Page 1

KNJIGA GRAFIČKIH STANDARDA


2013.

Senzor Nekretnine KNJIGA GRAFIČKIH STANDARDA


O KNJIZI GRAFIČKOG IDENTITETA

Korporativni grafički identitet smisleno je realizovani identitet sistema organizacije. U njemu (identitetu) ogleda se prava slika preduzeća. To je ono što organizacija, odnosno preduzeće, jeste, ono što je misija preduzeća i uopšte, u korporativnom identitetu nalaze se svi ciljevi preduzeća, imidž preduzeća i predstava koju neka osoba, javnost ili dio javnosti ima o preduzeću. Korporativni grafički identitet osnovni je identitet jednog preduzeća i on omogućava, prije svega, uspješno komuniciranje sa javnošću, tako da je vrlo važno da ispuni sve kriterijume. Osim osnove, obično simbola i niza fontova, za potpuno i pravilno postavljanje Korporativnog grafičkog identiteta, veoma su važne i aplikacije koje proizIlaze iz grafičkog i tipografskog znaka, odnosno logotipa. Osnovne aplikacije Knjige grafičkog identiteta pokrivaju širok spektar poslovnih i štampanih materijala, prezentacijskih i poklon proizvoda, mehanizme označavanja i signalizacije, elektronske aplikacije itd. Prije svega, to su memorandumi sa kovertama, poslovne fascikle i vizitkarte, razne službene identifikacione kartice, administrativne publikacije, zatim, povremene reklame, diplome, nagrade, zastave, transparenti, raznorazni pokloni i pakovanja, potom, informativne ploče, panoi, obilježavanje vozila i mnoge druge ali ne manje važne stvari. Naš zadatak je razviti odgovarajući imidž za preduzeće SENZOR NEKRETNINE.


sadržaj

OSNOVE IDENTITETA Znak 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Izgled znaka Boje znaka Konstrukcija znaka / mreža Autlajn, pozitiv u negativ znaka Pozicioniranje znaka Nedozvoljena upotreba znaka

Tipografija 2.1

Standardni tipovi slova (fontovi)

OSNOVNI KORPORATIVNI MATERIJALI 3.1 Vizitkarta - standardna 3.2 Memorandum - standard A4 3.3 Koverte - ameriken, A4 3.4 Notesi - veliki (297x210mm), mali (150x210), korice i unutrašnji listovi 3.5 Fascikla - osnovna 3.6 ID kartice 3.7 Kesa - papirna 3.8 Korporativna grafika 3.9 Elektronska prezentacija 3.10 Potpis za e-mail (elektronski dopis) PRIMJER PRIMJENE 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Senzor Nekretnine - Knjiga grafičkih standarda

CD / DVD Reprezentacija Prostorna primjena - majice Prostorna primjena - zastave Prostorna primjena - vozila


OSNOVE IDENTITETA


1.1 znak - logotip

Logotip preduzeća Senzor Nekretnine predstavlja osnovni element sistema vizuelnog identiteta. Logotip se koristi da bi se vizuelno identifikovala i povezala različita sredstva koja pripadaju preduzeću. Logotip, kao određujući standard Senzor Nekretnina, mora zadržati dosljednost primjene koja je potrebna zbog predstavljanja preduzeća kao jedinstvenog tijela u sistemu tržišnih komunikacija. Javnost i korisnici usluga Senzor Nekretnina moraju steći jednak vizuelni utisak o preduzeću, bez obzira na nivo komunikacija i usluga. Logotip mora uvijek biti reprodukovan u standardnom obliku u skladu sa proporcijama datim u mreži konstrukcije. Radi kvaliteta i preciznosti reprodukcije, logotip nije dozvoljeno crtati niti ponovo konstruisati, mijenjati odnose unutar znaka kao što su debljine linija ili uglovi. Logotip Senzor Nekretnina sastavljen je iz tri elementa: 1. znaka logotipa (tri stilizovane zgrade), 2. riječi SENZOR 3. riječi NEKRETNINE Standardne boje opisane su na strani 9. Napomena: Ovaj zaštitni znak, odnosno logotip, originalno je djelo autora i vlasništvo je Senzor Nekretnina. Po zakonu o autorskom pravu, nije dozvoljena bilo kakva modifikacija standarda zadatih u ovoj knjizi bez saglasnosi autora, odnosno vlasnika znaka. Sva rješenja u knjizi data su kao načelna pravila koja se, u zavisnosti od stvarnih uslova, mogu mijenjati. Pri izmjenama, mora se imati u vidu da se znak, logotip i njihovo optičko polje moraju uvijek pojavljivati izričito prema standardu!

