efter omklædning til udgangsuniformen spiste vi i gymnastiksalen. Forloren skildpadde, som nogle altid sultne soldater kunne bruge. Vi hørte aldrig noget om, hvad generalen mente om maden. På grund af vores totalt mislykkedes strækmarch, havde vi forventet en ordentlig stroppetur, men obersten var formentlig klar over, at skylden skulle lægges på vejrguderne. Selv generaler og andre højtstående befalingsmænd, kæmper forgæves imod guderne.

... fortsat fra blad nr. 2/2012. (Vores gamle soldaterkammerat, Hans-Erik Ekstrøm, værnepligtig på vinterholdet 1939/1940 på Vordingborg, fortsætter her sin fortælling om hans tid ved det gamle 5. Regiment).

nerne stoppede vi i rekylmagasinerne og patrontaskerne. Alt dette brugte vi resten af dagen på, indtil vi skulle i seng kl. 22.00. En af mine soldaterkammerater spurgte, om vi skulle hænge vort tøj og materiel reglementeret op, eller om vi skulle hænge omhandlede op, så vi nemt kunne få det på. Der var almindelig enighed om det sidstnævnte forslag.

overvære en parade, hvor vi bl.a. skulle gå strækmarch forbi ham, og denne gang blev det en finere udgave. Nu var paradepladsen jo heller ikke belagt med sne og is.

”Ved 150 års jubilæet var der en gratis cerut pr. mand og nattegn til midnat”. Efter paraden var der fortjent middag, og der var denne dag forloren skildpadde til såvel soldater som til de indbudte gæster. Efter middagen var der kaffe med to stykker wienerbrød samt en cerut pr. mand og nattegn til kl. 24.00.

På skydebanen dagen før... Den 8. april var vi på skydebanen. Dagen begyndte som en normal skydebanedag gør, men pludselig skulle vi, i hurtigmarch gå de ca. 7 kilometer tilbage til kasernen. Her fik vi udleveret nye bajonetter. Dem vi havde, var ifølge internationale bestemmelser ulovlige. Vi fik nye gasmasker, og efterfølgende skulle disse afprøves i vores gaskammer. Vi fik udleveret patroner til rekylgevær og 89’ geværet. Patro-

Regimentets 19. Bataljon til parade. Men det var den vagthavende befalingsmand ikke enig i. Vi blev beordret til at hænge alt reglementeret op. Det vil sige, at vi skulle i en formentlig kritisk situation, tømme vore feltflasker, tømme vore patrontasker, tømme vore bælter for materiel, hænge alt reglementeret op, endog de røde bånd skulle vi binde om vort tøj, men i seng kom vi dog.

fortsættes…!

Der var også fest ved Regimentet den 4. april, da Bataljonen denne dag havde 150 års jubilæum. Kong Christian den X ville komme og

Kong Christian den X rider fronten af og hilser på fanen.

29


Falsterske Fodregiments Soldaterforening

Velkommen i Soldaterforeningen! 8423/123191-1951, Kaj Mikkelsen, Midgårdsvej 24, 8800 Viborg (Vordb.). 8424/516692-1961, John Horne Knudsen, Ørstedvej 5, 4600 Køge (Vordb.). 8429/545155-1962, Keld Nielsen, Falkevej 104, 4990 Sakskøbing (Vordb). 8430/180657, John Gliese, Tynestræde 12, Udby, 4750 Lundby (Vordingborg). 8431/090359-1976, Torben Hørmann Donsbjerg, Nykøbingvej 27, 4840 Nr. Alslev (Vordingborg).

70 år - 14. august 545457-1962-I-1 KMP, Frede Kristensen, Folehaven 99, st. tv., 25oo Valby.

65 år - 27. juli 753245-1967-I-1 KMP, Frede Sindberg, Bygvænget 25, 4900 Nakskov.

70 år - 24. august 586819-1963-I-3 KMP, Leif Jensen, Elsted Vænge 13, 8520 Lystrup.

75 år - 9. august 350086-1957-I-2 KMP, Jørgen Evald Antonisen, Kaløgråvej 7, Kalø, 4990 Sakskøbing.

