Solfedjo

Page 1

Јасмина Михаљица Весна Цветковић

СОЛФЕЂО за 1. разред шестогодишње основне музичке школе

Carobna frula / CMYK / IllustratedЈасмина Михаљица Весна Цветковић

СОЛФЕЂО за 1. разред шестогодишње основне музичке школе

Београд 2021.


РЕЦЕЗЕНТИ:

др Гордана Каран редовни професор на Факултету музичке уметности у Београду

Јадранка Лукић професор у музичкој школи „др Војислав Вучковић” у Нишу

Ана Ковачић професор у музичкој школи „Исидор Бајић” у Новом Саду

УРЕДНИК:

др Ивана Дробни

ЗА ИЗДАВАЧА:

ИЗДАВАЧ:

Бојана Несторовић

аробна фрула д.о.о. Ч Студентски трг 5, Београд www.carobnafrula.com

НОТОГРАФИЈА:

Мирјана – Мима Рилак

ИЛУСТРАЦИЈЕ:

Давор Ратковић

ДИЗАЈН И ПРИПРЕМА:

Данијела Балешевић

ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА: ШТАМПА: ТИРАЖ:

Јелка Јовановић

Simbol print, Београд

1000

ISBN-978-86-81564-10-3

2


ПРЕДГОВОР Уџбеник је конципиран по новом Плану и програму за основне музичке школе* и обухвата све елементе наставе солфеђа: музичку писменост, мелодику, ритам, диктате, теорију музике, као и коришћење савремених информационокомуникационих технологија у настави. Током рада имале смо плодну сарадњу с колегама, наставницима различитих инструмената и солфеђа, како би се остварила квалитетнија корелација наставе инструмента и наставе солфеђа. Жеља нам је и надамо се да ће ученицима и наставницима овај уџбеник пружити знање и задовољство какво смо и ми имале при његовом писању руководећи се жељом да им музика буде најлепши део живота. АУТОРИ

*

(„Сл. Гласник РС” – „Просветни гласник” број: 5 од 27. 5. 2019)

3


Да би ти било лакше да пратиш градиво, у овом уџбенику су разне активности обележене иконицама и различитим елемeнтима.

Ова иконица подразумева да све задате активности урадиш уз наставникову помоћ и његова упутства.

Научи

Одговори на питања

Отпевај

Уради, покажи, одиграј, вежбај...

Упиши, запиши, препиши

Препознај, размисли, упореди...


Важно је да текст који се налази у оваквом оквиру запамтиш. Све што се налази у жутом правоугаонику или је уоквирено или подвучено жутом бојом, требало би да научиш да би лакше напредовао.

Слушај

Изговори, прочитај, разговарај...

Уради заједно са друговима и другарицама

Домаћи задатак

Ово је знак за QR код и налази се уз наслов песмице са клавирском пратњом. Телефоном сликај знак и моћи ћеш да пустиш и чујеш како та песмица звучи. Када уз натпис видиш овакав квадратић, значи да се ради о вежбама.

1

Поља с бројевима означавају редни број вежбе.


Линијски систем

444444 4444 4444 Oво је линијски или нотни систем.

Има пет линија...

1

2

3

4

... и четири празнине

5

1

2

3

4

Haшe руке имају пет  прстију између којих су четири  размака – празнине.

линија

празн

У линијском систему записују се ноте. То су знаци којима се записују трајање и висина тонова. Ноте се пишу на линијама и у празнинама.

6

Шта је тон?

Шта је нота?

Тон је звук одређене висине.

Нота је писани знак којим се бележи тон.

ина


Ноте добијају име и висину када се употреби одговарајући кључ. Највише се користе:

ВИОЛИНСКИ КЉУЧ

`

и БАС-КЉУЧ

1

.

● У виолинском кључу записују се високи тонови, на пример звук виолине.

● За клавир се употребљавају оба кључа.

и

● У бас-кључу записују се ниски тонови, на пример звук контрабаса.

7


Тoн ДО Први тон је ДО и пише се на следећим местима у линијском систему:

š `444r444 1

š `444r444 1 C3 C2

с1

C

абецеда

ДО солмизација

C

C

Окрени књигу и види шта се догодило.

Отпевај песму „До, до, шта је то”, и то најпре целу, а затим је скраћуј тако да остане само први тон. Који је први тон?

До, до, шта је то? Умерено

З. М. Васиљевић

1

Тонови имају трајање. Могу да буду дуги и кратки. Јединица бројања траје док начиниш један покрет руком при тактирању (види у песми „До, до, шта је то?”). Та нота назива се четвртина.

8

`& `)


Дошла ми бака Споро

Народна песма

2

Купила гуску за динар. Еј’ белу гуску за динар.

До

Свечано

М. Живковић

3

Јединица бројања, четвртина ноте – може се поделити на два дела. Тако се добијају осмине. или

ee=q

● Половина ноте траје два потеза при тактирању. ● Цела нота траје четири потеза при тактирању.

h

h

n=q

w

9