Senzor Nekretnine - Knjiga grafičkih standarda


1.2 znak - logotip - boje

Tamnija boja primijenjena na logotipu je: C 55 / M 100 / Y 45 / K 35 R 99 / G 22 / B 70

Svjetlija boja primijenjena na logotip je: C 45 / M 100 / Y 33 / K 13 R 139 / G 32 / B 99

Napomena: Nije dozvoljena mijenjati boje logotipa niti dodavati transparenciju.

Senzor Nekretnine - Knjiga grafiÄ?kih standarda


1.2 znak - logotip - konstrukcija / mreža

Napomena: Crveni okvir označava polje u kojem je zabranjeno postavljati grafičke ili tipografske elemente.

8A

4A 6A Senzor Nekretnine - Knjiga grafičkih standarda


1.2 znak - logotip - autlajn, pozitiv i negativ

Primjena: Autlajn varijantu logotipa koristiti samo kao likovni element u dizajnu. Prikaz logotipa reprodukovanog u negativu, u zavisnosti od potrebe. Ovakva reprodukcija dozvoljena je za aplikacije na tamnim površinama: u reklamama, fax-u... Ukoliko se znak - logotip koristi na zasićenim površinama kao što su fotografije ili druge tamne površine, obavezno koristiti negativ u bijeloj boji.

Senzor Nekretnine - Knjiga grafičkih standarda


1.2 znak - logotip - pozicioniranje

Nije dozvoljeno smanjivati ili povećavati pojedinačne elemente znaka. Nije dozvoljeno mijenjati boje znaka. Nije dozvoljena primjena znaka suprotna zadatom pozicioniranju u ovoj knjizi. Nije dozvoljeno rotiranje znaka. Nije dozvoljeno neproporcionalno povećanje ili smanjenje znaka.

Senzor Nekretnine - Knjiga grafičkih standarda


2.1 tipografija - standardni tipovi slova (fontovi)

Myiriad Pro - regular ABCČĆDĐEFGHIJKLLJMNNJOPRSTUVZŽ abcčćdđefghijklljmnnjoprstuvzž 1234567890 Myriad Pro - italic ABCČĆDĐEFGHIJKLLJMNNJOPRSTUVZŽ abcčćdđefghijklljmnnjoprstuvzž 1234567890 Myriad Pro - bold ABCČĆDĐEFGHIJKLLJMNNJOPRSTUVZŽ abcčćdđefghijklljmnnjoprstuvzž 1234567890 Myriad Pro - bold italic ABCČĆDĐEFGHIJKLLJMNNJOPRSTUVZŽ abcčćdđefghijklljmnnjoprstuvzž 1234567890

Senzor Nekretnine - Knjiga grafičkih standarda

Napomena: Jedini tip slova koji se koristi u komunikaciji Senzor Nekretnina je Myriad Pro tipografska porodica. Latinično pismo je osnovno pismo Senzor Nekretnina. Prateće pismo je ćirilica. Uvijek se koristi “regular” format (varijanta fonta), dok se ostali formati ovog tipa slova koriste samo i isključivo za akcentovanje (naglašavanje) određenih riječi, za naslove ili slogane. Uvijek koristiti 2 ili ukoliko je to zbog dizajna neophodno, maksimalno 3 formata (fonta) u okviru jednog dizajna!


OSNOVNI KORPORATIVNI MATERIJALI


3.1 vizitkarta - standardna

Senzor Nekretnine vizitkarte su standardnog formata (50 mm x 90 mm), obostrano štampane.

Lice vizitkarte

Manojlo Popović dipl. pravnik, vlasnik Senzor MP Trade, S.P. Milana Tepića br. 5 78000 Banjaluka Telefon: +387 51 211 684 Mobitel: +387 65 525 553 e-mail: senzor_nekretnine_bl@blic.net web: www.nekretninesenzor.com

Poleđina vizitkarte

Logotip Senzor Nekretnina postavljen je u lijevi blok vizitkarte, na udaljenosti od 6 milimetara od ivice obreza sa lijeve strane vizitkarte. Ispis Senzor Nekretnine nalazi se u gornjem poravnanju sa znakom preduzeća i, zajedno sa podacima o vlasniku vizitkarte, ispunjava desni blok lica vizitkarte. Ime i prezime vlasnika vizitkarte ispisani su fontom Myriad Pro, veličina fonta 13pt. Ostale podatke treba smjestiti ispod njih, takođe u desni blok, sljedećim redom: ime Senzor MP Trade, S.P., adresa, telefoni, e-mail i web adresa (Myriad Pro 8pt). Poleđina vizitkarte je u osnovnoj dominantnoj boji sa logotipom u negativu. Template (pripremu za štampu) za vizitkartu možete naći na CD-u koji se nalazi na kraju ove knjige.