70 år - 6. september 586814-1963-I-3 KMP, Ole Poul Olsen, Egevejen 26, 285o Nærum.

85 år - 1. September 962-1949-19-3 KMP, Erhard Møller, Helgenæsvej 133, 4900 Nakskov.

70 år - 23. september 545157-1962-I-3 KMP, Torben F. Mørch, Højkær 41, 6. th., 2605 Brøndby Str.

60 år - 12. september 120952-1972-I-2 KMP, Hans Christian Hansen, Leonora Christinas Vej 30, 4930 Maribo.

Vordingborg Din soldaterforening ønsker

tillykke !

Fødselsdage

12. juni til 23. september 2012

København 85 år - 21. juli 715-1949-19-1 KMP, Peter A. Kanstrup, Vibevej 48, 9982 Aalbæk. 80 år - 5. september 122966-1951-I-3 KMP, Helge Birkebæk Friis, Nærum Hovedgade 17, st., 2850 Nærum. 75 år - 11. september 350493-1957-I-STKMP, Arne Jensen, Ugandavej 11, 2770 Kastrup. 70 år - 12. juni 516416-1961-I-STKMP, Svend E. Rasmussen, Dommervænget 10 B, 4000 Roskilde. 70 år - 5. juli 516519-1961-I-STKMP, Kjeld Aarøe Christensen, Hallingparken 2, 12. 1., 266o Brøndby Str. 70 år - 5. juli 545169-1962-I-TKMP, Per L. Jørgensen, Toftegårds Allé 19, 4. th., 2500 Valby. 7o år - 25. juli 545206-1962-I-TKMP, Gunnar Storm, Rødovrevej 428, 3., 2610 Rødovre.

30

85 år - 14. august 464-1947-19-1, Jørgen Dahl, Bråbyvej 31, 4690 Haslev.

Falsterske Fodregiments Soldaterforening

75 år - 26. juli 350269-1957-1 KMP, Herluf Vestergård, Indre Krummerupvej 21, 4250 Fuglebjerg.

Formand for Repræsentantskabet Knud Ole Bennekou Rapsvænget 4, 4653 Karise tlf.: 56 78 85 14, kob@mail.dk

75 år - 31. august 350447-1957-III-1 KMP, Jørgen Ole Jensen, Garvergårdsvej 33, 4200 Slagelse. 70 år - 18. juli 545828-1962-I-STKMP, Carl Christian Hansen, Landevejen 9, 4684 Holmegaard. 70 år - 14. august 516836-1961-I-2 KMP, Carl Jørgensen, Hedvagen 24, 23153 Trælleborg. 65 år - 25. juli 250742-1970-I-2 KMP, Ole Lærke Larsen, Bygaden 22, Menstrup, 4700 Næstved.

Hjemmeside: www.fafr.dk

Administration Jens Erik Augustesen Dagmarsvej 28, 4760 Vordingborg tlf.: 22 41 75 98, jea@post1.dknet.dk Giro: 3 22 67 78 Formand for Skydeudvalget Kurt Kristiansen Sct. Clemensvej 11, 4760 Vordingborg tlf.: 55 37 05 33, FAFR-VOR@bkkr.dk Redaktør Per Flemming Hansen Goldschmidtsvej 10, 1. dør 5, 4760 Vordingborg tlf.: 55 38 66 19, birhan@mail.tele.dk

Lokalafdelingernes formænd København Jørgen Palm Steffen Toldergade 4, 2791 Dragør, tlf.: 32 53 34 77 ell. 32 53 26 04 (arb.)

65 år - 31. juli 310747-O.C. Grüner, Aastrupvej 63, Aastrup, 4340 Tølløse.

Vordingborg Lennart Jacobsen Duevej 1, 4760 Vordingborg tlf.: 55 37 29 16, lenjac@stofanet.dk

65 år - 2. september 752923-1967-I-1, Preben Hansen, Wesselvej 6, 4760 Vordingborg.