Osnovna (svjetlija) boja: C 45 / M 100 / Y 33 / K 13, R 139 / G 32 / B 99 Prateća (tamnija) boja: C 55 / M100 / Y 45 / K 35, R 99 / G 22 / B 70 Treća boja, boja teksta: C 0 / M 0 / Y 0 / K 70, R 109 / G 110 / B 113 Senzor Nekretnine - Knjiga grafičkih standarda


3.2 memorandum - standard A4

Izgled memoranduma A4 (297 mm x 210 mm)

Senzor Nekretnine memorandum je standardnog A4 formata, veličina 210 x 297 mm. U gornjem lijevom uglu smješten je logotip Senzor Nekretnina. U donjem dijelu memoranduma nalazi se prateća grafika Senzor Nekretnina u osnovnoj boji. Na pratećoj grafici smještene su sve informacije koje se odnose na Status i Rješenje Senzor Nekretnina, broj žiro-računa, i odmah potom i osnovne informacije - adresa, brojevi telefona, internet stranica i e-mail adresa. Svi ovi podaci ispisani su fontom Myirad Pro, boja bijela veličina fonta 9pt. Template za memorandum možete naći na CD-u.

Osnovna (svjetlija) boja: C 45 / M 100 / Y 33 / K 13, R 139 / G 32 / B 99 Prateća (tamnija) boja: C 55 / M100 / Y 45 / K 35, R 99 / G 22 / B 70

JIB broj: 4502236040003 Žiro-račun: 5620990000082071 otvoren kod NLB Razvojne banke Senzor MP Trade, Manojlo Popović S.P. | Milana Tepića 5 | 78000 Banjaluka | Tel.: +387 51 211 684 | Mob.: +387 65 525 553 www.nekretninesenzor.com | e-mail: senzor_nekretnine_bl@blic.net

Senzor Nekretnine - Knjiga grafičkih standarda


3.3 koverte - ameriken, A4

Izgled ameriken koverte (230 mm x 110 mm)

Senzor Nekretnine u komunikaciji koriste dva formata koverti - ameriken (dimenzije 230 x 110 mm) i A4 (210 x 297 mm). Svi grafički elementi kojei se nalaze na koverti identični su onima koji se nalaze na memorandumu. Logotip Senzor Nekretnina smješten je u gornji lijevi ugao, dok su sve ostale informacije, adresa, brojevi telefona, internet i e-mail adresa, smješteni u donjem dijelu koverte, uispisani su fontom Myiriad Pro, veličina fonta 9pt. Template za koverte možete da pronađete na CD-u.

Milana Tepića 5, 78000 Banjaluka | Telefon: +387 51 211 684 | Mobitel +387 65 525 553

Osnovna (svjetlija) boja: C 45 / M 100 / Y 33 / K 13, R 139 / G 32 / B 99 Prateća (tamnija) boja: C 55 / M100 / Y 45 / K 35, R 99 / G 22 / B 70

Senzor Nekretnine - Knjiga grafičkih standarda


3.3 koverte - ameriken, A4

Izgled ameriken koverte (230 mm x 110 mm)

Senzor Nekretnine u komunikaciji koriste dva formata koverti - ameriken (dimenzije 230 x 110 mm) i A4 (210 x 297 mm). U slučaju A4 koverte, logotip Senzor Nekretnina uklopljen je u prateću grafiku vizuelnog identiteta. Smješten je u dno koverte, a ispis (adresa, brojevi telefona itd.) fontom Myriad Pro ispisan je u podnožju grafike. Template za koverte možete da pronađete na CD-u.

Milana Tepića 5, 78000 Banjaluka | Telefon: +387 51 211 684 | Mobitel +387 65 525 553

Senzor Nekretnine - Knjiga grafičkih standarda


3.5 sveske - ameriken, A4

Naslovna korica i spoljašnji listovi za svesku velikog formata (210 x 297 mm)

Senzor Nekretnine u koriste sveske u dva osnovna formata. Ukoliko postoji potreba za tim, format sveske se može i promijeniti. Mali format sveske je 150 x 210 mm. Veliki format je A4 - 210 x 297 mm. Template za sveske možete da pronađete na CD-u.

Senzor MP Trade, Manojlo Popović S.P. | Milana Tepića 5 | 78000 Banjaluka | Tel.: +387 51 211 684 | Mob.: +387 65 525 553 www.nekretninesenzor.com | e-mail: senzor_nekretnine_bl@blic.net

Senzor Nekretnine - Knjiga grafičkih standarda


3.5 fascikla - osnovna

Klasična fascikla

Senzor MP Trade, Manojlo Popović S.P. Milana Tepića 5, 78000 Banjaluka Tel.: +387 51 211 684 Mob.: +387 65 525 553 www.nekretninesenzor.com e-mail: senzor_nekretnine_bl@blic.net

Senzor Nekretnine - Knjiga grafičkih standarda


3.5 kesa - papirna (250 x 395 mm)

Prednja strana kese formata 250 x 395 mm

Senzor Nekretnine - Knjiga grafiÄ?kih standarda

Shema standardne papirne kese formata 250 x 395 mm (Prema potrebi, format kese je moguće modifikovati)


3.6 korporativna grafika

Obrazac za elektronsku poštu

Obrazac za faks

Senzor MP Trade, Manojlo Popović S.P. Milana Tepića 5, 78000 Banjaluka Tel.: +387 51 211 684 Mob.: +387 65 525 553

Poaštovani, U cilju postizanja jedinstvenog izgleda svih poruka koje zaposleni u „Senzor Nekrentine” šalju u poslovne svrhe, za elektronsku poštu mora se koristiti priloženi obrazac. Template za obrazac možete naći na CD-u. Srdačno Vaš,

Ime Prezime funkcija Senzor MP Trade, Manojlo Popović S.P. Milana Tepića 5, 78000 Banjaluka Tel.: +387 51 211 684 Mob.: +387 65 525 553 www.nekretninesenzor.com e-mail: senzor_nekretnine_bl@blic.net

Obrazac za e-poštu U cilju postizanja jedinstvenog izgleda poruka koje se šalju u poslovne svrhe, svi zaposleni, u kontaktu s korisnicima usluga Senzor Nekretnina, za elektronsku poštu moraju koristiti priloženi obrazac. Template za obrazac možete naći na CD-u. Obrazac za faks Koristi se kao podloga za dopise koji će biti poslati faksom. Template za obrazac za faks možete naći na CD-u. Senzor Nekretnine - Knjiga grafičkih standarda

www.nekretninesenzor.com e-mail: senzor_nekretnine_bl@blic.net


3.5 elektronska prezentacija

Senzor Nekretnine elektronska prezentacija

SENZOR NEKRETNINE, Banjaluka

Elektronska prezentacija Obrazac za elektronske prezentacije Za sve prezentacije koristiti priloĹžene obrasce. Obrasci su napravljeni u elektronskom obliku, za Microsoft PowerPoint.

Senzor Nekretnine - Knjiga grafiÄ?kih standarda


PRIMJER PRIMJENE


4.1 CD/DVD

Senzor Nekretnine CD/DVD

ELIXIR GROUP Nikole Tesle 19, 15 000 Šabac tel: +381 15 392 217 tel/fax: +381 15 392 218 www.elixirgroup.co.yu

Senzor MP Trade, Manojlo Popović S.P. Milana Tepića 5, 78000 Banjaluka Tel.: +387 51 211 684 Mob.: +387 65 525 553 www.nekretninesenzor.com e-mail: senzor_nekretnine_bl@blic.net

Prednja strana omota

Senzor Nekretnine - Knjiga grafičkih standarda

Zadnja strana omota


4.1 reprezentacija

www.nekretninesenzor.com

Senzor Nekretnine - Knjiga grafiÄ?kih standarda

www.nekretninesenzor.com

Primjena znaka u pozitivu i negativu

www.nekretninesenzor.com

Primjena znaka na podlozi za miĹĄ


4.1 reprezentacija

Primjena znaka na pamučnoj majici (štampa)

Primena znaka na kačketu Senzor Nekretnine - Knjiga grafičkih standarda

Primjena znaka na polo majici (vez)


4.1 prostorna primjena

www.nekretninesenzor.com

Zastava, vertkalna, primer znaka u pozitivu

Senzor Nekretnine - Knjiga grafiÄ?kih standarda

www.nekretninesenzor.com

Zastava, vertkalna, primer znaka u negativu


4.1 prostorna primjena Vozila Cijelo vozilo treba obojiti bijelom bojom. Znak, logotip izvesti na samoljepljivoj foliji, prema priloženom rješenju.

Senzor Nekretnine - Knjiga grafičkih standarda


Dizajn: GRAFITDIZAJN www.grafitdizajn.dunked.com grafitdizajn@gmail.com 065 745 142


Senzor MP Trade, Manojlo Popović S.P. Milana Tepića 5, 78000 Banjaluka Tel.: +387 51 211 684 Mob.: +387 65 525 553 www.nekretninesenzor.com e-mail: senzor_nekretnine_bl@blic.net

Senzor nekretnine knjiga grafickih standarda  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you