Nykøbing F. Knud Jørgensen Skovmærkevej 8, Marielyst, 4873 Væggerløse tlf.: 23 64 86 98, knudoganni@privat.dk

60 år - 22. juli 220752-1972-BV-Axel Kristiansen, Hasselstien 8, Kindvig, 4735 Mern.

Lolland Jørgen Ibsen Kirkevejen 57, 4930 Maribo tlf: 54 78 27 19

Lolland

14. Bataillons Soldaterforening

85 år - 14. juli 1999-711-1949-I, Ejner Nielsen, Eranthisvej 6, 9900 Skagen.

Henvendelse til Carl Erik Pedersen på tlf.: 55 37 14 04.

Næste blad udkommer

14. september 2012


NavneNyt Dødsfald Flyverspecialist Lene Skovbjerg, Holte, (GSE/DANILOG), er den 22. maj 2012 afgået ved døden på grund af sygdom.

Jubilæum Premierlløjtnant af reserven, Peter Bak Christensen, Vissenbjerg på Fyn, t.tj. ved MOVCON, har den 17. april 2012 været ansat under staten i 25 år.

Premierløjtnant af reserven, Peter Bak Christensen, fik i anledning af sit 25 års jubilæum overrakt medalje samt diplom af oberst Flemming Mathiasen.

Udnævnelse Kaptajn Nikolaj Ibsen, Nykøbing F., t.tj. som leder i Stabens G3 MCC-sektion, blev den 1. juni 2012 udnævnt til major.

Den nyudnænvte major, Nikolaj Ibsen skal fortsætte som leder af Stabens G3 MCCsektion. Følgende ved DANILOG er efter at have gennemført VUT II blevet udnævnt til serniorsergenter: Steen Nordli Hansen, National Støtteenhed Danmark, Lars Kristensen, 4. Nationale Støtteenhed/2. Nationale Støttebataljon og Rasmus Rolf Poulsen, Stabens G3 MCCsektion. Følgende ved DANILOG er efter at have gennemført VUT I blevet udnævnt til oversergenter:

Chef DANILOG, oberst Flemming Mathiasen ønskede tillykke med udnævnelsen til de nye seniorsergenter og oversergenter ved en lille ceremoni den 29. marts. Fra venstre ses seniorsergent Steen Nordli Hansen, oversergenterne Mads Anthony Markmann Jensen, Brian Ziegler, Mikkel Haahr Pedersen og Daniel Farvin Petersen samt seniorsergent Lars Kristensen. Yderst til højre chef DANILOG. Daniel Farvin Petersen, National Støtteenhed Danmark, Brian Ziegler, HBU-kompagniet/2. Nationale Støttebataljon, Mads Anthony Markmann Jensen, 1. Nationale Støtteenhed/2. Nationale Støttebataljon, Mikkel Haahr Pedersen, HBU-kompagniet/ 2. Nationale Støttebataljon og Morten Pedersen, Nationale Støtteenhed/ISAF hold 15.

Tjenestemænd Kaptajn Peter Becker, t.tj. ved Stabens G8-sektion, er den 1. marts 2012 blevet ansat som tjenestemand. Korporal Heino H. Eriksen, t.tj. ved National Støtteenhed Danmark, er den 1. april 2012 blevet ansat som tjenestemand.

KFOR (Kosovo 2011) samt 2-tal for tjeneste ved ISAF i Afghanistan. Overkonstabel af 1. grad, Karsten Kent Otte, t.tj. ved HBU-kompagniet/2. Nationale Støttebataljon, har den 11. april 2012 modtaget Forsvarets Medalje for tjeneste i Libanon 2011.

Afsked Seniorsergent Keld Erland Rasmussen, Vordingborg, værkstedsleder ved Hjulkøretøjsværkstedet på Vordingborg Kaserne, er den 31. marts 2012 blevet afskediget på grund af alder. Overkonstabel af 1. grad Bent E. Knudsen, Næstved, t.tj. ved Stabens G1sektion, er den 31. marts 2012 blevet afskediget på grund af alder.

Peter Becker og Heino H. Eriksen.

Keld Erland Rasmussen (øv.) og Bent E. Knudsen er begge gået på pension.

Allan Ammersbøll og Karsten K. Otte.

Forsvarets Medalje Kaptajn Allan Ammersbøll, t.tj. ved MOVCON detachementet/2. Nationale Støttebataljon, modtog den 11. april 2012 Forsvarets Medalje for tjeneste i

31


Afsender:

DANILOG Redaktionen Vordingborg Kaserne 4760 Vordingborg

Returneres ved varig adresseændring med oplysning om ny adresse.

Afsked Overkonstabel af 1. grad, Niels Christian Lundkvist Nielsen, Vordingborg, t.tj. ved Uddannelses Materielkommando (UMAK)/ Garnistionsstøtteelementet (GSE), er den 31. marts 2012 blevet afskediget på grund af alder.

Kaptajn Steen Nielsen, GSE, takkede på DANILOG vegne Niels for indsatsen, da Niels havde inviteret til afskedsreception i messen.

Aktivitetsoversigt Juli 28. Pårørendearrangement i Vor dingborg for NSE ISAF 13 (før hjemkomst).

August 1. Nye værnepligtige. HBU hold 2/2012 møder. 17. Løjtnantsforeningen - Bakketur. 25. Pårørendearrangement i Frederi cia for enkeltmand. 27. A&R, NSE ISAF hold 13 (t.o.m. 5. oktober). 30. Afvikling enkeltmand.

September

67 års dagen blev markeret Den 5. maj - dagen for Danmarks befrielse efter 2. Verdenskrig blev markeret ved mindetavlerne på Vordingborg Kaserne. Befrielsesdagen blev markeret ved, at repræsentanter fra bl.a. hele tre Soldaterforeninger, repræsentanter fra organisationerne HOD, CS og HKKF, samt naturligvis Det Danske Internationale Logistik Center (DANILOG) nedlagde kranse og blomster, hvorefter der afholdtes to minutters stilhed for at mindes de faldne ved Trænregimentet, 5. Regiment samt de faldne i Kroatien og på Cypern. Red.

1. Vordingborg Garnisons Officers forening - Sommerfest. 3. Øvelse Blue Knight (t.o.m. 7. september). 5. Soldatens Dag. 11. Lokalt Captia kursus. 21. Seminar for personel af reserven (fredag-søndag). 22. Åbent Hus. 22. DANILOG- /STRRS Soldaterfor ening Jubilarstævne. 27. Afvikling enkeltmand. 28. Regimentsskydning.

Oktober 25. Afvikling enkeltmand 31. Stabsseminar.

23. Løjtnantsforeningen Julefrokost. 24. Pårørendearrangement i Frede ricia for enkeltmand (midtvejsarrangement). 29. Afvikling enkeltmand. 30. Hjemsendelse af HBU hold 2/2012.

December 8. Pårørendearrangement i Vor dingborg for NSE ISAF 15 (før udsendel se). 14. Julegudstjeneste i Vordingborg Kirke. 14. DANILOG julefrokost.

Januar 2013 7. Nytårsparole. 19. Pårørendearrangement i Vording borg for NSE ISAF 14 (før hjem komst). 22. Garnisonens 100-årsdag markeres den 15. juni (Valde marsdag). 23. Lokalt Captia kursus. 25. Chef-møde, udvidet. 31. Afvikling enkeltmand.

November

Februar

1. Stabsseminar. 2. Regimentsløb 10. Pårørendearrangement i Vor dingborg for NSE ISAF 14. 20. Øvelse Errant Knight (t.o.m. 23. november).

1. Nye værnepligtige møder. 4. Logistik-møde. 22. Chef-møde. 23. Pårørendearrangement i Frederi cia for enkeltmand. 28. Afvikling enkeltmand.

næste danilog blad udkommer

14. september 2012 Sidste frist for indlevering af artikler m.m. er den 6. august!

DANILOG Bladet nr. 3 2012  

DANILOG – The Danish International Logistics Centre – is the Danish armed services' logistics provider. We provide logistical support to Dan...

DANILOG Bladet nr. 3 2012  

DANILOG – The Danish International Logistics Centre – is the Danish armed services' logistics provider. We provide logistical support to Dan...

Advertisement